Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>"

Transkript

1 O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se úspěšně s touto náročnou situací je jedním z hlavních úkolů, které na svá bedra musí převzít vedoucí představitelé českých podniků. Nikdo jiný to za ně nemůže udělat, a ani neudělá! Přitom se při plnění tohoto úkolu mohou spolehnout jen sami na sebe, opřít se o své schopnosti, účelně mobilizovat kreativní potenciál podniků k zabezpečení efektivního podnikatelského zhodnocení inovačních řešení. O dobré inovační nápady přitom v českých podnicích rozhodně není nouze. Ale, bohužel, jenom málo z nich je způsobilých dovést tyto nápady až do konečné fáze jejich úspěšné komercializace; vytvořit z potenciálu inovačních nápadů zdroj svých budoucích vysokých příjmů. Inovuj, nebo zahyneš! - na naléhavost tohoto požadavku upozornil ve svém úvodníku v březnovém čísle vicepresident SP ČR Karel Šperlink. S tím souhlasí v podstatě všichni vedoucí představitelé českých podniků, ale ne všichni si přitom uvědomují, že souhlas s tímto požadavkem znamená akceptovat s ním neodlučně spojený požadavek provedení podstatné změny podnikatelského chování subjektu, kde působí - v zájmu zajištění úspěšného vstupu inovace na cílový trh. Konkurenční výhody z uplatnění výsledků inovačních řešení totiž výrazně zvyšuje (rivaly většinou neočekávaný) obrat v přístupech k zákazníkům, kterým podnikatelský subjekt podporuje atraktivitu jím nabízené inovace. Úspěšné inovační řešení odlišuje od úspěšného inovačního podnikání skutečnost, že první je zdrojem slibných inovačních nápadů, ale až druhé je zdrojem velkých hospodářských výnosů. Má-li podnik úspěšně transformovat inovační nápad do podoby komerčního úspěchu, musí jeho vedoucí představitelé respektovat obecné zásady managementu inovačních aktivit. Tyto zásady jsou podrobně představeny v knize Management inovačních aktivit, jejíž recenze je uvedena na dalších stránkách tohoto čísla. Zásady účelného a efektivního managementu inovačních aktivit jsou pouze koncepcí postupu, nejsou hotovým a snadno proveditelným návodem či předpisem k jeho praktickému provedení. Vedoucí představitelé se proto musí s těmito zásadami nejenom podrobně seznámit, ale musí je také dokázat tvůrčím způsobem aplikovat na konkrétní podmínky podniku, ve kterém plní svoji vůdcovskou roli. Když je v sázce další osud firmy, je nutno jednat okamžitě. Není čas na hlubokomyslné teoretické úvahy! V období, kdy vedení podniku musí řešit naléhavé podnikatelské problémy, nemá žádný manažer čas na to, aby se zabýval hledáním teoretických možností účinného překonání negativních dopadů vnějších vlivů, které tyto problémy způsobily. S touto námitkou vůči požadavku začít okamžitě s přípravou inovačních aktivit nelze souhlasit! Je pouhou, a bohužel také častou, výmluvou vedoucích představitelů firmy, kteří kvůli absenci potřebných odborných způsobilostí nedokáží souběžně zvládnout dva na ně kladené požadavky: udržet stávající úroveň současných výnosů a zároveň hledat zdroje výnosů budoucích. Právě výskyt nepříjemných překážek pro úspěšné podnikání je důvodem pro hlubší posouzení příčin jejich vzniku a pro hledání výhodných a účinných způsobů jejich překonání. Nejlépe to lze provést prostřednictvím úspěšných inovací a současně s tím i provedením jejich vstup na cílový podporující změny vnitřního prostředí organizace. Chce-li vedení podniku zajistit jeho úspěšnou budoucnost, musí začít s přípravou úspěšných inovací již dnes. Ne až zítra, až předtím. Začít až zítra totiž mnohdy znamená, že podnik už žádná budoucnost nečeká. Ing. Bořivoj Frýbert člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a čestný president České manažerské asociace Obsah SPektrum 5/2006 květen> Úvodník Valná hromada SP ČR konaná dne 21. dubna 2006 v Praze Usnesení z jednání valné hromady 2 Zápis z jednání valné hromady SP ČR 3 SP ČR - stanoviska, události Podnikatelská mise doprovázející prezidenta republiky na jeho státní návštěvě Rumunska 6 Podnikatelská mise do Turecka 7 Informace o stavu příprav na zavedení EURA v ČR 8 Co říká a hlavně neříká statistika míry nezaměstnanosti. 10 Inspekce práce, odborová kontrola musíme mít obojí? 11 Manažer roku Představujeme nové členy -SP ČR 25,32 EU a mezinárodní organizace Plán akcí a jednání v rámci Mezinárodních organizací a EU 9 Z jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost 18 EHSV 426. Plenární zasedání EHSV 21 BIAC Business calls for OECD action against protectionism 23 UNICE Dopis prezidenta UNICE 18 Mimořádné zasedání prezidentů UNICE 19 Informace Stálého zastoupení SP ČR při UNICE Brusel 29 DEN UNICE Proč se podniky zajímají o Evropu? 24 Co se chystá v EU: Společný konsolidovaný základ pro daň z příjmů právnických osob ano či ne? 20 Doporučení EP a Rady o klíčových schopnostech 22 pro celoživotní vzdělávání Plán EK pro dosažení rovného postavení mužů a žen 22 Aktivity navazující na 11. konferenci stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 23 Strategie EU pro biopaliva 23 CEBRE Zápas o směrnici o službách aktuální stav 1:2 26 Volný pohyb pracovníků z nových členských států EU na trzích staré patnáctky 28 Projektové aktivity IMPULS, TANDEM 11 České letectví iniciátorem výzkumného projektu 16 INFOSERVIS MSF -Rozvoj intelektuálního kapitálu 25 Seminář Evropského střediska pro atomový výzkum CERN v Ženevě Magnet Technology Workshop 17 České vysoké učení technické v Praze zvyšuje důraz na spolupráci s českým průmyslem 30 Management inovačnich aktivit 31 ELA - změna adresy Inzerce: Pražský podzim

