a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město"

Transkript

1 dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města, jeho ambice a rozvoj, odpovídala úrovni technického pokroku a její systémy pracovaly spolehlivě, efektivně a šetrně k životnímu prostředí. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet integrovaný systém veřejné dopravy, zvyšovat jeho kvalitu i konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě, ovlivňovat úroveň a způsob užívání osobních automobilů v Praze tak, aby podstatně poklesl negativní vliv jejich provozu na prostředí města, vytvářet na území Prahy podmínky k plné integraci železniční, dálniční a silniční sítě, leteckých a vodních cest do evropských sítí a k dosažení úrovně technické infrastruktury srovnatelné s vyspělými evropskými městy, zvyšovat efektivitu technické infrastruktury města, její spolehlivost a podíl na bezpečnosti města, omezovat ztráty v sítích i znečištění prostředí, které působí nevhodně fungující a chybějící infrastruktura, optimalizovat využití stávajících systémů a kapacit dopravní a technické infrastruktury; jejich doplňováním a modernizací podporovat přednostně rozvoj nových městských center a nových lokalit bydlení. 54

2 Klíč k fungujícímu městu Klíč k fungujícímu městu spočívá v dosažení souladu mezi vysokými vnitřními i vnějšími nároky na kapacitu, spolehlivost a kvalitu dopravní a technické infrastruktury města a kvalitou životního prostředí. Na území Prahy se koncentrují funkce a aktivity nadregionálního významu a také služby pro vysoký počet dalších denně přítomných osob dojíždějících za prací, mimopražských studentů, pacientů a návštěvníků města. Nároky na infrastrukturní systémy budou určovány potřebami 1,5 až 1,8 milionu osob, zájmy města a trendy budoucího vývoje poptávky. Například již dnes výrazně roste poptávka po doplnění a modernizaci infrastruktury v komerčně atraktivních lokalitách. Praha se musí také citlivě zhostit své funkce průsečíku významných tranzitních cest. Praha je ve většině oborů infrastruktury vázána na zdroje a systémy regionálního, republikového i evropského významu. Město nemá na svém území potřebné zdroje pro napájení svých systémů a není schopno ze svého rozpočtu pokrýt značný objem investic do dopravní a technické infrastruktury. Hlavní vnější vazby pražské infrastruktury Chomutov Chemnitz Teplice Drážďany Děčín Hamburk Ústí n. L. Berlín Liberec Německo Mladá Boleslav Štětín Německo (tranzit) Mělník Káraný Hradec Králové Polsko H. Králové Varšava Karlovy Vary Marktredwitz, Plauen Karlovy Vary Hradec rozvodna Čechy střed Chvaletice Ostrava, Katovice Brno, Vídeň, Budapešť Plzeň Německo Plzeň Norimberk Plzeň Norimberk Strakonice Pasov rozvodna Milín Slapy České Budějovice Linec Želivka Veselí n. L. Rusko Slovensko (tranzit) Brno Slovensko Rakousko Brno Bratislava, Vídeň Přednost lidem Překotný nárůst automobilismu v Praze a jejím okolí od počátku devadesátých let výrazně převyšuje republikový i evropský průměr. Tento vývoj zastihl pražskou uliční síť ve stavu, který nevyhovoval ani mnohem nižším nárokům let osmdesátých. V devadesátých letech byla vytvořena koncepce komunikačního systému hlavní uliční sítě. Počet tras a stanovení parametrů jednotlivých částí systému byly konfrontovány s důsledky pro okolní území a hledala se oboustranně přijatelná řešení. Systém je založen především na dvou okruzích městském a silničním. Při vědomém poddimenzování komunikací na kapacitní úroveň přijatelnou pro přilehlá území města vyvstává ještě naléhavěji potřeba nabídnout co nejatraktivnější konkurenceschopnou hromadnou dopravu. V posledních letech se v Praze postupně prosazuje způsob regulace automobilové dopravy zpřísněným režimem parkování, osvědčený v praxi zahraničních měst. Díky často značně nákladným opatřením se v letech 1995 až 1999 podařilo stabilizovat podíl osobní automobilové dopravy na dělbě přepravní práce zhruba na 40 procent. 55

