pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovní verze pren 13474 "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu"

Transkript

1 POROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU NOSNÉ KONSTRUKCE ZE SKLA Horčičová I., Netušil M., Eliášová M. Česé vysoé učení technicé v Praze, faulta stavební Anotace Slo se v moderní architetuře stále častěji používá nejen na výplně otvorů, ale i na onstruční prvy přenášející zatížení. V současné době je vša nedostate závazných předpisů pro navrhování sleněných onstrucí. V rámci evropsých norem je připravena pracovní verze pren "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu maximálního tahového napětí a průhybu obdélníových sleněných prostě podepřených rovnoměrně zatížených tabulí. Podle uvedeného předpisu je proveden vzorový výpočet maximálního tahového napětí ve sleněné tabuli přístřešu. Přístřeše je řešen ve dvou variantách. V prvním případě je tvořen jednovrstvým slem, teré je po třech stranách uloženo na podpůrné ocelové onstruci. Ve druhém případě je použito slo vrstvené. Výsledy výpočtu podle normy jsou porovnány s numericým modelem onstruce vytvořeným v programu RFEM v modulu RF-GLASS od Ing. Software Dlubal. Výhodou numericého modelu oproti ručnímu výpočtu je zejména možnost zohlednit vlastnosti fólie u vrstvených sel, čímž lze dosáhnout přesnějších výsledů. Zadané vlastnosti fólie mají významný vliv na přerozdělení napětí a deformaci, což je zřejmé z numericé studie na více variantách řešení. Klíčová slova: slo, PVB, návrh, pren 13474, numericý model 1 Úvod Vzhledem tomu, že v Evropsé unii v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování onstrucí ze sla, je projetant v praxi často nucen opírat

2 se při výpočtu o experimentálně zjištěné záonitosti nebo numericé výpočty. Evropsý výbor pro normalizaci (CEN/TC19/WG8) sice připravil pracovní verzi (draft) předběžné evropsé normy pren Glass in Buildings část 1 a, tento doument je ale prozatím dostupný pouze v omezené míře a na jeho doončení se v současnosti intenzivně pracuje, [1], []. Další nevýhodou současně dostupných předpisů pren (převážná část obsahu byla převzata z původní DIN EN), ve terých se projetanti mohou inspirovat pro praticý návrh nosné onstruce ze sla, je, že svým rozsahem porývají pouze desové prvy, jao jsou fasádní dílce, zdvojená izolační sla nebo vrstvené slo (zatím v neúplné podobě). Obecněji se problematiou nosných onstrucí zabývá taé např. australsá norma AS 188 Glass in Buildings Selection and Installation z rou 006, [3]. Pro návrh atypicých onstrucí ze sla, nosníů, žeber či řešení stabilitních problémů mohou být projetantům nápomocné taé vědecé publiace nebo výsledy experimentálních výzumů, podpořených numericými studiemi. Popis řešené onstruce Jao vzorový přílad pro řešený výpočet byla vybrána tabule horizontálního zaslení přístřešu, podepřená spojitě po 3 stranách pomocí systému nosníů IPE a úhelníů připojených fasádě domu, viz obr. 1. Obr. 1: Schéma řešené onstruce přístřešu

3 Desy zaslení jsou uloženy na podpůrnou onstruci pomocí lepého spoje, terý zajišťuje přenos sil ze sleněné desy do podpůrné onstruce a zároveň účinně brání přímému ontatu sla a oceli, viz obr.. Vodorovná složa síly v táhle je v tato navrženém systému přenášena přímo ocelovým profilem IPE a ve výpočtu sleněné části se proto neprojeví. Obr. : Detail uložení sleněného panelu na ocelovou onstruci Posouzení ocelové onstruce a lepeného spoje není součástí této práce. Ta se bude zabývat pouze posouzením sleněné desy, terá bude provedena ve variantách z jednovrstvého a vrstveného (-vrstvého) sla s PVB fólií. Výpočet bude proveden podle postupu, terý lze nalézt v pren Glass in Building Design of glass panes Part : Design of uniformly distributed loads, a taé pomocí numericého modelu onstruce v programu RFEM 5 v modulu RF-GLASS od Ing. Software Dlubal. V závěru bude provedeno porovnání obou metod řešení. 3 Zatížení Rozhodující zatěžovací stavy byly vypočteny podle ČSN EN : Zatížení sněhem a ČSN EN : Zatížení větrem, [4], [5]. Charateristicá hodnota zatížení sněhem v Praze je 0,7 N/m. Vzhledem tomu, že přístřeše bude umístěn s největší pravděpodobností na fasádě bytového domu nebo jiné budovy, je nutné uvažovat s tvarovým součinitelem µ zohledňujícím návěj. Hodnota

