1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)"

Transkript

1 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR s doplněným variantním řešením - silnice I/18 upřesnění řešení křižovatky - nemá dopady na ZÚR - silnice I/61 nově navrhované řešení v prostoru Buštěhradu s tím, že trasa silnice I/61 je vedena severním obchvatem Buštěhradu s napojením na silnici R7 v MÚK Stehelčeves a stávající trasa dříve uvažovaná k přestavbě by zůstala ponechána v současném stavu - napojení letiště Praha (přestavba MÚK) nemá dopady na ZÚR - silnice I/3 v prostoru Benešova upřesnění záměru ZÚR 1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, ) - doplňující návrhy na zkapacitnění některých úseků silnic jdou nad rámec ZÚR a jsou to náměty, které je nutno podrobit dalšímu prověřování - návrh na doplnění přeložky silnice II/244 záměr je zapracován v ZÚR jako územní rezerva - návrh na doplnění propojení silnic I/9 a I/16 Vavřineč Záboří tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na vzdálený časový horizont její možné realizace - návrh na doplnění přeložky silnice II/333 (dnes I/2) do obchvatové trasy Říčan tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na její problematické projednávání - návrh doplnění přeložky silnice I/9 v prostoru Liběchova tato nebyla do ZÚR zapracována s ohledem na vzdálený časový horizont případné realizace a s ohledem na nižší dopravní význam této silnice - návrh na doplnění přeložky silnice II/610 v úseku Brandýs nad Labem silniční okruh Prahy návrh řeší pouze odlehčení na průjezdu obce Podolánky a Dřevčice; zde se jeví vhodnější řešení prověřované ve studii Suburbanizace (AURS 2010) 2) Studie prověření trasy komunikace II/116 v úseku Hlásná Třebáň Jinočany (Pragoprojekt a.s ) - v úsecích A, B, C, tedy v úseku Řevnice Kuchař (jih) je navrhované řešení upřesněním návrhu ZÚR, které je akceptovatelné - v úsecích D, E, F, tedy v úseku Kuchař (jih) Jinočany je návrh rozsahu přeložek neúměrný významu silnice, což by bez možné etapizace vedlo k časovému odsunu případné realizace; zde se jeví vhodnější řešení prověřované ve studii Suburbanizace (AURS 2010) 3) Studie Suburbanizace (AURS ) - studie dopravních vazeb v prostoru Rudná Kuchař Jinočany je alternativním řešením vedení silnic II/116 a II/101 v daném prostoru, kde oproti návrhu studie Pragoprojektu je rozsah přeložek minimalizován a řešení umožňuje i etapovitost výstavby. Výrazně nižší investiční náročnost tohoto řešení by měla přispět i k časové reálnosti záměru. 89

