P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická""

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Objednatel : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Tř. T.Bati 21, Zlín Pověření : ze dne Zpracovatel : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování posudku dle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále zákon č. 100/2001 Sb.) na dokumentaci záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická (taky Centrum, SOC) dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 46. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, jako držitel certifikátu Manažér vzorkování podzemních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149, r.č. certifikátu 00016/09 ze dne , vydané certifikačním orgánem CSQ-CERT. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax/mobil : , m Rozdělovník : paré č. 1 paré č : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Tř. T.Bati 21, Zlín 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita (rozsah) záměru Umístění záměru Obchodní firma oznamovatele IČ oznamovatele Sídlo (bydliště) oznamovatele... 7 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice..107 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..108 IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ..112 V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI..121 VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ..225 VII. NÁVRH STANOVISKA..234 Přehled příloh

4 Úvod Předkládaný písemný materiál je posudek vyhotovený podle 9 zákona č. 100/2001 Sb. Posudek vypracoval RNDr. Stanislav Novák, který je autorizovanou osobou dle 19 zákona č. 100/2001 Sb., s osvědčením odborné způsobilosti čj /3906/OEP/92 na základě pověření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod čj. KUZL 53191/2008 ze dne viz. příloha č. 46. Předmětem posudku je doplněná a přepracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Doplněná a přepracovaná dokumentace záměru zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. byla společností AIP, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 5617, Zlín, zastoupená oprávněným zástupcem oznamovatele Ing. Petrem Košackým, jednatelem, se sídlem Dlouhá 5617, Zlín, předložena Krajskému úřadu Zlínského kraje, jako orgánu příslušnému dle ustanovení 22 v souladu s 8 zákona č. 100/2001 Sb. dne viz. příloha č. 28. Doplněnou a přepracovanou dokumentaci záměru zpracovala společnost Regionální centrum EIA s.r.o. se sídlem Chelčického 4, Ostrava, zastoupená vedoucím řešitelského týmu Ing. Vladimírem Rimmelem, autorizovanou osobou, číslo odborné způsobilosti čj /ENV/06, vydané MŽP ČR ze dne Uvedený záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí na základě přílohy č. 1, kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod č , zákona č. 100/2001 Sb., týkající se - Skladování nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 3 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Základním materiálem pro zpracování posudku je dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí v rozsahu 82 stran textu a 19 příloh (05/2008) a doplněná a přepracovaná dokumentace (dále jen doplněná dokumentace) podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí v rozsahu 92 stran textu, 15 příloh a 3 samostatné přílohy (02/2010). Zpracovatel posudku posuzuje doplněnou dokumentaci jako konečný předložený materiál v procesu EIA vlivu záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí a zdraví obyvatel. Při zpracování posudku se vycházelo z doplněné dokumentace, z dokumentace před doplněním a přepracováním, písemností předaných oznamovatelem dne , a (seznam písemností - viz. dále), vlastních poznatků a zkušeností v této oblasti, z konzultací s investorem, spojených s vysvětlením, z vyjádření orgánů veřejné správy (viz. přílohová část posudku) a prohlídkou na místě samém. 4

5 SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK č.h.p. ČIŽP ČHMÚ ČKAIT ČOV ČR ČS ČSN db E.O. EIA EU EVL GIS HQ CHOPAV CHLÚ IČ, IČO IGP, IG ISO KHS ks k.ú. KÚ ZK kw LICR lt MHD MM MMZ, MMZL MZ ČR MŽP ČR NATURA2000 NO 2 NO x NP NPÚ NR SR NUTS 3 NV ČR OC OI ORP OŽP OŽPZE, OŽPaZ OV číslo hydrologického pořadí Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě čistírna odpadních vod Česká republika čerpací stanice česká státní norma decibel ekvivalentní obyvatel environmental impact assessment (hodnocení vlivů na ŽP) Evropská unie evropsky významné lokality geografický informační systém hazard index (Hazard Quotient - koeficient nebezpečnosti) chráněná oblast přirozené akumulace vod chráněné ložiskové území identifikační číslo inženýrskogeologický průzkum mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) krajská hygienická stanice kus, kusy katastrální území Krajský úřad Zlínského kraje kilowatt (Lifetime Individual Cancer Risk celoživotní individuální karcinogenní riziko litr městská hromadná doprava Magistrát města Magistrát města Zlína Ministerstvo zdravotnictví České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky evropsky významné lokality a ptačí oblasti oxid dusičitý oxidy dusíku nadzemní podlaží Národní památkový ústav Národná rada Slovenské republiky Nomenklatura územních statistických jednotek - kraj nařízení vlády České republiky obchodní centrum oblastní inspektorát obec s rozšířenou působností odbor životního prostředí odbor životního prostředí a zemědělství odpadní voda 5