2 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a USNESENÍ z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR V. Vyzývá vládu České republiky, aby Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 21. dubna 2006 v Praze I. Schvaluje: - Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení Svazu za období květen 2005 duben Zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok Kooptaci pana Petra Pudila za člena představenstva Svazu. - Vyloučení následujících členů pro neplnění povinností dle Stanov Svazu: Liberecké Kotlárny Hötler, s.r.o. Sodeli CZ, s.r.o. II. Bere na vědomí: - Zprávu dozorčí rady Svazu. - Informaci o postupu ve věci sídla Svazu. III. Prohlašuje, - že zákoník práce přijatý dnes Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR má závažné právní a věcné nedostatky, které ve svých důsledcích poškozují zaměstnance i zaměstnavatele. IV. Ukládá: 1) Představenstvu Svazu svolat Sněm v termínu konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a využít jednání k prosazení programových priorit Svazu. 2) Členům, kteří doposud neuzavřeli smlouvu o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2006, aby tak učinili nejpozději do ) Generálnímu řediteli zpracovat program PR aktivit Svazu a předložit jej představenstvu nejpozději v červenci přijala a důsledně uskutečňovala realistický program zcela konkrétních opatření, která podpoří rozvoj hospodářství. Zejména jde o: º zásadní zlepšení situace ve výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury; º urychlenou novelizaci zákona č. 361/2006 Sb., o pozemních komunikacích, která by tak významně nepoškozovala nejen řidiče z povolání, ale zejména občany a dále upravila provoz na komunikacích o sobotách a nedělích; º úpravu environmentální legislativy tak, aby odpovídala požadavkům Evropské unie a možnostem hospodářství ČR (NAP, REACH atd.); º nezbytné kroky ke zjednodušení, zpřehlednění a provázanosti legislativních norem jako rozhodující podmínky pro zajištění stability právního prostředí; º vytvoření podmínek pro fungování pružného pracovního trhu zpracováním a přijetím takového zákoníku práce, který bude stimulovat zaměstnávání občanů; º uskutečňování takového sociálního dialogu, který nepreferuje postavení odborů a nevychází z propojení ČSSD s odbory. Pokračování současného stavu by mohlo vést k nátlakovým akcím a k ohrožení sociálního smíru; º nezvýhodňování odborů jejich financováním ze státních prostředků v oblasti bezpečnosti práce ve vazbě na nově existující Inspekci práce. Za správnost členové návrhové komise: Ing. Josef Holub Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu naleznete ji na našem webu v sekci Dokumnety VH snemy/ /vyrocnizprava.doc 2 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

3 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konané dne 21. dubna 2006 od h v Praze Místo konání: Praha, palác Žofín Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška, který přivítal delegáty a hosty jednání. Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 48 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 30 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu Program jednání: 1. Zahájení, schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí 2. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu 3. Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady Svazu 5. Schválení kooptace člena představenstva 6. Usnesení Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory a ověřovatele zápisu ve složení: Mandátová komise: Ing. Dagmar Trkalová, CSc. Ing. Dušan Benža, CSc. Ing. Pavel Dzida Návrhová komise: Ing. Josef Holub Ing. Bořivoj Frýbert Ing. Boris Dlouhý, CSc. JUDr. Boris Kučera Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták Ing. Pavel Dzida Ing. Ludmila Nutilová Ověřovatelé zápisu: Renata Kupová Petr Kašík Valná hromada schválila předsedajícího valné hromady Ing. Jaroslava Hanáka a program jednání jednomyslně. K rozeslanému materiálu vystoupil Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za minulé období se úspěšně dařilo rozšiřovat členskou základnu Svazu, zejména u členských firem. Partnerem Svazu se stala společnost RWE Transgas, a.s. a nyní probíhají jednání o partnerství s Českou spořitelnou. Podařilo se navázat užší spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, před podpisem jsou podobné dohody o spolupráci jako se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Chceme-li skutečně uspět, je třeba členskou základnu několikanásobně zvýšit. Každý člen Svazu by měl přivést v příštím roce minimálně jednoho nového člena. Všechny zaměstnavatelské svazy v Evropě hledají cestu, jak efektivněji vysvětlit veřejnosti, že oni jsou ti, kteří dávají lidem práci. Řada z nich hledá cestu, jak jednat s Evropskou komisí. Podařilo se nám zamezit legalizaci opatření, které přijímalo ministerstvo životního prostředí ve věci sběru elektronického odpadu. Podařilo se nám též vytvořit prostředí, kdy se již nemluví o zvyšování daní, ale o jejich snižování. Bohužel se nepovedlo zamezit platnosti zákona o pozemních komunikacích, kamionová doprava tak v ČR působí stále větší chaos. Podporovali jsme verzi směrnice o službách schválenou Evropskou komisí. Nakonec Evropský parlament klíčová ustanovení výhodná pro české podnikatele neschválil také díky hlasování premiéra ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 3

