9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy vín, ale před radnicí byly tentokrát k vidění i ukázky biketrialu. Více fotografií ze slav ností na další straně. Pod kopcem vznikne kruháč Dlouho očekávaná kruhová křižo vatka v Kyjově pod vlkošským kop cem už není jenom snem řidičů, kteří tudy projíždí. Problém s dopravou v tomto frekventovaném místě snad bude konečně vyřešen. Město Kyjov vede letitá jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic jako správcem této komunikace, s krajem i policií o tom, jak nejvhodněji reali zovat na výjezdu z Kyjova směrem k Vlkoši křižovatku. Důvod je zřejmý odlehčit frekventovanému místu, kterému se nevyhýbají kolize. Jednání byla komplikovaná, pro tože každý odborný zástupce dané instituce měl na věc jiný pohled. Na štěstí se nám podařilo zajistit kom promisní stanovisko, na kterém se shodli jak představitelé Policie ČR, tak představitelé ŘSD. Věřím proto, že ŘSD zařadí do svých investičních akcí aktuálně kruhovou křižovatku pod vlkošským kopcem, doufá sta rosta Kyjova František Lukl. Hlavní předností kruhové křižo vatky má být zrychlení dopravy a zá roveň zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Navíc má dojít k rekonstrukci Nerudovy třídy, aby obyvatelé, kteří tam bydlí, již nebyli zatěžováni hlukem. Předpokládaný rozpočet na reali zaci nové křižovatky se pohybuje řá dově kolem 15 milionů korun s tím, že investorem bude stát prostřednic tvím Ředitelství silnic a dálnic. Zvláštností celé stavby, o které dopravní inženýři nejvíce spekulo vali, bude její šikmé položení v kop ci. V České republice prý podle odborníků ale není ojedinělou záleži tostí, a tak zde řidiči údajně nebu dou mít problémy se strmým pro jížděním ani v zimních měsících. Náročná bude křižovatka především na údržbu. noviny 9/2012 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, léto s dobou dovolených je nená vratně fuč a pracovní aktivity se na nás valí z každého kouta. Alespoň v mém případě tomu tak je, a to jsem měl pouze 4 dny dovolené, avšak strá vené v překrásném moravském měs tě. Profesionální deformace mě nutí inspirovat se dobrými příklady z praxe toho či onoho města. V případě to hoto je to veřejná zeleň a péče o ni. Od doby, kdy město získalo stříbrnou medaili v evropské soutěži kvetoucích měst, uteklo již několik let, a musím přiznat, že je to vidět. Bohužel v tom negativním slova smyslu. Stromy ne udržované, záhony fádní nebo zaple velené, tráva přerostlá. Neplatí zde, a nemůžeme se vymlouvat, že nejsou peníze. V tomto případě hraje zá sadní roli lidský faktor a způsob pří stupu k péči o zeleň. Mrzí mě, že to, co dřív bylo normální že si občané udržovali záhony před svými domy sami dnes příliš neplatí. Na druhou stranu se není čemu divit a nic nikomu ne vyčítám, když to nezvládá ani samo město na viditelných veřejných plo chách v centru města. To skončilo! Udělali jsme zásadní a radikální krok ve vztahu k údržbě veřejné ze leně. Tyto všechny aktivity do bu doucna nebudou prováděny různými subjekty, ale bude je zajišťovat samo město, aby byla jednoznačná odpo vědnost, přímé řízení a bezprostřední kontrola. Žádné výmluvy, žádné pře hazování úkolů, žádná ale. Své veš keré podněty směřujte na Odbor ko munálního hospodářství, a pokud Vám nebude odpovězeno, pak přímo na mě. Věřím, že pokud si město bude řádně a čistě opečovávat své veřejné plochy a zeleň (cca 35 ha), pak ob čané města Kyjova přidají ruku k dílu a před svými domy si sem tam také uklidí. Těm, co to dělají již dnes, za to moc děkuji. Jsem plně přesvědčen, milí Kyjov jáci, že také oceníte nově otevřené informační místo v přízemí na radnici! Již nemusíte do 2. patra pro ověření pod pisu či zaplacení složenky, vše je nyní v místnosti, kde byla dříve matrika. Spokojenější chvíle v našem městě i na úřadě přeje František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Pozemkové úpravy strana 3 / V MŠ přibude třída strana 6 / YU basket kemp strana 14 Kyjovské noviny / září 2012 strana 1

