9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy vín, ale před radnicí byly tentokrát k vidění i ukázky biketrialu. Více fotografií ze slav ností na další straně. Pod kopcem vznikne kruháč Dlouho očekávaná kruhová křižo vatka v Kyjově pod vlkošským kop cem už není jenom snem řidičů, kteří tudy projíždí. Problém s dopravou v tomto frekventovaném místě snad bude konečně vyřešen. Město Kyjov vede letitá jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic jako správcem této komunikace, s krajem i policií o tom, jak nejvhodněji reali zovat na výjezdu z Kyjova směrem k Vlkoši křižovatku. Důvod je zřejmý odlehčit frekventovanému místu, kterému se nevyhýbají kolize. Jednání byla komplikovaná, pro tože každý odborný zástupce dané instituce měl na věc jiný pohled. Na štěstí se nám podařilo zajistit kom promisní stanovisko, na kterém se shodli jak představitelé Policie ČR, tak představitelé ŘSD. Věřím proto, že ŘSD zařadí do svých investičních akcí aktuálně kruhovou křižovatku pod vlkošským kopcem, doufá sta rosta Kyjova František Lukl. Hlavní předností kruhové křižo vatky má být zrychlení dopravy a zá roveň zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Navíc má dojít k rekonstrukci Nerudovy třídy, aby obyvatelé, kteří tam bydlí, již nebyli zatěžováni hlukem. Předpokládaný rozpočet na reali zaci nové křižovatky se pohybuje řá dově kolem 15 milionů korun s tím, že investorem bude stát prostřednic tvím Ředitelství silnic a dálnic. Zvláštností celé stavby, o které dopravní inženýři nejvíce spekulo vali, bude její šikmé položení v kop ci. V České republice prý podle odborníků ale není ojedinělou záleži tostí, a tak zde řidiči údajně nebu dou mít problémy se strmým pro jížděním ani v zimních měsících. Náročná bude křižovatka především na údržbu. noviny 9/2012 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, léto s dobou dovolených je nená vratně fuč a pracovní aktivity se na nás valí z každého kouta. Alespoň v mém případě tomu tak je, a to jsem měl pouze 4 dny dovolené, avšak strá vené v překrásném moravském měs tě. Profesionální deformace mě nutí inspirovat se dobrými příklady z praxe toho či onoho města. V případě to hoto je to veřejná zeleň a péče o ni. Od doby, kdy město získalo stříbrnou medaili v evropské soutěži kvetoucích měst, uteklo již několik let, a musím přiznat, že je to vidět. Bohužel v tom negativním slova smyslu. Stromy ne udržované, záhony fádní nebo zaple velené, tráva přerostlá. Neplatí zde, a nemůžeme se vymlouvat, že nejsou peníze. V tomto případě hraje zá sadní roli lidský faktor a způsob pří stupu k péči o zeleň. Mrzí mě, že to, co dřív bylo normální že si občané udržovali záhony před svými domy sami dnes příliš neplatí. Na druhou stranu se není čemu divit a nic nikomu ne vyčítám, když to nezvládá ani samo město na viditelných veřejných plo chách v centru města. To skončilo! Udělali jsme zásadní a radikální krok ve vztahu k údržbě veřejné ze leně. Tyto všechny aktivity do bu doucna nebudou prováděny různými subjekty, ale bude je zajišťovat samo město, aby byla jednoznačná odpo vědnost, přímé řízení a bezprostřední kontrola. Žádné výmluvy, žádné pře hazování úkolů, žádná ale. Své veš keré podněty směřujte na Odbor ko munálního hospodářství, a pokud Vám nebude odpovězeno, pak přímo na mě. Věřím, že pokud si město bude řádně a čistě opečovávat své veřejné plochy a zeleň (cca 35 ha), pak ob čané města Kyjova přidají ruku k dílu a před svými domy si sem tam také uklidí. Těm, co to dělají již dnes, za to moc děkuji. Jsem plně přesvědčen, milí Kyjov jáci, že také oceníte nově otevřené informační místo v přízemí na radnici! Již nemusíte do 2. patra pro ověření pod pisu či zaplacení složenky, vše je nyní v místnosti, kde byla dříve matrika. Spokojenější chvíle v našem městě i na úřadě přeje František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Pozemkové úpravy strana 3 / V MŠ přibude třída strana 6 / YU basket kemp strana 14 Kyjovské noviny / září 2012 strana 1

