1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)"

Transkript

1 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR s doplněným variantním řešením - silnice I/18 upřesnění řešení křižovatky - nemá dopady na ZÚR - silnice I/61 nově navrhované řešení v prostoru Buštěhradu s tím, že trasa silnice I/61 je vedena severním obchvatem Buštěhradu s napojením na silnici R7 v MÚK Stehelčeves a stávající trasa dříve uvažovaná k přestavbě by zůstala ponechána v současném stavu - napojení letiště Praha (přestavba MÚK) nemá dopady na ZÚR - silnice I/3 v prostoru Benešova upřesnění záměru ZÚR 1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, ) - doplňující návrhy na zkapacitnění některých úseků silnic jdou nad rámec ZÚR a jsou to náměty, které je nutno podrobit dalšímu prověřování - návrh na doplnění přeložky silnice II/244 záměr je zapracován v ZÚR jako územní rezerva - návrh na doplnění propojení silnic I/9 a I/16 Vavřineč Záboří tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na vzdálený časový horizont její možné realizace - návrh na doplnění přeložky silnice II/333 (dnes I/2) do obchvatové trasy Říčan tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na její problematické projednávání - návrh doplnění přeložky silnice I/9 v prostoru Liběchova tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na vzdálený časový horizont případné realizace a s ohledem na nižší dopravní význam této silnice - návrh na doplnění přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem silniční okruh Prahy návrh řeší pouze odlehčení na průjezdu obce Podolánky a Dřevčice; zde se jeví vhodnější řešení prověřované ve studii Suburbanizace (AURS 2010) 2) Studie prověření trasy komunikace II/116 v úseku Hlásná Třebáň Jinočany (Pragoprojekt a.s ) - v úsecích A, B, C, tedy v úseku Řevnice Kuchař (jih) je navrhované řešení upřesněním návrhu ZÚR, které je akceptovatelné - v úsecích D, E, F, tedy v úseku Kuchař (jih) Jinočany je návrh rozsahu přeložek neúměrný významu silnice, což by bez možné etapizace vedlo k časovému odsunu případné realizace; zde se jeví vhodnější řešení prověřované ve studii Suburbanizace (AURS 2010) 3) Studie Suburbanizace (AURS ) - studie dopravních vazeb v prostoru Rudná Kuchař Jinočany je alternativním řešením vedení silnic II/116 a II/101 v daném prostoru, kde oproti návrhu studie Pragoprojektu je rozsah přeložek minimalizován a řešení umožňuje i etapovitost výstavby. Výrazně nižší investiční náročnost tohoto řešení by měla přispět i k časové reálnosti záměru. 89

