Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice"

Transkript

1 Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví

2 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o. Němčina v poštovnictví, finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012

3 Publikace vznikla v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vydání: první, 2012 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou i obsahovou stránku textů odpovídají autoři. Mgr. Zuzana Šafránková, Mgr. Kateřina Špilháčková Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o.

4 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD CÍLE VÝUKY PŘEDMĚTU, METODY EFEKTIVNÍHO SAMOSTUDIA Cíle výuky předmětu Metody efektivního samostudia Stručný výčet zásad (samo)studia ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA V LOGISTICE A FINANČNICTVÍ GRUNDWORTSCHATZ IN LOGISTIK UND POSTWESEN Finančnictví a pošta Finanz und Postwesen Rozhovor u přepážky na poště Am Postschalter Poštovní formuláře Postformulare Slovíčka Vokabeln Úkoly Doprava a přeprava Verkehr und Transport Rozhovor v cestovní kanceláři Dialog im Reisebüro Rozhovor o objednávce Dialog über Bestellung Objednávka Die Bestellung/der Auftrag Slovíčka Vokabeln Mezinárodní zkratky Internationale Abkürzungen Úkoly ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE NA POŠTĚ A V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI HÖFLICHE REDEWENDUNGEN AUF DER POST UND IM TRANSPORTBÜRO Na poště Auf der Post Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden V dopravní kanceláři Im Transportbüro Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Úkoly (pro pošťáky i speditéry)... 27

5 4 OBCHODNÍ DOPISY V NĚMECKÉM JAZYCE GESCHÄFTSBRIEFE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE Vnější forma obchodního dopisu Die äußere Form des Geschäftsbriefes Základní pojmy Grundbegriffe Oft benutzte Abkürzungen. Často používané zkratky Nejčastější druhy obchodních dopisů Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe Poptávka Anfrage Nabídka Angebot Žádost o místo Stellenbewerbung LOGISTICKÉ SLUŽBY LOGISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN Logistika Logistik Doplňte do mezer výrazy z tabulky In die Lücken ergänzt die Begriffe aus der Tabelle Doplňte tabulku Ergänzt die Tabelle Doplň věty slovíčky z tabulky Ergänzt die Sätze mit Wörtern aus der Tabelle Tvořte věty. Bildet Sätze Přiřaďte. Ordnet zu DRUHY DOPRAVY A PŘEPRAVY VERKEHR UND TRANSPORTARTEN Doplňte české názvy dopravy Ergänzt die Transportarten auf Tschechisch Přiřaďte. Ordnet zu Silniční doprava Straßenverkehr Přečtěte si text a doplňte Lest den Text und ergänzt Doplňte názvy do bublin Ergänzt Bennenungen in die Blasen Poruchy a nehody. Pannen und Unfälle Železniční doprava Schienenverkehr Na nádraží Am Bahnhof Typy vagónů Beispiele für Güterwagen Spojte české a německé výrazy Verbindet deutsche und tschechische Ausdrücke Řekněte německy Sagt auf Deutsch... 47

6 6.4.5 K tučně vytištěným výrazům tvořte antonyma. Zu den fett gedruckten Ausdrücken bildet Antonyme Domácí úkol Hausaufgabe Letecká doprava Luftverkehr Práce s textem. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky za textem. Textarbeit. Lest den folgenden Text uns beantwortet die Fragen unter dem Text Na letišti Auf dem Flughafen Řekněte německy Sagt auf Deutsch Odpovězte Antwortet Lodní doprava Schifffahrt Pojem Lodní doprava Der Begriff Schifffahrt PLÁNOVÁNÍ DOPRAVNÍCH TRAS PLANUNG DER VERKEHRSTRECKEN Základní údaje při plánování Grundangaben bei der Planung Jak se zeptáte na tyto údaje? Wie fragt ihr nach diesen Angaben? Typy obalů pokuste se je nakreslit. Verpackungsarten.Versucht sie zu zeichnen V dopravní kanceláři Im Transportbüro Tvořte podobné rozhovory Bildet weitere Gespräche Slovíčka. Vokabeln DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Vysvětlete výše uvedené výrazy a uveďte příklady, kdy se dají tyto služby využít. Erklärt oben genannte Begriffe und gebt Beispiele, wann man diese Dienstleistungen benutzt PODÁNÍ DROBNÝCH ZÁSILEK KLEINE SENDUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Rozhovor Dialog PŘEPRAVA PENĚZ GELDTRANSFER Základní slovní zásoba Grundwortschatz Rozhovor Dialog... 61

