TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE"

Transkript

1 TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě a v souladu s Podmínkami realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v akademickém roce 2012/2013 A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky 4. Výroba a volba technologie 5. Všeobecná rovnováha 6. Ekonomický zisk, příjmy a náklady firmy 7. Model dokonale konkurenčního trhu 8. Model nedokonale konkurenčního trhu 9. Trh výrobních faktorů trh půdy a trh práce 10. Trh výrobních faktorů trh kapitálu 11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu 12. Teorie veřejné volby 13. Makroekonomie a základní makroekonomické agregáty 14. Model jednoduché ekonomiky 15. Model AS-AD 16. Peníze a jejich role v ekonomii 17. Inflace 18. Trh práce a nezaměstnanost 19. Ekonomický růst a ekonomický cyklus 20. Fiskální politika a fiskální teorie 21. Monetární politika a monetární teorie 22. Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu 23. Světový pohyb výrobních faktorů 24. Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika 25. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti 26. Vymezení světové ekonomiky 27. Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století 28. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky 29. Integrace a globalizace světové ekonomiky 30. Centra světové ekonomiky 31. Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice 32. Rozvojové země 33. Centrálně plánované ekonomiky 34. Postavení Česka ve světové ekonomice 1

2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě [1] LEBIEDZIK, M., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Světová ekonomika. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Karviná, ISBN [2] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, 2012 ISBN [3] TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha, ISBN Další studijní literatura viz sylaby předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A a Světová ekonomika. 2

3 B. JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ OBORY Studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obor: BANKOVNICTVÍ 1. Bankovnictví A 2. Peněžní a kapitálové trhy A 3. Platební a zúčtovací styk 4. Pojišťovnictví A 5. Řízení finančních rizik A [1] DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, ISBN X. [2] MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví Teorie a praxe. 1.vyd. Praha: Ekopress, ISBN [3] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN [4] POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, ISBN [5] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN [6] SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [7] VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

4 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě studijní obor: EVROPSKÁ INTEGRACE 1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů 2. Regionální integrační procesy a globalizace světové ekonomiky 3. Specifika integrace na evropském kontinentu 4. Vznik, povaha a vývoj ES a EU 5. Vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování 6. Institucionální rámec Evropské unie 7. Právní základy a rozhodovací proces EU 8. Vynucování komunitárního práva 9. Společné politiky Evropské unie 10. Společná obchodní politika EU 11. Mezinárodně obchodní politika a EU 12. Koordinované politiky Evropské unie 13. Finanční zabezpečení fungování Evropské unie 14. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí 15. Proces vytváření hospodářské a měnové unie (HMU) 16. Společná měnová politika 17. Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím 18. Rozšiřování Evropské unie 19. Česká republika v evropské integraci 20. Hospodářská, územní a sociální soudržnost EU 21. Aplikace strukturální politiky v ČR [1] CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha, ISBN [2] FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno, ISBN [3] FOJTÍKOVÁ, L., LEBIEDZIK, M. Společné politiky Evropské unie. Praha, ISBN [4] JANÍČEK, L., DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie - instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Praha, ISBN [5] LEBIEDZIK, M. Hospodářská politika Evropské unie. Karviná, ISBN [6] LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná, ISBN [7] MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. Karviná, ISBN [8] PAWERA, R. Manažment európskej bezpečnosti. Bratislava, ISBN [9] TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přepr. a aktuál. vydání. Praha, ISBN [10] ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Praha, ISBN [11] ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd. Karviná, ISBN [12] ZLÝ, B. Teorie a praxe ekonomické integrace. Ostrava, ISBN

5 Studijní obor: SOCIÁLNÍ MANAGEMENT 1. Sociální politika 1. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 2. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 3. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby. 4. Sociální zabezpečení v ČR tři pilíře sociálního zabezpečení a jejich charakteristika. 5. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. [1] KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.: 2010, ISBN [2] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, [3] VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha:SLON, Legislativa: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 2. Metody sociální práce a sociální péče 6. Sociální práce s rizikovými skupinami metody sociální práce s příslušníky subkultur. 7. Sociální práce s lidmi ohrožené sociální exkluzí skupiny lidí ohrožených sociální exkluzí, sociální práce v terénu, kompetence sociálního pracovníka, kodex sociálního pracovníka. 8. Formy sociální péče v ČR instituce sociální péče, terénní a pobytová zařízení sociální a zdravotní péče, organizační struktura a personální zajištění organizací, poskytující zdravotní a sociální péči. 9. Sociální gerontologie - poslání sociální gerontologie v sociální péči a vybraných sociálních službách pro seniory. Formy a alternativy aktivního stáří. Charakter ošetřovatelské a sociální péče u seniorů. Paliativní péče, hospicová péče. [1] MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2008, s. 384, ISBN [2] JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 100 s. ISBN [3] HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. České ošetřovatelství 10. Brno: IDVPZ, ISBN Legislativa: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 5

