1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU"

Transkript

1 Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební Ing. Ivana Souralová - ředitelka odb. stavebního Jungmannova Praha 1 V Praze Věc: Námitky účastníka řízení na základě 85 odst. 1 b) a odst. 2 písm. a), b) a c) Stavebního zákona o umístění stavby sp.zn S-MHMP 45912/2007/OST/Št Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves a současně k řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby. Městská část podává námitky k výše uvedenému řízení o umístění stavby, protože stavba má přímý zásah do vlastnického práva k pozemkům a stavbám, kterých se záměr dotýká, a protože umístěním výše jmenované stavby je dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se městská část zabývá, a to péče o všestranný rozvoj svého území, péče o potřeby svých občanů a ochrana veřejného zájmu vyjádřeného v zákonech a jiných právních předpisech. Námitky účastníka řízení: 1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU Hlavním účelem SOKP je propojit navazující radiální síť dálnic a rychlostních komunikací a ochránit Prahu před vnitrostátním a mezinárodním tranzitem. Dále má rozvádět dopravu se zdrojem nebo cílem v Praze a v poslední řadě propojovat okrajové části města. (Tato spíše podružná funkce okruhu je často hrubě zavádějícím způsobem absolutizována a používána jako základní argument pro obhajobu trasy J, což se týká i předložené dokumentace). Průvodní zprávy z období srpen 2003, září 2005 a prosinec 2007 se odvolávají na soulad umístění stavby s usnesením vlády ČR č. 631 z r (U stavby 518 se též hovoří o usnesení vlády ČR č. 741 z r ) Zmiňuje se usnesení rady Z-HMP č. 306 z r Usnesení vlády č. 631 ovšem právě naopak v bodě III. ukládá ministru hospodářství a primátoru hl. města Prahy určit trasu silničního okruhu kolem Prahy v rámci územně plánovací dokumentace velkého územního celku pražské aglomerace, tedy mimo území Prahy! Usnesení vlády č. 741 ani žádná z jeho příloh trasování okruhu přes Suchdol vůbec nezmiňuje! Usnesení rady Z-HMP č. 306 pouze převádí SOKP do majetku a správy státu, s konkrétním trasováním okruhu nemá nic společného a naopak podtrhuje zodpovědnost státu za jeho přípravu a výstavbu. Trasování staveb 518 a 519, definování funkcí okruhu a jeho dopravních vazeb na nadřazenou dopravní síť je dle Průvodní zprávy tak fakticky založeno pouze na územním plánu HMP schváleném jako ÚP sídelního útvaru, nikoliv VÚC! Zcela je zamlčeno, že SOKP tvoří integrální součást transevropské dálniční sítě v rámci multimodálního koridoru IV. Je financován státem, fondy EU resp. úvěry evropských bankovních institucí s garanciemi státu. Hlavní město Praha se na jeho financování žádným způsobem nepodílí. SOKP je předmětem mezinárodních dohod. Je konkrétně vč. mapového podkladu zakotven v Přístupové dohodě k EU z r Byl obsažen také např. v Národní

2 strategii ČR pro Fond soudržnosti, sektor dopravy, v níž se náš stát zavázal kromě jiného k respektování procesů EIA dle zák. 244/1992 a Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o rozvoji transevropské dopravní sítě TEN-T. Tento dokument uvádí, že transevropské dálnice a silnice míjejí hlavní sídelní útvary na trasách stanovených na síti. Mají zajišťovat plynulý, bezpečný a komfortní průjezd především dálkové dopravy Dokumentace předložená k územnímu řízení (trasa J ) je s touto evropskou regulí v jednoznačném rozporu tím, že tranzitní dopravu do města naopak přivádí, v mimořádně složitém dopravním uspořádání v Suchdole (tunely, dvoupatrový most) s dalším dvoupatrovým tunelem Zámky ji mísí s vnitroměstskou dopravou a na transevropské komunikaci tak vytváří úzké nebezpečné hrdlo! Hrubě účelově Průvodní zpráva dále zamlčuje existenci klíčového usnesení vlády ČR č.1064 z , které ukládá ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby SOKP! 15) Územní řízení na stavbu 518 (a 519) tj. trasu J je v rozporu s usnesením vlády ČR č z Uvedené usnesení vlády bylo přijato v důsledku vysoké kontroverznosti sz segmentu SOKP, kvůli oprávněným pochybnostem o variantě J a zjevně i na základě doporučení a požadavků orgánů Evropské unie. Porovnáním dvou známých variant J a Ss se v dohodě s Ministerstvem dopravy zabývá i evropská iniciativa Jaspers. Výsledky by v obou případech měly být k dispozici do poloviny letošního roku. Procesy územního plánování na jednu z hodnocených variant však vytvářejí pro taková porovnání krajně nerovné podmínky a fakticky ho degradují na akademické cvičení bez jakéhokoliv praktického efektu! To jistě není účelem rozhodnutí vlády ani činnosti evropských expertů. Na okraj uvádíme, že na Magistratu ve výstavním prostoru v přízemí budovy MHMP Jungmannova 29, Praha 1 (při vchodu z ul. Charvátovy) je vysvětlen veřejnosti prospěch rychlostní silnice R1 na jednom z monitorů takto: "převádí státní a mezinárodní tranzitní dopravu mimo územi města" Plánovaná trasa vede ovšem přes území města a je tak v příkrém rozporu se stanovenými cíli propagační prezentace. 2) Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací Změna územního plánu HMP č. Z 1000/00 nebyla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou a není tedy platná a pro konání úřadů použitelná. Části stavby tunel Zámky,MÚK Čimice, MÚK Ústecká jsou tedy navrženy v rozporu s platným územním plánem. 3) Rozpor se Strategickým plánem hl.m. Prahy Řešení varianty J SOKP zavádí tranzitní dopravu do zastavěného území Prahy a na mostě přes Vltavu a v úsecích skrz městské části Bohnic, Čimic a Dolních Chaber a nekoncepčně slučuje tuto tranzitní dopravu s městskou individuální automobilovou dopravou se všemi negativními důsledky (viz stávající situace na Barrandovském mostě a Jižní spojce). Toto řešení neumožňuje spojení obou břehů veřejnou dopravou. Preferování individuální automobilové dopravy na území hlavního města je v rozporu se Strategickým plánem hl.m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

