O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3"

Transkript

1 3 / 2002

2 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální seznam členů ČSDP. 9 Z předsednictva ČSDP a z činnosti sekcí Zápis ze čtvrté schůze předsednictva. 10 Zápis z páté schůze předsednictva. 11 Zápis z první schůze sekce pro leteckou dopravu.. 13 Záznam z jednání zástupců předsednictva ČSDP s ředitelem odboru silniční dopravy MDS ČR.. 20 Články Příprava Protokolu č. 2 k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě nákladů (CMR) informace o stavu prací (V.Roubal) 22 Problémy s uplatňováním dodacích parit v kupních smlouvách (M.Šubert).. 25 Judikatura Meziválečná judikatura (Mezinárodní železniční doprava důkazní charakter údajů o váze a počtu kusů v nákladním listu) 26 Aktuální judikatura (Stanovená zastávka jako formální náležitost leteckého nákladního listu podle Varšavské úmluvy) 27 Z činnosti mezinárodních organizací Informace ze zasedání právní komise IRU Ještě ke změně volumetrické váhy v letecké dopravě Různé Informace o dvoustranných jednáních o možnosti provozování nákladní silniční kabotáže.. 35

3 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 3 Vážení členové a příznivci Společnosti, Ú V O D N Í K Ohlédnutí za rokem 2002 uplynul druhý rok trvání existence Společnosti a zároveň se uzavřel rok Pokud jde o činnost Společnosti, lze uplynulý rok považovat za rok poměrně úspěšný. Spolu se zvýšením počtu členů Společnosti (v současné době má společnost 32 členů, přičemž aktuální seznam členů naleznete v tomto čísle Bulletinu) se zvýšila i aktivita Společnosti, a to zejména ve vztahu ke státním orgánům, přičemž jmenovitě ministerstvu dopravy a spojů byla nabídnuta ze strany Společnosti kapacity pro spolupráci na tvorbě nové legislativy, a to zejména při její harmonizaci s právem EU. Věříme, že se podaří v příštím roce tyto aktivity dále rozvinout a výrazně tak přispět k naplňování hlavních cílů Společnosti. Při ohlédnutí za minulým rokem by nemělo chybět zhodnocení činnosti jednotlivých sekcí Společnosti a alespoň stručné připomenutí některých významných událostí nebo problémů, které nastaly v jednotlivých sektorech dopravy. Silniční doprava V oblasti silniční dopravy má Společnost nejširší členskou základnu, což odpovídá důležitosti tohoto druhu dopravy pro Českou republiku. Zástupcům Společnosti se přitom podařilo navázat cenné kontakty na ministerstvu dopravy a spojů, přičemž s touto institucí byla diskutována zejména otázka ratifikace protokolu k Úmluvě CMR, který nahrazuje stávající univerzální měnovou jednotku pro výpočet náhrady škody měnovou jednotkou SDR. Z obecného hlediska lze konstatovat, že jedním z významných problémů daného sektoru dopravy řešeném v minulém roce byla otázka pravidel pro práci řidičů kamionové dopravy, přičemž zejména v rámci Evropské unie existuje snaha o vytvoření harmonizované úpravy této oblasti tak, aby i přes liberalizaci nákladní dopravy byly dodržovány standardy zakotvené pracovněprávními předpisy. Letecká doprava V této oblasti se zatím profiluje pouze minimum členů Společnosti. Zájem o činnost Společnosti přitom projevily zejména subjekty zabývající se leteckou nákladní přepravou a i díky tomu se podařilo svolat první schůzi sekce letecké dopravy, na které byly projednány některé dílčí otázky oboru. Cílem pro příští rok by mělo být zvýšení počtu členů pro tuto oblast, přičemž by bylo žádoucí získat i zástupce osobní přepravy (z hlediska českých subjektů existují pouze 3 velké letecké společnosti, přičemž 2 z nich provozují hlavně charterovou dopravu). Uplynulý rok byl v letecké dopravě rokem vzpamatovávání se z krize odvětví vzniklé v roce 2001 a umocněné událostmi 11. září Zejména osobní doprava stagnovala, i když na konci roku se již vše začalo obracet k lepšímu. I tak však mnozí dopravci nepřežili vůbec (např. SwissAir, SABENA), jiní nemají ke svému konci v současné době daleko (United Airlines) nebo přežívají za pomoci výrazných státních subvencí. Tvrdý boj jsou přitom klasičtí dopravci nucení svádět na poli osobní přepravy zejména s nízkonákladovými přepravci (tzv. low-cost carriers), kteří jsou zpravidla jediní, kteří vykazují hospodářský růst. V loňském roce rovněž výrazně pokročili přípravy na zavedení projektu Společného nebe v rámci Evropské unie (centralizace řízení letového provozu), když bylo 5. prosince dosaženo v Dopravním výboru Evropského parlamentu dohody ohledně všech zásadních otázek. Předpokládá se, že k realizaci celého projektu by mohlo dojít do konce roku Rovněž v rámci EU bylo dosaženo

4 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 4 dohody na úrovni ministrů dopravy ohledně výrazného posílení práv cestujících, a to zejména v případě přebookování letu a následném nevpuštění na palubu letadla, zrušení letu nebo dlouhých zpoždění, přičemž od posílení práv cestujících si Komise slibuje především obnovení jejich důvěry v cestování letadlem. Námořní a multimodální doprava Zatímco námořní doprava není pro Českou republiku vzhledem k její poloze až tak aktuálním problémem, zaměření na dopravu multimodální je v současné době jednoznačnou prioritou nejen u nás, ale i v Evropě. Není pochyb o tom, že jde o druh dopravy, ke kterému směřuje veškerý další vývoj dopravních systému, a to zejména z důvodů větší efektivnosti a zvýšení ochrany životního prostředí. Zejména v této oblasti tak lze vidět hlavní náplň činnosti sekce a následně pak i Společnosti. Z hlediska námořní dopravy je nepochybně nejdůležitějším problémem bezpečnost přepravy, jak se ukázalo i v případě havárie ropného tankeru Prestige (13. listopadu 2002) u španělského pobřeží. Tato událost ještě důrazněji upozornila na potřebu zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných nákladů a rovněž na otázku vyjasnění odpovědnosti za způsobené škody. Jde o problematiku tzv. flag-shopping, kdy loď pluje pod různými vlajkami zpravidla proto, že některé státy mají menší bezpečnostní požadavky pro provoz lodí nebo pro jejich registraci. V důsledku toho Komise EU vyzvala státy k urychlené implementaci opatření, která byla přijata v důsledku katastrofy tankeru Erika (12. prosince 1999), a dále navrhla přijetí definitivního zákazu dopravy ropy loděmi s jednoduchým trupem. Bez dalšího byly rovněž uspíšeny přípravné práce pro zahájení činnosti Evropského úřadu pro námořní bezpečnost (European Maritime Safety Agency). V oblasti multimodální dopravy bylo zatím dosaženo jen dílčích úspěchů. Daří se zejména realizovat lokální nebo národní projekty (např. v rámci EU Komise podpořila německou státní podporu pro budování kombinovaných dopravních terminálů, jejichž cílem je přenesení dopravy ze silnic na železnici a vnitrozemské vody). K podpoře projektů multimodální dopravy má v rámci EU vzniknout program Marco Polo, o jehož konečné podobě se v průběhu minulého roku jednalo, ale zatím neexistuje shoda mezi jednotlivými subjekty, které se na jeho tvorbě podílejí (Komise prosazuje podporu projektů v hodnotě od do 3 mil. EUR, zatímco některé členské státy spolu s Evropským Parlamentem prosazují podporu i pro projekty menšího charakteru. Železniční doprava Tato oblast je zatím největší slabinou v činnosti Společnosti, protože chybí členská základna, která by se této oblasti výrazněji věnovala. Důvodem je nepochybně i téměř absolutní monopolizace tohoto odvětví. Cílem Společnosti v novém roce proto bude zlepšit tuto bilanci a více se věnovat oblasti, která je z hlediska budoucího vývoje dopravních systému (zejména s přihlédnutím ke struktuře některých multimodálních systémů) oblastí velmi podstatnou. Za základní problém železniční dopravy je přitom nezbytné považovat otázku liberalizace tohoto odvětví, přičemž řešení nelze hledat v odpovědi na hamletovské být či nebýt, ale otázka je zejména jak a kdy. První krůčky tímto směrem byly učiněny v České republice v minulém roce s účinností od roku letošního. Od liberalizace si pak lze slibovat zefektivnění provozu, které napomůže přesunu dopravy ze silnic na železnici, resp. multimodalizaci dopravy. Závěrem si dovolím upozornit členy Společnosti, že Společnost má nové telefonní číslo leden 2003