3 Automobilový provoz v Praze (v %, rok 1990 = 100 %) celá síť průměr centrální kordon vnější doprava rozsah dopravy ve středním pásu Počet opravených poruch vodovodu (řady o průměru 80 až mm) Spotřeba paliv (v terajoulech) Zdroj: ÚDI Praha koks ostatní tuhá paliva kapalná paliva plynná paliva tepelný napaječ Mělník, ostatní Zdroj: PVK, a. s. Zdroj: IMIP Životní prostředí 1999 Město se rozhodlo, že bude hledat optimální limity automobilové dopravy za přispění atraktivní hromadné dopravy, sjednocené v rámci Prahy a podstatné části regionu Střední Čechy do integrovaného dopravního systému. Tento přístup umožní mimo jiné zlepšit podmínky pro pohyb pěších a cyklistů. Rizikem zvolené cesty je nedůslednost v provádění potřebných opatření, která může oslabit pozici hromadné dopravy a znamenat další nárůst automobilů v uliční síti. Nedostatečné tempo realizace dopravní politiky nyní Prahu vede k dopravnímu kolapsu, přestože ani v minulosti nebyla vůči automobilové dopravě prosazována zcela liberální politika. Trvalý zájem o hromadnou dopravu (Praha chce dosáhnout alespoň 65% podílu hromadné dopravy na dělbě přepravní práce) se příznivě projeví na životním prostředí, promítne se do ekonomické prosperity města a také se zvýší rychlost, plynulost a bezpečnost automobilového provozu. Je zároveň klíčovou podmínkou pro zajištění dlouhodobé funkčnosti nově budované hlavní uliční sítě. Zdravé tepny města Technická infrastruktura se postupně prosazuje jako účinný nástroj zlepšování kvality života a prostředí. Jednotlivé systémy však zatím nemají k optimálnímu spolupůsobení v území města srovnatelné podmínky a jsou různou měrou závislé na řešení oborových problémů v nadměstském měřítku. Zásobování pitnou vodou lze v běžném provozu považovat za dostačující. Spotřeba vody klesá, množství vyráběné a distribuované vody je o třetinu nižší než zatím dosažené maximum z osmdesátých let. V popředí zájmu je především nevyhovující stav vodovodní sítě jako hlavní příčina častých výpadků dodávky a vysokých ztrát pitné vody i zhoršování její jakosti během dopravy ke spotřebiteli. Nový přístup k problematice odvodnění vychází z ekologických hledisek a nejnovějších vědních poznatků. Vyžádá si změny především v odvádění a likvidaci odpadních vod. Nejvíce problémové jsou rozsáhlé systémy jednotné kanalizace, kde za deště dochází v odlehčovacích komorách k úniku znečištěných vod a ohrožení vodních toků. Nevhodně fungující a využívaná kanalizace způsobuje, že většina splaškových vod je čištěna společně s ředícími (balastními) vodami, které neúčelně zabírají kapacitu stok i čistíren odpadních vod a narušují čistící proces. Na druhé straně se na čistírnu nedostane znečištění, které v síti sedimentuje, při dešťovém průtoku se uvolní a vypláchne do vodního toku. Znečištěné dešťové vody nejsou důsledně čištěny, ačkoliv to předepisuje legislativa ČR i EU. Pražské čistírny odpadních vod s dnešním vybavením nevyhovují vyšším požadavkům legislativy na účinnost čištění. Při jejich naplňování bude nutné vycházet již z reálných, nikoli směrných průtoků odpadních vod. Dlouholetý problém čištění odpadních vod a obnovy vodohospodářské infrastruktury je nutno řešit. V energetickém zásobování se stav infrastruktury zlepšuje. Dosud se využívají všechna média, včetně pevných paliv horší kvality. Město podporuje přechod na ušlechtilá paliva cestou dotací a sleduje rozvoj centralizovaného zásobování teplem i zvýšení efektivity výroby, distribuce a spotřeby energií. Systémy přenosu informací se dynamicky rozvíjejí, aby uspokojily nároky trhu, méně však s ohledem na celkové potřeby města. Pro Prahu je nezbytné zajištění spolehlivé komunikace pro řízení krizových situací, s přednostním propojením na pražské telekomunikační sítě a s propojením na regionální bezpečnostní systémy a celostátní komunikační síť bezpečnostních složek. Vedení města podporuje rozvoj a využití informačních sítí a databází pro městskou správu a veřejnost. Časté zásahy do inženýrských sítí zatěžují občany i prostředí města. V exponovaném centru města se pozitivně uplatňují kolektory, které umožňují bezvýkopové ukládání, opravy, obnovu a pravidelnou údržbu vodovodů, energetických a přenosových sítí. 56

