Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A."

Transkript

1 Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. TEXTOVÁ ČÁST 2012

2 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE: VŠEOBECNĚ VÝCHOZÍ PODKLADY 5 2. ANALYTICKÁ ČÁST ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI NÁVRHOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽKY SILNICE II/ PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA LITOVEL PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ OBCE ČERVENKA PŘELOŽKA NA ÚZEMÍ MĚSTA UNIČOV VYHODNOCENÍ A PŘÍPADNÁ AKTUALIZACE ŘEŠENÍ PŘELOŽEK SIL.I/46, II/444, II/446, II/447 A II/ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ VARIANTNÍHO PŘENESENÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE SILNICE II/449 NA SILNICI I/46, II/444, 446, 447, NÁVRH ETAPIZACE VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY K NÁVRHU PŘELOŽKY SIL.II/ ZÁVĚR 50 2

3 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Spolupráce: Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35 KÚ Olomouckého kraje Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, Ing.Nečas.Bedřich, UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1.2. VŠEOBECNĚ Předmětem zakázky bylo zpracování územní studie Prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov silnice R 35. Účelem územní studie bylo na základě vyhodnocení stávající dopravy, dopravního zatížení v daném území, vyhodnocení širších dopravních vazeb i posouzení předpokládaného vývoje v dopravě navrhnout s ohledem na veškeré aspekty v území nejoptimálnější dopravní řešení. Při hodnocení byla z hlediska ochrany území CHKO Litovelské Pomoraví a soustavy NATURA 2000 v území mezi městy Olomouc a Mohelnice prověřena možnost variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448. Součástí řešení bylo, i s ohledem na širší dopravní vazby v území, zapojení severního spoje (přeložky silnice II/448) na území Olomouce do systému dopravy v řešeném území. Výstupy studie budou využity k objektivizaci územního řešení silniční sítě na území Olomouckého kraje. Návrh přeložek zohlední nejen rozvojové záměry platné ÚPD a limity v území - zábor ZPF, vodní zdroje, zásoby nerostů, prvky územního systému ekologické stability a.j., ale i ostatní rozvojové záměry, které byly v rámci průzkumů zjištěny a specifikovány. Cílem bylo navrhnout takovou koncepci řešení dopravy, která by byla v souladu se společenskými zájmy na ochranu a rozvoj území (ochrana obcí a jeho obyvatel, ochrana přírody a krajiny a další). 3

4 V zásadě se jedná o prověření důvodnosti přeložky silnice II/449 v úseku Uničov silnice R35 vedené přes území CHKO Litovelské Pomoraví. Územní studie se týká některých měst a obcí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností měst Mohelnice, Uničov, Litovel, Šternberk a Olomouc. Výsledné řešení musí zajistit bezproblémovou dostupnost obslužnost území, umožní potřebné širší přepravní vazby, přitom v maximální možné míře zaručí žádoucí ochranu obyvatel v obcích, především s ohledem na hluk a prašnost, umožní potřebný rozvoj obcí, zaručí potřebnou ochranu přírody a krajiny, popř. dalších hodnot v území. Pro účely ekonomického vyhodnocení byl proveden odhad stavebních nákladů, výstupem je i návrh etapizace. podkladem pro návrh byla též hluková mapa Olomouckého kraje. Cílem studie bylo stabilizovat návrh dopravní infrastruktury při respektování legislativních předpisů a norem, požadavků Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje OLK. Dokumentace byla zpracována v těchto krocích: A) analytická část vstupní jednání, záměry z územních plánů dotčených obcí a měst, analýza, popis a hodnocení současné situace řešeného území, vývoj a prognóza zatížení na silniční síti a hodnocení naplnění kapacity dopravní sítě s výhledem do roku 2050 na podkladu výsledků sčítání dopravy v r.2010, vyhodnocení údajů o dopravní nehodovosti dle podkladů Policie ČR, vyhodnocení dříve provedených směrových průzkumů, rozbor výsledků sčítání obyvatelstva v r.2000 definice plošných a liniových limitů vyplývajících ze zákonů, hodnocení hluku dle hlukové mapy, vytipování problémových prvků jejichž řešení bude předmětem prací na návrhové části uzemní studie. B) návrhová část vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložky silnice II/449 vyhodnocení a případná aktualizace řešení přeložek sil.i/46, II/444, II/446, II/447 a II/448 v porovnání s územními plány dotčených měst a obcí, platnou územně plánovací dokumentací kraje 4