5 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 5 V A L N Á H R O M A D A Č S D P ZÁPIS Z DRUHÉ VALNÉ HROMADY ČSDP konané dne 5. prosince 2002 Místo konání: zasedací místnost Sdružení Česmad Bohemia, Nad Sokolovnou 1, Praha 4 Datum konání: ve 13,00-15,00 hodin 1) Úvodní slovo (JUDr. Václav Roubal) JUDr. Václav Roubal přivítal přítomné členy ČSDP a omluvil neúčast některých členů. Poté podal přehled o současném stavu členské základy ČSDP a její struktuře, když uvedl zejména, že počet členů je v současné době 35 a členy jsou advokáti, podnikatelé v dopravě, pojišťovací makléři a další, přičemž ČSDP má nyní již i některé zahraniční členy. Dále vyzdvihl přínos prof. Herbera z hamburské univerzity při zakládání ČSDP a navrhl jeho přijetí za čestného člena. 2) Informace o činnosti ČSDP za předchozí období ( JUDr. Václav Roubal) 1. Bylo konstatováno, že byl uveden v život Bulletin ČSDP a to s velkým ohlasem a současně JUDr. Roubal vyjádřil poděkování JUDr. Horníkovi za velmi zdařilou redakci Bulletinu. Současně byli vyzváni členové k podávání příspěvků do Bulletinu a podávání případných podnětů a připomínek k činnosti ČSDP prostřednictvím Bulletinu, když bylo konstatováno, že Bulletin si kromě podávání informací a zajímavostí členům klade za cíl stát se současně forem výměny názorů. 2. Dále bylo konstatováno, že byl podán podnět příslušným českým legislativním orgánům k přijetí Protokolu měnícího článek 23 a že se za účelem dosažení tohoto cíle JUDr. Roubal a JUDr. Třebeška jakožto zástupci ČSDP zúčastnili jednání s vedoucím sekce silniční dopravy Ministerstva dopravy a spojů ČR panem Ing. Šťastným. 3. Dále bylo rovněž uvedeno, že velmi dobře fungují jednotlivé sekce a to zejména sekce letecké dopravy a sekce silniční dopravy. Sekce železniční dopravy, ačkoliv byla již na jednání 1. Valné hromady vyčleněna, dosud bohužel nebyla ustavena ani z hlediska členů sekce. V oblasti pojišťovací pak v současné době začínají projevovat zájem o členství některé pojišťovny (konkrétně např. IPB pojišťovna, pojišťovna Kooperativa apod.). 3) Plán činnosti ČSDP na další období 1. V roce 2006 bude 50 leté výročí existence Úmluvy CMR. Na úrovni Mezinárodní organizace silniční dopravy (IRU) se při této příležitosti chystá velké sympozium pravděpodobně v Antverpách a o totéž usilují jednotlivé státy ve svých zemích. JUDr. Roubal pak podal námět k vyjádření členům, aby podobné sympozium zorganizovala i ČSDP v České republice. 2. Budování sekcí: - Zejména je považováno za důležité rozvinout sekci dopravy železniční. - Rovněž sekce dopravy námořní a multimodální by měla rozvinout svou činnost.

6 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 6 - Podle zájmu pojišťoven, případně dalších podnikatelů z oblasti pojišťovnictví o členství v ČSDP, se uvažuje o ustavení sekce pracovně zatím nazývané pojišťovací 3. I nadále, obdobně jako v předchozím roce organizovaného např. sympozia k otázkám kabotáže, se i nadále uvažuje s organizováním různých přednášek, konferencí apod. 4) Hospodaření ČSDP za předchozí období 1. Přednesena revizní zpráva JUDr. Šuberta z : - tato bude v úplném znění otištěna v nejbližším Bulletinu 2. Stav účtu k : - zůstatek na účtu ČSDP ke dni konání Valné hromady je dle posledního výpisu z účtu celkem ,07 Kč 3. Dále byla podána informace, že byl upraven vztah ČSDP k sídlu ČSDP na ulici Benešovská 33, Praha 10, když byla uzavřena smlouva o používání daných prostor Společností a o samostatném tel. čísle pro ČSDP. 5) Schválení rozpočtu ČSDP na následující období 1. Jako základní náklady, které bude třeba vynaložit, jsou plánovány zejména náklady na telekomunikační poplatky a běžné náklady na agendu ČSDP. 2. Dále jsou za důležité náklady, které budou podle finančních možností ČSDP přednostně vynakládány, považovány náklady na informatiku. 3. Hlasy všech přítomných členů byla schválena zpráva o hospodaření ČSDP za předchozí období 4. Hlasy všech přítomných členů bylo přijato u s n e s e n í : Valná hromada pověřuje předsednictvo ČSDP, aby zaregistrovalo internetovou doménu ČSDP "CSDP.CZ" a uhradilo z prostředků ČSDP odpovídající poplatek za její zřízení. 6) Zpráva z činnosti sekcí: 1. JUDr. Horník, vedoucí sekce, podal zprávu z činnosti sekce letecké dopravy: - Odkázal na podrobnou zprávu z 1. schůze sekce, která bude uveřejněna v Bulletinu. - Uvedl, že další schůze sekce je předběžně plánována cca. na únor až březen K plánu činnosti sekce uvedl, že se chystá rekodifikace zákona o civilním letectví a tudíž by se tímto tématem měla zabývat i sekce. V blízké době by měla vstoupit v platnost tzv. Montrealská dohoda (1999), která nahradí Varšavskou úmluvu (1929) - tato problematika bude podrobně rozebrána na stránkách Bulletinu. - Podal výzvu k podávání podnětů na činnost sekce z řad členů. - Dále uvedl, že by sekce měla zabývat i zpracováním nového Leteckého přepravního řádu. 2. JUDr. Třebeška, vedoucí sekce, podal zprávu o činnosti sekce silniční dopravy:

