Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství v programu Na zelenou a jejím generálním partnerem, pojišťovnou Axa.

2 2 1 Úvod V roce 2014 získala Základní škola a Mateřská škola Stará Ves grant z Nadace Partnerství v programu Na zelenou, který podporuje společně s generálním partnerem tohoto programu, pojišťovnou Axa, bezpečnou a ekologicky šetrnou dopravu. Díky Nadaci Partnerství jsme obdrželi nejen částku Kč, ale také literaturu, metodické materiály, kontakty na odborníky, jiné spolupracující školy, které již programem prošly. Náš vlastní projekt se jmenoval Bezpečná cesta do školy, měl podobu komunitní aktivity, do níž byli kromě dětí a žáků naší školy zapojeni i rodiče, obecní zastupitelstvo a další subjekty pracující v oblasti dopravy a bezpečnosti. Projekt byl realizován od března do konce listopadu 2014 a byly v něm vytyčeny následující cíle: zajistit našim dětem a žákům bezpečnou cestu do školy zaměřit se detailně na způsoby a trasy, které děti pro příchod nebo příjezd do školy využívají, vytipovat možná rizika snažit se tato rizika minimalizovat vhodnými technickými opatřeními i systematickým poučováním dětí (případová studie pro místní zastupitele) prosazovat takové způsoby dopravy do školy, které by byly v souladu se zdravým životním stylem i ekologicky šetrnou a udržitelnou dopravou vypěstovat v dětech návyky, které by vedly k minimalizaci dopravních nehod a úrazů zaměřit se na děti cyklisty (nejrizikovější skupina), věnovat se pravidlům silničního provozu, vybavení kola a cyklisty nabídnout dětem ze ZŠ pravidelnou účast v cyklokroužku, kde mohou být jejich kompetence účastníka silničního provozu ještě více upevňovány a prohlubovány společně s rodiči postavit na školní zahradě přístřešek pro kola a jiné dětské dopravní prostředky pro děti MŠ vybavit okruh na školní zahradě dopravními značkami a značením a zajistíme pro ně kurz malého cyklisty (tříkolky, koloběžky, odrážedla, malá kola) vypracovat školní plán mobility, který se stane závazným dokumentem pro bezpečnou cestu do školy, a průběžně ho sledovat, podporovat a aktualizovat. Spolupráce s Nadací Partnerství byla pro nás velmi podnětnou a smysluplnou. Pedagogický sbor školy i zastupitelstvo obce se shodly na tom, že takto by měla vypadat vzájemná komunitní součinnost i moderní práce s dětmi ve vyučování, úzce propojená s praxí a řešením konkrétních problémů, do nichž jsou žáci zapojováni, i přes svůj nízký věk, jako rovnocenní partneři. Z těchto důvodů jsme se dohodli na tom, že vzniklý Školní plán mobility budeme považovat za jakýsi dodatek, doplněk ke školnímu vzdělávacímu plánu zaměřený na problematiku výchovy a vzdělávání k dopravní bezpečnosti dětí a žáků. Tento postup byl odhlasován na 2. pedagogické radě školy dne Tím současně zajistíme, že plán mobility bude průběžně hodnocen, kontrolován a aktualizován.

3 3 2 Popis školy a lokality Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace je venkovským vzdělávacím subjektem malotřídního typu zřizovaným obcí. Poskytuje vzdělání dětem a žákům ze spádové oblasti Stará Ves, Žďárský Potok, Janovice, Jamartice, Edrovice, ale táké Rýmařov, Stránské, Ondřejov nebo Horní Město. Škola zajišťuje rovněž služby školní družiny, neformálního vzdělávání a stravování. V současné době, v roce 2014/2015 se věnuje 39 dětem mateřské školy a 41 žákům základní školy. Personál školy tvoří 16 stálých zaměstnanců. Škola se nachází v centru obce, na pomyslné návsi, kterou tvoří točna autobusů, obecní úřad a pošta. 3 Popis dopravních problémů Škola ve Staré Vsi je situována přímo v těsné blízkosti rychlostní komunikace č. 11 (Praha) Hradec Králové Šumperk Bruntál Opava Ostrava, která je velmi rušná a frekventovaná, využívaná pro osobní i kamionovou přepravu. Společně s obcí se vedení školy snaží řešit bezpečnost svých žáků. V blízkosti budovy je viditelně označený a signalizovaný přechod pro chodce, červené zbržďovací pruhy, signalizace školy a dětí, radar pro měření rychlosti. Přesto komunikace způsobuje škole a dětem nemalé problémy. Za nejvýznamnější považujeme nedodržování předepsané rychlosti. Celá jedna třetina řidičů (dle vlastních šetření) překračuje výrazně povinnou povolenou rychlost v obci. Řidiči se vymlouvají, že při jízdě z kopců od sedla Skřitek dolů se vozy špatně v obci dobržďují a rovný, přehledný úsek dobré silnice svádí k vyšší rychlosti.

