Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství v programu Na zelenou a jejím generálním partnerem, pojišťovnou Axa.

2 2 1 Úvod V roce 2014 získala Základní škola a Mateřská škola Stará Ves grant z Nadace Partnerství v programu Na zelenou, který podporuje společně s generálním partnerem tohoto programu, pojišťovnou Axa, bezpečnou a ekologicky šetrnou dopravu. Díky Nadaci Partnerství jsme obdrželi nejen částku Kč, ale také literaturu, metodické materiály, kontakty na odborníky, jiné spolupracující školy, které již programem prošly. Náš vlastní projekt se jmenoval Bezpečná cesta do školy, měl podobu komunitní aktivity, do níž byli kromě dětí a žáků naší školy zapojeni i rodiče, obecní zastupitelstvo a další subjekty pracující v oblasti dopravy a bezpečnosti. Projekt byl realizován od března do konce listopadu 2014 a byly v něm vytyčeny následující cíle: zajistit našim dětem a žákům bezpečnou cestu do školy zaměřit se detailně na způsoby a trasy, které děti pro příchod nebo příjezd do školy využívají, vytipovat možná rizika snažit se tato rizika minimalizovat vhodnými technickými opatřeními i systematickým poučováním dětí (případová studie pro místní zastupitele) prosazovat takové způsoby dopravy do školy, které by byly v souladu se zdravým životním stylem i ekologicky šetrnou a udržitelnou dopravou vypěstovat v dětech návyky, které by vedly k minimalizaci dopravních nehod a úrazů zaměřit se na děti cyklisty (nejrizikovější skupina), věnovat se pravidlům silničního provozu, vybavení kola a cyklisty nabídnout dětem ze ZŠ pravidelnou účast v cyklokroužku, kde mohou být jejich kompetence účastníka silničního provozu ještě více upevňovány a prohlubovány společně s rodiči postavit na školní zahradě přístřešek pro kola a jiné dětské dopravní prostředky pro děti MŠ vybavit okruh na školní zahradě dopravními značkami a značením a zajistíme pro ně kurz malého cyklisty (tříkolky, koloběžky, odrážedla, malá kola) vypracovat školní plán mobility, který se stane závazným dokumentem pro bezpečnou cestu do školy, a průběžně ho sledovat, podporovat a aktualizovat. Spolupráce s Nadací Partnerství byla pro nás velmi podnětnou a smysluplnou. Pedagogický sbor školy i zastupitelstvo obce se shodly na tom, že takto by měla vypadat vzájemná komunitní součinnost i moderní práce s dětmi ve vyučování, úzce propojená s praxí a řešením konkrétních problémů, do nichž jsou žáci zapojováni, i přes svůj nízký věk, jako rovnocenní partneři. Z těchto důvodů jsme se dohodli na tom, že vzniklý Školní plán mobility budeme považovat za jakýsi dodatek, doplněk ke školnímu vzdělávacímu plánu zaměřený na problematiku výchovy a vzdělávání k dopravní bezpečnosti dětí a žáků. Tento postup byl odhlasován na 2. pedagogické radě školy dne Tím současně zajistíme, že plán mobility bude průběžně hodnocen, kontrolován a aktualizován.

3 3 2 Popis školy a lokality Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace je venkovským vzdělávacím subjektem malotřídního typu zřizovaným obcí. Poskytuje vzdělání dětem a žákům ze spádové oblasti Stará Ves, Žďárský Potok, Janovice, Jamartice, Edrovice, ale táké Rýmařov, Stránské, Ondřejov nebo Horní Město. Škola zajišťuje rovněž služby školní družiny, neformálního vzdělávání a stravování. V současné době, v roce 2014/2015 se věnuje 39 dětem mateřské školy a 41 žákům základní školy. Personál školy tvoří 16 stálých zaměstnanců. Škola se nachází v centru obce, na pomyslné návsi, kterou tvoří točna autobusů, obecní úřad a pošta. 3 Popis dopravních problémů Škola ve Staré Vsi je situována přímo v těsné blízkosti rychlostní komunikace č. 11 (Praha) Hradec Králové Šumperk Bruntál Opava Ostrava, která je velmi rušná a frekventovaná, využívaná pro osobní i kamionovou přepravu. Společně s obcí se vedení školy snaží řešit bezpečnost svých žáků. V blízkosti budovy je viditelně označený a signalizovaný přechod pro chodce, červené zbržďovací pruhy, signalizace školy a dětí, radar pro měření rychlosti. Přesto komunikace způsobuje škole a dětem nemalé problémy. Za nejvýznamnější považujeme nedodržování předepsané rychlosti. Celá jedna třetina řidičů (dle vlastních šetření) překračuje výrazně povinnou povolenou rychlost v obci. Řidiči se vymlouvají, že při jízdě z kopců od sedla Skřitek dolů se vozy špatně v obci dobržďují a rovný, přehledný úsek dobré silnice svádí k vyšší rychlosti.

