Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company"

Transkript

1 Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

2 TRADICE, KVALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA, KOMUNIKACE ZÁKLADY, NA KTERÝCH S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY STAVÍME SPOLEÈNOU CESTU K PROSPERITÌ Skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. Group of Companies ÈSAD Ostrava a. s. ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD BUS Ostrava a. s. ÈSAD RADIÁLKA Ostrava C-NET Unltd. (USA) ÈSAD BUS Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. AUTO-DIENST KDH auto Ostrava KAR-mobil ÈSAD EDUKO Ostrava EMS Broker a. s. AQUALOG a. s. TRADITION, QUALITY, REALIABILITY, FLEXIBILITY, COMMUNICATION FOUNDATIONS FOR CONSTRUCTION OF A JOINT PATH TOWARDS PROSPERITY WITH OUR CUSTOMERS ÈSAD Lvivavtotrans (UA) SANARA Shipping CDL a. s. ÈSAD Brno Holding a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. TESTCAR LZ-mobil SALICIA s. r. o. Ústav paliv a maziv a. s. ÈSAD REALITY Ostrava a. s. CONTMOBIL

3 Historie spoleènosti History of ÈSAD Ostrava a. s. Mezníky padesátiletého vývoje spoleènosti: Milestones in Fifty-year Development of Company: 1949 založení národního podniku ÈSAD pro pøepravu osob a nákladù 1964 transformace do podoby krajského podniku ÈSAD Ostrava n. p. základ dnešní a. s sametová revoluce v ÈR, zaèátek privatizaèního procesu vlna kupónové privatizace došlo k transformaci a vzniku soukromé akciové spoleènosti ÈSAD Ostrava a. s vytvoøení korporace dopravních podnikù seskupených pod dceøinou spoleèností C-NET jako reakce na celosvìtové trendy globalizace s cílem dosažení konkurenceschopnosti firmy 1998 získání certifikátu podle EN ISO pøemìna spoleènosti na holdingovou strukturu s cílem koncentrace na jádro byznysu a ekonomické efektivnosti; vyèlenìní dopravních a opravárenských aktivit do samostatných dceøiných spoleèností: ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o foundation of a national enterprise ÈSAD performing transportation of persons as well as freight 1964 transformation into a regional company of the national enterprise - ÈSAD Ostrava n. p. a basis of the present joint-stock company 1989 velvet revolution in the Czech Republic, beginning of privatisation procedures st wave of a voucher privatisation resulting in transformation and foundation of a private joint-stock company ÈSAD Ostrava a. s creation of a corporate of transporting companies grouped into a subsidiary C-NET as a response to a world-wide tendency of globalisation with an objective to increase competitiveness of the company 1998 acquisition of a certificate as per EN ISO transformation of a company into a holding with an objective to focus more on business merits and economic effectiveness; transport and repair activities were transferred into independent subsidiaries ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o. Souèasnost Company of Today Krédem skupiny podnikù ovládaných ÈSAD Ostrava a. s. je dodávka služeb podle specifikovaných potøeb svých zákazníkù na špièkové evropské úrovni. ÈSAD Ostrava holding se zavazuje podporovat dynamický rozvoj svých partnerù, pomáhat jim pøi vstupu na nároèný evropský trh a pøi vytváøení úspìšné budoucnosti. Strategie skupiny se opírá o profesionální služby osobní a nákladní dopravy s dlouholetou tradicí a detailní znalostí potøeb svých zákazníkù. Na tìchto pevných základech je budována nástavba navazujících služeb v oblasti logistiky, výpoèetní techniky, cestovního ruchu, opravárenství a vzdìlávání pracovníkù v dopravì. Pøi rozvoji a soustavném zvyšování kvality služeb se skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. opírá o vzdìlané, vysoce kvalifikované a motivované pracovníky. Naší prioritou je špièková kvalita veškerých námi poskytovaných služeb, podporovaná budováním a certifikací systémù øízení jakosti podle EN ISO 9002 (ISO CD 9001 a ISO CD 9004). Snažíme se v maximální míøe omezit negativní dopady naší èinnosti na životní prostøedí souborem opatøení k ochranì vod, pùdy a ovzduší, v oblasti hospodaøení s odpady, pøi pøepravách nebezpeèných vìcí a odpadù. Budujeme úèinný Environmental Management System podle EN ISO A motto of a group of companies controlled by ÈSAD Ostrava a. s. is a supply of services according to requirements specified by its customers at a top European level. ÈSAD Ostrava-holding undertakes to promote development of its partners, to assist in their entry into a demanding European market and to create successful future. A group s strategy is based on professional services provided in the passenger and freight transportation supported by many years of experience and detailed knowledge of its customers needs. Extension services in the field of logistics, information technology, travelling, repairs and education of transportation personnel are being built on solid foundations as mentioned above. When developing and increasing constantly quality of services, the group of ÈSAD Ostrava a. s. bases its activities on highly educated, qualified and motivated employees. A priority of our company consists in top quality of all services provided. This is supported by creation and certification of quality control systems as per EN ISO 9002 (ISO CD 9001 and ISO CD 9004). We endeavour as much as possible to restrict negative impacts on our activities upon environment by taking Evropské pøesvìdèení ÈSAD Ostrava chce maximálnì podpoøit integraci Èeské republiky do zemí EU a vytvoøit most mezi západní a východní Evropou v podobì transportní a logistické sítì ve spolupráci se svými zahranièními partnery. European Intentions ÈSAD Ostrava intends to support as much as possible integration of the Czech Republic into the EU countries, creating thus a bridge between the West and East Europe in a form of a transportation and logistics network formed in co-operation with foreign partners.

