ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ"

Transkript

1 ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012

2 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může nejen tuto ekonomiku, ale celou společnost kladně nebo negativně ovlivnit. Je nutno si uvědomit, že doprava současně výrazně stimuluje růst ekonomiky a významně také přispívá k tvorbě zaměstnanosti. Výdaje na rozvoj dopravní infrastruktury mají výrazné multiplikační efekty, jejichž význam je v době snahy o ekonomické oživení ještě akcentován. Pro občany ČR je dle ČSSD klíčová především cenově i místně dostupná, kvalitní, spolehlivá a především bezpečná dopravní obslužnost. Funkční dopravní obsluha, s funkčním propojením jednotlivých dopravních druhů, pozitivně přispívá k regionálnímu rozvoji a růstu zaměstnanosti i v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Dle ČSSD kvalitní, moderní a bezpečný dopravní systém vyžaduje především dlouhodobou a stabilní koncepci, stojící na reálných základech, která není nahodile měněna dle potřeb zájmových skupin či politických vrtochů. Pozornost je nutné věnovat negativním dopadům dopravy na životní prostředí s cílem tento trend změnit s prioritou ekologických druhů dopravy. ČSSD mezi nejpalčivější problémy řadí především: Stále nedostavěnou páteřní dálniční síť, navíc bez jasné vize její dostavby ČR stále chybí takřka 200 km dálnic a 800 km rychlostních silnic, není stanoveno datum dokončení, neexistuje reálná koncepce či strategie Pomalou výstavbu silničních obchvatů krajských a okresních měst Zhoršení dopravy i na území menších měst, zhoršení kvality života občanů Zatížení velkých měst dopravními zácpami Exhalace z automobilové dopravy, vysoká hlučnost a ohrožení bezpečnosti v centrech měst Zničené dálnice a silnice přetížené kamionovou dopravou, nedostatečné výdaje na opravy a údržbu stávajících dopravních cest Kritický stav dálnice D1 bez jakékoliv náhradní varianty nedokončenou modernizaci železničních koridorů a také železničních stanic KLÍČOVÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY ČSSD PRO OBLAST DOPRAVY SILNICE DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D1, D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R35, R49 A R52 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (CHYBĚJÍCÍCH 200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) NANCOVÁNÍ BUDOVÁNÍ OBCHVATŮ PRO SNÍŽENÍ DOPRAVNÍ A HLUKOVÉ ZÁTĚŽE SÍDEL ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH SILNIC, ODSTRANĚNÍ JEJICH PODUDRŽOVANOSTI A ZAJIŠTĚNÍ RŮSTU JEJICH KVALITY ŽELEZNICE DOSTAVBA 3. A 4. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU A DŮLEŽITÝCH ŽELEZNIČNÍCH UZLŮ ROZVOJ NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY JAKO VHODNÉ ALTERNATIVY K OSTATNÍM DRUHŮM DOPRAVY POSÍLENÍ FUNKCE ČD JAKO NÁRODNÍHO DOPRAVCE ZEJMÉNA V OBLASTI DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNICE, ZEJMÉNA V OBLASTI INTEROPERABILITY ČD CARGO JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE OPERUJÍCÍ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY, INTEROPERABILITA) FINANCOVÁNÍ EFEKTIVITA FINANCOVÁNÍ STAVEB A BOJ PROTI KORUPCI FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ZVÝŠENÍM PODÍLU Z ROZPOČTOVÉHO URČENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ ZMINERÁLNÍCH OLEJŮ NA 25 % STANDARDIZACE A NASTAVENÍ PROCESŮ ČERPÁNÍ EU PROSTŘEDKŮ S CÍLEM EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ ROZŠÍŘENÍ MÝTNÉHO NA SILNICE NIŽŠÍCH TŘÍD TAM, KDE DOCHÁZÍ K OBJEZDU PLACENÝCH ÚSEKŮ KAMIONY STABILIZACE SFDI (STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY) JAKO KLÍČOVÉHO KANÁLU ČERPÁNÍ EU DOTACÍ PRO DOPRAVU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR OSTATNÍ NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI DOPRAVY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI STAVBOU PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODPOROU EKOLOGICKÝCH DRUHŮ DOPRAVY 2