4 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Návrh nového zákoníku práce je velmi náročný především pro malé podniky. Je to zákon tak nekvalitní, že naše pozměňovací návrhy odmítl Senát zapracovat s tím, že tento návrh je legislativním paskvilem. Dochází k propojení jedné politické strany s odbory, bohužel se vydáváme stejnou cestou jako ve Francii. S blížícím se koncem volebního období Poslanecké sněmovny dochází ke stále větší nepřehlednosti ve schvalovaných zákonech. Před rokem 1998 platilo více než právních předpisů, za minulých 10 let byl tento počet zvýšen o dalších Jedinou cestou, jak oslovit politiky je - oslovovat veřejnost. Je třeba transparentně vyzvat vládu ČR k zodpovědnějšímu chování, aby: º uskutečňovala takový sociální dialog, který nevychází z propojení ČSSD s odbory. Pokračování současného stavu by mohlo vést k nátlakovým akcím a k ohrožení sociálního smíru především ze strany ČMKOS. º nezvýhodňovala odbory jejich financováním ze státních prostředků v oblasti bezpečnosti práce ve vazbě na nově vzniklý úřad Inspekce práce. º přijala a důsledně uskutečňovala realistický program zcela konkrétních opatření, která podpoří rozvoj hospodářství. Zejména jde o: zahájení jednání o novém zákoníku práce, který nebude poškozovat zaměstnance a zaměstnavatele a který bude stimulovat zaměstnávání občanů; zásadní zlepšení situace ve výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury; urychlenou novelizaci zákona č. 361/2006 Sb., o pozemních komunikacích, která by tak významně nepoškozovala nejen řidiče z povolání, ale zejména občany a dále upravila provoz na komunikacích o sobotách a nedělích v zájmu občanů této země; úpravu environmentální legislativy tak, aby odpovídala požadavkům Evropské unie a možnostem hospodářství ČR; nezbytné kroky ke zjednodušení, zpřehlednění a provázanosti legislativních norem jako rozhodující podmínky pro zajištění stability právního prostředí; vytvoření podmínek pro fungování pružného pracovního trhu přijetím takového zákoníku práce, který bude stimulovat zaměstnávání občanů. Ing. Frýbert seznámil valnou hromadu se stavem jednání o využití objektu Mikulandská. Probíhají jednání s majitelem pozemku, který předložil znalecký posudek na náš objekt. Svaz nechal vypracovat vlastní znalecký posudek, který je vyšší. Z tohoto důvodu vzalo představenstvo v úvahu další variantu, a to získání nového objektu na prestižním místě Prahy prodejem výměnou za objekt Mikulandská. Tato varianta se jeví zatím jako reálná, i když se nevyhneme zdanění. Další zprávu předloží představenstvo na podzimní valnou hromadu. Diskuse: Ing. Novák Svaz chemického průmyslu: º v tomto týdnu nově zvolené představenstvo SCHP zvolilo prezidenta, je jím Ing. Švarc, viceprezidenty se stali pp. Mlčoch, Krejčí a Michal; º podle studie SCHP k REACH bude ztraceno 15 tis. pracovních míst a zatížení státního rozpočtu bude činit 16 mld. Kč; º další iniciativou SCHP je Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii, která by měla sloužit ke kvalitnějšímu požadavku průmyslu na VaV a informační most a zprostředkovatelské místo na získání financí ze 7. RP. Ing. Prior Českomoravská elektrotechnická asociace: º současná vyhláška o novém systému zpětného sběru odpadu elektrozařízení ustavuje monopol, což potvrdil svým stanoviskem také ÚOHS. Svaz a ElA považujiínarušení rovné hospodářské soutěže za velmi vážný problém. Připravuje se podání ústavní stížnosti. Ing. Žižka - Svaz sléváren: º dotaz, jakým způsobem bylo naloženo s příspěvkem zástupce Svazu sléváren, na který se v diskusi na Sněmu z časových důvodů nedostalo; º podle zákona o nemocenském pojištění a nového zákoníku práce bude zaměstnavatel platit něco, co nebude mít možnost kontrolovat; º je třeba zvýšit podporu technického vzdělávání. Svazu sléváren se to daří v rámci Operačního programu RLZ na úrovni krajů; º zjistit poměr mezi přidělováním grantů do institucionální a podnikatelské sféry. 4 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

