9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy vín, ale před radnicí byly tentokrát k vidění i ukázky biketrialu. Více fotografií ze slav ností na další straně. Pod kopcem vznikne kruháč Dlouho očekávaná kruhová křižo vatka v Kyjově pod vlkošským kop cem už není jenom snem řidičů, kteří tudy projíždí. Problém s dopravou v tomto frekventovaném místě snad bude konečně vyřešen. Město Kyjov vede letitá jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic jako správcem této komunikace, s krajem i policií o tom, jak nejvhodněji reali zovat na výjezdu z Kyjova směrem k Vlkoši křižovatku. Důvod je zřejmý odlehčit frekventovanému místu, kterému se nevyhýbají kolize. Jednání byla komplikovaná, pro tože každý odborný zástupce dané instituce měl na věc jiný pohled. Na štěstí se nám podařilo zajistit kom promisní stanovisko, na kterém se shodli jak představitelé Policie ČR, tak představitelé ŘSD. Věřím proto, že ŘSD zařadí do svých investičních akcí aktuálně kruhovou křižovatku pod vlkošským kopcem, doufá sta rosta Kyjova František Lukl. Hlavní předností kruhové křižo vatky má být zrychlení dopravy a zá roveň zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Navíc má dojít k rekonstrukci Nerudovy třídy, aby obyvatelé, kteří tam bydlí, již nebyli zatěžováni hlukem. Předpokládaný rozpočet na reali zaci nové křižovatky se pohybuje řá dově kolem 15 milionů korun s tím, že investorem bude stát prostřednic tvím Ředitelství silnic a dálnic. Zvláštností celé stavby, o které dopravní inženýři nejvíce spekulo vali, bude její šikmé položení v kop ci. V České republice prý podle odborníků ale není ojedinělou záleži tostí, a tak zde řidiči údajně nebu dou mít problémy se strmým pro jížděním ani v zimních měsících. Náročná bude křižovatka především na údržbu. noviny 9/2012 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, léto s dobou dovolených je nená vratně fuč a pracovní aktivity se na nás valí z každého kouta. Alespoň v mém případě tomu tak je, a to jsem měl pouze 4 dny dovolené, avšak strá vené v překrásném moravském měs tě. Profesionální deformace mě nutí inspirovat se dobrými příklady z praxe toho či onoho města. V případě to hoto je to veřejná zeleň a péče o ni. Od doby, kdy město získalo stříbrnou medaili v evropské soutěži kvetoucích měst, uteklo již několik let, a musím přiznat, že je to vidět. Bohužel v tom negativním slova smyslu. Stromy ne udržované, záhony fádní nebo zaple velené, tráva přerostlá. Neplatí zde, a nemůžeme se vymlouvat, že nejsou peníze. V tomto případě hraje zá sadní roli lidský faktor a způsob pří stupu k péči o zeleň. Mrzí mě, že to, co dřív bylo normální že si občané udržovali záhony před svými domy sami dnes příliš neplatí. Na druhou stranu se není čemu divit a nic nikomu ne vyčítám, když to nezvládá ani samo město na viditelných veřejných plo chách v centru města. To skončilo! Udělali jsme zásadní a radikální krok ve vztahu k údržbě veřejné ze leně. Tyto všechny aktivity do bu doucna nebudou prováděny různými subjekty, ale bude je zajišťovat samo město, aby byla jednoznačná odpo vědnost, přímé řízení a bezprostřední kontrola. Žádné výmluvy, žádné pře hazování úkolů, žádná ale. Své veš keré podněty směřujte na Odbor ko munálního hospodářství, a pokud Vám nebude odpovězeno, pak přímo na mě. Věřím, že pokud si město bude řádně a čistě opečovávat své veřejné plochy a zeleň (cca 35 ha), pak ob čané města Kyjova přidají ruku k dílu a před svými domy si sem tam také uklidí. Těm, co to dělají již dnes, za to moc děkuji. Jsem plně přesvědčen, milí Kyjov jáci, že také oceníte nově otevřené informační místo v přízemí na radnici! Již nemusíte do 2. patra pro ověření pod pisu či zaplacení složenky, vše je nyní v místnosti, kde byla dříve matrika. Spokojenější chvíle v našem městě i na úřadě přeje František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Pozemkové úpravy strana 3 / V MŠ přibude třída strana 6 / YU basket kemp strana 14 Kyjovské noviny / září 2012 strana 1

