11/ Právní úprava OPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/ Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy - co nás čeká Omezení jízd kamionů Nepodléhejme líbivé politice Ve čtvrtek 25. října 2007 uspořádal Svaz měst a obcí tiskovou konferenci, aby vnesl více světla do celé situace okolo projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Reagoval tak na stále se rozšiřující kampaň, která má za cíl postavit proti sobě starosty velkých měst a malých obcí, a vlastně tak rozbít jednotu Svazu. Aktivisté kampaně zakládají nové sdružení - Sdružení místních samospráv a vyzývají obce k bezplatnému členství. Tvrdí, že zájmy malých obcí budou hájit lépe než Svaz. Nabízí se ale hned několik otázek: Z jakých prostředků budou aktivity Sdružení financovány? Skutečně jsou jeho představitelé již dnes považováni za relevantní partnery pro vládní instituce, jak sami tvrdí? Za kampaní se postupně začínají objevovat tváře známých politiků... RADKO MARTÍNEK, poslanec Z pohledu politika musím říci, že štěpení síly Svazu považuji vůči městům i obcím za krajně nezodpovědné. Každá vláda uvítá, když její partner pro vyjednávání oslabí. Převezme nové Sdružení místních samospráv zodpovědnost? V souvislosti s daňovými změnami v příštích letech čeká města i obce ještě hodně práce. Menší organizace ale nikdy nedostanou u vládních institucí takový prostor. JIŘÍ ŽIVOTSKÝ, starosta jihomoravské obce Sokolnice Vedená kampaň je daleko od profesionality, zato se zdá být velmi populistická. Nemyslím si, že by se v regionech těšila nějaké výraznější podpoře. HELMUT DOHNÁLEK, předseda SNK-ED Vnímám celou věc spíše jako politické téma. Nerozumím ale angažmá europoslankyně Hybáškové, která je stále ještě členkou naší strany. Rozpočtové určení daní je však v každém případě třeba projednávat na profesionální úrovni. Ostatně obdobně je tomu i u kampaně zaměřené proti Olympiádě. Také je nyní velice medializován a také bez znalosti problematiky. JOSEF BEZDÍČEK, starosta východočeské obce Čermná nad Orlicí Nestavte malé obce proti Praze a ostatním velkým městům. Je za námi sedmnáct let společné práce. Byl jsem u zrodu této organizace a mohu potvrdit, že kdyby nebylo Svazu, asi bychom vždy neodolali tlaku shora slučovat obce.

2 Aktuality ve zkratce Národní úřad nechce ministr prosadit přes odpor obcí a krajů 27. září 2007, Praha V létě tohoto roku přišlo ministerstvo práce a sociálních věcí s věcným záměrem zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Svaz měst a obcí, Asociace krajů i některé kraje záměr zřízení nového státního úřadu s jeho detašovanými pracovišti odmítly, přesto byl vládou schválen na jejím jednání dne 24. září Již o dva dny později však došlo k jednání ministra práce a sociálních věcí s hejtmany jednotlivých krajů, na kterém ministr slíbil, že nebude věcný záměr rozpracovávat přes odpor Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky. O výsledcích tohoto jednání byla informována Sociální komise Asociace krajů na svém jednání ve čtvrtek 27. září 2007, kterého se za Kancelář Svazu zúčastnil Mgr. Jakub Pôbiš. Jednání pokračovalo debatou se zástupci ministerstva nad systémem financování sociálních služeb. Počátkem září byly kraje ministerstvem vyzvány, aby odhadly množství vratek z poskytnuté dotace a vytipovaly zařízení, která nutně potřebují dofinancovat. V současné době se hodnota vratek odhaduje na 10 milionů Kč a potřeba dofinancování na 112 milionů. Proto ministerstvo k vybraným vratkám možná přidá nevyčerpaných cca 50 milionů korun z peněz vyhrazených na činnost obcí a krajů podle 92a a 93a zákona o sociálních službách. Na dotace pro rok 2008 by pak mělo být uvolněno stejné množství prostředků jako v roce V oblasti výkonu přenesené působnosti je dobrou zprávou pro obce, že by měla zůstat zachována účelově vázaná dotace na činnost obcí s rozšířenou působností v sociálních službách (tedy oněch 200 milionů, které Svaz vyjednal v závěru loňského roku v Poslanecké sněmovně). Tato částka by měla být dokonce o 3 % valorizována na 210 milionů Kč, ale na druhou stranu by měla být účelově vázána především na výkon kontroly využívání příspěvku na péči obcemi. Kraje budou mít v příspěvku na výkon přenesené působnosti přiděleny prostředky na výkon inspekcí. Členové sociální komise Asociace krajů se zástupci MPSV rovněž debatovali o novele zákona o sociálních službách, především, zda příspěvek na péči vyplácet i ve formě poukázek tzv. voucherů a zda zpřísnit hranici pro dosažení I. stupně příspěvku na péči. Novela zákona o střetu zájmů 2. říjen 2007, Praha Počátkem října se konalo zasedání mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Na programu jednání byl návrh novely zákona o střetu zájmů. Jednání se účastnili kromě poslanců i předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Baxa, náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Korbel, zástupci Svazu měst a obcí ČR a zástupci Transparency International. Předmětem diskuse byl poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů (tisk č. 171), který je nyní ve druhém čtení. Podle tohoto návrhu se nově vymezuje střet zájmů, nově se rozšiřuje rozsah osobní působnosti i na další osoby (druh, družka, registrovaný partner), nově se upravuje text 13 Registr oznámení, provádí se legislativně technické změny. S dalším novým návrhem novely zákona o střetu zájmů vystoupil náměstek ministra spravedlnosti. Návrh ministerstva v sobě zahrnuje částečně poslanecký návrh, ale obsahuje i jiné pozitivní změny. Navrhuje se například zrušení Hlavy VI Odpovědnost veřejných funkcionářů a řízení. Zůstává však povinnost uvést do oznámení i majetek manžela/manželky. Obecně oba návrhy nadále ve výčtu veřejných funkcionářů, kteří jsou povinni podávat oznámení, ponechávají skupinu neuvolněných radních a vedoucích zaměstnanců územních samosprávných celků. Návrhy se dále nevypořádávají s praktickými problémy vedení registru oznámení podle 13, ani s tzv. centrální adresou, na které má být registr v elektronické podobě přístupný. V původní podobě zůstává také znění 5 odst. 2, které zamezuje veřejným funkcionářům pobírání odměn za zastupování obce v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby s majetkovou účastí obce. Protože k oběma návrhům byly z pléna uplatněny závažné připomínky a další podněty (Mgr. Vernerová, členka Předsed- nictva Svazu, uvedla připomínky vycházející zejména z praxe), po dohodě předsedy ústavněprávního výboru poslance Bendy a předsedy mandátového a imunitního výboru poslance Kaly došlo ke stažení projednávání poslanecké novely zákona o střetu zájmů ze schůze poslanecké sněmovny s tím, že do 30. října je nutno poslat připomínky k rukám tajemníka mandátového a imunitního výboru. Vzniká Výbor pro slaďování rodinného, pracovního a osobního života 9. říjen 2007, Praha Pod vedením ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové se v říjnu konalo úvodní seznamovací setkání Výboru pro slaďování rodinného, pracovního a osobního života, zřízeného Radou vlády pro rovné příležitostí žen a mužů. K jednání byli přizváni mj. Rút Kolínská, zakladatelka sítě mateřských center, zástupci a zástupkyně dotčených ministerstev, zástupkyně ženských organizací, dále Liga otevřených mužů (LOM) a rovněž zástupci samospráv (kraje a Svaz měst a obcí ČR), tedy sektor státní i neziskový. První jednání výboru mělo za účel vzájemné seznámení a určení priorit Výboru, příp. doplnění Výboru o další subjekty. Přestože se většina plánované agendy týká spíše MPSV, byla zmíněna i témata, týkající se samospráv, např. školy a zejména mateřské školky, zřizované obcemi (bez odpovídajícího finančního zázemí) nebo otázka domácího násilí (řešeného policií nejčastěji jako přestupek, kdy obce jsou zatěžovány řešením často i vážných deliktů, kterých by se měla ujmout spíše Státní zastupitelství). Domácímu násilí však bude věnován samostatný výbor Rady vlády, kam by měly být samosprávy opět přizvány (kraje jako zřizovatelé intervenčních center a obce jako orgány řešící přestupky a orgány sociálněprávní ochrany dětí). Předsedkyní Výboru byla jmenována Ing. Lucie Talmanová, místopředsedkyně PČR, místopředsedkyní Výboru pak Mgr. Rút Kolínská a druhým místopředsedou by se měl stát PhDr. Martin Jára (LOM). Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 3000 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 11/2007 strana 2

3 Zajímá vás, s kolika penězi můžete počítat v příštím roce? Kolik peněz získá vaše město/obec díky vládnímu návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní? Otevřete si naše webové stránky a v levé liště klikněte na odkaz Výpočet RUD. Mezinárodní konference v Brně k Evropského roku rovných příležitostí 17. říjen 2007, Brno Pod záštitou evropského komisaře Vladimíra Špidly a ministryně Džamily Stehlíkové se v Brně konala mezinárodní závěrečná konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny pod názvem Rovné příležitosti pro všechny rovné podmínky nejen na trhu práce. Jednání se po úvodní části rozdělilo do 4 sekcí 1. osoby se zdravotním postižením, 2. věk 50+, 3. multikulturní společnost a 4. rovné příležitosti žen a mužů. Vzhledem k aktuálnosti problematiky začleňování Romů, a stále častěji i cizinců, do společnosti jsme se účastnili Multi-kulti sekce. Nejvíce pozornosti poutalo plánované spuštění projektu Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách, která má obcím pomoci při řešení problému existujících i vznikajících romských ghett. Velmi otevřeně se vyjadřoval např. Vojta Lavička, který nás zaujal svými neotřelými a originálními názory, vybočujícími z obvyklých politicky korektních frází. Pan Lavička následně přijal i nabídku členství v pracovní skupině Svazu pro sociální začleňování, jíž předsedá starostka obce Kostelec nad Orlicí Ing. Ivana Červinková, která Svaz na konferenci zastupovala. Přínosem konference bylo nejen získání pana Lavičky pro spolupráci se Svazem, ale zejména získání informací, kontaktů a přehledu o nabídce na trhu neziskových organizací i veřejného sektoru v oblasti rovnosti příležitostí, sociálních služeb a aktivit směřujících k sociálnímu začleňování občanů, kteří se ocitli na okraji společnosti, resp. na okraji našeho zájmu. Den malých obcí 30. říjen 2007, Praha Kromě rozpočtového určení daní, které je nyní opravdu skloňováno snad ve všech pádech (viz str. 4), bylo na pražském Dni projednáváno několik zajímavých a aktuálních témat. Velká pozornost byla věnována např. malé novele stavebního zákona (významně se na ní podílí Svaz měst a obcí ČR), která pro obce přináší řadu významných změn. Předně doba pro nahrazení stávajících územních plánů (schválených v období ) novou územně plánovací dokumentací bude prodloužena z 5 na 9 let, což umožní čerpání finančních prostředků z EU obcím s územními plány zpracovanými podle starého stavebního zákona až do konce roku Zákon také nově řeší posuzování a povolování souboru staveb, jejichž právní úprava je nepřiměřeně tvrdá zejména při umisťování, povolování a provádění plotů. Ministerstvo zemědělství by nemělo být ministerstvem zemědělců, ale ministerstvem venkova. Těmito slo- Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PLYNULÝ PROVOZ PŘES HRANICE Od našeho vstupu do Evropské unie uplynuly už více jak tři roky a kontroly na vnitřních hranicích Společenství paradoxně stále trvají. Tento stav je odvislý od technických a právních problémů při zavádění informačního systému druhé generace SIS II (Schengen Information System), který připravuje Evropská komise. Dnes již vše nasvědčuje tomu, že se do konce roku 2007 konečně staneme členy schengenského prostoru, co se týká pozemních hranic. Do března příštího roku pak na letištích s mezinárodním provozem Systém SIS II umožňuje příslušníkům bezpečnostních složek na vnějších hranicích členských států monitorovat údaje o osobách a předmětech, které byly do databáze zaneseny v jakékoli jiné členské zemi a využívá i biometrické údaje. Jedním z obecně rozšířených omylů je tvrzení, že se ČR nestala členským státem schengenské dohody v okamžiku jejího vstupu do Evropské unie, ale později. Není to pravda, náš stát se stal členem schengenské dohody 1. května Po datu vstupu však na jejích hranicích s ostatními členy Unie stále ještě probíhají systematické policejní kontroly fyzických osob v rámci prvního stupně SIS. Příčinou stávajících problémů je zpoždění zavedení nového systému SIS II a jeho odstartování se vstupem nových členských států. Co nám tento nový krok přinese? Představme si, že vlastně nebude existovat hraniční kontrola, že se při přejíždění hranic nebudeme muset vůbec zastavit. Hranice se budou projíždět plynule, odpadnou tak případné zácpy. Budeme moci cestovat více méně bez kontroly. Dále očekávám zkvalitnění turistického ruchu a s tím spojeného snadnějšího pohybu osob v příhraničních lokalitách. Hovoříme ale o vnitřní hranici unijního prostoru, musíme si však uvědomit, že to, co jsme dosud na hranicích zažívali, se nyní posune směrem na východ - na vnější hranici. Tam bude samozřejmě kontrola stále stejně přísná. Schengenský prostor je vymezen pouze pro členy Evropské unie. Co se týče pohybu osob uvnitř EU, dojde k daleko intenzivnější spolupráci policií, včetně sdílení důležitých databází a údajů. Podle informací z ministerstva vnitra se dělá vše proto, aby podmínky Evropské komise byly dodrženy a aby se mohl systém Schengen II spustit co nejdříve. Z jednání Evropského parlamentu také vím, že Evropská unie velmi tlačí na to, aby se hranice již otevřely a schengenská dohoda konečně začala platit i pro nově přistoupivší státy. Oldřich Vlasák předseda Svazu měst a obcí ČR poslanec Evropského parlamentu informační servis č. 11/2007 strana 3