7 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 7 - Uvedl, že již byl podán námět Ministerstvu dopravy na novelizaci silničního přepravního řádu, což bylo diskutováno na schůzce JUDr. Třebešky a JUDr. Roubala s Ing. Šťastným z Ministerstva dopravy a spojů ČR, které však o tuto problematiku v současné době neprojevilo velký zájem. - JUDr. Roubal konstatoval, že v rámci IRU vrcholí přípravy 2. Protokolu k Úmluvě CMR, který se bude týkat elektronické verze nákladního listu CMR. Ministerstvu dopravy a spojů pak byl ze strany ČSDP dán návrh na pomoc ČSDP při přizpůsobování odpovídající právní úpravy v ČR této chystané novelizaci Úmluvy CMR. 7) Přistoupeno k diskusi: 1. JUDr. Třebeška uvedl, že JUDr. Roubalem navržené přípravy Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR s sebou nesou i značnou časovou a finanční nákladnost a proto před přijetím rozhodnutí k jeho pořádání ze strany ČSDP by mělo být zejména důkladně zváženo, zda o účast na sympoziu bude odpovídající zájem a zda se tedy vyplatí pořádat sympozium uspořádat zejména s ohledem na tento časový a finanční aspekt. 2. Mgr. Svoboda jako zástupce Sdružení ČESMAD Bohemia pak dal pro potřeby popularizace případného pořádání Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR k dispozici Transport magazín vydávaný Sdružením ČESMAD Bohemia. 3. JUDr. Horník vznesl dotaz, zda pro účely dosažení rozvoje sekce železniční dopravy kontaktovalo předsednictvo České dráhy. Na toto JUDr. Roubal odpověděl, že zatím bohužel nikoliv; JUDr. Horník tedy navrhl pro potřeby rozvoje této sekce zaslat přímo na ČD informační dopis o činnosti ČSDP. 4. Byl podán stručný přehled o současném stavu české legislativní činnosti dle informací získaných zástupci předsednictva ČSDP při jednání na Ministerstvu dopravy a spojů ČR. 5. Byla podána informace o připravovaném 2. Protokolu k Úmluvě CMR týkajícím se elektronického nákladního listu CMR. Současně byl objasněn přínos takovéhoto elektronického nákladního listu CMR zejména pro reklamační řízení a zdůrazněna potřebná popularizační činnost ČSDP pro podporu ratifikace tohoto 2. Protokolu i v České republice. 6. JUDr. Bártková podala JUDr. Třebeškovi jako vedoucímu sekce silniční dopravy podnět k přípravě podkladů na zásadní novelizaci obchodního zákoníku v oblasti tzv. dopravního práva s tím, že JUDr. Bártková je pro tyto potřeby připravena dát k dispozici rozsáhlé materiály z odpovídající úpravy v právu německém. 7. JUDr. Horník informoval o stavu členské základny ČSDP participující na činnosti sekce letecké dopravy. V současné době se jedná zejména o společnosti TNT a Worlwide Express. Jak dále informoval JUDr. Horník, byla oslovena i ČSA bez zásadnějšího výsledku a proto navrhl navázat s ČSA osobní kontakt; dále bylo osloveno Řízení letového provozu, které ve své odpovědi uvedlo, že sice zatím neuvažuje o členství v ČSDP, ale bude průběžně přínos ČSDP sledovat. Ze strany JUDr. Roubala byl pak JUDr. Horníkovi dán podnět oslovit i společnost Welz s.r.o., která se ve značné míře zabývá i spediční činností v oblasti letecké dopravy. 8. JUDr. Horník dále informoval, že dne 9. prosince 2002 proběhne v zasedací síni budovy Úřadu vlády ČR schůze vlády ČR, jejímž předmětem bude informace vládě ČR o dvoustranných jednáních o možnosti provozování nákladní silniční kabotáže předkládaná vládě ministrem dopravy a spojů. ČSDP se pak pokusí materiál z této schůze získat a pokud se to podaří, bude otištěn v nejbližším Bulletinu.

8 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 8 9. Ing. Sýkora informoval, že následující týden bude mít jednání na ČD a případně bude při této příležitosti ČD o činnosti ČSDP informovat. 10. JUDr. Horník se dále zabýval otázkou internetových stránek ČSDP. Byl informován, že předsednictvo ČSDP se touto otázkou na svých jednáních již zabývalo a považuje ji za prioritní záležitost a plánuje na počátek jejich fungování investovat v následujícím roce cca ,-- Kč až 3.500,-- Kč v závislosti na aktuálních finančních možnostech ČSDP. 11. JUDr. Horník se dále zabýval otázkou možností prodeje Bulletinu za odpovídající cenu i nečlenům ČSDP. Dle jeho názoru by toto bylo možné buď formou prodeje jako běžný časopis nebo, což by podle něj bylo vhodnější, umožnit přístup k jednotlivým číslům Bulletinu na internetových stránkách ČSDP za odpovídající poplatek. 12. JUDr. Vršková k dalším potřebným činnostem sekce silniční dopravy navrhla, aby tato v rámci prací souvisejících s nutností přijetí novely silničního přepravního řádu do materiálů týkajících se této novely zahrnula i problematiku nepravidelné silniční osobní přepravy. 13. Na dotaz JUDr. Roubala, zda dosavadní činnost ČSDP splňuje představy jejích členů, případně zda v této členové shledávají nějaké negativní jevy či mají výhrady, které by bylo vhodné řešit, JUDr. Horník shrnul, že ČSDP funguje dle svých možností; problém je pochopitelně ve skloubení rozdílných zájmů různých členů a časových možnostech členů. Vznesl podnět k rozvíjení činnosti ČSDP při řešení otázek kombinované dopravy, které v poslední době nabývá stále více na významu a dále podnět členům k zasílání příspěvků či kritických připomínek, námětů apod. k činnosti ČSDP do Bulletinu, když tento by měl fungovat i jako fórum pro výměnu názorů a zkušeností členů a příp. i nečlenů; dále vyzval, aby ČSDP usilovala o úzkou spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR a pokusila se alespoň neoficiálně dostat do tzv. legislativního kolečka vlády. 8) Závěrečné slovo JUDr. Roubal závěrem poděkoval členům za aktivní účast na činnosti ČSDP a současně apeloval vůči členům na podávání podnětů k řešení nedostatků v oblasti práva dopravy, jimiž by se měla ČSDP zabývat. Zápis zpracovala: JUDr. Alice Bártková V Praze dne REVIZNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSDP Na základě rozhodnutí předsednictva provedl člen předsednictva pan JUDr. Miroslav Šubert kontrolu účetních dokladů ČSDP za období od počátku její činnosti až do dnešního dne, tj Jmenovaný shledal, že výkazy o hospodaření společnosti jsou řádně vedeny, což zjistil prohlídkou deníku za předmětné období, který je řádně doložen potřebnými dokumenty. Tato revizní zpráva se předkládá ke schválení výsledku hospodaření společnosti valné hromadě. V Praze dne JUDr. Miroslav Šubert člen předsednictva ČSDP