2 Radnice Kyjovské letní slavnosti ve fotografiích Sobotní program se odehrával na náměstí a byl zaměřen multižánrově. Místo v něm našli jak děti, tak dospělí. Jarmark zdobil náměstí po celý víkend. Podle organizátorů prošlo 4 tisíce platících. Výstava Rulandských vín představila opět skvostná vína nejenom místních vinařů. Neděle bývá tradičně zaměřena folklorně. Dožínkový průvod prošel městem a před radnicí probíhal program během odpoledne. Místní, okresní a krajská chovatelská výstava je tradičně součástí Kyjovských letních slavností. Na fotografii mladí chovatelé spolu se starostou města a předsedou organizace. MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEL NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM Po příchodu do radnice klienty úřadu v Kyjově čeká nové kontaktní místo. V nové informační kanceláři bude možné vyřídit ty nejběžnější úkony, které jsou na úřadech vykonávány zaplatit poplatek či ověřit listinu. I samotná podatelna se tím přesunula do komfortnějších prostorů. Matrika je přestěhována poblíž klientského centra. strana 2 Kyjovské noviny / září 2012

3 ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍPAD ŘEŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE V KYJOVĚ Z neznámých důvodů někdo založil na okraji města černou skládku. Smutné na celém případu je, že během posledního půl roku měsíc od mě síce pomalu narůstá. Po důkladném šetření byl pachatel předvolán. Pokud v dané lhůtě na vlastní náklady místo nevyčistí, bude zahájeno správní ří zení s možným postihem až padesát tisíc korun. Nové pozemkové úpravy Zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům a následné jedno značné určení jejich uživatelů oče kává město Kyjov od provedení po zemkových úprav. Město může pozemkovou úpra vou vyřešit řadu majetkoprávních problémů pro své realizace, které mohou sloužit k rozvoji. Co se týká jednotlivých fyzických osob, jedná se o to, že v rámci pozemkové úpravy dokážeme identifikovat více než 90 % parcel a jejich vlastníků. Až dosud si totiž spousta lidí není vů bec jistá, zda jim pozemek náleží či nikoliv. Jsou například rodiny, které měly své předky někde v Americe, vysvětlila ředitelka Pozemkového úřadu v Hodoníně Milana Grauová. Pozemkové úpravy, které jsou hra zené ze státního rozpočtu, by mohly výrazně pomoci se stabilizací polních cest i následnou realizací protieroz ních a vodohospodářských opatření. V současné době mají obce na území bývalého okresu Hodonín zpra covány pozemkové úpravy v rozsahu přibližně 40 %. Jednou z prvních, která již zrealizovala různá opatření, a to za 30 milionů korun, byl Vlkoš u Kyjova, před dokončením jsou Ho vorany. V Šardicích díky pozemkovým úpravám vznikla protipovodňová stav ba. I město Kyjov má různé problé my, které pozemková úprava dokáže vyřešit. Zájemci se se svými dotazy mo hou obrátit na portál Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Hodo nín, konkrétně na tel nebo popř. na: Město Kyjov je úspěšné při získávání dotací Díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod byla v regionu Slovácka realizována v posledních letech celá řada zajímavých pro jektů. Některé z nich také přímo v Kyjově. Díky takto získaným prostředkům se podařila zrealizovat celá řada projektů. V Kyjově se například jed nalo o rozšíření informačního centra, výstavbu sportoviště v areálu ZŠ Dr. Joklíka, přestavbu zastaralého koupaliště v Bohuslavicích na bio top, zateplení školních budov nebo úpravy městského parku v Kyjově. Za pět let fungování regionál ního operačnímu programu jsme v Ky jově zrealizovali akce v celkové výši 145 milionů korun, na které jsme získali z EU 105 milionů korun. Zdravotnictví Z vlastních zdrojů jsme tak vynaložili 40 milionů korun, což je podle mne