4 vy jistě potěšil přítomné starosty ministr zemědělství Petr Gandalovič, který mimo jiné vyjádřil radost nad tím, že oranžová stuha, kterou byla letos poprvé v soutěži Vesnice roku oceňována příkladná spolupráce mezi obcí a zemědělským subjektem, se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Celostátní vítěz se od ministerstva zemědělství může těšit na odměnu jednoho milionu korun. Pan ministr krátce informoval také o několika záměrech Pozemkového fondu ČR. Ubezpečil, že jeho ministerstvo se snaží maximálně urychlit privatizaci pozemků, které k ní jsou předurčeny, na druhé straně ale také pracuje na inventarizaci půdy, která by měla v rukou státu rozhodně zůstat. Tradičně nemohl chybět ani blok ministerstva vnitra. Ing. Kostruhová hovořila o chystané novele zákona o obcích, která je nazývána protikorupční novelou. Právní úprava zániku obce v této připravované legislativní normě vzbudila mírnou paniku. Zástupkyně ministerstva vysvětlila, že MV by rádo řešilo situaci, kdy se v obci dvakrát po sobě nepodaří sestavit kandidátní listinu, a tudíž se neuskuteční volby. Správce obce by potom měl vyhlásit v obci referendum, kde by se občané vyjádřili k tomu, zda souhlasí se zrušením obce jako samostatného celku. Pokud bude zánik obce v referendu odmítnut, bude proveden ještě jeden pokus o sestavení kandidátní listiny. Tyto kroky ale nelze pochopitelně opakovat do nekonečna. Ing. Kostruhová konstatovala, že na finálním znění návrhu se ještě usilovně pracuje, při jednáních nechybějí ani zástupci Svazu. Na pořadu jednání byla ale i problematika čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů, energetický zákon a další. Informujeme Novela zákona o rozpočtovém určení daní stále v popředí zájmu odborné veřejnosti Okolnosti nás vyzývají k tomu, abychom se i v tomto čísle našeho zpravodaje znovu věnovali problematice rozpočtového určení daní. Přesněji řečeno, nelze nereagovat na pár negativních ohlasů, které jsme obdrželi jako odezvu na Výzvu starostům, která byla jménem předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka rozeslána počátkem října na všechny obce a města. Předseda Svazu se snažil vyzvat starosty k opatrnosti a rozvážnosti při naslouchání různým líbivým a populistickým heslům a přesvědčoval je o nutnosti jednotného postupu při obhajování zájmů samosprávy. Je třeba podotknout, že více ohlasů bylo pozitivních, vyjadřujících zástupcům Svazu důvěru a plnou podporu. Za všechny tyto reakce pochopitelně upřímně děkujeme. Velmi stručně tedy k nejčastěji slýchaným kritikám a vyjádřením: Svaz se chlubí cizím peřím Příznivci zlínských aktivistů připisují dosažený úspěch, tedy navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 mld. Kč, právě iniciátorům zlínské výzvy. Kde ale byli její představitelé v době, kdy se novela zákona začala připravovat? Pracovní skupina při ministerstvu financí, která se rozpočtovým určením daní zabývá, pracuje už více než dva roky. Svaz její vznik inicioval a jeho zástupci se také aktivně účastnili všech jejích jednání. Předkládali a obhajovali zde svazové návrhy, na kterých se dokázaly shodnout všechny tři svazové komory (jednotlivé požadavky Svazu byly zveřejněny v INS č. 8-9, str. 20). Tedy ti velcí i ti malí. Některé požadavky Svazu se podařilo do novely zákona zapracovat, některé zatím ne. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Již nyní se začíná pracovat na zcela novém zákoně a Svaz bude v prosazování svých návrhů pochopitelně pokračovat. Pravda, starostové ze Zlínska ve finále předložili ministerstvu financí také svoji variantu změny zákona o rozpočtovém určení daní. Zakládala se na rovnoměrném přidělování finančních prostředků ze sdílených daní na občana, zaváděla zásadu sdílení nákladů samosprávných činností (velmi zjednodušeně řečeno menší obce by se podílely na financování obcí III, potažmo krajských měst a hlavního města Prahy), principu dohody atd. Ministerstvo financí konstatovalo, že návrh předložený zlínskou iniciativou nebere v úvahu vlastní legislativní rámec celého procesu. Takovýto návrh by vyžadoval změnu Ústavy ČR a změnu celé řady dalších zákonů - o obcích, o krajích, o hl. m. Praze, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o správě daní a poplatků atd. Proto je ve své podstatě nyní nerealizovatelný. Ministerstvo financí tedy vládě jako součást materiálu obsahujícího návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní ve vztahu k obcím předložilo alternativní variantu k návrhu zlínské iniciativy, která zvýhodňovala malé obce na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Svaz ani Asociace krajů tuto variantu pochopitelně nepodpořily. Vše rozhýbala až stížnost podaná u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Ano, stížnost ve Štrasburku, to byl velmi dobře promyšlený mediální tah. Kolik lidí zná legislativní pravidla, postupy legislativ-

5 ních procesů, mezinárodní úmluvy? Kdo se bude nad oprávněností podání této stížnosti zamýšlet? Takový čin si lehce získá obdiv. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve svém článku 35 ale stanoví podmínky přijatelnosti stížnosti Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí. Iniciátoři zlínské výzvy se ale neobrátili na žádný soud první instance, nejsou proto ani oprávněni podávat stížnost k Ústavnímu soudu ČR, natož pak k Soudnímu dvoru pro lidská práva do Štrasburku. Obec ostatně ani nemůže podle Ústavy a zákona o Ústavním soudu podávat návrhy na zrušení zákonů. K tomu je oprávněna pouze skupina senátorů, poslanců, prezident republiky apod. Svaz pro malé obce nikdy nic nedělal a nedělá Tuto jednoduchou kritiku může vyslovit jedině ten, kdo o svazové práci nemá ani zdání. Pojďme se ale společně ohlédnout alespoň za posledními třemi roky a připomenout si některé úspěchy, kterých se Svazu podařilo dosáhnout. Podíl na přípravě novely zákona o rozpočtovém určení daní nechme přitom stranou. Svaz zabránil zrušení daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků, které navrhovalo ministerstvo financí jako součást reformního balíku, čímž ušetřil, a to zejména malým obcím, na jejichž katastrech převážně zemědělské pozemky leží, zhruba 1,3 mld. Kč. Svaz nedopustil, aby se obce staly plátci DPH. Podle původního návrhu ministerstva financí by se totiž plátci DPH staly téměř všechny obce, což by pro ně znamenalo obrovské administrativní i finanční zatížení. Svaz prosadil, aby obce v samostatné působnosti z vlastního rozpočtu nemusely vyplácet doplatek na bydlení sociálně potřebným občanům tak, jak původně navrhovalo ministerstvo práce a sociálních věcí v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. V souvislosti s pokračující deregulací nájemného tak Svaz ušetřil obcím další nemalé výdaje. v novém stavebním zákoně zachovat stavební úřady pouze na obcích II. typu. Svaz tak zachránil okolo 300 stavebních úřadů na obcích I. typu. Občané dotčených malých obcí si tak i nadále mohou potřebnou agendu vyřizovat ve své blízkosti. Svaz prosadil snížení sankcí za porušení rozpočtové kázně v rozpočtových pravidlech. V případě drobných pochybení při čerpání dotací tak obce nemusejí platit sankce ve 100% výši dotace, nýbrž pouze ve výši 5 %. Svaz obhájil původní limity pro zadávání veřejných zakázek (2 mil. Kč). Záměrem ministerstva pro místní rozvoj bylo tyto limity snížit na 100 tisíc. Tím byly obcím ušetřeny další vysoké administrativní a finanční výdaje spojené s vypisováním výběrových řízení a další související agendou. Svaz nedopustil, aby ministerstvo financí omezilo samosprávu obcí z hlediska dozoru nad účelným nakládáním s finančními prostředky obcí. Podle původního návrhu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků by úředníci ministerstva financí tak měli například právo posuzovat, zda obec neměla finanční prostředky použít spíše na kanalizaci než na opravu chodníku. Jednalo se o bezprecedentní zásah do samosprávy obcí. Díky iniciativě Svazu byl znovu zaveden titul městys. To je výběr jen některých úspěchů Svazu. Svaz se ročně vyjadřuje k téměř dvěma stům legislativním návrhům, které se dotýkají obcí. Každý z těchto návrhů se podrobně hodnotí z hlediska dopadů na obce. K více než sto z nich zasílá připomínky. Někomu se to možná může zdát málo, ale než začne hodnotit, měl by nejprve říci, co stojí za ním. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Svaz stále odvrací snahy státu slučovat malé obce. Svazu se doposud dařilo přesvědčit ministerstvo vnitra o nutnosti zachování stávající struktury obcí a potřeby vytvářet vhodnější podmínky pro jejich existenci. To vše ale lehce mohou zmařit neuvážené kroky zlínských aktivistů, kteří propagují heslo Bohatým brát a chudým dávat. Poslanecká sněmovna je složena převážně z poslanců pocházejících z měst. Není těžké si představit, jak to asi dopadne, když velká města vstoupí otevřeně do tohoto boje. Třeba pod heslem Kde je vejvar, musí být i vejvařiště. Financování obcí se bohužel stalo politickým tématem. Svaz měst a obcí se pokusil uvést situaci na pravou míru a svolal TIS- KOVOU KONFERENCI. Kromě zástupců Svazu na ni přijali pozvání také poslanec Radko Martínek a předseda SNK-ED Helmut Dohnálek. Oba označili zlínskou iniciativu za destrukční aktivitu, která samosprávám rozhodně neprospěje. Radko Martínek také konstatoval, že jako bývalý ministr pro místní rozvoj a dnes místopředseda Výboru pro veřejnou správu PSP ČR se účastnil většiny jednání ohledně rozpočtového určení daní a může potvrdit, že Svaz má lví podíl na tom, že vláda vůbec přistoupila ke kompenzaci daňových propadů, které přinesla reforma veřejných financí. Financování obcí je třeba dle jeho slov řešit systémově, tak aby byl zajištěn jejich plynulý vývoj a stabilita rozpočtů. Není možné někomu přidávat na úkor druhých. Navíc by podobné Svaz zabránil omezení počtu stavebních úřadů na malých obcích. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž navrhovalo Z tiskové konference Jan Pavelka, Josef Bezdíček, Jaromír Jech, Jiří Životský, Radko Martínek a Helmut Dohnálek informační servis č. 11/2007 strana 5

