Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>"

Transkript

1 O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se úspěšně s touto náročnou situací je jedním z hlavních úkolů, které na svá bedra musí převzít vedoucí představitelé českých podniků. Nikdo jiný to za ně nemůže udělat, a ani neudělá! Přitom se při plnění tohoto úkolu mohou spolehnout jen sami na sebe, opřít se o své schopnosti, účelně mobilizovat kreativní potenciál podniků k zabezpečení efektivního podnikatelského zhodnocení inovačních řešení. O dobré inovační nápady přitom v českých podnicích rozhodně není nouze. Ale, bohužel, jenom málo z nich je způsobilých dovést tyto nápady až do konečné fáze jejich úspěšné komercializace; vytvořit z potenciálu inovačních nápadů zdroj svých budoucích vysokých příjmů. Inovuj, nebo zahyneš! - na naléhavost tohoto požadavku upozornil ve svém úvodníku v březnovém čísle vicepresident SP ČR Karel Šperlink. S tím souhlasí v podstatě všichni vedoucí představitelé českých podniků, ale ne všichni si přitom uvědomují, že souhlas s tímto požadavkem znamená akceptovat s ním neodlučně spojený požadavek provedení podstatné změny podnikatelského chování subjektu, kde působí - v zájmu zajištění úspěšného vstupu inovace na cílový trh. Konkurenční výhody z uplatnění výsledků inovačních řešení totiž výrazně zvyšuje (rivaly většinou neočekávaný) obrat v přístupech k zákazníkům, kterým podnikatelský subjekt podporuje atraktivitu jím nabízené inovace. Úspěšné inovační řešení odlišuje od úspěšného inovačního podnikání skutečnost, že první je zdrojem slibných inovačních nápadů, ale až druhé je zdrojem velkých hospodářských výnosů. Má-li podnik úspěšně transformovat inovační nápad do podoby komerčního úspěchu, musí jeho vedoucí představitelé respektovat obecné zásady managementu inovačních aktivit. Tyto zásady jsou podrobně představeny v knize Management inovačních aktivit, jejíž recenze je uvedena na dalších stránkách tohoto čísla. Zásady účelného a efektivního managementu inovačních aktivit jsou pouze koncepcí postupu, nejsou hotovým a snadno proveditelným návodem či předpisem k jeho praktickému provedení. Vedoucí představitelé se proto musí s těmito zásadami nejenom podrobně seznámit, ale musí je také dokázat tvůrčím způsobem aplikovat na konkrétní podmínky podniku, ve kterém plní svoji vůdcovskou roli. Když je v sázce další osud firmy, je nutno jednat okamžitě. Není čas na hlubokomyslné teoretické úvahy! V období, kdy vedení podniku musí řešit naléhavé podnikatelské problémy, nemá žádný manažer čas na to, aby se zabýval hledáním teoretických možností účinného překonání negativních dopadů vnějších vlivů, které tyto problémy způsobily. S touto námitkou vůči požadavku začít okamžitě s přípravou inovačních aktivit nelze souhlasit! Je pouhou, a bohužel také častou, výmluvou vedoucích představitelů firmy, kteří kvůli absenci potřebných odborných způsobilostí nedokáží souběžně zvládnout dva na ně kladené požadavky: udržet stávající úroveň současných výnosů a zároveň hledat zdroje výnosů budoucích. Právě výskyt nepříjemných překážek pro úspěšné podnikání je důvodem pro hlubší posouzení příčin jejich vzniku a pro hledání výhodných a účinných způsobů jejich překonání. Nejlépe to lze provést prostřednictvím úspěšných inovací a současně s tím i provedením jejich vstup na cílový podporující změny vnitřního prostředí organizace. Chce-li vedení podniku zajistit jeho úspěšnou budoucnost, musí začít s přípravou úspěšných inovací již dnes. Ne až zítra, až předtím. Začít až zítra totiž mnohdy znamená, že podnik už žádná budoucnost nečeká. Ing. Bořivoj Frýbert člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a čestný president České manažerské asociace Obsah SPektrum 5/2006 květen> Úvodník Valná hromada SP ČR konaná dne 21. dubna 2006 v Praze Usnesení z jednání valné hromady 2 Zápis z jednání valné hromady SP ČR 3 SP ČR - stanoviska, události Podnikatelská mise doprovázející prezidenta republiky na jeho státní návštěvě Rumunska 6 Podnikatelská mise do Turecka 7 Informace o stavu příprav na zavedení EURA v ČR 8 Co říká a hlavně neříká statistika míry nezaměstnanosti. 10 Inspekce práce, odborová kontrola musíme mít obojí? 11 Manažer roku Představujeme nové členy -SP ČR 25,32 EU a mezinárodní organizace Plán akcí a jednání v rámci Mezinárodních organizací a EU 9 Z jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost 18 EHSV 426. Plenární zasedání EHSV 21 BIAC Business calls for OECD action against protectionism 23 UNICE Dopis prezidenta UNICE 18 Mimořádné zasedání prezidentů UNICE 19 Informace Stálého zastoupení SP ČR při UNICE Brusel 29 DEN UNICE Proč se podniky zajímají o Evropu? 24 Co se chystá v EU: Společný konsolidovaný základ pro daň z příjmů právnických osob ano či ne? 20 Doporučení EP a Rady o klíčových schopnostech 22 pro celoživotní vzdělávání Plán EK pro dosažení rovného postavení mužů a žen 22 Aktivity navazující na 11. konferenci stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 23 Strategie EU pro biopaliva 23 CEBRE Zápas o směrnici o službách aktuální stav 1:2 26 Volný pohyb pracovníků z nových členských států EU na trzích staré patnáctky 28 Projektové aktivity IMPULS, TANDEM 11 České letectví iniciátorem výzkumného projektu 16 INFOSERVIS MSF -Rozvoj intelektuálního kapitálu 25 Seminář Evropského střediska pro atomový výzkum CERN v Ženevě Magnet Technology Workshop 17 České vysoké učení technické v Praze zvyšuje důraz na spolupráci s českým průmyslem 30 Management inovačnich aktivit 31 ELA - změna adresy Inzerce: Pražský podzim

