Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company"

Transkript

1 Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

2 TRADICE, KVALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA, KOMUNIKACE ZÁKLADY, NA KTERÝCH S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY STAVÍME SPOLEÈNOU CESTU K PROSPERITÌ Skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. Group of Companies ÈSAD Ostrava a. s. ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD BUS Ostrava a. s. ÈSAD RADIÁLKA Ostrava C-NET Unltd. (USA) ÈSAD BUS Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. AUTO-DIENST KDH auto Ostrava KAR-mobil ÈSAD EDUKO Ostrava EMS Broker a. s. AQUALOG a. s. TRADITION, QUALITY, REALIABILITY, FLEXIBILITY, COMMUNICATION FOUNDATIONS FOR CONSTRUCTION OF A JOINT PATH TOWARDS PROSPERITY WITH OUR CUSTOMERS ÈSAD Lvivavtotrans (UA) SANARA Shipping CDL a. s. ÈSAD Brno Holding a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. TESTCAR LZ-mobil SALICIA s. r. o. Ústav paliv a maziv a. s. ÈSAD REALITY Ostrava a. s. CONTMOBIL

3 Historie spoleènosti History of ÈSAD Ostrava a. s. Mezníky padesátiletého vývoje spoleènosti: Milestones in Fifty-year Development of Company: 1949 založení národního podniku ÈSAD pro pøepravu osob a nákladù 1964 transformace do podoby krajského podniku ÈSAD Ostrava n. p. základ dnešní a. s sametová revoluce v ÈR, zaèátek privatizaèního procesu vlna kupónové privatizace došlo k transformaci a vzniku soukromé akciové spoleènosti ÈSAD Ostrava a. s vytvoøení korporace dopravních podnikù seskupených pod dceøinou spoleèností C-NET jako reakce na celosvìtové trendy globalizace s cílem dosažení konkurenceschopnosti firmy 1998 získání certifikátu podle EN ISO pøemìna spoleènosti na holdingovou strukturu s cílem koncentrace na jádro byznysu a ekonomické efektivnosti; vyèlenìní dopravních a opravárenských aktivit do samostatných dceøiných spoleèností: ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o foundation of a national enterprise ÈSAD performing transportation of persons as well as freight 1964 transformation into a regional company of the national enterprise - ÈSAD Ostrava n. p. a basis of the present joint-stock company 1989 velvet revolution in the Czech Republic, beginning of privatisation procedures st wave of a voucher privatisation resulting in transformation and foundation of a private joint-stock company ÈSAD Ostrava a. s creation of a corporate of transporting companies grouped into a subsidiary C-NET as a response to a world-wide tendency of globalisation with an objective to increase competitiveness of the company 1998 acquisition of a certificate as per EN ISO transformation of a company into a holding with an objective to focus more on business merits and economic effectiveness; transport and repair activities were transferred into independent subsidiaries ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o. Souèasnost Company of Today Krédem skupiny podnikù ovládaných ÈSAD Ostrava a. s. je dodávka služeb podle specifikovaných potøeb svých zákazníkù na špièkové evropské úrovni. ÈSAD Ostrava holding se zavazuje podporovat dynamický rozvoj svých partnerù, pomáhat jim pøi vstupu na nároèný evropský trh a pøi vytváøení úspìšné budoucnosti. Strategie skupiny se opírá o profesionální služby osobní a nákladní dopravy s dlouholetou tradicí a detailní znalostí potøeb svých zákazníkù. Na tìchto pevných základech je budována nástavba navazujících služeb v oblasti logistiky, výpoèetní techniky, cestovního ruchu, opravárenství a vzdìlávání pracovníkù v dopravì. Pøi rozvoji a soustavném zvyšování kvality služeb se skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. opírá o vzdìlané, vysoce kvalifikované a motivované pracovníky. Naší prioritou je špièková kvalita veškerých námi poskytovaných služeb, podporovaná budováním a certifikací systémù øízení jakosti podle EN ISO 9002 (ISO CD 9001 a ISO CD 9004). Snažíme se v maximální míøe omezit negativní dopady naší èinnosti na životní prostøedí souborem opatøení k ochranì vod, pùdy a ovzduší, v oblasti hospodaøení s odpady, pøi pøepravách nebezpeèných vìcí a odpadù. Budujeme úèinný Environmental Management System podle EN ISO A motto of a group of companies controlled by ÈSAD Ostrava a. s. is a supply of services according to requirements specified by its customers at a top European level. ÈSAD Ostrava-holding undertakes to promote development of its partners, to assist in their entry into a demanding European market and to create successful future. A group s strategy is based on professional services provided in the passenger and freight transportation supported by many years of experience and detailed knowledge of its customers needs. Extension services in the field of logistics, information technology, travelling, repairs and education of transportation personnel are being built on solid foundations as mentioned above. When developing and increasing constantly quality of services, the group of ÈSAD Ostrava a. s. bases its activities on highly educated, qualified and motivated employees. A priority of our company consists in top quality of all services provided. This is supported by creation and certification of quality control systems as per EN ISO 9002 (ISO CD 9001 and ISO CD 9004). We endeavour as much as possible to restrict negative impacts on our activities upon environment by taking Evropské pøesvìdèení ÈSAD Ostrava chce maximálnì podpoøit integraci Èeské republiky do zemí EU a vytvoøit most mezi západní a východní Evropou v podobì transportní a logistické sítì ve spolupráci se svými zahranièními partnery. European Intentions ÈSAD Ostrava intends to support as much as possible integration of the Czech Republic into the EU countries, creating thus a bridge between the West and East Europe in a form of a transportation and logistics network formed in co-operation with foreign partners.