5 dopravně inženýrské posouzení variantního přenesení dopravní zátěže silnice II/449 na silnici I/46, II/444, 446, 447, 448, včetně posouzení potřeby řešení severního spoje Olomouce řešení event. střetů návrhů jednotlivých přeložek s limity a dalšími rozvojovými záměry v území; stanovení podmínek pro využití území, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí; základní ekonomická rozvaha pro jednotlivé varianty řešení. C) Závěr a shrnutí závěry hodnocení posuzovaných variant řešení doporučení na event.změny hájeného koridoru přeložek sil. sil.i/46, II/449, II/444, II/446, II/447 a II/448 dle platné ZÚR OLK a ÚPD obcí a měst návrh etapizace 1.3. VÝCHOZÍ PODKLADY Pro zpracování dokumentace byly použity níže uvedené dokumentace: ZÚR VÚC Olomoucké aglomerace platná ÚPD dotčených obcí Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha) Sčítání lidu, domů a bytů k , ČSÚ Malý lexikon obcí ČR, 2004 ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy informace a data poskytnuté objednatelem ÚPP-ÚG dopravy silnic II. a III.třídy na území Olomouckého kraje, UDI Morava, 2004 Hluková mapa Olomouckého kraje, Ecological Consulting, a.s.,

6 Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 Aktualizace cenových normativů dopravních staveb" - Ministerstvo dopravy ČR, 2007 údaje o nehodovosti doplňující průzkumy v terénu situační schémata byla zpracována s využitím podkladů Používané zkratky: KÚ OK Krajský úřad Olomouckého kraje RPDI roční průměr denních intenzit IAD ve voz/24 hod ÚPD územně plánovací dokumentace ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje Použité termíny: průtah vedení komunikace přes zastavěné či k zastavění určené území přeložka nová trasa vybudovaná v nové stopě homogenizace šířkového uspořádání změna prostorového uspořádání komunikačního tahu na navrhované parametry při přibližném zachování stávající trasy kategorie komunikace - šířkové uspořádání definované normovou kategorií dle ČSN nebo ČSN šířkou dopravního prostoru / návrhová rychlost (např. S 7,5/80). 2. ANALYTICKÁ ČÁST 2.1. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY A HIERARCHIE SILNIČNÍ SÍTĚ Sil.II/449 v úseku hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje - Uničov Litovel - R35 je řazena mezi tahy nadregionálního významu a je na ní sledována řada přeložek Dlouhá Loučka, Horní a Dolní Sukolom, Uničov, Uničov Střelice, Červenka a Litovel, které sledují homogenizaci tohoto tahu v koridoru R35 - Litovel Uničov Rýmařov Karlova Studánka m.j. i pro napojení Jeseníků. Tento tah kříží sil.ii/444 zajišťující vazby v koridoru Šternberk Uničov Úsov - 6

7 Mohelnice a II/446 zajišťující vazby v koridoru Olomouc - Pňovice - Uničov Šumperk též s řadou hájených koridorů přeložek. Pokračování tahu II/449 v úseku R35 Senice Slatinice Smržice II/150 je řazeno mezi hlavní tahy regionálního významu a i na něm je sledována řada přeložek. Pro přehlednost je schématem dokladováno cílové vedení jednotlivých silničních tahů. V návrhu řešení byla zohledněna hierarchie silniční sítě definovaná v rámci dokumentace ÚPP ÚG dopravy silnic II. a III.tříd na území OLK - viz.legenda: 7