3 č.19/03 ze dne ). 4) Absence kladného stanoviska EIA Na základě výsledků studie Posouzení variant J a Ss severozápadního segmentu SOKP pořízené v srpnu 2007 Ministerstvem dopravy, která prokázala možnost a výhodnost realizace varianty Ss vydalo MŽP Sekce ochrany klimatu a ovzduší dne Svodné stanovisko č.j /ENV/07/2691/800/ENV/07. Toto Stanovisko konstatuje, že realizace varianty Ss byla potvrzena s tím, že nově upravená trasa SOKP ovlivňuje méně NPR Větrušická rokle než dříve navržená trasa. Úprava je zároveň provedena v takovém rozsahu, že pro tuto optimalizovanou trasu Ss zůstává v platnosti Stanovisko EIA ze dne Současně se uvádí, že předložený průkaz průchodnosti varianty Ss kolem ÚJV v Řeži věcně vylučuje přípustnost realizace varianty J tj. trasování staveb 518 a 519 v DÚR. Tyto stavby předložené k územnímu řízení tak nemají souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů dle 11 zákona č. 244/1992 Sb. Ve znění zákona 132/2000 Sb. 5) Rozpor projektu se stavem projednaným v procesu EIA Části trasy jsou v DÚR řešeny způsobem významně odlišným od stavu posuzovaného v dokumentaci EIA. Nově navržený patrový tunel Zámky, přechodnice komunikace do jedné úrovně a zejména směrový posun trasy z polohy nad ČOV o stovky metrů blíže ke obytné zástavbě Dolních Chaber s přímými dopady na hlukovou a emisní situaci zcela nezbytně vyžadují nové hodnocení vlivů na životní prostředí. 6) Nedodržení podmínek Stanoviska EIA pro trasu J Investor nerespektuje v předložené dokumentaci podmínky souhlasného Stanoviska vlivu stavby na životní prostředí pro trasu J vydaného dne , č.j. NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. Neplnění podmínek se týká především: podm. 8) Umístění dešťových usazovacích a retenčních nádrží v předstihu konzultovat s orgány ochrany přírody a se zástupci samosprávy minimálně se zástupci samosprávy konzultace neproběhly. podm. 9) Kanalizace pro odvádění dešťových vod vod do Vltavy nesmí být vedena přes přírodní památky Sedlecké skály a Zámky v rozporu s dokumentací EIA je navrhován dvoupatrový tunel pod PP Zámky s technologií hloubení předpokládající až 20 m hlubokou stavební jámu (viz příloha D.3. K DÚR z 01/2008). Plánovaný mimořádný objem zemních prací cca m3 bude navíc vyžadovat pro 50 60% objemu použití trhavin. Přirodní památka Zámky tak nebude potenciálně narušena kanalizací pro dešťovou vodu ale přímo masivně zdevastována! podm.23) Konkrétní stavební řešení mostu přes Vltavu stanovit v územním a stavebním řízení. Při výběru stavebního řešení mostního objektu respektovat následující podmínky: a)mostní objekt bude navržen tak, že předpolí mostu (místo kde se most odpojuje od terénu) bude ležet nad hranicí PP Sedlecké skály na levém břehu a PP Zámky na pravém břehu Vltavy. b) Pilíře mostu budou umístěny na obou březích těsně u Vltavy. c)mezi předpolím mostu a pilířem mostu těsně u Vltavy nebude na zemském povrchu žádná další stavební část mostního objektu (pilíře, kanalizace odvodnění mostu včetně spadiš tových šachet