2 Radnice Kyjovské letní slavnosti ve fotografiích Sobotní program se odehrával na náměstí a byl zaměřen multižánrově. Místo v něm našli jak děti, tak dospělí. Jarmark zdobil náměstí po celý víkend. Podle organizátorů prošlo 4 tisíce platících. Výstava Rulandských vín představila opět skvostná vína nejenom místních vinařů. Neděle bývá tradičně zaměřena folklorně. Dožínkový průvod prošel městem a před radnicí probíhal program během odpoledne. Místní, okresní a krajská chovatelská výstava je tradičně součástí Kyjovských letních slavností. Na fotografii mladí chovatelé spolu se starostou města a předsedou organizace. MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEL NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM Po příchodu do radnice klienty úřadu v Kyjově čeká nové kontaktní místo. V nové informační kanceláři bude možné vyřídit ty nejběžnější úkony, které jsou na úřadech vykonávány zaplatit poplatek či ověřit listinu. I samotná podatelna se tím přesunula do komfortnějších prostorů. Matrika je přestěhována poblíž klientského centra. strana 2 Kyjovské noviny / září 2012

3 ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍPAD ŘEŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE V KYJOVĚ Z neznámých důvodů někdo založil na okraji města černou skládku. Smutné na celém případu je, že během posledního půl roku měsíc od mě síce pomalu narůstá. Po důkladném šetření byl pachatel předvolán. Pokud v dané lhůtě na vlastní náklady místo nevyčistí, bude zahájeno správní ří zení s možným postihem až padesát tisíc korun. Nové pozemkové úpravy Zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům a následné jedno značné určení jejich uživatelů oče kává město Kyjov od provedení po zemkových úprav. Město může pozemkovou úpra vou vyřešit řadu majetkoprávních problémů pro své realizace, které mohou sloužit k rozvoji. Co se týká jednotlivých fyzických osob, jedná se o to, že v rámci pozemkové úpravy dokážeme identifikovat více než 90 % parcel a jejich vlastníků. Až dosud si totiž spousta lidí není vů bec jistá, zda jim pozemek náleží či nikoliv. Jsou například rodiny, které měly své předky někde v Americe, vysvětlila ředitelka Pozemkového úřadu v Hodoníně Milana Grauová. Pozemkové úpravy, které jsou hra zené ze státního rozpočtu, by mohly výrazně pomoci se stabilizací polních cest i následnou realizací protieroz ních a vodohospodářských opatření. V současné době mají obce na území bývalého okresu Hodonín zpra covány pozemkové úpravy v rozsahu přibližně 40 %. Jednou z prvních, která již zrealizovala různá opatření, a to za 30 milionů korun, byl Vlkoš u Kyjova, před dokončením jsou Ho vorany. V Šardicích díky pozemkovým úpravám vznikla protipovodňová stav ba. I město Kyjov má různé problé my, které pozemková úprava dokáže vyřešit. Zájemci se se svými dotazy mo hou obrátit na portál Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Hodo nín, konkrétně na tel nebo popř. na: Město Kyjov je úspěšné při získávání dotací Díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod byla v regionu Slovácka realizována v posledních letech celá řada zajímavých pro jektů. Některé z nich také přímo v Kyjově. Díky takto získaným prostředkům se podařila zrealizovat celá řada projektů. V Kyjově se například jed nalo o rozšíření informačního centra, výstavbu sportoviště v areálu ZŠ Dr. Joklíka, přestavbu zastaralého koupaliště v Bohuslavicích na bio top, zateplení školních budov nebo úpravy městského parku v Kyjově. Za pět let fungování