In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014"

Transkript

1 In-house HOPI HOLDING magazine XI/ BUSINESS SUPERBRANDS 2014

2 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy rok 2014 se pomalu blíží ke svému závěru a Vám se do rukou dostává jubilejní, dvacáté číslo časopisu HOPÍK. Toto číslo je retrospektivně věnováno mnohým událostem a změnám, které v roce 2014 ovlivnily dění ve skupině HOPI. Pro společnost HOPI byl, je a bude zákazník na prvním místě, a tak mám velikou radost, že mohu hovořit o zahájení realizace jedinečného logistického konceptu ONE ROOF, kterého je MCC CZ, SK ve spolupráci s HOPI průkopníkem. Zavedení tohoto konceptu logistického servisu, při kterém jsou zabezpečeny všechny toky, včetně služeb přidané hodnoty a nastavení procesu tak, že reaguje na nové požadavky zákazníka, umožní zefektivnění a zkvalitnění nabízených služeb. Tento jedinečný projekt budí velkou pozornost a očekávání. Rok 2014 se nese v duchu personálních změn. Celý tento personální program byl nastartován v roce 2013, kdy proběhla významná změna. V rámci HOPI HOLDINGu vznikla dceřiná společnost HOPI ČR, kdy do pozice ředitele společnosti nastoupil Ing. Pavel Pravec. HOPI CZ prochází v tomto roce výraznou restrukturalizací zákaznického portfolia, startem nových projektů a významnou obměnou managementu. Jsem přesvědčen, že v úzké spolupráci s panem Pravcem všechny tyto úkoly zdárně zvládneme. Na dalších stránkách naleznete jeho krátké představení a zamyšlení o jeho cílech a prioritách. Pro podnikatele je nejcennější dobré jméno, skrývá se za ním hodně úsilí a poctivé práce. Proto je pro společnost HOPI významnou událostí roku 2014 získání ocenění SUPERBRANDS. Cena je udělována na základě usnesení odborné komise, která je složena z profesionálů z řad byznysu, komunikace, marketingu a marketingového výzkumu. Moc mě těší, že jsme obstáli v takových kritériích jako je známost, budování brandu, akceptace inovace či prestiž. Zároveň je to pro nás velký závazek. Chovejme se proto všichni tak, abychom si dobré jméno udrželi. Proběhla restrukturalizace společnosti na holdingové uspořádání. Byla vytvořena nová organizační struktura, dceřiné firmy byly rozšířeny o nové subjekty HOLLANDIA a Farma Otročín. Mám radost, že tyto firmy prosperují. Jsem hrdý na to, že HOPI je ryze česká společnost s mezinárodní působností, která patří mezi největší české zaměstnavatele. Všechny změny, kterými je rok 2014 poznamenán, jsou prováděny s jediným cílem, a to je zajistit svým servisem spokojenost zákazníka, prosperitu a dlouhodobý rozvoj společnosti. Závěrem mi dovolte říct, že je potřeba hodně věcí změnit, stojí před námi mnoho úkolů a čeká nás hodně práce. Ale pevně věřím, že poctivým a zodpovědným přístupem vše společně zvládneme. Do dalšího roku nám všem přeji hodně štěstí is nearly coming to an end and in your hands you are holding a special, twentieth edition of HOPIK magazine. This is a retrospective issue recalling events and situations that have influenced HOPI group throughout the The customer has always come first for HOPI company, so I am immensely pleased to mention the launch of a unique logistics concept ONE ROOF, which has been pioneered by MCC CZ and SK in cooperation with HOPI. The introduction of this logistics service concept which guarantees that all flows, including value-added services, and set up of the process so that it responds to new customer requirements enables greater efficiency and improves the quality of services offered. This unique project has attracted a lot of attention and expectations has carried with it some changes in personnel. This entire personnel programme began in 2013, when the first major change occurred. As part of the HOPI HOLDING, a subsidiary company HOPI CZ was formed, where Ing. Pavel Pravec became the company s Director. This year, HOPI CZ has been undergoing substantial restructuring concerning the customer portfolio, new projects have been launched and there have also been some significant changes in management. I believe that in close cooperation with Mr. Pravec we will manage all these tasks successfully. In the following pages you will be able to find out more about him and about his aims and priorities. For business people, good reputation is invaluable. The word reputation itself encompasses a lot of hard work and effort. Therefore, an extremely important event of 2014 for HOPI was the SUPERBRAND award. This award is given on the basis of a decision made by a committee of experts from business, communication, marketing and marketing research areas. I am very pleased to see that we excelled in criteria such as reputation, brand building, innovation acceptance or prestige. At the same time, getting this award also means great commitments for us. Therefore, let us all make sure we keep up the good name of the company. The company has also restructured into a holding. A new organizational structure has been created, the subsidiaries have included new entities, HOLLANDIA and Otročín farm and I am delighted to see these companies prosper. I am also proud to say that HOPI is an all-czech company with international operations that belongs among the largest Czech employers. All changes marked by 2014 have been carried out with the sole objective to ensure customer satisfaction, prosperity and long-term development by the services we offer. In conclusion, let me just say that there are still a lot of things needing to change, many challenges awaiting us and there is still a lot of work ahead. However, I firmly believe that together, through honest and responsible attitude, we will overcome all obstacles. I wish you all the best for the New Year.... A esztendő lassan a vége felé közeledik, és az Önök kezébe a HOPÍK folyóirat kerek-jubiláns, huszadik kiadása kerül. Ez a kiadás visszatekintő módon fogja felidézni a év azon eseményeit, amelyek befolyással voltak a HOPI csapat aktivitásaira, és elősegítették a benne történt változásokat. A HOPI társulat számára a kliens mindig az első helyen volt, van és lesz az elkövetkezőkben is, így örömömre szolgál, hogy szóba hozhatom az egyedi ONE ROOF logisztikai megoldás beindításának kezdetét, amelynek létrehozásában az MCC CZ, SK a HOPI-val való együttműködés keretében úttörő munkát végez. Ennek a logisztikai megoldásnak a bevezetése elősegíti a felajánlott azon szolgáltatásaink még inkább effektív és minőségi teljesítését, melyekkel teljes mértékben biztosított valamennyi folyamat, a hozzáadott értéket érintő szolgáltatásokat is beleértve, valamint azoknak oly módon történő beállítását, minek alapján képesek vagyunk reagálni a kliensek újabb óhajaira. Ez az egyedi projekt nagyfokú érdeklődés tárgyát képezi, és magasak vele szemben az elvárások. Az év személyzeti változásokat is hozott. Eme nagyobb kimenetű perszonális tervezet 2013-ban vette kezdetét, amikoris az első változásra került sor. A HOPI HOLDING keretében jött létre a HOPI ČR leányvállalatunk, s ekkor a társaság igazgatói székét Pravec Pavel mérnök foglalta el. A kliens portfóliót tekintve, a HOPI CZ ez évben jelentős átépítésen, továbbá a menedzsment lényeges leváltásán megy keresztül, mégpedig új projektek beindításával. Meggyőződésem, hogy Pravec úrral szoros együttműködésben minden ránk váró feladattal sikeresen megbirkózunk. Alább olvasható személyének rövid bemutatása, valamint elképzelései saját céljait, prioritásait illetően. Egy vállalkozó részére a legbecsesebb a jó hírnév, ami mögött rengeteg törekvés és becsületes munka rejlik. Ezért a év kiemelkedő tényeként nagyra becsüljük a HOPI társaság által elért SUPERBRANDS elismerést. Ezt a kitüntetést az üzleti, a kommunikációs, a marketinges és a marketing-kutató ágazat egy-egy profi szakemberéből összeállított szakbizottság döntése alapján ítélik meg. Örömmel tölt el, hogy helyt álltunk olyan kritériumok szempontjából, mint ismeretek, márkafelépítés, újítások elfogadása, vagy presztízs. Ez számunkra egyben óriási felvállalást jelent. Ezért mindnyájan tanúsítsunk olyan magatartást, hogy jó hírnevünket továbbra is megtarthassuk. Megtörtént társaságunk átszervezése holding alapú struktúrára. Kialakítottunk egy új szervezési felépítést, leányvállalataink új szubjektumokkal bővültek: HOLLANDIA, Otročín Farm. Megelégedéssel tölt el, hogy ezek a cégek virágoznak. Büszke vagyok, hogy a HOPI egy nemzetközi képviseletekkel rendelkező, színtiszta cseh társaság, és az egyik legnagyobbik ilyen jellegű csehországi munkaadó cég. 2