4 Strategické cíle I 1 I 1.1 I 1.2 I 2 I 2.1 I 2.2 I 2.3 I 3 I 3.1 I 3.2 I 3.3 I 4 I 4.1 I 4.2 Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o jejich užívání Řízení a redukce užívání automobilů Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě Integrace do evropských dopravních sítí Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu I 5 I 5.1 I 5.2 I 5.3 I 6 I 6.1 I 6.2 I 6.3 I 7 I 7.1 I 7.2 I 8 I 8.1 I 8.2 Spolehlivé a hospodárné zásobování kvalitní pitnou vodou Zlepšení stavu a úrovně provozování vodárenského systému Spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody v běžném i havarijním provozu Potřebná míra zálohování zdroje Želivka, spolupráce (zastupování) vodních zdrojů při zásobování města Ekologicky přijatelné odvodnění města komplex stokové sítě a čištění odpadních vod, vodních toků a podzemních vod Zásadní zlepšení stavu a úrovně provozování stokového systému, včetně čištění odpadních vod, soulad s legislativou EU a ČR Spolehlivé a účinné čištění všech znečištěných vod odváděných z území města, včetně likvidace kalů, v souladu s limity EU Snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti Úsporné a udržitelné využívání primárních zdrojů energií a médií Efektivní a racionální využití zdrojů energií a paliv Vyloučení užití pevných paliv horší kvality, postupné odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města Evropský standard přenosu informací pro město a jeho bezpečnost Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb I 1 Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy Potřeba zatraktivnit hromadnou dopravu napomohla vzniku systému Pražské integrované dopravy sjednocené v rámci Prahy a části regionu Střední Čechy (tj. včetně příměstských autobusů a železnice). K tomuto účelu zřídilo město speciální organizaci ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). V rámci integrované dopravy byl umožněn vstup na trh drobným provozovatelům hromadné dopravy. Tradiční obliba ekologicky šetrných kolejových druhů dopravy u cestujících dává šanci hromadné dopravě posílit svou pozici v konkurenci ostatních druhů dopravy. Proto se v integrovaném systému počítá s páteřní funkcí kolejové dopravy i do budoucna. 57