6 tahanice mohly znovu nastartovat debaty o tom, zda malé obce mají existovat v tak vysokém počtu. Předseda Sdružení nezávislých kandidátů Helmut Dohnálek na tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že rozpočtové určení daní se musí projednávat na profesionální úrovni, angažmá některých politiků nerozumí. Zlínská iniciativa nyní poškozuje Svaz, ale v konečném důsledku může poškodit právě malé obce. Rozbíjet je mnohem jednodušší než vytvářet, řekl Helmut Dohnálek. Starostové Josef Bezdíček a Jiří Životský se v diskusi zamýšleli nad tím, z jakých prostředků bude rodící se sdružení financováno. Bude mít svoji kancelář? Své odborníky? Jen těžko se dá věřit tomu, že bez vlastních finančních prostředků bude odpovědně pracovat a kvalifikovaně zastupovat zájmy obcí. V boji o RUD nesmí být vítězů ani poražených, konstatoval Radko Martínek také na Dni malých obcí v Praze, kam 30. října přijelo již tradičně více jak tři sta starostů. Povzbuzující bylo, že za své vystoupení sklidil zvučný potlesk. Poslanec Martínek zde mimo jiné upozornil na plánované snižování státních dotací. Např. podpora výstavby nájemních bytů má podle jeho slov klesnout na 34 % letošního stavu, podpora regionálního rozvoje dokonce na 27 %. Proto bude třeba napnout všechny síly a společně pracovat na zcela novém zákoně o rozpočtovém určení daní tak, aby všem obcím i městům daňové příjmy v budoucnu umožňovaly plynulý rozvoj. Nepodléhejte proto iluzím a buďte jednotní, výsledkem vždy musí být kompromis. Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Svaz významně ovlivnil právní úpravu obecně prospěšných prací v novém trestním kodexu Nový trestní kodex v původním návrhu obsahoval takovou úpravu trestu obecně prospěšných prací, která umožňovala ukládat tento trest za jakýkoliv trestný čin a komukoliv, tzn. i recidivistům, osobám práci se vyhýbajícím nebo narkomanům. Stávající nefunkční právní úprava, přinášející obcím především problémy s odsouzenci než jakýkoliv prospěch, tak měla být zachována. V pátek 5. října 2007 ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil představil návrh nového trestního zákoníku, k němuž se Svaz jako povinné připomínkové místo rovněž vyjadřoval, vycházeje přitom z požadavků a námětů starostů a starostek, resp. obcí. Zásadní námitky uplatňoval proti původnímu návrhu, který umožňoval uložení trestu obecně prospěšných prací (dále jen OPP ) za jakýkoliv trestný čin a v podstatě komukoliv, tzn. i pachatelům závažných trestných činů, recidivistům, osobám závislým na omamných látkách, bez stálého bydliště a bez pracovních návyků. Obce mají bohaté negativní zkušenosti s krádežemi, absentérstvím, nespolehlivostí či urážkami až útoky ze strany odsouzených. Jsou neúnosně zatíženy související administrativou, která je většinou ryze formální, vykoná-li trest OPP 20 %, max. 25 % odsouzených. Soudy též ukládají trest OPP i osobám, které dosud předchozí trest či tresty nevykonaly nebo u nichž nelze očekávat, že někdy trest vykonají (cizinci, osoby závislé na drogách, osoby práci se vyhýbající atd.). Na základě našich připomínek z podnětu starostů a starostek doznala úprava OPP významných změn. Trest OPP bude ukládán pouze za přečiny, a pouze osobám, které s takovým trestem souhlasí a u kterých je zároveň i předpoklad, že trest skutečně vykonají. Trest nelze uložit těm, kteří dříve uložený trest nevykonali, a OPP lze v případě obstrukcí při nástupu trestu nebo při zanedbávání jeho výkonu ihned přeměnit na výkon trestu odnětí svobody. Obcím by se tak mělo výrazně ulevit, neměly by se dostávat do kontaktu s konfliktními osobami, recidivisty, absentéry a odsouzenci bez pracovních návyků, záro- informační servis č. 11/2007 strana 6

7 veň by se mělo zvýšit procento těch, kteří budou pro obec skutečně přínosem, nikoliv jen rizikem a zátěží. Na návrh Svazu a obecních policií byli též strážníci obecních policií výslovně zařazeni vedle policie a příslušníků ozbrojených sborů mezi tzv. úřední osoby (veřejné činitele), kteří požívají zvláštní právní ochrany (jako soudci, státní zástupci, zastupitelé obcí, policisté atd.). Návrh nového trestního zákoníku po zapracování připomínek SMO ČR a záznam tiskové konference, kde se ministr Pospíšil opakovaně vyrovnává s požadavky Svazu, je umístěn na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Jan Potměšil, Mgr. Jakub Pôbiš, legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Stát nemá peníze na ochranu zvířat, dotovat ji mají obce V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pokračuje projednávání návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ministerstvo zemědělství zatím trvá na koncepci, dle níž krajské veterinární správy budou úkolovat obce, a ty pak budou ochranu zvířat zajišťovat na svůj vlastní náklad, stejně jako mají obcím připadnout odebíraná zvířata. Zvrat by však mohl přinést pozměňovací návrh poslance Vladimíra Dlouhého, který nekoncepční, a pro obce nepřijatelnou, novelu modifikuje tak, aby města a obce nepoškozovala a aby ochrana zvířat byla zároveň rychlá a efektivní. Dne 3. října 2007 se na půdě Ministerstva zemědělství ČR konal další seminář pracovní skupiny svolané Zemědělským výborem PSP ČR, resp. jeho Podvýborem pro potravinářství a veterinární činnost, a to nad návrhem novely zákona č. 234/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. K návrhu novely jsme na základě podnětů a žádostí měst a obcí (především obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností, tzv. obcí III, jichž se novela nejvíce týká), uplatnili řadu připomínek a pozměňující návrhy, týkající se nejkritičtějších pasáží návrhu. Zásadní výhrady jsme od počátku měli k celému pojetí zákona, který z obcí III činí administrativní servis krajských veterinárních správ, aniž by obce měly dostatečné odborné zázemí, aniž by obce na vnucenou sekretářskou práci měly prostředky a aniž by se jich většina zákonem upravovaných otázek týkala (dálková přeprava, velkochovy hospodářských zvířat, porušení předpisů EU). V rozporu se stávající úpravou zvláštních zákonů (zákon o přestupcích, trestní zákon, zákon o obchodování s ohroženými druhy, zákon o ochraně přírody a krajiny) by měla zabraná zvířata zcela nesystémově a nekoncepčně propadat do vlastnictví obce, nikoliv státu. Obce by měly navíc zajišťovat týraným zvířatům náhradní péči, a to na svůj vlastní náklad. Připomeňme, že Svazu měst a obcí byla novela předložena ve znění, dle něhož měl být vlastníkem zabraného (a propadlého) zvířete stát, jako je tomu i ve všech ostatních příslušných předpisech. Do Sněmovny však přišel návrh, v němž byly jako vlastník propadlého zvířete uvedeny obce (obce III) a novela doznala i řady dalších podstatných změn. V průběhu semináře jsme doporučovali buď přenesení veškeré působnosti na úseku ochrany zvířat na Státní veterinární správu, nebo alespoň určení státu jakožto nabyvatele zabraného/propadlého zvířete, a dále vyřešení financování náhradní péče ze státních prostředků, nikoliv z obecních pokladen. Ministerstvo zemědělství přes všechny naše argumenty i přes vstřícnost starostů a dalších komunálních politiků mezi poslanci rigidně setrvává na navrhované (a s obcemi neprojednané) úpravě. Jakkoliv novela v navrženém znění pouze konzervuje a prohlubuje neefektivní a drahou dvoukolejnost výkonu veterinární správy. Jakkoliv si lze jen těžko představit, že obce budou řešit delikty týkající se dálkové přepravy nebo týrání několikasethlavých stád dobytka nebo zajišťování náhradní péče např. pro tisíce kuřat z krachujícího drůbežího velkochovu. Přítomná odborná veřejnost a další připomínková místa podrobně řešila např. lov na živou rybičku, kastrování ovcí nebo zkracování ocásků, o ochranu zvířat jako by ale nakonec vůbec nešlo. Pro ministerstvo zemědělství je zjevně prioritou zapracování příslušné evropské legislativy, a to jakoukoliv cestou, jen když bude možno vykázat splnění požadavků EU, byť zákon bude v praxi nefunkční. Je politováníhodné, že ochrana zvířat má být zajišťována pouze na papíře, aby se vyhovělo něčím abstraktním požadavkům, a reálné fungování, financování a vymáhání zákona jde stranou. Velký dík proto patří panu poslanci Mgr. Vladimíru Dlouhému z Plzeňského kraje, který poslancům předložil vlastní pozměňovací návrh. Ten téměř úplně řeší oprávněné požadavky měst a obcí, plně se vyrovnává s otázkou financování i s neospravedlnitelným přenášením povinností ryze veterinárního charakteru na obce. Návrh zároveň prokazuje vysokou úroveň znalosti veterinární problematiky, úskalí správního řízení i praxe obecních úřadů a krajských veterinárních správ. S ohledem na zahrnutí požadavků měst a obcí a překrývání návrhu Svazu s návrhem pana poslance Dlouhého jsme proto jeho návrh podpořili a jménem Svazu panu poslanci poděkovali. Jelikož návrh poslance Dlouhého řeší i financování náhradní péče (před ukončením řízení) a vlastnické vztahy k propadnutému/zabranému zvířeti (to má dle návrhu poslance Dlouhého přejít do vlastnictví státu), je pro obce nastíněná kompromisní varianta přijatelná. Legislativní proces dosud není uzavřen. Doufáme v zájem o účinnou ochranu zvířat ze strany odborné veřejnosti a v promyšlený přístup na straně právníků pracujících na novele. Doufáme ale především v pochopení v řadách poslanců a následně senátorů (z nichž mnozí mají zkušenosti z komunální politiky). Je nutné, aby zmíněná novela neznamenala jen další zatěžování podfinancovaných obecních rozpočtů, protože stát na své projekty údajně nemá peníze. Mgr. Jan Potměšil, Mgr. Jakub Pôbiš, odd. legislativně-právní Kanceláře SMO ČR informační servis č. 11/2007 strana 7

8 Terénní sociální práce pomoc vaší obci Ve dnech 18. září, 25. září a 2. října se postupně v Karlových Varech, Hradci Králové a Havířově uskutečnily tři konference zaměřené na problematiku terénní sociální práce. Celkem je navštívilo 203 účastníků. Z velké většiny šlo o volené zástupce samospráv, úředníky z odborů sociálních věcí a terénní sociální pracovníky z obcí. Uspořádání konferencí vzešlo z iniciativy Pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování Předsednictva Svazu, která na Svazu působí pod vedením starostky Kostelce nad Orlicí Ing. Ivany Červinkové. etniku. Odpověď v prezentaci nenajdete, ale zazněla na konferencích. Na věku ani na pohlaví nezáleží a práci terénního sociálního pracovníka neusnadňuje ani jeho romská národnost. Příklady dobré praxe Cílem Svazu nebylo uspořádat konferenci pro konferenci, ale poskytnout praktické informace a zkušenosti týkající se práce v sociálně vyloučených lokalitách obývaných především romským etnikem. Počínaje vymezením všech souvisejících oblastí, které je třeba uchopit současně, přes podmínky efektivně vykonávané terénní sociální práce a na ně navazující služby (pracovní poradenství, policejní asistence nebo zdravotně sociální pomoc) až po možnosti a zdroje řešení sociálního vyloučení. A to už od otázky zahájení práce v nich, přes základy práce v lokalitách až po jakousi nadstavbu (další činnosti, které lze vyvíjet, jako je třeba pracovní poradenství nebo policejní asistence). Z tohoto důvodu byla většina přednášek zajišťována odborníky z nestátních neziskových organizací, ale svůj podíl práce odvedla rovněž státní správa (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro záležitosti romské komunity). Chcete řešit situaci v problémové lokalitě? Uvažujte v horizontu minimálně pěti let. Všechny prezentace jsou dostupné ke stažení na svazových webových stránkách (www.smocr.cz) v sekci činnost obce sociální oblast. Těm z vás, kteří jste se nezúčastnili, nyní ve zkratce nastíníme nejzajímavější informace, které zazněly. Hlavním a opětovně zdůrazňovaným rysem terénní sociální práce je její dlouhodobost a systematičnost. Pokud chcete řešit situaci v problémové (sociálně vyloučené) lokalitě, počítejte s tím, že nestačí zaměstnat terénního sociálního pracovníka na pár měsíců či jeden rok. Uvažujte v horizontu minimálně 5 let. Rovněž je důležité si uvědomit, že úkolem tohoto pracovníka není, a nemůže být, pracovat s celou skupinou obyvatel, ale s jednotlivci, kteří mají motivaci se ze své situace vymanit. Prostřednictvím jejich dobrého příkladu lze postupně zlepšit situaci v celé lokalitě. Přesně v duchu motta uvedeného v první prezentaci: Plánujeme komplexní rozvoj pro celou obec a všechny obyvatele, ale pracujeme s jednotlivými klienty na základě individuálního přístupu. Rovněž je důležité si uvědomit, že terénní sociální práce není samospasitelná a musí na ní navazovat další sociální služby (např. vzdělávací a volnočasové aktivity pro mládež, drogový streetwork, atd.) a také další činnosti za hranicí sociálních služeb (třeba boj proti lichvě). Mzdové a provozní náklady na jednoho terénního sociálního pracovníka podle dat organizace Člověk v tísni činí zhruba tisíc Kč ročně. Pokud vás zajímá, jaký je rozdíl mezi terénním sociálním pracovníkem a terénním pracovníkem a jaké kvalifikační požadavky musí oba splňovat, klikněte na našich webových stránkách na prezentaci číslo 4 Výběr, vzdělávání a zapracování pracovníků v terénní sociální práci. V prezentaci je také položena poněkud provokativní otázka, zda při výběru pracovníka zohledňovat jeho věk, pohlaví či příslušnost k romskému V rámci konference zazněly rovněž populární příklady dobré praxe. Město Neratovice muselo např. vybudovat své sociální služby včetně terénní sociální práce na zelené louce. Jak byli úspěšní a kterým problémům čelí jejich terénní sociální pracovník i v rámci úřadu města? Uvažujete v obci o zřízení nízkoprahového centra a nemáte potřebné znalosti? Kolik stojí roční provoz 3 zaměstnanců ( Kč)? Je lepší si pořídit řádné nebytové prostory či pouze maringotku? Víte, že máte pravděpodobně v obci knihovnu, která může výrazně pomoci za téměř nulových nákladů (protože metodiku a školení jejím zaměstnancům může poskytnout Národní knihovna) nejen v práci s dětmi z vyloučených lokalit, ale třeba i v začleňování seniorů? Znáte pojem komunitní knihovna? Tyto a další informace naleznete na našich webových stránkách v sekci činnost obce sociální oblast. Na posledním slidu každé prezentace jsou uvedeny kontaktní údaje na osoby, které Vám mohou pomoci. Velkým přínosem byla diskuse, která se rozvinula po jednotlivých blocích. Jednoznačně z ní jako červená nit vyplývala potřeba legislativních změn v mnoha směrech. Tak, aby měla terénní sociální práce daleko větší šanci na úspěch. Každý začátek je těžký Začít s terénní sociální prací může být dokonce velice těžké. Nicméně řešit problémy, které na území obce vzniknou zanedbáním nebo ignorováním situace bude daleko složitější, dražší a politicky problematičtější. Svaz měst a obcí České republiky se vám snaží poskytnout alespoň základní pomoc v podobě zpřístupnění potřebných informací. Je jen na vás, zda je využijete či nikoliv a zda navštívíte naše webové stránky a následně třeba využijete některý z kontaktů uvedených v prezentacích. Mgr. Jakub Pôbiš legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 11/2007 strana 8

