KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček Brno 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a uvedla jsem všechny citované zdroje BcA. Aneta Janečková

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Mgr. Viktoru Pantůčkovi za odborné vedení práce a poskytnuté informace. V neposlední řadě děkuji své rodině, především pak manželovi za trpělivost, oporu a rady při psaní práce.

4 OBSAH ÚVOD ZLÍN CHARAKTERISTIKA MĚSTA PROFIL MĚSTA FYZICKO GEOGRAFICKÁ POLOHA GENIUS LOCI ZLÍNA HISTORIE Průmyslové město ( ) Baťovská éra ( ) Období po 2. světové válce ( ) Polistopadové období (od roku 1989) Současný Zlín KULTURA VE ZLÍNĚ Aktéři kulturního života Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s Kulturní domy Památník Tomáše Bati - Dům umění Velké kino Městské divadlo Zlín Divadlo Malá scéna Kulturní festivaly KULTURNÍ POLITIKA MĚSTA ZLÍNA Strategické dokumenty Financování kultury Míra provázání na cestovní ruch KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN LOKACE ČASOVÝ PRŮBĚH REALIZACE NÁKLADY SPECIFIKACE PROSTOR TECHNICKÉ VYBAVENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANALYTICKÁ ČÁST VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Model 7 S Hospodaření Návštěvnost Návštěvnost Filharmonie Bohuslava Martinů Typy akcí VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ SLEPT analýza Analýza konkurence...57

5 3.3 SWOT ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST PRIORITA Č. 1: FBM JAKO PROVOZOVATEL KCZ PRIORITA Č. 2: KCZ JAKO EKONOMICKY STABILNÍ SUBJEKT PRIORITA Č. 3: KCZ JAKO PLATFORMA PRO ZLÍNSKOU KULTURU SHRNUTÍ...81 ZÁVĚR...83 RESUMÉ...85 POUŽITÉ ZDROJE...88 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM OBRÁZKŮ...93 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...94 PŘÍLOHY...95

6 ÚVOD Již řadu let se ve Zlíně mluvilo o novém koncertním sále pro zdejší Filharmonii Bohuslava Martinů, která od padesátých let 20. století sídlila v prostorách Domu umění. V té souvislosti se také opakovaně objevovala oprávněná kritika toho, že ve Zlíně je jen málo míst vhodných pro pořádání společenských, kulturních nebo vzdělávacích akcí. Často se hovořilo o generálních revitalizacích stávajících objektů, avšak z těchto diskuzí nikdy žádný reálný projekt nevznikl. Myšlenku víceúčelového koncertního sálu se podařilo realizovat výstavbou Kongresového centra Zlín, jehož provoz byl zahájen , a které v centru města navrhla Ing. Arch. Eva Jiřičná. Nejen že se budova stala novým sídlem zlínské filharmonie, ale prostřednictvím nově vzniklého Odboru Kulturní centrum začala poskytovat prostory pro pořádání nejrůznějších typů akcí. Kongresové centrum Zlín (dále jen KCZ) však již od počátku jeho realizace provázely rozporuplné reakce laické i odborné veřejnosti. Na jedné straně odvážně tvarovaná multifunkční budova architektky Evy Jiřičné unikátní svým technickým řešením, na straně druhé volání po návratu k historiky oceňované tvarové uniformitě města. Navíc se KCZ stalo nástrojem politické kampaně nově vzniklých stran před volbami do městského zastupitelstva v roce 2010, která negativním způsobem ovlivnila postoj řady neinformovaných občanů Zlína k této stavbě. Protože prozatím nevznikla žádná komplexní zpráva nebo rozsáhlejší dokument o činnosti této organizace, je cílem této práce analýza a zhodnocení fungování KCZ s návrhem jeho dalšího využití. Snahou je zejména přednést objektivní fakta o jeho činnosti, ekonomice, vytížení prostor i způsobu provozu, který je do značné míry ovlivněn podmínkami poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu. Práce přitom nezapomíná ani na celkovou analýzu stavu kultury v kontextu specifických podmínek daných historickým vývojem města Zlína. Zdrojem informací kulturně-historické části práce se přitom stala zejména literatura vydaná Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, zvláště pak publikace Fenomén Baťa: zlínská architektura , jež dokumentuje stejnojmennou výstavu zachycující architekturu Zlína v širokém záběru a souvislostech. Dalším důležitým pramenem se stal 1

