ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ"

Transkript

1 ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012

2 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může nejen tuto ekonomiku, ale celou společnost kladně nebo negativně ovlivnit. Je nutno si uvědomit, že doprava současně výrazně stimuluje růst ekonomiky a významně také přispívá k tvorbě zaměstnanosti. Výdaje na rozvoj dopravní infrastruktury mají výrazné multiplikační efekty, jejichž význam je v době snahy o ekonomické oživení ještě akcentován. Pro občany ČR je dle ČSSD klíčová především cenově i místně dostupná, kvalitní, spolehlivá a především bezpečná dopravní obslužnost. Funkční dopravní obsluha, s funkčním propojením jednotlivých dopravních druhů, pozitivně přispívá k regionálnímu rozvoji a růstu zaměstnanosti i v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Dle ČSSD kvalitní, moderní a bezpečný dopravní systém vyžaduje především dlouhodobou a stabilní koncepci, stojící na reálných základech, která není nahodile měněna dle potřeb zájmových skupin či politických vrtochů. Pozornost je nutné věnovat negativním dopadům dopravy na životní prostředí s cílem tento trend změnit s prioritou ekologických druhů dopravy. ČSSD mezi nejpalčivější problémy řadí především: Stále nedostavěnou páteřní dálniční síť, navíc bez jasné vize její dostavby ČR stále chybí takřka 200 km dálnic a 800 km rychlostních silnic, není stanoveno datum dokončení, neexistuje reálná koncepce či strategie Pomalou výstavbu silničních obchvatů krajských a okresních měst Zhoršení dopravy i na území menších měst, zhoršení kvality života občanů Zatížení velkých měst dopravními zácpami Exhalace z automobilové dopravy, vysoká hlučnost a ohrožení bezpečnosti v centrech měst Zničené dálnice a silnice přetížené kamionovou dopravou, nedostatečné výdaje na opravy a údržbu stávajících dopravních cest Kritický stav dálnice D1 bez jakékoliv náhradní varianty nedokončenou modernizaci železničních koridorů a také železničních stanic KLÍČOVÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY ČSSD PRO OBLAST DOPRAVY SILNICE DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D1, D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R35, R49 A R52 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (CHYBĚJÍCÍCH 200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) NANCOVÁNÍ BUDOVÁNÍ OBCHVATŮ PRO SNÍŽENÍ DOPRAVNÍ A HLUKOVÉ ZÁTĚŽE SÍDEL ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH SILNIC, ODSTRANĚNÍ JEJICH PODUDRŽOVANOSTI A ZAJIŠTĚNÍ RŮSTU JEJICH KVALITY ŽELEZNICE DOSTAVBA 3. A 4. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU A DŮLEŽITÝCH ŽELEZNIČNÍCH UZLŮ ROZVOJ NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY JAKO VHODNÉ ALTERNATIVY K OSTATNÍM DRUHŮM DOPRAVY POSÍLENÍ FUNKCE ČD JAKO NÁRODNÍHO DOPRAVCE ZEJMÉNA V OBLASTI DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNICE, ZEJMÉNA V OBLASTI INTEROPERABILITY ČD CARGO JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE OPERUJÍCÍ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY, INTEROPERABILITA) FINANCOVÁNÍ EFEKTIVITA FINANCOVÁNÍ STAVEB A BOJ PROTI KORUPCI FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ZVÝŠENÍM PODÍLU Z ROZPOČTOVÉHO URČENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ ZMINERÁLNÍCH OLEJŮ NA 25 % STANDARDIZACE A NASTAVENÍ PROCESŮ ČERPÁNÍ EU PROSTŘEDKŮ S CÍLEM EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ ROZŠÍŘENÍ MÝTNÉHO NA SILNICE NIŽŠÍCH TŘÍD TAM, KDE DOCHÁZÍ K OBJEZDU PLACENÝCH ÚSEKŮ KAMIONY STABILIZACE SFDI (STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY) JAKO KLÍČOVÉHO KANÁLU ČERPÁNÍ EU DOTACÍ PRO DOPRAVU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR OSTATNÍ NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI DOPRAVY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI STAVBOU PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODPOROU EKOLOGICKÝCH DRUHŮ DOPRAVY 2