3 Přehled / Review 2014 Valamennyi változás, ami 2014 folyamán történt, egyetlen célt követett: szolgáltatásainkkal biztosítani egyrészt klienseink megelégedését, másrészt a társaság prosperitásának és hosszútávon történő fejlődésének előrehaladását. Befejezéséként engedjék meg, hadd említsem, hogy még sok minden változtatásra vár, rengeteg feladat áll még előttünk, és temérdek munka vár ránk. Viszont szilárd meggyőződésem, hogy közösen nekigyürkőzve, tisztességes és felelősségteljes hozzáállásunkkal mindennel meg tudunk küzdeni. Az elkövetkező esztendőben kívánok valamennyijüknek sok szerencsét.... rok 2014 chyli się pomału ku końcowi, a do Waszych rąk trafia jubileuszowy, dwudziesty numer czasopisma HOPIK. Numer ten poświęcony jest podsumowaniu wielu wydarzeń i zmian, które w 2014 roku wpłynęły na działania grupy HOPI. Dla spółki HOPI klient był, jest i zawsze będzie na pierwszym miejscu i dlatego cieszę się, że mogę już mówić o rozpoczęciu realizacji unikatowej koncepcji logistycznej "ONE ROOF", której pionierem jest MCC CZ, SK we współpracy z HOPI. Wprowadzenie tej oto koncepcji usług logistycznych, która zabezpiecza wszystkie strumienie, w tym usługi dodane oraz pozwala na takie planowanie procesu, by reagował na nowe wymagania klienta, umożliwi poprawę efektywności i jakości oferowanych usług. Ten wyjątkowy projekt budzi wielkie zainteresowanie i oczekiwania. Rok 2014 przebiega pod znakiem zmian personalnych. Sam program personalny rozpoczął się w roku 2013, kiedy to dokonana została istotna zmiana. Gdy stanowisko dyrektora spółki objął Inż. Pavel Pravec, w ramach HOLDINGu HOPI, powstała spółka córka HOPI ČR. HOPI CZ przechodzi w tym roku wyraźną restrukturyzację portfolio ofertowego, znaczną wymianę managementu oraz rozpoczyna nowe projekty. Jestem przekonany, że w ścisłej współpracy z panem Pravcem z powodzeniem wykonamy wszystkie te zadania. Na kolejnych stronach znajduje się krótka prezentacja jego osoby oraz refleksje dotyczące celów i priorytetów. Dla przedsiębiorstwa najważniejsze jest dobre imię, za którym skrywa się wiele wysiłku i uczciwej pracy. Dlatego wielkim wydarzeniem 2014 roku było dla spółki HOPI zdobycie nagrody SUPERBRANDS. Nagroda ta jest przyznawana uchwałą fachowej komisji, złożonej z profesjonalistów z dziedziny biznesu, komunikacji, marketingu i badań marketingowych. Bardzo się cieszę, że spełniliśmy takie kryteria jak rozpoznawalność, budowanie marki, akceptacja innowacji czy prestiż. Dla nas jest to zarazem zobowiązanie. Postępujmy zatem wszyscy tak, abyśmy to dobre imię zachowali. 4 HOPI Ultra FRESH Slavnostní otevření provozu výroby masa a ryb Jažlovice, 31. ledna 2014 HOPI Ultra FRESH Ceremonial opening of meat and fish production operations in Jažlovice, 31 st January Konference HOPI HOLDING 2014 Dvoudenní setkání širšího managementu HOPI HOLDING Benice u Prahy, 28. května 2014 HOPI HOLDING Conference 2014 A two-day meeting of wider management from HOPI HOLDING, Benice near Prague, 28 th May HOPI Madunice 15 LET Na konci roku oslavíme 15 let provozu v Madunicích Madunice HOPI Madunice 15 LET At the end of the year we will celebrate 15 years of operations in Madunice Nastąpiło przekształcenie spółki w strukturę holdingową. Została utworzona nowa struktura organizacyjna, firmy córki zostały poszerzone o dwa nowe podmioty HOLLANDIA i Farma Otročín. Cieszę się, że te firmy prosperują. Jestem dumny z tego, że HOPI jest czysto czeską spółką z wpływem międzynarodowym, która należy do największych czeskich pracodawców. Wszystkie zmiany, którymi naznaczony jest rok 2014, mają jeden cel a jest nim zapewnienie swymi usługami zadowolenia klienta, prosperity i długotrwałego rozwoju spółki. Na zakończenie pozwolę sobie zauważyć, że należy wiele rzeczy zmienić, stoi przed nami wiele zadań i czeka nas dużo pracy. Ale mocno wierzę, że z uczciwym i odpowiedzialnym podejściem wspólnie wszystkiego dokonamy. Na przyszły rok życzę nam wszystkim dużo szczęścia. Barbora Špotáková v Hollandii Osobní návštěva slavné oštěpařky v Krásném Údolí Krásné Údolí, 18. června 2014 Barbora Špotáková at Hollandia Personal visit of the famous javelin thrower in Krásné Údolí, Krásné Údolí 18 th June S úctou Váš / Yours Sincerely Tisztelettel / Z wyrazami szacunku František Piškanin HOPI 2014 Listopad November Noiembrie P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou, kontakt: Tel.: years in motion HOPÍK 20 Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří Šéfredaktor: Martin Piškanin Redakční rada: Jitka Kravčišinová, Renata Pešková, Kateřina Fialová Redakce: Zděbradská 74, Jažlovice, Říčany u Prahy tel.: , Grafické zpracování: 3

4 HOPI HOLDING konference 2014 HOPI HOLDING Conference 2014 Tak jak se stalo již naší jarní tradicí, proběhla ve dnech 28. a 29. května 2014 v hotelu Park Holiday v Benicích mezinárodní konference HOPI za účasti širšího vedení z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Tato konference byla vlastně první konferencí v novém organizačním holdingovém uspořádání HOPI. Cílem konference bylo představit vývoj HOPI ve střední a východní Evropě z pohledu plnění plánů jednotlivých částí HOPI HOLDINGU, seznámit se s vývojem obchodních aktivit v jednotlivých zemích, prodiskutovat navržený Operating Framework, jeho strukturu, pravidla hry, organizaci a rozdělení kompetencí v HOPI HOLDINGU, jasně si vysvětlit a definovat principy Projektového řízení a na příkladech si ukázat co musíme změnit, abychom byli schopni plnit dohodnuté termíny, zákaznické parametry a náklady. Konference byla organizačně rozdělena do dvou částí. První část se soustředila na externí prostředí a jako obvykle se uskutečnila za účasti hostů, kteří nám pomohli si uvědomit, co od nás naši zákazníci očekávají a jak se vyvíjí podnikatelské prostředí. První host byl pan J. Skácel z firmy P&G s příspěvkem na téma Očekávání přední globální FMCG firmy od svého strategického dodavatele logistických služeb. Druhým hostem byl EY podnikatel roku pan J. Hlavatý, majitel firmy Juta se svojí podnikatelskou zkušeností. Obě prezentace a následující diskuze jak s našimi hosty, tak i později ve workshopech potvrdily, že v poznávání, pochopení a realizaci zákaznických potřeb musíme jít mnohem dál, než v současné době často děláme. Zaměření na neustálé zlepšování, produktivitu a servis je povinností. Program druhého dne byl věnován novému organizačnímu uspořádání HOPI HOLDINGU a způsobu práce v těchto nových podmínkách a budování jednoho HOPI. As has become our spring tradition, the international HOPI conference took place on 28 th and 29 th May 2014, at the Holiday Park Hotel in Benice, where representatives of management from Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic took part. In fact, it was the first conference of the new organizational arrangement of HOPI, of the Holding. The aim of the conference was to introduce HOPI development in Central and Eastern Europe in terms of performance plans of individual parts of the HOPI HOLDING and to get acquainted with the development of commercial activities in each country.furthermore, the aim was also to discuss the proposed "Operating Framework", its structure, rules, organization and division of competences within the HOPI HOLDING, as well as clearly define and explain the principles of Project management and present examples to show what we have to change to be able to meet the agreed deadlines, customer requirements and costs. The conference was divided into two parts.the first part focused on the external environment and, as anticipated, several guests were invited to help us realize what our customers expect of us and how the business environment evolves. The first guest was Mr. J. Skácel from P&G, who contributed with a paper on "Expectations of leading global FMCG company" from their strategic supplier of logistics services.the second guest was the EY Entrepreneur of the year, Mr. J. Hlavatý, owner of the Juta company, who talked about his business experience. Both the presentations and the following discussion with our guests as well as later in workshops confirmed that in learning, understanding and realizing of customer needs we must go much further than we currently do. It is our duty to focus on continuous improvement, productivity and service. The programme of the second day was dedicated to the new organizational structure of HOPI HOLDING and the manner of work under the new conditions, and the building of "one" HOPI. Autor / By: Ing. Antonín Jiroušek, CSc. HR, QA & IMS Manager

5 První Novoroční Holdingová oslava se konala ve čtvrtek 23. ledna 2014 v Duplex Clubu na Václavském náměstí. Na párty vystoupila dívčí smyčcová skupina Inflagranti. The Holding s first New Year celebration was held on Thursday, January 23, 2014 at the Duplex Club on Wenceslas Square. The girl electric string trio Inflagranti performed at the party.