9 Reforma veřejné správy co nás čeká a nemine? V Benešově (a v Brně) se dne 16. října 2007 (resp. 18. října 2007) konalo další z řady pravidelných setkání tajemníků se zástupci ministerstva vnitra. Na programu byla především rozsáhlá reforma veřejné správy zahrnující digitalizaci úředních úkonů, procesní audity a oceňování nákladů na výkon přenesené působnosti, elektronické schránky pro doručování, komplexní zákon o úřednících, jednotný kodex kontroly, rozmístění Czech-pointů atd. Vyvrcholením byla prezentace ministerstva práce a sociálních věcí, jehož zástupci propagovali velkorysý projekt Národního úřadu zaměstnanosti. Hexagon veřejné správy Úvodní slovo si vzal náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Mgr. Zdeněk Zajíček, který představil model moderní veřejné správy jakožto hexagonu tvořeného legislativou, místem, občanem, úředníkem, technologiemi a financemi, kdy každý z vrcholů zmíněného šestiúhelníku je stejně důležitý. Zdůraznil důležitost náležitého ohodnocení tajemníků, jako manažerů, kteří musí vyhovět požadavkům kladeným na ně z mnoha stran (občané, úředníci, zastupitelé, nadřízené orgány, zákonné limity). Představil také úmysl připravit nový sjednocující zákon o úřednících (státních i ze samospráv) a rovněž jeden kodex kontroly veřejné správy, aby každá působnost nebyla kontrolována podle odlišné úpravy. Upozornil i na potřebu revize zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Hodnocení dopadů právní regulace Velký prostor věnoval náměstek Zajíček procesu RIA (hodnocení dopadů právní regulace), kterému by měly být od listopadu 2007 podrobovány všechny nové zákony za účelem včasného vyčíslení dopadů zákonů na veřejné rozpočty, včetně případů, kdy dochází k přesunu přenesené působnosti ze státu na samosprávy či naopak. egovernment egovernmentu má podle pana náměstka stát na čtyřech pilířích 1) Czech-pointy, 2) jednotná komunikační infrastruktura, 3) zákon o elektronických podáních, doručování a vůbec komunikaci s úřady a 4) systém centrálních registrů s on-line sdílenými informacemi. Czech-pointy mají být na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a posléze i na všech matričních úřadech. Problémem při budování komunikačních sítí je nedostatek konkurence, neboť v některých regionech je jediným subjektem schopným zajistit plošné pokrytí pouze Telefónica O 2, která má konkurenci stlačující cenu služeb pouze v Praze. Do budoucna je však třeba zřídit regionální sítě propojující všechny tři úrovně veřejné správy (obce, kraje a stát). V oblasti doručování by měl být zřízen institut elektronické schránky, která by byla povinná pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro zmocněnce/ zástupce fyzických osob a pro další osoby zapojené do výkonu veřejné moci (např. advokáti, znalci, auditoři). Fyzické osoby by měly elektronickou schránku na základě svobodné volby. Očekává se, že zmíněný projekt přinese obrovské úspory v doručování. Zároveň bude, až na zákonem stanovené výjimky, téměř absolutně platit fikce doručení, tzn. doručení rozhodnutí bude mnohem těžší se pod různými záminkami vyhýbat. Zavedena by měla být i autorizovaná konverze písemností, kdy listiny, u nichž je třeba ověření, bude možno zaslat např. ve formátu *pdf, tzn. elektronicky, a autorizovaně konvertovaný dokument pak bude moci žít vlastním životem, aniž by občan musel vždy znovu předkládat papírové listiny, na jejichž ověření předtím vystál frontu na matrice. Namísto rodného čísla má být dále zavedeno tzv. osobní číslo občana, coby bezvýznamového identifikátoru, kdy se jedná o číslo, které neprozrazuje osobní údaje člověka, ale bude ho jedinečným a nezaměnitelným způsobem identifikovat. Zřizování centrálních registrů Návazně bylo otevřeno širší téma, a to zřizování Centrálních registrů, neboť každý úřad má svůj vlastní registr, úřady mezi sebou nekomunikují, odmítají si poskytovat informace apod. Podstatné informace by byly obsaženy v jediném registru, základními registry by pak byly Územní identifikace a katastr, propojený se systémem adres, dále Evidence obyvatel, Registr osob (fyzických i právnických), který by vznikl integrací obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, školských registrů atd., a konečně Registr práv a povinností (obsahující např. zbrojní nebo řidičská oprávnění). Profesní audit všech agend Pro zefektivnění výkonu státní správy bude třeba realizovat i procesní audit všech agend, činností a úkonů (právního i neprávního charakteru), za účelem zjištění, které úkony se dublují, které jsou zbytečné, které neefektivní a které lze úplně vyškrtnout. Procesní audit by měl zároveň přinést odpověď na otázku, kolik výkon veřejné správy reálně stojí, od nákladů na doručování až po čas sekretářky, která se na zajištění průběhu správních řízení a vedení správních agend rovněž podílí. Profesionalizace, stabilizace a apolitičnost veřejné správy Dalším cílem reformních kroků ve veřejné správě je její profesionalizace, stabilizace a apolitičnost. Je třeba sjednotit právní úpravu pracovního poměru/služby ve veřejné správě, je třeba řešit pravidla kariérního postupu úředníků i jejich vzdělávání, jinými slovy čeká nás příprava komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců veřejné správy. V případě zaměstnanců samospráv bude limitem takové úpravy ústavně garantované právo na samosprávu, které brání intenzivnější ingerenci státu do organizace a výkonu územní samosprávy. Předpokládá se posun k soukromoprávnímu pojetí státní služby, úprava tedy bude civilního charakteru s prvky práva veřejného. Zákon má určit, kdo je úředníkem a pro které instituce nebo subjekty bude zákon platit, má definovat pojem úřední činnosti a vztah k zákoníku práce, který bude předpisem subsidiárním, zatímco zákon o úřednících předpisem speciálním. Vzdělávání úředníků Zástupce odboru přípravy pracovníků ve veřejné správě ministerstva vnitra přednesl projev týkající se vzdělávání úředníků. Součástí komplexního programu vzdělávání by mělo být i motivování vysokých škol k bakalářskému (i magisterskému) informační servis č. 11/2007 strana 9

10 a zejména prakticky orientovanému úřednickému programu vzdělávání (právo, veřejná správa, národní hospodářství apod.), kdy zvláště tradiční univerzity své studijní programy orientují zatím spíše akademicky a zbytečně vědecky. Elektronická Sbírka zákonů Velký prostor byl věnován plánovanému projektu elektronické Sbírky zákonů, coby autoritativní databázi českého práva (Sbírka v papírové podobě je prakticky nepoužitelná a ani občané do ní nenahlížejí, ač ji obecní úřady musí odebírat). Tento projekt by si vyžádal přijímání zákonů v plném znění (nikoliv pouze novelizovaná ustanovení), na druhé straně již nyní mají všichni poslanci, resp. předtím připomínková místa, zákon v úplném znění, s vyznačením přijímaných změn. Národní úřad zaměstnanosti Jedním z nejočekávanějších setkání s tajemníky pak bylo vystoupení zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, kteří propagovali projekt Národního úřadu zaměstnanosti. Celé vystoupení bylo přes řečnické schopnosti vystupujících poněkud nepřesvědčivé. Nejčastější odpovědi na dotazy tajemníků zněly: to ještě nemáme do detailu promyšleno nebo zpracováno, ano, jsou zde ještě mnohá šedá místa, ano, to teprve zjišťujeme, atd. Zároveň byli tajemníci naléhavě žádáni o pomoc a podporu při zavádění nového systému, který má být od počátku roku 2009 spuštěn. Tajemníci se tázali např. na otázku delimitace zaměstnanců, např. zda nově zřízený úřad převezme i zaměstnance/zaměstnankyně bez ZOSky (pravděpodobně ano), jak to bude s budovami (zákon má uložit obcím povinnost strpět ještě další dva roky úředníky nového úřadu ve svých prostorách), proč má obcím zůstat část působnosti (na poli sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPODů, a dále v oblasti poradenství), pokud úředníci a úřednice ztratí kontakt s občany i praxí, tzn. nebudou znát klienty ani nebudou mít co radit (zbytek působnosti byl odůvodněn tím, že občan má blíže na obecní úřad). Reformu lze stručně charakterizovat slovy nejdříve decentralizace a vstříc občanovi, pak zase centralizace a pryč od občana, kterému jsou prý obce příliš blízko. Postupně ale ministerstvo práce a sociálních věcí zjišťuje, že v řadě případů je blízkost obce výhodou, a proto chce některé kompetence obcím přenechat. Hrozí tak riziko, že poté, co obce investovaly obrovské prostředky do zajištění sociálních agend, budou jim tyto odňaty (spouštěcí náklady nového úřadu mají dosáhnout 4 miliard Kč), a v budoucnu s tím, až se zjistí, že úřad je příliš daleko nebo že některé agendy jsou pro úředníky a úřednice nové instituce odborně, komunikačně a psychicky příliš náročné, budou přesouvány zpátky na obce ( které jsou přece občanovi nejblíže ). Lze očekávat, že stát si bude chtít zachovat kontrolu nad přerozdělováním peněz, ale agendy, které lze jen těžko vykazovat a které vyžadují velké osobní nasazení úřednického aparátu, bez okamžitých a hmatatelných výsledků (tedy neoblíbené agendy) budou přenechány obcím. Dozvěděli jsme se, že nový systém bude lepší, hospodárnější, jednotnější, kvalitnější, s propojenými informačními toky atd., jako by dosud obce pracovaly nekvalitně, nehospodárně, nejednotně a špatně a jako by nefungovalo metodické vedení a dozor ze strany ministerstva. To zástupci MPSV ihned odmítli s tím, že úředníci a úřednice pracují výborně, přesto však neozřejmili, proč titíž úředníci, pod stejným ministerstvem, pouze přemístění do jiné budovy, budou nyní pracovat lépe, kvalitněji a levněji a proč nebylo pracováno na zlepšování systému stávajícího. Vzhledem k tomu, že zástupci MPSV např. teprve zjišťují, kde všude jsou OSPODy, a neví zatím, jak budou pracoviště úřadu územně členěna, nezní velkorysé plány ministerstva příliš přesvědčivě. Jakkoliv je nutno přivítat každý přesun výkonu státní správy pryč od samospráv, zatím se zdá, že reforma přináší více otazníků než zodpovězených otázek a že MPSV bude muset s obcemi a dalšími orgány veřejné správy ještě hodně komunikovat, aby reforma byla vůbec uskutečnitelná a neměla zároveň negativní dopady na obce, na veřejné rozpočty ani na občany. Mgr. Jan Potměšil legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Další jednání nad omezením jízd kamionů podivné argumenty dopravců Svaz se zúčastnil závěrečného jednání pracovní skupiny ministerstva dopravy, kde mělo být dosaženo konsensu nad dobami omezení jízd kamionů. Místo snahy o dohodu se dopravci postavili proti jakýmkoliv omezením, a boj o návrh, podporovaný odborníky i Svazem, se tak nejspíš přesune do Parlamentu. Podporu očekáváme především u komunálních politiků v řadách poslanců, kteří problémy obcí důvěrně znají. Neudržitelná situace na silnicích, potřeba urychleného řešení omezování kamionové dopravy je jistě kontroverzní otázkou na jedné straně stojí zájmy dopravců a podnikatelů v silniční nákladní dopravě, na druhé straně stojí oprávněné zájmy měst a obcí, resp. jejich občanů, kteří jsou zatěžováni hlukem, zplodinami a ucpanými silnicemi. Obce řeší narušenou statiku domů v sousedství průjezdních úseků silnic. Občané těchto obcí se stávají oběťmi tragických dopravních nehod nebo ztrácejí nervy na dálnicích zaplněných (pokud možno předjíždějícími se) kamiony. Jejich vozidla trpí na rozbitých silnicích a v kolejích vyjetých přetíženými nákladními vozidly. Kamionová doprava zároveň vysává veřejné rozpočty a zatěžuje i kapsy řadových občanů přímými vydáními celkové náklady na řešení tzv. negativních externalit, tedy vedlejších nákladů nákladní dopravy nezapočítaných do ceny zboží, dosahují až desítek miliard korun ročně. Jedna tragická havárie kamionu nás všechny stojí až několik milionů korun stát platí policii, hasiče a zdravotnickou záchrannou službu, resp. navíc odstraňování ekologických škod, obce platí obecní strážníky, nezřídka asistující u nehod i řešení dopravních omezení, a dále zajišťují dopravně-správní agendy. Pojišťovny a dopravci platí milionové škody na vozidlech a na nákladu. Rodina náhodné oběti, která se střetla s kamionem, přichází o živitele nebo dítě. My všichni doplácíme na ekonomické škody vznikající mnohahodinovým zablokováním klíčových silničních tahů v důsledku dopravních nehod způsobených kamiony. Ministerstvo dopravy se s ohledem na dosavadní neudržitelnou situaci rozhodlo nárůst silniční nákladní dopravy řešit, informační servis č. 11/2007 strana 10

