REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE."

Transkript

1 ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU více na str. 2 a 3 Operační program Věda a Výzkum pro Inovace str. 7 ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE čtěte na str. 5 Konference starostů a primátorů str. 4 a 15 Cena český pižmoň Čtěte na straně 16!

2 2 Současná krize je realitou a bohužel má průběh, který, jak se zdá, není ovlivnitelný bezbřehým naléváním peněz do národních ekonomik, což se tak trochu podobá dříve známému 'poručíme větru dešti'. Víme, jak ta snaha dopadla. Tato krize je důsledek v praxi uplatňovaných hesel, jako je 'trvale udržitelný rozvoj', 'globální ekonomika', 'informační společnost', 'znalostní ekonomika' a další. Krize přináší řadu očistných procesů, které musí eliminovat dřívější chyby a deformace zejména v podnikatelském sektoru. Příkladem mohou být investiční pobídky do automobilového průmyslu ve střední Evropě. Vybudovaly se moderní automobilky s vysokou produktivitou práce. Tyto nové automobilky vytlačují z trhu klasické výrobce automobilů, protože neoprávněně získaly konkurenční výhodu v podobě dotací. Je zřejmé, že ve světě je nadbytečná výrobní kapacita osobních automobilů a je absurdní zachraňovat finančními injekcemi slabé a zastaralé automobilky. Krize musí některé výrobní kapacity omezit, jiná cesta není. Jako další příklad je možno uvést důsledky transformace českého hospodářství. Je potěšitelné, že vyvážíme asi 80 % tuzemské produkce, ale na druhé straně dovážíme asi 75 % celkové tuzemské spotřeby. Na těchto číslech by nebylo nic špatného, kdyby sortiment dovozu a vývozu byl vyvážený. Zásadním problémem však je, že dovážíme převážně takzvané 'zboží nezbytné spotřeby pro život' a vyvážíme zejména 'sortiment zbytného zboží'. Nezbytná spotřeba je dána hlavně potravinami, oděvy, obuví, plynem, ropou a dalšími podobnými komoditami. Toto zboží je nakupováno každodenně a tržby za prodej tohoto zboží odtékají do zahraničí. Naše výrobky, které exportujeme ve velkém, mají však charakter zboží, jehož nákup je možno odložit i o několik let. Tato disproporce je jedním ze závažných problémů naší ekonomiky. Další příčinou krize jsou zajisté nepřiměřeně vysoké ceny energií, zejména elektrické, a generace nepřiměřených, až nemravných zisků energetického trhu. Tento stav musí být neprodleně řešen. Je brzdou hospodářství i občanského života. Ochrana přírody a životního prostředí musí být nezbytnou součástí podnikatelského i občanského života. Navrhovaná opatření však musí být prokazatelně efektivní a musí zahrnout i člověka, který je nedílnou součástí životního prostředí. Není jediný důvod nesmyslně vynakládat astronomické finanční částky ve jménu ochrany životního prostředí bez prokazatelných přínosů. Oblíbené heslo Zelených 'předběžná opatrnost' není ničím novým, tento princip uplatňoval již Herodes při vraždění neviňátek. NÁMĚT K ZAMYŠLENÍ Vyspělé země světa značně zlenivěly. Vytvořily si představu jakési výjimečnosti, dané vysokou technickou a technologickou úrovní a pocitem, že nejsou před určeny k obyčejné práci, ale že jejich členové jsou nadáni výjimečností a schopností řídit a vymýšlet. Ve své podstatě jsme však příliš zlenivěli. Při vysokém a zřejmě i falešném sebevědomí si úspěšně kolem sebe budujeme obdobu 'Velké čínské zdi' a utvrzujeme se, že jsme světovým lídrem. Jde o omyl. Kvůli nesmyslnému chování vyspělých zemí vyvážíme pracovní místa a výrobu zejména do asijských zemí, které posilují a stávají se technologickými kapitalistickými velmocemi. Je jen otázkou, kdy zaútočí na naše sebeuspokojení. Nechci v žádném případě malovat čerta na zeď ani strašit. Domnívám se, že je nejvyšší čas velmi seriozně vyhodnotit příčiny současné krize, podíl jednotlivých regionů a zemí na jejich vzniku a průběhu a nastavit taková pravidla, která budou minimalizovat návrat hluboké krize v dohledné době. Od našich špičkových 'národohospodářů' slyšíme, že krize k nám byla impor tována a že jsme v tom vlastně nevinně. Dle mého názoru je několik příčin krize, řada z nich je dána chováním naší společnosti a řada z nich je i na vrub pozitivního vývoje ve společnosti. Základní příčinou krize je převis výrobních kapacit nad obecnou poptávkou společnosti. Tento problém není principiálně řešitelný jinak, než snížením výrobní kapacity při současné vysoké produktivitě práce. Je otázkou, jak tento problém vyřešit. Je nutno zvážit, zda se nepoučit z historie. Za feudalismu se pracovalo 7 dnů v týdnu, prakticky bez časového omezení, kapi talismus přinesl šestidenní a později pětidenní pracovní týden. Naskýtá se zásadní otázka, zda současná doba vysoké produktivity práce není impulzem k dalšímu postupnému snižování pracovní doby. Další velmi aktuální otázka je, zda nenastalo období jisté regulace globálního trhu, a to v případě, že se nedokážeme v globální ekonomice sjednotit na rovných podmínkách v podnikání prakticky na celém světě. Nechci tvrdit, že moje myšlenky jsou správné a akceptovatelné. Jsem ale přesvědčen, že jsou vhodným základem k přemýšlení, k diskuzi a k iniciaci dalších myšlenek, které posunou českou ekonomiku k větší prosperitě a stabilitě. Věřím, že na to máme, ale to nesmí převládat osobní ambice nad prospěchem celku. Uvědomme si, že slova pokora, služba veřejnosti, demokracie a zodpovědnost nejsou prázdnými pojmy, ale mají svůj hluboký smysl. Pokusme se o jeho obnovu. Věřím v partnerskou spolupráci Spolupráce mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj MSK a Krajskou hospodářkou komorou MSK byla stvrzena podpisem společné dohody, která se začíná naplňovat. Společným cílem je plynulé pokračování ve výstavbě dopravní infrastruktury v našem kraji. Hrozí omezení finančních prostředků a opožďování dokončení staveb. Byl zaujat jednoznačný společný názor, že plánované stavby jsou pro region nenahraditelné a že jejich plynulá výstavba je nutná. Společně proto vyzýváme vládu, aby výstavba dopravní infrastruktury nebyla finančně omezována, zejména v období krize, kdy můžeme jednoznačně očekávat, že plynulé pokračování výstavby je jedno z opatření snižujících dopady krize. Současně požadujeme, aby dále pokračovala příprava nových plánovaných staveb. Za dílčí, byť významný úspěch, je možno označit společný postup v oblasti hodnocení projektů 'Operačního programu Věda a výzkum pro inovace'. Bylo prosazeno, že při posuzování projektů musí být respektován požadavek na vyrovnání ekonomické síly jednotlivých regionů (princip konvergence), což by mělo vést k posílení budování infrastruktury pro vědu a výzkum v ekonomicky slabších regionech. Velké úsilí je věnováno řešení odpadového hospodářství v celé ČR a zejména v našem kraji. Je vyvíjen společný tlak na změnu v čerpání financí z 'Operačního programu Životní prostředí' ve prospěch dobudování tzv. 'integrovaných systémů nakládání s odpady', kde by mělo být upřednostňováno využívání komunálních odpadů před jejich skládkováním. Toto úsilí vede v našem kraji k posílení sítě zařízení k recyklaci odpadů a k vybudování zařízení na jejich energetické využívání, a tím výrazně omezit skládkování. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK Jako dílčí úspěch si dovolím uvést společný zájem o zlepšování kvality ovzduší v celém regionu. Na dubnové konferenci k tomuto tématu bylo poprvé v našem kraji veřejně deklarováno, že kvalitu ovzduší, zejména jemný polétavý prach na Ostravsku, negativně ovlivňují tři základní faktory. Je to průmyslová sféra, doprava a lokální vytápění. Podíl těchto tří skupin zdrojů znečištění je na různých místech Ostravy různý. KHK MSK prosazuje systémové řešení zohledňující podíl jednot livých znečišťovatelů, lokální specifika a klade důraz na efektivitu vynakládaných prostředků. Bez společného a aktivního řešení zainteresovaných stran se nedá očekávat výrazné zlepšení ovzduší. Velmi důležitý materiál, který je zatím pracovní, nese název 'Hlavní ohrožení pro rok 2009 a 2010' (viz str. 6). Identifikuje hlavní ohrožení v kraji z pohledu podnikatelských subjektů a jeho konečné znění bude jak KHK MSK, tak Sdružením pro rozvoj MSK schválen v červnu a bude sloužit jako jeden z podkladových materiálů pro úvodní jednání regionální tripartity, které je svoláno na Za podnikatelskou a zaměstnavatelskou sféru je navrženo 5 členů tripartity zastupujících KHK MSK, stavebnictví, hutnictví, těžařské organizace a auto mobilový průmysl. Současné období je velmi hektické a vyžaduje pružné reakce na okamžitou situaci. Věřím, že partnerská spolupráce je jedním z nástrojů k oživení hospodářství v našem kraji. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK

3 3 Dopady hospodářské krize se nevyhnuly ani Moravskoslezskému kraji, kde jsou umístěny velké průmyslové podniky. To bude mít jistě velký vliv například na zaměstnanost občanů našeho regionu. Proto podnikneme veškeré kroky, které pomohou zmírnit dopady krize. Především chceme v maximální možné míře urychlit přípravu investičních projektů financovaných z prostředků EU a zahájit jejich realizaci. Doposud bylo v kraji alokováno z předstrukturálních a struktu rálních fondů zhruba 3 mld. Kč, což je méně než desetina objemu finančních prostředků, které by mohl kraj čerpat v tomto programovacím období (do roku 2013, resp. 2015). K prioritám rozvoje kraje patří dokončení velkých staveb dopravní infrastruktury. Podle informací, které jsem obdržel z kontrolního dne výstavby D 47 a silnice I/11 Mokré Lazce, stavby zastaveny nejsou. Vláda vyčlenila 2,4 mld. Kč na dálnici D 47 a v současné době se hledají finanční prostředky na pokračování stavby silnice I/11. Zprovoznění dálnice D 47 je zásadní pro propojení kraje se západem republiky a napojením se na dálniční síť Evropy. Proto v tomto směru vyvíjíme neustálý tlak na vládu a trváme na pokračování staveb v původním harmonogramu. Tento požadavek podpořilo svým usnesením i zastupitelstvo kraje dne Věřím v úspěch jednání. Věřím i v úspěch dohody o spolupráci, která byla podepsána mezi vedením Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj MSK a KHK MSK. Spolupráce je vždy pozitivní prvek směřující kupředu. Jsem přesvědčen, že v současné době, kdy se již v našem kraji projevují důsledky hospodářské krize, je potřebné spojit síly a společně nacházet východiska. Spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru při řešení závažných problémů, se kterými se kraj potýká, může být jen ku prospěchu. Musíme o sobě vědět, musíme spolupracovat a společně nacházet východiska. Vím, že Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK zprovoznily informační portál, který má sloužit podnikatelům a informovat je JE POTŘEBA SPOJIT SÍLY KAŽDOROČNÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SETKÁNÍ Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je každoročním nejvýznamnějším setkáním. Tentokrát se uskutečnilo 7. dubna 2009 v Nové aule Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. V rámci tradičního programu, což je především zhodnocení činnosti a rozpočtu za předchozí rok a schválení činnosti a rozpočtu tentokrát na rok 2009, bylo jednání zaměřeno na několik aktuálních oblastí. o aktuálních problémech spojených s krizí. Souhlasím s názorem Sdružení a Komory, že problémy musí být nejprve definovány, abychom mohli následně nacházet řešení. Velice si vážím široké spolupráce s těmito organizacemi při realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje v podmínkách EU, zejména v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Sdružení aktivně podporuje vnitroregio nální diskuzi a koordinaci regionálních aktivit, což je dáno také zmíněnou dohodou o spolupráci. Hospodářská komora ČR je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v zemi. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků, sdružu jících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Vzhledem k tomu, že vedení kraje přikládá sociálnímu dialogu mimořádný význam, současné politické vedení kraje na určitý podnět, který přišel ze strany regionální reprezentace odborů, okamžitě reagovalo a iniciovalo obnovení sociálního dialogu na půdě tripartity. Obnovená Rada hospodářské a sociální dohody Morav skoslezského kraje bude společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů. Obecně bude jejím hlavním cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospo dářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského kraje. Přirozeně se zaměří především na nejdůležitější problémy, které jsou předmětem společného zájmu, a to zejména v oblasti zaměstnanosti a vytváření nových pracovních příležitostí, podpory rozvoje malého a středního podnikání, pracovně právních a sociálních otázek občanů, strategie rozvoje vzdělanosti a profesní přípravy, ochrany životního prostředí, dopravní infrastruktury a řady dalších otázek. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje Za druhé jsou to východiska ze současné hospodářské recese, včetně pojmenování základních problémů a především možností jejich řešení. Sdružení se tímto naléhavým tématem zabývalo již v druhé polovině loňského roku, např. na jednání Rady dne 22. října 2008 v Třinci a také 9. prosince v Hradci nad Moravicí. Toho se týkaly i další záležitosti projednávané na Shromáždění členů včetně koordinace stanovisek významných oborových svazů. Pracovní materiál 'Hlavní ohrožení pro roky 2009 a 2010' byl projednán na Výkonné radě dne a dán k připomínkám všem členům Sdružení. Uveden je také v tomto zpravodaji a na zvláštní www stránce Sdružení nazvané 'Čelíme recesi' s pro pojením na Krajskou hospodářskou komoru MSK. Za třetí je to účinná regionální spolupráce. Ta byla potvrzena společným podpisem 'Dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro rozvoj MSK' v úvodní části Shromáždění členů. Dohoda byla připravena Sdružením, podepsaná vrcholovými představiteli těchto institucí, tj. hejtmanem kraje Jaroslavem Palasem, předsedou představenstva KHK MSK Pavlem Bartošem a pre zidentem Sdružení pro rozvoj MSK Václavem Roubíčkem (viz foto). Nutné je zdůraznit, že všechny uvedené kroky se dějí ve smyslu této dohody včetně záležitostí dalších, jako např. účast Sdružení na zpracování regionálních rozvojových a inovačních programů nebo připravovaných tripartitních jednáních. Za prvé jsou to hlavní cíle do roku 2013, které byly stanoveny na základě konkrétního vývoje posledních let rozhodujícími podnikatelskými a rozvojovými reprezentacemi kraje a jsou součástí programu činnosti Sdružení. Jejich znění bylo mimo jiné předáno nově zvoleným představitelům kraje, uvedeno v pří slušných podkladových materiálech, také však v předchozím vydání Regionálního podnikatelského zpravodaje. Jejich součástí je např. podpora dobudování páteřní silniční a železniční sítě s kapacitním napojením na Slovensko, podpora vhodných projektů připravovaných v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, tj. pro zvýšení konkurenceschopnosti zdejších subjektů. Stanovisko k projektům VaVpI je uvedeno zvlášť. Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje potvrdilo jejich zájem na vývoji hospodářské situace v regionu i v České republice a jejich snahu napomoci k řešení současných problémů. Nejlepším vkladem do dalšího období je přece produktivní práce s praktickými výsledky. I v této souvislosti je dobré si připomenout, že rok příští, tj. 2010, bude dvacátým od vzniku tohoto Sdružení. Konkrétních výsledků jeho činnosti je celá řada, což bude uvedeno i v dalších vydáních Regionálního podnikatelského zpravodaje. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