regionál ního operačnímu programu jsme v Ky jově zrealizovali akce v celkové výši 145 milionů korun, na které jsme získali z EU 105 milionů korun. Zdravotnictví Z vlastních zdrojů jsme tak vynaložili 40 milionů korun, což je podle mne úspěch, poohlédl se zpět Lukl. V tomto období jsou ještě pláno vány dva projekty místní rozhlas a zateplení domu kultury. V následu jících letech jsou do nového progra movacího období připraveny napří klad realizace Komunitního centra v Bohuslavicích na bývalé faře, pří padně cyklostezky. V současné době debatujeme o tom, jak by měly být dotační pro gramy do budoucna nastaveny. Chtěli bychom, aby do sboru, který o přidě lení dotací rozhoduje, byli začleněni starostové, aby o nich nerozhodo vali pouze úředníci v Praze a před stavitelé kraje, uvedl starosta Ky jova František Lukl. PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LIDI v Africe nebo Indii je ak tivitou, do níž se řada kyjovských obyvatel zapojuje už 12 let díky OS Omega Plus. K pomoci se nyní připojují i senioři kyjovského Centra sociálních služeb. PARKOVÁNÍ ZA SMSKU Řidič, který chce odstavit své vozi dlo v Kyjově v zóně placeného parko vání a nemá drobné mince do parko vacího automatu, může použít mobilní telefon. Nová služba byla zprovozněna první prázdninový den. Stačí odeslat sms ve tvaru KY mezera a registrační značka vozidla na číslo Po ode slání bude odečtena částka 15 Kč za hodinové parkování, a to do všech par kovacích zón, kde je možno zakoupit par kovací lístek z parkovacího automatu. Pozvání na akci Hurá škola Město Kyjov ve spolupráci s Agen turou pro občany O.S. Krok, Cen trem sociálních služeb Kyjov, Cen trem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu Wej pořádá akci Hurá škola, pro nej menší i největší. Akce se uskuteční v rámci získání neinvestiční dotace za výhru v sou těži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu. Podnik se uskuteční v sobotu v před radnicí v Kyjově (při ne příznivém počasí ES MKS Kyjov). Během sobotního odpoledne mo hou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout v zábavné představení R. Ča naky a M. Podhradské Spievanko vo, v představení Divadelně šermířské společnosti Dračí Úsvit z Hodonína, od na Vás čeká malování na obličej, tvořivé dílny, nafukovací skluzavka a další. Všich ni jste srdečně zváni. Bližší informa ce najdete na VSTUP + ATRAKCE ZDARMA SPRÁVA MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ INFORMUJE Oznamujeme, že kancelář správy hřbitovů města Kyjova najdete znovu v budově smuteční síně u hřbitova na ulici Nětčická v Kyjově. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 do DROBNÉ RÁNY LZE ZALEPIT Především dětem po úrazech, které z nemocnic odchází se zaši tými drobnými rankami mohou vý razně pomoci novinky v oblasti uza vírání ran. Věnoval se jim praktický seminář pro lékaře a zdravotníky v Nemocnici Kyjov. Již dávno v historii řešili naši předci uzavírání ran, které prováděli tenkými střívky z jehňat. Dnes jsme někde úplně jinde. Používáme na zašití syntetické materiály a nově existuje i možnost zalepení kůže. Zalepení zabrání vniku bakterií a vý hodou je, že se to pak dá odloup nout jako stroupek. Pacient tak není postoupen traumatizaci kůže a jedná se tak vlastně o atraumatické zachá zení s ranou, uvedla přednášející Marie Musilová. Zalepení menších ran se provádí speciální fólií bez použití jehly a vpi chu, což ocení nejen děti, ale i ti, kteří nechtějí mít porušenou kůži. Kyjovské noviny / září 2012 strana 3