4 Nákladní doprava, logistika Freight Transportation and Logistics Zajiš uje: ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. ÈSAD Bus Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. Zahranièní a vnitrostátní nákladní doprava je zajiš ována mil. tun zboží 950 øidièi mil. km 4 Domestic freight transportation and foreign freight transportation are performed by drivers nákladními vozidly freight vehicles které ujedou za rok who cover millions kilometres a pøe- per year transporting millions tonnes of goods Logistika Logistics V rámci komplexních služeb nabízíme využití prvkù zásobovací a distribuèní logistiky a optimalizaèních matematických modelù obìhových procesù. Nehovoøíme o autech, nakládce a vykládce, ale pouze o zboží ve správný èas na správném místì. Within framework of comprehensive services we offer utilisation of elements of supply/distribution logistics and optimising mathematics models simulating circulation processes. This approach does not cover vehicles and loading/unloading, but it deals with goods situated in the right Vnitrostátní nákladní doprava: Vnitrostátní dálková doprava Svozy a rozvozy potravin Rozvozy nápojù vèetnì prázdných obalù Pøepravy technických plynù Kombinovaná doprava výmìnnými nástavbami Pøeprava kusových zásilek 55 Èeské republiky. Domestic Freight Transportation: Celní služby 4 Customs Services Domestic long-distance transportation Collection and distribution of food-stuffs Distribution of beverages, including empty packages Transportation of technical gas Combined transportation using replaceable superstructures Transportation of single-piece consignments Mezinárodní kamionová doprava International Truck Transportation Provoz 390 kamionù je øízen centrálním dispeèinkem v Ostravì s roèním obratem 750 mil. Kè. Na øídící centrum jsou v on-line síti napojeny dispeèinky a obchodní støediska v níže uvedených lokalitách, které umožòují celoplošné poskytování dopravních a spedièních služeb na celém území Operation of 390 trucks is managed from Central Dispatching of Ostrava achieving an annual turnover of CZK 750M. Dispatching and business centres in towns and cities below are on-line connected to the control centre, enabling thus transportation and shipment services to be provided all over the territory of the Czech Republic. Ostrava Nový Jièín - Pøerov Olomouc Šumperk - Bruntál - Chrudim Kutná Hora Prachatice Èeské Budìjovice Praha Pøeprava je zabezpeèována moderními kamiony po celé Evropì, vèetnì pøeprav kontejnerù ISO a nebezpeèného zboží V rámci balíku služeb poskytujeme svým zákazníkùm úplné celní služby. V rámci spoleèného evropského tranzitu zajiš ujeme vystavení dokladù T1 pro vlastní vozidla i pro smluvní partnery. Zabezpeèujeme a provádíme celní deklaraci a skladování v celních skladech na území ÈR: Zahranièní linky sbìrného zboží Pick-up Goods Foreign Lines Prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. jsme èlánkem celoplošného systému Transportexpres Sbìrná služba (TEX- SBS). Obchodnì i provoznì zabezpeèujeme ve spolupráci se spedièním domem SCHENKER pravidelné zahranièní linky sbìrného zboží, které napojením na vnitrostátní systém TEX-SBS Late types of trucks are used to transport the goods, including ISO containers and hazardous goods as per ADR, throughout Europe. Our customers are provided with complete customs services included in a service package. We are in