6 PC PD PHM PHO PM 10 PO POV PP PS PUPFL RMZ ROP ŘSD, ŘSaD Sb. SO SOC SZÚ SWOT TUV ÚHA ÚP US EPA ÚSES VÚVA VKP VN VPP VPÚOV VZT WHO ZCHÚ ZK ZMZ ZPF ZÚJ ŽP ZŘ počítač projektová dokumentace pohonné hmoty protihluková opatření suspendované částice (menší než 10 µm) ptačí oblast, požární ochrana plán organizace výstavby (zásady organizace výstavby) přírodní park, podzemní podlaží provozní soubor pozemky určené k plnění funkce lesa Rada města Zlína regionální operační program Ředitelství silnic a dálnic Sbírka zákonů stavební objekt Společenské a obchodní centrum Státní zdravotní ústav metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) teplá užitková voda Útvar hlavního architekta územní plán Americká agentura pro ochranu životního prostředí územní systém ekologické stability Výzkumný ústav výstavby a architektury významný krajinný prvek vysoké napětí vypořádání připomínek posudkáře vypořádání připomínek dotčených úřadů, organizací a veřejnosti vzduchotechnika Světová zdravotnická organizace zvláště chráněné území Zlínský kraj Zastupitelstvo města Zlína zemědělský půdní fond základní územní jednotka životní prostředí zjišťovací řízení 6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická. 2. Kapacita (rozsah) záměru Celková zastavěná plocha bude m 2 (varianta 2008), resp m 2 (varianta 2010) a vjezdy do podzemí o ploše 430 m 2. Počet parkovacích stání je navrženo celkem 600 míst (v 2. a 3. podzemním podlaží). 3. Umístění záměru Katastrální území : Zlín (kód k.ú. : ) Obec : Zlín (ZÚJ : ) ORP : Zlín (kód : 7213) Kraj : Zlínský kraj (NUTS3 : CZ072) Umístění záměru viz. příloha č. 1, 2 a Obchodní firma oznamovatele Název obchodní firmy oznamovatele AIP, spol. s r.o. Oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Petr Košacký, jednatel 5. IČ oznamovatele IČ : Sídlo (bydliště) oznamovatele Obchodní firma oznamovatele AIP, spol. s r.o. Dlouhá Zlín Oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Petr Košacký Dlouhá Zlín tel/fax:

8 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je : Dokumentace dokumentace vyhotovená podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 82 stran textu (autor Ing. Vladimír Rimmel vedoucí řešitelského týmu, Ostrava, 05/2008), nedílnou součástí dokumentace je 19 příloh, včetně specializovaných prací, jako jsou Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, 05/2008), Rozptylová studie (Ing. Radim Seibert, AZGeo s.r.o., Ostrava, 01/2008), Studie hodnocení vlivů na zdraví (Ing. Vítězslav Jiřík, Hlučín, 05/2007), Bezpečnostní audit (Ing. Martin Krejčí, DHV CR, Ostrava a Ing. Bedřich Nečas, UDI Morava, Ostrava, 10/2007), Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ul. Březnická (Ing. Petr Soldán, Ateliér DPK, DPK, s.r.o., Brno, 10/2007), Akustická studie (Ing. Alan Hampl, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 10/2007), Dendrologická studie (Ing. Jiří Černý, Centroprojekt a.s., Zlín, 12/2007) a Hluková studie - Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem SOC na akustickou situaci (Ing. Pavel Balahura, DHV CR, spol. s r.o., Praha, 05/2008). Na základě prostudování dokumentace, písemných podkladů, připomínek a vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a občanských sdružení zpracovatel posudku podle ust. 8 odst. 5 a ust. 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. doporučil Krajskému úřadu Zlínského kraje dne vrátit dokumentaci k přepracování a doplnění. Uvedené doporučení zpracovatel posudku Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval a vrátil dokumentaci záměru k doplnění (viz. příloha č. 25). Doplněná dokumentace doplněná dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 92 stran textu (autor Ing. Vladimír Rimmel vedoucí řešitelského týmu, Ostrava, 02/2010), nedílnou součástí doplněné dokumentace je 15 příloh (včetně specializovaných prací), dále včetně 3 samostatných příloh jako jsou - Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická 2000 a 2008 (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 09/2009), Akustická studie 1. část Provoz záměru (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 02/2009), Akustická studie 2. část Hluk z výstavby (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 02/2009), Dodatek k akustické studii (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 06/2009), Hluková studie pro variantu z roku 2008 (RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, 05/2008), Rozptylová studie pro variantu 2008 aktualizace rozptylové studie (Ing. Radim Seibert, AZGeo s.r.o., Ostrava, 01/2008), Rozptylová studie pro variantu 2010, Období výstavby rozptylová studie (Ing. Radim Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o., Ostrava, 01/2010), Posouzení vlivů na 8