11 a to po vzoru sousedních zemí (Německo, Rakousko), které si života, zdraví a majetku svých občanů váží podstatně více, než bylo zatím zvykem v České republice. (Závazek omezit zejména víkendové jízdy kamionů ministerstvu ostatně vyplývá z programového prohlášení vlády.) Svaz v pracovní skupině MD ČR pro omezení jízd kamionů Za účelem dosažení předběžného konsensu MD ČR ustavilo pracovní skupinu pro omezení jízd kamionů, která se poprvé sešla dne 7. června První setkání bylo spíše úvodní a seznamovací. Na druhém setkání v srpnu 2007 již přizvaní představili své návrhy a stanoviska. Na druhém setkání seděli na jedné straně zástupci MD ČR, MŽP, Strany zelených a Svazu měst a obcí ČR, proti nim pak dlouhá řada zástupců a funkcionářů z řad dopravců a průmyslníků, kteří by nejraději zrušili všechna omezení, ať to stojí, co to stojí (hlavně občany, samosprávy a stát), jen když budou dopravci zvyšovat své zisky a podíl na trhu nákladní dopravy. Na pravidelném zasedání Dopravní komise Předsednictva Svazu bylo proto přijato usnesení o nutnosti jednání urychlit, aby se setkání pracovní skupiny nezvrhla v nezávazné diskuze o přípravě podkladů pro další jednání za účelem přijetí stanovisek pro vytyčení priorit pro určení východisek pro další zasedání atd. Zájem dopravců byl jasný pokud už byl stanoven cíl omezit kamionovou dopravu, je třeba jednání alespoň co nejvíce zdržovat, vymýšlet nová, lepší a vhodnější řešení, požadovat další podklady, statistiky, analýzy atd. Proti tomu jsme se rázně postavili, neboť veškerá potřebná data lze nalézt ve statistikách a ročenkách MD ČR, Besipu, Policie ČR a ČSÚ. Ověřování faktu, že je ČR (obklopená Německem a Rakouskem s přísnými omezeními) o víkendech hojně využívaným průjezdištěm pro všechny zahraniční kamiony, rovněž nepotřebuje složité analýzy. Návrhy ministerstva na omezení jízd kamionů Už se zdálo, že pracovní skupina bude jen dalším poradním orgánem, kde se řadu měsíců bezobsažně diskutuje nad detaily a podružnými otázkami, když MD ČR svolalo další jednání na 18. října 2007, a představilo zároveň svůj návrh na omezení jízd kamionů. Návrh MD ČR rozšiřuje páteční omezení na hod., které má (logicky) platit i v den předcházející dni pracovního klidu; v sobotu má být celoroční omezení od hod., o prázdninách prodloužené až do hod.; v neděli a v den pracovního klidu má platit celodenní omezení od hod. Omezení má platit celoplošně, tzn. nikoliv jen na dálnicích a silnicích I. třídy, ale na všech pozemních komunikacích, aby se předešlo objíždění zapovězených úseků. Jakkoli návrh nerespektuje v plné šíři požadavky Svazu měst a obcí ČR, je určitým pokrokem a nadějí na změnu pro obce a občany šikanované nekontrolovanou nákladní dopravou (za Svaz jsme mj. navrhovali páteční omezení o prázdninách až do 22,00 hod. a v sobotu celoročně od 7 až do 24,00 hod.). Návrh MD ČR jsme však plně podpořili s tím, že pro nás představuje základní minimum. To, pokud nemá být rozšířeno, určitě nesmí být nijak oklešťováno ve prospěch zištných zájmů dopravců a na úkor měst a obcí, resp. občanů v obcích žijících. Ministerstvo dopravy pro dobrotu na žebrotu Zástupci dopravců a průmyslníků, z nichž většina, vyjma Svazu průmyslu a dopravy, ani není řádným připomínkovým místem, byli o dobré vůli MD ČR k jednání přizváni (někteří se dokonce pozvali sami), zaujali však ostře odmítavý a nekonstruktivní postoj. Jakkoli nebylo povinností MD ČR kohokoli kontaktovat a svolávat jakoukoliv pracovní skupinu předtím, než návrh vůbec vznikl, založením pracovní skupiny vyšlo ministerstvo vstříc všem potenciálně dotčeným subjektům, což u ostatních ministerstev rozhodně není pravidlem, ani pokud jde o řádná připomínková místa. Bylo argumentováno, že omezení přichází náhle, bez přípravy a ohrozí zásobování firem, které investovaly nemalé prostředky do výstavby továren na území ČR. Pokud však bylo v roce 2005 nesystémově na základě pozměňovacích návrhů poslance Kaly přijato uvolnění omezení víkendových jízd, museli dopravci a firmy nutně očekávat, že to nezůstane dlouho bez odezvy. Pochybujeme navíc o tom, že továrny objednávají zboží 6 hodin před zahájením výroby jistě si dokáží výrobu zorganizovat tak, aby ve středu věděly, co budou potřebovat v pondělí. MŽP, Besip, Svaz a dopravní fakulty pro návrh, dopravci a průmysl proti Za Svaz jsme s návrhem vyjádřili souhlas, kdy jsme zároveň upozornili na primární svazový požadavek sladit úpravu omezení s okolními zeměmi, čehož v případě pátečního i sobotního zákazu nebylo plně dosaženo. Na druhé straně byl akceptován náš požadavek, aby tzv. páteční zákaz platil i pro dny předcházející dnům pracovního klidu, tzn. kamiony by neměly ucpávat silnice nejen v pátek, ale např. ani před svátky Cyrila a Metoděje. Proto je návrh pro Svaz přijatelný, jakkoliv byly původně naše požadavky o poznání širší. Zástupci dopravních fakult tlumočili své stanovisko, že návrh je kvalitní a z odborného pohledu přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rovněž Besip jednoznačně návrh podporuje a dokládá nutnost jeho přijetí statistikami nehodovosti i prostým argumentem, proč v dopravních špičkách pouštět do provozu ještě riziková informační servis č. 11/2007 strana 11

12 nákladní vozidla, ucpávající silnice zaplněné svátečními a víkendovými řidiči a lidmi vracejícími se ze zaměstnání. Ministerstvo životního prostředí, které hájí jiné priority než nárůst silniční nákladní dopravy (resp. které naopak prosazuje omezování silniční dopravy jako celku) návrh přirozeně také podporuje. Dopravci setrvali na svém neústupném postoji, odmítají pustit zejména pátek, zpochybňují statistiky nehodovosti a obviňují ministerstvo z nekorektního postupu. Obce čeká boj ve Sněmovně, je třeba tlaku občanů a podpory starostů Přes ostře odmítavý postoj Svazu k oklešťování už tak nadmíru kompromisního návrhu MD ČR (který mezi omezeními poskytuje dostatečně velká okna pro plynulou přepravu), byl závěr jednání pracovní skupiny poněkud rozpačitý. Je třeba soustředěného tlaku nejen Svazu jako partnera vlády ČR a přirozeného spojence všech poslanců a senátorů, vzešlých z komunální politiky, ale i individuálního tlaku všech starostů a starostek na poslance všech politických stran v příslušných volebních obvodech. Vítanou pomocí bude i zájem ze strany občanů obcí postižených kamionovou dopravou, obracejících se na své poslance a senátory. Je samozřejmé, že dopravce nezajímá hluková zátěž způsobená nákladní dopravou, že neřeší emise výfukových plynů v blízkosti silnic a dálnic, resp. průjezdných úseků silnic, že je nezajímá počet smrtelných nehod, jejichž oběťmi jsou nevinní a spořádaní řidiči, že je nezajímají ekologické dopady způsobené nehodami, že je nezajímají náklady na administrativní řešení dopravních nehod a jejich následků a že jsou jim lhostejné ekonomické dopady způsobené mnohahodinovými prodlevami při odstraňování následků dopravních nehod způsobených kamiony na hlavních silničních tazích. Občany dotčených obcí, starosty, starostky, primátory a primátorky by však tyto problémy zajímat měly. Měli by bránit zájmy svých obcí, aby zisky jedné zájmové skupiny, která ovládla trh nákladní dopravy a chce stále víc, nebyly nadřazeny informační servis č. 11/2007 strana 12 právu občanů na život, zdraví a majetek a na právo obcí bránit své rozpočty před sanováním následků neudržitelně narůstající kamionové dopravy. Boj nevzdáváme a ustupovat nehodláme omezení je třeba prosadit V nastávajícím připomínkovém řízení a během projednávání novely v Poslanecké sněmovně i v Senátu proto hodláme důsledně bránit zachování návrhu MD ČR bez jakéhokoli oklešťování, resp. budeme prosazovat spíše zpřísnění ministerského návrhu, a to v intencích dosavadních požadavků Svazu, kde našim požadavkům nebylo v některých bodech vyhověno. Zvláště na průjezdních úsecích dálnic a silnic nemají obce možnost, jak kamionovou dopravu ovlivnit, a řešením je pouze celkové omezení nákladní silniční dopravy na pozemních komunikacích, mj. plošným zpoplatněním, které hodláme do budoucna prosazovat, aby nedocházelo k přesunu dopravy z dálnic a silnic I. třídy na silnice II. a III. třídy, procházející menšími obcemi, jak se nyní děje. Konečným cílem Svazu je celkové snížení dopravní zátěže měst a obcí, resp. zklidňování dopravy ve městech a obcích, které přispívá nejen k pohodlí na straně občanů, ale i k rozvoji podnikatelských aktivit v centrech měst, k oživení cestovního ruchu a k obnovení sousedského života, neníli ovšem obec nebo město rozkrájeno magistrálami, dálnicemi a několikaproudovými komunikacemi (což lze samozřejmě postupně napravovat). Zde Svaz aktivně spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a s Evropskou komisí, a zejména s dopravní komisí (Transport Committee) Evropské rady obcí a regionů (CEMR). Distribuujeme jejich podklady a informační brožury shrnující zkušenosti měst a obcí s omezováním a vymísťováním dopravy, podílíme se na organizaci a propagaci akcí typu Cesty městy, Evropský týden mobility, Den bez aut atd. Cílem všech našich snah musí být transformace nákladní dopravy do udržitelnějších forem, např. přesunem části objemů přepravy na šetrnější železnice. Již od 1. republiky se můžeme pyšnit nejhustší železniční sítí v Evropě, z USA zaplněných auty a kilometry asfaltu a betonu se k nám jezdí inspirovat, co se způsobů hromadné a integrované dopravy týče. Dopravci by nás však chtěli posunout zcela nežádoucím směrem česká krajina není tak rozlehlá, abychom ji mohli zastavět dálnicemi. V zahraničí se všechny nově postavené či rozšířené komunikace vždy záhy zaplnily proudy dalších aut, takže se nic nevyřešilo, a kamion do každé obce také určitě není tím, po čem by občané toužili (tím spíše u kamionů, které republikou pouze projíždějí, např. na trase z Portugalska do Polska). Připomeňme si, že za první rok členství ČR v EU se provoz kamionů na českých silnicích zvýšil o polovinu, hranice tehdy přejíždělo cca kamionů měsíčně(!). Pokud nedojde ke změně, má intenzita kamionové dopravy dále růst min. o 5-6 % ročně. Dle výzkumů CVVM zároveň 92 % občanů ČR požaduje omezení kamionové dopravy. Podporujeme ale i omezování individuální osobní dopravy v obcích a městech s rozmanitými integrovanými dopravními systémy, až na výjimky typu stěhování, doprava dětí a velké nákupy (a venkovské oblasti bez kvalitního spojení), automobilů v podstatě není třeba. Jistě raději uvidíme 1 autobus MHD, než 40 automobilů obsazených pouze jednou osobou (řidičem) a popojíždějících pod okny obytných domů, kde už se větrání stává rizikovou záležitostí. Podobně je pro obyvatele obcí jistě přijatelnější jeden nákladní vlak, projíždějící v noci za vsí, než desítky (spíše stovky a tisíce) kamionů dunících celý den po vytlučené vozovce skrz obec. Vraťme se tedy ke kamionům, zatěžujícím veřejné rozpočty, poškozujícím silnice a ohrožujícím život a zdraví občanů. Postavme se jednotně proti zištným zájmům dopravní lobby a řekněme zřetelné NE dalším kamionům v obcích. Informujme o našem postoji poslance a poslankyně, kteří o návrhu ministerstva dopravy budou rozhodovat. Mgr. Jan Potměšil legislativně-právní odd. Kanceláře SMO ČR

