Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství v programu Na zelenou a jejím generálním partnerem, pojišťovnou Axa.

2 2 1 Úvod V roce 2014 získala Základní škola a Mateřská škola Stará Ves grant z Nadace Partnerství v programu Na zelenou, který podporuje společně s generálním partnerem tohoto programu, pojišťovnou Axa, bezpečnou a ekologicky šetrnou dopravu. Díky Nadaci Partnerství jsme obdrželi nejen částku Kč, ale také literaturu, metodické materiály, kontakty na odborníky, jiné spolupracující školy, které již programem prošly. Náš vlastní projekt se jmenoval Bezpečná cesta do školy, měl podobu komunitní aktivity, do níž byli kromě dětí a žáků naší školy zapojeni i rodiče, obecní zastupitelstvo a další subjekty pracující v oblasti dopravy a bezpečnosti. Projekt byl realizován od března do konce listopadu 2014 a byly v něm vytyčeny následující cíle: zajistit našim dětem a žákům bezpečnou cestu do školy zaměřit se detailně na způsoby a trasy, které děti pro příchod nebo příjezd do školy využívají, vytipovat možná rizika snažit se tato rizika minimalizovat vhodnými technickými opatřeními i systematickým poučováním dětí (případová studie pro místní zastupitele) prosazovat takové způsoby dopravy do školy, které by byly v souladu se zdravým životním stylem i ekologicky šetrnou a udržitelnou dopravou vypěstovat v dětech návyky, které by vedly k minimalizaci dopravních nehod a úrazů zaměřit se na děti cyklisty (nejrizikovější skupina), věnovat se pravidlům silničního provozu, vybavení kola a cyklisty nabídnout dětem ze ZŠ pravidelnou účast v cyklokroužku, kde mohou být jejich kompetence účastníka silničního provozu ještě více upevňovány a prohlubovány společně s rodiči postavit na školní zahradě přístřešek pro kola a jiné dětské dopravní prostředky pro děti MŠ vybavit okruh na školní zahradě dopravními značkami a značením a zajistíme pro ně kurz malého cyklisty (tříkolky, koloběžky, odrážedla, malá kola) vypracovat školní plán mobility, který se stane závazným dokumentem pro bezpečnou cestu do školy, a průběžně ho sledovat, podporovat a aktualizovat. Spolupráce s Nadací Partnerství byla pro nás velmi podnětnou a smysluplnou. Pedagogický sbor školy i zastupitelstvo obce se shodly na tom, že takto by měla vypadat vzájemná komunitní součinnost i moderní práce s dětmi ve vyučování, úzce propojená s praxí a řešením konkrétních problémů, do nichž jsou žáci zapojováni, i přes svůj nízký věk, jako rovnocenní partneři. Z těchto důvodů jsme se dohodli na tom, že vzniklý Školní plán mobility budeme považovat za jakýsi dodatek, doplněk ke školnímu vzdělávacímu plánu zaměřený na problematiku výchovy a vzdělávání k dopravní bezpečnosti dětí a žáků. Tento postup byl odhlasován na 2. pedagogické radě školy dne Tím současně zajistíme, že plán mobility bude průběžně hodnocen, kontrolován a aktualizován.