4 4 Problém s rychlostí jízdy na komunikaci č. 11 byl vedení školy i obce již delší dobu znám, nicméně nás zajímaly i další případná místa, kde se občané, a ponejvíce děti, necítí bezpečně. Dotázali jsme se tedy přímo jich. U příležitosti třídních schůzek se uskutečnily dvě besedy s rodiči, v nichž jsme představovali nejprve náš projekt, pak jsme zajistili dotazníkové šetření dle metodiky NAP z programu Na zelenou. Rodiče a děti, každá skupina zvlášť, zakreslovali do přiložených plánků obce a jejího okolí riziková místa na místních komunikacích. Dotazník vyplnily všechny děti naší základní školy, 35 rodičů našich žáčků ze základní školy a 15 rodičů dětí z mateřinky. (Některé rodiny mají děti jak v MŠ, tak v ZŠ.) Do projektu se zapojilo 86 % rodičů našich klientů a program Na zelenou byl přijímán velmi pozitivně a zodpovědně. 3.1 Riziková místa a situace v obci Z dotazníkového šetření vzešla následující riziková místa a problémové situace v obci a okolí školy: vysoká rychlost vozidel projíždějících kolem školy a centrem obce problematické přecházení rychlostní komunikace na točně autobusů mezi obecním úřadem a poštou problémy s parkováním vozidel před školou, která pak zabraňují ve výhledu a znasnadňují chodcům přecházení vozovky křižovatka u mostu na Podolském potoce do Janovic, chybí zde vyznačení přechodu pro chodce, který zde dříve byl nepřehledná situace u penzionu Albert, kde končí chodník a začíná parkoviště pro hosty střed obce U Kina nepřehledná esovitá zatáčka, úzké uličky, špatné výhledy do zatáček přes zahrady a zeleň křižovatka Potočná Mlýnská, kde chybí přechod pro chodce.

5 5 4 Jak se děti a žáci dopravují do školy Druhá část distribuovaných dotazníků se zaměřovala na to, jakými způsoby se děti a žáci dostávají do školy a odcházejí z ní. Tyto informace jsme získávali opět zvlášť od dětí a od jejich rodičů. Současně jsme se i dotazovali, jak by si cestu do školy představovaly děti samotné, jaký způsob dopravy by upřednostňovaly. Z dotazníkového šetření vyplynuly následujícíc závěry: % dětí chodí do školy pěšky, buď samostatně nebo v doprovodu rodičů, starších sourozenců, kamarádů, prarodičů. Na kolech jich jezdí kolem 15 %, a to pouze za příznivého počasí, na hromadnou veřejnou dopravu je vázáno asi 20 % respondentů, v zimě jejich počet vzrůstá, kolem 22 % dětí a žáků přivážejí a odvážejí rodiče osobními auty, ráno je jejich počet vyšší než odpoledne. Rovněž v zimě a za špatného počasí se počet automobilů před školou znásobuje, pro děti by bylo velmi lákavé dojíždět do školy na kole, ale rodiče se je zpravidla bojí pustit samotné s ohledem na frekventovanost rychlostní komunikace, některé děti však nevlastní ani kolo, ani koloběžku, nebo je technický stav jejich strojů natolik špatný, že je nemohou používat, některé děti ze sociálně slabých rodin by si naopak přály jezdit do školy autem, právě proto, že ho nemají. A právě doprava dětí do školy hraje v jejich životě velmi významnou roli. Napomáhá k vytváření potřebných správných dopravních návyků, vede k samostatnosti, zodpovědnosti za sebe i druhé. Současně, při vhodné volbě přepravování na kole, na koloběžce, na bruslích, pěšky nebo hromadnou dopravou, podporuje správné a žádoucí postoje dětí k trvale udržitelnému systému života a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Napomáhá rovněž k vytvoření zdravých, pohybu a sportu přátelských a vstřícných návyků již v raném věku.