7 sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka - Zlínský funkcionalismus. Ten mimo jiné pojednává o kulturním prostředí a institucích, které se začaly ve Zlíně ve třicátých letech pozvolna formovat. Z dalších publikací věnujících se především zlínské architektuře uveďme například knihy Pavla Nováka Zlínská architektura a Nedílným zdrojem informací pro tuto práci pak byly strategické dokumenty města Zlína, obzvláště Integrovaný plán rozvoje města Zlína z roku 2008, který byl předložen spolu s žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu KCZ. Práce se rovněž opírá o stávající Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku Jedním z podnětů volby tématu práce i zdrojem informací zároveň byla má více než tříletá pracovní zkušenost v této organizaci na pozici produkční a dlouhodobý zájem o kulturní prostředí města Zlína. Protože KCZ funguje jako organizační složka města, která kvůli podmínkám evropské dotace nevyvíjí aktivní pořadatelskou činnost, je hlavním cílem této práce návrh konkrétní podoby fungování po jejich uplynutí. První část práce charakterizuje město Zlín a odkrývá jeho historii, místní specifika a aspekty, které byly rozhodujícími faktory ve vývoji jeho kulturního dědictví. Dále seznamuje s nejvýraznějšími aktéry kulturního života a institucemi, jež byly svého času nejvýznamnějšími nositeli kultury. První část práce uzavírá kapitola věnující se kulturní politice města a její míry provázání na cestovní ruch. Další část již popisuje samotné KCZ, specifikuje jeho prostory, technické možnosti i poskytované služby. Analytická část dále detailněji definuje jeho vnitřní prostředí, seznamuje s organizační strukturou, výsledky hospodaření a návštěvnosti. Vnější prostředí je zkoumáno pomocí SLEPT analýzy, součástí je také analýza konkurenčních zařízení. Analytickou část práce uzavírá SWOT analýza, díky které je možné objektivně určit problémy a nedostatky žádající řešení, a naopak silné stránky a příležitosti, které by mohly přispět k rozvoji KCZ. Návrhová část práce se opírá o výsledky předešlých analýz a navrhuje konkrétní varianty dalšího možného fungování KCZ. Závěr práce shrnuje dosažené cíle práce, výsledky analýz i jednotlivá návrhová opatření. 2

8 1 ZLÍN CHARAKTERISTIKA MĚSTA 1.1 Profil města Aby bylo možné klasifikovat současný hospodářský a kulturní profil města, je nutné uvést jeho základní charakteristiku a fyzicko-geografické faktory přímo ovlivňující jeho prosperitu. Tabulka č. 1: Základní charakteristika města Zlína Znak: Vlajka: Kraj: Zlínský Okres: Zlín Historická země: Morava Katastrální výměra: 102,83 km 2 Počet obyvatel: (k ) Zeměpisné souřadnice: s. š., v. d. Nadmořská výška: 230 m PSČ: Základní sídelní jednotky: 70 Části obce: 16 Městské části / obvody 0 Katastrální území 15 Adresa magistrátu: Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Oficiální web: Primátor: MUDr. Miroslav Adámek Zdroj: Webové stránky města Zlína 1, vlastní zpracování 1 Základní informace. Zlín. [online] [cit. 3. dubna 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/zakladniinformace-cl-1.html> 3

9 1.2 Fyzicko geografická poloha Zlín je statutárním městem rozkládajícím se mezi Zlínskou vrchovinou a Hostýnskými vrchy po obou stranách řeky Dřevnice. S více než 75 tisíci obyvateli je průmyslověkulturním centrem Zlínského kraje, který je svou rozlohou km 2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy. Zlínský kraj se rozprostírá ve východní části střední Moravy a jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Území kraje je z převážné části kopcovité, tvořené pahorkatinami a pohořími. V povodí Moravy se táhne rovinatá úrodná oblast Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Severní částí kraje probíhají Moravskoslezské Beskydy, na východě se rozkládají Javorníky a dále směrem k jihu Bílé Karpaty, které také tvoří hranici se Slovenskem. 2 V okolí Zlína se nalézá hodně zalesněné plochy, především severně od něj. Další větší plocha se nachází mezi Zlínem a vodní nádrží Fryšták. Četný je také výskyt vodních toků. Největší řekou kraje je řeka Morava, ve Zlíně je to pak Dřevnice, do níž ústí většina malých toků. 3 Město Zlín leží v jihovýchodní části České republiky cca 300 km od hlavního města Prahy, 50 km od hranic se Slovenskou republikou. Periferní polohu v rámci České republiky podtrhuje také jeho špatná dopravní dostupnost. Město neleží na žádném významném železničním tahu, jednak z toho důvodu, že k rozvoji města došlo až ve 20. století, kdy již existovala hlavní železniční síť, a také proto, že se rozpadem Československa stalo Zlínsko pohraniční oblastí a rozvoj tras byl v tomto regionu na okraji zájmu centrálních orgánů. V roce 2011 však byla dokončena rychlostní silnice R55, která napojuje Zlín na dálniční síť D1, čímž se výrazně zrychlilo dopravní spojení například s městem Brno a dalšími krajskými městy Ostravou a Olomoucí. 2 Základní charakteristika kraje. Zlínský kraj. [online]. Květen 2013 [cit. 2. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/o-kraji-cl-17.html> 3 Charakteristika kraje. ČSÚ. [online]. Únor 2014 [cit. 2. března 2014]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje> 4