4 atd.) d)výstavba mostu a další stavební činnosti(např. Odvoz materiálu z hloubeného tunelu Suchdol do nákladních člunů na Vltavě) nebude zasahovat do PP Sedlecké skály a PP Zámky. e) Mostní objekt bude navržen i s odděleným přechodem pro pěší a cyklisty. Plnění těchto podmínek se jeví vesměs jako nemožné (Viz komentář k podm. 8) podm. 38) Zpracování hlukové studie pro fázi výstavby studie vypracována nebyla. podm. 40) V předstihu před zahájením územního řízení vyřešit způsob odvozu, uložení přebytku výkopového materiálu a odvozové trasy v v dohodě s orgány místních samospráv projednávaná stavba vyvolá ohromný přebytek v objemu min. 3,5 milionu m3 zeminy. (Viz též objem zemních prací tunelu Zámky!) V Průvodní zprávě se k tomu říká, že věc je řešena ve Studii odvozu vytěženého materiálu, Pragoprojekt, a.s., a že tato Studie byla projednána s dotčenými stranami. Toto tvrzení je zcela lživé. S nejvíce dotčenou stranou, tj. MČ Suchdol ani MČ Dolní Chabry vůbec nikdo nejednal! Plnění řady dalších podmínek je přitom v rozporu s požadavkem MŽP odkládáno až na následující stupeň projektové dokumentace, což považujeme za nepřípustné (inženýrsko geologické a hydrogeologické průzkumy, monitorování antropogenní vegetace apod.). 7) Hrubé nesplnění podmínek v žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu na stavbu SOKP 519 Suchdol - Březiněves nebyla podána v souladu se stavebním zákonem, resp. s požadavky vyhl. 503./2006 Sb. (obsahové náležitosti dle přílohy 8. vyhl.). Žádost je doplněna pouze mapami s vyznačeným hlukovým pásmem a seznamem zasažených pozemků a návrhem ochranného hlukového pásma v Průvodní zprávě PÚDISu z 12/2007. Žadatel nepředložil formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 8 a zejména nedoložil závazná stanoviska dotčených orgánů. Podle našeho přesvědčení nesměl odb. stavební takovou žádost vůbec přijmout! Sporné je však i slučování dvou na sobě závislých řízení v jedno. Jedná se o řetězení správních aktů poškozující práva účastníků řízení. 8) Exhalační studie je neplatná Obecný popis stavu Ovzduší je jedním ze základních složek životního prostředí a jeho znečištění má velký dopad na celkový stav životního prostředí ve městě a na zdraví obyvatelstva. Zároveň je Praha jednou z oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí (dle nařízení vlády ze dne , kterým se mění nařízení č. 429/2005 Sb. ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší). Hlavním problémem je v současnosti znečištění z dopravy, konkrétně z individuální automobilové dopravy. Z toho také plyne charakter znečištění. Hlavními polutanty jsou prašný aerosol a oxidy dusíku. Znečištění je prostorově vázáno hlavně na pozemní komunikace a jejich okolí a časově vázáno zejména na provoz na těchto komunikacích. Po vystavení plánovaného projektu se s tohoto údolí stane neobytný kotel plný hluku, emisí a toxických látek a prachu, které se usadí na zahradách, domech a které stovky občanů budou nuceni dýchat.