4 Nákladní doprava, logistika Freight Transportation and Logistics Zajiš uje: ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. ÈSAD Bus Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. Zahranièní a vnitrostátní nákladní doprava je zajiš ována mil. tun zboží 950 øidièi mil. km 4 Domestic freight transportation and foreign freight transportation are performed by drivers nákladními vozidly freight vehicles které ujedou za rok who cover millions kilometres a pøe- per year transporting millions tonnes of goods Logistika Logistics V rámci komplexních služeb nabízíme využití prvkù zásobovací a distribuèní logistiky a optimalizaèních matematických modelù obìhových procesù. Nehovoøíme o autech, nakládce a vykládce, ale pouze o zboží ve správný èas na správném místì. Within framework of comprehensive services we offer utilisation of elements of supply/distribution logistics and optimising mathematics models simulating circulation processes. This approach does not cover vehicles and loading/unloading, but it deals with goods situated in the right Vnitrostátní nákladní doprava: Vnitrostátní dálková doprava Svozy a rozvozy potravin Rozvozy nápojù vèetnì prázdných obalù Pøepravy technických plynù Kombinovaná doprava výmìnnými nástavbami Pøeprava kusových zásilek 55 Èeské republiky. Domestic Freight Transportation: Celní služby 4 Customs Services Domestic long-distance transportation Collection and distribution of food-stuffs Distribution of beverages, including empty packages Transportation of technical gas Combined transportation using replaceable superstructures Transportation of single-piece consignments Mezinárodní kamionová doprava International Truck Transportation Provoz 390 kamionù je øízen centrálním dispeèinkem v Ostravì s roèním obratem 750 mil. Kè. Na øídící centrum jsou v on-line síti napojeny dispeèinky a obchodní støediska v níže uvedených lokalitách, které umožòují celoplošné poskytování dopravních a spedièních služeb na celém území Operation of 390 trucks is managed from Central Dispatching of Ostrava achieving an annual turnover of CZK 750M. Dispatching and business centres in towns and cities below are on-line connected to the control centre, enabling thus transportation and shipment services to be provided all over the territory of the Czech Republic. Ostrava Nový Jièín - Pøerov Olomouc Šumperk - Bruntál - Chrudim Kutná Hora Prachatice Èeské Budìjovice Praha Pøeprava je zabezpeèována moderními kamiony po celé Evropì, vèetnì pøeprav kontejnerù ISO a nebezpeèného zboží V rámci balíku služeb poskytujeme svým zákazníkùm úplné celní služby. V rámci spoleèného evropského tranzitu zajiš ujeme vystavení dokladù T1 pro vlastní vozidla i pro smluvní partnery. Zabezpeèujeme a provádíme celní deklaraci a skladování v celních skladech na území ÈR: Zahranièní linky sbìrného zboží Pick-up Goods Foreign Lines Prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. jsme èlánkem celoplošného systému Transportexpres Sbìrná služba (TEX- SBS). Obchodnì i provoznì zabezpeèujeme ve spolupráci se spedièním domem SCHENKER pravidelné zahranièní linky sbìrného zboží, které napojením na vnitrostátní systém TEX-SBS Late types of trucks are used to transport the goods, including ISO containers and hazardous goods as per ADR, throughout Europe. Our customers are provided with complete customs services included in a service package. We are in