a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město"

Transkript

1 dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města, jeho ambice a rozvoj, odpovídala úrovni technického pokroku a její systémy pracovaly spolehlivě, efektivně a šetrně k životnímu prostředí. K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet integrovaný systém veřejné dopravy, zvyšovat jeho kvalitu i konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě, ovlivňovat úroveň a způsob užívání osobních automobilů v Praze tak, aby podstatně poklesl negativní vliv jejich provozu na prostředí města, vytvářet na území Prahy podmínky k plné integraci železniční, dálniční a silniční sítě, leteckých a vodních cest do evropských sítí a k dosažení úrovně technické infrastruktury srovnatelné s vyspělými evropskými městy, zvyšovat efektivitu technické infrastruktury města, její spolehlivost a podíl na bezpečnosti města, omezovat ztráty v sítích i znečištění prostředí, které působí nevhodně fungující a chybějící infrastruktura, optimalizovat využití stávajících systémů a kapacit dopravní a technické infrastruktury; jejich doplňováním a modernizací podporovat přednostně rozvoj nových městských center a nových lokalit bydlení. 54

2 Klíč k fungujícímu městu Klíč k fungujícímu městu spočívá v dosažení souladu mezi vysokými vnitřními i vnějšími nároky na kapacitu, spolehlivost a kvalitu dopravní a technické infrastruktury města a kvalitou životního prostředí. Na území Prahy se koncentrují funkce a aktivity nadregionálního významu a také služby pro vysoký počet dalších denně přítomných osob dojíždějících za prací, mimopražských studentů, pacientů a návštěvníků města. Nároky na infrastrukturní systémy budou určovány potřebami 1,5 až 1,8 milionu osob, zájmy města a trendy budoucího vývoje poptávky. Například již dnes výrazně roste poptávka po doplnění a modernizaci infrastruktury v komerčně atraktivních lokalitách. Praha se musí také citlivě zhostit své funkce průsečíku významných tranzitních cest. Praha je ve většině oborů infrastruktury vázána na zdroje a systémy regionálního, republikového i evropského významu. Město nemá na svém území potřebné zdroje pro napájení svých systémů a není schopno ze svého rozpočtu pokrýt značný objem investic do dopravní a technické infrastruktury. Hlavní vnější vazby pražské infrastruktury Chomutov Chemnitz Teplice Drážďany Děčín Hamburk Ústí n. L. Berlín Liberec Německo Mladá Boleslav Štětín Německo (tranzit) Mělník Káraný Hradec Králové Polsko H. Králové Varšava Karlovy Vary Marktredwitz, Plauen Karlovy Vary Hradec rozvodna Čechy střed Chvaletice Ostrava, Katovice Brno, Vídeň, Budapešť Plzeň Německo Plzeň Norimberk Plzeň Norimberk Strakonice Pasov rozvodna Milín Slapy České Budějovice Linec Želivka Veselí n. L. Rusko Slovensko (tranzit) Brno Slovensko Rakousko Brno Bratislava, Vídeň Přednost lidem Překotný nárůst automobilismu v Praze a jejím okolí od počátku devadesátých let výrazně převyšuje republikový i evropský průměr. Tento vývoj zastihl pražskou uliční síť ve stavu, který nevyhovoval ani mnohem nižším nárokům let osmdesátých. V devadesátých letech byla vytvořena koncepce komunikačního systému hlavní uliční sítě. Počet tras a stanovení parametrů jednotlivých částí systému byly konfrontovány s důsledky pro okolní území a hledala se oboustranně přijatelná řešení. Systém je založen především na dvou okruzích městském a silničním. Při vědomém poddimenzování komunikací na kapacitní úroveň přijatelnou pro přilehlá území města vyvstává ještě naléhavěji potřeba nabídnout co nejatraktivnější konkurenceschopnou hromadnou dopravu. V posledních letech se v Praze postupně prosazuje způsob regulace automobilové dopravy zpřísněným režimem parkování, osvědčený v praxi zahraničních měst. Díky často značně nákladným opatřením se v letech 1995 až 1999 podařilo stabilizovat podíl osobní automobilové dopravy na dělbě přepravní práce zhruba na 40 procent. 55

