DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv"

Transkript

1 DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

2 1 ÚVOD Pod pojmem << dopravní stavby >> zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme mezi ně stavby silniční, železniční, letištní, regulaci a úpravu vodních toků, související s jejich splavněním. V širším pojetí pak mezi dopravní stavby můžeme zařadit i produktovody (ropovody a plynovody), které slouží pro dopravu ropy nebo zemního plynu. Dále i stavby a zařízení pro pásovou dopravu (např. uhlí, kameniva apod.) v povrchových dolech. Plánováním, projektováním, stavbou a provozem těchto staveb se zabývá stavební inženýrství, respektive jeho vědní obory. Významnou složkou stavebního inženýrství je silniční inženýrství, do něhož zahrnujeme obor silničního a městského inženýrství. Zjednodušené schéma návaznosti stavebního a silničního inženýrství je na obr.1-1. Silniční inženýrství, jako vědní obor, velmi úzce navazuje a plně se opírá o řadu vědních disciplín, zejména fyziky a matematiky (při návrhu), mechaniky, dynamiky a pružnosti (při stavbě). Z široké škály dopravních staveb se budeme zabývat jen silničními stavbami, resp. jen pozemními komunikacemi. Stavba komunikací dále předpokládá dokonalou znalost geodézie a měřičských způsobů zobrazování a vytyčování staveb. Silniční inženýr musí mít znalosti o mechanizačních prostředcích (stavebních strojích) vhodných pro zemní práce, stavbu vozovek, jakož i pro práce udržovací a obnovovací. Při zemních pracích silniční inženýr pracuje se zeminou jako stavivem, které je stavivem nejrozšířenějším s nestejnorodými vlastnostmi, jehož vlastnosti se na liniové stavbě často mění. Proto silniční inženýr (samozřejmě nejen on, ale každý stavební inženýr) musí ovládat základní zákony vědního oboru geotechniky, zejména nauku o mechanice zemin. K těmto znalostem patří základní znalost geologie, inženýrské geologie a v neposlední řadě znalost chemie v souvislosti se stavivy a jejich technologického užití. Při studiu silničního inženýrství je třeba vycházet z jeho souvislostí s uvedenými vědními obory a jejich naukami, neboť dopravní stavba z hlediska plánování, projektu a stavby je multidisciplinární komplexní inženýrské dílo, které má být vhodně začleněno do krajiny z hlediska vytváření a ochrany životního prostředí. STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ SILNIČNÍ INŽENÝRSTVÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ PLÁNOVÁNÍ SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ STAVBA SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ REKONSTRUKCE PROVOZ OPRAVY ÚDRŽBA Obr.1-1 Silniční inženýrství a jeho hlavní vazby 4

3 2 DOPRAVA A JEJÍ VÝZNAM 2.1 Společenská funkce dopravy Dějiny civilizace jsou bezprostředně spjaty s historií a rozvojem dopravy. Doprava zpřístupnila zvídavému člověku svět, stala se nezbytností jeho každodenního života, určuje tep a rytmus hospodářství každého státu. Bez dopravy by se jeho život musel vrátit o tisíciletí zpět. Málokterá z lidských činností ovlivnila vývoj lidské společnosti tak výrazně jako doprava. Na jejím charakteru se však za tisíciletí od dob pravěku až po nástup mechanizované dopravy v 19.století, změnilo jen málo. Zato její rozvoj za posledních 150 let výrazně ovlivnil rozvoj lidské společnosti. Doprava velmi ovlivnila rozhodující měrou průmyslovou i zemědělskou výrobu. Zásadní mírou ovlivnila urbanismus současných měst a území a stala se neodmyslitelným faktorem, který limituje naše životní prostředí. Historie dopravy se rýsuje již při počátku první společenské dělby práce, při které se projevila potřeba přepravy surovin, plodin, výrobků i osob. S postupujícím rozvojem společnosti rostl význam dopravy. Nejvýznamnější města ve starověku a středověku se nenacházela v centrech výroby, ale na křižovatkách tras komunikací, ať již suchozemských, vodních a v novověku i vzdušných. Bouřlivý rozvoj lidské společnosti v posledních 50-ti letech a také kooperace v národním a mezinárodním měřítku v současné době povýšily význam dopravy do dominantní polohy při zvyšování životní úrovně lidí. Doprava je jednou ze základních podmínek fungujícího hospodářství, protože zabezpečuje přepravu osob, zboží a výkon některých služeb. Je také samostatnou lidskou potřebou, zvláště v době přibývajícího volného času. Některé druhy dopravy mají značné negativní účinky na životní prostředí. Další vývoj dopravy je neoddělitelně spjat s otázkami hodnot, životního stylu, způsobu života a hospodaření. Dopravou se rozumí soubor procesů, které vedou k cílenému přemísťování osob, materiálů, energie a informací v prostoru a čase. Přemístění, jako výsledek dopravy, se nazývá přeprava. Doprava je samostatný obor specifické lidské činnosti, respektující realitu technickou, technologickou a ekonomickou, podporovaná vědními disciplínami rozvíjenými uvnitř dopravy nebo v interakcích s dalšími obory. Dopravu lze tedy stručně a poněkud zjednodušeně charakterizovat jako spojovací a vysoce významný článek mezi těžbou surovin, výrobou statků a spotřebou a jako významný faktor v oblasti uspokojování služeb obyvatelstvu. Oblast působnosti dopravy je prakticky neomezená. Zahrnuje nejen spojení mezi městy a venkovem na území státu, ale i spojení mezi jednotlivými státy a kontinenty a v poslední době i dopravu vesmírnou. Doprava je naprosto nepostradatelná v rozvoji služeb obyvatelstvu, v rozvoji národní i mezinárodní turistiky. Z uvedeného vyplývá, že doprava svou přepravní činností stále výrazněji ovlivňuje ekonomiku všech ostatních odvětví národního hospodářství včetně objektivně nutných zásob v celém národním hospodářství. Ovlivňuje však také významně kulturní a veškerou ostatní společenskou činnost. Doprava plní významnou úlohu v mezinárodní dělbě dopravní práce. Plní také významnou funkci v osobní a společenské potřebě a to jak v oblasti pracovního času (růst nároků na přepravu do zaměstnání a do škol), tak i v oblasti využívání volného času (růst nároků na přepravu za rekreací, která se stále více spojuje s potřebou změny prostředí). Hledisko společenského zájmu a infrastruktury se prosazuje zcela zřetelně při budování a udržování komunikační sítě, která má sloužit hospodářskému a kulturnímu rozvoji oblastí. Moderní ekonomiku ani kvalitu běžného života si dnes neumíme bez dopravní a telekomunikační infrastruktury vůbec představit. V ekonomicky vyspělých zemích pracuje zhruba každý šestý pracovník ve sféře dopravy nebo v průmyslu, který souvisí s výstavbou a provozem dopravních cest a dopravních prostředků, případně v dopravě zpráv - v telekomunikacích. V obecném slova smyslu je možné vidět přínos dopravy ve zvýšení kvality života na ukazatelích charakterizujících komplexnost produkčních systémů v regionu. Doprava je ve své podstatě fenoménem interakce člověka s technickým artefaktem, interakce člověka a lidské společnosti s technologickou infrastrukturou rozšiřující dimenzi lidského bytí v časoprostorovém smyslu. Základní metodologií dopravy jako svébytného vědního oboru je systémový způsob nazírání na obecnosti ve vztazích mezi dopravními cestami, dopravními prostředky a vzájemně 5