charge of issuing T1 documents for both our vehicles and contracting partners within a joint European transit. We assure and make customs declaration and store the goods in customs stocks situated in the territory of the Czech Republic: Ostrava Èeský Tìšín Nový Jièín Bohumín Pøerov Olomouc Mohelnice Šumperk Jeseník Krnov Èeské Budìjovice Prachatice Volary Slušovice Our company through its subsidiary ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. is a link within a world-wide pick-up system Transportexpres Sbìrná služba (TEX-SBS). Co-operating with SCHENKER, a forwarding agency, we are in charge of business as well as operation activities of regular foreign lines transporting pick-up goods. A connection of this system to a domestic TEX-SBS system enables consignments to be delivered all over Europe. Zajiš uje Osobní doprava Passenger Transportation ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD BUS Chrudim a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Operuje v oblastech Moravy, støedních, východních a jižních Èech. Pøepravu osob zajiš uje 1650 øidièù 1340 autobusy, které za rok ujedou 72 mil. km a pøepraví 100,5 mil. osob. Mezimìstská osobní doprava Pravidelná pøeprava osob (podle jízdního øádu) zajiš uje dopravní obslužnost území 798 linkami je nejvìtším pøepravním systémem, který tvoøí 80 % všech výkonù. Mìstská hromadná doprava Zajiš ujeme mìstskou hromadnou dopravu v devíti významných mìstech (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov, Písek, Chrudim, Kutná Hora) a podílíme se na provozu integrovaných dopravních systémù ve mìstech Olomouc a Ostrava. Nepravidelná autobusová doprava Zajiš ujeme nepravidelnou autobusovou dopravu na objednávku v tuzemsku i zahranièí, pro velké cestovní kanceláøe i pro obyvatelstvo (12 % výkonù). Systematickým vzdìláváním profesních kategorií pracovníkù zvyšujeme bohatství firmy. Výpoèetní technika a aplikace vlastních optimalizaèních programù cesta ke kvalitnímu øízení a snižování nákladù. Smìrujeme naše úsilí ke kvalitì ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Companies in Charge Transportation covers regions of Moravia, Central, East and South Bohemia. Transport of passenger is provided by 1,650 drivers and 1,340 buses who cover 72M kilometres and transport 100.5M of persons each year. Intercity Passenger Transportation Regular passenger transportation (according to time schedules) employs 798 bus lines to secure transport serviceability of the territory concerned. This type of transportation represents the biggest system amounting to 80 % of all performances. Urban Passenger Transport Our company provides urban transportation in nine major cities (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov) and participates in operation of integrated transport systems in cities of Olomouc and Ostrava. Irregular Passenger Transportation We provide domestic as well as foreign irregular bus transportation upon request for major travel agencies and residents (12 % of all performances). Systematic education of professional personnel categories is employed to increase wealth of the company. Information technology and application of own optimising programs represent a path towards higher quality of management and increase in costs. We are making every endeavour to achieve quality by meeting quality system requirements. Thus we are arranging for joining EU.