3 1. VEŘEJNÁ DOPRAVA Kvalitní, spolehlivá a cenově i místně dostupná dopravní obslužnost území je jedním z předpokladů spokojenosti občanů i vyváženého regionálního rozvoje. ČSSD vnímá jako klíčové zachovat kvalitu dopravní obslužnosti území zajišťovanou státem i kraji s důrazem na prohloubení odpovědnosti krajských samospráv se zaměřením na dopravní obslužnost menších obcí. ROZVOJ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ Klíčovou hybnou silou rozvoje veřejné dopravy v regionech je rozvoj integrovaných systémů, které zajišťují efektivní obslužnost území při minimalizaci provozních nákladů a nabízejí cestujícím vysokou kvalitu služby: jednotný tarif, provázanost jednotlivých dopravních systémů, jednotné jízdní řády vycházející z potřeb přepravovaných osob a jednotné informační systémy. Chceme, aby tyto systémy byly tam, kde je to možné, dále podporovány návazností na parkoviště, cyklostezky a trasy pro pěší. Pro rozvoj integrovaných systémů je nutná také jejich vzájemná provázanost a kompatibilita. PREFERENCE ŽELEZNICE Železnice je jedním z klíčových dopravních prostředků, které napomáhají rozvoji veřejné dopravy. V rámci rozvoje integrovaných systémů vnímáme jako klíčový páteřní prvek právě železniční síť, na kterou plynule navazují další dopravní systémy. KVALITA A BEZPEČNOST DOPRAVY Základním požadavkem cestujících na veřejnou dopravu je její dostupnost, kvalita a především bezpečnost. Klíčovou prioritou pro výběr jednotlivých veřejných dopravců musí být jejich schopnost plnit a garantovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, a to včetně zajištění kvalitní přepravy osob s omezenou schopností pohybu či orientace. Současně plně podporujeme zřízení centrálního koordinátora veřejné dopravy, který by měl za úkol optimalizovat dopravní obslužnost jednotlivých krajů a státu a zároveň dohlížet na odpovídající kvalitu dopravních prostředků. ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH Negativním trendem posledních let je také významný nárůst dopravy ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava). Zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě velkých aglomerací nemůže být chápáno pouze jako záležitost těchto samospráv. ČSSD proto významně podporuje zvyšování kapacity infrastruktury veřejné dopravy s cílem eliminovat (i s pomocí ostatních opatření např. omezením vjezdu do center či podporou rozvoje elektromobility) konvenční individuální automobilovou dopravu v centrech velkých měst. EKONOMICKÁ STABILIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY Pro funkční a efektivní veřejnou dopravu je nezbytné zajistit i dostatečné a stabilní zdroje pro její financování. ROZVOJ INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST SILNÁ PREFERENCE ŽELEZNICE V RÁMCI VEŘEJNÉ DOPRAVY ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO KOORDINÁTORA VEŘEJNÉ DOPRAVY NASTAVENÍ A STRIKTNÍ KONTROLA STANDARDŮ KVALITY A BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉ DOPRAVY POSÍLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE VELKÝCH AGLOMERACÍCH 3

4 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční doprava a silniční infrastruktura představuje klíčovou dopravní tepnu ČR. Pro uspokojení potřeb občanů je však nezbytné, aby rozsah, dostupnost a kvalita silniční sítě co nejméně komplikovala cestování a zároveň neohrožovala bezpečnost silničního provozu. Současná kvalita a především rozsah silniční sítě způsobuje občanům ale spíše výrazná omezení, ať už nedokončením páteřní sítě (ke konci 2011 bylo dokončeno pouze 54% z dlouhodobě plánovaných dálničních a rychlostních úseků), nedokončením klíčových obchvatů měst, tvorbou kongescí na dopravních tepnách (především v okolí Prahy a ostatních měst) a negativními environmentálními aspekty (emise). DOKONČENÍ KLÍČOVÝCH STAVEB Klíčovou snahou ČSSD je dokončení (rozestavěné či mnohdy ani nezahájené) páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací, tak