4 v centru dění 4 Projekt, který v době krize nabízí mnohá řešení V době krize, která nás provází, se všichni vzácně shodují na tom, že jedním z možných řešení recese jsou investice do vědy a nových technologií. V této souvislosti se podařilo VŠB TUO ve spolupráci s firmami Arrow line, FITE a Strojírny Bohdaleč postavit zařízení na zpracování odpadů různého původu. Tyto odpady lze zpracovávat i ve směsi s tuhým palivem. apod.). Výhodou zařízení je i to, že dosáhne požadovaného výkonu i při využívání nízkoenergetického uhlí. Tento nový postup ukazuje jednu z inovačních cest, jimiž by technika 21. století měla směřovat. Navíc pyrolýza, projekt Ministerstva průmyslu ČR, dobře zapadá do chystaných záměrů projektu VaVpI jako součást širšího využívání netradičních energetických zdrojů směrem k čistým energiím a k zvyšování energetické účinnosti. Kromě toho nabízí i v době krize určitou perspektivu pro firmy, které se tímto řešením budou zabývat. Významný je také fakt, že v rámci tohoto projektu došlo k žádané symbióze mezi výzkumnou akademickou složkou a praxí, tedy firmami. V současné době jsme schopni vyrábět zařízení požadovaného výkonu (nejen jako poloprovoz, ale také jako provozní jednotky) a ušít je na míru zákazníkům, jimiž mohou být města či vesnice, které chtějí řešit problémy s odpadem samy a přitom vyrábět elektřinu a teplo. Václav Roubíček prezident Sdružení pro rozvoj MSK Jde o zařízení na principu pyrolýzy, tzn. tepelné zpracování bez přístupu vzduchu při teplotách 600 až 800 st. Zařízení, které je již zkušebně v provozu, má kapacitu 50 až 100 kg/hod., jde tedy o poloprovoz. Tento směr umožní vybrané druhy odpadu racionálně využívat a vyrábět z nich nejen elektrickou energii a teplo, ale i vodík, metanol apod. Proces je totiž flexibilní a umožňuje pružně reagovat na vývoj v oblasti energií, energetiky a těžké chemie. Může také pomoci i při odstraňování různých typů ekologických zátěží (staré pneumatiky Zasedání k brownfieldům Dne se v konferenční místnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje uskutečnilo další zasedání pracovní skupiny k problematice brownfieldů. Byly shrnuty výsledky předchozích jednání a potvrzeno hlavní poslání pracovní skupiny s názvem 'Řešit a nalézt formu optimální komunikace a part nerství mezi veřejným a soukromým sektorem k usnadnění řešení využití brownfieldů k rozvoji regionu'. Jednání se zúčastnil také ředitel odborů agentury Czechinvest Igor Gargoš, který informoval o záměrech CI spolupracovat s Asociací krajů při systémovém řešení brownfieldů a možnosti zapojit aktivní pracovní skupiny. Výsledky vědy a výzkumu v praxi Moderní způsob termického zpracování vybraných složek odpadů a jiných surovin formou pyrolýzního procesu byl uveden do polo provozního režimu jako výsledek spolupráce VŠB TU Ostrava, Arrow line, a.s., FITE a.s. a dalších subjektů, také členů klastru Envicrack. To bylo prezentováno v Ostravě 15. května 2009 za přítomnosti řady významných hostů a odborníků, včetně před stavitelů některých ministerstev a také Moravskoslezského kraje. Vedoucí řešitelského týmu tohoto projektu je Václav Roubíček, prezident Sdružení. Pozn.: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje spolupracuje se všemi oborovými klastry, přičemž pět z nich založilo s využitím formy vzájemného členství. Další pracovní setkání představitelů oborových klastrů ke konkrétním projektům a výsledkům se připravuje v koordinaci právě s klastrem Envicrack. fab Při předchozím jednání pracovní skupiny za účasti náměstka hejtmana MSK Mariána Lebiedzika, byl prezentován vážný zájem členů aktivně se zapojit do zpracování Strategie regenerace brownfieldů v MSK, která bude navazovat na Strategii rozvoje MSK. Ta se v současné době řeší. Petr Czekaj zástupce generálního ředitele Sdružení pro rozvoj MSK KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ 9. června 2009 v Sanatoriích Klimkovice Konference je organizována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR více na str. 15

5 5 v centru dění Nový projekt Krajské hospodářské komory MSK Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje uzavřela v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika spolupráci s Žilinskou regionální komorou SOPK na projektu nazvaném Přeshraniční spolupráce SR a ČR 'partnerství rozvoj příležitosti'. V rámci tohoto projektu se v letech uskuteční řada seminářů a konferencí zaměřených na podporu spolupráce, posílení kooperačních vztahů a upevnění ekonomických a hospodářských vazeb podnikatelů v těchto dvou krajích. V průběhu roku 2009 se na Slovensku uskuteční série seminářů v oblastech Aktuální otázky podnikání v SR po zavedení eura a Podmínky podnikání v podmínkách EU. Ve dnech 7. a proběhne v Rajeckých Teplicích mezinárodní konference Ekonomické fórum SR ČR 2009 s podtitulem Zavedení Získejte důkaz o zdraví vaší firmy Pohled na finanční zdraví své firmy mohou MSP získat prostřednictvím projektu Rating MSP. Jeho hlavním cílem je umožnit nestranný, profesionální pohled na hospodaření, který je harmonizovaný s pohledem bankovního sektoru a tímto usnadnit přístup k bankovním úvěrům. Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky s maximálním počtem zaměst nanců do 250, které vedou podvojné účetnictví a mají minimálně rok účetní historie. Vedle základního poslání může Rating také usnadnit MSP přístup eura na Slovensku, zkušenosti a praxe. V rámci konference budou diskutována např. témata: zkušenosti se zavedením eura na Slovensku, česká očekávání z pohledu zavedení eura v ČR, příhraniční spolupráce a naplňování společných cílů, vzájemné obchodní a investiční vztahy mezi SR a ČR, formy podpory zahra ničního obchodu a možnosti společného působení na trzích třetích zemí. Současně budou probíhat bilaterální jednání českých a slovenských firem. Pro účastníky konference je připravován mj. sborník příspěvků a dále katalog firem Žilinského a Moravskoslezského kraje nazvaný Obchodní a investiční partneři SR ČR. Projekt je spolufinancován z prostředků EU Evropského fondu regionálního rozvoje, proto účast na veškerých akcích je pro podnikatele bezplatná. Veškeré informace naleznete na stránkách v kategorii Projekty. Kontaktní osoba: Markéta Mannová, tel: , , e mail: k obchodním výhodám, které nabízejí banky při úvěrování, nebo usnadnit posuzování MSP především z pohledu jeho věřitelů. Možné jsou ale i další účely, například předběžné prověření žadatelů o dotace ze strukturálních a jiných fondů, hodnocení dodavatelů a podobně. Nositelem projektu je Hospodářská komora Hl. města Prahy, odborným a technickým poskytovatelem služby je CCB. Partnery projektu jsou např. Komerční banka, Československá obchodní banka, Puncovní úřad, T mobile, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Kolektory Praha. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je kontaktním místem projektu. Bližší informace: Jana Nováková, tel: , mobil: , e mail: CzechPoint se dále rozšiřuje Nově je spuštěna služba pro podnikatele i občany na pobočkách CzechPOINT. Jedná se o vydávání ověřených výpisů z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy zpřístupněným prostřednictvím projektu CzechPOINT a v současné době je spravován mini sterstvem spravedlnosti. Zájemci obdrží ověřený výpis na všech 51 kontaktních místech Hospodářské komory ČR, jejichž seznam je ke stažení na Insolvenční rejstřík je veřejně přístupným registrem. Vydání ověřeného výpisu nebude tedy podmíněno ověřením totožnosti žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů identifikačního čísla organizace (hledání právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku) a podle osobních údajů (fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající). Poplatek za vydání ověřeného výpisu se bude řídit zákonem o správních poplatcích a zavedenými zvyklostmi na ověřovatelských kancelářích Hospodářské komory, tzn. žadatel zaplatí 70 Kč za první stranu výpisu, za každou následující pak 50 Kč. Maximální poplatek na ostatních kontaktních místech veřejné správy (vybraných pobočkách České pošty a obecních úřadech) přitom dle zákona o správních poplatcích může být až 100 Kč za první stranu výpisu, 50 Kč za druhou a každou další. Zejména podnikatelé tuto novou službu zajisté uvítají. Díky aktuálnímu rozšíření služby CzechPOINT o výpis z insolvenčního rejstříku dochází k dalšímu zjednodušení a zefektivnění komu nikace s úřady. Zároveň tato služba přináší větší komfort pro klienty, kteří již nemusejí obcházet několik úřadů, ale mohou obratem obdržet výpis z insol venčního rejstříku spolu s ostatními dokumenty potřebnými pro podnikání na kterémkoliv kontaktním místě CzechPOINT, včetně těch, která se nacházejí na kontaktních místech HK ČR. Dochází tak k dalším finančním úsporám, úspoře času a zrychlení celého procesu. Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu na rozdíl od dřívějších roztříštěných informací publikovaných v Obchodním věstníku. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informací naleznete na zakon.justice.cz/obecne info prevence upadku/insolvencni rizeni rejstik.html. Kontakt: KHK MSK, Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory Jana Nováková, tel.: , Naďa Pyrochtová, tel.: Zdeněk Kopka V sobotu náhle v pouhých padesáti letech zemřel pan Zdeněk Kopka (* ), muž, kterého má většina z nás spojeného s rolí předsedy předsta venstva Sdružení podnikatelů v pohostin ství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOST a místopředsedy představenstva Krajské hospodářské komory MSK. Čle nem obou organizací se majitel frýdecko místeckých firem CARBON, oceněné v ro ce 2004 Svazem spotřebitelů ČR, a HIKOP stal v roce Tím jeho bohaté aktivity, které velkou měrou přispívaly k rozvoji Moravskoslezského kraje, nebyly rozhodně ukončeny. Působil jako předseda Krajské sekce pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky a služeb při KHK MSK, byl členem představenstva Hospo dářské komory ČR, členem představenstva SOCR ČR, členem odborné komise MMR ČR. V roce 2007 se Zdeněk Kopka stal předsedou představenstva Destinačního managementu Moravsko Slezského, o.p.s., zajištujícího rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Kromě toho všeho byl pan Kopka organizátorem a realizátorem řady akcí na podporu rozvoje turistického ruchu v Moravskoslezském kraji, např. projektu Historic Giro 444 km Moravskoslezským krajem (jízda veteránů). Byl zakladatelem a ředitelem 8. ročníků Gastrofestivalu Ostrava i spoluorganizátorem výstav a soutěží řezbářů na Slezskoostravském hradě. Byl také znám jako člověk, který podporuje rozvoj učňovského školství v oborech turismus a gastro, úzce spolupracuje s odbornými školami a umožňuje praxi učňů ve vlastní firmě. U všeho, čím se se sobě vlastní vervou a odhodlaností zabýval, však dnes musí být slovo byl. Zůstává nesmazatelná stopa Zdeňka Kopky, kterou svým působením a svou činností zanechal, a zůstávají také vzpomínky na spolupracovníka a přítele.