13 Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Energetická komise, 25. září, Praha Členové Energetické komise nejprve krátce hodnotili dosavadní spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. V průběhu první poloviny roku 2007 Svaz připomínkoval několik prováděcích právních předpisů k energetickému zákonu a k zákonu o hospodaření energií. Několik zásadních připomínek nebylo vypořádáno standardním způsobem, vůči čemuž se Svaz ohradil dopisem předsedy Ing. Vlasáka. Ministr průmyslu a obchodu Ing. Říman ve své odpovědi problém značně bagatelizoval s odkazem na to, že Svaz má neobvyklé množství připomínek převyšující množství připomínek ostatních účastníků připomínkového řízení. Obdobná situace nastala i při tvorbě nové energetické legislativy (projekt NOEL). Členové komise dopisem předsedy Svazu znovu ministra Římana osloví, pokusí se vstoupit i v osobní jednání. Předmětem další diskuse byly přeložky a přípojky, konkrétně jak řešit problém záloh na zbudování přípojek a přeložek, které po obcích a občanech vyžadují distributorské energetické společnosti (ČEZ, EoN). Ing. Marek vysvětlil, že jde o libovůli energetických společností, protože energetický zákon žádné zálohy neupravuje, nejsou proto vymahatelné. Tento problém by měl být rovněž řešen na schůzce se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Energetická komise se krátce věnovala také obnovitelným zdrojům energie. Podporuje tuto oblast energetiky, rozhodně by ale dle jejího názoru nemělo jít o masovou podporu za podmínek, že na státních příspěvcích za produkci obnovitelné energie vydělávají jen některé zainteresované skupiny obyvatelstva, a to především z daní občanů (daňových poplatníků). Komora statutárních měst, 5. října, Jihlava Komora statutárních měst reagovala na stávající vývoj situace ohledně návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní tiskovým prohlášením. Text tohoto prohlášení projednávalo v odpoledních hodinách téhož dne Předsednictvo Svazu, které se v Jihlavě sešlo na mimořádném zasedání. Výsledkem bylo společné tiskové prohlášení. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR a Komora statutárních měst Komora statutárních měst se úvodem svého zasedání věnovala aktuálnímu vývoji projednávání návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Členové Komory považují řešení schválené vládou dne 3. října 2007 rozhodně za krok správným směrem, nicméně se podle jejich názoru jedná pouze o řešení dočasné. Primátoři se v diskusi k tomuto tématu dotkli pochopitelně také pokračující činnosti aktivistů zlínské výzvy. Obecně konstatovali, že chápou požadavky malých obcí a souhlasí s tím, aby novela zákona posílila jejich rozpočty. Nicméně jsou přesvědčeni, že na druhé straně je třeba vnímat i potřeby velkých měst a zohledňovat také výdajovou část jejich rozpočtů. Tedy i služby, které města poskytují nejen svým občanům, ale i občanům přilehlých obcí. Primátor Onderka jako argument uvedl, že např. v Brně žije 75 tisíc studentů, což je v podstatě jedno velké město. I pro ně musí zajišťovat všechny služby, přestože peníze na tyto studenty, jako občany, získávají obce a města, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu. Daňová válka mezi malými a velkými by mohla paradoxně vést třeba až k tomu, že by města zaváděla dvojí ceny, a tak by např. lístek do divadla byl pro obyvatele okolních obcí mnohem dražší než pro občany města, které divadlo zřizuje. Představitelé Komory statutárních měst dále zdůraznili, že chce-li stát zvyšovat svoji ekonomickou úroveň, musí posilovat města jakožto hybné síly rozvoje. vnímají návrh novely zákona schválený vládou o rozpočtovém určení daní, který navyšuje příjmy obcí o 4,6 miliard Kč, jako krok správným směrem, považují jej však za dočasné řešení, tedy řešení pouze pro rok 2008, odmítají však snahy politických hnutí zneužít problémy obcí pro volební kampaň v blížících se krajských volbách, jsou přesvědčeny, že díky aktivitám zlínské výzvy, která vstoupila do probíhajícího vyjednávání a předložila ministerstvu financí návrh nemající dopad na státní rozpočet, došlo k narušení vyjednávaní - pro ministerstvo financí byl totiž tento návrh bezbolestným řešením, tím došlo k zablokování možnosti Svazu dosáhnout pro obce navýšení 7,6 miliard, které ve svých připomínkách požadoval, považují postup ministerstva financí za bezprecedentní porušení Legislativních pravidel vlády, budou prosazovat další změny, které se zatím nepodařilo do textu zákona zapracovat - jde zejména o zařazení spotřebních a ekologických daní do systému daní sdílených, zavedení nového přerozdělovacího kritéria podle počtu žáků a kompenzaci dopadů reformy veřejných financí na rozpočty obcí. V Jihlavě dne 5. října 2007 informační servis č. 11/2007 strana 13

14 V další části svého jednání se primátoři věnovali problematice vydávání obecně závažných vyhlášek, kterými upravují veřejný pořádek ve městě (rušení nočního klidu, konzumace alkoholu na veřejnosti atd.). Jedná se o nejproblematičtější typy vyhlášek, které nezřídka končí před Ústavním soudem. Ministerstvo vnitra často pozastavuje jejich platnost proto, že sice odpovídají zákonu o obcích, ale nejsou zcela v souladu s jinými zákony. Statutární města si pochopitelně nechtějí vytvářet vlastní legislativní pravidla a rozhodovat v rozporu se zákony, ale pořádek ve městě musí řešit. Primátoři proto požadovali po Marii Kostruhové, ředitelce odboru dozoru a kontroly MV ČR, která byla hostem jednání, stanovení jasných pravidel a vymezení prostoru pro vydávání těchto vyhlášek. Ing. Kostruhová přislíbila zřídit při MV pracovní skupinu, která se bude touto problematikou zabývat. Členy této pracovní skupiny budou i zástupci Komory statutárních měst. Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Komora obcí SMO ČR a ZMOS, října, Sněžné - Milovy požadovat plnou úhradu výkonu přenesené působnosti usilovat o stabilizaci a posílení vlastních daňových příjmů B) V oblasti živelných pohrom a jejich předcházení vyměňovat si zkušenosti v oblasti prevence a hodnocení povodňových rizik, povodňového managementu, povodňových plánů a podílet se na tvorbě evropské legislativy usilovat o zvýšení objemu finančních prostředků státu na preventivní opatření proti živelným pohromám zaměřovat pozornost státu i na malé vodní toky Členové Komory obcí Svazu měst a obcí ČR a Komory obcí Združenia miest a obcí Slovenska se tentokrát sešli k svému pravidelnému zasedání, které organizují jednou ročně, v moravské obci Sněžné Milovy. Na tomto partnerském pracovním jednání starostové navázali na svá předešlá setkání, která se již konala v Brusně, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v Trenčianskej Turnej a v Dukovanech. Nejvíce času věnovali opět financování obcí, konkrétně systému přerozdělování sdílených daní. Srovnání systému obou států bylo pro starosty velice zajímavé. V druhém bloku se diskuse točila kolem krizových přírodních situací a čerpání prostředků z evropských fondů. Tak jako vždy obě strany přijaly závěrem společné prohlášení. C) V oblasti fondů Evropské unie podporovat vytváření partnerských vztahů při řešení společných projektů v rámci přeshraniční spolupráce připravovat společná jednání k problematice čerpání prostředků z Evropské unie Zástupci Komory obcí SMO ČR i Komory obcí ZMOS se shodli, že budou společně: A) V oblasti veřejných rozpočtů a daní uplatňovat vzájemné zkušenosti k zlepšení financování obcí v obou zemích usilovat o dodržování vyčíslování dopadů připravované legislativy na rozpočty obcí informační servis č. 11/2007 strana 14

15 Komory obcí obou asociací závěrem zdůraznily nutnost společného postupu obcí i měst při prosazování svých požadavků. Varovaly před upřednostňováním stranických zájmů při obhajování společných priorit všech samospráv. Podílové daně na Slovensku Zákon o rozpočtovém určení výnosu daní z příjmů územní samosprávě určuje jako podílovou daň pouze daň z příjmů fyzických osob (s výjimkou daně z příjmů, která se vybírá srážkou, podle zákona o dani z příjmů). Proč pouze tato daň? 1) Slováci očekávají dynamický růst výnosů této daně ve střednědobém horizontu, 2) jedná se o relativně nejrovnoměrnější výběr ze všech daní v průběhu kalendářního roku. 70,3 % výnosu z této daně připadne obcím, 23,5 % vyšším územním celkům, zbytek státu. Kritéria dělení výnosu daně mezi obce zatím upravuje pouze nařízení vlády SR, a to následovně: 23 % podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k předcházejícího kalendářního roku, z toho 57 % přepočítáno koeficientem nadmořské výšky obce 32 % podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k předcházejícího kalendářního roku přepočítaného koeficientem v závislosti od zařazení obce do velikostní kategorie (obce obyv. koeficientem 0,89, obyv. koeficientem 0,90, obyv. koeficientem 0,91, obyv. koeficientem 0,94 a obce obyv. koeficientem 1,13; zvláštní koeficient má město Košice 1,50 a Bratislava 2,35) 40 % podle počtu žáků základních uměleckých škol (ZUŠ) a školských zařízení zřizovaných obcí k 15. září předcházejícího kalendářního roku přepočítaného koeficientem základní umělecké školy a školského zařízení (žák ZUŠ, individuální výuka koeficientem 13, žák ZUŠ, skupinová výuka 8, dítě v MŠ do tří let 61, dítě MŠ od tří let 31, žák výchovně-vzdělávacího zařízení 5 a potenciální strávník, žák základní školy 2) Pozn.: Pokud celkový počet dětí v MŠ nepřekročí 25, koeficienty se upravují - zvyšují. 5 % podle počtu obyvatel obce, kteří dovršili 62 let s trvalým pobytem na území obce k předcházejícího kalendářního roku Dalším významným příjmem obcí jsou místní daně. Podle zákona o místních daních a místních poplatcích za komunální odpady a drobné stavební odpady může obec zavést: daň z nemovitosti, daň ze psa, daň za užívání veřejného prostranství, za ubytování, za prodejní automaty, za nevýherní hrací přístroje, za vjezd a stání motorového vozidla v historické části města a daň za jaderné zařízení (tedy celkem 8 druhů daní). Dle tohoto zákona dále obec musí zavést místní poplatek za komunální odpady a drobné stavební odpady. Lenka Zgrajová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Komise cestovního ruchu, 23. říjen, Praha Vláda neschválila koncepci rozvoje cestovního ruchu, do níž se po letech úsilí podařilo zapracovat požadavky Svazu měst a obcí. Komise znovu v nejbližším období napne svoje síly a bude tlačit vládu k tomu, aby se legislativou upravující cestovní ruch zabývala. Jednání komise se opět účastnili zástupci firmy X-Zone Media a podali další informace o vzniku Multimediální mapy, coby zastřešující propagační prezentace obcí pro potřeby rozvoje lokálního cestovního ruchu (viz INS č. 10). Bylo rozhodnuto, že projekt bude spojen s již existujícím serverem (videoportál o České republice), který již obsahuje řadu videí z českých obcí i mnoho dalších informací (kultura, ubytování, památky, hrady, muzea ). Cesty krajem by měly zajistit technické řešení, rekonstrukci webu a zásobování serveru informacemi, včetně finančního krytí (server má získat dotaci 60 milionů Kč, která náklady na rozvoj webu pokryje lépe než původně plánovaných 7 milionů). Komise cestovního ruchu představený projekt podpořila. V praktické rovině by se podpora měla projevit nejen vzájemnými odkazy, ale především možností firmy X-Zone Media prokázat záštitu Svazu s ministerstvy, což realizaci projektu výrazně usnadní. Následovala prezentace Turistického informačního magazínu Tim (www.czech-tim.cz). informační servis č. 11/2007 strana 15