3 1. VEŘEJNÁ DOPRAVA Kvalitní, spolehlivá a cenově i místně dostupná dopravní obslužnost území je jedním z předpokladů spokojenosti občanů i vyváženého regionálního rozvoje. ČSSD vnímá jako klíčové zachovat kvalitu dopravní obslužnosti území zajišťovanou státem i kraji s důrazem na prohloubení odpovědnosti krajských samospráv se zaměřením na dopravní obslužnost menších obcí. ROZVOJ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ Klíčovou hybnou silou rozvoje veřejné dopravy v regionech je rozvoj integrovaných systémů, které zajišťují efektivní obslužnost území při minimalizaci provozních nákladů a nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služby: jednotný tarif, provázanost jednotlivých dopravních systémů, jednotné jízdní řády vycházející z potřeb přepravovaných osob a jednotné informační systémy. Chceme, aby tyto systémy byly tam, kde je to možné, dále podporovány návazností na parkoviště, cyklostezky a trasy pro pěší. Pro rozvoj integrovaných systémů je nutná také jejich vzájemná provázanost a kompatibilita. PREFERENCE ŽELEZNICE Železnice je jedním z klíčových dopravních prostředků, které napomáhají rozvoji veřejné dopravy. V rámci rozvoje integrovaných systémů vnímáme jako klíčový páteřní prvek právě železniční síť, na kterou plynule navazují další dopravní systémy. KVALITA A BEZPEČNOST DOPRAVY Základním požadavkem cestujících na veřejnou dopravu je její dostupnost, kvalita a především bezpečnost. Klíčovou prioritou pro výběr jednotlivých veřejných dopravců musí být jejich schopnost plnit a garantovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, a to včetně zajištění kvalitní přepravy osob s omezenou schopností pohybu či orientace. Současně plně podporujeme zřízení centrálního koordinátora veřejné dopravy, který by měl za úkol optimalizovat dopravní obslužnost jednotlivých krajů a státu a zároveň dohlížet na odpovídající kvalitu dopravních prostředků. ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH Negativním trendem posledních let je také významný nárůst dopravy ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava). Zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě velkých aglomerací nemůže být chápáno pouze jako záležitost těchto samospráv. ČSSD proto významně podporuje zvyšování kapacity infrastruktury veřejné dopravy s cílem eliminovat (i s pomocí ostatních opatření např. omezením vjezdu do center či podporou rozvoje elektromobility) konvenční individuální automobilovou dopravu v centrech velkých měst. EKONOMICKÁ STABILIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY Pro funkční a efektivní veřejnou dopravu je nezbytné zajistit i dostatečné a stabilní zdroje pro její financování. ROZVOJ INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST SILNÁ PREFERENCE ŽELEZNICE V RÁMCI VEŘEJNÉ DOPRAVY ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO KOORDINÁTORA VEŘEJNÉ DOPRAVY NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY POSÍLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH 3

