Znalecký posudek č. 12/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 12/2015"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení. Vypracováno ke dni: Vlastník: FARDIS CZ, s.r.o. Průmyslová 729/3, Holice Olomouc 17 Objednatel: Mgr. Renáta Jančová Insolvenční správce dlužníka FARDIS CZ, s.r.o., IČ: Dr. E. Beneše 1873/ Bruntál Vypracoval: A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 Správnost znaleckého posudku stvrzují zpracovatelé: Mgr. David Smejkal Ing. Vladislav Valenta Bc. Jan Mlčák V Praze dne Toto ocenění obsahuje 29 stran (z toho 23 stran textu a 6 stran příloh), předává se ve dvou vyhotoveních.

2 Obsah 1. Znalecký úkol Prohlášení znaleckého ústavu Předmět ocenění Prohlídka věcí nemovitých Podklady pro vypracování znaleckého posudku Nález Identifikační údaje Místopis a vstupní údaje Metody zjištění hodnoty Oceňované věci nemovité Posudek Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav Pozemky Výnosové ocenění Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací PODMÍNKY PLATNOSTI CENY Závěr Znalecká doložka Přílohy Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí LV 1542, k.ú. Holice u Olomouce Snímek z katastrální mapy předmětného území 2

3 1. Znalecký úkol Znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. (IČO: ), se sídlem Na Poříčí 3a, Palladium, Praha 1, byl pověřen vypracováním odhadu: Tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV 1542, k.ú. Holice u Olomouce, vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o., IČO: , se sídlem Průmyslová 729/3, Holice, Olomouc 17. Ocenění je provedeno ke dni místního šetření, tj Účelem ocenění je stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení. Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu, než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost tohoto ocenění je dále omezena faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. Ocenění je provedeno jako tržní, jehož výsledkem je odhad tržní hodnoty, kterou se dle International Valuation Standards rozumí 1 : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Pojem tržní hodnota dle International Valuation Standards odpovídá pojmu obvyklá cena dle 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 1.1. Prohlášení znaleckého ústavu Znalecký ústav prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění, ani není majetkově či personálně propojen s objednatelem, dlužníkem, insolvenčním správcem (jeho zástupcem) nebo jinými osobami účastnícími se insolvenčního řízení. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znaleckého ústavu a zpracovatelů tohoto znaleckého posudku. Toto ocenění je časově omezeno horizontem nejvýše šesti měsíců od data zpracování, po uplynutí této doby je nutné provést jeho aktualizaci. Znalecký ústav předpokládá, že mu objednatel, zástupci dlužníka a zástupci insolvenčního správce předali úplné, věrohodné a pravdivé podklady a informace pro ocenění, aniž by prováděl jejich detailní ověření. Znalecký ústav tak nenese jakoukoliv odpovědnost, vyjde-li následně najevo, že tomu tak není, ani za to, pokud v době zpracování tohoto znaleckého posudku případně existovaly či existují (nebo naopak) jakékoliv závazky či práva nebo jiné skutečnosti a okolnosti, ke kterým znaleckému ústavu nebyly objednatelem předány příslušné podklady či informace a které by mohly zakládat důvod k přezkoumání tohoto ocenění. Znalecký ústav nepřejímá žádnou odpovědnost za případné následné změny v právních podmínkách, ani za případné změny v tržních a celospolečenských podmínkách, které by mohly následně zakládat důvod k přezkoumání tohoto znaleckého posudku. Znalecký ústav nepředpokládá, že by nějaká povinnost byla důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události a podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování tohoto znaleckého posudku. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto znaleckém posudku, a jsou zpracovány nezaujatě a profesionálně. 4