6 Logistická konference 2014 Logistic Conference 2014 Vážení kolegové, dne se v hotelu Saffron v Bratislavě, pod záštitou HOPI SK jako generálního partnera, konal již 8. ročník konference z oblasti logistiky - Logistická konference 2014, která přinesla inspirativní odborné přednášky na aktuální témata. Svými příspěvky se mimo HOPI SK prezentovalo mnoho dalších společností, například Henkel ČR spol. s r. o., DHL Logistics (Slovakia) spol. s r.o., TESCO STORES, atd. Součástí konference byly v letošním roce také panelové diskuze, vycházející ze zkušeností jednotlivých společností, se zaměřením na témata: management logistiky ve výrobních společnostech, management ve vztahu k logistickým centrům a výstavbě nových logistických center. Celodenní program přilákal bezmála 170 účastníků, především z řad logistických manažerů a poskytovatelů logistických služeb. Pozvánku také přijalo mnoho současných partnerů a zákazníků HOPI SK, např. V. Bizub ze společnosti Kaufland, R. Procházková ze společnosti Dr.Oetker, L. Fegyveres ze společnosti Palma a.s., a také zákazníků budoucích např. M. Škoda ze společnosti Bongrain. Naše společnost zde představila své know-how z oblasti logistiky FMCG. Celou prezentaci naleznete na web adrese: Logistická konference je mimořádnou příležitostí k navazování a rozvíjení obchodních kontaktů, prezentaci portfolia našich služeb a sdílení nejnovějších trendů. Proto budeme i nadále aktivně součástí podobných akcí.... Dear colleagues, on , at the Saffronhotel in Bratislava and under the auspices of HOPI SK as the general partner, the 8 th annual conference - Logistic Conference 2014 was held. There, inspirational case studies were heard on hot logistics topics. TESCO STORES, etc. This year, a part of the conference was also organized as a panel discussion, which was based on experience of individual companies. The focus was on these topics: logistic management in manufacturing companies, management concerning logistic centres and building of new logistic centres. The all-day programme attracted nearly 170 participants, primarily from among the logistics managers and logistics service providers. An invitation was also accepted by many current partners and customers of HOPI SK, for example V. Bizub from company Kaufland, R. Procházková from company Dr.Oetker, L. Fegyveres from company Palma a.s., as well as by some future customers for example M. Škoda from company Bongrain. Our company introduced its know-how in the field of FMCG logistics. The full presentation can be found at: The logistic conference is a great opportunity for making and developing business contacts, presenting portfolio of our services and sharing the latest trends. Therefore, we will continue to take an active part in similar events. Apart from HOPI SK, many other companies made their contributions, for example Henkel ČR s. r.o., DHL Logistics (Slovakia) s.r.o., Autor / By: Marek Fořt Obchodní ředitel HOPI SK Sales manager HOPI SK

7 One roof rezonuje ve světě One roof resonates all over the world Autor / By: Lukáš Jandík Key account manager MCC CZ, SK Dne Praha hostila mezinárodní konferenci ředitelů nákupu z 27 zemí Metro Cash and Carry. V rámci této mimořádné akce dostala společnost HOPI jedinečný prostor prezentovat portfolio svých logistických služeb. Speciální akcent byl věnován unikátnímu projektu one roof (vše pod jednou střechou) a také novým platformám Ultra FRESH. Celosvětový team zástupců MCC - v počtu více než padesáti zástupců - byl v Průhonicích seznámen s profilem společnosti HOPI a hlavně s jedinečným spojením logistiky a výroby - unikátním ve skupině Metro. Po krátké prezentaci a přesunu do distribučního centra v Jažlovicích byla připravena organizovaná prohlídka provozů Makro. V rámci programu se zástupci MCC seznámili s provozem v suchém, chlazeném i mraženém skladu. Vrcholem programu byla unikátní možnost osahat si nové Ultra FRESH platformy zevnitř, a to včetně výrobních prostor masa i ryb. Jedinečný koncept one roof - jehož je MCC ČR ve spolupráci s HOPI ČR průkopníkem - vzbudil oprávněnou pozornost. Prakticky prezentované synergie a široké možnosti další spolupráce v regionu i napříč Evropou byly jedním z mnoha pozitivních výstupů závěrečného hodnocení. Well done. On June 5, Prague hosted an international conference for directors of purchasing from 27 countries of Metro Cash and Carry. As part of this remarkable event, HOPI got a brilliant opportunity to present its portfolio of logistics services. Special emphasis was placed on the unique "one roof" project (everything under one roof) and also on the new Ultra FRESH platforms. In Průhonice, a team of MCC representatives from all over the world, more than fifty representatives, was introduced to the HOPI company profile and especially to the exceptional combination of logistics and production - a unique one in the Metro group. After a short presentation and a visit to the distribution centre in Jažlovice, a tour of Makro operations was organized. As part of the programme, MCC representatives inspected operations in dry, chilled and frozen warehouses. The highlight of the programme was a special opportunity to "touch" the new Ultra FRESH platforms from inside, including the production areas for meat and fish. The unique concept of "one roof" which the MCC in cooperation with HOPI Czech Republic pioneered attracted much attention. The synergies presented in a practical way and the extensive possibilities of further cooperation in the region as well as across Europe were one of the many positive outcomes of the final evaluation. Well done.

8 Autor / By: Roman Souček Manažer potravinářské výroby Food Production Manager HOPI Ultra FRESH Dne se slavnostně otevřely prostory výroby masa a ryb na hale H1 v Jažlovicích. Tomuto dni předcházelo několik měsíců plánování a schůzek nad projektem a návrhy technologického vybavení těchto prostor, kde se bude zpracovávat surovina masa a ryb. Provoz je plánován multifunkčně a v tuto chvíli jsme schopni přijímat surovinu na paletách i ve visu. Kapacita příjmové chladírny je cca kg masa ve visu nebo na paletách. Výrobní prostor je řešen liniově, což znamená, že na začátku linky je hrubé bourání masa, následuje jemné bourání a úprava pro kuchyňské zpracování. V současné době máme několik druhů balení. 1. Ochranná atmosféra balení o velikosti 0,2 5 kg 2. Skin 3. Mirabela Na tyto typy balení používáme stroje typu Mondiny Evoluzione 350. Dále pak na stroji VC 999 balíme do vakua (sáčky). Stroj se sestává z vakuové, smršťovací a sušící komory. Následuje etiketování na strojích Bizerba (GLM-I a GS), předání do chlazeného skladu na H1 a převzetí do systému SAP. Jinak celá výroba (maso, ryba a od září i ovoce a zelenina) pracuje v informačním systému NETTO Control, což je systém tvořený pro výrobní závody. Činností projektu je nákup suroviny a výroba produktů pod značkou HOPI, které pak prodáváme do sítě a do výroben uzenin v okolí Jažlovic. Nyní několik slov k provozním kapacitám. Celý prostor je technologicky plánovaný na zpracování objemů cca kg denně. V současnosti jsou kapacity využívány na cca 50% se k výrobě masa připojila výroba ryb, kde v současné době zpracováváme cca kg mořských ryb denně. Suroviny jsou dodávány ze sta procent zákazníkem (MCC). Ke službám patří např. kuchání, filetování, výroba šupinkového ledu a v neposlední řadě provozování vivária s živými humry. Kapacita vivária je cca 300 kg živých humrů a je využíváno na cca 70%. Pro tyto živočichy vytváříme jejich připrozené prostředí. Jaké úkoly nás čekají v nejbližší době? Je to určitě naplnění kapacit výroby, úspěšné absolvovaní auditu IFS Food, a v neposlední řadě zahájení projektu Ovoce&zelenina. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a hlavně lidem ze svého týmu, kteří zabezpečili start výrobních platforem Ultra FRESH v HOPI. On January 31, 2014, the premises for meat and fish production were officially opened in the H1 hall in Jažlovice. This day was preceded by several months of planning and meetings concerning the project as well as the discussing proposals for the technological equipment for these premises, where raw meat and fish will be processed. The plan is for multifunctional operations and at this point we are able to receive raw materials on pallets as well as hanging up. The capacity of the incoming cold store is about 20,000 kg of meat hung or placed on pallets. The production area is linear, which means that at the beginning of the line there is coarse cutting followed by fine cutting and preparation for processing. Currently, we have several types of packaging. 1. Protective atmosphere kg packages 2. Skin 3. Mirabela Mondini Evoluzione 350 machines are used for these types of packaging, the VC 999 machine is used for vacuum packaging (bags). The machine consists of a vacuum, shrink and drying chambers. Then labelling is done on Bizerba (GLM-I and GS) machines, items are transferred to the H1 chilled warehouse and entered into the SAP system. Otherwise, the entire production (meat, fish and as of September also fruit and vegetables) operates in the NETTO Control Information System, which is a system created for manufacturing plants. The purpose of the project is to purchase raw materials and manufacture products under the HOPI brand, which we then sell into the network and to smoked meats plants around Jažlovice. Now, let me tell you about the operational capacities. The whole area is technologically planned to process volumes of around 10,000 kg per day. The capacities are currently used to about 50%. On May 15, 2014, fish production was added to the meat production, where we currently process about 1,000 kg of sea fish per day. One hundred percent of the raw material is supplied by our customer (MCC). The services include, for example gutting, filleting, scale ice production and last but not least, operating a vivarium with live lobsters. The capacity of the vivarium is about 300 kg of live lobsters and it is used to about 70%. For these creatures, we create natural environment. And what challenges await us in the near future? It is definitely fulfilling the production capacity, successful completion of the IFS FOOD audit, and finally the launch of the Fruit&Vegetable project. I would like to thank everyone who participated in the project, especially people in my team, who ensured the start of Ultra FRESH production platforms in HOPI. 8