2 - studie dopravních vazeb v prostoru Brandýs nad Labem Praha řeší problematiku současné silnice II/610 a oproti návrhu studie SUDOP a.s. a CityPlan je její přeložení směrováno do křižovatky se silničním okruhem u Přezletic, kam je směrována i územní rezerva přeložky silnice II/244 od Kostelce nad Labem. Napojení do této MÚK má přímou vazbu na vnitřní komunikační systém Prahy. - studie dopravních vazeb v prostoru Jesenice - Kamenice - Modletice je možným řešením pro odlehčení stávající silnice II/603 a to z prostoru nejsilnějšího osídlení s vazbou na dálnici D1 a silniční okruh Prahy - MetroBus Jesenice Praha - terminál Bus a záchytné parkoviště u Jesenice je zásadním řešením pro zkvalitnění příměstské dopravy a odlehčení stávající trasy silnice II/603 v radiálním směru na Prahu, kde je vedena silně zastavěným územím 4) Generel splavnění Labe a Vltavy (Vodní cesty a.s ) - je nutné zvážit aktuálnost potřeby zapracování tohoto záměru do ZÚR Silniční doprava a) Dálnice V území je vedení stávajících dálnic D1, D5, D8 a D11 plně stabilizováno a úpravy na nich se týkají pouze doplnění některých mimoúrovňových křižovatek. Jedinou navrhovanou dálnicí v území je dálnice D3 jejíž koridor je již územně stabilizovaný. Její realizace bude mít výrazné dopady pro snížení dopravního zatížení stávající silnice I/3 a snížení zatížení vstupu dálnice D1 na Prahu. Z hlediska obslužnosti území výrazným způsobem zlepšuje dostupnost zejména západní části okresu Benešov. b) Rychlostní silnice V území je vedení stávajících úseků rychlostních silnic R4, R6, R7, R10 a R1 stabilizováno a předpokládá se jejich dostavba o chybějící úseky zejména v okrajovém území kraje. Zcela zásadní je realizace silničního okruhu (R1) Prahy, který umožní propojení veškerých radiálních tras po okraji území Prahy. Navrhované trasy rychlostních silnic jsou na území kraje územně stabilizovány. S ohledem na širší dopravní vazby do území zasahuje jižní varianta koridoru rychlostní silnice R35. Vzhledem k neujasněnosti problematiky jejího vedení na území Královéhradeckého a Libereckého kraje je tato uvažována v kategorii územních rezerv. c) Silnice I. třídy Doplňují základní síť dálnic a rychlostních silnic a umožňují propojení významných center osídlení a to nejen na území kraje. U nich je obecně sledováno jejich zkapacitnění, odstranění závadových úseků a přeložení jejich tras mimo zastavěné území sídel s cílem dosažení odpovídajících návrhových parametrů. Zkvalitnění této sítě silnic je nezbytné pro zrychlení a kvalitu dostupnosti území. Výjimkou jsou silnice I/2 v úseku Praha Kutná Hora a I/9 v úseku Mělník Dubá, které jsou z důvodu neodpovídajících (a v podstatě i neodstranitelných) parametrů navrženy k převedení do silnic II.třídy. Silnice I/2 naopak nabývá na významu od silnice I/38 na východ pro propojení Pardubic. Některé úseky silnic I.třídy budou následně nahrazeny souběžnými trasami rychlostních silnic, to se týká silnic I/6 a I/7, a tyto budou ve stávajících trasách převedeny do silnic II.třídy, jejichž potřebám plně vyhovují. U silnice I/3 zůstane její zatřídění zachováno, vzhledem k odlehlosti dálnice D3 od její současné trasy. Z problematických úseků, které zatím nejsou plně územně stabilizovány je to problematika vedení silnic I/9 a I/16 na území města Mělníka a otázka úprav silnice I/12 v úseku Úvaly Kolín v souvislosti s jejím cílovým šířkovým uspořádáním. 90