9 veřejné zdraví (Ing. Vítězslav Jiřík, Hlučín, 05/2007), Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví (Ing. Dana Potužníková, Ústí nad Orlicí, 10/2009), Dendrologický průzkum (Ing. Jiří Černý, Centroprojekt a.s., Zlín, 12/2009), Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu SOC (RNDr. Oldřich Janík, 03/2007), Odborné posouzení vlivu vibrací na horninové prostředí a okolní stavby (RNDr. Oldřich Janík, 03/2007) a Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace (Ing. Stanislav Kučera, Centroprojekt a.s., Zlín a Ing. Václav Starý, DHV CR, Praha, 11/2008). Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele nebo zpracovatele doplněné dokumentace dne : Informace a doklady ve věci uložení výkopových zemin ze staveniště SOC na jiné deponie zemin při zachování navržených tras dopravy v doplněné dokumentaci (obdržel dne ). Vyjádření zpracovatelů doplněné dokumentace k vyjádřením, stanoviskům a námitkám veřejné správy, občanské veřejnosti a občanského sdružení v procesu zveřejnění doplněné dokumentace (obdržel dne ). Stanovisko správního orgánu ve věci rozhodnutí o aplikaci korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy v zasaženém území vlivem budoucího provozu SOC (obdržel dne ). Vyjádření ve věci, z důvodů citování v některých částech doplněné dokumentace, o umístění kaváren, heren a zábavních klubů do SOC, tzn. riziko reprodukované hudby a diskoték v době noční (obdržel dne ). Projekt sadových úprav, v doplněné dokumentaci pouze citován (obdržel dne ). Inženýrskogeologický průzkum, Zlín, březen grafická část (obdržel dne ). Dále na základě vyžádání ze dne bylo od oznamovatele obdrženy podklady : Protokol měření hluku ze dne včetně sčítání dopravy, Protokol o zkoušce č VP09, EKOLA group spol. s r.o. (obdržel dne ). Bezpečnostní audit, Ostrava, říjen 2007, pokud nebyl aktualizován pro doplněnou dokumentaci a je platný z předchozí dokumentace, stačí potvrdit jeho platnost (obdržel dne ). Dále na základě vyžádání ze dne od bylo oznamovatele obdrženy další podklady a vyjádření (dotazy a vysvětlení) ve věci : Projektová dokumentace pro územní, příp. stavební řízení i v pracovní verzi, pokud je již k dispozici (obdržel dne ). Architektonická studie nebo jiná studie SOC, pokud je k vypracována (obdržel dne ). Stanoviska k architektonické studii nebo projektové dokumentaci (např. Národního památkového ústavu (NPÚ), příslušného územního odborného pracoviště (ú.o.p.kroměříž, Útvar hlavního architekta města Zlína, odborem strategického rozvoje) pokud jsou vydána (obdržel dne ). Doplněný průzkum DHV v souvislosti s posouzením intenzit dopravy způsobených provozem SOC (obdržel dne ). Komplexní dopravní situace po dobu výstavby a komplexní dopravní situace po uvedení SOC do provozu, pokud je vyhotovena (obdržel dne ). 9

10 Výpočet parkovacích stání dle ČSN pro dané funkce SOC se současným započítáním odebraných míst ze stávajícího parkoviště, cca 180 OA (obdržel dne ). Příloha P. 8.2 proč nebyly v posouzení zahrnuty mimořádné akce? (obdržel dne ). Příloha P v posouzení je uvažována realizace komunikace R49 a pravobřežní komunikace, v případě změny (nerealizace R49 a pravobřežní komunikace), jak se projeví uvedená možná změna ve výsledcích a závěru posouzení? (obdržel dne ). Rozptylová studie pro variantu 2008 (příloha č. P. 7.1) zahrnuje variantu pro rok 2010 a další rozptylová studie (příloha č. P. 7.2) zahrnuje pouze výstavbu prosím vysvětlit. Poznámka vliv výstavby SOC je hodnocen ve dvou samostatných studiích (P. 7.1 a P 7.2), vliv provozu SOC ve studii P (obdržel dne ). Dodávku pitné vody a odvedení splaškových odpadních vod a dešťových vod bude zajišťovat Zlínská vodárenská, a.s.? (obdržel dne ). Jsou platné soutěžní podmínky vypsané v r a schválené RMZ (usnesení č. 515/21R/2001 ze dne ) a ZMZ (usnesení č. XXIV/23Z/2001 ze dne ) se stanovenými koeficienty zastavěnosti území 0,45 a koeficienty zeleně 0,25? Doložení platnosti, nebo neplatnosti soutěžních podmínek a soulad nebo nesoulad s platnými regulativy vyplývajícími z územního plánu města Zlína (obdržel dne ). Bude řešena náhrada 5 autobusových stání na stávajícím parkovišti? (obdržel dne ). Bude parkoviště SOC (600 stání) sloužit pro širokou veřejnost (obdobně má Vaňkovka v Brně), neboť z dokumentace byla vypuštěna deklarace, že : "bude sloužit nepřetržitě jak pro zaměstnance, tak pro širokou veřejnost". Přepracovaná dokumentace EIA už nepřetržitý provoz parkoviště, ani možnost jeho využití širokou veřejností neuvádí (obdržel dne ). Část budovy má být využita jako bytové jednotky, v textové části dokumentace není však popis obytných funkcí, umístění i počet bytů uveden. Pokud ano, jaké bude řešení? (obdržel dne ). Bude akce úprava místních komunikací jako akce samostatná nebo jako součást výstavby SOC z důvodu - dle přílohy zákona č. 1, kategorie II. bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I) - může se jednat o povinnost provést zjišťovací řízení. Poznámka je uvedená věc projednána s KÚ ZK tak, že je prakticky řešena z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí v tomto procesu EIA pro akci SOC Zlín Březnická (obdržel dne ). Doplněná dokumentace je zpracována v rozsahu, který je předepsán přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a je v podstatě dle požadavků přílohy z hlediska formálního úplná a podrobně zpracovaná. Hodnocení doplněné dokumentace je následující (v následujícím textu posudku jsou uvedeny pouze komentované informace, jinak se v textem dokumentace souhlasí) : Poznámka Proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru SOC běží již od roku 2007 (studie proveditelnosti byla zpracována v lednu 2006), kdy bylo podáno oznámení záměru a proběhlo zjišťovací řízení a s následným předložením dokumentace, která byla vrácena k přepracování a doplnění. Zpracovatel posudku hodnotí konečnou verzi procesu, tj. doplněnou a přepracovanou dokumentaci. Lze konstatovat, že během celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí doznal záměr SOC určitých změn tak, aby podstatná část nevyřešených a nevyjasněných věcí byla v konečné fázi v doplněné dokumentaci zapracována. 10

