ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele č zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 5088/ vše včetně příslušenství v katastrálním území České Budějovice 3, v obci České Budějovice zapsané na LV 9794 resp. na LV 8059 v katastrálním území České Budějovice 3, v obci České Budějovice a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální úřad České Budějovice Objednatel posudku : Účel posudku : Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : Soudní exekutor JUDr. Marek Frank usnesení č.j. 125 EX 594/08-36 Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov Stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro prodej Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., o provedení některých ustano vení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: provést ocenění obvyklou cenou V Českém Krumlově dne Tento znalecký posudek obsahuje 26 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve trojím vyhotovení. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ 1.1 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka - písemné usnesení soudního exekutora JUDr. Marka Franka, Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov č. 125 EX 594/08-36 ze dne s předáním podkladů osobně dne Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený dálkovým přístupem, LV 9794 A: Spoluvlastník : Lacinová Hana, r.č /0561 trvale bytem Kaplířova č.p. 66, Vimperk 1/13 - ostatní spoluvlastníci bytu č. 1822/10 jsou uvedeni na LV č.9794 v příloze č.2 B : byt č.1822/10 v budově č.p LV budovy 8059, bytový dům na parcele č.4363 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 699 m 2 spoluvlastnický podíl 5088/83807 C : Omezení vlastnického práva : viz příloha č.2 D : Jiné zápisy : bez zápisu E : Nabývací tituly : viz příloha č.2 vše k.ú. České Budějovice 3 a v obci České Budějovice Kopie katastrální mapy bez bližší specifikace viz příloha č Projektová dokumentace - nebyla předložena Kolaudační rozhodnutí - nebylo předloženo Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce a místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Karla Vyroubala, který podal znalci informace o oceňovaných nemovitostech Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými byty v uvedené lokalitě Internet zjištění stávajících nabídek družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče Csc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) 1.2 Popis oceňovaného areálu Obytný dům č.p s oceňovaným bytem č.p./č.j. 1822/10 se nachází severně od centra města na Pražském předměstí v Husově ulici v lokalitě zastavěné převážně objekty pro bydlení a několika objekty občanské vybavenosti. Příjezd zajišťuje místní zpevněná asfaltová komunikace. Dům je bezprostředně napojen na veřejné rozvody inženýrských sítí elektro, vodovod, kanalizace, zemní plyn a slaboproud.

3 3 Společně s bytovou jednotkou č.1822/10 je oceňován podíl na pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 699 m2 ve výši 5088/83807 / poznámka : ke spoluvlastnickému podílu k bytu č.1822/10 ve výši id. 1/13 připadá spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří ve výši 5088/ /. Oceňovaný pozemek tvoří částí své výměry zastavěnou plochu objektu bytového domu č.p Pozemek je zatížen zvýšeným hlukem, prachem a exhalacemi od okolní dopravy. Obec České Budějovice nemá zpracovánu cenovou mapu stavebních pozemků. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav objektu je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou převzaty z ústní informace místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Vyroubala, dle předaných písemných dokladů a dle zjištění znalce, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Oceňovaná bytová jednotka je užívána nájemcem na základě nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou. Jelikož je stávající nájemce oceňovaného bytu dlužníkem nájemného, byla, dle sdělení pana Vyroubala, nájemní smlouva vypovězena a ke dni ocenění probíhá výpovědní doba. Nájemní smlouva ale nebyla znalci předložena. Z výše uvedených důvodů / ukončení nájemního vztahu výpovědí, nepředložení nájemní smlouvy znalci / nebylo s pronájmem bytové jednotky uvažováno. Zároveň bylo znalci sděleno, že na oceňovaných nemovitostech neváznou žádné jiné závady či jiná práva. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). POZNÁMKA : Znalci nebylo spoluvlastníkem oceňovaných nemovitostí umožněno provést vlastní prohlídku oceńovaného bytu ani nebyly znalci předány všechny požadované podklady potřebné pro výpočet. Znalcem byla proto provedena pouze externí prohlídka oceňovaných nemovitostí ze společných prostor budovy č.p Následně je cena oceňovaných nemovitostí zjištěna na základě výše uvedených podkladů a zjištění a na základě odborného odhadu znalce. 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 1822/ Pozemek parcela č / indexová metoda / 2. Výnosová hodnota bytu č.p./č.j. 1822/10