5 Dolní Chabry leží v údolí a v důsledku této polohy patří již dnes mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jelikož u nás převládají západní větry a pozemky se nacházejí na východ od staveniště a plánované silnic, budou se prach a zplodiny emisí koncentrovat na a nad územím městské části, jelikož nebudou mít úniku, protože údolí je ze zbývající tří stran uzavřeno kopci. Z nově budované silnice můžou v důsledku havárie uniknout některé toxické látky, protože zde má vést těžká kamionová doprava na trase TEN-T. Co je ale nejhorší: trasa má vést přímo přes obytnou zástavbu. Od nejbližších domů má být vzdálena jen několik desítek metrů. Za inverze bude situace ještě horší. Hluk ze staveniště a kolemjedoucích stavebních vozidel odrážejících se od skály a tím rezonování na další stěny domu bude léta narušovat kvalitu života našich občanů. Nejvíce postižené pozemky a stavby jsou na ulicích Pod Zámečkem, K Brnkám, K Draháni, Doksanská, Domašínská, Pod Hrazí, Jirkovská, U Jirkovské, Bílenecké náměstí, vše Praha 8 Dolní Chabry leží více než 50 rodinných domů. Odkaz na: Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002, relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities. L189/12-25, (18 July 2002) Odborné posudky Posudek podle 17 odst.1 zák. 86//2002 Sb. a NV 350/2002, přílohy č.9; zpracoval PUDIS a.s., březen příloha č. 9 Dokumentace, č. zak a Hodnocení o vlivu znečišťujících látek v ovzduší dle NV 350/2002, příloha č.9; MUDr. Kazmarová, SZU, PUDIS a.s., květen příloha č. 10 Dokumentace,. zak.č jsou starší než dva roky, což je maximální lhůta platnosti, kterou stanoví zákon o ovzduší. Navíc se opírají o již neplatné právní předpisy! V tomto ohledu klíčové nařízení vlády č. 350/2002 bylo nahrazeno nařízením č. 597/2006, které obsahuje zásadní změny v řízení a posuzování kvality ovzduší. Časový horizont posudků je jen k r. 2010, kdy stavba s jistotou ještě ani nebude uvedena do provozu. Výchozí dopravně inženýrské údaje vč. prognóz jsou naprosto překonané dosavadním vývojem. Např. pro r se na mostě přes Vltavu uvažuje s intenzitou pouhých osobních a 4640 nákladních vozidel. Skutečnost přitom bude prokazatelně minimálně 2,5 x vyšší! Imisní pozadí jsou hodnocena na bázi nevěrohodně působících výsledků dle modelu ATEM a liší se od map znečištění ovzduší zpracovaných Hydrometeorologickým ústavem. Posudky jsou proto pro účely územního řízení naprosto nepoužitelné! 10) Trasa J je nebezpečná K předloženému řešení SOKP 518, 519 ve variantě J existuje konkurenční varianta Ss. Při porovnání obou variant J a Ss z hlediska základních charakteristik vychází, že varianta Ss, sice o 4,5 km delší, je ve stavebních nákladech o cca 6,0 miliard Kč levnější, což je dáno velkým rozsahem umělých staveb (tunely, mosty, zdi, galerie) ve variantě J. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu a analýzy rizik je varianta J na kraji únosnosti, zatímco varianta Ss je prakticky bezproblémová, jak se uvádí ve srovnávací studii Ministerstva dopravy, srpen 2007.

6 Z hlediska životního prostředí je varianta Ss doporučena souhlasným stanoviskem EIA MŽP jako vhodná v dlouhodobém horizontu oproti variantě J, která v současné době nemá souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů (EIA), neboť podmiňující stanovisko z roku 2002 ztratilo platnost. Z hlediska realizovatelnosti není u trasy Ss překážky, průchodnost kolem ÚJV ŘEŽ je dokladována zmíněnou srovnávací studií Ministerstva dopravy a projednána pozitivně s tím, že trasa SOKP ve variantě Ss neovlivní jadernou bezpečnost, radiační a fyzickou ochranu včetně havarijní připravenosti. Ze strategického hlediska je varianta Ss hodnocena jako vhodnější i ve vyjádření náčelníka GŠ Armády ČR gen. J. Šedivého v dopise ze dne Komunikace tohoto typu jsou častým cílem pro vzdušné napadení, což s sebou nese i možnost bezprostředního ohrožení civilního obyvatelstva žijícího v těsné blízkosti. Z uvedených důvodů nedoporučuji realizaci variant, které na silničním okruhu okolo Prahy předpokládají výstavbu tunelů a jsou vedeny hustě obydlenými oblastmi. Rizika v souvislosti s mezinárodním terorismem jsou ještě daleko větší. Ministr vnitra I. Langer k tomu v těchto dnech prohlásil: Je zřejmé, že se ČR bude stále více transformovat ze státu čistě logistického na stát, o němž teroristé uvažují jako o cíli svého svého útoku. Složité dopravní uspořádání s dvouúrovňovými tunely a mosty u staveb 518 a 519 s mimořádně složitými únikovými cestami, komplikovaným přístupem záchranných sborů a omezenými objízdnými trasami by svým dopravně strategickým významem nesporně představovalo v hlavním městě státu nanejvýš atraktivní subjekt kritické infrastruktury, jak říkají odborníci. Dále je zcela nejasné, jak jsou v Dokumentaci zohledněny evropské směrnice, podle kterých je zakázáno vozit nebezpečné náklady přes hustě obydlené oblasti nebo velkoměsta. V případě potřebné výjimky na každý transport by potom takový zvláštní konvoj značně komplikoval provoz na segmentu okruhu fakticky městského charakteru, aby splnil podmínky: European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR), Commission Directive 2006/89/EC of 3 November 2006 (deadline for transposition in the Member States ) 10) Nesoulad projektu s českými a mezinárodními normami Navržené řešení stavby 519 nevyhovuje českým a mezinárodním normám a předpisům. V souhrnném stanovisku Ministerstva dopravy k DÚR staveb SOKP, st. 518 Ruzyně -Suchdol a st. 519 Suchdol-Březiněves č.j. 452/ IPK/2 ze dne se v závěru uvádí: K těmto stavbám pouze připomínáme, že pro objekty, které nejsou navrženy v souladu s normami,.je třeba požádat ŘSD ČR o souhlas s odchylným řešením. Ve sdělení MD z jsou uvedeny stavby,..které nejsou navrženy v souladu s normami, včetně uvedení normy. Zde je jejich výčet: - Tunel Suchdol, ČSN Projektování tunelů pozemních komunikací, Přivaděč Čimice, ČSN Projektování místních komunikací, a - MÚK Ústecká, ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Ve vyjádření Ministerstva dopravy ze dne č.j. 452/ IPK/8 se uvádí, že..naše stanovisko č.j. 452/ IPK/2 ze dne měníme takto: - souhlasíme s návrhem tunelů Suchdol a Rybářka, zahrnutých ve stavbě 518, a rovněž souhlasíme s předloženou bezpečnostní studií, zpracovanou k těmto tunelům.

