Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A."

Transkript

1 Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. TEXTOVÁ ČÁST 2012

2 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE: VŠEOBECNĚ VÝCHOZÍ PODKLADY 5 2. ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI NÁVRHOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽKY SILNICE II/ PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA LITOVEL PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ OBCE ČERVENKA PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA UNIČOV VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽEK SIL.I/46, II/444, II/446, II/447 A II/ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ VARIANTNÍHO PŘENESENÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE SILNICE II/449 NA SILNICI I/46, II/444, 446, 447, NÁVRH ETAPIZACE VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY K NÁVRHU PŘELOŽKY SIL.II/ ZÁVĚR 50 2

3 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Spolupráce: Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35 KÚ Olomouckého kraje Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, Ing.Nečas.Bedřich, UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1.2. VŠEOBECNĚ Předmětem zakázky bylo zpracování územní studie Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35. Účelem územní studie bylo na základě vyhodnocení stávající dopravy, dopravního zatížení v daném území, vyhodnocení širších dopravních vazeb i posouzení předpokládaného vývoje v dopravě navrhnout s ohledem na veškeré aspekty v území nejoptimálnější dopravní řešení. Při hodnocení byla z hlediska ochrany území CHKO Litovelské Pomoraví a soustavy NATURA 2000 v území mezi městy Olomouc a Mohelnice prověřena možnost variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448. Součástí řešení bylo, i s ohledem na širší dopravní vazby v území, zapojení severního spoje (přeložky silnice II/448) na území Olomouce do systému dopravy v řešeném území. Výstupy studie budou využity k objektivizaci územního řešení silniční sítě na území Olomouckého kraje. Návrh přeložek zohlední nejen rozvojové záměry platné ÚPD a limity v území - zábor ZPF, vodní zdroje, zásoby nerostů, prvky územního systému ekologické stability a.j., ale i ostatní rozvojové záměry, které byly v rámci průzkumů zjištěny a specifikovány. Cílem bylo navrhnout takovou koncepci řešení dopravy, která by byla v souladu se společenskými zájmy na ochranu a rozvoj území (ochrana obcí a jeho obyvatel, ochrana přírody a krajiny a další). 3

4 V zásadě se jedná o prověření důvodnosti přeložky silnice II/449 v úseku Uničov silnice R35 vedené přes území CHKO Litovelské Pomoraví. Územní studie se týká některých měst a obcí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností měst Mohelnice, Uničov, Litovel, Šternberk a Olomouc. Výsledné řešení musí zajistit bezproblémovou dostupnost obslužnost území, umožní potřebné širší přepravní vazby, přitom v maximální možné míře zaručí žádoucí ochranu obyvatel v obcích, především s ohledem na hluk a prašnost, umožní potřebný rozvoj obcí, zaručí potřebnou ochranu přírody a krajiny, popř. dalších hodnot v území. Pro účely ekonomického vyhodnocení byl proveden odhad stavebních nákladů, výstupem je i návrh etapizace. podkladem pro návrh byla též hluková mapa Olomouckého kraje. Cílem studie bylo stabilizovat návrh dopravní infrastruktury při respektování legislativních předpisů a norem, požadavků Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje OLK. Dokumentace byla zpracována v těchto krocích: A) analytická část vstupní jednání, záměry z územních plánů dotčených obcí a měst, analýza, popis a hodnocení současné situace řešeného území, vývoj a prognóza zatížení na silniční síti a hodnocení naplnění kapacity dopravní sítě s výhledem do roku 2050 na podkladu výsledků sčítání dopravy v r.2010, vyhodnocení údajů o dopravní nehodovosti dle podkladů Policie ČR, vyhodnocení dříve provedených směrových průzkumů, rozbor výsledků sčítání obyvatelstva v r.2000 definice plošných a liniových limitů vyplývajících ze zákonů, hodnocení hluku dle hlukové mapy, vytipování problémových prvků jejichž řešení bude předmětem prací na návrhové části uzemní studie. B) návrhová část vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložky silnice II/449 vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložek sil.i/46, II/444, II/446, II/447 a II/448 v porovnání s územními plány dotčených měst a obcí, platnou územně plánovací dokumentací kraje 4