7 11 PŘEPRAVA ROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ TRANSPORT ÜBERMÄßIGER FRACHTGUT Základní údaje Grundangaben Doplňte rozměry a spojte Ergänzt Maßen und verbindet Realizace přepravy Realisation des Transports ORIENTACE V PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ORIENTIERUNG IN GELDDIENSTLEISTUNGEN Základní slovní zásoba Grundwortschatz Spojte německé a české výrazy. Verbindet deutsche und tschechische Ausdrücke Domácí úkol Hausaufgabe DOKUMENTACE A FINANCE V OBLASTI LOGISTIKY A POŠTOVNICTVÍ DOKUMENTATION UND FINANZEN IM BEREICH DER LOGISTIK UND DES POSTWESENS Doplnění slovní zásoby Wortschatzergänzung Opakování Wiederholung ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ SEZNAM OBRÁZKŮ... 72

8 ÚVOD V těchto studijních materiálech a pracovních textech se zaměřujeme na odborný německý jazyk ve sféře finančnictví, poštovnictví a logistiky. Budeme se s jejich pomocí snažit vést vás přijatelnou formou k osvojení si základní slovní zásoby daného oboru, zdvořilostních frází a hlavně aplikace veškerých teoretických znalostí do praxe. V mnoha modelových situacích si vyzkoušíte např. jednání s kolegou či klientem na pracovišti, vyřízení objednávky určité služby či zboží apod. v německém jazyce. K podpoření tvrzení, proč je dobré právě odborný německý jazyk ovládat, uveďme několik důvodů: Německé a rakouské firmy jsou velmi aktivní ve středoevropském prostoru a němečtí manažeři vyžadují v pracovním styku znalost němčiny. Dále také většina českých exportně orientovaných firem obchoduje s německy mluvícími zeměmi, přičemž komunikace v ideálním případě probíhá v němčině. Použití třetího jazyka (tedy např. angličtiny) je v obchodním jednání sice časté, ale může vést k mnoha nepřesnostem a omylům. Znalosti německého jazyka samozřejmě také zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce. Specialisté se znalostí němčiny, ale také zahraniční studenti a vědci nacházejí mnoho zajímavých vzdělávacích i pracovních příležitostí v rámci EVROPSKÉ UNIE. 7

9 1 CÍLE VÝUKY PŘEDMĚTU, METODY EFEKTIVNÍHO SAMOSTUDIA 1.1 Cíle výuky předmětu Hlavním cílem a úkolem kurzu je praktický nácvik komunikačních cvičení ve specifických profesních situacích, které vás mohou potkat během práce v poštovnictví, finančnictví, logistice a dopravě. Mezi dílčí cíle pak patří předat vám - studentům odbornou slovní zásobu a fráze a vzbudit ve vás zájem o další prohlubování nabytých znalostí a dovedností formou samostudia. 1.2 Metody efektivního samostudia Na konci každého učebního bloku vám bude zadán tzv. korespondenční úkol, na jehož zpracování budete mít určité časové období. Na tomto úkolu budete pracovat samostatně či v určených skupinách a budete mít k dispozici veškeré studijní materiály, se kterými jste pracovali v hodinách kurzu. Během celého kurzu byste měli využívat mnohé metody samostudia. Samostudium je proces sebevzdělávání, který probíhá bez přímé interakce s učitelem, lektorem, instruktorem, konzultantem (viz interakce lektor - posluchač). Řídícím činitelem je sám učící se subjekt (dospělý člověk), který při studiu používá různé metody a pomůcky. Samostudium je komplexní edukační proces, který má za cíl osvojit si a upevnit soustavu trvalých vědomostí, dovedností či návyků. Efektivnost samostudia je podmíněna tím, zda učící se má jednoznačně ujasněny cíle, schopnost sebehodnocení, schopnost a možnost porovnávat své studijní výsledky se studijními cíli, zda má schopnost sebemotivace, zda má k dispozici vhodné studijní opory, zda má možnost konzultace a poradenství. Ideální je řízené samostudium prováděné formou distančního vzdělávání, které splňuje všechny výše uvedené podmínky efektivnosti. Ta je podmíněna také dodržováním určitých 8