4 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční doprava a silniční infrastruktura představuje klíčovou dopravní tepnu ČR. Pro uspokojení potřeb občanů je však nezbytné, aby rozsah, dostupnost a kvalita silniční sítě co nejméně komplikovala cestování a zároveň neohrožovala bezpečnost silničního provozu. Současná kvalita a především rozsah silniční sítě způsobuje občanům ale spíše výrazná omezení, ať už nedokončením páteřní sítě (ke konci 2011 bylo dokončeno pouze 54% z dlouhodobě plánovaných dálničních a rychlostních úseků), nedokončením klíčových obchvatů měst, tvorbou kongescí na dopravních tepnách (především v okolí Prahy a ostatních měst) a negativními environmentálními aspekty (emise). DOKONČENÍ KLÍČOVÝCH STAVEB Klíčovou snahou ČSSD je dokončení (rozestavěné či mnohdy ani nezahájené) páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací, tak aby mohla být ČR plnohodnotnou součástí transevropské dopravní sítě; primárně se jedná o dokončení dálnic D1, D3, D8 a D11 a rychlostních silnic R7, R49, R52 a R35 alternativy k problematické D1 a dokončení pražského okruhu. V dlouhodobém horizontu naší zanedbané páteřní síti chybí dobudovat více jak 200km dálnic a takřka 800km rychlostních silnic. Vedle páteřní sítě (D+R) je naší snahou v jednotlivých regionech také koncepčně dokončovat a zprovozňovat úseky silnic I. třídy, a to především dlouhodobě chybějících obchvatů krajských či okresních měst a nezbytných napojení na páteřní úseky D+R. V neposlední řadě klademe také důraz na adekvátní rozvoj (krajských) silnic II. a III. třídy, které dle našich zkušeností komplexně doplňují funkční silniční síť. KVALITA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vedle dostavby a rozvoje silniční sítě byla v posledních letech opomíjena běžná údržba a s ní související kvalita současné dopravní infrastruktury zdárným příkladem je současný katastrofální stav klíčové dálniční tepny D1. Stejně tak řada mostů vykazuje deficit oprav a údržby. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V posledních letech došlo také k výraznému zanedbání v oblasti bezpečnosti provozu: místo nezbytných preventivních opatření dochází často pouze k opatřením represivním. Pro nezbytné zvýšení bezpečnosti provozu vnímáme jako klíčové vypracovat moderní a funkční koncepci přípravy a výchovy dětí a mládeže a modernizovat současné zastaralé přístupy k výuce, přípravě a dalšímu zdokonalování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu. ROZVOJ TELEMATIKY Pro oblast silniční dopravy je také nezbytný rozvoj a efektivní využívání aplikované dopravní telematiky pro jednotlivá města, kraje a hlavní dopravní tahy, s cílem zvýšení efektivity silniční sítě pro všechny účastníky silničního provozu, která s sebou nese úsporu času i nákladů občanů. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Silniční doprava také negativně ovlivňuje naše životní prostředí (emise, skleníkové plyny, smog), především v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel. Naším cílem je minimalizovat tyto negativní dopady odkloněním zbytné dopravy mimo tato hustě osídlená centra dostavbou obchvatů a omezením vjezdu do měst pro tranzitní (nákladní) dopravu spolu s výstavbou protihlukových stěn. Vedle toho vidíme dnes také značné nedostatky v rozvoji infrastruktury pro ekologická odvětví dopravy: například výstavba a rozvoj cyklostezek. STABILITA FINANCOVÁNÍ Všechny výše uvedené cíle a priority v oblasti silniční dopravy vyžadují dlouhodobé a především stabilní financování. ČSSD se tomuto klíčovému tématu věnuje detailněji v samostatné kapitole, nicméně klíčové zdroje jednoznačně vidíme v rozpočtové stabilizaci SFDI a posílení jeho zdrojů, v prostředcích z EU a také v mýtném za nákladní dopravu.. DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R52 A R35 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) DOSTAVBA KLÍČOVÝCH OBCHVATŮ KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH MĚST KONCEPČNÍ ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU VZDĚLÁVÁNÍM MLÁDEŽE A ŘIDIČŮ A ROZVOJEM DOPRAVNÍ TELEMATIKY MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V BLÍZKOSTI OSÍDLENÝCH CENTER 4

