P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická""

Transkript

1 RNDr. Stanislav Novák Prakšická Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel Objednatel : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Tř. T.Bati 21, Zlín Pověření : ze dne Zpracovatel : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaný odborný pracovník Paré č. : 1... RNDr. Stanislav Novák

2 Zadání : Vypracování posudku dle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále zákon č. 100/2001 Sb.) na dokumentaci záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická (taky Centrum, SOC) dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4. Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel osvědčení MŽP ČR čj /3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí ( 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí ( 9 a příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) viz. příloha č. 46. Tentýž zapsaný : Potvrdenie zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa pod číslom 373/2004-OPV. Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO , dle certifikátu EIPOS při Technické universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , podle ust. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana a tvorba životního prostředí. Tentýž, jako držitel certifikátu Manažér vzorkování podzemních vod dle požadavků uvedených ve směrnici ČSJ-CE-149, r.č. certifikátu 00016/09 ze dne , vydané certifikačním orgánem CSQ-CERT. Kancelář - adresa : Prakšická 990, Uherský Brod tel./fax/mobil : , m Rozdělovník : paré č. 1 paré č : RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, Uherský Brod : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Tř. T.Bati 21, Zlín 2

3 OBSAH strana ÚVOD... 4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Kapacita (rozsah) záměru Umístění záměru Obchodní firma oznamovatele IČ oznamovatele Sídlo (bydliště) oznamovatele... 7 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice..107 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..108 IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ..112 V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI..121 VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ..225 VII. NÁVRH STANOVISKA..234 Přehled příloh

4 Úvod Předkládaný písemný materiál je posudek vyhotovený podle 9 zákona č. 100/2001 Sb. Posudek vypracoval RNDr. Stanislav Novák, který je autorizovanou osobou dle 19 zákona č. 100/2001 Sb., s osvědčením odborné způsobilosti čj /3906/OEP/92 na základě pověření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod čj. KUZL 53191/2008 ze dne viz. příloha č. 46. Předmětem posudku je doplněná a přepracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Doplněná a přepracovaná dokumentace záměru zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. byla společností AIP, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 5617, Zlín, zastoupená oprávněným zástupcem oznamovatele Ing. Petrem Košackým, jednatelem, se sídlem Dlouhá 5617, Zlín, předložena Krajskému úřadu Zlínského kraje, jako orgánu příslušnému dle ustanovení 22 v souladu s 8 zákona č. 100/2001 Sb. dne viz. příloha č. 28. Doplněnou a přepracovanou dokumentaci záměru zpracovala společnost Regionální centrum EIA s.r.o. se sídlem Chelčického 4, Ostrava, zastoupená vedoucím řešitelského týmu Ing. Vladimírem Rimmelem, autorizovanou osobou, číslo odborné způsobilosti čj /ENV/06, vydané MŽP ČR ze dne Uvedený záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí na základě přílohy č. 1, kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod č , zákona č. 100/2001 Sb., týkající se - Skladování nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 3 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Základním materiálem pro zpracování posudku je dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí v rozsahu 82 stran textu a 19 příloh (05/2008) a doplněná a přepracovaná dokumentace (dále jen doplněná dokumentace) podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí v rozsahu 92 stran textu, 15 příloh a 3 samostatné přílohy (02/2010). Zpracovatel posudku posuzuje doplněnou dokumentaci jako konečný předložený materiál v procesu EIA vlivu záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na životní prostředí a zdraví obyvatel. Při zpracování posudku se vycházelo z doplněné dokumentace, z dokumentace před doplněním a přepracováním, písemností předaných oznamovatelem dne , a (seznam písemností - viz. dále), vlastních poznatků a zkušeností v této oblasti, z konzultací s investorem, spojených s vysvětlením, z vyjádření orgánů veřejné správy (viz. přílohová část posudku) a prohlídkou na místě samém. 4

5 SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK č.h.p. ČIŽP ČHMÚ ČKAIT ČOV ČR ČS ČSN db E.O. EIA EU EVL GIS HQ CHOPAV CHLÚ IČ, IČO IGP, IG ISO KHS ks k.ú. KÚ ZK kw LICR lt MHD MM MMZ, MMZL MZ ČR MŽP ČR NATURA2000 NO 2 NO x NP NPÚ NR SR NUTS 3 NV ČR OC OI ORP OŽP OŽPZE, OŽPaZ OV číslo hydrologického pořadí Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě čistírna odpadních vod Česká republika čerpací stanice česká státní norma decibel ekvivalentní obyvatel environmental impact assessment (hodnocení vlivů na ŽP) Evropská unie evropsky významné lokality geografický informační systém hazard index (Hazard Quotient - koeficient nebezpečnosti) chráněná oblast přirozené akumulace vod chráněné ložiskové území identifikační číslo inženýrskogeologický průzkum mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) krajská hygienická stanice kus, kusy katastrální území Krajský úřad Zlínského kraje kilowatt (Lifetime Individual Cancer Risk celoživotní individuální karcinogenní riziko litr městská hromadná doprava Magistrát města Magistrát města Zlína Ministerstvo zdravotnictví České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky evropsky významné lokality a ptačí oblasti oxid dusičitý oxidy dusíku nadzemní podlaží Národní památkový ústav Národná rada Slovenské republiky Nomenklatura územních statistických jednotek - kraj nařízení vlády České republiky obchodní centrum oblastní inspektorát obec s rozšířenou působností odbor životního prostředí odbor životního prostředí a zemědělství odpadní voda 5