9 Jemné bourání čerstvé vepřové plece Fine cutting of fresh pork shoulder Přízemní prostory výroby masa a ryby Ground floor premises for meat and fish production Vakuové balení a etiketování Vacuum packaging and labelling Filetování Sumečka afrického Filleting of African catfish Vivárium s živými humry Vivarium with live lobsters Workshop MCC v Masné Platformě Jažlovice MCC workshop at Meat Platform in Jažlovice Dne posloužila masná platforma v Jažlovicích jako místo pro setkání a workshop vedoucích oddělení masa Makro/Metro (CZ/SK), nákupčích masa a zástupců kvality. Pod vedením MVDr. Josefa Kameníka byly prezentovány nové trendy v bourání hovězího masa. Bourání samotné bylo realizováno přímo řezníky HOPI. Součástí workshopu byla i krátká prohlídka skladových prostor HOPI a možnost osobně prodiskutovat aktuální témata spojená s distribucí masné suroviny. On 10 th October 2014, the meat platform in Jažlovice served as a place for a meeting and workshop of heads of meat departments from Makro/Metro (CZ/SK), buyers of meat and representatives of quality. Under the guidance of MVDr. Josef Kameník, new trends in cutting beef were presented. The cutting itself was carried out by butchers from HOPI. The workshop also included a short tour of the HOPI warehouse and the opportunity to personally discuss current topics related to the distribution of raw meat. 9

10 Dne 17. září 2014, v luxusních prostorách pražského Kláštera u sv. Anežky České - na Františku, byla naší společnosti slavnostně předána celosvětově uznávaná cena. Superbrands je nejvyšším oceněním značky HOPI na trhu a řadí nás do elitní skupiny důsledně vybraných firem. A MÁME JI! WE HAVE GOT IT! On September 17, 2014, in the beautiful setting of St. Agnes of Bohemia Convent, our company formally received a globally recognized award. Superbrands is the highest award for the HOPI brand on the market and ranks us among the elite group of carefully selected companies.

11 Nový web HOPI 2014 New HOPI web Přísloví / Proverbs: Cizí zkušenosti odírají kůži, vlastní řežou do živého masa. The experiences of others wear down the skin, our own cut into living flesh. Mongolské přísloví / Mongolian proverb Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba. Excuses are worse than the mistake itself. Perské přísloví / Persian proverb Kdo na nic nezamíří, nic netrefí. If you don t take aim at anything, you don t hit anything. Polské přísloví / Polish proverb Bez osobní zodpovědnosti lidí a to za zisk i ztrátu je úspěch nemožný. Without people taking personal responsibility for both profit and loss, success is impossible. Tomáš Baťa 11

12

13 Pøedstavení manažera / Introducing the manager Ing. Pavel Pravec HOPI CZ - CEO Seznámení s HOPI Můj první kontakt s naší společností byl v roce 2013 v rámci hledání možnosti uplatnění i mimo automobilový průmysl. Po prvních pohovorech a poznání vedení společnosti mne možnost spolupracovat s týmem HOPI velmi zaujala. V průběhu své profesní kariéry jsem válčil pod anglickou, německou i francouzskou vlajkou jsem rád, že jsem dostal možnost bojovat pod českou. Úspěch firmy HOPI je skutečně ojedinělý a jsem rád, že mohu spolupracovat na dalším rozvoji. Předchozí pracovní zkušenosti Před nástupem do HOPI jsem pracoval 8 let v pozici ředitele závodu ve společnosti Faurecia Interior Systems v Mladé Boleslavi. Firma Faurecia je jedním z globálních dodavatelů automobilového průmyslu, v oblasti plastových dílů do interiéru vozů je největší na světě. Závod Mladá Boleslav zajišťoval přímé dodávky pro automobilky Škoda, Audi, VW, Ford, GM, PSA, Daimler, BMW. V letech jsem pracoval ve společnosti Peguform Bohemia, což je také dodavatel plastových dílů v automotive. Zde jsem pracoval v pozici výrobního manažera a následně ředitele závodu. V rámci poradenské činnosti jsem pracoval jako konsultant a později jako vedoucí projektů ve společnostech IPI, Arthur Andersen a PriceWaterhouse. Tato zkušenost zahrnovala spolupráci na finančních auditech mezinárodních společností, BPR (Business process re-engineering) projekty sledující zvyšování efektivity a úspory nákladů a práci průmyslového inženýra zejména pro výrobní podniky v České republice. Pracovní pozice Ve firmě zastávám nově vzniklou pozici ředitele HOPI ČR. HOPI ČR je jednou z dceřiných společností HOPI HOLDINGU vytvořeného v loňském roce. Z pozice ředitele tedy zodpovídám vedení a majiteli firmy za veškeré činnosti v rámci České republiky. Kromě zajištění dodržování firemních pravidel a zákonů ČR je hlavní odpovědností splnění plánovaného hospodářského výsledku, příprava nových projektů a udržení a zlepšení spokojenosti zákazníků. Začátek spolupráce s HOPI Během prvních týdnů po nástupu do pozice jsem se postupně seznamoval s organizací a hlavními prioritami v rámci jednotlivých oddělení. Rád bych využil této příležitosti a zpětně poděkoval všem kolegům za velmi otevřený a profesionální přístup v rámci tohoto seznamovacího kolečka. Jsem si vědom toho, že vše probíhalo nad rámec standardních pracovních činností a že na otázky newcomera nebylo vždy jednoduché odpovídat. V rámci porovnání s automobilovým průmyslem je oblast podnikání v segmentu FMCG, ve kterém se pohybuje naše společnost, mnohem dynamičtější a hůře predikovatelná. Díky velkým výkyvům v objemech zboží je zde vyšší tlak na flexibilitu a dynamičnost. Plánování provozů a dopravy a s tím spojené plánování příslušných zdrojů je velkou výzvou a vyžaduje téměř on-line supervizi. Přiznávám se, že situace kdy ráno nevíme, co budeme přesně dělat večer je pro mne stále velkou výzvou. Jako svůj úkol tedy vnímám nalezení způsobu implementace ověřených a funkčních procesů a metod do prostředí HOPI s cílem dalšího zefektivnění. Běžný pracovní den Ideální zahájení je vlastní prohlídka některého z provozů. Vzhledem ke vzdálenosti jsou kolegové z Prostějova mírně chráněni od neplánovaných kontrol ředitele. Rutinní prohlídka při použití dvou nejdůležitějších manažerských nástrojů (vlastní oči, vlastní nohy) pomáhá získat nezávislý pohled na stav provozu. Následuje pravidelná operativní porada s týmem vedení ČR. Součástí je kontrola klíčových indikátorů, problematické oblasti. Zaměření porady je na kvalitu a produktivitu. Zbytek pracovního dne je rozdělený na pracovní schůzky k různým záležitostem, v současnosti zejména na přípravu nových projektů. Na závěr dne příprava na další den, případně dlouhodobější plán a rozhodnutí o prioritách. Záliby Ve volném čase se snažím věnovat rodině, mám 2 syny ve věku 15 a 11 let, a tak se snažíme sportovat, jezdit na kole. Pod vedením manželky rádi navštěvujeme zajímavá místa v okolí Prahy, ale za aktivního turistu bych se určitě neprohlásil. Zajímá mne vojenská historie, rád si přečtu knihy z období II. Světové války. Největší profesní úspěch V rámci HOPI zatím nemohu hodnotit. Během působení v automobilovém průmyslu určitě zlepšení vztahu s náročným zákazníkem Audi a zvládnutí krize spojené s požárem závodu. Ideální pracovní den Ideální den je pro mne takový, kdy na jeho konci můžu vidět, že jsem svým rozhodnutím, podporou, nápadem něco zlepšil, někomu nebo něčemu pomohl. Když mám pocit posunutí záležitostí, problémů kus dopředu. Ať už vzhledem k zákazníkům nebo interně ve firmě. Priority pro příští období, pracovní cíle Na prvním místě je náš zákazník. Prioritou je tedy zajištění náběhu nových projektů. V rámci DC Jažlovice pro zákazníka Makro budujeme unikátní koncept logistického servisu one roof komplexní zabezpečení všech toků včetně služeb přidané hodnoty. Při řešení vlastního procesu jsou navrženy zcela nové způsoby vychystávání reagující na nové požadavky zákazníka. V DC Prostějov se připravujeme na start nového projektu spojeného s výraznou přestavbou mrazírenského skladu. Spolupráce na těchto projektech mě osobně pomáhá získávat detailní informace o požadavcích zákazníků a možnostech řešení, které HOPI nabízí. Zároveň je důležité udržovat a dále zvyšovat kvalitu našich služeb. Neprodáváme výrobky, náš zákazník nakupuje servis, jehož kvalita je podmínkou pro udržení a případné rozšíření spolupráce. Jedním z nástrojů měření našeho servisu jsou zákaznické audity. V letošním roce jsme již několik auditů úspěšně absolvovali. Věřím, že stejně zvládneme ty, co jsou ještě před námi. Za velmi důležitý interní projekt považuji zavádění principů týmové práce v pilotním DC ve Strančicích. Cílem je zavedení principů řízení, plánování a motivace, které povedou k dalšímu zefektivnění a zlepšení našich služeb. HOPI má velmi silný a motivovaný tým. Věřím, že vzájemnou spoluprací a podporou v rámci naší firemní filosofie One HOPI jsme schopni zvládnout úkoly spojené se zvyšujícími se požadavky partnerů na flexibilitu, rychlost a přesnost. Těším se na další spolupráci s vámi. Ing. Pavel Pravec - CEO - HOPI CZ Věk: 43 Znamení: Rak Vzdělání: VUT Brno, Fakulta Strojní Pracovní zkušenosti: 13 let v automobilovém průmyslu (společnosti Faurecia a Peguform zpracování plastových výrobků) 5 let v oblasti poradenství (společnosti Institut průmyslového inženýrství, Arthur Andersen, PriceWaterhouse) 13

