KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček Brno 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a uvedla jsem všechny citované zdroje BcA. Aneta Janečková

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Mgr. Viktoru Pantůčkovi za odborné vedení práce a poskytnuté informace. V neposlední řadě děkuji své rodině, především pak manželovi za trpělivost, oporu a rady při psaní práce.

4 OBSAH ÚVOD ZLÍN CHARAKTERISTIKA MĚSTA PROFIL MĚSTA FYZICKO GEOGRAFICKÁ POLOHA GENIUS LOCI ZLÍNA HISTORIE Průmyslové město ( ) Baťovská éra ( ) Období po 2. světové válce ( ) Polistopadové období (od roku 1989) Současný Zlín KULTURA VE ZLÍNĚ Aktéři kulturního života Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s Kulturní domy Památník Tomáše Bati - Dům umění Velké kino Městské divadlo Zlín Divadlo Malá scéna Kulturní festivaly KULTURNÍ POLITIKA MĚSTA ZLÍNA Strategické dokumenty Financování kultury Míra provázání na cestovní ruch KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN LOKACE ČASOVÝ PRŮBĚH REALIZACE NÁKLADY SPECIFIKACE PROSTOR TECHNICKÉ VYBAVENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANALYTICKÁ ČÁST VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Model 7 S Hospodaření Návštěvnost Návštěvnost Filharmonie Bohuslava Martinů Typy akcí VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ SLEPT analýza Analýza konkurence...57

5 3.3 SWOT ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST PRIORITA Č. 1: FBM JAKO PROVOZOVATEL KCZ PRIORITA Č. 2: KCZ JAKO EKONOMICKY STABILNÍ SUBJEKT PRIORITA Č. 3: KCZ JAKO PLATFORMA PRO ZLÍNSKOU KULTURU SHRNUTÍ...81 ZÁVĚR...83 RESUMÉ...85 POUŽITÉ ZDROJE...88 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM OBRÁZKŮ...93 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...94 PŘÍLOHY...95

6 ÚVOD Již řadu let se ve Zlíně mluvilo o novém koncertním sále pro zdejší Filharmonii Bohuslava Martinů, která od padesátých let 20. století sídlila v prostorách Domu umění. V té souvislosti se také opakovaně objevovala oprávněná kritika toho, že ve Zlíně je jen málo míst vhodných pro pořádání společenských, kulturních nebo vzdělávacích akcí. Často se hovořilo o generálních revitalizacích stávajících objektů, avšak z těchto diskuzí nikdy žádný reálný projekt nevznikl. Myšlenku víceúčelového koncertního sálu se podařilo realizovat výstavbou Kongresového centra Zlín, jehož provoz byl zahájen , a které v centru města navrhla Ing. Arch. Eva Jiřičná. Nejen že se budova stala novým sídlem zlínské filharmonie, ale prostřednictvím nově vzniklého Odboru Kulturní centrum začala poskytovat prostory pro pořádání nejrůznějších typů akcí. Kongresové centrum Zlín (dále jen KCZ) však již od počátku jeho realizace provázely rozporuplné reakce laické i odborné veřejnosti. Na jedné straně odvážně tvarovaná multifunkční budova architektky Evy Jiřičné unikátní svým technickým řešením, na straně druhé volání po návratu k historiky oceňované tvarové uniformitě města. Navíc se KCZ stalo nástrojem politické kampaně nově vzniklých stran před volbami do městského zastupitelstva v roce 2010, která negativním způsobem ovlivnila postoj řady neinformovaných občanů Zlína k této stavbě. Protože prozatím nevznikla žádná komplexní zpráva nebo rozsáhlejší dokument o činnosti této organizace, je cílem této práce analýza a zhodnocení fungování KCZ s návrhem jeho dalšího využití. Snahou je zejména přednést objektivní fakta o jeho činnosti, ekonomice, vytížení prostor i způsobu provozu, který je do značné míry ovlivněn podmínkami poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu. Práce přitom nezapomíná ani na celkovou analýzu stavu kultury v kontextu specifických podmínek daných historickým vývojem města Zlína. Zdrojem informací kulturně-historické části práce se přitom stala zejména literatura vydaná Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, zvláště pak publikace Fenomén Baťa: zlínská architektura , jež dokumentuje stejnojmennou výstavu zachycující architekturu Zlína v širokém záběru a souvislostech. Dalším důležitým pramenem se stal 1

