Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A."

Transkript

1 Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. TEXTOVÁ ČÁST 2012

2 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE: VŠEOBECNĚ VÝCHOZÍ PODKLADY 5 2. ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI NÁVRHOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽKY SILNICE II/ PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA LITOVEL PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ OBCE ČERVENKA PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA UNIČOV VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽEK SIL.I/46, II/444, II/446, II/447 A II/ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ VARIANTNÍHO PŘENESENÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE SILNICE II/449 NA SILNICI I/46, II/444, 446, 447, NÁVRH ETAPIZACE VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY K NÁVRHU PŘELOŽKY SIL.II/ ZÁVĚR 50 2

3 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Spolupráce: Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35 KÚ Olomouckého kraje Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, Ing.Nečas.Bedřich, UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1.2. VŠEOBECNĚ Předmětem zakázky bylo zpracování územní studie Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35. Účelem územní studie bylo na základě vyhodnocení stávající dopravy, dopravního zatížení v daném území, vyhodnocení širších dopravních vazeb i posouzení předpokládaného vývoje v dopravě navrhnout s ohledem na veškeré aspekty v území nejoptimálnější dopravní řešení. Při hodnocení byla z hlediska ochrany území CHKO Litovelské Pomoraví a soustavy NATURA 2000 v území mezi městy Olomouc a Mohelnice prověřena možnost variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448. Součástí řešení bylo, i s ohledem na širší dopravní vazby v území, zapojení severního spoje (přeložky silnice II/448) na území Olomouce do systému dopravy v řešeném území. Výstupy studie budou využity k objektivizaci územního řešení silniční sítě na území Olomouckého kraje. Návrh přeložek zohlední nejen rozvojové záměry platné ÚPD a limity v území - zábor ZPF, vodní zdroje, zásoby nerostů, prvky územního systému ekologické stability a.j., ale i ostatní rozvojové záměry, které byly v rámci průzkumů zjištěny a specifikovány. Cílem bylo navrhnout takovou koncepci řešení dopravy, která by byla v souladu se společenskými zájmy na ochranu a rozvoj území (ochrana obcí a jeho obyvatel, ochrana přírody a krajiny a další). 3

4 V zásadě se jedná o prověření důvodnosti přeložky silnice II/449 v úseku Uničov silnice R35 vedené přes území CHKO Litovelské Pomoraví. Územní studie se týká některých měst a obcí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností měst Mohelnice, Uničov, Litovel, Šternberk a Olomouc. Výsledné řešení musí zajistit bezproblémovou dostupnost obslužnost území, umožní potřebné širší přepravní vazby, přitom v maximální možné míře zaručí žádoucí ochranu obyvatel v obcích, především s ohledem na hluk a prašnost, umožní potřebný rozvoj obcí, zaručí potřebnou ochranu přírody a krajiny, popř. dalších hodnot v území. Pro účely ekonomického vyhodnocení byl proveden odhad stavebních nákladů, výstupem je i návrh etapizace. podkladem pro návrh byla též hluková mapa Olomouckého kraje. Cílem studie bylo stabilizovat návrh dopravní infrastruktury při respektování legislativních předpisů a norem, požadavků Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje OLK. Dokumentace byla zpracována v těchto krocích: A) analytická část vstupní jednání, záměry z územních plánů dotčených obcí a měst, analýza, popis a hodnocení současné situace řešeného území, vývoj a prognóza zatížení na silniční síti a hodnocení naplnění kapacity dopravní sítě s výhledem do roku 2050 na podkladu výsledků sčítání dopravy v r.2010, vyhodnocení údajů o dopravní nehodovosti dle podkladů Policie ČR, vyhodnocení dříve provedených směrových průzkumů, rozbor výsledků sčítání obyvatelstva v r.2000 definice plošných a liniových limitů vyplývajících ze zákonů, hodnocení hluku dle hlukové mapy, vytipování problémových prvků jejichž řešení bude předmětem prací na návrhové části uzemní studie. B) návrhová část vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložky silnice II/449 vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložek sil.i/46, II/444, II/446, II/447 a II/448 v porovnání s územními plány dotčených měst a obcí, platnou územně plánovací dokumentací kraje 4