4 provázanými provozními systémy. V tomto smyslu se doprava zúčastní jak tvorby, tak i péče a rozvoje životního prostředí v kvalitě nového fenoménu zhušťování prostoru a času. Současné úlohy dopravy lze zjednodušeně shrnout do následujících forem : doprava zboží, materiálů, energií a informací, doprava lidí jako součást produkčního procesu, turistika. Potřeba přemístění vzniká ve všech fázích vývoje společnosti a je vyvolána nejrůznějšími důvody. Prakticky neexistují společenské potřeby, které by v určité fázi nebyly závislé na dopravě, která prostupuje celým společenským životem. Společenskou funkci dopravy je proto nutno posuzovat globálně, a to jak v závislosti na řadě dílčích aspektů, tak také ve vztahu k její úrovni. Význam dopravy se projevuje v mnoha oblastech, které se vzájemně prolínají a doplňují. Nejde však o působení jednostranné; tak jako doprava ovlivňuje rozvoj společnosti, mají také společenské potřeby vliv na další rozvoj dopravního systému. Za hlavní oblasti společenské působení dopravy lze považovat : význam dopravy pro rozvoj státu, vliv dopravy na rozvoj osídlení, význam dopravy pro rozvoj národního hospodářství, význam dopravy pro rozvoj kultury, vliv dopravy na rozvoj osobnosti. Zjednodušené schéma základních vazeb mezi společenským rozvojem a dopravou ukazuje obr.2-1. ROZVOJ SPOLEČNOSTI rozvoj území a osídlení rozvoj hospodářství výroba služby životní úroveň DOPRAVA silniční železniční letecká vodní spoje speciální Obr.2-1 Vazby rozvoje společnosti a dopravy Všechny tyto vazby a v nich uvedené relace je třeba chápat nejen v přímých vzájemných souvislostech, ale i ve zpětných vazbách. Podle těchto vazeb zvláštní význam mají relace : počtu obyvatelstva a jeho rozmístění v území (hustota obyvatelstva apod.), potřeb a nároků obyvatelstva na dopravu (hybnost, přepravní vzdálenosti, tonáž apod.), rozvoje dopravy ve vztahu k její technice a ekonomice, 6

5 dopravního zatížení pozemních komunikací v územním i časovém rozložení (intenzita provozu, hustota apod.), vlivu změn vozidlové techniky a technologie dopravy na základní charakteristiky a parametry dopravních cest ovlivňované dále i konfigurací území, jeho zástavbou a osídlením, klimatickými i povětrnostními podmínkami, materiálovými a výrobními možnostmi. 2.2 Druhy dopravy a dělba přepravní práce Druhem dopravy nazýváme dopravu uskutečňovanou určitým druhem dopravních prostředků nebo dopravních zařízení bez ohledu na organizační začlenění. Z dopravně-technického hlediska, podle toho, v jakém prostředí, po jaké dopravní cestě (dráze, trase) nebo jakým dopravním prostředkem, resp. zařízením, se přeprava vykonává, rozlišujeme : a) konvenční dopravu, do které se zahrnuje doprava : pozemní (silniční a železniční), vodní (říční a námořní), letecká (vzdušná), kombinovaná (kontejnerová, silniční vozidla /kamióny/ po železnici), vesmírná (kosmická, meziplanetární), b) nekonvenční dopravu, do které se zahrnuje speciální doprava : potrubní (produktovody, potrubní pošta,...), dopravníky (pásové, korečkové, šnekové, žlabové,...), lanové visuté dráhy (kabinkové, sedačkové,...), jednodráhové systémy (ALWEG, SAFEGE,...), vznášedly (vzduchové, magnetické,...), c) spoje (doprava zpráv) : radiokomunikace, telekomunikace, pošta, internet. Z hlediska místa působnosti můžeme rozlišit dopravu : technologickou, nevyhnutelnou jako součást výrobního procesu, vnitrozávodní, uskutečňovanou uvnitř prostoru určitého závodu, firmy, společnosti apod. příměstskou, uskutečňovanou v nejbližším okolí města ve vztahu k městské dopravě, vnitrostátní, uskutečňovanou na území určitého státu, mezinárodní, uskutečňovanou v dopravním styku dvou nebo několika států. Z provozně-organizačního hlediska se rozlišuje doprava : veřejná, uskutečňovaná pro cizí potřeby a přístupná podle předem vyhlášených podmínek pro každého, neveřejná, doprava uskutečňovaná pro vlastní potřeby, např. pro firmu (závodová doprava - smluvní) apod. Z provozně-technického hlediska se rozlišuje doprava : hromadná, charakterizovaná pravidelností, jízdním řádem a obvykle větším počtem přepravovaných osob jako osm, individuální, vykonávaná příležitostně bez dříve stanovených tras a jízdního řádu vlastním nebo používaným dopravním prostředkem (menší počet osob jako osm). Podle dopravního substrátu, tj. podle toho, co se dopravuje, mluvíme o dopravě osobní, nákladní a o dopravě zpráv a informací. Pro řešení dopravních problémů je třeba využít předností jednotlivých druhů doprav. V dopravní prognóze je třeba se zaměřit na cesty z hlediska celospolečensky nejdůležitější, tj. na cesty do zaměstnání, do škol a do zdravotních zařízení, tedy na cesty denně se opakující a z dopravního hlediska časově a prostorově nejnáročnější. K tomuto účelu slouží dělba přepravní práce, což je způsob rozdělování 7

6 přepravních objemů a mezioblastních vztahů mezi alternativními druhy doprav. Cílem je určení podílů jednotlivých druhů doprav na přepravní práci. Užití dělby přepravní práce v prognostických pracích je především při řešení dopravy osob. Volba dopravního prostředku pro konkrétní přemístění osob je závislá na možnostech výběru. Volba je odlišná u skupiny obyvatel s možností použití osobního automobilu a u skupin obyvatel bez této možnosti. V současných podmínkách se jedná především o volbu mezi pěší docházkou, prostředkem hromadné dopravy, motorovým vozidlem a také jízdním kolem. Na obr.2-2 je vidět přehled dělby přepravní práce v % v některých městech EU, v Praze a v Brně cyklisté pěší veř. dopr. IAD 10 0 Amsterdam Berlin Erfurt Grenoble Delft Madrid Kodaň Leipzig Malmö München Praha Salzburg Brno Obr.2-2 Dělba přepravní práce v osobní dopravě Železniční doprava Vznik železniční dopravy byl podmíněn vynálezem parního stroje Jamesem Wattem v roce První železniční trať s parním pohonem byla dána do provozu v roce 1825 ve Velké Británii mezi městy Stockton a Darlington. Podle anglického vzoru byla postavena první kontinentální evropská železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Provoz na ní byl zahájen v roce 1827 jako na železnici koněspřežní (koňské). První parní železnice v České republice byla dána do provozu v roce 1839 jako severní dráha Ferdinandova, která vedla z Vídně do Břeclavi. Odtud vedla jedna větev do Olomouce a dále do Polska, druhá větev do Brna. Z Olomouce byla v roce 1845 železniční trať prodloužena do Prahy. Výstavba železniční sítě na našem území byla do první světové války podřízena zájmům rakousko-uherské monarchie. Proto většina hlavních tratí směrovala směrem severojižním k Vídni a Budapešti. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo zapotřebí doplnit železniční síť tratěmi vedoucími západovýchodním směrem, které spojily Slovensko s Moravou a Čechami. Po druhé světové válce se pokračovalo s výstavbou nových a s elektrifikací hlavních tratí. Před rozdělením ČSFR v roce 1992 bylo celkem km železničních tratí, z kterých zůstalo ČR km, tj. 72 %, z čehož je km elektrifikováno. Struktura železniční sítě nevyhovuje současným požadavkům, zejména rychlosti a spolehlivosti železniční dopravy. Z celkové délky tratí vyhovuje 5 % rychlosti 120 km/h a 17 % rychlosti 100 km/h. Proto je třeba velmi rychle přistoupit ke zvyšování rychlostí na vybraných nejdůležitějších tratích sítě Českých drah podle mezinárodních dohod o železničních magistrálách (dohoda AGC) a trasách 8