10 zásad řízení a regulace samostudia, mezi které patří odpovědnost, soustavnost, koncentrace, individuálnost a systémovost Stručný výčet zásad (samo)studia 1. Rozvržení úkolu na kratší etapy dosažitelné dílčí cíle 2. Chuť k učení co nás baví, děláme rádi a daří se nám 3. Plánování látky na příští den ukončeme tak každodenní studium 4. Sebedůvěra je třeba ji neustále pěstovat 5. Svědomitost, pořádek v umístění pracovních pomůcek 6. Využití veškerého času určeného pro studium snažme se nemyslet na nepříjemnosti 7. Účelné plánování přestávek při únavě změňme činnost 8. Dostatek spánku 9. Samostatné a aktivní myšlení 10. Důsledné opakování 1 PALÁN, PhDr., Ph.D., Zdeněk. Samostudium. Andragogický slovník [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

11 2 ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA V LOGISTICE A FINANČNICTVÍ GRUNDWORTSCHATZ IN LOGISTIK UND POSTWESEN Cíl kapitoly: Osvojit si základní slovní zásobu svého oboru a aplikovat ji do vět, následně pak dokázat vést dialog se správným užitím nabytých vědomostí. Čas potřebný k samostudiu: 5 hodin 2.1 Finančnictví a pošta Finanz und Postwesen Rozhovor u přepážky na poště Am Postschalter Guten Tag! Ich möchte gerne ein Paket aufgeben. o Sie müssen zuerst eine Paketkarte ausfüllen. Wo sind die Paketkarten? o Die finden Sie vorne im Ständer. Ach, ja. Danke. Haben Sie einen Kugelschreiber? o Bitte. Kommen Sie zurecht? Hier müssen Sie die Empfänger-Adresse und hier den Absender schreiben. Den Empfänger schreiben Sie in Blockschrift. Alles klar. o So. Hier ist die Paketkarte. Danke. Oh, da haben Sie die Postleitzahl vergessen. o Entschuldigung Macht nichts! Jetzt ist alles in Ordnung. Soll es als Schnellpaket oder normal sein? o Ganz normal. So, das macht 850 Gramm. Sie zahlen 7, 50 Euro. o Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen Poštovní formuláře Postformulare 1. die Paketkarte podací lístek k balíku Dieses Formular benutzt man, wenn man ein Paket schicken will. Tento formulář se používá, když chceme poslat balík. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: 10

12 die Adresse des Absenders adresa odosílatele die Adresse des Empfängers adresa příjemce Der Postbeamte schreibt das Gewicht des Pakets und gibt den Poststempel Poštovní úředník napíše hmotnost balíku dá poštovní razítko. 2. der Einlieferungsschein podací lístek Dieses Formular benutzt man dann, wenn man einen Einschreibebrief schicken will. Tento formulář se používá, když chceme poslat doporučený dopis. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: die Adresse des Absenders - adresa odosílatele die Adresse des Empfängers - adresa příjemce der Preis - cena Der Postbeamte schreibt das Gewicht der Postsendung. Poštovní úředník napíše hmotnost zásilky. die Art der Postsendung druh zásilky die Postgebühr poštovní poplatek 3. die Postanweisungen pošt. poukázky Diese Formulare benutzt man, wenn man Geld schicken will. Tyto formuláře se používají, když chceme poslat peníze. Auf diesem Formular füllt sich aus: Na tomto formuláři se vyplňuje: der Betrag (die Summe) nummerisch / in Ziffern částka (suma) čísly der Betrag (die Summe) wörtlich / in Wort částka (suma) slovy die Adresse des Empfängers adresa příjemce die Bank des Empfängers banka příjemce die Kontonummer des Empfängers číslo účtu příjemce die Adresse des Absenders adresa odesílatele der Poststempel des Postamts razítko poštovního úřadu die Unterschrift des Postamts podpis poštovního úřadu Slovíčka Vokabeln abrechnen vyúčtovat die Abrechnung vyúčtování der Abschnitt des Paketscheins ústřižek z pošt. poukázky (balíkové) abstempeln orazítkovat 11