5 1.2. Předmět ocenění Předmětem ocenění jsou věci nemovité zapsané na LV č. 1542, k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ke dni ocenění ve vlastnictví: FARDIS CZ s.r.o., včetně veškerého příslušenství, inženýrských sítí a všech součástí. Věci nemovité zapsané na LV č. 1542, k.ú. Holice u Olomouce Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Stavba Využití dle LV 319/ zastavěná plocha a nádvoří Holice č.p. 729 výroba 319/ ostatní plocha manipulační plocha 320/ ostatní plocha manipulační plocha Celkem Zdroj: výpis z KN, LV 1542 k.ú. Holice u Olomouce 2. Prohlídka věcí nemovitých Místní šetření se uskutečnilo dne za účasti paní Mgr. Renáty Jančové (insolvenční správce dlužníka) a Ing. Vladislava Valenty za znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. 3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Základní podklady - kopie výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, list vlastnictví č. 1542; vyhotoveno dálkovým přístupem dne Situační podklady - kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Holice u Olomouce, vyhotovená z Publikace dat ISKN nahlížení do KN dne Projektové podklady - půdorysy a řezy, technická zpráva, stavebně technická zpráva (nafoceno) 4. Ostatní podklady - fotodokumentace a informace zjištěné při místním šetření - informace z dálkového přístupu do KN - ortofotomapa 5

6 - informace získané z internetu: zejména na https://isir.justice.cz/isir, a další Věci nemovité jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního šetření. 6

7 4. Nález 4.1. Identifikační údaje Identifikace insolvenčního správce: Mgr. Renáta Jančová insolvenční správce dlužníka Dr. E. Beneše 1873/ Bruntál Identifikace povinného: Údaje z obchodního rejstříku (dlužník) : Obchodní firma: FARDIS CZ, s.r.o. Datum zápisu: 8. února 1999 Identifikační číslo: Sídlo: Olomouc Holice, Průmyslová 729/3, PSČ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: Způsob jednání: Společníci: Jménem společnosti jedná jednatel. Je-li jmenováno více jednatelů, jedná jménem společnosti každý jednatel samostatně. Podepisování společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel, je-li jmenováno více jednatelů, připojí svůj podpis alespoň jeden z nich. Společník: UNIFLEX Moravia s.r.o., IČ: Zahradní 1440/36, Bruntál Podíl: Vklad: ,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Zástavní právo k obchodnímu podílu: viz Výpis z obchodního rejstříku v Přílohách Základní kapitál: Údaje o insolvencích: ,- Kč viz Výpis z obchodního rejstříku v Přílohách 7

8 4.2. Místopis a vstupní údaje Všeobecné místopisné údaje Olomouc je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy. Ve městě o rozloze ha žije cca 100 tisíc obyvatel. Olomouc je známá svými historickými památkami i jako významné vzdělávací centrum, je vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů. Olomouc je největší město ležící na řece Moravě. Rozkládá se v Hornomoravském úvalu v nivě řeky Moravy při soutoku s Bystřicí zleva ve východní části města a Mlýnským potokem zprava v jižní části města. Obklopena je úrodnou krajinou Hané. Katastrální území Holice u Olomouce je jednou z 26 částí města. Rozkládá se na východě města a má cca obyvatel. Je zde umístěno mnoho podniků a firem. Údaje o oceňovaných věcech nemovitých Předmětem ocenění je pozemek parc.č. 319/2 včetně výrobní haly na něm stojící a okolní pozemky parc.č. 319/3 a 320/1, ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Oceňované věci nemovité se nachází v průmyslové zóně, při ulici Průmyslová. Hala je dvoulodní, přízemní s dvoupodlažní administrativní částí směrem k silnici. Obě lodě haly mají sedlovou střechu. Současný stav Oceňovaná hala, ze které byla odstraněna veškerá technologie, není od roku 2013 v provozu, je odpojena od medií a zakonzervována. Objekt je ve zhoršeném technickém stavu z důvodu neustálého narušování vstupu do objektu a vykrádání součástí vhodných ke zpeněžení. Areál je oplocený, dobře dostupný i pro kamionovou dopravu, přímo z ulice Průmyslová (parc.č. 319/11 vlastník Statutární město Olomouc) po vlastním pozemku parc.č. 320/1. 8