7 kombinované dopravy (dohoda AGTC). Zejména I.koridor ve směru : Berlín-Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-Vídeň, II.koridor ve směru : Vídeň-Břeclav-Přerov-Petrovice u Karviné-Katovice- Varšava, III.koridor ve směru : Norimberk - Cheb - Plzeň - Praha - Olomouc - Petrovice u Karviné a IV.koridor ve směru : Berlín - Děčín - Praha - Veselí nad Lužnicí - České Velenice - Linec. Na obr.2-3 je schéma návrhu modernizovaných tratí Českých drah tzv. tranzitních koridorů. Obr.2-3 Modernizované tratě ČD Železniční správy sousedních států rovněž řeší zkvalitnění hlavních navazujících železničních tratí v rámci EU tak, aby modernizace přinesla srovnatelnost s jinými druhy dopravy. Např. snížení celkové jízdní doby mezi Berlínem a Vídní je vidět v tab.2-1. Tab.2-1 Přehled cestovní doby mezi Berlínem a Vídní Úsek vlak stávající Doba cestování z domu do domu vlak modernizovaný osobní auto letadlo Berlín - Vídeň 10 h 41 min 7 h 15 min 7 h 45 min 5 h 56 min Berlín - Praha 5 : 25 3 : 33 4 : 15 3 h 30 min Praha - Vídeň 5 : 41 4 : 12 4 : 05 3 : 30 Děčín - Praha 2 : 33 1 : 59 1 : 40 Praha - Brno 3 : 37 2 : 53 2 : 20 Praha - Břeclav 4 : 44 3 : 23 3 : 25 Cestovní doba je uvažována z domu do domu, tj. u vlaku jízdní doba a 2x20 minut cesta na nádraží. U osobního auta s přestávkami na odpočinek a 30 minut na odbavení na hranicích. U letadla doba letu 2x40 minut cesta na letiště a 1 hodina na celní odbavení. Po modernizaci některých železničních 9

8 tratí se může změnit atraktivita cestování železnicí, jako ekologicky přijatelná doprava vyznačující se charakteristikami: hromadnost a ekonomická výhodnost přeprav na střední a dlouhé vzdálenosti, pravidelnost a nepřetržitost provozu podle grafikonu, bezpečnost a pohodlnost. V minulém období odrážel vývoj železniční dopravy extenzívně rozvoj našeho hospodářství i průmyslovou strukturu podřízenou zájmům RVHP. To vedlo k preferenci těžké nákladní dopravy, přetěžování hlavních železničních tratí a k zanedbání údržby. Po roce 1989 vstoupily ČSD do tvořícího se tržního hospodářství se zanedbanou rozsáhlou infrastrukturou, zastaralým vozovým parkem a nízkou produktivitou práce. Logickým důsledkem je, že v nových ekonomických podmínkách zaznamenává železniční doprava stále klesající tendenci jak v nákladní, tak i v osobní dopravě. V návrhu strategie vlády ČR v dopravě do roku 2005 se počítá v souladu s reformami železničních systémů v EU s větším působením tržních sil, a to nejen zevnitř, ale také zvenčí. Proto nelze očekávat výrazný nárůst objemu přeprav nákladů a osob. Železniční doprava se bude muset orientovat na přepravy, kde svými výhodami dokáže soupeřit s ostatními dopravními obory. To jest dopravy hromadného zboží na dlouhé vzdálenosti, kombinovanou dopravu a tranzit. Totéž platí i u osobní dopravy, která má navíc ještě výrazný ekologický význam Silniční doprava Historie silniční dopravy začíná vynálezem kola. Tento vynález ovlivnil dále budování dopravní cesty - silnic, které měly svůj vliv na obchodní výměnu a vojenské cíle tehdejších otrokářských říší. S úpadkem obchodu a s rozpadem velkých říší ztrácí silnice a silniční doprava svůj význam. Další úpadek silniční dopravy nastal v první třetině XIX.století, kdy s využitím kolejnic a parního stroje byl položen základ rozvoje železniční dopravy. Ovšem na druhé straně se začínal rodit i automobilismus, když první automobil sestrojil v roce 1863 francouzský vynálezce Lenoir. Po zahájení tovární výroby automobilů v roce 1903 Fordem, můžeme mluvit o začátku silniční automobilové dopravy. Silniční doprava zabezpečuje přepravu především na kratší a střední vzdálenosti - pro stavebnictví, zemědělství a služby; přeprava na dlouhé vzdálenosti tehdy, je-li zájem na rychlosti dodání, úspoře obalů a omezení překládky nebo jde-li o přepravu výrobku mimořádné tíhy nebo rozměrů. Vyznačuje se řadou předností : Je rychlá a pružně přizpůsobivá, ať potřebě nových dopravních linek při pravidelné dopravě nebo náhlé potřebě přepravy (nepravidelná doprava), kdekoli na komunikační síti. Volbou přepravního prostředku co do jeho únosnosti a objemu nákladů, vzhledem k povaze přepravovaného substrátu a možnosti přepravy přímo od zdroje k cíli bez překládky, tedy prakticky od domu k domu, je ekonomicky mimořádně výhodná. Byla-li železniční doprava charakterizována jako doprava pravidelná, pak dopravu silniční - s výjimkou pravidelných autobusových linek - lze charakterizovat jako dopravu nepravidelnou. To má ovšem za následek značné kvantitativní výkyvy v intenzitě dopravy během dne, týdne, měsíce i roku a vede k narušení plynulosti dopravy (dopravní shluky před místy s malou dopravní propustností a na křižovatkách) a ke zvýšené nehodovosti. Složitým problémem je individuální automobilová doprava ve městech a zejména ve větších aglomeracích, relativně nejnáročnější nejen na dynamický uliční prostor, ale i na prostor parkovací (statický). Lze jej úspěšně vyřešit jedině důslednou postupnou realizací celkové koncepce dopravního řešení s dobře fungující městskou hromadnou dopravou jako těžištní a s náležitou, účelně rozmístěnou a ekonomicky přístupnou potřebnou vybaveností individuální automobilové dopravy (záchytná parkoviště, ústřední hromadné garáže apod.), vždy však s důsledným a co nejširším uplatněním řízení městské dopravy podle zásad dopravního inženýrství a telematiky. Změna hospodářského a politického systému po roce 1989 s důsledky na změnu vlastnických vztahů, přetrhání starých a navazování nových vnitrostátních i mezinárodních vztahů, vedla k určitému poklesu objemu přeprav. Bodem obratu je rok 1992, od kterého nastává již rychlý nárůst poptávky. Určitou roli sehrálo i zmenšení teritoria státu po rozdělení ČSFR a vznikem samostatné ČR došlo ke zkrácení přepravních vzdáleností, což samo zvýhodňuje dopravu silniční. Když k tomu přidáme kvalitnější služby silniční dopravy je zřejmé, že např. poměr nákladní silniční a železniční dopravy, který byl v roce 10

