TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE"

Transkript

1 TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě a v souladu s Podmínkami realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v akademickém roce 2012/2013 A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky 4. Výroba a volba technologie 5. Všeobecná rovnováha 6. Ekonomický zisk, příjmy a náklady firmy 7. Model dokonale konkurenčního trhu 8. Model nedokonale konkurenčního trhu 9. Trh výrobních faktorů trh půdy a trh práce 10. Trh výrobních faktorů trh kapitálu 11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu 12. Teorie veřejné volby 13. Makroekonomie a základní makroekonomické agregáty 14. Model jednoduché ekonomiky 15. Model AS-AD 16. Peníze a jejich role v ekonomii 17. Inflace 18. Trh práce a nezaměstnanost 19. Ekonomický růst a ekonomický cyklus 20. Fiskální politika a fiskální teorie 21. Monetární politika a monetární teorie 22. Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu 23. Světový pohyb výrobních faktorů 24. Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika 25. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti 26. Vymezení světové ekonomiky 27. Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století 28. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky 29. Integrace a globalizace světové ekonomiky 30. Centra světové ekonomiky 31. Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice 32. Rozvojové země 33. Centrálně plánované ekonomiky 34. Postavení Česka ve světové ekonomice 1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě [1] LEBIEDZIK, M., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Světová ekonomika. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Karviná, ISBN [2] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, 2012 ISBN [3] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, ISBN Další studijní literatura viz sylaby předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A a Světová ekonomika. 2

3 B. JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ OBORY Studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obor: BANKOVNICTVÍ 1. Bankovnictví A 2. Peněžní a kapitálové trhy A 3. Platební a zúčtovací styk 4. Pojišťovnictví A 5. Řízení finančních rizik A [1] DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, ISBN X. [2] MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress, ISBN [3] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN [4] POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, ISBN [5] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN [6] SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [7] VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě studijní obor: EVROPSKÁ INTEGRACE 1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů 2. Regionální integrační procesy a globalizace světové ekonomiky 3. Specifika integrace na evropském kontinentu 4. Vznik, povaha a vývoj ES a EU 5. Vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování 6. Institucionální rámec Evropské unie 7. Právní základy a rozhodovací proces EU 8. Vynucování komunitárního práva 9. Společné politiky Evropské unie 10. Společná obchodní politika EU 11. Mezinárodně obchodní politika a EU 12. Koordinované politiky Evropské unie 13. Finanční zabezpečení fungování Evropské unie 14. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí 15. Proces vytváření hospodářské a měnové unie (HMU) 16. Společná měnová politika 17. Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím 18. Rozšiřování Evropské unie 19. Česká republika v evropské integraci 20. Hospodářská, územní a sociální soudržnost EU 21. Aplikace strukturální politiky v ČR [1] CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha, ISBN [2] FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno, ISBN [3] FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie. Praha, ISBN [4] JANÍČEK, L., DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie - instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Praha, ISBN [5] LEBIEDZIK, M. Hospodářská politika Evropské unie. Karviná, ISBN [6] LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná, ISBN [7] MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. Karviná, ISBN [8] PAWERA, R. Manažment európskej bezpečnosti. Bratislava, ISBN [9] TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přepr. a aktuál. vydání. Praha, ISBN [10] ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Praha, ISBN [11] ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd. Karviná, ISBN [12] ZLÝ, B. Teorie a praxe ekonomické integrace. Ostrava, ISBN

5 Studijní obor: SOCIÁLNÍ MANAGEMENT 1. Sociální politika 1. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 2. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 3. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby. 4. Sociální zabezpečení v ČR tři pilíře sociálního zabezpečení a jejich charakteristika. 5. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. [1] KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.: 2010, ISBN [2] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, [3] VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha:SLON, Legislativa: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 2. Metody sociální práce a sociální péče 6. Sociální práce s rizikovými skupinami metody sociální práce s příslušníky subkultur. 7. Sociální práce s lidmi ohrožené sociální exkluzí skupiny lidí ohrožených sociální exkluzí, sociální práce v terénu, kompetence sociálního pracovníka, kodex sociálního pracovníka. 8. Formy sociální péče v ČR instituce sociální péče, terénní a pobytová zařízení sociální a zdravotní péče, organizační struktura a personální zajištění organizací, poskytující zdravotní a sociální péči. 9. Sociální gerontologie - poslání sociální gerontologie v sociální péči a vybraných sociálních službách pro seniory. Formy a alternativy aktivního stáří. Charakter ošetřovatelské a sociální péče u seniorů. Paliativní péče, hospicová péče. [1] MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2008, s. 384, ISBN [2] JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 100 s. ISBN [3] HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. České ošetřovatelství 10. Brno: IDVPZ, ISBN Legislativa: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 5