2 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR V. Vyzývá vládu České republiky, aby Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 21. dubna 2006 v Praze I. Schvaluje: - Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení Svazu za období květen 2005 duben Zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok Kooptaci pana Petra Pudila za člena představenstva Svazu. - Vyloučení následujících členů pro neplnění povinností dle Stanov Svazu: Liberecké Kotlárny Hötler, s.r.o. Sodeli CZ, s.r.o. II. Bere na vědomí: - Zprávu dozorčí rady Svazu. - Informaci o postupu ve věci sídla Svazu. III. Prohlašuje, - že zákoník práce přijatý dnes Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR má závažné právní a věcné nedostatky, které ve svých důsledcích poškozují zaměstnance i zaměstnavatele. IV. Ukládá: 1) Představenstvu Svazu svolat Sněm v termínu konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a využít jednání k prosazení programových priorit Svazu. 2) Členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2006, aby tak učinili nejpozději do ) Generálnímu řediteli zpracovat program PR aktivit Svazu a předložit jej představenstvu nejpozději v červenci přijala a důsledně uskutečňovala realistický program zcela konkrétních opatření, která podpoří rozvoj hospodářství. Zejména jde o: º zásadní zlepšení situace ve výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury; º urychlenou novelizaci zákona č. 361/2006 Sb., o pozemních komunikacích, která by tak významně nepoškozovala nejen řidiče z povolání, ale zejména občany a dále upravila provoz na komunikacích o sobotách a nedělích; º úpravu environmentální legislativy tak, aby odpovídala požadavkům Evropské unie a možnostem hospodářství ČR (NAP, REACH atd.); º nezbytné kroky ke zjednodušení, zpřehlednění a provázanosti legislativních norem jako rozhodující podmínky pro zajištění stability právního prostředí; º vytvoření podmínek pro fungování pružného pracovního trhu zpracováním a přijetím takového zákoníku práce, který bude stimulovat zaměstnávání občanů; º uskutečňování takového sociálního dialogu, který nepreferuje postavení odborů a nevychází z propojení ČSSD s odbory. Pokračování současného stavu by mohlo vést k nátlakovým akcím a k ohrožení sociálního smíru; º nezvýhodňování odborů jejich financováním ze státních prostředků v oblasti bezpečnosti práce ve vazbě na nově existující Inspekci práce. Za správnost členové návrhové komise: Ing. Josef Holub Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu naleznete ji na našem webu v sekci Dokumnety VH snemy/ /vyrocnizprava.doc 2 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konané dne 21. dubna 2006 od h v Praze Místo konání: Praha, palác Žofín Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška, který přivítal delegáty a hosty jednání. Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 48 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 30 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu Program jednání: 1. Zahájení, schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí 2. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu 3. Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady Svazu 5. Schválení kooptace člena představenstva 6. Usnesení Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory a ověřovatele zápisu ve složení: Mandátová komise: Ing. Dagmar Trkalová, CSc. Ing. Dušan Benža, CSc. Ing. Pavel Dzida Návrhová komise: Ing. Josef Holub Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták Ing. Pavel Dzida Ing. Ludmila Nutilová Ověřovatelé zápisu: Renata Kupová Petr Kašík Valná hromada schválila předsedajícího valné hromady Ing. Jaroslava Hanáka a program jednání jednomyslně. K rozeslanému materiálu vystoupil Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za minulé období se úspěšně dařilo rozšiřovat členskou základnu Svazu, zejména u členských firem. Partnerem Svazu se stala společnost RWE Transgas, a.s. a nyní probíhají jednání o partnerství s Českou spořitelnou. Podařilo se navázat užší spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, před podpisem jsou podobné dohody o spolupráci jako se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Chceme-li skutečně uspět, je třeba členskou základnu několikanásobně zvýšit. Každý člen Svazu by měl přivést v příštím roce minimálně jednoho nového člena. Všechny zaměstnavatelské svazy v Evropě hledají cestu, jak efektivněji vysvětlit veřejnosti, že oni jsou ti, kteří dávají lidem práci. Řada z nich hledá cestu, jak jednat s Evropskou komisí. Podařilo se nám zamezit legalizaci opatření, které přijímalo ministerstvo životního prostředí ve věci sběru elektronického odpadu. Podařilo se nám též vytvořit prostředí, kdy se již nemluví o zvyšování daní, ale o jejich snižování. Bohužel se nepovedlo zamezit platnosti zákona o pozemních komunikacích, kamionová doprava tak v ČR působí stále větší chaos. Podporovali jsme verzi směrnice o službách schválenou Evropskou komisí. Nakonec Evropský parlament klíčová ustanovení výhodná pro české podnikatele neschválil také díky hlasování premiéra ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 3

