Projekty Fondu soudržnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty Fondu soudržnosti"

Transkript

1 Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti

2 Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu pomoci z evropských fondů. Jejím cílem je prezentace projektů podporovaných z Fondu soudržnosti z programovacího období 2004 až 2006 a z předvstupního nástroje ISPA. Rok 2011 je milníkem jak pro Českou republiku, tak pro ostatní členské země, kdy se ukončují poslední projekty z tohoto období. Publikace se tak stává jedním z kamínků mozaiky, která naplňuje obecný cíl stanovený v nařízení k Fondu soudržnosti, a to zajistit propagaci přínosů a pomoci z Fondu soudržnosti. Zřízení Fondu soudržnosti předpokládala již Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, fond samotný byl založen v roce Poskytuje finanční příspěvky na projekty, které přispívají k dosahování cílů stanovených ve Smlouvě o Evropské unii pro oblast životního prostředí a transevropských dopravních infrastrukturních sítí v členských státech s hrubým národním produktem (HNP) na obyvatele, měřeným paritou kupní síly, nižším než 90 % průměru Společenství, které uskutečňují program pro splnění podmínek hospodářské konvergence. Česká republika se stala příjemcem fondu vstupem do EU (rok 2004), přitom v souladu s přístupovou smlouvou v tu chvíli do režimu Fondu soudržnosti přešly i projekty zahájené v rámci předvstupní pomoci ISPA. Objem prostředků určených ve fondu pro Českou republiku, byl 936 milionů EUR. Spolu s podporou, kterou jsme obdrželi v rámci předvstupní pomoci ISPA ve výši 294 milionů EUR, tak celková suma z prostředků EU obhospodařovaná Fondem soudržnosti dosáhla 1,230 mld. EUR. To v průběhu celého období realizace projektů představuje zhruba 33 miliard Kč. V České republice byly prostředky fondu rovnoměrně rozděleny na projekty v sektoru dopravy (13 projektů) a v sektoru životního prostředí (38 projektů). Jejich velikost kolísala od nejmenších s podporou okolo 10 milionů EUR až po největší, u kterých podpora činila téměř 80 milionů EUR. K hlavním oblastem pomoci v sektoru dopravy patřila podpora rozvoje dálnic a rychlostních komunikací a železničních koridorů. Prioritami sektoru životního prostředí byla výstavba a rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizací, rekonstrukce úpraven vod a vodovodů a v oblasti nakládání s odpady to byla renovace spalovny odpadů. Pro období se základní smysl podpory z Fondu soudržnosti a principy jejího použití příliš nemění. Jsem přesvědčen, že tato publikace všem čtenářům poskytne inspiraci pro další konání a v neposlední řadě Vás bude informovat o reálném příspěvku Fondu soudržnosti pro rozvoj infrastruktury v České republice. Ing. Daniel Braun, MA 1. náměstek ministra místního rozvoje 2 1