5 dopravně inženýrské posouzení variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448, včetně posouzení potřeby řešení severního spoje Olomouce řešení event. střetů návrhů jednotlivých přeložek s limity a dalšími rozvojovými záměry v území; stanovení podmínek pro využití území, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí; základní ekonomická rozvaha pro jednotlivé varianty řešení. C) Závěr a shrnutí závěry hodnocení posuzovaných variant řešení doporučení na event.změny hájeného koridoru přeložek sil. sil.i/46, II/449, II/444, II/446, II/447 a II/448 dle platné ZÚR OLK a ÚPD obcí a měst návrh etapizace 1.3. VÝCHOZÍ PODKLADY Pro zpracování dokumentace byly použity níže uvedené dokumentace: ZÚR VÚC Olomoucké aglomerace platná ÚPD dotčených obcí Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha) Sčítání lidu, domů a bytů k , ČSÚ Malý lexikon obcí ČR, 2004 ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy informace a data poskytnuté objednatelem ÚPP-ÚG dopravy silnic II. a III.třídy na území Olomouckého kraje, UDI Morava, 2004 Hluková mapa Olomouckého kraje, Ecological Consulting, a.s.,

6 Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 Aktualizace cenových normativů dopravních staveb" - Ministerstvo dopravy ČR, 2007 údaje o nehodovosti doplňující průzkumy v terénu situační schémata byla zpracována s využitím podkladů Používané zkratky: KÚ OK Krajský úřad Olomouckého kraje RPDI roční průměr denních intenzit IAD ve voz/24 hod ÚPD územně plánovací dokumentace ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje Použité termíny: průtah vedení komunikace přes zastavěné či k zastavění určené území přeložka nová trasa vybudovaná v nové stopě homogenizace šířkového uspořádání změna prostorového uspořádání komunikačního tahu na navrhované parametry při přibližném zachování stávající trasy kategorie komunikace - šířkové uspořádání definované normovou kategorií dle ČSN nebo ČSN šířkou dopravního prostoru / návrhová rychlost (např. S 7,5/80). 2. ANALYTICKÁ ČÁST 2.1. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ Sil.II/449 v úseku hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje - Uničov Litovel - R35 je řazena mezi tahy nadregionálního významu a je na ní sledována řada přeložek Dlouhá Loučka, Horní a Dolní Sukolom, Uničov, Uničov Střelice, Červenka a Litovel, které sledují homogenizaci tohoto tahu v koridoru R35 - Litovel Uničov Rýmařov Karlova Studánka m.j. i pro napojení Jeseníků. Tento tah kříží sil.ii/444 zajišťující vazby v koridoru Šternberk Uničov Úsov - 6

7 Mohelnice a II/446 zajišťující vazby v koridoru Olomouc - Pňovice - Uničov Šumperk též s řadou hájených koridorů přeložek. Pokračování tahu II/449 v úseku R35 Senice Slatinice Smržice II/150 je řazeno mezi hlavní tahy regionálního významu a i na něm je sledována řada přeložek. Pro přehlednost je schématem dokladováno cílové vedení jednotlivých silničních tahů. V návrhu řešení byla zohledněna hierarchie silniční sítě definovaná v rámci dokumentace ÚPP ÚG dopravy silnic II. a III.tříd na území OLK - viz.legenda: 7

8 Poznámka: Tahy zařazené do skupiny E1, E2 a R1 tvoří tzv. páteřní komunikační síť kraje. Páteřní síť kraje tvoří spolu se silnicemi II. a III.třídy zařazené do skupiny R2 tahy nadregionálního významu, K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu a K2 doplňkové tahy regionálního významu základní komunikační síť kraje. NÁVRH HIERARCHIE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ KRAJE Název Členění Charakteristika komunikací tahy evropského významu tahy republikového významu tahy krajského významu E1 tahy páteřní sítě TINA (tahy evropských multimodálních koridorů) E2 tahy doplňkové sítě TINA R1 tahy republikového významu R2 tahy nadregionálního významu K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu K2 doplňkové tahy regionálního významu Dálnice Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla, významné silnice I.třídy Ostatní silnice I.třídy a event. vybrané významné sil.ii.třídy Významné silnice II.třídy Ostatní silnice II.třídy a vybrané významné sil.iii.třídy Dopravní význam Komunikace evropského významu s významem pro zajištění republikových, krajských i lokálních vazeb Komunikace celostátního významu s vazbou do sousedních států a krajů Komunikace zajišťující napojení významných oblastí na nadřazenou síť 8