3 d) Silnice II.třídy Jsou rozhodující pro dopravní obsluhu jednotlivých sídel v území zejména ve vazbě na nadřazenou síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy. Jejich kvalita a dopravní význam souvisí s hustotou osídlení a konfigurací terénu. Tyto silnice je možné podle jejich dopravního významu rozdělit na silnice II.třídy dopravně velmi významné (krajského významu), silnice II.třídy významné (regionálního významu) a silnice II.třídy ostatní (místního významu). Podle tohoto členění je dán i rozsah nezbytných investic do sítě těchto silnic. U silnic první kategorie je nutné sledovat jejich zkapacitnění a zkvalitnění obdobně jako u silnic I.třídy, to znamená realizaci i větších přeložek mimo zastavěná území sídel s cílem dosáhnout rychlé a kvalitní dopravní obsluhy území. U druhé kategorie silnic je rozsah nezbytných přeložek výrazně nižší a je závislý v podstatě na závažnosti dopravních závad na jejich současném vedení. U silnic třetí kategorie lze předpokládat jejich stabilizaci v jejich trasách s minimálním rozsahem přeložek, odstraňující současné bodové závady a zlepšení jejich zejména šířkových parametrů. Tento princip byl v zásadě sledován při návrzích jednotlivých VÚC, ale ne vždy na stejné úrovni. Především kvalitní síť silnic II.třídy ve vazbě na nadřazený systém je rozhodující pro dopravní dostupnost území. Mezi území se špatnou dopravní dostupností se tak řadí jižní a západní část Rakovnicka, prostor Mšenska, jižní část Kutnohorska a střední Povltaví, tedy část území Příbramska a Benešovska Železniční doprava a) Vysokorychlostní tratě S realizací těchto tratí se uvažuje v dlouhodobějším časovém horizontu a to ve směrech Praha - Ústí n. Labem Drážďany Berlín, Praha - Brno Vídeň a Praha - Plzeň Norimberk/Mnichov. Z hlediska dlouhodobějšího rozvoje je nutné tyto koridory územně stabilizovat. Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se SŽDC připravuje aktualizaci studie VRT pro úsek Praha Lovosice, s předpokládaným dokončením koncem roku b) Celostátní tratě Prioritním záměrem v střednědobém horizontu je modernizace hlavních železničních koridorů, modernizace ostatních tratí celostátního významu. Na území kraje se jedná o tratě I. koridoru (Děčín Praha Česká Třebová Brno Břeclav), III. koridoru (Cheb Plzeň Praha Česká Třebová Přerov Ostrava) a IV. koridoru (Děčín Praha České Budějovice Horní Dvořiště). Pro tyto koridory byl stanoven program jejich přestavby ve dvou dimenzích a to modernizace (celková kvalitativní přestavba trati pro rychlosti do 160 km/h s případnými místními přeložkami tratě) a optimalizace (celková přestavba trati ve stávající ose se zachováním současné nejvyšší traťové rychlosti). Na tratích č. 010 (011) a č.090 již proběhla modernizace trati na návrhovou rychlost 160 km/hod a tak se přestavba dotýká současné trati č.170 Praha Plzeň a zejména pak trati č. 221, 220 Praha Benešov České Budějovice Horní Dvořiště, kde v zásadním řešení představuje zdvojkolejnění, úplnou elektrifikaci trati a zajištění podmínek pro zásadní zvýšení traťové rychlosti. Mezi Bystřicí a Voticemi je již modernizace tohoto úseku ve fázi realizace. Na stávajícím dvoukolejném elektrifikovaném tratě (Praha -) severní hranice okresu Benešov Čerčany - Benešov již přestavba v úrovni optimalizace byla realizována. Pro možnost zkapacitnění IV. tranzitního koridoru je paralelně se stávající optimalizovanou tratí v úseku Praha Benešov výhledově respektována územní ochrana pro novou výhledovou dvojkolejnou trať pro rychlost km/hod. v ose Praha Říčany - Stránčice - Čerčany - Bystřice u Benešova s napojením do optimalizované a modernizované tratě. Nová trať je v úseku Praha Bystřice u Benešova navrhována pro rychlost cca 200 km/hod.. Na ostatních tratích celostátního významu je dán jejich významem a potřebami a to 91