6 region aktuálně HLAVNÍ OHROŽENÍ PRO ROKY 2009 A 2010 Na základě současného vývoje charakterizovaného průběhem hospodářské recese, ale i předčasnou výměnou vlády a dalšími okolnostmi, jsou podni katelskými a rozvojovými reprezentacemi Moravskoslezského kraje identifiko vána hlavní ohrožení v budoucíím období. Návrh opatření: Zachovat pro ČR a EU takové podnikatelské prostředí, které nesníží konkurenceschopnost v globální ekonomice (přehodnotit a odložit environmentální opatření v oblasti surovin, energetiky, životního prostředí aj.) Rostoucí uplatňování paušálních a negativních stanovisek s argumentací, že za všechny problémy či nedostatky může 'dovezená' krize bez ohledu na vlastní či nahromaděné chyby. Návrh opatření: Česká republika má svůj podíl na současné krizi, a proto musí s tímto vědomím k řešení následků krize přistoupit. Je nejvyšší čas seriózně analyzovat příčiny krize a podíl jednotlivých ekonomik na jejím vzniku a průběhu. Z této analýzy navrhnout opatření ke zmírnění dopadu krize a zejména k omezení vzniku krize další. Tato opatření provádět plošně, bez preference vybraných sektorů hospodářství. 2. Nekoordinované uplatňování dotačních programů včetně zdrojů EU, administrativně náročné, zaměřené často na řešení důsledků a nikoliv příčin hlavních problémů. Také na neproduktivní či kontraproduktivní záležitosti. Návrh opatření: Racionálně, efektivně a bez odkladu využívat dotační programy EU s cílem podpory konkurenceschopnosti České republiky a Moravskoslezského kraje. 3. Opožďování realizace stávajících infrastrukturních projektů a přípravy projektů nových, zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Také však v infra strukturních oblastech jiných. Návrh opatření: Urychlená podpora rozvoje infrastruktury a environmen tálních staveb z veřejných a soukromých zdrojů se jeví jako jeden z nej účinnějších nástrojů snižování následků krize. V rámci stabilizace průmyslu podpořit z veřejných prostředků jeho ekologizaci. 4. Řetězovitý růst platební nekázně a druhotné platební neschopnosti způ sobené především finanční nezajištěností smluvně dohodnutých státních zakázek. Ty jsou tak paradoxně výrazně nestabilním prvkem. Návrh opatření: Důsledně dodržovat smluvní a platební kázeň státu a státem vlastněných podniků a institucí. 5. Uplatňování kontraproduktivních regulačních opatření a limitů způsobu jících růst nákladů nosných průmyslových oborů. Tj. zhoršování jejich konku renceschopnosti v rámci kraje, České republiky i jiných zemí. 6. Absence stabilních rozvojových programů. Zejména energetické i ekologické politiky jako součásti strategické bezpečnosti státu. Důsledkem je růst nákladů a rozpad inovačního potenciálu příslušných oborů. Návrh opatření: Urychleně inovovat strategické dokumenty České republiky a Moravskoslezského kraje, zajistit jejich dlouhodobou stabilitu. 7. Prohlubování disproporcí mezi regiony v rámci podpory směrované na vědu a výzkum pro inovace a přípravu odborníků v perspektivní struktuře. Včetně připravovaných projektů VaVpI a problémových kritérií pro jejich hodnocení. Návrh opatření: Dbát na uplatňování základních principů jednotlivých ope račních programů, zejména Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace. 8. Stále oddalované určení termínu přijetí eura, což způsobuje rostoucí spekulativní nestabilitu české koruny a komplikace při ekonomickém hodnocení nových, zásadních investičních a inovačních akcí. Návrh opatření: Urychleně stanovit termín a dílčí kroky ke vstupu ČR do eurozóny. 9. Malá podpora exportu, který je jedním ze základních problémů tuzemského hospodářství a může významným způsobem přispět ke snížení dopadů krize. Návrh opatření: a) Posílit, zjednodušit a urychlit projednávání profinancování v ČEB a EGAP. b) Zvážit možnost využít vzájemných obchodů se surovinami z Ruska ve vazbě na dodávky zařízení, staveb a technologií z ČR. Uvedená situace je navíc provázena neúměrným růstem byrokratické zátěže a administrativy včetně státní správy, plošně se promítající prakticky do všech produktivních oborů a služeb. Komplikuje stále více podnikatelské prostředí kraje a České republiky a prohlubuje rostoucí ztrátu konkurenceschopnosti (vy tváří podmínky pro růst korupce). Může být také příčinou chybných východisek a závěrů u nově sestavovaných rozvojových dokumentů a programů. PRACOVNÍ SETKÁNÍ RADY REPREZENTANTŮ Prvním setkáním Rady reprezentantů 12. května 2009 byl zahájen osmý ročník dárcovského programu PRAZDROJ LIDEM společnosti Plzeňský Prazdroj. Jeho prostřednictvím jsou podporovány projekty směřující ke zkvalitnění života na Frýdecko Místecku, Třinecku, Jablunkovsku a ve městě Ostrava. V Radě repre zentantů, která spolurozhoduje o projektech, které budou podpořeny, je i Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Během uplynulých sedmi let již rozdělil Plzeňský Prazdroj v rámci svého dárcovského programu mezi neziskové organizace na Frýdecko Místecku, Třinecku, Jablunkovsku a v posledních třech letech i v Ostravě čtrnáct a půl milionu korun a podpořil více než osm desítek projektů. Letos je ve hře opět dva a půl milionů korun a o tom, kdo získá grant, rozhodnou svými hlasy sami lidé. PRAZDROJ LIDEM se zaměřuje především na pro jekty, které přispějí ke zlepšení a zkvalitnění pod mínek pro aktivní využití volného času obyvatel tohoto regionu. Nejde jen o amatérský sport, ale také o kvalitní zázemí pro kulturní a zájmovou činnost obyvatel, včetně handicapovaných a sociálně znevý hodněných spoluobčanů, například seniorů a matek s dětmi. Tento ojedinělý sponzorský program získal v prestižní soutěži TOP Firemní Filantrop první místo v kategorii Výjimečný projekt. Je li tedy ve vašem okolí organizace nebo občanské sdružení, které se podílejí na rozvoji životního standardu svých spoluobčanů a jimž by grant mohl pomoci, určitě je o programu PRAZDROJ LIDEM informujte. Až do 31. srpna může jakákoliv nezisková organizace či občanské sdružení poslat svůj projekt. Stejně jako v minulých letech budou o úspěš ných projektech, které ze všech došlých žádostí v prvním kole vybere rada reprezentantů, roz hodovat veřejným hlasováním sami lidé. Pokud projde všemi koly a získá dost hlasů, lze na jeho realizaci získat finanční pří spěvek až do výše půl milionu korun. Informace k programu, včetně pravidel, kritérií a formuláře pro V předcházejícím ročníku dárcovského programu PRAZDROJ LIDEM předal vítězům granty generální ředitel Plzeňského Prazdroje Mike Short. žádosti o příspěvek, naleznete na nebo také na

7 7 region aktuálně

8 region aktuálně PROJEKTY MSK ZAMĚŘENÉ NA ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI V ČESKO POLSKÉM POHRANIČÍ 8 Moravskoslezský kraj se stal úspěšným žadatelem o poskytnutí dotace tří projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko polské příhraniční oblasti, a to v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekty Rekonstrukce a modernizace příhraniční silnice v úseku Třebom Kietrz a Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkov Děhylov byly doporučeny k financování, třetí předložený projekt 'Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie Hněvošice' byl doporučen jako náhradní projekt. Rekonstrukce a modernizace přeshraniční silnice v úseku Třebom Kietrz Projekt 'Rekonstrukce a modernizace přeshraniční silnice v úseku Třebom Kietrz' byl v říjnu 2008 Moravskoslezským krajem předložen do výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osy 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblasti podpory 1.1 Posilování dostupnosti. Tento projekt, jehož celkovou administraci zajišťuje Odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, byl v březnu 2009 doporučen k financování Monito rovacím výborem Operačního programu. Vedoucím partnerem projektu je Moravskoslezský kraj. Dalšími partnery projektu jsou Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, a na polské straně je to okres Hlubčice. Specifické cíle projektu: modernizace a rozšíření silnice v pohraniční oblasti, rekonstrukce propustku na této komunikaci, zvýšení dostupnosti obce Třebom a města Kietrz, obnovení historických vazeb obyvatelstva, zlepšení přístupu ke stávajícím dopravním sítím v Moravskoslezském a Opolském kraji, zprostředkování napojení příhraničních periferních oblastí na ekonomická centra regionů v ČR a PR. Hlavními cíli projektu je rekonstrukce přeshraniční komunikace mezi českou obcí Třebom a polským městem Kietrz. Díky zlepšení špatného technického stavu silnice bude zkvalitněna příhraniční dopravní infrastruktura Moravskoslezského a Opolského kraje, která povede ke zvýšení mobility osob, zboží i služeb. Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti přispěje k rozvoji sociálních a ekonomických vazeb v přeshraničních oblastech a k oživení jejich rozvoje. Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow Děhylov Projekt 'Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow Děhylov' byl v říjnu 2008 předložen do výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osy 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblasti podpory 1.1 Posilování do stupnosti. Tento projekt byl v březnu 2009 doporučen k financování Monito rovacím výborem Operačního programu. Vedoucím partnerem projektu je okres Ratiboř (Polsko). Dalšími partnery projektu jsou Moravskoslezský kraj (administraci projektu za českou část projektu zajišťuje Odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) a Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Výstupy projektu: zprůchodnění automobilové, cyklistické a pěší komunikace, zlepšení kvality a parametrů silnice, zvýšení hospodářské a turistické atraktivity území, zlepšení dopravní bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je zlepšení komunikační dostupnosti polsko českého pohraničí modernizací přeshraniční silnice Tworkow Děhylov s cílem zvětšit investiční, ekonomickou a sociální atraktivitu oblasti. POTENCIÁL PPP PROJEKTŮ Veřejně soukromá partnerství (Public Private Partnership, PPP) jsou dnes již relativně známým pojmem. Veřejně soukromá partnerství je možné obecně definovat jako dlouhodobé partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je efektivně zabezpečit kvalitní veřejnou infrastrukturu či veřejné služby rozsáhlejším zapojením soukromého partnera. Důvodem, proč se soukromý sektor zapojuje do těchto činností, je fakt, že jde hlavně o využití jeho zkušeností a schopností efektivně hospodařit a přicházet s inovativním řešením. Zahraniční zkušenosti potvrzují, že realizace formou PPP znamená ve většině případů rychlejší dokončení projektů a dodržení rozpočtovaných nákladů. Na rozdíl od klasické veřejné zakázky se první platby ze strany veřejného sektoru realizují až po zahájení užívání předmětu projektu. U PPP projektů je důležitým aspektem ohodnocení a rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor tak, aby riziko vždy nesl a řídil ten, kdo to umí lépe či levněji. O PPP se v ČR hovoří jak na regionální, tak na centrální úrovni. PPP u nás probíhá už řadu let např. v oblastech vodního a odpadového hospodářství či technických služeb měst. Ačkoliv tyto projekty splňují znaky projektů PPP, nebyly historicky jako PPP projekty označovány. O tom, že model PPP lze na municipální úrovni v ČR aplikovat, se můžeme přesvědčit na následujících příkladech. V Tachově se již od roku 2007 úspěšně provozuje sportovní areál, který vznikl v místě bývalé skládky. V Třebíči je v realizaci od roku 2008 projekt revitalizace autobusového nádraží. V Ústí nad Labem se připravuje projekt zastávek pro trolejbusy a autobusy, v Ostravě se připravuje projekt multifunkčního stadionu ve Svinově, v Jihlavě projekt Admi nistrativního komplexu kraje Vysočina, a tak by se dalo pokračovat. Asociace PPP proto připravila Grantové schéma na podporu municipálních projektů PPP, které mají potenciál stát se vzorovými projekty pro ostatní zadavatele ze strany obcí či krajů. Za tímto účelem byla v rámci Asociace PPP zřízena Pracovní skupina pro podporu municipalit. Asociace PPP zadavatelům z řad obcí či krajů nabízí asistenci technického charakteru při přípravě projektu, směřující k nalezení ekonomicky a právně optimální varianty projektu. Současně s tímto nabízí i provedení průzkumu trhu mezi členy Asociace PPP z důvodu zjištění předběžného zájmu soukromého sektoru o daný projekt. Kraje, města a obce jsou povinny dodržovat při realizaci projektů PPP veškerá ustanovení zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Před uzavřením koncesní smlouvy je zadavatel například povinen vyžádat si stanovisko Ministerstva financí ČR, které návrh smlouvy posoudí z pohledu možných dopadů přijímaných závazků na veřejné finance a dluh. Schválení textu koncesní smlouvy příslušným zastupitelstvem je rovněž podmínkou její platnosti. PPP projekty mají předpoklady pro to, aby se staly jednou z cest vedoucích ven z hospodářské krize. Realizací většiny PPP projektů vzniká nová, modernější infrastruktura. Není vhodné podporovat umořování dluhů těch, kteří na trhu neobstáli. Efektivnější je zapojit a podporovat ty ekonomické subjekty, které jsou konkurenceschopné a na trhu obstojí. Zdá se být neracionální zaobírat se jediným velkým projektem. Z tohoto pohledu by se mělo raději uvažovat o desítkách menších projektů v regionu, které v něm ovlivní zaměstnanost a celkovou hospodářskou situaci. Právě zde je nezastupitelné místo PPP projektů. Jiří Došlý Asociace PPP

