Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company"

Transkript

1 Největší česká dopravní společnost The Biggest Czech Transport Company

2 TRADICE, KVALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA, KOMUNIKACE ZÁKLADY, NA KTERÝCH S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY STAVÍME SPOLEÈNOU CESTU K PROSPERITÌ Skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. Group of Companies ÈSAD Ostrava a. s. ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD BUS Ostrava a. s. ÈSAD RADIÁLKA Ostrava C-NET Unltd. (USA) ÈSAD BUS Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. AUTO-DIENST KDH auto Ostrava KAR-mobil ÈSAD EDUKO Ostrava EMS Broker a. s. AQUALOG a. s. TRADITION, QUALITY, REALIABILITY, FLEXIBILITY, COMMUNICATION FOUNDATIONS FOR CONSTRUCTION OF A JOINT PATH TOWARDS PROSPERITY WITH OUR CUSTOMERS ÈSAD Lvivavtotrans (UA) SANARA Shipping CDL a. s. ÈSAD Brno Holding a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. TESTCAR LZ-mobil SALICIA s. r. o. Ústav paliv a maziv a. s. ÈSAD REALITY Ostrava a. s. CONTMOBIL

3 Historie spoleènosti History of ÈSAD Ostrava a. s. Mezníky padesátiletého vývoje spoleènosti: Milestones in Fifty-year Development of Company: 1949 založení národního podniku ÈSAD pro pøepravu osob a nákladù 1964 transformace do podoby krajského podniku ÈSAD Ostrava n. p. základ dnešní a. s sametová revoluce v ÈR, zaèátek privatizaèního procesu vlna kupónové privatizace došlo k transformaci a vzniku soukromé akciové spoleènosti ÈSAD Ostrava a. s vytvoøení korporace dopravních podnikù seskupených pod dceøinou spoleèností C-NET jako reakce na celosvìtové trendy globalizace s cílem dosažení konkurenceschopnosti firmy 1998 získání certifikátu podle EN ISO pøemìna spoleènosti na holdingovou strukturu s cílem koncentrace na jádro byznysu a ekonomické efektivnosti; vyèlenìní dopravních a opravárenských aktivit do samostatných dceøiných spoleèností: ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o foundation of a national enterprise ÈSAD performing transportation of persons as well as freight 1964 transformation into a regional company of the national enterprise - ÈSAD Ostrava n. p. a basis of the present joint-stock company 1989 velvet revolution in the Czech Republic, beginning of privatisation procedures st wave of a voucher privatisation resulting in transformation and foundation of a private joint-stock company ÈSAD Ostrava a. s creation of a corporate of transporting companies grouped into a subsidiary C-NET as a response to a world-wide tendency of globalisation with an objective to increase competitiveness of the company 1998 acquisition of a certificate as per EN ISO transformation of a company into a holding with an objective to focus more on business merits and economic effectiveness; transport and repair activities were transferred into independent subsidiaries ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s., KAR-mobil s. r. o., KDH auto Ostrava s. r. o. Souèasnost Company of Today Krédem skupiny podnikù ovládaných ÈSAD Ostrava a. s. je dodávka služeb podle specifikovaných potøeb svých zákazníkù na špièkové evropské úrovni. ÈSAD Ostrava holding se zavazuje podporovat dynamický rozvoj svých partnerù, pomáhat jim pøi vstupu na nároèný evropský trh a pøi vytváøení úspìšné budoucnosti. Strategie skupiny se opírá o profesionální služby osobní a nákladní dopravy s dlouholetou tradicí a detailní znalostí potøeb svých zákazníkù. Na tìchto pevných základech je budována nástavba navazujících služeb v oblasti logistiky, výpoèetní techniky, cestovního ruchu, opravárenství a vzdìlávání pracovníkù v dopravì. Pøi rozvoji a soustavném zvyšování kvality služeb se skupina podnikù ÈSAD Ostrava a. s. opírá o vzdìlané, vysoce kvalifikované a motivované pracovníky. Naší prioritou je špièková kvalita veškerých námi poskytovaných služeb, podporovaná budováním a certifikací systémù øízení jakosti podle EN ISO 9002 (ISO CD 9001 a ISO CD 9004). Snažíme se v maximální míøe omezit negativní dopady naší èinnosti na životní prostøedí souborem opatøení k ochranì vod, pùdy a ovzduší, v oblasti hospodaøení s odpady, pøi pøepravách nebezpeèných vìcí a odpadù. Budujeme úèinný Environmental Management System podle EN ISO A motto of a group of companies controlled by ÈSAD Ostrava a. s. is a supply of services according to requirements specified by its customers at a top European level. ÈSAD Ostrava-holding undertakes to promote development of its partners, to assist in their entry into a demanding European market and to create successful future. A group s strategy is based on professional services provided in the passenger and freight transportation supported by many years of experience and detailed knowledge of its customers needs. Extension services in the field of logistics, information technology, travelling, repairs and education of transportation personnel are being built on solid foundations as mentioned above. When developing and increasing constantly quality of services, the group of ÈSAD Ostrava a. s. bases its activities on highly educated, qualified and motivated employees. A priority of our company consists in top quality of all services provided. This is supported by creation and certification of quality control systems as per EN ISO 9002 (ISO CD 9001 and ISO CD 9004). We endeavour as much as possible to restrict negative impacts on our activities upon environment by taking Evropské pøesvìdèení ÈSAD Ostrava chce maximálnì podpoøit integraci Èeské republiky do zemí EU a vytvoøit most mezi západní a východní Evropou v podobì transportní a logistické sítì ve spolupráci se svými zahranièními partnery. European Intentions ÈSAD Ostrava intends to support as much as possible integration of the Czech Republic into the EU countries, creating thus a bridge between the West and East Europe in a form of a transportation and logistics network formed in co-operation with foreign partners.