9 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 9 JUDr. Alice Bártková, Praha Ing. Ladislav Borák, Frýdek - Místek Mgr. Tomáš Černý, Praha JUDr. Miroslav Faltýnek INTER TRANS CONSULT (ITC), Praha JUDr.Vladimír Fiala, Ústí nad Labem JUDr. Jiří Horník, LL.M., Braškov Ing. Miroslav Hrad, Brno JUDr. Petr Knap, Kladno RA Jürgen Knorre, Köln, SRN JUDr. Zdeňka Křížová, Brno Martin Laipold, Praha AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ ČSDP (stav k 3. lednu 2003, řazeno dle abecedy) Fyzické osoby Mgr. Jan Mlynarčík, Mladá Boleslav Doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Praha JUDr. František Polanský, Brno JUDr. Václav Roubal, Praha Vítězslav Sváček, Frýdlant nad Ostravicí JUDr. Pavel Šafář, Praha Vladimír Šmídl TRANSPORT, Žamberk JUDr. Miroslav Šubert, Praha JUDr. Milan Třebeška, Opatovice n/lab. JUDr. Vlasta Vršková, Brno Mgr. Miloš Zbránek, Šumperk Právnické osoby B.K.F., komerčná právnická kancelária, v.o.s., Bratislava Cargo Nova s.r.o., Brno Cargo Sped s.r.o., Praha ČESMAD Bohemia, sdružení automobilových dopravců, Praha ČSAD Liberec, a.s., Liberec IBS Expert s.r.o., Praha KD Transport s.r.o., Olomouc SATUM CZECH s.r.o., Ostrava TNT Express Worldwide, spol. s r.o., Praha VAN DER VLIST INTERNATIONAL CZECH, s.r.o., Ostrava

10 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 10 Z P Ř E D S E D N I C T V A Č S D P A Č I N N O S T I S E K C Í ZÁPIS ZE ČTVRTÉ SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA konané dne 2. října 2002 Zasedání předsednictva ze dne 2. října 2002 od do hod. v sídle Společnosti zúčastnili: JUDr. Václav Roubal předseda předsednictva JUDr. Alice Bártková tajemník JUDr. Jan Čejka člen předsednictva JUDr. Milan Třebeška člen předsednictva Omluveni: JUDr. Šubert Předseda předsednictva přivítal přítomné a konstatoval, že z pěti členů předsednictva jsou přítomní čtyři členové tedy většina členů předsednictva - a předsednictvo je tak v souladu s čl. 8 odst. 2 stanov Společnosti usnášeníschopné. Poté předseda předsednictva navrhl, aby se přistoupilo k projednání programu předsednictva. V souladu s pozvánkami na schůzi předsednictva a zde navrženým programem schůze byly jednotlivé body programu projednány následovně: 1) Příprava zprávy o finančním hospodaření Společnosti pro Valnou hromadu: 1. Navržen a po svém dodatečném souhlasu schválen člen předsednictva JUDr. Šubert, aby provedl kontrolu hospodaření Společnosti za předchozí období a podal o tomto zprávu na následující Valné hromadě. 2. Konstatováno, že členové Společnosti, kteří tak doposud neučinili, budou vyzváni k uhrazení členského příspěvku za rok 2002 ve výši 1.000,-- Kč tak, aby tento uhradili nejpozději do s tím, že předložení dokladu o uhrazení tohoto členského příspěvku bude podmínkou účasti na Valné hromadě. 3. Byla projednána dohoda s kanceláří REGULA o používání kanceláře a jejího vybavení; tato dohoda byla schválena a jejím podepsáním za Společnost byla pověřena tajemnice JUDr. Alice Bártková a člen předsednictva JUDr. Milan Třebeška. 4. Projednáno hospodaření za předchozí období: - podrobná zpráva bude podána na Valné hromadě. 5. Projednán plán hospodaření na následující období roku 2003: - podrobný plán bude předložen na Valné hromadě. 2) Organizační příprava Valné hromady: Navržen následující program Valné hromady: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva o činnosti Společnosti za předchozí období 3. Zpráva o hospodaření Společnosti 4. Schválení rozpočtu Společnosti na následující období 5. Projednání plánu činnosti Společnosti na následující období roku 2003 (projednání možnosti navázání kontaktu s nakladatelstvím Sagit, otázka webových stránek Společnosti, První Protokol k Úmluvě CMR týkající se novelizace čl. 23 odst. 3, Druhý Protokol k Úmluvě CMR týkající se elektronického podpisu, novelizace obchodního zákoníku atp.) 6. Různé

11 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 11 Termín a místo konání Valné hromady: 5.prosince 2002 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti sdružení Česmad Bohemia na ulici Nad Sokolovnou 1, Praha 4 Podmínky účasti na Valné hromadě: - prokázání úhrady členského příspěvku za rok 2002 do dokladem, který bude obsahem pozvánky na Valnou hromadu - Valné hromady se bude moci zúčastnit pouze ten, kdo v souladu s pozvánkou na Valnou hromadu včas, tj. do , svou účast písemně potvrdí Projednáno, že pozvánky na Valnou hromadu budou členům Společnosti rozeslány do ) Různé: 1. Bylo projednáno, že na na 15,00 hodin bude ještě svolána schůze předsednictva 2. JUDr. Čejka za ČSAD Liberec a.s. nabídl sponzorské služby ve formě rozmnožování písemných podkladů v přiměřeném rozsahu. Pozn. zpracovatele: podrobný zápis je k dispozici v sídle Společnosti Zápis zpracovala: JUDr. Alice Bártková V Praze dne ZÁPIS Z PÁTÉ SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA konané dne 27. listopadu 2002 Zasedání předsednictva od do hod. se v sídle společnosti účastnili: JUDr. Václav Roubal předseda ČSDP JUDr. Jan Čejka člen předsednictva JUDr. Milan Třebeška člen předsednictva Omluveni: JUDr.Miroslav Šubert člen předsednictva JUDr.Alice Bártková tajemník ČSDP Předseda předsednictva přivítal přítomné a konstatoval, že z 5 členů předsednictva jsou přítomni 3 členové, tedy většina členů předsednictva, a předsednictvo je tak v souladu s čl. 8 odst.2 Stanov společnosti usnášeníschopné. Poté předseda navrhl, aby se přistoupilo k projednání programu 5. schůze předsednictva ČSDP. Byly projednány stanovené body programu a přijata příslušná usnesení: 1) Schvaluje se záměr uspořádat v ČR sympozium u příležitosti 50. výročí mezinárodní Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), která byla vypracována na úrovni příslušné komise OSN v roce 1956 a v ratifikačním postupu přijata jednotlivými státy. ČR jako nástupnický stát federace ČSFR je rovněž signatářem této mezinárodní dohody. Právní úprava této mezinárodní Úmluvy zasahuje do řady hospodářských oborů a má ve smyslu právního řádu ČR přednostní postavení právního předpisu ve smyslu 756 obch. zákoníku. Příprava sympozia k CMR předpokládá rozsáhlou organizační činnost a je proto na místě,