3 Automobilový provoz v Praze (v %, rok 1990 = 100 %) celá síť průměr centrální kordon vnější doprava rozsah dopravy ve středním pásu Počet opravených poruch vodovodu (řady o průměru 80 až mm) Spotřeba paliv (v terajoulech) Zdroj: ÚDI Praha koks ostatní tuhá paliva kapalná paliva plynná paliva tepelný napaječ Mělník, ostatní Zdroj: PVK, a. s. Zdroj: IMIP Životní prostředí 1999 Město se rozhodlo, že bude hledat optimální limity automobilové dopravy za přispění atraktivní hromadné dopravy, sjednocené v rámci Prahy a podstatné části regionu Střední Čechy do integrovaného dopravního systému. Tento přístup umožní mimo jiné zlepšit podmínky pro pohyb pěších a cyklistů. Rizikem zvolené cesty je nedůslednost v provádění potřebných opatření, která může oslabit pozici hromadné dopravy a znamenat další nárůst automobilů v uliční síti. Nedostatečné tempo realizace dopravní politiky nyní Prahu vede k dopravnímu kolapsu, přestože ani v minulosti nebyla vůči automobilové dopravě prosazována zcela liberální politika. Trvalý zájem o hromadnou dopravu (Praha chce dosáhnout alespoň 65% podílu hromadné dopravy na dělbě přepravní práce) se příznivě projeví na životním prostředí, promítne se do ekonomické prosperity města a také se zvýší rychlost, plynulost a bezpečnost automobilového provozu. Je zároveň klíčovou podmínkou pro zajištění dlouhodobé funkčnosti nově budované hlavní uliční sítě. Zdravé tepny města Technická infrastruktura se postupně prosazuje jako účinný nástroj zlepšování kvality života a prostředí. Jednotlivé systémy však zatím nemají k optimálnímu spolupůsobení v území města srovnatelné podmínky a jsou různou měrou závislé na řešení oborových problémů v nadměstském měřítku. Zásobování pitnou vodou lze v běžném provozu považovat za dostačující. Spotřeba vody klesá, množství vyráběné a distribuované vody je o třetinu nižší než zatím dosažené maximum z osmdesátých let. V popředí zájmu je především nevyhovující stav vodovodní sítě jako hlavní příčina častých výpadků dodávky a vysokých ztrát pitné vody i zhoršování její jakosti během dopravy ke spotřebiteli. Nový přístup k problematice odvodnění vychází z ekologických hledisek a nejnovějších vědních poznatků. Vyžádá si změny především v odvádění a likvidaci odpadních vod. Nejvíce problémové jsou rozsáhlé systémy jednotné kanalizace, kde za deště dochází v odlehčovacích komorách k úniku znečištěných vod a ohrožení vodních toků. Nevhodně fungující a využívaná kanalizace způsobuje, že většina splaškových vod je čištěna společně s ředícími (balastními) vodami, které neúčelně zabírají kapacitu stok i čistíren odpadních vod a narušují čistící proces. Na druhé straně se na čistírnu nedostane znečištění, které v síti sedimentuje, při dešťovém průtoku se uvolní a vypláchne do vodního toku. Znečištěné dešťové vody nejsou důsledně čištěny, ačkoliv to předepisuje legislativa ČR i EU. Pražské čistírny odpadních vod s dnešním vybavením nevyhovují vyšším požadavkům legislativy na účinnost čištění. Při jejich naplňování bude nutné vycházet již z reálných, nikoli směrných průtoků odpadních vod. Dlouholetý problém čištění odpadních vod a obnovy vodohospodářské infrastruktury je nutno řešit. V energetickém zásobování se stav infrastruktury zlepšuje. Dosud se využívají všechna média, včetně pevných paliv horší kvality. Město podporuje přechod na ušlechtilá paliva cestou dotací a sleduje rozvoj centralizovaného zásobování teplem i zvýšení efektivity výroby, distribuce a spotřeby energií. Systémy přenosu informací se dynamicky rozvíjejí, aby uspokojily nároky trhu, méně však s ohledem na celkové potřeby města. Pro Prahu je nezbytné zajištění spolehlivé komunikace pro řízení krizových situací, s přednostním propojením na pražské telekomunikační sítě a s propojením na regionální bezpečnostní systémy a celostátní komunikační síť bezpečnostních složek. Vedení města podporuje rozvoj a využití informačních sítí a databází pro městskou správu a veřejnost. Časté zásahy do inženýrských sítí zatěžují občany i prostředí města. V exponovaném centru města se pozitivně uplatňují kolektory, které umožňují bezvýkopové ukládání, opravy, obnovu a pravidelnou údržbu vodovodů, energetických a přenosových sítí. 56