4 Informace ze schůzí Rady města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 61. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 25. června 2012 Rada města schválila: uzavření Smlouvy o poskytnutí do tace na nákup nového dopravního prostředku ve výši Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kyjov; celková cena auto mobilu činí Kč; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční do tace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce; a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši Kč; Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o mimořádnou finanční podporu pro JAZZKLUB KYJOV, o. s. na pořádání třinác tého ročníku CZ/SK HELLO JAZZ WEEKEND, který se konal července 2012 v celkové částce Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z kladného vý sledku hospodaření při pořádání předchozích kulturních akcí. 62. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 23. července 2012 Rada města schválila: zakoupení elektronického klavíru, který bude využíván při svateb ních obřadech a kulturních akcích pořádaných městem Kyjovem v prostorách radnice v hodnotě Sociální věci Z jednání orgánů města Kč, na obřady se klavír vždy pouze zapůjčoval a tento stav byl do budoucna nevyhovující; fi nanční prostředky budou poskyt nuty z kladného výsledku hospo daření při pořádání předchozích kulturních akcí. Rada města rozhodla: o vypsání výběrového řízení na pro vedení sanace svahů u hřbitova a komunikace v části Chrástka v Bohuslavicích; dne 13. června přišla velká bouře, která zničila kus hřbitovní zdi a komunikaci v Bohuslavicích, proto se radní shodli na vypsání VŘ a rychlém ře šení této situace; vypsání tohoto výběrového řízení je v souladu s protikorupční strategií města; o vydání Nařízení města č. 2/2012 Tržní řád, kterým se prodlužuje provozní doba restauračních za hrádek dle návrhu Komise pro podporu podnikání a legislativní ve znění: pátek a sobota ote Kyjovské Centrum služeb pro seniory se výrazně rozšíří Bývalý domov důchod ců v Kyjově dozná během nadcházejících měsíců ob rovských změn. Rozšíře ním stávajícího centra bude navýšena dosavadní kapacita pobytového zaří zení sociálních služeb ze současných 71 míst pro uživatele na 131 míst. No vých 60 lůžek bude pouze ve dvoulůžkových a jedno lůžkových pokojích, při čemž vždy dva pokoje budou mít sa mostatné sociální zařízení. Jako vů bec první zařízení v rámci regionu přinese tzv. odlehčovací službu. Je to služba, která má pomoci rodinám, starajícím se o nesoběstač ného člověka doma, ale přitom to nemůžou zvládnout nonstop. Bu deme proto tady mít pět lůžek, která tuto činnost umožní. Poptávka to hoto druhu tady byla vždycky, takže věřím, že po skončení stavby ji napl níme, doufá Jan Letocha, ředitel Centra služeb pro seniory. Komfort, který nový objekt seniorům nabídne, výrazně posouvá dosavadní služby směrem ke kvalitě. Jestliže mnozí diskutují o tom, jestli má komunitní plánování ně jaký smysl nebo ne, tak konkrétním výstupem je tato skvělá událost. V rámci sociální komise jsme dlouho přemýšleli o tom, jak posílit kapa citu právě v rámci domova důchodců. Máme tady bytový dům s pečovatel skou službou, nicméně tam ne mohou být senioři, kteří už o sebe nemohou pečovat. Děkuji proto zři zovateli a všem, kteří se podíleli na této idei a podílí se samotné reali zaci nových lůžek. Myslím si, že to hodně odlehčí regionu, který stárne, je přesvědčen starosta Kyjova Fran tišek Lukl. vřeno do hodin a neděle až čtvrtek do hodin s mož ností provozovat zahrádky celoroč ně. Radní se shodli na zvýšené kontrole veřejného pořádku Měst skou policií a v případě nega tivních dopadů bude rozhodnuto o návratu k původním časům. 63. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 30. července 2012 Rada města rozhodla: o ukončení smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně v Kyjově uzavřené s Miroslavem Seluckým, dohodou ke dni Od tohoto data se o veřejnou zeleň ve městě bude starat Odbor ko munálního hospodářství města Kyjova. Občané se mohou obra cet se svými podněty na vedou cího tohoto odboru Oldřicha Tala še, tel.: , mobilní telefon: nebo na e mail: Na jeden den se pobočka nevi domých v Kyjově proměnila v mas kérnu. Zrakově postižení se mohli detailně seznámit s originalitou vý šivek jednotlivých součástí kyjov ského mužského a ženského kroje. Folklór se pře náší i mezi naše lidi, mezi nevidomé. Uvědomili jsme si, že spousta lidí sly ší, že chodí krojo vaní a že kroje jsou nádherné, neboť kyjovský kroj je nejkrásnější, ale spousta nevido mých vůbec nemě la představu, jak ten kroj vlastně vy padá. Zastavit ně koho na ulici s tím, že si ho chce člověk osahat rukama, totiž nejde, sdělila Hana Vrtková, ředitelka Sjednocené organizace nevidomých a slabozra kých (SONS) v Kyjově. Prohlídka hmatem byla o to snazší, že se výkladu zhostila od bornice na kroje Jarmila Rybová z Ky Vlastivědné muzeum DRAHÝ JEŠTĚRE, MILÝ PETŘE BEZRUČI Kyjov, báseň Petra Bezruče, kterou se naše město pyšní a která se stala inspirací dalším umělcům, zná snad každý kyjovský rodák. 15. září vzpo meneme 145. výročí narození jejího autora. I když se Petr Bezruč podle svých vlastních slov Kyjovem jen kmitl, i nemá slunečné město proč nás vzpo mínat!, nebude na škodu si jeho po byt v Kyjově a vznik jmenované básně připomenout. Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Kyjově se nachází korespondence Petra Bezruče s prof. Ladislavem Dlou hým, v nichž vzpomíná na svůj pobyt v Kyjově. Právě ze svého čtyřdenního pobytu v Kyjově vytěžil Bezruč materiál pro svou báseň Kyjov. Podrobným roz borem básně, jejími překlady a poby tem Bezruče v Kyjově se zabývá práce prof. Ladislava Dlouhého Bezručův Ky jov. On byl rovněž iniciátorem vytvo ření pamětní desky Petru Bezručovi na domě, kde se v roce 1896 nacházela pošta, a uspořádání oslav k umělcovu 80. výročí narození. Kdo se bude chtít o osobnosti Pe tra Bezruče i o jeho pobytu v Kyjově do vědět víc, může si buď tuto útlou bro žurku přečíst, nebo ještě lépe zavítat ve dnech 10. září až 11. listopadu 2012 do výstavních prostor kyjov ského muzea, kde bude probíhat vý stava, kterou muzeum pořádá ve spo lupráci s Muzeem Prostějovska. Blanka Pokorná, Vlastivědné muzeum Kyjov Čtvrtek 13. září od HOVORY S OBČANY V BORŠOVĚ Setkání se uskuteční v restau račním zařízení Restaurace a penzion Boršov. Přijďte se zeptat vedení města na to, co Vás zajímá. Nevidomí a slabozrací se v Kyjově seznamovali s kroji jova, která detailně přiblížila každou součást výbavy ženského i muž ského kroje, jejich žehlení nebo zdo bení. Akce, kterou připravila SONS Ky jov, vzbudila velký zájem a tak pří tomní nevidomí, kteří přijeli nejen z regionu, ale i z Prahy či Bratislavy, kroje zkoumali hmatem a vyptávali se na nejrůznější podrobnosti. Dově děli se i zajímavosti z historie a na závěr se mohli do krojů také oblék nout. strana 4 Kyjovské noviny / září 2012