8 Poznámka: Tahy zařazené do skupiny E1, E2 a R1 tvoří tzv. páteřní komunikační síť kraje. Páteřní síť kraje tvoří spolu se silnicemi II. a III.třídy zařazené do skupiny R2 tahy nadregionálního významu, K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu a K2 doplňkové tahy regionálního významu základní komunikační síť kraje. NÁVRH HIERARCHIE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ KRAJE Název Členění Charakteristika komunikací tahy evropského významu tahy republikového významu tahy krajského významu E1 tahy páteřní sítě TINA (tahy evropských multimodálních koridorů) E2 tahy doplňkové sítě TINA R1 tahy republikového významu R2 tahy nadregionálního významu K1 hlavní tahy regionálního (krajského) významu K2 doplňkové tahy regionálního významu Dálnice Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla Rychlostní komunikace, komunikace pro motorová vozidla, významné silnice I.třídy Ostatní silnice I.třídy a event. vybrané významné sil.ii.třídy Významné silnice II.třídy Ostatní silnice II.třídy a vybrané významné sil.iii.třídy Dopravní význam Komunikace evropského významu s významem pro zajištění republikových, krajských i lokálních vazeb Komunikace celostátního významu s vazbou do sousedních států a krajů Komunikace zajišťující napojení významných oblastí na nadřazenou síť 8

9 tahy lokálního významu L1 hlavní tahy lokálního významu L2 doplňkové tahy lokálního významu Významné silnice III.třídy (a málo významné silnice II.třídy s významem silnic III.třídy) Ostatní silnice III.třídy Komunikace zajišťující dopravní obsluhu území a jeho napojení na nadřazenou komunikační síť 2.2. POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE Stávající silniční síť dvoupruhových silnic II.třídy v řešeném území Pomoraví, v šířkovém uspořádání odpovídajícím přibližně S 6,5/60 až S 7,5/70, zůstala v zásadě beze změn, aktuální kvalitativní změnou je pouze dokončená modernizace tahu II/446 v úseku Olomouc Pňovice na normové parametry S 7,5/70. Dalším schématem je doložena plánovaná výstavba silniční sítě na území Olomouckého kraje dle podkladů ŘSaD ČR. Ze situace je zřejmé, že je plánována výstavba R35 v oblasti Křelova a východní obchvat sil.i/46 města Šumperk. 9

10 V současné době je ze strany orgánů ochrany přírody zpochybňováno plánování přeložek na tahu II/449 s odkazem na možnost pokrytí těchto vazeb vedením po alternativní trase s využitím silnic I/46, II/444, 446, 447, 448. Argumenty ochrany přírody k návrhu přeložky sil.ii/449 v Pomoraví, doložené přílohou v závěru zprávy, obsahují zejména následující body: výstavba obchvatu povede k nárůstu atraktivity tahu II/449 jako nové významné severojižní spojnice Polsko Uničov R35 Prostějov, s následným nárůstem kamionové dopravy výstavba obchvatu dokáže odklonit pouze tranzitní dopravu ale nikoliv cílovou a zdrojovou dopravu, která je předpokládána objemem 50 70% z celkových zátěží na průtahu výstavba obchvatu může být impulsem z pohledu ochrany přírody pro nežádoucí urbanizaci území mezi stávající zástavbou a přeložkou II/479 stavba obchvatu posílí stávající fragmentaci CHKO a vytvoří další migrační bariéru pro volně žijící organizmy Správa CHKO LP navrhuje vedení tranzitní dopravy s využitím tahu I/46 a II/444, tj. způsobem, který podle jeho názoru nezatíží CHKO a nebude mít na něj negativní vliv 2.3. VÝVOJ ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ Vstupní údaje o stávajícím dopravním zatížení dokládají výřezy kartogramu ze sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v r.2010 zajišťovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR obsažené v tabelární části C1. Vývoj v letech signalizuje v zásadě stagnaci zatížení komunikační sítě, na kterém se zřejmě podepsala současná hospodářská situace a nárůst cen pohonných hmot. Dílčí pokles hodnot zatížení na některých profilech může být do jisté míry dán i změnou metodiky sčítání. Při vyhodnocení sčítání v r došlo ke změně evidence nákladních souprav do výsledků. Dříve (r a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem). S ohledem na fakt, že se jedná o silniční tahy s intenzitami v rozpětí cca voz/24 hod (nejvyšší zatížení se týká průtahu Litovle), bude výstavba probíhat po etapách s přihlédnutím k reálnému efektu sledované výstavby. 10