9 9 HRAT a dotační možnosti ZELENÁ ÚSPORÁM Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vy tápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla a instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb. A také nová výstavba v pasivním energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech. Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Deset miliard korun se letos rozdělí mezi žadatele v rámci programu Zelená úsporám a v příštích letech dalších patnáct miliard korun. Většina peněz půjde na rodinné a bytové domy nepanelového typu. Musí jít o objekty určené k trvalému bydlení, vyloučeny jsou tedy například chalupy či kancelářské budovy. Obyvatelé paneláků mohou získat jen dotaci na přechod na ekologické vytápění nebo na solární ohřev vody. O peníze mohou žádat vlastníci objektů občané, družstva, společenství vlastníků, obce i firmy. Stát podpoří projekty dokončené po 1. dubnu Kdo zateplil dům nebo si pořídil kotel na biomasu dříve, nedostane nic. Program potrvá do 31. prosince 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Ne každý, kdo zateplí dům nebo vymění okna, má na dotaci nárok. Například při komplexním zateplení musí být celková úspora tepla alespoň 40% a musí být dosaženo min. 70 kwh/m 2 potřeby tepla na podlahovou plochu. Žadatel si nemusí nechat udělat energetický audit odborníkem. Stačí výpočet projektanta nebo autorizovaného architekta. Ani samotná výměna oken nestačí. Je třeba ji kombinovat s dalšími opatřeními, a to minimálně dvěma (např. zateplením vnějších stěn nebo výměna kotle). Dotaci dále získají jen ti, kteří využijí firmy, výrobky a technologie ze seznamů zveřejněných na webu MŽP Pro novostavby platí, že dotaci na zateplení nelze získat automaticky musí totiž splňovat parametry energeticky pasivního domu. Lidé, kteří staví klasický dům, ale mohou požádat o dotaci na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo solární kolektory. Podrobnější informace jsou uvedeny níže, všechny podmínky pak na V pracovních dnech je k dispozici od 8 do 16 hod. infolinka Navštívit také můžete krajská pracoviště SFŽP bez objednání a to v PO, ČT od 8 do 15 hod., v ÚT a ST od 8 do 17 hod. a v PÁ od 8 do 14 hod. RODINNÉ DOMY Jednotka dotace Výše dotace BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Výše dotace Komplexní zateplení RD, 40 kwh/m 2 Komplexní zateplení RD, 70 kwh/m 2 Dílčí zateplení RD, alespoň tři opatření Dílčí zateplení RD, alespoň dvě opatření Novostavba RD v pasivním standardu Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % %; max. tis. Kč 1 950; ; ; ; Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m 2 Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m 2 Dílčí zateplení BD, alespoň tři opatření Dílčí zateplení BD, alespoň dvě opatření Novostavba BD v pasivním standardu Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % Kč/m 2 ; max. % tis. Kč/b.j ; ; ; ; %; max. tis. Kč 60, 80 Zdroj na biomasu %; max. tis. Kč/b.j. 50, 25 %; max. tis. Kč 50, 50 Tepelné čerpadlo země voda, voda voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Solárně termické kolektory, pouze ohřev TV Solár. ter. kolektory, pouze ohřev TV i přitápění Dotační bonus při kombinaci opatření u RD %; max. tis. Kč %; max. tis. Kč %; max. tis. Kč %; max. tis. Kč tis. Kč/RD 30, 75 30, 50 50, 55 50, Solárně termické kolektory, pouze ohřev TV Solár. ter. kolektory, pouze ohřev TV i přitápění Dotační bonus při kombinaci opatření u RD %; max. tis. Kč/b.j. %; max. tis. Kč/b.j. tis. Kč/BD 50, 25 50, Modelový příklad 1 Modelový příklad 2 Modelový příklad 3 komplexní zateplení rodinného domu (130 m 2 podlahové plochy), investiční náklady asi 450 tis. Kč dotace: 130 m 2 x 1300 Kč = Kč k tomu výměna kotle na uhlí za biomasu s akumulační nádrží a instalace solárních kolektorů na ohřev vody, imvestiční náklady asi 250 tis. Kč dotace: až 80 tis. Kč (kotel) + až 55 tis. Kč (solár) = Kč dotační bonus: Kč celkové náklady pro žadatele: Kč dotace celkem: Kč na rodinný dům úspora peněz na vytápění: až ročně životnost zateplení: > 30 let dílčí zateplení rodinného domu (130 m 2 podlahové plochy, zateplení fasády, půdy a výměna oken a dveří), investiční náklady asi 280 tis. Kč dotace: 130 m 2 x 850 Kč = Kč k tomu instalace solárních kolektorů na ohřev vody, imvestiční náklady asi 110 tis. Kč dotace: Kč dotační bonus: Kč celkové náklady pro žadatele: Kč dotace celkem: Kč na rodinný dům úspora peněz na vytápění: až ročně životnost zateplení: > 30 let komplexní zateplení bytového domu (75 m 2 podlahové plochy na jeden byt), investiční náklady asi 200 tis. Kč na jeden byt dotace: 75 m 2 x 900 Kč = Kč úspora peněz na vytápění: až ročně na byt životnost zateplení: > 30 let Zdroj: Výstavní 2224/8, ve 3. patře budovy sídla KHK MSK, tel.: , e mail: Své záměry s námi můžete osobně konzultovat od úterý do pátku od 8.00 do hodin, Lenka Hurtová, tel.: , e mail: Kamila Šišková, tel.: , e mail:

10 v přímém přenosu ODPADY V DOBÁCH KRIZE Odpadové hospodářství v dobách krize, dále nutnost vytvoření krajského integrovaného sys tému nakládání s odpady, jehož součástí je i projekt výstavby Krajského integrovaného centra na energetické využívání odpadů v Moravsko slezském kraji, či další projekty v oblasti komunálních odpadů měli na programu odborníci, zástupci měst a krajů, kteří se sešli ve dnech 27.a 28. dubna na devátém ročníku mezinárodní konference ODPADY 21 v ostravském hotelu ATOM. Akci pořádalo Sdružení pro rozvoj MSK a společnost FITE ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, KHK MSK, Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a dalšími partnery. Konference Odpady 21 reaguje na aktuální problémy a napomáhá v mnoha směrech vyjasnit si priority v odpadovém hospodářství na straně měst i státu, uvedl Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK. Problémů v odpadovém hospodářství je celá řada. Odpady je nutné vnímat jako využitelné suroviny, měla by pro ně platit stejná pravidla, jako pro ostatní materiály a hmoty. Současná uplatňovaná praxe je však nepřijatelná a brzdí rozvoj odpadového hospodářství, upozorňuje Pavel Bartoš, předseda před stavenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, první viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK a generální ředitel společnosti FITE. Současný stav si proto podle něj žádá změnu celé koncepce odpadového hospodářství. Jedním z cílů změny je i vytvořit v krajích moderní, pružné integrované systémy nakládání s komunálními odpady, které budou respektovat regionální podmínky a možnosti a efektivně využívat komunální odpad i minimalizovat skládkování, upřesnil Pavel Bartoš s tím, že je přitom nutné 10 racionálně čerpat prostředky z EU. Konkrétně Moravskoslezský kraj potřebuje optimalizovat rozvozovou síť a vytvořit efektivní systém separace odpadů a optimální síť dotříďovacích linek. Důležitá bude účelná recyklace v dopravní dostupnosti a vytvoření optimalizované sítě sběrných dvorů s efektivním využitím bioodpadů, nastínil Pavel Bartoš. Systém také počítá s nahrazením stávající kapacity černouhelné teplárny moderním zařízením na energetické využití odpadů, které bude centrálním zařízením pro celou průmyslovou aglomeraci. V kraji je připraven projekt krajského integrovaného centra, který však nemá podporu ministerstva životního prostředí. Představitelé regionu věří, že ministerstvo změní svůj postoj, tedy plány odpadového hospodářství tak, aby se projekt mohl ucházet o finance z operačního programu Životní prostředí, což na konferenci potvrdila náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková. Chceme najít způsob, jak z evropských prostředků podpořit i spalovny. Současné diskuze podle všeho povedou ke změně plánu, a to zřejmě během dvou měsíců, uvedla Rut Bízková. Krajské integrované centrum by mělo vzniknout v bývalém důlním areálu Barbora v Karviné. K projektu je zpracována a oznámena dokumentace EIA, dokončuje se dokumentace pro územní řízení, probíhají jednání o nabytí pozemků a předjednávají se možnosti financování, popsal současný stav příprav Krajského integrovaného centra na energetické využívání odpadů náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Kromě centrálního zařízení na využívaní odpadů by potom v regionu měly vzniknout malé jednotky na energetické využití odpadů. Dále potřebujeme dobudovat síť překládacích stanic a zachovat a udržet minimální síť skládek, doplnil Pavel Bartoš. INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE JSOU VELMI ÚSPĚŠNÁ Informační místa pro podnikatele (InMP) jsou kontaktní místa hospodářské komory, v nichž mohou podnikatelé získat potřebné informace pro zahájení či provoz svého podnikání. InMP se těší rostoucí oblibě: 90 % z náhodně do tázaných klientů zhodnotilo řešení problému, které jim bylo poskytnuto jako užitečné, a stejné množství hodnotí celkový přínos informačních míst pozitivně. Ke dni bylo od začátku projektu vyřešeno více než požadavků. Podnikatelé se nejčastěji na informační místa obracejí pro informace týkající se provozu podniku, podpory podnikání a dotací z fondů Evropské unie. V sou časné době je v České republice provozováno 75 informačních míst, v Morav skoslezském kraji 5 InMP, a to v hospodářských komorách v Ostravě, Karviné, Třinci, Opavě a v Krnově. Potřebné informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové služby rychle, přehledně a hlavně bezplatně. Projekt InMP pomáhá nejen začínajícím, ale i stá vajícím podnikatelům v orientaci v podnikatel ském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Požadavek na InMP je možné zadat prostřed nictvím elektronického formuláře, který je umístěn na adrese Na základě vzájemné dohody s vládní agenturou CzechTrade převzala od listopadu 2007 Hospo dářská komora České republiky informační službu Tato služba je dále zajišťo vána Poradnou Hospodářské komory České republiky, která je jejím plnohodnotným násled níkem. V roce 2008 pak byl vytvořen nový elektronický formulář, jehož prostřednictvím lze na InMP zaslat požadavek týkající se zpracování dotačního auditu či poskytnutí projektového poradenství a informovat se tak na 'dotační titul' pro firmu a projektový záměr na míru. Formulář je umístěn na adrese Na webových stánkách projektu InMP (www.komora.cz/inmp) je k dispozici interaktivní mapa kontaktních míst a řada přehledně uspořádaných informací, které slouží pro navigaci v podnikání. Systém zpracovávání a předávání informací podnikatelům bude v budoucnu rozvíjen tak, aby InMP přinášela široké podnikatelské veřejnosti co možná nejaktuálnější a nejkvalitnější odpovědi a současně byla s to dostát požadavkům na poskytování maximálního rozsahu kvalitních informačních a poradenských služeb pro podnikání na jednom místě. Zdroj: HK ČR ha