4 4 Problém s rychlostí jízdy na komunikaci č. 11 byl vedení školy i obce již delší dobu znám, nicméně nás zajímaly i další případná místa, kde se občané, a ponejvíce děti, necítí bezpečně. Dotázali jsme se tedy přímo jich. U příležitosti třídních schůzek se uskutečnily dvě besedy s rodiči, v nichž jsme představovali nejprve náš projekt, pak jsme zajistili dotazníkové šetření dle metodiky NAP z programu Na zelenou. Rodiče a děti, každá skupina zvlášť, zakreslovali do přiložených plánků obce a jejího okolí riziková místa na místních komunikacích. Dotazník vyplnily všechny děti naší základní školy, 35 rodičů našich žáčků ze základní školy a 15 rodičů dětí z mateřinky. (Některé rodiny mají děti jak v MŠ, tak v ZŠ.) Do projektu se zapojilo 86 % rodičů našich klientů a program Na zelenou byl přijímán velmi pozitivně a zodpovědně. 3.1 Riziková místa a situace v obci Z dotazníkového šetření vzešla následující riziková místa a problémové situace v obci a okolí školy: vysoká rychlost vozidel projíždějících kolem školy a centrem obce problematické přecházení rychlostní komunikace na točně autobusů mezi obecním úřadem a poštou problémy s parkováním vozidel před školou, která pak zabraňují ve výhledu a znasnadňují chodcům přecházení vozovky křižovatka u mostu na Podolském potoce do Janovic, chybí zde vyznačení přechodu pro chodce, který zde dříve byl nepřehledná situace u penzionu Albert, kde končí chodník a začíná parkoviště pro hosty střed obce U Kina nepřehledná esovitá zatáčka, úzké uličky, špatné výhledy do zatáček přes zahrady a zeleň křižovatka Potočná Mlýnská, kde chybí přechod pro chodce.

5 5 4 Jak se děti a žáci dopravují do školy Druhá část distribuovaných dotazníků se zaměřovala na to, jakými způsoby se děti a žáci dostávají do školy a odcházejí z ní. Tyto informace jsme získávali opět zvlášť od dětí a od jejich rodičů. Současně jsme se i dotazovali, jak by si cestu do školy představovaly děti samotné, jaký způsob dopravy by upřednostňovaly. Z dotazníkového šetření vyplynuly následujícíc závěry: % dětí chodí do školy pěšky, buď samostatně nebo v doprovodu rodičů, starších sourozenců, kamarádů, prarodičů. Na kolech jich jezdí kolem 15 %, a to pouze za příznivého počasí, na hromadnou veřejnou dopravu je vázáno asi 20 % respondentů, v zimě jejich počet vzrůstá, kolem 22 % dětí a žáků přivážejí a odvážejí rodiče osobními auty, ráno je jejich počet vyšší než odpoledne. Rovněž v zimě a za špatného počasí se počet automobilů před školou znásobuje, pro děti by bylo velmi lákavé dojíždět do školy na kole, ale rodiče se je zpravidla bojí pustit samotné s ohledem na frekventovanost rychlostní komunikace, některé děti však nevlastní ani kolo, ani koloběžku, nebo je technický stav jejich strojů natolik špatný, že je nemohou používat, některé děti ze sociálně slabých rodin by si naopak přály jezdit do školy autem, právě proto, že ho nemají. A právě doprava dětí do školy hraje v jejich životě velmi významnou roli. Napomáhá k vytváření potřebných správných dopravních návyků, vede k samostatnosti, zodpovědnosti za sebe i druhé. Současně, při vhodné volbě přepravování na kole, na koloběžce, na bruslích, pěšky nebo hromadnou dopravou, podporuje správné a žádoucí postoje dětí k trvale udržitelnému systému života a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Napomáhá rovněž k vytvoření zdravých, pohybu a sportu přátelských a vstřícných návyků již v raném věku.