14 Meeting HOPI My first contact with our company was back in 2013 when I was searching for employment opportunities outside the automotive industry. After the first few interviews and meeting the company management, the chance to work with the HOPI caught my interest. Throughout my professional career I have fought under the English, German and French flags - I am glad that I was given a chance to fight under the Czech flag too. The success of HOPI is really quite extraordinary and I am proud to be able to work here and help in further development of the company. Previous professional experience Before starting in HOPI, I worked for 8 years as a Plant Director in Faurecia Interior Systems in Mladá Boleslav. The Faurecia Company belongs among global suppliers for the automotive industry and regarding plastic parts for vehicle interiors, they are the largest supplier in the world. The plant in Mladá Boleslav provided direct deliveries for automobile manufacturers Škoda, Audi, VW, Ford, GM, PSA, Daimler, BMW. Between years I worked for Peguform Bohemia, also a supplier of plastic parts in the automotive industry. Here, I held the position of Production Manager and later the Plant Director. As part of the consultancy activities, I worked as a consultant and later as a Project Manager in IPI, Arthur Andersen a PriceWaterhouse. This experience included working on financial statement audits in international companies, BPR (Business process re-engineering) projects monitoring efficiency improvement and cost savings and working as an industrial engineer, primarily for manufacturing companies in the Czech Republic. Work position In the company, I hold the newly created position of a Director of HOPI ČR. HOPI ČR is one of the subsidiaries of the HOPI HOLDING that was formed last year. As a director, I am responsible to the company management and to the owner for all activities within the Czech Republic. The main responsibility lies in the fulfilment of the planned profit, preparation of new projects and maintaining and improving customer satisfaction. In addition, I also ensure the company rules complied with and the laws of the Czech Republic are observed. The beginnings in HOPI During the first weeks of starting in my position, I got gradually acquainted with the organization and learned about the key priorities in each department. I would like to take this opportunity to thank all my colleagues for the very open and professional attitude during this "getting-to-know you round". I am aware that everything went beyond the standard work activities and that the questions of the "Newcomer" were not always easy to answer. In comparison with the automotive industry, the area of business in the FMCG segment in which our company operates is much more dynamic and less predictable. Due to large fluctuations in the volume of goods, there is higher pressure on flexibility and dynamism. Planning of operations and transport and related planning of relevant resources is a major challenge and requires almost "on-line" supervision. I must admit that the situation when "in the morning we do not know exactly what we will be doing tonight" is a great challenge for me still. I therefore see my task finding ways of implementing approved and effective processes and methods into the HOPI environment, with a view to further streamlining within the company. Ordinary working day An ideal start to the day is a tour of one of the plants. Considering the distance, our colleagues from Prostějov are somewhat "protected" from unplanned inspections of the director. A routine inspection using the two most important management tools (own eyes, own feet) helps to get an independent view on the state of the operation. Then there follows a regular operative meeting with the management team of the Czech Republic, with a review of key indicators and problematic areas. The focus of the meeting is on quality and productivity. The rest of the working day is divided into meetings dealing with various issues, currently connected especially to the preparation of new projects. At the end of the day I prepare for the following day, or focus on longer-term plan and decisions regarding priorities. Hobbies In my free time I try to devote some time to my family, I have two sons aged 15 and 11, so we try to do some sport or go cycling. Under the guidance of my wife we like to visit interesting places around Prague, however, I would definitely not declare myself an active hiker. I am interested in military history and I enjoy reading books concerning the period of Second World War. Biggest professional success I cannot assess the situation with respect to HOPI just yet. During my work in the automotive industry, it was the improvement of relationship with a demanding customer Audi and managing a crisis related to fire at the plant. Ideal working day An ideal day for me is one at the end of which I can see that something was improved or somebody got helped by my decision, support or idea. It is also a time when I feel that some issues or problems have shifted forward, be it in relation to customers or the company itself. Priorities for the following period, work objectives Our customer comes first. The priority is therefore to ensure the launch of new projects. Within the Jažlovice DC we are creating a unique "one roof" concept of logistic service for our customer Makro, a complex provision for all flows, including added value services. When solving the process itself, completely new methods of picking are designed, responding to new requirements of the customer. In Prostějov DC we are preparing for the launch of a new project connected to a substantial rebuilding of the frozen warehouse. Work on these projects helps me to obtain detailed information about customer requirements and possible solutions that HOPI can offer. At the same time, it is important to maintain and further improve the quality of services we offer. We do not sell products. Our customer purchases a service, the quality of which is a prerequisite for the maintenance and possible expansion of cooperation. Customer audits are one way of assessing our services. So far, we have successfully completed several audits this year. I believe that we will also be successful in the ones that are still before us. The internal project of implementing the principles of teamwork in the pilot Strančice DC I consider very important. The aim is to introduce principles of management, planning and motivation that will lead to further streamlining and improvement of our services. HOPI has a strong and highly motivated team. I believe that by mutual cooperation and support in terms of our company philosophy ONE HOPI, we are able to meet the challenges associated with increasing partners demands of on flexibility, speed and accuracy. I look forward to further cooperation with you. Ing. Pavel Pravec - CEO - HOPI CZ Age: 43 Star sign: Cancer Education: VUT Brno, Faculty of Mechanical Engineering Work experience: 13 years in the automotive industry (Faurecia and Peguform plastic products processing) 5 years in Consultancy (Institute of Industrial Engineering, Arthur Andersen, PriceWaterhouse) 14