11 Z hlediska aktuálnosti potenciálních přeložek sil.i/449 lze konstatovat, že prioritu měly mít původně přeložky v oblasti Červenky a Litovle jako záměry ve vazbě na rekonstrukci koridorové tratě č.270 a na připravovaná protipovodňová opatření v Pomoraví. Odsun realizace obchvatu Červenky v rámci koridorové železniční tratě, ke kterému došlo v důsledku nesouhlasu obce Červenka (obec požadovala vedení v jiné trasy než dle platné ÚPD), se však zřejmě na dlouhou dobu zakonzervoval současný stav v oblasti Červenky i v návazném území Litovle. V současné době není na komunikační síti v řešeném území žádná komunikační stavba charakteru obchvatu připravována. Komunikační síť krajských silnic II.třídy v řešené oblasti Pomoraví vykazuje poměrně vyrovnané zatížení, ve kterém se odráží přitažlivost jednotlivých center. Zátěže na kordonu Uničova (na vstupech do města) v r.2010 vykazují následující celkový celodenní objem ročních průměrů denních intenzit cca voz/24 hod rozdělený do jednotlivých směrů. Diskutovaná vazba směrem na Litovel se na tomto objemu podílí asi jednou pětinou, která odráží silnou vazbu dvou významných sídel Uničov a Litovel a vazbu na tah R35. Ostatní vazby vykazují nižší podíl. obec sil voz/24h podíl v % Litovel ,5 Pňovice ,7 Šternberk ,8 Paseky ,5 Rýmařov ,0 Šumperk ,8 Troubelice ,8 11

12 Medlov ,7 celkem Zajímavou charakteristikou je poměr objemů jednotlivých základních skupin dopravního proudu na vstupech od západu, jihu a východu, z něhož v oblasti Uničova vyplývá: na kordonu města Uničova vykazuje doprava relativně shodný poměr osobní (cca 80 až 84%) a celkových objemů nákladní dopravy bez autobusů a traktorů (cca 14 až 18%): o Mohelnice osobní 80,2% / nákladní17,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk osobní 80,7% / nákladní17,9% z celkového zatížení profilu o Želechovice osobní 83,1% / nákladní15,0% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka osobní 83,8% / nákladní14,1% z celkového zatížení profilu na kordonu města Uničova jsou však zřejmé rozdílné proporce u kamionové dopravy, které jsou reakcí na omezený podjezdný profil pod tratí ČD v Července. V průzkumu uváděné počty návěsů jsou možná průjezdy tahačů bez kamionu nebo chybové zápisy sčítačů: o Mohelnice 50 voz kamionů, tj.2,0% z celkového zatížení profilu o Šternberk 82 voz kamionů, tj.2,7% z celkového zatížení profilu o Želechovice 31 voz kamionů, tj.1,6% z celkového zatížení profilu o Litovel, Červenka 12 voz kamionů, tj.0,3% z celkového zatížení profilu 12

13 u intenzit návěsových vozidel je vidět dílčí převody vazeb z II/449 na ostatní tahy sil.ii.tříd vyplývající z omezených až znemožněných podmínek průjezdu výškově limitovaným profilem podjezdu pod tratí v Července (a zřejmě i v Mohelnici). Uváděný počet 12 vozidel návěsových vozidel je dán buď chybou zápisu nebo se jednalo pouze o tahač bez návěsu nebo jiné vozidlo typu NS, které mohlo projet např.tahač s nízkým návěsem pro převoz stavební techniky a.j. je však třeba vnímat, že z hlediska intenzit se u kamionové dopravy jedná jen o malou skupinu vozidel, cca 5-10% z celkového objemu, u níž má omezený podjezdný profil v Července vliv na volbu trasy. Z návazného schématu, obsahujícího intenzity nákladní dopravy bez kamionové dopravy je zřejmé, že většina nákladní dopravy, t,j, cca 80-90% jejího objemu, využívá stávající síť tak, jak jsou vedeny její hlavní vazby., kdy na její vazby nemá vliv omezený podjezd pod železniční tratí v Července. 13