5 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Najeté vozokilometry mil. vozokm/rok tj. 97,2 % 153 mil. vozokm/rok tj. 2,8 % automobilová doprava Dělba přepravní práce MHD 42 % 58 % Zdroj: ÚDI Praha, 1999 I 1.1 Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích Trasami hromadné dopravy pokrýt všechny významné přepravní vztahy a omezit realizaci těchto vztahů individuální automobilovou dopravou. Zvláštní pozornost věnovat lokalitám nových městských center, novým lokalitám bydlení a potřebám jejich vzájemného dopravního spojení. Program Optimalizace Pražské integrované dopravy : Zajistit spolehlivost, atraktivní intervaly a ceny jízdného integrované dopravy. Dokončit tarifní a informační sjednocení Pražské integrované dopravy. Technickou úroveň tarifního a informačního systému pak dále zvyšovat. Zlepšovat kvalitu přestupních vazeb. Zajistit odpovídající kapacitu parkovišť park & ride s možností jejího dalšího rozšíření. Optimalizovat náklady na hromadnou dopravu, nikoliv ale na úkor kvality přepravy. Program Hromadná je moderní : Obnovit a modernizovat vozový park a tratě hromadné dopravy. Zvyšovat technickou úroveň tratí a vozidel hromadné dopravy s cílem zvýšit spolehlivost, bezpečnost a plynulost provozu, snížit energetickou náročnost, dopady na životní prostředí (včetně využití ekologických druhů paliv a nových pohonných systémů), usnadnit orientaci cestujících a pohyb starších a tělesně postižených občanů. Programy Tramvaji zelenou a Autobusu zelenou : Urychlit vytváření podmínek pro preferenci povrchové hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou ve stávající uliční síti (samostatné jízdní pruhy, preference na křižovatkách, ochrana kolejí v centru). Otevřít integrované informační dopravní středisko s využitím moderní řídící a informační technologie. Zajistit jeho provázanost s komplexním informačním systémem pro návštěvníky Prahy. I 1.2 Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o jejich užívání Program Rozvoj kolejové dopravy : Rozvíjet síť metra a tramvajových tratí. Uplatňovat v systému metra i nadále zásadu otevřených konců umožňující další rozvoj sítě, ve vhodných případech i povrchovým způsobem. Koncové úseky metra důs ledně využívat pro řešení příměstské dopravy budováním dopravních terminálů u stanic metra. Zvyšováním atraktivity tramvajové dopravy vrátit tramvajovým tratím funkci impulzu pro územní rozvoj. Priority rozvoje sítě městské hromadné dopravy prodloužení metra do Severního Města Zličín B tramvajová trať na Barrandov Nádraží Holešovice Dejvická C A A tramvajové propojení Smíchov - Pankrác C Skalka Háje Černý Most B tramvajová trať do Malešic rozvoj sítě metra do oblasti Krč - Lhotka, Libuš - Písnice stávající trasy metra stávající tramvajové tratě 58

6 Doplnit systém kolejové hromadné dopravy v centru Prahy u vybraných stanic metra dobudovat druhé vestibuly, rozšířit síť tramvajových tratí. Ve vhodných případech mohou být tramvajové trati zřizovány i v rámci pěších zón. V rámci programu Optimalizace Pražské integrované dopravy motivovat a směrovat příměstskou železnici k zajištění konkurenceschopnosti v koridorech stávajících tratí vůči automobilové a autobusové dopravě, ke zvyšování podílu železniční dopravy na celkovém objemu hromadné dopravy ve městě nabídkou atraktivních intervalů, zlepšováním kultury cestování a technické úrovně. Obdobně zdokonalovat síť příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy. I 2 Řízení a redukce užívání automobilů Individuální automobilová doprava se stala hlavním zdrojem znečištění a hluku ve městě. Automobily zabírají plochu určenou pro obyvatele Prahy, které navíc fyzicky ohrožují, přičemž se stále snižuje plynulost dopravy. Aby se tento vývoj podařilo zastavit, je nevyhnutelné přistoupit k zásahům do stávajícího systému a k regulaci dopravy, a tím vytvořit podmínky pro optimální míru pohybu automobilů zajišťující na straně jedné potřeby a prosperitu města, na straně druhé odpovídající kvalitu městského životního prostředí. I 2.1 Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu Program Okruhy slouží a chrání : Prvotně zajistit (etapovou) objízdnou komunikační trasu kolem Prahy, jejíž součástí budou stávající a některé nové úseky sil nič ního a městského okruhu, Vysočanské a Štěrboholské radiály. Pokračovat ve spolupráci se státem na vybudování silničního okruhu jako pražské komunikační objízdné trasy sloužící k ochraně místních komunikací ve městě. V koordinaci s tím zajistit etapovou výstavbu městského okruhu jako klíčového prvku hlavní uliční sítě pro převedení podstatné části vnitroměstské automobilové dopravy po obvodu centrální části Prahy. S ohledem na omezené možnosti území na okraji centrální části města pojmout kapacitní komunikaci není možné městský okruh dimenzovat pouze podle nároků dopravy. Priority v rozvoji hlavní uliční sítě II/242 D8 I/9 II/243 I/7 II/240 II/241 II/610 I/10 průmyslový polookruh D11 I/6 rok 2001 MO SAT silniční okruh úseky komunikačních okruhů D5 silniční okruh městský okruh I/12 stávající ve výstavbě připravované ostatní hlavní trasy automobilové dopravy stávající připravované etapová objízdná komunikační trasa kolem Prahy II/115 I/4 II/102 II/603 D1 I/2 59

