ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ"

Transkript

1 ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012

2 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může nejen tuto ekonomiku, ale celou společnost kladně nebo negativně ovlivnit. Je nutno si uvědomit, že doprava současně výrazně stimuluje růst ekonomiky a významně také přispívá k tvorbě zaměstnanosti. Výdaje na rozvoj dopravní infrastruktury mají výrazné multiplikační efekty, jejichž význam je v době snahy o ekonomické oživení ještě akcentován. Pro občany ČR je dle ČSSD klíčová především cenově i místně dostupná, kvalitní, spolehlivá a především bezpečná dopravní obslužnost. Funkční dopravní obsluha, s funkčním propojením jednotlivých dopravních druhů, pozitivně přispívá k regionálnímu rozvoji a růstu zaměstnanosti i v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Dle ČSSD kvalitní, moderní a bezpečný dopravní systém vyžaduje především dlouhodobou a stabilní koncepci, stojící na reálných základech, která není nahodile měněna dle potřeb zájmových skupin či politických vrtochů. Pozornost je nutné věnovat negativním dopadům dopravy na životní prostředí s cílem tento trend změnit s prioritou ekologických druhů dopravy. ČSSD mezi nejpalčivější problémy řadí především: Stále nedostavěnou páteřní dálniční síť, navíc bez jasné vize její dostavby ČR stále chybí takřka 200 km dálnic a 800 km rychlostních silnic, není stanoveno datum dokončení, neexistuje reálná koncepce či strategie Pomalou výstavbu silničních obchvatů krajských a okresních měst Zhoršení dopravy i na území menších měst, zhoršení kvality života občanů Zatížení velkých měst dopravními zácpami Exhalace z automobilové dopravy, vysoká hlučnost a ohrožení bezpečnosti v centrech měst Zničené dálnice a silnice přetížené kamionovou dopravou, nedostatečné výdaje na opravy a údržbu stávajících dopravních cest Kritický stav dálnice D1 bez jakékoliv náhradní varianty nedokončenou modernizaci železničních koridorů a také železničních stanic KLÍČOVÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY ČSSD PRO OBLAST DOPRAVY SILNICE DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D1, D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R35, R49 A R52 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (CHYBĚJÍCÍCH 200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) NANCOVÁNÍ BUDOVÁNÍ OBCHVATŮ PRO SNÍŽENÍ DOPRAVNÍ A HLUKOVÉ ZÁTĚŽE SÍDEL ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH SILNIC, ODSTRANĚNÍ JEJICH PODUDRŽOVANOSTI A ZAJIŠTĚNÍ RŮSTU JEJICH KVALITY ŽELEZNICE DOSTAVBA 3. A 4. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU A DŮLEŽITÝCH ŽELEZNIČNÍCH UZLŮ ROZVOJ NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY JAKO VHODNÉ ALTERNATIVY K OSTATNÍM DRUHŮM DOPRAVY POSÍLENÍ FUNKCE ČD JAKO NÁRODNÍHO DOPRAVCE ZEJMÉNA V OBLASTI DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNICE, ZEJMÉNA V OBLASTI INTEROPERABILITY ČD CARGO JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE OPERUJÍCÍ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY, INTEROPERABILITA) FINANCOVÁNÍ EFEKTIVITA FINANCOVÁNÍ STAVEB A BOJ PROTI KORUPCI FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ZVÝŠENÍM PODÍLU Z ROZPOČTOVÉHO URČENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ ZMINERÁLNÍCH OLEJŮ NA 25 % STANDARDIZACE A NASTAVENÍ PROCESŮ ČERPÁNÍ EU PROSTŘEDKŮ S CÍLEM EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ ROZŠÍŘENÍ MÝTNÉHO NA SILNICE NIŽŠÍCH TŘÍD TAM, KDE DOCHÁZÍ K OBJEZDU PLACENÝCH ÚSEKŮ KAMIONY STABILIZACE SFDI (STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY) JAKO KLÍČOVÉHO KANÁLU ČERPÁNÍ EU DOTACÍ PRO DOPRAVU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR OSTATNÍ NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI DOPRAVY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI STAVBOU PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODPOROU EKOLOGICKÝCH DRUHŮ DOPRAVY 2