4 4 3. Komparativní /porovnávací /metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j 1822/ Porovnávací metoda indexová 3.2 Porovnávací metoda dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění novely 4. Rekapitulace a závěr 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 1822/10 SKP Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit / postavit / v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena /, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění novely s příslušným koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Popis Budova, ve které se nachází oceňovaný byt, má obdélníkový tvar, je nepodsklepená, se čtyřmi nadzemními podlažími / 1. nadzemní podlaží je technické + se dvěma byty/ a se sedlovou střechou. Objekt má dva samostatné vstupy. Stavba má klasickou dispozici bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice v každém vchodě, technickým zázemím v 1. nadzemním podlaží a se dvěma byty na každém nadzemním podlaží. V technickém podlaží jsou sušárna, kočárkárna, chodba a sklepy a jedna bytová jednotka. Objekt je z zděný z cihelného zdiva. Objekt je v současné době plně užíván, technický stav je při prováděné údržbě vzhledem ke stáří průměrný. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu. Oceňovaný byt 2+1 leží ve 3. nadzemním podlaží, má předsíň, 2x pokoj, kuchyň, koupelnu a WC. Dle sdělení místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Vyroubala je bytová jednotka ve špatném technickém stavu. Půdorys : obdélníkový Nosná konstrukce svislá : zděná Nosná konstrukce vodorovná : rovné nespalné Izolace : provedena vodorovná Vnější povrchy obvodových stěn : štukové omítky Schodiště : kamenné a betonové Střecha : sedlová Střešní krytina : tašková betonová Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : je instalován Napojení na přípojky : elektro, kanalizace, vodovod, zemní plyn bezprostředně Popis vybavení bytu dle odborného názoru znalce Obvodové zdivo : zděné Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Strop : rovný podhled

5 5 Podlaha : keramická dlažba, PVC či jekor Okna : plastová zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené Vrata : neosazena El. instalace : světelná 220 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové Rozvod vody : teplé i studené Rozvod plynu : proveden Zdroj teplé vody : EI boiler Kuchyňské vybavení : linka, dřez a sporák Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z výměr identické bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10. Výpočty jsou prováděny podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. BYT č. 1822/10 - podlahová plocha Místnost Výměry ploch ( m 2 ) /výměra dle projekt. Bytová plocha společné prostory provozní plochy dokumentace/ obytná příslušenství a jiné nepronajaté 3.NP pokoj č. 1 18,00 pokoj č. 2 15,00 kuchyň 8,00 předsíň 5,00 koupelna 3,38 WC 1,50 33,00 17,88 nepočítáno nejsou CELKEM m 2 50,88 Podlahová plocha sklepní kóje, není-li místností, je ve výpočtu zohledněna koef. 0,10. Podlahová plocha balkonu je ve výpočtu zohledněna koef. 0,17. Podlahová plocha bytu celkem m 2 50,88 Odpočet podlahové plochy balkonu m 2-0,00 Odpočet podlahové plochy sklepní kóje m 2-0,00 Podlahová plocha bytu bez balkonu celkem m 2 50,88 Podlahová plocha balkonu x koeficient 0,17 m 2 0,00 Podlahová plocha sklepní k je x koeficient 0,10 m 2 0,00 Podlahová plocha bytu pro výpočet m 2 50,88 Byt podle 13 a přílohy č. 2 vyhlášky - byt v domech netypových vícebytových typ K ( 1.NP až 4. NP, sedlová střecha ) ZC 9 630,-Kč / m 2 Podlahová plocha bytu PP m 2 50,88 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,131 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard / n Podíl příl. č.14 Upravený podíl

6 6 1 Základy Betonové pasy s izolací S Svislé konstrukce Zděné z cihel S Stropy Rovné nespalné S Zastřešení Krov dřevěný vázaný S Krytiny střech Tašková betonová S Klempířské konstrukce Kompletní z pozinku S Úprava vnitřních povrchů Omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů Omítky vápenocementové S Vnitřní obklady keramické Keramické v koupelně a kuchyni S Schody Betonové s povrchem z teraca S Dveře Náplňové plné i prosklené S Vrata Neuvažuje se Okna Dřevěná zdvojená S Povrchy podlah Dlažba, PVC, jekor S Vytápění etážové S Elektroinstalace 220 V/380 V, poj. automaty S Bleskosvod Instalován S Vnitřní vodovod Studená i teplá voda S Vnitřní kanalizace Instalována S Vnitřní plynovod Instalován S Ohřev teplé vody EI boiler S Vybavení kuchyní Linka, dřez, sporák S Vnitřní hygienická zařízení WC, umyvadlo, vana S Výtahy Nevyskytují se CH Ostatní Zvonky, anténa S Instalační prefa jádro Nevyskytuje se CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 2 ZCU ,21, Stáří a opotřebení Přesné stáří objektu se znalci nepodařilo zjistit, dle odborného odhadu znalce je stáří objektu cca let. V průběhu životnosti stavby byly přistavěny dvě nadzemní podlaží a byla prováděna průběžná rekonstrukce objektu. Dle sdělení místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu je oceňovaná bytová jednotka ve špatném technickém stavu a je nadále vybydlována současným nájemcem. Stáří ke dni odhadu : = 80 let Rok odhadu 2009 Rok kolaudace / začátek užívání / 1929 Stáří 80 let Předpokládaná další životnost 50 let Celková životnost 130 let Procento ročního opotřebení 0,769 % Opotřebení 61,54 %

