ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. Centrální dodávka monté úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. Centrální dodávka monté úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu"

Transkript

1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, Praha 10 CENTRÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Centrální dodávka monté úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu

2 Centrální výběrové řízení se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platnými pro OP Rybářství , které vydal Řídící orgán OP Rybářství. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace v centrálním výběrovém řízení se vztahují k pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) Operačního programu Rybářství Identifikační údaje zadavatele: - Zadavatel: Český rybářský svaz, Rada - Adresa: Nad Olšinami 31, Praha 10 Vinohrady - IČ: Právní forma: nevládní nezisková organizace občanské sdruţení, zapsán v registru občanských sdruţení MV ČR pod č.j. VSP/ R - Osoba oprávněná za zadavatele jednat: JUDr. Alexander Šíma, předseda ČRS, Ing. Jan Štípek, jednatel ČRS, - Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Martin Podlesný - Telefon, fax: , Mobil: Název a popis předmětu zakázky Název zakázky: Centrální dodávka monté úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu. Předmětem zakázky se rozumí centrální dodávka monté úhoře říčního (Anguilla anguilla) pro uţivatele rybářských revírů v rámci Českého rybářského svazu (ČRS). Centrální výběrové řízení na dodavatele monté realizuje pro uţivatele rybářských revírů Rada ČRS ve smyslu dalších podmínek části B - Specifických podmínek pro poskytnutí dotace pro opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin, záměr b) Operačního programu Rybářství Projekt počítá s centrálním nákupem úhořího monté o velikosti kolem cca 7 cm (stáří cca 2,5-3 roky) v přibliţné předpokládané hmotnosti 595 kg a hodnotě , 50 Kč bez

3 DPH, DPH 10 %, Kč vč. DPH. Úhoří monté bude dovezeno letecky v polystyrenových krabicích (balení po 0,5 nebo 1 kg) bez vody a ve zchlazeném stavu nebo kamionovou dopravou v speciální transportní bedně s vodou a zajištěným prokysličováním či v polystyrenových krabicích. Tab. 1 Dodavatel je povinen zajistit centrální dodávku úhořího monté dle poţadavků jednotlivých odběratelů (uţivatelů rybářských revírů) ČRS: Centrální dodávka monté úhoře říčního pro ČRS Název odběratele ČRS IČ Adresa Územní svaz města U Sovových mlýnů 1/ Prahy Praha 1 Malá Strana Středočeský územní K Novým domkům 82 svaz Praha 5 Lahovice Přibližná předpokládaná hmotnost dodávky úhořího monté v kg Požadavek na úhoří monté v Kč 72, uţivatelé rybářských revírů v rámci Středočeského ÚS* Západočeský Tovární územní svaz Plzeň Severočeský územní Střekovské nábřeţí svaz Ústní nad Labem Východočeský Kovová územní svaz Hradec Králové Výbor územního Jahnova 14 svazu pro Severní Ostrava 1 Moravu a Slezsko 72, Centrální dodávka úhořího monté celkem: 595 kg Kč Pozn.: * Odběratelé úhořího monté v rámci Středočeského ÚS ČRS v rozsahu název odběratele, IČ, adresa, předpokládaná hmotnost dodávky úhořího monté v kg a poţadavek na úhoří monté v Kč budou do lhůty pro podání nabídky do , do 15,00 hodin upřesněni. Dodavatel je povinen zajistit po centrálním dovozu úhořího monté jeho naváţení a balení (balení po 0,5 nebo 1 kg) podle poţadavků jednotlivých odběratelů ČRS. Dále je povinen zajistit dopravu těchto naváţených dodávek (v PE pytlích s vodou pod kyslíkovou atmosférou či v polystyrénových krabicích) aţ k jednotlivým odběratelům ČRS podle poţadavků popsaných v čl. 3 zadávací dokumentace.

4 3. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky: , 50 Kč bez DPH, DPH 10 %, Kč (vč. DPH). Dodavatel musí podat celkovou nabídku na všechny poţadované dodávky a sluţby. Celková hodnota zakázky je stanovena i vč. DPH v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin, záměr b) Operačního programu Rybářství ČRS patří mezi osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy). 4. Lhůta a místo pro podání nabídky Dodavatel je povinen předloţit svoji nabídku na plnění zakázky písemně od , nejpozději do , do 15,00 hodin. Nabídku můţe dodavatel doručit osobně do sídla zadavatele uvedeného v čl. 1. výzvy k podání nabídky v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek. Nabídku je moţné zaslat i doporučenou zásilkou na adresu zadavatele uvedeného v čl. 1. výzvy k podání nabídky. Nabídka musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, tj. dne , do 15,00 hodin. Nabídky v listinné podobě se podávají v 1 originále a v 1 kopii v řádně uzavřené obálce s nápisem NEOTVÍRAT. Obálka musí být opatřena názvem zakázky, tj. Centrální dodávka úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu a musí být na ni uvedena kontaktní adresa uchazeče. 5. Údaje o hodnotících kritériích a metoda hodnocení ČRS patří mezi osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy). Zadavatel stanovuje, že pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH tedy celková cena včetně DPH za všechny požadované dodávky a služby. Z této nabídkové ceny bude vyjádřená celková nabídková cena včetně DPH za 1 kg úhořího monté. Hodnotícím kritériem je nejvýhodnější nabídková cena. Zakázka bude zadána na základě nabídky s nejvýhodnější nabídkovou cenou včetně DPH za 1 kg úhořího monté při splnění předpokládané hodnoty zakázky Kč (vč. DPH).