9 tahy lokálního významu L1 hlavní tahy lokálního významu L2 doplňkové tahy lokálního významu Významné silnice III.třídy (a málo významné silnice II.třídy s významem silnic III.třídy) Ostatní silnice III.třídy Komunikace zajišťující dopravní obsluhu území a jeho napojení na nadřazenou komunikační síť 2.2. POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE Stávající silniční síť dvoupruhových silnic II.třídy v řešeném území Pomoraví, v šířkovém uspořádání odpovídajícím přibližně S 6,5/60 až S 7,5/70, zůstala v zásadě beze změn, aktuální kvalitativní změnou je pouze dokončená modernizace tahu II/446 v úseku Olomouc Pňovice na normové parametry S 7,5/70. Dalším schématem je doložena plánovaná výstavba silniční sítě na území Olomouckého kraje dle podkladů ŘSaD ČR. Ze situace je zřejmé, že je plánována výstavba R35 v oblasti Křelova a východní obchvat sil.i/46 města Šumperk. 9

10 V současné době je ze strany orgánů ochrany přírody zpochybňováno plánování přeložek na tahu II/449 s odkazem na možnost pokrytí těchto vazeb vedením po alternativní trase s využitím silnic I/46, II/444, 446, 447, 448. Argumenty ochrany přírody k návrhu přeložky sil.ii/449 v Pomoraví, doložené přílohou v závěru zprávy, obsahují zejména následující body: výstavba obchvatu povede k nárůstu atraktivity tahu II/449 jako nové významné severojižní spojnice Polsko Uničov R35 Prostějov, s následným nárůstem kamionové dopravy výstavba obchvatu dokáže odklonit pouze tranzitní dopravu ale nikoliv cílovou a zdrojovou dopravu, která je předpokládána objemem 50 70% z celkových zátěží na průtahu výstavba obchvatu může být impulsem z pohledu ochrany přírody pro nežádoucí urbanizaci území mezi stávající zástavbou a přeložkou II/479 stavba obchvatu posílí stávající fragmentaci CHKO a vytvoří další migrační bariéru pro volně žijící organizmy Správa CHKO LP navrhuje vedení tranzitní dopravy s využitím tahu I/46 a II/444, tj. způsobem, který podle jeho názoru nezatíží CHKO a nebude mít na něj negativní vliv 2.3. VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ Vstupní údaje o stávajícím dopravním zatížení dokládají výřezy kartogramu ze sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v r.2010 zajišťovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR obsažené v tabelární části C1. Vývoj v letech signalizuje v zásadě stagnaci zatížení komunikační sítě, na kterém se zřejmě podepsala současná hospodářská situace a nárůst cen pohonných hmot. Dílčí pokles hodnot zatížení na některých profilech může být do jisté míry dán i změnou metodiky sčítání. Při vyhodnocení sčítání v r došlo ke změně evidence nákladních souprav do výsledků. Dříve (r a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem). S ohledem na fakt, že se jedná o silniční tahy s intenzitami v rozpětí cca voz/24 hod (nejvyšší zatížení se týká průtahu Litovle), bude výstavba probíhat po etapách s přihlédnutím k reálnému efektu sledované výstavby. 10

11 Z hlediska aktuálnosti potenciálních přeložek sil.i/449 lze konstatovat, že prioritu měly mít původně přeložky v oblasti Červenky a Litovle jako záměry ve vazbě na rekonstrukci koridorové tratě č.270 a na připravovaná protipovodňová opatření v Pomoraví. Odsun realizace obchvatu Červenky v rámci koridorové železniční tratě, ke kterému došlo v důsledku nesouhlasu obce Červenka (obec požadovala vedení v jiné trasy než dle platné ÚPD), se však zřejmě na dlouhou dobu zakonzervoval současný stav v oblasti Červenky i v návazném území Litovle. V současné době není na komunikační síti v řešeném území žádná komunikační stavba charakteru obchvatu připravována. Komunikační síť krajských silnic II.třídy v řešené oblasti Pomoraví vykazuje poměrně vyrovnané zatížení, ve kterém se odráží přitažlivost jednotlivých center. Zátěže na kordonu Uničova (na vstupech do města) v r.2010 vykazují následující celkový celodenní objem ročních průměrů denních intenzit cca voz/24 hod rozdělený do jednotlivých směrů. Diskutovaná vazba směrem na Litovel se na tomto objemu podílí asi jednou pětinou, která odráží silnou vazbu dvou významných sídel Uničov a Litovel a vazbu na tah R35. Ostatní vazby vykazují nižší podíl. obec sil voz/24h podíl v % Litovel ,5 Pňovice ,7 Šternberk ,8 Paseky ,5 Rýmařov ,0 Šumperk ,8 Troubelice ,8 11