7 Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,21,- Podlahová plocha bytu včetně příslušenství PP m 2 50,88 Výchozí cena objektu CN = ZCU x PP Kč ,40,- Opotřebení 61,54 % ,98,- Cena časová bytu č. 1822/10 ke dni odhadu Kč ,42,- 1.2 Parcela č zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. Porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Výše uvedený pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 699 m2 je částí své výměry zastavěna stavbou oceňovaného bytového domu. Srovnávací pozemek je nabízen k prodeji a leží v části obce Suché Vrbné. Dle platného územního plánu je pozemek určen pro bytovou výstavbu. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Pozemek je nabízen za cenu 1600,- Kč/m2. Z důvodu zatím nerealizovaného převodu je nabídková cena korigována koeficientem 0,90 tj. cena pozemku uvažovaná ve výpočtu je ve výši 1440,- Kč/m2. ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku město České Budějovice, okraj části Suché Vrbné, smíšená zástavba, nedaleko železniční trať, převažuje funkce bydlení Popis srovnávacího pozemku Stavební pozemek pro výstavbu bytovou výstavbu, rovinatý pozemek, zpevněný příjezd, IS na pozemku vč. zemního plynu Výměra srovnávacího pozemku VS m Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m ,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Okrajová část části obce Suché Vrbné, převažuje 1.00 bytová výstavba B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 1.00 D Obchodní resp. průmysl. poloha Městská lokalita 1.40 E Územní připravenost, infrastr. Střední F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F

8 8 b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku město České Budějovice, část obce Pražské předměstí, smíšená zástavba, občanská vybavenost v místě Popis oceňovaného pozemku rovinatý, zastavěný stavbami bytových domů, zpevněný příjezd, všechny inženýrské sítě vč. zemního plynu u pozemku Výměra oceňovaného pozemku 699 m2 699 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Část obce Pražské předměstí, smíšená zástavba 1.40 obytné domy a občanská vybavenost B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 1.00 D Obchodní resp. průmysl. poloha Městská lokalita 1.40 E Územní připravenost, infrastr. Střední F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m ,00,- Cena oceňovaných pozemků č. 2823/4 Kč ,00,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku /83807 Cena pozemků č.4363 ke dni odhadu Kč ,00,- Rekapitulace časové a reprodukční ceny Stavba / zaokrouhleno / Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Byt č.p./č.j. 1822/ ,00,- Kč 61,54 % ,00,- Kč Podíl parcely č ,00,- Kč ,00,- Kč celkem ,00,- Kč ,00,- Kč

9 9 2. Výnosová hodnota 2.1 Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů. 2.2 Výpočet výnosové hodnoty Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta objekt Příjmy z nájemného Nájemné ročně předpoklad v daném místě, objekt dokončený Byt č.1822/10 výměra m2 50,88 Nájemné Kč/m2/r 1 200,00,- Celkem příjem z nájemného ročně Kč ,00,- Podklady pro výpočet výdajů Výdaje na dosažení příjmů Reprodukční cena bytu vč. příslušenství /zaokrouhleno/ RC ( Kč ) ,00,- Časová cena bytu včetně příslušenství /zaokrouhleno/ ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby S ( roků ) 80 Celková životnost Z ( roků ) 130 Opotřebení A ( % ) 61 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,75 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle výpočtu provedeného znalcem / Kč/rok 120,00,- Pojištění nemovitostí / x RC / Kč/rok 1 161,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok 7 258,00,- Správa nemovitostí Kč/rok 600,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok 7 823,00,- Jiné náklady Kč 0,00,- Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 6,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,03,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč 0,00,- Výnosová hodnota v současném stavu / zaokrouhleno / Kč ,00,-

10 10 3. Komparativní ( porovnávací ) metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j. 1822/ Metodika ocenění porovnávací indexovou metodou Ocenění porovnávací metodou bylo znalcem provedeno na základě porovnání podobných bytů jako celek. Srovnání je provedeno na základě základních kritérií, které bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru SREALITY.cz a Jiho.ceskereality.cz. Porovnávací kriteria : - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - forma vlastnictví - příslušenství nemovitosti - technický stav nemovitosti - korekce pramene ceny Výpočet je zpracován v níže uvedené tabulce, stručný popis srovnatelných bytových jednotek je uveden níže ( text u jednotlivých nabídek je doslovně převzat z jednotlivých inzerátů ) : Srovnávací objekt č.1 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Luční ulice Byt je v Luční ulici v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. Byt je ve 3 patře ze 4 v klidné části města. Nová plastová okna, předsíň 5,9 m2, WC s koupelnou 3,88 m2, kuchyně 4,11 m2, lodžie 2,71m2, obývací pokoj 16,41 m2, ložnice 16,24 m2, travnatý dvůr. Výměra bytu 55 m2 + 8 m2 sklep Nabídková cena : ,- Kč