6 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 3. Management 10. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce. 11. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. 12. Klasifikace vývojových etap managementu. 13. Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. 14. Moderní koncepce řízení. Porovnání přístupu k managementu v USA, Japonsku a Evropě. [1] KOL. Management Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN [2] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN Správní řízení 15. Zásady činnosti správních orgánů a zásady správního řízení 16. Subjekty správního práva. 17. Správní řízení 18. Rozhodování ve správním řízení. 19. Opravné prostředky. [1] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Karviná: OPF SU, ISBN [2] SCISKALOVÁ, M. Správní řízení. Karviná: OPF SU, Studijní opora. 5. Právo sociálního zabezpečení 20. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR. 21. Nemocenské pojištění. 22. Důchodové pojištění. 23. Zdravotní pojištění. [1] TRÖSTER a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, ISBN Občanské a rodinné právo 24. Věcná práva 25. Věcná práva k věci cizí 26. Dědické právo 27. Vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi 28. Společné jmění manželů 6

7 [1] SCISKALOVÁ, M. Právo vybrané kapitoly. Karviná: OPF SU, ISBN Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 7. Personalistika 29. Personální práce a personální činnosti v podniku. 30. Vytváření pracovních míst a postup při přijímání a ukončování pracovního poměru. 31. Změny pracovního poměru a pracoviště. Práce managementu s pracovními skupinami. 32. Pracovní doba a dovolená na zotavenou. 33. Hodnocení pracovníků a úkoly managementu v řízení, hodnocení a odměňování pracovníků. [1] KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení. (Východiska a vývoj). Praha: Grada Publishing ISBN [2] Zákoník práce. Olomouc: Anag 2012, 8. aktualizované vydání. ISBN Andragogika 34. Konstituování základů teorie vzdělávání dospělých. 35. Pojetí a dějiny andragogiky. 36. Formální, neformální a informální vzdělávání dospělých. 37. Celoživotní vzdělávání. 38. Rekvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání. [1] BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [2] FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky. Karviná: OPF SU, ISBN [3] PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

8 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA 1. Veřejná ekonomie A + Ekonomika neziskových organizací + Ekonomika odvětví veřejného sektoru 1. Teoretická východiska veřejné ekonomie a veřejný sektor jako klíčový prvek veřejné ekonomie 2. Nástroje veřejné ekonomiky 3. Teoretická východiska neziskového sektoru 4. Neziskové organizace občanského sektoru 5. Odvětví společenských potřeb 6. Odvětví rozvoje člověka 2. Management veřejné správy 7. Operativní aktivita orgánů veřejné správy 8. Strategická aktivita veřejné správy 9. Spolupráce veřejné a soukromé správy 3. Veřejné finance A 10. Veřejné příjmy a veřejné výdaje 11. Fiskální federalismus 12. Rozpočtový deficit a veřejný dluh 13. Soustava veřejných rozpočtů České republiky 4. Veřejná správa 14. Činnost a organizace veřejné správy 15. Subjekty správního práva 16. Rozhodování ve správním řízení, opravné prostředky 17. Obecní zřízení a krajské zřízení 18. Hospodaření ve veřejné správě 19. Úředníci ve veřejné správě, jejich postavení a odpovědnost 5. Psychologie 20. Vlastnosti osobností a typologie osobností 21. Sociální normy, tradice, hodnoty, postoje a jejich změna 6. Sociální politika 22. Sociální stát a typy sociální politiky 23. Oblasti sociální politiky, funkce a principy sociální politiky 24. Sociální zabezpečení v České republice jako nástroj prevence chudoby a sociálního vyloučení 7. Sociologie organizace 25. Organizace ve světle vybraných sociologických paradigmat 26. Byrokracie jako základ organizace 27. Teorie organizačního chování 8. Personalistika veřejné správy 28. Personální plánování v podmínkách veřejné správy 29. Motivace pracovníků ve veřejné správě 30. Hodnocení a odměňování pracovníků ve veřejné správě 8