3 Právní rámce Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti v článku 14 stanoví, že členský stát musí zajistit přiměřenou propagaci pomoci z Fondu soudržnosti. Propagace se potom uskutečňuje na různých úrovních a nejrůznějšími formami. V rovině projektů jde o prezentaci projektu na webovských stránkách, prezentace v médiích, na konferencích a v řadě případů i filmem. Na úrovni subjektů implementačního systému pomoci a zejména na úrovni Řídícího orgánu jde o konference a semináře, prezentaci na webu (www.strukturalnifondy.cz), filmové dokumenty a publikace. Předkládaná publikace je poslední z řady těch, které se věnovaly projektům Fondu soudržnosti. Příprava publikace byla po technické stránce zajišťována z prostředků Technické pomoci Řídícího orgánu Fondu soudržnosti. (Kromě této technické pomoci pro plnění průřezových úkolů existovaly ještě technické pomoci sektoru dopravy a sektoru životního prostředí, jejichž cílem bylo podporovat přípravu návrhů projektů a jejich hodnocení.) Právní rámce Specifikem projektů Fondu soudržnosti v tomto programovacím období bylo, že na rozdíl od strukturálních fondů, kde o podpoře projektu rozhodovaly národní orgány, u Fondu soudržnosti o přijetí každého projektu rozhodovala Evropská komise. Kromě samozřejmé povinnosti řídit se při realizaci projektů FS domácí legislativou, byl rámec podpory vymezen následujícími nařízeními: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti, toto nařízení bylo doplněno Nařízením Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 a Nařízením Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29.července 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postupu provádění finančních oprav Nařízení Komise (ES) č. 1831/94 ze dne 26.července 1994 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6.ledna 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ve spojitosti s oprávněností výdajů souvisejících s opatřeními částečně financovanými Fondem soudržnosti Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1.dubna 2004, kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti Z předchozího je zjevné, že podpora z Fondu soudržnosti byla poskytována již v předchozím programovacím období Zároveň data, kdy byla zveřejňována jednotlivá nařízení, ilustrují vývoj, kterými pravidla pomoci procházela. Sluší se poznamenat, že v současném programovacím období ( ) již Fond soudržnosti nemá samostatnou právní úpravu, řídí se obecně platnými ustanoveními pro evropské fondy, projekty Fondu soudržnosti nejsou řízeny odděleně od strukturálních fondů a jsou začleněny do příslušných operačních programů. V případě České republiky se nyní jedná o Operační program doprava a Operační program životní prostředí. Evropský kontext podpory z Fondu soudržnosti V letech 2000 až 2006 byly zeměmi přijímajícími podporu z Fondu soudržnosti Irsko (do roku 2003), Portugalsko, Řecko a Španělsko. Po rozšíření EU v roce 2004 k nim přibyly následující země - Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 2 3

4 Životní cyklus projektu Implementační systém a jeho rámce Vláda ČR svým usnesením č. 102/2004 jmenovala Ministerstvo pro místní rozvoj Řídícím orgánem Fondu soudržnosti. Systémový rámec pro příjem pomoci byl vytvořen Implementačním systémem Fondu soudržnosti (akceptovaným vládou ČR jejím usnesením č.125/2004) a dvěma národními strategiemi: Strategií fondu soudržnosti sektoru životního prostředí a Strategií Fondu soudržnosti sektoru dopravy. Citované usnesení vlády zároveň schválilo statuty Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti a Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. Tyto orgány a dokumenty spolu se Zprostředkujícími subjekty, kterými jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy tvoří základní kostru implementačního systému. Vedle nich při řízení a kontrole projektů a zúčastněných subjektů působí Platební a certifikační orgán Ministerstva financí a Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí. Po technické stránce byly hlavními dokumenty řízení Operační manuál Fondu soudržnosti, Manuály pracovních postupů jednotlivých subjektů a dokumenty Ministerstva financí - Metodika finančních toků a jejich kontroly a Metodika certifikace. Finanční memorandum, Rozhodnutí Komise V období před vstupem České republiky do EU nám byla podpora v rámci ISPA pro každý projekt individuálně přidělována formou tzv. Finančního memoranda smlouvou mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Po vstupu do EU je podpora přiznávána formou Rozhodnutí Komise. Oba dva dokumenty definovaly závazek, že Evropská komise poskytne podporu projektu ve stanovené výši, pokud Česká republika splní podmínky v nich stanovené. Přenos těchto závazků na konečného příjemce se již, jak je popsáno dále, děje v rámcích české legislativy. Projekty příprava, realizace a ukončování Smyslem následujícího, relativně podrobného popisu je shrnout a okomentovat klíčové okamžiky v životě projektu. I když systém podpory z programovacího období do roku 2006 je již minulostí, řada situací, ve kterých se projekt, resp. koneční příjemci nacházely, má svoje analogie i dnes a bude je mít i v připravovaném programovacím období Životní cyklus projektu Fondu soudržnosti začínal výběrem potenciálních kandidátů přípravou žádosti. U tak rozsáhlých investičních projektů, jaké se zde vyskytovaly, je extrémně nákladná již příprava tzv. projektové žádosti. Proto, aby se minimalizovalo podnikatelské riziko, byl výběr kandidátů postupný v několika úrovních podrobnosti vyžadovaných podkladů. Až ve finále dostal potenciální kandidát návrh, aby zpracoval komplexní projektovou žádost. Ta byla po konzultacích s Evropskou komisí projednána na Meziresortním řídícím výboru a na základě jeho schválení postoupena Evropské komisi. Je nutné podotknout, že v případě dopravních projektů (na transevropských sítích), kde je řada akcí tak jako tak dostatečně investičně připravena, se místo eliminace spíše jednalo o ryze ekonomickou úlohu o alokaci zdrojů v systému. V okamžiku přípravy projektové žádosti v podrobnosti požadované nařízením byly pro konkrétní projekt zafixovány dva významné předpoklady, které poté měly zásadní vliv na ekonomiku celého projektu. Jednalo se o kurz koruny k EURO a jeho předpokládaný vývoj. Podrobnější rozbor důsledků vývoje kurzu koruny je uveden v závěru publikace. Je však zcela zřejmé, že čas, který plynul v etapách od podání žádosti, přes vydání rozhodnutí, vyhlášení veřejné zakázky, uzavření smluv s dodavateli, realizaci staveb a finanční vypořádání, se počítal v letech. Za tu dobu v případě smluv s dodavateli uzavřených v korunách kurz koruny projevil bezprostředně a v případě smluv s dodavateli uzavřených v EURO se tak jako tak projevil zprostředkovaně přes ceny zdrojů a subdodavatelů. Projektová žádost, kterou Řídící orgán Fondu soudržnosti na základě rozhodnutí Meziresortního řídícího výboru oficiálně předal Evropské komisi, byl rozsáhlý dokument čítající spolu s přílohami stovky stránek. Klíčovým datem pro realizaci projektů se stalo datum předání žádosti Evropské komisi. Výdaje vynaložené od tohoto data již byly uznatelnými výdaji projektu. Prakticky ve všech případech došlo (i k opakovanému) vyjasňování doplňujících otázek ze strany Komise a rozhodnutí Komise vydala až po řadě měsíců. Rozhodnutí komise, kterým se konkrétnímu projektu přiznává podpora z Fondu soudržnosti, je dvoustranný akt mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Práva a povinnosti v něm obsažené byly na žadatele o projekt (konečného příjemce) přeneseny akty národní legislativy, aktuálně to bylo formou rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 4 5

