Centrum služeb pro seniory p.věra Houšťová, ředitelka Strážovská ul Kyjov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum služeb pro seniory p.věra Houšťová, ředitelka Strážovská ul. 1095 Kyjov 697 01"

Transkript

1 Centrum služeb pro seniory p.věra Houšťová, ředitelka Strážovská ul Kyjov Věc: vstupní objemová, prostorová a finanční rozvaha k rozšíření Kyjov, Na základě Vaší nedávné žádosti poskytuji tímto vlastní závěry vstupního hodnocení možností i základních souvislostí případného budoucího stavebního rozšíření Centra služeb pro seniory v Kyjově. Předpokládá se využití materiálu jako možného podkladu pro interní a spolu se zřizovatelem pro další společná rozhodování v tomto tématu. Protože se údaje či předběžná doporučení nemohly obejít bez už konkrétního vyjádřené základní koncepce urbanisticko architektonické a provozní, můžete vše považovat také za aktivní nabídku přispět navozenému tématu při jeho případné budoucí přípravě, tedy jde zároveň o pohled nějak autorský. Vedle toho a obecně doporučuji sledovat v budoucím návrhu stavby ( architektonické studii ) nadále více variant, zejména v rozsahu, v dispozičním řešení i v etapovosti. Otázky absolutního měřítka či tvarosloví lze však považovat za dosti vymezené už samotným charakterem dosavadní i pozicí v širší urbanistické scéně. I když každá stavba má být především formována na jedné straně požadavky účelu, kapacity i provozních specifik, na straně druhé pak všemi vlastnostmi zvoleného místa, které je v tomto případě již předurčeno, ale i zjistitelnými důsledky svojí existence, nemůže se vyhnout finančnímu rámci na svoji realizaci ( vždy však při optimalizaci svých provozních vlastností, které předurčují náklady následné ). Součástí tohoto zkušenostního názoru jsou tedy i odhady tohoto důležitého realizačního parametru. STÁVAJÍCÍ BUDOVA Z ULICE 1

2 Stávající zástavba širšího areálu charakteru sociálních služeb se v tomto prostoru, jižně od silnice I/54 směr Brno a naproti zdejší nemocnici, dokončované bezprostředně po 2. světové válce, se rozvinula až po dalších zhruba letech, ve zřejmé funkční návaznosti. Významně zasáhla do základních urbanistických souvislostí nejen tohoto západního okraje města, ale měla a má i širší dopady. V tuto chvíli lze jen konstatovat, bez hodnocení tohoto kroku, že termín na okraji je třeba plně i kvalitativně spojovat s významem začátku, nikoliv konce celého sídelního útvaru. Pokud jde o estetickou složku této poznámky, tak se připomíná exponovanost daného místa v panoramatu města a v krajinářských souvislostech, tedy že nejde jen o záležitost vztahů v areálu samotném. Exponovanost má však svoje hledisko účelové, atˇ už z pohledu užitečnosti, která zasluhuje širší podporu, tak i při konstatování souladu s územním plánem města. Koncentrace zástavby, ale i přítomný dopravní systém nadmístního významu, vyvolává exponovanost i v infrastruktuře, z níž nejviditelnějším a zároveň vývojově nejméně ovlivnitelným momentem je stav dopravního zatížení ( viz. k tomu poznámky dále ). LETECKÝ SNÍMEK AREÁLU VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 2