5 Rodinná poradna Kroku pomáhá řešit problémy Rodina je vzácný dar Občanské sdružení Krok se zamě řuje na práci s rodinami, na rekonst rukci rodinných vztahů, rodinnou te rapii. Zabývá se také partnerskými a výchovnými problémy. Rodinná po radna začala vznikat před několika roky. Při práci s rodinným systémem rozli šujeme primární rodinu, to je ta, do které jsme se narodili a současnou ro dinu, kterou jsme vytvořili. Je mezi nimi obrovský rozdíl. V té první jsme byli dí tětem a ta druhá je na nás závislá, neseme velkou zodpovědnost za to, co se s ní děje. A to proto, že je sou časně primární rodinou pro naše děti. Jako rodiče jsme zodpovědní za bez pečí dětí, za jejich zdravý vývoj a tím za jejich radost a štěstí. Od rodičů závisí, jak se děti naučí milovat, spolupracovat, respektovat, překonávat překážky, důvěřovat a taky myslet na své bezpečí, přijímat výzvy, jít za svým cílem. Je to obrovský úkol. Naštěstí u zakládání rodiny je láska, naděje a energie k budování nového, krásného. O něco horší je, že obvykle jsme vybaveni pouze zkušenostmi z primární rodiny a ty nemusí být vždy pozitivní. Také je dnes jiná doba. Ale ani jedna skutečnost by neměla být výmluvou ani omluvou, když jako rodiče děláme chyby. Život je něco mimořádného, to je to, co by děti měly prožívat. Mimořád ným zážitkům je také učí rodiče dívat se jak padá hvězda, smát se až k po pukání, bojovat za něco důležitého, slavit každý úspěch, přitulit se, aby bo lest polevila, cítit od rodičů bezpodmí nečné přijetí a lásku. Výchova je čest, výsada, která není dopřána každému. Ale může se také stát, že bude ode brána. Rodina je místo, kde všechno začíná. I když rodiče dělají chyby, patří k nim i dobré úmysly. Pokud se rodina nenaučí dělat věci jinak, bude opako vat pořád ty stejné chyby. Dobrá rada z rodinné poradny Kroku: Rodina tvoří vztahovou síť. Stejně jako každá jiná síť potřebuje někdy péči. Je mnoho možností, jak se k tomu postavit. Existuje také možnost podí vat se s lidmi na jejich vlastní vnitřní zdroje, možnosti volby a po moct jim uvěřit, že se mohou změnit, řekla psychoterapeutka Hana Čamlí ková. Dobrá rada ze Sociálně aktivizační služby Kroku pro rodiny s dětmi: Když vázne komunikace mezi Vámi rodiči, nejvíce na to doplácí Vaše děti. I ve chvílích krize či rozvodu nezapo mínejte na to, že po zbytek života zů stáváte pro Vaše děti matkou a otcem. Budete li se respektovat i v těchto těž kých chvílích, nabízíte dětem správný model toho, jak mohou v budoucnu řešit své vlastní problémy, říká Zu zana Hrbotická, vedoucí agentury. Dobrá rada ze Sociální poradny Kroku: Nezůstávejte se svými problémy sami, nebojte se využít zdroje ve svém okolí rodinu, přátele, odbornou po moc. Věci, které začnete řešit včas, mají lepší šanci na úspěch, uvedla Martina Chovancová, sociální pracov nice. Dobrá rada z Terapeutické komunity Krok: Zdraví a zdravá rodina mají spo lečné synonymum. Pokud ho máme, neuvědomujeme si v plné míře jeho hodnotu. Když ho ztratíme, může to být hodně namáhavé, získat jej nazpátek. Jak pro zdraví, tak pro rodinu stojí za to něco dělat každý den, je přesvěd čen Milan Čamlík, vedoucí terapeu tické komunity. Zajímalo nás od veřejnosti a našich klientů, co pro ně znamená rodina: Lidi, které mám ráda a na kterých mi záleží. Ráda se k nim vracím. Podpora, láska, místo, kde se cí tím v bezpečí. Na svoji rodinu jsem se načekal 33 let a jsem hrozně moc rád, že ji mám!!! Rodinu považuji za skupinu lidí na místě, kam se můžu vždycky vrátit. Lidi, ke kterým můžu mít vždycky důvěru a vždycky od nich můžu čekat kdykoli pomocnou ruku a radu. Rodina je pro mě hodnota. Svojí rodiny si hrozně moc vážím a jsem jí vděčný, co pro mě dělají. Hodně si vá žím té lásky, podpory a pochopení, které od nich dostávám. Taky upřím nost v rodině je důležitá. Rodina je pro mě synonymum pro slovo domov, i když jsem byl několi krát odstěhovaný, cítil jsem, že můj domov je právě u nich. Rodina je něco velmi cenného a vzácného, co se týče vyjádření