7 I 2.2 Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Nezvyšovat kapacitu automobilových tras vedoucích do území uvnitř městského okruhu. V rámci programu Okruhy slouží a chrání omezit průjezd automobilů napříč centrem. Optimalizovat provoz ve stávající uliční síti při uplatnění zásad preference hromadné dopravy a s využitím nových možností vědy a techniky (včetně řídící a informační technologie). Program Parkovací zóny : Vybudovat základní síť hromadných garáží o kapacitě pro území nezbytně potřebné a únosné, při preferenci rezidentů a současné re dukci parkování na povrchu. Regulovat kvantitativní, časové a ekonomické možnosti parkování v centru. I 2.3 Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě Ve vnější nákladní přepravě usilovat o vyšší využití kombinované přepravy substrátů železniční, vodní a leteckou dopravou vedoucí ke snižování podílu automobilové nákladní dopravy na přepravě. Podporovat projekty na propojení dopravních systémů, vytvářet a iniciovat zajištění ekonomických nástrojů podpory kombinované přepravy, u vhodných staveb vyžadovat kombinovanou přepravu materiálu. V rámci programu Okruhy slouží a chrání omezit těžkou nákladní dopravu ve městě (uvnitř silničního okruhu tranzit kamionové dopravy, uvnitř městského okruhu veškerou těžkou nákladní dopravu). Vyžadovat, aby nezbytná obsluha a zásobování vybraných částí centrální oblasti města byly zajišťovány pouze v časově vymezených vhodných obdobích dne ekologicky přijatelnými vozidly. I 3 Integrace do evropských dopravních sítí Praha se nachází na evropském IV. multimodálním koridoru Berlín Praha Bratislava a dále s větví IV. A Praha Norimberk. Do Prahy je zaústěno deset že lez ničních tratí a sedm silnic dálničního typu. Prahou prochází pět mezinárodně značených silničních tras, v Praze zastavují nebo končí mezinárodní rychlíky do zhruba dvaceti cílových míst v Evropě. Letecká doprava, soustředěná v Ruzyni, zajišťuje přímé spojení do všech významných evropských velkoměst i mimo Evropu. Úroveň dálkové a mezinárodní osobní dopravy by měla přispívat k obrazu Prahy jako atraktivního a příjemného cíle pro návštěvníky a také příjemného místa pro přesedání při tranzitních cestách. I 3.1 Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy Podporovat koncepci řešení, která dálkovou a mezinárodní dopravu územně soustřeďuje tak, aby bylo možné vzájemné přestupování na přijatelnou vzdálenost. Zajistit kvalitní komplexní informační systém pro návštěvníky (cestující). I 3.2 Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí Výstavba a rekonstrukce pro tranzitní železniční koridory ČR a pro jejich propojení se železniční stanicí Praha, hlavní nádraží (stavby Nové spojení a Modernizace žst. Praha, hl. nádraží východní část). Výstavba silničního okruhu propojujícího všechny dálnice a silnice zaústěné do Prahy (zařazená do programu Okruhy slouží a chrání ). Rozvoj ruzyňského letiště na přiměřenou kapacitu. I 3.3 Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů Zajištění atraktivního dopravního spojení letiště v Ruzyni s centrem města kolejovou hromadnou dopravou, zapojenou do integrovaného dopravního systému. Při investicích zvyšujících kapacitu letišť vyžadovat dodržení ekologických limitů. 60