úspěch, poohlédl se zpět Lukl. V tomto období jsou ještě pláno vány dva projekty místní rozhlas a zateplení domu kultury. V následu jících letech jsou do nového progra movacího období připraveny napří klad realizace Komunitního centra v Bohuslavicích na bývalé faře, pří padně cyklostezky. V současné době debatujeme o tom, jak by měly být dotační pro gramy do budoucna nastaveny. Chtěli bychom, aby do sboru, který o přidě lení dotací rozhoduje, byli začleněni starostové, aby o nich nerozhodo vali pouze úředníci v Praze a před stavitelé kraje, uvedl starosta Ky jova František Lukl. PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LIDI v Africe nebo Indii je ak tivitou, do níž se řada kyjovských obyvatel zapojuje už 12 let díky OS Omega Plus. K pomoci se nyní připojují i senioři kyjovského Centra sociálních služeb. PARKOVÁNÍ ZA SMSKU Řidič, který chce odstavit své vozi dlo v Kyjově v zóně placeného parko vání a nemá drobné mince do parko vacího automatu, může použít mobilní telefon. Nová služba byla zprovozněna první prázdninový den. Stačí odeslat sms ve tvaru KY mezera a registrační značka vozidla na číslo Po ode slání bude odečtena částka 15 Kč za hodinové parkování, a to do všech par kovacích zón, kde je možno zakoupit par kovací lístek z parkovacího automatu. Pozvání na akci Hurá škola Město Kyjov ve spolupráci s Agen turou pro občany O.S. Krok, Cen trem sociálních služeb Kyjov, Cen trem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu Wej pořádá akci Hurá škola, pro nej menší i největší. Akce se uskuteční v rámci získání neinvestiční dotace za výhru v sou těži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu. Podnik se uskuteční v sobotu v před radnicí v Kyjově (při ne příznivém počasí ES MKS Kyjov). Během sobotního odpoledne mo hou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout v zábavné představení R. Ča naky a M. Podhradské Spievanko vo, v představení Divadelně šermířské společnosti Dračí Úsvit z Hodonína, od na Vás čeká malování na obličej, tvořivé dílny, nafukovací skluzavka a další. Všich ni jste srdečně zváni. Bližší informa ce najdete na VSTUP + ATRAKCE ZDARMA SPRÁVA MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ INFORMUJE Oznamujeme, že kancelář správy hřbitovů města Kyjova najdete znovu v budově smuteční síně u hřbitova na ulici Nětčická v Kyjově. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 do DROBNÉ RÁNY LZE ZALEPIT Především dětem po úrazech, které z nemocnic odchází se zaši tými drobnými rankami mohou vý razně pomoci novinky v oblasti uza vírání ran. Věnoval se jim praktický seminář pro lékaře a zdravotníky v Nemocnici Kyjov. Již dávno v historii řešili naši předci uzavírání ran, které prováděli tenkými střívky z jehňat. Dnes jsme někde úplně jinde. Používáme na zašití syntetické materiály a nově existuje i možnost zalepení kůže. Zalepení zabrání vniku bakterií a vý hodou je, že se to pak dá odloup nout jako stroupek. Pacient tak není postoupen traumatizaci kůže a jedná se tak vlastně o atraumatické zachá zení s ranou, uvedla přednášející Marie Musilová. Zalepení menších ran se provádí speciální fólií bez použití jehly a vpi chu, což ocení nejen děti, ale i ti, kteří nechtějí mít porušenou kůži. Kyjovské noviny / září 2012 strana 3

4 Informace ze schůzí Rady města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 61. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 25. června 2012 Rada města schválila: uzavření Smlouvy o poskytnutí do tace na nákup nového dopravního prostředku ve výši Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kyjov; celková cena auto mobilu činí Kč; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční finanční do tace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce; a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši Kč; Rada města rozhodla: o vyhovění žádosti o mimořádnou finanční podporu pro JAZZKLUB KYJOV, o. s. na pořádání třinác tého ročníku CZ/SK HELLO JAZZ WEEKEND, který se konal července 2012 v celkové částce Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty z kladného vý sledku hospodaření při pořádání předchozích kulturních akcí. 62. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 23. července 2012 Rada města schválila: zakoupení elektronického klavíru, který bude využíván při svateb ních obřadech a kulturních akcích pořádaných městem Kyjovem v prostorách radnice v hodnotě Sociální věci Z jednání orgánů města Kč, na obřady se klavír vždy pouze zapůjčoval a tento stav byl do budoucna nevyhovující; fi nanční prostředky budou poskyt nuty z kladného výsledku hospo daření při pořádání předchozích kulturních akcí. Rada města rozhodla: o vypsání výběrového řízení na pro vedení sanace svahů u hřbitova a komunikace v části Chrástka v Bohuslavicích; dne 13. června přišla velká bouře, která zničila kus hřbitovní zdi a komunikaci v Bohuslavicích, proto se radní shodli na vypsání VŘ a rychlém ře šení této situace; vypsání tohoto výběrového řízení je v souladu s protikorupční strategií města; o vydání Nařízení města č. 2/2012 Tržní řád, kterým se prodlužuje provozní doba restauračních za hrádek dle návrhu Komise pro podporu podnikání a legislativní ve znění: pátek a sobota ote Kyjovské Centrum služeb pro seniory se výrazně rozšíří Bývalý domov důchod ců v Kyjově dozná během nadcházejících měsíců ob rovských změn. Rozšíře ním stávajícího centra bude navýšena dosavadní kapacita pobytového zaří zení sociálních služeb ze současných 71 míst pro uživatele na 131 míst. No vých 60 lůžek bude pouze ve dvoulůžkových a jedno lůžkových pokojích, při čemž vždy dva pokoje budou mít sa mostatné sociální zařízení. Jako vů bec první zařízení v rámci regionu přinese tzv. odlehčovací službu. Je to služba, která má pomoci rodinám, starajícím se o nesoběstač ného člověka doma, ale přitom to nemůžou zvládnout nonstop. Bu deme proto tady mít pět lůžek, která tuto činnost umožní. Poptávka to hoto druhu tady byla vždycky, takže věřím, že po skončení stavby ji napl níme, doufá Jan Letocha, ředitel Centra služeb pro seniory. Komfort, který nový objekt seniorům nabídne, výrazně posouvá dosavadní služby směrem ke kvalitě. Jestliže mnozí diskutují o tom, jestli má komunitní plánování ně jaký smysl nebo ne, tak konkrétním výstupem je tato skvělá událost. V rámci sociální komise jsme dlouho přemýšleli o tom, jak posílit kapa citu právě v rámci domova důchodců. Máme tady bytový dům s pečovatel skou službou, nicméně tam ne mohou být senioři, kteří už o sebe nemohou pečovat. Děkuji proto zři zovateli a všem, kteří se podíleli na této idei a podílí se samotné reali zaci nových lůžek. Myslím si, že to hodně odlehčí regionu, který stárne, je přesvědčen starosta Kyjova Fran tišek Lukl. vřeno do hodin a neděle až čtvrtek do hodin s mož ností provozovat zahrádky celoroč ně. Radní se shodli na zvýšené kontrole veřejného pořádku Měst skou policií a v případě nega tivních dopadů bude rozhodnuto o návratu k původním časům. 63. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 30. července 2012 Rada města rozhodla: o ukončení smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně v Kyjově uzavřené s Miroslavem Seluckým, dohodou ke dni Od tohoto data se o veřejnou zeleň ve městě bude starat Odbor ko munálního hospodářství města Kyjova. Občané se mohou obra cet se svými podněty na vedou cího tohoto odboru Oldřicha Tala še, tel.: , mobilní telefon: nebo na e mail: Na jeden den se pobočka nevi domých v Kyjově proměnila v mas kérnu. Zrakově postižení se mohli detailně seznámit s originalitou vý šivek jednotlivých součástí kyjov ského mužského a ženského kroje. Folklór se pře náší i mezi naše lidi, mezi nevidomé. Uvědomili jsme si, že spousta lidí sly ší, že chodí krojo vaní a že kroje jsou