14 Podrobné výstupy ze sčítání v r.2010, použité pro tuto rekapitulaci současných dopravních vazeb, jsou obsahem tabulek a grafů v tabelární části RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z dosavadního vývoje zatížení komunikační sítě a podle aktuálních podkladů byly Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha přibližně v r.2000 definovány koeficienty zvýšení dopravního výkonu automobilové dopravy pro období ROK DRUH VOZIDEL VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2000 POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM POČET VOZIDEL PROBĚH KM/ROK DOPRAVNÍ VÝKON MIL VOZKM SKLADBA VOZOVÉHO PARKU % SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU% TĚŽKÁ ,5 20,1 OSOBNÍ ,6 79,3 MOTO ,9 0,6 CELKEM TĚŽKÁ ,06 1,09 1,15 8,9 16,9 OSOBNÍ ,29 1,11 1,43 85,6 82,7 MOTO ,6 0,5 CELKEM ,24 1, TĚŽKÁ ,06 1,14 1,21 8,7 16,4 OSOBNÍ ,33 1,17 1,56 85,9 83,2 MOTO ,4 0,4 CELKEM ,28 1, TĚŽKÁ ,07 1,19 1,28 8,7 16,1 14

15 2040 OSOBNÍ ,34 1,25 1, ,5 MOTO ,3 0,4 CELKEM ,29 1, V současné době byly výše uvedené údaje aktualizovány v rámci TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Ze srovnání těchto dvou podkladů vyplývá trend pozorovatelný již od 50 let minulého století, kdy je reálným vývojem neustále posouvána hranice saturace. Např. růstový koeficient osobní dopravy pro období 2005/2040 se oproti původní hodnotě 1,68 zvyšuje na 1,84. I to je jeden z důvodů, proč je nutno alespoň územně hájit potenciální dopravní koridory pro dostavbu a modernizaci silniční sítě. VÝHLEDOVÉ RŮSTOVÉ KOEFICIENTY DOPRAVY Z R.2011 ROK DRUH VOZIDEL dálnice Silnice I.třídy Silnice II a III.třídy TĚŽKÁ 1,0 1,0 1,0 OSOBNÍ 1,0 1,0 1,0 CELKEM 1,0 1,0 1,0 TĚŽKÁ 1,14 1,09 1,06 OSOBNÍ 1,17 1,16 1,15 CELKEM 1,16 1,15 1,13 TĚŽKÁ 1,21 1,14 1,09 OSOBNÍ 1,43 1,40 1,36 CELKEM 1,36 1,34 1,32 TĚŽKÁ 1,26 1,18 1,11 OSOBNÍ 1,69 1,64 1,58 CELKEM 1,55 1,54 1,51 TĚŽKÁ 1,31 1,21 1,13 OSOBNÍ 1,91 1,84 1,76 CELKEM 1,70 1,70 1,67 TĚŽKÁ 1,35 1,24 1,15 OSOBNÍ 2,07 1,98 1,90 CELKEM 1,82 1,83 1, ROZBOR VÝSLEDKŮ PŘEDCHOZÍCH SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ Předmětem průzkumu bylo provedení křižovatkových sčítání v centru města na obvodu jeho historického jádra a směrový průzkum metodou zápisu SPZ pro zjištění základních vazeb tranzitní a zdrojové + cílové dopravy. Průzkum byl proveden ve čtvrtek dne v období ranní (6,00-7,30) a odpolední ( ) dopravní špičky, počasí v době průzkumu bylo příznivé, dopravní 15