6 6 5 Práce s dětmi a žáky Protože náš akční plán mobility se stal současně i pedagogickým dokumentem v ŠVP školy, dovolili jsme si do něj přidat i naše představy o řešení vzdělávaného okruhu Dopravní výchovy. Plán školní mobility bude hodnocen 1 krát ročně ve výroční zprávě školy, která je předkládána školské radě a zřizovateli, jakož i České školní inspekci. Plán může být aktualizován kdykoliv, kdy nastane nějaká nová skutečnost zasluhující pozornosti. Jinak podobná dotazníková šetření s rodiči i žáky budeme provádět pravidelně v intervalu tří let. Zajistíme součinnost práce školy, zastupitelstva obce a dopravních odborníků, s nimiž se nám díky Nadaci Partnerství podařilo navázat vstřícné vztahy. V každém školní roce budeme věnovat pozornost dopravní výchově v základní a mateřské škole. Zajistíme besedy s dopravní policií a ve spolupráci s ní umožníme žákům skládat zkoušky dobrého chodce a dobrého cyklisty. Pravidelně budeme zajišťovat činnost dětských dopravních hlídek (měření rychlosti vozidel na radaru v obci, frekvence dopravy, statistika dopravních nehod atd.). Budeme podporovat šetrné způsoby dopravy dětí a žáků do školy (pěškobusy, cyklobusy, koloběžkobusy, hromadná doprava, sdílení místa). Zajistíme pro dojíždějící žáky a děti pedagogický dozor v autobuse hromadné dopravy ze Staré Vsi do Rýmařova a pro rodiče možnost vyzvednout si své potomky na zastávce autobusu (bez nezbytnosti dopravovat dítě do školy individuálně vlastními silami). Podpoříme vybavování cyklookruhu pro nejmenší děti z mateřské školy na naší školní zahradě, aby zde v budoucnu vzniklo malé dopravní hřiště. Budeme podporovat sportovní činnosti vedoucí k šetrné dopravě cyklistiku, kolečkové brusle, koloběžky, a seznamovat s nimi naše klienty. Zařadíme téma dopravní výchovy do výtvarných a literárních aktivit našich dětí, zúčastníme se vyhlašovaných dopravních soutěží. Průběžně budeme modernizovat dle nabídky metodicko-didaktické pomůcky pro výuku dopravní výchovy. Zapojíme do všech našich činností rodiče a vstřícné osoby v obci a budeme vytvářet předpoklady pro řešení problematiky dopravní bezpečnosti v obci v rámci komunity. Zajistíme propagaci našim aktivitám (web, nástěnky, výstavy, besedy, články, semináře pro učitele, zpracování příkladů dobré praxe atd.). Budeme se chlubit našimi úspěchy, aby ostatní školy a kamarádi dostali chuť zkusit to taky.

7 7 6 Klíčové kompetence Dítě, žák získá s ohledem na svůj věk ucelenou představu o dopravě v dané lokalitě, o jejích způsobech a možnostech. Dovede určit případná rizika a vyhodnotit je. Ví, jak se chovat v pozici chodce, cyklisty, cestujícího v dopravních prostředcích. Zná alternativní způsoby dopravy s ohledem na ekologicky šetrné a udržitelné principy a zdravý životní styl. Má představy o práci dopravního policisty nebo dopravního experta, zná některé postupy sledování dopravy a jejího vyhodnocování statisticky, slovně nebo graficky (žáci ZŠ). 7 Pracovní tým Školního plánu mobility 2014 Pracovní tým školy sestavující plán mobility fungoval v níže uvedeném složení. Pod čarou jsou připsána jména osob, které se v průběhu projektu připojily. 1. RNDr. Eva Staňková, CSc. (ředitelka školy, vedoucí projektu) 2. Karel Stržínek (starosta obce, hlavní koordinátor)