3 S odkazem na vstupní a předběžnou informaci, že se může v dalším zvažovat rozšíření stávající ubytovací kapacity o cca 60 seniorů, současně však při vyšším standardu, tj. zejména při přiměřeně menším počtu ubytovaných na pokoj ( vzhledem k charakteru zařízení však zároveň existuje praktická spodní hranice ) a při porovnání současné kapacity i velikosti budovy ( včetně přihlédnutí k tomu, že některé již existující funkce, objemy i technická zařízení mohou být užita plně nebo částečně jako společná ), odvozuji, že jde o cca % objemu budovy stávající. Nadále půjde o chodbový dispoziční systém, o určitou ucelenost ubytovacích jednotek, ale z povahy věci by mělo anebo musí jít o co nejužší provozní vazby v rámci celku včetně forem tzv. bezbariérových. Konkrétněji řečeno ( ostatní k tomu při posuzování základních alternativ situování nové budovy, případně budov ) se jedná o budovu o zhruba stejné hloubce ( cca 13,5 m asymetrický trojtrakt s variantou cca 16,0 m trojtrakt symetrický ) a o něco menší délce ( cca 42,0 m ) a pravděpodobně, která bude mít zároveň aspoň o 1 podlaží méně ( dnešní budova má 5 užitných podlaží suterén, 3 obytná podlaží a z větší části využité podkroví ) s tím, že může být v dalším kombinována podlažnost s půdorysnou plochou ). V této chvíli již do větší přesnosti nelze jít vše záleží na konkretizaci zadání, posouzení míry využití stávajících prvků a následně na způsobu řešení, které se vyjadřuje v architektonické studii ( oficiálněji v návrhu stavby ). ZÁPADNÍ, VSTUPNÍ, NÁROŽÍ SOUČASNÉ BUDOVY V dalším jsou tedy posuzovány vlastnosti i důsledky 4 situačních alternativ ( ozn. 1 4 ), přičemž se pro toto téma předem vylučuje prostor mezi východním štítem dnešní budovy ( 0 ) a křižovatkou směr město ozn. 5 ( nedostatečný, hygienicky nevhodná poloha, existence řady technických objektů ), i když ani zde není vyloučena menší přístavba, byť komplikovaná, pokud by však k ní někdy byly důvody jiné. Alternativy 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jen stručně a to v tom nejzákladnějším. Mohou být sice předmětem souběžných úvah, ale nelze je doporučit ani pro aktuální dobu, ani případně pro výhled střednědobý. Jsou jen existujícími možnostmi, jejíž oprávněnost může nastoupit až pro výhled velmi dlouhodobý, respektive pro pozdější situace vyslovené situační tísně. Podrobněji bude popsány vlastnosti alternativy 1, která se jako nejvhodnější jeví nejen tzv. na první pohled, ale skutečně vhodnými dílčími vlastnostmi disponuje a zároveň je jejich souhrn nejúplnější. 3

4 DOPORUČENÉ MÍSTO DOSTAVBY JIŽNÍ PRŮČELÍ ( JÍDELNA ) Alternativa 2 sice vykazuje některé provozní vlastností jako upřednostňovaná alt. 1, některé jsou horší z hlediska vnitřních vzdáleností, je však také komplikovanější z hlediska propojení ( navíc jen částečného a ne na ideálním místě ) se stávající budovou, je prostorově ( ve vnější kompozici ) sporná i z hlediska rušení silničním provozem má jednu stranu stranu svého půdorysu méně výhodnou. Navíc dost zasahuje do vnitroareálového silničního systému, větší terenní spád je zde největší, což nemusí být, ale může být výhodou. U ní už rovněž dochází ke stínění od JV, vstupuje s dnešní budovou vzájemně, i když částečně do výhledových poměrů. Alternativy 3 a 4 jsou podobné. I když jsou obdobou způsobu zástavby sousedícího Domova pro mládež, platí pro ně stejné a zásadní není-li zatím celková prostorová tíseň a existuje-li možnost jiná, je velmi předčasné obětovat zástavbě jak centrální část parku, který je jak pro toto zařízení, ale i jako okraj zastavěného území města velmi cenný a navíc zásadním způsobem měnit výhledové možnosti obyvatele tohoto zařízení, což se týká jak stávající budovy s drtivou většinou pokojů na této, tj. jižní straně, ale i samotné nové budovy. Přitom by se jednalo o předčasnost v řádu nejméně několika desetiletí. Navíc ze souvislostí vyplývá, že přímé napojení s dnešní budovou nemůže být ideální nebo, i když možné z hlediska každého podlaží a jde vždy o větší vnitřní vzdálenosti. Rozdíl mezi těmito alternativami je v tom na jakou vzdálenost by bylo třeba, jak úplně i jak komplikovaně takové propojení zajišťovat při stavbě a v absolutních hodnotách těchto vzdáleností při provozu. 4