charge of issuing T1 documents for both our vehicles and contracting partners within a joint European transit. We assure and make customs declaration and store the goods in customs stocks situated in the territory of the Czech Republic: Ostrava Èeský Tìšín Nový Jièín Bohumín Pøerov Olomouc Mohelnice Šumperk Jeseník Krnov Èeské Budìjovice Prachatice Volary Slušovice Our company through its subsidiary ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. is a link within a world-wide pick-up system Transportexpres Sbìrná služba (TEX-SBS). Co-operating with SCHENKER, a forwarding agency, we are in charge of business as well as operation activities of regular foreign lines transporting pick-up goods. A connection of this system to a domestic TEX-SBS system enables consignments to be delivered all over Europe. Zajiš uje Osobní doprava Passenger Transportation ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD BUS Chrudim a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Operuje v oblastech Moravy, støedních, východních a jižních Èech. Pøepravu osob zajiš uje 1650 øidièù 1340 autobusy, které za rok ujedou 72 mil. km a pøepraví 100,5 mil. osob. Mezimìstská osobní doprava Pravidelná pøeprava osob (podle jízdního øádu) zajiš uje dopravní obslužnost území 798 linkami je nejvìtším pøepravním systémem, který tvoøí 80 % všech výkonù. Mìstská hromadná doprava Zajiš ujeme mìstskou hromadnou dopravu v devíti významných mìstech (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov, Písek, Chrudim, Kutná Hora) a podílíme se na provozu integrovaných dopravních systémù ve mìstech Olomouc a Ostrava. Nepravidelná autobusová doprava Zajiš ujeme nepravidelnou autobusovou dopravu na objednávku v tuzemsku i zahranièí, pro velké cestovní kanceláøe i pro obyvatelstvo (12 % výkonù). Systematickým vzdìláváním profesních kategorií pracovníkù zvyšujeme bohatství firmy. Výpoèetní technika a aplikace vlastních optimalizaèních programù cesta ke kvalitnímu øízení a snižování nákladù. Smìrujeme naše úsilí ke kvalitì ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Companies in Charge Transportation covers regions of Moravia, Central, East and South Bohemia. Transport of passenger is provided by 1,650 drivers and 1,340 buses who cover 72M kilometres and transport 100.5M of persons each year. Intercity Passenger Transportation Regular passenger transportation (according to time schedules) employs 798 bus lines to secure transport serviceability of the territory concerned. This type of transportation represents the biggest system amounting to 80 % of all performances. Urban Passenger Transport Our company provides urban transportation in nine major cities (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov) and participates in operation of integrated transport systems in cities of Olomouc and Ostrava. Irregular Passenger Transportation We provide domestic as well as foreign irregular bus transportation upon request for major travel agencies and residents (12 % of all performances). Systematic education of professional personnel categories is employed to increase wealth of the company. Information technology and application of own optimising programs represent a path towards higher quality of management and increase in costs. We are making every endeavour to achieve quality by meeting quality system requirements. Thus we are arranging for joining EU.