4 především odstranění trvalých omezení rychlosti, elektrizace a nahrazení dožitých zařízení. Významným záměrem zkvalitňující dopravní obslužnost území jsou úpravy na trati č.120 (Praha Kladno Lužná u Rakovníka Žatec) a to záměr PRaK - rychlodrážní spojení lokality letiště Ruzyně a Kladna s centrem města. Nová trasa je již v úseku žst. Praha Ruzyně letiště žst. Jeneč (Hostivice) územně stabilizována. Dále úprava trati č.231 (Lysá nad Labem Nymburk Kolín) realizací přeložky Čelákovice Mstětice s odstraněním protisměrných oblouků před žst. Čelákovice a zlepšení parametrů trasy pro rychlost 120 km/h. Z dalších uvažovaných či připravovaných investičních akcí na železničních tratí se jedná o přeložku trati Lysá n. L. Milovice a navazující stavbu nové trati Milovice Všejany tedy tzv. Všejanské spojky, představující propojení tratě č. 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín) a tratě č. 071 (Nymburk - Mladá Boleslav). Tento záměr umožní vedení dálkové dopravy do Mladé Boleslavi a Liberce po rychlostně a trakčně výhodnější trati. Z dalších záměrů jsou to pak uvažovaná spojka mezi tratěmi č. 010 a 230 východně od Kolína a nové napojení Kutné Hory na trať č c) Regionální tratě Jedná se o poměrně velmi hustou železniční síť jejíž význam je především v zajištění dopravní obsluhy území s napojením na centra osídlení a na tzv. uzlové body, které umožňují přestup mezi jednotlivými druhy doprav a především ve vazbě na tratě celostátního charakteru. Tyto tratě je třeba považovat za dlouhodobě stabilizované na nichž se nepředpokládá vložení investic na zlepšení stávajících parametrů, ale jejich uvedení do normového stavu. Tyto tratě tedy budou udržovány především v současném stavu a případné jejich úpravy nepřestavují nové územní nároky. Z hlediska zajištění dopravní obslužnosti řešeného území je významné zachování provozu na těchto tratích. Z předpokládaných úprav vedení regionálních železničních tratí je to přeložka železniční trati v úseku Mladá Boleslav - Řepov Kolomuty včetně nového předávacího kolejiště a rekonstrukce traťového úseku mezi stanicí Mladá Boleslav - hlavní nádraží a stanicí Mladá Boleslav a dále na trati č. 173 Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun je záměrem realizace tzv. Trianglu Nučice Rudná Zbuzany k odstraní úvraťových jízd. Problematika trati č. 232 Lysá nad Labem - Milovice je řešena v rámci návrhu tzv. Všejanské spojky Letecká doprava V území je v zásadě letecká doprava stabilizována. Největší co do rozlohy i kapacity je veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně. Z jeho tří vzletových a přistávacích drah je však pro své vhodné parametry (směr tangenciálně ku Praze, vhodné povětrnostní podmínky) využívána především VPD 06/24, protože většímu využití VPD 13/31 brání její směřování nad hustě zastavěné oblasti Prahy a VPD 04/22 je trvale uzavřena. V současné době je ale tato nejvyužívanější VPD přetížena a přilétající letadla musí často vyčkávat ve vzduchu, než na ně přijde řada na přistání. Pro umožnění dalšího nárůstu výkonů letiště je proto uvažováno o výstavbě paralelní VPD s VPD 06/24 s předpokládanými rozměry x 45 m, která by byla situována v osové vzdálenosti m jižně od stávající VPD 06/24. Realizace tohoto záměru by ovšem výrazně negativně ovlivnila životní prostředí v některých okolních obcích, především v Hostivici, Nebušicích a Suchdole. Je třeba dobře zvážit, zda se má Ruzyně dále rozrůstat, aby svou kapacitou dostihla velká letiště v sousedních zemích (např. Vídeň nebo Mnichov), která však proti ní mají lepší polohu vzhledem k okolní obytné zástavbě. Vhodnou alternativou se by mohlo být efektivnější využití potenciálu menších letišť, kterými je Středočeský kraj poměrně rovnoměrně pokryt. Z mezinárodních letišť je to veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště a neveřejná mezinárodní letiště (určená pouze pro určitý okruh uživatelů) Benešov, Letňany a Vodochody. U letiště Benešov je navrhováno jeho přeřazení mezi mezinárodní veřejná letiště, 92

5 přičemž pro zajištění vzrůstajících provozních potřeb je zde sledováno zpevnění a prodloužení vzletové a přistávací dráhy 06/24 z délky 730 m na celkovou délku 1150 m. O zařazení mezi mezinárodní veřejná letiště usiluje také letiště Vodochody. Dalšími letišti ve středních Čechách jsou veřejná vnitrostátní letiště Benešov, Bubovice, Kladno, Kolín, Letňany, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, Sazená, Slaný, Točná, Vlašim a Zbraslavice, neveřejné vnitrostátní letiště Hořovice, vojenská letiště Kbely a Čáslav a neprovozované letiště Milovice Vodní doprava Vodní doprava v současné době má minimální dopravní význam v porovnání se silniční či železniční dopravou a současný vývoj zatím nedává předpoklady pro její případný rozvoj. Klasifikace a jednotlivé zatřídění úseků Labské a Vltavské vodní cesty je dáno mezinárodními dohodami a pro úprava těchto tras byly také zpracovány potřebné podklady (Generel splavnění Labe a Vltavy, Vodní cesty a.s ), které řešily nezbytné úpravy vodních cest a to jednak úpravy související s dodržením doporučovaných směrových oblouků a dále týkajících se přestaveb jednotlivých plavebních komor či výstavby nových druhých komor. Z hlediska současného využívání vodních cest a s ohledem na značné investiční nároky přestavby vodní cesty na cílovou kategorii je z časového hlediska značně dlouhodobým záměrem. Středočeský kraj zpracoval zakázku Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj (Atelier T-plan, s.r.o. 2011). Výsledkem je doporučení aby Středočeský kraj v koordinaci s kraji Ústeckým a Pardubickým uplatnili v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje ČR požadavek na zpracování technického řešení LVC v parametrech třídy Va včetně prověření jeho technickoekonomických, územních a environmentálních aspektů (více v kapitole těchto podkladů) Dopravní infrastruktura - závěr Infrastruktura, zejména dopravní, je významným potenciálem pro rozvoj území neboť podstatně ovlivňuje realizaci vazeb v území i spojení s jinými regiony včetně sousedních zemí. Vzhledem k tomu, že podstatná část mezinárodní a republikové úrovně dopravních sítí vede do Prahy je jejich hustota v území Středočeského kraje vysoká. Statisticky sledované údaje kilometry sítě silnic či železnic mají omezenou vypovídací hodnotu, pokud k nim nepřiřadíme kvalitativní parametry. Relativně dobrá je situace u dálnic a rychlostních silnic (D, R), které jako nové stavby mají odpovídající parametry. Největším deficitem je zejména nedokončení silničního okruhu kolem Prahy a chybějící úseky radiál R 4, R 6 a R 7. Na území kraje zatím není žádný úsek dálnice D 3. U silnic I. třídy odpovídající parametry nemá (v celé trase) žádná silnice, neboť až na výjimky chybí obchvaty sídel. Významné souvislé úseky jsou zejména na trasách I/3 a I/16. Existující úseky dálnic a rychlostních silnic v řadě případů generují, často ve vazbě na MÚK, rozvoj ekonomických aktivit, zejména však v oblasti logistiky (vzhledem k vytvoření počtu a struktury pracovních míst to pro příměstské území Prahy nelze považovat za přínos). Naopak negativním důsledkem je vyšší zatížení sítí nákladní dopravou. V případě železnice byly na území kraje modernizovány (resp. optimalizovány) tratě ve směrech Ústí n. L. a Pardubice. Přestavbou však na nich nebyly dosaženy rychlostní parametry hlavních evropských tratí (dohoda AGC). Další dva koridory dálkové železniční dopravy (Plzeň, České Budějovice) jsou připravovány k přestavbě. Úsek Bystřice Votice je 93