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Návrh nového zákoníku práce je velmi náročný především pro malé podniky. Je to zákon tak nekvalitní, že naše pozměňovací návrhy odmítl Senát zapracovat s tím, že tento návrh je legislativním paskvilem. Dochází k propojení jedné politické strany s odbory, bohužel se vydáváme stejnou cestou jako ve Francii. S blížícím se koncem volebního období Poslanecké sněmovny dochází ke stále větší nepřehlednosti ve schvalovaných zákonech. Před rokem 1998 platilo více než právních předpisů, za minulých 10 let byl tento počet zvýšen o dalších Jedinou cestou, jak oslovit politiky je - oslovovat veřejnost. Je třeba transparentně vyzvat vládu ČR k zodpovědnějšímu chování, aby: º uskutečňovala takový sociální dialog, který nevychází z propojení ČSSD s odbory. Pokračování současného stavu by mohlo vést k nátlakovým akcím a k ohrožení sociálního smíru především ze strany ČMKOS. º nezvýhodňovala odbory jejich financováním ze státních prostředků v oblasti bezpečnosti práce ve vazbě na nově vzniklý úřad Inspekce práce. º přijala a důsledně uskutečňovala realistický program zcela konkrétních opatření, která podpoří rozvoj hospodářství. Zejména jde o: zahájení jednání o novém zákoníku práce, který nebude poškozovat zaměstnance a zaměstnavatele a který bude stimulovat zaměstnávání občanů; zásadní zlepšení situace ve výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury; urychlenou novelizaci zákona č. 361/2006 Sb., o pozemních komunikacích, která by tak významně nepoškozovala nejen řidiče z povolání, ale zejména občany a dále upravila provoz na komunikacích o sobotách a nedělích v zájmu občanů této země; úpravu environmentální legislativy tak, aby odpovídala požadavkům Evropské unie a možnostem hospodářství ČR; nezbytné kroky ke zjednodušení, zpřehlednění a provázanosti legislativních norem jako rozhodující podmínky pro zajištění stability právního prostředí; vytvoření podmínek pro fungování pružného pracovního trhu přijetím takového zákoníku práce, který bude stimulovat zaměstnávání občanů. Ing. Frýbert seznámil valnou hromadu se stavem jednání o využití objektu Mikulandská. Probíhají jednání s majitelem pozemku, který předložil znalecký posudek na náš objekt. Svaz nechal vypracovat vlastní znalecký posudek, který je vyšší. Z tohoto důvodu vzalo představenstvo v úvahu další variantu, a to získání nového objektu na prestižním místě Prahy prodejem výměnou za objekt Mikulandská. Tato varianta se jeví zatím jako reálná, i když se nevyhneme zdanění. Další zprávu předloží představenstvo na podzimní valnou hromadu. Diskuse: Ing. Novák Svaz chemického průmyslu: º v tomto týdnu nově zvolené představenstvo SCHP zvolilo prezidenta, je jím Ing. Švarc, viceprezidenty se stali pp. Mlčoch, Krejčí a Michal; º podle studie SCHP k REACH bude ztraceno 15 tis. pracovních míst a zatížení státního rozpočtu bude činit 16 mld. Kč; º další iniciativou SCHP je Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii, která by měla sloužit ke kvalitnějšímu požadavku průmyslu na VaV a informační most a zprostředkovatelské místo na získání financí ze 7. RP. Ing. Prior Českomoravská elektrotechnická asociace: º současná vyhláška o novém systému zpětného sběru odpadu elektrozařízení ustavuje monopol, což potvrdil svým stanoviskem také ÚOHS. Svaz a ElA považujiínarušení rovné hospodářské soutěže za velmi vážný problém. Připravuje se podání ústavní stížnosti. Ing. Žižka - Svaz sléváren: º dotaz, jakým způsobem bylo naloženo s příspěvkem zástupce Svazu sléváren, na který se v diskusi na Sněmu z časových důvodů nedostalo; º podle zákona o nemocenském pojištění a nového zákoníku práce bude zaměstnavatel platit něco, co nebude mít možnost kontrolovat; º je třeba zvýšit podporu technického vzdělávání. Svazu sléváren se to daří v rámci Operačního programu RLZ na úrovni krajů; º zjistit poměr mezi přidělováním grantů do institucionální a podnikatelské sféry. 4 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Ing. Stroner UniControls: º v oblasti znalostní ekonomiky požadovat, aby se v rámci státního rozpočtu zvýšilo financování školství; º musíme neustále rozšiřovat členskou základnu a zvyšovat publicitu v médiích. Doporučil připravit plán PR aktivit pro další období. Ing. Kafka Siemens: º na dnešním zasedání představenstva byla schválena příprava založení Stipendijního nadačního fondu Svazu průmyslu. Pro základní vklad jsme získali svazy: ElA, SCHP a Sdružení AP. Vyzval členy, aby se aktivně účastnili procesu udělování stipendií. Ing. Tauc Svaz průmyslu papíru a celulózy: º za podpory SP ČR se podařilo od do deseti dnů zrušit vyhlášku, která zakazovala zahraniční obchodování s odpady. Ing. Hanák Svaz dopravy: º Svaz dopravy se podílel na zpracování materiálu GEPARDI, který vláda vzala bohužel pouze na vědomí a nechala ho dopracovat o priority. Na rozdíl od vlády umíme tyto priority v dopravní infrastruktuře definovat. Bude trvat dlouho, než nová vláda materiál doplní o priority a schválí. Reakce Ing. Míla: º na jednání s vládou jsme požadovali, aby se počet operačních programů nezvyšoval; º požadovali jsme, aby se Česká republika zaměřila na 3 základní priority nejvýznamnější je stav dopravní infrastruktury; º rozdělení finančních prostředků z EU: 20% na politiku zaměstnanosti, 20% na oblast školství a vzdělávání; º plně souhlasí s připomínkou k zákonu o nemocenském pojištění; º v minulém období došlo ke zvýšení publicity Svazu, nyní před volbami je útlum. Každý člen Svazu při svém vystupování by měl sdělit, že je členem Svazu. º v nejbližší době se musíme zaměřit na návrh na novou ekologickou daňovou reformu a na přípravu studie k zajištění primárních zdrojů energií na další období; º prioritou je umění oslovit veřejnost a výrazně zvýšit členskou základnu. Reakce Ing. Lišky: º dotazy ze Sněmu byly využity při jednáních s ministerstvy a při jednání Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, zejména z oblasti nedostatku kvalifikované pracovní síly. Rovněž je snaha o získání tzv. zelených karet, aby bylo možné nedostatkové profese nejen v oblasti slévárenství, ale i v oblasti dopravy přivézt ze zahraničí. º připravíme přehled, jak se čerpají granty a strukturální fondy na jednotlivých resortech a otiskneme ve Spektru. º k odvodům na sociální a zdravotní ošetřily se oborové pojišťovny, u VZP do Správní rady mohou zaměstnavatelé a odbory navrhnout své zástupce, které volí Poslanecká sněmovna. V době hlasování bylo přítomno 39 delegátů. Závěr: Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení byla valnou hromadou Svazu schválena jednomyslně. Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2005 Komentář k rozeslanému materiálu přednesl generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška. Na základě úprav auditora a daňové poradkyně došlo ve výnosech k přesunu mezi položkami Rozpuštění rezerv a Ostatní výnosy. Do nákladů byly dodatečně zaúčtovány poplatky ve výši 183 tis. Kč, čímž došlo ke snížení zisku o tuto částku, oproti rozeslanému materiálu. Běžné účetní období skončilo ziskem ve výši tis. Kč po zdanění. Rozpočet byl splněn jako vyrovnaný. Došlo ke stabilizaci poměru hlavní a hospodářské činnosti. Výnosy z členských příspěvků, služeb členům a partnerům na svazové činností činí cca 40%. Z bilančního hlediska došlo k vynulování ztráty z minulých let. Účetní závěrka byla v souladu se Stanovami ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Zpráva dozorčí rady Svazu Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady Svazu Ing. Dagmar Trkalová, CSc. Dozorčí rada se na všech svých zasedáních věnovala průběžným hospodářským výsledkům, plněním rozpočtu na r V průběhu roku došlo k překročení většiny nákladových položek a souběžně i k adekvátnímu zvýšení výnosů. Konečný hospodářský výsledek, podle ověřené účetní závěrky, byl ovlivněn zejména převedením do výnosů celé rezervy na opravy objektu Mikulandská. Účetní závěrka k byla Auditorskou a daňovou kanceláří, s.r.o. ověřena s výrokem: bez výhrad. Daňové přiznání bude zpracováno daňo- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 5