2 Radnice Kyjovské letní slavnosti ve fotografiích Sobotní program se odehrával na náměstí a byl zaměřen multižánrově. Místo v něm našli jak děti, tak dospělí. Jarmark zdobil náměstí po celý víkend. Podle organizátorů prošlo 4 tisíce platících. Výstava Rulandských vín představila opět skvostná vína nejenom místních vinařů. Neděle bývá tradičně zaměřena folklorně. Dožínkový průvod prošel městem a před radnicí probíhal program během odpoledne. Místní, okresní a krajská chovatelská výstava je tradičně součástí Kyjovských letních slavností. Na fotografii mladí chovatelé spolu se starostou města a předsedou organizace. MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEL NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM Po příchodu do radnice klienty úřadu v Kyjově čeká nové kontaktní místo. V nové informační kanceláři bude možné vyřídit ty nejběžnější úkony, které jsou na úřadech vykonávány zaplatit poplatek či ověřit listinu. I samotná podatelna se tím přesunula do komfortnějších prostorů. Matrika je přestěhována poblíž klientského centra. strana 2 Kyjovské noviny / září 2012

3 ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍPAD ŘEŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE V KYJOVĚ Z neznámých důvodů někdo založil na okraji města černou skládku. Smutné na celém případu je, že během posledního půl roku měsíc od mě síce pomalu narůstá. Po důkladném šetření byl pachatel předvolán. Pokud v dané lhůtě na vlastní náklady místo nevyčistí, bude zahájeno správní ří zení s možným postihem až padesát tisíc korun. Nové pozemkové úpravy Zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům a následné jedno značné určení jejich uživatelů oče kává město Kyjov od provedení po zemkových úprav. Město může pozemkovou úpra vou vyřešit řadu majetkoprávních problémů pro své realizace, které mohou sloužit k rozvoji. Co se týká jednotlivých fyzických osob, jedná se o to, že v rámci pozemkové úpravy dokážeme identifikovat více než 90 % parcel a jejich vlastníků. Až dosud si totiž spousta lidí není vů bec jistá, zda jim pozemek náleží či nikoliv. Jsou například rodiny, které měly své předky někde v Americe, vysvětlila ředitelka Pozemkového úřadu v Hodoníně Milana Grauová. Pozemkové úpravy, které jsou hra zené ze státního rozpočtu, by mohly výrazně pomoci se stabilizací polních cest i následnou realizací protieroz ních a vodohospodářských opatření. V současné době mají obce na území bývalého okresu Hodonín zpra covány pozemkové úpravy v rozsahu přibližně 40 %. Jednou z prvních, která již zrealizovala různá opatření, a to za 30 milionů korun, byl Vlkoš u Kyjova, před dokončením jsou Ho vorany. V Šardicích díky pozemkovým úpravám vznikla protipovodňová stav ba. I město Kyjov má různé problé my, které pozemková úprava dokáže vyřešit. Zájemci se se svými dotazy mo hou obrátit na portál Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Hodo nín, konkrétně na tel nebo popř. na: Město Kyjov je úspěšné při získávání dotací Díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod byla v regionu Slovácka realizována v posledních letech celá řada zajímavých pro jektů. Některé z nich také přímo v Kyjově. Díky takto získaným prostředkům se podařila zrealizovat celá řada projektů. V Kyjově se například jed nalo o rozšíření informačního centra, výstavbu sportoviště v areálu ZŠ Dr. Joklíka, přestavbu zastaralého koupaliště v Bohuslavicích na bio top, zateplení školních budov nebo úpravy městského parku v Kyjově. Za pět let fungování regionál ního operačnímu programu jsme v Ky jově zrealizovali akce v celkové výši 145 milionů korun, na které jsme získali z EU 105 milionů korun. Zdravotnictví Z vlastních zdrojů jsme tak vynaložili 40 milionů korun, což je podle mne úspěch, poohlédl se zpět Lukl. V