12 Medlov ,7 celkem Zajímavou charakteristikou je poměr objemů jednotlivých základních skupin dopravního proudu na vstupech od západu, jihu a východu, z něhož v oblasti Uničova vyplývá: na kordonu města Uničova vykazuje doprava relativně shodný poměr osobní (cca 80 až 84%) a celkových objemů nákladní dopravy bez autobusů a traktorů (cca 14 až 18%): o Mohelnice osobní 80,2% / nákladní17,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk osobní 80,7% / nákladní17,9% z celkového zatížení profilu o Želechovice osobní 83,1% / nákladní15,0% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka osobní 83,8% / nákladní14,1% z celkového zatížení profilu na kordonu města Uničova jsou však zřejmé rozdílné proporce u kamionové dopravy, které jsou reakcí na omezený podjezdný profil pod tratí ČD v Července. V průzkumu uváděné počty návěsů jsou možná průjezdy tahačů bez kamionu nebo chybové zápisy sčítačů: o Mohelnice 50 voz kamionů, tj.2,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk 82 voz kamionů, tj.2,7% z celkového zatížení profilu o Želechovice 31 voz kamionů, tj.1,6% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka 12 voz kamionů, tj.0,3% z celkového zatížení profilu 12

13 u intenzit návěsových vozidel je vidět dílčí převody vazeb z II/449 na ostatní tahy sil.ii.tříd vyplývající z omezených až znemožněných podmínek průjezdu výškově limitovaným profilem podjezdu pod tratí v Července (a zřejmě i v Mohelnici). Uváděný počet 12 vozidel návěsových vozidel je dán buď chybou zápisu nebo se jednalo pouze o tahač bez návěsu nebo jiné vozidlo typu NS, které mohlo projet např.tahač s nízkým návěsem pro převoz stavební techniky a.j. je však třeba vnímat, že z hlediska intenzit se u kamionové dopravy jedná jen o malou skupinu vozidel, cca 5-10% z celkového objemu, u níž má omezený podjezdný profil v Července vliv na volbu trasy. Z návazného schématu, obsahujícího intenzity nákladní dopravy bez kamionové dopravy je zřejmé, že většina nákladní dopravy, t,j, cca 80-90% jejího objemu, využívá stávající síť tak, jak jsou vedeny její hlavní vazby., kdy na její vazby nemá vliv omezený podjezd pod železniční tratí v Července. 13

14 Podrobné výstupy ze sčítání v r.2010, použité pro tuto rekapitulaci současných dopravních vazeb, jsou obsahem tabulek a grafů v tabelární části RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z dosavadního vývoje zatížení komunikační sítě a podle aktuálních podkladů byly Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha přibližně v r.2000 definovány koeficienty zvýšení dopravního výkonu automobilové dopravy pro období ROK DRUH VOZIDEL VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2000 POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM SKLADBA VOZOVÉHO PARKU % SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU% TĚŽKÁ ,5 20,1 OSOBNÍ ,6 79,3 MOTO ,9 0,6 CELKEM TĚŽKÁ ,06 1,09 1,15 8,9 16,9 OSOBNÍ ,29 1,11 1,43 85,6 82,7 MOTO ,6 0,5 CELKEM ,24 1, TĚŽKÁ ,06 1,14 1,21 8,7 16,4 OSOBNÍ ,33 1,17 1,56 85,9 83,2 MOTO ,4 0,4 CELKEM ,28 1, TĚŽKÁ ,07 1,19 1,28 8,7 16,1 14