6 6 5 Práce s dětmi a žáky Protože náš akční plán mobility se stal současně i pedagogickým dokumentem v ŠVP školy, dovolili jsme si do něj přidat i naše představy o řešení vzdělávaného okruhu Dopravní výchovy. Plán školní mobility bude hodnocen 1 krát ročně ve výroční zprávě školy, která je předkládána školské radě a zřizovateli, jakož i České školní inspekci. Plán může být aktualizován kdykoliv, kdy nastane nějaká nová skutečnost zasluhující pozornosti. Jinak podobná dotazníková šetření s rodiči i žáky budeme provádět pravidelně v intervalu tří let. Zajistíme součinnost práce školy, zastupitelstva obce a dopravních odborníků, s nimiž se nám díky Nadaci Partnerství podařilo navázat vstřícné vztahy. V každém školní roce budeme věnovat pozornost dopravní výchově v základní a mateřské škole. Zajistíme besedy s dopravní policií a ve spolupráci s ní umožníme žákům skládat zkoušky dobrého chodce a dobrého cyklisty. Pravidelně budeme zajišťovat činnost dětských dopravních hlídek (měření rychlosti vozidel na radaru v obci, frekvence dopravy, statistika dopravních nehod atd.). Budeme podporovat šetrné způsoby dopravy dětí a žáků do školy (pěškobusy, cyklobusy, koloběžkobusy, hromadná doprava, sdílení místa). Zajistíme pro dojíždějící žáky a děti pedagogický dozor v autobuse hromadné dopravy ze Staré Vsi do Rýmařova a pro rodiče možnost vyzvednout si své potomky na zastávce autobusu (bez nezbytnosti dopravovat dítě do školy individuálně vlastními silami). Podpoříme vybavování cyklookruhu pro nejmenší děti z mateřské školy na naší školní zahradě, aby zde v budoucnu vzniklo malé dopravní hřiště. Budeme podporovat sportovní činnosti vedoucí k šetrné dopravě cyklistiku, kolečkové brusle, koloběžky, a seznamovat s nimi naše klienty. Zařadíme téma dopravní výchovy do výtvarných a literárních aktivit našich dětí, zúčastníme se vyhlašovaných dopravních soutěží. Průběžně budeme modernizovat dle nabídky metodicko-didaktické pomůcky pro výuku dopravní výchovy. Zapojíme do všech našich činností rodiče a vstřícné osoby v obci a budeme vytvářet předpoklady pro řešení problematiky dopravní bezpečnosti v obci v rámci komunity. Zajistíme propagaci našim aktivitám (web, nástěnky, výstavy, besedy, články, semináře pro učitele, zpracování příkladů dobré praxe atd.). Budeme se chlubit našimi úspěchy, aby ostatní školy a kamarádi dostali chuť zkusit to taky.

7 7 6 Klíčové kompetence Dítě, žák získá s ohledem na svůj věk ucelenou představu o dopravě v dané lokalitě, o jejích způsobech a možnostech. Dovede určit případná rizika a vyhodnotit je. Ví, jak se chovat v pozici chodce, cyklisty, cestujícího v dopravních prostředcích. Zná alternativní způsoby dopravy s ohledem na ekologicky šetrné a udržitelné principy a zdravý životní styl. Má představy o práci dopravního policisty nebo dopravního experta, zná některé postupy sledování dopravy a jejího vyhodnocování statisticky, slovně nebo graficky (žáci ZŠ). 7 Pracovní tým Školního plánu mobility 2014 Pracovní tým školy sestavující plán mobility fungoval v níže uvedeném složení. Pod čarou jsou připsána jména osob, které se v průběhu projektu připojily. 1. RNDr. Eva Staňková, CSc. (ředitelka školy, vedoucí projektu) 2. Karel Stržínek (starosta obce, hlavní koordinátor)