10 1.3 Genius loci Zlína Když zazní jméno Zlín, vždy zaslechneme o výrobě bot a také o Tomáši Baťovi, který je s tímto městem neodmyslitelně spojen. Téměř vše, co dnes můžeme ve Zlíně vidět, je výsledkem jeho nebývalého úsilí, vizionářství a talentu. Vtiskl městu jeho nezaměnitelnou funkcionalistickou tvář a na dlouhou dobu předurčil směr, kterým se město ubíralo. Skoro čtyřicet let je z historického hlediska krátká doba, Zlínu však bytostně určila jeho současnou podobu. Zejména architekti Jan Kotěra ( ), Vladimír Karfík ( ) a František Lydie Gahura ( ), které Tomáš Baťa do města přizval, v době mezi světovými válkami vštípili městu charakteristické znaky zlínské funkcionalistické architektury - červená pálená cihla, ocelová okna, rovná střecha a železobetonový skelet. Tato typická architektura spolu s jedinečnou urbanistickou koncepcí vytvořila z meziválečného Zlína unikátní celek s moderním prostředím, s novým řádem věcí a lidského života. Byla ovlivněna ekonomikou, technologií výroby a jejím provozem. Oprostila se od všeho nadbytečného, vnějškového, co netvořilo její podstatu. Naopak zdůraznila původní, ryze architektonické koncepce, vzájemný soulad vnějšího a vnitřního prostoru, interiéru budov a krajiny, využila vlastností nových materiálů. Nebyla jen projevem výstavby města, nýbrž důležitou součástí výstavby společnosti dvacátých a třicátých let, její prosperity, demokracie, zákonu práce a moderních forem života. 4 Druhá polovina 20. století však zanechala na tváři Zlína nesmazatelné stopy. Komunistický režim již od počátku vyvinul enormní úsilí, aby historickou identitu Zlína zpochybnil. Také proto bylo město brzy po únoru 1948 přejmenováno na Gottwaldov. Zestátněním Baťových závodů zmizel z mnoha míst areálu život. Mnoho funkcionalistických budov přestalo sloužit svému původnímu účelu a začaly chátrat. 4 ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský funkcionalismus. In Sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka Ševeček Ludvík ed. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, s

11 Jakým způsobem s tímto dědictvím naložit? Jak navázat na tradici rodiny Baťových a přitom se jí nenechat omezit? Jak pevné je vůbec postavení kultury v typicky průmyslovém městě a jakým směrem se ubírá? K pochopení složitého příběhu je vždy dobré obrátit se do minulosti a poukázat na všechny důležité aspekty, které zanechaly nějakým způsobem svoje stopy dodnes. 1.4 Historie Přestože bylo o historii Zlína a Tomáši Baťovi napsáno mnohé, je nezbytné uvést následující kapitolu popisující zejména vznik průmyslové výroby ve Zlíně a rozmach Baťovy firmy, která se stala důležitým mezníkem ve vývoji společenského a kulturního života ve městě. V řetězci sídel lemujících řeku Dřevnici měl Zlín své místo již ve 13. století první písemná zmínka se však pojí až k roku Již od počátku byla pro místní obyvatele nejdůležitějším zdrojem obživy řemesla. Kolem roku 1600, kdy dosahoval plného rozkvětu, bylo ve Zlíně kolem 200 městských domů a usedlostí, dominovaly mu renesanční stavby kostela, zámku a radnice. Až do 18. století tu měly přední postavení cechy soukeníků, ševců, řezníků, početní byli i hrnčíři, tkalci, krejčí a kováři. Město se poklidně rozvíjelo a až do 19. století se příliš nelišilo od ostatních vesnic. 5 Kulturní život se větvil působením čtenářského spolku (1885), Sokola (1898) a Orla (1902) a také aktivitami hudebních a divadelních nadšenců. Celkově však zůstával spíše maloměstský a jednostranný. Důležitým mezníkem se stal až rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Starobylé město řemeslníků a obchodníků se začalo přetvářet do podoby důležitého průmyslového střediska Průmyslové město ( ) Hospodářský život města začal na přelomu století dostávat nové impulsy. Jedním z nich bylo otevření železnice v roce Toho hned využil Tomáš Baťa a už v roce VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Fenomén Baťa, zlínská architektura vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, s