13 der Adressat adresát, příjemce die Anfrage poptávka das Angebot nabídka die Anrede oslovení auf/geben podat der Aufkleber nálepka die Ausfahrt výjezd aus/füllen vyplnit die Bank banka das Bankwesen bankovnictví bargeldloser Zahlungsverkehr bezhotovostní platební styk beiderseitig oboustranný die Bestätigung potvrzení die Bestellung objednávka der Betreff věc (uř. dopisy) der Brief dopis der Briefkasten poštovní schránka die Briefmarke dopisní známka der Briefumschlag dopisní obálka das Konto ist gedeckt účet je krytý der Dauerauftrag trvalý příkaz der verrechnete Betrag účtovaná částka die gesetzliche Kündigungsfrist zákonná výpovědní lhůta die Gewährleistung von Krediten poskytování úvěrů die Zinsen gutschreiben připsat úroky die Dienstleistung služba ein Bankkonto anlegen založit bankovní konto ein Konto eröffnen otevřít účet einen Kredit aufnehmen vzít si úvěr der Einlieferungsschein Podací lístek der Einschreibebrief doporučený dopis der Empfänger příjemce etwas auf ein Konto buchen připsat něco na konto die Expressseundung expresní zásilka der Fälligkeitstag den splatnosti die Flugpost letecká pošta das Formular, -e formulář, tiskovina frankieren frankovat / vyplatit Gedldumtauschen vyměnit peníze die Geheimzahl PIN Geld umwechseln směnit peníze Geld vom Konto abheben vyzvednout peníze z účtu 12

14 Geld wechseln, umwechseln směnit peníze der Glückwunsch blahopřání das Guthaben pohledávka die Hausnummer číslo domu in Blockschrift schreiben napsat hůlkovým písmem das Konto účet, konto der Kontoauszug výpis z účtu der Kredit úvěr die Kreditkarte kreditní karta die Mahnung upomínka das Päckchen balíček das Paket balík die Paketannahme příjem balíků die Paketausgabe výdej balíků die Paketkarte podací lístek k balíku per Einschreiben doporučeně die Post pošta das Postamt poštovní úřad die Postbank poštovní banka der/die Postbeamte, -en poštovní úředník, úřednice das Postfach přihrádka na dopisy die Postgebühr poštovní poplatek die Postkarte korespondenční lístek die Postleitzahl (PLZ) PSČ die Postsendung poštovní zásilka der Postschalter poštovní přepážka die Postsparkasse poštovní spořitelna der Poststempel poštovní razítko der Postwagen poštovní vůz der Postzug poštovní vlak der Preis cena Reiseschecks einlösen proplatit šeky die Rohrpost potrubní pošta das Scheckbuch šeková knížka die Spareinlage vklad der Telegramm telegram überweisen převést / poslat peníze na účet die Überweisung převod die Unterschrift podpis versenden rozesílat die Vorwahl, -en předvolba der Wechsel směnka 13

15 der Wechselkurs směnný kurz die Wechselstube směnárna die Wertpapiere cenné papíry die Zinsen úroky der Zoll clo die Zollabfertigung celní odbavení die Zollerklärung celní prohlášení zollfrei beze cla die Zollkontrolle celní kontrola zollpflichtig podroben clu der Zug vlak zurecht/kommen poradit si, zvládnout Úkoly a) Povinný domácí úkol: Připravte na příští prezenční výuku dva kvízy pro své spolužáky, ve kterých se projeví (ne)znalost slovní zásoby z této kapitoly. Forma, zpracování i hodnocení je na vás. b) Nepovinný korespondenční úkol: Napište (s využitím slovní zásoby této kapitoly) svému německému kamarádovi vlastní zážitek z pošty v rozsahu slov. Můžete v něm vystupovat jako klient nebo jako úředník. Použijte záznamový arch pro korespondenční úkol na následující straně. Je ale nutno uvést: o Kdy a kde se to stalo o Popsat konkrétní situaci (v minulém čase v perfektu nebo v préteritu.!!!zachovat jeden čas!!! kromě sloves sein, haben a modálních tam používejte jen préteritum) o Zdůvodnit, proč jsem (ne)byl spokojen o Pozvat kamaráda na pár dní do ČR. Nezapomeňte pozdravit a rozloučit se!!!!!!!!!!!!!! 14