5 Alternativa 1 ( A, B ) Její umístění je zřejmé ze situace a zvýrazněno. Nárožní prostor je přitom místem začátku významového funkčního členění uvnitř stávající budovy a tím samým by bylo i pro budovu novou. Místo tohoto kontaktu a zároveň plného propojení ( přes západní schodiště a při stejné úrovni podlah ) je zároveň tím, kde by v přízemí měla fungovat společná recepce, v patře např. kaple či další vybavení ( např. i orientované na návštěvníky ) jedná se o nároční část nové budovy ( cca 13 x 13 m ), která může být nejen samostatnou předetapou dalšího rozšíření, ale může být vhodně využito pro architektonické řešení ( nikoliv jen hladký půdorys L, navíc může jít o odlišnou podlažnost ). Tento kontakt navíc umožňuje přímé využití dnešního krajního schodiště zároveň pro přístavbu nebo už pro potřeby předetapy, tj. šetří se prostor i náklady ( viz. pozdější požární posouzení volba ještě bližší dostupnosti je nadále možná ). Toto nové křídlo pak může mít někdy v budoucnosti přímou a bezbariérovou návaznost na dostavbu další. Z důvodu úplného propojení tzv. suchou novou a bezbariérově všech etap rozvoje se v areálu obdobné místo nenajde. Zároveň se umožňuje vzájemná náhradnost anebo využití ať už dnešních anebo i pozdějších některých provozních místností a zařízení ( jídelna, kotelna, uvažovaná kaple, administrativa, prostory dnešního suterénu apod. ). Samozřejmě, že do celkové koncepce zasáhnou finanční limity, ale i nejvhodnější volby z několika v něčem shodných, v něčem odlišných řešení, kdy nejmarkantnější proměnnou je podlažnost. V této souvislosti usuzuji na budovu o něco nižší ( o 1 podlaží anebo max. totéž, ale s ne již vysokou střechou ). Pokud bude využita nejzákladnější výhoda, t.j. shoda v úrovni podlaží ( pro budovu v dalším výhledu lze bezbariérovost zařídit i pro úroveň o něco nižší viz terén ), tak se připomíná, že plné nebo částečné podsklepení nedávají již tak zásadní nákladové rozdíly, neboť základová část u hodně vysazeného přízemí je daleko dražší než při přízemí jen nepatrně nad terén zvýšeném, což nedoporučuji ( dnešní rozdíl k terénu v průměru cca 1,5 m ) i tato alternativa se však dostala do rozpočtových odhadů. Jde zde rovněž o dobrou orientaci k světovým stranám ( východ, případně i západ ) a o vzájemně téměř nedotčené výhledové poměry, stejně tak fakticky o úplné zachování parku. Souběžnost s dnešní vnitroareálovou vozovkou napovídá i o logice v řešení inženýrských sítí ( nyní však nezkoumány vůbec, stejné se pak týká využití dnešní plynové kotelny, kdy ani potřeba posílení výkonu nebývá technicky či nákladově nijak dramatickou a to ani z hlediska propojení ). Za optimální tedy považuji dispoziční asymetrický trojtrakt ( cca 13,5 a orientaci většiny ubytovacích pokojů směrem na východ ), je však dost prostoru i na šířku cca 16,0 m ( případ pokojů oboustranně, ale komplikace s pomocnými místnostmi ( velká hloubka, neefektivní plocha nebo šířka ). V situačním výkrese jsou také naznačena předpokládaná místa schodišť vůbec a k tomu těch s přidruženým lůžkovým výtahem ( i v tomto parametru je vzájemná náhradnost i menší počet než u budov zcela samostatných ). Předběžná délka nového křídla cca 42,0 m ( což odpovídá dostupnosti schodišť, ale spolu s šířkou i nejmenšímu možnému zásahu do zeleně ) však zasahuje do příjezdové vozovky k jídelně, což lze nahradit přesunutím oblouku. Až návrh může ukázat, zda může být v tomto místě přízemí tzv. průchozí ( přes suterén bezbariérově jen velmi komplikovaně a bylo by to samoúčelné ). Užití požární techniky ( u jižní a východní části stávající budovy ) je otázkou možnosti příjezdu vůbec a nevyžaduje bezvýhradně stálou vozovku - velmi vzdálená další etapa však průjezd umožnit může ( spojovací krček bez uzavřeného přízemí ). Součástí dalších úvah může být i rozšíření stávající jídelny ( kapacitně lze předpokládat využití dnešní kuchyně ozn. 6 ) přízemní menší, ale vhodná přístavba ( cca m délky lze i více, hloubka předběžně např. 4,5 m ), která nabízí další možné využití ( plochá střecha jako terasa tzv. napřímo z 2.podlaží ), ze statických důvodů by spíše měla být spíše podsklepená. Poznámka k dopravním záležitostem, konkrétně k vnějšímu i vnitřnímu parkování: jako autor původního řešení víceúrovňového parkoviště v areálu protější nemocnice nemám aktuální přehled, tím méně jistotu, co a kdy bude v tomto tématu nakonec realizováno. Uvádím to však pouze z toho důvodu, že motivací přinejmenším pro nějakou dohlednou fázi takového zařízení je odstranit 5