5 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Ing. Stroner UniControls: º v oblasti znalostní ekonomiky požadovat, aby se v rámci státního rozpočtu zvýšilo financování školství; º musíme neustále rozšiřovat členskou základnu a zvyšovat publicitu v médiích. Doporučil připravit plán PR aktivit pro další období. Ing. Kafka Siemens: º na dnešním zasedání představenstva byla schválena příprava založení Stipendijního nadačního fondu Svazu průmyslu. Pro základní vklad jsme získali svazy: ElA, SCHP a Sdružení AP. Vyzval členy, aby se aktivně účastnili procesu udělování stipendií. Ing. Tauc Svaz průmyslu papíru a celulózy: º za podpory SP ČR se podařilo od do deseti dnů zrušit vyhlášku, která zakazovala zahraniční obchodování s odpady. Ing. Hanák Svaz dopravy: º Svaz dopravy se podílel na zpracování materiálu GEPARDI, který vláda vzala bohužel pouze na vědomí a nechala ho dopracovat o priority. Na rozdíl od vlády umíme tyto priority v dopravní infrastruktuře definovat. Bude trvat dlouho, než nová vláda materiál doplní o priority a schválí. Reakce Ing. Míla: º na jednání s vládou jsme požadovali, aby se počet operačních programů nezvyšoval; º požadovali jsme, aby se Česká republika zaměřila na 3 základní priority nejvýznamnější je stav dopravní infrastruktury; º rozdělení finančních prostředků z EU: 20% na politiku zaměstnanosti, 20% na oblast školství a vzdělávání; º plně souhlasí s připomínkou k zákonu o nemocenském pojištění; º v minulém období došlo ke zvýšení publicity Svazu, nyní před volbami je útlum. Každý člen Svazu při svém vystupování by měl sdělit, že je členem Svazu. º v nejbližší době se musíme zaměřit na návrh na novou ekologickou daňovou reformu a na přípravu studie k zajištění primárních zdrojů energií na další období; º prioritou je umění oslovit veřejnost a výrazně zvýšit členskou základnu. Reakce Ing. Lišky: º dotazy ze Sněmu byly využity při jednáních s ministerstvy a při jednání Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, zejména z oblasti nedostatku kvalifikované pracovní síly. Rovněž je snaha o získání tzv. zelených karet, aby bylo možné nedostatkové profese nejen v oblasti slévárenství, ale i v oblasti dopravy přivézt ze zahraničí. º připravíme přehled, jak se čerpají granty a strukturální fondy na jednotlivých resortech a otiskneme ve Spektru. º k odvodům na sociální a zdravotní ošetřily se oborové pojišťovny, u VZP do Správní rady mohou zaměstnavatelé a odbory navrhnout své zástupce, které volí Poslanecká sněmovna. V době hlasování bylo přítomno 39 delegátů. Závěr: Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení byla valnou hromadou Svazu schválena jednomyslně. Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2005 Komentář k rozeslanému materiálu přednesl generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška. Na základě úprav auditora a daňové poradkyně došlo ve výnosech k přesunu mezi položkami Rozpuštění rezerv a Ostatní výnosy. Do nákladů byly dodatečně zaúčtovány poplatky ve výši 183 tis. Kč, čímž došlo ke snížení zisku o tuto částku, oproti rozeslanému materiálu. Běžné účetní období skončilo ziskem ve výši tis. Kč po zdanění. Rozpočet byl splněn jako vyrovnaný. Došlo ke stabilizaci poměru hlavní a hospodářské činnosti. Výnosy z členských příspěvků, služeb členům a partnerům na svazové činností činí cca 40%. Z bilančního hlediska došlo k vynulování ztráty z minulých let. Účetní závěrka byla v souladu se Stanovami ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Zpráva dozorčí rady Svazu Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady Svazu Ing. Dagmar Trkalová, CSc. Dozorčí rada se na všech svých zasedáních věnovala průběžným hospodářským výsledkům, plněním rozpočtu na r V průběhu roku došlo k překročení většiny nákladových položek a souběžně i k adekvátnímu zvýšení výnosů. Konečný hospodářský výsledek, podle ověřené účetní závěrky, byl ovlivněn zejména převedením do výnosů celé rezervy na opravy objektu Mikulandská. Účetní závěrka k byla Auditorskou a daňovou kanceláří, s.r.o. ověřena s výrokem: bez výhrad. Daňové přiznání bude zpracováno daňo- Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 5

6 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a vým poradcem. Z hlediska cash flow byla situace Svazu po celé hodnocené období stabilizována. Dozorčí rada proto doporučila představenstvu schválit hospodářský výsledek Svazu průmyslu a dopravy ČR podle účetní závěrky k a s tímto stanoviskem jej předložit k odsouhlasení valnou hromadou. Zisk po zdanění navrhuje dozorčí rada použít na krytí ztrát z minulých let. Z hlediska rozpočtových příjmů od členských firem se pozitivně projevuje nový platební řád. Značná část členských subjektů však avizuje určité rozpočtové potíže. Svaz je připraven v roce 2007 snížit tempo růstu příspěvků členských subjektů a na podzimní valné hromadě bude proto navržena úprava platebního řádu. V souladu s platnými stanovami dozorčí rada navrhla představenstvu vyloučit pro neplnění členských povinností Liberecké Kotlárny Hötler, s.r.o. a Sodeli CZ, s.r.o. valnou hromadou ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dozorčí rada byla pravidelně informována o jednáních s investory na objekt Mikulandská a sledovala ekonomickou situaci Manažerského svazového fondu a Institutu Svazu průmyslu ČR. Závěr: Valná hromada schválila zprávu o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2005 jednomyslně. Kooptace člena představenstva Ing. Antonín Koláček požádal o uvolnění z funkce člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Představenstvo Svazu jeho žádosti dne vyhovělo. Ing. Koláček reprezentoval v představenstvu členské firmy. Grémium členských firem doporučilo představenstvu kooptovat z řad zástupců členských firem pana Petra Pudila, předsedu představenstva akciové společnosti Czech Coal. Představenstvo dne rozhodlo 100% přítomných hlasů o kooptaci pana Petra Pudila z CZECH COAL a.s. za člena představenstva a předkládá ji valné hromadě. Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila pana Petra Pudila za člena představenstva Svazu. P Ř I P R A V U J E M E PODNIKATELSKÁ MISE DOPROVÁZEJÍCÍ PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE NA JEHO STÁTNÍ NÁVŠTĚVĚ R U M U N S K A dovolujeme si Vás informovat, že Svaz průmyslu a dopravy byl pověřen Kanceláří prezidenta republiky organizací podnikatelského doprovodu prezidenta do Rumunska přibližně v termínu července Přihlášky a bližší informace uveřejníme a budeme rozesílat po upřesnění programu cesty přibližně v druhé polovině měsíce května. V případě Vašeho zájmu o účast, nám prosím zašlete kontaktní informace, na které budeme moci adresovat přihlášku a další upřesňující sdělení, na adresu Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů Usnesení S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. Josef Holub. Na základě diskuse a následného hlasování byl návrh usnesení v části výzvy vládě ČR doplněn v bodě týkajícím se environmentální legislativy konkrétně o NAP a REACH. Další návrhy na doplnění nebo změnu usnesení vznesené v diskusi valná hromada neschválila. Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání. Závěrem poděkoval všem zúčastněným prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA. Zapsala: Petra Ježková Za správnost: Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR Renata Kupová Petr Kašík 6 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