9 Ortofotomapa Omezení vlastnických práv Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 1542, k.ú. Holice u Olomouce ze dne jsou vyznačena následující omezení (viz LV 1542 v Přílohách): Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek do výše: ,- Kč s příslušenstvím a veškerých budoucích pohledávek, až do výše: ,- Kč, které mohou vzniknout do oprávnění pro: Česká spořitelna, a.s. Zástavní právo smluvní k zajištění : - pohledávek do výše: ,- Kč s příslušenstvím - pohledávek do výše ,- Kč s příslušenstvím - budoucích pohledávek do výše ,- Kč, které vzniknou do oprávnění pro: Česká spořitelna, a.s. Zástavní právo soudcovské ve výši ,- Kč s příslušenstvím; návrh na zřízení soudcov. zást. práva podán dne oprávnění pro: Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu zajišťující pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím vznik zástavního práva dne oprávnění pro: Finanční úřad v Bruntále Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Milan Suchánek povinnost k: FARDIS CZ, s.r.o. 9

10 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti povinnost k: FARDIS CZ, s.r.o. Zástavní právo soudcovské ve výši ,- Kč, návrh na zřízení práva podán dne oprávnění pro: Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc Zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. Údaje o vlivech na obvyklou cenu Oceňovaný objekt leží v průmyslové oblasti města, je dobře dostupný z místní komunikace. Přístup k nemovitostem Areál je dobře dostupný přímo z ulice Průmyslová (parc.č. 319/11 vlastník Statutární město Olomouc) po vlastním pozemku parc.č. 320/1. Vztah k územnímu plánu Podle platného územního plánu města Olomouc se oceňovaná hala s pozemky nachází v zóně: V, plochy smíšené výrobní. 10

11 4.3. Metody zjištění hodnoty Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda porovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod: nákladové a porovnávací. V ocenění je uvažováno s cenami bez vlivu DPH. Nemovitosti jsou oceňovány na základě předaných podkladů a na základě provedené prohlídky nemovitosti. 11

12 4.4. Oceňované věci nemovité Pozemky v areálu Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 1542 Obec: Olomouc Katastrální území: Holice u Olomouce Parcela č. Výměra m 2 Druh Využití 319/ zastavěná plocha a nádvoří Holice, č.p výroba 319/ ostatní plocha manipulační plocha 320/ ostatní plocha manipulační plocha Výměra pozemků celkem m Hala - výčet místností: podlaží místnost m 2 podlaží místnost m 2 výrobní hala 1 940,50 chodba 13,00 vstupní zádveří 14,10 zasedací místnost 26,60 vrátnice 13,60 předsíň - sprcha 2,20 chodba 14,60 WC 2,20 šatna - muži 16,80 kancelář - sekret. 56,30 umývárna - muži 8,70 kuchyňka 3,50 úklid. komora 1,90 2. NP kancelář - ředitel 33,00 předsíň - muži 4,10 cvhodba 20,30 WC - muži 7,90 kancelář - obchod 13,30 1. NP šatna - ženy 11,20 kancelář - obchod 20,50 umývárna - ženy 4,90 WC - muži 2,50 předsíň - ženy 2,00 WC - ženy 2,50 WC - ženy 1,50 kancelář - ekonom. 20,90 chodba 7,50 umývárna 5,40 denní místnost 14,40 CELKEM 209,20 chodba 10,60 kancelář - vedoucí 10,50 kancelář - kvalitář 10,50 mistr výroby 4,00 sklad plyn. Lahví 1,60 CELKEM 2 100,90 Celkem : 2 310,10 m 2 Venkovní zpevněná plocha, parc.č. 319/ ,00 m 2 12

13 5. Posudek 5.1. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav V tomto případě byla obvyklá cena stanovena pro jednotku obestavěného prostoru, nebo zastavěné plochy podle dostupných a citovaných podkladů. Výchozí cena byla zjištěna jako násobek jednotky zjištěnou cenou. Od této výchozí ceny je odečteno přiměřené opotřebení. Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení. Za inženýrské sítě se považují stavby umístěné zpravidla pod povrchem země, u kterých nelze objektivně stanovit jejich opotřebení. Proto pro tyto stavby je taxativně stanovena jejich plánovaná životnost a z toho vyplývající jejich roční procento opotřebení. Budovy: Výčet budov 1. Budova na parc.č. 319/2 (vlastní parcela č. 319/2) Popis, výměry, výpočet ceny: 1. Budova na parc. č. 319/2 Budova je postavena na vlastní parcele č. 319/2. Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Informativní obestavěný prostor: m 3 Zastavěná plocha 1.NP.: m 2 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 2 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu. Izolace proti zemní vlhkosti: s izolací vodorovnou. Krov: sedlový. Střešní krytina: trapézový plech. Svislé nosné konstrukce: ocelový skelet. Obvodové stěny: cihelného zdiva v tl. do 45 cm. Vnější úprava povrchů: omítka vápenná hladká s nástřikem. Stropy: betonové monolitické. Schodiště: betonové se stupni s PVC. Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka štuková. Okna: plastová s dvojsklem. Dveře: plastové i dřevěné. Vrata: kovová. Podlahy obytných místností: x. 13