4 součinitele µ byla uvažována jao,0 a zohledňuje ja návěj, ta spad sněhu ze střechy domu. Zatížení sněhem bylo tedy uvažováno v charateristicé hodnotě jao s = 1,4 N/m. Zatížení větrem bylo stanoveno podrobným výpočtem pro větrnou oblast II., ategorii terénu IV. (umístění ve městě v uliční síti) a záladní dynamicý tla činí q p (z) = 0,46 N/m. Součinitel C pe pro záporný tla větru na přístřeše je uvažován zjednodušeně jao vážený průměr z jednotlivých hodnot pro celou plochu přístřešu onstantní hodnotou -1,69 (při součiniteli plnosti φ = 1,0). Plošné zatížení záporným tlaem větru má tedy hodnotu w = -0,78 N/m. Zatížení ladným tlaem větru na přístřeše má oproti zatížení zápornému mnohem nižší hodnotu. Pro C pe = 0,85 je w = 0,39 N/m. 3.1 Kombinace zatížení 1) KZ1 1,35 x vlastní tíha tabule + 1,5 x sníh + 1,5 x ψ 0,1 (dle pren ) x vítr ladný ) KZ 1,0 x vlastní tíha tabule + 1,5 x vítr záporný Rozhodující ombinací pro návrh sleněné desy bude KZ1, zatímco KZ bude rozhodovat pro návrh lepeného spoje, terý bude při záporném tlau větru namáhán tahem. Dále může být KZ rozhodující pro návrh šimého prutu, terý bude při této ombinaci a lehé onstruci pravděpodobně namáhán tlaem, což rozhodne o jeho dimenzích. V rámci této práce bude posouzena desa zaslení, není posuzována ocelová onstruce ani lepený spoj. Pro další výpočty bude tedy uvažováno pouze s ombinací KZ1. Kombinační součinitel ψ 0,1 je dle pren pro zatížení větrem uvažován hodnotou 0,15 v MSÚ i MSP, [1]. Vliv ladného tlau větru na povrch přístřešu je v porovnání se zatížení sněhem velmi malý. 4 Výpočet dle pren Glass in Building Design of glass panes Part Pro obdélníové tabule sla prostě podepřené po třech stranách, obr. 3, se maximální tahové napětí ve sle stanoví ze vztahu (1) a deformace z (). Hodnoty součinitelů 1, a 4,

5 viz tab. 1, jsou přibližné, ověřené a správné hodnoty budou dispozici po doončení normy, []. Výstižnější pro vlastní návrh bude v současné době proto vždy numericý výpočet. a a b b Obr. 3: Značení obdélníových dese uložených po třech stranách a σ max = 1 F d, (1) h 4 a F wmax = 4 () 3 h E Tab. 1: Součinitele i pro výpočet napětí a deformace obdélníové tabule uložené po 3 stranách,[] λ = b / a 1 4 0,3 0,16 0,048 0,4 0,6 0,064 0,5 0,36 0,080 /3 0,45 0,106 1,0 0,67 0,140,0 0,79 0,165 4,0 0,80 0, Stanovení návrhové pevnosti sla Charateristicá pevnost sodnovápenatořemičitého a borořemičitého sla je v souladu s pren uvažována jao f g, = 45 MPa, [1]. Na onstruci bude použito tepelně tvrzené slo s charateristicou pevností f b, = 10 MPa. Návrhová pevnost tepelně tvrzeného sla se určí podle vztahu (3)

6 f g,d f f f b, g, g, = + mod γ n, (3) γ V γ m A de γ n národní dílčí součinitel, terý je stanoven podle národních zvylostí (doporučuje se 1,0), A součinitel veliosti, terý se určuje z veliosti plochy A [m ] sleněné tabule podle vztahu A = A 0,04, mod modifiační součinitel, terý zohledňuje vliv dély trvání hlavního zatížení, ( mod = 0,36 dle pren pro dominantní zatížení sněhem) γ m součinitel spolehlivosti materiálu pro plavené slo, (γ m = 1,8 dle pren ) γ V součinitel spolehlivosti materiálu pro tepelně upravené slo (γ v =,3 dle pren ), [1]. Dosazením do rovnice (3) zísáme = + 0,36 1,0 = 41, MPa.,3 1,8 (1,5,0) f g, d 0,04 4. Výpočet pro jednovrstvé slo tl. 19 mm Pro návrh desy rozhoduje KZS1 de: zatížení vlastní tíhou G = = 0, ,48N/m, zatížení sněhem Q = 1, 4 N/m, zatížení ladným tlaem větru W = 0,39 0,15 = 0,06N/m. F = + + = 0, 48 1,4 0,06 1,94 N/m, F = + + = d 0,48 1,35 (1,4 0,06) 1,5,84N/m, λ = b ,75, a = 000 = 1 = 0,50 (viz tab. 1),