12 zbudoval přímo naproti nádraží nový tovární objekt, díky němuž měla firma blíže k dopravnímu spojení se světem. Pracovníků v továrně pozvolna přibývalo, stejně jako obyvatel Zlína, kteří se přistěhovali z chudého Valašska, Slovácka nebo Hané. 7 Prosperita Baťovy obuvnické továrny posilovala hospodářský profil Zlína, který rychle získával postavení průmyslového střediska. Za první světové války se ve zlínských obuvnických továrnách vyráběly miliony párů bot pro rakousko-uherskou armádu. V roce 1918 již pracovalo u Bati 4000 zaměstnanců. Pro ně začal vedle práce v továrně realizovat také bydlení v domcích se zahrádkou, obchodní a jiné služby, školy nebo nemocnici. Propojoval práci s bydlením a životním stylem, což bylo pro Baťu typické. 8 Přestože byl Zlín především průmyslovým městem, aktivity Tomáše Bati začaly doplňovat a přetvářet původní kulturní linii tradiční zlínské měšťanské společnosti. V roce 1918 začalo baťovské nakladatelství vydávat závodní noviny, různé příručky, naučnou literaturu i beletrii. Kulturní život také obohatil o pořádání nejrůznějších literárních soutěží. 9 V prvních dvaceti letech 20. století se zkrátka Zlín viditelně měnil. Stal se průmyslovým i společenským centrem regionu, který lákal pracovníky ze širokého okolí. Také proto stoupl počet obyvatel města o padesát procent z 2975 (v roce 1900) na 4678 (v roce 1921). Byl to pozoruhodný růst a nikdo tehdy netušil, že to hlavní teprve přijde Baťovská éra ( ) Díky zcela výjimečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem vynikajícím architektonickým stylem a životním tempem. Od roku 1923 spojoval Baťa v jedněch rukou řízení rostoucího továrního komplexu se starostováním ve městě ( ). Ve Zlíně nastalo období nevídaného rozvoje. Přibývaly nové tovární budovy, obytné čtvrti, internáty pro zaměstnance, obchodní domy, hotel, kino, školy, komunikace a jiná veřejná zařízení. Město se změ- 7 Tamtéž, s ERDÉLY, Evžen. Baťa - Švec, který dobyl svět. 1. vyd. Zlín: Archa, s VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Fenomén Baťa, zlínská architektura vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, s. 24 7

13 nilo v aglomeraci plné funkcionalistické architektury. Vznikala zde díla pozoruhodná architektonickým řešením, jak je vedle Františka Lydie Gahury navrhovali i Miroslav Lorenc, Vladimír Karfík a později i někteří další architekti. 11 Po tragické smrti Tomáše Bati v červenci 1932 firma dále fungovala pod vedením jeho nevlastního bratra Jana Antonína Bati. Rozrůstala se o další nová odvětví např. námořní dopravu či výrobu letadel. Baťovy závody v roce 1938 zaměstnávaly lidí, z toho v Československu a v zahraničí. Zlín byl sídlem Baťovy obuvnické říše, městem, do kterého se sbíhaly nitky obchodních a výrobních kontaktů z takřka celého světa. 12 Jan Antonín Baťa byl navíc skutečným mecenášem kultury a umění. Byl iniciátorem mnoha institucí, které ve Zlíně ve třicátých letech vznikly a které měly na pozdější formování kultury města zásadní vliv. Mezi prvními byl založen Studijní ústav (1936), který poskytoval kromě učeben a laboratoří také prostory pro stálé sbírky a příležitostné výstavy. 13 Významnou kapitolu v kulturních dějinách Zlína představovalo také výtvarné umění a s ním těsně související výtvarné školství. Od třicátých let tyto dějiny reprezentovaly zejména Zlínské salony (1936) a v neposlední řadě Škola umění (1939), vše pod patronací firmy Baťa. Z absolventů Školy umění se později výrazně zapsali v kontextu našeho výtvarného umění Václav Chad ( ), Čestmír Kafka ( ) nebo Vladimír Vašíček ( ). 14 Dalším významným hybatelem kulturního dění ve Zlíně byly v roce 1936 založené Filmové ateliéry, kde se vedle reklamních a školních naučných filmů rozvinula i volná filmová tvorba včetně věhlasné tvorby animovaných filmů. Právě film byl ve Zlíně vnímán 11 ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský funkcionalismus. In Sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka Ševeček Ludvík ed. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, s Centrum Baťovy obuvnické říše, Statutární město Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/page/25031.centrum-batovy-obuvnicke-rise/> 13 Studijní ústav, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.gjszlin.cz/gztgm/historie-budovy.html> 14 Historie školy, Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.skolaumeni.cz/> 8