7 sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka - Zlínský funkcionalismus. Ten mimo jiné pojednává o kulturním prostředí a institucích, které se začaly ve Zlíně ve třicátých letech pozvolna formovat. Z dalších publikací věnujících se především zlínské architektuře uveďme například knihy Pavla Nováka Zlínská architektura a Nedílným zdrojem informací pro tuto práci pak byly strategické dokumenty města Zlína, obzvláště Integrovaný plán rozvoje města Zlína z roku 2008, který byl předložen spolu s žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu KCZ. Práce se rovněž opírá o stávající Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku Jedním z podnětů volby tématu práce i zdrojem informací zároveň byla má více než tříletá pracovní zkušenost v této organizaci na pozici produkční a dlouhodobý zájem o kulturní prostředí města Zlína. Protože KCZ funguje jako organizační složka města, která kvůli podmínkám evropské dotace nevyvíjí aktivní pořadatelskou činnost, je hlavním cílem této práce návrh konkrétní podoby fungování po jejich uplynutí. První část práce charakterizuje město Zlín a odkrývá jeho historii, místní specifika a aspekty, které byly rozhodujícími faktory ve vývoji jeho kulturního dědictví. Dále seznamuje s nejvýraznějšími aktéry kulturního života a institucemi, jež byly svého času nejvýznamnějšími nositeli kultury. První část práce uzavírá kapitola věnující se kulturní politice města a její míry provázání na cestovní ruch. Další část již popisuje samotné KCZ, specifikuje jeho prostory, technické možnosti i poskytované služby. Analytická část dále detailněji definuje jeho vnitřní prostředí, seznamuje s organizační strukturou, výsledky hospodaření a návštěvnosti. Vnější prostředí je zkoumáno pomocí SLEPT analýzy, součástí je také analýza konkurenčních zařízení. Analytickou část práce uzavírá SWOT analýza, díky které je možné objektivně určit problémy a nedostatky žádající řešení, a naopak silné stránky a příležitosti, které by mohly přispět k rozvoji KCZ. Návrhová část práce se opírá o výsledky předešlých analýz a navrhuje konkrétní varianty dalšího možného fungování KCZ. Závěr práce shrnuje dosažené cíle práce, výsledky analýz i jednotlivá návrhová opatření. 2

8 1 ZLÍN CHARAKTERISTIKA MĚSTA 1.1 Profil města Aby bylo možné klasifikovat současný hospodářský a kulturní profil města, je nutné uvést jeho základní charakteristiku a fyzicko-geografické faktory přímo ovlivňující jeho prosperitu. Tabulka č. 1: Základní charakteristika města Zlína Znak: Vlajka: Kraj: Zlínský Okres: Zlín Historická země: Morava Katastrální výměra: 102,83 km 2 Počet obyvatel: (k ) Zeměpisné souřadnice: s. š., v. d. Nadmořská výška: 230 m PSČ: Základní sídelní jednotky: 70 Části obce: 16 Městské části / obvody 0 Katastrální území 15 Adresa magistrátu: Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Oficiální web: Primátor: MUDr. Miroslav Adámek Zdroj: Webové stránky města Zlína 1, vlastní zpracování 1 Základní informace. Zlín. [online] [cit. 3. dubna 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/zakladniinformace-cl-1.html> 3

9 1.2 Fyzicko geografická poloha Zlín je statutárním městem rozkládajícím se mezi Zlínskou vrchovinou a Hostýnskými vrchy po obou stranách řeky Dřevnice. S více než 75 tisíci obyvateli je průmyslověkulturním centrem Zlínského kraje, který je svou rozlohou km 2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy. Zlínský kraj se rozprostírá ve východní části střední Moravy a jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Území kraje je z převážné části kopcovité, tvořené pahorkatinami a pohořími. V povodí Moravy se táhne rovinatá úrodná oblast Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Severní částí kraje probíhají Moravskoslezské Beskydy, na východě se rozkládají Javorníky a dále směrem k jihu Bílé Karpaty, které také tvoří hranici se Slovenskem. 2 V okolí Zlína se nalézá hodně zalesněné plochy, především severně od něj. Další větší plocha se nachází mezi Zlínem a vodní nádrží Fryšták. Četný je také výskyt vodních toků. Největší řekou kraje je řeka Morava, ve Zlíně je to pak Dřevnice, do níž ústí většina malých toků. 3 Město Zlín leží v jihovýchodní části České republiky cca 300 km od hlavního města Prahy, 50 km od hranic se Slovenskou republikou. Periferní polohu v rámci České republiky podtrhuje také jeho špatná dopravní dostupnost. Město neleží na žádném významném železničním tahu, jednak z toho důvodu, že k rozvoji města došlo až ve 20. století, kdy již existovala hlavní železniční síť, a také proto, že se rozpadem Československa stalo Zlínsko pohraniční oblastí a rozvoj tras byl v tomto regionu na okraji zájmu centrálních orgánů. V roce 2011 však byla dokončena rychlostní silnice R55, která napojuje Zlín na dálniční síť D1, čímž se výrazně zrychlilo dopravní spojení například s městem Brno a dalšími krajskými městy Ostravou a Olomoucí. 2 Základní charakteristika kraje. Zlínský kraj. [online]. Květen 2013 [cit. 2. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/o-kraji-cl-17.html> 3 Charakteristika kraje. ČSÚ. [online]. Únor 2014 [cit. 2. března 2014]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje> 4