nádherné, neboť kyjovský kroj je nejkrásnější, ale spousta nevido mých vůbec nemě la představu, jak ten kroj vlastně vy padá. Zastavit ně koho na ulici s tím, že si ho chce člověk osahat rukama, totiž nejde, sdělila Hana Vrtková, ředitelka Sjednocené organizace nevidomých a slabozra kých (SONS) v Kyjově. Prohlídka hmatem byla o to snazší, že se výkladu zhostila od bornice na kroje Jarmila Rybová z Ky Vlastivědné muzeum DRAHÝ JEŠTĚRE, MILÝ PETŘE BEZRUČI Kyjov, báseň Petra Bezruče, kterou se naše město pyšní a která se stala inspirací dalším umělcům, zná snad každý kyjovský rodák. 15. září vzpo meneme 145. výročí narození jejího autora. I když se Petr Bezruč podle svých vlastních slov Kyjovem jen kmitl, i nemá slunečné město proč nás vzpo mínat!, nebude na škodu si jeho po byt v Kyjově a vznik jmenované básně připomenout. Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Kyjově se nachází korespondence Petra Bezruče s prof. Ladislavem Dlou hým, v nichž vzpomíná na svůj pobyt v Kyjově. Právě ze svého čtyřdenního pobytu v Kyjově vytěžil Bezruč materiál pro svou báseň Kyjov. Podrobným roz borem básně, jejími překlady a poby tem Bezruče v Kyjově se zabývá práce prof. Ladislava Dlouhého Bezručův Ky jov. On byl rovněž iniciátorem vytvo ření pamětní desky Petru Bezručovi na domě, kde se v roce 1896 nacházela pošta, a uspořádání oslav k umělcovu 80. výročí narození. Kdo se bude chtít o osobnosti Pe tra Bezruče i o jeho pobytu v Kyjově do vědět víc, může si buď tuto útlou bro žurku přečíst, nebo ještě lépe zavítat ve dnech 10. září až 11. listopadu 2012 do výstavních prostor kyjov ského muzea, kde bude probíhat vý stava, kterou muzeum pořádá ve spo lupráci s Muzeem Prostějovska. Blanka Pokorná, Vlastivědné muzeum Kyjov Čtvrtek 13. září od HOVORY S OBČANY V BORŠOVĚ Setkání se uskuteční v restau račním zařízení Restaurace a penzion Boršov. Přijďte se zeptat vedení města na to, co Vás zajímá. Nevidomí a slabozrací se v Kyjově seznamovali s kroji jova, která detailně přiblížila každou součást výbavy ženského i muž ského kroje, jejich žehlení nebo zdo bení. Akce, kterou připravila SONS Ky jov, vzbudila velký zájem a tak pří tomní nevidomí, kteří přijeli nejen z regionu, ale i z Prahy či Bratislavy, kroje zkoumali hmatem a vyptávali se na nejrůznější podrobnosti. Dově děli se i zajímavosti z historie a na závěr se mohli do krojů také oblék nout. strana 4 Kyjovské noviny / září 2012

5 Rodinná poradna Kroku pomáhá řešit problémy Rodina je vzácný dar Občanské sdružení Krok se zamě řuje na práci s rodinami, na rekonst rukci rodinných vztahů, rodinnou te rapii. Zabývá se také partnerskými a výchovnými problémy. Rodinná po radna začala vznikat před několika roky. Při práci s rodinným systémem rozli šujeme primární rodinu, to je ta, do které jsme se narodili a současnou ro dinu, kterou jsme vytvořili. Je mezi nimi obrovský rozdíl. V té první jsme byli dí tětem a ta druhá je na nás závislá, neseme velkou zodpovědnost za to, co se s ní děje. A to proto, že je sou časně primární rodinou pro naše děti. Jako rodiče jsme zodpovědní za bez pečí dětí, za jejich zdravý vývoj a tím za jejich radost a štěstí. Od rodičů závisí, jak se děti naučí milovat, spolupracovat, respektovat, překonávat překážky, důvěřovat a taky myslet na své bezpečí, přijímat výzvy, jít za svým cílem. Je to obrovský úkol. Naštěstí u zakládání rodiny je láska, naděje a energie k budování nového, krásného. O něco horší je, že obvykle jsme vybaveni pouze zkušenostmi z primární rodiny a ty nemusí být vždy pozitivní. Také je dnes jiná doba. Ale ani jedna skutečnost by neměla být výmluvou ani omluvou, když jako rodiče děláme chyby. Život je něco mimořádného, to je to, co by děti měly prožívat. Mimořád ným zážitkům je také učí rodiče dívat se jak padá hvězda, smát se až k po pukání, bojovat za něco důležitého, slavit každý úspěch, přitulit se, aby