12 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 12 v zájmu jeho zdaru, aby byla zahájena se značným časovým předstihem tak, aby jeho načasování mohlo být realizováno v roce Uskutečnění tohoto záměru sleduje zájem, aby tato mezinárodní dohoda byla dostatečně uvedena ve známost odborné veřejnosti a aby její aplikace navazovala na zkušenosti domácích i zahraničních expertů tohoto předpisu. Harmonogram přípravy sympozia bude předmětem upřesnění na řádných schůzích předsednictva ČSDP. 2) Informace o stavu přípravy elektronické verze nákladního listu CMR. JUDr.Václav Roubal podal zprávu k tomuto bodu na základě zasedání Právní komise IRU. Bylo usneseno, že ČSDP bude věnovat pozornost tomuto tématu a ve svém Bulletinu bude postupně seznamovat členy a příznivce ČSDP s postupem prací. JUDr.Václav Roubal uvedl, že v současné době byl již příslušnou komisí OSN zpracován katalog číselných kódů pro jednotlivé pojmy nákladního listu CMR, který bude používán uživateli při vyhotovení nákladního listu CMR. Na základě tohoto katalogu byla již provedena grafická verze nákladního listu v elektronické podobě. Předsednictvo je toho názoru, že toto pojetí mezinárodního nákladního listu CMR umožní, aby se mezinárodní přepravy uskutečňovaly s daleko menšími riziky možných reklamací, jestliže v okamžiku vypracování nákladního listu CMR bude tento dokument k dispozici všem zainteresovaným účastníkům přepravního procesu. 3) Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy 3. čísla Bulletin ČSDP, jehož výtisk v elektronické podobě bude distribuován členům ČSDP v lednu ) Bylo schváleno členství v ČSDP těmto zájemcům: VLADIMÍR ŠMÍD TRANSPORT, Žamberk VAN DER VLIST INTERNATIONAL CZECH, s.r.o., Ostrava RA J.KNORRE, Köln, SRN 5) Doporučuje se udělení čestného členství panu prof. Rolfu Herberovi, předsedovi Německé společnosti pro dopravní právo. Prof. Rolf Herber, vedle své učitelské funkce na univerzitě v Hamburgu je čelnou osobností při vydávání odborné revue TRANSPORTRECHT. Při realizaci myšlenky založit obdobnou společnost v ČR přispěl svou pomocí a poskytl základní dokumenty Německé společnosti pro dopravní právo, zejména její statut a seznam členské základny, dále pak informace, které tato společnost publikuje na webových stránkách. Jeho spolupráce v oboru silniční dopravy s mezinárodní unií silniční dopravy IRU, jakož i jeho účast na mezinárodních seminářích v oboru přepravního práva je velmi ceněna. Rovněž je třeba ocenit, že přišel s myšlenkou recipročního členství obou společností tak, aby vzájemná výměna zkušeností měla i svůj organizační základ. 6) Byla podána informace, že po jednání s vedením SDRUŽENÍ ČESMAD BOHEMIA bude pro valnou hromadu stanovenou na 5. prosince 2002 dána k dispozici zasedací místnost v jeho sídle: Nad Sokolovnou 1, Praha 4. Zápis zpracoval: JUDr.Václav Roubal V Praze, dne 2. prosince 2002

13 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 13 ZÁPIS Z PRVNÍ SCHŮZE SEKCE LETECKÉ DOPRAVY konané dne 24. října 2002 Místo konání: sídlo advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, Jindřišská 34, Praha 1 Termín: Účastníci: Omluveni: Zapisovatel: 24. října 2002, 17,00 18,45 hod. Jiří Horník (vedoucí sekce), Miroslav Šubrt (člen představenstva Společnosti), Roman Maroušek (TNT Worldwide Express) Monika Pauknerová (právnická fakulta UK), Petr Chvátal (TNT Worldwide Express), Nebojša Vasilijevič (TNT Worldwide Express) Jiří Horník Vedoucí sekce přivítal přítomné a navrhl, aby se přistoupilo k projednání programu v pořadí podle bodů navržených v pozvánce na schůzi sekce: 1. Seznámení s dosavadní činností Společnosti v oblasti letecké dopravy 2. Hlavní cíle činnosti sekce 3. Informace o stavu ratifikací mezinárodních úmluv v oblasti letecké dopravy 4. Problematika letecké dopravy v souvislosti se vstupem ČR do EU 5. Informace o přípravě velké novely resp. rekodifikace zákona o civilním letectví 6. Návrh seznamu předpisů vhodných pro potencionální ÚZ - Dopravní právo 7. Diskuse a různé 1) Seznámení s dosavadní činností Společnosti v oblasti letecké dopravy Vedoucí sekce informoval přítomné, že Společnost kontaktovala osobním dopisem okruh zhruba dvaceti subjektů, které se zabývají leteckou dopravou nebo jejich činnost s leteckou dopravou souvisí. Osloveny byly nejen soukromé společnosti, i vybrané státní instituce (resp. státní podniky) s tím, že o vzniku Společnosti a její sekce pro leteckou dopravu byl informován odbor civilního letectví Ministerstva dopravy a spojů. Uvedené subjekty byly informovány o cílech Společnosti a zároveň jim byly sděleny informace ohledně podmínek členství ve Společnosti a možný přínos takového členství. Z oslovených subjektů projevily zájem o činnost společnosti dva subjekty, přičemž šlo o jednu mezinárodní společnost a jeden státní podnik. Oba subjekty přivítaly vznik Společnosti, nicméně o členství ve Společnosti zatím neuvažují. Rovněž byl osloven pan prof. Michael Milde, bývalý ředitel Institutu leteckého a vesmírného práva při McGill University v Montrealu a bývalý ředitel právního odboru ICAO, který projevil zájem o činnost Společnosti. Obě z dosud publikovaných čísel Bulletinu Společnosti se věnovala určitým oblastem letecké dopravy, což by se mělo stát pravidlem i ohledně dalších čísel Bulletinu. 2) Hlavní cíle činnosti sekce Vedoucí sekce podotkl, že hlavním cílem činnosti sekce by měla být konstruktivní výměna názorů ohledně právní problematiky letecké dopravy, jejímž cílem by kromě vzájemné výměny zkušeností