9 % : 70%, se v roce 1996 změnil na 57 % : 43 %. Této situaci odpovídá i rostoucí zátěž na silnicích a dálnicích, ale také na hraničních přechodech. Zatížení silniční sítě vzrostlo od roku 1990 do roku 1997 v průměru o 21 %, nejvíce na dálnicích o 33 % a na silnicích I.třídy o 28 %. Souběžně došlo k nárůstu počtu nákladních, ale zejména osobních automobilů, celkem o 22 % u nákladních a o 42 % u osobních automobilů. Takovému nárůstu automobilové dopravy však neodpovídá stav a technické parametry naší silniční sítě, které nemohou uspokojit stále se zvyšující přepravní nároky. Záměrem ČR musí být pokud možno co nejrychlejší náprava a urychlená výstavba hlavních dopravních tepen napojitelných na dopravní infrastrukturu zemí EU. Vývoj silniční osobní a nákladní dopravy do roku 1998 je vidět v tab.2-2. Na základě dosavadního vývoje, provedených analýz i zkušeností evropských zemí, lze očekávat i v budoucnu další nárůst silniční dopravy, jak je vidět v tab.2-3. Tab.2-2 Vývoj silniční osobní a nákladní dopravy do roku 1998 Silniční doprava Nákladní [mil.tun] 839,0 734,0 615,0 580,0 585,0 601,0 627,0 686,0 720,0 Osobní [mil.osob] 1 270, , , , , , , , ,0 Tab.2-3 Nárůst silniční dopravy do roku 2015 Silniční doprava Nákladní [mil.tun] 758,0 796,0 842, , ,0 Osobní [mil.osob] 1 885, , , , Obr.2-4 Plánovaná výstavba dálnic a rychlostních komunikací do roku 2010 Z toho vyplývá, že je nezbytné pokračovat ve výstavbě kapacitních silnic a dálnic odvádějící dopravní zátěž z center měst a obcí. Prioritou musí být odstraňování nejzatíženějších vnitrostátních úseků 11

10 a napojení ČR na sousední státy. K tomu samozřejmě patří zlepšení stavu údržby a oprav stávající silniční sítě. Na obr.2-4 je vidět schéma výstavby dálnic a rychlostních komunikací. Silniční doprava má u nás ze všech druhů dopravy k dispozici nejhustší komunikační síť (hustota 0,70 na km 2, spolu s místními komunikacemi dokonce 1,44 km silnic na km 2 ), umožňující zajistit v plném rozsahu přímé spojení odesilatelů a příjemců (z domu do domu), z čehož vyplývá i vysoká přepravní rychlost a operativnost. Ve srovnání s ostatními druhy dopravy vykazuje silniční doprava nejvyšší nehodovost. Nepříznivě se také silniční doprava jeví i při hodnocení z hlediska energetické náročnosti. Negativní je také vliv silniční dopravy na tvorbu a ochranu životního prostředí Letecká doprava Je nejmladším dopravním systémem mezi tzv. konvenčními dopravami. Zabezpečuje rychlou přepravu cestujících, zvláštních nákladů a poštovních zásilek na větší vzdálenosti. Pravidelná civilní letecká doprava se začala rozvíjet až po skončení první světové války, nejprve na přepravu pošty a pak i cestujících. Protože používala vojenská letadla s otevřenými kabinami, neposkytovala mnoho pohodlí. Na evropském kontinentě již od roku 1919 spojovala pravidelná mezinárodní letecká doprava Paříž s Londýnem, Bruselem a Casablankou. Francouzsko-rumunská společnost zajišťovala od roku 1920 letecké spojení mezi Prahou a Paříží, když se zapojením kbelského letiště v Praze se zahájila pravidelná zahraniční letecká doprava v Československu. Vlastní československá letecká společnost - Československé státní aerolinie - zahájily pravidelný letecký provoz na lince Praha - Bratislava, která byla v roce 1925 prodloužena až do Košic. První zahraniční linka ČSA byla provozována od roku 1930 na trati Bratislava - Záhřeb, později prodloužena až do Sušaku. Po druhé světové válce v roce 1945 nastal prudký rozvoj letecké dopravy v celém světě, nevyjímaje naši zemi. V roce 1975 dosáhl v bývalém Československu podíl až 3,7 % z celkové dopravy. Z důvodů úspory pohonných hmot nastal prudký pokles a po rozdělení ČSFR v roce 1992 se ještě snížila přeprava na vnitrostátních linkách na minimum. Objem přepravy nákladů byl v roce ,024 mil. tun a v roce 1996 klesl na 0,013 mil. tun. Naproti tomu u osobní přepravy vzrostl podíl letecké dopravy o 5 %, což je zásluhou zahraničních linek. V současné době se na letecké dopravě osobní a nákladní v ČR podílí 99 letišť, z toho 9 (Praha, Brno, Pardubice, Karlovy Vary, Klatovy, Kunovice, Ostrava-Mošnov, Holešov, Hosin) pro veřejný mezinárodní provoz a 2 neveřejná (Otrokovice, Vodochody), 52 pro veřejný vnitrostátní provoz a 7 letišť pro neveřejný letecký provoz. Leteckou základnu doplňuje 13 helioportů určených především pro leteckou záchrannou službu. Zákon o civilním letectví, který byl přijat v roce 1997, stabilizuje dostatečný regulační rámec pro podnikání v oblasti letectví. Dominantní postavení mezi letišti má letiště Praha-Ruzyně, které zajišťuje cca 94 % celkových výkonů v osobní přepravě a cca 84 % v nákladní dopravě. Vývoj letecké dopravy ve světě a s tím související počty cestujících a množství nákladu odbaveného se projevují i na pražském letišti Ruzyně. Prognózy IATA (International Air Transport Association - Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu), Ministerstva dopravy a spojů ČR a České správy letišť předpokládají, že do roku 2010 vzroste počet cestujících až na milionů ročně. Nezbytností proto bude další rozšiřování odbavovacího areálu, který byl postaven v roce 1997 s max. roční kapacitou 5 milionů cestujících. Také další výstavba rozjezdových drah bude muset následovat po roce K tomu ještě přibude terminál nákladní dopravy, který zvýší současnou kapacitu z až na tun ročně. Samostatnou kapitolou, která s rozvojem letiště také souvisí, je problém dopravy cestujících z hlavního města Prahy do Ruzyně. Zřejmě se bude muset urychlit výstavba rychlodráhy (metra) mezi Prahou a Kladnem ještě před rokem Na obr.2-5 je graf rozvoje letiště Ruzyně. Hlavní význam letecké dopravy u nás spočívá především v osobní přepravě, přeprava nákladů je odůvodněna jen výjimečně. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti má letecká doprava opodstatnění při dlouhých přepravních vzdálenostech, a proto se využívá zejména v mezinárodní přepravě. Přednosti letecké dopravy je kromě vysoké přepravní rychlosti, pohodlí a vysoké bezpečnosti také možnost zajištění dopravní obsluhy odlehlých oblastí a jinými druhy dopravy těžce přístupných míst. Nevýhodou je vedle vysokých nákladů a vysoké energetické náročnosti i závislost na klimatických podmínkách. 12