5 Støední opravy autobusù Firma KAR-mobil s. r. o. nabízí ve svém provozu ve Vítkovì provedení støedních oprav autobusù Karosa, pøi nichž jsou uplatnìny poznatky z provozu pro zvýšení kvality. Zvláštní pozornost je vìnována povrchovým úpravám snižujícím vznik koroze. Likvidace vozidel Technické provozy ve Vítkovì a Èeských Budìjovicích nabízejí pro dopravní firmy, ostatní podnikatelské firmy i pro soukromé osoby likvidaci vyøazených nebo havarovaných vozidel a jiných dopravních middle-scope repairs Roènì je ve Vítkovì provedeno cca 60 støedních oprav autobusù KAROSA. Servis a opravárenství Servicing and Repairing Operation Department of Vítkov carries out about of KAROSA buses each year. Opravárenské služby Opravárenské služby jsou v holdingu ÈSAD Ostrava zajiš ovány firmami: Auto-Dienst s. r. o. vozidla Mercedes-Benz (servis Lipník) KDH auto Ostrava s. r. o. vozidla M.A.N. (servis Pøerov, servis Ostrava) KAR-mobil s. r. o. vozidla KAROSA (servis Ostrava provozy Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, servis Šumperk provozy Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, servis Olomouc provozy Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servis vozidel KAROSA a LIAZ 610 poèet opraváøù v holdingu number of repairmen in the holding Middle-scope Repairs for Buses KAR-mobil s. r. o. offers in its Operation Department in Vítkov performance of middle-scope repairs of Karosa buses. While repairing, operation experience is used to increase quality. Special attention is paid to corrossionreducing surface treatment. Vehicle Disposal Technical Departments of Vítkov provide transporting companies, other business entities as well as private persons with a possibility of disposing vehicles out of services, crashed vehicles and other means of transport in plants meeting stringent environment requirements. Repairing Companies below are in charge of repairing for the ÈSAD Ostrava holding: Auto-Dienst s. r. o. Mercedes- Benz vehicles (Lipník Servicing Centre) KDH auto Ostrava s. r. o. M.A.N. vehicles (Pøerov Servicing Centre, Ostrava Servicing Centre) KAR-mobil s. r. o. KAROSA vehicles (Ostrava Servicing Centre Operation Departments of Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, Šumperk Servicing Centre Operation Departments of Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, Olomouc Servicing Centre Operation Departments of Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servicing KAROSA and LIAZ vehicles Integrace dat základ informaèního systému jednotná distribuovaná databáze data jsou zadávána pouze jednou data jsou promítána do informaèního systému v reálném èase Základní kmenové soubory organizaèní struktura vozidla pracovníci zákazník Jednotné øízení, správa a plánování pomoci integrovaného IS široká funkènost pokrytí všech èinností ve firmì modularita integrace dat jednotná distribuovaná databáze pøístup k datùm v reálném èase pružnost export z databáze pro podnikové specialisty jednotnost obsluhy bezpeènost a utajení dat otevøenost rùzné HW + SW platformy Služby a èinnosti poskytované ZVT komplexní øešení IS a IT systémy, systémové zabezpeèení sítì, komunikace, Internet a Intranet školení a prezentace z oblasti IT poèítaèe, servery, aktivní prvky strukturovaná kabeláž zásobování spotøebním materiálem projekty a montáže bezobslužných èerpacích stanic Optimalizace ASTA 1 obìhu vozidel z GISAD Komplexní øešení IS/IT v silnièní dopravì Comprehensive IS/IT Solution in Road Transport øeší problematiku tvorby turnusù v závislosti na minimálním poètu vozidel platforma Windows nezáleží na druhu dopravního software ve firmì úèelem je minimalizovat náklady formou minimalizace poètu nutných vozidel a tím dosáhnout snížení poètu jízdních pracovníkù a vozidel vstup linek a spojù z dat ABUS nejrozšíøenìjší Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., Závod výpoèetní techniky ÈSAD Ostrava a. s., Department of Information Technology (ZVT) Data Integration Information System Fundamentals unified distributed database data are loaded only once projection of data into information systems runs in real time Main Group Files organisation structure vehicles employees customer Unified Control, Administration and Planning through Integrated IS extensive functionality covering all activities within the company modularity data integration unified distributed database real-time data access flexibility export from database for company specialists unified operation security and data privacy openness various HW/SW platforms Services and Activities Provided by ZVT comprehensive IS/IT solution systems and system security networks, communication, Internet, Intranet training and presentation of IT issues computers, servers, active elements structured cabling supply of consumables design and erection of unattended refuelling stations ASTA 1 Optimising Vehicle Circulation z GISAD deals with creation of rounds depending upon a minimum number of vehicles uses Windows platform is independent of transportation software in the company its objective is to reduce costs by minimising a number of necessary vehicles, achieving, thus, a decrease in a number of vehicles and vehicle personnel provides input of lines and connections from ABUS the most applicable format offers printing output or data export into TXT files