tomto období jsou ještě pláno vány dva projekty místní rozhlas a zateplení domu kultury. V následu jících letech jsou do nového progra movacího období připraveny napří klad realizace Komunitního centra v Bohuslavicích na bývalé faře, pří padně cyklostezky. V současné době debatujeme o tom, jak by měly být dotační pro gramy do budoucna nastaveny. Chtěli bychom, aby do sboru, který o přidě lení dotací rozhoduje, byli začleněni starostové, aby o nich nerozhodo vali pouze úředníci v Praze a před stavitelé kraje, uvedl starosta Ky jova František Lukl. PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LIDI v Africe nebo Indii je ak tivitou, do níž se řada kyjovských obyvatel zapojuje už 12 let díky OS Omega Plus. K pomoci se nyní připojují i senioři kyjovského Centra sociálních služeb. PARKOVÁNÍ ZA SMSKU Řidič, který chce odstavit své vozi dlo v Kyjově v zóně placeného parko vání a nemá drobné mince do parko vacího automatu, může použít mobilní telefon. Nová služba byla zprovozněna první prázdninový den. Stačí odeslat sms ve tvaru KY mezera a registrační značka vozidla na číslo Po ode slání bude odečtena částka 15 Kč za hodinové parkování, a to do všech par kovacích zón, kde je možno zakoupit par kovací lístek z parkovacího automatu. Pozvání na akci Hurá škola Město Kyjov ve spolupráci s Agen turou pro občany O.S. Krok, Cen trem sociálních služeb Kyjov, Cen trem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu Wej pořádá akci Hurá škola, pro nej menší i největší. Akce se uskuteční v rámci získání neinvestiční dotace za výhru v sou těži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu. Podnik se uskuteční v sobotu v před radnicí v Kyjově (při ne příznivém počasí ES MKS Kyjov). Během sobotního odpoledne mo hou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout v zábavné představení R. Ča naky a M. Podhradské Spievanko vo, v představení Divadelně šermířské společnosti Dračí Úsvit z Hodonína, od na Vás čeká malování na obličej, tvořivé dílny, nafukovací skluzavka a další. Všich ni jste srdečně zváni. Bližší informa ce najdete na VSTUP + ATRAKCE ZDARMA SPRÁVA MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ INFORMUJE Oznamujeme, že kancelář správy hřbitovů města Kyjova najdete znovu v budově smuteční síně u hřbitova na ulici Nětčická v Kyjově. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 do DROBNÉ RÁNY LZE ZALEPIT Především dětem po úrazech, které z nemocnic odchází se zaši tými drobnými rankami mohou vý razně pomoci novinky v oblasti uza vírání ran. Věnoval se jim praktický seminář pro lékaře a zdravotníky v Nemocnici Kyjov. Již dávno v historii řešili naši předci uzavírání ran, které prováděli tenkými střívky z jehňat. Dnes jsme někde úplně jinde. Používáme na zašití syntetické materiály a nově existuje i možnost zalepení kůže. Zalepení zabrání vniku bakterií a vý hodou je, že se to pak dá odloup nout jako stroupek. Pacient tak není postoupen traumatizaci kůže a jedná se tak vlastně o atraumatické zachá zení s ranou, uvedla přednášející Marie Musilová. Zalepení menších ran se provádí speciální fólií bez použití jehly a vpi chu, což ocení nejen děti, ale i ti, kteří nechtějí mít porušenou kůži. Kyjovské noviny / září 2012 strana 3

4 Informace ze schůzí Rady města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 61. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 25. června 2012 Rada města schválila: uzavření Smlouvy o poskytnutí do tace na nákup nového dopravního prostředku ve výši Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kyjov; celková cena auto mobilu činí Kč; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční do tace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce; a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši Kč; Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o mimořádnou finanční podporu pro JAZZKLUB KYJOV, o. s. na pořádání třinác tého ročníku CZ/SK HELLO JAZZ WEEKEND, který se konal července 2012 v celkové částce Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z kladného vý sledku hospodaření při pořádání předchozích kulturních akcí. 62. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 23. července 2012 Rada města schválila: zakoupení elektronického klavíru, který bude využíván při svateb ních obřadech a kulturních akcích pořádaných městem Kyjovem v prostorách radnice v hodnotě Sociální věci Z jednání orgánů města Kč, na obřady se klavír vždy pouze zapůjčoval a tento stav byl do budoucna nevyhovující; fi nanční prostředky budou poskyt nuty z kladného výsledku hospo daření při pořádání předchozích kulturních akcí. Rada města rozhodla: o vypsání výběrového řízení na pro vedení sanace svahů u hřbitova a komunikace v části Chrástka v Bohuslavicích; dne 13. června přišla velká bouře, která zničila kus hřbitovní zdi a komunikaci v Bohuslavicích, proto se radní shodli na vypsání VŘ a rychlém ře šení této situace; vypsání tohoto výběrového řízení je v souladu s protikorupční strategií města; o vydání Nařízení města č. 2/2012 Tržní řád, kterým se prodlužuje provozní doba restauračních za hrádek dle návrhu Komise pro podporu podnikání a legislativní ve znění: pátek a sobota ote Kyjovské Centrum služeb pro seniory se výrazně rozšíří Bývalý domov důchod ců v Kyjově dozná během nadcházejících měsíců ob rovských změn. Rozšíře ním stávajícího centra bude navýšena dosavadní kapacita pobytového zaří zení sociálních služeb ze současných 71 míst pro uživatele na 131 míst. No vých 60 lůžek bude pouze ve dvoulůžkových a jedno lůžkových pokojích, při čemž vždy dva pokoje budou mít sa mostatné sociální zařízení. Jako vů bec první zařízení v rámci regionu přinese tzv. odlehčovací službu. Je to služba, která má pomoci rodinám, starajícím se o nesoběstač ného člověka doma, ale přitom to nemůžou zvládnout nonstop. Bu deme proto tady mít pět lůžek, která tuto činnost umožní. Poptávka to hoto druhu tady byla vždycky, takže věřím, že po skončení stavby ji napl níme, doufá Jan Letocha, ředitel Centra služeb pro seniory. Komfort, který nový objekt seniorům nabídne, výrazně posouvá dosavadní služby směrem ke kvalitě. Jestliže mnozí diskutují o tom, jestli má komunitní plánování ně jaký smysl nebo ne, tak konkrétním výstupem je tato skvělá událost. V rámci sociální komise jsme dlouho přemýšleli o tom, jak posílit kapa citu právě v rámci domova důchodců. Máme tady bytový dům s pečovatel skou službou, nicméně tam ne mohou být senioři, kteří už o sebe nemohou pečovat. Děkuji proto zři zovateli a všem, kteří se podíleli na této idei a podílí se samotné reali zaci nových lůžek. Myslím si, že to hodně odlehčí regionu, který stárne, je přesvědčen starosta Kyjova Fran tišek Lukl. vřeno do hodin a neděle až čtvrtek do hodin s mož ností provozovat zahrádky celoroč ně. Radní se shodli na zvýšené kontrole veřejného pořádku Měst skou policií a v případě nega tivních dopadů bude rozhodnuto o návratu k původním časům. 63. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 30. července 2012 Rada města rozhodla: o ukončení smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně v Kyjově uzavřené s Miroslavem Seluckým, dohodou ke dni Od tohoto data se o veřejnou zeleň ve městě bude starat Odbor ko munálního hospodářství města Kyjova. Občané se mohou obra cet se svými podněty na vedou cího tohoto odboru Oldřicha Tala še, tel.: , mobilní telefon: nebo na e mail: Na jeden den se pobočka nevi domých v Kyjově proměnila v mas kérnu. Zrakově postižení se mohli detailně seznámit s originalitou vý šivek jednotlivých součástí kyjov ského mužského a ženského kroje. Folklór se pře náší i mezi naše lidi, mezi nevidomé. Uvědomili jsme si, že spousta lidí sly ší, že chodí krojo vaní a že kroje jsou nádherné, neboť kyjovský kroj je nejkrásnější, ale spousta nevido mých vůbec nemě la představu, jak ten kroj vlastně vy padá. Zastavit ně koho na ulici s tím, že si ho chce člověk osahat rukama, totiž nejde, sdělila Hana Vrtková, ředitelka Sjednocené organizace nevidomých a slabozra kých (SONS) v Kyjově. Prohlídka hmatem byla o to snazší, že se výkladu zhostila od bornice na kroje Jarmila Rybová z Ky Vlastivědné muzeum DRAHÝ JEŠTĚRE, MILÝ PETŘE BEZRUČI Kyjov, báseň Petra Bezruče, kterou se naše město pyšní a která se stala inspirací dalším umělcům, zná snad každý kyjovský rodák. 