10 1.3 Genius loci Zlína Když zazní jméno Zlín, vždy zaslechneme o výrobě bot a také o Tomáši Baťovi, který je s tímto městem neodmyslitelně spojen. Téměř vše, co dnes můžeme ve Zlíně vidět, je výsledkem jeho nebývalého úsilí, vizionářství a talentu. Vtiskl městu jeho nezaměnitelnou funkcionalistickou tvář a na dlouhou dobu předurčil směr, kterým se město ubíralo. Skoro čtyřicet let je z historického hlediska krátká doba, Zlínu však bytostně určila jeho současnou podobu. Zejména architekti Jan Kotěra ( ), Vladimír Karfík ( ) a František Lydie Gahura ( ), které Tomáš Baťa do města přizval, v době mezi světovými válkami vštípili městu charakteristické znaky zlínské funkcionalistické architektury - červená pálená cihla, ocelová okna, rovná střecha a železobetonový skelet. Tato typická architektura spolu s jedinečnou urbanistickou koncepcí vytvořila z meziválečného Zlína unikátní celek s moderním prostředím, s novým řádem věcí a lidského života. Byla ovlivněna ekonomikou, technologií výroby a jejím provozem. Oprostila se od všeho nadbytečného, vnějškového, co netvořilo její podstatu. Naopak zdůraznila původní, ryze architektonické koncepce, vzájemný soulad vnějšího a vnitřního prostoru, interiéru budov a krajiny, využila vlastností nových materiálů. Nebyla jen projevem výstavby města, nýbrž důležitou součástí výstavby společnosti dvacátých a třicátých let, její prosperity, demokracie, zákonu práce a moderních forem života. 4 Druhá polovina 20. století však zanechala na tváři Zlína nesmazatelné stopy. Komunistický režim již od počátku vyvinul enormní úsilí, aby historickou identitu Zlína zpochybnil. Také proto bylo město brzy po únoru 1948 přejmenováno na Gottwaldov. Zestátněním Baťových závodů zmizel z mnoha míst areálu život. Mnoho funkcionalistických budov přestalo sloužit svému původnímu účelu a začaly chátrat. 4 ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský funkcionalismus. In Sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka Ševeček Ludvík ed. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, s

11 Jakým způsobem s tímto dědictvím naložit? Jak navázat na tradici rodiny Baťových a přitom se jí nenechat omezit? Jak pevné je vůbec postavení kultury v typicky průmyslovém městě a jakým směrem se ubírá? K pochopení složitého příběhu je vždy dobré obrátit se do minulosti a poukázat na všechny důležité aspekty, které zanechaly nějakým způsobem svoje stopy dodnes. 1.4 Historie Přestože bylo o historii Zlína a Tomáši Baťovi napsáno mnohé, je nezbytné uvést následující kapitolu popisující zejména vznik průmyslové výroby ve Zlíně a rozmach Baťovy firmy, která se stala důležitým mezníkem ve vývoji společenského a kulturního života ve městě. V řetězci sídel lemujících řeku Dřevnici měl Zlín své místo již ve 13. století první písemná zmínka se však pojí až k roku Již od počátku byla pro místní obyvatele nejdůležitějším zdrojem obživy řemesla. Kolem roku 1600, kdy dosahoval plného rozkvětu, bylo ve Zlíně kolem 200 městských domů a usedlostí, dominovaly mu renesanční stavby kostela, zámku a radnice. Až do 18. století tu měly přední postavení cechy soukeníků, ševců, řezníků, početní byli i hrnčíři, tkalci, krejčí a kováři. Město se poklidně rozvíjelo a až do 19. století se příliš nelišilo od ostatních vesnic. 5 Kulturní život se větvil působením čtenářského spolku (1885), Sokola (1898) a Orla (1902) a také aktivitami hudebních a divadelních nadšenců. Celkově však zůstával spíše maloměstský a jednostranný. Důležitým mezníkem se stal až rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Starobylé město řemeslníků a obchodníků se začalo přetvářet do podoby důležitého průmyslového střediska Průmyslové město ( ) Hospodářský život města začal na přelomu století dostávat nové impulsy. Jedním z nich bylo otevření železnice v roce Toho hned využil Tomáš Baťa a už v roce VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Fenomén Baťa, zlínská architektura vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, s