5 dopravně inženýrské posouzení variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448, včetně posouzení potřeby řešení severního spoje Olomouce řešení event. střetů návrhů jednotlivých přeložek s limity a dalšími rozvojovými záměry v území; stanovení podmínek pro využití území, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí; základní ekonomická rozvaha pro jednotlivé varianty řešení. C) Závěr a shrnutí závěry hodnocení posuzovaných variant řešení doporučení na event.změny hájeného koridoru přeložek sil. sil.i/46, II/449, II/444, II/446, II/447 a II/448 dle platné ZÚR OLK a ÚPD obcí a měst návrh etapizace 1.3. VÝCHOZÍ PODKLADY Pro zpracování dokumentace byly použity níže uvedené dokumentace: ZÚR VÚC Olomoucké aglomerace platná ÚPD dotčených obcí Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha) Sčítání lidu, domů a bytů k , ČSÚ Malý lexikon obcí ČR, 2004 ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy informace a data poskytnuté objednatelem ÚPP-ÚG dopravy silnic II. a III.třídy na území Olomouckého kraje, UDI Morava, 2004 Hluková mapa Olomouckého kraje, Ecological Consulting, a.s.,

6 Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 Aktualizace cenových normativů dopravních staveb" - Ministerstvo dopravy ČR, 2007 údaje o nehodovosti doplňující průzkumy v terénu situační schémata byla zpracována s využitím podkladů Používané zkratky: KÚ OK Krajský úřad Olomouckého kraje RPDI roční průměr denních intenzit IAD ve voz/24 hod ÚPD územně plánovací dokumentace ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje Použité termíny: průtah vedení komunikace přes zastavěné či k zastavění určené území přeložka nová trasa vybudovaná v nové stopě homogenizace šířkového uspořádání změna prostorového uspořádání komunikačního tahu na navrhované parametry při přibližném zachování stávající trasy kategorie komunikace - šířkové uspořádání definované normovou kategorií dle ČSN nebo ČSN šířkou dopravního prostoru / návrhová rychlost (např. S 7,5/80). 2. ANALYTICKÁ ČÁST 2.1. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ Sil.II/449 v úseku hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje - Uničov Litovel - R35 je řazena mezi tahy nadregionálního významu a je na ní sledována řada přeložek Dlouhá Loučka, Horní a Dolní Sukolom, Uničov, Uničov Střelice, Červenka a Litovel, které sledují homogenizaci tohoto tahu v koridoru R35 - Litovel Uničov Rýmařov Karlova Studánka m.j. i pro napojení Jeseníků. Tento tah kříží sil.ii/444 zajišťující vazby v koridoru Šternberk Uničov Úsov - 6

7 Mohelnice a II/446 zajišťující vazby v koridoru Olomouc - Pňovice - Uničov Šumperk též s řadou hájených koridorů přeložek. Pokračování tahu II/449 v úseku R35 Senice Slatinice Smržice II/150 je řazeno mezi hlavní tahy regionálního významu a i na něm je sledována řada přeložek. Pro přehlednost je schématem dokladováno cílové vedení jednotlivých silničních tahů. V návrhu řešení byla zohledněna hierarchie silniční sítě definovaná v rámci dokumentace ÚPP ÚG dopravy silnic II. a III.tříd na území OLK - viz.legenda: 7