9 [1] BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Dotisk 3. vyd. Praha, ISBN [2] BERGEROVÁ, M. Public Relations v občanském sektoru. Praha, [3] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3. vyd. Opava, ISBN [4] HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava, ISBN [5] HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. vyd. Praha, ISBN [6] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha, [7] KERN, H., MEHL, Ch., NOLZ, H. a kol. Přehled psychologie. Praha, ISBN [8] KREBS, V. Sociální politika. Praha, ISBN [9] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha, ISBN [10] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha, ISBN [11] LEŠTINSKÁ, V. a kol. Personalistika ve veřejné správě. Brno, ISBN [12] MAREK, J. a kol. Veřejná správa v České republice. Praha, ISBN [13] MIZIA, C. A. Psychologie prodeje a trhu. Karviná, [14] NĚMEC, P. Public relations, praxe komunikace s veřejností. Praha, ISBN [15] NOVOTNÁ, E. Sociologie organizace. 1. vyd. Praha, ISBN [16] OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha, ISBN [17] PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, ISBN [18] REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha, ISBN [19] REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha, ISBN [20] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná, ISBN [21] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Distanční studijní opora. Karviná, ISBN [22] SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná, [23] ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno, ISBN [24] ŠKARABELOVÁ, S. Komunikace a public relations. Brno, ISBN [25] TETŘEVOVÁ, H. Veřejná ekonomie. Praha, ISBN [26] TOMANCOVÁ, J., SCHELLE, K. a kol. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Praha, ISBN [27] VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha, [28] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [29] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů [30] Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů 9

10 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU 1. Marketing, Management, Obchodní právo 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (rozhodování, komunikace, motivace, analýza, implementace). Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasické řízení, moderní neoklasické řízení, současný management, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Škola lidských vztahů. Pragmatický přístup (metoda MBO, metoda "7S"). Postavení a nové úkoly manažera v organizaci. 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 2. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace marketingového výzkumu. 3. Obchodní právo Subjekty obchodního práva, obchodní společnosti, jejich založení a vznik, zrušení a zánik. Orgány obchodních společností. Úpadek a způsoby jeho řešení. 2. Nauka o podniku, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 4. Proces řízení podniku Postavení a poslání podniku. Organizace a organizační architektura podniku. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. Průběžné a zabezpečovací funkce. Specifika podniků v oboru cestovního ruchu. 5. Podstata, pojetí a význam podnikání, formy podnikání Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich volbu. Typologické členění podniků: specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání. 6. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém České republiky a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob 10

11 v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. 7. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9001, ISO 14001, ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Kvalita v cestovním ruchu. 3. Odvětví cestovního ruchu, Animace v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře, Informatika v cestovním ruchu 8. Objekt a subjekt cestovního ruchu Systém cestovního ruchu. Objekt a subjekt cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, statistické vykazování a satelitní účet cestovního ruchu. 9. Typologie cestovního ruchu Charakteristika a klasifikace forem a druhů cestovního ruchu. Typologie cestovního ruchu. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, ekologické hledisko rozvoje cestovního ruchu, Agenda 21, Natura Etické kodexy v cestovním ruchu. 10. Turistický region a řízení destinace cestovního ruchu Historický vývoj a klasifikace turistických území, destinace cestovního ruchu, řízení destinace, destinační společnosti a jejich význam pro rozvoj turismu v regionu. 11. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu Vývojové trendy cestovního ruchu. Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu České republiky, strategie rozvoje cestovního ruchu v regionech. Globální podmínky rozvoje cestovního ruchu podle UNWTO do roku Cestovní kancelář a cestovní agentura Charakteristika a činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Organizace a řízení cestovní kanceláře. Touroperátorská činnost cestovní kanceláře a činnost prodejní agentury. Využití informačních technologií v cestovním ruchu. 13. Provoz cestovní kanceláře Příprava produktu cestovní kanceláře. Cenová strategie cestovní kanceláře. Kalkulace služeb cestovního ruchu. Prodej a plán rozvoje cestovní kanceláře. Průvodcovská činnost. Animační činnost v cestovním ruchu. Účastníci cestovního ruchu psychologické aspekty. 4. Management služeb cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře, Animace v cestovním ruchu 14. Postavení zprostředkovatelů služeb v cestovním ruchu Definice cestovního ruchu jako ekonomického odvětví, charakteristika služeb cestovního ruchu, vlastnosti a jejich klasifikace. Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Zájezd, cestovní smlouva, pojištění proti insolvenci cestovní kanceláře, pojištění pro cesty a pobyt. 17. Služby ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení 11