6 PC PD PHM PHO PM 10 PO POV PP PS PUPFL RMZ ROP ŘSD, ŘSaD Sb. SO SOC SZÚ SWOT TUV ÚHA ÚP US EPA ÚSES VÚVA VKP VN VPP VPÚOV VZT WHO ZCHÚ ZK ZMZ ZPF ZÚJ ŽP ZŘ počítač projektová dokumentace pohonné hmoty protihluková opatření suspendované částice (menší než 10 µm) ptačí oblast, požární ochrana plán organizace výstavby (zásady organizace výstavby) přírodní park, podzemní podlaží provozní soubor pozemky určené k plnění funkce lesa Rada města Zlína regionální operační program Ředitelství silnic a dálnic Sbírka zákonů stavební objekt Společenské a obchodní centrum Státní zdravotní ústav metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) teplá užitková voda Útvar hlavního architekta územní plán Americká agentura pro ochranu životního prostředí územní systém ekologické stability Výzkumný ústav výstavby a architektury významný krajinný prvek vysoké napětí vypořádání připomínek posudkáře vypořádání připomínek dotčených úřadů, organizací a veřejnosti vzduchotechnika Světová zdravotnická organizace zvláště chráněné území Zlínský kraj Zastupitelstvo města Zlína zemědělský půdní fond základní územní jednotka životní prostředí zjišťovací řízení 6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická. 2. Kapacita (rozsah) záměru Celková zastavěná plocha bude m 2 (varianta 2008), resp m 2 (varianta 2010) a vjezdy do podzemí o ploše 430 m 2. Počet parkovacích stání je navrženo celkem 600 míst (v 2. a 3. podzemním podlaží). 3. Umístění záměru Katastrální území : Zlín (kód k.ú. : ) Obec : Zlín (ZÚJ : ) ORP : Zlín (kód : 7213) Kraj : Zlínský kraj (NUTS3 : CZ072) Umístění záměru viz. příloha č. 1, 2 a Obchodní firma oznamovatele Název obchodní firmy oznamovatele AIP, spol. s r.o. Oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Petr Košacký, jednatel 5. IČ oznamovatele IČ : Sídlo (bydliště) oznamovatele Obchodní firma oznamovatele AIP, spol. s r.o. Dlouhá Zlín Oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Petr Košacký Dlouhá Zlín tel/fax:

8 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je : Dokumentace dokumentace vyhotovená podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 82 stran textu (autor Ing. Vladimír Rimmel vedoucí řešitelského týmu, Ostrava, 05/2008), nedílnou součástí dokumentace je 19 příloh, včetně specializovaných prací, jako jsou Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, 05/2008), Rozptylová studie (Ing. Radim Seibert, AZGeo s.r.o., Ostrava, 01/2008), Studie hodnocení vlivů na zdraví (Ing. Vítězslav Jiřík, Hlučín, 05/2007), Bezpečnostní audit (Ing. Martin Krejčí, DHV CR, Ostrava a Ing. Bedřich Nečas, UDI Morava, Ostrava, 10/2007), Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ul. Březnická (Ing. Petr Soldán, Ateliér DPK, DPK, s.r.o., Brno, 10/2007), Akustická studie (Ing. Alan Hampl, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 10/2007), Dendrologická studie (Ing. Jiří Černý, Centroprojekt a.s., Zlín, 12/2007) a Hluková studie - Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem SOC na akustickou situaci (Ing. Pavel Balahura, DHV CR, spol. s r.o., Praha, 05/2008). Na základě prostudování dokumentace, písemných podkladů, připomínek a vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a občanských sdružení zpracovatel posudku podle ust. 8 odst. 5 a ust. 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. doporučil Krajskému úřadu Zlínského kraje dne vrátit dokumentaci k přepracování a doplnění. Uvedené doporučení zpracovatel posudku Krajský úřad Zlínského kraje akceptoval a vrátil dokumentaci záměru k doplnění (viz. příloha č. 25). Doplněná dokumentace doplněná dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., záměru Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu 92 stran textu (autor Ing. Vladimír Rimmel vedoucí řešitelského týmu, Ostrava, 02/2010), nedílnou součástí doplněné dokumentace je 15 příloh (včetně specializovaných prací), dále včetně 3 samostatných příloh jako jsou - Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická 2000 a 2008 (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 09/2009), Akustická studie 1. část Provoz záměru (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 02/2009), Akustická studie 2. část Hluk z výstavby (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 02/2009), Dodatek k akustické studii (Ing. Lenka Chloupková, Ekola group, spol. s r.o., Praha, 06/2009), Hluková studie pro variantu z roku 2008 (RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, 05/2008), Rozptylová studie pro variantu 2008 aktualizace rozptylové studie (Ing. Radim Seibert, AZGeo s.r.o., Ostrava, 01/2008), Rozptylová studie pro variantu 2010, Období výstavby rozptylová studie (Ing. Radim Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o., Ostrava, 01/2010), Posouzení vlivů na 8