mé hodnoty. Pro mě je to jistota, důvěra, láska, kterou nacházím v lidech, ve kte rých koluje stejná krev. A kdyby nebylo jich, tuze špatně by se mi žilo. Základ mého života. Pomáhá mi. Miluji svou rodinu. Svoji rodinu budu vždy bránit. Nebýt jí, tak jsem nikdy nezačal abstinovat. Rodina je má podpora v boji s mou závislostí. Jsem strašně šťastný, že jsem přes to všechno o ni nepřišel a že stojí při mně. Rodinná poradna Kroku funguje ve čtvrtky na Agentuře pro občany, Za Sta dionem 1358/25, Kyjov. Každý první čtvrtek v měsíci funguje Rodinná po radna bez objednávek od do Další čtvrtky dle objednávek. Info o Rodinné poradně Krok najdete na tel.: , , nebo na V Kroku věříme v potenciál rodiny, v její zdroje, její jedinečnost. Rodinná poradna Kroku je místo, kde pomá háme rodinám. Rodinná a zážitková te rapie posiluje rodinu a učí její členy zvlá dat překážky v jejich životě. Hana Čamlíková POSLEDNÍ ŠANCE CHOPIT SE ŠANCE BEZ BARIÉR Již rok a půl mohou lidé se zdra votním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Podařilo se zaměstnat 36 lidí se zdravotním han dicapem s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civi lizačními onemocněními nebo s je jich kombinací. Navíc jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kan celáři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Klienti získají in formace, kde nalézt vhodnou pra covní nabídku, jak oslovit zaměst navatele nebo jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problema tiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzulta cích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účast níků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvo řící skupinu 4 8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnava telé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslo vila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se tak k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultant ku. Projekt Šance bez bariér bude k dispozici jak klientům tak i zaměst navatelům do konce listopadu Jana Nekardová, pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín, tel SENIOŘI ÚSPĚŠNÍ NA TURNAJI V PÉTANQUE Uživatelé Centra služeb pro seniory Kyjov jako nováčci vyhráli krajské kolo turnaje v pétanque v Brně Medlánkách v Domově pro seniory Podpěrova. Na turnaj jeli 3 naši reprezentanti Metoděj Capita (71), Jiří Se verin (71) a František Kučera (80) v doprovodu dvou pracovnic v sociálních službách Simony Plaché a Aleny Švábkové. Tým jel v téměř totožném slo žení jako na květnový turnaj do S centra v Hodoníně. Naši sportovci hráli pétanque v Hodoníně poprvé a skončili na krásném 2. místě a při druhém vystoupení získali rovnou 1. místo. red Foto archiv centra Humanitární pomoc z Kyjova Do Lipníka nad Bečvou zamířila z Kyjova humanitár ní pomoc rodině s dvěma malými dětmi, která přišla o svůj domov a veškerý majetek i osobní věci po požáru rodinného domu. Pomocnou ruka nabídlo OS Omega Plus. O požáru rodin ného domu informovala ce lostátní televize. Reportáž vzbudila zájem dobrovolníků kyjovského občanského sdružení Omega Plus, které se roz hodlo vyslat nákladní auto s po mocí. Nachystali jsme oblečení pro děti a pro paní ložní prádlo, nádobí a další věci potřebné v domácnosti, uvedla dobrovolnice OS Omega Plus Marta Petrášová. Nezůstalo přitom jen u této po moci: Navázali jsme kontakt přes televizi s rodinou. Naši nabídku při jala za podpory Městského úřadu v Lipníku a tak jsme mohli odvézt skříně, válendy, ledničku, pračku, vy savač, lůžkoviny, ošacení, hračky, zkrátka vše, co tady máme a co opravdu rodině, která totálně vyho řela, pro začátek pomůže, doplnil Vladimír Výleta z OS Omega Plus. I tento případ je výzvou pro všech ny z Vás, kteří se v budoucnu bude te chtít zbavit staršího nábytku, lůž kovin či obnošeného šatstva, hra ček nebo kuchyňského vybavení. OS Omega Plus v Kyjově je připraveno Vámi přivezené věci uskladnit a ucho vat pro další potřebné. Kyjovské noviny / září 2012 strana 5