4 Nákladní doprava, logistika Freight Transportation and Logistics Zajiš uje: ÈSAD LOGISTIK Ostrava a. s. ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. ÈSAD Prachatice a. s. ÈSAD Bus Chrudim a. s. ÈSAD Kutná Hora a. s. Zahranièní a vnitrostátní nákladní doprava je zajiš ována mil. tun zboží 950 øidièi mil. km 4 Domestic freight transportation and foreign freight transportation are performed by drivers nákladními vozidly freight vehicles které ujedou za rok who cover millions kilometres a pøe- per year transporting millions tonnes of goods Logistika Logistics V rámci komplexních služeb nabízíme využití prvkù zásobovací a distribuèní logistiky a optimalizaèních matematických modelù obìhových procesù. Nehovoøíme o autech, nakládce a vykládce, ale pouze o zboží ve správný èas na správném místì. Within framework of comprehensive services we offer utilisation of elements of supply/distribution logistics and optimising mathematics models simulating circulation processes. This approach does not cover vehicles and loading/unloading, but it deals with goods situated in the right Vnitrostátní nákladní doprava: Vnitrostátní dálková doprava Svozy a rozvozy potravin Rozvozy nápojù vèetnì prázdných obalù Pøepravy technických plynù Kombinovaná doprava výmìnnými nástavbami Pøeprava kusových zásilek 55 Èeské republiky. Domestic Freight Transportation: Celní služby 4 Customs Services Domestic long-distance transportation Collection and distribution of food-stuffs Distribution of beverages, including empty packages Transportation of technical gas Combined transportation using replaceable superstructures Transportation of single-piece consignments Mezinárodní kamionová doprava International Truck Transportation Provoz 390 kamionù je øízen centrálním dispeèinkem v Ostravì s roèním obratem 750 mil. Kè. Na øídící centrum jsou v on-line síti napojeny dispeèinky a obchodní støediska v níže uvedených lokalitách, které umožòují celoplošné poskytování dopravních a spedièních služeb na celém území Operation of 390 trucks is managed from Central Dispatching of Ostrava achieving an annual turnover of CZK 750M. Dispatching and business centres in towns and cities below are on-line connected to the control centre, enabling thus transportation and shipment services to be provided all over the territory of the Czech Republic. Ostrava Nový Jièín - Pøerov Olomouc Šumperk - Bruntál - Chrudim Kutná Hora Prachatice Èeské Budìjovice Praha Pøeprava je zabezpeèována moderními kamiony po celé Evropì, vèetnì pøeprav kontejnerù ISO a nebezpeèného zboží V rámci balíku služeb poskytujeme svým zákazníkùm úplné celní služby. V rámci spoleèného evropského tranzitu zajiš ujeme vystavení dokladù T1 pro vlastní vozidla i pro smluvní partnery. Zabezpeèujeme a provádíme celní deklaraci a skladování v celních skladech na území ÈR: Zahranièní linky sbìrného zboží Pick-up Goods Foreign Lines Prostøednictvím dceøiné spoleènosti ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. jsme èlánkem celoplošného systému Transportexpres Sbìrná služba (TEX- SBS). Obchodnì i provoznì zabezpeèujeme ve spolupráci se spedièním domem SCHENKER pravidelné zahranièní linky sbìrného zboží, které napojením na vnitrostátní systém TEX-SBS Late types of trucks are used to transport the goods, including ISO containers and hazardous goods as per ADR, throughout Europe. Our customers are provided with complete customs services included in