8 Poznámka: Tahy zařazené do skupiny E1, E2 a R1 tvoří tzv. páteřní komunikační síť kraje. Páteřní síť kraje tvoří spolu se silnicemi II. a III.třídy zařazené do skupiny R2 tahy nadregionálního významu, K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu a K2 doplňkové tahy regionálního významu základní komunikační síť kraje. NÁVRH HIERARCHIE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ KRAJE Název Členění Charakteristika komunikací tahy evropského významu tahy republikového významu tahy krajského významu E1 tahy páteřní sítě TINA (tahy evropských multimodálních koridorů) E2 tahy doplňkové sítě TINA R1 tahy republikového významu R2 tahy nadregionálního významu K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu K2 doplňkové tahy regionálního významu Dálnice Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla, významné silnice I.třídy Ostatní silnice I.třídy a event. vybrané významné sil.ii.třídy Významné silnice II.třídy Ostatní silnice II.třídy a vybrané významné sil.iii.třídy Dopravní význam Komunikace evropského významu s významem pro zajištění republikových, krajských i lokálních vazeb Komunikace celostátního významu s vazbou do sousedních států a krajů Komunikace zajišťující napojení významných oblastí na nadřazenou síť 8

9 tahy lokálního významu L1 hlavní tahy lokálního významu L2 doplňkové tahy lokálního významu Významné silnice III.třídy (a málo významné silnice II.třídy s významem silnic III.třídy) Ostatní silnice III.třídy Komunikace zajišťující dopravní obsluhu území a jeho napojení na nadřazenou komunikační síť 2.2. POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE Stávající silniční síť dvoupruhových silnic II.třídy v řešeném území Pomoraví, v šířkovém uspořádání odpovídajícím přibližně S 6,5/60 až S 7,5/70, zůstala v zásadě beze změn, aktuální kvalitativní změnou je pouze dokončená modernizace tahu II/446 v úseku Olomouc Pňovice na normové parametry S 7,5/70. Dalším schématem je doložena plánovaná výstavba silniční sítě na území Olomouckého kraje dle podkladů ŘSaD ČR. Ze situace je zřejmé, že je plánována výstavba R35 v oblasti Křelova a východní obchvat sil.i/46 města Šumperk. 9

10 V současné době je ze strany orgánů ochrany přírody zpochybňováno plánování přeložek na tahu II/449 s odkazem na možnost pokrytí těchto vazeb vedením po alternativní trase s využitím silnic I/46, II/444, 446, 447, 448. Argumenty ochrany přírody k návrhu přeložky sil.ii/449 v Pomoraví, doložené přílohou v závěru zprávy, obsahují zejména následující body: výstavba obchvatu povede k nárůstu atraktivity tahu II/449 jako nové významné severojižní spojnice Polsko Uničov R35 Prostějov, s následným nárůstem kamionové dopravy výstavba obchvatu dokáže odklonit pouze tranzitní dopravu ale nikoliv cílovou a zdrojovou dopravu, která je předpokládána objemem 50 70% z celkových zátěží na průtahu výstavba obchvatu může být impulsem z pohledu ochrany přírody pro nežádoucí urbanizaci území mezi stávající zástavbou a přeložkou II/479 stavba obchvatu posílí stávající fragmentaci CHKO a vytvoří další migrační bariéru pro volně žijící organizmy Správa CHKO LP navrhuje vedení tranzitní dopravy s využitím tahu I/46 a II/444, tj. způsobem, který podle jeho názoru nezatíží CHKO a nebude mít na něj negativní vliv 2.3. VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ Vstupní údaje o stávajícím dopravním zatížení dokládají výřezy kartogramu ze sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v r.2010 zajišťovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR obsažené v tabelární části C1. Vývoj v letech signalizuje v zásadě stagnaci zatížení komunikační sítě, na kterém se zřejmě podepsala současná hospodářská situace a nárůst cen pohonných hmot. Dílčí pokles hodnot zatížení na některých profilech může být do jisté míry dán i změnou metodiky sčítání. Při vyhodnocení sčítání v r došlo ke změně evidence nákladních souprav do výsledků. Dříve (r a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem). S ohledem na fakt, že se jedná o silniční tahy s intenzitami v rozpětí cca voz/24 hod (nejvyšší zatížení se týká průtahu Litovle), bude výstavba probíhat po etapách s přihlédnutím k reálnému efektu sledované výstavby. 10