4 Strategické cíle I 1 I 1.1 I 1.2 I 2 I 2.1 I 2.2 I 2.3 I 3 I 3.1 I 3.2 I 3.3 I 4 I 4.1 I 4.2 Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o jejich užívání Řízení a redukce užívání automobilů Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě Integrace do evropských dopravních sítí Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu I 5 I 5.1 I 5.2 I 5.3 I 6 I 6.1 I 6.2 I 6.3 I 7 I 7.1 I 7.2 I 8 I 8.1 I 8.2 Spolehlivé a hospodárné zásobování kvalitní pitnou vodou Zlepšení stavu a úrovně provozování vodárenského systému Spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody v běžném i havarijním provozu Potřebná míra zálohování zdroje Želivka, spolupráce (zastupování) vodních zdrojů při zásobování města Ekologicky přijatelné odvodnění města komplex stokové sítě a čištění odpadních vod, vodních toků a podzemních vod Zásadní zlepšení stavu a úrovně provozování stokového systému, včetně čištění odpadních vod, soulad s legislativou EU a ČR Spolehlivé a účinné čištění všech znečištěných vod odváděných z území města, včetně likvidace kalů, v souladu s limity EU Snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti Úsporné a udržitelné využívání primárních zdrojů energií a médií Efektivní a racionální využití zdrojů energií a paliv Vyloučení užití pevných paliv horší kvality, postupné odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města Evropský standard přenosu informací pro město a jeho bezpečnost Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb I 1 Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy Potřeba zatraktivnit hromadnou dopravu napomohla vzniku systému Pražské integrované dopravy sjednocené v rámci Prahy a části regionu Střední Čechy (tj. včetně příměstských autobusů a železnice). K tomuto účelu zřídilo město speciální organizaci ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). V rámci integrované dopravy byl umožněn vstup na trh drobným provozovatelům hromadné dopravy. Tradiční obliba ekologicky šetrných kolejových druhů dopravy u cestujících dává šanci hromadné dopravě posílit svou pozici v konkurenci ostatních druhů dopravy. Proto se v integrovaném systému počítá s páteřní funkcí kolejové dopravy i do budoucna. 57