15 2040 OSOBNÍ ,34 1,25 1, ,5 MOTO ,3 0,4 CELKEM ,29 1, V současné době byly výše uvedené údaje aktualizovány v rámci TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Ze srovnání těchto dvou podkladů vyplývá trend pozorovatelný již od 50 let minulého století, kdy je reálným vývojem neustále posouvána hranice saturace. Např. růstový koeficient osobní dopravy pro období 2005/2040 se oproti původní hodnotě 1,68 zvyšuje na 1,84. I to je jeden z důvodů, proč je nutno alespoň územně hájit potenciální dopravní koridory pro dostavbu a modernizaci silniční sítě. VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2011 ROK DRUH VOZIDEL dálnice Silnice I.třídy Silnice II a III.třídy TĚŽKÁ 1,0 1,0 1,0 OSOBNÍ 1,0 1,0 1,0 CELKEM 1,0 1,0 1,0 TĚŽKÁ 1,14 1,09 1,06 OSOBNÍ 1,17 1,16 1,15 CELKEM 1,16 1,15 1,13 TĚŽKÁ 1,21 1,14 1,09 OSOBNÍ 1,43 1,40 1,36 CELKEM 1,36 1,34 1,32 TĚŽKÁ 1,26 1,18 1,11 OSOBNÍ 1,69 1,64 1,58 CELKEM 1,55 1,54 1,51 TĚŽKÁ 1,31 1,21 1,13 OSOBNÍ 1,91 1,84 1,76 CELKEM 1,70 1,70 1,67 TĚŽKÁ 1,35 1,24 1,15 OSOBNÍ 2,07 1,98 1,90 CELKEM 1,82 1,83 1, ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ Předmětem průzkumu bylo provedení křižovatkových sčítání v centru města na obvodu jeho historického jádra a směrový průzkum metodou zápisu SPZ pro zjištění základních vazeb tranzitní a zdrojové + cílové dopravy. Průzkum byl proveden ve čtvrtek dne v období ranní (6,00-7,30) a odpolední ( ) dopravní špičky, počasí v době průzkumu bylo příznivé, dopravní 15

16 situace ve městě nebyla ovlivněna žádnou nestandardní situací. Volbou profilů bylo sledováno získání údajů pro kvalifikovaný odhad efektu sledovaných přeložek tahů silnic II.třídy. Závěry vyhodnocení směrového průzkumu: nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr od Mohelnice(93), Litovle (72) a Šternberku (59), v odpolední dopravní špičce Litovel (213), Šternberk (129), Mohelnice (126), Unex (108), Šumperk (100) a průmyslová zóna (74). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (vyjíždějící z Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr Litovel (39), Mohelnice (23), Šumperk (22), v odpolední dopravní špičce Šternberk (122), Litovel (104), Šumperk (86) a Mohelnice (86). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou směr Mohelnice Šternberk (30), Šternberk Mohelnice (30), Litovel Šumperk (23), v odpolední dopravní špičce - Mohelnice Šternberk (49), Šternberk Mohelnice (43), Litovel Šumperk (40), Šumperk Litovel (28), Šternberk Šumperk (40), Šumperk Šternberk (32) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou směr od Šumperku a Želechovic (5), odpolední dopravní špičky cílové dopravy Šternberk (16), Troubelic (8) a Mohelnice (8) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (odjíždějící z Uničova) jsou směr Litovel (7) a Mohelnice (7), odpolední dopravní špičky zdrojové dopravy Litovel (12), Šumperk (11), Želechovice (9). nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr průmyslová zóna Mohelnice(9), Mohelnice průmyslová zóna (8), Rýmařov Mohelnice (8), Litovel Mohelnice (8) a Šumperk Šternberk (5), odpolední dopravní špičky tranzitní dopravy Mohelnice Šternberk (9), Šternberk Mohelnice (9), Šumperk Litovel (5) a Šternberk Šumperk (5) společným rysem výsledků v období ranní i odpolední dopravní špičky je cca 50 60% objem dopravy která má zdroj či cíl na území Uničova. Pozn.: Číslo v závorce určuje počet osobních nebo nákladních vozidel, která projela daným směrem v období dopolední nebo odpolední sčítané dopravní špičky. 16

17 Zjištěné údaje o směrování dopravy byly použity pro prvotní vyhodnocení odhad zatížení přeložky sil. II/449 v severozápadním kvadrantu města odvozená hodnota RPDI pro rok 2020 je 2070 osobních vozidel a 419 nákladních vozidel/24hod v obou směrech, což odpovídá cca 30% převedení dopravy města Uničova směrem od jihu. Odhad zatížení přeložky sil. II/444, t.j. východního obchvatu Uničova (kolem areálu UNEX) předpokládá převedení cca 28% dopravy směrem od jihovýchodu, což pro rok 2020 je 1496 osobních vozidel a 165 nákladních vozidel / 24 hod / v obou směrech DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE V rámci dokumentace Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 byly posuzovány různé varianty řešení severního obchvatu Olomouce. varianta 0 = síť roku 2030 není doplněna o stavby Ss (Severního spoje), varianta A = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss (včetně propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta B = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss bez propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta C = síť roku 2030, návrh nové trasy vedení Ss. Varianta 0 Varianta A 17