11 11 Regionální exportní místo CzechTrade (REM CT) v Ostravě CzechTrade příspěvková organizace MPO ČR, nabízí a poskytuje firmám v Moravskoslezském kraji dotované služby na podporu exportu, jejichž značnou výhodou je úspora firemních nákladů. Na základě individuální poptávky zajistí REM CT např. služby zahra ničních kanceláří CzechTrade ve 30 zemích světa (od průzkumu trhu až po založení pobočky v zahraničí), nebo webovou prezentaci firmy v 6 světových jazycích ve 130 zemích světa (překlady jsou vždy součástí dotované služby), nebo dotovanou účast na vybraných zahraničních veletrzích a další. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslez ského kraje, kde působí regionální manažer CzechTrade, jsou připravovány semináře. Aktuálně na je připravován seminář na téma Financování exportu za odborné účasti zástupců EGAP, CzechInvest, ČEB a dalších institucí. Kontakt: Monika Němcová, Regionální kancelář CzechTrade Krajská hospodářská komora MSK, Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, tel: , , fax: , e mail:ostrava STÁLE LEPŠÍ VÝSLEDKY Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network zorganizovala společně s partnery v březnu a květnu další dva semináře pro podnikatele, které se věnovaly se problematice čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. V první polovině tohoto roku bylo již zorga nizováno šest bezplatných seminářů k dotacím, které navštívilo přes 200 podnikatelů. Neméně úspěšné bezesporu byly také semináře Design a ochrana autorského práva, které se konaly v Ostravě a Olomouci. Cílem seminářů bylo seznámit účastníky s aplikací designu nejen v průmyslové výrobě, ale rovněž s jeho využitím pro získání nových obchodních příležitostí v době hospodářské krize. Na semináři zazněly informace o ochraně designu průmyslovým právem v ČR a EU a možnostech financování designu. Zástupci soukromých společností také předali posluchačům své zkušenosti se spoluprací s designérem a investicemi do designu. Další aktivity pobočky poradenské sítě v KHK MSK: 1. Poradenství pro podnikatele k dotacím, legislativě, veřejným zakázkám, ochraně duševního vlastnictví, podmínkám podnikání v jednotlivých zemích. 2. Asistence při hledání partnerů pro obchodní, výrobní či technologickou spo lupráci (kontaktní setkání podnikatelů, obchodní mise, inzerce českých firem v zahraničních bulletinech, rozesílání bulletinu 'Podnikatelské kontakty' se za hraničními inzeráty firmám v Moravskoslezském a Olomouckém kraji). 3. Podpora účasti v rámcových programech EU (FP7, CIP). 4. Poskytování zpětné vazby od podnikatelů ke Komisi (SME Feedback). 5. Informování (vydávání publikací např. elektronická publikace Podnikání v České republice v české a anglické jazykové mutaci, rozesílání newsletterů 'Aktuality pro podnikatele', informačních listů). Kde nás najdete: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/ Ostrava Mariánské Hory, Vedoucí pobočky: Eva Bergerová, tel.: , Projektový manažer: Markéta Pekaríková, tel.: , v přímém přenosu DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ FIREM Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje zorganizovala ve středu 13. května 2009 v prostorách lázní Sanatoria Klimkovice dvoustranná jednání českých, slovenských a polských firem. Akce se těšila velkému zájmu firem. Zúčastnilo se jí 115 zástupců českých, slovenských a polských společností. Díky této akci v rámci evropského projektu Enterprise Europe Network firmy během jednoho dne a na jednom místě zrealizovaly 520 schůzek, přičemž jedna osoba měla během dne až 18 dvaceti minutových schůzek. Akce se mohly účastnit firmy ze všech oborů činnosti, a to pouhým zasláním svého profilu, tedy své nabídky či poptávky, která byla následně publikována na stránkách Zájemci poté zaslali seznamy firem, se kterými by se chtěli setkat. Ze zaslaných seznamů Komora zájemcům zaslala zpět návrh harmonogramu schůzek. Účastníci díky této akci navázali první kontakt s potenciálními partnery a nyní záleží na dalším vývoji, zda se podaří rozvinout obchodní, výrobní či techno logickou spolupráci. Kontakt: Eva Bergerová; Markéta Pekaríková, e mail: tel.: europe network.cz europe network.ec.europa.eu Přerovská hospodářská komora pomáhá firmám do Polska Hospodářská komora okresu Přerov realizuje projekt 'Aktivní hospodářský prostor česko polské příhraničí', který českým firmám poskytuje odbornou pomoc při vstupu na polský trh. Projekt firmám umožňuje čerpat dotaci ve výši 95 % na odborné poradenství spojené se vstupem na polský trh, případně s rozvojem stávající pozice na polském trhu. Obsahem odborného poradenství mohou být především: a) Marketingové analýzy. b) Zakládání obchodních společností, poboček a obchodních zastoupení. c) Investiční příležitosti v Polsku. d) Daňové registrace a daňová problematika. e) Vysílání zaměstnanců do Polska. f) Investiční pobídky v Polsku. g) Možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských fondů v Polsku. h) Posouzení legislativních požadavků. Zástupci zapojených podniků vidí přínos projektu také v nenáročné administrativě při čerpání dotace. Projekt nevyžaduje podání písemné žádosti, po dohodnutí předmětu a rozsahu služeb je přímo podepsána smlouva o účasti v projektu. Dotace je poskytována pouze do vyčerpání schváleného objemu finančních prostředků. Bližší informace: Hospodářská komora okresu Přerov Regionální exportní místo CzechTrade pro Olomoucký kraj Přerov, generála Štefánika 8 Martin Dýčka, administrativní pracovní projektu, tel.: e mail:

12 v přímém přenosu BRÁNA K TECHNICKÉ KARIÉŘE JE DOKOŘÁN Krajská hospodářská komora MSK spo lečně s partnery, společností RPIC ViP a Asociací středních průmyslových škol, vyvíjí v rámci projektu 'Střední škola brána k technické kariéře' aktivity ve doucí ke zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, zvyšování motivace a zájmu mladých lidí o technické obory. Cílem snažení všech zúčastněných stran je pozitivně ovlivnit odborné znalosti, měkké dovednosti a kompetence žáků středních technických škol a zvýšit tak jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Aktivity všech partnerů projektu jsou rozjety na plné obrátky... KHK MSK v roli prostředníka Dne proběhlo v rámci projektu 'Střední škola brána k technické kariéře' pracovní setkání zástupců středních technických škol, podniků z našeho kraje, představitelů Krajského úřadu MSK a pracovníků KHK MSK. Akce měla přispět k prohloubení spolupráce a zlepšení komunikace mezi středními technickými školami a zaměstnavateli, pomoci při prosazování po zitivních změn v technické přípravě žáků středních škol a podpořit partnerství mezi školami a podniky. Během pracovní diskuse byly projednávány nejpalčivější problémy, které pociťují školy i zaměstnavatelé, poté byly nastíněny možné cesty řešení těchto problémů a způsoby další spolupráce. Z diskuse vyplynulo, že střední odborné školy i podniky považují další prohlubování vzájemné kooperace za velmi přínosné. Základní možnosti spolupráce spatřují zejména ve společné realizaci odborných soutěží, exkurzí, praxí či brigád a poskytování další odborné podpory ze strany podniků. Zaměstnavatelé vnímají jako zásadní problém nedostatečnou motivovanost přijímaných absolventů. Z tohoto důvodu se hodlají aktivně účastnit akcí, vedoucích k jejímu zvyšování a celkovému zlepšování prestiže technických oborů. Podniky z našeho kraje mají také zájem podpořit zvyšování informo vanosti žáků SŠ o možnostech uplatnění v technických povoláních a pomoci jim v dalším profesním rozvoji. Zástupci firem jsou ochotni umožnit žákům v širší míře návštěvy podniků a poskytnout jim tak příležitost nahlédnout do 'zákulisí' provozu, kam se běžně na praxích nedostanou. Tímto způsobem bude zvyšována motivovanost studentů a prohlubován jejich zájem o stu dovaný obor. Pro střední odborné školy je klíčové zajistit průběžnou aktualizaci odborných znalostí učitelů tak, aby byly v souladu se situací v praxi. Tento problém je možno řešit například odbornými stážemi učitelů ve firmách. Přínosem pro střední odborné školy by mohlo být působení expertů z praxe na školách, případně jejich pomoc při vytváření odborných skript pro žáky či učitele apod. Všichni účastníci jsou ochotni aktivně spolupracovat při řešení definovaných problémů a prohlubovat vzájemnou spolupráci. Uskutečněné pracovní setkání se tak stalo základem pro podpoření rozvoje přímé spolupráce mezi školami a podniky. Opatření prováděná na základě výsledků z tohoto jednání umožní prosazování pozitivních změn v technické přípravě žáků středních odborných škol. Hana Simonová, KHK MSK Společnost RPIC ViP provádí Branou k technické kariéře desítky studentů Žáci technických středních škol v Moravskoslezském kraji mají příležitost vyzkoušet si prostřednictvím zážitkového učení celou řadu dovedností, které se jim budou hodit na trhu práce. Díky projektu Střední škola brána k tech nické kariéře si promluví s psychology, vyzkoušejí si nejdůležitější techniky při hledání zaměstnání, absolvují individuální kariérové poradenství a dostanou rovněž základní informace pracovně právního charakteru. Projekt bude probíhat do února Za tu dobu projde rukama zkušených lektorů společnosti RPIC ViP celkem 420 žáků třetích a čtvrtých ročníků technických škol. Hlavním cílem je pomoci jim v orientaci při volbě budoucího povolání. Ne všichni žáci jsou rozhodnuti, že u techniky zůstanou, říká Petra Adásková, expertka kariérového poradenství a členka realizačního týmu 12 projektu (RPIC ViP). Našim záměrem je poskytnout studentům dostatek informací a během rozhovorů jim spíše klást otázky, aby k finálnímu rozhodnutí mohli dospět sami za sebe. Poskytované poradenství v rámci projektu 'Střední škola brána k technické kariéře' má důmyslnou architekturu. Po úvodním seznamovacím workshopu následuje individuální psychologická poradna, kde žáci diskutují o výsledcích testů typu MBTI nebo RIASEC. V této fázi jde o identifikaci osobního po tenciálu, zálib, silných a slabých stránek. Následují třídenní kolektivní work shopy věnované technikám hledání zaměstnání, které jsou připraveny interaktivní a zážitkovou formou. Studenti si zkoušejí napsat svůj životopis, absolvují fiktivní výběrové řízení u zaměstnavatele nebo testují své prezentační dovednosti a natáčejí se při tom na videokameru, což je jeden z nej oblíbenějších bodů semináře. Ve většině případů se díky hravé formě seminářů nechají strhnout k vzájemné spolupráci. Hodně si cení toho, že s nimi naši lektoři jednají jako rovní s rovnými, říká Petra Adásková. Po kolektivním workshopu následují další fáze individuálního poradenství, tentokrát s profesní tematikou. Zde se řeší konkrétní možnosti zaměstnání či dalšího studia pro jednotlivé účastníky. Poslední fází projektu je dvoudenní pracovně právní seminář, díky kterému studenti získají, samozřejmě opět zábavnou formou, základní povědomí o svých právech a povinnostech v budoucím zaměstnání. Marek Prorok, RPIC ViP Soutěž SOČ na SPŠ, Frýdek Místek Dne 25. března 2009 proběhlo v aule Střední průmyslové školy Frýdek Místek školní kolo soutěže 'Středoškolská odborná činnost' (SOČ). Talentovaní stu denti měli příležitost změřit své síly při obhajobě odborných prací, zaměřených na řešení úkolů v několika oblastech. Cílem této celostátní soutěže vyhla šované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantované Národním institutem dětí a mládeže je vést nadané žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v různých vědních oborech. Kromě rozvoje odborných znalostí a dovedností podporuje soutěž také prohlubování prezentačních dovedností studentů. Letošního školního kola SOČ ve Frýdku Místku se zúčastnili v rámci realizace projektu 'Střední škola brána k technické kariéře' také zástupci KHK MSK, kteří se snaží navázat úzké kontakty se středními odbornými školami tak, aby mohli co nejúčinněji plnit svou přirozenou roli prostředníka mezi podnika telskou sférou a středními technickými školami. Členové poroty hodnotili 9 odborných prací z oborů Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, Stavebnictví, architektura a design interiérů a Ekonomika a řízení. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování všech před stavených projektů stála porota před nelehkým úkolem rozhodnout o vítězích soutěže. O vysoké úrovni soutěžních prací svědčí fakt, že celkem 7 z nich splnilo kritéria pro postup do soutěžní přehlídky obhajob odborných prací v okresním kole, kterého se tito úspěšní řešitelé zúčastní. Nejúspěšnější řešitelé mohou být následně vybráni k reprezentování naší země na ob dobných mezinárodních soutěžích. Z celkového vítězství se nakonec mohli radovat Jiří Mohyla a Filip Zajíc, autoři vítězné práce 'Modely strojů'. V rámci soutěžní přehlídky byl odborné porotě i veřejnosti představen také projekt 'Formule 1 ve školách', kterého se na celostátní soutěži v Brně úspěšně zúčastnili studenti SPŠ Frýdek Místek. Jedná se o jedinečnou celosvětovou studentskou soutěž, v níž mají vybrané týmy z jednotlivých zemí navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit a poté i závodit s vlastním modelem Formule 1, který je poháněn CO 2. Studenti SPŠ Frýdek Místek přišli s originálním nápadem inspirovat se při vytváření modelu Formule 1 tvarem těla žraloka kladivouna. Ten pak pomocí počítačového programu CAD upravili na model F1, který následně vyrobili na CNC stroji. S tímto prototypem tým uspěl v celostátním kole a vybojoval 3. místo. Představitelé KHK MSK si společně se zaměstnavateli uvědomují význam odborného technického vzdělávání pro úspěšné a efektivní fungování pod nikatelského sektoru. Budou proto i nadále podporovat iniciativy vedoucí k zvyšování motivace a prohlubování odborných znalostí, dovedností i dalších kompetencí studentů středních technických škol. Ladislav Kozák, KHK MSK

