zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum"

Transkript

1 MùSTO ZLÍN Krajské mûsto Zlín leïí v údolí fiíãky Dfievnice, v mírné teplé klimatické oblasti jihov chodní Moravy, na rozhraní Vala ska, Hané a Moravského Slovácka. Zlín je pfiirozenou metropolí jihov chodní Moravy. Mûsto proslavil v první polovinû dvacátého století zakladatel rozsáhl ch obuvnick ch závodû Tomá BaÈa. Zlín je typick svou unikátní funkcionalistickou architekturou. Je také mûstem univerzitním, v roce 2001 zde byla zaloïena Univerzita Tomá e Bati. Ve mûstû sídlí fiada v znamn ch úfiadû, kulturních a spoleãensk ch institucí. Zlín je mûstem v znamn ch kongresû, pfiedev ím z medicínské oblasti. Nové stavby, upravené fasády a ulice, to je první dojem, kter mûsto nabídne. V údolí fieky Dfievnice se rozprostírá metropole plná zelenû. Procházky mûstem jsou nezapomenuteln m záïitkem.

2 HISTORIE První písemná zmínka o Zlínû se datuje z roku 1322, kdy ho koupila královna Eli ka, vdova po králi Václavu II. Zlín byl v tûchto letech feudálním panstvím, k nûmuï patfiilo nûkolik okolních vesnic. Mûsto, jeï posléze vlastnili páni ze ternberka, pro lo bez vût í úhony i válkami v 15. století. Postupnû vzkvétalo a stalo se jedním z v znamnûj ích center jihov chodní Moravy. Období vzestupu a rozvoje zaïívalo i pod vládou TetourÛ z Tetova, a to aï do roku 1605, kdy sem vpadlo uherské vojsko. Zlín byl pfii vpádu UhrÛ vyloupen a témûfi zniãen. V dobû tfiicetileté války pak poãet obyvatel klesl na pouhou polovinu. V roce 1779 byla na okraji mûsta postavena manufaktura na úpravu plátna a Zlín se zaãal postupnû znovu rozvíjet. Ve druhé polovinû 19. století nechal baron Bretton v okolí obnovovat rybníky, choval u lechtilé druhy dobytka a pokusil se zavést chov a zpracování produktû bource moru ového. I pfies tyto snahy v ak Zlín zûstal aï do konce 19. století bezv znamn m provinãním mûsteãkem. Nová slavnûj í éra zaãala v roce 1894, kdy ve mûstû zaloïil svûj obuvnick podnik Tomá BaÈa. Jeho v znam a vûhlas rychle rostl. Z poãáteãních 120 zamûstnancû v roce 1900 se poãet BaÈov ch pracovníkû rozrostl za tfiicet let na 42 tisíc lidí. Po nástupu komunistû byly BaÈovy závody pfiejmenovány na Svit a Zlín na Gottwaldov. Své pûvodní jméno mûsto získalo zpût tûsnû po pádu komunismu v roce Po rozdûlení âeskoslovenska se Zlín stal pohraniãním mûstem na hranicích se Slovenskem. Jeho v znamu pomohlo to, Ïe se od roku 2001 stal metropolí nového Zlínského kraje.

3 ARCHITEKTURA Unikátní funkcionalistická architektura, která svou zachovalostí nemá obdoby v celé Evropû, ãiní Zlín ojedinûl m. Moderní, industriální metropole má díky ní zvlá tní kouzlo. Typické neomítnuté ãervené cihly, které jsou základním stavebním prvkem v ech objektû, Ïelezobetonov skelet, rovná stfiecha a ocelová okna - to je charakteristika vût iny dominantních staveb ve mûstû. Velká ãást Zlína vznikla v dobách nejvût í slávy BaÈov ch obuvnick ch závodû. Ve dvacát ch a tfiicát ch letech dvacátého století se tvofiil základ mûsta, kter pfietrval aï do dne ního dne. Tehdy vyrostla vût ina klíãov ch a dominantních objektû, vãetnû nejproslulej í 21. správní budovy obuvnické firmy - ského mrakodrapu, kter byl jednou z prvních v kov ch staveb v Evropû. Po zásluze získal spoleãnû s cel m prûmyslov m areálem b val ch BaÈov ch závodû ocenûní Stavba století. V duchu baèovské architektury byly postaveny komplexy kolních budov, nemocnice nebo ské filmové ateliéry. Napfiíklad Hotel Moskva - pûvodnû Spoleãensk dûm v centru mûsta spolu s budovou TrÏnice a Velk m kinem tvofií jeden z unikátních komplexû. K dominantám mûsta patfií také Mor sovy domy a Kolektivní dûm. Vyrostly i typické kolonie BaÈov ch jednodomkû, dvojdomkû a ãtvrtdomkû urãené pro ubytování dûlníkû. Postaveny byly celé mûstské ãtvrti - Zále ná, Podvesná, Letná, Lesní ãtvrè nebo Díly. Vût ina objektû, které projektovali a na svût pfiivedli vûhlasní architekti Karfík, Gahura, Kotûra, Lorenc a ovlivnil je i Le Corbusier, jsou dnes souãástí mûstské památkové zóny. Mezi nejv znamnûj í stavby druhé poloviny 20. století patfií objekt Mûstského divadla. Na okrajích mûsta byla postavena rozsáhlá sídli tû. V posledních deseti letech minulého století byla fiada staveb zrekonstruována ve funkcionalistickém stylu a pfiibyly objekty nové. Mezi nejzajímavûj í patfií budova poji Èovny Kooperativa nebo DÛm penûïnictví v centru mûsta.