16 Vy se ptáte, my odpovídáme Co dělat v případě, že počet členů rady města klesne, a stane se tak sudým? Dotaz: Místostarosta se vzdal funkce. Dle 99 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., přestává být i členem rady města. Rada tak má sudý počet členů, což odporuje odst. 3 téhož paragrafu. Jsou rozhodnutí takové rady právoplatné? Popřípadě jak dlouho může taková rada působit, v jakém termínu je třeba dovolit člena rady? Odpověď: Ustanovení 99 odst. 3 je třeba chápat jako nastavení výchozího stavu, které ale nereaguje na změny, které přináší život ve fungování obce. Rada ve vaší obci nadále může fungovat a pro přijetí platného usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Nekompletní rada působí do doby, než zasáhne zastupitelstvo. Ustanovení dotýkající se fungování rady obce neobsahuje pouze 99 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Na problém je třeba nahlédnout v širším kontextu. Pro jasnější strukturu odpovědi vycházejme například z toho, že vaše rada má 9 členů. Počet členů rady stanoví v prvé řadě podle 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo. Právě 99 potom dává bližší podmínky, jak má být rada ustanovena stanoví, kdo je ze zákona členem rady (starosta a místostarostové) a povinný lichý počet členů rady. Změnám počtu členů rady a případnému konci jejího fungování se pak věnuje 100 zákona o obcích. Je třeba pečlivě si prostudovat především 100 odst. 1, který říká: 100 odst. 1 Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které... Důležité je podtržené slovní spojení alespoň na 5. Z toho vyplývá, že zákon pamatuje na situaci, kdy např. z 9 členů rady jich 5 rezignuje. Zastupitelstvu pak stačí pro funkčnost rady doplnit počet na 5 nikoliv na plný počet 9. Argumentem a minori ad maius (od menšího k většímu) lze dovodit, že pokud zákon připouští existenci rady obce o počtu 5 z 9, tím spíše připouští existenci rady o obsazení 6, 7 nebo 8 z 9 členů. Rada ve vaší obci tak nadále může fungovat. Ustanovení 99 odst. 3 je zkrátka třeba chápat jako nastavení výchozího stavu, které ale nereaguje na změny, které přináší život ve fungování obce. Odpověď na tento dotaz je zpracována na základě právních předpisů účinných k 8. říjnu Proces rozhodování rady upravuje 101 odst. 2 zákona o obcích. Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Nastává otázka, z jakého počtu se určuje nadpoloviční většina. Na toto neexistuje prozatím uspokojivá odpověď (soudní rozhodnutí), převažuje však názor, že za směrodatný se považuje počet zbylých členů rady (a v tomto duchu by měla být podána i novela zákona o obcích). U měst s 11 člennou radou by totiž rada města o počtu 5 členů nebyla usnášeníschopná. Jen na okraj poznamenávám, že toto ve vašem případě není důležité, protože pokud rezignuje 1 člen, nadpoloviční většina se nezmění (nadpoloviční většina z 9 lidí je stejná jako z 8 lidí tj. 5). Na otázku jak dlouho může rada obce působit v nekompletním složení, ve kterém je ale stále usnášeníschopná, lze odpovědět tak, že do doby než tento stav napraví zastupitelstvo. Pouze zastupitelstvo obce má podle již citovaného 84 odst. 2 písm. m) pravomoc jmenovat člena rady, případně nově stanovit počet členů rady (a ten musí být opět stanoven jako lichý). Pokud se zastupitelstvo tímto odmítne zabývat nebo se tím z nějakého jiného důvodu nezabývá, funguje rada v nekompletním složení. Pokud by postupně docházelo k rezignaci dalších členů, aniž by na toto zastupitelstvo reagovalo, může dojít až k zániku rady podle 100 zákona o obcích. Mgr. Jakub Pôbiš legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Neplaťte Kooperativě za uvolněné zastupitele. Vyžádejte si své peníze zpět. Dotaz: Odvádí se pojišťovně Kooperativa za uvolněné zastupitele obce platby za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání? Je úraz starosty obce v souvislosti s výkonem funkce úrazem pracovním? Odpověď: Uvolnění zastupitelé nemohou být ze zákona pojištěni, protože nejsou v pracovně právním vztahu k obci jako zaměstnavateli. Stejně tak nejde v tomto případě o úraz pracovní. Právní postavení starosty či jiného uvolněného zastupitele je odlišné od postavení zaměstnance obce. Především je starosta funkcí veřejnou, je voleným zástupcem občanů obce a za výkon funkce mu náleží měsíční odměna. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jen vágně upravuje postavení starosty. Starosta především zastupuje obec navenek, což z něj činí statutární orgán sui generis, ale z jeho postavení nevyplývají žádné samostatné rozhodovací pravomoci, které by předem nebyly schváleny zastupitelstvem obce nebo radou obce. Starosta však především není zaměstnanec obce a nevztahuje se na něj zákoník práce (s určitými výjimkami). Jeho postavení, nárok na dovolenou, odměnu, cestovní náhrady upravuje výslovně zákon o obcích. Z těchto důvodů se na něj nemůže vztahovat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Aby však zůstala zachována práva na náhradu škody v takovýchto případech, nastupuje zde informační servis č. 11/2007 strana 16

17 Zpracováno podle právních předpisů účinných ke dni odpovědnost za škodu podle 392 zákoníku práce (z.č. 262/2006 Sb.). Toto ustanovení totiž říká, že fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro kterého byli činni. Odškodnění se provádí podle principu objektivní odpovědnosti (odpovědnosti za výsledek) a pouze podle zákoníku práce, protože to zákon tak ukládá. Obec by proto měla mít pro tyto případy uzavřenu komerční pojistku, protože pojištění u Kooperativy nemůže v takových případech uplatnit. Obce, které stále mají své uvolněné zastupitele a starosty pojištěné u Kooperativy, mohou pojišťovnu požádat o vrácení zaplaceného pojistného tři roky zpětně a pojišťovna musí vyhovět. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu K povinnosti informovat o veřejném zasedání zastupitelstva obce Dotaz: Je možné, aby starosta svolal mimořádné zasedání zastupitelstva méně než sedm dní před tímto zasedáním? Asi čtyři dny předem obvolá pouze členy své strany, kterých je v ZO většina (5+4) a zápis s důležitými rozhodnutími pak zveřejní. Jsou tato rozhodnutí platná? Takto byl například schválen rozpočet obce na rok 2007, prodej části obecního lesa apod. Od 1. listopadu 2006 bylo dosud svoláno ZO třikrát řádně, se zveřejněním sedm dnů předem, a třikrát podle výše popsaného postupu, tedy za účasti členů jedné strany. Jak je možné dosáhnout toho, aby rozhodnutí z takto svolaných ZO bylo zrušeno? Pokud to některý z členů ZO na dalším řádném zasedání napadne, členové strany a starosta, kterých je většina odhlasují, že vše je platné. Tímto úmyslně vyřazují veřejnost (občany) z důležitých rozhodování a úspěšně se jim to daří. Je možné, aby někdo zrušil platnost rozhodnutí takto svolaného zastupitelstva (např. krajský úřad, ministerstvo vnitra apod.)? Podotýkám, že kontrolní výbor je složen také z členů strany, která má většinu v ZO. Prosím o radu, je-li možné rozhodnutí z neveřejných zastupitelstev zrušit, kdo to může učinit a jak. Také jak zabránit tomu, aby se nekonala další. Odpověď: Organizace zasedání zastupitelstva obce je v obecných rysech upravena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména v 87, 89, Pojem mimořádné zasedání zastupitelstva obce zákon o obcích nezná. Může jím být myšleno v souladu s úpravou v jednacím řádu zastupitelstva obce a místními zvyklostmi takové zasedání, které je svoláno mimo pravidelný interval. Pokud jde o přezkum rozhodnutí orgánů obce v samostatné působnosti, příslušným orgánem je zde ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly. Konečný verdikt ovšem může vynést pouze soud. Nejblíže se termínu mimořádné zasedání zastupitelstva obce blíží zasedání zastupitelstva obce svolané z podnětu alespoň jedné třetiny členů zastupitelstva obce, nebo hejtmana kraje ( 92 odst. 1 a 2 zákona o obcích). Blíže toto mimořádné zasedání zastupitelstva obce zákon o obcích neupravuje, proto se i na toto zasedání vztahují ustanovení upravující řádné zasedání (viz výše). V tomto případě by na takovém zasedání zastupitelstva obce měla být předložena podpisová listina příslušné třetiny členů zastupitelstva, která požadovala jeho svolání. Mimořádným zasedáním zastupitelstva obce může být rovněž myšleno i tzv. náhradní zasedání zastupitelstva obce, když při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Opět v bližších podmínkách konání je třeba užít ustanovení o řádném zasedání zastupitelstva obce (viz výše). Dalším typem zasedání zastupitelstva obce je tzv. ustavující zasedání zastupitelstva obce, ale jeho výjimečnost (a tím i zvláštní pojmenování v zákoně o obcích) je dána především jeho náplní. Na tomto zasedání se totiž zastupitelstvo schází poprvé po volbách do zastupitelstev obcí, volí starostu, místostarostu a případně další členy rady obce (je-li v obci zřizována). Opět v obecných náležitostech a jinak zákonem o obcích neupravených záležitostech organizace a průběhu je třeba postupovat podle ustanovení o běžném, řádném zasedání zastupitelstva. Pro organizaci, svolávání řádného a tudíž i mimořádného zasedání zastupitelstva obce je nutné postupovat mj. i podle 93 a 103 odst. 5 zákona o obcích. Starosta je tím odpovědným orgánem obce, který svolává (tj. jde přímo o starostovu povinnost svolat zasedání zastupitelstva v zákonem obcích stanovené lhůtě minimálně jedenkráte za tři měsíce, viz 92 odst. 1 věta první zákona o obcích). Dle 93 odst. zákona o obcích obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu (tedy i na elektronické úřední desce) alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Informace může být samozřejmě kromě tohoto způsobu uveřejněna i jiným způsobem v místě obvyklým. Z tohoto ustanovení zákona tedy jednoznačně vyplývá, že zveřejnění na úřední desce obecního úřadu je vždy nutné, a to včetně zákonem stanovené minimální 7denní lhůty, pro řádné pořádání zasedání zastupitelstva obce. Institut uveřejňování informace o zasedání zastupitelstva je velmi důležitým a neopominutelným, jelikož představuje jediný možný zákonem upravený způsob, jak se mohou občané obce dovědět v předstihu o konání zasedání orgánu obce, do něhož volili své zástupce. V nevyužívání, resp. neuveřejňování informace (ať již záměrně nebo nedopatřením) o konání zasedání zastupitelstva obce v souladu s 93 zákona o obcích lze spatřovat narušení základních principů zastupitelské samosprávné demokracie v právním státě. Jde vlastně o ohrožení (porušení) samotné podstaty ústavně zaručeného práva na samosprávu v čl. 100 odst. 1 a čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky. Jak jinak by totiž občané mohli vykonávat kontrolu nad svými demokraticky zvolenými zástupci, kteří rozhodují o věcech bezprostředně se jich týkajících. Krom toho jen na veřejném zasedání zastupitelstva obce mohou občané obce využít svých oprávnění vyplývajících z 16 odst. 2 písm. c), d), f) a g) zákona o obcích a nemožností seznámit se s informací, kdy zasedá zastupitelstvo obce, je prakticky popíráno základní občanské (volební) právo, tj. možnost bezprostřední kontroly svých volených zástupců a podílet se na spolurozhodování o věcech veřejných. Samozřejmě nejkompetentnější institucí k vysvětlení, informační servis č. 11/2007 strana 17