5 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Najeté vozokilometry mil. vozokm/rok tj. 97,2 % 153 mil. vozokm/rok tj. 2,8 % automobilová doprava Dělba přepravní práce MHD 42 % 58 % Zdroj: ÚDI Praha, 1999 I 1.1 Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích Trasami hromadné dopravy pokrýt všechny významné přepravní vztahy a omezit realizaci těchto vztahů individuální automobilovou dopravou. Zvláštní pozornost věnovat lokalitám nových městských center, novým lokalitám bydlení a potřebám jejich vzájemného dopravního spojení. Program Optimalizace Pražské integrované dopravy : Zajistit spolehlivost, atraktivní intervaly a ceny jízdného integrované dopravy. Dokončit tarifní a informační sjednocení Pražské integrované dopravy. Technickou úroveň tarifního a informačního systému pak dále zvyšovat. Zlepšovat kvalitu přestupních vazeb. Zajistit odpovídající kapacitu parkovišť park & ride s možností jejího dalšího rozšíření. Optimalizovat náklady na hromadnou dopravu, nikoliv ale na úkor kvality přepravy. Program Hromadná je moderní : Obnovit a modernizovat vozový park a tratě hromadné dopravy. Zvyšovat technickou úroveň tratí a vozidel hromadné dopravy s cílem zvýšit spolehlivost, bezpečnost a plynulost provozu, snížit energetickou náročnost, dopady na životní prostředí (včetně využití ekologických druhů paliv a nových pohonných systémů), usnadnit orientaci cestujících a pohyb starších a tělesně postižených občanů. Programy Tramvaji zelenou a Autobusu zelenou : Urychlit vytváření podmínek pro preferenci povrchové hromadné dopravy před individuální automobilovou dopravou ve stávající uliční síti (samostatné jízdní pruhy, preference na křižovatkách, ochrana kolejí v centru). Otevřít integrované informační dopravní středisko s využitím moderní řídící a informační technologie. Zajistit jeho provázanost s komplexním informačním systémem pro návštěvníky Prahy. I 1.2 Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o jejich užívání Program Rozvoj kolejové dopravy : Rozvíjet síť metra a tramvajových tratí. Uplatňovat v systému metra i nadále zásadu otevřených konců umožňující další rozvoj sítě, ve vhodných případech i povrchovým způsobem. Koncové úseky metra důs ledně využívat pro řešení příměstské dopravy budováním dopravních terminálů u stanic metra. Zvyšováním atraktivity tramvajové dopravy vrátit tramvajovým tratím funkci impulzu pro územní rozvoj. Priority rozvoje sítě městské hromadné dopravy prodloužení metra do Severního Města Zličín B tramvajová trať na Barrandov Nádraží Holešovice Dejvická C A A tramvajové propojení Smíchov - Pankrác C Skalka Háje Černý Most B tramvajová trať do Malešic rozvoj sítě metra do oblasti Krč - Lhotka, Libuš - Písnice stávající trasy metra stávající tramvajové tratě 58

6 Doplnit systém kolejové hromadné dopravy v centru Prahy u vybraných stanic metra dobudovat druhé vestibuly, rozšířit síť tramvajových tratí. Ve vhodných případech mohou být tramvajové trati zřizovány i v rámci pěších zón. V rámci programu Optimalizace Pražské integrované dopravy motivovat a směrovat příměstskou železnici k zajištění konkurenceschopnosti v koridorech stávajících tratí vůči automobilové a autobusové dopravě, ke zvyšování podílu železniční dopravy na celkovém objemu hromadné dopravy ve městě nabídkou atraktivních intervalů, zlepšováním kultury cestování a technické úrovně. Obdobně zdokonalovat síť příměstských autobusových linek Pražské integrované dopravy. I 2 Řízení a redukce užívání automobilů Individuální automobilová doprava se stala hlavním zdrojem znečištění a hluku ve městě. Automobily zabírají plochu určenou pro obyvatele Prahy, které navíc fyzicky ohrožují, přičemž se stále snižuje plynulost dopravy. Aby se tento vývoj podařilo zastavit, je nevyhnutelné přistoupit k zásahům do stávajícího systému a k regulaci dopravy, a tím vytvořit podmínky pro optimální míru pohybu automobilů zajišťující na straně jedné potřeby a prosperitu města, na straně druhé odpovídající kvalitu městského životního prostředí. I 2.1 Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou městského a silničního okruhu Program Okruhy slouží a chrání : Prvotně zajistit (etapovou) objízdnou komunikační trasu kolem Prahy, jejíž součástí budou stávající a některé nové úseky sil nič ního a městského okruhu, Vysočanské a Štěrboholské radiály. Pokračovat ve spolupráci se státem na vybudování silničního okruhu jako pražské komunikační objízdné trasy sloužící k ochraně místních komunikací ve městě. V koordinaci s tím zajistit etapovou výstavbu městského okruhu jako klíčového prvku hlavní uliční sítě pro převedení podstatné části vnitroměstské automobilové dopravy po obvodu centrální části Prahy. S ohledem na omezené možnosti území na okraji centrální části města pojmout kapacitní komunikaci není možné městský okruh dimenzovat pouze podle nároků dopravy. Priority v rozvoji hlavní uliční sítě II/242 D8 I/9 II/243 I/7 II/240 II/241 II/610 I/10 průmyslový polookruh D11 I/6 rok 2001 MO SAT silniční okruh úseky komunikačních okruhů D5 silniční okruh městský okruh I/12 stávající ve výstavbě připravované ostatní hlavní trasy automobilové dopravy stávající připravované etapová objízdná komunikační trasa kolem Prahy II/115 I/4 II/102 II/603 D1 I/2 59