3 1. VEŘEJNÁ DOPRAVA Kvalitní, spolehlivá a cenově i místně dostupná dopravní obslužnost území je jedním z předpokladů spokojenosti občanů i vyváženého regionálního rozvoje. ČSSD vnímá jako klíčové zachovat kvalitu dopravní obslužnosti území zajišťovanou státem i kraji s důrazem na prohloubení odpovědnosti krajských samospráv se zaměřením na dopravní obslužnost menších obcí. ROZVOJ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ Klíčovou hybnou silou rozvoje veřejné dopravy v regionech je rozvoj integrovaných systémů, které zajišťují efektivní obslužnost území při minimalizaci provozních nákladů a nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služby: jednotný tarif, provázanost jednotlivých dopravních systémů, jednotné jízdní řády vycházející z potřeb přepravovaných osob a jednotné informační systémy. Chceme, aby tyto systémy byly tam, kde je to možné, dále podporovány návazností na parkoviště, cyklostezky a trasy pro pěší. Pro rozvoj integrovaných systémů je nutná také jejich vzájemná provázanost a kompatibilita. PREFERENCE ŽELEZNICE Železnice je jedním z klíčových dopravních prostředků, které napomáhají rozvoji veřejné dopravy. V rámci rozvoje integrovaných systémů vnímáme jako klíčový páteřní prvek právě železniční síť, na kterou plynule navazují další dopravní systémy. KVALITA A BEZPEČNOST DOPRAVY Základním požadavkem cestujících na veřejnou dopravu je její dostupnost, kvalita a především bezpečnost. Klíčovou prioritou pro výběr jednotlivých veřejných dopravců musí být jejich schopnost plnit a garantovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, a to včetně zajištění kvalitní přepravy osob s omezenou schopností pohybu či orientace. Současně plně podporujeme zřízení centrálního koordinátora veřejné dopravy, který by měl za úkol optimalizovat dopravní obslužnost jednotlivých krajů a státu a zároveň dohlížet na odpovídající kvalitu dopravních prostředků. ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH Negativním trendem posledních let je také významný nárůst dopravy ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava). Zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě velkých aglomerací nemůže být chápáno pouze jako záležitost těchto samospráv. ČSSD proto významně podporuje zvyšování kapacity infrastruktury veřejné dopravy s cílem eliminovat (i s pomocí ostatních opatření např. omezením vjezdu do center či podporou rozvoje elektromobility) konvenční individuální automobilovou dopravu v centrech velkých měst. EKONOMICKÁ STABILIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY Pro funkční a efektivní veřejnou dopravu je nezbytné zajistit i dostatečné a stabilní zdroje pro její financování. ROZVOJ INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST SILNÁ PREFERENCE ŽELEZNICE V RÁMCI VEŘEJNÉ DOPRAVY ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO KOORDINÁTORA VEŘEJNÉ DOPRAVY NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY POSÍLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH 3

4 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční doprava a silniční infrastruktura představuje klíčovou dopravní tepnu ČR. Pro uspokojení potřeb občanů je však nezbytné, aby rozsah, dostupnost a kvalita silniční sítě co nejméně komplikovala cestování a zároveň neohrožovala bezpečnost silničního provozu. Současná kvalita a především rozsah silniční sítě způsobuje občanům ale spíše výrazná omezení, ať už nedokončením páteřní sítě (ke konci 2011 bylo dokončeno pouze 54% z dlouhodobě plánovaných dálničních a rychlostních úseků), nedokončením klíčových obchvatů měst, tvorbou kongescí na dopravních tepnách (především v okolí Prahy a ostatních měst) a negativními environmentálními aspekty (emise). DOKONČENÍ KLÍČOVÝCH STAVEB Klíčovou snahou ČSSD je dokončení (rozestavěné či mnohdy ani nezahájené) páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací, tak aby mohla být ČR plnohodnotnou součástí transevropské dopravní sítě; primárně se jedná o dokončení dálnic D1, D3, D8 a D11 a rychlostních silnic R7, R49, R52 a R35 alternativy k problematické D1 a dokončení pražského okruhu. V dlouhodobém horizontu naší zanedbané páteřní síti chybí dobudovat více jak 200km dálnic a takřka 800km rychlostních silnic. Vedle páteřní sítě (D+R) je naší snahou v jednotlivých regionech také koncepčně dokončovat a zprovozňovat úseky silnic I. třídy, a to především dlouhodobě chybějících obchvatů krajských či okresních měst a nezbytných napojení na páteřní úseky D+R. V neposlední řadě klademe také důraz na adekvátní rozvoj (krajských) silnic II. a III. třídy, které dle našich zkušeností komplexně doplňují funkční silniční síť. KVALITA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vedle dostavby a rozvoje silniční sítě byla v posledních letech opomíjena běžná údržba a s ní související kvalita současné dopravní infrastruktury zdárným příkladem je současný katastrofální stav klíčové dálniční tepny D1. Stejně tak řada mostů vykazuje deficit oprav a údržby. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V posledních letech došlo také k výraznému zanedbání v oblasti bezpečnosti provozu: místo nezbytných preventivních opatření dochází často pouze k opatřením represivním. Pro nezbytné zvýšení bezpečnosti provozu vnímáme jako klíčové vypracovat moderní a funkční koncepci přípravy a výchovy dětí a mládeže a modernizovat současné zastaralé přístupy k výuce, přípravě a dalšímu zdokonalování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu. ROZVOJ TELEMATIKY Pro oblast silniční dopravy je také nezbytný rozvoj a efektivní využívání aplikované dopravní telematiky pro jednotlivá města, kraje a hlavní dopravní tahy, s cílem zvýšení efektivity silniční sítě pro všechny účastníky silničního provozu, která s sebou nese úsporu času i nákladů občanů. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Silniční doprava také negativně ovlivňuje naše životní prostředí (emise, skleníkové plyny, smog), především v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel. Naším cílem je minimalizovat tyto negativní dopady odkloněním zbytné dopravy mimo tato hustě osídlená centra dostavbou obchvatů a omezením vjezdu do měst pro tranzitní (nákladní) dopravu spolu s výstavbou protihlukových stěn. Vedle toho vidíme dnes také značné nedostatky v rozvoji infrastruktury pro ekologická odvětví dopravy: například výstavba a rozvoj cyklostezek. STABILITA FINANCOVÁNÍ Všechny výše uvedené cíle a priority v oblasti silniční dopravy vyžadují dlouhodobé a především stabilní financování. ČSSD se tomuto klíčovému tématu věnuje detailněji v samostatné kapitole, nicméně klíčové zdroje jednoznačně vidíme v rozpočtové stabilizaci SFDI a posílení jeho zdrojů, v prostředcích z EU a také v mýtném za nákladní dopravu.. DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R52 A R35 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) DOSTAVBA KLÍČOVÝCH OBCHVATŮ KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH MĚST KONCEPČNÍ ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU VZDĚLÁVÁNÍM MLÁDEŽE A ŘIDIČŮ A ROZVOJEM DOPRAVNÍ TELEMATIKY MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V BLÍZKOSTI OSÍDLENÝCH CENTER 4