aby mohla být ČR plnohodnotnou součástí transevropské dopravní sítě; primárně se jedná o dokončení dálnic D1, D3, D8 a D11 a rychlostních silnic R7, R49, R52 a R35 alternativy k problematické D1 a dokončení pražského okruhu. V dlouhodobém horizontu naší zanedbané páteřní síti chybí dobudovat více jak 200km dálnic a takřka 800km rychlostních silnic. Vedle páteřní sítě (D+R) je naší snahou v jednotlivých regionech také koncepčně dokončovat a zprovozňovat úseky silnic I. třídy, a to především dlouhodobě chybějících obchvatů krajských či okresních měst a nezbytných napojení na páteřní úseky D+R. V neposlední řadě klademe také důraz na adekvátní rozvoj (krajských) silnic II. a III. třídy, které dle našich zkušeností komplexně doplňují funkční silniční síť. KVALITA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vedle dostavby a rozvoje silniční sítě byla v posledních letech opomíjena běžná údržba a s ní související kvalita současné dopravní infrastruktury zdárným příkladem je současný katastrofální stav klíčové dálniční tepny D1. Stejně tak řada mostů vykazuje deficit oprav a údržby. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V posledních letech došlo také k výraznému zanedbání v oblasti bezpečnosti provozu: místo nezbytných preventivních opatření dochází často pouze k opatřením represivním. Pro nezbytné zvýšení bezpečnosti provozu vnímáme jako klíčové vypracovat moderní a funkční koncepci přípravy a výchovy dětí a mládeže a modernizovat současné zastaralé přístupy k výuce, přípravě a dalšímu zdokonalování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu. ROZVOJ TELEMATIKY Pro oblast silniční dopravy je také nezbytný rozvoj a efektivní využívání aplikované dopravní telematiky pro jednotlivá města, kraje a hlavní dopravní tahy, s cílem zvýšení efektivity silniční sítě pro všechny účastníky silničního provozu, která s sebou nese úsporu času i nákladů občanů. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Silniční doprava také negativně ovlivňuje naše životní prostředí (emise, skleníkové plyny, smog), především v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel. Naším cílem je minimalizovat tyto negativní dopady odkloněním zbytné dopravy mimo tato hustě osídlená centra dostavbou obchvatů a omezením vjezdu do měst pro tranzitní (nákladní) dopravu spolu s výstavbou protihlukových stěn. Vedle toho vidíme dnes také značné nedostatky v rozvoji infrastruktury pro ekologická odvětví dopravy: například výstavba a rozvoj cyklostezek. STABILITA FINANCOVÁNÍ Všechny výše uvedené cíle a priority v oblasti silniční dopravy vyžadují dlouhodobé a především stabilní financování. ČSSD se tomuto klíčovému tématu věnuje detailněji v samostatné kapitole, nicméně klíčové zdroje jednoznačně vidíme v rozpočtové stabilizaci SFDI a posílení jeho zdrojů, v prostředcích z EU a také v mýtném za nákladní dopravu.. DOSTAVBA KLÍČOVÝCH STAVEB PÁTEŘNÍ SÍTĚ (DÁLNICE D3, D8 A D11, RYCHLOSTNÍ R7, R52 A R35 A PRAŽSKÝ OKRUH) REALIZACE DLOUHODOBÉ A FUNKČNÍ KONCEPCE DOSTAVBY PÁTEŘNÍ SÍTĚ (200KM DÁLNIC A 800KM RYCHLOSTNÍCH SILNIC) DOSTAVBA KLÍČOVÝCH OBCHVATŮ KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH MĚST KONCEPČNÍ ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU VZDĚLÁVÁNÍM MLÁDEŽE A ŘIDIČŮ A ROZVOJEM DOPRAVNÍ TELEMATIKY MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DOPADŮ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V BLÍZKOSTI OSÍDLENÝCH CENTER 4