16 Pomocí cvičení a zahrajte ve dvojici podobné rozhovory u přepážky na poště. Jeden z vás je poštovní úředník a druhý německy mluvící cizinec, který chce poslat na určitou adresu určitou sumu peněz. Mithilfe der Übungen und spielt zu zweit ähnliche Dialoge am Postschalter vor. Der/die eine von euch ist ein Postangestellter/eine Postangestellte und der/die andere ist ein Deutscher/eine Deutsche, der/die eine bestimmte Summe an die bestimmte Adresse schicken will. Úředník: Cizinec: Úředník: poradí cizinci, jakou poukázku má použít. neví si rady s vyplněním poukázky co kam napsat (adresu odesílatele, příjemce, částku atd.) pomůže cizinci s vyplněním poukázky (zde napište adresu odesílatele, zde sumu slovy atd.) Nezapomeňte se pozdravit a rozloučit!!! 15

17 2.2 Doprava a přeprava Verkehr und Transport Rozhovor v cestovní kanceláři Dialog im Reisebüro Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? o Ich würde gerne eine Reise buchen. Ich muss raus aus diesem grauen Wetter. Haben Sie sich schon ein bestimmtes Reiseziel ausgesucht? o Nicht wirklich. Was können Sie mir denn empfehlen? Das einzige was ich brauche ist viel Sonne und ein endlos langer Strand. Dann kann ich Ihnen einen wunderschönen Ort auf Hawaii empfehlen. o Das wird aber etwas teuer, haben Sie nicht etwas Günstigeres? Muss ja nicht so weit sein. o Spanien ist natürlich immer ein beliebtes Ziel. Warm und die Strände sind auch schön. Diese Woche haben wir ein Sonderangebot nach Barcelona. o Wunderbar, das ist genau das richtige. Wann möchten Sie denn losgehen? o Am besten gleich. Ich dachte so in zwei Wochen. Gut, dann fliegen Sie morgen früh um 6:30 Uhr. o Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen. Gute Reise. o Das würde uns gut passen. Wenn wir diese Reise buchen, bekommen wir dann einen Frühbucherrabatt? Ja, diese Reise kostet jetzt für Sie beide zusammen 799. Ab dem ersten Dezember kostet sie dann 848. o Das hört sich gut an. Wir möchten diese Reise verbindlich buchen. Sehr schön Rozhovor o objednávce Dialog über Bestellung Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? o Ich will aufgrund Ihres Angebotes 250 Handys (Typ..) für mein Mobilshop bestellen. So bestätige ich unsere heutige Telefonbestellung. Ja, kein Problem. Sagen Sie mir bitte die Adresse des Empfängers. o Die Sendung ist an die Firma: Mobilshop Hartmann, Riegerstraße 256, Bonn. Wir bitten, die Ware rechtzeitig zu avisieren. Natürlich, wir geben Ihnen Bescheid. Die Ware haben wir hier in unserem Lagerraum, deshalb senden wir alles durch die Post spätestens in 2 Tagen. o Danke schön, senden Sie uns auch die Faktur und wir bezahlen umgehend. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. o Danke schön, gleichfalls. Hoffentlich klappt alles! Auf Wiedersehen. 16

18 Auf Wiedersehen Objednávka Die Bestellung/der Auftrag machen (h.) učinit senden (h.) poslat notieren, vormerken (h.) poznamenat überreichen (h.) předat bestätigen (h.) potvrdit aus/führen (h.) vyřídit prüfen (h.) přezkoumat erhalten (ie, h. a) obdržet erteilen (h.) zadat zurück/ziehen (o, h. o) zrušit streichen (i, h. i) škrtnout richten (h.) směrovat zur Probe bestellen (h.) objednat na zkoušku laut Ihrer Bestellung podle Vaší objednávky mit Bestellungen überhäuft sein být přetížen objednávkami Slovíčka Vokabeln ab/fahren (fährt ab), ist abgefahren (von) odjet (od, z) die Abfertigung odbavení (na celnici ap.), vypravení (letadla) ab/fliegen, ist abgeflogen (von) odletět (od, z) die Abmessung rozměr ab/sichern zajistit der Auftrag objednávka aus/steigen, ist ausgestiegen vystoupit die Ausstellung vystavení, vyhotovení (dokumentu) die Autobahn dálnice der Aufenthalt, -e pobyt der Bahnhof nádraží befördern přepravovat die Beförderung přeprava der Beleg dokument die Bestellung objednávka beiderseitig oboustranný bilateral dvoustranný der cbm (Kubikmeter) krychlový metr den Reisebericht abgeben odevzdat cestovní zprávu die Grenze überschreiten překročit hranice 17