7 - souhlasíme s celkovou DÚR stavby 518 Ruzyně-Suchdol - souhlasíme s celkovou DÚR stavby 519 Suchdol-Březiněves Všechny objekty těchto staveb jsou již v souladu s platnými normami. V dokumentaci však nejsou průkazně doloženy změny, které požadovala v prosinci 2007 Ministerstvem odsouhlasená bezpečnostní studie z 09/2005 a ani úpravy technické dokumentace, kterými byl u předmětných objektů nesoulad s normami odstraněn. 11) Projekt neobsahuje řešení krizových situací během provozu stavby Řešení krizových situací během provozu stavby není v dokumentaci zapracováno. Jedná se především o řešení objízdných tras během havárií v kritických částech okruhu a přivaděče (tunely, křižovatky, mosty apod.) a řešení kritických havárií v tunelech (např. únik jedovatých látek). Žádáme vypracování příslušných krizových plánů. 12) Námitka proti platnosti doložené plné moci Podmínkou zahájení řízení je podnět účastníka řízení, respektive toho subjektu, který se vydání rozhodnutí za splnění všech zákonných podmínek domáhá. Rozhodnutí vykonavatele veřejné správy (totiž pověřeného stavebního úřadu), který zahajuje toto řízení o územním rozhodnutí a o umístění stavby liniového charakteru a o umístění stavby deklarované jakožto veřejně prospěšné stavby, je společensky nesmírně závažné a svým dosahem ovlivní nejenom občany obce hl.m. Prahy, ale i občany celé České republiky a občany Evropské unie. Ústřední orgán státní správy ve věci dopravní infrastruktury, resp. tímto ústředním orgánem zřízená příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic svěřilo tuto celoevropsky významnou investici do dopravní infrastruktury k zajištění jejího dosažení z rukou státu do rukou soukromého subjektu, a to obchodní společnosti VIS a.s., se sídlem Bezová 1558, Praha 4. Plná moc uzavřená mezi zmocnitelem, totiž státní organizací ŘSD, a zmocněncem, totiž soukromým subjektem akciovou společností VIS, předpokládá zajištění v plné moci specializovaných činností a i obecný dodatek o podávání návrhů se týká pouze těchto činností. V předložené plné moci není specifikován úkon spojený s územním řízením a řízením o ochranném hlukovém pásmu. 13) Změna návrhové kategorie staveb 518, 519 SOKP (stavby 518, 519) je navržen v kategorii R34/100, odvozené z kategorie R26,5/100 v souladu s dříve platnou ČSN V těchto kategoriích jsou navrženy úseky, které jsou již v provozu, tj. SO 510, SO 515, SO 516, SO 517. Totéž platí pro úseky, které jsou ve výstavbě, tj. SO 513, SO 514. Tyto kategorie odpovídají dle posledního vydání ČSN (10/2004) kategoriím R33,5/100, respektive R27,5/100. V této kategorii je vyhotovena dokumentace DÚR předložená k územnímu řízení staveb č. 518 a 519. Nepochopitelné je sdělení MD č.j. 452/ IPK/5 z , že pro stavby 518 a 519 je stanovena kategorie S34,0/100 (silnice I. třídy č. I/1). Toto rozhodnutí znamená technicky ve smyslu ČSN čl.4.2. degradaci již zprovozněné a připravované části SOKP z komunikace R s omezeným přístupem (vyloučení nemotorové a pomalé dopravy včetně vyloučení přímého