9 veřejné zdraví (Ing. Vítězslav Jiřík, Hlučín, 05/2007), Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví (Ing. Dana Potužníková, Ústí nad Orlicí, 10/2009), Dendrologický průzkum (Ing. Jiří Černý, Centroprojekt a.s., Zlín, 12/2009), Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu SOC (RNDr. Oldřich Janík, 03/2007), Odborné posouzení vlivu vibrací na horninové prostředí a okolní stavby (RNDr. Oldřich Janík, 03/2007) a Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace (Ing. Stanislav Kučera, Centroprojekt a.s., Zlín a Ing. Václav Starý, DHV CR, Praha, 11/2008). Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele nebo zpracovatele doplněné dokumentace dne : Informace a doklady ve věci uložení výkopových zemin ze staveniště SOC na jiné deponie zemin při zachování navržených tras dopravy v doplněné dokumentaci (obdržel dne ). Vyjádření zpracovatelů doplněné dokumentace k vyjádřením, stanoviskům a námitkám veřejné správy, občanské veřejnosti a občanského sdružení v procesu zveřejnění doplněné dokumentace (obdržel dne ). Stanovisko správního orgánu ve věci rozhodnutí o aplikaci korekce na starou hlukovou zátěž z dopravy v zasaženém území vlivem budoucího provozu SOC (obdržel dne ). Vyjádření ve věci, z důvodů citování v některých částech doplněné dokumentace, o umístění kaváren, heren a zábavních klubů do SOC, tzn. riziko reprodukované hudby a diskoték v době noční (obdržel dne ). Projekt sadových úprav, v doplněné dokumentaci pouze citován (obdržel dne ). Inženýrskogeologický průzkum, Zlín, březen grafická část (obdržel dne ). Dále na základě vyžádání ze dne bylo od oznamovatele obdrženy podklady : Protokol měření hluku ze dne včetně sčítání dopravy, Protokol o zkoušce č VP09, EKOLA group spol. s r.o. (obdržel dne ). Bezpečnostní audit, Ostrava, říjen 2007, pokud nebyl aktualizován pro doplněnou dokumentaci a je platný z předchozí dokumentace, stačí potvrdit jeho platnost (obdržel dne ). Dále na základě vyžádání ze dne od bylo oznamovatele obdrženy další podklady a vyjádření (dotazy a vysvětlení) ve věci : Projektová dokumentace pro územní, příp. stavební řízení i v pracovní verzi, pokud je již k dispozici (obdržel dne ). Architektonická studie nebo jiná studie SOC, pokud je k vypracována (obdržel dne ). Stanoviska k architektonické studii nebo projektové dokumentaci (např. Národního památkového ústavu (NPÚ), příslušného územního odborného pracoviště (ú.o.p.kroměříž, Útvar hlavního architekta města Zlína, odborem strategického rozvoje) pokud jsou vydána (obdržel dne ). Doplněný průzkum DHV v souvislosti s posouzením intenzit dopravy způsobených provozem SOC (obdržel dne ). Komplexní dopravní situace po dobu výstavby a komplexní dopravní situace po uvedení SOC do provozu, pokud je vyhotovena (obdržel dne ). 9

10 Výpočet parkovacích stání dle ČSN pro dané funkce SOC se současným započítáním odebraných míst ze stávajícího parkoviště, cca 180 OA (obdržel dne ). Příloha P. 8.2 proč nebyly v posouzení zahrnuty mimořádné akce? (obdržel dne ). Příloha P v posouzení je uvažována realizace komunikace R49 a pravobřežní komunikace, v případě změny (nerealizace R49 a pravobřežní komunikace), jak se projeví uvedená možná změna ve výsledcích a závěru posouzení? (obdržel dne ). Rozptylová studie pro variantu 2008 (příloha č. P. 7.1) zahrnuje variantu pro rok 2010 a další rozptylová studie (příloha č. P. 7.2) zahrnuje pouze výstavbu prosím vysvětlit. Poznámka vliv výstavby SOC je hodnocen ve dvou samostatných studiích (P. 7.1 a P 7.2), vliv provozu SOC ve studii P (obdržel dne ). Dodávku pitné vody a odvedení splaškových odpadních vod a dešťových vod bude zajišťovat Zlínská vodárenská, a.s.? (obdržel dne ). Jsou platné soutěžní podmínky vypsané v r a schválené RMZ (usnesení č. 515/21R/2001 ze dne ) a ZMZ (usnesení č. XXIV/23Z/2001 ze dne ) se stanovenými koeficienty zastavěnosti území 0,45 a koeficienty zeleně 0,25? Doložení platnosti, nebo neplatnosti soutěžních podmínek a soulad nebo nesoulad s platnými regulativy vyplývajícími z územního plánu města Zlína (obdržel dne ). Bude řešena náhrada 5 autobusových stání na stávajícím parkovišti? (obdržel dne ). Bude parkoviště SOC (600 stání) sloužit pro širokou veřejnost (obdobně má Vaňkovka v Brně), neboť z dokumentace byla vypuštěna deklarace, že : "bude sloužit nepřetržitě jak pro zaměstnance, tak pro širokou veřejnost". Přepracovaná dokumentace EIA už nepřetržitý provoz parkoviště, ani možnost jeho využití širokou veřejností neuvádí (obdržel dne ). Část budovy má být využita jako bytové jednotky, v textové části dokumentace není však popis obytných funkcí, umístění i počet bytů uveden. Pokud ano, jaké bude řešení? (obdržel dne ). Bude akce úprava místních komunikací jako akce samostatná nebo jako součást výstavby SOC z důvodu - dle přílohy zákona č. 1, kategorie II. bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I) - může se jednat o povinnost provést zjišťovací řízení. Poznámka je uvedená věc projednána s KÚ ZK tak, že je prakticky řešena z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí v tomto procesu EIA pro akci SOC Zlín Březnická (obdržel dne ). Doplněná dokumentace je zpracována v rozsahu, který je předepsán přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a je v podstatě dle požadavků přílohy z hlediska formálního úplná a podrobně zpracovaná. Hodnocení doplněné dokumentace je následující (v následujícím textu posudku jsou uvedeny pouze komentované informace, jinak se v textem dokumentace souhlasí) : Poznámka Proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru SOC běží již od roku 2007 (studie proveditelnosti byla zpracována v lednu 2006), kdy bylo podáno oznámení záměru a proběhlo zjišťovací řízení a s následným předložením dokumentace, která byla vrácena k přepracování a doplnění. Zpracovatel posudku hodnotí konečnou verzi procesu, tj. doplněnou a přepracovanou dokumentaci. Lze konstatovat, že během celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí doznal záměr SOC určitých změn tak, aby podstatná část nevyřešených a nevyjasněných věcí byla v konečné fázi v doplněné dokumentaci zapracována. 10