11 11 Srovnávací objekt č.2 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Žižkova ulice Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+kk v osobním vlastnictví umístěný ve zděném bytovém domě v ul. Žižkova, v části mezi ulicemi Dvořákova a Chelčického, v těsném sousedství nákupního centra Mercury. Byt je dispozičně 3+kk o celkové podlahové ploše 72,2 m2 vč. sklepa v 1.PP a je umístěn ve 4.NP s okny orientovanými na jih a sever. Dispozice bytu zahrnuje předsíň, koupelnu, WC, 2 x pokoj, kuchyň s jídelnou, spíž a komoru. K bytu dále náleží v 1.PP sklep (5 m2). Byt je v dobrém technickém stavu ( částečně po rekonstrukci - plastová okna, vytápění, kuchyně, částečně rozvody el. ). V ceně bytu zahrnuto parkovací stání umístěné ve dvoře, přístupné z Žižkovi tř., vraty na dálkové ovládání. Ze sítí jsou zavedeny všechny veřejné včetně plynu. Výměra bytu 72 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.3 Bytová jednotka v obci České Budějovice, U Trojice Nabízíme Vám k prodeji zděný byt 2+1 po kompletní rekonstrukci v družstevním vlastnictví, který se nachází v širším centru v ulici U Trojice v Českých Budějovicích. Dům i byt prošly kompletní rekonstrukcí, plastová okna, fasáda, vchodové dveře, sklepy, nové rozvody vody i elektrické energie, omítky, stropy, podlahy atd. Byt má výměru 58m2 + sklepy 7,4m2, nachází se v prvním patře třípatrového domu (ve vchodě žije pouze pět rodin). Byt se skládá z obývacího pokoje, velké ložnice, kuchyně, chodby, koupelny se sprchovým koutem a WC. K bytu náleží dva sklepy, možnost využívat sušárnu. Vytápění domu je ústřední dálkové. Byt se prodává s kuchyňskou linkou i se

12 12 spotřebiči. V místě je veškerá občanská vybavenost: škola, školka, pošta, supermarket, zdravotní středisko, do centra cca 7 min. chůze. Nutno vidět! Výměra bytu 58 m2 + 7,40 m2 sklep Nabídková cena : ,- Kč po slevě Srovnávací objekt č.4 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Resslova ulice Byt 3+1 v osobním vlastnictví se nachází v širším středu města Českých Budějovic v klidné lokalitě ve zděném bytovém domě. Prostorná vstupní hala, ze které je vstup do obývacího pokoje a ložnice s lodžií, místnosti jsou orientované na východ, kuchyně orientovaná na jih, koupelna, WC a dalšího pokoje orientovaného na západ. V bytě je kuchyňská linka. Plovoucí podlaha. K bytu patří sklep. V domě jsou společné prostory - kolárna, sušárna a za domem uzavřená okrasná zahrada. Volný ihned. Parkování před domem. Výměra bytu 78 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Husova ulice Nabízíme k prodeji prostorný byt 2+1 v osobním vlastnictví, který se nachází v 1.NP zděného činžovního domu v centru města a to na Husově třídě naproti zdravotní škole. Byt o výměře 79,4 m2 prošel částečnou rekonstrukcí ( nové stoupačky, rozvody el. energie, vlastní plynový kotel, nové podlahy, koupelna) a je orientovaný na S-J. Byt se

13 13 skládá z: předsíně, koupelny s vanou, toaletou, velikého obývacího pokoje, ložnice a samostatné kuchyně s jídelnou. K bytu náleží sklep a podíl na udržované zahradě. Byt má nová dřevěná protihluková vakuová okna, která zajišťují, že v bytě není hluk z hlavní silnice. Byt je velmi pěkně dispozičně řešen, zastávka MHD přímo u domu, náměstí cca 3 min chůze. Výměra bytu 79,40 m2 Nabídková cena : ,- Kč Zjištění ceny porovnáním nemovitosti jako celku Č Loka lita ČB Husova ul. byt 2+1 sta vby Příslu šenství výmě ra Jiné stav 1 průměr 51 špatný Cena nabídková / prodejní Polo ha lokal ita Ve li kost Přís luše nství Typ vlast nictv í stav Pram en ceny Cena Po redukci K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC 1 ČB Luční ul. byt ČB Žižkova ul byt 3+kk 3 ČB U Trojice. byt ČB Resslova ul. byt ČB Husova ul. byt Průměr + 1 Průměr + 63 průmě r 72 průmě r 1 Průměr 65 průmě r 1 Průměr + 1 Průměr + 78 průmě r 79 průmě r Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- Odhad podle metodiky České spořitelny a.s. / zaokrouhleno / Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu K2 koeficient úpravy na velikost bytu K3 koeficient úpravy na příslušenství hlavních staveb v areálu ( lepší horší ) K4 koeficient úpravy typu vlastnictví ( např. družstevní, osobní ) K5 koeficient úpravy na celkový stav : ( lepší horší ) K6 koeficient úpravy na pramen zjištění ceny : skutečná kupní síla K5 = 1,00, u inzerce nižší KC koeficient celkový KC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 / K6 U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceńovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,0 Odhad podle metodiky ČS a.s. : průměr mínus 15 % rozdílu maxima a minima ( zaokrouhleno )