5 Støední opravy autobusù Firma KAR-mobil s. r. o. nabízí ve svém provozu ve Vítkovì provedení støedních oprav autobusù Karosa, pøi nichž jsou uplatnìny poznatky z provozu pro zvýšení kvality. Zvláštní pozornost je vìnována povrchovým úpravám snižujícím vznik koroze. Likvidace vozidel Technické provozy ve Vítkovì a Èeských Budìjovicích nabízejí pro dopravní firmy, ostatní podnikatelské firmy i pro soukromé osoby likvidaci vyøazených nebo havarovaných vozidel a jiných dopravních middle-scope repairs Roènì je ve Vítkovì provedeno cca 60 støedních oprav autobusù KAROSA. Servis a opravárenství Servicing and Repairing Operation Department of Vítkov carries out about of KAROSA buses each year. Opravárenské služby Opravárenské služby jsou v holdingu ÈSAD Ostrava zajiš ovány firmami: Auto-Dienst s. r. o. vozidla Mercedes-Benz (servis Lipník) KDH auto Ostrava s. r. o. vozidla M.A.N. (servis Pøerov, servis Ostrava) KAR-mobil s. r. o. vozidla KAROSA (servis Ostrava provozy Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, servis Šumperk provozy Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, servis Olomouc provozy Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servis vozidel KAROSA a LIAZ 610 poèet opraváøù v holdingu number of repairmen in the holding Middle-scope Repairs for Buses KAR-mobil s. r. o. offers in its Operation Department in Vítkov performance of middle-scope repairs of Karosa buses. While repairing, operation experience is used to increase quality. Special attention is paid to corrossionreducing surface treatment. Vehicle Disposal Technical Departments of Vítkov provide transporting companies, other business entities as well as private persons with a possibility of disposing vehicles out of services, crashed vehicles and other means of transport in plants meeting stringent environment requirements. Repairing Companies below are in charge of repairing for the ÈSAD Ostrava holding: Auto-Dienst s. r. o. Mercedes- Benz vehicles (Lipník Servicing Centre) KDH auto Ostrava s. r. o. M.A.N. vehicles (Pøerov Servicing Centre, Ostrava Servicing Centre) KAR-mobil s. r. o. KAROSA vehicles (Ostrava Servicing Centre Operation Departments of Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, Šumperk Servicing Centre Operation Departments of Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, Olomouc Servicing Centre Operation Departments of Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servicing KAROSA and LIAZ vehicles Integrace dat základ informaèního systému jednotná distribuovaná databáze data jsou zadávána pouze jednou data jsou promítána do informaèního systému v reálném èase Základní kmenové soubory organizaèní struktura vozidla pracovníci zákazník Jednotné øízení, správa a plánování pomoci integrovaného IS široká funkènost pokrytí všech èinností ve firmì modularita integrace dat jednotná distribuovaná databáze pøístup k datùm v reálném èase pružnost export z databáze pro podnikové specialisty jednotnost obsluhy bezpeènost a utajení dat otevøenost rùzné HW + SW platformy Služby a èinnosti poskytované ZVT komplexní øešení IS a IT systémy, systémové zabezpeèení sítì, komunikace, Internet a Intranet školení a prezentace z oblasti IT poèítaèe, servery, aktivní prvky strukturovaná kabeláž zásobování spotøebním materiálem projekty a montáže bezobslužných èerpacích stanic Optimalizace ASTA 1 obìhu vozidel z GISAD Komplexní øešení IS/IT v silnièní dopravì Comprehensive IS/IT Solution in Road Transport øeší problematiku tvorby turnusù v závislosti na minimálním poètu vozidel platforma Windows nezáleží na druhu dopravního software ve firmì úèelem je minimalizovat náklady formou minimalizace poètu nutných vozidel a tím dosáhnout snížení poètu jízdních pracovníkù a vozidel vstup linek a spojù z dat ABUS nejrozšíøenìjší Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., Závod výpoèetní techniky ÈSAD Ostrava a. s., Department of Information Technology (ZVT) Data Integration Information System Fundamentals unified distributed database data are loaded only once projection of data into information systems runs in real time Main Group Files organisation structure vehicles employees customer Unified Control, Administration and Planning through Integrated IS extensive functionality covering all activities within the company modularity data integration unified distributed database real-time data access flexibility export from database for company specialists unified operation security and data privacy openness various HW/SW platforms Services and Activities Provided by ZVT comprehensive IS/IT solution systems and system security networks, communication, Internet, Intranet training and presentation of IT issues computers, servers, active elements structured cabling supply of consumables design and erection of unattended refuelling stations ASTA 1 Optimising Vehicle Circulation z GISAD deals with creation of rounds depending upon a minimum number of vehicles uses Windows platform is independent of transportation software in the company its objective is to reduce costs by minimising a number of necessary vehicles, achieving, thus, a decrease in a number of vehicles and vehicle personnel provides input of lines and connections from ABUS the most applicable format offers printing output or data export into TXT files