12 zbudoval přímo naproti nádraží nový tovární objekt, díky němuž měla firma blíže k dopravnímu spojení se světem. Pracovníků v továrně pozvolna přibývalo, stejně jako obyvatel Zlína, kteří se přistěhovali z chudého Valašska, Slovácka nebo Hané. 7 Prosperita Baťovy obuvnické továrny posilovala hospodářský profil Zlína, který rychle získával postavení průmyslového střediska. Za první světové války se ve zlínských obuvnických továrnách vyráběly miliony párů bot pro rakousko-uherskou armádu. V roce 1918 již pracovalo u Bati 4000 zaměstnanců. Pro ně začal vedle práce v továrně realizovat také bydlení v domcích se zahrádkou, obchodní a jiné služby, školy nebo nemocnici. Propojoval práci s bydlením a životním stylem, což bylo pro Baťu typické. 8 Přestože byl Zlín především průmyslovým městem, aktivity Tomáše Bati začaly doplňovat a přetvářet původní kulturní linii tradiční zlínské měšťanské společnosti. V roce 1918 začalo baťovské nakladatelství vydávat závodní noviny, různé příručky, naučnou literaturu i beletrii. Kulturní život také obohatil o pořádání nejrůznějších literárních soutěží. 9 V prvních dvaceti letech 20. století se zkrátka Zlín viditelně měnil. Stal se průmyslovým i společenským centrem regionu, který lákal pracovníky ze širokého okolí. Také proto stoupl počet obyvatel města o padesát procent z 2975 (v roce 1900) na 4678 (v roce 1921). Byl to pozoruhodný růst a nikdo tehdy netušil, že to hlavní teprve přijde Baťovská éra ( ) Díky zcela výjimečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem vynikajícím architektonickým stylem a životním tempem. Od roku 1923 spojoval Baťa v jedněch rukou řízení rostoucího továrního komplexu se starostováním ve městě ( ). Ve Zlíně nastalo období nevídaného rozvoje. Přibývaly nové tovární budovy, obytné čtvrti, internáty pro zaměstnance, obchodní domy, hotel, kino, školy, komunikace a jiná veřejná zařízení. Město se změ- 7 Tamtéž, s ERDÉLY, Evžen. Baťa - Švec, který dobyl svět. 1. vyd. Zlín: Archa, s VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín s HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Fenomén Baťa, zlínská architektura vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, s. 24 7

13 nilo v aglomeraci plné funkcionalistické architektury. Vznikala zde díla pozoruhodná architektonickým řešením, jak je vedle Františka Lydie Gahury navrhovali i Miroslav Lorenc, Vladimír Karfík a později i někteří další architekti. 11 Po tragické smrti Tomáše Bati v červenci 1932 firma dále fungovala pod vedením jeho nevlastního bratra Jana Antonína Bati. Rozrůstala se o další nová odvětví např. námořní dopravu či výrobu letadel. Baťovy závody v roce 1938 zaměstnávaly lidí, z toho v Československu a v zahraničí. Zlín byl sídlem Baťovy obuvnické říše, městem, do kterého se sbíhaly nitky obchodních a výrobních kontaktů z takřka celého světa. 12 Jan Antonín Baťa byl navíc skutečným mecenášem kultury a umění. Byl iniciátorem mnoha institucí, které ve Zlíně ve třicátých letech vznikly a které měly na pozdější formování kultury města zásadní vliv. Mezi prvními byl založen Studijní ústav (1936), který poskytoval kromě učeben a laboratoří také prostory pro stálé sbírky a příležitostné výstavy. 13 Významnou kapitolu v kulturních dějinách Zlína představovalo také výtvarné umění a s ním těsně související výtvarné školství. Od třicátých let tyto dějiny reprezentovaly zejména Zlínské salony (1936) a v neposlední řadě Škola umění (1939), vše pod patronací firmy Baťa. Z absolventů Školy umění se později výrazně zapsali v kontextu našeho výtvarného umění Václav Chad ( ), Čestmír Kafka ( ) nebo Vladimír Vašíček ( ). 14 Dalším významným hybatelem kulturního dění ve Zlíně byly v roce 1936 založené Filmové ateliéry, kde se vedle reklamních a školních naučných filmů rozvinula i volná filmová tvorba včetně věhlasné tvorby animovaných filmů. Právě film byl ve Zlíně vnímán 11 ŠEVEČEK, Ludvík. Zlínský funkcionalismus. In Sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka Ševeček Ludvík ed. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, s Centrum Baťovy obuvnické říše, Statutární město Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/page/25031.centrum-batovy-obuvnicke-rise/> 13 Studijní ústav, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.gjszlin.cz/gztgm/historie-budovy.html> 14 Historie školy, Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.skolaumeni.cz/> 8