3 3 2 Popis školy a lokality Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace je venkovským vzdělávacím subjektem malotřídního typu zřizovaným obcí. Poskytuje vzdělání dětem a žákům ze spádové oblasti Stará Ves, Žďárský Potok, Janovice, Jamartice, Edrovice, ale táké Rýmařov, Stránské, Ondřejov nebo Horní Město. Škola zajišťuje rovněž služby školní družiny, neformálního vzdělávání a stravování. V současné době, v roce 2014/2015 se věnuje 39 dětem mateřské školy a 41 žákům základní školy. Personál školy tvoří 16 stálých zaměstnanců. Škola se nachází v centru obce, na pomyslné návsi, kterou tvoří točna autobusů, obecní úřad a pošta. 3 Popis dopravních problémů Škola ve Staré Vsi je situována přímo v těsné blízkosti rychlostní komunikace č. 11 (Praha) Hradec Králové Šumperk Bruntál Opava Ostrava, která je velmi rušná a frekventovaná, využívaná pro osobní i kamionovou přepravu. Společně s obcí se vedení školy snaží řešit bezpečnost svých žáků. V blízkosti budovy je viditelně označený a signalizovaný přechod pro chodce, červené zbržďovací pruhy, signalizace školy a dětí, radar pro měření rychlosti. Přesto komunikace způsobuje škole a dětem nemalé problémy. Za nejvýznamnější považujeme nedodržování předepsané rychlosti. Celá jedna třetina řidičů (dle vlastních šetření) překračuje výrazně povinnou povolenou rychlost v obci. Řidiči se vymlouvají, že při jízdě z kopců od sedla Skřitek dolů se vozy špatně v obci dobržďují a rovný, přehledný úsek dobré silnice svádí k vyšší rychlosti.

4 4 Problém s rychlostí jízdy na komunikaci č. 11 byl vedení školy i obce již delší dobu znám, nicméně nás zajímaly i další případná místa, kde se občané, a ponejvíce děti, necítí bezpečně. Dotázali jsme se tedy přímo jich. U příležitosti třídních schůzek se uskutečnily dvě besedy s rodiči, v nichž jsme představovali nejprve náš projekt, pak jsme zajistili dotazníkové šetření dle metodiky NAP z programu Na zelenou. Rodiče a děti, každá skupina zvlášť, zakreslovali do přiložených plánků obce a jejího okolí riziková místa na místních komunikacích. Dotazník vyplnily všechny děti naší základní školy, 35 rodičů našich žáčků ze základní školy a 15 rodičů dětí z mateřinky. (Některé rodiny mají děti jak v MŠ, tak v ZŠ.) Do projektu se zapojilo 86 % rodičů našich klientů a program Na zelenou byl přijímán velmi pozitivně a zodpovědně. 3.1 Riziková místa a situace v obci Z dotazníkového šetření vzešla následující riziková místa a problémové situace v obci a okolí školy: vysoká rychlost vozidel projíždějících kolem školy a centrem obce problematické přecházení rychlostní komunikace na točně autobusů mezi obecním úřadem a poštou problémy s parkováním vozidel před školou, která pak zabraňují ve výhledu a znasnadňují chodcům přecházení vozovky křižovatka u mostu na Podolském potoce do Janovic, chybí zde vyznačení přechodu pro chodce, který zde dříve byl nepřehledná situace u penzionu Albert, kde končí chodník a začíná parkoviště pro hosty střed obce U Kina nepřehledná esovitá zatáčka, úzké uličky, špatné výhledy do zatáček přes zahrady a zeleň křižovatka Potočná Mlýnská, kde chybí přechod pro chodce.

5 5 4 Jak se děti a žáci dopravují do školy Druhá část distribuovaných dotazníků se zaměřovala na to, jakými způsoby se děti a žáci dostávají do školy a odcházejí z ní. Tyto informace jsme získávali opět zvlášť od dětí a od jejich rodičů. Současně jsme se i dotazovali, jak by si cestu do školy představovaly děti samotné, jaký způsob dopravy by upřednostňovaly. Z dotazníkového šetření vyplynuly následujícíc závěry: % dětí chodí do školy pěšky, buď samostatně nebo v doprovodu rodičů, starších sourozenců, kamarádů, prarodičů. Na kolech jich jezdí kolem 15 %, a to pouze za příznivého počasí, na hromadnou veřejnou dopravu je vázáno asi 20 % respondentů, v zimě jejich počet vzrůstá, kolem 22 % dětí a žáků přivážejí a odvážejí rodiče osobními auty, ráno je jejich počet vyšší než odpoledne. Rovněž v zimě a za špatného počasí se počet automobilů před školou znásobuje, pro děti by bylo velmi lákavé dojíždět do školy na kole, ale rodiče se je zpravidla bojí pustit samotné s ohledem na frekventovanost rychlostní komunikace, některé děti však nevlastní ani kolo, ani koloběžku, nebo je technický stav jejich strojů natolik špatný, že je nemohou používat, některé děti ze sociálně slabých rodin by si naopak přály jezdit do školy autem, právě proto, že ho nemají. A právě doprava dětí do školy hraje v jejich životě velmi významnou roli. Napomáhá k vytváření potřebných správných dopravních návyků, vede k samostatnosti, zodpovědnosti za sebe i druhé. Současně, při vhodné volbě přepravování na kole, na koloběžce, na bruslích, pěšky nebo hromadnou dopravou, podporuje správné a žádoucí postoje dětí k trvale udržitelnému systému života a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Napomáhá rovněž k vytvoření zdravých, pohybu a sportu přátelských a vstřícných návyků již v raném věku.