6 Služby cestovních kanceláøí a hotelové služby Zajiš uje: Travel Agency and Hotel Services ÈSAD Ostrava a. s. CK Transtour Hotel RELAX Rožnov p. Radhoštìm ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. CK SATURN Pravidelné spojení autokary s evropskými mìsty: Regular bus connection with European cities: München Augsburg Ulm Stuttgart Karlsruhe Nürnberg Frankfurt Düsseldorf Köln Berlin Hannover Bremen Hamburg Heidelberg Manheim Saarbrücken London Vzdìlávání a výcvik zamìstnancù Personnel Education and Personnel Training Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., dopravnì psychologické pracovištì ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ÈSAD Ostrava a. s., Department of Transport Psychology ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ve spolupráci s partnery in co-opereration with Deutsche Touring Richard Eberhardt A.T.I. Reisen Anglia International Zajiš ujeme autobusové jízdenky do celé Evropy, letenky do celého svìta, víza do USA, rezervaci ubytování v evropských zemích a smìnárenské služby. Spolupráce s CK Fischer Reisen komplexní zajiš ování obslužné autobusové dopravy pro letecké pøepravy CK Fischer. a dalších and other partners We arrange bus tickets to the whole Europe, plane tickets to the whole world and visa to the U.S.A. We arrange booking of accommodation in European countries and offer exchange-office services. Co-operation with Fischer Reisen Travel Agency consists in comprehensive bus services accompanying Fischer s air transportation Dopravnì-psychologické pracovištì Diagnostická èinnost zjiš ování osobnostních i schopnostních pøedpokladù pro výkon klíèových profesí Psychologické poradenství v personální oblasti: výbìr, rozmís ování, hodnocení a motivace zamìstnancù, rozvoj firemní kultury, atd. v obchodní èinnosti: podpora v oblasti marketingu a reklamy; sledování spokojenosti a loajality zákazníkù Školení a výcvik v oblasti psychologie marketingu a obchodního jednání øízení pracovních týmù komunikace motivace, asertivita Akreditace pro ovìøování zpùsobilosti osob povìøených prací s utajovanými skuteènostmi Department of Transport Psychology Diagnostics defining personality and ability qualification for performance of key positions Psychology Consultancy in human resources: personnel selection, positioning, evaluation and motivation, development of company s culture and such in business line: support in the field of marketing and advertising; monitoring customers satisfaction and loyalty Training and Education in Following Issues marketing psychology and business negotiation psychology working teams management communication motivation, assertivity Certificate for verification of qualification of employees appointed to work with confidential information for National Security Office Hotelové služby Hotel services Hotelové služby vèetnì rehabilitaèního zaøízení s krytým i vnìjším bazénem, saunou, komplexní vodoléèbou a elektroléèbou, fitness centrem, kurty, minigolfem, dìtským høištìm, kuželnou nabízíme v hotelu RELAX situovaném v nádherném prostøedí Beskyd. Hotel services, including rehabilitation facilities with an indoor/outdoor swimming pool, sauna, complex hydropathy and electrotheraphy, fitness centre, tennis courts, mini-golf course, children playground and skittle-alley in RELAX hotel situated in beautiful surroundings of the Beskydy Mountains. B D Vzdìlávání dìlnických kategorií a THP v souladu s platnou legislativou = roènì cca osob ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. Provozování autoškoly skupina C B, C, D = roènì 180 absolventù Povinné školení øidièù z povolání v souladu s platnou legislativou pro vnitrostátní dopravu pro mezinárodní dopravu (mezinárodní úmluvy a dohody) = roènì cca osob Povìøení Ministerstva dopravy a spojù k provádìní základních, opakovacích a speciálních kurzù ADR základní tøídenní kurz roènì absolvuje cca 560 osob Education of workers and technical/administrative staff in accordance with laws in force = approximately 1,800 persons each year Regular training for professional drivers in accordance with laws in force for domestic transportation for international transportation (international agreements and conventions) = approximately 3,800 each year Authorisation to perform basic, revision and special ADR courses issued by Ministry of Transportation and Communication = approximately 560 persons take part in the basic three-day course each year Conducting a driving school B, C, D groups = 180 school-leavers each year