2 - studie dopravních vazeb v prostoru Brandýs nad Labem Praha řeší problematiku současné silnice II/610 a oproti návrhu studie SUDOP a.s. a CityPlan je její přeložení směrováno do křižovatky se silničním okruhem u Přezletic, kam je směrována i územní rezerva přeložky silnice II/244 od Kostelce nad Labem. Napojení do této MÚK má přímou vazbu na vnitřní komunikační systém Prahy. - studie dopravních vazeb v prostoru Jesenice - Kamenice - Modletice je možným řešením pro odlehčení stávající silnice II/603 a to z prostoru nejsilnějšího osídlení s vazbou na dálnici D1 a silniční okruh Prahy - MetroBus Jesenice Praha - terminál Bus a záchytné parkoviště u Jesenice je zásadním řešením pro zkvalitnění příměstské dopravy a odlehčení stávající trasy silnice II/603 v radiálním směru na Prahu, kde je vedena silně zastavěným územím 4) Generel splavnění Labe a Vltavy (Vodní cesty a.s ) - je nutné zvážit aktuálnost potřeby zapracování tohoto záměru do ZÚR Silniční doprava a) Dálnice V území je vedení stávajících dálnic D1, D5, D8 a D11 plně stabilizováno a úpravy na nich se týkají pouze doplnění některých mimoúrovňových křižovatek. Jedinou navrhovanou dálnicí v území je dálnice D3 jejíž koridor je již územně stabilizovaný. Její realizace bude mít výrazné dopady pro snížení dopravního zatížení stávající silnice I/3 a snížení zatížení vstupu dálnice D1 na Prahu. Z hlediska obslužnosti území výrazným způsobem zlepšuje dostupnost zejména západní části okresu Benešov. b) Rychlostní silnice V území je vedení stávajících úseků rychlostních silnic R4, R6, R7, R10 a R1 stabilizováno a předpokládá se jejich dostavba o chybějící úseky zejména v okrajovém území kraje. Zcela zásadní je realizace silničního okruhu (R1) Prahy, který umožní propojení veškerých radiálních tras po okraji území Prahy. Navrhované trasy rychlostních silnic jsou na území kraje územně stabilizovány. S ohledem na širší dopravní vazby do území zasahuje jižní varianta koridoru rychlostní silnice R35. Vzhledem k neujasněnosti problematiky jejího vedení na území Královéhradeckého a Libereckého kraje je tato uvažována v kategorii územních rezerv. c) Silnice I. třídy Doplňují základní síť dálnic a rychlostních silnic a umožňují propojení významných center osídlení a to nejen na území kraje. U nich je obecně sledováno jejich zkapacitnění, odstranění závadových úseků a přeložení jejich tras mimo zastavěné území sídel s cílem dosažení odpovídajících návrhových parametrů. Zkvalitnění této sítě silnic je nezbytné pro zrychlení a kvalitu dostupnosti území. Výjimkou jsou silnice I/2 v úseku Praha Kutná Hora a I/9 v úseku Mělník Dubá, které jsou z důvodu neodpovídajících (a v podstatě i neodstranitelných) parametrů navrženy k převedení do silnic II.třídy. Silnice I/2 naopak nabývá na významu od silnice I/38 na východ pro propojení Pardubic. Některé úseky silnic I.třídy budou následně nahrazeny souběžnými trasami rychlostních silnic, to se týká silnic I/6 a I/7, a tyto budou ve stávajících trasách převedeny do silnic II.třídy, jejichž potřebám plně vyhovují. U silnice I/3 zůstane její zatřídění zachováno, vzhledem k odlehlosti dálnice D3 od její současné trasy. Z problematických úseků, které zatím nejsou plně územně stabilizovány je to problematika vedení silnic I/9 a I/16 na území města Mělníka a otázka úprav silnice I/12 v úseku Úvaly Kolín v souvislosti s jejím cílovým šířkovým uspořádáním. 90