12 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Kategorizace ubytovacích a stravovacích zařízení, nabídka a poptávka, charakteristika služeb, řízení pracovních procesů, cenová politika, význam lázeňství v cestovním ruchu. 18. Dopravní služby v cestovním ruchu Využití služeb železniční, letecké, vodní, silniční a ostatní dopravy v cestovním ruchu. Materiálně-technická základna, dopravní řád a dopravní ceniny, cenová politika dopravních služeb, letecké aliance, nízkonákladoví přepravci letecké dopravy, vývojové trendy v dopravních službách pro cestovní ruch. 19. Marketing v cestovním ruchu Podstata a charakteristické znaky marketingu cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, marketingový proces, marketingová koncepce a strategie podniku cestovního ruchu, marketingové plánování. 20. Marketingový mix cestovního ruchu 8 P marketingového mixu cestovního ruchu, význam marketingové komunikace v cestovním ruchu, využití marketingového výzkumu v cestovním ruchu. 5. Geografie cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu České republiky 21. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v České republice Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických oblastí České republiky. 22. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Evropě Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v Evropě, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Evropy. 23. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Asii, Oceánii a Austrálii Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Asie, Austrálie a Oceánie, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací. 24. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Americe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Severní a Jižní Ameriky, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Ameriky. 25. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Africe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu Afriky, potenciál cestovního ruchu a charakteristika významných turistických destinací Afriky. [1] ČERTÍK, M. a kolektiv. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, ISBN [2] GABRYŠOVÁ, M. Řízení jakosti A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, [3] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, ISBN [4] HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, ISBN [5] HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN

13 [6] CHOBOTOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, ISBN [7] JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, ISBN [8] JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika A. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, [9] KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, [10] KOSTKOVÁ, M. Cestovní ruch. Studijní opora. Karviná: OPF SU, [11] KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Grada Publishing, a.s., ISBN [12] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: AJAK, ISBN [13] MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a cestovním ruchu. Praha: Victoria Publishing, ISBN [14] NĚMČANSKÝ, M. Geografie cestovního ruchu České republiky. SU OPF Karviná, [15] ORIEŠKA, J. Technológia služieb cestovného ruchu I. B. Bystrica: Ekonomická fakulta, ISBN [16] POLÁČEK, J. Ekonomika a provoz zařízení cestovního ruchu. Studijní opora. Karviná: OPF SU, [17] SCISKALOVÁ, M. A KOL. Obchodní právo. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN X. [18] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [19] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN

14 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: EKONOMIKA PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 1. Marketing a služby 1. Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketing služeb, marketing neziskových organizací. 2. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. 3. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. 4. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu. Služba jako produkt. 5. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu, zisku a ztráty. Vlivy působící na tvorbu cen služeb. 6. Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. Faktory ovlivňující distribuci služeb a rozhodování o umístění služeb. 7. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama. Podpora prodeje.public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing. Nástroje a strategie uplatňování komunikačního mixu ve službách. 8. Marketingový informační systém jako součást podnikového informačního systému. Charakteristika základních pojmů. Význam informací pro marketingové rozhodování. Obsah, metody a organizace marketingového výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Primární a sekundární výzkum. Výzkum trhu a veřejné služby. 9. Služby a jejich charakteristika. Definice služeb, jejich vlastnosti a klasifikace. Analýza trhu a výzkum trhu pro odvětví služeb. Identifikace přání a potřeb zákazníků. Význam managementu kvality služeb. Specifika procesů ve službách. Význam a postavení zaměstnanců ve službách. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná: SU OPF, ISBN [2] KOTLER, P. A KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, ISBN [4] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, ISBN [5] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

15 2. Podniková ekonomika a řízení nevýrobní sféry 10. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. 11. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). 12. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. 13. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. 14. Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Pojetí nevýrobní sféry, charakteristika odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. 15. Finance podniku. Zdroje financování podniku. Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Platební nástroje v platebním styku, zajišťovací nástroje, rizika plateb. 16. Význam malých a středních podniků, definice, funkce. Srovnání stavu, vývoje a současného postavení malého a středního podnikání v ČR a v EU. Využití sítí v podnikání malých a středních podniků. Podpora malého a středního podnikání v ČR. Podnikatelský plán, zásady jeho tvorby. [1] SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN [2] SYNEK M. A KOL. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishin, ISBN [3] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN [4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, ISBN [5] KORÁB, V., PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN [6] FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN Základy managementu a jeho další specifické formy 17. Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. 18. Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. 15