7 Základní údaje 1998 Background Information 1998 Základní jmìní: mil. CZK (60 mil. USD) Obrat: mil. CZK (119 mil. USD) Zisk: 170 mil. CZK (4,9 mil. USD) Poèet zamìstnancù: Park vozidel: autobusù 680 nákladních motorových vozidel, z toho 390 kamionù pro zahranièní kamionovou dopravu Výkony: 100,5 mil. pøepravených osob za rok 4,0 mil. tun nákladù Skladovací plochy: m 2 Capital stock: CZK 2,100M (USD 60M.) Turnover: CZK 4,150M (USD 119M.) Profit: CZK170M (USD 4.9M.) Number of employees: 5,960 Vehicle fleet: 1,340 buses 680 freight vehicles, including 390 trucks for foreign transportation Performance: 100.5M of persons transported per year 4.0M of tonnes of freight Stockyard area: 45,000 m 2

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Metainformation System MIDAS

Metainformation System MIDAS Metainformation System MIDAS as an On-Line Catalogue of Geodata of Public Administration in the transformation process Eva Pauknerová, CAGI in name of the MIDAS project team of CAGI Bronislava Horáková,

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration

Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration MPRA Munich Personal RePEc Archive Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration Petr Suchánek Silesian University - School of Business Administration,

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 PROCUREMENT DAY 2013 Mobilizace procesů v procurementu Martin Zikmund, ČR Mobilní trendy 16.04.2013 3 Mobilní aplikace 16.04.2013 4 Jaké aplikace Vám změnili život? 16.04.2013 5 Cestování? 16.04.2013 6

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour CAI Center of Automatic Identification Lukas Vojtech Daniel Lopour RFID in Europe RFID Future, Prague, 29. - 31. 11. 2011 CAI General information Location: Science technology park Mstětice -20 min from

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let

Tomáš Fronk. Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Tomáš Fronk Správa sítě, serverů a pc / Vývoj SW 36 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

AVL Moravia s.r.o. Jak zdvojnásobit obrat bez navýšení zdrojů?

AVL Moravia s.r.o. Jak zdvojnásobit obrat bez navýšení zdrojů? Moravia s.r.o. Jak zdvojnásobit obrat bez navýšení zdrojů? Praktické zkušenosti z nasazení adaptivního pokročilého plánování AMC / PSIpenta Adaptive Milan Rajtár, Dis. Financial manager 15.11.2013 Skupina

Více

Mobilita Geoprostorových informací

Mobilita Geoprostorových informací Mobilita Geoprostorových informací Co se za posledních 5 let změnilo? Dříve Tablet PC drahé zařízení Geospatial data obvykle tajná nebo chráněná Lidé příliš nevyužívali mobilní zařízení Databáze byly těžké

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více