13 13 v přímém přenosu ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA PODSTATNĚ PŘISPÍVÁ K DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Na některé rychlíky mezi Prahou a Českým Těšínem bylo vyzkoušeno nasazení dvoupodlažních jednotek řady 471 City Elefant, vyráběných v ostravské společ nosti ŠKODA Vagonce. Podle vyjádření Českých drah byla naprostá většina ohlasů pozitivních a potvrzuje se, že tyto klimatizované soupravy s oddíly první třídy a nízkopodlažním nástupem mohou mít velmi široké uplatnění. PENDOLINO z Prahy do Třince je další užitečný krok zlepšující rychlé dopravní propojení ostravsko karvinské, těšínské a třinecké oblasti s hlavním městem Prahou. Bude se zatím jednat pouze o některé spoje, přičemž první souprava PENDOLINO přijede do Třince v pátek Železniční technice bude věnován již desátý mezi národní veletrh Czech Raildays ve dnech 16. až 18. června Jeho tradice byla založena Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2000 u příležitosti mezinárodní konference 'Železniční koridory'. Realizace zásadních regionálních projektů Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji bude projednána na dalším jednání příslušné pracovní skupiny v červenci. Sdružení pro rozvoj MSK stálo u vzniku a podpisu tohoto Memoranda, jehož součástí je i perspektivní řešení regionálního dopravního systému. Příprava a výstavba silniční infrastruktury bude pokračovat. Současný stav a postup prací na výstavbě dálnice D 47, rychlostní komunikace R 48 s komunikací tzv. Slezského kříže (I/11 I/57) a silnic souvisejících s PZ Nošovice byl projednán v pracovní skupině MD ČR pod vedením náměstka ministra dopravy Gustáva Slamečky 30. dubna 2009 v Třinci. S tím souvisely i některé další akce, např. slavnostní otevření mimo úrovňového propojení prů myslové zóny v Třinci Balinách. Za účasti ministra dopravy ČR byly také pro jednány některé zásadní zá ležitosti, týkající se urychlení přípravy kapacitního napojení na Slovensko a pokračování již rozestavěných infrastrukturních projektů. Toto téma má pro MS kraj klíčový význam a je jedním z podstatných východisek při řešení současné hospodářské recese. Příští jednání pracovní skupiny MD ČR, kde je také zastoupeno Sdružení, se uskuteční 18. června 2009 v Opavě. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro MSK TŘINEC SI DÍKY NOVÉMU MOSTU ODDECHNE OD KAMIONŮ Dne 30. dubna bylo slavnostně otevřeno mimoúrovňové křížení Balin v Třinci, které pomůže odklonit kamionovou dopravu z centra města Třince, ale hlavně odlehčí stávající I/11, cestě na Slovensko, zejména v úseku Třanovice a Oldřichovice do doby výstavby nové přeložky. To byl také hlavní důvod, proč celá investice byla hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celou přípravu zajistilo město Třinec, investorem byl Moravskoslezský kraj a zhotovitelem byla společnost ODS Dopravní stavby Ostrava. Toto architektonicky i technicky unikátní dílo bylo zprovozněno za účasti nejvyšších představitelů v oblasti dopravy ministr v demisi Bendl, náměstek ministra dopravy Slamečka, náměstek ministra financí Kubínek, generální ředitel silnic a dálnic Brunclík, náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Novák a další. Po slavnostním otevření následovalo pracovní setkání, na kterém se jednalo o konkrétních krocích urychlujících přípravu výstavby přeložky I/11, zejména zkrácení doby výkupu pozemků po vydání územního rozhodnutí a také finanční zajištění této přeložky. Dle vládního usnesení z roku 2006 v souvislosti se vstupem Hyundai do Nošovic měla být výstavba I/11 započata už v letošním roce. To je už dnes nereálné a je nutno učinit vše pro to, aby začala nejpozději v roce Do té doby je východní část regionu neúměrně zatížená kamionovou dopravou spojenou s dopravními kolapsy Věra Palkovská starostka Třince

14 v přímém přenosu JAK SE DAŘÍ PLNIT HLAVNÍ CÍLE SDRUŽENÍ V OBDOBÍ RECESE? Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel FITE a.s., 1. viceprezident Sdružení: Největší přínos zatím vidím ve shodě rozhodujících institucí, to je KHK MSK, Sdružení pro rozvoj MSK, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a sdružení UNIHOST, na formulování základních strategických cílů rozhodujících pro další rozvoj našeho kraje do roku Velmi pozitivní je, že tyto základní strategické cíle byly přijaty i novým vedením Moravskoslezského kraje. Na konkrétní hodnocení plnění cílů je příliš brzy, je chvályhodné, že většina je intenzivně diskutována a hledají se cesty jejich naplnění. Jako příklad lze uvést realizaci dopravní infrastruktury a infrastruktury pro výzkum a vývoj, finan cované z Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace. Obě priority jsou pro další rozvoj nejen našeho kraje, ale i celého velkého regionu, včetně polské části a přilehlé části Slovenska. Současná situace však přináší nové potíže související s hospodářskou recesí, která významným způsobem zasáhla i podnikatelský sektor v našem kraji. Největší problém spatřuji v soustavném snižování konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu, což způsobuje jeho postupné vytěsňování mimo EU, zejména do Asie. Musíme proto usilovat o změnu podnikatelského prostředí, které posílí konkurenceschopnost ohrožených odvětví, což je v zásadě celý průmysl. Jako okamžité řešení je navrhováno odsunutí, případně výrazná revize ekologických opatření souvisejících s údajným vlivem CO 2 na globální změny klimatu. Jako další pomoc vidím využití části získaných prostředků za prodej povolenek CO 2 tam, kde jejich úspora vznikla, to je v průmyslu. Navrhujeme tyto prostředky a prostředky, které byly určeny na investiční pobídky, použít na ekologizaci zejména těžkého průmyslu. Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel Třinecké železárny, a. s., viceprezident Sdružení: Plnění hlavních cílů, které si Sdružení dalo do vínku, je především během na dlouhé trati a nelze za jeden kvartál objektivně hodnotit, co se nám podařilo a co naopak ne. V neutěšené situaci, která panuje v našem kraji ve spojitosti s neustálým oddalováním výstavby páteřní silniční komunikace I/11, mne osobně potěšilo otevření silničního nadjezdu do průmyslové zóny v Třinci Balinách, které alespoň částečně odlehčí dopravnímu přetížení centra města Třince a zlepší dopravní dostupnost zmiňované průmyslové zóny a také všech firem v areálu Třineckých železáren pro kamionovou přepravu. Ivo Klimša, předseda představenstva a generální ředitel Biocel Paskov a. s., viceprezident Sdružení: Na hodnocení plnění cílů Sdružení pro rok 2009 je ještě příliš brzy, ale určitě mohu potvrdit, že Sdružení je velmi aktivní a již tradičně úspěšné při hledání řešení infrastrukturálních programů našeho kraje. Výsledkem řady jednání je potvrzení termínu zprovoznění D 47 v tomto roce, pokračování výstavby komunikace Ostrava Opava a některých dalších projektů, zejména urychlení kapacitního napojení na Slovensko. Za důležité považuji také to, že Sdružení tlačí na zpracování projektu dopravní obslužnosti regionu. Sdružení také pracuje na lepší spolupráci vědy a výzkumu se školami a prů myslem a hledá možnosti, jak využít co nejlépe evropských peněz ke zvýšení konkurenceschopnosti. To jsou také účinná východiska ze současné hospo dářské recese. Karel Mazal, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., vice prezident Sdružení: Aby stavby silnic a dálnic letos běžely podle plánů, bylo by potřeba 15 až 20 miliard korun navíc. Stavba některých důležitých tahů se možná opozdí nebo úplně zastaví... Tak to je výtažek z denního tisku. Ale díky nezlomné urputnosti, dlouhodobému tlaku a důslednosti výkonné rady, správního aparátu i členů Sdružení se přece jen letos otevřou úseky D1 Bělotín Hladké Životíce a Hladké Životíce Bílovec. To se opravdu povedlo. Na druhou stranu malé postesknutí Ušetřit na nákladech za dopravu a ještě se chovat ekologicky. Právě tento požadavek stojí za dynamickým rozvojem počtu vozidel poháněných stlačeným zemním plynem CNG. Auta na plynový pohon zažívají 14 skutečný boom jezdí s nimi celebrity, vlády apelují na to, aby se více využívala ve státní správě, a pozadu nezůstávají ani automobilky se svojí nabídkou. Vůz poháněný stlačeným zemním plynem, neboli CNG, se tak stává hitem i proto, že je bezpečnější, než jeho kolegové jezdící na benzin a naftu. Podle České plynárenské unie se loni počet podnikatelů, kteří tento pohon využívají, zvýšil o 90 procent. Největší zájem o tato vozidla přitom projevují provozovatelé autoškol a taxi služby, pekaři a společnosti, které zajišťují rozvážkové a donáškové služby. Cesta, kterou zvolila Evropská unie, je tedy správná a logická podle ní by totiž měl mít zemní plyn do roku 2020 minimálně desetiprocentní podíl na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě. Ve hře jsou samozřejmě i jiné alternativní pohony například biopaliva, elektřina, vodík a palivové články. Pohony na bázi zemního plynu jsou však nejvíce technicky připravené, ekologicky výhodné a cenově příjemné. Svědčí o tom i aktuální čísla. V loňském roce prodala energetická skupina RWE ze svých plnicích stanic celkem jeden milion metrů krychlových CNG, což představuje meziroční nárůst o téměř 100 procent. A je prý reálné, že již koncem roku 2010 by mohl objem v tuzemsku prodaného CNG přesáhnout 12 milionů metrů krychlových. Počet plnicích stanic se proto neustále zvyšuje. V České republice jich v současnosti funguje dvacet, letos má přibýt dalších 12 a v roce 2013 mají být umístěny podél všech hlavních silničních tahů. A co Moravskoslezský kraj? Co Ostrava? A nejen Ostrava Tady se nabízí další aktivita Sdružení v úzké spolupráci s vedením MSK. Co tedy dál? Podnikatelské a rozvojové reprezentace za plné podpory Krajské hospodářské komory MSK a Sdružení pro rozvoj MSK identifikovaly hlavní ohrožení v budoucím období. Připravované návrhy opatření by měly výrazným způsobem omezit ztrátu konkurenceschopnosti podni katelského prostředí kraje. Pavel Vítek, čestný prezident ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s., vice prezident Sdružení: V oblasti silniční a železniční infrastruktury jsme si jako úkol vytyčili urychlení výstavby komplexu silnic I/11 a I/57 zároveň s do končením dálnice D 47 a silnice I/48 a dále pak dobudování páteřní železniční sítě s důrazem na optimalizaci III. železničního koridoru Dětmarovice státní hranice. Zatímco výstavba železničního koridoru se již rozběhla a další železniční stavby (optimalizace trati Kunčice FM ČT a napojení letiště Mošnov) se intenzivně připravují, v silniční síti došlo s nástupem krize místo k posílení prostředků do budování infrastruktury (což je jedno ze základních protikrizových opatření) k jejich významnému krácení, což spolu s nedodržováním platební kázně státu a jím vlastněných podniků a institucí vede jen k prohloubení krize v našem regionu. Zde je také jeden z hlavních úkolů Sdružení pro období krize pokusit se zvrátit tento stav, který vznikl zejména významným neuváženým přesunem finančních prostředků do severních a středních Čech v době působení ministra Řebíčka. V oblasti posílení vědeckovýzkumné základny v kraji je stav podobný. Přes principy Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace (VaVpI), který má vést ke snižování rozdílu mezi více a méně rozvinutými regiony v rámci EU, zatím dochází spíše k prohlubování těchto disproporcí. Snaha o změnu tohoto trendu např. změnou kriterií pro hodnocení jednotlivých projektů je dalším významným úkolem Sdružení v letošním roce. V oblasti životního prostředí pak chceme dosáhnout toho, aby se na významném zlepšení podílel stát, což by kromě zdravějšího života přineslo i multiplikační efekty v oblasti stavebnictví a těžkého průmyslu při jeho realizaci. To se týká zejména zdraví ničících škodlivin jak v ovzduší, tak ve vodě. Rovněž je třeba urychlit odstraňování starých ekologických zátěží se stejnými efekty. Dále podporovat využití odpadních energií, obnovitelných energetických surovin a integrovaných center energetického využití odpadů. Naopak nepodporovat taková enviromentální opatření, která jsou značně problematická (např. bezhlavé snižování emisí CO 2, což povede k přesunu některých výrob do Asie a z hlediska stavu ovzduší na Zemi se nic nezmění). Závěrem lze stav shrnout takto: dlouhodobé plnění našich hlavních cílů vzhledem ke stávající hospodářské krizi není uspokojivé, o to větší úsilí musíme celé problematice věnovat.