5 Životní cyklus projektu V obvyklém případě konečný příjemce zahájil práce na realizaci projektu tím, že veřejnou zakázkou vybral zpracovatele projektové dokumentace nezbytné pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektu. Vedle toho vyhlásil veřejnou zakázku na správce stavby (v případě dopravních projektů Ministerstvo dopravy vyhlásilo veřejnou zakázku na supervizora). Poté co byla zpracována projektová dokumentace, konečný příjemce vyhlásil veřejnou zakázku (veřejné zakázky) na zhotovitele. V mnoha případech nebyla veřejná zakázka ukončena a smlouva se zhotovitelem uzavřena bez intermezza odvolávání soutěžitelů a posuzování zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Doba, po kterou trvala tato etapa realizace projektu, zabrala nejvíce času z celého projektu, v některých případech trvala i tři roky. Vlastní stavba potom až na výjimky netrvala déle než dvě stavební sezóny. Významnou roli při ní hrál dohled správce stavby nad zhotovitelem, nad vlastní realizací stavby, nad vedením veškeré stavební dokumentace, nad bezpečností při práci, nad ochranou životného prostředí při stavební činností a nad plněním řady dalších při rozsáhlých stavbách nezbytných povinností. Dozor nad fyzickým a finančním pokrokem projektu a jeho souladem s předpisy a rozhodnutím Komise vykonával Monitorovací výbor FS. Ten se scházel dvakrát ročně a pokrok v realizaci projednával pro každý projekt individuálně. Podkladem jeho jednání byl především tzv. monitorovací list projektu. Závěry jednání Monitorovacího výboru byly pro projekt závazné. Dalšími liniemi kontroly projektu ze strany národních a evropských orgánů byly: Kontroly ze strany realizačních orgánů a zprostředkujících orgánů implementačního systému Fondu soudržnosti, NKÚ, finančních úřadů a audity Evropské komise. Prokazování plnění a splnění tzv, specifických podmínek, které Evropská komise stanovila v rozhodnutí. Prověřování žádostí o platbu, na základě kterých byl konečnému příjemci předfinancován podíl výdajů odpovídající pomoci z Fondu soudržnosti ze Státního rozpočtu, jejich certifikace a následná refundace vynaložených výdajů z evropských zdrojů do Státního rozpočtu. Vedle toho byly konečnému příjemci uhrazeny i podíly odpovídající závazkům veřejných rozpočtů vůči projektu. Tyto prostředky byly propláceny až do výše 80 % celkových závazků, zbývajících 20 % zádržného bylo proplaceno až po schválení ukončovacích dokumentů projektu v Evropské komisi. Závěrečnou fází realizace projektu potom bylo zpracování závěrečné zprávy (do Evropské komise ji konečný příjemce předkládal cestou implementačního systému), provedení závěrečné certifikace výdajů a příprava žádosti o závěrečnou platbu (do Evropské komise ji předkládal Platební a certifikační orgán) a provedení tzv. windig-up u projektu a vypracování Prohlášení k ukončení projektu (do Evropské komise ji předkládal Auditní orgán). Poslední etapou je schválení závěrečné dokumentace ze strany Evropské komise a proplacení zádržného. V rámci této etapy se vyjasňovaly dodatečné dotazy ze strany Komise a hlavně vypořádávaly všechny nálezy a zjištění, jež se daného projektu dotkly nebo mohly dotknout. Tato etapa trvá řadu měsíců. V rozhodnutích o poskytnutí pomoci, resp. v nařízeních k Fondu soudržnosti je stanovena výhrada, že podpora je poskytována za podmínky, že předpoklady, za kterých byla poskytnuta, se po určitou dobu nezmění. Pokud by došlo k jejich změně, je povinností české strany o tom informovat Evropskou komisi a jednat o nezbytnosti případných změn ve výši podpory. Kontrola této tzv. udržitelnosti projektů je po stanovenou dobu povinností Řídícího orgánu. U projektů z předvstupního období je termín stanoven individuálně ve finančním memorandu, u projektů s rozhodnutím Komise to jsou tři roky od poslední finanční operace Evropské komise spojené s projektem. 6 7