14 Výpočet porovnávací metodou dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb. Jelikož se cena bytu dle současně platné vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění novely zjistí porovnávacím způsobem, a dle zatímních zkušeností lze konstatovat, že cena daleko přesněji vystihuje obecnou cenu než výpočet dle vyhlášky předchozí, byla tato metoda použita i zde, jako podklad pro zjištění ceny porovnávací. Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů v budově typu J a K z přílohy č.2, včetně jeho příslušenství, které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu, se zjistí vynásobením počtu m 2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č.1, základní cenou uvedenou v příloze č.19 tabulce č.1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č.2. Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce : ZCU = ZC x I ZCU = základní cena upravená ZC = základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č.1 I = index cenového porovnání vypočtený podle vzorce : I = It x Ip x Iv It = index trhu Ip = index polohy Iv = index konstrukce a vybavení TRH S NEMOVITOSTMI Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 1 Trh s nemovitostmi zjištění indexu trhu It Znak Kvalitativní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 Ti Hodnota dle skutečnosti 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi II. Poptávka nižší než nabídka -0,05-0,05 III. Nabídka odpovídá poptávce 0 IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka 0, Vlastnictví nemovitostí I. II. Stavba na cizím pozemku Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) Vliv právních I. Negativní vztahů na prodejnost (např. II. Bez vlivu 0 prodej podílu, pronájem) III. Pozitivní Index trhu: 3 T T i i= 1-0,05 0 0,00-0,01 až - 0,05 0,01 až 0,05-0,05 I = 1+ = 1+ ( - 0,05 + 0,00-0,05 ) 0,90

15 15 POLOHA nemovitosti Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města ( oblasti a okresy Praha východ a Praha západ ) vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a. Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 6 Poloha nemovitosti zjištění indexu polohy Ip Znak Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Kvalitativní pásma Hodnota Pi Hodnota dle sku - tečnosti I. Samoty, mimo souvisle zastavěné území -0,06 1 Poloha obce (odlehlá poloha) nemovitosti II. Nesrostlá území obce -0,03 III. V souvisle zastavěném území 0 0,00 Místní obliba I. nepreferované až 0,08 2 v obci nebo II. Bez vlivu 0 v oblasti III. preferované až 0,10 0,05 I. Průmyslové výrobní objekty s negativními -0,07 vlivy na okolí, sousedství dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště, skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. 3 Okolní zástavba a II. Výrobní objekty, sklady a distribuce bez -0,03 životní prostředí výrazně škodlivých vlivů na okolí, frekventované silnice III. Převažující objekty pro bydlení 0 0,00 IV. Objekty pro bydlení bez zázemí parků 0,03 V. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, 0,05 význačné přírodní lokality I. Špatná dostupnost centra města, -0,04 omezené parkovací možnosti II. Špatná dostupnost centra města, dobré -0,02 parkovací možnosti III. Dobrá dostupnost centra města nebo 0 0,00 4 Veřejná doprava centrum města bez možnosti privátního parkovací v okolí nemovitosti IV. Dobrá dostupnost centra měst, dobré parkovací možnosti 0,03 V. Centrum města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti 0,05 Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo 5 Obyvatelstvo I. sousedních rodinných domech (RD) nebo -0,01až -0,40 v okolí II. Bezproblémové okolí 0 0,00 I. Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0, Změny v okolí s vlivem na cenu Nemovitosti Vlivy neuvedené II. Negativní změny -0,01 až -0,05 III. Bez vlivu 0 0,00 IV. Pozitivní změny 0,01 až 0,05 V. Výrazně pozitivní změny trvalého 0,06 až 0,10 charakteru I. Vlivy snižující cenu hluk, prach, exhalace -0,01 až -0,10-0,10 II. Bez dalších vlivů 0