3 d) Silnice II.třídy Jsou rozhodující pro dopravní obsluhu jednotlivých sídel v území zejména ve vazbě na nadřazenou síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy. Jejich kvalita a dopravní význam souvisí s hustotou osídlení a konfigurací terénu. Tyto silnice je možné podle jejich dopravního významu rozdělit na silnice II.třídy dopravně velmi významné (krajského významu), silnice II.třídy významné (regionálního významu) a silnice II.třídy ostatní (místního významu). Podle tohoto členění je dán i rozsah nezbytných investic do sítě těchto silnic. U silnic první kategorie je nutné sledovat jejich zkapacitnění a zkvalitnění obdobně jako u silnic I.třídy, to znamená realizaci i větších přeložek mimo zastavěná území sídel s cílem dosáhnout rychlé a kvalitní dopravní obsluhy území. U druhé kategorie silnic je rozsah nezbytných přeložek výrazně nižší a je závislý v podstatě na závažnosti dopravních závad na jejich současném vedení. U silnic třetí kategorie lze předpokládat jejich stabilizaci v jejich trasách s minimálním rozsahem přeložek, odstraňující současné bodové závady a zlepšení jejich zejména šířkových parametrů. Tento princip byl v zásadě sledován při návrzích jednotlivých VÚC, ale ne vždy na stejné úrovni. Především kvalitní síť silnic II.třídy ve vazbě na nadřazený systém je rozhodující pro dopravní dostupnost území. Mezi území se špatnou dopravní dostupností se tak řadí jižní a západní část Rakovnicka, prostor Mšenska, jižní část Kutnohorska a střední Povltaví, tedy část území Příbramska a Benešovska Železniční doprava a) Vysokorychlostní tratě S realizací těchto tratí se uvažuje v dlouhodobějším časovém horizontu a to ve směrech Praha - Ústí n. Labem Drážďany Berlín, Praha - Brno Vídeň a Praha - Plzeň Norimberk/Mnichov. Z hlediska dlouhodobějšího rozvoje je nutné tyto koridory územně stabilizovat. Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se SŽDC připravuje aktualizaci studie VRT pro úsek Praha Lovosice, s předpokládaným dokončením koncem roku b) Celostátní tratě Prioritním záměrem v střednědobém horizontu je modernizace hlavních železničních koridorů, modernizace ostatních tratí celostátního významu. Na území kraje se jedná o tratě I. koridoru (Děčín Praha Česká Třebová Brno Břeclav), III. koridoru (Cheb Plzeň Praha Česká Třebová Přerov Ostrava) a IV. koridoru (Děčín Praha České Budějovice Horní Dvořiště). Pro tyto koridory byl stanoven program jejich přestavby ve dvou dimenzích a to modernizace (celková kvalitativní přestavba trati pro rychlosti do 160 km/h s případnými místními přeložkami tratě) a optimalizace (celková přestavba trati ve stávající ose se zachováním současné nejvyšší traťové rychlosti). Na tratích č. 010 (011) a č.090 již proběhla modernizace trati na návrhovou rychlost 160 km/hod a tak se přestavba dotýká současné trati č.170 Praha Plzeň a zejména pak trati č. 221, 220 Praha Benešov České Budějovice Horní Dvořiště, kde v zásadním řešení představuje zdvojkolejnění, úplnou elektrifikaci trati a zajištění podmínek pro zásadní zvýšení traťové rychlosti. Mezi Bystřicí a Voticemi je již modernizace tohoto úseku ve fázi realizace. Na stávajícím dvoukolejném elektrifikovaném tratě (Praha -) severní hranice okresu Benešov Čerčany - Benešov již přestavba v úrovni optimalizace byla realizována. Pro možnost zkapacitnění IV. tranzitního koridoru je paralelně se stávající optimalizovanou tratí v úseku Praha Benešov výhledově respektována územní ochrana pro novou výhledovou dvojkolejnou trať pro rychlost km/hod. v ose Praha Říčany - Stránčice - Čerčany - Bystřice u Benešova s napojením do optimalizované a modernizované tratě. Nová trať je v úseku Praha Bystřice u Benešova navrhována pro rychlost cca 200 km/hod.. Na ostatních tratích celostátního významu je dán jejich významem a potřebami a to 91