14 jako důležitý integrující prostředek kulturně-společenský. Dokladem toho byla výstavba budovy největšího biografu na evropském kontinentu, zlínského Velkého kina. 15 Zde se i za války kromě promítání filmů konalo nejedno významné představení koncertního, divadelního nebo operního rázu. Hostovalo zde pražské Národní divadlo, Česká filharmonie nebo Pěvecké sdružení moravských učitelů, po léta podporované firmou Baťa. Když pak došlo k bombardování města 20. listopadu 1944, Velké kino zasáhly tři pumy a provoz nebyl řadu měsíců možný. Po náročných úpravách zahájilo kino svou činnost v září Období po 2. světové válce ( ) Druhá světová válka a následný poválečný komunistický převrat znamenaly konec působení podnikatelské rodiny Baťových ve Zlíně. Továrny byly zestátněny a dále působily pod novým názvem Svit. Ve vedení podniku měli převahu komunisté, kteří se záhy dostali do čelních funkcí také na radnici vstoupil v platnost nový název města - Gottwaldov. 17 Od čtyřicátých let přibývaly rozsáhlé obytné čtvrti, v městském centru vyrostla reprezentativní budova divadla. Kulturní život obohatilo muzeum (1944), divadlo (1946), symfonický orchestr (1946), zoologická zahrada (1948) nebo galerie výtvarných umění (1953). K cestám na všechny kontinenty se vypravila z města známá dvojice cestovatelů Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Zdejší filmové ateliéry proslavili známí režiséři Karel Zeman a Hermína Týrlová, jejichž filmy se promítaly i daleko v zahraničí. Město si i nadále uchovávalo důležité postavení především díky svému silnému průmyslu, navíc se uplatňovala jeho role administrativního, školského a kulturního centra jihovýchodní Moravy. Velkou podporu zde měly reformy z roku 1968, zejména snahou obnovit efektivní ekonomické řízení zdejších průmyslových podniků a také úsilí vrátit 15 Historie společnosti, Bonton ateliéry Zlín. [online] [cit. 1. května 2014]. Dostupné z: < 16 Z historie zlínských kin, Zlín estránky.cz. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: < 17 Zlín regionální centrum jihovýchodní Moravy, Statutární město Zlín. [online] [cit. 20. února 2014]. Dostupné z: < 9

15 školským a kulturním institucím potřebnou nezávislost. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 byli přívrženci reforem odstraněni z vedení města, podniků, škol, a museli se odmlčet na více než dvacet let Polistopadové období (od roku 1989) V roce 1989 si občané odhlasovali návrat k původnímu názvu města, které od opět nese jméno Zlín. Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a celé východní Moravy začala otřásat v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu. Následkem toho bylo nepřehledné vlastnictví velké části továrního areálu. Některé budovy změnily svou funkci a z mnoha míst areálu zmizel život. Rok 1989 znamenal také kulturní zlom, kdy s celkovou ekonomickou transformací započal také proces transformace kultury. Za kulturní instituce, do té doby spadající výhradně pod správu státu, započaly nově zodpovídat obce a kraje, včetně související infrastruktury. Většina z kulturních institucí na území Zlína zůstala příspěvkovými organizacemi kraje, kromě divadla, jehož zřizovatelem je město Zlín, a filharmonie, která je od roku 2006 obecně prospěšnou společností. Negativní roli v dalším rozvoji města sehrála také špatná dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly obchodní vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť. 19 Tradice výroby bot v Baťových továrnách v devadesátých letech sice ustala, avšak jedinečnost městského prostředí, urbanismus zahradního a funkcionalistického města přetrvaly dodnes. Primárně se jedná o Městskou památkovou zónu vyhlášenou v roce 1990, zahrnující tzv. Baťův Zlín a území s poválečnou výstavbou, která zajišťuje ochranu architektonicky nejcennější centrální části Zlína. 18 Zlín regionální centrum jihovýchodní Moravy. Statutární město Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/page/25033.zlin-regionalni-centrum-jihovychodni-moravy/> 19 Ekonomická situace kraje. Zlínský kraj. [online] Říjen [cit. 20. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/ekonomicka-situace-kraje-cl-163.html> 10