16 16 Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 0,05 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00-0,10 ) III. Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 7 I = 1+ = 1+ ( 0,00 + P P i i= 1 0,950 KONSTRUKCE A VYBAVENÍ BYTU Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 2 Konstrukce a vybavení bytu zjištění indexu konstrukce a vybavení Iv Znak Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 1 Typ stavby Společné části domu Příslušenství domu Umístění bytu v domě Orientace obyt. místností ke světovým stranám Základní příslušenství bytu a) Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem Kvalitativní pásma Hodnota Vi Hodnota dle sku - tečnosti I. Budova dřevěná, sendvičová na bázi -0,10 dřevní hmoty II. Budova - panelová, nezateplená -0,05 III. Budova - panelová, zateplená 0 IV. Budova - zděná nebo monolitická 0,10 0,10 konstrukce vyzdívaná I. Žádné z dále uvedených -0,01 II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0 0,00 sušárna, sklad III. Komerční plochy, sauna nebo fitness 0,02 IV. Garážové stání 0,05 V. Bazén 0,15 I. Příslušenství snižující cenu bytu -0,05 II. Bez dopadu na cenu bytu 0 III. Příslušenství zvyšující cenu bytu 0,10 0,10 (např.venkovní parkovací stání,..) - zahrada I. 1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu -0,05 II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0 0,00 III NP s výtahem 0,05 I. Okna jen na sever nebo bez výhledu -0,01 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0 0,00 III. Ostatní světové strany - s výhledem 0, 03 I. Bez vlastního příslušenství -0,15 II. Příslušenství částečné nebo úplné mimo -0,10 byt nebo umakartové bytové jádro III. Příslušenství úplné - standardní 0 0,00 provedení IV. Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardního provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem 0,05 V. Příslušenství nadstandardního vybavení 0,10 (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství I. Standardní vybavení, bez dalších prostor -0,03-0,03 II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie -0,01 nebo komora nebo sklepní kóje III. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, 0 komora nebo sklepní kóje (sklep)

17 17 8 Vytápění bytu 9 10 Kriterium jinde neuvedené Stavebnětechnický stav IV. Nadstandardní vybavení (např.krb, 0,04 sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada V. Nadstandardní vybavení (např. sauna, 0,08 centrální vysavač, elektrické zabezpečovací zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada I. Lokální na tuhá paliva -0,10 II. Lokální na elektřinu nebo plyn -0,02 III. Dálkové, ústřední, etážové 0 0,00 IV. Podlahové topení obytných místností 0,07 V. Podlahové nebo velkoplošné stěnové 0,10 vytápění apod. I. Významně snižující cenu -0,10 II. Mírně snižující cenu -0,05 III. Bez vlivu na cenu 0 0,00 IV. Mírně zvyšující cenu 0,05 V. Významně zvyšující cenu 0,10 I. Byt ve výborném stavu 1,25* II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 1,05* údržbou III. Byt se zanedbanou údržbou (předpoklad 0,85* 0,85 provedení menších stavebních úprav) IV. Byt ve špatném stavu (předpoklad 0,65* provedení rozsáhlejších stavebních úprav) V. Byt ve špatném stavu (nutná 0,45* rekonstrukce) 9 Index konstrukce a vybavení bytu : IV = 1 + Vi V = ( 1 + ( 0, i = 1 0,00 + 0,10 + 0,00 + 0,00 + 0,00-0,03 + 0,00 + 0,00 ) ) x 0,85 x 0,70 = 0,696 a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. * Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii: A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci) 1,0 B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně 0,9 C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně 0,8 D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně 0,7 E - pro stavby starší než 80 let 0,6 Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Základní ceny za m 2 podlahové plochy bytu : Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Základ. cena (v Kč) Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Základ. cena (v Kč) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 2 Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Základ. cena (v Kč) Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí Základ. cena (v Kč) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA JIHOČESKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ Blansko Praha České Budějovice Česká Lípa Břeclav Praha 2 Český Krumlov Jablonec nad Hodonín Nisou Praha Jindřichův Hradec Liberec Vyškov Praha Písek Semily Znojmo Praha Prachatice Praha Strakonice Praha Tábor do obyvatel do obyvatel Praha KRÁL. HRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ Praha do 2 000obyvatel Hradec Králové Jeseník