5 3. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železnice jako forma ekologické dopravy hraje dle názoru ČSSD strategickou roli v dopravním systému České republiky a proto je třeba zajistit její opětovné posílení a vytvořit podmínky pro její budoucí rozvoj tak, aby se stala moderním a přitažlivým druhem dopravy nejen v osobní ale i nákladní dopravě. Nákladní doprava je, vedle dopravy osobní, nedílnou součástí dopravní obslužnosti území se všemi odpovídajícími atributy (udržitelnost průmyslu, rozvoj území a zaměstnanost). Železnice by neměla sloužit jen jako konkurence ostatním druhům dopravy v ČR, ale měla by se stát nosným dopravním systémem, na který budou ostatní přepravní systémy navazovat a budou se s ním vzájemně doplňovat. OSOBNÍ DOPRAVA Moderní železnice musí být železnicí rychlou, bezpečnou, ekonomickou a vybavenou moderními soupravami. Podle názoru ČSSD by měla železnice tvořit páteř osobní dopravy a zajistit obyvatelům cenově dostupnou a kvalitní možnost přepravy. Zároveň ČSSD považuje za důležité posílit klíčovou roli ČD jako národního dopravce vhodně doplněnou o konkurenci pro garanci stabilní dopravní obslužnosti obyvatel České republiky a zajistit naplnění uzavřených dlouhodobých smluv v regionální i dálkové dopravě. Posílíme také železniční spojení v relaci Praha Brno z primárních důvodů rekonstrukce D1 ve zkrácené jízdní době (pod 2,5 hodiny). Obdobný přístup zvolíme i na dalších vybraných tratích. NÁKLADNÍ DOPRAVA Vnímáme klíčovou roli železnice v oblasti nákladní dopravy v možnosti ulehčení přetížených silnic, a proto podporujeme vytvoření podmínek pro zvýšení podílu nákladu přepravovaného po železnici na střední a dlouhé vzdálenosti oproti kamionové dopravě. Je třeba nabídnout dopravu na železnici jako výhodné řešení pro přepravu nákladů. K tomu je nutné zajistit harmonizaci podmínek s ostatními druhy dopravy (zejména pokud jde o poplatek za dopravní cestu). Budoucnost vidíme v rozvoji kombinované dopravy. Z tohoto důvodu budeme podporovat vytvoření dostatečné infrastruktury, jejíž součástí bude napojení průmyslových zón, výrobních a skladovacích komplexů na železnici. Zároveň vnímáme nutnost udržení kusových zásilek na železnici, jakožto přepravy zboží ve veřejném zájmu. ČD Cargo si musí i nadále zachovat roli rozhodujícího nákladního dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR. INFRASTRUKTURA Dle ČSSD je třeba urychleně dokončit modernizaci tranzitních železničních koridorů včetně jejich napojení na okolní státy. Zároveň chceme podporovat rozvoj regionálních tratí, které jsou v současnosti opomíjeny a jsou nedílnou součástí dopravního systému ČR. Na základě požadavku EU hodláme vytvořit koncepci pro rozvoj a budování vysokorychlostních tratí (tzv. VRT) v rámci sítě Evropských dopravních koridorů TEN-T. Podpoříme přípravu koncepce rozvoje infrastruktury pro nákladní dopravu nákladní koridory ČR jako součást dopravního systému EU. V neposlední řadě je nutné současně s modernizací tratí zajistit zvýšení bezpečnosti provozu na železnici (např. zaváděním moderních technologií zabezpečovacího zařízení), na kterou nebyl kladen v poslední době dostatečný důraz. Budeme podporovat modernizaci vozidlového parku na železnici s ohledem na možnosti českého kolejového průmyslu. FINANCOVÁNÍ ROZVOJ ŽELEZNICE JAKO NOSNÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Zásadní problém železniční dopravy je zajištění oblasti financování, kde jednotlivé kraje hrály významnou úlohu při tvorbě memoranda s Vládou ČR ČSSD trvá na dlouhodobém a trvalém respektování dohodnutých principů financování. Zároveň silně vnímáme nedostatečnou prioritizaci projektů z fondů EU pro rozvoj a modernizaci železnice v ČR. ČD JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE V OSOBNÍ DOPRAVĚ, KTERÝ JE VHODNĚ DOPLNĚN KONKURENCÍ PRO ZLEPŠENÍ CENOVĚ DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NÁKLADNÍ DOPRAVY PO ŽELEZNICI S CÍLEM ZVÝŠENÍ PODÍLU ŽELEZNICE NA PŘEPRAVNÍCH PROUDECH PODPORA OBNOVY A MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU V OSOBNÍ I NÁKLADNÍ DOPRAVĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY ZE ZDROJŮ EU SJEDNOCENÍ PODMÍNEK V DOPRAVĚ (SILNIČNÍ I ŽELEZNIČNÍ) A PODPORA ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 5