14 Podlahy nebytových místností: koberec, PVC, dlažba, beton. Vytápění: býval plynový kotel - již není. Elektro: světelný a motorový rozvod. Rozvod vody: studené a teplé. Rozvod kanalizace: je proveden. Rozvod plynu: je proveden. Zdroj teplé vody: boiler - odstraněn. Vybavení kuchyně: bez vybavení - zcizeno. Vybavení koupelny: sprchový kout, umyvadlo - vytrhané baterie. Vybavení WC: klozet. Dispoziční řešení: Skladově výrobní část: 1.NP: skladový a výrobní prostor Administrativní část: 1.NP: zádveří, schodišťový prostor, vrátnice, chodby, sociální zázemí muži/ženy, denní místnost, kanceláře, rozvodna NN/VN, Trafostanice, kotelna 2.NP: schodišťový prostor, chodba, zasedací místnost, předsíň, wc, kanceláře, kuchyňka, sociální zázemí muži/ženy Technický stav: Prohlídkou byly zjištěny závady. Jsou to zejména: Dle místního šetření je zřejmé, že objekt není delší dobu využíván. Kovové demontovatelné prvky objektu byly odstraněny (vnitřní kovové vestavby), demontovány baterie u zařizovacích předmětů, vytrhané kabelové vedení, demontovaná otopná tělesa, poničené výplně otvorů, a další závady vzniklé přičiněním jiných osob. Rekonstrukce, modernizace: Podle poskytnutých dokumentů proběhla rekonstrukce objektu v období kolem roku 1999 a V roce 1999 proběhla rekonstrukce obvodového pláště a administrativní vestavby. V roce 2007 proběhla další vestavba v hale k administrativní části. Stáří budovy: = cca 35 roků Výpočet ceny část skladové/výrobní (24106 m 3 * 2500 Kč/m 3 ) Kč část administrativní (3125 m 3 * 4500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2015 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2015 Kč Rok uvedení do provozu 1980 Plánovaná životnost roků 80 Opotřebení % Cena k roku 2015 Kč Zaokrouhlení Kč 0.00 Cena zaokrouhlená Kč Rekapitulace 1.1. Budova na parc.č. 319/2 Kč Budovy Kč

15 Inženýrské sítě: Výčet inženýrských sítí: Inženýrské sítě tvoří 2 % z nákladové ceny staveb celkem Kč opotřebení % 50 Inženýrské sítě po opotřebení Kč Rekapitulace nákladových cen 1. Budovy 1. Budovy Kč Inženýrské sítě Kč Stavby celkem Kč Pozemky Použitá metodika Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o. Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových map zastavěných pozemků. Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně. Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty. Dle výpisu z katastru nemovitostí Město: Olomouc Katastrální území: Holice u Olomouce Parcela č. Výměra m 2 Druh Využití 319/ zastavěná plocha a nádvoří 319/ ostatní plocha manipulační plocha 320/ ostatní plocha manipulační plocha Výměra pozemků celkem m Výpočet ceny Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč

16 Směrná cena pozemku byla stanovena odborným odhadem. Pozemky celkem Kč REKAPITULACE: 1. Stavby Kč Pozemky Kč Celkem Kč Věcnou hodnotu věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542, k.ú. Holice u Olomouce, stanovenou nákladovou metodou odhadujeme ve výši (po zaokrouhlení): Kč Věci nemovité jsou oceňovány na základě předaných a předložených podkladů a na základě provedeného místního šetření. 16