14 jako důležitý integrující prostředek kulturně-společenský. Dokladem toho byla výstavba budovy největšího biografu na evropském kontinentu, zlínského Velkého kina. 15 Zde se i za války kromě promítání filmů konalo nejedno významné představení koncertního, divadelního nebo operního rázu. Hostovalo zde pražské Národní divadlo, Česká filharmonie nebo Pěvecké sdružení moravských učitelů, po léta podporované firmou Baťa. Když pak došlo k bombardování města 20. listopadu 1944, Velké kino zasáhly tři pumy a provoz nebyl řadu měsíců možný. Po náročných úpravách zahájilo kino svou činnost v září Období po 2. světové válce ( ) Druhá světová válka a následný poválečný komunistický převrat znamenaly konec působení podnikatelské rodiny Baťových ve Zlíně. Továrny byly zestátněny a dále působily pod novým názvem Svit. Ve vedení podniku měli převahu komunisté, kteří se záhy dostali do čelních funkcí také na radnici vstoupil v platnost nový název města - Gottwaldov. 17 Od čtyřicátých let přibývaly rozsáhlé obytné čtvrti, v městském centru vyrostla reprezentativní budova divadla. Kulturní život obohatilo muzeum (1944), divadlo (1946), symfonický orchestr (1946), zoologická zahrada (1948) nebo galerie výtvarných umění (1953). K cestám na všechny kontinenty se vypravila z města známá dvojice cestovatelů Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Zdejší filmové ateliéry proslavili známí režiséři Karel Zeman a Hermína Týrlová, jejichž filmy se promítaly i daleko v zahraničí. Město si i nadále uchovávalo důležité postavení především díky svému silnému průmyslu, navíc se uplatňovala jeho role administrativního, školského a kulturního centra jihovýchodní Moravy. Velkou podporu zde měly reformy z roku 1968, zejména snahou obnovit efektivní ekonomické řízení zdejších průmyslových podniků a také úsilí vrátit 15 Historie společnosti, Bonton ateliéry Zlín. [online] [cit. 1. května 2014]. Dostupné z: < 16 Z historie zlínských kin, Zlín estránky.cz. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: < 17 Zlín regionální centrum jihovýchodní Moravy, Statutární město Zlín. [online] [cit. 20. února 2014]. Dostupné z: < 9

15 školským a kulturním institucím potřebnou nezávislost. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 byli přívrženci reforem odstraněni z vedení města, podniků, škol, a museli se odmlčet na více než dvacet let Polistopadové období (od roku 1989) V roce 1989 si občané odhlasovali návrat k původnímu názvu města, které od opět nese jméno Zlín. Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a celé východní Moravy začala otřásat v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu. Následkem toho bylo nepřehledné vlastnictví velké části továrního areálu. Některé budovy změnily svou funkci a z mnoha míst areálu zmizel život. Rok 1989 znamenal také kulturní zlom, kdy s celkovou ekonomickou transformací započal také proces transformace kultury. Za kulturní instituce, do té doby spadající výhradně pod správu státu, započaly nově zodpovídat obce a kraje, včetně související infrastruktury. Většina z kulturních institucí na území Zlína zůstala příspěvkovými organizacemi kraje, kromě divadla, jehož zřizovatelem je město Zlín, a filharmonie, která je od roku 2006 obecně prospěšnou společností. Negativní roli v dalším rozvoji města sehrála také špatná dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly obchodní vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť. 19 Tradice výroby bot v Baťových továrnách v devadesátých letech sice ustala, avšak jedinečnost městského prostředí, urbanismus zahradního a funkcionalistického města přetrvaly dodnes. Primárně se jedná o Městskou památkovou zónu vyhlášenou v roce 1990, zahrnující tzv. Baťův Zlín a území s poválečnou výstavbou, která zajišťuje ochranu architektonicky nejcennější centrální části Zlína. 18 Zlín regionální centrum jihovýchodní Moravy. Statutární město Zlín. [online] [cit. 19. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/page/25033.zlin-regionalni-centrum-jihovychodni-moravy/> 19 Ekonomická situace kraje. Zlínský kraj. [online] Říjen [cit. 20. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/ekonomicka-situace-kraje-cl-163.html> 10