8 přístupu) na komunikaci S s neomezeným přístupem. Využívat takovou komunikaci mohou i např. kombajny, koňské povozy, cyklisté apod. Je naprosto nepochopitelné ponižování transevropské komunikace sítě TEN-T na komunikaci typu S s neomezeným přístupem. Okruh kolem Prahy díky hvězdicovému vedení dálnic v České republice je jedním z největších dálničních uzlů v Evropě. Ponížením kategorie se tak dále výrazně potvrdí vytvoření úzkého hrdla celého systému s mimořádně složitým a uživatelsky nevhodným dopravním uspořádáním staveb 518 a 519, které povede ke kolapsům, zácpám a haváriím. 14) Neexistence investičního záměru pro stavby 518, 519 Stavby SOKP 518, 519 v odhadovaných nákladech cca 30 miliard Kč se připravují v rozporu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., neboť jsou zařazeny do rozpočtu SFDI s přidělenými čísly ISPROFIN a , aniž by pro ně kdy byl vypracován Investiční záměr. Ministerstvo dopravy neexistenci Investičního záměru zdůvodňuje sdělením z tím, že příslušná vyhláška ministerstva financí platí teprve od r. 2001! 15) Námitky k Hlukové studii a) podklady ovlivňující emise náhradních liniových zdrojů hluku Autor Hlukové studie: Silniční okruh kolem Prahy stavba č.519 Suchdol Březiněves, podklady pro doplněk k žádosti o ÚR v zadání používá návrhové silniční intenzity pro jednotlivé varianty a roky (viz kartogramy) bez jakékoli úvahy o rozdělení intenzity osobní a nákladní automobilové dopravy v denní a noční době a bez úvahy o rozložení dopravního proudu do jednotlivých jízdních pruhů. Takovéto zjednodušení může výrazně ovlivnit očekávané emise náhradního zdroje hluku, a tím i imise v jeho okolí (vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, viz ve studii citovaný pramen Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 ). Modelování více jízdních pruhů a zohlednění aktuální skladby dopravního proudu v každém jízdním pruhu je nutné při návrhu a optimalizaci protihlukových opatření, kde výrazně zpřesňuje odhad budoucího účinku těchto opatření. Užitý výpočtový program HLUK+ ver.7.11 profi rozdělil zadanou 24 hodinovou intenzitu silniční dopravy (dle kapitoly Postup ) v poměru 90% v denní době a 10% v noční době. O rozdělení osobních a těžkých nákladních automobilů v denní a noční době se autor studie vůbec nezmiňuje. b) metodika výpočtu, nástroj modelování Jako výpočtová metodika byla zpracovatelem zvolena Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 (Planeta č. 2/2005). Jako modelový nástroj byl použit program HLUK+ verze 7.11 profi (JpSoft Praha). Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 (stejně jako její předcházející varianty, a to přesto, že je v ČR hojně užívaná a orgány státní zprávy akceptovaná) není z mnoha čistě technických důvodů vhodná pro modelování takto rozsáhlých a náročných dopravních staveb (chyby této metodiky velice dobře demonstrují ve studii uvedené příčné řezy s vypočítanými imisemi hluku). Program HLUK+ dokáže v jistém rozsahu modelovat zářezy a náspy, ale nelze v něm modelovat reliéf terénu. Zároveň zde není možné modelovat komunikace situované na mostních konstrukcích. Nezahrnutí útlumu překážkou v podobě reliéfu terénu, vede k značné systémové chybě akustického modelu a nejistotě vypočtených hodnot. Zároveň komunikace na mostním tělese se jako zdroj hluku chová výrazně jinak než komunikace situovaná v úrovni terénu (neuplatňuje se zde například útlum

9 hluku vlivem pohltivosti terénu, který v metodice Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 má na vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku výrazný vliv). Podle autora studie uvádí: Obecně je možno udávat nejistotu výpočtu hladin hluku prostřednictvím použitého programu HLUK+ ± 2 db. Zde se autor posudku výrazně mýlí. Dokument Pokyny pro uplatňování principů správné praxe při mapování hluku a zjišťování příslušných údajů o expozici hluku 2. verze (vypracovaný Pracovní skupinou Evropské komise pro hodnocení expozice hluku (WG-AEN), ze dne 13. ledna 2006) obsahuje názorný a detailní rozbor vlivu jednotlivých vstupních parametrů akustického modelu na přesnost (nejistotu) výpočtu. S ohledem na ve studii použitou kvalitu vstupních podkladů, zvolenou výpočtovou metodiku, použitý nástroj modelování a detailnost provedeného modelu lze důvodně očekávat, že skutečná standardní rozšířená nejistota provedených výpočtů bude dosahovat hodnoty větší než ±10dB. c) kvalita modelu hlukové situace Nové komunikace nejsou modelovány pomocí více liniových zdrojů hluku reprezentujících jednotlivé jízdní pruhy nové komunikace. Reliéf terénu v blízkém okolí komunikace je modelován pravděpodobně pomocí objektů (což je v mezích možností programu HLUK+ dobré řešení, ale s ohledem na přesnost vypočítaných ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku poměrně nevhodné). Autor modelu hlukové situace neuvádí, zda byly výpočty provedeny pro odrazivý či pohltivý terén. d) kvalita výstupů modelů hlukové situace Mapy hlukových pásem jsou vypočítány pro výšku 3m nad terénem (zhruba úroveň jednopodlažního rodinného domu). Ve sledovaných bodech je proveden výpočet i pro výšky 6, 12 a 20m nad terénem. Ověření účinnosti navržených akustických clon (zástěn) je provedeno pro výšku 2,5m nad terénem, zhodnocení účinku na další podlaží objektů k bydlení zde není. Celá sledovaná část okruhu nebyla modelována jako jeden celek, byla rozdělena do několika dílčích částí bez vlivu sousední modelované oblasti. Výstupy studie nedávají souhrnnou ucelenou informaci o očekávané hlukové situaci v okolí hodnoceného záměru výstavby části okruhu. e) synergie s leteckým hlukem Studie se vůbec nezabývá synergickým (souběžným) účinkem stávajících a nově vybudovaných zdrojů hluku, tj. ve studii není zohledněn vliv leteckého hluku na oblast Suchdola. Komplexní vyhodnocení situace musí obsahovat modely s výstupy bez realizace záměru a po realizaci záměru včetně původních zdrojů hluku. Toto studie postrádá. Prakticky vychází z počátečního stavu ticha, do něhož je zasazen jediný nový zdroj hluku. Závěr - námitky k Hlukové studii MČ Praha- Dolní Chabry požaduje přepracování Hlukové studie s ohledem k výše uvedeným námitkám a s ohledem na: - vyhlášku Vyhláška 523 ze dne 21. listopadu 2006, kterou jsou stanoveny mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Příloha 1 Výpočet hlukových ukazatelů kapitola 7, doporučuje pro výpočet hluku ze silniční dopravy použít prozatímní výpočtové metodiky podle Doporučení Komise 2003/613/ES ze dne 6. srpna Pro hluk ze silniční dopravy se jedná o francouzskou metodu výpočtu NMPB-Routes- 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), uvedenou v Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6 a ve francouzské normě XPS Výše zmíněnou metodu lze bez jakýchkoli úprav použít v prostředí ČR (viz například strategická hluková studie aglomerace Praha). - doporučení Pracovní skupiny Evropské komise pro hodnocení expozice hluku (WG-AEN) shrnuté v dokumentu Pokyny pro uplatňování principů správné praxe při mapování hluku a zjišťování