5 3. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železnice jako forma ekologické dopravy hraje dle názoru ČSSD strategickou roli v dopravním systému České republiky a proto je třeba zajistit její opětovné posílení a vytvořit podmínky pro její budoucí rozvoj tak, aby se stala moderním a přitažlivým druhem dopravy nejen v osobní ale i nákladní dopravě. Nákladní doprava je, vedle dopravy osobní, nedílnou součástí dopravní obslužnosti území se všemi odpovídajícími atributy (udržitelnost průmyslu, rozvoj území a zaměstnanost). Železnice by neměla sloužit jen jako konkurence ostatním druhům dopravy v ČR, ale měla by se stát nosným dopravním systémem, na který budou ostatní přepravní systémy navazovat a budou se s ním vzájemně doplňovat. OSOBNÍ DOPRAVA Moderní železnice musí být železnicí rychlou, bezpečnou, ekonomickou a vybavenou moderními soupravami. Podle názoru ČSSD by měla železnice tvořit páteř osobní dopravy a zajistit obyvatelům cenově dostupnou a kvalitní možnost přepravy. Zároveň ČSSD považuje za důležité posílit klíčovou roli ČD jako národního dopravce vhodně doplněnou o konkurenci pro garanci stabilní dopravní obslužnosti obyvatel České republiky a zajistit naplnění uzavřených dlouhodobých smluv v regionální i dálkové dopravě. Posílíme také železniční spojení v relaci Praha Brno z primárních důvodů rekonstrukce D1 ve zkrácené jízdní době (pod 2,5 hodiny). Obdobný přístup zvolíme i na dalších vybraných tratích. NÁKLADNÍ DOPRAVA Vnímáme klíčovou roli železnice v oblasti nákladní dopravy v možnosti ulehčení přetížených silnic, a proto podporujeme vytvoření podmínek pro zvýšení podílu nákladu přepravovaného po železnici na střední a dlouhé vzdálenosti oproti kamionové dopravě. Je třeba nabídnout dopravu na železnici jako výhodné řešení pro přepravu nákladů. K tomu je nutné zajistit harmonizaci podmínek s ostatními druhy dopravy (zejména pokud jde o poplatek za dopravní cestu). Budoucnost vidíme v rozvoji kombinované dopravy. Z tohoto důvodu budeme podporovat vytvoření dostatečné infrastruktury, jejíž součástí bude napojení průmyslových zón, výrobních a skladovacích komplexů na železnici. Zároveň vnímáme nutnost udržení kusových zásilek na železnici, jakožto přepravy zboží ve veřejném zájmu. ČD Cargo si musí i nadále zachovat roli rozhodujícího nákladního dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR. INFRASTRUKTURA Dle ČSSD je třeba urychleně dokončit modernizaci tranzitních železničních koridorů včetně jejich napojení na okolní státy. Zároveň chceme podporovat rozvoj regionálních tratí, které jsou v současnosti opomíjeny a jsou nedílnou součástí dopravního systému ČR. Na základě požadavku EU hodláme vytvořit koncepci pro rozvoj a budování vysokorychlostních tratí (tzv. VRT) v rámci sítě Evropských dopravních koridorů TEN-T. Podpoříme přípravu koncepce rozvoje infrastruktury pro nákladní dopravu nákladní koridory ČR jako součást dopravního systému EU. V neposlední řadě je nutné současně s modernizací tratí zajistit zvýšení bezpečnosti provozu na železnici (např. zaváděním moderních technologií zabezpečovacího zařízení), na kterou nebyl kladen v poslední době dostatečný důraz. Budeme podporovat modernizaci vozidlového parku na železnici s ohledem na možnosti českého kolejového průmyslu. FINANCOVÁNÍ ROZVOJ ŽELEZNICE JAKO NOSNÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Zásadní problém železniční dopravy je zajištění oblasti financování, kde jednotlivé kraje hrály významnou úlohu při tvorbě memoranda s Vládou ČR ČSSD trvá na dlouhodobém a trvalém respektování dohodnutých principů financování. Zároveň silně vnímáme nedostatečnou prioritizaci projektů z fondů EU pro rozvoj a modernizaci železnice v ČR. ČD JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE V OSOBNÍ DOPRAVĚ, KTERÝ JE VHODNĚ DOPLNĚN KONKURENCÍ PRO ZLEPŠENÍ CENOVĚ DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NÁKLADNÍ DOPRAVY PO ŽELEZNICI S CÍLEM ZVÝŠENÍ PODÍLU ŽELEZNICE NA PŘEPRAVNÍCH PROUDECH PODPORA OBNOVY A MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU V OSOBNÍ I NÁKLADNÍ DOPRAVĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY ZE ZDROJŮ EU SJEDNOCENÍ PODMÍNEK V DOPRAVĚ (SILNIČNÍ I ŽELEZNIČNÍ) A PODPORA ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 5