18 18 Praha Jičín Olomouc Praha PLZEŇSKÝ KRAJ Náchod Prostějov Praha Plzeň Rychnov nad Kn Přerov Praha Plzeň Trutnov Šumperk Praha Plzeň Praha Domažlice Praha Klatovy do obyvatel do obyvatel Praha Rokycany PARDUBICKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ Praha Tachov Chrudim Kroměříž Praha Pardubice Luhačovice Praha Svitavy Uherské Hradiště Praha do obyvatel Ústí nad Orlicí Vsetín Praha KARLOVARSKÝ KRAJ Zlín Praha Karlovy Vary Praha Karlovy Vary do obyvatel Praha Karlovy Vary VYSOČINA KRAJ do obyvatel Praha Karlovy Vary Havlíčkův Brod MORAVSKOSLEZSKÝ kraj Praha Cheb Jihlava Ostrava Praha Františkovy lázně Pelhřimov Ostrava STŘEDOČESKÝ KRAJ Mariánské lázně Třebíč Ostrava Benešov Sokolov Žďár nad Sázavou Ostrava Beroun Ostrava Kladno Ostrava Kolín do obyvatel do obyvatel Ostrava Kutná Hora ÚSTECKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ostrava Mělník Děčín Brno Ostrava Mladá Boleslav Chomutov Brno Ostrava Nymburk Litoměřice Brno Ostrava Poděbrady Louny Brno Ostrava Praha východ Most Brno Bruntál Praha - západ Teplice Brno Frýdek-Místek Příbram Ústí nad Labem Brno Havířov Rakovník Brno Karviná Brno Nový Jičín do obyvatel Brno Opava do obyvatel Brno Brno VÝPOČ ET CENY BYTU POROVNÁVACÍ METODOU dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve zně ní novely Základní cena ZC Kč / m ,00,- Index trhu It - 0,900 Index polohy Ip - 0,950 Index konstrukce a vybavení Iv - 0,696 Index cenového porovnání I = It x Ip x Iv - 0,595 Základní cena upravená ZCU = ZC x I Kč / m ,22,- Podlahová plocha bytu včetně příslušenství PP m 2 50,88 Cena bytu č.p./č.j. 1822/10 porovnávacím způsobem ke dni odhadu Kč ,00,-

19 19 4. Rekapitulace Způsob ocenění / zaokrouhleno / cena Reprodukční cena ,00,- Kč Věcná hodnota / časová cena / ,00,- Kč Výnosová hodnota ,00,- Kč Cena dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění novely /bez pozemku/ ,00,- Kč Cena zjištěná porovnávacím způsobem ,00,- Kč Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle ČS a.s ,00,- Kč Obvyklá cena bytu č.p./č.j. 1822/10 dle odborného odhadu znalce ,00,- Kč Spoluvlastnický podíl x 1/13 Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytu č.p./č.j. 1822/10 dle odborného odhadu znalce / zaokr. / ,00,- Kč Závěr : 1. Obvyklá cena výše oceňovaných nemovitostí tj. spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele č zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 5088/ vše včetně příslušenství v katastrálním území České Budějovice 3, v obci České Budějovice zapsané na LV 9794 resp. na LV 8059 a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice činí dle zjištění znalce ke dni ocenění ,- Kč slovy : padesáttřitisíceosmdesátkorunčeských 2. Závady či jednotlivá práva, kromě omezení vlastnického práva vedeného v katastru nemovitostí a nájemní smlouvy oceňované bytové jednotky č.p. 1822/10 s tříměsíční výpovědní dobou, která byla, dle sdělení místopředsedy sdružení spoluvlastníků pana Vyroubala, ke dni ocenění vypovězena, se dle zjištění znalce nevyskytují. v Českém Krumlově dne Ing. Michal Sirový Příloha : 1x fotodokumentace 1x výpis z KN LV x kopie katastrální mapy

20 20 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Předsedy krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.června 1999 č.j. Spr. 823/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování nemovitostí. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /09 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 19/09. CERTIFIKÁT QEN Znalec je držitelem certifikátu QEN - expert v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí vydaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství v Brně dne pod č.95/24/qen/2004. Českém Krumlov 10. března 2009 Ing. Michal Sirový

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382 37/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1405-121/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1405-121/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1405-121/08 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 234/2 v 1.nadzemním podlaží v objektu č.p.234 v obci Větřní s příslušenstvím a s podílem na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1469 39/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1469 39/09 o stanovení ceny provozního areálu firmy KOMI-CZ s.r.o. v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích tj. souboru staveb a pozemků administrativní budovy č.p. 126 na parcele

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 5956/134/2013

Znalecký posudek č. 5956/134/2013 Znalecký posudek č. 5956/134/2013 O ceně - bytové jednotky č. 672/5, včetně podílů na společných částech domu (č.p.671+672) a pozemku (č.638) v k.ú. a obci Podbořany, okres Louny, kraj Ústecký. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2800/75/2013

Znalecký posudek č. 2800/75/2013 Znalecký posudek č. 2800/75/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 50/47 s podílem na společných částech domu č.p.48, 49 a 50 a pozemků parc.č. 4936/14, 4936/15 a 4936/16 v k.ú.most II, obec Most, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 684/2013