5 3. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železnice jako forma ekologické dopravy hraje dle názoru ČSSD strategickou roli v dopravním systému České republiky a proto je třeba zajistit její opětovné posílení a vytvořit podmínky pro její budoucí rozvoj tak, aby se stala moderním a přitažlivým druhem dopravy nejen v osobní ale i nákladní dopravě. Nákladní doprava je, vedle dopravy osobní, nedílnou součástí dopravní obslužnosti území se všemi odpovídajícími atributy (udržitelnost průmyslu, rozvoj území a zaměstnanost). Železnice by neměla sloužit jen jako konkurence ostatním druhům dopravy v ČR, ale měla by se stát nosným dopravním systémem, na který budou ostatní přepravní systémy navazovat a budou se s ním vzájemně doplňovat. OSOBNÍ DOPRAVA Moderní železnice musí být železnicí rychlou, bezpečnou, ekonomickou a vybavenou moderními soupravami. Podle názoru ČSSD by měla železnice tvořit páteř osobní dopravy a zajistit obyvatelům cenově dostupnou a kvalitní možnost přepravy. Zároveň ČSSD považuje za důležité posílit klíčovou roli ČD jako národního dopravce vhodně doplněnou o konkurenci pro garanci stabilní dopravní obslužnosti obyvatel České republiky a zajistit naplnění uzavřených dlouhodobých smluv v regionální i dálkové dopravě. Posílíme také železniční spojení v relaci Praha Brno z primárních důvodů rekonstrukce D1 ve zkrácené jízdní době (pod 2,5 hodiny). Obdobný přístup zvolíme i na dalších vybraných tratích. NÁKLADNÍ DOPRAVA Vnímáme klíčovou roli železnice v oblasti nákladní dopravy v možnosti ulehčení přetížených silnic, a proto podporujeme vytvoření podmínek pro zvýšení podílu nákladu přepravovaného po železnici na střední a dlouhé vzdálenosti oproti kamionové dopravě. Je třeba nabídnout dopravu na železnici jako výhodné řešení pro přepravu nákladů. K tomu je nutné zajistit harmonizaci podmínek s ostatními druhy dopravy (zejména pokud jde o poplatek za dopravní cestu). Budoucnost vidíme v rozvoji kombinované dopravy. Z tohoto důvodu budeme podporovat vytvoření dostatečné infrastruktury, jejíž součástí bude napojení průmyslových zón, výrobních a skladovacích komplexů na železnici. Zároveň vnímáme nutnost udržení kusových zásilek na železnici, jakožto přepravy zboží ve veřejném zájmu. ČD Cargo si musí i nadále zachovat roli rozhodujícího nákladního dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR. INFRASTRUKTURA Dle ČSSD je třeba urychleně dokončit modernizaci tranzitních železničních koridorů včetně jejich napojení na okolní státy. Zároveň chceme podporovat rozvoj regionálních tratí, které jsou v současnosti opomíjeny a jsou nedílnou součástí dopravního systému ČR. Na základě požadavku EU hodláme vytvořit koncepci pro rozvoj a budování vysokorychlostních tratí (tzv. VRT) v rámci sítě Evropských dopravních koridorů TEN-T. Podpoříme přípravu koncepce rozvoje infrastruktury pro nákladní dopravu nákladní koridory ČR jako součást dopravního systému EU. V neposlední řadě je nutné současně s modernizací tratí zajistit zvýšení bezpečnosti provozu na železnici (např. zaváděním moderních technologií zabezpečovacího zařízení), na kterou nebyl kladen v poslední době dostatečný důraz. Budeme podporovat modernizaci vozidlového parku na železnici s ohledem na možnosti českého kolejového průmyslu. FINANCOVÁNÍ ROZVOJ ŽELEZNICE JAKO NOSNÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Zásadní problém železniční dopravy je zajištění oblasti financování, kde jednotlivé kraje hrály významnou úlohu při tvorbě memoranda s Vládou ČR ČSSD trvá na dlouhodobém a trvalém respektování dohodnutých principů financování. Zároveň silně vnímáme nedostatečnou prioritizaci projektů z fondů EU pro rozvoj a modernizaci železnice v ČR. ČD JAKO NÁRODNÍ DOPRAVCE V OSOBNÍ DOPRAVĚ, KTERÝ JE VHODNĚ DOPLNĚN KONKURENCÍ PRO ZLEPŠENÍ CENOVĚ DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY PODPORA NÁKLADNÍ DOPRAVY PO ŽELEZNICI S CÍLEM ZVÝŠENÍ PODÍLU ŽELEZNICE NA PŘEPRAVNÍCH PROUDECH PODPORA OBNOVY A MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU V OSOBNÍ I NÁKLADNÍ DOPRAVĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY ZE ZDROJŮ EU SJEDNOCENÍ PODMÍNEK V DOPRAVĚ (SILNIČNÍ I ŽELEZNIČNÍ) A PODPORA ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 5