11 ÚVOD Zpracovatel doplněné dokumentace v úvodu popisuje hlavní důvod doplnění a přepracování dokumentace SOC se zaměřením na oblast - hlukové zátěže, ochrany ovzduší, ochrany vod, variantního řešení záměru a fáze přípravy záměru s vypořádáním připomínek posudkáře a dotčených stran. Dále předkládá varianty řešení (viz. dále) a způsob jejich prezentace v doplněné dokumentaci. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Údaje o oznamovateli jsou v pořádku a jsou dostačující. B. ÚDAJE O ZÁMĚRU V kapitole a přílohách dokumentace jsou velmi podrobně popsány podmínky budoucího provozu záměru, společně s připravovanou výstavbou. Účelem je současně i splnění ustanovení platných právních předpisů a ČSN a směrnic platných a závazných v EU. Autor dokumentace věnoval pozornost charakteristice budoucího stavebně-technického řešení s cílem minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Další podstatné údaje lze nalézt v dalších kapitolách Údaje o vstupech a Údaje o výstupech. 2. Kapacita (rozsah) záměru Posuzovaný záměr má stanovenou kapacitu, tj. počet parkovacích míst (600 stání) pro celou stavbu a celkovou výměru plochy ( m 2 (varianta 2008), resp m 2 (varianta 2010) + vjezdy do podzemí o ploše 430 m 2 ) zastavěné plochy. Ostatní údaje uvedené v této kapitole jsou až nadbytečné a patří spíše do jiných částí dokumentace (např. kapitola 4. Charakter záměru). 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Popis charakteru záměru rámcově předkládá základní informace o připravované stavbě SOC, které jsou dostačující. Důležitý je text V návaznosti na hodnocení hlukové zátěže, dopravní situace a imisní situace v okolí provedené v následujících etapách přípravy záměru budou v navrženém objektu vyloučeny jakékoliv aktivity, které by se mohly vyznačovat hlukovou zátěží (diskotéky, hudební produkce) a nárazově velkými přepravami osob při ukončení akcí (kina), kterým se vylučují z dalšího procesu posuzování vlivů na životní prostředí činnosti jako kina, diskotéky, hudební produkce (tyto činnosti byly původně zahrnuty v oznámení pro ZŘ a v dokumentaci z roku 2008). Proto v další částech posudku neposuzují. Autor doplněné dokumentace v kapitole podrobněji nepopisuje možnost kumulace s jinými záměry, lze však souhlasit s tím, že jiné záměry stejného nebo obdobného charakteru se v blízkosti záměru nenalézají (nejsou známy). V citované větě v průběhu zpracování oznámení je nutné uvést i v průběhu zpracování dokumentace a doplněné dokumentace. 11

12 Přitom lze konstatovat, že dokumentace a doplněná dokumentace se velmi podrobně zabývá kumulací v území, tj. zejména stávající a budoucí dopravní zátěží vyvolanou záměrem SOC (emise, hluk, vliv na zdraví). 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant Zdůvodnění potřeby záměru SOC je ze strany investora naprosto jednoznačné rozšířit nabídku obchodních služeb ve městě Zlíně spojených s pořádáním společenských akcí a tématických výstav. Umístění záměru SOC je zdůvodněno dobrou dostupností (pro pěší i motorizované) z nedalekého centra Zlína. Na podporu záměru při přípravě přípravných prací na projektu byl zadán marketingový průzkum, jehož závěry jsou v dokumentaci a doplněné dokumentaci prezentovány. Lze souhlasit, že navrhovaná stavba SOC přesáhne potřeby města a bude mít nadregionální význam. S tím samozřejmě souvisí zejména navýšení dopravní zátěže v dotčeném území. Záměr výstavby SOC byl uveden v Integrovaném plánu rozvoje města Zlína pod názvem Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín, formulář žádosti ROP Střední Morava, 09/2008. Podle SWOT analýzy v části příležitosti je uvedeno vybudování OC Kaskáda. Stručná charakteristika životního prostředí, která vychází z jiných kapitol dokumentace, je pouze nepřímým podpůrným argumentem. Variantní řešení záměru je klíčovým bodem prakticky zjišťovacího řízení a celého posuzování vlivů na životní prostředí. V konečné verzi doplněné dokumentaci jsou rozlišeny dva přehledy s vysvětlením : Hodnocení variant umístění Dle databáze brownfields Zlínského kraje jsou ve Zlíně jsou určeny lokality Prštné Baťův areál Zlín (strategická lokalita bývalého průmyslového areálu Svit Zlín) a Skelet Jižní Svahy Zlín (pozemek s nedostavěnou budovou obchodního centra) uvedené lokality byly oznamovatelem již dříve uvažovány. Investor proto na počátku uvažoval o třech územních variantách umístění SOC, jako třetí je lokalita Březnická. V doplněné dokumentaci (obdobně i v oznámení a předchozí dokumentaci 2008) zdůvodňuje nejvhodnější lokalitu pro umístění záměru a to lokalitu Březnická, ostatní možné varianty umístění opouští z důvodů menší výhodnosti. Důležitým předpokladem umístění záměru je soulad s územním plánem města Zlína. Hodnocení variant technického řešení V doplněné dokumentaci jsou nově navrženy z hlediska variant technického řešení tři varianty nulová varianta (bez realizace SOC, tj. stávající stav), varianta 2008 (vyhodnocení varianty je součástí dokumentace z roku 2008) a varianta 2010 (obdobná variantě 2008 s mírně pozměněnými rozměry objektu SOC se stejnou dispozicí, bez venkovního reklamního stožáru a zejména s řadou nově navržených protihlukových opatření). 12