19 die Ware liefern dodávat zboží die Zollerklärung vorlegen předložit celní prohlášení der Dispatcher dispečer ein Verkehrsmittel benutzen použít dorpavní prostředek die Einfahrt vjezd ein/steigen, ist eingestiegen nastoupit der Eisenbahnverkehr železniční doprava die Fahrkarte, -n jízdenka die (Hin- und) Rückfahrkarte, -n zpáteční jízdenka die Fahrt, -en jízda das Fahrzeug vozidlo, plavidlo die Fluggesellschaft letecká společnost der Flugverkehr letecká doprava das Flugzeug letadlo die Fracht náklad der Fremdenverkehr cizinecký ruch der Frühbucherrabatt sleva na včasnou rezervaci der Führerschein řidičský průkaz der, das Fullservice komplexní služby der Geschäftsbrief obchodní dopis gestellt bekommen dostat k dispozici gewähren poskytovat das Gewicht hmotost das Gleis kolej, trať die Grenze hranice der Grenzübergang hraniční přechod der Güterverkehr nákladová doprava der Güterzug, Frachtzug nákladní vlak der Hafen přístav die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung pojistka povinného ručení der Ladevolumen objem nákladu der Lagerraum sklad die Lagerung uskladnění landen, ist gelandet přistát (letadlem) (L*B*H) Länge, Breite, Höhe délka* šířka*výška der Lastentransport zátěžová přeprava der Lieferwagen dodávka, dodávkové auto der LKW (Lastkraftwagen) nákladní automobil losgehen vydat se na cestu, vyrazit die Maut mýto die Passkontrolle pasová kontrola der PKW (Personalkraftwagen) osobní automobil 18

20 die Privatperson soukromá osoba die Reederei rejdařství der Reiseauftrag cestovní příkaz der Reisebericht cestovní zpráva die Reisekosten cestovní výdaje der Sammeldienst sběrná služba die Schiene kolejnice die Schifffahrtgesellschaft lodní společnost die Schranke závora der Schiffsverkehr lodní doprava sich die Zahl der zurückgelegten Kilometer vermerken poznamenat si počet ujetých kilometrů sortieren třídit der Spediteur speditér die Spedition spedice, zasílatelství der Stammkunde stálý zákazník die Strafe pokuta Strafe zahlen platit pokutu der technische Ausweis technický průkaz die Tonne tuna der Transport doprava, přeprava die Transportart druh přepravy Transport in und aus allen Staaten Europas und Asiens přeprava do a ze všech států Evropy a Asie Transport von kleineren Sendungen přeprava malých zásilek um/steigen, ist umgestiegen přestoupit überdimensionale Sendungen předimenzované, nadměrné zásilky die Übereinkunft dohoda, úmluva der Verkehr doprava das Verkehrsmittel dopravní prostředek die Verladung naložení, nakládka die Versicherung pojištění der Vertrag smlouva der Volumen objem der Wagen, - vůz die Ware zboží der Werbebrief reklamní, náborový dopis der Zoll clo die Zollabfertigung celní odbavení die Zollerklärung celní prohlášení zollfrei beze cla die Zollkontrolle celní kontrola 19