6 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 3. Management 10. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce. 11. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. 12. Klasifikace vývojových etap managementu. 13. Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. 14. Moderní koncepce řízení. Porovnání přístupu k managementu v USA, Japonsku a Evropě. [1] KOL. Management Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN [2] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN Správní řízení 15. Zásady činnosti správních orgánů a zásady správního řízení 16. Subjekty správního práva. 17. Správní řízení 18. Rozhodování ve správním řízení. 19. Opravné prostředky. [1] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Karviná: OPF SU, ISBN [2] SCISKALOVÁ, M. Správní řízení. Karviná: OPF SU, Studijní opora. 5. Právo sociálního zabezpečení 20. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR. 21. Nemocenské pojištění. 22. Důchodové pojištění. 23. Zdravotní pojištění. [1] TRÖSTER a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, ISBN Občanské a rodinné právo 24. Věcná práva 25. Věcná práva k věci cizí 26. Dědické právo 27. Vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi 28. Společné jmění manželů 6

7 [1] SCISKALOVÁ, M. Právo vybrané kapitoly. Karviná: OPF SU, ISBN Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 7. Personalistika 29. Personální práce a personální činnosti v podniku. 30. Vytváření pracovních míst a postup při přijímání a ukončování pracovního poměru. 31. Změny pracovního poměru a pracoviště. Práce managementu s pracovními skupinami. 32. Pracovní doba a dovolená na zotavenou. 33. Hodnocení pracovníků a úkoly managementu v řízení, hodnocení a odměňování pracovníků. [1] KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení. (Východiska a vývoj). Praha: Grada Publishing ISBN [2] Zákoník práce. Olomouc: Anag 2012, 8. aktualizované vydání. ISBN Andragogika 34. Konstituování základů teorie vzdělávání dospělých. 35. Pojetí a dějiny andragogiky. 36. Formální, neformální a informální vzdělávání dospělých. 37. Celoživotní vzdělávání. 38. Rekvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání. [1] BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [2] FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky. Karviná: OPF SU, ISBN [3] PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

8 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA 1. Veřejná ekonomie A + Ekonomika neziskových organizací + Ekonomika odvětví veřejného sektoru 1. Teoretická východiska veřejné ekonomie a veřejný sektor jako klíčový prvek veřejné ekonomie 2. Nástroje veřejné ekonomiky 3. Teoretická východiska neziskového sektoru 4. Neziskové organizace občanského sektoru 5. Odvětví společenských potřeb 6. Odvětví rozvoje člověka 2. Management veřejné správy 7. Operativní aktivita orgánů veřejné správy 8. Strategická aktivita veřejné správy 9. Spolupráce veřejné a soukromé správy 3. Veřejné finance A 10. Veřejné příjmy a veřejné výdaje 11. Fiskální federalismus 12. Rozpočtový deficit a veřejný dluh 13. Soustava veřejných rozpočtů České republiky 4. Veřejná správa 14. Činnost a organizace veřejné správy 15. Subjekty správního práva 16. Rozhodování ve správním řízení, opravné prostředky 17. Obecní zřízení a krajské zřízení 18. Hospodaření ve veřejné správě 19. Úředníci ve veřejné správě, jejich postavení a odpovědnost 5. Psychologie 20. Vlastnosti osobností a typologie osobností 21. Sociální normy, tradice, hodnoty, postoje a jejich změna 6. Sociální politika 22. Sociální stát a typy sociální politiky 23. Oblasti sociální politiky, funkce a principy sociální politiky 24. Sociální zabezpečení v České republice jako nástroj prevence chudoby a sociálního vyloučení 7. Sociologie organizace 25. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmat 26. Byrokracie jako základ organizace 27. Teorie organizačního chování 8. Personalistika veřejné správy 28. Personální plánování v podmínkách veřejné správy 29. Motivace pracovníků ve veřejné správě 30. Hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě 8