11 V posledních letech jsou snahy zavádět do letecké dopravy ekonomicky výhodné vzducholodě. Nový typ vzducholodě Zeppelin vypustili v roce 1997 v SRN. Je to 60 let poté, co v roce 1937 zeppelinovská vzducholoď jménem Hindenburg explodovala a zahynulo přitom 36 lidí. Obr.2-5 Rozvoj letiště Ruzyně A právě bezpečnost provozu je oblast, v níž letecká doprava dosáhla největšího pokroku, neboť v období po první světové válce vykazovala 23 usmrcených osob na sto milionů osobokilometrů, v roce 1939 to byly 5,4 osoby, v prvních letech po druhé světové válce kolem 2,0 a v současnosti již jen 0,02 osoby. Tento trend je pro leteckou dopravu velmi příznivý a roky, v nichž zahyne více než lidí, jsou výjimkou. Celosvětově se počítá do roku 2020 s trojnásobkem cestujících v letecké dopravě. Slouží k tomu vývoj vysokovýkonných obřích letadel s kapacitou kolem cestujících. Proto se soudí, že velkokapacitní letadla jsou jediným řešením jak zvládat velké množství cestujících. Cestující by na jejich palubách mohli dozajista očekávat více pohodlí a větší rozsah služeb. Tyto klady mají ale i zápornou stránku. Mezi hlavní očekávané problémy bude patřit odbavování cestujících při odletech a příletech obřích letadel. Tyto obavy vycházejí ze současných praktických zkušeností s největšími letadly, tzv. airbusy. Mnohá letiště jen obtížně zvládají odbavení několika plně obsazených letadel současně. V této souvislosti se hovoří o létání bez letenek, o automatickém odbavování prostřednictvím kreditních karet a otisku prstu, o odbavování v hotelích, na nádražích i na parkovištích před letištěm apod. Problémem však zůstávají např. zavazadla, čas potřebný k jejich naložení a vyložení. Dále ve hře jsou i tak obtížně vyčíslitelné faktory, jako je třeba výpadek počítačů rezervačního systému nebo tak prostá věc jako porucha pásu dopravujícího zavazadla Vodní doprava Historie plavby a mořeplavby začala ve starověku ve středomořské oblasti, která se díky příznivým přírodním podmínkám stala kolébkou evropské civilizace. Výjevy ze staroegyptských váz a nástěnných reliéfů nasvědčují tomu, že první plachetní plavidla se objevila v Egyptě asi 3000 let př.n.l. Dějiny mořeplavby severských a zapadoevropských národů otevřeli normanští mořeplavci Vikingové, kteří se někdy kolem roku 980 př.n.l. dostali až k břehům Severní Ameriky. V současné době se konstruktéři znovu vracejí k myšlence využití plachet pro hospodárnou přepravu nákladů a pro rekreační plavby. 13

12 Vodní osobní doprava má v ČR význam jen rekreační po splavných řekách a vodních nádržích. Vodní doprava má značný hospodářský význam pro nejlevnější způsob hromadné dopravy zboží. Umožňuje dopravovat zboží nejen uvnitř země, ale i do oceánských přístavů, a tím do celého světa. V České republice se vodní (lodní) doprava využívá zejména pro dopravu nákladů, dále na přepravu hromadných substrátů, jako jsou uhlí, ruda, dřevo, stavebniny a jiné hmoty a kusové zásilky. Z hlediska dopravní cesty rozlišujeme vodní dopravu říční a námořní, z hlediska nákladu na osobní a nákladní. Říční plavbě vyhovují jen velké vodní toky s dostatečnou hloubkou a stálým množstvím vody. Vodní cesty se dělí podle mezinárodní klasifikace do tříd a musí vyhovovat určitým podmínkám. Dosavadní význam vodní dopravy v celkové přepravě je celkem velmi nízký vzhledem k poměrně malé délce našich splavných toků a také k nedostatečnému plavebnímu vybavení. Nejdůležitějšími plavebními toky jsou Labe, Odra a dolní tok Vltavy, které slouží jak vnitrozemské přepravě, tak také v zahraniční plavbě pro spojení ČR se Severním a Baltickým mořem. Po rozdělení ČSFR ztratila Česká republika spojení s Černým a Středozemním mořem. Pozornost vodní dopravě je nutno věnovat jako výhodné alternativě v zahraničních přepravách a to v kombinaci s ostatními druhy dopravy, zejména železniční. Proto přijala v roce 1996 vláda ČR Program podpory rozvoje vodní dopravy do roku 2005, kde se vyvíjí úsilí ke zlepšení plavebních podmínek na vnitrozemských vodních cestách, zejména na Labi, a to především splavněním až do Pardubic a zlepšení podmínek plavby v úseku Ústí nad Labem po státní hranice s Německem. Vodní doprava na současné labsko-vltavské vodní cestě, která má celkovou délku 303 km, se uskutečňuje především přeprava hromadného zboží. Objem přeprav i přepravní výkony byly rozhodujícím způsobem negativně ovlivněny rozhodnutím o přesunu dopravy energetického uhlí pro elektrárnu ve Chvaleticích na železnici. Vodní doprava se jeví jako velmi hospodárná, jak z hlediska nákladů na přepravu, tak také z hlediska energetického a šetrná k životnímu prostředí. Proti jiným dopravním systémům je velmi příznivý poměr hmotnosti plavidla přepravovaného nákladu a také z hlediska produktivity práce. Naše říční doprava zajišťuje z podstatné části mezinárodní přepravu. Celková průměrná přepravní vzdálenost je kolem 330 km, ve vnitrostátní přepravě 90 km. Nevýhodou vodní dopravy v ČR jsou omezené možnosti plavby vzhledem k malé délce splavných toků a k nízké hustotě vodních cest. Dále sezónní omezení při nevhodných plavebních a klimatických podmínkách a nízká přepravní rychlost. V budoucnu lze očekávat podstatné zvýšení významu říční dopravy, což by vedlo k vybudování dlouhá léta plánovaného kanálu (průplavu) Dunaj - Odra - Labe, jehož hospodářský význam se dotýká širší geografické oblasti a jehož investiční rozsah přesahuje možnosti nejen ČR. Na obr.2-6 je vidět projekt průplavu Dunaj - Odra - Labe a na obr.2-7 mapa vodních cest v ČR. Pro oživení osobní vodní dopravy odborníci vyvíjejí kombinaci hydroplánu a lodi jako dopravní prostředek pro přepravu cestujících po moři s kapacitou pasažérů. Stroj je více jak pětkrát rychlejší než loď a létá ve výšce od 0,5 do 2,5 m nad hladinou moře. Takovýto dopravní prostředek může v budoucnu vést k renesanci osobní vodní dopravy na středně dlouhé vzdálenosti do km. Obr.2-6 Schéma průplavu Dunaj - Odra 14