21 zollpflichtig podroben clu die Zoll- und Speditionsabfertigung celní a spediční odbavení der Zug vlak Mezinárodní zkratky Internationale Abkürzungen ADR Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí A/S Alongside ship k boku lodi AETR European Road Transport Agreement - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AWB Air Waybill Letecký nákladní list B/E Bill of Exchange směnka B/L Bill of lading konosament B/S Bill of Sale kupní smlouva Carrier dopravce CFR Cost and Freight náklady a přepravné CIF Cost, Insurance and Freight náklady pojištění a přepravné CIP carriage and insurance paid to přeprava a pojištění placeny do Commission provize, odměna makléřovi n. jiné osobě za zprostředkování CPT Carriage paid to přeprava placena do DAF Delivered at Frontier s dodáním na hranici DDU Delivered duty unpaid s dodáním clo neplaceno DDP delivered duty paid s dodáním clo placeno DES Deliefered Ex Ship s dodáním z lodi DEQ Delievered Ex Quay (duty paid) s dodáním z nábřeží (clo placeno) ETA Estimated time of arrival očekávaný čas příjezdu ETD Estimated time of departure očekávaný čas odjezdu Etc et cetera atd - a tak dále EXW Ex works ze závodu ( ujednané místo) f.a.c. fast as can co nejrychleji (při nakládce) FAS Free Alongside Ship vyplaceně k boku lodi 20

22 FCA Free Carrier vyplaceně dopravci FIATA FOB IATA INCOTERMS International Federation of Freight Forwarders Associations Free on Board International Air Transport Association International commercial Terms Mezinárodní federace speditérských svazů Mezinárodní sdružení let. dop. Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek Laydays Počet dnů sjednaných pro nakládku/vykládku lodi pce piece kus pcl parcel balíček Rec receipt, received stvrzenka, přijato shtg shortage manko T-C Trans-container kontejner pro zámořskou přepravu TIR Transport International par la Route Mezinárodní celní prohláška Wd. Warrented potvrzeno, zaručeno W/M Weight or Measurement Hmotnost nebo objem wt weight váha, hmotnost X. Heavy extra heavy zvlášť těžký Úkoly c) Povinný domácí úkol: Připravte na příští prezenční výuku dva kvízy pro své spolužáky, ve kterých se projeví (ne)znalost slovní zásoby z této kapitoly. Forma, zpracování i hodnocení je na vás. d) Nepovinný korespondenční úkol: Napište (s využitím slovní zásoby této kapitoly) svému německému kamarádovi vlastní zážitek z cestovní nebo dopravní kanceláře v rozsahu slov. Můžete v něm vystupovat jako klient nebo jako úředník. Použijte záznamový arch pro korespondenční úkol na následující straně. Je ale nutno uvést: o Kdy a kde se to stalo 21

23 o Popsat konkrétní situaci (v minulém čase v perfektu nebo v préteritu.!!!zachovat jeden čas!!! kromě sloves sein, haben a modálních tam používejte jen préteritum) o Zdůvodnit, proč jsem (ne)byl spokojen o Pozvat kamaráda na pár dní do ČR. Nezapomeňte pozdravit a rozloučit se!!!!!!!!!!!!!!! Pomocí cvičení 2.2.1, a zahrajte ve dvojici podobné rozhovory v cestovní kanceláři nebo ve firmě o objednávce. Jeden z vás je zaměstnanec a druhý zákazník, který chce objednat na určitou adresu určité zboží (nebo chce rezervovat určitý zájezd). Mithilfe der Übungen 2.2.1, 2.2.2, spielt zu zweit ähnliche Dialoge im Reisebüro oder in einer Firma über Bestellung vor. Der/die eine von euch ist ein Angestellter/eine Angestellte und der/die andere ist ein Kunde/eine Kundin, der/die bestimmte Ware an die bestimmte Adresse bestellen will (oder eine bestimmte Reise buchen will) 22

24 3 ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE NA POŠTĚ A V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI HÖFLICHE REDEWENDUNGEN AUF DER POST UND IM TRANSPORTBÜRO Cíl kapitoly: Osvojit si a v rozhovorech využít zdvořilostní fráze při jednání s německy mluvícím klientem na poště a v dopravní kanceláři. 3.1 Na poště Auf der Post Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Úředník der Angestellte Guten Tag! Guten Morgen! Guten Nachmittag! Guten Abend! Wie könnte ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie? Was brauchen Sie? 23