9 [1] BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Dotisk 3. vyd. Praha, ISBN [2] BERGEROVÁ, M. Public Relations v občanském sektoru. Praha, [3] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3. vyd. Opava, ISBN [4] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava, ISBN [5] HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. vyd. Praha, ISBN [6] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha, [7] KERN, H., MEHL, Ch., NOLZ, H. a kol. Přehled psychologie. Praha, ISBN [8] KREBS, V. Sociální politika. Praha, ISBN [9] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha, ISBN [10] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha, ISBN [11] LEŠTINSKÁ, V. a kol. Personalistika ve veřejné správě. Brno, ISBN [12] MAREK, J. a kol. Veřejná správa v České republice. Praha, ISBN [13] MIZIA, C. A. Psychologie prodeje a trhu. Karviná, [14] NĚMEC, P. Public relations, praxe komunikace s veřejností. Praha, ISBN [15] NOVOTNÁ, E. Sociologie organizace. 1. vyd. Praha, ISBN [16] OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha, ISBN [17] PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, ISBN [18] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha, ISBN [19] REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha, ISBN [20] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná, ISBN [21] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Distanční studijní opora. Karviná, ISBN [22] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná, [23] ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno, ISBN [24] ŠKARABELOVÁ, S. Komunikace a public relations. Brno, ISBN [25] TETŘEVOVÁ, H. Veřejná ekonomie. Praha, ISBN [26] TOMANCOVÁ, J., SCHELLE, K. a kol. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Praha, ISBN [27] VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha, [28] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [29] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů [30] Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů 9

10 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU 1. Marketing, Management, Obchodní právo 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (rozhodování, komunikace, motivace, analýza, implementace). Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasické řízení, moderní neoklasické řízení, současný management, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Škola lidských vztahů. Pragmatický přístup (metoda MBO, metoda "7S"). Postavení a nové úkoly manažera v organizaci. 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 2. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace marketingového výzkumu. 3. Obchodní právo Subjekty obchodního práva, obchodní společnosti, jejich založení a vznik, zrušení a zánik. Orgány obchodních společností. Úpadek a způsoby jeho řešení. 2. Nauka o podniku, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 4. Proces řízení podniku Postavení a poslání podniku. Organizace a organizační architektura podniku. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. Průběžné a zabezpečovací funkce. Specifika podniků v oboru cestovního ruchu. 5. Podstata, pojetí a význam podnikání, formy podnikání Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich volbu. Typologické členění podniků: specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání. 6. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém České republiky a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob 10

11 v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. 7. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9001, ISO 14001, ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Kvalita v cestovním ruchu. 3. Odvětví cestovního ruchu, Animace v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře, Informatika v cestovním ruchu 8. Objekt a subjekt cestovního ruchu Systém cestovního ruchu. Objekt a subjekt cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, statistické vykazování a satelitní účet cestovního ruchu. 9. Typologie cestovního ruchu Charakteristika a klasifikace forem a druhů cestovního ruchu. Typologie cestovního ruchu. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, ekologické hledisko rozvoje cestovního ruchu, Agenda 21, Natura Etické kodexy v cestovním ruchu. 10. Turistický region a řízení destinace cestovního ruchu Historický vývoj a klasifikace turistických území, destinace cestovního ruchu, řízení destinace, destinační společnosti a jejich význam pro rozvoj turismu v regionu. 11. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu Vývojové trendy cestovního ruchu. Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu České republiky, strategie rozvoje cestovního ruchu v regionech. Globální podmínky rozvoje cestovního ruchu podle UNWTO do roku Cestovní kancelář a cestovní agentura Charakteristika a činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Organizace a řízení cestovní kanceláře. Touroperátorská činnost cestovní kanceláře a činnost prodejní agentury. Využití informačních technologií v cestovním ruchu. 13. Provoz cestovní kanceláře Příprava produktu cestovní kanceláře. Cenová strategie cestovní kanceláře. Kalkulace služeb cestovního ruchu. Prodej a plán rozvoje cestovní kanceláře. Průvodcovská činnost. Animační činnost v cestovním ruchu. Účastníci cestovního ruchu psychologické aspekty. 4. Management služeb cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře, Animace v cestovním ruchu 14. Postavení zprostředkovatelů služeb v cestovním ruchu Definice cestovního ruchu jako ekonomického odvětví, charakteristika služeb cestovního ruchu, vlastnosti a jejich klasifikace. Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Zájezd, cestovní smlouva, pojištění proti insolvenci cestovní kanceláře, pojištění pro cesty a pobyt. 17. Služby ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení 11