18 resp. rozhodnutí této otázky je Ústavní soud České republiky. Za řádné zasedání (nyní není myšleno v souladu s plánem jeho konání, ale v souladu s právními předpisy) zastupitelstva obce lze považovat jen to, které splňuje několik základních, zákonem stanovených kritérií: 1) je řádně (tj. na úřední desce obecního úřadu ( kamenné i elektronické) zveřejněna informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání) a včas (tj. alespoň 7 dní před zasedáním) oznámeno. Zpravidla je svoláváno starostou obce ( 103 odst. 5 zákona o obcích), nejde-li o výjimku umožněné zákonem ( 91 odst. 2, 92 odst. 2 zákona o obcích aj.); 2) je veřejně přístupné (viz 93 odst. 2 zákona o obcích); 3) průběh a přijetí usnesení je v souladu s právními předpisy a jednacím řádem zastupitelstva obce. Nejsou-li tyto náležitosti splněny, pak se zasedání zastupitelstva dostává do rozporu s právním řádem České republiky a v takovém případě je možné, aby orgán dozoru (ministerstvo vnitra) uplatnil svou pravomoc a v souladu s 124 zákona o obcích. V tomto případě jde o velmi specifickou situaci. Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad samostatnou působností obce, zejména nad tím, zda přijatá rozhodnutí, usnesení popř. jiná opatření orgánů obce jsou v souladu se zákonem. Orgány obce jsou jmenovány v Hlavě čtvrté zákona o obcích a jsou jimi zastupitelstvo obce, rada obce, starosta obce a obecní úřad. Jelikož v tomto případě nebyla řádně svolávána zasedání zastupitelstva, tak všechna rozhodnutí na nich přijatá nejsou rozhodnutími zastupitelstva obce, ale v konečném důsledku jde o rozhodnutí těch orgánů, která je provádějí (vykonávají). Tyto orgány totiž z hlediska formálně právního tato rozhodnutí (usnesení) přijmou a vykonají. Ve většině případů bude tato kvaziusnesení zastupitelstva obce vykonávat starosta obce a je proto nesmírně důležité zkoumat každý takový výkon starosty, jelikož je to on, kdo vlastně rozhodne (ať již na papíře nebo faktickým úkonem) a každé takové rozhodnutí musí být v souladu se zákonem. Soulad se zákonem je třeba vidět v rovině věcné, tj. zda mohlo zastupitelstvo obce, starosta obce rozhodovat o dané věci (viz vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce zejm. v 84 a 85, viz pravomoci starosty v , není-li zřízena rada obce pak i 102 odst. 3 a 4 zákona o obcích) a dále zda byl dodržen procesní postup pro přijetí takového rozhodnutí (tj. zda bylo usnesení přijato nadpoloviční většinou, zda byl návrh předložen oprávněným subjektem, zda byly dodrženy lhůty, popř. další podmínky upravující postup rozhodování např. v jednacím řádu zastupitelstva obce). V tomto případě zřejmě nebyla usnesení zastupitelstva obce přijata, tj. nesplňuje zákonem stanovené požadavky (nebylo přijato na řádně svolaném zasedání zastupitelstva). V takovém případě starosta obce nebo jiný orgán obce (zejména v případě schválení rozpočtu obce) překračuje svou pravomoc a postupuje v rozporu se zákonem. Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření (dále jen usnesení ) orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce (příslušný k věcnému rozhodnutí, např. schválení smluv o prodeji obecní nemovitosti) nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, a to ke dni doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Dojde-li ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení příslušného orgánu obce (např. zastupitelstva obce), kterým byla zjednána náprava (např. informace o tom, že proběhlo řádně svolané zasedání zastupitelstva obce, lze doložit např. zápisem z něho a informací, jež byla vyvěšena na úřadní desce s označením lhůty vyvěšení). Ministerstvo vnitra může samozřejmě pozastavit výkon usnesení okamžitě, jde-li o případ zřejmého a závažného rozporu usnesení se zákonem, přičemž opět stanoví lhůtu k nápravě. Odpověď byla zpracována na základě právních předpisů účinných ke dni 17. října Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému krajskému správnímu soudu návrh na zrušení usnesení. Stejný postup se uplatní i v případě, že byl rozklad zamítnut. Jestliže soud návrh na zrušení usnesení odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. Je samozřejmě možné, aby byla zjednána náprava v průběhu celého řízení o zrušení usnesení, pak je nezbytné o tom neprodleně informovat Ministerstvo vnitra, které zruší své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, a rovněž soud. V případě, že již bylo usnesení vykonáno, pak Ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti nerozhodne, ale podá pouze návrh soudu na zrušení usnesení. Byl-li ovšem proveden úkon, který nebyl před tím schválen příslušným orgánem obce, ačkoliv měl, pak je třeba zkoumat, zda byly nedošlo k porušení naplněny podmínek 41 zákona o obcích. V případě zcizování nemovitého majetku obce je třeba rovněž zkoumat, zda byly naplněny i podmínky dané 38 zákona o obcích. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že do rozhodnutí Ministerstva vnitra nebo soudu je třeba považovat usnesení za platná. Ovšem jedině soud může rozhodnout, které právní úkony zůstávají v platnosti a které nikoliv. V případě smluv bude rozhodně zkoumáno naplnění pravidel, tj. zda o uzavření rozhodl příslušný orgán obce, zda byla smlouva schválena procesně správně a v neposlední řadě, zda je v souladu s 20 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. i když překročily osoby jednající za právnickou osobu (obec) své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. Jde-li o smlouvy uzavřené podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pak se při určování odpovědného subjektu opět bude zkoumat naplnění 20 občanského zákoníku, který se na obchodně-právní smlouvy uzavřené samosprávným celkem uplatní v souladu s 1 odst. 2 obchodního zákoníku. Byl-li proveden úkon, který nebyl před tím schválen příslušným orgánem obce, ačkoliv měl, pak je třeba rovněž zkoumat, zda byly naplněny podmínky 41 zákona o obcích. V případě zcizování nemovitého majetku obce je třeba rovněž zkoumat, zda byly naplněny i podmínky dané 38 zákona o obcích. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 11/2007 strana 18

19 Co nového ve Sbírce zákonů říjen 2007 Nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008 Nařízení zvyšuje od 1. ledna 2008 základní výměru důchodu o 130 Kč měsíčně a procentní výměru důchodu zvyšuje o 3 procentní výměry důchodu, která náleží ke dni zvýšení. Základní výměry důchodů od nového roku činí Kč měsíčně. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 činí Kč, výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 činí 1,0753 a částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v 15 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění se zvyšují z Kč se na Kč, a z Kč se na Kč. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Nařízení vlády č. 258/2007 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 Nařízení zvyšuje příplatky k důchodu účastníků prvního až třetího odboje o 3 % částky příplatku, která náleží ke dni zvýšení. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Vyhláška MV CR č. 260/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Ministerstvo vnitra na základě zmocnění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy stanovuje vyhláškou další obecní úřady, které z informačních systémů veřejné správy mohou vydávat ověřené výstupy. Zatím nejznámější možností je získat výpis z katastru nemovitostí, pro který nově mohou občané chodit i na obce vyjmenované v této vyhlášce. Datum účinnosti od: 9. října 2007 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Zásadní změnou prošel zákon o dani z nemovitostí. Nově bude obec moci obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory. Toto opatření mohou obce využívat na základě schválených obecně závazných vyhlášek od počátku roku Dále dochází ke změně koeficientů pro obce do 1000 obyvatel u daně z pozemků a daně ze staveb. V současné době se sazba daně z nemovitostí krátí u obcí do 300 obyvatel koeficientem 0,3, u obcí od 300 do 600 obyvatel koeficientem 0,6 a u obcí od 600 do 1000 obyvatel koeficientem 1. Nově mají všechny obce do 1000 obyvatel stanoven koeficient 1. Pokud obce stanovily koeficienty 0,3 nebo 0,6 obecně závaznou vyhláškou, platí tyto koeficienty také v roce Obce mohou nově obecně závaznou vyhláškou osvobodit od daně z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží. Daň z nemovitostí ze zemědělských pozemků měla být podle původního návrhu ministerstva financí úplně zrušena. Svaz v meziresortním připomínkovém řízení prosadil, aby o osvobození zemědělských pozemků rozhodovaly podle místních znalostí obce samy. Pokud by došlo ke zrušení daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků rozpočty zejména malých obcí by byly přišly o 1,3 miliardy Kč. Zákon obsahuje i sociální reformy. Nejdůležitější je asi změna zákona o sociálních službách, která s účinností od roku 2009 přesune odpovědnost za rozdělování dotací pro poskytovatele sociálních služeb ze státu na kraje. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Sdělení Energetického regulačního úřadu č. 268/2007 Sb., o vydání cenového rozhodnutí Energetický regulační úřad upozorňuje na své rozhodnutí č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie. Cenové rozhodnutí je zveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2007, v částce 8 (znění rozhodnutí lze nalézt na stránkách úřadu Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Vyhláška podrobněji upravuje postup související se skončením pracovního poměru (předání agendy), dále pracovní dobu pedagogických pracovníků (přímá pedagogická činnost, související práce, místo výkonu činnosti), čerpání dovolené (především v době prázdnin), volno k samostudiu (opět zejména v době prázdnin) a rovněž povinnost dohledu nad žáky k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole. Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007 Zákon č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon je prvním krokem v plánovaném zavádění sítě CZECH POINT a ukládá nové povinnosti především matričním úřadům. Novela dále zavádí institut dlouhodobého řízení informačních systémů, řeší problematiku bezpečnosti informačních systémů, zavádí nově akreditaci atestačních středisek, vytváří akreditační schéma v návaznosti na mezinárodní standardy, zavádí povinnost přizpůsobit webové stránky institucí státní správy a samosprávy tak, aby byly přístupné i pro osoby zdravotně postižené, upravuje postup portálu veřejné správy při přijímání a doručování datových zpráv určených orgánům veřejné moci. Datum účinnosti od: 1. ledna 2008 informační servis č. 11/2007 strana 19

20 Zákon č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Novela upravuje mj. prostředky, kterých lze využít na ochranu před nečinností správce daně, zabývá se též postupem při nápravě nedostatků daňového přiznání a provádí celou řadu upřesňujících změn ve stávajícím znění zákona. Datum účinnosti od: 31. října 2007 Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací Nařízení zvyšuje sedmidenní, měsíční a roční poplatek za užívání pozemní komunikace osobními/nákladními vozidly na 220/ 750 Kč, 330/2200 Kč a 1000/8000 Kč. Datum účinnosti od: 1. prosince 2007 Vyhláška č. 273/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb. Novela vyhlášky řeší mj. uznávání zvláštní odborné způsobilosti, pokud byl doklad o jejím získání vydán před 1. lednem 2003, zejména pak na úseku řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, v sociálních službách, na úseku sociálně-právní ochrany dětí a při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech. Datum účinnosti od: 31. října 2007 připravil Mgr. Jan Potměšil legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Připomínkovali jsme říjen 2007 Podněty k novelizaci vodního zákona Na základě oslovení ministerstvem zemědělství Svaz zaslal podněty pro tvorbu tzv. velké novely vodního zákona (zák. č. 254/2001 Sb.) vycházející především z praxe obecních úřadů. Jako velmi palčivé se pro obce ukazuje nedokonalá úprava vztahů jednotlivých povodňových orgánů (povodňové komise, vodoprávní úřady), zejm. nadměrné zatěžování vodoprávních úřadů v době živelní pohromy (povodně), kdy vedle stálé správní činnosti vykonává působnost podpůrného krizového orgánu pro komise obcí. Velký problém činí vodoprávním úřadům především výkon některých působností daných novým stavebním zákonem, např. provádění povinných pravidelných kontrolních prohlídek malých vodních děl (malých staveb), na toto nejsou vodoprávní úřady personálně vybaveny. V době povodní by měl být stanoven mimořádný postup pro povolování záchranných stavebních prací s ohledem na ochranu majetku, zdraví a životů obyvatelstva, zejm. není objektivně možné shánět a zpracovávat doklady a žádat o povolení stavebních úprav na protržené hrázi v době povodní. Nezbytné opravy by měly být nahlašovány bezprostředně po ukončení povodně. Dále by bylo třeba specifikovat ta vodní díla, která by v souladu s novým stavebním zákonem mohla být pouze ohlašována, což usnadní pozici nejen úředníkům, ale především stavebníkům. Za velmi potřebné je spatřováno stanovit fyzickým a právnickým osobám povinnost prokázat, jakým způsobem se zbavují odpadních vod. Novela vodního zákona by měla rovněž zohlednit možnost likvidace odpadních vod v oblastech, kde není možný standardní centrální systém s čistírnou odpadních vod (zvláště u malých obcí nebo v případech, kdy není možné vypouštět do vodního toku, nebo rekreační oblasti např. v horách). Vznesené podněty budou ministerstvem zemědělství vyhodnoceny a zapracovány do textu novely, jež bude projednávána v rámci meziresortního připomínkového řízení v průběhu první poloviny roku Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky by měl nahradit dosavadní vyhlášku č. 356/2002 Sb. za účelem odstranění některých nedostatků, zpřesnění postupů při zjišťování emisí a vedení provozní evidence, úprava obecních emisních limitů, odstranění duplicitních ustanovení a zpřehlednění příloh tohoto návrhu. Z vyhlášky č. 356/2002 Sb. byla dále z jejího obsahu vypuštěna veškerá problematika týkající se pachových látek, která byla upravena samostatným předpisem, proto se navrhuje vydání úplně nového prováděcího právního předpisu. Svaz vznesl zásadní připomínku, aby k náležitostem žádosti o vydání povolení nebo závazného stanoviska krajským úřadem dle 17 zákona o ochraně ovzduší (umisťování a změna staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů) bylo nutné přikládat i vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude stavba (investice) umístěna. Dosavadní praxe je, že obec nemá v průběhu řízení dle 17 zákona o ochraně ovzduší vedeného krajským úřadem žádnou zákonnou možnost dozvědět se o záměrech s významným dopadem na kvalitu jejího ovzduší (jde o kategorie středních až zvláště velkých zdrojů), což je nepřípustné. Vyjádření obce proto musí být součástí náležitostí závazného stanoviska nebo žádosti o vydání povolení krajským úřadem. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Novelizace zákona zavádí změny v kompetencích správních úřadů. U orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jako hlavní změnu lze uvést odebrání jednoho stupně státní správy, a to pověřeného obecního úřadu (státní správa ochrany zemědělského půdního fondu je navržena od obecního úřadu obce s rozšířenou působností jakožto orgánu ochrany zemědělského půdního fondu l. stupně). Vůči tomuto přesunu kompetencí se Svaz postavil, jelikož nebylo s touto změnou navrženo odpovídající finanční vyrovnání obcím s rozšířenou působností. Velmi pravděpodobně bude naopak snížen příspěvek na výkon přenesené působnosti pověřeným obecním úřadům v souvislosti s odejmutím kompetencí na úseku výkonu působnosti dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Návrh zákona rovněž předpokládá založení kontrolní informační servis č. 11/2007 strana 20

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 76 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce března

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověření přínosy a úskalí Přehled o subjektech v oblasti SPOD Možnost omezené kontroly Garance spolupráce FINANCE SPOD zdarma, ale bez garantovaných prostředků

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje. Jaké mohou být následky jeho vzniku?

Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje. Jaké mohou být následky jeho vzniku? Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení Středočeského kraje Jaké mohou být následky jeho vzniku? HISTORIE 18. 3. 2009 Středočeský kraj podal první návrh na zápis VNÚZZ do rejstříku veřejných neziskových

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 2. 5. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků Aktuální a připravované legislativní změny

Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků Aktuální a připravované legislativní změny Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků Aktuální a připravované legislativní změny Ing. Tomáš Pösl Vedoucí oddělení kontroly odbor veřejné správy, dozoru a kontroly NAŘÍZENÍ VLÁDY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky Krajská setkání 2016 Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu i parlament

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č..: 2200/14 V Praze dne 2. ledna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. ledna 2014 ve14:00 hod. ve státním zámku Židlochovice A. Evropská

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více