10 příslušných údajů o expozici hluku 2. verze ze dne 13. ledna Model hlukové situace, jeho výpočty a vyhodnocení doporučujeme provést pomocí predikčního software umožňujícího modelování tvaru terénu, dálničního zářezu, mostní konstrukce, průběhu nájezdových ramp a jiných pro validitu modelu důležitých objektů a parametrů. Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s vyhlášením ochranného hlukového pásma uvedené stavby 519 SOKP. 16) Úplná ignorance závěrů srovnávací studie tras J a Ss pořízené v srpnu 2007 Ministerstvem dopravy (Mott MacDonald)bn a potažmo ŘSD ČR jakožto Ministerstvem zřízenou organizací Ministr dopravy A. Řebíček v lednu 2007 písemně potvrdil existenci pochybností o trase J a slíbil, že MD bude prosazovat trasu Ss pokud se prokáže, že: investiční náklady varianty Ss včetně nákladů vyvolaných budou výrazně nižší, nedojde k výraznému prodloužení časového horizontu zprovoznění tohoto segmentu Silničního okruhu kolem Prahy, varianta Ss je realizovatelná v prostoru Řež NPR Větrušická rokle (upřesnění vedení trasy a následný souhlas ÚJV Řež, příp. Úřadu pro jadernou bezpečnost.) Všechny tyto podmínky byly výše uvedenou studií jednoznačně prokázány a potvrzeny! Ministerstvo však tato zjištění naprosto ignoruje a daný slib neplní. Studii Mott MacDonald přitom Ministerstvo odmítá, aniž by proti ní uplatnilo jakékoliv věcné relevantní argumenty či zadalo její oponenturu! Podle našeho přesvědčení tak kromě jiného porušuje své povinnosti z pohledu povinností správy státního majetku s péčí řádného hospodáře resp. povinnost vynakládat státní prostředky účelně a hospodárně! 17) Nemožnost financování z fondu EU (OP Doprava) Vzhledem k nerespektování stanoviska EIA, evropských předpisů o trasování transevropské dálniční sítě TEN-T (direktiva 1692/96 EC, příp. norma 2004/54/EC o bezpečnosti v tunelech a další) a současně nerespektování požadavků Evropské komise a závazku ČR v preambuli Operačního programu doprava o porovnávaní variant je velmi vážně ohroženo spolufinancování předmětné stavby z prostředků EU (OP doprava). 18) Dokumentace nesplňuje požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. - užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu Navržené schodiště uvedené v dokumentaci objektu mostu nesplňují podmínky bezbariérového provedení. Jedná se úsek 476 m dlouhý, především o spodní mostovku, který neumožňuje bezbariérový únik osob s omezenou schopností pohybu např. v případě havárie či požáru. Vzhledem k technické komplikovanosti technického řešení patrového mostu ( rampy s převýšením 4 m resp. 10 m) a pohledové exponovanosti objektu mostu požadujeme ukončení stávajícího řízení a dopracování dokumentace. 19) Není vyřešen výjezd z SOKP východním směrem

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199 Hlavní město Praha MHMP Ing. Ivana Souralová - ředitelka odb. stavebního Jungmannova 29/35 111 21 Praha 1 V Praze 14. srpna 2008 Věc: Námitky k doplněnému návrhu a doplněné dokumentaci pro územní řízení