13 Jako nejvýhodnější varianta byla zjištěna lokalita Březnická. Zdůvodnění nejlepší výhodnosti lokality Březnická je v kapitole postaveno spíše z důvodů ekonomických, urbanistických, dopravně dostupných, z podhledu atraktivity místa apod. Rámcové hodnocení nezvažuje možné dopady jednotlivých variant na životní prostředí, ani to není účelem této kapitoly doplněné dokumentace. Podrobnosti hodnocení variant zahrnující vlivy na životní prostředí a ochrany zdraví se týkají nulové varianty, varianty 2007, varianty 2008 a varianty 2010 v již určeném území lokality Březnická. Je však nezbytné počítat s určitými nejistotami, které zahrnují nová dopravní řešení (R49 a pravobřežní komunikaci) a z to z hlediska časového a taky politických rozhodnutí (společenský koncensus vyjádřený podporou a rozhodnutí Zastupitelstva Statutárního města Zlína). V kapitole je rámcově provedeno stručné vyhodnocení variant s odkazem na podrobnosti uvedené v příloze č. 14 a v kapitole E doplněné dokumentace. Lze tedy konstatovat, že oznamovatel v procesu zjišťovacího řízení předložil variantní řešení z hlediska územního umístění a po rozhodnutí pro jednu lokalitu umístění záměru SOC a na základě požadavku doplnění a přepracování dokumentace (které vycházelo z řady různých oprávněných vyjádření a stanovisek) předložil varianty technického řešení, které se však významně nedotkly zejména změny rozměrů stavebního objektu SOC. 6. Popis technického a technologického řešení záměru Popis záměru je velmi podrobný a plně dostačující a zabývá se zejména popisem stavebních objektů v samém textu doplněné dokumentace a v příloze č. 12. Jedná se o přípravu území, pozemní stavební objekty, inženýrské objekty a technologické objekty. Kapitola vychází z projektové dokumentace stavby SOC, která byla zpracovateli posudku předložena na vyžádání (viz. výše). Uvedené podklady jsou dostatečné pro popis připravovaného záměru a řeší i stavebnětechnická, technická a technologická opatření na snížení a minimalizaci negativních vlivů provozu záměru na životní prostředí. Určitou nevýhodou jsou rozměry objektu, které zabírají podstatnou část plochy určenou pro zastavění záměrem, tj. spojené s maximálním využitím zbývajících pozemků pro související infrastrukturu (komunikace, chodníky, protihluková opatření). Významnou výhodou se výškové řešení objektu do max. 2 a ¾ podlaží, podstatná část stavby bude kaskádovitě umístěna v podzemí (bude náročné na stavební řešení, zabezpečení stability stavební jámy a zejména odvoz významných objemů výkopových zemin). Je současně splněn trend budování parkovacích míst v podzemí, jedná se o 600 parkovacích stání. Součástí řešení záměru je situační nákres a rozsáhlá protihluková opatření (sám objekt SOC plní funkci protihlukové bariéry, i když se nejedná o úmyslný záměr). Mezipatro posledního podlaží bude využito pro bytové účely (jedná se o konstatování, které však není blíže v doplněné dokumentaci specifikováno a hodnoceno). 13

14 Demolice zahrnují objekty autobazaru a stávající zpevněné plochy (betonové panely, živičné plochy, tepelný kanál, podzemní chodba) a prakticky taky některé stávající inženýrské sítě a jsou součástí posuzování vlivů záměru na životní prostředí (nejedná se významnou stavební činnost v proběhu celé výstavby SOC, proto nejsou demolice od vlastní výstavby odděleny, jak bývá v praxi EIA zvykem). Další údaje pro uvedeny v následných kapitolách doplněné dokumentace Vstupy a výstupy. Uvedené podklady jsou dostatečné pro popis připravovaného záměru a řeší i technická a technologická opatření na snížení a minimalizaci negativních vlivů provozu záměru na životní prostředí. Zpracovatel posudku si vyžádal projektovou dokumentaci posuzovaného záměru s cílem se podrobně seznámit a ověřit si předkládané skutečnosti v doplněné dokumentaci (viz. výše). Stavebně - technické řešení záměru V Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická v předložené doplněné dokumentaci odpovídá dosaženému stupni vědeckého a technického poznání. 7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru Uvedené termíny jsou závislé na rozhodnutí oznamovatele (po ukončení všech povolovacích procesů), předpokládaný termín zahájení realizace je proto orientační. Další návaznosti stavebních postupů z hlediska časového budou zachovány, jak je prezentováno v doplněné dokumentaci (průběh výstavby SOC, spojený s těžbou a odvozem výkopových zemin, je časově nastaven z důvodů snížení hlukové zátěže po dobu výstavby, jak uvedeno v Akustické studii 2. část). 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Základní uvedený výčet navazujících rozhodnutí je správně uveden, lze však konstatovat, že není úplný. Jedná se o formální nedostatek, který bude spolehlivě řešen a projednán během povolovacích procesů dle stavebního zákona. B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Reálně zastavěná plocha činí ve variantě m m 2 vjezdy. Předpokládá se, že v průběhu výstavby SOC bude vytěženo cca m 3 zeminy, kubatura vykopané zeminy bude cca m 3 (oznamovatel doložil zpracovateli posudku výpočet množství výkopových zemin s dostatečnou rezervou viz. výše). Pozemky, dotčené vlastní stavbou, uvedené v příloze č doplněné dokumentace nejsou součástí ZPF, jedná se z hlediska druhu pozemku o zastavěné plochy a nádvoří a o ostatní 14