6 4. LETECKÁ DOPRAVA Česká republika má díky svojí geografické poloze velmi dobré předpoklady pro další rozvoj letecké dopravy. Jejím pilířem je další modernizace letiště Praha - Ruzyně, které má potenciál posilovat svoji roli významného středoevropského uzlu. V této souvislosti byl již schválen plán na postavení 3. dráhy, která tak značně zvýší komfort celkové obsluhy na Letišti Praha. Důležitou roli mohou v budoucnu hrát i další mezinárodní i regionální letiště, a to při plném respektování požadavku minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a kvalitu života v jejich okolí. Proto bude jejich dalšímu rozvoji nutné věnovat pečlivou pozornost. VYTVOŘENÍ ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSSD sleduje velice pozorně vytvoření a vlastní fungování Českého aeroholdingu, který zastřešuje dosavadní aktivity zejména ČSA a Letiště Praha. ČSSD chápe, že jde o možnou cestu, jak ozdravit ČSA a zvýšit efektivitu dosavadních aktivit obou společností. Nebude však tolerovat, aby pod pláštěm restrukturalizace docházelo ke skryté privatizaci a následně k vyvádění finančních prostředků. LETIŠTĚ PRAHA V RUKOU STÁTU Pro rozvoj letecké dopravy v ČR je nezbytné, aby i do budoucna zůstalo nezpochybnitelnou prioritou zachování letiště Praha - Ruzyně ve vlastnictví státu. Letiště Praha je podle mínění ČSSD jedním z klíčových bodů rozvoje cestovních ruchu v ČR, neboť letiště slouží pro mnoho turistů jako vstupní brána do naší země. Pro další rozvoj letiště je důležité počítat se zvýšením jeho kapacity prostřednictvím výstavby paralelní přistávací dráhy. Český stát by měl systematicky podporovat snahu Letiště Praha o získávání dalších leteckých společností a tím rozšiřování současné klientely nalétávající na Letiště Praha. Zároveň je nutné zajistit kvalitní dopravní spojení letiště s centrem Prahy a návazně i se zbytkem ČR. STABILIZACE ČSA JAKO SOUČÁSTI ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSA jsou - podobně jako jiné národní aerolinie řady evropských států - ohroženy silnou konkurencí na mezinárodním trhu. Klíčovou prioritou ČSSD proto zůstává stabilizace finanční situace ČSA. Pokud tato snaha bude úspěšná, pak její logickou součástí musí být spojení ČSA se silným strategickým partnerem z oboru letecké přepravy. Jednou z mála konkurenčních výhod, kterou je i nyní proto potřeba zachovat a rozvíjet, je tradiční orientace ČSA na východní trhy. To v kombinaci s polohou ve střední Evropě může být dobrým základem pro další budoucnost ČSA. DALŠÍ ROZVOJ LETECTVÍ Je třeba si uvědomit, že nezanedbatelnou součástí české letecké dopravy je i velký počet menších lokálních letišť. Kvalitní letištní infrastruktura je jednou z podmínek rozvoje turistického průmyslu, kde Česká republika patří svým potenciálem mezi prvotřídní evropské destinace. Investice do letišť však musí jít podle přesvědčení ČSSD ruku v ruce s maximálně citlivým přístupem k obyvatelům žijícím v okolí letišť, zejména pak s požadavkem na snižování hlukové zátěže. ROZVOJ LETIŠTĚ PRAHA A ZLEPŠENÍ JEHO INFRASTRUKTURY - VÝSTAVBOU 3. PARALELNÍ DRÁHY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM TLAK NA SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA ŽIJÍCÍHO V OKOLÍ LETIŠŤ MODERNIZACE REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ A PODPORA ROZVOJE DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ 6