6 6 5 Práce s dětmi a žáky Protože náš akční plán mobility se stal současně i pedagogickým dokumentem v ŠVP školy, dovolili jsme si do něj přidat i naše představy o řešení vzdělávaného okruhu Dopravní výchovy. Plán školní mobility bude hodnocen 1 krát ročně ve výroční zprávě školy, která je předkládána školské radě a zřizovateli, jakož i České školní inspekci. Plán může být aktualizován kdykoliv, kdy nastane nějaká nová skutečnost zasluhující pozornosti. Jinak podobná dotazníková šetření s rodiči i žáky budeme provádět pravidelně v intervalu tří let. Zajistíme součinnost práce školy, zastupitelstva obce a dopravních odborníků, s nimiž se nám díky Nadaci Partnerství podařilo navázat vstřícné vztahy. V každém školní roce budeme věnovat pozornost dopravní výchově v základní a mateřské škole. Zajistíme besedy s dopravní policií a ve spolupráci s ní umožníme žákům skládat zkoušky dobrého chodce a dobrého cyklisty. Pravidelně budeme zajišťovat činnost dětských dopravních hlídek (měření rychlosti vozidel na radaru v obci, frekvence dopravy, statistika dopravních nehod atd.). Budeme podporovat šetrné způsoby dopravy dětí a žáků do školy (pěškobusy, cyklobusy, koloběžkobusy, hromadná doprava, sdílení místa). Zajistíme pro dojíždějící žáky a děti pedagogický dozor v autobuse hromadné dopravy ze Staré Vsi do Rýmařova a pro rodiče možnost vyzvednout si své potomky na zastávce autobusu (bez nezbytnosti dopravovat dítě do školy individuálně vlastními silami). Podpoříme vybavování cyklookruhu pro nejmenší děti z mateřské školy na naší školní zahradě, aby zde v budoucnu vzniklo malé dopravní hřiště. Budeme podporovat sportovní činnosti vedoucí k šetrné dopravě cyklistiku, kolečkové brusle, koloběžky, a seznamovat s nimi naše klienty. Zařadíme téma dopravní výchovy do výtvarných a literárních aktivit našich dětí, zúčastníme se vyhlašovaných dopravních soutěží. Průběžně budeme modernizovat dle nabídky metodicko-didaktické pomůcky pro výuku dopravní výchovy. Zapojíme do všech našich činností rodiče a vstřícné osoby v obci a budeme vytvářet předpoklady pro řešení problematiky dopravní bezpečnosti v obci v rámci komunity. Zajistíme propagaci našim aktivitám (web, nástěnky, výstavy, besedy, články, semináře pro učitele, zpracování příkladů dobré praxe atd.). Budeme se chlubit našimi úspěchy, aby ostatní školy a kamarádi dostali chuť zkusit to taky.