14 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 14 mělo být hledání jednotných řešení pro dané problémy. Tato řešení by měla vycházet z diskuse mezi jednotlivými členy Společnosti podílejícími se na činnosti sekce a z jejich praktických i teoretických zkušeností. Za výše uvedeným účelem je nezbytné, aby byla vybudována stabilní a pokud možno širší členská základna, která se bude podílet na činnosti sekce. Poté vedoucí sekce vyzval přítomné k vyjádření jejich představ o činnosti Společnosti, resp. sekce letecké dopravy, případně upřesnění její stávající činnosti. Z vyjádřených názorů a následné diskuse bylo možné učinit následující závěry: - cílem Společnosti není budovat masovou členskou základnu, ale členové společnosti by měli splňovat především požadavek odbornosti; - od členství ve Společnosti a od činnosti sekce očekávají členové především přístup k aktuálním informacím v oblasti leteckého práva, které jim umožní lépe se orientovat v jejich oboru, a to zejména ve stávající nepřehledné a místy nejasné a nejednoznačné legislativě, ať již národní či mezinárodní; - nejen Společnost by měla být zdrojem informací pro své členy, ale členové by se měli zároveň stát zdrojem informací pro Společnost, a to takových, které mohou oni sami ve prospěch Společnosti poskytnout; - kromě informací předávaných a získávaných při osobních setkáních (např. na schůzích sekce) by se jejich základním zdrojem měl stát Bulletin Společnosti, který by měl být zejména souborem odborných informací z daného oboru. 3) Informace o stavu ratifikací mezinárodních úmluv v oblasti letecké dopravy Přítomní byly informováni o stavu ratifikací základních mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní letecké dopravy, a to tak, že ke dni konání schůze sekce * je stav následující: Mezinárodní přeprava Varšavská úmluva (1929) 150 smluvních stran (smluvní stranou není např. Thajsko, Gruzie, Nikaragua, několik afrických států) Haagský protokol (1955) 134 smluvních stran (smluvní stranou není např. Malta, Indonésie, USA, Mongolsko) Guadalajarská úmluva (1961) 82 smluvních stran (údaj k 30. červnu 2002) Guatemalský protokol (1971) není v platnosti (chybí 18 ratifikací) Montrealský protokol I (1975) 47 smluvních stran (ČR není smluvní stranou) Montrealský protokol III (1975) 48 smluvních stran (ČR není smluvní stranou) * Vzhledem k tomu, že od data konání sekce do vydání Bulletinu uplynulo několik měsíců, byly údaje o počtu smluvních stran u jednotlivých mezinárodních úmluv aktualizovány a odrážejí tak stav k

15 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 15 Montrealský protokol III (1975) není v platnosti (chybí 7 ratifikací) Montrealský protokol IV (1975) 51 smluvních stran (ČR není smluvní stranou) Montrealský úmluva (1999) není v platnosti (chybí 5 ratifikací, přičemž ČR již ratifikovala) Práva k letadlům Ženevská úmluva (1949) 86 smluvních stran Úmluva o právech k mobilním zařízením (2001) není v platnosti (chybí 3 ratifikace) Protokol týkající se leteckých zařízení (2001) není v platnosti (chybí 8 ratifikací) V souvislosti s Varšavským systémem byli přítomní upozorněni zejména na skutečnost, že některé obchodně významné státy, do kterých probíhá letecká doprava z České republiky, nemusí být stranou stejných mezinárodních smluv, jako je Česká republika. Významným příkladem zde jsou zejména Spojené státy, které nejsou stranou Haagského protokolu měnícího Varšavskou úmluvu, a proto se mezinárodní přeprava mezi Českou republikou a Spojenými státy řídí pouze Varšavskou úmluvou, což může zejména u nákladní přepravy velmi ovlivnit odpovědnost dopravce, který může v důsledku absence některých formálních náležitostí leteckého nákladního listu ztratit ochranu omezené odpovědnosti. Dále byly diskutovány dopady brzkého vstupu v platnost Montrealské úmluvy 1999 a zhodnocení přínosu Úmluvy o právech k mobilním zařízením Vedoucí sekce zejména zdůraznil, že vstupem v platnost Montrealské úmluvy se de facto stává stávající systém úpravy právních vztahů v mezinárodní přepravě ještě roztříštěnější. Tento stav se podaří odstranit až tehdy, kdy Montrealská úmluva bude závazná pro stejný okruh států, pro který je závazná Varšavská úmluva, což bude zřejmě časově velmi náročný proces, pokud však nedojde k tomu, že by státy, jež se stanou smluvní stranou Montrealské úmluvy, vypověděly Varšavskou úmluvu, což by mohlo k ratifikaci Montrealské úmluvy přimět ty státy, které tak dosud neučinily. Pokud jde o Úmluvu o právech k letadlům, jejímž cílem je především zajistit efektivní výkon a ochranu práv vlastníků letadel (zejména leasingových společností), přičemž aplikace úmluvy by měla zlepšit a zlevnit financování nákupu a pronájmu letadel, bylo konstatováno, že z hlediska České republiky bude ratifikace pravděpodobně velmi problematická, a to z důvodů koncepce úmluvy, která je založena především na anglo-amerických právních principech. 4) Problematika letecké dopravy v souvislosti se vstupem ČR do EU Vedoucí sekce informoval přítomné o tom, že v současné době platí v EU zejména následující předpisy dotýkající se letecké dopravy: 1. Předpisy dotýkající se oblasti vnitřního trhu Směrnice Rady 96/67 ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

16 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 16 Nařízení Rady 95/93 ze dne18. ledna 1993 o obecných pravidlech pro přidělování provozních intervalů (slotů) na letištích Společenství Nařízení Rady 2407/92 ze dne 23. července 1992 o udělování licence leteckým dopravcům Nařízení Rady 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců společenství na letecké tratě uvnitř Společenství Nařízení Rady 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby 2. Předpisy v oblasti státní podpory a hospodářské soutěže Nařízení Rady 659/1999 ze dne 22. března 1999 kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití článku 93 Smlouvy o ES Nařízení Komise 3652/93 ze dne 22. prosince 1993 o uplatňování článku 85 odst. 3 Smlouvy na některé druhy dohod mezi podniky o automatizovaném rezervačním systému rezervací v letecké dopravě Nařízení Komise 3652/93 ze dne 22. prosince 1993, změněné nařízením Komise 1083/99 ze dne 26. května 1999 o uplatňování článku 85 odst. 3 Smlouvy na některé druhy dohod mezi podniky o automatizovaném rezervačním systému rezervací v letecké dopravě Nařízení Rady 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, změněné nařízením Rady 1284/91 ze dne 14. května 1991 a nařízením Rady 2410/92 ze dne 23. července 1992 kterým se pro podniky v sektoru letecké dopravy stanoví postup uplatňování pravidel soutěže Nařízení Rady 3976/87 ze dne 14. prosince 1987, změněné nařízením Rady 2344/90 ze dne 24. července 1990 a nařízením Rady 2411/92 ze dne 23. července 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve shodě v odvětví letecké dopravy Směrnice Komise 80/723 ze dne 25. června 1980, změněná směrnicí Komise 85/413/EHS ze dne 24. července 1985, směrnicí Komise 93/84/EEC ze dne 30. září 1993 a směrnicí Komise 2000/52/EC ze července 2000 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky 3. Předpisy v oblasti řízení letového provozu Směrnice Rady 93/65 ze dne 19. července 1993, změněná směrnicí Rady 97/15 ze dne 25. března 1997 a nařízením Rady 2082/2000 ze dne 6. září 2000 kterou se vymezují a uplatňují slučitelné technické specifikace pro zajištění zařízení a systémů pro řízení letového provozu 4. Předpisy týkající se bezpečnosti leteckého provozu Nařízení Rady 3922/91 ze 16. prosince 1991, přizpůsobené vědeckému a technickému pokroku Nařízením Rady 1064/99 ze dne 25. května 1999 a nařízením Rady 2871/2000 ze dne 28. prosince 2000 k harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