25 Klient der Klient Sprechen Sie Deutsch? Ich kann kein Wort tschechisch. Ich möchte eine Summe/einen Brief/einen Einschreibebrief/ein Paket nach schicken. Welche Formulare brauche ich dazu? Wo finde ich die Formulare? Was soll ich hier schreiben? Was bedeutet das auf deutsch? Muss ich das ganze Formular ausfüllen? Úředník der Angestellte Ja, ich spreche ziemlich gut/ein bisschen/nicht ganz gut Deutsch.. Sprechen Sie bitte langsamer, ich verstehe nicht so gut. Sie brauchen eine Zahlkarte A/C; einen Posteinlieferungsschein; eine Paketkarte. Die Formulare sind dort/da im Ständer. Hier schreiben Sie die Adresse des Empfängers/ des Absenders/die Summe mit Worten/die Summe mit Zahlen.. Das bedeutet... Ja, das ist nötig! 24

26 3.2 V dopravní kanceláři Im Transportbüro Jednání s německy mluvícím klientem Besprechung mit einem deutsch sprechenden Kunden Zaměstnanec der Angestellte Guten Tag! Guten Morgen! Guten Nachmittag! Guten Abend! Wie könnte ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Was wünschen Sie? Was brauchen Sie? Klient der Klient Sprechen Sie Deutsch? Ich kann kein Wort Tschechisch. Ich habe sehr viel positives von Ihrer Firma gehört! Deshalb habe ich sie ausgewählt! Ich möchte eine bestimmte Sendung von nach transportieren lassen. Welche Formulare brauche ich dazu? Bietet Ihre Firma auch Versicherung 25

27 der Sendungen an? Welche Transportarten bietet Ihre Firma an? Und welche empfehlen Sie mir? Was bedeutet das auf Deutsch? Úředník der Angestellte Ja, ich spreche ziemlich gut/ein bisschen/nicht ganz gut Deutsch.. Danke schön, das freut uns sehr, dass Sie gerade unsere Firma ausgewählt haben! Sprechen Sie bitte langsamer, ich verstehe nicht so gut. Das ist kein Problem, unsere Firma sichert Transport in und aus allen Staaten Europas und Asiens ab. Sie brauchen diese Formulare. Für Ihre Sendung empfehle ich Ihnen den Lufttransport. Das bedeutet... Ja, unsere Firma bietet Versicherungen gegen alle eventuell auftretenden Risiken an. 26

28 3.2.2 Úkoly (pro pošťáky i speditéry) a) 1. povinný úkol: Pomocí slovní zásoby ze 2. kapitoly přelož zdvořilostní fráze do češtiny. b) 2. povinný skupinový úkol: Vytvoř pomocí všech zdvořilostních frází smysluplný rozhovor úředníka s klientem. Dbej na správné pořadí vět!!! c) Nepovinný korespondenční úkol: Vyhledej na internetu firmu zabývající se transportem (nebo si ji vymysli) a krátce ji představ pomocí počítačové prezentace. Německy!!! 27

29 4 OBCHODNÍ DOPISY V NĚMECKÉM JAZYCE GESCHÄFTSBRIEFE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE 4.1 Vnější forma obchodního dopisu Die äußere Form des Geschäftsbriefes Cíl kapitoly: Dozvíte se, jak psát správně německý obchodní dopis (nabídku, poptávku, žádost o místo); jaké části má obchodní dopis obsahovat. - Der von uns geschriebene Brief ist unsere Visitenkarte. Er zeugt von unserer Arbeitsqualität, Fachkenntnis und Persönlichkeit. Er sollte richtig nach der sachlichen, stilistischen und Rechtschreibseite sowie ästetisch gestaltet werden Základní pojmy Grundbegriffe Briefkopf (hlavička dopisu) Anschrift des Empfängers (adresa příjemce) Bezugszeichen (odvolací údaje) und Datum Betreff (věc) Anrede (oslovení) Brieftext (text dopisu) Schlussformel, Grußformel (pozdrav) Unterschrift (podpis) Anlage z. B. Preisliste, Lebenslauf (příloha např. ceník, životopis) 2 2 Srov.: RUMPELOVÁ MGR., Svatava. NĚMČINA IV - HANDELSKORRESPONDENZ: UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ [online]. Orlová Orlová: Obchodní akademie, Orlová, 2006, s. 9 [cit ]. 28

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Š k o l a p r o p r a k t i c k ý ž i v o t Zpracovali: Mgr.

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky (Samuel Deus) Mai - Juni 2010 Květen - Červen 2010 Liebe Eltern, dies ist die letzte Ausgabe unserer Kindergartenzeitung vor der Sommerpause. Im Anhang finden Sie

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více