7 7 6 Klíčové kompetence Dítě, žák získá s ohledem na svůj věk ucelenou představu o dopravě v dané lokalitě, o jejích způsobech a možnostech. Dovede určit případná rizika a vyhodnotit je. Ví, jak se chovat v pozici chodce, cyklisty, cestujícího v dopravních prostředcích. Zná alternativní způsoby dopravy s ohledem na ekologicky šetrné a udržitelné principy a zdravý životní styl. Má představy o práci dopravního policisty nebo dopravního experta, zná některé postupy sledování dopravy a jejího vyhodnocování statisticky, slovně nebo graficky (žáci ZŠ). 7 Pracovní tým Školního plánu mobility 2014 Pracovní tým školy sestavující plán mobility fungoval v níže uvedeném složení. Pod čarou jsou připsána jména osob, které se v průběhu projektu připojily. 1. RNDr. Eva Staňková, CSc. (ředitelka školy, vedoucí projektu) 2. Karel Stržínek (starosta obce, hlavní koordinátor)

8 8 3. Ing. Petr Doležel (projektant DS + Geoprojekt Olomouc) dopravní expert, autor dopravní studie 4. por. Ing. Jindřich Suchý (Dopravní policie Bruntál, odborný poradce) 5. por. Bc. Pavla Tušková (Dopravní policie Bruntál, tisková mluvčí, práce s dětmi a mládeží, výchovná činnost) 6. Stanislav Večeřa (Policie Rýmařov, současně rodič) 7. Bronislav Pavlík (zastupitel obce, současně rodič, technické záležitosti projektu) 8. Ing. et Bc. Štěpánka Staňková (učitelka školy, zajištění propagace a podpora sportovních aktivit) 9. Mgr. Mirka Štěpánová, Jana Grobarová, Eliška Hamerková (učitelky, ko- ordinátorky projektu v ZŠ a MŠ) 10. Karla Rašková, Kateřina Blahušová ( členky Spolku rodičů a přátel školy) 11. Mgr. Zdeňka Přikrylová (nebo Mgr. Jiří Konečný) redaktoři novin Rýmařovský horizont, tiskové zprávy, propagace. 12. Tomáš Linhart (TNF Bike Team Šumperk, spolupráce při cyklistických aktivitách školy 13. Gabriela Kappelová (rodič, sportovní instruktorka, podpora akcí pro děti) 14. Roman Beránek (rodič, technická spolupráce a organizace) 15. Blažena Žampová (seniorka, podpora komunitních činností).

9 9 7 Okolnosti vzniku ŠPM Považujeme za významné uvést do našeho plánu mobility i okolnosti nebo aktivit, v jejichž průběhu tento akční dokument vznikal. Tyto informace jednak vystihnou rozsah podkladů pro dopravní studii i zapojení žáků, dětí, jejich rodičů a dalších zainteresovaných. Vytvoří i metodické zázemí pro případné opakování projektu v budoucnu. Duben 2014 seznámení rodičů a zastupitelstva s projektem Bezpečná cesta do školy na společné schůzce, sestavení pracovního týmu, výtvarné aktivity dětí na téma Doprava, výzdoba školy, beseda pro žáky s pracovníky Dopravní policie v Bruntále, složení zkoušek dobrého chodce a cyklisty. Květen 2014 zahájení vlastních dopravních výzkumů s žáky základní školy (frekvence dopravy, rychlost vozidel, zpracování dotazníků a map k bezpečné cestě do školy), jejich vyhodnocení a zveřejnění výsledků ve škole. Červen 2014 Žákovská konference o dopravě, referování o výsledcích dotazníkového šetření a průzkumu dopravy ve Staré Vsi za přítomnosti starosty obce, dopravního projektanta a rodičů, předání podkladů pro dopravní studii, terénní šetření s projektantem.