6 parkování u silnice I/54, tedy na ul. Strážovská ( přinejmenším většinu ). Z daného vyplývá ( podle aktuálního vývoje ), že tím mohou být dotčeny jak zájmy, tak i povinnosti subjektů v dnešním areálu, konkrétně parkování zaměstnanců a návštěv ), i když vzhledem k charakteru obojích nemusí jít o potřebu nijak neřešitelnou. Doporučuji aspoň na část z ní pamatovat při navrhování zpevněných ploch v nějaké souvislosti s daným záměrem na rozšíření tohoto stále domova důchodců, nejlépe však při vzájemné koordinaci s ÚSP pro mládež. 6

7 SITUACE S PŘEDBÉŽNÝM NÁVRHEM ( S ALTERNATIVAMI UMÍSTÉNÍ ) K otázkám cenových odhadů konstatuji, že se opírají jak o vlastní zkušenosti ( 35 let aktivního projektování, přes 500 projektů, i když samozřejmě nejde o takový počet realizací, zato však při široké škále účelů i velikostí, z nichž některé byly ze sociální oblasti, z realizovaných např. klášterní budova v Cetechovicích z r či rozšíření DPS v Kyjově podle návrhu stavby z r. 2000, ale i nejmenované další ), tak i o konkrétní porovnání jiných podobných případů zcela aktuálních. Zároveň nedoporučuji porovnání s jinými existujícími ukazateli bez přihlédnutí k místním poměrům či jen jako mechanické, ať už jde o ukazatele např. ČSÚ ( průměrné statistické výsledky mohou být pro konkrétní případ hodně zavádějící, navíc, i když jsou získány jako přesné, zahrnují v sobě stavby i jiné místní skutečnosti včetně účasti firem tzv. velkoměstských, ne-li zahraničních, což se neméně týká i charakteristik investorů ). Nejvíc ze všeho za sebe nemohu doporučit jen mechanické užití ukazatelů vázaných k tzv. účelovým jednotkám, které vůbec nemusí být pro konkrétní situaci dostatečně přesné ( cena stavby se odvozuje ve skutečnosti pouze od toho jak je velká a zároveň řešená, z čeho, kdo a kde ji,dokonce i pro koho, postaví - nikoliv jen od toho, kolik nějakých účelových jednotek je v ní umístěno viz případy bytů, ubytovacích pokojů, parkovacích stání apod.). Dřívější doby pevných cen umožňovaly při dostatku zkušenosti velmi věrohodné odhady nákladů ( osobně jsem se dostal do přesností na. 3 5 % investičních nákladů v podstatě na jakoukoliv stavbu, navíc se kdysi z tohoto velmi závazně vycházelo ), ale v současnosti k danému přistupuje celá řada i neodhadnutelných vlivů. Nicméně i aplikace někdejších měrných cen v kombinaci se znalostí následného cenového vývoje včetně inflace je nadále použitelným vodítkem, i když jen kontrolním. Pro zde zvažovanou stavbu se přesto odvolávám velmi konkrétně a to na relativně čerstvou realizaci, kterou je již vzpomínaná DPS v Kyjově. Skutečná investiční bilance ( 2005 ) konstatuje, že základní měrný ukazatel, tedy náklady na 1 m3 obestavěného prostoru u budov ( metodicky správně vypočítaného ) je Kč/m3, v čemž je i 5 % DPH, tehdy užité. Sazba DPH je pro zde uvažovanou stavbu vyšší, k tomu nějaká míra nepřesnosti, případně i meziroční nárůsty cen, takže pro cenovou úroveň r považuji za přiměřený ukazatel Kč/m3 ( spolu s oprávněným předpokladem, že bude použita obdobná stavební technologie včetně kvalitativních standardů stavby a taky, že jde v podstatě o shodnou členitost i o podobné absolutní měřítko objektů ). Poznámkou k přesnosti, ale zejména k jinému než očekávanému pohybu cen dle let, je však taky to, že můj celkový odhad na vzpomínané rozšíření DPS byl v r cca 56 mil. Kč, k tomu pak skutečnost ( realizovaná ) byla cca 53 mil. Kč. Hlavní podíl na tomto porovnání má zřejmě konkurenční prostředí, které se koncentruje do výběrových řízení. Samozřejmě se nadále odkazuje na vývoj cen v dalších letech, ale i na potřebu určité, pragmaticky stanovené rezervy, což je důležité nejen pro fázi přípravy, ale jak známo, tak i realizace ( dříve u novostaveb 7%, v jiných případech i více). Doprovodné objekty ( inž. sítě, zpevněné plochy apod. jsou odhadovány spíše pocitově, z nich např. přístavba jídelny tak cca a do 1 mil bez podsklepení, v opačném případě asi 1,5 ). V přikládané tabulce je uvedeno 24 variant alt. 1 ( dle podlažnosti, šířky objektu a způsobu zastřešení, resp. využití podkroví zde poznámka - viz. porovnání podkroví dnešní budovy a např. opět DPS Kyjov, kdy jde z hlediska tepelných bilancí o naprosto zásadní rozdíl a to při stejné orientaci k jihu ( navíc zde nové křídlo vhodněji V a Z ) využité podkroví není totéž z hlediska konstrukcí, tepelné odolnosti i setrvačnosti jako de facto další vyzděné podlaží včetně těžších stropů a jen do vzhledu střechy vytvarováno ( možno dále diskutovat i zvažovat, ale i zde jsou praktické zkušenosti k dispozici. ). Další poznámka se váže k nárožní části nové budovy jako jakési předetapy: pro její náklady velmi zhruba platí vztah k podílu z celkové plochy, izolovaně jako menší a uzavřený objekt však bude o něco dražší ( a bude záležet, zda půjde o dělení formální, velmi dočasné anebo dlouhodobé ). Nezbytná vysvětlivka k tabulce dále: typ střechy A plně využité podkroví, B - jen běžná střecha, C střecha nízkospádová 7