7 σ a 000 = = = vyhovuje. h 19 3 max 1 F 0,50, ,7 MPa 41, MPa, d 4 = 0,114 (viz tab. 1), a F max ,94 10 L 000 w = = 0,114 = 7,4mm = = 8mm, vyhovuje. h E Vzhledem tomu, že jednovrstvé tepelně tvrzené slo nevyazuje po porušení žádnou zbytovou únosnost, není jeho reálné použití v řešené onstruci vhodné. Výpočet uvedený v této apitole byl tedy pouze uázovou apliací postupu převzatého z pren a je použitelný v širším měřítu i na onstruce jiného typu, []. V následující apitole bude uveden výpočet pro vrstvené bezpečnostní slo, teré se běžně na podobné onstruce používá. 4.3 Výpočet pro vrstvené slo tl. x15 mm s mezivrstvou z PVB (4x0,38 mm) Příloha F pren uvádí hodnoty součinitele přenosu smyových sil Γ, na terém závisí veliost účinné tloušťy vrstvených sel, terou lze ve výpočtu uvažovat, viz tab., []. Tato tabula je v současnosti rozšiřována o mezilehlé hodnoty pro různé materiály mezivrstev, dělených do supin podle jejich tuhosti. Smyová tuhost mezivrstvy G významně ovlivňuje spolupůsobení obou tabulí, a tím i napjatost a deformaci celé onstruce. Míra smyového spolupůsobení závisí romě materiálu mezivrstvy taé na délce trvání zatížení a na teplotě. Při ručním výpočtu vrstveného sla s PVB folií je vša pro zatížení sněhem na straně bezpečné zcela zanedbat smyové spolupůsobení obou tabulí. Druh sla Tab. : Součinitel přenosu smyové síly pro vrstvená sla, [] Součinitel přenosu smyové síly Γ Krátodobé zatížení, např. vítr Jiné zatížení Vrstvené slo 0 0 Vrstvené slo bezpečnostní 1 0

8 Pro součinitel Γ = 0 se účinná tloušťa při výpočtu deformace stanoví podle vztahu 3 h ef,w = 3 hi (4) i a při výpočtu napětí j-té tabule sla podle h h 3 i i ef, σ, j =, hj []. (5) Pro návrh desy rozhoduje KZS1 de: zatížení vlastní tíhou G = = 0, ,75N/m, zatížení sněhem Q = 1, 4 N/m, zatížení ladným tlaem větru W = 0,39 0,15 = 0,06N/m. F = + + = 0,75 1, 4 0,06, 1N/m, F = + + = d 0,75 1,35 (1, 4 0,06) 1,5 3,0 N/m, dosazením do (4) dosazením do (5) h = + = ef, w (15 15 ) 18,9 mm, 3 3 ( ) hef, σ, j = = 1, mm, 15 λ = b ,75, a = 000 = 1 = 0,50 (viz tab. 1), σ a 000 = = = vyhovuje. 3 max 1 F 0,50 3, ,3MPa 41, MPa, d hef, σ, j 1, 4 = 0,114 (viz tab. 1), a F 000, 1 10 L 000 w = = 0,114 = 8,5mm = = 8mm. h E 18, max ef, w Průhyb desy těsně nevyhoví stanovenému požadavu. Vzhledem tomu, že se jedná o onzervativní ruční výpočet průhybu, dá se předpoládat jistá rezerva. Přesnější výpočet