11 Z hlediska aktuálnosti potenciálních přeložek sil.i/449 lze konstatovat, že prioritu měly mít původně přeložky v oblasti Červenky a Litovle jako záměry ve vazbě na rekonstrukci koridorové tratě č.270 a na připravovaná protipovodňová opatření v Pomoraví. Odsun realizace obchvatu Červenky v rámci koridorové železniční tratě, ke kterému došlo v důsledku nesouhlasu obce Červenka (obec požadovala vedení v jiné trasy než dle platné ÚPD), se však zřejmě na dlouhou dobu zakonzervoval současný stav v oblasti Červenky i v návazném území Litovle. V současné době není na komunikační síti v řešeném území žádná komunikační stavba charakteru obchvatu připravována. Komunikační síť krajských silnic II.třídy v řešené oblasti Pomoraví vykazuje poměrně vyrovnané zatížení, ve kterém se odráží přitažlivost jednotlivých center. Zátěže na kordonu Uničova (na vstupech do města) v r.2010 vykazují následující celkový celodenní objem ročních průměrů denních intenzit cca voz/24 hod rozdělený do jednotlivých směrů. Diskutovaná vazba směrem na Litovel se na tomto objemu podílí asi jednou pětinou, která odráží silnou vazbu dvou významných sídel Uničov a Litovel a vazbu na tah R35. Ostatní vazby vykazují nižší podíl. obec sil voz/24h podíl v % Litovel ,5 Pňovice ,7 Šternberk ,8 Paseky ,5 Rýmařov ,0 Šumperk ,8 Troubelice ,8 11

12 Medlov ,7 celkem Zajímavou charakteristikou je poměr objemů jednotlivých základních skupin dopravního proudu na vstupech od západu, jihu a východu, z něhož v oblasti Uničova vyplývá: na kordonu města Uničova vykazuje doprava relativně shodný poměr osobní (cca 80 až 84%) a celkových objemů nákladní dopravy bez autobusů a traktorů (cca 14 až 18%): o Mohelnice osobní 80,2% / nákladní17,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk osobní 80,7% / nákladní17,9% z celkového zatížení profilu o Želechovice osobní 83,1% / nákladní15,0% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka osobní 83,8% / nákladní14,1% z celkového zatížení profilu na kordonu města Uničova jsou však zřejmé rozdílné proporce u kamionové dopravy, které jsou reakcí na omezený podjezdný profil pod tratí ČD v Července. V průzkumu uváděné počty návěsů jsou možná průjezdy tahačů bez kamionu nebo chybové zápisy sčítačů: o Mohelnice 50 voz kamionů, tj.2,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk 82 voz kamionů, tj.2,7% z celkového zatížení profilu o Želechovice 31 voz kamionů, tj.1,6% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka 12 voz kamionů, tj.0,3% z celkového zatížení profilu 12

13 u intenzit návěsových vozidel je vidět dílčí převody vazeb z II/449 na ostatní tahy sil.ii.tříd vyplývající z omezených až znemožněných podmínek průjezdu výškově limitovaným profilem podjezdu pod tratí v Července (a zřejmě i v Mohelnici). Uváděný počet 12 vozidel návěsových vozidel je dán buď chybou zápisu nebo se jednalo pouze o tahač bez návěsu nebo jiné vozidlo typu NS, které mohlo projet např.tahač s nízkým návěsem pro převoz stavební techniky a.j. je však třeba vnímat, že z hlediska intenzit se u kamionové dopravy jedná jen o malou skupinu vozidel, cca 5-10% z celkového objemu, u níž má omezený podjezdný profil v Července vliv na volbu trasy. Z návazného schématu, obsahujícího intenzity nákladní dopravy bez kamionové dopravy je zřejmé, že většina nákladní dopravy, t,j, cca 80-90% jejího objemu, využívá stávající síť tak, jak jsou vedeny její hlavní vazby., kdy na její vazby nemá vliv omezený podjezd pod železniční tratí v Července. 13