15 Mladý evropský øidiè kamionu 2014 Young European Truck Driver 2014 V národním finále soutěže Mladý evropský řidič kamionu 2014 měla firma HOPI s.r.o. znovu svého zástupce. Po dvou letech se letos uskutečnil již šestý ročník soutěže Young European Truck Driver /YETD 2014/. Firma HOPI v něm měla svého zástupce, který se umístil na předních místech. Do celorepublikové soutěže, pořádané společností Scania, se tentokrát přihlásilo 397 účastníků, což je oproti předchozímu ročníku nárůst o téměř dvacet procent. Samotné národní finále se konalo 5. července 2014 v Jihlavě a úspěch v něm zaznamenal řidič HOPI s.r.o. Je jím řidič-školitel pobočky v Prostějově, Tomáš LEJSEK, narozen v roce Ve společnosti HOPI pracuje od roku V silné konkurenci téměř čtyř stovek účastníků se Tomáš Lejsek umístil na krásném desátém místě z celé ČR. Panu Lejskovi gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho práci interního školitele řidičů, kde může nadále předávat své zkušenosti a odborné znalosti prověřené i touto náročnou a sledovanou soutěží. Je to další řidič HOPI s.r.o., který se takto vypracoval a úspěšně reprezentoval naši firmu.... In the national finals of the "Young European Truck Driver 2014", HOPI s.r.o. was represented once again. After two years, the competition Young European Truck Driver /YETD 2014/ was held once again. HOPI had its own representative there, who finished in a very good position. 397 participants took place in this nationwide competition, organized by Scania, an increase of almost twenty percent compared to the previous year. The actual national final took place on July 5, 2014 in Jihlava. A HOPI trainer driver from the Prostějov division, Tomáš LEJSEK, born in 1983 and working in HOPI since 2011, achieved great success there. In the strong competition of almost four hundred participants from all over the Czech Republic, Tomáš Lejsek reached an excellent tenth place. Congratulations to Mr Lejsek, we wish him every success in his work as an internal trainer driver, where he can continue to pass on his experience and expertise proven by this challenging and popular competition. Mr Lejsek is another driver of HOPI s.r.o. who has successfully represented our company. Autor / By: Alexandr Mostýn Vedoucí personálního dispečinku dopravy Head of personnel transport planning department of dispatch

16 Doprava Transport HOPI BEST DRIVER 2014 Po více jak dvaceti letech působení na trhu v oblasti logistiky se podařilo vybudovat jednu z největších společností ve střední Evropě, která plánuje další růst. Za tímto dobrým výsledkem stojí tři hlavní aspekty vize a především postoje majitele společnosti Františka Piškanina, zrnko podnikatelského štěstí a hlavně lidé pracující na všech pozicích, včetně řidičů a řidiček. A jak se říká: Za dobře odvedenou práci náleží odměna, kdy samozřejmostí je mzda. My bychom ale chtěli udělat více než jen naplňovat jednoduchou rovnici: práce rovná se mzda. S ohledem na tento záměr byla připravena soutěž pro všechny řidiče skupiny HOPI Group o nejlepšího řidiče. Základním cílem bylo uvedenou rovnici posunout a rozšířit tak, aby práce nepřinášela jen povinnosti, ale i zábavu. Vlastně jde o to, uplatnit základní princip, který již J. A. Komenský v dávných dobách praktikoval, a to je Škola hrou. Využít k tomu se dá nová moderní technika a její používání v praxi. Prostějově, v Klášterci, Senci, Madunicích, Prešově, Gyálu, Érdu, dávají se do externích skladů v Brně, v Ostravě, k servisním partnerům, vznikají webové stránky soutěž začíná prvním kolem rozdělení na kategorii Tahač a Sólo zveřejněny jsou konečné výsledky prvního kola (trvalo 9 měsíců) Co bylo hodnoceno: rychlost vracení ložných a dodacích listů platnost potřebných školení, dokladů, zdravotních prohlídek škody na zboží dopravní nehody spotřeba PHM soutěžícího řidiče vyčítání karet řidiče a vrácení záznamových listů kotoučků 1. kolo probíhá ve všech zemích stejně, každý měsíc je na webu i na nástěnkách zveřejňováno pořadí semifinálové regionální kolo v Česku Jažlovice semifinálové regionální kolo na Slovensku Madunice semifinálové regionální kolo v Maďarsku Gyál Semifinálové soutěže (platí pro všechny země): ekonomická jízda teoretický test couvání na rampu býčí oko Velké finále v Jažlovicích Prostějov, Petr KLVAČ, narozený v r a pracující na pozici řidiče od roku Oficiálního předání hlavní ceny osobního automobilu Škoda Fabia se dne ujal majitel společnosti pan František Piškanin s vedením HOPI Group. Na otázku majitele společnosti Františka Piškanina: "Jak bylo těžké propracovat se až k prvnímu místu?" Petr Klvač odpověděl: Ano bylo to hodně těžké. Hned na začátku soutěže jsem měl drobnou nehodu, nic zásadního, ale body byly rázem pryč a já jsem se v pořadí ocitl na 179. místě. V tu chvíli jsem přemýšlel, zda ještě vůbec pro mě má cenu snažit se o nějaký výsledek. Přesto jsem si řekl, že se o to pokusím a obrovskou vůlí, pracovitostí a sebezapřením jsem se pozvolna propracoval až na postupové místo a z něj až do finále, a tam až k téhle skvělé VÝHŘE. Nakonec bych chtěl poděkovat vedení firmy a všem, kdo měli se soutěží cokoli společného. Předpokládáme, že soutěž byla pro účastníky zábavou a že soutěžícím udělaly radost i další hodnotné ceny. Soutěž také byla přínosem v rámci pracovních postupů jako je například ekonomická jízda, možností ke společnému setkávání pracovníků různých zemí a navazováním bližších kontaktů. Panu Petru Klvačovi přejeme mnoho šťastných kilometrů, a to nejen služebních, ale i soukromých. Do budoucna doufejme, že ze strany řidičů bude zájem o zdravé soutěžení a podobná soutěž se stane tradicí. Současně je potřeba poděkovat vedení společnosti HOPI za podporu, organizačnímu týmu i všem partnerům. Průběh samotné soutěže byl stejný jak v České republice, tak i na Slovensku a v Maďarsku: duben - květen 2013 vzniká myšlenka soutěže předání hlavní ceny výherci Nakonec v náročné mezinárodní konkurenci zvítězil řidič HOPI Česká republika pobočka PARTNEŘI SOUTĚŽE / COMPETITION PARTNERS Podrobné informace o soutěži, pořadí na dalších místech a fotogalerii najdete na stránkách červen 2013 vzniká organizační tým a pravidla soutěže, vznikají její konkrétní obrysy naplno se rozjíždí organizace soutěže, vyvěšují se plakáty v Jažlovicích, 16

17 After more than twenty years on the market in the field of logistics, we managed to build one of the largest companies in Central Europe planning further growth. This outcome results from three main aspects - the vision and the attitude of the owner František Piškanin in particular, a little bit of business luck and above all the people working in all positions, including the drivers. And as the saying goes: For a job well done one should be rewarded, wages are expected. However, we would like to do more than just solve that simple equation: work equals wage. With regard to this idea, a competition to find the best driver was organized for all drivers of the HOPI Group. The basic aim was to modify the equation and expand it, so that work would be perceived as not only duty but also as fun. In fact, the point is to apply a basic principle that used to be practiced by J. A. Comenius long time ago, which is "learning through play". New modern technology and its application in practice can be used according to this principle. The course of the competition itself was the same in the Czech Republic as in the Slovak Republic and Hungary: April - May 2013 the idea for the competition is born June 2013 the organizing team is formed and the rules are laid down, specific outlines are made the organization of the competition starts in full, posters are put up in Jažlovice, Prostějov, Klášterec, Senec, Madunice, Prešov, Gyál, Érd, they are also placed in external warehouses in Brno and Ostrava and sent to service partners, a new website is launched the competition is launched with the first round divided into categories Truck and Solo final results of the first round (lasting 9 months) are released What was evaluated: the speed of returning loading lists and delivery notes validity of necessary training, documentation, medical examinations damage to goods traffic accidents fuel consumption driver card reading and returning record charts - tachodiscs The 1st round is under way in the same in all countries, every month the current rank list is published on the website and available on the notice boards regional semi-final round in Czech Republic Jažlovice regional semi-final round in Slovakia Madunice regional semi-final round in Hungary Gyál The semi-finals (valid for all countries): economical driving theoretical test reversing onto ramp bullseye the grand finale in Jažlovice awarding the main prize to the winner The ultimate winner in this international competition was a driver from HOPI Czech Republic Prostějov division, Petr KLVAČ, born in 1970, who has worked as a driver in our company since The main prize (a Škoda Fabia) was officially awarded on , when the owner of the company, František Piškanin and the management of HOPI Group handed the car over to the winner. František Piškanin, the owner of the company asked the winner: How difficult was it to make it to the first place? Petr Klvač responded: Yes, it was very difficult. Right at the beginning of the competition I had a small accident, nothing major, but points were deducted and I suddenly fell to 179th position. At that moment I was thinking whether it was worth to carry on at all. However, in spite of this setback, I decided to try again. With immense will, hard work and self-discipline I slowly got into a qualifying position and from there I progressed to the finals and ultimately to this amazing TRIUMPH. To conclude, I would like to thank the management of the company and everybody connected to the competition. We hope that the competition was fun for all the participants and they were pleased with the additional valuable prizes. The competition has also been beneficial in terms of working practices, such as economical driving, opportunity to meet workers from different countries and establish closer contacts. We wish Mr. Petr Klvač many happy miles, not only at work but also in his private life. We hope that in the future our drivers will still be interested to take part in a fair competition and that a similar contest will become a tradition. Last but not least, we must thank the management of HOPI for the support they gave, the organizing team and all partners. For detailed information about the competition, results and photos visit Autor / By: Alexandr Mostýn Vedoucí personálního dispečinku dopravy Head of personnel transport planning department of dispatch 17