7 I 2.2 Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat Nezvyšovat kapacitu automobilových tras vedoucích do území uvnitř městského okruhu. V rámci programu Okruhy slouží a chrání omezit průjezd automobilů napříč centrem. Optimalizovat provoz ve stávající uliční síti při uplatnění zásad preference hromadné dopravy a s využitím nových možností vědy a techniky (včetně řídící a informační technologie). Program Parkovací zóny : Vybudovat základní síť hromadných garáží o kapacitě pro území nezbytně potřebné a únosné, při preferenci rezidentů a současné re dukci parkování na povrchu. Regulovat kvantitativní, časové a ekonomické možnosti parkování v centru. I 2.3 Snížení negativních ekologických dopadů nákladní dopravy ve městě Ve vnější nákladní přepravě usilovat o vyšší využití kombinované přepravy substrátů železniční, vodní a leteckou dopravou vedoucí ke snižování podílu automobilové nákladní dopravy na přepravě. Podporovat projekty na propojení dopravních systémů, vytvářet a iniciovat zajištění ekonomických nástrojů podpory kombinované přepravy, u vhodných staveb vyžadovat kombinovanou přepravu materiálu. V rámci programu Okruhy slouží a chrání omezit těžkou nákladní dopravu ve městě (uvnitř silničního okruhu tranzit kamionové dopravy, uvnitř městského okruhu veškerou těžkou nákladní dopravu). Vyžadovat, aby nezbytná obsluha a zásobování vybraných částí centrální oblasti města byly zajišťovány pouze v časově vymezených vhodných obdobích dne ekologicky přijatelnými vozidly. I 3 Integrace do evropských dopravních sítí Praha se nachází na evropském IV. multimodálním koridoru Berlín Praha Bratislava a dále s větví IV. A Praha Norimberk. Do Prahy je zaústěno deset že lez ničních tratí a sedm silnic dálničního typu. Prahou prochází pět mezinárodně značených silničních tras, v Praze zastavují nebo končí mezinárodní rychlíky do zhruba dvaceti cílových míst v Evropě. Letecká doprava, soustředěná v Ruzyni, zajišťuje přímé spojení do všech významných evropských velkoměst i mimo Evropu. Úroveň dálkové a mezinárodní osobní dopravy by měla přispívat k obrazu Prahy jako atraktivního a příjemného cíle pro návštěvníky a také příjemného místa pro přesedání při tranzitních cestách. I 3.1 Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy Podporovat koncepci řešení, která dálkovou a mezinárodní dopravu územně soustřeďuje tak, aby bylo možné vzájemné přestupování na přijatelnou vzdálenost. Zajistit kvalitní komplexní informační systém pro návštěvníky (cestující). I 3.2 Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí Výstavba a rekonstrukce pro tranzitní železniční koridory ČR a pro jejich propojení se železniční stanicí Praha, hlavní nádraží (stavby Nové spojení a Modernizace žst. Praha, hl. nádraží východní část). Výstavba silničního okruhu propojujícího všechny dálnice a silnice zaústěné do Prahy (zařazená do programu Okruhy slouží a chrání ). Rozvoj ruzyňského letiště na přiměřenou kapacitu. I 3.3 Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů Zajištění atraktivního dopravního spojení letiště v Ruzyni s centrem města kolejovou hromadnou dopravou, zapojenou do integrovaného dopravního systému. Při investicích zvyšujících kapacitu letišť vyžadovat dodržení ekologických limitů. 60