8 8 3. Ing. Petr Doležel (projektant DS + Geoprojekt Olomouc) dopravní expert, autor dopravní studie 4. por. Ing. Jindřich Suchý (Dopravní policie Bruntál, odborný poradce) 5. por. Bc. Pavla Tušková (Dopravní policie Bruntál, tisková mluvčí, práce s dětmi a mládeží, výchovná činnost) 6. Stanislav Večeřa (Policie Rýmařov, současně rodič) 7. Bronislav Pavlík (zastupitel obce, současně rodič, technické záležitosti projektu) 8. Ing. et Bc. Štěpánka Staňková (učitelka školy, zajištění propagace a podpora sportovních aktivit) 9. Mgr. Mirka Štěpánová, Jana Grobarová, Eliška Hamerková (učitelky, ko- ordinátorky projektu v ZŠ a MŠ) 10. Karla Rašková, Kateřina Blahušová ( členky Spolku rodičů a přátel školy) 11. Mgr. Zdeňka Přikrylová (nebo Mgr. Jiří Konečný) redaktoři novin Rýmařovský horizont, tiskové zprávy, propagace. 12. Tomáš Linhart (TNF Bike Team Šumperk, spolupráce při cyklistických aktivitách školy 13. Gabriela Kappelová (rodič, sportovní instruktorka, podpora akcí pro děti) 14. Roman Beránek (rodič, technická spolupráce a organizace) 15. Blažena Žampová (seniorka, podpora komunitních činností).

9 9 7 Okolnosti vzniku ŠPM Považujeme za významné uvést do našeho plánu mobility i okolnosti nebo aktivit, v jejichž průběhu tento akční dokument vznikal. Tyto informace jednak vystihnou rozsah podkladů pro dopravní studii i zapojení žáků, dětí, jejich rodičů a dalších zainteresovaných. Vytvoří i metodické zázemí pro případné opakování projektu v budoucnu. Duben 2014 seznámení rodičů a zastupitelstva s projektem Bezpečná cesta do školy na společné schůzce, sestavení pracovního týmu, výtvarné aktivity dětí na téma Doprava, výzdoba školy, beseda pro žáky s pracovníky Dopravní policie v Bruntále, složení zkoušek dobrého chodce a cyklisty. Květen 2014 zahájení vlastních dopravních výzkumů s žáky základní školy (frekvence dopravy, rychlost vozidel, zpracování dotazníků a map k bezpečné cestě do školy), jejich vyhodnocení a zveřejnění výsledků ve škole. Červen 2014 Žákovská konference o dopravě, referování o výsledcích dotazníkového šetření a průzkumu dopravy ve Staré Vsi za přítomnosti starosty obce, dopravního projektanta a rodičů, předání podkladů pro dopravní studii, terénní šetření s projektantem.

10 10 Srpen 2014 pracovní schůzka s projektantem, seznámení s připravenou dopravní studií obce Stará Ves, diskuse. Září 2014 práce žáků se softwarem Bezpečná doprava, podpora dopravní služby (doprava zajišťovaná školou a dozorujícími pedagogy), motivační akce pro děti Cyklobus, trénink pro Koloběžkobus, předání dopravní studie starostovi obce, seznámení rodičů se studií, příprava a svolání pracovní skupiny k hlavnímu rokování k dopravní studii. Říjen 2014 dopravní den v mateřské škole I., setkání pracovní skupiny a společné rokování k dopravní studii s por. Ing. Jindřichem Suchým, návrhy konkrétních řešení dopravní situace v obci bezpečné pro děti, možnosti realizace doporučených opatření. Listopad 2014 dopravní den v mateřské škole II., vyhodnocení projektu, seznámení dětí, žáků a veřejnosti s výsledky. Doprovodné aktivity projektu: Podpora cyklistiky výlety na kolech, spolupráce s TNF Bike Teamem Šumperk, zajištění 4 cyklistických závodů pro děti a žáky, servis kol, jejich bezplatná oprava, trénink na koloběžkách, podpora školní dopravní služby autobusem, výstavba přístřešku pro kola na školní zahradě (dobrovolnická práce rodičů), zajištění softwaru a pomůcek pro dopravní výchovu (dopravní značky, semafor, uniformy malých policistů, reflexní vesty), rozšíření cyklookruhu na školní zahradě a jeho postupné vybavování na dopravní hřiště, dva dopravní dny v mateřské škole výtvarné činnosti ve škole i družině, spolupráce mezi MŠ a ZŠ, propagace našich aktivit, vystoupení žáků školy s projektem Bezpečná cesta do školy na celostátní žákovské ekologické konferenci KEV v Praze v prosinci 2014.