8 I 4 Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty Pěší doprava se soustřeďuje v lokalitách, pro které jsou charakteristické křížení cest, dopravní terminály, koncentrace pracovišť, občanské vybavenosti a památek. Zatím se ale málo realizují pěší zóny a obytné ulice, kde je možný pohodlný pohyb pěších v celé šířce komunikace. Obdobně je v Praze zanedbatelný podíl cyklistických tras, které by mohly především v obytných souborech řešit cesty do školy a do zaměstnání i podporovat rekreační cykloturistiku. Výrazného zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty lze dosáhnout naplňováním cíle Řízení a redukce užívání automobilů. I 4.1 Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě Oddělovat hlavní pěší trasy od kapacitní automobilové dopravy a zřizovat příjemné obytné nebo pěší ulice a zóny. Zvyšovat přitažlivost parteru pro pěší (zeleň, lavičky, mobiliář atd.). Dbát na kvalitní, bezbariérové a pokud možno přímočaré hlavní pěší vazby bez ztracených výšek. Přitom klást důraz na přístupové cesty ke stanicím a zastávkám hromadné dopravy. Budováním nových lávek, pasáží, průchodů a podchodů pro pěší snižovat účinky nepřírodních (liniové stavby aj.) i přírodních (Vltava aj.) bariér, bránících pěším vazbám mezi jednotlivými částmi města. I 4.2 Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu Zdokonalovat síť cyklistických tras ve vzájemném propojení obytných částí města s vybranými stanicemi hromadné dopravy a s oblastmi určenými pro rekreaci, sport a zábavu. Ve spolupráci se Středočeským krajem zlepšit úroveň cyklistických stezek navazujících na dálkové cyklistické trasy. I 5 Spolehlivé a hospodárné zásobování kvalitní pitnou vodou Zásobovací systém napájí zdroje Želivka, Jizera/Káraný a Vltava/Podolí. Pokrývá prakticky celé území Prahy, je převážně zaokruhován a má rezervu kapacity. Jeho hlavní řady se doplňují, ale dosud neumožňují zastupování (spolupráci) zdrojů Zásobování pitnou vodou přivaděče Káraný zdroj Podolí Želivka Podolí Káraný Želivka + Káraný Želivka + Podolí + Káraný Zdroj: PVK, a. s. hlavní vodojem přivaděč Želivka 61

9 Stáří vodovodu Vodovodní síť postavená v letech po roce 1960 Zdroj: PVS, a. s. v celém zásobovaném území. V případě výpadku zdroje Želivka, přivaděče či hlavního vodojemu před hranicí města nelze pokrýt z Káraného a Podolí potřebu Prahy. Stejně závažným a celopražským problémem je obnova a modernizace vodovodní sítě a vodojemů, naléhavá i s ohledem na nutnost snížení ztrát pitné vody, a nedořešená ochrana vodovodních přivaděčů. Oblasti navrhované k obnově vodovodu a kanalizace Předpoklad realizace po roce 2010 Zdroj: PVS, a. s., duben