18 Varianta B Varianta C Varianta A má největší efekt pro zlepšení dopravní, hlukové a imisní situace v Pasteurově a Komenského ulici, na ulicích Dobrovského, Studentská, Palackého, Litovelská a Svatoplukova přináší jen malé zlepšení. Přináší nové hlukové a imisní zatížení do oblastí sídlišť Černá cesta a Lazce, rodinné zástavby Lazců a do ulice Václava III. Varianta A zlepšuje velmi mírně vliv na zdraví obyvatel a je doporučena pro další hájení. Z hlediska napojení sil.ii/446 ze směru od Uničoval a Pňovic vykazují všechny varianty severního spoje Olomouce v zásadě shodné zatížení sil.ii/446. Vybudováním severního obchvatu nelze očekávat žádnou změnu, která by zásadním způsobem změnila atraktivitu příjezdu od Uničova do Olomouce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R.2000 Z lexikonu obcí pro r.2004 byly převzaty rámcové údaje o počtu obyvatel, ze kterých vyplývá určující postavení měst Litovel a Uničov s počtem obyvatel a osob. 18

19 Z podkladů sčítání obyvatelstva v r.2000 byly vyhodnoceny významné vazby pravidelné dojížďky do zaměstnání a do škol v objemech nad 50 cest /24 hod. zjištěné údaje jsou obsahem situačních schémat v tabelární části. Z podkladů lze odvodit následující závěry: ze směrování pravidelné dojížďky do Uničova do práce či školy vyplývá relativně rovnovážný stav s výraznějším podílem i menších, ale blízkých obcí s objemy do 250 osob/24 hod z hlediska pravidelné vyjížďky z Uničova do práce či školy jsou podstatné tři směry a to Litovel, Šternberk a Olomouc s objemy cca osob/24 hod obdobné parametry vykazuje i Litovel. Opět se tu projevuje silná vazba na Uničov a dále pak na Olomouc. vazby ostatních menších obcí v řešeném území a to zejména na Olomouc již vykazují menší hodnoty a to přibližně do 100 osob/24 hod 19

20 20

21 2.8. VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dopravní výkon automobilové dopravy Z rozboru současného stavu vývoje automobilizace a ze zpracovaných prognóz lze odvodit následující závěry pro další vývoj automobilové dopravy : současný stupeň automobilizace v Olomouckém kraji je odhadován na úrovni cca 1 : 2,7, t.j. 1 osobní automobil na 2,7 obyvatel, výhledový stupeň automobilizace v horizontu r : 2 až 1,5, což prezentuje oproti současnosti nárůst počtu osobních vozidel o cca 35 až 69% (pro ilustraci lze uvést, že v odhady saturace vybavení domácností v 60.letech byly 1 :7) průměrné proběhy v ČR v posledních 10 letech stagnují a nemá na ně vliv ani růst cen PHM a pohybují se okolo 9000 km/ročně, pro informaci lze uvést, že v Německu proběhy dosahují cca km/ročně, což je hodnota o cca 45% vyšší, z hlediska výhledu lze konstatovat, že v prognóze MD ČR je předpokládán v letech nárůst dopravního výkonu osobní automobilové dopravy cca 70% 21