4 především odstranění trvalých omezení rychlosti, elektrizace a nahrazení dožitých zařízení. Významným záměrem zkvalitňující dopravní obslužnost území jsou úpravy na trati č.120 (Praha Kladno Lužná u Rakovníka Žatec) a to záměr PRaK - rychlodrážní spojení lokality letiště Ruzyně a Kladna s centrem města. Nová trasa je již v úseku žst. Praha Ruzyně letiště žst. Jeneč (Hostivice) územně stabilizována. Dále úprava trati č.231 (Lysá nad Labem Nymburk Kolín) realizací přeložky Čelákovice Mstětice s odstraněním protisměrných oblouků před žst. Čelákovice a zlepšení parametrů trasy pro rychlost 120 km/h. Z dalších uvažovaných či připravovaných investičních akcí na železničních tratí se jedná o přeložku trati Lysá n. L. Milovice a navazující stavbu nové trati Milovice Všejany tedy tzv. Všejanské spojky, představující propojení tratě č. 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín) a tratě č. 071 (Nymburk - Mladá Boleslav). Tento záměr umožní vedení dálkové dopravy do Mladé Boleslavi a Liberce po rychlostně a trakčně výhodnější trati. Z dalších záměrů jsou to pak uvažovaná spojka mezi tratěmi č. 010 a 230 východně od Kolína a nové napojení Kutné Hory na trať č c) Regionální tratě Jedná se o poměrně velmi hustou železniční síť jejíž význam je především v zajištění dopravní obsluhy území s napojením na centra osídlení a na tzv. uzlové body, které umožňují přestup mezi jednotlivými druhy doprav a především ve vazbě na tratě celostátního charakteru. Tyto tratě je třeba považovat za dlouhodobě stabilizované na nichž se nepředpokládá vložení investic na zlepšení stávajících parametrů, ale jejich uvedení do normového stavu. Tyto tratě tedy budou udržovány především v současném stavu a případné jejich úpravy nepřestavují nové územní nároky. Z hlediska zajištění dopravní obslužnosti řešeného území je významné zachování provozu na těchto tratích. Z předpokládaných úprav vedení regionálních železničních tratí je to přeložka železniční trati v úseku Mladá Boleslav - Řepov Kolomuty včetně nového předávacího kolejiště a rekonstrukce traťového úseku mezi stanicí Mladá Boleslav - hlavní nádraží a stanicí Mladá Boleslav a dále na trati č. 173 Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun je záměrem realizace tzv. Trianglu Nučice Rudná Zbuzany k odstraní úvraťových jízd. Problematika trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice je řešena v rámci návrhu tzv. Všejanské spojky Letecká doprava V území je v zásadě letecká doprava stabilizována. Největší co do rozlohy i kapacity je veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně. Z jeho tří vzletových a přistávacích drah je však pro své vhodné parametry (směr tangenciálně ku Praze, vhodné povětrnostní podmínky) využívána především VPD 06/24, protože většímu využití VPD 13/31 brání její směřování nad hustě zastavěné oblasti Prahy a VPD 04/22 je trvale uzavřena. V současné době je ale tato nejvyužívanější VPD přetížena a přilétající letadla musí často vyčkávat ve vzduchu, než na ně přijde řada na přistání. Pro umožnění dalšího nárůstu výkonů letiště je proto uvažováno o výstavbě paralelní VPD s VPD 06/24 s předpokládanými rozměry x 45 m, která by byla situována v osové vzdálenosti m jižně od stávající VPD 06/24. Realizace tohoto záměru by ovšem výrazně negativně ovlivnila životní prostředí v některých okolních obcích, především v Hostivici, Nebušicích a Suchdole. Je třeba dobře zvážit, zda se má Ruzyně dále rozrůstat, aby svou kapacitou dostihla velká letiště v sousedních zemích (např. Vídeň nebo Mnichov), která však proti ní mají lepší polohu vzhledem k okolní obytné zástavbě. Vhodnou alternativou se by mohlo být efektivnější využití potenciálu menších letišť, kterými je Středočeský kraj poměrně rovnoměrně pokryt. Z mezinárodních letišť je to veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště a neveřejná mezinárodní letiště (určená pouze pro určitý okruh uživatelů) Benešov, Letňany a Vodochody. U letiště Benešov je navrhováno jeho přeřazení mezi mezinárodní veřejná letiště, 92