16 1.4.5 Současný Zlín Zlín má roli finančního, obchodního, kulturního i podnikatelské centra jihovýchodní Moravy. Je také sídlem Regionální rady pro NUTS2 Střední Morava. Širší regionální funkce města posílilo ustavení krajské správy Zlínského kraje v roce Sídlem Krajského úřadu se stala 21. budova mrakodrapu, jehož rekonstrukcí v roce 2006 započala postupná revitalizace bývalého Baťova továrního areálu v centru města. Kromě význačných kulturních institucí mají ve Zlíně silnou tradici také nejrůznější sportovní kluby. Mezi nejvýznamnější každoročně konané akce patří Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a motoristický závod Barum Rally. Jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst je celoročně přístupný zámek Lešná se zoologickou zahradou. Klíčovou institucí vysokého školství ve Zlíně je Univerzita Tomáše Bati (dále jen UTB) založená v roce V současné době má UTB 6 fakult, na nichž byla v akademickém roce 2011/2012 realizována výuka 172 akreditovaných oborů pro téměř studentů. Struktura studijních programů představuje významný potenciál dalšího vývoje města. Co se strategického rozvoje města Zlína týká, řadu let se neopíralo o žádný sofistikovaný strategický dokument. Plánování rozvoje bylo realizováno na úrovni programového prohlášení Rady města Zlína vždy na období čtyř let. Velmi často vycházely jednotlivé požadavky na realizaci projektů z politického programu a z požadavků jednotlivých odborů magistrátu. Nekoncepčností v oblasti strategického rozvoje utrpěl nejvíce baťovský tovární areál, který je nejvýznamnějším brownfield 20 na území města. Zatímco na zelené louce vzniklo KCZ za téměř jednu miliardu korun, mnoho z historicky cenných budov továrního areálu nemá dodnes své využití a chátrá. Na vině však není jen nekoncepční přístup zástupců města k této lokalitě, ale řadu let nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Dle zpracované Strategie města Zlín z roku pojmem brownfield podle Agentury Czech invest rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: - je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná - nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace - vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity 11

17 se v Baťově areálu nachází přibližně 65 subjektů s majetkovými právy. Přitom veřejná správa, tj. Zlínský kraj a statutární město Zlín vlastní dohromady přibližně 12 % celkové plochy areálu. Přesto se oběma subjektům podařilo v posledních letech zrealizovat poměrně velké množství aktivit vedoucí k přeměně a procesu obnovy areálu coby plnohodnotného centra v oblasti komerční i veřejné správy. 1.5 Kultura ve Zlíně V souvislosti s výše definovanými zlomovými okamžiky lze kulturní vývoj ve Zlíně vymezit zhruba takto: V období do druhé světové války docházelo k postupnému začleňování místně velmi specifické kultury do homogenní národní kultury. Zvyšujícím se zájmem o kulturu zapříčinil vznik mnohých organizací, které pod patronací rodiny Baťů vytvořily potřebné zázemí pro společenský i kulturní rozvoj místních obyvatel. Po druhé světové válce byla tato tendence akcelerována sítí kulturních zařízení, které umožnily vznik mnoha novým nejenom folklorním souborům a kroužkům zájmové i umělecké činnosti, a zprostředkovaly jim tak kontakt s masovým publikem. Poslední období je zcela odlišné a nereflektuje kulturní projevy, které prvotně vycházely z folklórní tradice. Důvodem je především příklon k masové populární kultuře a příklon ke kulturnímu prostředí komerčního charakteru také díky zdokonalujícím se prostředkům elektronické komunikace ve spojení s reklamou. Město pozbývá své kulturní identity, ztrácí své specifické hodnoty a v neposlední řadě přichází o značnou část své atraktivnosti jako cílové místo cestovního ruchu. Přesto je svébytnost kulturního projevu patrná ve všech oblastech kulturní nabídky a tvoří skvělý potenciál k dalšímu rozvoji města Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji situační analýza, Zlínský kraj. [online]. Květen 2012 [cit. 21. února 2014]. Dostupné z: <http://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rozvoje-kultury-ve-zlinskem-kraji-cl- 700.html> 12