17 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 17 Směrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994 kterou se zavádějí základní zásady pro vyšetřování nehod a nahodilých událostí v civilním letectví 5. Předpisy v oblasti životního prostředí Nařízení Rady 925/99 ze dne 29. dubna 1999 o evidenci a provozu určitých typů podzvukových proudových letounů v rámci Společenství, které byly upraveny nebo znovu certifikovány za účelem splnění podmínek uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, třetí vydání (červen 1993) Směrnice Rady 92/14 ze dne 2. března 1992, změněná směrnicí Rady 98/20 ze dne 30. března 1998 a směrnicí Rady 99/28 ze dne 21. dubna 1999 a nařízením Rady 991/2001 ze dne 21. května 2001 o omezení provozu letounů uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) Směrnice Rady 89/629 ze dne 4. prosince 1989 o nejvyšších přípustných emisních hodnotách hluku civilních podzvukových proudových letadel Směrnice Rady 80/51 ze dne 20. prosince 1979, změněná směrnicí Rady 83/206 ze dne 21. dubna 1983 o omezování hlukových emisí podzvukových letadel 6. Ochrana cestujících Rozhodnutí Rady 2001/539 ze dne 5. dubna 2001 o podepsání Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím Nařízení Rady 2027/97 ze dne 9. října 1997, pozměněné nařízením Evropského Parlamentu a Rady 889/2002 ze dne 13. května 2002 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod Směrnice Rady 93/13 ze dne 5. dubna 1993 o nepoctivých podmínkách ve smlouvách se spotřebiteli Nařízení Rady 295/91 ze dne 4. února 1991 kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za odepření zaknihovaného místa v pravidelné letecké dopravě Směrnice Rady 90/13 ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 7. Ostatní Nařízení Rady 91/670 ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání osobních průkazů pro výkon funkcí v civilním letectví Nařízení Rady 2299/89 ze dne 24. července 1989, změněné nařízením Rady 3089/93 ze dne 29. října 1993 a nařízením Rady 323/99 ze dne 8. února 1999 o kodexu chování pro počítačové rezervační systémy Výše uvedeným předpisům je postupně přizpůsobována i česká legislativa. V souvislosti s harmonizací českých předpisů s předpisy Evropské unie bylo konstatováno, že by bylo žádoucí, aby členové Společnosti upozornili na případné nedostatky harmonizace nebo na své praktické zkušenosti

18 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 18 s harmonizovanými předpisy, aby bylo možné identifikovat problémové oblasti, kterým by se mohla Společnost při své činnosti blíže věnovat. Vzhledem k častým dotazům zejména dopravců na vliv legislativy EU na legislativu českou po případném vstupu ČR do EU bylo konstatováno, že v důsledku poměrně rozsáhlé harmonizace by nemělo dojít k žádným rozsáhlým změnám, na které by dopravci nebyli připraveni. V této souvislosti bylo rovněž zdůrazněno, že v oblasti letecké dopravy platí několik mezinárodních úmluv, které nejsou dotčeny evropským právem. V některých ohledech přitom je (resp. může být) české právo, resp. pro ČR závazné úmluvy, na relativně vyšší úrovni než právo evropské, když ČR např. již ratifikovala Montrealskou úmluvu 1999, zatímco souborná ratifikace států EU zatím chybí (obdobná situace je v námořní dopravě). 5) Informace o přípravě velké novely resp. rekodifikace zákona o civilním letectví Podle informací, které má Společnost k dispozici, se připravuje velká novela zákona o civilním letectví, která by měla být natolik zásadní, že by se dala ve své podstatě považovat za rekodifikaci právní úpravy regulace civilního letectví v České republice. Bylo konstatováno, že pokud se podaří Společnosti získat první návrh novely zákona o civilním letectví, bude tento návrh postoupen členům podílejícím se na činnosti sekce k vyjádření a následně diskutován na schůzi sekce. 6) Návrh seznamu předpisů vhodných pro potencionální ÚZ - Dopravní právo Po seznámení přítomných se záměrem Společnosti oslovit nakladatelství Sagit s návrhem na vydání speciálního ÚZ pro oblast dopravy byla diskutován přínos takové publikace pro praxi. Pokud jde o koncept takové publikace, bylo by možné v zásadě diskutovat o dvou různých variantách uspořádání, a to: 1. Zvláštní publikace pouze pro letecké právo Tato publikace by se skládala z předpisů, které se dotýkají letectví jako celku, přičemž by mohla být rozdělena do dvou oddílů s následujícím možným obsahem: Oddíl I. Regulace civilního letectví Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Mezinárodní úmluva o civilním letectví, Chicago, 7. prosince 1944 (147/1947 Sb.) Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, Ženeva, 19. června 1948 (254/1998 Sb.) Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, Haag, 16. prosince 1970 (96/1974 Sb.) Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, Tokio, 14. září 1963 (96/1974 Sb.) Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, Montreal, 23.září 1971 (16/1974 Sb.)