14 Podrobné výstupy ze sčítání v r.2010, použité pro tuto rekapitulaci současných dopravních vazeb, jsou obsahem tabulek a grafů v tabelární části RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z dosavadního vývoje zatížení komunikační sítě a podle aktuálních podkladů byly Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha přibližně v r.2000 definovány koeficienty zvýšení dopravního výkonu automobilové dopravy pro období ROK DRUH VOZIDEL VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2000 POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM SKLADBA VOZOVÉHO PARKU % SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU% TĚŽKÁ ,5 20,1 OSOBNÍ ,6 79,3 MOTO ,9 0,6 CELKEM TĚŽKÁ ,06 1,09 1,15 8,9 16,9 OSOBNÍ ,29 1,11 1,43 85,6 82,7 MOTO ,6 0,5 CELKEM ,24 1, TĚŽKÁ ,06 1,14 1,21 8,7 16,4 OSOBNÍ ,33 1,17 1,56 85,9 83,2 MOTO ,4 0,4 CELKEM ,28 1, TĚŽKÁ ,07 1,19 1,28 8,7 16,1 14

15 2040 OSOBNÍ ,34 1,25 1, ,5 MOTO ,3 0,4 CELKEM ,29 1, V současné době byly výše uvedené údaje aktualizovány v rámci TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Ze srovnání těchto dvou podkladů vyplývá trend pozorovatelný již od 50 let minulého století, kdy je reálným vývojem neustále posouvána hranice saturace. Např. růstový koeficient osobní dopravy pro období 2005/2040 se oproti původní hodnotě 1,68 zvyšuje na 1,84. I to je jeden z důvodů, proč je nutno alespoň územně hájit potenciální dopravní koridory pro dostavbu a modernizaci silniční sítě. VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2011 ROK DRUH VOZIDEL dálnice Silnice I.třídy Silnice II a III.třídy TĚŽKÁ 1,0 1,0 1,0 OSOBNÍ 1,0 1,0 1,0 CELKEM 1,0 1,0 1,0 TĚŽKÁ 1,14 1,09 1,06 OSOBNÍ 1,17 1,16 1,15 CELKEM 1,16 1,15 1,13 TĚŽKÁ 1,21 1,14 1,09 OSOBNÍ 1,43 1,40 1,36 CELKEM 1,36 1,34 1,32 TĚŽKÁ 1,26 1,18 1,11 OSOBNÍ 1,69 1,64 1,58 CELKEM 1,55 1,54 1,51 TĚŽKÁ 1,31 1,21 1,13 OSOBNÍ 1,91 1,84 1,76 CELKEM 1,70 1,70 1,67 TĚŽKÁ 1,35 1,24 1,15 OSOBNÍ 2,07 1,98 1,90 CELKEM 1,82 1,83 1, ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ Předmětem průzkumu bylo provedení křižovatkových sčítání v centru města na obvodu jeho historického jádra a směrový průzkum metodou zápisu SPZ pro zjištění základních vazeb tranzitní a zdrojové + cílové dopravy. Průzkum byl proveden ve čtvrtek dne v období ranní (6,00-7,30) a odpolední ( ) dopravní špičky, počasí v době průzkumu bylo příznivé, dopravní 15