16 situace ve městě nebyla ovlivněna žádnou nestandardní situací. Volbou profilů bylo sledováno získání údajů pro kvalifikovaný odhad efektu sledovaných přeložek tahů silnic II.třídy. Závěry vyhodnocení směrového průzkumu: nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr od Mohelnice(93), Litovle (72) a Šternberku (59), v odpolední dopravní špičce Litovel (213), Šternberk (129), Mohelnice (126), Unex (108), Šumperk (100) a průmyslová zóna (74). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (vyjíždějící z Uničova) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr Litovel (39), Mohelnice (23), Šumperk (22), v odpolední dopravní špičce Šternberk (122), Litovel (104), Šumperk (86) a Mohelnice (86). nejsilnější vazby osobních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou směr Mohelnice Šternberk (30), Šternberk Mohelnice (30), Litovel Šumperk (23), v odpolední dopravní špičce - Mohelnice Šternberk (49), Šternberk Mohelnice (43), Litovel Šumperk (40), Šumperk Litovel (28), Šternberk Šumperk (40), Šumperk Šternberk (32) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky cílové dopravy (přijíždějící do Uničova) jsou směr od Šumperku a Želechovic (5), odpolední dopravní špičky cílové dopravy Šternberk (16), Troubelic (8) a Mohelnice (8) nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky zdrojové dopravy (odjíždějící z Uničova) jsou směr Litovel (7) a Mohelnice (7), odpolední dopravní špičky zdrojové dopravy Litovel (12), Šumperk (11), Želechovice (9). nejsilnější vazby nákladních vozidel ranní dopravní špičky tranzitní dopravy (projíždějící Uničovem) jsou v pořadí od nejsilnější vazby směr průmyslová zóna Mohelnice(9), Mohelnice průmyslová zóna (8), Rýmařov Mohelnice (8), Litovel Mohelnice (8) a Šumperk Šternberk (5), odpolední dopravní špičky tranzitní dopravy Mohelnice Šternberk (9), Šternberk Mohelnice (9), Šumperk Litovel (5) a Šternberk Šumperk (5) společným rysem výsledků v období ranní i odpolední dopravní špičky je cca 50 60% objem dopravy která má zdroj či cíl na území Uničova. Pozn.: Číslo v závorce určuje počet osobních nebo nákladních vozidel, která projela daným směrem v období dopolední nebo odpolední sčítané dopravní špičky. 16

17 Zjištěné údaje o směrování dopravy byly použity pro prvotní vyhodnocení odhad zatížení přeložky sil. II/449 v severozápadním kvadrantu města odvozená hodnota RPDI pro rok 2020 je 2070 osobních vozidel a 419 nákladních vozidel/24hod v obou směrech, což odpovídá cca 30% převedení dopravy města Uničova směrem od jihu. Odhad zatížení přeložky sil. II/444, t.j. východního obchvatu Uničova (kolem areálu UNEX) předpokládá převedení cca 28% dopravy směrem od jihovýchodu, což pro rok 2020 je 1496 osobních vozidel a 165 nákladních vozidel / 24 hod / v obou směrech DOPRAVNÍ VÝZNAM SEVERNÍHO OBCHVATU OLOMOUCE V rámci dokumentace Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2010 byly posuzovány různé varianty řešení severního obchvatu Olomouce. varianta 0 = síť roku 2030 není doplněna o stavby Ss (Severního spoje), varianta A = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss (včetně propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta B = síť roku 2030 doplněna o stavby Ss bez propojení Dobrovského a Pasteurovy mostem a ulicí Václava III.), varianta C = síť roku 2030, návrh nové trasy vedení Ss. Varianta 0 Varianta A 17

18 Varianta B Varianta C Varianta A má největší efekt pro zlepšení dopravní, hlukové a imisní situace v Pasteurově a Komenského ulici, na ulicích Dobrovského, Studentská, Palackého, Litovelská a Svatoplukova přináší jen malé zlepšení. Přináší nové hlukové a imisní zatížení do oblastí sídlišť Černá cesta a Lazce, rodinné zástavby Lazců a do ulice Václava III. Varianta A zlepšuje velmi mírně vliv na zdraví obyvatel a je doporučena pro další hájení. Z hlediska napojení sil.ii/446 ze směru od Uničoval a Pňovic vykazují všechny varianty severního spoje Olomouce v zásadě shodné zatížení sil.ii/446. Vybudováním severního obchvatu nelze očekávat žádnou změnu, která by zásadním způsobem změnila atraktivitu příjezdu od Uničova do Olomouce VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V R.2000 Z lexikonu obcí pro r.2004 byly převzaty rámcové údaje o počtu obyvatel, ze kterých vyplývá určující postavení měst Litovel a Uničov s počtem obyvatel a osob. 18