bo lest polevila, cítit od rodičů bezpodmí nečné přijetí a lásku. Výchova je čest, výsada, která není dopřána každému. Ale může se také stát, že bude ode brána. Rodina je místo, kde všechno začíná. I když rodiče dělají chyby, patří k nim i dobré úmysly. Pokud se rodina nenaučí dělat věci jinak, bude opako vat pořád ty stejné chyby. Dobrá rada z rodinné poradny Kroku: Rodina tvoří vztahovou síť. Stejně jako každá jiná síť potřebuje někdy péči. Je mnoho možností, jak se k tomu postavit. Existuje také možnost podí vat se s lidmi na jejich vlastní vnitřní zdroje, možnosti volby a po moct jim uvěřit, že se mohou změnit, řekla psychoterapeutka Hana Čamlí ková. Dobrá rada ze Sociálně aktivizační služby Kroku pro rodiny s dětmi: Když vázne komunikace mezi Vámi rodiči, nejvíce na to doplácí Vaše děti. I ve chvílích krize či rozvodu nezapo mínejte na to, že po zbytek života zů stáváte pro Vaše děti matkou a otcem. Budete li se respektovat i v těchto těž kých chvílích, nabízíte dětem správný model toho, jak mohou v budoucnu řešit své vlastní problémy, říká Zu zana Hrbotická, vedoucí agentury. Dobrá rada ze Sociální poradny Kroku: Nezůstávejte se svými problémy sami, nebojte se využít zdroje ve svém okolí rodinu, přátele, odbornou po moc. Věci, které začnete řešit včas, mají lepší šanci na úspěch, uvedla Martina Chovancová, sociální pracov nice. Dobrá rada z Terapeutické komunity Krok: Zdraví a zdravá rodina mají spo lečné synonymum. Pokud ho máme, neuvědomujeme si v plné míře jeho hodnotu. Když ho ztratíme, může to být hodně namáhavé, získat jej nazpátek. Jak pro zdraví, tak pro rodinu stojí za to něco dělat každý den, je přesvěd čen Milan Čamlík, vedoucí terapeu tické komunity. Zajímalo nás od veřejnosti a našich klientů, co pro ně znamená rodina: Lidi, které mám ráda a na kterých mi záleží. Ráda se k nim vracím. Podpora, láska, místo, kde se cí tím v bezpečí. Na svoji rodinu jsem se načekal 33 let a jsem hrozně moc rád, že ji mám!!! Rodinu považuji za skupinu lidí na místě, kam se můžu vždycky vrátit. Lidi, ke kterým můžu mít vždycky důvěru a vždycky od nich můžu čekat kdykoli pomocnou ruku a radu. Rodina je pro mě hodnota. Svojí rodiny si hrozně moc vážím a jsem jí vděčný, co pro mě dělají. Hodně si vá žím té lásky, podpory a pochopení, které od nich dostávám. Taky upřím nost v rodině je důležitá. Rodina je pro mě synonymum pro slovo domov, i když jsem byl několi krát odstěhovaný, cítil jsem, že můj domov je právě u nich. Rodina je něco velmi cenného a vzácného, co se týče vyjádření mé hodnoty. Pro mě je to jistota, důvěra, láska, kterou nacházím v lidech, ve kte rých koluje stejná krev. A kdyby nebylo jich, tuze špatně by se mi žilo. Základ mého života. Pomáhá mi. Miluji svou rodinu. Svoji rodinu budu vždy bránit. Nebýt jí, tak jsem nikdy nezačal abstinovat. Rodina je má podpora v boji s mou závislostí. Jsem strašně šťastný, že jsem přes to všechno o ni nepřišel a že stojí při mně. Rodinná poradna Kroku funguje ve čtvrtky na Agentuře pro občany, Za Sta dionem 1358/25, Kyjov. Každý první čtvrtek v měsíci funguje Rodinná po radna bez objednávek od do Další čtvrtky dle objednávek. Info o Rodinné poradně Krok najdete na tel.: , , nebo na V Kroku věříme v potenciál rodiny, v její zdroje, její jedinečnost. Rodinná poradna Kroku je místo, kde pomá háme rodinám. Rodinná a zážitková te rapie posiluje rodinu a učí její členy zvlá dat překážky v jejich životě. Hana Čamlíková POSLEDNÍ ŠANCE CHOPIT SE ŠANCE BEZ BARIÉR Již rok a půl mohou lidé se zdra votním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Podařilo se zaměstnat 36 lidí se zdravotním han dicapem s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civi lizačními onemocněními nebo s je jich kombinací. Navíc jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kan celáři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Klienti