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a vým poradcem. Z hlediska cash flow byla situace Svazu po celé hodnocené období stabilizována. Dozorčí rada proto doporučila představenstvu schválit hospodářský výsledek Svazu průmyslu a dopravy ČR podle účetní závěrky k a s tímto stanoviskem jej předložit k odsouhlasení valnou hromadou. Zisk po zdanění navrhuje dozorčí rada použít na krytí ztrát z minulých let. Z hlediska rozpočtových příjmů od členských firem se pozitivně projevuje nový platební řád. Značná část členských subjektů však avizuje určité rozpočtové potíže. Svaz je připraven v roce 2007 snížit tempo růstu příspěvků členských subjektů a na podzimní valné hromadě bude proto navržena úprava platebního řádu. V souladu s platnými stanovami dozorčí rada navrhla představenstvu vyloučit pro neplnění členských povinností Liberecké Kotlárny Hötler, s.r.o. a Sodeli CZ, s.r.o. valnou hromadou ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dozorčí rada byla pravidelně informována o jednáních s investory na objekt Mikulandská a sledovala ekonomickou situaci Manažerského svazového fondu a Institutu Svazu průmyslu ČR. Závěr: Valná hromada schválila zprávu o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2005 jednomyslně. Kooptace člena představenstva Ing. Antonín Koláček požádal o uvolnění z funkce člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Představenstvo Svazu jeho žádosti dne vyhovělo. Ing. Koláček reprezentoval v představenstvu členské firmy. Grémium členských firem doporučilo představenstvu kooptovat z řad zástupců členských firem pana Petra Pudila, předsedu představenstva akciové společnosti Czech Coal. Představenstvo dne rozhodlo 100% přítomných hlasů o kooptaci pana Petra Pudila z CZECH COAL a.s. za člena představenstva a předkládá ji valné hromadě. Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila pana Petra Pudila za člena představenstva Svazu. P Ř I P R A V U J E M E PODNIKATELSKÁ MISE DOPROVÁZEJÍCÍ PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE NA JEHO STÁTNÍ NÁVŠTĚVĚ R U M U N S K A dovolujeme si Vás informovat, že Svaz průmyslu a dopravy byl pověřen Kanceláří prezidenta republiky organizací podnikatelského doprovodu prezidenta do Rumunska přibližně v termínu července Přihlášky a bližší informace uveřejníme a budeme rozesílat po upřesnění programu cesty přibližně v druhé polovině měsíce května. V případě Vašeho zájmu o účast, nám prosím zašlete kontaktní informace, na které budeme moci adresovat přihlášku a další upřesňující sdělení, na adresu Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů Usnesení S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. Josef Holub. Na základě diskuse a následného hlasování byl návrh usnesení v části výzvy vládě ČR doplněn v bodě týkajícím se environmentální legislativy konkrétně o NAP a REACH. Další návrhy na doplnění nebo změnu usnesení vznesené v diskusi valná hromada neschválila. Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání. Závěrem poděkoval všem zúčastněným prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA. Zapsala: Petra Ježková Za správnost: Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR Renata Kupová Petr Kašík 6 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