4 PROHLÍDKA MùSTA Vila Tomá e Bati Zámek Zlín ímskokatolick kostel sv. Filipa a Jakuba 21. budova sk mrakodrap Evangelick kostel Komplex poji Èovny Kooperativa DÛm umûní Lesní hfibitov MOV MOV

5 MùSTO V ZAHRADÁCH MùSTO V ZAHRADÁCH O Zlínu se právem fiíká, Ïe je mûstem zelenû. Do rozsáhlého a v bornû udrïovaného mûstského parku to je z kaïdého místa v centru mûsta jen pár minut chûze. Typická baèovská architektura umoïàuje i mûstsk m ãástem, které k centru bezprostfiednû pfiiléhají, vytvofiit upravené zelené plochy. Mûstsk park se táhne od Domu umûní takzvan m Gahurov m prospektem aï do centra mûsta a dále k fiece Dfievnici. Vodní tok lemují aleje stromû. Témûfi v echny ulice ve Zlínû jsou osázeny stromy a zelen mi plochami. Najít pfiíjemná místa k odpoãinku je velmi snadné.

6 KULTURA hrála a hraje ve Zlínû v znamnou roli. S tím, jak se postupnû zvy oval zájem lidí o kulturní akce, rostla ve Zlínû i jejich nabídka. Neodmyslitelnou souãástí kulturního Ïivota mûsta se stala fiada mezinárodních festivalû zamûfien ch na film, divadlo, v tvarné umûní nebo folklór. V roce 2003 otevfielo mûsto Zlín vlastní spoleãenské zafiízení ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín, které je vyuïíváno pro divadelní pfiedstavení, komorní koncerty, videoprojekce, v stavy a módní pfiehlídky. K tradiãním mûstsk m institucím se fiadí Mûstské divadlo Zlín a Filharmonie Muzeum jihov chodní Moravy, alternativní Malá scéna, desítky soukrom ch galerií, folklorních souborû, moderních rockov ch klubû a umûleck ch agentur. Mûstské divadlo Zlín se chlubí sálem pro sedm stovek divákû a pestr m repertoárem souãasn ch i klasick ch dramat. Kromû hlavního divadelního sálu jsou vyuïívány pfiilehlé scény: Divadélko v klubu, Studio Z a Malá scéna. Filharmonie Bohuslava MartinÛ. Domû umûní a ve ském zámku. Ve Zlínû dnes funguje více neï deset Vyznavaãi klasické hudby nacházejí cestu do Domu umûní, kde sídlí ská V tvarné umûní, fotografie a tematické v stavy nabízí expozice státní galerie v soukrom ch galerií. Unikátní stálá expozice znám ch cestovatelû Zikmunda a Hanzelky na la své místo v prostorách ského muzea. Soukromé agentury pofiádají ve Zlínû velké mnoïství koncertû ãesk ch i zahraniãních hudebních hvûzd. Náv tûvníci mûsta mohou nav tívit rockov Festival filmû pro dûti a mládeï Bohuslava MartinÛ. Mimo nû ãile pracují dal í instituce - Krajská galerie, V ZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE klub nebo nûkterou ze zábavních diskoték a klubû. Kongresová turistika

7 VOLN âasâas VOLN Pfiíznivci sportu a zdravého Ïivotního stylu mohou vyuïívat vybudovaná sportovi tû a pfiírodní areály. K dispozici mají napfiíklad tenisov areál na Vr avû, kde s bíl m sportem zaãínal daviscupov a olympijsk reprezentant Jifií Novák. Mohou vyuïít celé fiady dal ích tenisov ch dvorcû ve mûstû a jeho okolí nebo naopak zvolit kurt squashov. Pfiíjemn odpoãinek v pfiírodû nabídne nároãné, ale krásné golfové hfii tû v Kostelci. Mûstské láznû nabízejí 25 a 50 metrov bazén, venkovní bazén, v létû nabídku doplàují dal í koupali tû. V zimním období b vá vefiejnosti k dispozici ledová plocha Zimního stadionu Luìka âajky, nebo lyïafisk svah s umûl m povrchem, kter se nachází jen nûkolik stovek metrû od centra mûsta na kopci Barabá. Na rozlehl ch svazích Tlusté hory je postupnû roz ifiována tzv. Stezka zdraví, která vytváfií ideální podmínky pro rekreaãní a kondiãní sport. Její souãástí je fiada stanovi È umoïàujících sportovní vyïití. V bezprostfiedním okolí mûsta je nepfieberné mnoïství cest a okruhû vhodn ch pro procházky, bûh, bûh na lyïích, turistiku ãi cykloturistiku. Jednotlivé trasy s rûznou délkou i nároãností vedou i do okolních malebn ch vrchû. SPORTOVNÍ AKCE