16 situace ve městě nebyla ovlivněna žádnou nestandardní situací. Volbou profilů bylo sledováno získání údajů pro kvalifikovaný odhad efektu sledovaných přeložek tahů silnic II.třídy. Závěry vyhodnocení směrového průzkumu: nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr od Mohelnice(93), Litovle (72) a Šternberku (59), v odpolední dopravní špičce Litovel (213), Šternberk (129), Mohelnice (126), Unex (108), Šumperk (100) a průmyslová zóna (74). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (vyjíždějící z Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr Litovel (39), Mohelnice (23), Šumperk (22), v odpolední dopravní špičce Šternberk (122), Litovel (104), Šumperk (86) a Mohelnice (86). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou směr Mohelnice Šternberk (30), Šternberk Mohelnice (30), Litovel Šumperk (23), v odpolední dopravní špičce - Mohelnice Šternberk (49), Šternberk Mohelnice (43), Litovel Šumperk (40), Šumperk Litovel (28), Šternberk Šumperk (40), Šumperk Šternberk (32) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou směr od Šumperku a Želechovic (5), odpolední dopravní špičky cílové dopravy Šternberk (16), Troubelic (8) a Mohelnice (8) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (odjíždějící z Uničova) jsou směr Litovel (7) a Mohelnice (7), odpolední dopravní špičky zdrojové dopravy Litovel (12), Šumperk (11), Želechovice (9). nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr průmyslová zóna Mohelnice(9), Mohelnice průmyslová zóna (8), Rýmařov Mohelnice (8), Litovel Mohelnice (8) a Šumperk Šternberk (5), odpolední dopravní špičky tranzitní dopravy Mohelnice Šternberk (9), Šternberk Mohelnice (9), Šumperk Litovel (5) a Šternberk Šumperk (5) společným rysem výsledků v období ranní i odpolední dopravní špičky je cca 50 60% objem dopravy která má zdroj či cíl na území Uničova. Pozn.: Číslo v závorce určuje počet osobních nebo nákladních vozidel, která projela daným směrem v období dopolední nebo odpolední sčítané dopravní špičky. 16

17 Zjištěné údaje o směrování dopravy byly použity pro prvotní vyhodnocení odhad zatížení přeložky sil. II/449 v severozápadním kvadrantu města odvozená hodnota RPDI pro rok 2020 je 2070 osobních vozidel a 419 nákladních vozidel/24hod v obou směrech, což odpovídá cca 30% převedení dopravy města Uničova směrem od jihu. Odhad zatížení přeložky sil. II/444, t.j. východního obchvatu Uničova (kolem areálu UNEX) předpokládá převedení cca 28% dopravy směrem od jihovýchodu, což pro rok 2020 je 1496 osobních vozidel a 165 nákladních vozidel / 24 hod / v obou směrech DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE V rámci dokumentace Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 byly posuzovány různé varianty řešení severního obchvatu Olomouce. varianta 0 = síť roku 2030 není doplněna o stavby Ss (Severního spoje), varianta A = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss (včetně propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta B = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss bez propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta C = síť roku 2030, návrh nové trasy vedení Ss. Varianta 0 Varianta A 17

18 Varianta B Varianta C Varianta A má největší efekt pro zlepšení dopravní, hlukové a imisní situace v Pasteurově a Komenského ulici, na ulicích Dobrovského, Studentská, Palackého, Litovelská a Svatoplukova přináší jen malé zlepšení. Přináší nové hlukové a imisní zatížení do oblastí sídlišť Černá cesta a Lazce, rodinné zástavby Lazců a do ulice Václava III. Varianta A zlepšuje velmi mírně vliv na zdraví obyvatel a je doporučena pro další hájení. Z hlediska napojení sil.ii/446 ze směru od Uničoval a Pňovic vykazují všechny varianty severního spoje Olomouce v zásadě shodné zatížení sil.ii/446. Vybudováním severního obchvatu nelze očekávat žádnou změnu, která by zásadním způsobem změnila atraktivitu příjezdu od Uničova do Olomouce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R.2000 Z lexikonu obcí pro r.2004 byly převzaty rámcové údaje o počtu obyvatel, ze kterých vyplývá určující postavení měst Litovel a Uničov s počtem obyvatel a osob. 18