19 Z podkladů sčítání obyvatelstva v r.2000 byly vyhodnoceny významné vazby pravidelné dojížďky do zaměstnání a do škol v objemech nad 50 cest /24 hod. zjištěné údaje jsou obsahem situačních schémat v tabelární části. Z podkladů lze odvodit následující závěry: ze směrování pravidelné dojížďky do Uničova do práce či školy vyplývá relativně rovnovážný stav s výraznějším podílem i menších, ale blízkých obcí s objemy do 250 osob/24 hod z hlediska pravidelné vyjížďky z Uničova do práce či školy jsou podstatné tři směry a to Litovel, Šternberk a Olomouc s objemy cca osob/24 hod obdobné parametry vykazuje i Litovel. Opět se tu projevuje silná vazba na Uničov a dále pak na Olomouc. vazby ostatních menších obcí v řešeném území a to zejména na Olomouc již vykazují menší hodnoty a to přibližně do 100 osob/24 hod 19

20 20

21 2.8. VÝHLEDOVÝ RŮST DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dopravní výkon automobilové dopravy Z rozboru současného stavu vývoje automobilizace a ze zpracovaných prognóz lze odvodit následující závěry pro další vývoj automobilové dopravy : současný stupeň automobilizace v Olomouckém kraji je odhadován na úrovni cca 1 : 2,7, t.j. 1 osobní automobil na 2,7 obyvatel, výhledový stupeň automobilizace v horizontu r : 2 až 1,5, což prezentuje oproti současnosti nárůst počtu osobních vozidel o cca 35 až 69% (pro ilustraci lze uvést, že v odhady saturace vybavení domácností v 60.letech byly 1 :7) průměrné proběhy v ČR v posledních 10 letech stagnují a nemá na ně vliv ani růst cen PHM a pohybují se okolo 9000 km/ročně, pro informaci lze uvést, že v Německu proběhy dosahují cca km/ročně, což je hodnota o cca 45% vyšší, z hlediska výhledu lze konstatovat, že v prognóze MD ČR je předpokládán v letech nárůst dopravního výkonu osobní automobilové dopravy cca 70% 21

22 Vliv dopravy na hlukové a imisní koncentrace v případě hluku obecně platí, že 10 osobních automobilů způsobí hluk 1 nákladního automobilu, což ale nemusí být pro hodnocení nočního období, kdy úměra 10x10 OV = 1 NV nemusí platit (faktor rušivosti při průjezdu nákladního vozidla), v případě emisí je tato úměra výrazně horší. Dokládá to produkce NO2, jako typické složky emisí v g/km při 50km/hod, pro předpis Euro 4 (2011)/ Euro 3 (2000)/Euro1 (1995): o osobní automobil benzin 0,0024 / 0,0020 / 0,0104 o osobní automobil diesel 0,0256 / 0,0380 / 0,1070 o těžký nákladní automobil diesel 0,0990 / 0,1314 / 1,5866 o autobus 0,2145 / 0,2860 / 0, o poměr těžký nákladní diesel / osobní benzin 41 / 66 / 152 z výše uvedeného vyplývá, že u emisí je poměr škodlivosti osobní a nákladní dopravy dramatický nepříznivější, jak v případě hluku. V případě emisí lze konstatovat, že 50 až 150 osobních automobilů vyprodukuje tolik škodlivin jako 1 nákladní automobil. Rozpětí je dáno kvalitou vozidla, kdy nejnižší hodnota platí pro nejekologičtější nákladní vozidla. Shrnutí: Čeká nás nárůst počtu vozidel a intenzit automobilové dopravy v řádech desítek procent, přičemž s ohledem na rozložení dopravy lze očekávat koncentraci těchto výkonů na vybraných tazích základní sítě. Procento nárůstu osobní automobilové dopravy je předpokládáno vyšší u osobní jak u nákladní automobilové dopravy. To je jeden z důvodů, proč je třeba hájit koridory potenciální dostavby a přestavby dopravní sítě a umožnit ve výhledu na základě skutečného vývoje dopravy, ekonomických možností a v té době platné legislativy rozhodnout o dalším postupu PLOŠNÉ A LINIOVÉ LIMITY Vstupním podkladem pro zjištění limitů z titulu ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí, ochrana ložisek nerostných surovin, vodních zdrojů, apod.byl koordinační výkres ZÚR OLK z aktualizace č.1 doplněný o aktuální data z ÚAP. Přehlednou tabulkou je dokladován přehled existujících limitů v řešeném území pro posuzované dopravní koridory: koridor 1, II/449, Uničov Litovel koridor 2, II/444, Uničov Úsov Mohelnice koridor 3, II/446 a II/448, Uničov Pňovice - Olomouc koridor 4, II/444 a I/46, Uničov Šternberk Olomouc 22