8 8 3. Ing. Petr Doležel (projektant DS + Geoprojekt Olomouc) dopravní expert, autor dopravní studie 4. por. Ing. Jindřich Suchý (Dopravní policie Bruntál, odborný poradce) 5. por. Bc. Pavla Tušková (Dopravní policie Bruntál, tisková mluvčí, práce s dětmi a mládeží, výchovná činnost) 6. Stanislav Večeřa (Policie Rýmařov, současně rodič) 7. Bronislav Pavlík (zastupitel obce, současně rodič, technické záležitosti projektu) 8. Ing. et Bc. Štěpánka Staňková (učitelka školy, zajištění propagace a podpora sportovních aktivit) 9. Mgr. Mirka Štěpánová, Jana Grobarová, Eliška Hamerková (učitelky, ko- ordinátorky projektu v ZŠ a MŠ) 10. Karla Rašková, Kateřina Blahušová ( členky Spolku rodičů a přátel školy) 11. Mgr. Zdeňka Přikrylová (nebo Mgr. Jiří Konečný) redaktoři novin Rýmařovský horizont, tiskové zprávy, propagace. 12. Tomáš Linhart (TNF Bike Team Šumperk, spolupráce při cyklistických aktivitách školy 13. Gabriela Kappelová (rodič, sportovní instruktorka, podpora akcí pro děti) 14. Roman Beránek (rodič, technická spolupráce a organizace) 15. Blažena Žampová (seniorka, podpora komunitních činností).

9 9 7 Okolnosti vzniku ŠPM Považujeme za významné uvést do našeho plánu mobility i okolnosti nebo aktivit, v jejichž průběhu tento akční dokument vznikal. Tyto informace jednak vystihnou rozsah podkladů pro dopravní studii i zapojení žáků, dětí, jejich rodičů a dalších zainteresovaných. Vytvoří i metodické zázemí pro případné opakování projektu v budoucnu. Duben 2014 seznámení rodičů a zastupitelstva s projektem Bezpečná cesta do školy na společné schůzce, sestavení pracovního týmu, výtvarné aktivity dětí na téma Doprava, výzdoba školy, beseda pro žáky s pracovníky Dopravní policie v Bruntále, složení zkoušek dobrého chodce a cyklisty. Květen 2014 zahájení vlastních dopravních výzkumů s žáky základní školy (frekvence dopravy, rychlost vozidel, zpracování dotazníků a map k bezpečné cestě do školy), jejich vyhodnocení a zveřejnění výsledků ve škole. Červen 2014 Žákovská konference o dopravě, referování o výsledcích dotazníkového šetření a průzkumu dopravy ve Staré Vsi za přítomnosti starosty obce, dopravního projektanta a rodičů, předání podkladů pro dopravní studii, terénní šetření s projektantem.

10 10 Srpen 2014 pracovní schůzka s projektantem, seznámení s připravenou dopravní studií obce Stará Ves, diskuse. Září 2014 práce žáků se softwarem Bezpečná doprava, podpora dopravní služby (doprava zajišťovaná školou a dozorujícími pedagogy), motivační akce pro děti Cyklobus, trénink pro Koloběžkobus, předání dopravní studie starostovi obce, seznámení rodičů se studií, příprava a svolání pracovní skupiny k hlavnímu rokování k dopravní studii. Říjen 2014 dopravní den v mateřské škole I., setkání pracovní skupiny a společné rokování k dopravní studii s por. Ing. Jindřichem Suchým, návrhy konkrétních řešení dopravní situace v obci bezpečné pro děti, možnosti realizace doporučených opatření. Listopad 2014 dopravní den v mateřské škole II., vyhodnocení projektu, seznámení dětí, žáků a veřejnosti s výsledky. Doprovodné aktivity projektu: Podpora cyklistiky výlety na kolech, spolupráce s TNF Bike Teamem Šumperk, zajištění 4 cyklistických závodů pro děti a žáky, servis kol, jejich bezplatná oprava, trénink na koloběžkách, podpora školní dopravní služby autobusem, výstavba přístřešku pro kola na školní zahradě (dobrovolnická práce rodičů), zajištění softwaru a pomůcek pro dopravní výchovu (dopravní značky, semafor, uniformy malých policistů, reflexní vesty), rozšíření cyklookruhu na školní zahradě a jeho postupné vybavování na dopravní hřiště, dva dopravní dny v mateřské škole výtvarné činnosti ve škole i družině, spolupráce mezi MŠ a ZŠ, propagace našich aktivit, vystoupení žáků školy s projektem Bezpečná cesta do školy na celostátní žákovské ekologické konferenci KEV v Praze v prosinci 2014.