12 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Kategorizace ubytovacích a stravovacích zařízení, nabídka a poptávka, charakteristika služeb, řízení pracovních procesů, cenová politika, význam lázeňství v cestovním ruchu. 18. Dopravní služby v cestovním ruchu Využití služeb železniční, letecké, vodní, silniční a ostatní dopravy v cestovním ruchu. Materiálně-technická základna, dopravní řád a dopravní ceniny, cenová politika dopravních služeb, letecké aliance, nízkonákladoví přepravci letecké dopravy, vývojové trendy v dopravních službách pro cestovní ruch. 19. Marketing v cestovním ruchu Podstata a charakteristické znaky marketingu cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, marketingový proces, marketingová koncepce a strategie podniku cestovního ruchu, marketingové plánování. 20. Marketingový mix cestovního ruchu 8 P marketingového mixu cestovního ruchu, význam marketingové komunikace v cestovním ruchu, využití marketingového výzkumu v cestovním ruchu. 5. Geografie cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu České republiky 21. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v České republice Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických oblastí České republiky. 22. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Evropě Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v Evropě, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Evropy. 23. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Asii, Oceánii a Austrálii Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Asie, Austrálie a Oceánie, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací. 24. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Americe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Severní a Jižní Ameriky, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Ameriky. 25. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Africe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Afriky, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Afriky. [1] ČERTÍK, M. a kolektiv. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, ISBN [2] GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, [3] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, ISBN [4] HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, ISBN [5] HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN

13 [6] CHOBOTOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, ISBN [7] JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, ISBN [8] JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika A. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, [9] KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, [10] KOSTKOVÁ, M. Cestovní ruch. Studijní opora. Karviná: OPF SU, [11] KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., ISBN [12] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: AJAK, ISBN [13] MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a cestovním ruchu. Praha: Victoria Publishing, ISBN [14] NĚMČANSKÝ, M. Geografie cestovního ruchu České republiky. SU OPF Karviná, [15] ORIEŠKA, J. Technológia služieb cestovného ruchu I. B. Bystrica: Ekonomická fakulta, ISBN [16] POLÁČEK, J. Ekonomika a provoz zařízení cestovního ruchu. Studijní opora. Karviná: OPF SU, [17] SCISKALOVÁ, M. A KOL. Obchodní právo. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN X. [18] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [19] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN

14 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: EKONOMIKA PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 1. Marketing a služby 1. Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketing služeb, marketing neziskových organizací. 2. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. 3. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. 4. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu. Služba jako produkt. 5. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu, zisku a ztráty. Vlivy působící na tvorbu cen služeb. 6. Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. Faktory ovlivňující distribuci služeb a rozhodování o umístění služeb. 7. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama. Podpora prodeje.public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing. Nástroje a strategie uplatňování komunikačního mixu ve službách. 8. Marketingový informační systém jako součást podnikového informačního systému. Charakteristika základních pojmů. Význam informací pro marketingové rozhodování. Obsah, metody a organizace marketingového výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Primární a sekundární výzkum. Výzkum trhu a veřejné služby. 9. Služby a jejich charakteristika. Definice služeb, jejich vlastnosti a klasifikace. Analýza trhu a výzkum trhu pro odvětví služeb. Identifikace přání a potřeb zákazníků. Význam managementu kvality služeb. Specifika procesů ve službách. Význam a postavení zaměstnanců ve službách. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: SU OPF, ISBN [2] KOTLER, P. A KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, ISBN [4] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, ISBN [5] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

15 2. Podniková ekonomika a řízení nevýrobní sféry 10. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. 11. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). 12. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. 13. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. 14. Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Pojetí nevýrobní sféry, charakteristika odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. 15. Finance podniku. Zdroje financování podniku. Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Platební nástroje v platebním styku, zajišťovací nástroje, rizika plateb. 16. Význam malých a středních podniků, definice, funkce. Srovnání stavu, vývoje a současného postavení malého a středního podnikání v ČR a v EU. Využití sítí v podnikání malých a středních podniků. Podpora malého a středního podnikání v ČR. Podnikatelský plán, zásady jeho tvorby. [1] SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN [2] SYNEK M. A KOL. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishin, ISBN [3] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN [4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, ISBN [5] KORÁB, V., PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN [6] FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN Základy managementu a jeho další specifické formy 17. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. 18. Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. 15