18 Happy driver Rád bych, aby se v HOPI opìt zaèalo øíkat pan øidiè I would like to hear the words "master driver" in HOPI again V době vzniku tohoto článku jsou to právě dva týdny, kdy jsem převzal oddělení dopravy. Je to bezesporu velmi krátká doba na to, aby člověk proniknul do každodenní operativy takto komplexního oddělení, ale zároveň dostatečně dlouhá doba na to, aby si udělal představu o nejožehavějších problémech, kterým oddělení čelí. Po rozhovorech v rámci jažlovického i prostějovského týmu za zcela nejzásadnější bod považuji neobsazená místa řidičů nákladní dopravy v naší společnosti a vlastně celkovou frustraci naší řidičské veřejnosti. Spokojený a motivovaný řidič je jednoznačně jedním ze stavebních kamenů úspěšné logistické firmy. Samozřejmě se nabízí otázka, proč se spokojenost a motivovanost pozvolna vytrácí z firmy, která je jednou z největších logistických společností v Evropě, z firmy, kde mají zaměstnanci, a nejen řidiči, jistotu pravidelného příjmu, a která investuje nemalé prostředky do flotily moderních vozidel. Z rozhovorů s řidiči, dispečery i zástupci dalších profesí v rámci dopravy můžeme říct, že hlavními důvody nespokojenosti jsou: Stále rostoucí administrativní zátěž řidič nákladní dopravy se tak stává doslova úředníkem na kolech, který kromě znalostí a dovedností potřebných k ovládání vozidla musí zvládat administrativní požadavky veškerých našich partnerů. Pro lepší představu o komplexitě v dokumentaci administrátorovi CSO trvá přibližně jeden měsíc, než je schopen samostatně zpracovávat doklady, které naši řidiči vracejí. Není samozřejmě možné a ani žádoucí, aby každý řidič prošel takto dlouhým a důkladným administrativním tréninkem. Jedním z kroků, který tak budeme muset učinit, je zjednodušení interní administrativy a vytvoření jasných a jednoduchých návodů pro práci s doklady našich zákazníků. Řešit tuto problematiku od stolu by nemělo kýženou přidanou hodnotu. Rád bych tedy tento bod oslovil na přímém setkání s řidiči, které plánujeme uskutečnit v nejbližší době. Dlouhé čekací lhůty na skladech HOPI popis této problematiky by vydal na celý samostatný článek. Nicméně pojďme se zaměřit na řešení. V příštích týdnech spustíme pilotní projekt koordinátorů nakládky na skladě H1 Makro v Jažlovicích. Úkolem těchto koordinátorů, které bychom rádi nabrali prioritně z řad bývalých řidičů, bude pomoc řidiči při nakládce, ať již se štosováním zboží, s přednakládkou nebo právě s administrativními komplikacemi. Smyslem je maximálně zkrátit dobu mezi přistavením vozidla k rampě a odjezdem. V případě, že se tato strategie osvědčí, bude dále rozšiřována na další sklady. Složitý motivační (mzdový) systém v tuto chvíli mohu přislíbit, že současný systém budeme revidovat. Před odsouhlasením zamýšlených změn nechci jít záměrně do detailu, nicméně cílem je jednoznačně upravit metodiku výpočtu mezd tak, aby byla spravedlivější, tedy aby za srovnatelnou práci byla vyplácena srovnatelná odměna. Práce řidiče kamionové dopravy je bezesporu kvalifikovanou prací, která si vzhledem ke své náročnosti zaslouží uznání a respekt nás ostatních. Hovoříme-li o řidičích, hovoříme o lidech s obrovskou odpovědností, ale zatím bohužel s minimální pravomocí. Toto musíme změnit v HOPI se opět musí začít říkat pan řidič.... At the time of writing this article, I have been at the head of the transport department for two weeks. It is, without a doubt, too short a time for a person to penetrate into the daily routine operations of such a complex department, but it has also been long enough time to get an idea of the thorniest issues the department faces. After discussions with the Jažlovice and Prostějov teams, I consider as the most important the issue of unfilled vacancies for truck drivers in our company and the overall frustration of our drivers community. A happy and motivated driver undoubtedly constitutes one of the cornerstones of a successful logistics company. Of course, the question is why the satisfaction and motivation are gradually disappearing from a company that is one of the largest logistics companies in Europe, the company where employees, and not just the drivers, have a security of regular income and which invests a lot of money into a fleet of modern vehicles. From interviews with drivers, dispatchers and representatives of other professions in the transport department, we can conclude that the main reasons for dissatisfaction are: The ever-increasing administrative burden as a result, a truck driver virtually becomes a clerk on wheels, a person who must be able to handle administrative requirements of all our partners in addition to the knowledge and skills needed to operate a vehicle. For a better idea of the complexity of the documentation, a CSO administrator takes about a month to independently handle documents that our drivers return. It is neither possible nor desirable for each driver to undergo such a long and thorough administrative training. One of the steps that we will have to take is to simplify the internal administration and develop clear and simple instructions for handling our customers documents. Tackling this problem while sitting at a desk would not have the desirable effect. I would therefore like to address this issue in a direct meeting with drivers, which we plan to organize in the near future. Long waiting times at HOPI warehouses to describe this issue would make up a whole new article. Nevertheless, let's focus on solutions. In the upcoming weeks, we are going to launch a pilot project of "loading coordinators" in H1 Makro warehouse in Jažlovice. The role of these coordinators, whom we would like to recruit from the ranks of former drivers, will be helping drivers during loading, whether with stacking, pre-loading or with administrative difficulties. The aim is to shorten the time between the vehicle driving to the ramp and departing as much as possible. Should this strategy prove successful, it will be implemented at other warehouses too. A complicated motivation (wage) system at the moment I can promise that the current system will be reviewed. I intentionally do not want to go into detail before the proposed changes are agreed, nevertheless, the aim is to modify the methodology of wage calculation so that it is fairer, in other words, people would receive a comparable reward for comparable work. The work of a truck driver is unquestionably a skill and due to its complexity, it deserves recognition and respect of others. When talking about drivers, we are talking about people with a huge responsibility but who unfortunately, have minimum competence at present. This must change - in HOPI must start saying "master driver" again. Autor / By: Ing. Petr Otáhal Ředitel dopravy Director of transport 19