6 již ve fázi realizace. Dokončena není přestavba železničního uzlu Praha, což negativně ovlivňuje i regionální železniční dopravu, která je vlastně v celém rozsahu vedena přes Prahu. Železniční doprava v podstatě rezignovala na vyšší podíl v logistice, která se stala téměř výhradní doménou kamionové přepravy. Významným deficitem jsou výstupní úseky dálkových tratí z Prahy, které bez ohledu na to zda budou mít vysokorychlostní parametry, je nezbytné vést v nových koridorech. Tím bude možné příměstské úseky stávajících tratí plně využít pro regionální hromadnou dopravu Veřejná dopravní infrastruktura změny zaznamenané v aktualizaci Silniční doprava: - obchvat Kolína stav, kromě navazujícího nadjezdu nad železniční tratí u MK - přeložka silnice II/125 Kolín již realizováno v rámci obchvatu Kolína - MÚK Čerčany na I/3 již ve fázi realizace

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 1) Podklady p edané od SD - silnice I/16 up esn ní zám ru ZÚR s dopln ným variantním ešením -

Více

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel KRAJ Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj Objednatel Středočeský kraj, Zborovská 11, 111 50 Praha 5 Zhotovitel Atelier T-plan,

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Příprava nových železničních staveb Dopravní sektorové strategie, 2 fáze Dopravní

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Koncepce přestavby železničního uzlu Praha

Koncepce přestavby železničního uzlu Praha Ing. Tomáš Slavíček SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov Koncepce ŽUP je letité téma Předem jest nade vší pochybnost patrno, že řešení pražské otázky nádražní jako každé jiné velkoměstské

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice v ČR Inovace & Železnice Vysokorychlostní železnice v ČR Ing. Pavel Surý Generální ředitel 13. 12. 2016 Praha Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/ /2013 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY Období 11/2009 10/2013 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), kdy je stanoveno,

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany

Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Českosaský projekt vysokorychlostní tratě Praha Drážďany Ing. Martin Švehlík Vedoucí oddělení koncepce VRT a technologického rozvoje Odbor strategie Ústí nad Labem 22. 6. 2017 Nařízení Evropského parlamentu

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Priority rozvoje železniční

Priority rozvoje železniční Priority rozvoje železniční dopravní cesty Ing. Petr Šlegr Dopravní komise Asociace krajů Poslání a vize SŽDC Poslání SŽDC plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