Více

Starostové pro okruh, akční pracovní uskupení 13 starostů a starostek obcí Středočeského kraje a městských částí hl.m. Prahy

Starostové pro okruh, akční pracovní uskupení 13 starostů a starostek obcí Středočeského kraje a městských částí hl.m. Prahy Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol (STAN) Starostové pro okruh, akční pracovní uskupení 13 starostů a starostek obcí Středočeského kraje a městských částí hl.m. Prahy Pražský okruh, je součástí

Více

Městská část Praha - Suchdol starosta městské části Suchdolské nám. 734/3, Praha - Suchdol, tel.:

Městská část Praha - Suchdol starosta městské části Suchdolské nám. 734/3, Praha - Suchdol, tel.: Městská část Praha - Suchdol starosta městské části Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha - Suchdol, tel.: 220 921 218 Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Ing. Ivana Souralová - ředitelka odb.

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Věcně shodné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR) Území

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad

Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části duben 2011 - Ing. Milan Strnad V současné době, několik měsíců po uvedení jižní části SOKP do provozu, přichází

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Odvolání Ing. Andrey Hrobské. Č.j / /1108

Odvolání Ing. Andrey Hrobské. Č.j / /1108 MINISTERSTVO Odvolání Ing. Andrey Hrobské Č.j. 14906/2009-83/1108 í Č.j. 14906/2009-83/1108 XV. Odvolání Petry Franíínové, nar. 5.3.1970, bytem Stržná 248/45, Praha 6, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Zelený klub podporuje severní variantu severozápadní části silničního obchvatu kolem Prahy

Zelený klub podporuje severní variantu severozápadní části silničního obchvatu kolem Prahy Zelený klub podporuje severní variantu severozápadní části silničního obchvatu kolem Prahy 3 x NE jižní trasa je neekologická, neekonomická, nebezpečná Přestože nezávislé posudky hovoří pro severní variantu

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Věcně shodná připomínka ODSUN PORTÁLU TUNELU OD AREÁLU BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

NÁMITKA č

NÁMITKA č NÁMITKA č. 175 175-1 Námitka č. 175 175-2 175-3 Námitce č. 175, podané Ing. Vladimírem Machálkem, bytem Paskovská 134/186, Ostrava Hrabová, dne 8.8.2013, kterou se požaduje vypustit dopravní stavbu DK

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY RVblská 12, pošt. schr. 203,110 01 Praha 1 Tel.: 296 336156 Fax: 296 336155 E-mail: HS@HYGPRAHA.CZ, WWW.HYGPRAHA.CZ DIPO, s.r.o. Legerova 14 12000 Praha 2 Čj: ÚPL/1236/6333/8l521/07

Více

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o.

Bezpečnost provozu v TKB. Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Bezpečnost provozu v TKB Ing. Lukáš Rákosník SATRA, spol. s r.o. Mimořádné události (požár) povrch vs. tunel v tunelu => vyšší míra nebezpečí než na povrchových komunikacích. 2 Bezpečnostní opatření Stavební

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3.6.2010 k návrhům zadání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m.prahy Zastupitelstvo

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/telefon Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu. Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu. Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 110 21 Praha 1 V Praze dne 9.12.2012 Věc : připomínky k návrhu zadání změny územního plánu Z 2775/00 My, níže uvedení a podepsaní občané

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Č.j. 14909/2009-83/1110

Č.j. 14909/2009-83/1110 MINISTERSTVO V. Odvolání Petry Šatavové, nar. 22.4.1979, bytem Nad Okrouhlíkem 2293, Praha 8, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, č.j. S-MHMP 45912/2007/OST XVI. Odvolání

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK ÚZEMNÍ PLÁN KUNŽAK ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK projednaná dle ustanovení 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaná

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP.

Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP. Magistrát hl. m. Prahy Odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 15. 12. 2013 Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN ZÁMĚRU

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN ZÁMĚRU V Praze dne 7. dubna 2016 Č.j.: 22257/ENV/16 Vyřizuje: Ing. Čížková Tel.: 267 122 958 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN ZÁMĚRU které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle 9a

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3 - R3

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3 - R3 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3 - R3 na území Jihočeského kraje: Úsilné - České Budějovice - Dolní Dvořiště, st. hr. ČR stavební úseky 0310-0312 Zpracoval: ŘSD ČR správa České Budějovice 05/2010

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO 2009 KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Ing. František Kačírek

Více

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem OBSAH 1. Úvod 2. Varianta Libčice nad Vltavou 3. Varianta Brandýs nad Labem 4. Přeložka silnice I/12 5. Související zařízení 6. Realizace Červen 2015 Stránka 1 1. Úvod Technické řešení studie proveditelnosti

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji

Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji 10.6.2009 pokračuj 1. Úvod Dálnice D3: Celkem 172 km, z toho: 15 km v provozu 27 km ve stavbě 140 km v přípravě (úsek Tábor Soběslav Veselí n.l. ve stavbě,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více