7 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelská mise do Turecka U příležitosti státní návštěvy Turecka prezidenta republiky Václava Klause organizoval Svaz průmyslu a dopravy podnikatelskou delegaci. Jejími členy bylo 27 představitelů velkých i středních firem a bank. Během třídenního pobytu v Turecku navštívila delegace hlavní město Ankaru a centrum obchodu v Egejského regionu a největší turecký kontejnerový přístav Izmir. Česká delegace se díky pragmatickému přístupu prezidenta Klause k budoucímu členství Turecka v Evropské unii těšila velké pozornosti a vstřícnému přístupu tureckých podnikatelských kruhů. Doufáme, že se to projeví příznivě také při finalizaci jednání o několika velkých projektech zejména v energetice a chemickém průmyslu. V rámci programu v Ankaře proběhla také jednání na ministerstvu energetiky za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy. V průběhu podnikatelského fóra byla podepsána dohoda o založení společného podniku mezi českou firmou EnergoPro a tureckým partnerem na výstavbu dvou vodních elektráren. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl podepsal dohodu o spolupráci s prezidentem Turecké asociace obchodních a průmyslových komor TOBB panem Rifatem Hisarciklioglu. Jednání podnikatelské delegace v Izmiru se zúčastnilo téměř 40 tureckých firem se zájmem o výrobní kooperaci, spolupráci na třetích trzích i o zkušenosti s členstvím v Evropské unii. V rámci podnikatelského fóra se uskutečnilo také mimořádné zasedání Turecko-české podnikatelské rady, jejímž spolupředsedou za českou stranu je generální ředitel Škodaexportu a.s. pan Jaroslav Hubáček. Tato podnikateská mise byl dobrým signálem pro turecké partnery o zájmu s Tureckem spolupracovat a věříme, že podpořila již rozpracované společné projekty. Kontakty na zájemce o spolupráci s českými partnery získané běhěm cesty i po návratu budeme průběžně zvěřejňovat. Dagmar Kuchtová a Petra Jiránková, sekce vnějších vztahů Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 7

8 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Informace o stavu příprav na zavedení URA v ČR Otázky na téma: Volba scénáře přechodu Od okamžiku vstupu do Evropské unie v květnu 2004 přijala Česká republika závazek účastnit se Hospodářské a měnové unie s tím, že obdržela dočasnou výjimku pro zavedení eura do doby, než bude schopna plnit všechny závazky, týkající se uskutečňování uvedené unie. Zejména se jedná o tzv. konvergenční kritéria, jejichž plnění dokumentuje ČR každoročně v Konvergenčním programu, který je předkládán Komisi a Radě k hodnocení. Vedle zmíněného hodnocení je proces ekonomické konvergence sledován na vnitrostátní úrovni a každoročně je vládě předkládán dokument zabývající se jak plněním maastrichtských kritérií, tak stupněm ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Strategie přistoupení ČR k eurozóně předpokládá zavedení eura v ČR v roce Kromě plnění konvergenčních kritérií a dosažení určitého stupně ekonomické sladěnosti předpokládá splnění tohoto termínu provádění institucionálních, legislativních a technických kroků v dostatečném předstihu a určité posloupnosti. Hlavními aktéry koordinace zavedení eura jsou Ministerstvo financí a ČNB. Zavedení eura se však dotkne celé státní správy, podnikatelské sféry a občanů, proto je nezbytné v příslušné fázi procesu zapojit také další instituce a zajistit účinnou koordinaci aktivit všech relevantních subjektů státní správy i podnikatelské sféry a efektivní komunikaci s občany. Proto vznikla potřeba vymezit institucionální rámec pro další postup: Institucionální rámec Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (dále jen NKS) bude centrálním koordinačním a řídícím orgánem v čele s reprezentantem Ministerstva financí (Národním koordinátorem zavedení eura v ČR). Úkolem NKS bude definování pracovních skupin na úrovni jednotlivých oblastí a dále pak příprava Národního plánu zavedení eura a následné zajištění jeho implementace. NKS bude přímo podřízena ministru financí ČR. Národní koordinátor zavedení eura v ČR Národní koordinátor zavedení eura v ČR sestavuje a řídí Národní koordinační skupinu a bude na návrh ministra financí jmenován vládou. Národním koordinátorem je zástupce Ministerstva financí. Zástupci Národního koordinátora budou následně jmenováni zástupci České národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovní skupiny podřízené NKS Odborné podklady k jednotlivým otázkám zavedení eura budou připravovat pracovní skupiny složené ze zástupců relevantních institucí státní správy a profesních organizací. Předpokládá se založení minimálně následujících pracovních skupin: - Pracovní skupina pro finanční sektor - Pracovní skupina pro nefinanční sektor - Pracovní skupina pro veřejnou správu - Pracovní skupina pro ochranu spotřebitele - Pracovní skupina pro legislativu - Pracovní skupina pro komunikaci - Pracovní skupina pro informatiku a statistiku V současné době byl Svaz průmyslu a dopravy pozván k účasti ve třech PS: pro finanční sektor, pro nefinanční sektor a pro veřejnou správu. Základní etapy příprav a zavedení eura 1. do vstupu do ERM II (4Q ) 2. členství v ERM II do rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura ( cca ) 3. od rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura do dne ( ) 4. ode dne (od dále) první etapa - Jmenování Národního koordinátora pro zavedení eura (4Q 2005) - Jmenování členů Národní koordinační skupiny (1Q 2006) - Vytvoření pracovních skupin (1Q 2006) - Analýza stavu legislativy z pohledu integrace ČR do EMU v rámci jednotlivých resortů (do 3Q 2006) - Zpracování a schválení Národního plánu zavedení eura (do 4Q 2006) - Pravidelné hodnocení plnění konvergenčních kritérií a aktualizace Konvergenčního programu ČR (podle usnesení vlády č.1026/2003) - Absolvování přístupových procedur do ERM II s orgány EU (v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o datu zavedení eura) - Rozhodnutí o vstupu ČR do ERM II (v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o datu zavedení eura) a jeho realizace - Výběr národních stran euromincí - Předběžná příprava výroby euromincí - 1. vlna komunikační kampaně 8 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