10 Ztráty pitné vody (v %) Program stabilizace zásobních pásem Program snižování ztrát (optimalizace postupu rekonstrukcí, zkrácení doby oprav, zkvalitnění měření a evidence odběrů) Program Systémová obnova a rozvoj vodovodní sítě Zdroj: PVS, a. s., PVK, a. s. I 5.1 Zlepšení celkového stavu a úrovně provozování vodárenského systému Novelizovat koncepci zásobování vodou s důrazem na zajištění kvality pitné vody a spolupráce vodních zdrojů. Vybavit systém na úroveň odpovídající technickému pokroku. Program Rekonstrukce a modernizace vodojemů a čerpacích stanic. I 5.2 Spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody v běžném i havarijním provozu Program Systémová obnova a rozvoj vodovodní sítě (včetně vybavení systémy ovládání, regulace a měření a dostavby chybějících sítí), koordinace s obnovou komunikací, kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Doplnit technologie úpravy vody pro zajištění souladu s legislativou EU. Zavést systém kontinuální kontroly kvality vody v distribuční síti. Program Náhradní zásobování pitnou vodou. I 5.3 Potřebná míra zálohování zdroje Želivka a spolupráce (zastupování) vodních zdrojů při zásobování města Zachovat koncepci tří disponibilních zdrojů pitné vody. V první etapě preferovat investice do obnovy sítě a zajištění zastupitelnosti zdrojů pitné vody. Prověřit možnosti větší spolupráce vodárenských systémů hl. m. Prahy a středočeského regionu. Vymezit a respektovat ochranná pásma vodovodních přivaděčů užívaných hlavním městem Prahou. I 6 Ekologicky přijatelné odvodnění města komplex stokové sítě a čištění odpadních vod, vodních toků a podzemních vod Perspektivní pojetí odvodnění je založeno na separovaném odvádění znečištěných a neznečištěných vod, důsledném čištění znečištěných vod a na ekologicky vhodném využití neznečištěných vod v území. Dnešní systémy toto neumožňují, což je jednou z příčin výhrad EU vůči ČR. Náprava spočívá v dobudování chybějící kanalizace a odstranění nedostatků překonaných koncepcí odvodnění. Bude náročná jak ve stokové síti, tak v čištění odpadních vod, kde se cílové řešení kombinace ;; centrálního a lokálního čištění v sektorových ČOV vybraných ;; na základě vyhodnocení vodních toků dle imisních kritérií přibližuje praxi srovnatelných zahraničních měst. Stav odvodnění města Rozdělení území podle možnosti a náročnosti zlepšení obtížně přijatelně v plné míře v koordinaci s regionem hranice povodí Vltava Labe Zdroj: ÚRM ÚSK 63

11 I 6.1 Zásadní zlepšení celkového stavu a úrovně provozování stokového systému, včetně čištění odpadních vod, soulad s legislativou EU a ČR Novelizovat koncepci dokončit Generel odvodnění hl. m. Prahy. Vybavit systémy na špičkovou úroveň technického pokroku, včetně zabezpečení před povodňovými stavy na vodních tocích. Program Systémová obnova a rozvoj stokové sítě (včetně vybavení pro sledování průtoků a stavu stok, přestavby odlehčovacích komor, dostavby chybějící kanalizace). Koordinovat postup s obnovou komunikací, vodovodu a ostatních inženýrských sítí. Prevence vzniku havárií (systémový průzkum stavu stok a horninového okolí hlavních stok). Rozšířit trvalý monitoring dešťových srážek na území města. I 6.2 Spolehlivé a účinné čištění všech znečištěných vod odváděných z území města, včetně likvidace kalů, naplnění limitů EU Zavést průběžný monitoring a kontrolu účinnosti lokálních ČOV, provést výběr ČOV pro cílové řešení čištění odpadních vod. Program Čistírny odpadních vod výstavba nové centrální čistírny odpadních vod, intenzifikace a dostavba vybraných lokálních ČOV. Zajistit čištění dosud nečištěných odpadních vod. Sledovat pohyb těžkých kovů a dalších nežádoucích látek v sedimentech vodních toků pod odlehčovacími komorami. Zajistit dodržování předpisů a smluv při odvádění průmyslových odpadních vod. Čístírny odpadních vod ústřední čistírna využitelné využitelné po úpravách problémové ke zrušení připravované, plánované příklad možného sloučení ČOV Zdroj: PVS, a. s., PVK, a. s. I 6.3 Snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti Program hospodaření s dešťovými vodami s důrazem na prosazení maximální možné separace a využití neznečištěných vod. Likvidovat zjištěné přítoky balastních vod (v rámci programu Systémová obnova stokové sítě ). Koordinovat rozvojové aktivity a náhradní vodohospodářská opatření v příhraničních částech hl. m. Prahy a středočeského regionu. 64