23 křížení limitu koridorem je označeno symbolem X, v případě, že se koridor nachází na hraně limitu, je toto označeno symbolem (X): dopravní koridor vybraný limit významný pro hodnocení dopadu stavby na životní prostředí a krajinu 1. II/449 Uničov Litovel 2. II/446, Uničov - Olomouc 3. II/444, Uničov Šternberk 4. II/444, Uničov Úsov Mohelnice chráněná oblast přirozené akumulace vod X X (X) X záplavové území Q100 X X X NATURA 2000 ptačí oblast X X (X) NATURA 2000 evropský významná lokalita X X X CHKO I. a II.zóna (X) (X) CHKO X X (X) výhradní bilancované ložisko nerostných surovin (X) X (X) nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin X dobývací prostor (X) chráněné ložiskové území (X) X (X) nadregionální a regionální prvky ÚSES X X X 23

24 2.10. HODNOCENÍ HLUKU DLE HLUKOVÉ MAPY Dalším z podkladů pro hodnocení aktuálnosti přeložek a opatření pro omezení negativních vlivů dopravy byla hluková mapa Olomouckého kraje (Ecological Consulting, a.s.), z níž jsou citovány následující závěry. Hluková studie byla zpracována v roce 2007 s použitím výsledků sčítání v r.2005 a navazuje na předchozí etapu, v níž byly zpracovány hlukové mapy pro jednotlivé úseky komunikací II. a III. třídy v intravilánech dotčených obcí. Rozhodující pro návrh byly hodnoty vypočtené pro noční dobu. Limitní hodnoty jsou pro noc přísnější a u všech řešených úseků se tak staly rozhodujícími. Výstupem jsou tedy počty nadlimitně zatížených objektů u každého z řešených úseků a zároveň i odhad cen u jednotlivých protihlukových opatření (PHO). Navrhovaná protihluková opatření vycházely ze dvou podkladů: jedním podkladem je vypočtené zatížení vycházející z hlukových map, na jejímž základě byl proveden návrh individuálních protihlukových opatření (IPO) a protihlukových stěn (PHS) s návrhem realizace do konce roku druhým z důležitých podkladů je materiál převzatý ze Správy silnic olomouckého kraje Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje, který obsahuje plán oprav silnic a návrhy obchvatů obcí s realizací do roku Tyto návrhy, které mají podstatný vliv na snížení hlučnosti u chráněných staveb, byly zahrnuty do navrhovaných protihlukových opatření. Všechna tato opatření jsou pro každou obec zpracována v tabulce zahrnující i zpracování ekonomických nákladů a počty chráněných osob. Rozhodujícím a nejčastějším opatřením jsou individuální protihluková opatření (výměna oken). Výměna nevyhovujících stávajících oken za zvukoizolační je ve většině případů jediné řešení hlukové situace. U změny povrchu se dá uvažovat zlepšení až o 3 db, pokud v původní vozovce byly výtluky, propadlé kanálové vpusti nebo byl povrch tvořen dlažebními kostkami. Zde je navrženo pouze užití jemnozrnného složení živičného krytu, či nově vyvíjeného složení směsi, kdy se místo určité frakce kameniva přidává recyklovaná pryž. Tato navrhovaná řešení vedou k částečnému snížení emisí hluku. U úseků komunikací, kde je uvažováno s výstavbou obchvatu a je k němu zpracována technická dokumentace spolu s finanční náročností investice, nebyla v intravilánu obce navrhována žádná doplňující protihluková opatření, protože realizace obchvatu může vést k výrazné změně 24

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH

Průvodní zpráva ANALÝZA VARIANT KORIDORŮ RYCHLOSTNÍ SILNICE R11 OBSAH OBSAH OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 1.1. STAVBA... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZHOTOVITEL... 2 2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE...3 2.1. VZTAH K PROGRAMU ROZVOJE SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ... 3 2.2. ÚČEL STUDIE

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více