16 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 19. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. 20. Inovační zdroje a podněty. Inovační podnikání malých a středních firem. Zavedení inovací v podniku, úskalí inovačního podnikání, faktory zvyšující inovační činnost, formy financování zavádění inovací v podniku, druhy a formy transferu inovací do podniku. 21. Environmentální management a jeho dopad na podnik. Definice ochrany životního prostředí, uplatňování EMS (environmentální management systém) v podniku obsah standardů, ISO 14000, mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Přínosy pro podniky ze zavedení EMS. Význam ochrany životního prostředí pro podnikatele, jejich nejvýznamnější ekologické povinnosti. [1] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, ISBN [2] DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN [4] MALÝ, M. DĚDINA, J. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing, ISBN [5] CHOBOTOVÁ, M. Inovační podnikání. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [6] KONEČNÝ, M. Ekologický management. Karviná: SU OPF, ISBN Ekonomika obchodu, logistika a jakost zboží 22. Význam a postavení obchodu v NH. Vznik obchodu, jeho podstata. Formování obchodu a zbožní výroba. Základní fáze vývoje trhu a obchod. Éra přežití. Produktivní éra. Spotřebitelská éra. Základní činitelé obchodní činnosti a trhu. Řešení základní ekonomické otázky na úrovni obchodu. Funkce obchodu a jeho druhy. 23. Stručný vývoj čs. obchodu. Srovnání obchodu v období první republiky, CPE a v období transformace v rámci odlišného ekonomického modelu řízení NH. Organizace prodeje ve firmě Baťa a jeho nadčasovost. Postavení současného obchodu v ekonomice státu a předpoklady pro další rozvoj. Podíl obchodu na základních makroekonomických ukazatelích. 24. Systémové pojetí a jeho základní prvky. Zboží jako obchodní sortiment, jako technologické skupiny. Zboží jako zásoba. Základní pojmy z řízení zásob. Grafy vývoje zásob. Šířka a hloubka obchodního sortimentu, její technologická a ekonomická stránka. Specializace maloobchodních jednotek. 25. Obchodní operace ve velkoobchodě a v maloobchodě. Obecné požadavky na výběr mechanizačních a manipulačních prostředků, kapacita, flexibilita, ekonomická efektivnost. Dispoziční řešení maloobchodní jednotky. Definice, analýza problémových oblastí, produktivní plochy a pomocné. Pohyb zboží v maloobchodní jednotce, jeho zásady, racionální manipulace se zbožím a největší ohniska napětí. 26. Formy prodeje a jejich výběr. Kritéria volby Základní kroky prodejního procesu. Prodej s převážnou obsluhou prodavače. Pultový prodej, volný výběr a prodej podle vzorků a požadavky na jejich zajištění. Prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám. Samoobslužný prodej. Technické a provozní požadavky na zřízení samoobsluhy. Ekonomický efekt samoobsluhy. Automaty. Prodej na objednávku. 16

17 27. Maloobchod, velkoobchod a retailing, vysvětlení pojmů. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Strukturální a instrumentální znaky maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. Transakcionální teorie a efektivnost obchodního zprostředkování. 28. Maloobchodní síť a její vývojové tendence dle Tietze. Osídlení jako základní územní organizace obchodního podnikání a maloobchodní sítě. Vývojové tendence maloobchodních sítí. Diskontní orientace prodejen. Obchod v obchodě. Zastarávání obchodní sítě. 29. Principy řešení maloobchodní sítě. Akční rádius a dostupnost. Nákupní spád, jeho pojem a vymezení, míra realizace výdajů obyvatelstva a její využití při plánování objemu prodeje. Rovnoměrnost rozmístění maloobchodní sítě a její vztah k potenciálu koupěschopné poptávky. Prostorová a provozní koncentrace. Hierarchie v uspořádání sítě. 30. Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. Vnější a vnitřní stimuly nákupní atmosféry. 31. Plánování prodeje. Základní 3 ekonomické kategorie úspěšnosti prodeje. Výše obratu a jeho struktura, nákupní cena a obchodní přirážka a její struktura. Rabaty a druhy slev. Řízení a plánování zásob. Příklad plánovacích metod. Sledování optimální obrátky zásob v maloobchodě. 32. Základní výběr sortimentu. Zdroje informací o zákaznících. Metoda ABC. Realizace prodejních cen. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Nákladové faktory. Poměry na trhu a ostatní faktory. Technika a psychologie prodeje a její vliv na ekonomickou stránku prodejní činnosti. 33. Logistika. Vymezení obsahu Logistiky, Logistika jako filozofie podnikání, Logistika v podnikatelském prostředí, ekonomický a mezinárodní význam logistiky, distribuční logistika, podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, logistické přístupy ve výrobě, informační zajištění logistických systémů 34. Spotřebitelská práva v ČR a ve světě. Bezpečnost výrobku. Jakost v tržním hospodářství a její zabezpečení. Faktory snižující jakost. Cizorodé látky v potravinách, aditiva, kontaminanty, rezidua, genetická modifikace potravin, radiační ošetření potravin, falšování zboží. Dozorové orgány, jejich práva a povinnosti. Občanská sdružení a organizace na ochranu spotřebitele. [1] STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: SU OPF, ISBN [2] CIMLER, P. A KOL. Retail Management (vybrané kapitoly). Praha: Management Press, 2007 (další reedice). ISBN [3] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN [4] MATUSIKOVÁ, L. Ochrana zájmů spotřebitele - distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN [5] GABRYŠOVÁ, M. Teorie jakosti. Karviná: SU OPF, ISBN