získají in formace, kde nalézt vhodnou pra covní nabídku, jak oslovit zaměst navatele nebo jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problema tiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzulta cích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účast níků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvo řící skupinu 4 8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnava telé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslo vila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se tak k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultant ku. Projekt Šance bez bariér bude k dispozici jak klientům tak i zaměst navatelům do konce listopadu Jana Nekardová, pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín, tel SENIOŘI ÚSPĚŠNÍ NA TURNAJI V PÉTANQUE Uživatelé Centra služeb pro seniory Kyjov jako nováčci vyhráli krajské kolo turnaje v pétanque v Brně Medlánkách v Domově pro seniory Podpěrova. Na turnaj jeli 3 naši reprezentanti Metoděj Capita (71), Jiří Se verin (71) a František Kučera (80) v doprovodu dvou pracovnic v sociálních službách Simony Plaché a Aleny Švábkové. Tým jel v téměř totožném slo žení jako na květnový turnaj do S centra v Hodoníně. Naši sportovci hráli pétanque v Hodoníně poprvé a skončili na krásném 2. místě a při druhém vystoupení získali rovnou 1. místo. red Foto archiv centra Humanitární pomoc z Kyjova Do Lipníka nad Bečvou zamířila z Kyjova humanitár ní pomoc rodině s dvěma malými dětmi, která přišla o svůj domov a veškerý majetek i osobní věci po požáru rodinného domu. Pomocnou ruka nabídlo OS Omega Plus. O požáru rodin ného domu informovala ce lostátní televize. Reportáž vzbudila zájem dobrovolníků kyjovského občanského sdružení Omega Plus, které se roz hodlo vyslat nákladní auto s po mocí. Nachystali jsme oblečení pro děti a pro paní ložní prádlo, nádobí a další věci potřebné v domácnosti, uvedla dobrovolnice OS Omega Plus Marta Petrášová. Nezůstalo přitom jen u této po moci: Navázali jsme kontakt přes televizi s rodinou. Naši nabídku při jala za podpory Městského úřadu v Lipníku a tak jsme mohli odvézt skříně, válendy, ledničku, pračku, vy savač, lůžkoviny, ošacení, hračky, zkrátka vše, co tady máme a co opravdu rodině, která totálně vyho řela, pro začátek pomůže, doplnil Vladimír Výleta z OS Omega Plus. I tento případ je výzvou pro všech ny z Vás, kteří se v budoucnu bude te chtít zbavit staršího nábytku, lůž kovin či obnošeného šatstva, hra ček nebo kuchyňského vybavení. OS Omega Plus v Kyjově je připraveno Vámi přivezené věci uskladnit a ucho vat pro další potřebné. Kyjovské noviny / září 2012 strana 5

6 Děti, mládež a škola Divadlo s klapotem kopyt Malí kyjovští divadelníci strávili první prázdninový týden na kočovném divadelním turné, během kterého sehráli sedm úspěšných předsta vení na improvizovaném jevišti z upraveného koňského vozu. Hu dební pohádky (operky) Budulínek Karkulka O dvanácti měsíčkách, známé autorské dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř, zhlédly bezmála dvě tisí covky nadšených diváků na několika atraktivních místech mezi Kyjovem a Buchlovicemi. Klapot kopyt a vrzání dvou koň ských povozů se ozývaly kyjovskými ulicemi v ranních hodinách posled ního školního dne. Malí kyjovští herci nasedali na povozy přímo před školou a ještě s vysvědčením v ruce přejeli na kyjovské náměstí, kde pro běhlo první představení kočovného turné. Velký úspěch kyjovského před stavení nás povzbudil a provázel až do konce našeho kočování. Na představení v Lázních Leopol dov za námi přijely desítky příznivců z Kyjova a okolí a spo lečně s místními vy tvořili nezapomenu telnou atmosféru závěrečného před stavení. Malí i velcí účast níci si z divadelního turné přivezli desítky nevšedních zážitků a vytvořila se skvělá parta, která by chtěla v podobných pro jektech pokračovat i v