10 10 Srpen 2014 pracovní schůzka s projektantem, seznámení s připravenou dopravní studií obce Stará Ves, diskuse. Září 2014 práce žáků se softwarem Bezpečná doprava, podpora dopravní služby (doprava zajišťovaná školou a dozorujícími pedagogy), motivační akce pro děti Cyklobus, trénink pro Koloběžkobus, předání dopravní studie starostovi obce, seznámení rodičů se studií, příprava a svolání pracovní skupiny k hlavnímu rokování k dopravní studii. Říjen 2014 dopravní den v mateřské škole I., setkání pracovní skupiny a společné rokování k dopravní studii s por. Ing. Jindřichem Suchým, návrhy konkrétních řešení dopravní situace v obci bezpečné pro děti, možnosti realizace doporučených opatření. Listopad 2014 dopravní den v mateřské škole II., vyhodnocení projektu, seznámení dětí, žáků a veřejnosti s výsledky. Doprovodné aktivity projektu: Podpora cyklistiky výlety na kolech, spolupráce s TNF Bike Teamem Šumperk, zajištění 4 cyklistických závodů pro děti a žáky, servis kol, jejich bezplatná oprava, trénink na koloběžkách, podpora školní dopravní služby autobusem, výstavba přístřešku pro kola na školní zahradě (dobrovolnická práce rodičů), zajištění softwaru a pomůcek pro dopravní výchovu (dopravní značky, semafor, uniformy malých policistů, reflexní vesty), rozšíření cyklookruhu na školní zahradě a jeho postupné vybavování na dopravní hřiště, dva dopravní dny v mateřské škole výtvarné činnosti ve škole i družině, spolupráce mezi MŠ a ZŠ, propagace našich aktivit, vystoupení žáků školy s projektem Bezpečná cesta do školy na celostátní žákovské ekologické konferenci KEV v Praze v prosinci 2014.

11 11 8 Výstupy našeho školního plánu mobility Dopravní studie obce Stará Ves (autor Ing. Petr Doležel) byla diskutována dne za přítomnosti starosty obce, dopravního specialisty Moravskoslezského kraje por. Ing. Jindřicha Suchého a dalších členů pracovního týmu. Z rokování vzešly následující výstupy: Problém 1: přechod pro chodce před školou je dle mínění odborníka dostatečně zajištěn, nástupní ostrůvek a předsazení přechodu do vozovky nejsou příliš vhodné, protože zabraňují odstraňování sněhu pluhem z komunikace v zimním období, je doporučeno nasvítit přechod především v zimním období. Technické zajištění osvětlení je již vybudováno. Nasvětlení přechodu zajistí starosta obce, pan Karel Stržínek, nejpozději do konce roku 2014 z finančních prostředků obce. Problém 2: snížení rychlosti vozidel při průjezdu obcí v okolí školy je dle mínění odborníka zásadní a nejožehavější problém, požadovat opakované a pravidelné kontroly Policie ČR a měření rychlosti vozidel, v oblasti točny autobusů vybudovat (pokud to technické parametry komunikace dovolí) středový ostrůvek, který by snížil rychlost a vytvořil i předpoklad pro snazší přechod vozovky. Dlouhodobý záměr, pro který je třeba připravit dokumentaci (Ing. Petr Doležel) a sledovat vypisované krajské dotační tituly k řešení dopravní situace v obcích, realizace v horizontu 3 5 let.

12 12 Problém 3: nevyznačený přechod pro chodce na křižovatce u Podolského potoka v Janovicích je dle mínění odborníka nezbytné požádat Městský odbor dopravy v Rýmařově o doplnění značení na vozovce. Komunikaci s úřadem zajistí ředitelka školy, Eva Staňková, předpokládaná doba realizace záměru je na jaře Problém 4: nepřehledná místa na komunikacích uvnitř obce dle mínění odborníka doporučované retardéry a vyznačení vnitřní obytné zóny je nákladné a velmi pracné. Navíc retardéry zabraňují v zimě odklízení sněhu. Je doporučeno vytipovat nejproblematičtější místa a vyznačit je dopravními značkami a snížením rychlosti. Vytipování míst a konzultaci značení zajistí v jarním období starosta obce, Karel Stržínek. Problém 5: parkování osobních aut před školou, nedostatečný rozhled při přecházení pro děti a ostatní chodce dle mínění odborníka je nejlépe řešitelný vymezením zóny zákazu stání a horizontálním značením na vozovce. Současně budou vyznačena parkovací místa na parkovišti u točny autobusů vzdálené asi 30 m od školy. Budou zajištěny informace o dopravním záměru pro rodiče školních dětí (Eva Staňková), technické zajištění zařídí starosta obce, Karel Stržínek, dohled policie Rýmařov nad parkováním (kpt. Stanislav Večeřa). Realizace proběhne pravděpodobně v prvním pololetí roku Problém 6: dobudování chodníků na ulici Mlýnské, Potočné a u penzionu Albert je zaneseno v plánovaných záměrech obce, ale závisí na získání dotačních titulů pro realizaci. Dlouhodobý záměr (zastupitelstvo obce).