11 ÚVOD Zpracovatel doplněné dokumentace v úvodu popisuje hlavní důvod doplnění a přepracování dokumentace SOC se zaměřením na oblast - hlukové zátěže, ochrany ovzduší, ochrany vod, variantního řešení záměru a fáze přípravy záměru s vypořádáním připomínek posudkáře a dotčených stran. Dále předkládá varianty řešení (viz. dále) a způsob jejich prezentace v doplněné dokumentaci. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Údaje o oznamovateli jsou v pořádku a jsou dostačující. B. ÚDAJE O ZÁMĚRU V kapitole a přílohách dokumentace jsou velmi podrobně popsány podmínky budoucího provozu záměru, společně s připravovanou výstavbou. Účelem je současně i splnění ustanovení platných právních předpisů a ČSN a směrnic platných a závazných v EU. Autor dokumentace věnoval pozornost charakteristice budoucího stavebně-technického řešení s cílem minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Další podstatné údaje lze nalézt v dalších kapitolách Údaje o vstupech a Údaje o výstupech. 2. Kapacita (rozsah) záměru Posuzovaný záměr má stanovenou kapacitu, tj. počet parkovacích míst (600 stání) pro celou stavbu a celkovou výměru plochy ( m 2 (varianta 2008), resp m 2 (varianta 2010) + vjezdy do podzemí o ploše 430 m 2 ) zastavěné plochy. Ostatní údaje uvedené v této kapitole jsou až nadbytečné a patří spíše do jiných částí dokumentace (např. kapitola 4. Charakter záměru). 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Popis charakteru záměru rámcově předkládá základní informace o připravované stavbě SOC, které jsou dostačující. Důležitý je text V návaznosti na hodnocení hlukové zátěže, dopravní situace a imisní situace v okolí provedené v následujících etapách přípravy záměru budou v navrženém objektu vyloučeny jakékoliv aktivity, které by se mohly vyznačovat hlukovou zátěží (diskotéky, hudební produkce) a nárazově velkými přepravami osob při ukončení akcí (kina), kterým se vylučují z dalšího procesu posuzování vlivů na životní prostředí činnosti jako kina, diskotéky, hudební produkce (tyto činnosti byly původně zahrnuty v oznámení pro ZŘ a v dokumentaci z roku 2008). Proto v další částech posudku neposuzují. Autor doplněné dokumentace v kapitole podrobněji nepopisuje možnost kumulace s jinými záměry, lze však souhlasit s tím, že jiné záměry stejného nebo obdobného charakteru se v blízkosti záměru nenalézají (nejsou známy). V citované větě v průběhu zpracování oznámení je nutné uvést i v průběhu zpracování dokumentace a doplněné dokumentace. 11

12 Přitom lze konstatovat, že dokumentace a doplněná dokumentace se velmi podrobně zabývá kumulací v území, tj. zejména stávající a budoucí dopravní zátěží vyvolanou záměrem SOC (emise, hluk, vliv na zdraví). 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant Zdůvodnění potřeby záměru SOC je ze strany investora naprosto jednoznačné rozšířit nabídku obchodních služeb ve městě Zlíně spojených s pořádáním společenských akcí a tématických výstav. Umístění záměru SOC je zdůvodněno dobrou dostupností (pro pěší i motorizované) z nedalekého centra Zlína. Na podporu záměru při přípravě přípravných prací na projektu byl zadán marketingový průzkum, jehož závěry jsou v dokumentaci a doplněné dokumentaci prezentovány. Lze souhlasit, že navrhovaná stavba SOC přesáhne potřeby města a bude mít nadregionální význam. S tím samozřejmě souvisí zejména navýšení dopravní zátěže v dotčeném území. Záměr výstavby SOC byl uveden v Integrovaném plánu rozvoje města Zlína pod názvem Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín, formulář žádosti ROP Střední Morava, 09/2008. Podle SWOT analýzy v části příležitosti je uvedeno vybudování OC Kaskáda. Stručná charakteristika životního prostředí, která vychází z jiných kapitol dokumentace, je pouze nepřímým podpůrným argumentem. Variantní řešení záměru je klíčovým bodem prakticky zjišťovacího řízení a celého posuzování vlivů na životní prostředí. V konečné verzi doplněné dokumentaci jsou rozlišeny dva přehledy s vysvětlením : Hodnocení variant umístění Dle databáze brownfields Zlínského kraje jsou ve Zlíně jsou určeny lokality Prštné Baťův areál Zlín (strategická lokalita bývalého průmyslového areálu Svit Zlín) a Skelet Jižní Svahy Zlín (pozemek s nedostavěnou budovou obchodního centra) uvedené lokality byly oznamovatelem již dříve uvažovány. Investor proto na počátku uvažoval o třech územních variantách umístění SOC, jako třetí je lokalita Březnická. V doplněné dokumentaci (obdobně i v oznámení a předchozí dokumentaci 2008) zdůvodňuje nejvhodnější lokalitu pro umístění záměru a to lokalitu Březnická, ostatní možné varianty umístění opouští z důvodů menší výhodnosti. Důležitým předpokladem umístění záměru je soulad s územním plánem města Zlína. Hodnocení variant technického řešení V doplněné dokumentaci jsou nově navrženy z hlediska variant technického řešení tři varianty nulová varianta (bez realizace SOC, tj. stávající stav), varianta 2008 (vyhodnocení varianty je součástí dokumentace z roku 2008) a varianta 2010 (obdobná variantě 2008 s mírně pozměněnými rozměry objektu SOC se stejnou dispozicí, bez venkovního reklamního stožáru a zejména s řadou nově navržených protihlukových opatření). 12