18 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Studijní obor: FIREMNÍ FINANCE 1. Finance podniku A 2. Finanční analýza 3. Platební a zúčtovací styk 4. Projektové financování 5. Oceňování majetku [1] BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., ISBN [2] HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. Bratislava: DonauMedia, s.r.o., ISBN [3] CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, ISBN [4] JANOUŠKOVÁ, J. Finanční a ekonomická analýza projektu. Ostrava: Ostravská univerzita, (CD) [5] POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, ISBN (kap. 4.) [6] POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, ISBN [7] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN [8] RŮČKOVÁ, P., ROUBÍČKOVÁ, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN [9] SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN

19 Studijní obor: MARKETING A MANAGEMENT 1. Marketing 1. Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketingový mix podniku. Subjekty, komponenty a nejdůležitější prvky marketingového instrumentária. 2. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. 3. Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem, základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu. 4. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. 5. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu. 6. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění. Křivka obratu, zisku a ztráty. 7. Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. 8. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej. Přímý marketing. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, ISBN [2] KOTLER, P. a KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN [3] SOLOMON, M., MARSHALL, G., STUART, E. Marketing očima světových marketingových manažerů. Brno: Computer Press, a.s., ISBN X. [4] KOLEKTIV AUTORŮ. Základy marketingu. Praha: VŠE, ISBN Profilující marketingové a související disciplíny 9. Základní charakteristiky malých a středních firem. Marketing malých a středních firem. Postavení malých a středních firem v rámci národního hospodářství. Podpora malého a středního podnikání. Podnikatelská a inovační centra, inkubátory a jejich význam. 10. Specifika marketingu obcí oproti marketingu podniku. Marketingový mix obcí, charakteristika jeho prvků. Tvorba strategického plánu obcí, strategie positioningu obce. 19

20 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 11. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Legislativa a etika v marketingové komunikaci. Marketingový komunikační mix. Integrovaná marketingová komunikace. Komunikační strategie, nové trendy v marketingové komunikaci. 12. Nákupní marketing se zřetelem na objasnění nákupní marketingové úlohy: (postup při tvorbě strategického plánu nákupu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie a výběr dodavatele). 13. Logistika v dnešním pojetí. Ekonomický a mezinárodní význam logistiky. Vymezení marketingové logistiky, distribuční logistika. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, optimalizace logistického řetězce. Informační zajištění logistických systémů. Logistika v podnikatelském prostředí. [1] HECZKOVÁ, M. Marketing malých a středních firem. Karviná: SU OPF, ISBN [2] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing obcí. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, [3] MATUŠÍNSKÁ, K. Marketingová komunikace. Karviná: SU OPF, ISBN [4] VAŠTÍKOVÁ, M. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, ISBN [5] NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN Nauka o podniku a Ekonomika podniku 14. Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. 15. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). 16. Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. 17. Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. 18. Charakteristika podnikových financí. Zdroje financování podniku (vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody). Investice metody jejich hodnocení. Finanční analýza a její význam pro hodnocení podniku. [1] WAGNEROVÁ, E., MATUSIKOVÁ, L. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF, ISBN [2] WAGNEROVÁ, E. A KOL. Ekonomika a řízení podniku. Karviná: SU OPF, ISBN X. [3] SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha, ISBN [4] CHOBOTOVÁ, M. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná, ISBN

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více