22 Vliv dopravy na hlukové a imisní koncentrace v případě hluku obecně platí, že 10 osobních automobilů způsobí hluk 1 nákladního automobilu, což ale nemusí být pro hodnocení nočního období, kdy úměra 10x10 OV = 1 NV nemusí platit (faktor rušivosti při průjezdu nákladního vozidla), v případě emisí je tato úměra výrazně horší. Dokládá to produkce NO2, jako typické složky emisí v g/km při 50km/hod, pro předpis Euro 4 (2011)/ Euro 3 (2000)/Euro1 (1995): o osobní automobil benzin 0,0024 / 0,0020 / 0,0104 o osobní automobil diesel 0,0256 / 0,0380 / 0,1070 o těžký nákladní automobil diesel 0,0990 / 0,1314 / 1,5866 o autobus 0,2145 / 0,2860 / 0, o poměr těžký nákladní diesel / osobní benzin 41 / 66 / 152 z výše uvedeného vyplývá, že u emisí je poměr škodlivosti osobní a nákladní dopravy dramatický nepříznivější, jak v případě hluku. V případě emisí lze konstatovat, že 50 až 150 osobních automobilů vyprodukuje tolik škodlivin jako 1 nákladní automobil. Rozpětí je dáno kvalitou vozidla, kdy nejnižší hodnota platí pro nejekologičtější nákladní vozidla. Shrnutí: Čeká nás nárůst počtu vozidel a intenzit automobilové dopravy v řádech desítek procent, přičemž s ohledem na rozložení dopravy lze očekávat koncentraci těchto výkonů na vybraných tazích základní sítě. Procento nárůstu osobní automobilové dopravy je předpokládáno vyšší u osobní jak u nákladní automobilové dopravy. To je jeden z důvodů, proč je třeba hájit koridory potenciální dostavby a přestavby dopravní sítě a umožnit ve výhledu na základě skutečného vývoje dopravy, ekonomických možností a v té době platné legislativy rozhodnout o dalším postupu PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY Vstupním podkladem pro zjištění limitů z titulu ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí, ochrana ložisek nerostných surovin, vodních zdrojů, apod.byl koordinační výkres ZÚR OLK z aktualizace č.1 doplněný o aktuální data z ÚAP. Přehlednou tabulkou je dokladován přehled existujících limitů v řešeném území pro posuzované dopravní koridory: koridor 1, II/449, Uničov Litovel koridor 2, II/444, Uničov Úsov Mohelnice koridor 3, II/446 a II/448, Uničov Pňovice - Olomouc koridor 4, II/444 a I/46, Uničov Šternberk Olomouc 22

23 křížení limitu koridorem je označeno symbolem X, v případě, že se koridor nachází na hraně limitu, je toto označeno symbolem (X): dopravní koridor vybraný limit významný pro hodnocení dopadu stavby na životní prostředí a krajinu 1. II/449 Uničov Litovel 2. II/446, Uničov - Olomouc 3. II/444, Uničov Šternberk 4. II/444, Uničov Úsov Mohelnice chráněná oblast přirozené akumulace vod X X (X) X záplavové území Q100 X X X NATURA 2000 ptačí oblast X X (X) NATURA 2000 evropský významná lokalita X X X CHKO I. a II.zóna (X) (X) CHKO X X (X) výhradní bilancované ložisko nerostných surovin (X) X (X) nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin X dobývací prostor (X) chráněné ložiskové území (X) X (X) nadregionální a regionální prvky ÚSES X X X 23

24 2.10. HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY Dalším z podkladů pro hodnocení aktuálnosti přeložek a opatření pro omezení negativních vlivů dopravy byla hluková mapa Olomouckého kraje (Ecological Consulting, a.s.), z níž jsou citovány následující závěry. Hluková studie byla zpracována v roce 2007 s použitím výsledků sčítání v r.2005 a navazuje na předchozí etapu, v níž byly zpracovány hlukové mapy pro jednotlivé úseky komunikací II. a III. třídy v intravilánech dotčených obcí. Rozhodující pro návrh byly hodnoty vypočtené pro noční dobu. Limitní hodnoty jsou pro noc přísnější a u všech řešených úseků se tak staly rozhodujícími. Výstupem jsou tedy počty nadlimitně zatížených objektů u každého z řešených úseků a zároveň i odhad cen u jednotlivých protihlukových opatření (PHO). Navrhovaná protihluková opatření vycházely ze dvou podkladů: jedním podkladem je vypočtené zatížení vycházející z hlukových map, na jejímž základě byl proveden návrh individuálních protihlukových opatření (IPO) a protihlukových stěn (PHS) s návrhem realizace do konce roku druhým z důležitých podkladů je materiál převzatý ze Správy silnic olomouckého kraje Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, který obsahuje plán oprav silnic a návrhy obchvatů obcí s realizací do roku Tyto návrhy, které mají podstatný vliv na snížení hlučnosti u chráněných staveb, byly zahrnuty do navrhovaných protihlukových opatření. Všechna tato opatření jsou pro každou obec zpracována v tabulce zahrnující i zpracování ekonomických nákladů a počty chráněných osob. Rozhodujícím a nejčastějším opatřením jsou individuální protihluková opatření (výměna oken). Výměna nevyhovujících stávajících oken za zvukoizolační je ve většině případů jediné řešení hlukové situace. U změny povrchu se dá uvažovat zlepšení až o 3 db, pokud v původní vozovce byly výtluky, propadlé kanálové vpusti nebo byl povrch tvořen dlažebními kostkami. Zde je navrženo pouze užití jemnozrnného složení živičného krytu, či nově vyvíjeného složení směsi, kdy se místo určité frakce kameniva přidává recyklovaná pryž. Tato navrhovaná řešení vedou k částečnému snížení emisí hluku. U úseků komunikací, kde je uvažováno s výstavbou obchvatu a je k němu zpracována technická dokumentace spolu s finanční náročností investice, nebyla v intravilánu obce navrhována žádná doplňující protihluková opatření, protože realizace obchvatu může vést k výrazné změně 24