5 6. Zadávací řízení nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platnými pro OP Rybářství , které vydal Řídící orgán OP Rybářství. 7. Údaje o jazykovém zpracování nabídky Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 8. Kontaktní osoba zadavatele Ing. Martin Podlesný - Telefon, fax: , Mobil: Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace tvoří přílohu oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky. 10. Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Zadavatel poţaduje po dodavateli prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloţením: - kopie dokladu o oprávnění k podnikání např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod. 11. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Zadavatel poţaduje prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, tj. ţe:

6 - dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, - vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, dodavatel není v likvidaci, dodavatel není v seznamu zadavatelů se zákazem zadávání veřejných zakázek. Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloţí uchazeč o zakázku čestným prohlášením, jehoţ vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky.

7 12. Přílohy výzvy k podání nabídky Příloha č. 1 vzor čestného prohlášení Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto, ţe společnost (dále jen dodavatel) splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady. Jmenovitě prohlašuji, ţe: - dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, - vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, dodavatel není v likvidaci, dodavatel není v seznamu zadavatelů se zákazem zadávání veřejných zakázek. V dne 2011 Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti V Praze dne Ing. Jan Štípek jednatel ČRS... JUDr. Alexander Šíma předseda ČRS

8 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, Praha 10 CENTRÁLNÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Centrální dodávka monté úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu

9 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídky: musí splňovat poţadavky výzvy a zadávací dokumentace, musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče, lhůta pro podání nabídky počíná běţet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení, resp. výzvy k podání nabídky, ve výběrovém řízení dodavatel prokáţe splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením: kopie dokladu o oprávnění k podnikání např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod., ve výběrovém řízení splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel doloţí čestným prohlášením, dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéţ výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku ve výběrovém řízení, však můţe být subdodavatelem více uchazečů v tomtéţ výběrovém řízení. 2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu zakázky, bude uvedena v české měně (v korunách českých) a to v členění: a) celková nabídková cena v Kč bez DPH, b) DPH, c) celková nabídková cena v Kč včetně DPH, a z této nabídkové ceny bude vyjádřená: d) celková nabídková cena bez DPH za 1 kg úhořího monté, e) DPH za 1 kg úhořího monté, f) celková nabídková cena včetně DPH za 1 kg úhořího monté. Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. ČRS patří mezi osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy). Zadavatel stanovuje, že pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH tedy celková cena včetně DPH za všechny požadované dodávky a služby. Z této nabídkové ceny bude vyjádřená celková nabídková cena včetně DPH za 1 kg úhořího monté. Hodnotícím kritériem je nejvýhodnější nabídková cena. Zakázka bude zadána na základě nabídky s nejvýhodnější nabídkovou cenou včetně DPH za 1 kg úhořího monté při splnění předpokládané hodnoty zakázky Kč (vč. DPH).