7 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Podnikatelská mise do Turecka U příležitosti státní návštěvy Turecka prezidenta republiky Václava Klause organizoval Svaz průmyslu a dopravy podnikatelskou delegaci. Jejími členy bylo 27 představitelů velkých i středních firem a bank. Během třídenního pobytu v Turecku navštívila delegace hlavní město Ankaru a centrum obchodu v Egejského regionu a největší turecký kontejnerový přístav Izmir. Česká delegace se díky pragmatickému přístupu prezidenta Klause k budoucímu členství Turecka v Evropské unii těšila velké pozornosti a vstřícnému přístupu tureckých podnikatelských kruhů. Doufáme, že se to projeví příznivě také při finalizaci jednání o několika velkých projektech zejména v energetice a chemickém průmyslu. V rámci programu v Ankaře proběhla také jednání na ministerstvu energetiky za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy. V průběhu podnikatelského fóra byla podepsána dohoda o založení společného podniku mezi českou firmou EnergoPro a tureckým partnerem na výstavbu dvou vodních elektráren. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl podepsal dohodu o spolupráci s prezidentem Turecké asociace obchodních a průmyslových komor TOBB panem Rifatem Hisarciklioglu. Jednání podnikatelské delegace v Izmiru se zúčastnilo téměř 40 tureckých firem se zájmem o výrobní kooperaci, spolupráci na třetích trzích i o zkušenosti s členstvím v Evropské unii. V rámci podnikatelského fóra se uskutečnilo také mimořádné zasedání Turecko-české podnikatelské rady, jejímž spolupředsedou za českou stranu je generální ředitel Škodaexportu a.s. pan Jaroslav Hubáček. Tato podnikateská mise byl dobrým signálem pro turecké partnery o zájmu s Tureckem spolupracovat a věříme, že podpořila již rozpracované společné projekty. Kontakty na zájemce o spolupráci s českými partnery získané běhěm cesty i po návratu budeme průběžně zvěřejňovat. Dagmar Kuchtová a Petra Jiránková, sekce vnějších vztahů Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 7

8 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Informace o stavu příprav na zavedení URA v ČR Otázky na téma: Volba scénáře přechodu Od okamžiku vstupu do Evropské unie v květnu 2004 přijala Česká republika závazek účastnit se Hospodářské a měnové unie s tím, že obdržela dočasnou výjimku pro zavedení eura do doby, než bude schopna plnit všechny závazky, týkající se uskutečňování uvedené unie. Zejména se jedná o tzv. konvergenční kritéria, jejichž plnění dokumentuje ČR každoročně v Konvergenčním programu, který je předkládán Komisi a Radě k hodnocení. Vedle zmíněného hodnocení je proces ekonomické konvergence sledován na vnitrostátní úrovni a každoročně je vládě předkládán dokument zabývající se jak plněním maastrichtských kritérií, tak stupněm ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Strategie přistoupení ČR k eurozóně předpokládá zavedení eura v ČR v roce Kromě plnění konvergenčních kritérií a dosažení určitého stupně ekonomické sladěnosti předpokládá splnění tohoto termínu provádění institucionálních, legislativních a technických kroků v dostatečném předstihu a určité posloupnosti. Hlavními aktéry koordinace zavedení eura jsou Ministerstvo financí a ČNB. Zavedení eura se však dotkne celé státní správy, podnikatelské sféry a občanů, proto je nezbytné v příslušné fázi procesu zapojit také další instituce a zajistit účinnou koordinaci aktivit všech relevantních subjektů státní správy i podnikatelské sféry a efektivní komunikaci s občany. Proto vznikla potřeba vymezit institucionální rámec pro další postup: Institucionální rámec Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (dále jen NKS) bude centrálním koordinačním a řídícím orgánem v čele s reprezentantem Ministerstva financí (Národním koordinátorem zavedení eura v ČR). Úkolem NKS bude definování pracovních skupin na úrovni jednotlivých oblastí a dále pak příprava Národního plánu zavedení eura a následné zajištění jeho implementace. NKS bude přímo podřízena ministru financí ČR. Národní koordinátor zavedení eura v ČR Národní koordinátor zavedení eura v ČR sestavuje a řídí Národní koordinační skupinu a bude na návrh ministra financí jmenován vládou. Národním koordinátorem je zástupce Ministerstva financí. Zástupci Národního koordinátora budou následně jmenováni zástupci České národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovní skupiny podřízené NKS Odborné podklady k jednotlivým otázkám zavedení eura budou připravovat pracovní skupiny složené ze zástupců relevantních institucí státní správy a profesních organizací. Předpokládá se založení minimálně následujících pracovních skupin: - Pracovní skupina pro finanční sektor - Pracovní skupina pro nefinanční sektor - Pracovní skupina pro veřejnou správu - Pracovní skupina pro ochranu spotřebitele - Pracovní skupina pro legislativu - Pracovní skupina pro komunikaci - Pracovní skupina pro informatiku a statistiku V současné době byl Svaz průmyslu a dopravy pozván k účasti ve třech PS: pro finanční sektor, pro nefinanční sektor a pro veřejnou správu. Základní etapy příprav a zavedení eura 1. do vstupu do ERM II (4Q ) 2. členství v ERM II do rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura ( cca ) 3. od rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura do dne ( ) 4. ode dne (od dále) první etapa - Jmenování Národního koordinátora pro zavedení eura (4Q 2005) - Jmenování členů Národní koordinační skupiny (1Q 2006) - Vytvoření pracovních skupin (1Q 2006) - Analýza stavu legislativy z pohledu integrace ČR do EMU v rámci jednotlivých resortů (do 3Q 2006) - Zpracování a schválení Národního plánu zavedení eura (do 4Q 2006) - Pravidelné hodnocení plnění konvergenčních kritérií a aktualizace Konvergenčního programu ČR (podle usnesení vlády č.1026/2003) - Absolvování přístupových procedur do ERM II s orgány EU (v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o datu zavedení eura) - Rozhodnutí o vstupu ČR do ERM II (v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o datu zavedení eura) a jeho realizace - Výběr národních stran euromincí - Předběžná příprava výroby euromincí - 1. vlna komunikační kampaně 8 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