19 Z podkladů sčítání obyvatelstva v r.2000 byly vyhodnoceny významné vazby pravidelné dojížďky do zaměstnání a do škol v objemech nad 50 cest /24 hod. zjištěné údaje jsou obsahem situačních schémat v tabelární části. Z podkladů lze odvodit následující závěry: ze směrování pravidelné dojížďky do Uničova do práce či školy vyplývá relativně rovnovážný stav s výraznějším podílem i menších, ale blízkých obcí s objemy do 250 osob/24 hod z hlediska pravidelné vyjížďky z Uničova do práce či školy jsou podstatné tři směry a to Litovel, Šternberk a Olomouc s objemy cca osob/24 hod obdobné parametry vykazuje i Litovel. Opět se tu projevuje silná vazba na Uničov a dále pak na Olomouc. vazby ostatních menších obcí v řešeném území a to zejména na Olomouc již vykazují menší hodnoty a to přibližně do 100 osob/24 hod 19

20 20

21 2.8. VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dopravní výkon automobilové dopravy Z rozboru současného stavu vývoje automobilizace a ze zpracovaných prognóz lze odvodit následující závěry pro další vývoj automobilové dopravy : současný stupeň automobilizace v Olomouckém kraji je odhadován na úrovni cca 1 : 2,7, t.j. 1 osobní automobil na 2,7 obyvatel, výhledový stupeň automobilizace v horizontu r : 2 až 1,5, což prezentuje oproti současnosti nárůst počtu osobních vozidel o cca 35 až 69% (pro ilustraci lze uvést, že v odhady saturace vybavení domácností v 60.letech byly 1 :7) průměrné proběhy v ČR v posledních 10 letech stagnují a nemá na ně vliv ani růst cen PHM a pohybují se okolo 9000 km/ročně, pro informaci lze uvést, že v Německu proběhy dosahují cca km/ročně, což je hodnota o cca 45% vyšší, z hlediska výhledu lze konstatovat, že v prognóze MD ČR je předpokládán v letech nárůst dopravního výkonu osobní automobilové dopravy cca 70% 21

22 Vliv dopravy na hlukové a imisní koncentrace v případě hluku obecně platí, že 10 osobních automobilů způsobí hluk 1 nákladního automobilu, což ale nemusí být pro hodnocení nočního období, kdy úměra 10x10 OV = 1 NV nemusí platit (faktor rušivosti při průjezdu nákladního vozidla), v případě emisí je tato úměra výrazně horší. Dokládá to produkce NO2, jako typické složky emisí v g/km při 50km/hod, pro předpis Euro 4 (2011)/ Euro 3 (2000)/Euro1 (1995): o osobní automobil benzin 0,0024 / 0,0020 / 0,0104 o osobní automobil diesel 0,0256 / 0,0380 / 0,1070 o těžký nákladní automobil diesel 0,0990 / 0,1314 / 1,5866 o autobus 0,2145 / 0,2860 / 0, o poměr těžký nákladní diesel / osobní benzin 41 / 66 / 152 z výše uvedeného vyplývá, že u emisí je poměr škodlivosti osobní a nákladní dopravy dramatický nepříznivější, jak v případě hluku. V případě emisí lze konstatovat, že 50 až 150 osobních automobilů vyprodukuje tolik škodlivin jako 1 nákladní automobil. Rozpětí je dáno kvalitou vozidla, kdy nejnižší hodnota platí pro nejekologičtější nákladní vozidla. Shrnutí: Čeká nás nárůst počtu vozidel a intenzit automobilové dopravy v řádech desítek procent, přičemž s ohledem na rozložení dopravy lze očekávat koncentraci těchto výkonů na vybraných tazích základní sítě. Procento nárůstu osobní automobilové dopravy je předpokládáno vyšší u osobní jak u nákladní automobilové dopravy. To je jeden z důvodů, proč je třeba hájit koridory potenciální dostavby a přestavby dopravní sítě a umožnit ve výhledu na základě skutečného vývoje dopravy, ekonomických možností a v té době platné legislativy rozhodnout o dalším postupu PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY Vstupním podkladem pro zjištění limitů z titulu ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí, ochrana ložisek nerostných surovin, vodních zdrojů, apod.byl koordinační výkres ZÚR OLK z aktualizace č.1 doplněný o aktuální data z ÚAP. Přehlednou tabulkou je dokladován přehled existujících limitů v řešeném území pro posuzované dopravní koridory: koridor 1, II/449, Uničov Litovel koridor 2, II/444, Uničov Úsov Mohelnice koridor 3, II/446 a II/448, Uničov Pňovice - Olomouc koridor 4, II/444 a I/46, Uničov Šternberk Olomouc 22