9 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Hlavní úkoly PS pro finanční sektor pro nejbližší období Formulace doporučení k volbě scénáře přechodu za finanční sektor (do cca června/července 2006) Vypracování části Národního plánu zavedení eura v ČR za finanční sektor (cca do října/listopadu 2006) + poté realizace národního plánu za oblast finančního sektoru v závislosti na politickém rozhodnutí ohledně data vstupu do eurozóny Státy zavádějící euro budou mít při výběru scénáře přechodu možnost volby jednoho ze tří přístupů: 1. Přístup s přechodným obdobím (tzv. dvoufázový přechod) - podle současné právní úpravy vychází z tradičního konceptu přechodného období. V první fázi bude euro používáno pouze bezhotovostně, statut zákonného platidla zůstane nadále národní měně. Používání hotovostního eura bude v této době dobrovolné, bezhotovostní platby budou konvertovány podle měny účtu příjemce. V druhé fázi se zavede euro i pro hotovostní peněžní oběh a stane se zákonným platidlem. 2. Big bang přístup (tzv. jednofázový přechod), u kterého okamžik přijetí eura a zavedení eurového oběživa splyne. 3. Big bang přístup kombinovaný s phasing out obdobím, který umožňuje využívat po provedení big bangu pro některé právní nástroje (jež jsou obecně vymezeny nařízením ES č. 974/98 (v platném znění) na omezenou dobu (max. 12 měsíců) vyjádření v národní měně.veškerá plnění však již budou probíhat v eurech. ČR zatím nerozhodla, který přístup zvolí. S ohledem na skutečnost, že Národní plán zavedení eura (4.Q/2006) musí reflektovat specifika scénáře zavedení eura, je potřebné, aby bylo o přístupu k zavedení eura rozhodnuto ještě před jeho zpracováním. Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou připraví proto do konce srpna 2006 ke schválení vládě návrh varianty přijetí eura v České republice. Pro splnění úkolů nejbližšího období, zejména volby scénáře přechodu, je nezbytné, aby členové PS předložili do poloviny května odpovědi a názory ze sféry, kterou zastupují, na následující otázky: 1. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody jednotlivých scénářů z pohledu oblasti, kterou zastupujete? 2. Lze provést hrubý odhad nákladů a přínosů jednotlivých scénářů za Vámi zastupovanou oblast? 3. Jaká jsou z Vašeho hlediska hlavní rizika jednotlivých variant? 4. Doporučení pro realizaci jednoho ze scénářů Obracíme se v této souvislosti na členy se žádostí o spolupráci. Vaše odpovědi a připomínky uvítáme ve výše uvedeném termínu na následující adrese: Ing. Oldřich Körner Sekce hospodářské a environmentální politiky zástupce ředitele Plán akcí a jednání v rámci Mezinárodních organizací a EU Rok 2006 kv ten - ervenec Termín akce Název a charakter akce Místo konání UNICE EXCO Výbor výkonných editel Brusel Zasedání UNICE Výboru pro sociální v ci Brusel Seminá ESD: Implementace Dohody o teleworku Brusel Seminá ESD: Nadnárodní kolektivní vyjednávání Brusel EHSV Plenární zasedání Brusel World Employment Conference 2006 Berlin Valná hromada BIAC Pa í Evropská komise: Seminá EQUAL Vým na zkueností Brusel Mezinárodní konference práce (ILO) eneva Konference EHSV + ILO: Evropský sociální model Brusel EHSV REX Sekce vn jích vztah Brusel EHSV SOC Sekce pro sociální v ci a ob anství Brusel OECD-US: Business Tax Forum UNICE COPRES Rada president Víde Zasedání Zam stnavatelské skupiny Evropské nadace pro zlepování ivotních a pracovních podmínek Dublin EHSV Plenární zasedání Brusel EHSV SOC Sekce pro sociální v ci a ob anství Brusel EHSV REX Sekce vn jích vztah Brusel Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 9