6 Seznam projektů Monitorovací listy sektor dopravy 2000/CZ/16/P/PT/001 Rychlostní silnice R48 Bělotín obchvat 2000/CZ/16/P/PT/003 Rychlostní silnice R48 úsek Frýdek Místek Dobrá 2000/CZ/16/P/PT/006 Modernizace traťového úseku Záboří Přelouč 2001/CZ/16/P/PT/009 Dálnice D8 : Praha Ústí nad Labem státní hranice ČR/SRN, úsek 0807 Trmice státní hranice 2001/CZ/16/P/PT/012 Rychlostní silnice R48 Dobrá Tošanovice Žukov, Etapa 1 Dobrá Tošanovice 2002/CZ/16/P/PT/013 Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě Krasíkov 2002/CZ/16/P/PT/015 Evropský vlakový zabezpečovací systém Pilotní projekt Poříčany Kolín 2004/CZ/16/C/PT/001 Rychlostní silnice R48 Dobrá Tošanovice Žukov, Etapa 2 Tošanovice Žukov 2004/CZ/16/C/PT/002 Modernizace traťového úseku Červenka Zábřeh na Moravě 2004/CZ/16/C/PT/004 Dálnice D1 úsek 0134 Mořice Kojetín Kroměříž východ 2004/CZ/16/C/PT/005 Rychlostní komunikace R1 Silniční okruh kolem Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec 2005/CZ/16/C/PT/001 Optimalizace trati Plzeň Stříbro Monitorovací listy sektor životního prostředí 2000/CZ/16/P/PE/001 Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy 2000/CZ/16/P/PE/002 Stoková síť města Brna 2000/CZ/16/P/PE/003 Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi EK o životním prostředí 2001/CZ/16/P/PE/004 Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří 2001/CZ/16/P/PE/005 Intenzifikace a rekonstrukce čističky odpadních vod a kanalizační sítě Jihlava 2001/CZ/16/P/PE/008 Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc 2001/CZ/16/P/PE/009 Ochrana vod v povodí řeky Dyje 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka 2002/CZ/16/P/PE/012 Čistá řeka Bečva 2002/CZ/16/P/PE/013 Zajištění standardů Evropské Unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy 2002/CZ/16/P/PE/014 Rekonstrukce stokové sítě ve Žďáru nad Sázavou 2003/CZ/16/P/PE/016 Odpadové hospodářství města Brna 2003/CZ/16/P/PE/017 Rekonstrukce kanalizace města Znojmo 2004/CZ/16/C/PE/001 Karviná Rozšíření kanalizace 2004/CZ/16/C/PE/002 Úprava čističky odpadních vod města Příbram 2004/CZ/16/C/PE/003 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň 2004/CZ/16/C/PE/004 Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy 2004/CZ/16/C/PE/005 Regionální vodohospodářský projekt Karlovy Vary 2004/CZ/16/C/PE/007 Klatovy Čisté město 2004/CZ/16/C/PE/008 Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun 2004/CZ/16/C/PE/014 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy I. etapa 2004/CZ/16/C/PE/015 Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy 2004/CZ/16/C/PE/016 Břeclavsko rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje 2004/CZ/16/C/PE/017 Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc II. etapa 2005/CZ/16/C/PE/001 Střední Pomoraví / Hodonínsko 2005/CZ/16/C/PE/002 Šlapanicko Čistá Říčka a Rakovec 2005/CZ/16/C/PE/004 Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 2005/CZ/16/C/PE/006 Labe Loučná 2005/CZ/16/C/PE/008 Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy region Třebíčsko 2005/CZ/16/C/PE/010 Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod 2005/CZ/16/C/PE/014 Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov 2005/CZ/16/C/PE/016 Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy 2005/CZ/16/C/PE/020 Čistá horní Úpa 2005/CZ/16/C/PE/021 Cidlina 2005/CZ/16/C/PE/003 Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko (při opakovaném projednávání odvolání účastníka výběrového řízení včetně několika soudních řízení nabrala příprava projektu takové zpoždění, že nemohl být realizován) 2005/CZ/16/C/PE/011 Revitalizace povodí Olše 2005/CZ/16/C/PE/012 Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko 2005/CZ/16/C/PE/022 Čisté horní Labe 8 9