15. září vzpo meneme 145. výročí narození jejího autora. I když se Petr Bezruč podle svých vlastních slov Kyjovem jen kmitl, i nemá slunečné město proč nás vzpo mínat!, nebude na škodu si jeho po byt v Kyjově a vznik jmenované básně připomenout. Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Kyjově se nachází korespondence Petra Bezruče s prof. Ladislavem Dlou hým, v nichž vzpomíná na svůj pobyt v Kyjově. Právě ze svého čtyřdenního pobytu v Kyjově vytěžil Bezruč materiál pro svou báseň Kyjov. Podrobným roz borem básně, jejími překlady a poby tem Bezruče v Kyjově se zabývá práce prof. Ladislava Dlouhého Bezručův Ky jov. On byl rovněž iniciátorem vytvo ření pamětní desky Petru Bezručovi na domě, kde se v roce 1896 nacházela pošta, a uspořádání oslav k umělcovu 80. výročí narození. Kdo se bude chtít o osobnosti Pe tra Bezruče i o jeho pobytu v Kyjově do vědět víc, může si buď tuto útlou bro žurku přečíst, nebo ještě lépe zavítat ve dnech 10. září až 11. listopadu 2012 do výstavních prostor kyjov ského muzea, kde bude probíhat vý stava, kterou muzeum pořádá ve spo lupráci s Muzeem Prostějovska. Blanka Pokorná, Vlastivědné muzeum Kyjov Čtvrtek 13. září od HOVORY S OBČANY V BORŠOVĚ Setkání se uskuteční v restau račním zařízení Restaurace a penzion Boršov. Přijďte se zeptat vedení města na to, co Vás zajímá. Nevidomí a slabozrací se v Kyjově seznamovali s kroji jova, která detailně přiblížila každou součást výbavy ženského i muž ského kroje, jejich žehlení nebo zdo bení. Akce, kterou připravila SONS Ky jov, vzbudila velký zájem a tak pří tomní nevidomí, kteří přijeli nejen z regionu, ale i z Prahy či Bratislavy, kroje zkoumali hmatem a vyptávali se na nejrůznější podrobnosti. Dově děli se i zajímavosti z historie a na závěr se mohli do krojů také oblék nout. strana 4 Kyjovské noviny / září 2012

5 Rodinná poradna Kroku pomáhá řešit problémy Rodina je vzácný dar Občanské sdružení Krok se zamě řuje na práci s rodinami, na rekonst rukci rodinných vztahů, rodinnou te rapii. Zabývá se také partnerskými a výchovnými problémy. Rodinná po radna začala vznikat před několika roky. Při práci s rodinným systémem rozli šujeme primární rodinu, to je ta, do které jsme se narodili a současnou ro dinu, kterou jsme vytvořili. Je mezi nimi obrovský rozdíl. V té první jsme byli dí tětem a ta druhá je na nás závislá, neseme velkou zodpovědnost za to, co se s ní děje. A to proto, že je sou časně primární rodinou pro naše děti. Jako rodiče jsme zodpovědní za bez pečí dětí, za jejich zdravý vývoj a tím za jejich radost a štěstí. Od rodičů závisí, jak se děti naučí milovat, spolupracovat, respektovat, překonávat překážky, důvěřovat a taky myslet na své bezpečí, přijímat výzvy, jít za svým cílem. Je to obrovský úkol. Naštěstí u zakládání rodiny je láska, naděje a energie k budování nového, krásného. O něco horší je, že obvykle jsme vybaveni pouze zkušenostmi z primární rodiny a ty nemusí být vždy pozitivní. Také je dnes jiná doba. Ale ani jedna skutečnost by neměla být výmluvou ani omluvou, když jako rodiče děláme chyby. Život je něco mimořádného, to je to, co by děti měly prožívat. Mimořád ným zážitkům je také učí rodiče dívat se jak padá hvězda, smát se až k po pukání, bojovat za něco důležitého, slavit každý úspěch, přitulit se, aby bo lest polevila, cítit od rodičů bezpodmí nečné přijetí a lásku. Výchova