a service package. We are in charge of issuing T1 documents for both our vehicles and contracting partners within a joint European transit. We assure and make customs declaration and store the goods in customs stocks situated in the territory of the Czech Republic: Ostrava Èeský Tìšín Nový Jièín Bohumín Pøerov Olomouc Mohelnice Šumperk Jeseník Krnov Èeské Budìjovice Prachatice Volary Slušovice Our company through its subsidiary ÈSAD Radiálka Ostrava s. r. o. is a link within a world-wide pick-up system Transportexpres Sbìrná služba (TEX-SBS). Co-operating with SCHENKER, a forwarding agency, we are in charge of business as well as operation activities of regular foreign lines transporting pick-up goods. A connection of this system to a domestic TEX-SBS system enables consignments to be delivered all over Europe. Zajiš uje Osobní doprava Passenger Transportation ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD BUS Chrudim a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Operuje v oblastech Moravy, støedních, východních a jižních Èech. Pøepravu osob zajiš uje 1650 øidièù 1340 autobusy, které za rok ujedou 72 mil. km a pøepraví 100,5 mil. osob. Mezimìstská osobní doprava Pravidelná pøeprava osob (podle jízdního øádu) zajiš uje dopravní obslužnost území 798 linkami je nejvìtším pøepravním systémem, který tvoøí 80 % všech výkonù. Mìstská hromadná doprava Zajiš ujeme mìstskou hromadnou dopravu v devíti významných mìstech (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov, Písek, Chrudim, Kutná Hora) a podílíme se na provozu integrovaných dopravních systémù ve mìstech Olomouc a Ostrava. Nepravidelná autobusová doprava Zajiš ujeme nepravidelnou autobusovou dopravu na objednávku v tuzemsku i zahranièí, pro velké cestovní kanceláøe i pro obyvatelstvo (12 % výkonù). Systematickým vzdìláváním profesních kategorií pracovníkù zvyšujeme bohatství firmy. Výpoèetní technika a aplikace vlastních optimalizaèních programù cesta ke kvalitnímu øízení a snižování nákladù. Smìrujeme naše úsilí ke kvalitì ÈSAD BUS Ostrava a. s., ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. Companies in Charge Transportation covers regions of Moravia, Central, East and South Bohemia. Transport of passenger is provided by 1,650 drivers and 1,340 buses who cover 72M kilometres and transport 100.5M of persons each year. Intercity Passenger Transportation Regular passenger transportation (according to time schedules) employs 798 bus lines to secure transport serviceability of the territory concerned. This type of transportation represents the biggest system amounting to 80 % of all performances. Urban Passenger Transport Our company provides urban transportation in nine major cities (Pøerov, Šumperk, Zábøeh n. M., Nový Jièín, Bruntál, Krnov) and participates in operation of integrated transport systems in cities of Olomouc and Ostrava. Irregular Passenger Transportation We provide domestic as well as foreign irregular bus transportation upon request for major travel agencies and residents (12 % of all performances). Systematic education of professional personnel categories is employed to increase wealth of the company. Information technology and application of own optimising programs represent a path towards higher quality of management and increase in costs. We are making every endeavour to achieve quality by meeting quality system requirements. Thus we are arranging for joining EU.