13 Labe Obr.2-7 Mapa splavných vodních cest v ČR Kombinovaná doprava Pojmem kombinovaná doprava se označuje spojení alespoň dvou dopravců v rámci přepravního řetězce. Zboží neopustí původní přepravní prostředek a převážná část cesty proběhne po železnici, vnitrozemských či námořních vodních cestách a na silniční dopravu na začátku nebo na konci přepravního řetězce připadne jen velmi malý podíl. Pro kombinovanou dopravu je charakteristické propojení systémových výhod dvou přepravních prostředků. To je možností hromadné přepravy, jak ji skýtá železnice, jež se takto ideálně hodí k překlenutí velkých vzdáleností, s kamióny, které jsou nepřekonatelné pro svážení a rozvoz zboží na krátkých vzdálenostech. Kombinovaná doprava vychází vstříc rostoucím požadavkům na ekologickou únosnost dopravy. Kombinovaná doprava má ekonomický význam především na vzdálenosti delší než 400 km, proto je důležitá koncentrace center, tzv. terminálů. Nejrozšířenější formou kombinované dopravy je tzv. nedoprovázená doprava, tj. přeprava pomocí kontejnerů, výměnných přepravníků a sedlových návěsů. Takováto přeprava bez doprovodu, při které po železnici obíhají pouze ložné jednotky, má v současnosti podíl asi 80 %. Když k tomu připočteme ještě přepravu kontejnerů pro námořní přepravu po železnicích v zázemí, pak dosahuje kombinovaná nedoprovázená doprava dokonce devadesátiprocentní podíl. Při dopravě, kde je náklad, resp. nákladní auto doprovázeno, hovoříme o kombinované doprovázené dopravě. Při doprovázené dopravě najíždí nákladní auta po vlastní ose přes rampu na speciální nízkopodlažní vagóny, tomu říkáme horizontální přemístění. Řidič zůstává po celou dobu přepravy ve vlaku, doprovází kamión ve zvláštním, pohodlně vybaveném lehátkovém vagónu. V cílovém terminálu usedne řidič opět za volant a může pokračovat po vlastní ose až k zákazníkovi.tento způsob přepravy je velmi oblíbený zejména na trasách vedoucích přes Alpy a tam, kde jsou na hranicích dlouhé čekací doby. Je vhodný všude tam, kde je třeba provozovat kombinovanou dopravu bez ohledu na krátkou dobu, jaká je k dispozici na její přípravu. A co je důležité, existující vozový park není třeba nijak upravovat nebo vybavovat. Nejsou nezbytné ani žádné nákladné přípravy v dopravní infrastruktuře, např. zřizování terminálů. Hodí se proto obzvlášť k překonávání středních a kratších vzdáleností ( km) a tam, kde je možno dosáhnout vysoké rychlosti cirkulujících vlaků. Největší nevýhodou doprovázené kombinované dopravy (systém ROLA - Rollende Landstrasse - česky pojízdná silnice) je zvlášť vysoká mrtvá váha, neboť k nákladu je nutno přičíst ještě vlastní hmotnost kamiónu, jenž se musí vlakem přepravit také. Tam, kde jsou již vybudované terminály, ukazuje se být doprovázená kamionová doprava méně hospodárná než doprava nedoprovázená. První linka ROLA v ČR 15

14 byla otevřena k provozu z Českých Budějovic do Villachu v Rakousku. Druhá linka ROLA je k dispozici od z Lovosic do Drážďan v SRN. Tímto byla vytvořena alternativa silničních hraničních přechodů, kde se nezřídka vyskytují velmi dlouhé čekací doby. Kombinovaná doprava je v současné době provozována na 16-ti překladištích mezi dopravou silniční a železniční. V tom jsou zahrnuta i 2 překladiště ROLA. Přeprava velkých kontejnerů železniční dopravou zaznamenala po roce 1989 prudký pokles v souvislosti s rozpadem obchodních vztahů bývalého RVHP a také zánikem ČSFR. Po vzniku samostatné ČR se od roku 1995 přepravní objemy ve velkých kontejnerech ustálily a od roku 1993 se zvyšovaly v systémech ROLA, což je vidět v tab.2-4. Tab.2-4 Přepravní objemy ve velkých kontejnerech Kombinovaná doprava Doprovázená ROLA [mil. tun] ,025 0,719 2,557 2,686 Nedoprovázená [mil. tun] 2,333 1,247 1,021 1,016 1,010 1,213 1,604 O budoucnosti kombinované dopravy není pochyb, čemuž slouží i počátek výstavby nového velikého terminálu v Brně. Ten má být za tři léta jedním z největších překladišť kontejnerů ve střední Evropě. Terminál, který se stane součástí sítě podobných zařízení v Evropě, naváže na dálniční i železniční síť a také na letiště. Bude sloužit především k ucelenému sestavování vlakových souprav a kamionové dopravy a k překládce zboží z celého světa. Jedním z hlavních záměrů terminálu je směrování většiny obchodních aktivit na východní trhy Vesmírná doprava Prvním letem člověka do vesmíru (kosmu) byla zahájena vesmírná doprava. V kosmickém korábu VOSTOK dne 12.dubna 1961 obletěl Jurij Gagarin planetu Zemi jako první člověk. Vystoupením prvního člověka (amerického kosmonauta Neil Armstronga) na planetu Měsíc, zahájili američtí vědci programem APOLLO novou epochu lidstva v dobývání kosmického prostoru. Americká kosmická expedice APOLLO, v níž byli tři kosmonauti (Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins) odstartovala dne 16.července 1969 ze Země. Přistála na Měsíci v Moři klidu 20.července, kde vystoupili dne 21.července dva kosmonauti, nejprve Armstrong a po 20-ti minutách Aldrin. Kosmonaut Collin zůstal ve velitelské kabině. Velitelská kabina s kosmonauty přistála opět na Zemi dne 24.července Vybudováním vesmírné stanice MIR, která byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země dne 20.února 1986 započala pravidelná vesmírná doprava. V současné době MIR ještě pracuje jako mezinárodní vědeckovýzkumná základna pro kosmonauty z celého světa. Mezi pravidelnou vesmírnou dopravu zahrnujeme také lety amerických kosmonautů raketoplány. Již delší dobu se realizuje mise Národního úřadu pro letectví a vesmír Spojených států amerických (NASA) k mapování MARSU jako příprava pilotovaných letů. Dne 15.října 1997 se na sedm let dlouhou cestu k planetě SATURN vydala americká sonda CASSINI, které jedna část má v roce 2004 přistát na Měsíci TITAN obíhajícím planetu SATURN. Druhá část má ještě čtyři roky kroužit kolem Saturnu a vysílat signály na Zemi. Vědci a kosmičtí experti se domnívají, že po roce 2010 začnou turistické cesty do kosmu. Americká NASA plánuje kolem roku kosmické turistické lety na MARS, kde má být do té doby vybudována kosmická stanice Nekonvenční doprava Za nekonvenční dopravu jsou v současné době považovány ty dopravní systémy, v nichž je navrhována neklasická dopravní cesta, popř. neklasické vozidlo. Významnou předností nekonvenční dopravy je technologicky rychlejší postup výstavby dopravní cesty (dráhy, trasy). Nekonvenční dráhy bývají stavěny na podporách jako pilířové dráhy s mimoúrovňovým křížením s ostatními druhy dopravy na klasických dopravních cestách (železniční tratě, pozemní komunikace). Výstavba těchto drah probíhá rychle, protože je umožněno komplexní použití mechanismů. Obvykle elektrický pohon a použití pneumatik na nosných a vodících kolech výrazně snižuje hlučnost provozu. Další výhodou je relativně 16