8 I 4 Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty Pěší doprava se soustřeďuje v lokalitách, pro které jsou charakteristické křížení cest, dopravní terminály, koncentrace pracovišť, občanské vybavenosti a památek. Zatím se ale málo realizují pěší zóny a obytné ulice, kde je možný pohodlný pohyb pěších v celé šířce komunikace. Obdobně je v Praze zanedbatelný podíl cyklistických tras, které by mohly především v obytných souborech řešit cesty do školy a do zaměstnání i podporovat rekreační cykloturistiku. Výrazného zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty lze dosáhnout naplňováním cíle Řízení a redukce užívání automobilů. I 4.1 Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě Oddělovat hlavní pěší trasy od kapacitní automobilové dopravy a zřizovat příjemné obytné nebo pěší ulice a zóny. Zvyšovat přitažlivost parteru pro pěší (zeleň, lavičky, mobiliář atd.). Dbát na kvalitní, bezbariérové a pokud možno přímočaré hlavní pěší vazby bez ztracených výšek. Přitom klást důraz na přístupové cesty ke stanicím a zastávkám hromadné dopravy. Budováním nových lávek, pasáží, průchodů a podchodů pro pěší snižovat účinky nepřírodních (liniové stavby aj.) i přírodních (Vltava aj.) bariér, bránících pěším vazbám mezi jednotlivými částmi města. I 4.2 Postupné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu Zdokonalovat síť cyklistických tras ve vzájemném propojení obytných částí města s vybranými stanicemi hromadné dopravy a s oblastmi určenými pro rekreaci, sport a zábavu. Ve spolupráci se Středočeským krajem zlepšit úroveň cyklistických stezek navazujících na dálkové cyklistické trasy. I 5 Spolehlivé a hospodárné zásobování kvalitní pitnou vodou Zásobovací systém napájí zdroje Želivka, Jizera/Káraný a Vltava/Podolí. Pokrývá prakticky celé území Prahy, je převážně zaokruhován a má rezervu kapacity. Jeho hlavní řady se doplňují, ale dosud neumožňují zastupování (spolupráci) zdrojů Zásobování pitnou vodou přivaděče Káraný zdroj Podolí Želivka Podolí Káraný Želivka + Káraný Želivka + Podolí + Káraný Zdroj: PVK, a. s. hlavní vodojem přivaděč Želivka 61

9 Stáří vodovodu Vodovodní síť postavená v letech po roce 1960 Zdroj: PVS, a. s. v celém zásobovaném území. V případě výpadku zdroje Želivka, přivaděče či hlavního vodojemu před hranicí města nelze pokrýt z Káraného a Podolí potřebu Prahy. Stejně závažným a celopražským problémem je obnova a modernizace vodovodní sítě a vodojemů, naléhavá i s ohledem na nutnost snížení ztrát pitné vody, a nedořešená ochrana vodovodních přivaděčů. Oblasti navrhované k obnově vodovodu a kanalizace Předpoklad realizace po roce 2010 Zdroj: PVS, a. s., duben

