ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele č zastavěná plocha a nádvoří včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 5088/ vše včetně příslušenství v katastrálním území České Budějovice 3, v obci České Budějovice zapsané na LV 9794 resp. na LV 8059 v katastrálním území České Budějovice 3, v obci České Budějovice a evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální úřad České Budějovice Objednatel posudku : Účel posudku : Posudek vypracoval : Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Použitý oceňovací předpis : Soudní exekutor JUDr. Marek Frank usnesení č.j. 125 EX 594/08-36 Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov Stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro prodej Ing. Michal Sirový, znalec bytem Kájovská 65, Český Krumlov Vyhláška MF č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.456/2008 Sb., o provedení některých ustano vení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: provést ocenění obvyklou cenou V Českém Krumlově dne Tento znalecký posudek obsahuje 26 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve trojím vyhotovení. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ 1.1 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka - písemné usnesení soudního exekutora JUDr. Marka Franka, Exekutorský úřad v Českém Krumlově se sídlem Radniční č.p. 28, Český Krumlov č. 125 EX 594/08-36 ze dne s předáním podkladů osobně dne Výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený dálkovým přístupem, LV 9794 A: Spoluvlastník : Lacinová Hana, r.č /0561 trvale bytem Kaplířova č.p. 66, Vimperk 1/13 - ostatní spoluvlastníci bytu č. 1822/10 jsou uvedeni na LV č.9794 v příloze č.2 B : byt č.1822/10 v budově č.p LV budovy 8059, bytový dům na parcele č.4363 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 699 m 2 spoluvlastnický podíl 5088/83807 C : Omezení vlastnického práva : viz příloha č.2 D : Jiné zápisy : bez zápisu E : Nabývací tituly : viz příloha č.2 vše k.ú. České Budějovice 3 a v obci České Budějovice Kopie katastrální mapy bez bližší specifikace viz příloha č Projektová dokumentace - nebyla předložena Kolaudační rozhodnutí - nebylo předloženo Místní šetření - proběhlo na místě samém dne za účasti znalce a místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Karla Vyroubala, který podal znalci informace o oceňovaných nemovitostech Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými byty v uvedené lokalitě Internet zjištění stávajících nabídek družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče Csc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) 1.2 Popis oceňovaného areálu Obytný dům č.p s oceňovaným bytem č.p./č.j. 1822/10 se nachází severně od centra města na Pražském předměstí v Husově ulici v lokalitě zastavěné převážně objekty pro bydlení a několika objekty občanské vybavenosti. Příjezd zajišťuje místní zpevněná asfaltová komunikace. Dům je bezprostředně napojen na veřejné rozvody inženýrských sítí elektro, vodovod, kanalizace, zemní plyn a slaboproud.

3 3 Společně s bytovou jednotkou č.1822/10 je oceňován podíl na pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 699 m2 ve výši 5088/83807 / poznámka : ke spoluvlastnickému podílu k bytu č.1822/10 ve výši id. 1/13 připadá spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parcela č zastavěná plocha a nádvoří ve výši 5088/ /. Oceňovaný pozemek tvoří částí své výměry zastavěnou plochu objektu bytového domu č.p Pozemek je zatížen zvýšeným hlukem, prachem a exhalacemi od okolní dopravy. Obec České Budějovice nemá zpracovánu cenovou mapu stavebních pozemků. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav objektu je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou převzaty z ústní informace místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Vyroubala, dle předaných písemných dokladů a dle zjištění znalce, případně doplněny vlastním odborným odhadem znalce. Oceňovaná bytová jednotka je užívána nájemcem na základě nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou. Jelikož je stávající nájemce oceňovaného bytu dlužníkem nájemného, byla, dle sdělení pana Vyroubala, nájemní smlouva vypovězena a ke dni ocenění probíhá výpovědní doba. Nájemní smlouva ale nebyla znalci předložena. Z výše uvedených důvodů / ukončení nájemního vztahu výpovědí, nepředložení nájemní smlouvy znalci / nebylo s pronájmem bytové jednotky uvažováno. Zároveň bylo znalci sděleno, že na oceňovaných nemovitostech neváznou žádné jiné závady či jiná práva. Následně se ocenění provede dle obecně platných zásad v souladu s vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška ). POZNÁMKA : Znalci nebylo spoluvlastníkem oceňovaných nemovitostí umožněno provést vlastní prohlídku oceńovaného bytu ani nebyly znalci předány všechny požadované podklady potřebné pro výpočet. Znalcem byla proto provedena pouze externí prohlídka oceňovaných nemovitostí ze společných prostor budovy č.p Následně je cena oceňovaných nemovitostí zjištěna na základě výše uvedených podkladů a zjištění a na základě odborného odhadu znalce. 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Přehled ocenění : 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 1822/ Pozemek parcela č / indexová metoda / 2. Výnosová hodnota bytu č.p./č.j. 1822/10