6 4. LETECKÁ DOPRAVA Česká republika má díky svojí geografické poloze velmi dobré předpoklady pro další rozvoj letecké dopravy. Jejím pilířem je další modernizace letiště Praha - Ruzyně, které má potenciál posilovat svoji roli významného středoevropského uzlu. V této souvislosti byl již schválen plán na postavení 3. dráhy, která tak značně zvýší komfort celkové obsluhy na Letišti Praha. Důležitou roli mohou v budoucnu hrát i další mezinárodní i regionální letiště, a to při plném respektování požadavku minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a kvalitu života v jejich okolí. Proto bude jejich dalšímu rozvoji nutné věnovat pečlivou pozornost. VYTVOŘENÍ ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSSD sleduje velice pozorně vytvoření a vlastní fungování Českého aeroholdingu, který zastřešuje dosavadní aktivity zejména ČSA a Letiště Praha. ČSSD chápe, že jde o možnou cestu, jak ozdravit ČSA a zvýšit efektivitu dosavadních aktivit obou společností. Nebude však tolerovat, aby pod pláštěm restrukturalizace docházelo ke skryté privatizaci a následně k vyvádění finančních prostředků. LETIŠTĚ PRAHA V RUKOU STÁTU Pro rozvoj letecké dopravy v ČR je nezbytné, aby i do budoucna zůstalo nezpochybnitelnou prioritou zachování letiště Praha - Ruzyně ve vlastnictví státu. Letiště Praha je podle mínění ČSSD jedním z klíčových bodů rozvoje cestovních ruchu v ČR, neboť letiště slouží pro mnoho turistů jako vstupní brána do naší země. Pro další rozvoj letiště je důležité počítat se zvýšením jeho kapacity prostřednictvím výstavby paralelní přistávací dráhy. Český stát by měl systematicky podporovat snahu Letiště Praha o získávání dalších leteckých společností a tím rozšiřování současné klientely nalétávající na Letiště Praha. Zároveň je nutné zajistit kvalitní dopravní spojení letiště s centrem Prahy a návazně i se zbytkem ČR. STABILIZACE ČSA JAKO SOUČÁSTI ČESKÉHO AEROHOLDINGU ČSA jsou - podobně jako jiné národní aerolinie řady evropských států - ohroženy silnou konkurencí na mezinárodním trhu. Klíčovou prioritou ČSSD proto zůstává stabilizace finanční situace ČSA. Pokud tato snaha bude úspěšná, pak její logickou součástí musí být spojení ČSA se silným strategickým partnerem z oboru letecké přepravy. Jednou z mála konkurenčních výhod, kterou je i nyní proto potřeba zachovat a rozvíjet, je tradiční orientace ČSA na východní trhy. To v kombinaci s polohou ve střední Evropě může být dobrým základem pro další budoucnost ČSA. DALŠÍ ROZVOJ LETECTVÍ Je třeba si uvědomit, že nezanedbatelnou součástí české letecké dopravy je i velký počet menších lokálních letišť. Kvalitní letištní infrastruktura je jednou z podmínek rozvoje turistického průmyslu, kde Česká republika patří svým potenciálem mezi prvotřídní evropské destinace. Investice do letišť však musí jít podle přesvědčení ČSSD ruku v ruce s maximálně citlivým přístupem k obyvatelům žijícím v okolí letišť, zejména pak s požadavkem na snižování hlukové zátěže. ROZVOJ LETIŠTĚ PRAHA A ZLEPŠENÍ JEHO INFRASTRUKTURY - VÝSTAVBOU 3. PARALELNÍ DRÁHY FINANČNÍ STABILIZACE ČSA A ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI SE STRATEGICKÝM PARTNEREM TLAK NA SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA ŽIJÍCÍHO V OKOLÍ LETIŠŤ MODERNIZACE REGIONÁLNÍCH LETIŠŤ A PODPORA ROZVOJE DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ 6

7 5. VODNÍ DOPRAVA ČSSD trvale podporuje vodní dopravu s jasným cílem, shodným s Evropskou komisí, zvýšit konkurenceschopnost vnitrozemské vodní dopravy, která společně s železniční, silniční a námořní dopravou přispívá k udržitelné mobilitě a zlepšení udržitelnosti dopravního systému. Z hlediska nákladů na přepravu je totiž vnitrozemská vodní doprava mimořádně energeticky účinná a považuje se za způsob dopravy, který patří k nejbezpečnějším a k nejohleduplnějším k životnímu prostředí. Chceme, aby byla vodní doprava více využívána jak v oblasti přepravy, tak jako perspektivní oblast podnikání. STRATEGICKÁ KONCEPCE VODNÍ DOPRAVY Silnou prioritu vidíme ve vytvoření strategické koncepce rozvoje vodní dopravy v České republice pro reálné zachování a obnovu toho druhu dopravy především v