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ

3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ 3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ 3.1. INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY DLE PODKLADŮ ŘSD ČR Stávající dopravní zatížení dokládá výřez kartogramu ze sčítání dopravy na silniční a dálniční síti

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ MOŽNOSTI ZMĚNY TRASY OBCHVATU SILNICE II/444 MĚSTA ÚSOV A. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ MOŽNOSTI ZMĚNY TRASY OBCHVATU SILNICE II/444 MĚSTA ÚSOV A. TEXTOVÁ ČÁST UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ MOŽNOSTI ZMĚNY TRASY OBCHVATU SILNICE II/444 MĚSTA ÚSOV A. TEXTOVÁ ČÁST 2014 1. ÚVOD 3 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 3 1.2.

Více

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449

4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4. NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÝCH ÚSEKŮ TAHU SIL.II/449 4.1. OBECNÁ KRITÉRIA POUŽITÁ PŘI NÁVRHU ŘEŠENÍ Vyhodnocení dosud sledovaných úprav sil.ii/449 a návrh případných úprav a doplnění bylo provedeno z následujících

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ

ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 2 3 4 5 6 7 8 ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 4. CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍ

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů Příloha č. 2 Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů pořízení územní studie je uloženo Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje podklad pro podání

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-49 BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY LISTOPAD 215 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBJEDNATEL: SDRUŽENÍ DOLNÍ BUKOVSKO PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1 602 00 Brno ZESA spol. s r.o. Jírovcova 21 České Budějovice PŘEHLEDNÁ SITUACE ÚZEMÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ Hlavními důvody k pořízení VS jižního

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE TRASY DOKONČENÍ SOKP ZPROVOZNĚNÍ SOKP

VYHLEDÁVACÍ STUDIE TRASY DOKONČENÍ SOKP ZPROVOZNĚNÍ SOKP ZPROVOZNĚNÍ SOKP 1. ÚVOD: Dokončením stavby SOKP v jeho jihozápadním sektoru (stavby 512, 513, 514) v roce 2010 byl SOKP po půl století od jeho vzniku souvisle zprovozněn v jeho necelé polovině délky (jihozápadní

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL:

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: 1 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST 7. Zábor

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PŘELOŽKA SILNICE I/44 V ÚSEKU JESENÍK - MIKULOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í S T U D I E PŘELOŽKA SILNICE I/44 V ÚSEKU JESENÍK - MIKULOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PŘELOŽKA SILNICE I/44 V ÚSEKU JESENÍK - MIKULOVICE A.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/2009 10/2013 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), kdy je stanoveno,

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

VIII. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ INVESTIČNÍ STRATEGIE

VIII. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ INVESTIČNÍ STRATEGIE VIII. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ INVESTIČNÍ STRATEGIE VIII.1. ÚVOD Cílem rozvoje silniční infrastruktury je odstraňování jejich závad a celkové zlepšení její užitné hodnoty. Tato užitná hodnota je tím vyšší, čím

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO Studie IAD Valašské Meziříčí Model dopravy stávajícího stavu a výhledové komunikační sítě Kontaktní adresa pro projekt: Ing. Václav Starý Černopolní 39, 613 00 Brno Tel.: 545 425 237 Fax: 545 425 280 Mobil:

Více

Územní plán obce Sluštice změna č. 4

Územní plán obce Sluštice změna č. 4 Územní plán obce Sluštice změna č. 4 okres Praha východ kraj Středočeský Dokumentace ke společnému jednání Pořizovatel: Obecní úřad Sluštice, se sídlem Sluštice 21, 250 84, Sluštice zastoupená starostou

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení ÚVOD Předkládané Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími

Více

Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020

Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 1 Úvod...3 1.1 Předmět řešení... 3 1.2 Výchozí podklady... 3 1.3 Základní charakteristika stávající silniční

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více