18 1.5.1 Aktéři kulturního života O dění v oblasti kultury se ve Zlíně stará odbor kultury, přesněji Odbor kultury Magistrátu města Zlína. Ten mimo jiné koordinuje činnost Alternativy kulturního institutu Zlín sídlícího v budově Kolektivního domu. O uchování baťovské historie a tradic pečuje Nadace Tomáše Bati. Protože cílem práce není detailní výčet všech kulturních zařízení ve Zlíně, ale celková analýza stavu kultury v kontextu specifických podmínek daných historickým vývojem města, představuje tabulka č. 2 pouze souhrn vybraných kategorií kulturních zařízení s jejich stručnou charakteristikou. 22 Tabulka č. 2: Charakteristika vybraných kategorií aktérů kulturního života města Zlína Kategorie Agentura Divadlo Základní charakteristika Agentury představují významné organizátory kulturních akcí na území města Zlína. Do této kategorie aktérů kulturního života města Zlína patří mimo jiné organizátoři hudebních vystoupení. Klíčovým aktérem divadelní scény města Zlína je Městské divadlo Zlín jako příspěvková organizace statutárního města Zlína. Divadlo disponuje stálým činoherním divadelním souborem. Velký sál Městského divadla Zlín nabízí divákům celkem 687 míst ve velkém sále, 80 míst v Dílně a 120 míst ve Studiu Z. Městské divadlo Zlín je každoročně pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu Setkání - Stretnutie. Dalším významným divadelním souborem města Zlína je občanské sdružení Malá Scéna vystupující v Obchodním a společenském centru Díly v sálech pro 300 či 150 diváků. Na území města dále působí amatérské divadelní soubory Opona, Studio T, Hroch a Pásovec, Povidlo a studentský divadelní soubor Soukromé vyšší odborné školy umění Mandragora. Filharmonie Hlavním aktérem symfonické hudby na území města Zlína je Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. (dále jen FBM). FBM má své domovské sídlo v nově otevřeném KCZ, současně však vystupuje i mimo Zlín. Filharmonie zajišťuje pro obyvatele města Zlína abonentní koncerty, ale rovněž koncerty pro rodiče s dětmi, výchovné nebo mimořádné koncerty. FBM rovněž vystupuje na jiných místech Zlínského kraje či České republiky a v zahraničí. Je také organizátorem hudebního festivalu Harmonia Moraviae či mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum. Provoz FBM je financován společně Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem. Folklor, dechové a jiné orchestry Zlínský kraj představuje jeden z nejvýznamnějších folklorních regionů České republiky. Rovněž ve městě Zlíně působí celá řada folklorních souborů, cimbálových kapel a dechových hudeb organizovaných jako občanská sdružení, k nimž mimo jiné patří Velký dechový orchestr města Zlína, Big band Zlín, Avion Swing band, F-dur jazzband, Fryštácká javořina, Malenovjanka, Bartošův soubor písní a tanců, Valašský soubor Kašava, Vonica, dětský soubor Vonička, dětský soubor Trnečka, CM Rováš, CM Valášek, CM Juráš, CM Paléska, CM Máj, sbor Mužáci a další. Statutární město Zlín podporuje činnost folklórních souborů a dechových hudeb ze svého Kulturního fondu. 22 Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 Zlín 2020, Statutární město Zlín. [online]. Listopad 2012 [cit. 25. února 2014]. Dostupné z: <http://www.zlin.eu/dokumenty-ke-stazeni-cl-754.html> 13

19 Základní umělecké školy Pěvecké sbory Taneční školy Galerie Hvězdárna Kino Klub Knihovna Muzeum Jsou důležitým činitelem v estetické výchově dětí a mládeže, na území města Zlína působí Základní umělecká škola Zlín, Základní umělecká škola Zlín - Jižní svahy, Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o., Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. a Hudební škola Yamaha Zlín. Působí z části pod hlavičkou základních uměleckých škol, zčásti také samostatně (např. Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín, Canticum Camerale Zlín). Jedná se např. o Taneční školu A. & A. Mědílkovi nebo Taneční klub Fortuna Zlín. Na území města Zlína působí celá řada galerií, přičemž za nejvýznamnější z nich lze považovat Zlínským krajem zřizovanou Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně. Na území města Zlína působí také Alternativa - kulturní institut Zlín (organizační složka města) a několik galerií soukromých. Hvězdárna se na území města Zlína nachází v Lesní čtvrti. Provozovatelem hvězdárny je občanské sdružení Zlínská astronomická společnost, která v jejich prostorách pořádá vedle pozorování večerní oblohy rovněž přednáškovou činnost, filmy, koncerty, výstavy, večery deskových her či astrotábor. Statutární město Zlín podporuje činnost hvězdárny ze svého Kulturního fondu. Klíčovým subjektem provozu kin na území města Zlína je společnost Golden Apple Cinema, a.s., která provozuje 6 kinosálů v obchodním centru Zlaté jablko o celkové kapacitě 949 míst, Velké kino o kapacitě cca 940 míst a Kino Květen v městské části Malenovice o kapacitě celkem 415 míst. Hudební vystoupení jsou na území města Zlína zajišťována řadou klubů, k nimž patří mimo jiné Golem Gambrinus Club, Hudební klub u Tetoura, Flip, Masters of Rock Café, Music Land A, Zelenáčova šopa a další. Knihovnické služby jsou na území města Zlína poskytovány Zlínským krajem zřizovanou Krajskou knihovnou Františka Bartoše, přičemž statutární město Zlín se spolupodílí na financování provozu knihovny. Vedle své hlavní budovy provozuje Krajská knihovna Františka Bartoše rovněž obvodní knihovny v městských částech Jižní Svahy a Malenovice a dále 11 poboček v dalších městských částech Zlína. Knihovna disponuje univerzálním knihovním fondem zaměřeným především na beletrii, populárně-naučné tituly, méně už však na oblast vědeckých publikací. Další institucí na poli poskytování informačních služeb ve Zlíně je pak Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o veřejně přístupnou knihovnu, která své služby poskytuje jednak pedagogům a studentům univerzity, ale i široké odborné veřejnosti. Mezi další subjekty patří odborné knihovny Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Státního okresního archivu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zřizované Zlínským krajem nabízí návštěvníkům výstavní i doprovodný program převážně ve 14. budově baťovského areálu, dále na hradě Malenovice. Zdroj: Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 Zlín 2020 Na základě údajů z tabulky je patrné, že město Zlín disponuje poměrně širokou sítí aktérů kulturního života v různorodých kategoriích. Portfolio profesionálů doplňují aktivity na bázi amatérských sdružení, která jsou rovněž významným činitelem v oblasti kultury. Většina z nich vznikla z těles dříve soustředěných pod závodními kluby ROH velkých zlínských podniků, které v současné době fungují v rámci právní platformy občanských sdružení. Nedostatečná je však míra propojení jednotlivých kulturních aktivit v rámci města. 14