budoucnu. Pavel Růžička, o.s. OPONA Ve školce přibude třída Město Kyjov reaguje na poža davky rodičů a od nového roku roz šíří počet míst v mateřských školách. Ke stávajícím třídám přibude jedna nová v MŠ Za Stadionem. Současných 16 tříd mateřských škol zřizovaných městem navště vuje celkem 381 dětí. Od nového školního roku je po zápisu připra veno nastoupit dalších 165 chlapců a děvčátek. Z důvodu velkého zájmu rodičů se navíc nově otevře další třída se začátkem roku Novou třídu má navštěvovat 19 dětí. Jedná se nejenom o napl nění naší vize, aby byla obec přátel ská rodině, ale jde také o to, že jsme dokázali pružně a rychle zareagovat především na potřeby rodičů, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Podle starosty není ve městě žád ných rodičů, kteří by museli neumís tění svého dítěte do MŠ řešit něja kým jiným náhradním způsobem. Máme samozřejmě vypracované de mografické srovnání, jak to bude vy padat v následujících letech. V tuto chvíli jsme na kulminačním vrcholu a postupně to bude klesat, nicméně pokud by se k nám přistěhovaly mladé rodiny, máme možnost otevřít ještě jednu třídu v rámci města Ky jova, doplnil starosta. V Kyjově mateřské školy pokrý vají vedle běžné potřeby rodičů také požadavky na umístění do třídy lo gopedické, do třídy pro zdravotně postižené děti nebo je možné dítě umístit do třídy s výukou nábožen ských prvků. Krist fest ovládl Kyjov Desítka lákavých akcí určených především pro děti a mládež. Tak vypadalo pozvání na Krist fest, který na celý týden ovládl město Kyjov. Soutěžilo se, sportovalo, konverzo valo v angličtině, ale také hovořilo o tom, jak se chovat fér. Aktivity celého týdne zaměřili organizátoři akce z Apoštolské církve na děti a mládež. V Kyjově tak pro běhly taneční workshopy, divadlo, kuličkiáda, šipky, výuka angličtiny a fotba lový camp. Vždycky jsme si našli čas na míčové hry, a to ne jenom fotbalové, protože chceme, aby se tady rozví jelo i přátelství a vztahy, uvedl hlavní organizátor Bohumil Cupal. Program se odehrával nejen vedle Sokolovny, ale po celém městě. Hry a soutěže tak probíhaly například na náměstí, u koupaliště, na městském stadionu nebo v parku. Součástí byly i bohoslužby pod širým nebem. Život ve skautském duchu si v tá boře poblíž Smraďavky u Buchlovic vyzkoušelo téměř padesát kluků a holek z Kyjova. Vlčata a Světlušky, jak si jednotlivé oddíly říkají, měly pestrý program během celého pobytu. Děti jsme se snažili učit hlavně samostatnosti. Šlo nám o to, aby se všichni dokázali postarat o sebe, Kyjovští skauti letos tábořili u Buchlovic a to pod dohledem starších rádců. Mladí skauti tak řezali dřevo nebo po máhali v kuchyni. Samozřejmě, že jsme střídali práci se zábavou, aby to děti měly půl na půl, jinak by je to nebavilo, vysvětlil zástupce vedou cího tábora Pavel Holeček. Tematicky se pobyt odehrával na motivy Pána prstenů. Děti putovaly krajinou, snažily se překonávat různé překážky a byly evidentně spokojeny: Líbí se mně, že tady děláme růz né soutěže a hrajeme hry. Taky se mi líbilo, že jsme třeba vařili čaj v lese, sdělila své dojmy Anna Bor kovcová, známá jako Motýlek. Mě zase bavila etapovka a pří prava dřeva. Hledali jsme ho nejprve v lese a pak jsme ho řezali, uvedl Václav Křemeček alias Slza. Intenzivních deset dnů v partě ka marádů bylo pro každého z účastníků nezapomenutelným zážitkem. Děti spaly ve stanech, jedly v polní ku chyni, vařily na táborových kamnech a hygiena se odehrávala jak jinak než v přírodě. strana 6 Kyjovské noviny / září 2012

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Společnost Kimex Group

Společnost Kimex Group Společnost Kimex Group oslavila 20 let svého působení na českém trhu Již dvacátý rok úspěšného fungování velkolepě oslavila společnost Kimex Group. Přímo v areálu sídla firmy v Paskově se 11. listopadu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více