6 4. LETECKÁ DOPRAVA Česká republika má díky svojí geografické poloze velmi dobré předpoklady pro další rozvoj letecké dopravy. Jejím pilířem je další modernizace letiště Praha - Ruzyně, které má potenciál posilovat svoji roli významného středoevropského uzlu. V této souvislosti byl již schválen plán na postavení 3. dráhy, která tak značně zvýší komfort celkové obsluhy na Letišti Praha. Důležitou roli mohou v budoucnu hrát i další mezinárodní i regionální letiště, a to při plném respektování požadavku minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a kvalitu života v jejich okolí. Proto bude jejich dalšímu rozvoji nutné věnovat pečlivou pozornost. VYTVOŘENÍ ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSSD sleduje velice pozorně vytvoření a vlastní fungování Českého aeroholdingu, který zastřešuje dosavadní aktivity zejména ČSA a Letiště Praha. ČSSD chápe, že jde o možnou cestu, jak ozdravit ČSA a zvýšit efektivitu dosavadních aktivit obou společností. Nebude však tolerovat, aby pod pláštěm restrukturalizace docházelo ke skryté privatizaci a následně k vyvádění finančních prostředků. LETIŠTĚ PRAHA V RUKOU STÁTU Pro rozvoj letecké dopravy v ČR je nezbytné, aby i do budoucna zůstalo nezpochybnitelnou prioritou zachování letiště Praha - Ruzyně ve vlastnictví státu. Letiště Praha je podle mínění ČSSD jedním z klíčových bodů rozvoje cestovních ruchu v ČR, neboť letiště slouží pro mnoho turistů jako vstupní brána do naší země. Pro další rozvoj letiště je důležité počítat se zvýšením jeho kapacity prostřednictvím výstavby paralelní přistávací dráhy. Český stát by měl systematicky podporovat snahu Letiště Praha o získávání dalších leteckých společností a tím rozšiřování současné klientely nalétávající na Letiště Praha. Zároveň je nutné zajistit kvalitní dopravní spojení letiště s centrem Prahy a návazně i se zbytkem ČR. STABILIZACE ČSA JAKO SOUČÁSTI ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSA jsou - podobně jako jiné národní aerolinie řady evropských států - ohroženy silnou konkurencí na mezinárodním trhu. Klíčovou prioritou ČSSD proto zůstává stabilizace finanční situace ČSA. Pokud tato snaha bude úspěšná, pak její logickou součástí musí být spojení ČSA se silným strategickým partnerem z oboru letecké přepravy. Jednou z mála konkurenčních výhod, kterou je i nyní proto potřeba zachovat a rozvíjet, je tradiční orientace ČSA na východní trhy. To v kombinaci s polohou ve střední Evropě může být dobrým základem pro další budoucnost ČSA. DALŠÍ ROZVOJ LETECTVÍ Je třeba si uvědomit, že nezanedbatelnou součástí české letecké dopravy je i velký počet menších lokálních letišť. Kvalitní letištní infrastruktura je jednou z podmínek rozvoje turistického průmyslu, kde Česká republika patří svým potenciálem mezi prvotřídní evropské destinace. Investice do letišť však musí jít podle přesvědčení ČSSD ruku v ruce s maximálně citlivým přístupem k obyvatelům žijícím v okolí letišť, zejména pak s požadavkem na snižování hlukové zátěže. ROZVOJ LETIŠTĚ PRAHA A ZLEPŠENÍ JEHO INFRASTRUKTURY - VÝSTAVBOU 3. PARALELNÍ DRÁHY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM TLAK NA SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA ŽIJÍCÍHO V OKOLÍ LETIŠŤ MODERNIZACE REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ A PODPORA ROZVOJE DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ 6