15 plochy. Z hlediska ochrany ZPF nevyplývají pro oznamovatele prakticky vůbec žádné povinnosti. Jiná situace je u pozemku určených k uložení výkopové zeminy. Po kontrole pozemků citovaných v příloze č : Přehled dotčených pozemků doplněné dokumentace, je část pozemků pro uložení prakticky nepoužitelná (sportoviště, rekreační zařízení), další část je dočasném nebo trvalém vynětí ze ZPF. Prakticky využitelné pozemky pro deponii výkopových zemin jsou označeny v tabulce podle parc.č. - tučně. Jedná se o celkovou využitelnou plochu o výměře cca m 2, což by při uložení zemin o kubatuře cca m 3 znamenalo výšku deponie cca 20 m již v místě hrany. Z toho plyne, že se jedná o nerealizovatelný způsob uložení výkopových zemin na uvedených parcelách a stanovisko orgánu ochrany ZPF je správné. V případě hypotetického využití všech uvedených pozemků jako deponie výkopové zeminy se bude jednat o plochu o výměře cca m 2, což by při uložení zemin o kubatuře cca m 3 znamenalo výšku deponie cca 7 m již v místě hrany (reálné). Tabulka přehled navržených pozemků k dočasnému uložení výkopových zemin : k.ú. parc.č. způsob využití druh pozemku způsob ochrany nemovitosti plocha (m 2 ) Tečovice 1068/3 - trvalý travní ZPF porost 2070/59 - trvalý travní ZPF 2018 porost 2063 manipulační plocha ostatní plocha /8 manipulační plocha ostatní plocha /19 manipulační plocha ostatní plocha /1 - orná půda ZPF 5964 Kudlov 1168/8 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /14 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /15 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /16 jiná plocha ostatní plocha 1570 Oznamovatel proto navrhl jiný způsob řešení, který předložil zpracovateli posudku (viz. výše). Jsou citována pouze ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací, nikoliv trasy těchto inženýrských sítí s popsanými ochrannými pásmy. Bude jednoznačně řešeno v projektové dokumentaci se správci inženýrských sítí a komunikací v dalším řízení podle stavebního zákona. V doplněné dokumentaci není uveden údaj, že dotčené pozemky neleží v ochranném pásmu 50 m od okraje lesa. 2. Voda 15

16 Období výstavby K popisu likvidace splaškových vod je příslušná jiná kapitola doplněné dokumentace. Odběr vody pro staveniště musí být zabezpečen smluvně. Období provozu Spotřeba pitné vody je bilancována dle ČSN v projektové dokumentaci. Zdroj vody pro provoz SOC je dostatečný. Způsob výpočtu není v doplněné dokumentaci blíže popsán. Celkové množství vody bude ve výši cca 70 m 3.den -1 (70 m 3.den -1 pro zaměstnance a návštěvníky + 3 m 3.den -1 pro mytí vozidel). V kapitole doplněné dokumentace není uveden odkaz, spojený s dohodou nebo vyjádření vlastníka vodovodní sítě o zabezpečení dodávky požadovaného množství vody. Musí být doloženo před vydáním územního rozhodnutí. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Doplněná dokumentace blíže nespecifikuje surovinové zdroje (stavební materiály a konstrukce) pro výstavbu SOC. Lze předpokládat, že pro nový objekt SOC bude v projektu pro stavební řízení vyhodnoceno množství stavebního materiálu a surovin a to i v dílčích detailech. Podrobnosti nebyly známy, neboť projektová dokumentace pro realizaci stavby se zřejmě teprve připravuje. Další popis energetických zdrojů pro období výstavby je obecný, jako pro obdobné typy staveb, pro posuzování vlivů na životní prostředí je však dostačující. Popis energetických zdrojů pro období provozu je velmi podrobně zpracovaný a zahrnuje zásobování teplem-parovod, elektrickou energii a ostatní suroviny. U části Ostatní suroviny, kde je popsány demolice stávajících objektů patří spíše části kapitoly období výstavby. Další nároky na surovinové a energetické zdroje se neuvažují. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Pro výpočty zdrojů znečištění ovzduší a emisí hluku byla bilancována stávající doprava na okolních komunikacích. Nároky na dopravní infrastrukturu náleží mezi nejdůležitější oblast doplněné dokumentace a to hlavně z důvodů, které silniční doprava v území vyvolává. Podstatou bude zvýšení intenzity automobilové dopravy na komunikační síti zájmového území, ale i okolních silnic a křižovatek. Proto oznamovatel a zpracovatel doplněné dokumentace věnoval nárokům na dopravní infrastrukturu náležitou pozornost, jak dokládají přílohy doplněné dokumentace. Zpracovatel doplněné dokumentace vychází z průměrných celodenních intenzit dopravy pro pracovní dny na komunikační síti zájmového území, které je platné pro rok 2008 (dopravní intenzity za rok 2005, násobené příslušným koeficientem v roce 2008). V době zpracování doplněné dokumentace se jedná o oficiální údaje z počítání dopravy v roce Sledování a výpočty intenzit dopravy za rok 2010 se teprve připravují a nejsou dosud publikovány. 16