16 1.4.5 Současný Zlín Zlín má roli finančního, obchodního, kulturního i podnikatelské centra jihovýchodní Moravy. Je také sídlem Regionální rady pro NUTS2 Střední Morava. Širší regionální funkce města posílilo ustavení krajské správy Zlínského kraje v roce Sídlem Krajského úřadu se stala 21. budova mrakodrapu, jehož rekonstrukcí v roce 2006 započala postupná revitalizace bývalého Baťova továrního areálu v centru města. Kromě význačných kulturních institucí mají ve Zlíně silnou tradici také nejrůznější sportovní kluby. Mezi nejvýznamnější každoročně konané akce patří Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a motoristický závod Barum Rally. Jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst je celoročně přístupný zámek Lešná se zoologickou zahradou. Klíčovou institucí vysokého školství ve Zlíně je Univerzita Tomáše Bati (dále jen UTB) založená v roce V současné době má UTB 6 fakult, na nichž byla v akademickém roce 2011/2012 realizována výuka 172 akreditovaných oborů pro téměř studentů. Struktura studijních programů představuje významný potenciál dalšího vývoje města. Co se strategického rozvoje města Zlína týká, řadu let se neopíralo o žádný sofistikovaný strategický dokument. Plánování rozvoje bylo realizováno na úrovni programového prohlášení Rady města Zlína vždy na období čtyř let. Velmi často vycházely jednotlivé požadavky na realizaci projektů z politického programu a z požadavků jednotlivých odborů magistrátu. Nekoncepčností v oblasti strategického rozvoje utrpěl nejvíce baťovský tovární areál, který je nejvýznamnějším brownfield 20 na území města. Zatímco na zelené louce vzniklo KCZ za téměř jednu miliardu korun, mnoho z historicky cenných budov továrního areálu nemá dodnes své využití a chátrá. Na vině však není jen nekoncepční přístup zástupců města k této lokalitě, ale řadu let nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Dle zpracované Strategie města Zlín z roku pojmem brownfield podle Agentury Czech invest rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity 11

17 se v Baťově areálu nachází přibližně 65 subjektů s majetkovými právy. Přitom veřejná správa, tj. Zlínský kraj a statutární město Zlín vlastní dohromady přibližně 12 % celkové plochy areálu. Přesto se oběma subjektům podařilo v posledních letech zrealizovat poměrně velké množství aktivit vedoucí k přeměně a procesu obnovy areálu coby plnohodnotného centra v oblasti komerční i veřejné správy. 1.5 Kultura ve Zlíně V souvislosti s výše definovanými zlomovými okamžiky lze kulturní vývoj ve Zlíně vymezit zhruba takto: V období do druhé světové války docházelo k postupnému začleňování místně velmi specifické kultury do homogenní národní kultury. Zvyšujícím se zájmem o kulturu zapříčinil vznik mnohých organizací, které pod patronací rodiny Baťů vytvořily potřebné zázemí pro společenský i kulturní rozvoj místních obyvatel. Po druhé světové válce byla tato tendence akcelerována sítí kulturních zařízení, které umožnily vznik mnoha novým nejenom folklorním souborům a kroužkům zájmové i umělecké činnosti, a zprostředkovaly jim tak kontakt s masovým publikem. Poslední období je zcela odlišné a nereflektuje kulturní projevy, které prvotně vycházely z folklórní tradice. Důvodem je především příklon k masové populární kultuře a příklon ke kulturnímu prostředí komerčního charakteru také díky zdokonalujícím se prostředkům elektronické komunikace ve spojení s reklamou. Město pozbývá své kulturní identity, ztrácí své specifické hodnoty a v neposlední řadě přichází o značnou část své atraktivnosti jako cílové místo cestovního ruchu. Přesto je svébytnost kulturního projevu patrná ve všech oblastech kulturní nabídky a tvoří skvělý potenciál k dalšímu rozvoji města Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji situační analýza, Zlínský kraj. [online]. Květen 2012 [cit. 21. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rozvoje-kultury-ve-zlinskem-kraji-cl- 700.html> 12