13 Jako nejvýhodnější varianta byla zjištěna lokalita Březnická. Zdůvodnění nejlepší výhodnosti lokality Březnická je v kapitole postaveno spíše z důvodů ekonomických, urbanistických, dopravně dostupných, z podhledu atraktivity místa apod. Rámcové hodnocení nezvažuje možné dopady jednotlivých variant na životní prostředí, ani to není účelem této kapitoly doplněné dokumentace. Podrobnosti hodnocení variant zahrnující vlivy na životní prostředí a ochrany zdraví se týkají nulové varianty, varianty 2007, varianty 2008 a varianty 2010 v již určeném území lokality Březnická. Je však nezbytné počítat s určitými nejistotami, které zahrnují nová dopravní řešení (R49 a pravobřežní komunikaci) a z to z hlediska časového a taky politických rozhodnutí (společenský koncensus vyjádřený podporou a rozhodnutí Zastupitelstva Statutárního města Zlína). V kapitole je rámcově provedeno stručné vyhodnocení variant s odkazem na podrobnosti uvedené v příloze č. 14 a v kapitole E doplněné dokumentace. Lze tedy konstatovat, že oznamovatel v procesu zjišťovacího řízení předložil variantní řešení z hlediska územního umístění a po rozhodnutí pro jednu lokalitu umístění záměru SOC a na základě požadavku doplnění a přepracování dokumentace (které vycházelo z řady různých oprávněných vyjádření a stanovisek) předložil varianty technického řešení, které se však významně nedotkly zejména změny rozměrů stavebního objektu SOC. 6. Popis technického a technologického řešení záměru Popis záměru je velmi podrobný a plně dostačující a zabývá se zejména popisem stavebních objektů v samém textu doplněné dokumentace a v příloze č. 12. Jedná se o přípravu území, pozemní stavební objekty, inženýrské objekty a technologické objekty. Kapitola vychází z projektové dokumentace stavby SOC, která byla zpracovateli posudku předložena na vyžádání (viz. výše). Uvedené podklady jsou dostatečné pro popis připravovaného záměru a řeší i stavebnětechnická, technická a technologická opatření na snížení a minimalizaci negativních vlivů provozu záměru na životní prostředí. Určitou nevýhodou jsou rozměry objektu, které zabírají podstatnou část plochy určenou pro zastavění záměrem, tj. spojené s maximálním využitím zbývajících pozemků pro související infrastrukturu (komunikace, chodníky, protihluková opatření). Významnou výhodou se výškové řešení objektu do max. 2 a ¾ podlaží, podstatná část stavby bude kaskádovitě umístěna v podzemí (bude náročné na stavební řešení, zabezpečení stability stavební jámy a zejména odvoz významných objemů výkopových zemin). Je současně splněn trend budování parkovacích míst v podzemí, jedná se o 600 parkovacích stání. Součástí řešení záměru je situační nákres a rozsáhlá protihluková opatření (sám objekt SOC plní funkci protihlukové bariéry, i když se nejedná o úmyslný záměr). Mezipatro posledního podlaží bude využito pro bytové účely (jedná se o konstatování, které však není blíže v doplněné dokumentaci specifikováno a hodnoceno). 13

14 Demolice zahrnují objekty autobazaru a stávající zpevněné plochy (betonové panely, živičné plochy, tepelný kanál, podzemní chodba) a prakticky taky některé stávající inženýrské sítě a jsou součástí posuzování vlivů záměru na životní prostředí (nejedná se významnou stavební činnost v proběhu celé výstavby SOC, proto nejsou demolice od vlastní výstavby odděleny, jak bývá v praxi EIA zvykem). Další údaje pro uvedeny v následných kapitolách doplněné dokumentace Vstupy a výstupy. Uvedené podklady jsou dostatečné pro popis připravovaného záměru a řeší i technická a technologická opatření na snížení a minimalizaci negativních vlivů provozu záměru na životní prostředí. Zpracovatel posudku si vyžádal projektovou dokumentaci posuzovaného záměru s cílem se podrobně seznámit a ověřit si předkládané skutečnosti v doplněné dokumentaci (viz. výše). Stavebně - technické řešení záměru V Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická v předložené doplněné dokumentaci odpovídá dosaženému stupni vědeckého a technického poznání. 7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru Uvedené termíny jsou závislé na rozhodnutí oznamovatele (po ukončení všech povolovacích procesů), předpokládaný termín zahájení realizace je proto orientační. Další návaznosti stavebních postupů z hlediska časového budou zachovány, jak je prezentováno v doplněné dokumentaci (průběh výstavby SOC, spojený s těžbou a odvozem výkopových zemin, je časově nastaven z důvodů snížení hlukové zátěže po dobu výstavby, jak uvedeno v Akustické studii 2. část). 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Základní uvedený výčet navazujících rozhodnutí je správně uveden, lze však konstatovat, že není úplný. Jedná se o formální nedostatek, který bude spolehlivě řešen a projednán během povolovacích procesů dle stavebního zákona. B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Reálně zastavěná plocha činí ve variantě m m 2 vjezdy. Předpokládá se, že v průběhu výstavby SOC bude vytěženo cca m 3 zeminy, kubatura vykopané zeminy bude cca m 3 (oznamovatel doložil zpracovateli posudku výpočet množství výkopových zemin s dostatečnou rezervou viz. výše). Pozemky, dotčené vlastní stavbou, uvedené v příloze č doplněné dokumentace nejsou součástí ZPF, jedná se z hlediska druhu pozemku o zastavěné plochy a nádvoří a o ostatní 14