10 3. Doba a místo plnění zakázky Doba a místo plnění centrální dodávky úhořího monté budou upřesněny pracovníkům příslušných Regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) podle specifických podmínek dovozu (letecký dovoz, kamionová doprava) a vybraného dodavatele. Doba plnění centrální dodávky úhořího monté bude vycházet z toho, kdy bude dodavatelem potvrzen termín této centrální dodávky. Dodavatel je povinen zajistit po centrálním dovozu úhořího monté jeho naváţení a balení (balení po 0,5 nebo 1 kg) podle poţadavků jednotlivých odběratelů ČRS. Dále je povinen zajistit dopravu těchto naváţených dodávek (v PE pytlích s vodou pod kyslíkovou atmosférou či v polystyrénových krabicích) aţ k jednotlivým odběratelům ČRS podle poţadavků centrální dodávky úhořího monté. Tab. 3 Požadavky jednotlivých odběratelů ČRS na dopravu dodávek úhořího monté: Název odběratele ČRS Územní svaz města Prahy Středočeský územní svaz + uţivatelé rybářských revírů v rámci Středočeského ÚS Západočeský územní svaz Severočeský územní svaz Východočeský územní svaz Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Adresa dodání U Sovových mlýnů 1/ Praha 1 Malá Strana K Novým domkům Praha 5 - Lahovice Tovární Plzeň Střekovské nábřeţí Ústní nad Labem Kovová Hradec Králové 3 Jahnova Ostrava 1 Úhoří monté bude z jednotlivých míst dodání (Tab. 3) dále dopraveno a vysazeno na místa plnění jednotlivých uţivatelů rybářských revírů ČRS podle přílohy Seznamu rybářských revírů ČRS pro přiznání dotace na vysazování úhoře říčního z opatření 3.2., záměr b) OP Rybářství. Jednotlivá místa plnění budou popsána v ţádosti o dotaci, kterou ţadatelé o dotaci v rámci centrální výběrové řízení na dodavatele monté předloţí na příslušném Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu. 4. Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11 5. Platební a obchodní podmínky Centrální výběrové řízení na dodavatele monté realizuje pro jednotlivé odběratele v rámci ČRS Rada ve smyslu dalších podmínek Části B - Specifických podmínek pro poskytnutí dotace pro opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin, záměr b) Operačního programu Rybářství Vítězný dodavatel dodá úhoří monté jednotlivým odběratelům ČRS podle rozpisu centrální dodávky uvedeného v čl. 2. výzvy k podání nabídky a podle č. 3. zadávací dokumentace. Fakturace bude provedena dodavatelem úhořího monté přímo na jednotlivé odběratele v rámci ČRS. Dodavatel je povinen předloţit návrh smlouvy o dodávce monté, který bude jednotný pro jednotlivé odběratele ČRS a bude součástí nabídky jako příloha č. 1. Jednotliví odběratelé podle poţadavků uvedených v centrální dodávce úhořího monté uzavřou smlouvu s vítězným dodavatelem samostatně. Dodavatel je povinen zahrnout do smlouvy všechny podmínky, které stanoví zadavatel. Povinné podmínky stanovené zadavatelem, které musí být obsaţeny ve smlouvě: 1. Dodavatel je oprávněn zajistit provedení kterékoliv činnosti podle této Smlouvy prostřednictvím svého subdodavatele. V takovém případě odpovídá za plnění svých závazků z této smlouvy, jako by takovou činnost prováděl sám. 2. Termín plnění: centrální dodávku úhořího monté, resp. jednotlivé dodávky v rámci ČRS je povinen dodavatel splnit nejpozději do od podpisu smlouvy s dodavatelem. 3. Po předání dodávky vystaví dodavatel do 14 dnů fakturu se všemi zákonnými náleţitostmi. Objednavatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího doručení. 6. Požadavky zadavatele na formální stránku nabídky Nabídka uchazeče musí být zpracována podle jednotné závazné osnovy. Součástí nabídky uchazeče musí být vyjádření nebo doloţení poţadovaných podkladů ke všem uvedeným bodům osnovy ve stanoveném pořadí: a) úvodní list nabídky identifikační údaje o uchazeči, b) prohlášení o nabídkové ceně zpracované v souladu s čl. 2 zadávací dokumentace, c) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů d) prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení e) návrh smlouvy s dodavatelem (příloha č. 1). Nabídku, zpracovanou v souladu s výzvou a zadávací dokumentací je uchazeč povinen podat písemně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále a v jedné kopii. Podání nabídky elektronickými prostředky zadavatel nepřipouští.

12 Originál nabídky bude výrazně označen jako ORIGINÁL, kopie nabídky bude výrazně označena jako KOPIE. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Číslování listů a řazení jednotlivých dokladů musí být ve všech vyhotoveních nabídky totoţné. Všechny listy nabídek musí být pevně spojeny s výjimkou návrhu smlouvy. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiloţen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Uchazeč je povinen opatřit nabídku datem, podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče a razítkem na poslední straně nabídky. Uchazeč je také povinen podepsat veškerá prohlášení a další dokumenty, na kterých je podpis uchazeče výslovně poţadován výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen všechny písemné právní úkony činěné v souvislosti s podáním nabídky učinit způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy. 7. Poskytování informací účastníkům výběrového řízení Ţádosti o dodatečné informace k výběrovému řízení je moţno vznášet na ovou adresu 8. Další podmínky a práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: a) dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky, b) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce (zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řízení v případě, ţe dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje), c) umoţnit uchazečům do konce lhůty pro podávání nabídek zpět vzetí jejich nabídky, d) nevracet uchazeči nabídku, e) zrušit výběrové řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodů, nejpozději však do uzavření smlouvy s dodavatelem. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. 9. Oznámení o výsledku výběrového řízení Zadavatel odešle oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného odkladu všem uchazečům, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení.

13 10. Uzavření smlouvy Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem z výběrového řízení do 30 dnů od doručení oznámení o výsledku výběrového řízení všem uchazečům, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení. V Praze dne Ing. Jan Štípek jednatel ČRS... JUDr. Alexander Šíma předseda ČRS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více