16 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 19. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. 20. Inovační zdroje a podněty. Inovační podnikání malých a středních firem. Zavedení inovací v podniku, úskalí inovačního podnikání, faktory zvyšující inovační činnost, formy financování zavádění inovací v podniku, druhy a formy transferu inovací do podniku. 21. Environmentální management a jeho dopad na podnik. Definice ochrany životního prostředí, uplatňování EMS (environmentální management systém) v podniku obsah standardů, ISO 14000, mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Přínosy pro podniky ze zavedení EMS. Význam ochrany životního prostředí pro podnikatele, jejich nejvýznamnější ekologické povinnosti. [1] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, ISBN [2] DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN [4] MALÝ, M. DĚDINA, J. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing, ISBN [5] CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [6] KONEČNÝ, M. Ekologický management. Karviná: SU OPF, ISBN Ekonomika obchodu, logistika a jakost zboží 22. Význam a postavení obchodu v NH. Vznik obchodu, jeho podstata. Formování obchodu a zbožní výroba. Základní fáze vývoje trhu a obchod. Éra přežití. Produktivní éra. Spotřebitelská éra. Základní činitelé obchodní činnosti a trhu. Řešení základní ekonomické otázky na úrovni obchodu. Funkce obchodu a jeho druhy. 23. Stručný vývoj čs. obchodu. Srovnání obchodu v období první republiky, CPE a v období transformace v rámci odlišného ekonomického modelu řízení NH. Organizace prodeje ve firmě Baťa a jeho nadčasovost. Postavení současného obchodu v ekonomice státu a předpoklady pro další rozvoj. Podíl obchodu na základních makroekonomických ukazatelích. 24. Systémové pojetí a jeho základní prvky. Zboží jako obchodní sortiment, jako technologické skupiny. Zboží jako zásoba. Základní pojmy z řízení zásob. Grafy vývoje zásob. Šířka a hloubka obchodního sortimentu, její technologická a ekonomická stránka. Specializace maloobchodních jednotek. 25. Obchodní operace ve velkoobchodě a v maloobchodě. Obecné požadavky na výběr mechanizačních a manipulačních prostředků, kapacita, flexibilita, ekonomická efektivnost. Dispoziční řešení maloobchodní jednotky. Definice, analýza problémových oblastí, produktivní plochy a pomocné. Pohyb zboží v maloobchodní jednotce, jeho zásady, racionální manipulace se zbožím a největší ohniska napětí. 26. Formy prodeje a jejich výběr. Kritéria volby Základní kroky prodejního procesu. Prodej s převážnou obsluhou prodavače. Pultový prodej, volný výběr a prodej podle vzorků a požadavky na jejich zajištění. Prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám. Samoobslužný prodej. Technické a provozní požadavky na zřízení samoobsluhy. Ekonomický efekt samoobsluhy. Automaty. Prodej na objednávku. 16

17 27. Maloobchod, velkoobchod a retailing, vysvětlení pojmů. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Strukturální a instrumentální znaky maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. Transakcionální teorie a efektivnost obchodního zprostředkování. 28. Maloobchodní síť a její vývojové tendence dle Tietze. Osídlení jako základní územní organizace obchodního podnikání a maloobchodní sítě. Vývojové tendence maloobchodních sítí. Diskontní orientace prodejen. Obchod v obchodě. Zastarávání obchodní sítě. 29. Principy řešení maloobchodní sítě. Akční rádius a dostupnost. Nákupní spád, jeho pojem a vymezení, míra realizace výdajů obyvatelstva a její využití při plánování objemu prodeje. Rovnoměrnost rozmístění maloobchodní sítě a její vztah k potenciálu koupěschopné poptávky. Prostorová a provozní koncentrace. Hierarchie v uspořádání sítě. 30. Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. Vnější a vnitřní stimuly nákupní atmosféry. 31. Plánování prodeje. Základní 3 ekonomické kategorie úspěšnosti prodeje. Výše obratu a jeho struktura, nákupní cena a obchodní přirážka a její struktura. Rabaty a druhy slev. Řízení a plánování zásob. Příklad plánovacích metod. Sledování optimální obrátky zásob v maloobchodě. 32. Základní výběr sortimentu. Zdroje informací o zákaznících. Metoda ABC. Realizace prodejních cen. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Nákladové faktory. Poměry na trhu a ostatní faktory. Technika a psychologie prodeje a její vliv na ekonomickou stránku prodejní činnosti. 33. Logistika. Vymezení obsahu Logistiky, Logistika jako filozofie podnikání, Logistika v podnikatelském prostředí, ekonomický a mezinárodní význam logistiky, distribuční logistika, podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, logistické přístupy ve výrobě, informační zajištění logistických systémů 34. Spotřebitelská práva v ČR a ve světě. Bezpečnost výrobku. Jakost v tržním hospodářství a její zabezpečení. Faktory snižující jakost. Cizorodé látky v potravinách, aditiva, kontaminanty, rezidua, genetická modifikace potravin, radiační ošetření potravin, falšování zboží. Dozorové orgány, jejich práva a povinnosti. Občanská sdružení a organizace na ochranu spotřebitele. [1] STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: SU OPF, ISBN [2] CIMLER, P. A KOL. Retail Management (vybrané kapitoly). Praha: Management Press, 2007 (další reedice). ISBN [3] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN [4] MATUSIKOVÁ, L. Ochrana zájmů spotřebitele - distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [5] GABRYŠOVÁ, M. Teorie jakosti. Karviná: SU OPF, ISBN