11 11 8 Výstupy našeho školního plánu mobility Dopravní studie obce Stará Ves (autor Ing. Petr Doležel) byla diskutována dne za přítomnosti starosty obce, dopravního specialisty Moravskoslezského kraje por. Ing. Jindřicha Suchého a dalších členů pracovního týmu. Z rokování vzešly následující výstupy: Problém 1: přechod pro chodce před školou je dle mínění odborníka dostatečně zajištěn, nástupní ostrůvek a předsazení přechodu do vozovky nejsou příliš vhodné, protože zabraňují odstraňování sněhu pluhem z komunikace v zimním období, je doporučeno nasvítit přechod především v zimním období. Technické zajištění osvětlení je již vybudováno. Nasvětlení přechodu zajistí starosta obce, pan Karel Stržínek, nejpozději do konce roku 2014 z finančních prostředků obce. Problém 2: snížení rychlosti vozidel při průjezdu obcí v okolí školy je dle mínění odborníka zásadní a nejožehavější problém, požadovat opakované a pravidelné kontroly Policie ČR a měření rychlosti vozidel, v oblasti točny autobusů vybudovat (pokud to technické parametry komunikace dovolí) středový ostrůvek, který by snížil rychlost a vytvořil i předpoklad pro snazší přechod vozovky. Dlouhodobý záměr, pro který je třeba připravit dokumentaci (Ing. Petr Doležel) a sledovat vypisované krajské dotační tituly k řešení dopravní situace v obcích, realizace v horizontu 3 5 let.

12 12 Problém 3: nevyznačený přechod pro chodce na křižovatce u Podolského potoka v Janovicích je dle mínění odborníka nezbytné požádat Městský odbor dopravy v Rýmařově o doplnění značení na vozovce. Komunikaci s úřadem zajistí ředitelka školy, Eva Staňková, předpokládaná doba realizace záměru je na jaře Problém 4: nepřehledná místa na komunikacích uvnitř obce dle mínění odborníka doporučované retardéry a vyznačení vnitřní obytné zóny je nákladné a velmi pracné. Navíc retardéry zabraňují v zimě odklízení sněhu. Je doporučeno vytipovat nejproblematičtější místa a vyznačit je dopravními značkami a snížením rychlosti. Vytipování míst a konzultaci značení zajistí v jarním období starosta obce, Karel Stržínek. Problém 5: parkování osobních aut před školou, nedostatečný rozhled při přecházení pro děti a ostatní chodce dle mínění odborníka je nejlépe řešitelný vymezením zóny zákazu stání a horizontálním značením na vozovce. Současně budou vyznačena parkovací místa na parkovišti u točny autobusů vzdálené asi 30 m od školy. Budou zajištěny informace o dopravním záměru pro rodiče školních dětí (Eva Staňková), technické zajištění zařídí starosta obce, Karel Stržínek, dohled policie Rýmařov nad parkováním (kpt. Stanislav Večeřa). Realizace proběhne pravděpodobně v prvním pololetí roku Problém 6: dobudování chodníků na ulici Mlýnské, Potočné a u penzionu Albert je zaneseno v plánovaných záměrech obce, ale závisí na získání dotačních titulů pro realizaci. Dlouhodobý záměr (zastupitelstvo obce).

13 13 9 Další plány do budoucna Škola i Obec Stará Ves budou usilovat i v následujících letech o další podobný systém řešení bezpečné cesty do školy pro děti a žáky formou komunitních akcí tak, jak nás naučila Nadace Partnerství. Obec má v dlouhodobém záměru vybudování cyklostezky do osady Žďárský Potok, škola by ráda pokračovala ve vybavování okruhu pro nejmenší cyklisty do podoby dopravního hřiště. V rámci zdravého životního stylu budeme prosazovat bezpečný pohyb dětí na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Pokusíme se zajistit společné akce s rodiči a zapojit je do nich. Listopad 2014 Zpracovala: RNDr. Eva Staňková, CSc. ředitelka školy

14 14 Školní plán mobility byl projednán na 2. pedagogické radě ZŠ a MŠ Stará Ves dne Pedagogičtí pracovníci školy: RNDr. Eva Staňková, CSc. Eva Cábová Mgr. Mirka Štěpánová Ing. et Bc. Štěpánka Staňková Alena Kozlová Bc. Jana Zieglerová Petra Gorčíková Jana Grobarová Eliška Hamerková Ludmila Staňková Zuzana Vrbíková Předsedkyně školské rady: Kateřina Blahušová Starosta a místostarosta obce Karel Stržínek Petr Mikulenka Spolek rodičů a přátel školy: Karla Rašková Lenka Srovnalová Bronislav Pavlík Stanislav Večeřa