6 Děti, mládež a škola Divadlo s klapotem kopyt Malí kyjovští divadelníci strávili první prázdninový týden na kočovném divadelním turné, během kterého sehráli sedm úspěšných předsta vení na improvizovaném jevišti z upraveného koňského vozu. Hu dební pohádky (operky) Budulínek Karkulka O dvanácti měsíčkách, známé autorské dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř, zhlédly bezmála dvě tisí covky nadšených diváků na několika atraktivních místech mezi Kyjovem a Buchlovicemi. Klapot kopyt a vrzání dvou koň ských povozů se ozývaly kyjovskými ulicemi v ranních hodinách posled ního školního dne. Malí kyjovští herci nasedali na povozy přímo před školou a ještě s vysvědčením v ruce přejeli na kyjovské náměstí, kde pro běhlo první představení kočovného turné. Velký úspěch kyjovského před stavení nás povzbudil a provázel až do konce našeho kočování. Na představení v Lázních Leopol dov za námi přijely desítky příznivců z Kyjova a okolí a spo lečně s místními vy tvořili nezapomenu telnou atmosféru závěrečného před stavení. Malí i velcí účast níci si z divadelního turné přivezli desítky nevšedních zážitků a vytvořila se skvělá parta, která by chtěla v podobných pro jektech pokračovat i v budoucnu. Pavel Růžička, o.s. OPONA Ve školce přibude třída Město Kyjov reaguje na poža davky rodičů a od nového roku roz šíří počet míst v mateřských školách. Ke stávajícím třídám přibude jedna nová v MŠ Za Stadionem. Současných 16 tříd mateřských škol zřizovaných městem navště vuje celkem 381 dětí. Od nového školního roku je po zápisu připra veno nastoupit dalších 165 chlapců a děvčátek. Z důvodu velkého zájmu rodičů se navíc nově otevře další třída se začátkem roku Novou třídu má navštěvovat 19 dětí. Jedná se nejenom o napl nění naší vize, aby byla obec přátel ská rodině, ale jde také o to, že jsme dokázali pružně a rychle zareagovat především na potřeby rodičů, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle starosty není ve městě žád ných rodičů, kteří by museli neumís tění svého dítěte do MŠ řešit něja kým jiným náhradním způsobem. Máme samozřejmě vypracované de mografické srovnání, jak to bude vy padat v následujících letech. V tuto chvíli jsme na kulminačním vrcholu a postupně to bude klesat, nicméně pokud by se k nám přistěhovaly mladé rodiny, máme možnost otevřít ještě jednu třídu v rámci města Ky jova, doplnil starosta. V Kyjově mateřské školy pokrý vají vedle běžné potřeby rodičů také požadavky na umístění do třídy lo gopedické, do třídy pro zdravotně postižené děti nebo je možné dítě umístit do třídy s výukou nábožen ských prvků. Krist fest ovládl Kyjov Desítka lákavých akcí určených především pro děti a mládež. Tak vypadalo pozvání na Krist fest, který na celý týden ovládl město Kyjov. Soutěžilo se, sportovalo, konverzo valo v angličtině, ale také hovořilo o tom, jak se chovat fér. Aktivity celého týdne zaměřili organizátoři akce z Apoštolské církve na děti a mládež. V Kyjově tak pro běhly taneční workshopy, divadlo, kuličkiáda, šipky, výuka angličtiny a fotba lový camp. Vždycky jsme si našli čas na míčové hry, a to ne jenom fotbalové, protože chceme, aby se tady rozví jelo i přátelství a vztahy, uvedl hlavní organizátor Bohumil Cupal. Program se odehrával nejen vedle Sokolovny, ale po celém městě. Hry a soutěže tak probíhaly například na náměstí, u koupaliště, na městském stadionu nebo v parku. Součástí byly i bohoslužby pod širým nebem. Život ve skautském duchu si v tá boře poblíž Smraďavky u Buchlovic vyzkoušelo téměř padesát kluků a holek z Kyjova. Vlčata a Světlušky, jak si jednotlivé oddíly říkají, měly pestrý program během celého pobytu. Děti jsme se snažili učit hlavně samostatnosti. Šlo nám o to, aby se všichni dokázali postarat o sebe, Kyjovští skauti letos tábořili u Buchlovic a to pod dohledem starších rádců. Mladí skauti tak řezali dřevo nebo po máhali v kuchyni. Samozřejmě, že jsme střídali práci se zábavou, aby to děti měly půl na půl, jinak by je to nebavilo, vysvětlil zástupce vedou cího tábora Pavel Holeček. Tematicky se pobyt odehrával na motivy Pána prstenů. Děti putovaly krajinou, snažily se překonávat různé překážky a byly evidentně spokojeny: Líbí se mně, že tady děláme růz né soutěže a hrajeme hry. Taky se mi líbilo, že jsme třeba vařili čaj v lese, sdělila své dojmy Anna Bor kovcová, známá jako Motýlek. Mě zase bavila etapovka a pří prava dřeva. Hledali jsme ho nejprve v lese a pak jsme ho řezali, uvedl Václav Křemeček alias Slza. Intenzivních deset dnů v partě ka marádů bylo pro každého z účastníků nezapomenutelným zážitkem. Děti spaly ve stanech, jedly v polní ku chyni, vařily na táborových kamnech a hygiena se odehrávala jak jinak než v přírodě. strana 6 Kyjovské noviny / září 2012

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Monastýr v Hrubé Vrbce se proměnil v dětský tábor

Monastýr v Hrubé Vrbce se proměnil v dětský tábor HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 17. července 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 29 +

Více

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 9. října 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 41 + TV magazin

Více

Čtyřpruh mezi Otrokovicemi a Malenovicemi je konečně realitou

Čtyřpruh mezi Otrokovicemi a Malenovicemi je konečně realitou Měsíčník obyvatel města Otrokovice 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné Konec, nebo alespoň značné omezení nekonečných front mezi Otrokovicemi a Zlínem-Malenovicemi. Hlavní dopravní tepna

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Vánoční cukroví: kolik bude druhů?

Vánoční cukroví: kolik bude druhů? + TV magazín Úterý / 9. Prosince 2014 / Cena 18 Kč / Předplatné 17 Kč / Ročník IV. / číslo 50 Vánoční cukroví: kolik bude druhů? Dnes čtěte Starostou roku se stal Petr Zálešák z Nenkovic str.3 Více než

Více