7 5. VODNÍ DOPRAVA ČSSD trvale podporuje vodní dopravu s jasným cílem, shodným s Evropskou komisí, zvýšit konkurenceschopnost vnitrozemské vodní dopravy, která společně s železniční, silniční a námořní dopravou přispívá k udržitelné mobilitě a zlepšení udržitelnosti dopravního systému. Z hlediska nákladů na přepravu je totiž vnitrozemská vodní doprava mimořádně energeticky účinná a považuje se za způsob dopravy, který patří k nejbezpečnějším a k nejohleduplnějším k životnímu prostředí. Chceme, aby byla vodní doprava více využívána jak v oblasti přepravy, tak jako perspektivní oblast podnikání. STRATEGICKÁ KONCEPCE VODNÍ DOPRAVY Silnou prioritu vidíme ve vytvoření strategické koncepce rozvoje vodní dopravy v České republice pro reálné zachování a obnovu toho druhu dopravy především v oblasti přepravy nákladu. Naše vnitrozemská vodní cesta dnes nenabízí dostatečnou infrastrukturu; přitom historicky má vodní doprava v České republice vysoký potenciál, a to především pro dálkovou dopravu. Nedobudované plavební stupně (Děčín, Přelouč) omezují dopravu na labsko-vltavské vodní cestě. Nejistota a nestabilita plavebních podmínek vystavuje rejdaře mnoha rizikovým a dlouhodobě neudržitelným situacím; jejich pozice při sjednání přeprav se svými zákazníky je tak velmi oslabena a omezena. Pokud nebude zajištěn adekvátní rozvoj vodní dopravy, tento druh dopravy v podmínkách České republiky postupně zanikne. PLAVEBNÍ PODMÍNKY NA LABI Pro ČSSD je důležité zlepšit plavební podmínky na Labi výstavbou plavebního stupně Děčín při maximálním respektování požadavků na ochranu životního prostředí. úseku Labe. Tím budou vytvořeny podmínky pro přesun až 4,5 mil. tun nákladu po Labi ročně. Musíme si také uvědomit, že železniční trasa Praha Drážďany Berlín je na hranici svých kapacitních možností a není schopná pojmout další očekávané nárůsty přeprav. Velmi problematickou vodní situaci je třeba také řešit splavněním Labe do Pardubic, konkrétně realizací plavebního stupně u Přelouče. DALŠÍ ROZVOJ VODNÍCH CEST A REKREAČNÍ PLAVBY Mezi další priority ČSSD patří rozvoj Baťova kanálu, který je významným předpokladem rozvoje regionální turistiky. Stejnou pozornost je nutné věnovat rozvoji vltavské vodní cesty. Lepší využití vnitrozemských vodních cest je nejenom příspěvkem k ekologii, ale také k atraktivnějšímu využití území kolem řek a vodních nádrží k rekreaci a ke sportovní i rekreační plavbě. Ve spolupráci s kraji a obcemi zlepšíme zatím nedostatečnou podpůrnou infrastrukturu a oživíme tak vodní turistiku, avšak s přísným dohledem na dodržování ekologických i dalších obecně prospěšných pravidel u individuální vodní motorizované turistiky. Také je nezbytné provést komplexní vyhodnocení přínosů výhledové realizace průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe (za podmínky spoluúčasti finančních zdrojů z Evropské unie). Cílem plavebního stupně je zajistit po převážnou část roku plavební hloubku minimálně 140 cm, odpovídající německému ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI - VYBUDOVÁNÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN PŘI RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPLAVNĚNÍ LABE DO PARDUBIC REALIZACE PLAVEBNÍHO STUPNĚ U PŘELOUČE ROZVOJ BAŤOVA KANÁLU A VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO VYŠŠÍ VYUŽITÍ VODNÍ DOPRAVY I REKREAČNÍ PLAVBU (PŘÍSTAVIŠTĚ A KOTVIŠTĚ LODÍ) 7