13 13 9 Další plány do budoucna Škola i Obec Stará Ves budou usilovat i v následujících letech o další podobný systém řešení bezpečné cesty do školy pro děti a žáky formou komunitních akcí tak, jak nás naučila Nadace Partnerství. Obec má v dlouhodobém záměru vybudování cyklostezky do osady Žďárský Potok, škola by ráda pokračovala ve vybavování okruhu pro nejmenší cyklisty do podoby dopravního hřiště. V rámci zdravého životního stylu budeme prosazovat bezpečný pohyb dětí na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Pokusíme se zajistit společné akce s rodiči a zapojit je do nich. Listopad 2014 Zpracovala: RNDr. Eva Staňková, CSc. ředitelka školy

14 14 Školní plán mobility byl projednán na 2. pedagogické radě ZŠ a MŠ Stará Ves dne Pedagogičtí pracovníci školy: RNDr. Eva Staňková, CSc. Eva Cábová Mgr. Mirka Štěpánová Ing. et Bc. Štěpánka Staňková Alena Kozlová Bc. Jana Zieglerová Petra Gorčíková Jana Grobarová Eliška Hamerková Ludmila Staňková Zuzana Vrbíková Předsedkyně školské rady: Kateřina Blahušová Starosta a místostarosta obce Karel Stržínek Petr Mikulenka Spolek rodičů a přátel školy: Karla Rašková Lenka Srovnalová Bronislav Pavlík Stanislav Večeřa

15 15 Tabelární sumarizace výsledků projektu včetně indikátorů: Vymezení úkolu Zodpovědná osoba Časový termín Nasvětlení přechodu u školy Karel Stržínek Do konce 2014 Snížení rychlosti na komunikaci č. 11 Karel Staržínek Petr Doležel Stanislav Večeřa Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let Přechod na ulici Školní v Janovicích Eva Staňková V průběhu 2015 Vnitřní část obce nepřehledná místa Omezení parkování aut před školou Vybudování chodníků penzion Albert, ul. Mlýnská a Potočná PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY Implementace dopravní výchovy do běžných předmětů Projektové dny s dopravní tématikou pro MŠ a ZŠ Beseda s dopravními policisty Zkoušky Dobrého chodce a cyklisty Práce s výukovým softwarem pro ZŠ Dopravní výchova Podpora šetrné dopravy do školy Dopravní služba v autobuse Podpora šetrné dopravy Cyklistika, koloběžky, kolečk. brusle PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Spolupráce s veřejností při řešení dopravní situace v obci Komunitní práce Karel Stržínek rodiče Eva Staňková Karel Stržínek Stanislav Večeřa Zastupitelstvo obce Karel Stržínek Eva Staňková Učitelé školy Všichni učitelé Dopravní policie Bruntál Všichni učitelé Alena Kozlová Asistentky pedagoga Učitelé Asistentky Rodiče Sport. organizace Vedení školy Zastupitelstvo obce Návrh v průběhu 2015 Jaro 2015 Dlouhodobý záměr (dotace) 3 5 let průběžně 2 x ročně 1 x za 2 3 roky každoročně všichni žáci ZŠ Průběžně dle zájmu klientů Dlouhodobý záměr zdravého životního stylu Dlouhodobý záměr, průběžně

16 16 Bezpečně do školy 2014

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více