5 Støední opravy autobusù Firma KAR-mobil s. r. o. nabízí ve svém provozu ve Vítkovì provedení støedních oprav autobusù Karosa, pøi nichž jsou uplatnìny poznatky z provozu pro zvýšení kvality. Zvláštní pozornost je vìnována povrchovým úpravám snižujícím vznik koroze. Likvidace vozidel Technické provozy ve Vítkovì a Èeských Budìjovicích nabízejí pro dopravní firmy, ostatní podnikatelské firmy i pro soukromé osoby likvidaci vyøazených nebo havarovaných vozidel a jiných dopravních middle-scope repairs Roènì je ve Vítkovì provedeno cca 60 støedních oprav autobusù KAROSA. Servis a opravárenství Servicing and Repairing Operation Department of Vítkov carries out about of KAROSA buses each year. Opravárenské služby Opravárenské služby jsou v holdingu ÈSAD Ostrava zajiš ovány firmami: Auto-Dienst s. r. o. vozidla Mercedes-Benz (servis Lipník) KDH auto Ostrava s. r. o. vozidla M.A.N. (servis Pøerov, servis Ostrava) KAR-mobil s. r. o. vozidla KAROSA (servis Ostrava provozy Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, servis Šumperk provozy Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, servis Olomouc provozy Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servis vozidel KAROSA a LIAZ 610 poèet opraváøù v holdingu number of repairmen in the holding Middle-scope Repairs for Buses KAR-mobil s. r. o. offers in its Operation Department in Vítkov performance of middle-scope repairs of Karosa buses. While repairing, operation experience is used to increase quality. Special attention is paid to corrossionreducing surface treatment. Vehicle Disposal Technical Departments of Vítkov provide transporting companies, other business entities as well as private persons with a possibility of disposing vehicles out of services, crashed vehicles and other means of transport in plants meeting stringent environment requirements. Repairing Companies below are in charge of repairing for the ÈSAD Ostrava holding: Auto-Dienst s. r. o. Mercedes- Benz vehicles (Lipník Servicing Centre) KDH auto Ostrava s. r. o. M.A.N. vehicles (Pøerov Servicing Centre, Ostrava Servicing Centre) KAR-mobil s. r. o. KAROSA vehicles (Ostrava Servicing Centre Operation Departments of Ostrava, Nový Jièín, Vítkov, Šumperk Servicing Centre Operation Departments of Šumperk, Krnov, Bruntál, Jeseník, Olomouc Servicing Centre Operation Departments of Olomouc, Mohelnice, Litovel) ÈSAD Èeské Budìjovice a. s., ÈSAD Prachatice a. s., ÈSAD Chrudim a. s., ÈSAD Kutná Hora a. s. servicing KAROSA and LIAZ vehicles Integrace dat základ informaèního systému jednotná distribuovaná databáze data jsou zadávána pouze jednou data jsou promítána do informaèního systému v reálném èase Základní kmenové soubory organizaèní struktura vozidla pracovníci zákazník Jednotné øízení, správa a plánování pomoci integrovaného IS široká funkènost pokrytí všech èinností ve firmì modularita integrace dat jednotná distribuovaná databáze pøístup k datùm v reálném èase pružnost export z databáze pro podnikové specialisty jednotnost obsluhy bezpeènost a utajení dat otevøenost rùzné HW + SW platformy Služby a èinnosti poskytované ZVT komplexní øešení IS a IT systémy, systémové zabezpeèení sítì, komunikace, Internet a Intranet školení a prezentace z oblasti IT poèítaèe, servery, aktivní prvky strukturovaná kabeláž zásobování spotøebním materiálem projekty a montáže bezobslužných èerpacích stanic Optimalizace ASTA 1 obìhu vozidel z GISAD Komplexní øešení IS/IT v silnièní dopravì Comprehensive IS/IT Solution in Road Transport øeší problematiku tvorby turnusù v závislosti na minimálním poètu vozidel platforma Windows nezáleží na druhu dopravního software ve firmì úèelem je minimalizovat náklady formou minimalizace poètu nutných vozidel a tím dosáhnout snížení poètu jízdních pracovníkù a vozidel vstup linek a spojù z dat ABUS nejrozšíøenìjší Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., Závod výpoèetní techniky ÈSAD Ostrava a. s., Department of Information Technology (ZVT) Data Integration Information System Fundamentals unified distributed database data are loaded only once projection of data into information systems runs in real time Main Group Files organisation structure vehicles employees customer Unified Control, Administration and Planning through Integrated IS extensive functionality covering all activities within the company modularity data integration unified distributed database real-time data access flexibility export from database for company specialists unified operation security and data privacy openness various HW/SW platforms Services and Activities Provided by ZVT comprehensive IS/IT solution systems and system security networks, communication, Internet, Intranet training and presentation of IT issues computers, servers, active elements structured cabling supply of consumables design and erection of unattended refuelling stations ASTA 1 Optimising Vehicle Circulation z GISAD deals with creation of rounds depending upon a minimum number of vehicles uses Windows platform is independent of transportation software in the company its objective is to reduce costs by minimising a number of necessary vehicles, achieving, thus, a decrease in a number of vehicles and vehicle personnel provides input of lines and connections from ABUS the most applicable format offers printing output or data export into TXT files