8 6. FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Období posledních šesti let je poznamenáno úpadkem systému financování dopravní infrastruktury. Výrazná redukce finančních zdrojů se plně odráží na kvalitě dopravních cest a také na tempu realizace nových investic. V roce 2000 byl za vlády ČSSD zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který měl přispět k dlouhodobé stabilizaci financování. Bohužel od roku 2007 dochází k neustálému snižování národních zdrojů určených na rozvoj dopravní infrastruktury, a tak je funkce SFDI vědomě a zcela neprofesionálně omezována. Zdroje z Evropské unie, které máme možnost čerpat, nejsou využívány ke zrychlení budování chybějící dopravní infrastruktury, ale jako náhrada národních zdrojů. K tomu se ještě nedaří zdroje z fondů Evropské unie čerpat. Chyby v projektech, špatně provedená výběrová řízení, zpožďování staveb to jsou důvody, pro které je nutné již čerpané prostředky vracet. Je zřejmé, že selhaly řídící a kontrolní mechanismy. Financování je nutné neprodleně stabilizovat. Postrádáme dlouhodobou strategii s jasným výhledem disponibilních finančních zdrojů. Bez toho není možné efektivně plánovat a řídit údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury. Je nutné usilovat o vytvoření autonomního systému, schopného generovat dostatek zdrojů pro financování potřeb. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Nezbytné je okamžité zvýšení kontroly hospodárnosti vynakládaných finančních zdrojů je potřeba zavést kontinuální proces sledování nákladů cestou supervize (státní expertízy) s cílem nejen zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků, ale i jako nástroje boje proti korupci a klientelismu. Zajistíme provádění auditu technického řešení staveb a jejich objektové skladby a kontrolu cen staveb (ve fázi přípravy a realizace) s cílem férové ceny a zvýšení kvality. Zavedeme institut nepřekročitelných limitních cen u veřejných zakázek odpovídajících standardům projektovaných nákladů ve veřejné soutěži nelze připustit nabídku uchazeče s vyšší než touto limitní cenou. ÚPLNÉ VYČERPÁNÍ FONDŮ EU V Operačním programu Doprava je pro období let k dispozici téměř 150 mld. Kč. Vedle toho se již připravují plány na čerpání i v následujícím programovém období, tj Naším cílem je nastavit standardní a transparentní proces čerpání evropských peněz tak, abychom maximálně využili potenciálu EU fondů. ROZVOJ MÝTNÉHO Mýtné je efektivním nástrojem, který zohledňuje míru užívání infrastruktury a zavádí spravedlivý režim uživatel platí. Je prostředkem harmonizace podmínek na přepravním trhu. ČSSD prosazuje postupné rozšiřování mýtného na silnice I. třídy a na vybranou krajskou silniční síť, zejména tam, kde jsou tyto komunikace využívány těžkými nákladními vozidly k objíždění již zpoplatněných tras. Vždy je však nutné respektovat podmínky efektivity systému, aby se vybudování a provozování mýtného vyplatilo. Zároveň je nutné zajistit efektivní fungování již provozovaného systému výběru mýta na dálnicích a rychlostních silnicích. POSÍLENÍ A STABILIZACE SFDI Neprodleně je nutné posílit národní zdroje v rozpočtu SFDI. ČSSD bude prosazovat, aby zdroje do dopravní infrastruktury byly fixovány na úrovni 2% HDP. Na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury by tak ročně mělo být k dispozici minimálně 80 mld. Kč. Současně posílíme vlastní příjmy SFDI, a to zvýšením jeho podílu na výnosu spotřební daně z minerálních olejů ze současných 9,1% na 25%. Tím budou vlastní zdroje posíleny ročně o cca 13 mld. Kč. Při financování rozsáhlých dopravních projektů je potřebné využít širší mix finančních zdrojů. Jako vhodné se jeví zapojení partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy soukromník postaví a provozuje stavbu (se všemi riziky) a stát postupně splácí hotové a funkční dílo. Tento model je vhodné využívat u větších investic do liniových staveb. ZPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉ STRATEGIE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR S JASNÝM VÝHLEDEM DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ DO ROKU 2025 ZVÝŠENÍ PODÍLU SFDI NA VÝNOSU SPOTŘEBNÍ DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ ZE SOUČASNÝCH 9,1% NA 25% FIXACE MINIMÁLNÍ VÝŠE ROČNÍCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU SFDI K VÝŠI HRUBÉHO DOMÁCÍ PRODUKTU NA ÚROVNI 2% HDP POVINNÉ PROVÁDĚNÍ EXPERTÍZY (SUPERVIZE) NÁKLADŮ U STAVEBNÍCH INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NAD 100 MIL. KČ ZAHÁJENÍ DO KONCE ROKU 2015 MINIMÁLNĚ JEDNOHO PILOTNÍHO PROJEKTU PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (TZV. PPP) 8

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje

Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje 6. FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ -, Praha FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR -minulost, současnost a blízká budoucnost Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. ÚDAJE Z ROZPOČTU A VÝHLEDU SFDI EKONOMICKÉ PRINCIPY NÁRODNÍ

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky Maastrichtská

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Únor 2009 Předkládá stínový ministr dopravy Roman Onderka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Doprava

Únor 2009 Předkládá stínový ministr dopravy Roman Onderka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Doprava Únor 2009 Předkládá stínový ministr dopravy Roman Onderka ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Doprava Úvod Doprava zasahuje svými dopady prakticky každého občana České republiky. Koncentrace pozornosti na tuto oblast

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Multimodální přístup v sektoru dopravy Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie 9. listopadu, 2016 přeprav a strategie jejich rozvoje / Koncepce nákladní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Příloha č. 2 SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Indikátory budou hodnoceny v letech 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování Filip Zelenka Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování dopravních služeb pro všechny členské státy

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice v ČR Inovace & Železnice Vysokorychlostní železnice v ČR Ing. Pavel Surý Generální ředitel 13. 12. 2016 Praha Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť Mgr. Pavel Dobeš ministr dopravy 1 Teorie ekonomického

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příprava a realizace dopravních staveb na TEN-T, dopady směrnice EIA

Příprava a realizace dopravních staveb na TEN-T, dopady směrnice EIA Příprava a realizace dopravních staveb na TEN-T, dopady směrnice EIA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, Praha Příprava a realizace dopravních staveb na TEN-T, dopady směrnice EIA

Více