10 Ztráty pitné vody (v %) Program stabilizace zásobních pásem Program snižování ztrát (optimalizace postupu rekonstrukcí, zkrácení doby oprav, zkvalitnění měření a evidence odběrů) Program Systémová obnova a rozvoj vodovodní sítě Zdroj: PVS, a. s., PVK, a. s. I 5.1 Zlepšení celkového stavu a úrovně provozování vodárenského systému Novelizovat koncepci zásobování vodou s důrazem na zajištění kvality pitné vody a spolupráce vodních zdrojů. Vybavit systém na úroveň odpovídající technickému pokroku. Program Rekonstrukce a modernizace vodojemů a čerpacích stanic. I 5.2 Spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody v běžném i havarijním provozu Program Systémová obnova a rozvoj vodovodní sítě (včetně vybavení systémy ovládání, regulace a měření a dostavby chybějících sítí), koordinace s obnovou komunikací, kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Doplnit technologie úpravy vody pro zajištění souladu s legislativou EU. Zavést systém kontinuální kontroly kvality vody v distribuční síti. Program Náhradní zásobování pitnou vodou. I 5.3 Potřebná míra zálohování zdroje Želivka a spolupráce (zastupování) vodních zdrojů při zásobování města Zachovat koncepci tří disponibilních zdrojů pitné vody. V první etapě preferovat investice do obnovy sítě a zajištění zastupitelnosti zdrojů pitné vody. Prověřit možnosti větší spolupráce vodárenských systémů hl. m. Prahy a středočeského regionu. Vymezit a respektovat ochranná pásma vodovodních přivaděčů užívaných hlavním městem Prahou. I 6 Ekologicky přijatelné odvodnění města komplex stokové sítě a čištění odpadních vod, vodních toků a podzemních vod Perspektivní pojetí odvodnění je založeno na separovaném odvádění znečištěných a neznečištěných vod, důsledném čištění znečištěných vod a na ekologicky vhodném využití neznečištěných vod v území. Dnešní systémy toto neumožňují, což je jednou z příčin výhrad EU vůči ČR. Náprava spočívá v dobudování chybějící kanalizace a odstranění nedostatků překonaných koncepcí odvodnění. Bude náročná jak ve stokové síti, tak v čištění odpadních vod, kde se cílové řešení kombinace ;; centrálního a lokálního čištění v sektorových ČOV vybraných ;; na základě vyhodnocení vodních toků dle imisních kritérií přibližuje praxi srovnatelných zahraničních měst. Stav odvodnění města Rozdělení území podle možnosti a náročnosti zlepšení obtížně přijatelně v plné míře v koordinaci s regionem hranice povodí Vltava Labe Zdroj: ÚRM ÚSK 63

11 I 6.1 Zásadní zlepšení celkového stavu a úrovně provozování stokového systému, včetně čištění odpadních vod, soulad s legislativou EU a ČR Novelizovat koncepci dokončit Generel odvodnění hl. m. Prahy. Vybavit systémy na špičkovou úroveň technického pokroku, včetně zabezpečení před povodňovými stavy na vodních tocích. Program Systémová obnova a rozvoj stokové sítě (včetně vybavení pro sledování průtoků a stavu stok, přestavby odlehčovacích komor, dostavby chybějící kanalizace). Koordinovat postup s obnovou komunikací, vodovodu a ostatních inženýrských sítí. Prevence vzniku havárií (systémový průzkum stavu stok a horninového okolí hlavních stok). Rozšířit trvalý monitoring dešťových srážek na území města. I 6.2 Spolehlivé a účinné čištění všech znečištěných vod odváděných z území města, včetně likvidace kalů, naplnění limitů EU Zavést průběžný monitoring a kontrolu účinnosti lokálních ČOV, provést výběr ČOV pro cílové řešení čištění odpadních vod. Program Čistírny odpadních vod výstavba nové centrální čistírny odpadních vod, intenzifikace a dostavba vybraných lokálních ČOV. Zajistit čištění dosud nečištěných odpadních vod. Sledovat pohyb těžkých kovů a dalších nežádoucích látek v sedimentech vodních toků pod odlehčovacími komorami. Zajistit dodržování předpisů a smluv při odvádění průmyslových odpadních vod. Čístírny odpadních vod ústřední čistírna využitelné využitelné po úpravách problémové ke zrušení připravované, plánované příklad možného sloučení ČOV Zdroj: PVS, a. s., PVK, a. s. I 6.3 Snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti Program hospodaření s dešťovými vodami s důrazem na prosazení maximální možné separace a využití neznečištěných vod. Likvidovat zjištěné přítoky balastních vod (v rámci programu Systémová obnova stokové sítě ). Koordinovat rozvojové aktivity a náhradní vodohospodářská opatření v příhraničních částech hl. m. Prahy a středočeského regionu. 64