17 5.2. Výnosové ocenění VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY Je uvažováno s obvyklým nájemným v dané lokalitě s přihlédnutím k využití a kvalitě jednotlivých ploch. Zdrojem výnosů jsou výrobní nebo skladové plochy s administrativním zázemím. Vzhledem ke skutečnosti, že není, vzhledem k umístění haly, předpoklad využití administrativních ploch samostatně (tyto prostory jsou v podstatě propojeny a navazují na výrobní prostory), uvažujeme s jednotnou směrnou cenou za pronájem 1 m 2 ploch. Celkem ploch : 2 310,10 m 2 Venkovní zpevněné plochy : 3 548,00 m 2 Typy užitných ploch Užitná Nájemné Nájemné/rok plocha m2 Kč/m2/měsíc Kč výrobní nebo skladové s admin. zázemím venkovní zpevněné CELKEM Nájemné celkem ročně Kč Ztráta % 15 Nájemné za objekt celkem po odečtení ztrát Kč Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy (objednavatelem nebyly poskytnuty přesnější informace, proto jsou náklady stanoveny odborným odhadem), ve výši cca 25%: Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného Kč Výdaje (náklady) Kč Roční výnos Kč Výnosová hodnota nemovitosti: t.j. haly, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 10 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 10 % Z uvedeného vyplývá, že hodnotu věcí nemovitých v areálu stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši: ,- Kč 17

18 5.3. Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou porovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů věcí nemovitých srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s věcmi nemovitými a pohyb cen jednotlivých jejich typů, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto porovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu s věcmi nemovitými, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci věcí nemovitých. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na šestiměsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro porovnatelné věci nemovité. S přihlédnutím k umístění oceňovaných věcí nemovitých, jejich technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsme názoru, že oceňované věci nemovité jsou obchodovatelné. U věcí nemovitých, jež jsou inzerovány realitními kancelářemi v nabídkových cenách a které jsou velmi často oproti cenám nakonec realizovaným nadhodnocené, počítáme s cenami upravenými adekvátně k jejich nadhodnocení. Z našich zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji pohybuje u tohoto druhu věcí nemovitých okolo 15% hodnoty z požadované ceny nad možnou cenou realizovatelnou a tedy i obvyklou. Údaje o cenách pro porovnávací metodu čerpáme z nabídek realitních novin, časopisů a serverů. 18

19 Z aktuální nabídky vybíráme: Skladové prostory, Grygov u Olomouce, užitná plocha 360 m² Prodej komerčního objektu v Grygově u Olomouce s perfektní dostupností na dálnici Brno - Ostrava. Na celooploceném pozemku s posuvnou vstupní bránou se nachází oplechovaná hala na betonových obvodových nosnících. Uvnitř haly betonová podlaha, osvětlení, 3x vstupní posuvná vrata, zastavěná plocha haly 366 m2, výška haly cca 10 metrů. Dále se u vstupu na pozemek nachází zděný objekt o zastavěné ploše 44 m2, který je po rekonstrukci a může sloužit jako vrátnice nebo zázemí pro halu. Elektřina 50A. Vše ve velmi dobrém stavu. Celková plocha pozemku m2. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,85): 5 400,- Kč/m 2 užitné pl. Výrobní hala, Ostrava, užitná plocha m² Komerční areál, jenž je tvořen výrobní halou o zastavěné ploše m2, kancelářemi v NP o 324 m2, technickým a sociálním zázemím 396 m2, betonovou zpevněnou plochou m2. Areál se nachází v průmyslové zóně na jihovýchodě Ostravy. Přístup do objektu je upraven pro automobilovou i kamionovou dopravu. Pozemek má celkem m2. V severním přízemním přístavku je umístěno sociální zázemí pro zaměstnance a sklady. Administrativní prostory se nacházejí v patrovém přístavku ve východní části objektu. Hala se dvěma loděmi o šířce 12 m je provedena ze železobetonových prefabrikátů, stěny jsou postaveny z opláštěných panelů, výška haly 9,6 m. Vytápění teplovzdušné jednotky. Po celé hale je rozveden stlačený vzduch. Vytápění kanceláří je zajištěno lokálním kotlem. Stav hal je úměrný době jejich používání, jen s udržovacími náklady. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,85): 4 900,- Kč/m 2 užitné pl. 19