15 15 v přímém přenosu Kongres starostů a primátorů Sestavování programu letošního Kongresu starostů a primátorů MS kraje probíhalo v úzké spolupráci se starosty, pro které je celá akce připravována. Po několika diskusích jako nejaktuálnější položky programu vykrystalizovala následující témata: elektronická komunikace a datové schránky; aktuální situace v oblasti čerpání strukturálních fondů; problematika institutu veřejné služby; povolování výherních hrací automatů a videoloterních terminálů a samozřejmě záležitosti finanční tedy rozpočtové určení daní. Březnové vyslovení nedůvěry vládě a květnové jmenování vlády nové do jisté míry zkomplikovalo jednání o konkrétních osobách, které k uvedeným tématům na Kongresu vystoupí, ale s výjimkou ministerstva zemědělství (odkana lizování obcí do roku 2010) byla nakonec jednání úspěšná. Navíc letošní program obohatí zahraniční host, který bude hovořit o vizi a alternativách budoucího rozvoje měst a obcí ve středoevropském regionu v 21. století. Letošní 15. ročník Kongresu starostů a primátorů MS kraje se uskuteční 9. června na tradičním místě v Sanatoriích Klimkovice a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR není tentokráte zodpovědné jen za jeden bod programu (strukturální fondy), ale stalo se spoluorganizátorem tohoto pracovního setkání nejvyšších představitelů místní samosprávy. I tato skutečnost dodává Kongresu na významu a stvrzuje jeho nezastupitelnou roli, kterou při komunikaci našich starostů s nejvyššími představiteli výkonné moci již patnáct let hraje. Jiří Tomčík Podpora malých měst a obcí Malá města a obce nejvíce potřebují finanční prostředky na financování různých projektů a projektů z EU. Kraj se jim snaží podat pomocnou ruku. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 4. zasedání, jež se konalo 22. dubna 2009, schválilo příjemce podpory z řad obcí a sdružení obcí v rámci dvou dotačních titulů. Jde o program 'Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009' a 'Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel'. Program na podporu obnovy a rozvoje venkova je tradičním programem, který kraj vypisuje každoročně s cílem pomoci obcím do 2500 obyvatel realizovat jejich rozvojové projekty, na které by se jim vzhledem k omezeným rozpočtovým možnostem nedostávalo finančních prostředků. Program na zvýšení absorpční kapacity je dotačním titulem zcela novým, na jehož realizaci bylo vyčleněno v rozpočtu kraje pro letošní rok 100 mil. korun. Záměrem programu je motivovat menší obce získávat finanční prostředky ze zdrojů EU prostřednictvím spolufinancování jejich realizace z prostředků kraje. Věřím, že tento program také pomůže alespoň částečně zmírnit problémy, které tyto obce zřejmě budou mít v důsledku výrazného výpadku v příjmech jejich rozpočtů v důsledku prohlubující se hospodářské krize. V rámci programu 'Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravsko slezského kraje 2009' bylo předloženo 124 žádostí, v jejichž rámci požadovaly obce a jejich sdružení částku 47,658 mil. Kč. Podpořeno bylo 94 projektů v celkové hodnotě 35,5 mil. korun. Program na zvýšení absorpční kapacity doposud uspokojil 7 žadatelů, kteří získali z rozpočtu kraje zhruba 11,5 mil. Kč. Finanční prostředky na podporu obnovy a rozvoje venkova byly oproti roku navýšeny téměř o čtvrtinu. Snažíme se tedy podpořit co možná nejširší okruh obcí s kvalitními projekty. Zároveň mne těší velký zájem obcí o podporu při dofinancování projektů. Přestože je tento dotační titul v běhu pouze necelé dva měsíce, je zájem poměrně velký, což svědčí o tom, že se i menší obce a města v našem regionu intenzivně snaží získávat finanční prostředky z fondů EU. K dnešnímu dni došlo na kraj dalších 17 žádostí ze 14 obcí v celkové částce 15 mil. Kč. Tyto budou projednány na červnovém zastupitelstvu. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje KONGRES MÍSTO PRO VÝMĚNU NÁPADŮ A ZKUŠENOSTÍ Jako v každém jiném městě řešíme věci, které vedení města i občany trápí, na druhé straně máme radost z toho, co se podařilo Nepotěšila nás například změna legislativy, a to jak správního řádu, zákon č. 250/2004 Sb., tak nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Díky nim došlo k naprostému odcizení občanů a veřejné správy. Snaha naprosto precizovat veškeré otázky vede k tomu, že rozhodnutí, která občan v naprosto malicherných věcech obdrží, je zcela v souladu se zákonem. Občan je poučen o veškerých svých právech, ale bohužel už téměř není schopen bez právní pomoci běžným rozhodnutím veřejné správy porozumět. Konkrétním příkladem je již zmiňovaný stavební zákon, který ve snaze ještě blíže napomoci občanům určuje ve svých prováděcích předpisech přesné formuláře i na běžné záležitosti, které stačí popsat dvěma větami. Ovšem občan, který formulář samozřejmě denně nevyplňuje, jej není schopen zpracovat bez pomoci úředníka. A je také nutné dodat, že některé otázky stavebního zákona jsou tak nepřesné, že je neumí pochopit ani úředník stavebního úřadu. Těžko je tedy může pochopit občan, který se má tímto právním předpisem řídit. Naštěstí se můžeme těšit z věcí, které se Bílovci v poslední době povedly Postupně se nám daří naplňovat cíle stanovené Programem rozvoje města Bílovce na roky Jen namátkou, v roce 2008 se nám podařilo splnit záměry spojené s úsporou energií v Základní škole v ulici Komenského a v mateřské škole v ulici Wolkerové. Projekt jsme uskutečnili v rámci Operačního programu Životní prostředí. Ze stejného dotačního titulu jsme regenerovali městské parčíky. Dlouho době věnujeme pozornost také kulturním památkám, na jejichž obnovu jsou každoročně použity finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V letošním roce se město Bílovec stalo vítězem krajského kola za dosažení nejlepších výsledků v přípravě a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Za zmínku stojí určitě i fakt, že se v našem městě aktivně věnujeme odstraňování bariér pro tělesně postižené a imobilní občany na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách. Bezbariérové trasy máme definovány v projektu Bílovec bez bariér, na základě kterého byla provedena rekonstrukce pěších komunikací podél silnice I. a II. třídy za finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Z příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl z nebytových prostor vybudován bezbariérový byt. Pozornost zaměřujeme také na zlepšení kvality pobytových sociálních služeb v Domově pro seniory, kde jsme díky příspěvku z Moravskoslezského kraje instalovali teleskopické zástěny. Pozornost věnujeme také dětem, pro které jsme z prostředků Nadace ČEZ zakoupili herní prvky dětského hřiště. Jsem ráda, že na Kongresu starostů a primátorů, který považuji za nejnavštěvovanější akci podobného charakteru zejména v našem regionu, se můžeme s kolegy vzájemně podělit o své zkušenosti a konfrontovat nové záměry a nápady. Je to vůbec jedna z nejlepších příležitostí, kdy se můžeme sejít a v současné hektické době osobně probrat vše, co je třeba Sylva Kovačíková starostka města Bílovec

16 kaleidoskop 16 PŘEHLED PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ K OPTIMALIZACI HR NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮ II. Řešení spojená s propouštěním zaměstnanců (Pokračování z minulého čísla) 1. Neprodloužení pracovních smluv Bez dodatečných nákladů na odstupné je možno zredukovat počet zaměstnanců neprodlužováním pracovních smluv uzavřených na dobu určitou, případně (do budoucna) uzavíráním nových pracovních smluv pouze na dobu určitou. V tomto případě je však nutno respektovat zákonná omezení, týkající se řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. 2. Individuální propouštění Propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost je možné v případě, kdy zaměst navatel rozhodne, že vzhledem k potřebě zvýšit efektivitu práce nebo provést jiné organizační změny je nutno snížit počty zaměstnanců. Toto rozhodnutí musí vždy předcházet případnému doručování výpovědí jednotlivým zaměstnancům, V rozhodnutí musí být přesně specifikovány pracovní pozice, jichž se propuštění týká, a datum, ke kterému budou zrušeny. Zaměstnanci mají nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. V případě existence odborové organizace je nutné předem projednat propouštění jednotlivých zaměstnanců s odborovou organizací a od členů výboru obdržet se skončením pracovního poměru souhlas. 3. Hromadné propouštění Propouští li zaměstnavatel více zaměstnanců (více než 10 zaměstnanců u malých zaměstnavatelů), může jít o tzv. hromadné propuštění. V takovém případě platí pro zaměstnavatele některé zvláštní povinnosti, vztahující se zejména k informování odborové organizace a úřadu práce o důvodech a rozsahu hromadného propuštění. Zaměstnavatel je povinen hromadná propuštění i výpovědi jednotlivým zaměstnancům předem projednat s odbo rovou organizací nebo se zástupci zaměstnanců, tzv. za účelem dosažení shody. Pracovní poměry jednotlivých zaměstnanců nemohou skončit dříve než 30 dní od doručení zprávy o hromadném propouštění se všemi náležitostmi pří slušnému úřadu práce. ČISTIČKA PRO KRAVAŘE Prvních tisíc obyvatel města Kravaře na Opavsku je od napojeno na zcela novou čističku odpadních vod, která byla právě v tento den uvedena do zkušebního provozu. Toto napojení je prvním krokem ke splnění povinnosti města zajistit odvádění a čištění odpadních vod, která musí být splněna nejpozději do roku 2010, vysvětluje Andreas Hahn, starosta města. Tato povinnost se týká všech českých měst a obcí nad dva tisíce obyvatel a je dána zákonem o vodách a dohodami České republiky, které podepsala vláda při vstupu do EU. Výstavba novostavby veřejné splaškové kanalizace a objektu čističky odpadních vod pro město Kravaře byla zahájena již na začátku roku 2007 a s jejím zprovozněním se počítá nejpozději do konce letošního roku, a to po uplynutí zhruba půlročního zkušebního provozu. Abychom mohli čističku vůbec uvést do zkušebního provozu, museli jsme splnit důležitou technickou podmínku napojit minimálně 1000 ekvivalentních obyvatel (EO 1 EO = 1 občan města Kravaře s trvalým pobytem), a tu jsme 1. května splnili, dodává starosta města Kravaře, které v současné době má zhruba 6400 obyvatel. Tento projekt získal nejvyšší procento dotace ze všech dotovaných projektů v roce 2005 v rámci celé České republiky. Již koncem letošního roku budou mít tedy Kravaře zcela novou plně funkční soustavu splaškové kanalizace, včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky, která umožní připojit všechny nemovitosti v Kravařích na tento moderní kanalizační systém a centrální ČOV. 4. Outsourcing, outplacement Pokud jde o snížení či omezení negativních dopadů hromadného propuštění a organizačních změn, důležitou roli může hrát i přiměřená forma vnitro podnikové komunikace a zájem zaměstnavatele pomoci propuštěným zaměstnancům i po skončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé se mohou například snažit o nalezení jiného profesního uplatnění propouštěných za městnanců formou outplacementu. Další variantou je, že v případě, kdy zaměstnavatel ukončí své činnosti či úkoly a tyto činnosti a úkoly začne vykonávat jiný subjekt, bude respektován také tzv. outsourcing lidských zdrojů jako právní důsledek outsourcingu činností či úkolů. Dojde k automatickému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů stávajících zaměstnanců na nového zaměstnavatele. Další možnou variantou může být finanční motivace předčasného odchodu do důchodu seniorních zaměstnanců, například nabídka zvýšeného odstupného. mh Konference Operační program průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora České republiky a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje byly organizátory regionální konference Operační program průmysl a pod nikání , výsledky, hodnocení a dopady pro nové programové období Tato akce se konala v hotelu Imperial v Ostravě. Zástupci podnikatelů zde představili konkrétní úspěšné projekty OPPP realizované v MSK, zástupci ministerstva vysvětlili základní pravidla pro úspěšné čerpání dotací z operačních programů řízených MPO. Pozornost byla také věnována nejčastějším chybám a problémům vyskytujícím se při realizaci dotovaných projektů a doporučením stávajícím i potencionálním příjemcům, jak čerpat dotace řádně a v souladu s relevantními předpisy. Prestižní soutěž vědců V těchto dnech byla zcela poprvé v České republice vyhlášena prestižní soutěž českých vědců o Cenu českého pižmoně. Nad soutěží, kterou v rámci intenzivní podpory vědy, techniky, vývoje a poznání premiérově organizuje akciová společnost Český výzkum, převzala záštitu Hospodářská komora České republiky. A proč soutěž dostala název inspirovaný pižmoněm? Pižmoň severský během 19. století téměř vyhynul. Podobný osud postihl i české vědce... V uplynulých letech jejich počet výrazně klesal a ti, kteří měli největší šanci na přežití díky svým znalostem a zkušenostem v oboru, odcházeli do zahraničí za lepšími pracovními podmínkami a bohatší praxí. Dnes, i díky podpoře vědy a výzkumu ze strany vlády a organizací, jako je Hospodářská komora České republiky, společnost Český výzkum, vysoké školy po celé ČR a další instituce, počet erudovaných českých vědců konečně stoupá. A kdo si zaslouží prestižní ocenění 'Český pižmoň'? To se dozvíme nejdříve v listopadu letošního roku, kdy budou při slavnostním ceremoniálu vyhlášeni vítězové ve všech třech kategoriích: zkušený vědec technického oboru, student doktorandských studijních programů technických oborů a student magister ských studijních programů technických oborů. Vítězům budou předány ceny v podobě finanční odměny Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou zájemci podat do 30. září Podrobnější informace na