7 Sektor dopravy Rychlostní silnice R48 Bělotín obchvat Číslo projektu: 2000/CZ/16/P/PT/001 Zahájení: 6/2004 Ukončení: 8/2007 Konečný příjemce podpory: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celkové náklady projektu: Podpora z FS: 60 % Obec Bělotín je třetí největší obcí v okrese Přerov a místní projekt je součástí rychlostní silnice R48, která je 86 km dlouhou komunikací sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Jedná se o čtyřproudovou vozovku, která umožňuje tranzitní dopravu po obchvatu obce Bělotín. Stavba je součástí komplexního projektu změny silnice 1.třídy č.48 na rychlostní komunikaci R48. Stavbu tvoří rychlostní komunikace v délce m včetně několika nových připojovacích silnic, tři mostních objektů a úprav přilehlých silnic. O náročnosti stavby hovoří i fakt, že silnice je mimo jiné vedena také po 580 m dlouhém viaduktu přes jezero, železniční trať a zemědělskou půdu. Prvořadým cílem projektu bylo vybudovat rychlostní silnici o dostatečné dopravní kapacitě a také usnadnit tranzitní dopravu přijíždějící z dálnice D1 (Praha Brno Vyškov) směrem do Nového Jičína a dále na Slovensko a do Polska. Záměrem bylo také zlepšit neuspokojivou místní dopravní situaci a posílit tak i bezpečnost chodců. Vybudování obchvatu mělo také významný vliv na zlepšení životního prostředí, které bylo zatíženo zejména hlukem, emisemi a vibracemi způsobenými intenzivním provozem. Dokončení rychlostní silnice R48 výrazně příspívá ke komplexnímu řešení stále narůstajících požadavků na vnitrozemskou i mezinárodní dopravu a nenásilně zvyšuje dopravní kapacitu místních komunikací. Projekt je jedním z těch, které byly na rychlostní komunikaci R48 realizovány za podpory Fondu soudržnosti. Celkem čtyři podpořené projekty tak nahradily původní komunikaci v celkové délce více než 31 km. Celá stavba výrazně urychluje průjezd oblastí a v neposlední řadě nezanedbatelně zlepšuje životní prostředí v samotné obci Bělotín. Na základě posouzení hlukové studie byly rovněž vybudovány protihlukové stěny v celkovém rozsahu m 2. V rámci realizace výstavby nové rychlostní komunikace R48 došlo také k řešení vegetačních úprav. Svahy, které jsou nedílnou součástí výstavby byly zatravněny a osázeny skupinami keřů a stromů, dopad výstavby na zelený ráz krajiny byl takovým krokem minimalizován. Další kompenzací ekologické újmy krajiny v údolní nivě Luhy mimo dosah negativních vlivů silničního provozu bylo jako součást projektu založeno společenstvo, které zcela odpovídá biotopu údolní nivy