oblasti přepravy nákladu. Naše vnitrozemská vodní cesta dnes nenabízí dostatečnou infrastrukturu; přitom historicky má vodní doprava v České republice vysoký potenciál, a to především pro dálkovou dopravu. Nedobudované plavební stupně (Děčín, Přelouč) omezují dopravu na labsko-vltavské vodní cestě. Nejistota a nestabilita plavebních podmínek vystavuje rejdaře mnoha rizikovým a dlouhodobě neudržitelným situacím; jejich pozice při sjednání přeprav se svými zákazníky je tak velmi oslabena a omezena. Pokud nebude zajištěn adekvátní rozvoj vodní dopravy, tento druh dopravy v podmínkách České republiky postupně zanikne. PLAVEBNÍ PODMÍNKY NA LABI Pro ČSSD je důležité zlepšit plavební podmínky na Labi výstavbou plavebního stupně Děčín při maximálním respektování požadavků na ochranu životního prostředí. úseku Labe. Tím budou vytvořeny podmínky pro přesun až 4,5 mil. tun nákladu po Labi ročně. Musíme si také uvědomit, že železniční trasa Praha Drážďany Berlín je na hranici svých kapacitních možností a není schopná pojmout další očekávané nárůsty přeprav. Velmi problematickou vodní situaci je třeba také řešit splavněním Labe do Pardubic, konkrétně realizací plavebního stupně u Přelouče. DALŠÍ ROZVOJ VODNÍCH CEST A REKREAČNÍ PLAVBY Mezi další priority ČSSD patří rozvoj Baťova kanálu, který je významným předpokladem rozvoje regionální turistiky. Stejnou pozornost je nutné věnovat rozvoji vltavské vodní cesty. Lepší využití vnitrozemských vodních cest je nejenom příspěvkem k ekologii, ale také k atraktivnějšímu využití území kolem řek a vodních nádrží k rekreaci a ke sportovní i rekreační plavbě. Ve spolupráci s kraji a obcemi zlepšíme zatím nedostatečnou podpůrnou infrastrukturu a oživíme tak vodní turistiku, avšak s přísným dohledem na dodržování ekologických i dalších obecně prospěšných pravidel u individuální vodní motorizované turistiky. Také je nezbytné provést komplexní vyhodnocení přínosů výhledové realizace průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe (za podmínky spoluúčasti finančních zdrojů z Evropské unie). Cílem plavebního stupně je zajistit po převážnou část roku plavební hloubku minimálně 140 cm, odpovídající německému ZLEPŠENÍ PLAVEBNÍCH PODMÍNEK NA LABI - VYBUDOVÁNÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN PŘI RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPLAVNĚNÍ LABE DO PARDUBIC REALIZACE PLAVEBNÍHO STUPNĚ U PŘELOUČE ROZVOJ BAŤOVA KANÁLU A VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO VYŠŠÍ VYUŽITÍ VODNÍ DOPRAVY I REKREAČNÍ PLAVBU (PŘÍSTAVIŠTĚ A KOTVIŠTĚ LODÍ) 7

8 6. FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Období posledních šesti let je poznamenáno úpadkem systému financování dopravní infrastruktury. Výrazná redukce finančních zdrojů se plně odráží na kvalitě dopravních cest a také na tempu realizace nových investic. V roce 2000 byl za vlády ČSSD zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který měl přispět k dlouhodobé stabilizaci financování. Bohužel od roku 2007 dochází k neustálému snižování národních zdrojů určených na rozvoj dopravní infrastruktury, a tak je funkce SFDI vědomě a zcela neprofesionálně omezována. Zdroje z Evropské unie, které máme možnost čerpat, nejsou využívány ke zrychlení budování chybějící dopravní infrastruktury, ale jako náhrada národních zdrojů. K tomu se ještě nedaří zdroje z fondů Evropské unie čerpat. Chyby v projektech, špatně provedená výběrová řízení, zpožďování staveb to jsou důvody, pro které je nutné již čerpané prostředky vracet. Je zřejmé, že selhaly řídící a kontrolní mechanismy. Financování je nutné neprodleně stabilizovat. Postrádáme dlouhodobou strategii s jasným výhledem disponibilních finančních zdrojů. Bez toho není možné efektivně plánovat a řídit údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury. Je nutné usilovat o vytvoření autonomního systému, schopného generovat dostatek zdrojů pro financování potřeb. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Nezbytné je okamžité zvýšení kontroly hospodárnosti vynakládaných finančních zdrojů je potřeba zavést kontinuální proces sledování nákladů cestou supervize (státní expertízy) s cílem nejen zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků, ale i jako nástroje boje proti korupci a klientelismu. Zajistíme provádění auditu technického řešení staveb a jejich objektové skladby a kontrolu cen staveb (ve fázi přípravy a realizace) s cílem férové ceny a zvýšení kvality. Zavedeme institut nepřekročitelných limitních cen u veřejných zakázek odpovídajících standardům projektovaných nákladů ve veřejné soutěži nelze připustit nabídku uchazeče s vyšší než touto limitní cenou. ÚPLNÉ VYČERPÁNÍ FONDŮ EU V Operačním programu Doprava je pro období let k dispozici téměř 150 mld. Kč. Vedle toho se již připravují plány na čerpání i v následujícím programovém období, tj Naším cílem je nastavit standardní a transparentní proces čerpání evropských peněz tak, abychom maximálně využili potenciálu EU fondů. ROZVOJ MÝTNÉHO Mýtné je efektivním nástrojem, který zohledňuje míru užívání infrastruktury a zavádí spravedlivý režim uživatel platí. Je prostředkem harmonizace podmínek na přepravním trhu. ČSSD prosazuje postupné rozšiřování mýtného na silnice I. třídy a na vybranou krajskou silniční síť, zejména tam, kde jsou tyto komunikace využívány těžkými nákladními vozidly k objíždění již zpoplatněných tras. Vždy je však nutné respektovat podmínky efektivity systému, aby se vybudování a provozování mýtného vyplatilo. Zároveň je nutné zajistit efektivní fungování již provozovaného systému výběru mýta na dálnicích a rychlostních silnicích. POSÍLENÍ A STABILIZACE SFDI Neprodleně je nutné posílit národní zdroje v rozpočtu SFDI. ČSSD bude prosazovat, aby zdroje do dopravní infrastruktury byly fixovány na úrovni 2% HDP. Na opravy, údržbu, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury by tak ročně mělo být k dispozici minimálně 80 mld. Kč. Současně posílíme vlastní příjmy SFDI, a to zvýšením jeho podílu na výnosu spotřební daně z minerálních olejů ze současných 9,1% na 25%. Tím budou vlastní zdroje posíleny ročně o cca 13 mld. Kč. Při financování rozsáhlých dopravních projektů je potřebné využít širší mix finančních zdrojů. Jako vhodné se jeví zapojení partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy soukromník postaví a provozuje stavbu (se všemi riziky) a stát postupně splácí hotové a funkční dílo. Tento model je vhodné využívat u větších investic do liniových staveb. ZPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉ STRATEGIE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR S JASNÝM VÝHLEDEM DISPONIBILNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ DO ROKU 2025 ZVÝŠENÍ PODÍLU SFDI NA VÝNOSU SPOTŘEBNÍ DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ ZE SOUČASNÝCH 9,1% NA 25% FIXACE MINIMÁLNÍ VÝŠE ROČNÍCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU SFDI K VÝŠI HRUBÉHO DOMÁCÍ PRODUKTU NA ÚROVNI 2% HDP POVINNÉ PROVÁDĚNÍ EXPERTÍZY (SUPERVIZE) NÁKLADŮ U STAVEBNÍCH INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NAD 100 MIL. KČ ZAHÁJENÍ DO KONCE ROKU 2015 MINIMÁLNĚ JEDNOHO PILOTNÍHO PROJEKTU PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (TZV. PPP) 8

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST CCI Název Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1.1.2014 Způsobilý do 31.12.2023 Číslo rozhodnutí EK Datum rozhodnutí EK

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Doprava pro lidi. Program NAL v oblasti dopravy

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Doprava pro lidi. Program NAL v oblasti dopravy BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE Doprava pro lidi Program NAL v oblasti dopravy Nová antikapitalistická levice vnímá současnou situaci na poli dopravy v ČR jako poměrně tristní. České vlády nejsou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více