6 Služby cestovních kanceláøí a hotelové služby Zajiš uje: Travel Agency and Hotel Services ÈSAD Ostrava a. s. CK Transtour Hotel RELAX Rožnov p. Radhoštìm ÈSAD Èeské Budìjovice a. s. CK SATURN Pravidelné spojení autokary s evropskými mìsty: Regular bus connection with European cities: München Augsburg Ulm Stuttgart Karlsruhe Nürnberg Frankfurt Düsseldorf Köln Berlin Hannover Bremen Hamburg Heidelberg Manheim Saarbrücken London Vzdìlávání a výcvik zamìstnancù Personnel Education and Personnel Training Zajiš uje: ÈSAD Ostrava a. s., dopravnì psychologické pracovištì ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ÈSAD Ostrava a. s., Department of Transport Psychology ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. ve spolupráci s partnery in co-opereration with Deutsche Touring Richard Eberhardt A.T.I. Reisen Anglia International Zajiš ujeme autobusové jízdenky do celé Evropy, letenky do celého svìta, víza do USA, rezervaci ubytování v evropských zemích a smìnárenské služby. Spolupráce s CK Fischer Reisen komplexní zajiš ování obslužné autobusové dopravy pro letecké pøepravy CK Fischer. a dalších and other partners We arrange bus tickets to the whole Europe, plane tickets to the whole world and visa to the U.S.A. We arrange booking of accommodation in European countries and offer exchange-office services. Co-operation with Fischer Reisen Travel Agency consists in comprehensive bus services accompanying Fischer s air transportation Dopravnì-psychologické pracovištì Diagnostická èinnost zjiš ování osobnostních i schopnostních pøedpokladù pro výkon klíèových profesí Psychologické poradenství v personální oblasti: výbìr, rozmís ování, hodnocení a motivace zamìstnancù, rozvoj firemní kultury, atd. v obchodní èinnosti: podpora v oblasti marketingu a reklamy; sledování spokojenosti a loajality zákazníkù Školení a výcvik v oblasti psychologie marketingu a obchodního jednání øízení pracovních týmù komunikace motivace, asertivita Akreditace pro ovìøování zpùsobilosti osob povìøených prací s utajovanými skuteènostmi Department of Transport Psychology Diagnostics defining personality and ability qualification for performance of key positions Psychology Consultancy in human resources: personnel selection, positioning, evaluation and motivation, development of company s culture and such in business line: support in the field of marketing and advertising; monitoring customers satisfaction and loyalty Training and Education in Following Issues marketing psychology and business negotiation psychology working teams management communication motivation, assertivity Certificate for verification of qualification of employees appointed to work with confidential information for National Security Office Hotelové služby Hotel services Hotelové služby vèetnì rehabilitaèního zaøízení s krytým i vnìjším bazénem, saunou, komplexní vodoléèbou a elektroléèbou, fitness centrem, kurty, minigolfem, dìtským høištìm, kuželnou nabízíme v hotelu RELAX situovaném v nádherném prostøedí Beskyd. Hotel services, including rehabilitation facilities with an indoor/outdoor swimming pool, sauna, complex hydropathy and electrotheraphy, fitness centre, tennis courts, mini-golf course, children playground and skittle-alley in RELAX hotel situated in beautiful surroundings of the Beskydy Mountains. B D Vzdìlávání dìlnických kategorií a THP v souladu s platnou legislativou = roènì cca osob ÈSAD EDUKO Ostrava s. r. o. Provozování autoškoly skupina C B, C, D = roènì 180 absolventù Povinné školení øidièù z povolání v souladu s platnou legislativou pro vnitrostátní dopravu pro mezinárodní dopravu (mezinárodní úmluvy a dohody) = roènì cca osob Povìøení Ministerstva dopravy a spojù k provádìní základních, opakovacích a speciálních kurzù ADR základní tøídenní kurz roènì absolvuje cca 560 osob Education of workers and technical/administrative staff in accordance with laws in force = approximately 1,800 persons each year Regular training for professional drivers in accordance with laws in force for domestic transportation for international transportation (international agreements and conventions) = approximately 3,800 each year Authorisation to perform basic, revision and special ADR courses issued by Ministry of Transportation and Communication = approximately 560 persons take part in the basic three-day course each year Conducting a driving school B, C, D groups = 180 school-leavers each year