15 malá potřeba zabíraných ploch s následnou možností využití prostorů pod drahou, či plné zavedení automatizovaného provozu. Už klasickou dopravou je potrubní doprava. Potrubní doprava je vhodná pro tekuté látky (ropa), zemní plyn nebo hmoty zrnité (obilí) a práškovité (cement, vápno, mouka). Podle povahy substrátu se uplatňuje na různé vzdálenosti propojující mnohdy vzdálené státy i kontinenty. V současné době jsou nejrozšířenější dálkové ropovody a plynovody, umožňující přepravu ropy a plynu mnohem levněji a pohotověji než železnicí, případně silnicí. V ČR je nejvýznamněji zastoupená mezinárodní potrubní doprava ropy a plynu, jak ze států západní Evropy, ale také ze SNS (států bývalého SSSR). Další využití potrubní dopravy je v horkovodech, parovodech a různých druzích produktovodů. V minulosti se jako potrubní doprava využívala potrubní pošta, která po nástupu výpočetní techniky ztratila svůj význam. Vzhledem k ekonomickým a také ekologickým přednostem potrubní dopravy lze očekávat její další rozvoj. Na obr.2-8 je schéma ropovodů v ČR a SR. Nekonvenční dopravu z hlediska drah, u kterých je vozidlo při jízdě v kontaktním dotyku s vodící drahou, rozdělujeme podle způsobu na : vozidlo nesené po dráze (jedno nebo dvoukolejnicové), vozidlo zavěšené nebo podepřené, vozidlo vedené v dráze, vozidlo vedené v potrubí (tunelu). První jednokolejnicovou dráhu (monorail) postavili ve Wuppertalu (SRN), která vede pro nedostatek místa nad řekou. Dalším představitelem jednokolejnicových drah jsou dráhy typu ALWEG, z nichž nejdelší je v japonském Tokiu - HANEDA. Francouzská visutá dráha SAFEGE má dráhu dlouhou 1,3 km, na dráze je zavěšen vůz se stále huštěnými pneumatikami. Vozidlo pojme 123 cestujících a s elektromotory o výkonu 200 kw dosahuje rychlosti až 100 km/h. Na obr.2-9 je vidět monorail ALWEG v Tokiu a na obr.2-10 je vidět vůz zavěšené dráhy SAFEGE. Veškeré navrhované nebo již provozované systémy mají společnou nevýhodu. Jejich výstavba na povrchu by byla sice rychlá, ale o to dražší a vrchní vedení drah hyzdí tvář města. Cesty ke konečnému cíli, masovému využívání nekonvenční dopravy jsou hrbolaté. Proto se zatím konají pokusy s jednotlivými vozy na krátkých tratích. Nekonvenční dráhy mají své uplatnění zejména při vysoké koncentraci cestujících osob, ať už v městských centrech, či při zajištění dopravy nárazových sportovních, kulturních nebo výstavnických akcí. Obr.2-8 Schéma ropovodů zásobujících rafinérie na území ČR a SR 17

16 Obr.2-9 Monorail HITACHI-ALWEG na trati Tokio-Haneda Obr.2-10 Vůz visuté dráhy SAFEGE 18

17 Zcela reálné jsou projekty nových železničních drah, kde se budou na magnetickém polštáři, tedy bez tření, pohybovat vlaky rychlostí větší než 500 km/h. Taková doprava bude mít velké přednosti pro přepravu cestujících na vzdálenosti do 2000 km. Bude zajišťovat nehlučný provoz, bez jedovatých zplodin, bude mít nízkou spotřebu energie a při plné automatizaci co nejvyšší bezpečnost. 2.3 Trendy dopravy a její vliv na mezinárodní a vnitrostátní dopravu Trend světové dopravy harmonicky spojuje rychlost, bezpečnost, hospodárnost a v osobní dopravě k nim přidává požadavek pohodlí a kulturnosti cestování. Zvyšující se rychlost dopravy a stále větší hustota provozu na všech dopravních cestách si vyžádaly pomoc automatizace a kybernetiky. Železniční provoz na hlavních tratích již dávno zabezpečují nezávisle na postřehu člověka automatické systémy. Na lodích a v letadlech se uplatňují radary, s jejichž pomocí člověk vidí v noci, v mlze i v nejnepříznivějším počasí desítky a stovky kilometrů daleko. Rychle se rozšiřující systémy automatizovaného přistávání umožňuje udržovat letecký provoz prakticky za každého počasí a přistávat na slepo. V automobilové dopravě se vylepšuje pasívní a aktivní bezpečnost, zkouší se protisrážkové radary a elektronicky řízené dálnice. Poslední způsob je zatím nejúčinnější, ale zatím z finančního hlediska nedostupný. Hospodárnost dopravy se nejvíce uplatňuje v optimalizaci a dělbě přepravní práce v nákladní dopravě. Odborníci právem připomínají, že nejlevnější doprava je žádná doprava, protože ve světovém průměru se výrobky i suroviny dopravou zdražují asi o čtvrtinu, ale na hodnotě jim nic nepřibývá. Bedlivě se zkoumají obrovské prostředky investované do dopravy, pro každý případ se volí nejpříznivější způsob dopravy a jednotlivé způsoby se co nejvýhodněji kombinují. Ruší se nehospodárné železniční tratě a staré lodní přístavy, které již nemohou přijímat velké moderní lodě. Překládání zboží se soustřeďuje do plně mechanizovaných a automatizovaných překladišť, tzv. terminálů. Trendy automobilové dopravy ukazují, že kolem roku 2005 připadne na každého obyvatele vyspělých států v průměru jeden automobil. Protože města nelze od základů přestavět, ztratí osobní automobil nejprve ve městě a později i mimo město svou atraktivnost a privilegium a pohodlí. S tím počítají konstruktéři novodobých dopravních prostředků veřejné dopravy, které jsou bezhlučné, mají dobré osvětlení, pohodlná anatomická sedadla. Cestující v nich mají možnost sledovat rozhlasové a televizní programy, některé jsou vybaveny počítači, které umožňují pomocí sítí spojení s celým světem. Samozřejmostí jsou služby poskytované za jízdy vlakem, letadlem či lodí, kde je možno telefonovat, faxovat, či objednávat služby, které mají být připraveny v cílové stanici. Svět se stal pro moderní dopravu těsný a tak ustupují hranice a cestuje se bez přestupování a čekání a lidé se sjednocují nejen osobním kontaktem, ale také komunikačními dálnicemi - sítěmi (např. Internetem). Vzhledem k celospolečenskému významu dopravy je nutné, aby doprava plnila své poslání po všech stránkách co nejefektivněji a za všech okolností. V dnešní době, ale i v budoucnu, se musí vyznačovat co nejvyššími parametry v hospodárnosti, kvalitě a kulturnosti, rychlosti a pohodlnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Tyto vlastnosti dopravy musí být splněny jak v návrhu systému, tak v návrhu konstrukce a ve výrobě dopravních prostředků, tak i v návrhu, výstavbě, obnově i údržbě dopravních cest a zařízení. Ze statistických údajů vyplývá, že mezinárodní přeprava zboží roste rychleji než přeprava vnitrostátní, která od roku 1989 doznala velký pokles a od roku 1994 již stálý nárůst. Všemi dopravními cestami se v rámci zahraničního obchodu ČR přepravilo v roce 1996 celkem 72,04 miliónu bruttotun zboží (mezinárodní nárůst o 34 %). Export se na tom podílel 41,95 miliónu a dovoz 30,09 miliónu tun. Meziroční nárůst zhruba o čtvrtinu zaznamenala železniční nákladní doprava, která přepravila 48,69 miliónu bruttotun zboží. Vývoz po kolejích dosáhl 27,30 miliónu a dovoz 21,39 miliónu tun. Železnice se tak na celkovém objemu zboží přepraveného v rámci zahraničního obchodu podílela největší měrou. Podle statistik, zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu následovala silniční nákladní doprava s celkovým objemem 21,78 miliónu bruttotun a říční s 1,53 miliónu bruttotun. Podíl letecké nákladní dopravy byl nepatrný, když přepravila jen asi tun zboží. Vývoj přepravy osob, zboží a přepravní výkony jsou uvedeny v tab.2-5 a 2-6. Prognóza objemů přepravy do roku 2005 je uvedena v tab