12 I 7 Úsporné a udržitelné využívání primárních zdrojů energií a médií Hlavní město Praha musí být včas připraveno na změny, související s vývojem čerpání energetických zásob. Na možnost energetické krize musí reagovat především energetická a ekonomická politika státu. Politika města bude směřovat k maximálním úsporám energií a médií, k zefektivnění stávajících a využití alternativních zdrojů. V případě omezení dodávky nebo dokonce potřeby hledání náhrady za zemní plyn pro vytápění by město stálo před vážným problémem. Zásobování teplem rozsah soustav CZT zdroje soustav CZT sídlištní celky rozvoj městských center hlavní trasy tepelných napaječů zhoršené klimatické podmínky Zdroj: IMIP, ÚRM I 7.1 Efektivní a racionální využití všech dostupných zdrojů energií a paliv Program Úsporná energie (podpora efektivní spotřeby energií při vytápění budov, s důrazem na panelové bytové domy). Zvyšovat podíl centralizovaného zásobování teplem využitím plné kapacity stávajících zdrojů. Zpracovat havarijní plán energetického zásobování hl. m. Prahy (elektrická energie, plyn, teplo). Nadále preferovat vhodné technologie pro účelné využití odpadů (program Hospodárně s odpady ). I 7.2 Vyloučení užití pevných paliv horší kvality, postupné odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města Vytvářet podmínky pro vznik ostrovních teplárenských soustav. Program Čistá energie (podpora centrálního zásobování teplem, uplatnění kogenerační výroby tepla a elektrické energie ve vhodných lokalitách, snižování spotřeby pevných paliv, monitoring znečištění ovzduší dle požadavků EU). Zajistit provoz spalovny Malešice v souladu s limity EU. 65

13 I 8 Evropský standard přenosu informací pro město a jeho bezpečnost Přenos informací je zatím slabým článkem v zajištění bezpečnosti a zájmů Prahy vázaných na širší území, i když jeho rozvoj je pro současné i budoucí fungování a bezpečnost města nezbytný. Předpokladem dobré funkce informačních systémů je jejich propojení a spolupráce v běžném provozu města i při mimořádných událostech. Pro jejich zvládání je nezbytná kompatibilita se systémy vyšších úrovní a přesah do zázemí města. Pro kvalitu služeb a jejich využití je rozhodující potřebná míra otevřenosti a dostupnosti pro subjekty veřejné a privátní sféry, obyvatele a návštěvníky města. I 8.1 Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města Dopracovat Jednotný bezpečnostní systém (JBS) hl. m. Prahy, včetně propojení se systémy vyšších úrovní a zajištění součinnosti a funkční úrovně, vyhovující nárokům řešení mimořádných a krizových stavů. Vytvořit specializované systémy informační podpory JBS. Program Kolektory využití kolektorů pro přenosové a další inženýrské sítě. Přispět k dopracování celoměstské koncepce zajištění informací pro chod města a koordinovat její realizaci. Zajišťovat technické a legislativní zázemí pro fungování přenosu informací. I 8.2 Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb Vytvářet podmínky pro vybudování kapacitní telekomunikační sítě na území Prahy. Realizovat program INFOnet jako technické zázemí pro realizaci Programu rozvoje informační společnosti. 66

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura Územní plán rahy a dopravní infrastruktura Ing. Libor Šíma, odbor dopravy MHM Stavební fórum 12.5. 2011 Koncepční zásady důraz na atraktivní veřejnou dopravou zapojení železnice do MHD výrazný rozvoj tramvajové

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Trendy při zásobování pitnou vodou

Trendy při zásobování pitnou vodou Trendy při zásobování pitnou vodou Bezpečnost technické infrastruktury Prahy a velkoměst ČR 16.5.2017 Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s. Základní informace o distribuci pitné vody

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště HK a jeho převedení

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více