15 plochy. Z hlediska ochrany ZPF nevyplývají pro oznamovatele prakticky vůbec žádné povinnosti. Jiná situace je u pozemku určených k uložení výkopové zeminy. Po kontrole pozemků citovaných v příloze č : Přehled dotčených pozemků doplněné dokumentace, je část pozemků pro uložení prakticky nepoužitelná (sportoviště, rekreační zařízení), další část je dočasném nebo trvalém vynětí ze ZPF. Prakticky využitelné pozemky pro deponii výkopových zemin jsou označeny v tabulce podle parc.č. - tučně. Jedná se o celkovou využitelnou plochu o výměře cca m 2, což by při uložení zemin o kubatuře cca m 3 znamenalo výšku deponie cca 20 m již v místě hrany. Z toho plyne, že se jedná o nerealizovatelný způsob uložení výkopových zemin na uvedených parcelách a stanovisko orgánu ochrany ZPF je správné. V případě hypotetického využití všech uvedených pozemků jako deponie výkopové zeminy se bude jednat o plochu o výměře cca m 2, což by při uložení zemin o kubatuře cca m 3 znamenalo výšku deponie cca 7 m již v místě hrany (reálné). Tabulka přehled navržených pozemků k dočasnému uložení výkopových zemin : k.ú. parc.č. způsob využití druh pozemku způsob ochrany nemovitosti plocha (m 2 ) Tečovice 1068/3 - trvalý travní ZPF porost 2070/59 - trvalý travní ZPF 2018 porost 2063 manipulační plocha ostatní plocha /8 manipulační plocha ostatní plocha /19 manipulační plocha ostatní plocha /1 - orná půda ZPF 5964 Kudlov 1168/8 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /14 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /15 sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha /16 jiná plocha ostatní plocha 1570 Oznamovatel proto navrhl jiný způsob řešení, který předložil zpracovateli posudku (viz. výše). Jsou citována pouze ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací, nikoliv trasy těchto inženýrských sítí s popsanými ochrannými pásmy. Bude jednoznačně řešeno v projektové dokumentaci se správci inženýrských sítí a komunikací v dalším řízení podle stavebního zákona. V doplněné dokumentaci není uveden údaj, že dotčené pozemky neleží v ochranném pásmu 50 m od okraje lesa. 2. Voda 15

16 Období výstavby K popisu likvidace splaškových vod je příslušná jiná kapitola doplněné dokumentace. Odběr vody pro staveniště musí být zabezpečen smluvně. Období provozu Spotřeba pitné vody je bilancována dle ČSN v projektové dokumentaci. Zdroj vody pro provoz SOC je dostatečný. Způsob výpočtu není v doplněné dokumentaci blíže popsán. Celkové množství vody bude ve výši cca 70 m 3.den -1 (70 m 3.den -1 pro zaměstnance a návštěvníky + 3 m 3.den -1 pro mytí vozidel). V kapitole doplněné dokumentace není uveden odkaz, spojený s dohodou nebo vyjádření vlastníka vodovodní sítě o zabezpečení dodávky požadovaného množství vody. Musí být doloženo před vydáním územního rozhodnutí. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Doplněná dokumentace blíže nespecifikuje surovinové zdroje (stavební materiály a konstrukce) pro výstavbu SOC. Lze předpokládat, že pro nový objekt SOC bude v projektu pro stavební řízení vyhodnoceno množství stavebního materiálu a surovin a to i v dílčích detailech. Podrobnosti nebyly známy, neboť projektová dokumentace pro realizaci stavby se zřejmě teprve připravuje. Další popis energetických zdrojů pro období výstavby je obecný, jako pro obdobné typy staveb, pro posuzování vlivů na životní prostředí je však dostačující. Popis energetických zdrojů pro období provozu je velmi podrobně zpracovaný a zahrnuje zásobování teplem-parovod, elektrickou energii a ostatní suroviny. U části Ostatní suroviny, kde je popsány demolice stávajících objektů patří spíše části kapitoly období výstavby. Další nároky na surovinové a energetické zdroje se neuvažují. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Pro výpočty zdrojů znečištění ovzduší a emisí hluku byla bilancována stávající doprava na okolních komunikacích. Nároky na dopravní infrastrukturu náleží mezi nejdůležitější oblast doplněné dokumentace a to hlavně z důvodů, které silniční doprava v území vyvolává. Podstatou bude zvýšení intenzity automobilové dopravy na komunikační síti zájmového území, ale i okolních silnic a křižovatek. Proto oznamovatel a zpracovatel doplněné dokumentace věnoval nárokům na dopravní infrastrukturu náležitou pozornost, jak dokládají přílohy doplněné dokumentace. Zpracovatel doplněné dokumentace vychází z průměrných celodenních intenzit dopravy pro pracovní dny na komunikační síti zájmového území, které je platné pro rok 2008 (dopravní intenzity za rok 2005, násobené příslušným koeficientem v roce 2008). V době zpracování doplněné dokumentace se jedná o oficiální údaje z počítání dopravy v roce Sledování a výpočty intenzit dopravy za rok 2010 se teprve připravují a nejsou dosud publikovány. 16