11 11 8 Výstupy našeho školního plánu mobility Dopravní studie obce Stará Ves (autor Ing. Petr Doležel) byla diskutována dne za přítomnosti starosty obce, dopravního specialisty Moravskoslezského kraje por. Ing. Jindřicha Suchého a dalších členů pracovního týmu. Z rokování vzešly následující výstupy: Problém 1: přechod pro chodce před školou je dle mínění odborníka dostatečně zajištěn, nástupní ostrůvek a předsazení přechodu do vozovky nejsou příliš vhodné, protože zabraňují odstraňování sněhu pluhem z komunikace v zimním období, je doporučeno nasvítit přechod především v zimním období. Technické zajištění osvětlení je již vybudováno. Nasvětlení přechodu zajistí starosta obce, pan Karel Stržínek, nejpozději do konce roku 2014 z finančních prostředků obce. Problém 2: snížení rychlosti vozidel při průjezdu obcí v okolí školy je dle mínění odborníka zásadní a nejožehavější problém, požadovat opakované a pravidelné kontroly Policie ČR a měření rychlosti vozidel, v oblasti točny autobusů vybudovat (pokud to technické parametry komunikace dovolí) středový ostrůvek, který by snížil rychlost a vytvořil i předpoklad pro snazší přechod vozovky. Dlouhodobý záměr, pro který je třeba připravit dokumentaci (Ing. Petr Doležel) a sledovat vypisované krajské dotační tituly k řešení dopravní situace v obcích, realizace v horizontu 3 5 let.

12 12 Problém 3: nevyznačený přechod pro chodce na křižovatce u Podolského potoka v Janovicích je dle mínění odborníka nezbytné požádat Městský odbor dopravy v Rýmařově o doplnění značení na vozovce. Komunikaci s úřadem zajistí ředitelka školy, Eva Staňková, předpokládaná doba realizace záměru je na jaře Problém 4: nepřehledná místa na komunikacích uvnitř obce dle mínění odborníka doporučované retardéry a vyznačení vnitřní obytné zóny je nákladné a velmi pracné. Navíc retardéry zabraňují v zimě odklízení sněhu. Je doporučeno vytipovat nejproblematičtější místa a vyznačit je dopravními značkami a snížením rychlosti. Vytipování míst a konzultaci značení zajistí v jarním období starosta obce, Karel Stržínek. Problém 5: parkování osobních aut před školou, nedostatečný rozhled při přecházení pro děti a ostatní chodce dle mínění odborníka je nejlépe řešitelný vymezením zóny zákazu stání a horizontálním značením na vozovce. Současně budou vyznačena parkovací místa na parkovišti u točny autobusů vzdálené asi 30 m od školy. Budou zajištěny informace o dopravním záměru pro rodiče školních dětí (Eva Staňková), technické zajištění zařídí starosta obce, Karel Stržínek, dohled policie Rýmařov nad parkováním (kpt. Stanislav Večeřa). Realizace proběhne pravděpodobně v prvním pololetí roku Problém 6: dobudování chodníků na ulici Mlýnské, Potočné a u penzionu Albert je zaneseno v plánovaných záměrech obce, ale závisí na získání dotačních titulů pro realizaci. Dlouhodobý záměr (zastupitelstvo obce).