8 má v Evropû osm partnersk ch mûst, se kter mi je neustále v kontaktu. PARTNERSKÁ MùSTA GRONINGEN IZEGEM LIMBACH- OBERFROHNA ALTENBURG CHORZOW CZECH REPUBLIC Zlín TRENâÍN ROMANS SESTO SAN GIOVANNI

9 Pestrou mozaiku turistick ch zajímavostí tvofií sv m spojením ãtyfii oblasti Zlínského kraje. ZLÍNSK KRAJ

10 OKOLÍ ZLÍNA Hrad Lukov Zoo a zámek Zlín-Le ná ZLÍN Barokní chrám Panny Marie ve típû Mûsto a zámek Vizovice Gotick kostel v Teãovicích Hrad Malenovice Národní kulturní památník Plo tina Mûsto Luhaãovice

11 rozloha 123 km2 poãet obyvatel Vzdûlání a kolství Univerzita Tomá e Bati -Fakulta technologická, -Fakulta managementu a ekonomiky, -Fakulta multimediálních komunikací 3 vy í odborné koly (filmová, zdravotní a ekonomická) 20 stfiedních kol (zejména technické a ekonomické obory) Klíãová prûmyslová odvûtví gumárenství stavebnictví strojírenství obuvnictví zpracování plastû a pryïe polygrafie potravináfiství v zkum a v voj v uveden ch oblastech Technická infrastruktura Elektfiina, zemní plyn, pitná voda, kanalizace, mûstská ãistiãka odpadních vod, telekomunikaãní sítû, centrální v roba tepla a elektfiiny, systém likvidace a recyklace odpadû Vzdálenost do vybran ch mûst Praha 300 km, Brno 100 km, PlzeÀ 390 km, Ostrava 104 km, Bratislava 200 km, VídeÀ 220 km, Budape È 300 km, Var ava 470 km Vzdálenost a typ leti È v okolí Zlína mezinárodní: Pfierov 33 km, Ostrava 90 km, Bratislava 200 km, Brno 100 km, VídeÀ 220 km, Praha 300 km civilní: Otrokovice 10 km, Hole ov 20 km, Kunovice 20 km Îelezniãní doprava Îelezniãní uzel Otrokovice (10 km od centra Zlína) na hlavní elektrifikované trati ã. 330 (VídeÀ) - Bfieclav - Otrokovice - Pfierov, s napojením v Pfierovû na pátefiní traè ã. 270 Praha - Ostrava (Var ava). a jeho industriální zóny jsou pfiipojeny jednokolejnou tratí ã. 335 Otrokovice - Zlín stfied - Vizovice s motorovou trakcí. âást trati mezi Zlínem a Otrokovicemi je souãástí Integrovaného dopravního systému propojeného s mûstskou hromadnou dopravou. Své sídlo vybudovaly ve Zlínû a jeho okolí spoleãnosti se zamûfiením na strojírenství, zástupci gumárenského a plastikáfiského prûmyslu a nûkolik desítek v robcû obuvi. PrÛmyslová v roba Zlína se pfiirozenû soustfiedila do rozsáhlého továrního areálu b val ch BaÈov ch závodû. V roce 2001 vznikla na v chodû Zlína nová prûmyslová zóna, kterou rychle zaplàují domácí i zahraniãní investofii zab vající se v vojem a v robou potfieb pro domácnost, komponentû pro automobilov prûmysl, zpracováním plastû, obrábûním kovû a potravináfisk m prûmyslem.

12 MùSTSKÉ INFORMAâNÍ A TURISTICKÉ ST EDISKO INFORMACE nám. Míru 12, Zlín vestibul radnice tel.: fax: Muzeum jihov chodní Moravy tel.: Muzeum obuvi tel.: Hrad Malenovice tel.: Filharmonie Bohuslava MartinÛ tel.: Krajská galerie ve Zlínû tel.: Mûstské divadlo tel.: Univerzita Tomá e Bati tel.: Evropské regionální informaãní centrum ( ERIC ) tel.: Krajsk úfiad Zlín tel.: Zoo a zámek Zlín - Le ná tel.:

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia.

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia. INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz www.indonesia.cz INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ BATIKA JE INDONÉSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více