18 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: FIREMNÍ FINANCE 1. Finance podniku A 2. Finanční analýza 3. Platební a zúčtovací styk 4. Projektové financování 5. Oceňování majetku [1] BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., ISBN [2] HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. Bratislava: DonauMedia, s.r.o., ISBN [3] CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, ISBN [4] JANOUŠKOVÁ, J. Finanční a ekonomická analýza projektu. Ostrava: Ostravská univerzita, (CD) [5] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN (kap. 4.) [6] POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, ISBN [7] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN [8] RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN [9] SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

19 Studijní obor: MARKETING A MANAGEMENT 1. Marketing 1. Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketingový mix podniku. Subjekty, komponenty a nejdůležitější prvky marketingového instrumentária. 2. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. 3. Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem, základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu. 4. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. 5. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu. 6. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu, zisku a ztráty. 7. Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. 8. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, ISBN [2] KOTLER, P. a KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] SOLOMON, M., MARSHALL, G., STUART, E. Marketing očima světových marketingových manažerů. Brno: Computer Press, a.s., ISBN X. [4] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, ISBN Profilující marketingové a související disciplíny 9. Základní charakteristiky malých a středních firem. Marketing malých a středních firem. Postavení malých a středních firem v rámci národního hospodářství. Podpora malého a středního podnikání. Podnikatelská a inovační centra, inkubátory a jejich význam. 10. Specifika marketingu obcí oproti marketingu podniku. Marketingový mix obcí, charakteristika jeho prvků. Tvorba strategického plánu obcí, strategie positioningu obce. 19

20 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 11. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Legislativa a etika v marketingové komunikaci. Marketingový komunikační mix. Integrovaná marketingová komunikace. Komunikační strategie, nové trendy v marketingové komunikaci. 12. Nákupní marketing se zřetelem na objasnění nákupní marketingové úlohy: (postup při tvorbě strategického plánu nákupu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie a výběr dodavatele). 13. Logistika v dnešním pojetí. Ekonomický a mezinárodní význam logistiky. Vymezení marketingové logistiky, distribuční logistika. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, optimalizace logistického řetězce. Informační zajištění logistických systémů. Logistika v podnikatelském prostředí. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing malých a středních firem. Karviná: SU OPF, ISBN [2] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing obcí. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, [3] MATUŠÍNSKÁ, K. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, ISBN [4] VAŠTÍKOVÁ, M. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, ISBN [5] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN Nauka o podniku a Ekonomika podniku 14. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. 15. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). 16. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. 17. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. 18. Charakteristika podnikových financí. Zdroje financování podniku (vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody). Investice metody jejich hodnocení. Finanční analýza a její význam pro hodnocení podniku. [1] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN [2] WAGNEROVÁ, E. A KOL. Ekonomika a řízení podniku. Karviná: SU OPF, ISBN X. [3] SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha, ISBN [4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, ISBN

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Okruhy k přijímacímu řízení na magisterské studium pro rok 2017/18 katedra 115 management Obor: Management

Okruhy k přijímacímu řízení na magisterské studium pro rok 2017/18 katedra 115 management Obor: Management Okruhy k přijímacímu řízení na magisterské studium pro rok 2017/18 katedra 115 management Obor: Management 1. Psychologické pojetí pracovní činnosti, pracovní výkon a faktory, které ho ovlivňují, metody

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více