23 křížení limitu koridorem je označeno symbolem X, v případě, že se koridor nachází na hraně limitu, je toto označeno symbolem (X): dopravní koridor vybraný limit významný pro hodnocení dopadu stavby na životní prostředí a krajinu 1. II/449 Uničov Litovel 2. II/446, Uničov - Olomouc 3. II/444, Uničov Šternberk 4. II/444, Uničov Úsov Mohelnice chráněná oblast přirozené akumulace vod X X (X) X záplavové území Q100 X X X NATURA 2000 ptačí oblast X X (X) NATURA 2000 evropský významná lokalita X X X CHKO I. a II.zóna (X) (X) CHKO X X (X) výhradní bilancované ložisko nerostných surovin (X) X (X) nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin X dobývací prostor (X) chráněné ložiskové území (X) X (X) nadregionální a regionální prvky ÚSES X X X 23

24 2.10. HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY Dalším z podkladů pro hodnocení aktuálnosti přeložek a opatření pro omezení negativních vlivů dopravy byla hluková mapa Olomouckého kraje (Ecological Consulting, a.s.), z níž jsou citovány následující závěry. Hluková studie byla zpracována v roce 2007 s použitím výsledků sčítání v r.2005 a navazuje na předchozí etapu, v níž byly zpracovány hlukové mapy pro jednotlivé úseky komunikací II. a III. třídy v intravilánech dotčených obcí. Rozhodující pro návrh byly hodnoty vypočtené pro noční dobu. Limitní hodnoty jsou pro noc přísnější a u všech řešených úseků se tak staly rozhodujícími. Výstupem jsou tedy počty nadlimitně zatížených objektů u každého z řešených úseků a zároveň i odhad cen u jednotlivých protihlukových opatření (PHO). Navrhovaná protihluková opatření vycházely ze dvou podkladů: jedním podkladem je vypočtené zatížení vycházející z hlukových map, na jejímž základě byl proveden návrh individuálních protihlukových opatření (IPO) a protihlukových stěn (PHS) s návrhem realizace do konce roku druhým z důležitých podkladů je materiál převzatý ze Správy silnic olomouckého kraje Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, který obsahuje plán oprav silnic a návrhy obchvatů obcí s realizací do roku Tyto návrhy, které mají podstatný vliv na snížení hlučnosti u chráněných staveb, byly zahrnuty do navrhovaných protihlukových opatření. Všechna tato opatření jsou pro každou obec zpracována v tabulce zahrnující i zpracování ekonomických nákladů a počty chráněných osob. Rozhodujícím a nejčastějším opatřením jsou individuální protihluková opatření (výměna oken). Výměna nevyhovujících stávajících oken za zvukoizolační je ve většině případů jediné řešení hlukové situace. U změny povrchu se dá uvažovat zlepšení až o 3 db, pokud v původní vozovce byly výtluky, propadlé kanálové vpusti nebo byl povrch tvořen dlažebními kostkami. Zde je navrženo pouze užití jemnozrnného složení živičného krytu, či nově vyvíjeného složení směsi, kdy se místo určité frakce kameniva přidává recyklovaná pryž. Tato navrhovaná řešení vedou k částečnému snížení emisí hluku. U úseků komunikací, kde je uvažováno s výstavbou obchvatu a je k němu zpracována technická dokumentace spolu s finanční náročností investice, nebyla v intravilánu obce navrhována žádná doplňující protihluková opatření, protože realizace obchvatu může vést k výrazné změně 24

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Ing. Jitka Cvetlerová ředitelka Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Praha, 8.12.2009 Věc: Připomínky ke Konceptu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více