9 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Hlavní úkoly PS pro finanční sektor pro nejbližší období Formulace doporučení k volbě scénáře přechodu za finanční sektor (do cca června/července 2006) Vypracování části Národního plánu zavedení eura v ČR za finanční sektor (cca do října/listopadu 2006) + poté realizace národního plánu za oblast finančního sektoru v závislosti na politickém rozhodnutí ohledně data vstupu do eurozóny Státy zavádějící euro budou mít při výběru scénáře přechodu možnost volby jednoho ze tří přístupů: 1. Přístup s přechodným obdobím (tzv. dvoufázový přechod) - podle současné právní úpravy vychází z tradičního konceptu přechodného období. V první fázi bude euro používáno pouze bezhotovostně, statut zákonného platidla zůstane nadále národní měně. Používání hotovostního eura bude v této době dobrovolné, bezhotovostní platby budou konvertovány podle měny účtu příjemce. V druhé fázi se zavede euro i pro hotovostní peněžní oběh a stane se zákonným platidlem. 2. Big bang přístup (tzv. jednofázový přechod), u kterého okamžik přijetí eura a zavedení eurového oběživa splyne. 3. Big bang přístup kombinovaný s phasing out obdobím, který umožňuje využívat po provedení big bangu pro některé právní nástroje (jež jsou obecně vymezeny nařízením ES č. 974/98 (v platném znění) na omezenou dobu (max. 12 měsíců) vyjádření v národní měně.veškerá plnění však již budou probíhat v eurech. ČR zatím nerozhodla, který přístup zvolí. S ohledem na skutečnost, že Národní plán zavedení eura (4.Q/2006) musí reflektovat specifika scénáře zavedení eura, je potřebné, aby bylo o přístupu k zavedení eura rozhodnuto ještě před jeho zpracováním. Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou připraví proto do konce srpna 2006 ke schválení vládě návrh varianty přijetí eura v České republice. Pro splnění úkolů nejbližšího období, zejména volby scénáře přechodu, je nezbytné, aby členové PS předložili do poloviny května odpovědi a názory ze sféry, kterou zastupují, na následující otázky: 1. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody jednotlivých scénářů z pohledu oblasti, kterou zastupujete? 2. Lze provést hrubý odhad nákladů a přínosů jednotlivých scénářů za Vámi zastupovanou oblast? 3. Jaká jsou z Vašeho hlediska hlavní rizika jednotlivých variant? 4. Doporučení pro realizaci jednoho ze scénářů Obracíme se v této souvislosti na členy se žádostí o spolupráci. Vaše odpovědi a připomínky uvítáme ve výše uvedeném termínu na následující adrese: Ing. Oldřich Körner Sekce hospodářské a environmentální politiky zástupce ředitele Plán akcí a jednání v rámci Mezinárodních organizací a EU Rok 2006 kv ten - ervenec Termín akce Název a charakter akce Místo konání UNICE EXCO Výbor výkonných editel Brusel Zasedání UNICE Výboru pro sociální v ci Brusel Seminá ESD: Implementace Dohody o teleworku Brusel Seminá ESD: Nadnárodní kolektivní vyjednávání Brusel EHSV Plenární zasedání Brusel World Employment Conference 2006 Berlin Valná hromada BIAC Pa í Evropská komise: Seminá EQUAL Vým na zkueností Brusel Mezinárodní konference práce (ILO) eneva Konference EHSV + ILO: Evropský sociální model Brusel EHSV REX Sekce vn jích vztah Brusel EHSV SOC Sekce pro sociální v ci a ob anství Brusel OECD-US: Business Tax Forum UNICE COPRES Rada president Víde Zasedání Zam stnavatelské skupiny Evropské nadace pro zlepování ivotních a pracovních podmínek Dublin EHSV Plenární zasedání Brusel EHSV SOC Sekce pro sociální v ci a ob anství Brusel EHSV REX Sekce vn jích vztah Brusel Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 9