15 15 Tabelární sumarizace výsledků projektu včetně indikátorů: Vymezení úkolu Zodpovědná osoba Časový termín Nasvětlení přechodu u školy Karel Stržínek Do konce 2014 Snížení rychlosti na komunikaci č. 11 Karel Staržínek Petr Doležel Stanislav Večeřa Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let Přechod na ulici Školní v Janovicích Eva Staňková V průběhu 2015 Vnitřní část obce nepřehledná místa Omezení parkování aut před školou Vybudování chodníků penzion Albert, ul. Mlýnská a Potočná PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY Implementace dopravní výchovy do běžných předmětů Projektové dny s dopravní tématikou pro MŠ a ZŠ Beseda s dopravními policisty Zkoušky Dobrého chodce a cyklisty Práce s výukovým softwarem pro ZŠ Dopravní výchova Podpora šetrné dopravy do školy Dopravní služba v autobuse Podpora šetrné dopravy Cyklistika, koloběžky, kolečk. brusle PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Spolupráce s veřejností při řešení dopravní situace v obci Komunitní práce Karel Stržínek rodiče Eva Staňková Karel Stržínek Stanislav Večeřa Zastupitelstvo obce Karel Stržínek Eva Staňková Učitelé školy Všichni učitelé Dopravní policie Bruntál Všichni učitelé Alena Kozlová Asistentky pedagoga Učitelé Asistentky Rodiče Sport. organizace Vedení školy Zastupitelstvo obce Návrh v průběhu 2015 Jaro 2015 Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let průběžně 2 x ročně 1 x za 2 3 roky každoročně všichni žáci ZŠ Průběžně dle zájmu klientů Dlouhodobý záměr zdravého životního stylu Dlouhodobý záměr, průběžně

16 16 Bezpečně do školy 2014

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Školní plány mobility

Školní plány mobility Školní plány mobility Radek Patrný 7. 4. 2011 Co je školní plán mobility? Strategický plán Řešící způsob dopravy dětí do školy Dlouhodobá koncepce Důraz kladen spíše na priority a postupy než na konkrétní

Více

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR X. KONFERENCE O ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH Ing. Radek Patrný 22. 11. 2016, PRAHA, HOTEL STEP**** Nadace Partnerství největší česká nadace

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová oblast 1.3 Účel a základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC Údaje o škole: název: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec adresa: Ke Smíchovu 16, Praha Slivenec, 154 00 právní forma organizace: právní subjekt

Více

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm - 1 - Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm Organizace : Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408 okres Nový Jičín Adresa : Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154,

Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154, Speciální základní škola Poděbrady U Bažantnice 154, 290 01 www.spec-skola.cz Školní plán mobility 2015 1 1. Stručná charakteristika školy Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012 Výsledky dotazníkového šetření Plumlov, 27.6.2012 Způsob dopravy do školy žáci ZŠ Plumlov Způsob dopravy do školy Pěšky s rodiči 16 Pěšky bez doprovodu 96 Auto 48 Autobus

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY LINGUA LINGUA UNIVERSAL ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vypracovala pracovní skupina pod vedením p.uč. Mgr. Šárky Chaloupkové 1 Obsah ÚVOD... 3 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH PROVOZNÍ ŘÁD DDH Zásady provozního řádu pro výuku na DDH dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Bezpečná komunita Kroměříž

Bezpečná komunita Kroměříž Bezpečná komunita Kroměříž 2000 2015 Kroměříž, 9.5.2016 MUDr. Jarmila Číhalová Ing. Marie Pokorná Úvod Město Kroměříž od r. 2000 realizuje projekt Světové zdravotnické organizace BEZPEČNÁ KOMUNITA Cíl:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Partneři: Město Hora Svaté Kateřiny 26.10.2012 Vytvořila: Ing. Zuzana Balážová Obsah: 1. Úvod... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Dotazníkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE Praha 9, Stoliňská 823 tel. +420 281921127, fax +420 281921148, mob. +420 777705421, +420 739301527 e-mail: zs.stolinska@volny.cz, www.zschvaly.wz.cz Č.j.: ZŠ 279/102/2011

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více