19 SLOVAKIA Autor / By: Vítězslav Kalous Jednatel HOPI SK CEO HOPI SK Slovo øeditele provozù SK A word by the SK Operations Manager Vážení přátelé, svůj již tradiční příspěvek píši v polovině prázdnin, což znamená, že v době, kdy držíte nový výtisk firemního časopisu HOPI v ruce, jsou letní prázdniny minulostí. Znamená to, že se všichni začínáme soustředit na zvládnutí vánočních objemů. Můžeme to konstatovat doslova, již od měsíce srpna se začínají naši významní partneři zásobovat na Vánoce vybraným sortimentem. Tento rok však pro HOPI Slovensko nebude výše uvedená věta platit doslovně. Důvodem je zářiový start dvou, pro HOPI velice významných, projektů. První projekt je společný pro HOPI v Čechách i na Slovensku, jedná se o projekt spojený se společností Makro a v rámci tohoto projektu budeme zásobovat prodejny Makra, resp. Metra ovocem a zeleninou. HOPI SK zde bude zajišťovat distribuci ovoce a zeleniny na Slovensku. Druhým projektem je start spolupráce se společností Bongrain, které budeme poskytovat komplexní logistiku. A protože se pro HOPI Slovensko jedná o velice významný projekt, dovolím si mu věnovat zbytek dnešního příspěvku. Start spolupráce se společností Bongrain Společnost Bongrain je celosvětovou společností zabývající se zpracováním mléka. Společnost na svých internetových stránkách uvádí, že zaměstnává více než zaměstnanců na plný pracovní úvazek. V České a Slovenské republice budeme pro společnost Bongrain zajišťovat komplexní logistiku pro produkty z jejích výrobních závodů ležících ve městech Sedlčany, Přibyslav, Hodonín, Liptovský Mikuláš a Nové Mesto nad Váhom. Je na místě, abych zde připomněl i některé výrobky, které známe z českého, resp. slovenského trhu, jako jsou Apetito, Král sýrů, Lučina, Pribiňáček, Sedlčanský sýr a mnoho dalších. Pro společnost Bongrain budeme zajišťovat primární dopravu, skladování, copacking a sekundární distribuci. Tato služba bude soustředěna do skladu v Madunicích, kde jsme pro našeho partnera technologicky přestavěli sklad s mrazenými parametry na sklad s parametry chlazenými. Byla nutná kompletní rekonstrukce mrazících agregátů včetně jejich příslušenství. V rámci přípravy tohoto projektu, kdy nepřipravujeme pouze samotný sklad, ale kdy je nutné i kompletní nastavení informačního systému, bych chtěl při této příležitosti poděkovat za stoprocentní přípravu nejenom odpovědným lidem ve společnosti Bongrain, ale i našim kolegům ze SAP oddělení, především pak pánům Žákovi a Kulíškovi. Nutno dodat, že poprvé v historii HOPI SK bude sklad Bongrain nastaven v systému SAP WMS. Pokud bychom se měli zmínit o rámcových číslech tohoto projektu, bude se jednat o denní skladování přibližně palet, měsíční příjem palet a měsíční distribuci přibližně pickovaných kartonů. I z tohoto důvodu byl na dopravě navýšen vozový park o 10 tahačů s návěsy. Plánovaný start tohoto projektu je stanoven na a přeji touto cestou našemu provozu úspěšné zvládnutí startu tohoto projektu. Na počátku mého příspěvku jsem se zmínil o dvou nových projektech, nejsou to však jediné nové projekty, které nám v HOPI Slovensko přibyly. Z nových projektů bych rád zmínil ještě další dva, prvním je projekt se společností LeSafre, která je rodinnou firmou založenou v severní Francii a jejíž obchodní činností jsou dodávky v oblasti pečení, výživy a zdraví, chutí a fermentace. Druhým významným partnerem je společnost Terno Group, která v nedávné minulosti odkoupila od společnosti Ahold její markety a začlenila je do portfolia svých obchodů. Počet obchodů, které pro tohoto partnera obsluhujeme, tak vzrostl z původních cca. 20 na nynějších přibližně 130 obchodů. Závěrem bych se rád zmínil o již druhém ročníku setkání našich zaměstnanců a jejich rodin v areálu našeho distribučního centra v Madunicích. Toto setkání nazýváme FAMILY DAY a mohu s potěšením říct, že se ho zúčastnilo bezmála 500 zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Jsem hrdý na to, že mohu za vedení společnosti prohlásit, že tato akce bude pro naše zaměstnance pořádána pravidelně. Zároveň bych chtěl touto cestou všem zaměstnancům poděkovat za účast na tomto setkání a věřím, že je zaujalo, o čemž svědčí i přiložené fotky. Na úplný závěr Vám, milí kolegové a čtenáři, přeji mnoho zdraví a úspěchů ve Vaší práci.... Dear friends, I am writing this article as usual in the middle of summer, which means that if you are holding the new issue of the HOPI magazine in your hands, the summer holiday is well and truly over. It also means that we are all starting to focus on Christmas volumes. And I mean it literally, as our important partners are starting to stock up with Christmas goods. However, the above mentioned sentence will not apply to HOPI Slovakia fully this year, because of the launch of two very significant projects for HOPI in September. The first project is a joint one for HOPI in Czech and Slovakia, it is a project connected with Makro, wherein we shall be supplying Makro stores, or to be more precise Metro stores, with fruit and vegetables. HOPI Slovakia will be providing distribution of fruit and vegetables within Slovakia. The second project is the start of cooperation with Bongrain company, for whom we will be providing complete logistics services. And since this a very important project for HOPI Slovakia, I would like to focus on it further in the story. Launch of cooperation with Bongrain Bongrain is the world s foremost processor of milk. Their website states that they have more than 19 thousand full time employees. In the Czech and Slovak Republics we will provide complete logistics services to Bongrain for products from their production plants located in Sedlčany, Přibyslav, Hodonín, Liptovský Mikuláš and Nové Mesto nad Váhom. Here, I would like to mention some products that we know from the Czech or Slovak market, such as Apetito, Král sýrů, Lučina, Pribiňáček, Sedlčanský sýr and many others. For Bongrain we will be providing primary transport, warehousing, co-packing and secondary distribution. Regarding the warehouse services we are providing for our partner, they will be centred in the Madunice warehouse, where we have rebuilt a warehouse with "frozen parameters" to a warehouse with "chilled parameters" where a complete refurbishment of refrigeration units including accessories was necessary. In preparation for this project, when not just the warehouse itself needs to be prepared but when it is also necessary to completely setup the information system, I would like to take this opportunity to thank not only the people responsible from Bongrain company, but also our colleagues from the SAP department, especially Mr. Žák and Mr. Kulíšek for the 100 percent work well done. I must add that the Bongrain warehouse will be historically the first in HOPI SK set to the SAP WMS system. If we were to mention rough figures regarding this project, it will be approximately 2,000 pallets for daily storage, monthly admittance of 5,000 pallets a monthly distribution of approximately 300,000 picked cartons. Also for this reason, the vehicle fleet has been increased by 10 trucks with trailers. The scheduled start of this project is set for 15 September 2014, and I wish to all at our operations that the launch of this project be successful. Although at the beginning of this article I mentioned the two new projects, they are not the only new 20

20 Autor / By: Ing. Miroslava Sokolová PhD. Manažer HR HOPI SK HR Manager of the HOPI SK projects that have been undertaken at HOPI Slovakia. I would like to mention two additional new projects. The first is a project in conjunction with LeSafre, a family company founded in northern France which deals with deliveries in the field of baking, nutrition and health, flavours and fermentation. The second important partner is the company Terno Group, which has recently bought Ahold shops and added these to their own portfolio. The number of stores we serve for this partner has increased from the original approx. 20 to the current approx. 130 stores. Finally, I would like to mention the second annual meeting of our employees and their families at our distribution centre in Madunice. This meeting is called FAMILY DAY and I am pleased to say that it was attended by nearly 500 employees and their family members. I am proud that in the name of our management I can declare that this event organized for our employees will become a regular occasion. I would also like to take this opportunity to thank all employees for their participation in this meeting and I am convinced that it has been highly successful, as evidenced by the photos attached. And to conclude, dear colleagues and readers, I wish you all good health and success in your work. Family day HOPI Dňa sa uskutočnil v Maduniciach rodinný deň pre zamestnancov a rodinných príslušníkov firmy HOPI SK. Family day sa tešil početnej účasti detí i dospelých. V tento deň navštívilo HOPI cca 500 ľudí. Atrakciami sa nešetrilo. Od rána behali po HOPI parkovisku animátori prezlečení za rozprávkové bytosti, učili deti rôzne tance. Program spestril aj úžasný kúzelník a obľúbený Maškrtníček. Deti si užívali na nafukovacích hradoch, maľovali si na tvár rôzne motívy a pochutnávali si na cukrovej vate a pukancoch. Veľmi príjemným zážitkom bolo aj jazdenie na zapriahnutom koči s koníkmi a jazda na býkovi. A aká by to bola HOPI akcia, keby sa deti nemohli previezť na HOPI kamióne. Pre rodičov bol zase zážitok prezrieť si mrazený sklad, kde ich polovičky pracujú a zahrať si futbal s kolegami. A na záver prekvapenie dňa - hasiči s penou, ktorej neodolali ani dospelí. Akcia bola vydarená, počasie fantastické, tešíme sa, že sa uvidíme v hojnom počte znova o rok. Family day HOPI On June , a Family Day for employees and their family members of HOPI SK was organised in Madunice. Many children and adults took part, about 500 people visited HOPI that day. There was no shortage of fun and attractions. Since the morning in the HOPI carpark, several entertainers dressed as fairytale characters amused children and taught them various dance moves. People could also watch an amazing magician and greet the ever popular TV character Maškrtníček. Children enjoyed themselves on bouncy castles, had their faces painted and tickled their taste buds on candyfloss and popcorn. Another popular attraction was a ride in a horse-drawn carriage and the Bucking Bronco. And it wouldn t be a HOPI event if children could not have a ride in a HOPI truck. The parents enjoyed visiting the frozen warehouse to see where their other halves worked and joined in with a game of football. And the highlight of the day a surprise show of firemen squirting foam that even the adults could not resist. Everything went very well, the weather was great, so we look forward to seeing everybody next year again. Family day HOPI 21

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014 In-house HOPI HOLDING magazine XI/2014 20 BUSINESS SUPERBRANDS 2014 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy rok 2014 se pomalu blíží ke svému závěru a Vám se

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více