10 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Co říká a hlavně neříká statistika míry nezaměstnanosti Pravidelné statistické informace Eurostatu poskytují údaje o míře nezaměstnanosti v daném měsíci a to jak za celou republiku, tak v členění podle regionů, vybraných skupin uchazečů (např. osoby se zdravotním postižením, absolventi) a další údaje. Přechodem na novou metodiku propočtu míry nezaměstnanosti se od července loňského roku v rámci kategorie uchazeče o zaměstnání registrovaného na úřadech práce rozlišuje ještě subkategorie tzv. dosažitelný uchazeč. Ten je pro účely vykazování míry nezaměstnanosti rozhodující, protože z počtu těchto uchazečů se vychází při výpočtu míry nezaměstnanosti. Protože musí jít o uchazeče, který nemá žádné objektivní překážky, které by mu bránily v nástupu do zaměstnání, je logicky počet těchto dosažitelných uchazečů nižší, než je celkový počet registrovaných uchazečů. Nižší bude i ukazatel míry nezaměstnanosti. Údaje za měsíc březen vykazují míru nezaměstnanosti na úrovni 8,8%. Ve srovnání s únorem jde o pokles o 0,3 procentního bodu, což při stejné metodice propočtu je věrohodné. Jaká je však skutečná míra nezaměstnanosti, to nelze ze statistiky dovodit i odhad je obtížný. Celkový počet registrovaných uchazečů o zaměstnání, který je vyšší než registrovaných uchazečů dosažitelných ( registrovaných, dosažitelných), existence neevidovaných nezaměstnaných, o nichž údaje chybí, svědčí o vyšší míře nezaměstnanosti, než je vykazována. Na druhé straně neexistují údaje o registrovaných uchazečích, kteří pracují načerno, a které by dokladovaly nižší míru skutečné nezaměstnanosti. Z údajů o počtech vyřazených uchazečů - cca osob, nelze dovodit, zda a kolik bylo mezi nimi těch, kteří byli vyřazeni z evidence sankčně právě pro nedovolené zaměstnání. Celkově rostoucí nárůst zaměstnanosti v posledním období cca o 1%, by rovněž svědčil pro pokles nezaměstnanosti. Z poskytnutých statistických údajů lze vyčíst další informace, které stojí za úvahu. Jednoduchou matematikou z údajů za měsíc březen zjistíme, že v evidenci uchazečů o zaměstnání je pouhých uchazečů, kteří nejsou tzv. disponibilní. Mezi těmito uchazeči jsou to osoby v pracovní neschopnosti, ve výkonu trestu, ti co pobírají peněžitou pomoc v mateřství, ale i ti, kteří nemohou nastoupit do zaměstnání, protože jsou zařazeni v rekvalifikačních kurzech či vykonávají krátkodobé zaměstnání. Zejména údaj o rekvalifikaci je zajímavý. Koncem března bylo totiž na rekvalifikaci pouhých osob. To je hodně málo. Kde je aktivní politika zaměstnanosti? Kde je aktivní práce s uchazeči o zaměstnání, fungování individuálních akčních plánů, zlepšování pracovní uplatnitelnosti nezaměstnaných atd. Zdá se, že pouze v zákoně o zaměstnanosti a prováděcích předpisech. Téměř se nabízí odpověď, že hlavní činnost státní správy v oblasti zaměstnanosti zaměřená na masu dosažitelných uchazečů je v administrativních činnostech zaměřených na uchazeče o zaměstnání ( zařazování do evidence, návštěva úřadu práce, vyřazování z evidence). Aktivní práce s nimi, která by přispěla ke zlepšení pracovního uplatnění, se vytrácí. zpracováno dle zdroje ČSÚ a MPSV více viz 10 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

11 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Inspekce práce, odborová kontrola musíme mít obojí? Problematika kontrolní činnosti odborů byla hodně diskutována v souvislosti s přípravou nového zákoníku práce z hlediska souladnosti s Ústavou. Navrhovaná právní úprava byla označována jako protiústavní tím, že se výkon státní moci deleguje na odbory. Konkrétně by se jednalo o výkon státní moci jiným subjektem než státem, což Ústava České republiky nepřipouští (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR). Na problém je nutné se podívat i z jiného hlediska. Dnem 1.července 2005 vstoupil v účinnost zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Na základě této právní úpravy byl zřízen orgán Statní úřad inspekce práce, který má kontrolní činnost ze zákona zabezpečovat a byl k tomu účelu ustaven. Jde mimo jiné i o kontrolu v oblastech, které kontrolují odborové orgány. Jaká je realita? Státní úřad inspekce práce má sice ze zákona kompetence, ale nemá na tuto činnost ani finanční prostředky ani kvalifikované zaměstnance. Ze závěrů Zprávy o činnosti inspekce práce projednávané na posledním zasedání pléna RHSD proto také vyplynul požadavek na posílení úřadu personální, materiální - což je spojeno s vyčleněním finančních prostředků ze strany státu na zabezpečení svěřených činností. Na druhé straně se stále udržuje a dotuje kontrolní činnost odborů (cca 45 mil. Kč v roce 2005, pro rok 2006 bylo vyčleněno 48 mil. Kč). Nastoluje se tak otázka - Proč jsou refundovány mzdy zaměstnanců kontrolorů v oblasti BOZP na odborech, když není na mzdy zaměstnanců kontrolorů na inspektorátech? Proč tato dvojí kontrola a dvojí peníze ze státního rozpočtu? Odůvodnění zjevné duplicity kontrolní činnosti, resp. nutnosti zachování odborové kontroly, odborových kontrolorů s tím, že jejich role je preventivní a státních inspektorátů represivní ( viz závěr ze Zprávy o kontrolní činnosti odborových orgánů nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle 136 zákoníku práce za rok 2004 ), je nepřijatelný. Role Státního úřadu inspekce práce je rovněž v oblasti prevence, jak jednoznačně vyplývá ze zákona, tak i z projednávané Zprávy o činnosti ( poradenství, osvěta, informace, upozornění). Role kontrolní činnosti odborových orgánů naproti tomu obsahuje prvky represe - zcela jednoznačně v podobě vydání závazného pokynu, včetně možnosti zastavení výroby. Nikdo nezpochybňuje preventivní roli odborů v oblasti BOZP. Ale ta je přece obsažena již v tom, že mají právo ze zákona, konkrétně z harmonizačního ustanovení 136a zákoníku práce účastnit se u zaměstnavatele na řešení otázek týkajících se BOZP, vznášet připomínky a návrhy na opatření ke zlepšení činnosti, odstranění nedostatků. Dokonce jsou povinny spolupracovat se zaměstnavatelem k prevenci rizik, aby mohl zaměstnavatel zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP v dohodě s odborovým orgánem a odstraňovat zjištěné nedostatky. Při kontrolách ze strany inspektorátů práce mají odborové orgány možnost přednést své připomínky na adresu zaměstnavatele, stejně tak mohou dávat podněty ke kontrole při zjištění nedostatků. Pro zabezpečení jejich kvalifikovaného působení v této oblasti je zaměstnavatel povinen zabezpečit příslušným odborovým orgánům účast na školení. Prostor pro zabezpečování prevence na pracovišti s možností každodenního kontaktu se zaměstnavatelem a sledování odpovídajících pracovních podmínek na pracovišti je pro odborové orgány více než dostatečný. Inkriminovaná úprava kontrolní činnosti odborů, která se záměrně spojuje s obecným působením odborů v oblasti BOZP je obsažena v 136 zákoníku práce. Zde je upraven pouze mechanismus výkonu kontrolní činnosti odborových orgánů včetně ustanovení, že náklady vzniklé výkonem kontroly nad BOZP hradí stát. Tato úprava nemá nic společného s preventivní rolí odborů v oblasti BOZP, je nadbytečná, není opřena o žádné směrnice EU. S nadsázkou ji lze chápat i jako právní titul, aby stát mohl přispět na činnost odborům. Proto jako zaměstnavatelé nemůžeme souhlasit s takto duplicitně pojatou úpravou kontrolní činnosti, ani se způsobem vynakládání finančních prostředků na její zabezpečení. Nárůst počtu státních kontrolorů a navýšení finančních prostředků musí být kompenzováno úsporou na straně financování odborových kontrolorů. V konečném důsledku by inspekce práce byla personálně posílena o kvalifikované odborníky z řad odborů. OZNÁMENÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje veřejnou soutěž na programy výzkumu a vývoje pro rok Jedná se o programy IMPULS a TANDEM. Předkládání žádosti bude ukončeno Podrobné informace budou zveřejněny od na Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 11