8 Sektor dopravy Rychlostní silnice R48 úsek Frýdek-Místek Dobrá dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, 11 mosty, jednou lávkou pro pěší a s podchodem a několika přeložkami inženýrských sítí. Projekt obsahoval také výstavbu protihlukových stěn o ploše m 2, devíti opěrných zdí, 18 km svodidel a zábradlí. Stavba si vyžádala demolici 20 objektů. i obchody byly umístěny velice blízko původní komunikace) a v neposlední řadě projekt přispěl k výraznému zlepšení kvality životního prostředí. Odkloněním tranzitní dopravy z Frýdku-Místku a Dobré se zlepšila plynulost provozu a snížila se doba přepravy. Projekt také výrazně zlepšuje podmínky pro těžkou nákladní dopravu mezi Polskem, Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Na základě posouzení hlukové studie bylo vybudováno celkem 10 protihlukových stěn o různé délce a výšce. Úroveň hluku byla v každé dotčené oblasti vždy měřena individuálně. Číslo projektu: 2000/CZ/16/P/PT/003 Zahájení: 10/2002 Ukončení: 10/2004 Konečný příjemce podpory: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celkové náklady projektu: Podpora z FS: 60 % Projekt je jedním z těch, které byly na rychlostní komunikaci R48 realizovány za podpory Fondu soudržnosti. Celkem čtyři podpořené projekty tak nahradily původní komunikaci v celkové délce více než 31 km. Stavba je součástí komplexního projektu změny silnice 1.třídy č.48 na rychlostní komunikaci R48, která představuje 86 km dlouhou komunikaci sloužící jako napojení na hlavní trasu z Prahy přes Brno k polské hranici. Projekt je situován na VI.multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Projekt zahrnoval výstavbu čtyřproudové rychlostní silnice se středním dělícím pruhem v délce 5,24 km, se Cílem projektu bylo umožnit tranzitní dopravě přicházející z dálnice D1 (Praha Vyškov Brno ) a pokračující do Ostravy a Polska projíždět méně obydlenou oblastí města Frýdek-Místek než tomu bylo doposud a zároveň se zcela vyhnout vesnici Dobrá. Zároveň se tak výrazně zlepšila neuspokojivá situace místního dopravního zatížení a došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců (domy, školy V rámci realizace výstavby nové rychlostní komunikace R48 došlo také k řešení vegetačních úprav v oblasti Černého potoka, kde byla veškerá dotčená místa znovu zatravněna a osázena. Realizace tohoto projektu již byla úspěšně ukončena