13 13 9 Další plány do budoucna Škola i Obec Stará Ves budou usilovat i v následujících letech o další podobný systém řešení bezpečné cesty do školy pro děti a žáky formou komunitních akcí tak, jak nás naučila Nadace Partnerství. Obec má v dlouhodobém záměru vybudování cyklostezky do osady Žďárský Potok, škola by ráda pokračovala ve vybavování okruhu pro nejmenší cyklisty do podoby dopravního hřiště. V rámci zdravého životního stylu budeme prosazovat bezpečný pohyb dětí na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Pokusíme se zajistit společné akce s rodiči a zapojit je do nich. Listopad 2014 Zpracovala: RNDr. Eva Staňková, CSc. ředitelka školy

14 14 Školní plán mobility byl projednán na 2. pedagogické radě ZŠ a MŠ Stará Ves dne Pedagogičtí pracovníci školy: RNDr. Eva Staňková, CSc. Eva Cábová Mgr. Mirka Štěpánová Ing. et Bc. Štěpánka Staňková Alena Kozlová Bc. Jana Zieglerová Petra Gorčíková Jana Grobarová Eliška Hamerková Ludmila Staňková Zuzana Vrbíková Předsedkyně školské rady: Kateřina Blahušová Starosta a místostarosta obce Karel Stržínek Petr Mikulenka Spolek rodičů a přátel školy: Karla Rašková Lenka Srovnalová Bronislav Pavlík Stanislav Večeřa

15 15 Tabelární sumarizace výsledků projektu včetně indikátorů: Vymezení úkolu Zodpovědná osoba Časový termín Nasvětlení přechodu u školy Karel Stržínek Do konce 2014 Snížení rychlosti na komunikaci č. 11 Karel Staržínek Petr Doležel Stanislav Večeřa Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let Přechod na ulici Školní v Janovicích Eva Staňková V průběhu 2015 Vnitřní část obce nepřehledná místa Omezení parkování aut před školou Vybudování chodníků penzion Albert, ul. Mlýnská a Potočná PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY Implementace dopravní výchovy do běžných předmětů Projektové dny s dopravní tématikou pro MŠ a ZŠ Beseda s dopravními policisty Zkoušky Dobrého chodce a cyklisty Práce s výukovým softwarem pro ZŠ Dopravní výchova Podpora šetrné dopravy do školy Dopravní služba v autobuse Podpora šetrné dopravy Cyklistika, koloběžky, kolečk. brusle PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Spolupráce s veřejností při řešení dopravní situace v obci Komunitní práce Karel Stržínek rodiče Eva Staňková Karel Stržínek Stanislav Večeřa Zastupitelstvo obce Karel Stržínek Eva Staňková Učitelé školy Všichni učitelé Dopravní policie Bruntál Všichni učitelé Alena Kozlová Asistentky pedagoga Učitelé Asistentky Rodiče Sport. organizace Vedení školy Zastupitelstvo obce Návrh v průběhu 2015 Jaro 2015 Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let průběžně 2 x ročně 1 x za 2 3 roky každoročně všichni žáci ZŠ Průběžně dle zájmu klientů Dlouhodobý záměr zdravého životního stylu Dlouhodobý záměr, průběžně

16 16 Bezpečně do školy 2014

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE Praha 9, Stoliňská 823 tel. +420 281921127, fax +420 281921148, mob. +420 777705421, +420 739301527 e-mail: zs.stolinska@volny.cz, www.zschvaly.wz.cz Č.j.: ZŠ 279/102/2011

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vypracovala pracovní skupina pod vedením p.uč. Mgr. Šárky Chaloupkové 1 Obsah ÚVOD... 3 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dlouhodobý program NSZM ČR

Dlouhodobý program NSZM ČR BRÁNA KVALITY Dlouhodobý program NSZM ČR Podzimní zasedání VH NSZM ČR Jihlava, 13. prosince 2006 NSZM ČR 2006 1 Program a metodika NSZM Česká Brána 21 / New Gate 21 1998-2006 Program Česká Brána 21 titul

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Městská část Praha 21

Městská část Praha 21 Městská část Praha 21 Projekt Bezpečné cesty do školy hlídání dětí na přechodech a nebezpečných místech Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21 Újezd nad Lesy dne 3. dubna 2013 Bezpečné cesty do školy Současná

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více