je čest, výsada, která není dopřána každému. Ale může se také stát, že bude ode brána. Rodina je místo, kde všechno začíná. I když rodiče dělají chyby, patří k nim i dobré úmysly. Pokud se rodina nenaučí dělat věci jinak, bude opako vat pořád ty stejné chyby. Dobrá rada z rodinné poradny Kroku: Rodina tvoří vztahovou síť. Stejně jako každá jiná síť potřebuje někdy péči. Je mnoho možností, jak se k tomu postavit. Existuje také možnost podí vat se s lidmi na jejich vlastní vnitřní zdroje, možnosti volby a po moct jim uvěřit, že se mohou změnit, řekla psychoterapeutka Hana Čamlí ková. Dobrá rada ze Sociálně aktivizační služby Kroku pro rodiny s dětmi: Když vázne komunikace mezi Vámi rodiči, nejvíce na to doplácí Vaše děti. I ve chvílích krize či rozvodu nezapo mínejte na to, že po zbytek života zů stáváte pro Vaše děti matkou a otcem. Budete li se respektovat i v těchto těž kých chvílích, nabízíte dětem správný model toho, jak mohou v budoucnu řešit své vlastní problémy, říká Zu zana Hrbotická, vedoucí agentury. Dobrá rada ze Sociální poradny Kroku: Nezůstávejte se svými problémy sami, nebojte se využít zdroje ve svém okolí rodinu, přátele, odbornou po moc. Věci, které začnete řešit včas, mají lepší šanci na úspěch, uvedla Martina Chovancová, sociální pracov nice. Dobrá rada z Terapeutické komunity Krok: Zdraví a zdravá rodina mají spo lečné synonymum. Pokud ho máme, neuvědomujeme si v plné míře jeho hodnotu. Když ho ztratíme, může to být hodně namáhavé, získat jej nazpátek. Jak pro zdraví, tak pro rodinu stojí za to něco dělat každý den, je přesvěd čen Milan Čamlík, vedoucí terapeu tické komunity. Zajímalo nás od veřejnosti a našich klientů, co pro ně znamená rodina: Lidi, které mám ráda a na kterých mi záleží. Ráda se k nim vracím. Podpora, láska, místo, kde se cí tím v bezpečí. Na svoji rodinu jsem se načekal 33 let a jsem hrozně moc rád, že ji mám!!! Rodinu považuji za skupinu lidí na místě, kam se můžu vždycky vrátit. Lidi, ke kterým můžu mít vždycky důvěru a vždycky od nich můžu čekat kdykoli pomocnou ruku a radu. Rodina je pro mě hodnota. Svojí rodiny si hrozně moc vážím a jsem jí vděčný, co pro mě dělají. Hodně si vá žím té lásky, podpory a pochopení, které od nich dostávám. Taky upřím nost v rodině je důležitá. Rodina je pro mě synonymum pro slovo domov, i když jsem byl několi krát odstěhovaný, cítil jsem, že můj domov je právě u nich. Rodina je něco velmi cenného a vzácného, co se týče vyjádření mé hodnoty. Pro mě je to jistota, důvěra, láska, kterou nacházím v lidech, ve kte rých koluje stejná krev. A kdyby nebylo jich, tuze špatně by se mi žilo. Základ mého života. Pomáhá mi. Miluji svou rodinu. Svoji rodinu budu vždy bránit. Nebýt jí, tak jsem nikdy nezačal abstinovat. Rodina je má podpora v boji s mou závislostí. Jsem strašně šťastný, že jsem přes to všechno o ni nepřišel a že stojí při mně. Rodinná poradna Kroku funguje ve čtvrtky na Agentuře pro občany, Za Sta dionem 1358/25, Kyjov. Každý první čtvrtek v měsíci funguje Rodinná po radna bez objednávek od do Další čtvrtky dle objednávek. Info o Rodinné poradně Krok najdete na tel.: , , nebo na V Kroku věříme v potenciál rodiny, v její zdroje, její jedinečnost. Rodinná poradna Kroku je místo, kde pomá háme rodinám. Rodinná a zážitková te rapie posiluje rodinu a učí její členy zvlá dat překážky v jejich životě. Hana Čamlíková POSLEDNÍ ŠANCE CHOPIT SE ŠANCE BEZ BARIÉR Již rok a půl mohou lidé se zdra votním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Podařilo se zaměstnat 36 lidí se zdravotním han dicapem s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civi lizačními onemocněními nebo s je jich kombinací. Navíc jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kan celáři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Klienti získají in formace, kde nalézt vhodnou pra covní nabídku, jak oslovit zaměst navatele