9 Sektor dopravy Modernizace traťového úseku Záboří Přelouč nových železničních mostů, propustků a podchodů pro cestující, výstavbu silničního nadjezdu v Přelouči, rekonstrukci a výstavbu staničních budov v souvislosti s instalací nové moderní technologie, rekonstrukci trakčního vedení, instalaci výhybek včetně elektrického ohřevu, modernizaci nástupiště a kompletní protihluková opatření. Trať byla modernizována od km 338,120 do km 319,552, kde navázala na dokončenou modernizaci železniční zastávky Přelouč. Zahrnuje dvě stanice, a to Záboří nad Labem a Řečany nad Labem, čtyři železniční zastávky Týnec nad Labem, Kojetice, Chvaletice a Lhota před Přeloučí a přeložku trati u Přelouče. času. Jedním z měřitelných přínosů bylo například zkrácení jízdní doby mezi Berlínem a Vídní z 10 hodin na 6 hodin a 35 minut, respektive mezi Brnem a Prahou ze 3 hodin 20 minut na 2 hodiny a 8 minut. Projekt také výrazně umožnil navýšení celkového objemu železniční dopravy a to jak pro osobní vlaky, tak pro nákladní dopravu. V neposlední řadě došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti a kultury samotného cestování. Číslo projektu: 2000/CZ/16/P/PT/006 Zahájení: 12/2002 Ukončení: 10/2004 Konečný příjemce podpory: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Celkové náklady projektu: Podpora z FS: 74 % Modernizace železničních koridorů I.-IV. na území České republiky je součástí rozsáhlé modernizace transevropské sítě. I.Národní železiční koridor Děčín Praha Břeclav je součástí IV.transevropského koridoru Berlín Praha Vídeň. Projekt modernizace se týkal traťového úseku mezi obcemi Záboří a Přelouč v celkové délce přesahující 18 kilometrů. Úsek je součástí I.Národního tranzitního železničního koridoru České republiky Děčín Praha Břeclav. Projekt zahrnoval úpravy a rekonstrukci železničního spodku v celé délce úseku, nový typ železničního svršku, rekonstrukci a výstavbu Realizovaná modernizace zvýšila traťovou rychlost do 160 km/h, umožnila přepravovat náklady s vyšší hmotností a nová prostorová průchodnost umožnila nově přepravovat širší náklady. Modernizovaná trať rovněž zásadně přispěla ke zlepšení životního prostředí, celkové úpravy radikálně snížily hladinu hluku a dále k celkovému zkvalitnění infrastruktury v dané oblasti a v neposlední řadě ke zkrácení cestovního 14 15

10 Sektor dopravy Dálnice D8 : Praha Ústí nad Labem státní hranice ČR/SRN, úsek 0807 Trmice státní hranice Číslo projektu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Zahájení: 11/2004 Ukončení: 12/2006 Konečný příjemce podpory: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celkové náklady projektu: Podpora z FS: 74 % Projekt byl tvořen třemi technicky a finančně nezávislými stavbami, které se nacházejí na posledním úseku Dálnice D8 Praha Drážďany na českém území v úseku Trmice státní hranice. Most přes železniční tratě v Trmicích je viadukt dlouhý m, členěný do pěti dilatačních celků o 30 resp. 29 polích. Nosná konstrukce mostu je železobetonová mostovka spřažená s ocelovou konstrukcí tvořenou dvěma hlavními plnostěnnými ocelovými nosníky pro každý most. Most Knínice je součástí projektu výstavby trasy dálnice o délce m. Jedná se o dvojitý monolitický předpjatý železobetonový most o délce m o 25 (levý) a 26 (pravý) polích. Projekt také zahrnoval zemní práce, most na přeložce přes dálnici, protihlukové zdi, přeložky silnic II. a III.tř. o délce m a přeložky inženýrských sítí. Hlavním objektem výstavby trasy dálnice o délce m je tunel Libouchec tvořený dvěma samostatnými tunelovými troubami s betonovým ostěním ražený novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Součástí prací na tunelu bylo vybudování ventilace, osvětlení a komunikačního vybavení. Hlavním cílem projektu bylo přispět k dokončení dálnice D8 z Prahy do Drážďan, která je budována na základě mezinárodní dohody mezi Českou republikou a Německem. Současně tak došlo ke kompletaci významné části spojení tvořícího součást 4.multimodálního koridoru sítě TEN-T. Účelem projektu bylo především nahradit nevyhovující silniční spojení mezi Českou republikou a Saskem vedené přes stávající hraniční přechody na Cínovci, v Hřensku a Petrovicích, protože původní silnice II. a III.třídy mezi ČR a Saskem neměly dostatečnou kapacitu. Zprovozněním dálnice D8 v úseku 0807 Trmice st.hranice ČR/SRN bylo sledováno odlehčení zejména stávající dvoupruhové silnice I/8 mezi Teplicemi a hraničním přechodem na Cínovci. Převedení dopravy, zejména tranzitní, ze silnice I/8 na dálnici D8 znamená přínosy v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a zlepšení životního prostředí v obcích, kterými tato stávající silnice prochází jakož i v celé její dotčené trase. Dalším přínosem bylo zkrácení jízdních dob a zvýšení komfortu dopravy využívající spojení mezi Prahou a Drážďany. Dokončení dálnice D8 má vliv na průmyslový rozvoj a turistický ruch v této části České republiky