17 17 kaleidoskop CESTY Z KRIZE? NAPŘÍKLAD ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A PODPORA VĚDY A VÝZKUMU Manažer roku 2008 Prestižní soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem. V rámci soutěže jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Letos se hodnotila mimo jiné také kvalita strategií, které manažeři zvolili k překonání celkově nepříznivé ekonomické situace. Důraz byl kladen na zhodnocení kvality rozvoje lidských zdrojů ve firmách, v nichž manažeři působí. Manažerem roku 2008 se stal generální ředitel a předseda představenstva Tři neckých železáren Jiří Cienciala, během jehož působení podnik trvale od roku 1997 dosahuje pozitivních hospo dářských výsledků a stal se postupně nejúspěšnější českou hutní společností. Jiří Cienciala je také předsedou dozorčí rady Hutnictví železa, prezidentem Odvětvového svazu hutnictví železa, předsedou Česko polské obchodní ko mory, členem představenstva KHK MSK, členem představenstva Svazu průmyslu, viceprezidentem Sdružení pro rozvoj MSK a členem vědecké rady VŠB TUO. Jaké vlastnosti podle vás musí mít úspěšný manažer? Univerzální rada, jak docílit manažer ského úspěchu, snad ani neexistuje. Znám některé manažery, kteří byli úspěšní v jedné firmě, ale ve druhé pohořeli. Je to skutečně individuální záležitost a hranice mezi úspěchem a prohrou je velmi tenká. Mnohdy vám na vaše rozhodnutí nebude stačit žádná manažerská příručka ani žádná škola. V těchto situacích musíte spoléhat na přirozený instinkt. Důležité je i to, že po žádné ráně nesmíte zůstat na zemi, ale vždycky se musíte zvednout a jít dál. Manažer nesmí také podlehnout uspokojení, protože to je zárodkem budoucího neúspěchu. Na ocelářský průmysl jsou dlouhodobě kladeny vysoké nároky na snižování ekologické zátěže. Ocelářské firmy tak dlouhodobě vkládají značné částky do zařízení, která sice zlepšují ekologické parametry výrobních agregátů, ale zároveň nepřinášejí růst rentability i užitné hodnoty výrobků. Vliv vkládaného objemu financí se pozitivně odráží v poklesu ekologické zátěže. Při zhruba srovnatelné výši roční produkce oceli v roce 1993 a 2007, tj zhruba 7 mil. tun, došlo během tohoto období k poklesu emisí SO 2 o 68 %, prachu o 73 %, NOx o 62 % a odpadů o 51%. Další snižování ekologické zátěže, po kterém se volá a k němuž se EU i ČR zavázaly, znamená pro náš hutní průmysl postupnou ztrátu konkurenceschopnosti. Když se k tomu připojí permanentně se zpřísňující legislativa v EU i ČR, vzniká tak v době krize jedovatý koktejl, který snižuje konkurenceschopnost odvětví především vůči výrobcům, kteří v takto náročných legislativních podmínkách nefungují (všichni mimo EU a Japonska), a je tak pro ocelářské firmy likvidační. K udržení maximální možné výkonnosti průmyslu je zapotřebí zamezit alespoň po dobu krize dalším ne nezbytně nutným finančním zátěžím. Například pro sektor ocelářství by byla žádoucí podpora financování ekologických investic obdobným způsobem, jak je řešena sanace starých ekologických zátěží. Taková pomoc ze strany státu významně přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových regionech, zejména pak v Moravsko slezském kraji a také umožní udržení konkurenceschopnosti hutí, přímé i zprostředkované zaměstnanosti. Multiplikační efekt z této pomoci navíc vytvoří nové zakázky především pro naše strojírenství a stavebnictví. Co považujete za svůj největší profesionální úspěch? Za svůj první velký manažerský úspěch ve funkci generálního ředitele Třineckých železáren pokládám překonání globální deprese v hutnictví, která nás postihla v letech 1998 až Na tuto dobu, i když byla složitá sám jsem tomu říkal 'cesta údolím smrti' s odstupem času velmi rád vzpomínám. Zda to byl můj největší manažerský úspěch, odpoví až doba. Přeji si, abych na podobnou otázku za několik let odpověděl, že mým největším manažerským úspěchem v kariéře bylo zvládnutí globální krize Třineckými železárnami na konci prvního desetiletí 21. století. Jedním z možných východisek z krize je podle vás řešení ekologických zátěží. Mohl byste tuto myšlenku konkretizovat? Budu citovat některé pasáže z textu, který jsme za Odvětvový svaz hutnictví železa předali v březnu tohoto roku jako jeden z námětů pro Národní protikrizový plán vlády ČR. Ten zmíněnou záležitost objasňuje: Důležitým předpokladem pro 'přežití' průmyslu v období krize je udržení maximální možné úrovně zakázek, tím i produkce a také zaměstnanosti. Některá energeticky náročná průmyslová odvětví, především těžkého průmyslu, jsou vystavena dalším rizikům, která velice významně ovlivňují jejich podnikatelskou činnost. Tato rizika jsou obsažena především v administrativně stanovených ekologických parametrech, jejichž dodržování podmiňuje provozování jednotlivých výrobních agregátů. Typickým příkladem odvětví, které stojí na počátku výrobkového řetězce a je vystaveno významnému podnikatelskému riziku v případě neplnění administra tivně stanovených ekologických parametrů, je hutnictví železa. Taková pomoc tak představuje nejefektivnější způsob podpory průmyslu. Tímto krokem významně přispějeme ke zlepšení životního prostředí a zároveň bez na rušení principů konkurence nejen v EU pomůžeme k oživení průmyslové výroby. Jako další z řešení krize uvádíte podporu projektů připravovaných na území MSK v rámci Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace. Jak se věda a výzkum mohou na vyřešení krize podílet? Uvedu příklad z ocelářského oboru. Chceme li udržet krok s rozhodujícími výrobci oceli ve světě musíme využít veškerého nashromážděného know how z výroby železa, oceli a válcovaných výrobků, plně zapojit veškeré dostupné výzkumné a vývojové kapacity a investovat také do přípravy kvalitních lidských zdrojů, a to jak techniků, výzkumníků a vývojářů, tak provozních pracovníků. Jen tak můžeme na trhu nabídnout perspektivní sortiment ocelových výrobků s vyšší užitnou hod notou, například ultralight nebo vysokopevnostní oceli atd. Námi vyráběné produkty z nově vyvíjených značek oceli tak budou nacházet ještě širší uplatnění v jejich užití. To je také předpoklad pro další posílení exportního potenciálu nejen našeho ocelářství, ale i dalších našich klíčových průmyslových oborů, jako je strojírenství, automobilový průmysl a další, které jsou tahounem české ekonomiky.

18 informace 18 Krizi lze řešit spojováním sil ve prospěch výzkumu, vývoje a inovací Podniky a podnikatelé propojení v oborových sdruženích, takzvaných klastrech, mají větší šanci překonat recesi ekonomiky a na jejím konci mohou být silnější než dříve. Podmínkou je, že neukončí vývojové aktivity, budou pokračovat ve spolupráci s vědeckými pracovišti a nerezignují na inovace. V Praze se na tom v březnu shodli účastníci workshopu ClusterForum pro inovace, který se konal v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo určilo na podporu klastrů a technologických základen 5 miliard korun, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Dá se odhadnout, že se finanční objem žádostí asi 20 klastrových organizací v první fázi přiblíží jedné miliardě korun. NEJKVALITNĚJŠÍ FASÁDY V březnu 2009 vyvrcholil již sedmý ročník prestižní soutěže o nejkvalitnější a nejkrás nější fasádu Moravskoslezského kraje. Vítězi akce, která je motivací pro stavaře, se v ka tegorii rodinných domů stal objekt z Horní Lhoty, v kategorii panelových domů zvítězila červenooranžová fasáda paneláku v Havířově Prostřední Suché, v ulici Jílová 1 a v kate gorii správních a průmyslových objektů si cenu za první místo odnesla budova vítko vického Rothschildova zámečku. V ostrav ském klubu Parník, kde se slavnostní vyhlášení soutěže konalo, předal všem vítězům ceny hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. ŘEŠENÍ, KTERÉ POSUNUJE HRANICE MODERNÍ ARCHITEKTURY Architektonické ocelové prvky Progress komplexní řešení, které využívá: pletené drátěné tkaniny a sítě, svařované mřížky (profil Sb, D), perforované materiály, tahokov. Komplexní řešení pro moderní architekturu a špičkový design: exteriérů, interiérů, architektonických detailů. Profesionální konzultační program. Odborné poradenství při volbě vhodných a dostupných vzorů, materiálů a úprav. Ověřené technologie montáže a upevnění. SLUŽBY OD A DO Z, OD NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ AŽ PO KONEČNOU, VYSOCE PROFESIONÁLNÍ REALIZACI. PROGRESS MORAVIA, s.r.o. Slavíkova 1744, Ostrava Poruba, Česká republika tel./fax: , e mail: progress moravia.cz Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje připravuje jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech září 2009 Mezinárodní konference je zaměřena na perspektivy a scénáře rozvoje kraje včetně dopadů rozvojových aktivit na kvalitu života. Prezentovány budou také návrhy koncepce rozvoje Moravskoslezského kraje. V odborných sekcích bude diskutována problematika udržitelného rozvoje, výzkumu a inovací, bezpečné energetiky a jejich financování ze strukturálních fondů EU. Přislíbena je účast zástupců Evropské komise a centrálních orgánů. Konference je připravována s aktivní účastí Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko a dalších regionálních partnerů. Na organizaci se rovněž podílí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Technologického centra Akademie věd ČR a České spořitelny, a.s. Generální partner: Hlavní partneři: Partneři: Mediální partneři:

19 19 informace Konference podporující rozvoj cestovního ruchu Jednou z priorit, kterými se bude v nejbližších letech zabývat Sdružení pro rozvoj MSK, je podpora cestovního ruchu. I proto přijal generální ředitel Miroslav Fabian záštitu nad desátým ročníkem mezinárodní konference 'Perspektivy rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji se za měřením na lázeňství a wellness', kterou pořádala AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s., členka Sdružení pro rozvoj MSK. Miroslav Fabian informoval o usnesení Shromáždění členů Sdružení, v němž je jednou z priorit i rozvoj cestovního ruchu nás. Konferenci, kde vedle odborných příspěvků nechyběly ani praktické ukázky, podpořil i náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil, který vyjádřil podporu města akti vitám, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Předseda představenstva Krajské hospo dářské komory MSK Pavel Bartoš, zdůraznil spojitost mezi rozvojem ekonomickým a vzdě laností. sz Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík otevřela pobočku v Ostravě Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), dle mezinárodních ratingových institucí opakovaně hodnocená jako ve doucí právní firma v ČR, otevřela v březnu novou pobočku v Ostravě. Otevření ostrav ské pobočky KŠB reaguje na rostoucí poptávku po sofistikovaných právních služ bách v moravském regionu; je rovněž výrazem snahy KŠB nabídnout klientům komfort a být pro své klienty přítomni tam, kde vyvíjejí svou podnikatelskou činnost. Tým ostravské pobočky KŠB je ke dni otevření tvořen třemi právníky a další administrativní podporou. Vedením pobočky byla pověřena Petra Nováková, která v minulosti pracovala na pozici ředitelky pro právní služby OKD, a.s., největší černouhelné těžební společnosti v ČR. Ostravská pobočka KŠB poskytuje komplexní právní poradenství se zaměřením na oblast obchodního práva s ohledem na specifické požadavky podnikatelských Jak uspět v době krize na trhu práce? Dne 9. dubna převzala z rukou regionálního manažera Svazu průmyslu a dopravy ČR pana Petra Holici padesátka studentů ostravských vysokých škol osvědčení o absolvování vzdělávacího cyklu Úspěšní absolventi svým ná sledovníkům, jehož cílem je zajistit snazší vstup absolventů bakalářských i magisterských studijních programů VŠB Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy podnikání na trh práce a posílit jejich spolupráci s atraktivními zaměstnavateli. Projekt připravilo REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM (REVIC) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska (SPPMS) a řadou prestižních zaměstnavatelů (např. BOCHEMIE, ELTODO, EUROVIA Services, Honeywell, Randstad, Siemens, Slůně svět jazyků, VÍTKOVICE, ŽDB GROUP). V důsledku celosvětové finanční a ekonomické krize byl jedním z hlavních důvodů realizace projektu fakt, že personalisté většiny firem budou stále častěji preferovat hlavně ty absolventy, kteří kromě teoretických vědomostí budou nabízet další znalosti a dovednosti a budou vědět, jak se správně na trhu práce zorientovat. Prezident SPPMS Jan Skipala: Vše je obsaženo v hlavním mottu projektu zajistit úzkou vazbu mezi výrobními podniky a vysokými školami hlavně v oblasti praxe a uplatnění konkrétních požadavků při přípravě studentů především techniků. Roman Kozel prezident REVIC subjektů působících v tomto průmyslově silném regionu. K užším specializacím právníků ostravské pobočky patří právo obchodních společností, závazkové právo, insolvenční právo a soudní spory, právo nemovitostí, pracovní právo, restrukturalizace a přeměny společností. Ostravská pobočka KŠB je samozřejmě schopna poskytovat právní poradenství i v řadě dalších oblastí práva (např. právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, komplexní poradenství v oblasti daní), a to díky široké škále specializací dalších advokátů a daňových poradců působících na jiných pracovištích v rámci KŠB (Praha, Karlovy Vary). KŠB je rovněž připravena nabídnout klientům zkušenosti při poradenství v oblasti regulovaných trhů, především energetiky, dopravy, telekomunikací, farmaceutického průmyslu, potravinářství a průmyslu spotřeb ního zboží. KŠB byla založena v roce 1990 a v současné době se s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty řadí mezi největší advokátní kanceláře v ČR. KŠB Ostrava, Českobratrská 7, PSČ , tel.:

20

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více