10 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Co říká a hlavně neříká statistika míry nezaměstnanosti Pravidelné statistické informace Eurostatu poskytují údaje o míře nezaměstnanosti v daném měsíci a to jak za celou republiku, tak v členění podle regionů, vybraných skupin uchazečů (např. osoby se zdravotním postižením, absolventi) a další údaje. Přechodem na novou metodiku propočtu míry nezaměstnanosti se od července loňského roku v rámci kategorie uchazeče o zaměstnání registrovaného na úřadech práce rozlišuje ještě subkategorie tzv. dosažitelný uchazeč. Ten je pro účely vykazování míry nezaměstnanosti rozhodující, protože z počtu těchto uchazečů se vychází při výpočtu míry nezaměstnanosti. Protože musí jít o uchazeče, který nemá žádné objektivní překážky, které by mu bránily v nástupu do zaměstnání, je logicky počet těchto dosažitelných uchazečů nižší, než je celkový počet registrovaných uchazečů. Nižší bude i ukazatel míry nezaměstnanosti. Údaje za měsíc březen vykazují míru nezaměstnanosti na úrovni 8,8%. Ve srovnání s únorem jde o pokles o 0,3 procentního bodu, což při stejné metodice propočtu je věrohodné. Jaká je však skutečná míra nezaměstnanosti, to nelze ze statistiky dovodit i odhad je obtížný. Celkový počet registrovaných uchazečů o zaměstnání, který je vyšší než registrovaných uchazečů dosažitelných ( registrovaných, dosažitelných), existence neevidovaných nezaměstnaných, o nichž údaje chybí, svědčí o vyšší míře nezaměstnanosti, než je vykazována. Na druhé straně neexistují údaje o registrovaných uchazečích, kteří pracují načerno, a které by dokladovaly nižší míru skutečné nezaměstnanosti. Z údajů o počtech vyřazených uchazečů - cca osob, nelze dovodit, zda a kolik bylo mezi nimi těch, kteří byli vyřazeni z evidence sankčně právě pro nedovolené zaměstnání. Celkově rostoucí nárůst zaměstnanosti v posledním období cca o 1%, by rovněž svědčil pro pokles nezaměstnanosti. Z poskytnutých statistických údajů lze vyčíst další informace, které stojí za úvahu. Jednoduchou matematikou z údajů za měsíc březen zjistíme, že v evidenci uchazečů o zaměstnání je pouhých uchazečů, kteří nejsou tzv. disponibilní. Mezi těmito uchazeči jsou to osoby v pracovní neschopnosti, ve výkonu trestu, ti co pobírají peněžitou pomoc v mateřství, ale i ti, kteří nemohou nastoupit do zaměstnání, protože jsou zařazeni v rekvalifikačních kurzech či vykonávají krátkodobé zaměstnání. Zejména údaj o rekvalifikaci je zajímavý. Koncem března bylo totiž na rekvalifikaci pouhých osob. To je hodně málo. Kde je aktivní politika zaměstnanosti? Kde je aktivní práce s uchazeči o zaměstnání, fungování individuálních akčních plánů, zlepšování pracovní uplatnitelnosti nezaměstnaných atd. Zdá se, že pouze v zákoně o zaměstnanosti a prováděcích předpisech. Téměř se nabízí odpověď, že hlavní činnost státní správy v oblasti zaměstnanosti zaměřená na masu dosažitelných uchazečů je v administrativních činnostech zaměřených na uchazeče o zaměstnání ( zařazování do evidence, návštěva úřadu práce, vyřazování z evidence). Aktivní práce s nimi, která by přispěla ke zlepšení pracovního uplatnění, se vytrácí. zpracováno dle zdroje ČSÚ a MPSV více viz 10 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

11 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Inspekce práce, odborová kontrola musíme mít obojí? Problematika kontrolní činnosti odborů byla hodně diskutována v souvislosti s přípravou nového zákoníku práce z hlediska souladnosti s Ústavou. Navrhovaná právní úprava byla označována jako protiústavní tím, že se výkon státní moci deleguje na odbory. Konkrétně by se jednalo o výkon státní moci jiným subjektem než státem, což Ústava České republiky nepřipouští (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR). Na problém je nutné se podívat i z jiného hlediska. Dnem 1.července 2005 vstoupil v účinnost zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Na základě této právní úpravy byl zřízen orgán Statní úřad inspekce práce, který má kontrolní činnost ze zákona zabezpečovat a byl k tomu účelu ustaven. Jde mimo jiné i o kontrolu v oblastech, které kontrolují odborové orgány. Jaká je realita? Státní úřad inspekce práce má sice ze zákona kompetence, ale nemá na tuto činnost ani finanční prostředky ani kvalifikované zaměstnance. Ze závěrů Zprávy o činnosti inspekce práce projednávané na posledním zasedání pléna RHSD proto také vyplynul požadavek na posílení úřadu personální, materiální - což je spojeno s vyčleněním finančních prostředků ze strany státu na zabezpečení svěřených činností. Na druhé straně se stále udržuje a dotuje kontrolní činnost odborů (cca 45 mil. Kč v roce 2005, pro rok 2006 bylo vyčleněno 48 mil. Kč). Nastoluje se tak otázka - Proč jsou refundovány mzdy zaměstnanců kontrolorů v oblasti BOZP na odborech, když není na mzdy zaměstnanců kontrolorů na inspektorátech? Proč tato dvojí kontrola a dvojí peníze ze státního rozpočtu? Odůvodnění zjevné duplicity kontrolní činnosti, resp. nutnosti zachování odborové kontroly, odborových kontrolorů s tím, že jejich role je preventivní a státních inspektorátů represivní ( viz závěr ze Zprávy o kontrolní činnosti odborových orgánů nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle 136 zákoníku práce za rok 2004 ), je nepřijatelný. Role Státního úřadu inspekce práce je rovněž v oblasti prevence, jak jednoznačně vyplývá ze zákona, tak i z projednávané Zprávy o činnosti ( poradenství, osvěta, informace, upozornění). Role kontrolní činnosti odborových orgánů naproti tomu obsahuje prvky represe - zcela jednoznačně v podobě vydání závazného pokynu, včetně možnosti zastavení výroby. Nikdo nezpochybňuje preventivní roli odborů v oblasti BOZP. Ale ta je přece obsažena již v tom, že mají právo ze zákona, konkrétně z harmonizačního ustanovení 136a zákoníku práce účastnit se u zaměstnavatele na řešení otázek týkajících se BOZP, vznášet připomínky a návrhy na opatření ke zlepšení činnosti, odstranění nedostatků. Dokonce jsou povinny spolupracovat se zaměstnavatelem k prevenci rizik, aby mohl zaměstnavatel zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP v dohodě s odborovým orgánem a odstraňovat zjištěné nedostatky. Při kontrolách ze strany inspektorátů práce mají odborové orgány možnost přednést své připomínky na adresu zaměstnavatele, stejně tak mohou dávat podněty ke kontrole při zjištění nedostatků. Pro zabezpečení jejich kvalifikovaného působení v této oblasti je zaměstnavatel povinen zabezpečit příslušným odborovým orgánům účast na školení. Prostor pro zabezpečování prevence na pracovišti s možností každodenního kontaktu se zaměstnavatelem a sledování odpovídajících pracovních podmínek na pracovišti je pro odborové orgány více než dostatečný. Inkriminovaná úprava kontrolní činnosti odborů, která se záměrně spojuje s obecným působením odborů v oblasti BOZP je obsažena v 136 zákoníku práce. Zde je upraven pouze mechanismus výkonu kontrolní činnosti odborových orgánů včetně ustanovení, že náklady vzniklé výkonem kontroly nad BOZP hradí stát. Tato úprava nemá nic společného s preventivní rolí odborů v oblasti BOZP, je nadbytečná, není opřena o žádné směrnice EU. S nadsázkou ji lze chápat i jako právní titul, aby stát mohl přispět na činnost odborům. Proto jako zaměstnavatelé nemůžeme souhlasit s takto duplicitně pojatou úpravou kontrolní činnosti, ani se způsobem vynakládání finančních prostředků na její zabezpečení. Nárůst počtu státních kontrolorů a navýšení finančních prostředků musí být kompenzováno úsporou na straně financování odborových kontrolorů. V konečném důsledku by inspekce práce byla personálně posílena o kvalifikované odborníky z řad odborů. OZNÁMENÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje veřejnou soutěž na programy výzkumu a vývoje pro rok Jedná se o programy IMPULS a TANDEM. Předkládání žádosti bude ukončeno Podrobné informace budou zveřejněny od na Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 11