6 Služby cestovních kanceláøí a hotelové služby Zajiš uje: Travel Agency and Hotel Services ÈSAD Ostrava a. s. CK Transtour Hotel RELAX Rožnov p. Radhoštìm ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. CK SATURN Pravidelné spojení autokary s evropskými mìsty: Regular bus connection with European cities: München Augsburg Ulm Stuttgart Karlsruhe Nürnberg Frankfurt Düsseldorf Köln Berlin Hannover Bremen Hamburg Heidelberg Manheim Saarbrücken London Vzdìlávání a výcvik zamìstnancù Personnel Education and Personnel Training Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., dopravnì psychologické pracovištì ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ÈSAD Ostrava a. s., Department of Transport Psychology ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ve spolupráci s partnery in co-opereration with Deutsche Touring Richard Eberhardt A.T.I. Reisen Anglia International Zajiš ujeme autobusové jízdenky do celé Evropy, letenky do celého svìta, víza do USA, rezervaci ubytování v evropských zemích a smìnárenské služby. Spolupráce s CK Fischer Reisen komplexní zajiš ování obslužné autobusové dopravy pro letecké pøepravy CK Fischer. a dalších and other partners We arrange bus tickets to the whole Europe, plane tickets to the whole world and visa to the U.S.A. We arrange booking of accommodation in European countries and offer exchange-office services. Co-operation with Fischer Reisen Travel Agency consists in comprehensive bus services accompanying Fischer s air transportation Dopravnì-psychologické pracovištì Diagnostická èinnost zjiš ování osobnostních i schopnostních pøedpokladù pro výkon klíèových profesí Psychologické poradenství v personální oblasti: výbìr, rozmís ování, hodnocení a motivace zamìstnancù, rozvoj firemní kultury, atd. v obchodní èinnosti: podpora v oblasti marketingu a reklamy; sledování spokojenosti a loajality zákazníkù Školení a výcvik v oblasti psychologie marketingu a obchodního jednání øízení pracovních týmù komunikace motivace, asertivita Akreditace pro ovìøování zpùsobilosti osob povìøených prací s utajovanými skuteènostmi Department of Transport Psychology Diagnostics defining personality and ability qualification for performance of key positions Psychology Consultancy in human resources: personnel selection, positioning, evaluation and motivation, development of company s culture and such in business line: support in the field of marketing and advertising; monitoring customers satisfaction and loyalty Training and Education in Following Issues marketing psychology and business negotiation psychology working teams management communication motivation, assertivity Certificate for verification of qualification of employees appointed to work with confidential information for National Security Office Hotelové služby Hotel services Hotelové služby vèetnì rehabilitaèního zaøízení s krytým i vnìjším bazénem, saunou, komplexní vodoléèbou a elektroléèbou, fitness centrem, kurty, minigolfem, dìtským høištìm, kuželnou nabízíme v hotelu RELAX situovaném v nádherném prostøedí Beskyd. Hotel services, including rehabilitation facilities with an indoor/outdoor swimming pool, sauna, complex hydropathy and electrotheraphy, fitness centre, tennis courts, mini-golf course, children playground and skittle-alley in RELAX hotel situated in beautiful surroundings of the Beskydy Mountains. B D Vzdìlávání dìlnických kategorií a THP v souladu s platnou legislativou = roènì cca osob ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. Provozování autoškoly skupina C B, C, D = roènì 180 absolventù Povinné školení øidièù z povolání v souladu s platnou legislativou pro vnitrostátní dopravu pro mezinárodní dopravu (mezinárodní úmluvy a dohody) = roènì cca osob Povìøení Ministerstva dopravy a spojù k provádìní základních, opakovacích a speciálních kurzù ADR základní tøídenní kurz roènì absolvuje cca 560 osob Education of workers and technical/administrative staff in accordance with laws in force = approximately 1,800 persons each year Regular training for professional drivers in accordance with laws in force for domestic transportation for international transportation (international agreements and conventions) = approximately 3,800 each year Authorisation to perform basic, revision and special ADR courses issued by Ministry of Transportation and Communication = approximately 560 persons take part in the basic three-day course each year Conducting a driving school B, C, D groups = 180 school-leavers each year

7 Základní údaje 1998 Background Information 1998 Základní jmìní: mil. CZK (60 mil. USD) Obrat: mil. CZK (119 mil. USD) Zisk: 170 mil. CZK (4,9 mil. USD) Poèet zamìstnancù: Park vozidel: autobusù 680 nákladních motorových vozidel, z toho 390 kamionù pro zahranièní kamionovou dopravu Výkony: 100,5 mil. pøepravených osob za rok 4,0 mil. tun nákladù Skladovací plochy: m 2 Capital stock: CZK 2,100M (USD 60M.) Turnover: CZK 4,150M (USD 119M.) Profit: CZK170M (USD 4.9M.) Number of employees: 5,960 Vehicle fleet: 1,340 buses 680 freight vehicles, including 390 trucks for foreign transportation Performance: 100.5M of persons transported per year 4.0M of tonnes of freight Stockyard area: 45,000 m 2

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE 1 Obsah Základní údaje 2 Historie a současnost 3/4 Struktura obchodního úseku 5 Nabízené služby 6 Železniční přeprava 7/8 Přeprava nadrozměrných zásilek

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více