Znalecký posudek č. 684/2013 Znalecký posudek č. 684/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1286/11 v objektu čp.1286, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 2624/80/2012

Znalecký posudek č. 2624/80/2012 Znalecký posudek č. 2624/80/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.2567/22 s podílem na společných částech domu č.p.2566,2567 a 2568 a pozemku parc.č. 4949/68 v k.ú.ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1650 73/10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1650 73/10 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1650 73/10 - o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2505 35/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2505 35/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2505 35/15 - o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1501 71/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1501 71/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1501 71/09 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu bez č.p. na st. parcele č. 671 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemek parcela č. 1056/37 zahrada vše s příslušenstvím

Více

Znalecký posudek č. 677/2013

Znalecký posudek č. 677/2013 Znalecký posudek č. 677/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1931/02 v objektu čp. 1931, ulice Škvorecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3604-427/2013 O ceně bytové jednotky č.592/3 v Bojkovicích, Fučíkova Čtvrť č.p.592, včetně příslušenství a podílu o velikosti 6539/53328 na společných částech domu, vše zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2395 50/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2395 50/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2395 50/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3528-351/2013 O ceně bytové jednotky č.860/77 v Praze Ruzyni, Ciolkovského 860/12, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4152/412089 na společných částech domu a pozemku p.č.1739/25

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 645/2013

Znalecký posudek č. 645/2013 Znalecký posudek č. 645/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1808/02 v objektu čp. 1808, ulice Černokostelecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1392 108/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1392 108/08 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1392 108/08 o obvyklé ceně stavby rodinného domu č.p. 22 v obci Tehov na st. parcele č.51 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemky parcela č.109 zahrada, parcela č. 117 zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1638/2011 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 3 v Štědré č.p. 102 s podílem na společných prostorech a s pozemcích č.par. 106 a 107 zastavěná plocha a nádvoří v obci Štědrá,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1823/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 266/4 v ul. Bratří Čapků s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 1176, 1177 a 1178 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

Znalecký posudek č. 36 2015

Znalecký posudek č. 36 2015 Znalecký posudek č. 36 2015 O obvyklé ceně bytové jednotky č.558/3 v objektu čp. 558, 559, 560, dále podíl ve výši 528/18580 na společných částech domu čp. 558, 559, 560 a pozemků č. parc. 2699/2, 2399/9,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386 41/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386 41/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386 41/14 o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 123/18323/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 123/18323/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 123/18323/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 760/8 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 760, a dále na pozemku st.p.č. 1165, a to vše ve výši 109/1000,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2007 162/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2007 162/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2007 162/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1450-20/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1450-20/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1450-20/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p./č.j. 66/1 v budově č.p. 66 v Kaplířově ulici, v obci Vimperk na parcele č. 79 zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2263 108/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2263 108/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2263 108/13 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1918/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1918/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1918/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 24 v ul. Mnichovická č.p.716 s podílem na společných prostorech a pozemcích č. par. 1032, 1033, 1034, zastavěná plocha a nádvoří v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3569-392/2013 O ceně bytové jednotky č.3219/18 v Havlíčkově Brodě, Na Výšině 3219, včetně příslušenství a podílu o velikosti 709/19704 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.9436

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 73/9 v ul. Riegerova s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 710/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram, okres

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. ev.č

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. ev.č OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ev.č. 06-2890-13 Předmět posudku: bytová jednotka č. 610/9 v bytovém domě - Sídliště čp. 610, 611, 612, obec Rotava, včetně spoluvlastnického podílu na domě a pozemku Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3673-496/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3673-496/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3673-496/2013 O ceně podílu 1/2 bytové jednotky č.366/1 v Chrudimi, Svěchyňova 366, včetně příslušenství a podílu o velikosti 1586/10000 na společných částech domu a pozemku p.č.st.1463,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1433-03/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1433-03/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1433-03/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 285/13 v 7. nadzemním podlaží / 6.patře / v objektu č.p. 285 v obci Větřní s příslušenstvím a s podílem na společných částech

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek č. 2840/113/2013

Znalecký posudek č. 2840/113/2013 Znalecký posudek č. 2840/113/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1614/17 s podílem na společných částech domu č.p.1613,1614 a pozemků parc.č. 3670/30, 3670/30 v k.ú.jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 649/2013

Znalecký posudek č. 649/2013 Znalecký posudek č. 649/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 480/53 v objektu čp. 480, ulice Chotouňská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2106 261/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2106 261/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2106 261/12 o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 650/2013

Znalecký posudek č. 650/2013 Znalecký posudek č. 650/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 493/29 v objektu čp. 493, ulice Chotutická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3318-141/2013 O ceně bytové jednotky č.892/15 v Brně Bystrci, Štouračova č.p.892/22, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5521/371488 na společných částech domu a pozemcích p.č.5973/1,

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více