12 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a MANAŽER ROKU 2005 Den úspěšných manažerů a firem V pražském paláci Žofín byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Manažer roku Manažer i manažerka roku nominovaných manažerů 4 manažeři z TOP 10 mají jedno společné - jsou představitelé firem, které jsou členem SP ČR 12 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

13 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a MANAŽER ROKU Ing. Pavel Kafka, dr. h. c. člen MANAŽERKA ROKU Jana Malá člen generální ředitel předsedkyně družstva SIEMENS, s.r.o. Moravská ústředna Brno, d.u.v. TOP 10: 1. Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Siemens s.r.o. 2. PhDr. Petr Fejk, Zoologická zahrada hl. m. Prahy 3. Ing. Zbyněk Frolík, LINET spol. s r.o. 4. Antonín Koníček, KOVOKON Popovice s.r.o. 5. MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA, Nemocnice na Homolce 6. Ing. Jan Hůda, RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ a.s. 7. Jana Malá, Moravská ústředna Brno, d.u.v. 8. Ing. Jaroslav Nožička, KOBIT s.r.o. 9. Ing. Josef Blecha, FEZKO a.s. 10. Ing. Luděk Pfeifer, CSc., M. C.TRITON s.r.o. Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců JUDr. Josef Šesták, Carlson Wagonlit Travel Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců PhDr. Petr Fejk, Zoologická zahrada hl. m. Prahy Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 13

14 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Manažeři odvětví Jméno Firma Odvětví Ing. Zdeněk Částka AGROSPOL, Malý Bor a.s. ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Jan Hůda RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ a.s. RYBOLOV A CHOV RYB Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. RABBIT Trhový Štěpánov a.s. VÝROBA POTRAVIN A NÁPOJŮ Ing. Josef Blecha FEZKO a.s. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ TEXTILU, ODĚVŮ A KŮŽE Ing. Kamila Pavelcová, MBA Dukol Ostrava s.r.o. CHEMIE A PLASTY Antonín Koníček KOVOKON Popovice s.r.o. VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVO VÝROBKŮ Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST, a.s. VÝROBA STROJŮ Ing. Zbyněk Frolík LINET spol. s r.o. VÝROBA ZAŘÍZENÍ Ing. Zdeněk Ulmann KUVAG CR spol. s r.o. VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Siemens s.r.o. VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ing. Ivan Bauer, MBA Průmstav a.s. STAVEBNICTVÍ Ing. Vladimír Herman Tarmac CZ a.s. VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Jana Malá Moravská ústředna Brno, d.u.v. OBCHOD A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Roman Vacho Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a.s. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Viliam Sivek EuroAgentur Travel CESTOVNÍ RUCH Ing. Jozef Bazala České dráhy, a.s. DOPRAVA, SPOJE A LOGISTIKA Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA Zdravotní pojišťovna MV ČR PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Veronika Fáberová Group 4 Falck a.s. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY Renata Telínová scanservice s.r.o. ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Ing. Milan Holl, CSc. VZLÚ, a.s. VÝZKUM A VÝVOJ Ing., Bc. Jiří Jež DIAMO, s.p. PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ A EKOLOGIE Ing. Luděk Pfeifer, CSc. M. C.TRITON s.r.o. VZDĚLÁVÁNÍ MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA Nemocnice na Homolce ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A VÝCHOVA Ing. Dalibor Konvička LOGIS, s.r.o. PORADENSTVÍ V OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ PhDr. Petr Fejk Zoologická zahrada hl. m. Prahy SLUŽBY PRO PODNIKATELE, ORGANIZACE A VEŘEJNOST 14 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

15 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a SP ČR - události - zrcadlo duben Oficiální návštěva premiéra Republiky Makedonie ČESKO-MAKEDONSKÉ BUSINESS FÓRUM 5. dubna 2006 se zúčastnili: Vlado Buckovski předsedy vlády Republiky Makedonie Fatmir Besimi ministr pro ekonomiku Republiky Makedonie Jelisaveta Georgieva - generální ředitelka Makedonské obchodní komory Jiří Havel místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Martin Tlapa náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR a 30 makedonských a 50 zástupců českých firem Rozhovory u krbu Boccaccio-sál Grandhotel Bohemia, Staré Město. Dr. Veit Sorger prezident Rakouského svazu průmyslu a a Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hostem setkání byla i Margot Klestilová - velvyslankyně Rakouska. foto J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 15

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16 Ročník 52 Praha 21. září 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více