7 5. VODNÍ DOPRAVA ČSSD trvale podporuje vodní dopravu s jasným cílem, shodným s Evropskou komisí, zvýšit konkurenceschopnost vnitrozemské vodní dopravy, která společně s železniční, silniční a námořní dopravou přispívá k udržitelné mobilitě a zlepšení udržitelnosti dopravního systému. Z hlediska nákladů na přepravu je totiž vnitrozemská vodní doprava mimořádně energeticky účinná a považuje se za způsob dopravy, který patří k nejbezpečnějším a k nejohleduplnějším k životnímu prostředí. Chceme, aby byla vodní doprava více využívána jak v oblasti přepravy, tak jako perspektivní oblast podnikání. STRATEGICKÁ KONCEPCE VODNÍ DOPRAVY Silnou prioritu vidíme ve vytvoření strategické koncepce rozvoje vodní dopravy v České republice pro reálné zachování a obnovu toho druhu dopravy především v oblasti přepravy nákladu. Naše vnitrozemská vodní cesta dnes nenabízí dostatečnou infrastrukturu; přitom historicky má vodní doprava v České republice vysoký potenciál, a to především pro dálkovou dopravu. Nedobudované plavební stupně (Děčín, Přelouč) omezují dopravu na labsko-vltavské vodní cestě. Nejistota a nestabilita plavebních podmínek vystavuje rejdaře mnoha rizikovým a dlouhodobě neudržitelným situacím; jejich pozice při sjednání přeprav se svými zákazníky je tak velmi oslabena a omezena. Pokud nebude zajištěn adekvátní rozvoj vodní dopravy, tento druh dopravy v podmínkách České republiky postupně zanikne. PLAVEBNÍ PODMÍNKY NA LABI Pro ČSSD je důležité zlepšit plavební podmínky na Labi výstavbou plavebního stupně Děčín při maximálním respektování požadavků na ochranu životního prostředí. úseku Labe. Tím budou vytvořeny podmínky pro přesun až 4,5 mil. tun nákladu po Labi ročně. Musíme si také uvědomit, že železniční trasa Praha Drážďany Berlín je na hranici svých kapacitních možností a není schopná pojmout další očekávané nárůsty přeprav. Velmi problematickou vodní situaci je třeba také řešit splavněním Labe do Pardubic, konkrétně realizací plavebního stupně u Přelouče. DALŠÍ ROZVOJ VODNÍCH CEST A REKREAČNÍ PLAVBY Mezi další priority ČSSD patří rozvoj Baťova kanálu, který je významným předpokladem rozvoje regionální turistiky. Stejnou pozornost je nutné věnovat rozvoji vltavské vodní cesty. Lepší využití vnitrozemských vodních cest je nejenom příspěvkem k ekologii, ale také k atraktivnějšímu využití území kolem řek a vodních nádrží k rekreaci a ke sportovní i rekreační plavbě. Ve spolupráci s kraji a obcemi zlepšíme zatím nedostatečnou podpůrnou infrastrukturu a oživíme tak vodní turistiku, avšak s přísným dohledem na dodržování ekologických i dalších obecně prospěšných pravidel u individuální vodní motorizované turistiky. Také je nezbytné provést komplexní vyhodnocení přínosů výhledové realizace průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe (za podmínky spoluúčasti finančních zdrojů z Evropské unie). Cílem plavebního stupně je zajistit po převážnou část roku plavební hloubku minimálně 140 cm, odpovídající německému ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI - VYBUDOVÁNÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN PŘI RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPLAVNĚNÍ LABE DO PARDUBIC REALIZACE PLAVEBNÍHO STUPNĚ U PŘELOUČE ROZVOJ BAŤOVA KANÁLU A VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO VYŠŠÍ VYUŽITÍ VODNÍ DOPRAVY I REKREAČNÍ PLAVBU (PŘÍSTAVIŠTĚ A KOTVIŠTĚ LODÍ) 7

8 6. FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Období posledních šesti let je poznamenáno úpadkem systému financování dopravní infrastruktury. Výrazná redukce finančních zdrojů se plně odráží na kvalitě dopravních cest a také na tempu realizace nových investic. V roce 2000 byl za vlády ČSSD zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který měl přispět k dlouhodobé stabilizaci financování. Bohužel od roku 2007 dochází k neustálému snižování národních zdrojů určených na rozvoj dopravní infrastruktury, a tak je funkce SFDI vědomě a zcela neprofesionálně omezována. Zdroje z Evropské unie, které máme možnost čerpat, nejsou využívány ke zrychlení budování chybějící dopravní infrastruktury, ale jako náhrada národních zdrojů. K tomu se ještě nedaří zdroje z fondů Evropské unie čerpat. Chyby v projektech, špatně provedená výběrová řízení, zpožďování staveb to jsou důvody, pro které je nutné již čerpané prostředky vracet. Je zřejmé, že selhaly řídící a kontrolní mechanismy. Financování je nutné neprodleně stabilizovat. Postrádáme dlouhodobou strategii s jasným výhledem disponibilních finančních zdrojů. Bez toho není možné efektivně plánovat a řídit údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury. Je nutné usilovat o vytvoření autonomního systému, schopného generovat dostatek zdrojů pro financování potřeb. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Nezbytné je okamžité zvýšení kontroly hospodárnosti vynakládaných finančních zdrojů je potřeba zavést kontinuální proces sledování nákladů cestou supervize (státní expertízy) s cílem nejen zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků, ale i jako nástroje boje proti korupci a klientelismu. Zajistíme provádění auditu technického řešení staveb a jejich objektové skladby a kontrolu cen staveb (ve fázi přípravy a realizace) s cílem férové ceny a zvýšení kvality. Zavedeme institut nepřekročitelných limitních cen u veřejných zakázek odpovídajících standardům projektovaných nákladů ve veřejné soutěži nelze připustit nabídku uchazeče s vyšší než touto limitní cenou. ÚPLNÉ VYČERPÁNÍ FONDŮ EU V Operačním programu Doprava je pro období let k dispozici téměř 150 mld. Kč. Vedle toho se již připravují plány na čerpání i v následujícím programovém období, tj Naším cílem je nastavit standardní a transparentní proces čerpání evropských peněz tak, abychom maximálně využili potenciálu EU fondů. ROZVOJ MÝTNÉHO Mýtné je efektivním nástrojem, který zohledňuje míru užívání infrastruktury a zavádí spravedlivý režim uživatel platí. Je prostředkem harmonizace podmínek na přepravním trhu. ČSSD prosazuje postupné rozšiřování mýtného na silnice I. třídy a na vybranou krajskou silniční síť, zejména tam, kde jsou tyto komunikace využívány těžkými nákladními vozidly k objíždění již zpoplatněných tras. Vždy je však nutné respektovat podmínky efektivity systému, aby se vybudování a provozování mýtného vyplatilo. Zároveň je nutné zajistit efektivní fungování již provozovaného systému výběru mýta na dálnicích a rychlostních silnicích. POSÍLENÍ A STABILIZACE SFDI Neprodleně je nutné posílit národní zdroje v rozpočtu SFDI. ČSSD bude prosazovat, aby zdroje do dopravní infrastruktury byly fixovány na úrovni 2% HDP. Na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury by tak ročně mělo být k dispozici minimálně 80 mld. Kč. Současně posílíme vlastní příjmy SFDI, a to zvýšením jeho podílu na výnosu spotřební daně z minerálních olejů ze současných 9,1% na 25%. Tím budou vlastní zdroje posíleny ročně o cca 13 mld. Kč. Při financování rozsáhlých dopravních projektů je potřebné využít širší mix finančních zdrojů. Jako vhodné se jeví zapojení partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy soukromník postaví a provozuje stavbu (se všemi riziky) a stát postupně splácí hotové a funkční dílo. Tento model je vhodné využívat u větších investic do liniových staveb. ZPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉ STRATEGIE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR S JASNÝM VÝHLEDEM DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ DO ROKU 2025 ZVÝŠENÍ PODÍLU SFDI NA VÝNOSU SPOTŘEBNÍ DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ ZE SOUČASNÝCH 9,1% NA 25% FIXACE MINIMÁLNÍ VÝŠE ROČNÍCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU SFDI K VÝŠI HRUBÉHO DOMÁCÍ PRODUKTU NA ÚROVNI 2% HDP POVINNÉ PROVÁDĚNÍ EXPERTÍZY (SUPERVIZE) NÁKLADŮ U STAVEBNÍCH INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NAD 100 MIL. KČ ZAHÁJENÍ DO KONCE ROKU 2015 MINIMÁLNĚ JEDNOHO PILOTNÍHO PROJEKTU PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (TZV. PPP) 8

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více