18 Tab.2-5 Přeprava zboží a výkony nákladní dopravy podle druhů přeprav Celkem v tom doprava: železniční silniční říční Celkem v tom doprava: železniční silniční říční Ukazatel Přeprava zboží (tis. t) Výkony (mil. tkm) Tab.2-6 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhů přeprav Ukazatel Přepravené osoby (tis.) Celkem v tom doprava: železniční silniční letecká Celkem v tom doprava: železniční silniční letecká Výkony (mil. oskm) Dopravní politika v EU se stala svým pojetím i závazností celoevropskou a podpisem Evropských dohod o přidružení se v etapě začleňování ČR do jednotného evropského trhu stává závaznou. Koncepce dopravní politiky EU se opírá o středně a dlouhodobou koncepci sbližování práva v oblasti prohlubování jednotného trhu a vytváření jednotné evropské dopravní soustavy. Evropa již nadále neunese neomezený růst mobility, zajišťované zejména automobilovou dopravou a v osobní dopravě dopravou individuální. I po řadě úspěšných technických opatření k ochraně životního prostředí se stává především silniční doprava z hlediska zhoršování životního prostředí problematická. Technický rozvoj umožnil v minulých 20-ti letech snížit rozsah emitovaných škodlivin v silniční dopravě až na jednu desetinu původního množství. Avšak provoz v silniční dopravě, a s ním spjatý rozsah emitovaných škodlivin, narostly ještě rychleji. Zdroje znečištění přitom, na rozdíl od zdrojů v průmyslu, pronikají za lidmi a je obtížné je místně izolovat. U nás vzorovým příkladem může být doprava v Praze, kde se jednoznačně preferuje individuální doprava, ale nejen tam, podobně je to v Brně a jiných větších městech ČR. Zatímco se v hospodářsky vyspělých státech světa preferuje hromadná doprava, u nás se upravují normy pravidel silničního provozu parkovacím a dopravním režimem, který namísto ve světě obvyklé preference MHD ztěžuje její provoz. ČR zatím jednotnou dlouhodobou koncepci dopravní politiky, vycházející ze společensky žádoucího a únosného uspokojování přepravních potřeb v rámci dopravní soustavy, nemá. Je nutno zpracovat dlouhodobou koncepci přípustného rozvoje mobility na území ČR a jejího zabezpečování dopravou jako systémem, s maximálním podílem ekologicky přátelštějších druhů dopravy, zejména dopravu kolejovou a přepracovat všechny normy řízení dopravy ve prospěch veřejné dopravy. Mělo by v ní jít, tak jako v EU, o rozvoj systému, který optimálně uplatňuje podíl jednotlivých druhů dopravy s využitím nástrojů tržní ekonomiky. V rámci dopravního systému, již s ohledem na preference sousedících 20

19 států EU, je zapotřebí soustředit se především na železniční dopravu, kde je řešení nejsložitější. Železniční doprava, zejména jako segment integrovaných systémů dopravy, může být jádrem trvale udržitelného nárůstu mobility. Její postavení je žádoucí optimalizovat z hlediska zabezpečování přepravních potřeb a harmonizace podmínek se silniční dopravou. Je zapotřebí soustředit se na dokončení dálnic a expresních komunikací spojující naši republiku se sousedními státy a dále řešit integrované dopravní systémy velkých měst a regionů. Je nutná taková koncepce silniční dopravy, která bude optimálně navazovat na růst mobility. Protože tempo přírůstku počtu silničních vozidel je proti vyspělé Evropě nesrovnatelně rychlejší, úroveň infrastruktury je mnohem zaostalejší, budou problémy s mobilitou silničních vozidel v ČR ostřejší. Tab.2-7 Prognóza objemu přepravy do roku OSOBNÍ DOPRAVA silnice železnice BUS mil. osob Indiv. mil. osob BUS mld. osobkm 6,33 6,35 6,40 6,45 6,50 6,52 Indiv. mil. osobkm 59,35 60,80 62,25 63,64 69,83 73,90 mil. osob 217,8 209,5 205,1 200,0 205,0 210,0 mld. osobkm 8,06 7,75 7,60 7,40 7,60 7,90 NÁKLADNÍ DOPRAVA silnice železnice CELKEM mil. tun mld. tkm 34,70 36,50 38,40 40,60 47,70 52,50 mil. tun 111,7 109,2 105, mld. tkm 24,08 23,46 22,64 22,55 24,70 26,85 mil. tun 831,7 867,2 901, mld. tkm 58,78 59,96 61,04 63,15 72,40 79,35 21

20 OBSAH PŘEDMLUVA ÚVOD DOPRAVA A JEJÍ VÝZNAM Společenská funkce dopravy Druhy dopravy a dělba přepravní práce Železniční doprava Silniční doprava Letecká doprava Vodní doprava Kombinovaná doprava Vesmírná doprava Nekonvenční doprava Trendy dopravy a její vliv na mezinárodní a vnitrostátní dopravu...19

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Základy cestovního ruchu distanční studijní opora Jiří Vystoupil Martin Šauer Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více