nebo jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problema tiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzulta cích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účast níků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvo řící skupinu 4 8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnava telé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslo vila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se tak k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultant ku. Projekt Šance bez bariér bude k dispozici jak klientům tak i zaměst navatelům do konce listopadu Jana Nekardová, pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín, tel SENIOŘI ÚSPĚŠNÍ NA TURNAJI V PÉTANQUE Uživatelé Centra služeb pro seniory Kyjov jako nováčci vyhráli krajské kolo turnaje v pétanque v Brně Medlánkách v Domově pro seniory Podpěrova. Na turnaj jeli 3 naši reprezentanti Metoděj Capita (71), Jiří Se verin (71) a František Kučera (80) v doprovodu dvou pracovnic v sociálních službách Simony Plaché a Aleny Švábkové. Tým jel v téměř totožném slo žení jako na květnový turnaj do S centra v Hodoníně. Naši sportovci hráli pétanque v Hodoníně poprvé a skončili na krásném 2. místě a při druhém vystoupení získali rovnou 1. místo. red Foto archiv centra Humanitární pomoc z Kyjova Do Lipníka nad Bečvou zamířila z Kyjova humanitár ní pomoc rodině s dvěma malými dětmi, která přišla o svůj domov a veškerý majetek i osobní věci po požáru rodinného domu. Pomocnou ruka nabídlo OS Omega Plus. O požáru rodin ného domu informovala ce lostátní televize. Reportáž vzbudila zájem dobrovolníků kyjovského občanského sdružení Omega Plus, které se roz hodlo vyslat nákladní auto s po mocí. Nachystali jsme oblečení pro děti a pro paní ložní prádlo, nádobí a další věci potřebné v domácnosti, uvedla dobrovolnice OS Omega Plus Marta Petrášová. Nezůstalo přitom jen u této po moci: Navázali jsme kontakt přes televizi s rodinou. Naši nabídku při jala za podpory Městského úřadu v Lipníku a tak jsme mohli odvézt skříně, válendy, ledničku, pračku, vy savač, lůžkoviny, ošacení, hračky, zkrátka vše, co tady máme a co opravdu rodině, která totálně vyho řela, pro začátek pomůže, doplnil Vladimír Výleta z OS Omega Plus. I tento případ je výzvou pro všech ny z Vás, kteří se v budoucnu bude te chtít zbavit staršího nábytku, lůž kovin či obnošeného šatstva, hra ček nebo kuchyňského vybavení. OS Omega Plus v Kyjově je připraveno Vámi přivezené věci uskladnit a ucho vat pro další potřebné. Kyjovské noviny / září 2012 strana 5

6 Děti, mládež a škola Divadlo s klapotem kopyt Malí kyjovští divadelníci strávili první prázdninový týden na kočovném divadelním turné, během kterého sehráli sedm úspěšných předsta vení na improvizovaném jevišti z upraveného koňského vozu. Hu dební pohádky (operky) Budulínek Karkulka O dvanácti měsíčkách, známé autorské dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř, zhlédly bezmála dvě tisí covky nadšených diváků na několika atraktivních místech mezi Kyjovem a Buchlovicemi. Klapot kopyt a vrzání dvou koň ských povozů se ozývaly kyjovskými ulicemi v ranních hodinách posled ního školního dne. Malí kyjovští herci nasedali na povozy přímo před školou a ještě s vysvědčením v ruce přejeli na kyjovské náměstí, kde pro běhlo první představení kočovného turné. Velký úspěch kyjovského před stavení nás povzbudil a provázel až do konce našeho kočování. Na představení v Lázních Leopol dov za námi přijely desítky příznivců z Kyjova a okolí a spo lečně s místními vy tvořili nezapomenu telnou atmosféru závěrečného před stavení. Malí i velcí účast níci si z divadelního turné přivezli desítky nevšedních zážitků a vytvořila se skvělá parta, která by chtěla v podobných pro jektech pokračovat i v budoucnu. Pavel Růžička, o.s. OPONA Ve školce přibude třída Město Kyjov reaguje na poža davky rodičů a od