12 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a MANAŽER ROKU 2005 Den úspěšných manažerů a firem V pražském paláci Žofín byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Manažer roku Manažer i manažerka roku nominovaných manažerů 4 manažeři z TOP 10 mají jedno společné - jsou představitelé firem, které jsou členem SP ČR 12 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

13 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a MANAŽER ROKU Ing. Pavel Kafka, dr. h. c. člen MANAŽERKA ROKU Jana Malá člen generální ředitel předsedkyně družstva SIEMENS, s.r.o. Moravská ústředna Brno, d.u.v. TOP 10: 1. Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Siemens s.r.o. 2. PhDr. Petr Fejk, Zoologická zahrada hl. m. Prahy 3. Ing. Zbyněk Frolík, LINET spol. s r.o. 4. Antonín Koníček, KOVOKON Popovice s.r.o. 5. MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA, Nemocnice na Homolce 6. Ing. Jan Hůda, RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ a.s. 7. Jana Malá, Moravská ústředna Brno, d.u.v. 8. Ing. Jaroslav Nožička, KOBIT s.r.o. 9. Ing. Josef Blecha, FEZKO a.s. 10. Ing. Luděk Pfeifer, CSc., M. C.TRITON s.r.o. Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců JUDr. Josef Šesták, Carlson Wagonlit Travel Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců PhDr. Petr Fejk, Zoologická zahrada hl. m. Prahy Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 13

14 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a Manažeři odvětví Jméno Firma Odvětví Ing. Zdeněk Částka AGROSPOL, Malý Bor a.s. ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Jan Hůda RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ a.s. RYBOLOV A CHOV RYB Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. RABBIT Trhový Štěpánov a.s. VÝROBA POTRAVIN A NÁPOJŮ Ing. Josef Blecha FEZKO a.s. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ TEXTILU, ODĚVŮ A KŮŽE Ing. Kamila Pavelcová, MBA Dukol Ostrava s.r.o. CHEMIE A PLASTY Antonín Koníček KOVOKON Popovice s.r.o. VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVO VÝROBKŮ Ing. František Kulovaný, jr., MBA BAEST, a.s. VÝROBA STROJŮ Ing. Zbyněk Frolík LINET spol. s r.o. VÝROBA ZAŘÍZENÍ Ing. Zdeněk Ulmann KUVAG CR spol. s r.o. VÝROBA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Siemens s.r.o. VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ing. Ivan Bauer, MBA Průmstav a.s. STAVEBNICTVÍ Ing. Vladimír Herman Tarmac CZ a.s. VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Jana Malá Moravská ústředna Brno, d.u.v. OBCHOD A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Roman Vacho Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a.s. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Viliam Sivek EuroAgentur Travel CESTOVNÍ RUCH Ing. Jozef Bazala České dráhy, a.s. DOPRAVA, SPOJE A LOGISTIKA Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA Zdravotní pojišťovna MV ČR PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Veronika Fáberová Group 4 Falck a.s. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY Renata Telínová scanservice s.r.o. ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI Ing. Milan Holl, CSc. VZLÚ, a.s. VÝZKUM A VÝVOJ Ing., Bc. Jiří Jež DIAMO, s.p. PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ A EKOLOGIE Ing. Luděk Pfeifer, CSc. M. C.TRITON s.r.o. VZDĚLÁVÁNÍ MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA Nemocnice na Homolce ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A VÝCHOVA Ing. Dalibor Konvička LOGIS, s.r.o. PORADENSTVÍ V OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ PhDr. Petr Fejk Zoologická zahrada hl. m. Prahy SLUŽBY PRO PODNIKATELE, ORGANIZACE A VEŘEJNOST 14 sp 5/06 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

15 S P Č R - u d á l o s t i, s t a n o v i s k a SP ČR - události - zrcadlo duben Oficiální návštěva premiéra Republiky Makedonie ČESKO-MAKEDONSKÉ BUSINESS FÓRUM 5. dubna 2006 se zúčastnili: Vlado Buckovski předsedy vlády Republiky Makedonie Fatmir Besimi ministr pro ekonomiku Republiky Makedonie Jelisaveta Georgieva - generální ředitelka Makedonské obchodní komory Jiří Havel místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Martin Tlapa náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR a 30 makedonských a 50 zástupců českých firem Rozhovory u krbu Boccaccio-sál Grandhotel Bohemia, Staré Město. Dr. Veit Sorger prezident Rakouského svazu průmyslu a a Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hostem setkání byla i Margot Klestilová - velvyslankyně Rakouska. foto J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty sp 5/06 15

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze Místo konání: Hotel STEP, Praha 9 - Libeň Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2013 od 13.00 hodin v Liberci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2013 od 13.00 hodin v Liberci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2013 od 13.00 hodin v Liberci Místo konání: Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více