17 V blízkosti navrhovaného SOC ze západní strany je dle generelu dopravy Zlínského kraje zakreslen pás cyklotrasy významné regionální bez uvedení varianty návrhu. Městem Zlínem prochází železnice č. 331 Otrokovice Vizovice, která současně slouží jako příměstská dopravní trasa (není v doplněné dokumentaci popsáno). Doplněná dokumentace neřeší v popisu jiné infrastruktury přehled inženýrských sítí v dotčeném území (je detailně popsáno v části popisu stavby, zejména přeložek a demolic stávajících inženýrských sítí v dotčené lokalitě vodovod, kanalizace splašková, dešťová, jednotná, plynovodu, elektrická vedení silnoproud a slaboproud, tepelný kanál, spoje komunikační optické kabely, městská optická síť, metropolitní síť, telefonní síť, veřejné osvětlení, aj.). Stav v období výstavby Je všeobecně známo, že dopravní zátěž po dobu výstavby bude velmi významná z důvodů převozu výkopových zemin na místa trvalého anebo dočasného uložení. Původní návrh trasování nákladní dopravy veškerých výkopových zemin na k.ú. Březnická byl upraven do lokality v k.ú. Tečovice a v k.ú. Kudlov. Po kontrole orgánem ochrany ZPF bylo zjištěno, že uvedené plochy pozemků pro uložení výkopových zemin jsou nevyhovující (jednalo se zejména o pozemky, které jsou určeny jako sportoviště v k.ú. Kudlov). Oznamovatel v době zpracování posudku doložil nové možnosti uložení v k.ú. Tečovice (jedná se o prakticky o stejnou lokalitu) a v k.ú. Zlín (lokalita U Majáku). Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných kapitolách posudku. Zde je podstatné to, že trasy dopravy nákladních vozidel převážejících výkopové zeminy zůstanou od místa stavby SOC prakticky zachovány a nebudou se významně měnit (vyjma odbočení na kruhovém objezdu v ulici Březnická místo směrem na Kudlov pojedou nákladní auta k lokalitě U Majáku). Podrobné údaje o dopravní zátěži jsou uvedeny v přílohách doplněné dokumentace. Stav při provozu záměru Po realizaci záměrů dojde k navýšení osobní dopravy do SOC a zpět o ca 10 % proti stávající. Vzhledem k tomu, že navýšení dopravy související s provozem SOC je nejvýznamnější, byla ze strany zpracovatele dokumentace věnována této části důležitá pozornost a součástí dokumentace je i specializovaná studie Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru Březnická aktualizace (11/2008). B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 1. Ovzduší Období stávající (nulová varianta) Terén se vyznačuje výraznou orografií, kde záměr SOC je umístěn na svahu, směřujícího do údolí řeky Dřevnice. Průměrné denní koncentrace benzo(a) pyrenu (dle ČHMÚ - 10,3 % plochy ORP Zlín v roce 2008) a PM 10 ((dle ČHMÚ - 1,1 % plochy ORP Zlín v roce 2008) na území Zlína jsou překračovány a autor je v textu uvádí a jsou uváděny a kalkulovány v Rozptylové studii. 17

18 Produkce emisí škodlivin za stávajícího stavu jsou prezentovány v tabulce pro nejzávažnější látky, emitované při provozu dopravních prostředků PM 10, NO 2 a benzo(a)pyren. V době zpracování posudku bylo vydáno sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008 (Věstník MŽP, částka 4, 2010) z hlediska překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren ve 14,7 % a u PM 10 v 1,6 % území (Magistrát města Zlína). Území patří mezi vyjmenované oblasti, ve kterých je třeba plnit imisní limit pro ochranu ekosystémů zůstává v platnosti. Z toho plyne, že za stávajícího stavu jsou na území města vymezeny lokality, kde jsou koncentrace benzo(a)pyrenu a PM 10 zvýšeny nad povolený limit. Rozhodující se splnění požadovaných podmínek z hlediska ochrany ovzduší a vliv na veřejné zdraví/obyvatelstvo, jak je zpracováno a citováno v příslušných kapitolách doplněné dokumentace a příloh. Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů znečišťování ovzduší před zahájením výstavby (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). Období výstavby Vymezení kategorie zdrojů znečišťování ovzduší není v doplněné dokumentaci doloženo, i když bylo požadováno (výduchy garáží, vzduchotechnika, náhradní dieselagregát), nebude významná komplikace, bude řešeno dle zákona o ochraně ovzduší autorizovanou osobou po přesně specifikaci uvedených zdrojů znečišťování ovzduší. Trasy nákladních vozidel, převážejících výkopové zeminy o celkové kubatuře cca m 3, z místa stavby SOC až na pozemky trvalého nebo dočasného uložení, zůstávají v podstatě stejné jako navržené dopravní trasy v doplněné dokumentaci (v k.ú. Tečovice a v k.ú. Kudlov, zde změna k.ú. Zlín). Není tedy požadováno znovu vypracování specializovaných prací, tj. nové rozptylové studie pro variantu Nárůst emisí z dopravy během výstavby je bilancován jako příspěvkový a projeví se významně v některých lokalitách po dobu výstavby i krátkodobě cca o 2 9 % nárůstem, krátkodobě zvýšením o %. Autor doplněné dokumentace se věnuje i resuspendované prašnosti z povrchu komunikací, vyvolané vířením vzduchu projíždějícími automobily. Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů znečišťování ovzduší při výstavbě (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). Období provozu záměru Nedílnou součástí doplněné dokumentace jsou Rozptylové studie, ze kterých text v příslušné kapitole čerpá. Základní informace, spojené s produkcí emisí do okolního ovzduší, z provozu stacionárních a liniových zdrojů, jsou podrobně popsány a vyhodnoceny. Rozptylové studie byly vypracovány autorizovanou osobou podle zákona o ochraně ovzduší a při modelování 18