7 Základní údaje 1998 Background Information 1998 Základní jmìní: mil. CZK (60 mil. USD) Obrat: mil. CZK (119 mil. USD) Zisk: 170 mil. CZK (4,9 mil. USD) Poèet zamìstnancù: Park vozidel: autobusù 680 nákladních motorových vozidel, z toho 390 kamionù pro zahranièní kamionovou dopravu Výkony: 100,5 mil. pøepravených osob za rok 4,0 mil. tun nákladù Skladovací plochy: m 2 Capital stock: CZK 2,100M (USD 60M.) Turnover: CZK 4,150M (USD 119M.) Profit: CZK170M (USD 4.9M.) Number of employees: 5,960 Vehicle fleet: 1,340 buses 680 freight vehicles, including 390 trucks for foreign transportation Performance: 100.5M of persons transported per year 4.0M of tonnes of freight Stockyard area: 45,000 m 2

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013 Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita VIZE: cestující ve veřejné osobní dopravě budou mít možnost na jednom místě (nikoliv nutně na jediném) zakoupit univerzální multimodální

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii

MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii Ing. Petra Koudelková Faculty of Business and management BUT, Czech Republic, e-mail: koudelkova@fbm.vutbr.cz, tel.: 739

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

2015 Czechbus 2016 Dobíjení elektrobusů - EU standard. ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure

2015 Czechbus 2016 Dobíjení elektrobusů - EU standard. ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure 2015 Czechbus 2016 Dobíjení elektrobusů - EU standard ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure Co je cílem? Postupně nahradit v MHD klasické autobusy, s : minimálním zásahem do

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více