20 Pro účely této práce je v dalším textu blíže představena činnost FBM, která se v roce 2011 přestěhovala do nové budovy KCZ Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. FBM je profesionální symfonický orchestr, který byl založen v roce 1946 ve Zlíně. Dne 16. ledna 2006 se FBM stala obecně prospěšnou společností, jejímž společným zřizovatelem je Zlínský kraj a statutární město Zlín. Koncertní činnost orchestru má základ v pěti abonentních řadách, mimo to však orchestr vystupuje na mnoha dalších koncertech ve Zlíně a celém jeho regionu, hostuje na významných českých festivalech a koncertuje také v zahraničí. Současným šéfdirigentem filharmonie je Stanislav Vavřínek. Mezi významné akce pořádané FBM patří dirigentské kurzy, mezinárodní festival mladých umělců Talentinum a podzimní festival duchovní hudby Harmonia Moraviae. Stručná historie Již ve dvacátých letech minulého století vznikla ve Zlíně myšlenka založení symfonického orchestru. Dne 1. června 1945, krátce po osvobození, vznikl profesionální orchestr NP. Baťa, který čítal při svém založení 46 členů. První koncertní vystoupení orchestru se datuje 2. dubna Většina koncertů se konala ve Velkém kině s kapacitou téměř dvou tisíc míst. V roce 1955 se stal sídlem orchestru na dlouhou řadu let Dům umění, který vznikl přestavbou Památníku Tomáše Bati. Za dobu své existence změnil orchestr hned několikrát svůj název. Od symfonického orchestru NP. Baťa, přes Filharmonii pracujících až k názvu Státní symfonický orchestr kraje Gottwaldovského. V roce 1989 byl orchestr přejmenován na Filharmonii Bohuslava Martinů a tento název nese dodnes. 23 Působením řady významných šéfdirigentů a stálých či hostujících dirigentů vyrostl z tohoto hudebního tělesa uznávaný orchestr, který má ve svém repertoáru nejenom velká symfonická díla, ale také skladby přesahující i do oblasti jazzu či populární hudby. 23 Historie FBM, oficiální stránky FBM. [online] [cit. 2. března 2014]. Dostupné z: <http://www.filharmonie-zlin.cz/24772-historie> 15

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

10 x 10 příběhů. Sto let příběhu České republiky. Severní Morava a Slezsko. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář.

10 x 10 příběhů. Sto let příběhu České republiky. Severní Morava a Slezsko. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář. 10 x 10 příběhů Sto let příběhu České republiky Severní Morava a Slezsko Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. David Karčmář Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 30.11.2017 Komunikační téma Czech Tourism2016

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k 14. Kultura Město Pardubice dbá o pestré kulturní vyžití svých občanů i návštěvníků. V průběhu roku nabízí řadu kulturních akcí místního i národního významu, provozuje několik významných kulturních zařízení

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Zápis z kulatého stolu, konaného dne 5.11.2015 v 17:00 Přítomni: viz prezenční listina - příloha Diskuze probíhala ve třech fázích. V první

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD. HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.) 14 29. MĚSTO PODPORUJE NEZŘIZOVANOU SCÉNU 14 10. MĚSTO PŘITAHUJE ZAHRANIČNÍ

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne č.j.: 726/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 124 ze dne 22.09.2015 Sloučení příspěvkových organizací Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň a Junior klub Na

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více