12 I 7 Úsporné a udržitelné využívání primárních zdrojů energií a médií Hlavní město Praha musí být včas připraveno na změny, související s vývojem čerpání energetických zásob. Na možnost energetické krize musí reagovat především energetická a ekonomická politika státu. Politika města bude směřovat k maximálním úsporám energií a médií, k zefektivnění stávajících a využití alternativních zdrojů. V případě omezení dodávky nebo dokonce potřeby hledání náhrady za zemní plyn pro vytápění by město stálo před vážným problémem. Zásobování teplem rozsah soustav CZT zdroje soustav CZT sídlištní celky rozvoj městských center hlavní trasy tepelných napaječů zhoršené klimatické podmínky Zdroj: IMIP, ÚRM I 7.1 Efektivní a racionální využití všech dostupných zdrojů energií a paliv Program Úsporná energie (podpora efektivní spotřeby energií při vytápění budov, s důrazem na panelové bytové domy). Zvyšovat podíl centralizovaného zásobování teplem využitím plné kapacity stávajících zdrojů. Zpracovat havarijní plán energetického zásobování hl. m. Prahy (elektrická energie, plyn, teplo). Nadále preferovat vhodné technologie pro účelné využití odpadů (program Hospodárně s odpady ). I 7.2 Vyloučení užití pevných paliv horší kvality, postupné odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města Vytvářet podmínky pro vznik ostrovních teplárenských soustav. Program Čistá energie (podpora centrálního zásobování teplem, uplatnění kogenerační výroby tepla a elektrické energie ve vhodných lokalitách, snižování spotřeby pevných paliv, monitoring znečištění ovzduší dle požadavků EU). Zajistit provoz spalovny Malešice v souladu s limity EU. 65

13 I 8 Evropský standard přenosu informací pro město a jeho bezpečnost Přenos informací je zatím slabým článkem v zajištění bezpečnosti a zájmů Prahy vázaných na širší území, i když jeho rozvoj je pro současné i budoucí fungování a bezpečnost města nezbytný. Předpokladem dobré funkce informačních systémů je jejich propojení a spolupráce v běžném provozu města i při mimořádných událostech. Pro jejich zvládání je nezbytná kompatibilita se systémy vyšších úrovní a přesah do zázemí města. Pro kvalitu služeb a jejich využití je rozhodující potřebná míra otevřenosti a dostupnosti pro subjekty veřejné a privátní sféry, obyvatele a návštěvníky města. I 8.1 Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města Dopracovat Jednotný bezpečnostní systém (JBS) hl. m. Prahy, včetně propojení se systémy vyšších úrovní a zajištění součinnosti a funkční úrovně, vyhovující nárokům řešení mimořádných a krizových stavů. Vytvořit specializované systémy informační podpory JBS. Program Kolektory využití kolektorů pro přenosové a další inženýrské sítě. Přispět k dopracování celoměstské koncepce zajištění informací pro chod města a koordinovat její realizaci. Zajišťovat technické a legislativní zázemí pro fungování přenosu informací. I 8.2 Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb Vytvářet podmínky pro vybudování kapacitní telekomunikační sítě na území Prahy. Realizovat program INFOnet jako technické zázemí pro realizaci Programu rozvoje informační společnosti. 66

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více