17 V blízkosti navrhovaného SOC ze západní strany je dle generelu dopravy Zlínského kraje zakreslen pás cyklotrasy významné regionální bez uvedení varianty návrhu. Městem Zlínem prochází železnice č. 331 Otrokovice Vizovice, která současně slouží jako příměstská dopravní trasa (není v doplněné dokumentaci popsáno). Doplněná dokumentace neřeší v popisu jiné infrastruktury přehled inženýrských sítí v dotčeném území (je detailně popsáno v části popisu stavby, zejména přeložek a demolic stávajících inženýrských sítí v dotčené lokalitě vodovod, kanalizace splašková, dešťová, jednotná, plynovodu, elektrická vedení silnoproud a slaboproud, tepelný kanál, spoje komunikační optické kabely, městská optická síť, metropolitní síť, telefonní síť, veřejné osvětlení, aj.). Stav v období výstavby Je všeobecně známo, že dopravní zátěž po dobu výstavby bude velmi významná z důvodů převozu výkopových zemin na místa trvalého anebo dočasného uložení. Původní návrh trasování nákladní dopravy veškerých výkopových zemin na k.ú. Březnická byl upraven do lokality v k.ú. Tečovice a v k.ú. Kudlov. Po kontrole orgánem ochrany ZPF bylo zjištěno, že uvedené plochy pozemků pro uložení výkopových zemin jsou nevyhovující (jednalo se zejména o pozemky, které jsou určeny jako sportoviště v k.ú. Kudlov). Oznamovatel v době zpracování posudku doložil nové možnosti uložení v k.ú. Tečovice (jedná se o prakticky o stejnou lokalitu) a v k.ú. Zlín (lokalita U Majáku). Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných kapitolách posudku. Zde je podstatné to, že trasy dopravy nákladních vozidel převážejících výkopové zeminy zůstanou od místa stavby SOC prakticky zachovány a nebudou se významně měnit (vyjma odbočení na kruhovém objezdu v ulici Březnická místo směrem na Kudlov pojedou nákladní auta k lokalitě U Majáku). Podrobné údaje o dopravní zátěži jsou uvedeny v přílohách doplněné dokumentace. Stav při provozu záměru Po realizaci záměrů dojde k navýšení osobní dopravy do SOC a zpět o ca 10 % proti stávající. Vzhledem k tomu, že navýšení dopravy související s provozem SOC je nejvýznamnější, byla ze strany zpracovatele dokumentace věnována této části důležitá pozornost a součástí dokumentace je i specializovaná studie Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru Březnická aktualizace (11/2008). B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Období stávající (nulová varianta) Terén se vyznačuje výraznou orografií, kde záměr SOC je umístěn na svahu, směřujícího do údolí řeky Dřevnice. Průměrné denní koncentrace benzo(a) pyrenu (dle ČHMÚ - 10,3 % plochy ORP Zlín v roce 2008) a PM 10 ((dle ČHMÚ - 1,1 % plochy ORP Zlín v roce 2008) na území Zlína jsou překračovány a autor je v textu uvádí a jsou uváděny a kalkulovány v Rozptylové studii. 17

18 Produkce emisí škodlivin za stávajícího stavu jsou prezentovány v tabulce pro nejzávažnější látky, emitované při provozu dopravních prostředků PM 10, NO 2 a benzo(a)pyren. V době zpracování posudku bylo vydáno sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 (Věstník MŽP, částka 4, 2010) z hlediska překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren ve 14,7 % a u PM 10 v 1,6 % území (Magistrát města Zlína). Území patří mezi vyjmenované oblasti, ve kterých je třeba plnit imisní limit pro ochranu ekosystémů zůstává v platnosti. Z toho plyne, že za stávajícího stavu jsou na území města vymezeny lokality, kde jsou koncentrace benzo(a)pyrenu a PM 10 zvýšeny nad povolený limit. Rozhodující se splnění požadovaných podmínek z hlediska ochrany ovzduší a vliv na veřejné zdraví/obyvatelstvo, jak je zpracováno a citováno v příslušných kapitolách doplněné dokumentace a příloh. Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů znečišťování ovzduší před zahájením výstavby (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). Období výstavby Vymezení kategorie zdrojů znečišťování ovzduší není v doplněné dokumentaci doloženo, i když bylo požadováno (výduchy garáží, vzduchotechnika, náhradní dieselagregát), nebude významná komplikace, bude řešeno dle zákona o ochraně ovzduší autorizovanou osobou po přesně specifikaci uvedených zdrojů znečišťování ovzduší. Trasy nákladních vozidel, převážejících výkopové zeminy o celkové kubatuře cca m 3, z místa stavby SOC až na pozemky trvalého nebo dočasného uložení, zůstávají v podstatě stejné jako navržené dopravní trasy v doplněné dokumentaci (v k.ú. Tečovice a v k.ú. Kudlov, zde změna k.ú. Zlín). Není tedy požadováno znovu vypracování specializovaných prací, tj. nové rozptylové studie pro variantu Nárůst emisí z dopravy během výstavby je bilancován jako příspěvkový a projeví se významně v některých lokalitách po dobu výstavby i krátkodobě cca o 2 9 % nárůstem, krátkodobě zvýšením o %. Autor doplněné dokumentace se věnuje i resuspendované prašnosti z povrchu komunikací, vyvolané vířením vzduchu projíždějícími automobily. Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů znečišťování ovzduší při výstavbě (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). Období provozu záměru Nedílnou součástí doplněné dokumentace jsou Rozptylové studie, ze kterých text v příslušné kapitole čerpá. Základní informace, spojené s produkcí emisí do okolního ovzduší, z provozu stacionárních a liniových zdrojů, jsou podrobně popsány a vyhodnoceny. Rozptylové studie byly vypracovány autorizovanou osobou podle zákona o ochraně ovzduší a při modelování 18