20 Skladová hala, Brněnská, Hradec Králové, užitná plocha m² Prodej skladu o zastavěné ploše m2, pozemek m2. Jedná se o skladovací a opravárenské zařízení modulární betonové konstrukce. Budova je rozdělena do několika sekcí a je ve velmi dobrém stavu. Hlavní vchod se nachází na západní straně, kde jsou umístěna dvoje elektricky ovládaná vrata a manipulační prostor dostatečné velikosti pro nákladní vozidla. Užitná plocha ( x 0,9=) m2. Nabídková cena: Kč, tj. cca Kč/m 2 užitné plochy Cena redukovaná (x 0,85): 6 000,- Kč/m 2 užitné pl. Vyhodnocení získaných informací: Z vyhodnocení tohoto segmentu trhu, tj. výrobní nebo skladové prostory, lze vyvodit závěr, že s obdobnými věcmi nemovitými se v dané lokalitě obchoduje. Nabídka tohoto typu věcí nemovitých je však v dané lokalitě omezená, a proto při stanovení hodnoty vycházíme z porovnatelných věcí nemovitých z jiných, obdobně velkých měst v republice. Jsme si pochopitelně vědomi skutečnosti rozdílnosti výše uvedených objektů, avšak výše uvedené věci nemovité (vybrané pro porovnání) nám poskytují informaci o možném rozpětí jednotkových cen tohoto typu prostor. Nabídková cena m 2 užitné plochy výrobních nebo skladových prostor se pohybuje v uvedené inzerci v závislosti na velikosti, charakteru, umístění v mikrolokalitě, kvalitě ploch a vybavení v rozpětí od cca do Kč/m 2 užitné plochy. Po zkrácení nabídkových cen se cena za 1 m 2 užitné plochy pohybuje v rozpětí od cca do Kč/m 2 Oceňovaná hala není po dobu více než jednoho roku využívaná, media jsou odpojena, vnitřní prostory devastovány. V tomto konkrétním případě stanovujeme směrnou cenu za 1 m 2 užitné plochy pod spodní hranicí uvedeného intervalu, výši: 4 500,- Kč m 2 x Kč = ,- Kč Hodnotu věcí nemovitých uvedených na LV 1542, k.ú. Holice u Olomouce, stanovenou porovnávací metodou odhadujeme ve výši: tis. Kč 20

21 PODMÍNKY PLATNOSTI CENY 1. Cena je platná za dodržení výše uvedených předpokladů a skutečností. Platnost ceny je omezena časovým horizontem šesti měsíců. 21

22 Závěr Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu tržní hodnoty věcí nemovitých: Nákladová hodnota areálu Kč Výnosová hodnota areálu Kč Srovnávací hodnota areálu Kč Každá z metod hodnotí nemovitost z určitého hlediska, má určitou vypovídací schopnost a je podkladem pro stanovení odhadu tržní hodnoty. V tomto případě je nejvíce vypovídající cena stanovená na základě výnosu. Na základě výše uvedených skutečností, odhadujeme tržní hodnotu oceňovaných věcí nemovitých, zapsaných na LV 1542, k.ú. Holice u Olomouce ve výši (po zaokrouhlení): tis. Kč Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní výbor pro oceňovací standardy (IVSC). Je rovněž v souladu s 2, zákona č. 151 o oceňování majetku, který definuje obvyklou cenu. Prohlašujeme, že při provedení ocenění jsme osobou nezávislou. 22

23 Znalecká doložka Znalecký posudek byl proveden: znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaným podle ustanovení 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, nerostných surovin, movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů, kapitálových účastí a podniků, oceňování nepeněžitých vkladů hmotných i nehmotných při zakládání společností, popř. zvyšování základního jmění ve smyslu obchodního zákoníku, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku, kapitálových účastí v jiných společnostech. Znalecký posudek byl zapsán do znaleckého deníku pod pořadovým číslem 1165/12/2015. V Praze dne A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 23

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p. 3274 na pozemku parc.č. 2887/63

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 3/8 rodinného domu č.p. 83 na parcele parc. č. st. 76 a parcel parc. č. st. 76 a parc. č. 60/7, včetně příslušenství, vše kat. území

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více