11 Sektor dopravy Rychlostní silnice R48 Dobrá Tošanovice Žukov, Etapa 1 Dobrá Tošanovice objektů na silnici a šesti na objektech křižujících hlavní trasu. Silnice I/48 tvoří páteřní komunikaci na severní Moravě, spojující Bělotín a hranici České republiky s Polskem v Českém Těšíně. Nově vybudovaný úsek rychlostní komunikace v kategorii R 22,5/100 je součástí celkového záměru výstavby rychlostní komunikace R48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Z dopravního hlediska má komunikace význam jako dálková komunikace mezinárodního charakteru ve vazbě na hraniční přechod v Chotěbuzi (ČR/ Polsko) a ve výhledu propojení se silnicí I/11 ve vazbě na hraniční přechod v Mostech u Jablunkova (ČR/Slovensko). Komunikace I/48 je součástí mezinárodního tahu E462. prostředí. V neposlední řadě bylo cílem zdokonalit spojení mezi sítěmi TEN-T a TINA a zlepšit tak podmínky pro dopravu, tranzit a bezpečnost na VI.evropském multimodálním dopravním koridoru a zároveň snížit cestovní čas mezi severní a jižní Moravou a zlepšit přímé spojení do Polska, na Slovensko a do Rakouska. Dokončení rychlostní silnice R48 významně přispělo k řešení narůstajících požadavků na vnitrozemskou i mezinárodní dopravu a dopravní kapacitu. Číslo projektu: 2001/CZ/16/P/PT/012 Zahájení: 4/2004 Ukončení: 10/2006 Konečný příjemce podpory: Ředitelství silnic a dálnic ČR Celkové náklady projektu: Podpora z FS: 60 % Projekt je jedním z těch, které byly na rychlostní komunikaci R48 realizovány za podpory Fondu soudržnosti. Celkem čtyři podpořené projekty tak nahradily původní komunikaci v celkové délce více než 31 km. Silnice R48 představuje 86 km dlouhou komunikaci situovanou na VI.multimodálním koridoru spojujícím Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Projekt zahrnoval výstavbu rychlostní silnice o délce km v kategorii R22,5/100 a zajistil rozdělení dopravního zatížení, snížení počtu nehod a zlepšení životního prostředí pro obyvatele podél existující silnice I/48. Navržení trasy vyvolalo nutnost vybudování dvanácti mostních Prvořadým cílem projektu bylo vybudovat rychlostní silnici o dostatečné dopravní kapacitě a také umožnit tranzitní dopravě přijíždějící z dálnice D1 (Praha Brno Vyškov) směrem do Českého Těšína, na Slovensko a do Polska projíždět méně obydlenými oblastmi. Záměrem projektu bylo zlepšit neuspokojivou místní dopravní situaci a posílit bezpečnost chodců a ochranu životního V rámci výstavby nové komunikace R48 byly řešeny vegetační úpravy zemního tělesa předmětné komunikace a souvisejících stavebních objektů. Jednalo se zejména o skupinovou výsadbu keřů a stromů buď s podsadbou nebo jako zalesnění, dále výsadbu kombinovanou, obnovu výsadby biokoridoru v místech navazujících na lesní porost nebo podél vodotečí. Svahy byly zatravněny a částečně osázeny. Na základě posouzení hlukové studie byly vybudovány protihlukové stěny v celkovém rozsahu m

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Ministerstvo životního prostředí 2010 ISBN 978-80-7212-553-1

Ministerstvo životního prostředí 2010 ISBN 978-80-7212-553-1 Investice do životního prostředí s Fondem soudržnosti v letech 2004-2006 Financováno z projektu Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17

dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 dálniced8 Praha Ústí nad Labem Německo 12 / 2006 Uvedení úseku přes Krušné hory do provozu a napojení na německou dálnici A17 w obsah w Úvodník Úvodník > 3 Dálnice D8 v číslech > 4 Rozdělení dálnice >

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Projekty financování z nástroje ISPA

Projekty financování z nástroje ISPA Projekty financování z nástroje ISPA Obsah 7 I. Úvod 13 II. Informace o nástroji ISPA 14 1. Základní informace o nástroji ISPA 15 2. Současný stav ISPA 17 3. Příprava na Fond soudržnosti 21 III. Životní

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více