19 byly použity schválené metodiky. Výsledky rozptylových studií jsou důležité pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Liniové zdroje znečišťování z dopravy, jako je PM 10, oxid dusičitý a benzo(a)pyren po dobu provozu jsou kalkulovány jako hmotnostní toky škodlivin. Uvedené hodnocení je dostačující (dopady dopravy v souvislosti s navýšením kapacity dopravy jsou v území významné). Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z podzemní garáže a z liniových zdrojů znečišťování ovzduší při provozu SOC (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). 2. Odpadní vody Odvedení splaškových vod ze staveniště je vyřešeno do veřejné kanalizace ve správě Moravská vodárenská a.s., Olomouc. Doplněná dokumentace však neuvádí odhad čerpaných podzemních vod ze stavební jámy čerpadly ani způsob jejich odvedení (lze předpokládat, že tyto vody budou dočasně převáděny do veřejné kanalizace po dohodě se správcem Moravská vodárenská a.s., Olomouc). Splaškové odpadní vody Uvedené množství produkovaných splaškových vod koresponduje se spotřebou pitné vody potřebné pro provoz SOC. V textu doplněné dokumentace není uveden počet E.O., není na závadu dokumentace (množství splaškových vod je známo a znečištění splaškových vod lze vypočítat z příslušných ČSN). Odpadní vody z podzemních garáží, které budou vznikat při mytí vozidel mohou být až o 1/2 nižší (50 lt.vozidlo -1 x 25 ks = 1,25 m 3.den -1 ). Likvidace odpadních hmot náleží do další kapitoly doplněné dokumentace, jak je dále správně uvedeno. Dešťové vody, kanalizace Bilance dešťových vod ze střech, zpevněných ploch, komunikací a chodníků s následným odvedením do kanalizace je v doplněné dokumentaci vyřešena. Nezbytností je těsnost a nepropustnost kanalizace objektu SOC, souhlas správce veřejné kanalizační sítě a plnění podmínek kanalizačního řádu veřejné kanalizace. Odvedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch s následným zasakováním dešťových vod v místě nelze uvažovat, i když v současné době je vyžadováno u nových staveb, proto se doplněná dokumentace uvedeným vůbec nezabývá. 3. Odpady 19

20 Doplněná dokumentace rozlišuje nakládání s odpady z výstavby a během provozu. Způsob nakládání s odpady je obdobný jako při výstavbě, tak při provozu. Popis nakládání s odpady a přehled odpadů z provozu je v doplněné dokumentaci popsán z části na obecné rovině se zdůrazněním základních zásad podle legislativy o odpadech. Odpady mohou být předány oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů; jedná se o povinnost původce, tzn. investor musí zabezpečit, že odpady, které vzniknou po dobu provozu budou předány oprávněné osobě, která bude mít platné oprávnění pro nakládání s těmi odpady, které původci vzniknou a kterých bude mít původce úmysl se zbavit. Odpady se shromažďují do shromažďovacích prostředků před předáním oprávněné osobě není v doplněné dokumentaci podrobněji uvedeno, v praxi bude realizováno. Dále oznamovatel (nebo dodavatel stavby) povede evidenci odpadů ve smyslu ust. 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel. V kapitole nejsou uvedeny informace o souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady, identifikační listy, smluvní vztahy s oprávněnými osobami pro nakládání s odpady a jiné povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech. Lze souhlasit s tím, že výše uvedené bude mít dodavatel stavby, tak provozovatel SOC v platnosti a k dispozici na stanovených místech. Odpady k.č * (zářivky), (baterie a akumulátory) a (vyřazení elektrické a elektronické zařízení) podléhají zpětnému odběru výrobků, který má přednost před systémem nakládáním s odpady (provozovatel SOC a nájemci budou požadavky zpětného odběru respektovat a realizovat). Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu Směsný komunální odpad. Se vzniklými odpady, které budou vznikat při odstranění stavby SOC, se bude nakládat podle platných právních předpisů, které v té době budou v platnosti. 4. Ostatní 20

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více