3.Trasy obchvatů 3.1.Východní sektor 3.2. Severozápadní sektor 3.3. Propočet obchvatů

3.Trasy obchvatů 3.1.Východní sektor 3.2. Severozápadní sektor 3.3. Propočet obchvatů OBSAH 1. Úvod 2. Návrh 3.Trasy obchvatů 3.1.Východní sektor 3.2. Severozápadní sektor 3.3. Propočet obchvatů 4. Závěr ČERVENEC 2014 Stránka 1 OBCHVAT TRANZITNÍ DOPRAVY HL. M. PRAHY 1. ÚVOD Problém obchvatu

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura

Územní plán Prahy a dopravní infrastruktura Územní plán rahy a dopravní infrastruktura Ing. Libor Šíma, odbor dopravy MHM Stavební fórum 12.5. 2011 Koncepční zásady důraz na atraktivní veřejnou dopravou zapojení železnice do MHD výrazný rozvoj tramvajové

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TUNELÁŘSK SKÉODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤS EVROPSKÝCH KORIDORŮ 2 ŽELEZNIČNÍ TRANZITNÍ KORIDORY ČESKÉ REPUBLIKY 3 NÁVAZNOST NA UZEL PRAHA

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech Název akce: Datum zpracování: Objednatel: Zhotovitel: Vedoucí projektu: Zpracovali: Externí spolupráce: Hlavní cíl: Studie VRT Analýza přepravních vztahů Prosinec 2006 Ministerstvo dopravy České republiky

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

Předpokládané datum ukončení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení Předpokládané datum zahájení D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Č.j.: HAUP/7110/152849/12-Le Liberec, dne 08. 11. 2012 CJ MML 152862/12 Vyřizuje: Lenert Adam Krajský úřad Libereckého

Více

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Věcně shodné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR) Území

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště HK a jeho převedení

Více

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety A.1 ÚSH Přeložka je vedena po trase Radotín stávající II/115 až do prostoru centra Černošic (včetně zachování přejezdu). V obci je dále vedena po ulici Karlštejnská, za koncem obce začíná mimo zástavbu

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY KONCEPCE PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY Ing. Filip Drápal ROPID, Praha 1. REGIONÁLNÍ PLÁN PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY: ŽELEZNICE JAKO PÁTEŘ Dopravní opatření v oblasti železniční dopravy pro období jízdního

Více

ROZVOJOVÁ TÉMATA ŘEŠENÁ SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE.

ROZVOJOVÁ TÉMATA ŘEŠENÁ SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE. ROZVOJOVÁ TÉMATA ŘEŠENÁ SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE www.suspk.cz Rozvojová témata řešená Správou a údržbou silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec ředitel krajské příspěvkové organizace

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Martina Sýkorová Projekt společného zájmu (PCI) Projekty společného zájmu přesahují hranici jednoho státu, jsou nezbytné pro realizaci

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 19. Valná hromada Sdružení pro

Více

17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012

17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012 17. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012 PROJEKTY PRO IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 28.3.2012 17. Konference ŽDC 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤ EVROPSKÝCH KORIDORŮ 28.3.2012 17. Konference

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 5. 2017 Umístění

Více

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb České Budějovice 31.10. 2.11.2017 Stav čerpání Operačního programu Doprava 2 (k 25. 10. 2017) Celková alokace OPD2 2014-2020

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 Krajský hygienik Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 Doporučeně na doručenku Naše zn.: 695-215/Kam/2002/ 271 Krajský úřad Středočeského kraje odbor regionálního rozvoje

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

- 1 - Proč modernizovat III. tranzitní železniční koridor? Evropská síť (TEN-T core network, AGC) Páteřní trasa v ČR (západ východ)

- 1 - Proč modernizovat III. tranzitní železniční koridor? Evropská síť (TEN-T core network, AGC) Páteřní trasa v ČR (západ východ) Komplexní řešení spojení Praha Beroun jako součást III.TŽK Provozně ekonomická studie příloha Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov Plzeň Konference ŽELEZNICE 2011 Ing. Martin Vachtl SUDOP PRAHA

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun Zpráva o uplatňování Územního plánu Srbsko období 11/2010 12/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Středočeského kraje a veřejností Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Český Krumlov 12.5.2016 Železniční doprava - IV. tranzitní železniční koridor

Více