18 1.5.1 Aktéři kulturního života O dění v oblasti kultury se ve Zlíně stará odbor kultury, přesněji Odbor kultury Magistrátu města Zlína. Ten mimo jiné koordinuje činnost Alternativy kulturního institutu Zlín sídlícího v budově Kolektivního domu. O uchování baťovské historie a tradic pečuje Nadace Tomáše Bati. Protože cílem práce není detailní výčet všech kulturních zařízení ve Zlíně, ale celková analýza stavu kultury v kontextu specifických podmínek daných historickým vývojem města, představuje tabulka č. 2 pouze souhrn vybraných kategorií kulturních zařízení s jejich stručnou charakteristikou. 22 Tabulka č. 2: Charakteristika vybraných kategorií aktérů kulturního života města Zlína Kategorie Agentura Divadlo Základní charakteristika Agentury představují významné organizátory kulturních akcí na území města Zlína. Do této kategorie aktérů kulturního života města Zlína patří mimo jiné organizátoři hudebních vystoupení. Klíčovým aktérem divadelní scény města Zlína je Městské divadlo Zlín jako příspěvková organizace statutárního města Zlína. Divadlo disponuje stálým činoherním divadelním souborem. Velký sál Městského divadla Zlín nabízí divákům celkem 687 míst ve velkém sále, 80 míst v Dílně a 120 míst ve Studiu Z. Městské divadlo Zlín je každoročně pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu Setkání - Stretnutie. Dalším významným divadelním souborem města Zlína je občanské sdružení Malá Scéna vystupující v Obchodním a společenském centru Díly v sálech pro 300 či 150 diváků. Na území města dále působí amatérské divadelní soubory Opona, Studio T, Hroch a Pásovec, Povidlo a studentský divadelní soubor Soukromé vyšší odborné školy umění Mandragora. Filharmonie Hlavním aktérem symfonické hudby na území města Zlína je Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. (dále jen FBM). FBM má své domovské sídlo v nově otevřeném KCZ, současně však vystupuje i mimo Zlín. Filharmonie zajišťuje pro obyvatele města Zlína abonentní koncerty, ale rovněž koncerty pro rodiče s dětmi, výchovné nebo mimořádné koncerty. FBM rovněž vystupuje na jiných místech Zlínského kraje či České republiky a v zahraničí. Je také organizátorem hudebního festivalu Harmonia Moraviae či mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum. Provoz FBM je financován společně Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem. Folklor, dechové a jiné orchestry Zlínský kraj představuje jeden z nejvýznamnějších folklorních regionů České republiky. Rovněž ve městě Zlíně působí celá řada folklorních souborů, cimbálových kapel a dechových hudeb organizovaných jako občanská sdružení, k nimž mimo jiné patří Velký dechový orchestr města Zlína, Big band Zlín, Avion Swing band, F-dur jazzband, Fryštácká javořina, Malenovjanka, Bartošův soubor písní a tanců, Valašský soubor Kašava, Vonica, dětský soubor Vonička, dětský soubor Trnečka, CM Rováš, CM Valášek, CM Juráš, CM Paléska, CM Máj, sbor Mužáci a další. Statutární město Zlín podporuje činnost folklórních souborů a dechových hudeb ze svého Kulturního fondu. 22 Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 Zlín 2020, Statutární město Zlín. [online]. Listopad 2012 [cit. 25. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/dokumenty-ke-stazeni-cl-754.html> 13