8 Nákladové odhady základních variant alternativy č. 1 A ( pozdější 1 B obdobně, záleží zda podobná a kdy stavěná ) : Alt. Parametry objemové alternativy Půdorys / počet nadz. podl. / suteren ano, ne / var.střechy -A,B,C Ekvivalentní OP m3 v tom již 100%, 50% či 35% za střechu dle varianty Cena budovy s DPH Ostatní objekty Alternativa celkem tis. Kč tis.kč odhad: rozš.jídelny, sítě, běžné zpev. pl., ter. úpravy apod. tis. Kč c.ú bez dok., inž. činn. a vybav. int., bez rezervy zaokrouhl ,5 x 42,0 / 2 / - / A cca ,5 x 42,0 / 2 / - / B cca ,5 x 42,0 / 2 / - / C cca ,5 x 42,0 / 2 / S / A cca ,5 x 42,0 / 2 / S / B cca ,5 x 42,0 / 2 / S / C cca ,0 x 42,0 / 2 / - / A cca ,0 x 42,0 / 2 / - / B cca ,0 x 42,0 / 2 / - / C cca ,0 x 42,0 / 2 / S / A cca ,0x 42,0 / 2 / S / B cca ,0 x 42,0 / 2 / S / C cca ,5 x 42,0 / 3 / - / A cca ,5 x 42,0 / 3 / - / B cca ,5 x 42,0 / 3 / - / C cca ,5 x 42,0 / 3 / S / A cca ,5 x 42,0 / 3 / S / B cca ,5 x 42,0 / 3 / S / C cca ,0 x 42,0 / 3 / - / A cca ,0 x 42,0 / 3 / - / B cca ,0 x 42,0 / 3 / - / C cca ,0 x 42,0 / 3 / S / A cca ,0 x 42,0 / 3 / S / B cca ,0 x 42,0 / 3 / S / C cca

9 NĚCO Z DŘÍVĚJŠÍCH REALIZACÍ : ( omezeno na shodná či podobná témata ) VÝROBNĚ OBCHODNÍ BUDOVA INTEGRA VE ZLÍNĚ ( PRO VÝROBNÍ DRUŽSTVO INVALIDŮ NÁVRH 1977 ) KLÁŠTERNÍ BUDOVA V CETECHOVICÍCH ( NÁVRH 1985 ) ROZŠÍŘENÍ DPS V KYJOVĚ ( NÁVRH 2000 ) 9

10 ROZŠÍŘENÍ DPS V KYJOVĚ ( NÁVRH 2000 ) 10

11 VÝHLED NA JIH - DO PARKU A DO KRAJINY Výše uvedené možná ještě na něco zapomíná, ale jako vstupní příspěvek by mohlo přispět k první orientaci v problému. Samozřejmě, pokud nebude zjištěno jako málo přehledné. Věřím však, že vložené obrázky tento nedostatek nahradí. S pozdravem Ing.arch. Vladimír Vašíček, a.a. Dvořákova 986, Kyjov V této kopii jsou vynechány původní nákladové údaje u finanční rozvahy. V.V

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více