5 přičemž pro zajištění vzrůstajících provozních potřeb je zde sledováno zpevnění a prodloužení vzletové a přistávací dráhy 06/24 z délky 730 m na celkovou délku 1150 m. O zařazení mezi mezinárodní veřejná letiště usiluje také letiště Vodochody. Dalšími letišti ve středních Čechách jsou veřejná vnitrostátní letiště Benešov, Bubovice, Kladno, Kolín, Letňany, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, Sazená, Slaný, Točná, Vlašim a Zbraslavice, neveřejné vnitrostátní letiště Hořovice, vojenská letiště Kbely a Čáslav a neprovozované letiště Milovice Vodní doprava Vodní doprava v současné době má minimální dopravní význam v porovnání se silniční či železniční dopravou a současný vývoj zatím nedává předpoklady pro její případný rozvoj. Klasifikace a jednotlivé zatřídění úseků Labské a Vltavské vodní cesty je dáno mezinárodními dohodami a pro úprava těchto tras byly také zpracovány potřebné podklady (Generel splavnění Labe a Vltavy, Vodní cesty a.s ), které řešily nezbytné úpravy vodních cest a to jednak úpravy související s dodržením doporučovaných směrových oblouků a dále týkajících se přestaveb jednotlivých plavebních komor či výstavby nových druhých komor. Z hlediska současného využívání vodních cest a s ohledem na značné investiční nároky přestavby vodní cesty na cílovou kategorii je z časového hlediska značně dlouhodobým záměrem. Středočeský kraj zpracoval zakázku Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj (Atelier T-plan, s.r.o. 2011). Výsledkem je doporučení aby Středočeský kraj v koordinaci s kraji Ústeckým a Pardubickým uplatnili v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje ČR požadavek na zpracování technického řešení LVC v parametrech třídy Va včetně prověření jeho technickoekonomických, územních a environmentálních aspektů (více v kapitole těchto podkladů) Dopravní infrastruktura - závěr Infrastruktura, zejména dopravní, je významným potenciálem pro rozvoj území neboť podstatně ovlivňuje realizaci vazeb v území i spojení s jinými regiony včetně sousedních zemí. Vzhledem k tomu, že podstatná část mezinárodní a republikové úrovně dopravních sítí vede do Prahy je jejich hustota v území Středočeského kraje vysoká. Statisticky sledované údaje kilometry sítě silnic či železnic mají omezenou vypovídací hodnotu, pokud k nim nepřiřadíme kvalitativní parametry. Relativně dobrá je situace u dálnic a rychlostních silnic (D, R), které jako nové stavby mají odpovídající parametry. Největším deficitem je zejména nedokončení silničního okruhu kolem Prahy a chybějící úseky radiál R 4, R 6 a R 7. Na území kraje zatím není žádný úsek dálnice D 3. U silnic I. třídy odpovídající parametry nemá (v celé trase) žádná silnice, neboť až na výjimky chybí obchvaty sídel. Významné souvislé úseky jsou zejména na trasách I/3 a I/16. Existující úseky dálnic a rychlostních silnic v řadě případů generují, často ve vazbě na MÚK, rozvoj ekonomických aktivit, zejména však v oblasti logistiky (vzhledem k vytvoření počtu a struktury pracovních míst to pro příměstské území Prahy nelze považovat za přínos). Naopak negativním důsledkem je vyšší zatížení sítí nákladní dopravou. V případě železnice byly na území kraje modernizovány (resp. optimalizovány) tratě ve směrech Ústí n. L. a Pardubice. Přestavbou však na nich nebyly dosaženy rychlostní parametry hlavních evropských tratí (dohoda AGC). Další dva koridory dálkové železniční dopravy (Plzeň, České Budějovice) jsou připravovány k přestavbě. Úsek Bystřice Votice je 93

6 již ve fázi realizace. Dokončena není přestavba železničního uzlu Praha, což negativně ovlivňuje i regionální železniční dopravu, která je vlastně v celém rozsahu vedena přes Prahu. Železniční doprava v podstatě rezignovala na vyšší podíl v logistice, která se stala téměř výhradní doménou kamionové přepravy. Významným deficitem jsou výstupní úseky dálkových tratí z Prahy, které bez ohledu na to zda budou mít vysokorychlostní parametry, je nezbytné vést v nových koridorech. Tím bude možné příměstské úseky stávajících tratí plně využít pro regionální hromadnou dopravu Veřejná dopravní infrastruktura změny zaznamenané v aktualizaci Silniční doprava: - obchvat Kolína stav, kromě navazujícího nadjezdu nad železniční tratí u MK - přeložka silnice II/125 Kolín již realizováno v rámci obchvatu Kolína - MÚK Čerčany na I/3 již ve fázi realizace

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 1) Podklady p edané od SD - silnice I/16 up esn ní zám ru ZÚR s dopln ným variantním ešením -

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy 1/34 Dokument pro společné zasedání Výboru pro dopravu Středočeského kraje a Výboru pro dopravu a evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 5. 2015 Požadavky na železniční infrastrukturu na území

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 PŘIPRAVOVANÉ STAVBY MODERNIZACE A OPTIMALIZACE IV. TRANZITNÍHO KORIDORU Ing. Michal Babič IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha 1. TROCHA HISTORIE Česká

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)

Více

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění)

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) Aktualizace č. 1 PÚR ČR Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) HLAVNÍ ZMĚNY Královéhradecký kraj ZÁVAZNOST PUR 31 odst. 4 stavebního zákona Politika územního rozvoje je závazná a pro rozhodování

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

4.1. Historie železnic na území našeho státu

4.1. Historie železnic na území našeho státu 4. Historie 4.1. Historie železnic na území našeho státu Vývoj železniční sítě na území našeho státu můžeme rozdělit do několika etap. Byl ovlivněn především státoprávním uspořádáním v konkrétních historických

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově

Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Průzkum: ve Středočeském kraji se nejlépe podniká v Benešově Tisková zpráva 21. listopadu 2012 Spokojenost podnikatelů s přístupem radnice, vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy nebo

Více