19 Základní umělecké školy Pěvecké sbory Taneční školy Galerie Hvězdárna Kino Klub Knihovna Muzeum Jsou důležitým činitelem v estetické výchově dětí a mládeže, na území města Zlína působí Základní umělecká škola Zlín, Základní umělecká škola Zlín - Jižní svahy, Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o., Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. a Hudební škola Yamaha Zlín. Působí z části pod hlavičkou základních uměleckých škol, zčásti také samostatně (např. Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín, Canticum Camerale Zlín). Jedná se např. o Taneční školu A. & A. Mědílkovi nebo Taneční klub Fortuna Zlín. Na území města Zlína působí celá řada galerií, přičemž za nejvýznamnější z nich lze považovat Zlínským krajem zřizovanou Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně. Na území města Zlína působí také Alternativa - kulturní institut Zlín (organizační složka města) a několik galerií soukromých. Hvězdárna se na území města Zlína nachází v Lesní čtvrti. Provozovatelem hvězdárny je občanské sdružení Zlínská astronomická společnost, která v jejich prostorách pořádá vedle pozorování večerní oblohy rovněž přednáškovou činnost, filmy, koncerty, výstavy, večery deskových her či astrotábor. Statutární město Zlín podporuje činnost hvězdárny ze svého Kulturního fondu. Klíčovým subjektem provozu kin na území města Zlína je společnost Golden Apple Cinema, a.s., která provozuje 6 kinosálů v obchodním centru Zlaté jablko o celkové kapacitě 949 míst, Velké kino o kapacitě cca 940 míst a Kino Květen v městské části Malenovice o kapacitě celkem 415 míst. Hudební vystoupení jsou na území města Zlína zajišťována řadou klubů, k nimž patří mimo jiné Golem Gambrinus Club, Hudební klub u Tetoura, Flip, Masters of Rock Café, Music Land A, Zelenáčova šopa a další. Knihovnické služby jsou na území města Zlína poskytovány Zlínským krajem zřizovanou Krajskou knihovnou Františka Bartoše, přičemž statutární město Zlín se spolupodílí na financování provozu knihovny. Vedle své hlavní budovy provozuje Krajská knihovna Františka Bartoše rovněž obvodní knihovny v městských částech Jižní Svahy a Malenovice a dále 11 poboček v dalších městských částech Zlína. Knihovna disponuje univerzálním knihovním fondem zaměřeným především na beletrii, populárně-naučné tituly, méně už však na oblast vědeckých publikací. Další institucí na poli poskytování informačních služeb ve Zlíně je pak Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o veřejně přístupnou knihovnu, která své služby poskytuje jednak pedagogům a studentům univerzity, ale i široké odborné veřejnosti. Mezi další subjekty patří odborné knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Státního okresního archivu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zřizované Zlínským krajem nabízí návštěvníkům výstavní i doprovodný program převážně ve 14. budově baťovského areálu, dále na hradě Malenovice. Zdroj: Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 Zlín 2020 Na základě údajů z tabulky je patrné, že město Zlín disponuje poměrně širokou sítí aktérů kulturního života v různorodých kategoriích. Portfolio profesionálů doplňují aktivity na bázi amatérských sdružení, která jsou rovněž významným činitelem v oblasti kultury. Většina z nich vznikla z těles dříve soustředěných pod závodními kluby ROH velkých zlínských podniků, které v současné době fungují v rámci právní platformy občanských sdružení. Nedostatečná je však míra propojení jednotlivých kulturních aktivit v rámci města. 14

20 Pro účely této práce je v dalším textu blíže představena činnost FBM, která se v roce 2011 přestěhovala do nové budovy KCZ Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. FBM je profesionální symfonický orchestr, který byl založen v roce 1946 ve Zlíně. Dne 16. ledna 2006 se FBM stala obecně prospěšnou společností, jejímž společným zřizovatelem je Zlínský kraj a statutární město Zlín. Koncertní činnost orchestru má základ v pěti abonentních řadách, mimo to však orchestr vystupuje na mnoha dalších koncertech ve Zlíně a celém jeho regionu, hostuje na významných českých festivalech a koncertuje také v zahraničí. Současným šéfdirigentem filharmonie je Stanislav Vavřínek. Mezi významné akce pořádané FBM patří dirigentské kurzy, mezinárodní festival mladých umělců Talentinum a podzimní festival duchovní hudby Harmonia Moraviae. Stručná historie Již ve dvacátých letech minulého století vznikla ve Zlíně myšlenka založení symfonického orchestru. Dne 1. června 1945, krátce po osvobození, vznikl profesionální orchestr NP. Baťa, který čítal při svém založení 46 členů. První koncertní vystoupení orchestru se datuje 2. dubna Většina koncertů se konala ve Velkém kině s kapacitou téměř dvou tisíc míst. V roce 1955 se stal sídlem orchestru na dlouhou řadu let Dům umění, který vznikl přestavbou Památníku Tomáše Bati. Za dobu své existence změnil orchestr hned několikrát svůj název. Od symfonického orchestru NP. Baťa, přes Filharmonii pracujících až k názvu Státní symfonický orchestr kraje Gottwaldovského. V roce 1989 byl orchestr přejmenován na Filharmonii Bohuslava Martinů a tento název nese dodnes. 23 Působením řady významných šéfdirigentů a stálých či hostujících dirigentů vyrostl z tohoto hudebního tělesa uznávaný orchestr, který má ve svém repertoáru nejenom velká symfonická díla, ale také skladby přesahující i do oblasti jazzu či populární hudby. 23 Historie FBM, oficiální stránky FBM. [online] [cit. 2. března 2014]. Dostupné z: <http://www.filharmonie-zlin.cz/24772-historie> 15

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více