9 pomocí metody onečných prvů dále proáže použitelnost navržené onstruce, a tím i úsporu, terou lze v numericém řešení nalézt. Norma navíc neuvádí zvláštní požadavy na limitní deformace sleněných tabulí, ty jsou vždy definovány v návaznosti na použitelnost onstruce nebo v návaznosti na vazby celého systému. 5 Výpočet v softwaru pomocí MKP Pro numericou analýzu byl zvolen program RFEM 5 s přídavným modulem RF-GLASS od Ing. Software Dlubal, terý umožňuje výpočet dese ja z jednovrstvého, vrstveného i izolačního sla. Modelovány byly obě varianty, stejně jao při ručním výpočtu, aby bylo možné oba typy výpočtu porovnat. Míru smyového spolupůsobení PVB fólie (i jiných mezivrstev) lze v modelu vrstveného sla předem definovat s ohledem na délu trvání zatížení nebo teplotu prostředí. Lze ta učinit pomocí různých hodnot smyových tuhostí mezivrstev, odpovídajících příslušným podmínám, terým bude sleněný prve vystaven. Tyto experimentálně zjištěné hodnoty lze zísat přímo od výrobců mezivrstev. V modulu RF-GLASS programu RFEM 5 je možné zvolit, že jednotlivé sleněné tabule nejsou vůbec smyově spřaženy, což v tomto případě přesně odpovídá ručnímu výpočtu. 5.1 Výpočet pro jednovrstvé slo tl. 19 mm Při numericém výpočtu, shodně s ručním výpočtem, byly vytvořeny dvě ombinace zatížení. Jedna byla pro mezní stav únosnosti s návrhovými hodnotami zatížení (KZ1). Druhou byla ombinace pro mezní stav použitelnosti s charateristicými hodnotami zatížení (KZ). Uvažována byla vlastní tíha, zatížení sněhem a větrem, viz předchozí apitoly. KZ1: 0, 48 1,35 + (1, 4 + 0,06) 1,5 =,84 N/m KZ: 0, , 4 + 0, 06 = 1,94 N/m

10 Pro výpočet byla zvolena Mindlinova desová teorie a veliost prvů sítě byla 50x50 mm. Návrhové hlavní tahové napětí pro daný přílad dosahuje hodnoty 17,1 MPa, viz obr. 4. σ max = 17,1MPa 41, MPa, tedy vyhovuje. Obr. 4: Průběh napětí σ 1 na dolním povrchu jednovrstvého sla od ombinace zatížení KZ1 z RF-GLASS Průhyb jednovrstvého sla je zobrazen na obr. 5. Uprostřed nepodepřené hrany dosahuje od proměnného zatížení hodnoty 5,6 mm. Průhyb v tomtéž místě od stálého zatížení je 1,8 mm. Celem tedy průhyb vypočtený na numericém modelu činí 7,4 mm. Obr. 5: Průhyb jednovrstvého sla od ombinace zatížení KZ z RF-GLASS

11 5. Výpočet pro vrstvené slo tl. x15 mm Pro výpočet vrstveného sla byly použity stejné ombinace zatížení jao při ručním výpočtu. KZ1 pro mezní stav únosnosti s návrhovými hodnotami zatížení, KZ pro mezní stav použitelnosti s charateristicými hodnotami zatížení. KZ1: 0,75 1,35 + (1,4 + 0,06) 1,5 = 3,0 N/m KZ: 0, , 4 + 0, 06 =, 1N/m Vrstvené slo se sládalo ze dvou tabulí sla tl. 15 mm s mezivrstvou tvořenou PVB fólií tl. 1,5 mm (4x0,38 mm). Vzhledem tomu, že modul RF-GLASS umožňuje výpočet vrstvených sel buď desovou teorií či přesnějším modelováním pomocí těles, vytvoříme pro vrstvené slo něoli modelů, jejichž výsledy porovnáme. Ve všech případech bude zvolena veliost prvů sítě 50x50 mm Výpočet desovou teorií Při ručním výpočtu jsme zcela zanedbávali smyové spolupůsobení obou tabulí. V numericém modelu tedy zvolíme taé výpočet bez smyového spřažení vrstev. Návrhové hlavní tahové napětí ve sle dosahuje hodnoty 15,5 MPa, viz obr. 6. σ max = 15,5 MPa 41, MPa, vyhovuje. Obr. 6: Průběh napětí σ 1 na dolním povrchu vrstveného sla od ombinace zatížení KZ1 z RF-GLASS

12 Průhyb vrstveného sla je zobrazen na obr. 7. Uprostřed nepodepřené hrany dosahuje od proměnného zatížení hodnoty 5,7 mm. Průhyb v tomtéž místě od stálého zatížení je,9 mm. Celový průhyb numericého modelu ta činí 8,6 mm. Obr. 7: Průhyb vrstveného sla od ombinace zatížení KZ z RF-GLASS 5.. Výpočet pomocí těles V modulu RF-GLASS je možné provést 3D výpočet (modelování pomocí těles). Při tomto výpočtu jsou velmi důležité vlastnosti PVB fólie, proto pro srovnání provedeme dva výpočty s rozdílnými vlastnostmi fólie. V obou případech jsou liniové podpory umístěné na spodní hraně sla Varianta A V první variantě budeme uvažovat vlastnosti PVB fólie pro dlouhodobé zatížení, teré jsou následující: E = 0,03 MPa, G = 0,01 MPa. Návrhové hlavní tahové napětí ve sle v místě největšího průhybu dosahuje hodnoty σ max = 10,7 MPa 41,MPa, vyhovuje. Průhyb desy vyvozený proměnným zatížením dosahuje uprostřed nepodepřené hrany hodnoty 3,3 mm. Průhyb v tomtéž místě od stálého zatížení je 1,7 mm. Celový průhyb numericého modelu ta činí 5,0 mm.