nového roku roz šíří počet míst v mateřských školách. Ke stávajícím třídám přibude jedna nová v MŠ Za Stadionem. Současných 16 tříd mateřských škol zřizovaných městem navště vuje celkem 381 dětí. Od nového školního roku je po zápisu připra veno nastoupit dalších 165 chlapců a děvčátek. Z důvodu velkého zájmu rodičů se navíc nově otevře další třída se začátkem roku Novou třídu má navštěvovat 19 dětí. Jedná se nejenom o napl nění naší vize, aby byla obec přátel ská rodině, ale jde také o to, že jsme dokázali pružně a rychle zareagovat především na potřeby rodičů, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle starosty není ve městě žád ných rodičů, kteří by museli neumís tění svého dítěte do MŠ řešit něja kým jiným náhradním způsobem. Máme samozřejmě vypracované de mografické srovnání, jak to bude vy padat v následujících letech. V tuto chvíli jsme na kulminačním vrcholu a postupně to bude klesat, nicméně pokud by se k nám přistěhovaly mladé rodiny, máme možnost otevřít ještě jednu třídu v rámci města Ky jova, doplnil starosta. V Kyjově mateřské školy pokrý vají vedle běžné potřeby rodičů také požadavky na umístění do třídy lo gopedické, do třídy pro zdravotně postižené děti nebo je možné dítě umístit do třídy s výukou nábožen ských prvků. Krist fest ovládl Kyjov Desítka lákavých akcí určených především pro děti a mládež. Tak vypadalo pozvání na Krist fest, který na celý týden ovládl město Kyjov. Soutěžilo se, sportovalo, konverzo valo v angličtině, ale také hovořilo o tom, jak se chovat fér. Aktivity celého týdne zaměřili organizátoři akce z Apoštolské církve na děti a mládež. V Kyjově tak pro běhly taneční workshopy, divadlo, kuličkiáda, šipky, výuka angličtiny a fotba lový camp. Vždycky jsme si našli čas na míčové hry, a to ne jenom fotbalové, protože chceme, aby se tady rozví jelo i přátelství a vztahy, uvedl hlavní organizátor Bohumil Cupal. Program se odehrával nejen vedle Sokolovny, ale po celém městě. Hry a soutěže tak probíhaly například na náměstí, u koupaliště, na městském stadionu nebo v parku. Součástí byly i bohoslužby pod širým nebem. Život ve skautském duchu si v tá boře poblíž Smraďavky u Buchlovic vyzkoušelo téměř padesát kluků a holek z Kyjova. Vlčata a Světlušky, jak si jednotlivé oddíly říkají, měly pestrý program během celého pobytu. Děti jsme se snažili učit hlavně samostatnosti. Šlo nám o to, aby se všichni dokázali postarat o sebe, Kyjovští skauti letos tábořili u Buchlovic a to pod dohledem starších rádců. Mladí skauti tak řezali dřevo nebo po máhali v kuchyni. Samozřejmě, že jsme střídali práci se zábavou, aby to děti měly půl na půl, jinak by je to nebavilo, vysvětlil zástupce vedou cího tábora Pavel Holeček. Tematicky se pobyt odehrával na motivy Pána prstenů. Děti putovaly krajinou, snažily se překonávat různé překážky a byly evidentně spokojeny: Líbí se mně, že tady děláme růz né soutěže a hrajeme hry. Taky se mi líbilo, že jsme třeba vařili čaj v lese, sdělila své dojmy Anna Bor kovcová, známá jako Motýlek. Mě zase bavila etapovka a pří prava dřeva. Hledali jsme ho nejprve v lese a pak jsme ho řezali, uvedl Václav Křemeček alias Slza. Intenzivních deset dnů v partě ka marádů bylo pro každého z účastníků nezapomenutelným zážitkem. Děti spaly ve stanech, jedly v polní ku chyni, vařily na táborových kamnech a hygiena se odehrávala jak jinak než v přírodě. strana 6 Kyjovské noviny / září 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU Naše společnost televize Znova uvádí nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU 1. díl Historie dílny Effeta 1992 1995 ředitel Bohuslav Jurásek V této době se v Effetě lidé s mentálním handicapem dělili

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS a Metodický pokyn Městské odborné rady prence hl. m. Prahy (MORP) a Městského sdružení hasičů

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více