19 byly použity schválené metodiky. Výsledky rozptylových studií jsou důležité pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Liniové zdroje znečišťování z dopravy, jako je PM 10, oxid dusičitý a benzo(a)pyren po dobu provozu jsou kalkulovány jako hmotnostní toky škodlivin. Uvedené hodnocení je dostačující (dopady dopravy v souvislosti s navýšením kapacity dopravy jsou v území významné). Autor doplněné dokumentace dokládá tabulkovou formou hmotnostní toky emisí z podzemní garáže a z liniových zdrojů znečišťování ovzduší při provozu SOC (postupy výpočtů zde nejsou podrobněji dokladovány, další podrobnosti viz. rozptylová studie). 2. Odpadní vody Odvedení splaškových vod ze staveniště je vyřešeno do veřejné kanalizace ve správě Moravská vodárenská a.s., Olomouc. Doplněná dokumentace však neuvádí odhad čerpaných podzemních vod ze stavební jámy čerpadly ani způsob jejich odvedení (lze předpokládat, že tyto vody budou dočasně převáděny do veřejné kanalizace po dohodě se správcem Moravská vodárenská a.s., Olomouc). Splaškové odpadní vody Uvedené množství produkovaných splaškových vod koresponduje se spotřebou pitné vody potřebné pro provoz SOC. V textu doplněné dokumentace není uveden počet E.O., není na závadu dokumentace (množství splaškových vod je známo a znečištění splaškových vod lze vypočítat z příslušných ČSN). Odpadní vody z podzemních garáží, které budou vznikat při mytí vozidel mohou být až o 1/2 nižší (50 lt.vozidlo -1 x 25 ks = 1,25 m 3.den -1 ). Likvidace odpadních hmot náleží do další kapitoly doplněné dokumentace, jak je dále správně uvedeno. Dešťové vody, kanalizace Bilance dešťových vod ze střech, zpevněných ploch, komunikací a chodníků s následným odvedením do kanalizace je v doplněné dokumentaci vyřešena. Nezbytností je těsnost a nepropustnost kanalizace objektu SOC, souhlas správce veřejné kanalizační sítě a plnění podmínek kanalizačního řádu veřejné kanalizace. Odvedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch s následným zasakováním dešťových vod v místě nelze uvažovat, i když v současné době je vyžadováno u nových staveb, proto se doplněná dokumentace uvedeným vůbec nezabývá. 3. Odpady 19

20 Doplněná dokumentace rozlišuje nakládání s odpady z výstavby a během provozu. Způsob nakládání s odpady je obdobný jako při výstavbě, tak při provozu. Popis nakládání s odpady a přehled odpadů z provozu je v doplněné dokumentaci popsán z části na obecné rovině se zdůrazněním základních zásad podle legislativy o odpadech. Odpady mohou být předány oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů; jedná se o povinnost původce, tzn. investor musí zabezpečit, že odpady, které vzniknou po dobu provozu budou předány oprávněné osobě, která bude mít platné oprávnění pro nakládání s těmi odpady, které původci vzniknou a kterých bude mít původce úmysl se zbavit. Odpady se shromažďují do shromažďovacích prostředků před předáním oprávněné osobě není v doplněné dokumentaci podrobněji uvedeno, v praxi bude realizováno. Dále oznamovatel (nebo dodavatel stavby) povede evidenci odpadů ve smyslu ust. 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel. V kapitole nejsou uvedeny informace o souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady, identifikační listy, smluvní vztahy s oprávněnými osobami pro nakládání s odpady a jiné povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech. Lze souhlasit s tím, že výše uvedené bude mít dodavatel stavby, tak provozovatel SOC v platnosti a k dispozici na stanovených místech. Odpady k.č * (zářivky), (baterie a akumulátory) a (vyřazení elektrické a elektronické zařízení) podléhají zpětnému odběru výrobků, který má přednost před systémem nakládáním s odpady (provozovatel SOC a nájemci budou požadavky zpětného odběru respektovat a realizovat). Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu Směsný komunální odpad. Se vzniklými odpady, které budou vznikat při odstranění stavby SOC, se bude nakládat podle platných právních předpisů, které v té době budou v platnosti. 4. Ostatní 20

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007 ŽPZE-OS ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007 ŽPZE-OS ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 64936/2009 KUSP 64936/2009 ŽPZE-MT

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 64936/2009 KUSP 64936/2009 ŽPZE-MT Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2009 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 64936/2009 KUSP

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava -

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

ČÁST A ČÁST B ÚDAJE O OZNAMOVATELI. Bez rozdílu. ÚDAJE O ZÁMĚRU. I. Základní údaje. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.

ČÁST A ČÁST B ÚDAJE O OZNAMOVATELI. Bez rozdílu. ÚDAJE O ZÁMĚRU. I. Základní údaje. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. Příloha č.14 - Porovnání varianty záměru uvedené v oznámení EIA (Regionální centrum EIA s.r.o., Oznámení záměru Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, Ostrava, červen 2007) s dalšími hodnocenými

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. března 2007 Ing. Ondřej Skoba KUZL 7234/2007 KUSP 7234/2007

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 22. února 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 4494/2008 KUSP 4494/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 22. února 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 4494/2008 KUSP 4494/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 22. února 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 4494/2008 KUSP 4494/2008

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 20. května 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ Investor: Město KRNOV, Hlavní náměstí 1, Krnov OBSAH 1. A -...2 1.1. A.1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1.1. Údaje o stavbě...2 1.1.2. Údaje o žadateli...2 1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace...2 1.2. A.2. - SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...2 1.3. A.3.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou

Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín K.ú.: Veselí - Předměstí Parc.č.: 1916/2,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 31028/2015 V Olomouci dne 30. 3. 2015 SpZn: KÚOK/22331/2015/OŽPZ/7265 Vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více