13 5... Varianta B Pro druhou variantu zvolíme odlišné vlastnosti fólie, abychom si uázali, ja velý vliv na výsledy mají. Uvažujeme tedy: E = 3,00 MPa, G = 1,00 MPa. Návrhové hlavní tahové napětí ve sle v místě největšího průhybu dosahuje hodnoty σ max = 5,0MPa 41, MPa, vyhovuje. Celový průhyb vychází,7 mm. 6 Porovnání výsledů Z porovnání výsledů ručního výpočtu a numericé studie, teré je provedeno v tab. 3, je patrné, že výpočet podle pren je pro jednovrstvé slo relativně přesný, avša nemusí být vždy příliš onzervativní. Vzhledem vysoým součinitelům spolehlivosti materiálu pro slo se rozdíly ve vypočteném maximálním návrhovém napětí nejeví jao problematicé. Je vša na místě, zejména při výpočtu průhybu, předpoládat sutečně dosažení analyticy vyčíslené hodnoty a ponechat při návrhu onstruce tímto postupem ještě jistou rezervu. Tab. 3: Porovnání výsledů ručního výpočtu dle pren a numericé studie v RF- GLASS Typ sla Typ výpočtu Výsledy Návrhové napětí [MPa] Průhyb [mm] Jednovrstvé slo pren ,7 7,4 Dvouvrstvé slo s PVB fólií numericý výpočet desová teorie 17,1 7,4 pren ,3 8,5 numericý výpočet desová teorie numericý výpočet 3D, varianta A numericý výpočet 3D, varianta B 15,5 8,6 10,7 5,0 5,0,7

14 Výpočet provedený pro vrstvené slo dle pren je onzervativní, protože neuvažuje žádné smyové spolupůsobení obou dese (stejně jao model počítaný desovou teorií bez smyového spřažení vrstev). Dosažené hodnoty maximálních tahových napětí i průhybů jsou ta vyšší než hodnoty zísané při 3D výpočtu. I relativně malý vliv smyové tuhosti dlouhodobě zatížené PVB fólie a přesnější numericý výpočet pomocí těles může reduovat napětí a deformace zísané z ručního výpočtu, ja je patrné z hodnot v tab. 3. Z tabuly je taé zřejmé, ja významný vliv mají uvažované vlastnosti PVB fólie na výsledy. Je ta zapotřebí vždy zjistit potřebné vlastnosti přímo od výrobce. 7 Závěr Provedený ruční výpočet, převzatý z nedoončeného draftu evropsé normy pren , je použitelný v praxi pro návrh a posouzení desových onstrucí ze sla, ale je třeba tomuto materiálu zatím přistupovat velmi obezřetně a nejlépe výpočet ověřit ještě pomocí jiného nástroje (numericé analýzy nebo experimentu). Tab. 1, ve teré lze nalézt důležité součinitele, teré do výpočtu vstupují, je dle samotných autorů normy zatím pouze přibližná. V případě ručního výpočtu vícevrstvého sla (na rozdíl od numericého výpočtu) nelze zatím uvažovat s žádným smyovým spolupůsobením jednotlivých tabulí pro jiné než rátodobé zatížení. Zejména pro vrstvené slo je tedy numericý výpočet mocným nástrojem pro bezpečný, ale zároveň eonomicý návrh nosné desy ze sla. Použitá literatura [1] pren Glass in building - Design of glass panes - Part 1: General basis of design. January [] pren Glass in building - Design of glass panes - Part : Design for uniformly distributed loads. February 000. [3] AS 188. Glass in buildings Selection and Installation. January 006. [4] ČSN EN (730035). Euroód 1: Zatížení onstrucí Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem. Červen 005. [5] ČSN EN (730035). Euroód 1: Zatížení onstrucí Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem. Duben 007.

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat? Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Výpočty zratů v technicé praxi členění textu (Ing. Josef Voál) 1.Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu... Výpočty zratových proudů 3... Něco z

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky Nelineární výpočty rámových konstrukcí Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ing. Petr Foltyn 2006 FYZIKÁLNĚ A GEOMETRICKY

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více