19 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 19 Oddíl II. Letecká přeprava Relevantní ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém Vyhláška ministerstva dopravy ze dne 14. března 1966 o leteckém přepravním řádu (17/1966 Sb.) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, Varšava, 12. října 1929 (243/1933 Sb., 15/1935 Sb.) Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929, Haag, 28. září 1955 (15/1966 Sb.) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu, Guadalajara, 18. září 1961 (27/1968 Sb.) [Montrealská úmluva 1999] 2. Obecná publikace Dopravní právo Tato publikace by mohla obsahovat celkem 4 oddíly, přičemž by každý oddíl odpovídal jednomu druhu přepravy (silniční, železniční, letecká, námořní). V rámci každého oddílu by pak byl soubor předpisů regulujících zejména právní vztahy v přepravě, tj. předpisy odpovídající výše uvedenému oddílu II. u první varianty publikace uvedené výše. Po krátké diskusi nad tématem bylo konstatováno, že jako pro praxi vhodnější se zdá být druhý návrh. Nicméně závěrečné stanovisko ohledně této otázky nebylo ještě vysloveno a bylo doporučeno, aby tato otázka byla diskutována s více členy Společnosti a aby bylo zejména získáno stanovisko ostatních sekcí. V souvislosti s diskusí o výše uvedené otázce byla zmíněna i otázka publikace, která by sloužila např. dopravcům jako průvodce po aktuálních předpisech a upozorňovala by tak na aplikaci konkrétních předpisů pro konkrétní praktické situace. I přes nesporný přínos, který by taková publikace měla, bylo konstatováno, že obsah takové publikace je nad rámec současného úsilí Společnosti momentálně pouze konsolidovat vybrané právní předpisy. Tento podnět byl však přivítán a bude o něm dále jednáno v rámci Společnosti. 7) Diskuse a různé V rámci diskuse byl projednána otázka významu dodacích doložek pro dopravce, přičemž bylo konstatováno, že tyto doložky jsou významné spíše pro celní řízení, pokud je proclení přepravovaného nákladu zajišťováno dopravce, než pro samotného dopravce. Byla rovněž nastolena otázka definice postupu konsolidace v letecké dopravě a zda v této souvislosti existují jednotná závazná pravidla tohoto postupu. Přítomní došli k závěru, že postup konsolidace je obvykle interní záležitostí každého dopravce. Přesto však bude provedena rešerše, zda neexistují pravidla, která by měla unifikační charakter. Závěrem Dr. Šubrt informoval přítomné o semináři INCOTERMS 2000 poznatky z praxe zahraničního obchodu, který se bude konat 5. listopadu 2002 v Kaiserštejnském paláci, Malostranské nám. 23, Praha 1. Seminář je organizován Národním výborem Mezinárodní obchodní komory. Dr. Šubrt v této souvislosti tlumočil pozvání pro členy Společnosti na daný seminář. Vedoucí sekce poděkoval přítomným za účast a konstatoval, že další schůze sekce proběhne pravděpodobně na začátku příštího roku.

20 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 20 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ PŘEDSEDNICTVA ČSDP S ŘEDITELEM ODBORU SILNIČNÍ DOPRAVY MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ ČR Datum jednání: 22. října 2002 Účastníci jednání: za MDS - Ing.Ondřej Šťastný, ředitel odboru za ČSDP - JUDr.Václav Roubal, JUDr.Milan Třebeška Návštěva zástupců ČSDP se uskutečnila na základě usnesení předsednictva Společnosti, které ukládalo sjednat kontakt na odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy a spojů ČR, zejména za účelem informování o vzniku a činnosti ČSDP a dále pak k projednání konkrétních námětů, které je žádoucí realizovat ve spolupráci se státními orgány. Jednotlivé body jednání: 1) Při jednání připomněli zástupci ČSDP řediteli odboru, že svoji návštěvu považují za splnění pokynu zahraničního odboru MDS, který vznikl na základě podnětu ČSDP, aby byly podniknuty kroky k urychlenému zveřejnění prvního protokolu k mezinárodní Úmluvě CMR (ve věci transformace zlatého franku na jednotky zvláštních práv čerpání ). ČSDP byla tímto odborem odkázána v písemné zprávě na odbor silniční dopravy vedený panem Ing. Šťastným s tím, že tento odbor je příslušný pro zajištění potřebných kroků ohledně oficiálního zveřejnění tohoto protokolu, aby se stal závazným. Ing. Šťastný uvítal nabídku spolupráce ČSDP k tomuto úkolu. 2) Zástupci ČSDP informovali ředitele odboru pana Ing. Šťastného o přípravách druhého protokolu k Úmluvě CMR, který má obsahovat řešení elektronické podoby mezinárodního nákladního listu CMR a má, podobně jako první protokol, přinést změnu tohoto dokumentu tak, aby jeho využívání v praxi přineslo možnosti zkvalitňování mezinárodních silničních přeprav a vytvořily se tak lepší podmínky pro součinnost stran přepravní smlouvy v mezinárodní silniční dopravě. Ředitel Ing. Šťastný kvitoval zájem ČSDP o popularizaci tohoto nového dokumentu a projevil rovněž uspokojení nad tím, že ČSDP je ochotno být legislativním orgánům nápomocno ve formulaci potřebných opatření, která rovněž budou zřejmě úkolem jeho odboru. 3) Ing. Šťastný byl zástupci ČSDP seznámen s námětem, kterým se v současné době ČSDP zabývá, tj. připravit odborné sympozium k příležitosti blížícího se 50. výročí formulace a vyhlášení mezinárodní Úmluvy CMR vzniklé na vládní úrovni OSN. Ing. Šťastný byl informován, že podporu pro realizaci tohoto námětu, bude-li členskou schůzí schválen jako úkol pro ČSDP, bude ČSDP hledat jak mezi odbornými pedagogy vysokých škol právního a ekonomického zaměření, tak i mezi podnikatelskými sdruženími a svazy. 4) V diskusi byla zmiňována i žádoucí novelizace silničního přepravního řádu vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 133/1994, a to tak, aby jeho trvající platnost (přes zrušení hospodářského zákoníku) byla aktualizována na základě nových právně-ekonomických skutečností. Rovněž v tomto tématu je Společnost připravena být nápomocna legislativním orgánům státu, aby tato právní norma dostala své odpovídající zařazení v právním systému předpisů v dopravě. 5) Předmětem jednání byla rovněž otázka kabotáže, kde zástupci ČSDP poukázali na nerovnoměrné postavení dopravců z ČR oproti dopravcům z EU a mají za to, že toto téma vyžaduje reciproční přístup.

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Část B4.18 Krizového plánu určené obce Ostrov č.j.: 9-25/BR/09. 1 Příloha č. 16. Počet listů:9

Část B4.18 Krizového plánu určené obce Ostrov č.j.: 9-25/BR/09. 1 Příloha č. 16. Počet listů:9 SEZNAM mnohostranných (stav k 31. 07. 2008) Obecné 1. Protokol k Evropské konferenci ministrů dopravy /CEMT/ - Brusel, 17. 10. 1953 2. Dohoda o zabezpečení přeprav zvlášť těžkého a nadměrného zařízení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17 Seznam zkratek 13 Předmluva 17 A. Říční právo 21 Kapitola 1: Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě 23 1.1 Úvod do problematiky 23 1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva 26 1.2.1

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Místo konání: Akademické konferenční centrum (Husova 4a, 110 00 Praha 1) Datum a čas konání: 17.2.201, 10:00-17:00 Na jednání bylo přítomno 21 členů Pracovní

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná Zápis z jednání 8. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo v úterý 20. 9. 2011 od 12,00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Přítomni členové rady Svazku:

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 61 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 )

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ( 1 ) (2001/C 213 E/21) (Text s významem pro EHP) KOM(2001)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice)

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) III. Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) Hlava I Úvodní ustanovení 1. Dne 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více