4 4 3. Komparativní /porovnávací /metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j 1822/ Porovnávací metoda indexová 3.2 Porovnávací metoda dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění novely 4. Rekapitulace a závěr 1. Věcná hodnota ( časová cena ) 1.1 Bytová jednotka č.p./č.j. 1822/10 SKP Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit / postavit / v cenové úrovni k datu ocenění / tzn. reprodukční výchozí cena /, snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že podle provedených porovnání cena stanovená podle cenového předpisu ( dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění novely s příslušným koeficientem indexu cen staveb ke dni odhadu ) v současné době odpovídá nákladům na postavení staveb, jsou u staveb převzaty ceny zjištěné výše podle cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti Kp a koeficientu polohového K Popis Budova, ve které se nachází oceňovaný byt, má obdélníkový tvar, je nepodsklepená, se čtyřmi nadzemními podlažími / 1. nadzemní podlaží je technické + se dvěma byty/ a se sedlovou střechou. Objekt má dva samostatné vstupy. Stavba má klasickou dispozici bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice v každém vchodě, technickým zázemím v 1. nadzemním podlaží a se dvěma byty na každém nadzemním podlaží. V technickém podlaží jsou sušárna, kočárkárna, chodba a sklepy a jedna bytová jednotka. Objekt je z zděný z cihelného zdiva. Objekt je v současné době plně užíván, technický stav je při prováděné údržbě vzhledem ke stáří průměrný. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu. Oceňovaný byt 2+1 leží ve 3. nadzemním podlaží, má předsíň, 2x pokoj, kuchyň, koupelnu a WC. Dle sdělení místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu pana Vyroubala je bytová jednotka ve špatném technickém stavu. Půdorys : obdélníkový Nosná konstrukce svislá : zděná Nosná konstrukce vodorovná : rovné nespalné Izolace : provedena vodorovná Vnější povrchy obvodových stěn : štukové omítky Schodiště : kamenné a betonové Střecha : sedlová Střešní krytina : tašková betonová Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : je instalován Napojení na přípojky : elektro, kanalizace, vodovod, zemní plyn bezprostředně Popis vybavení bytu dle odborného názoru znalce Obvodové zdivo : zděné Vnitřní úprava stěn : vápenná omítka štuková Strop : rovný podhled

5 5 Podlaha : keramická dlažba, PVC či jekor Okna : plastová zdvojená Dveře : dřevěné plné i prosklené Vrata : neosazena El. instalace : světelná 220 V, pojistkové automaty Vytápění : etážové Rozvod vody : teplé i studené Rozvod plynu : proveden Zdroj teplé vody : EI boiler Kuchyňské vybavení : linka, dřez a sporák Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z výměr identické bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10. Výpočty jsou prováděny podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. BYT č. 1822/10 - podlahová plocha Místnost Výměry ploch ( m 2 ) /výměra dle projekt. Bytová plocha společné prostory provozní plochy dokumentace/ obytná příslušenství a jiné nepronajaté 3.NP pokoj č. 1 18,00 pokoj č. 2 15,00 kuchyň 8,00 předsíň 5,00 koupelna 3,38 WC 1,50 33,00 17,88 nepočítáno nejsou CELKEM m 2 50,88 Podlahová plocha sklepní kóje, není-li místností, je ve výpočtu zohledněna koef. 0,10. Podlahová plocha balkonu je ve výpočtu zohledněna koef. 0,17. Podlahová plocha bytu celkem m 2 50,88 Odpočet podlahové plochy balkonu m 2-0,00 Odpočet podlahové plochy sklepní kóje m 2-0,00 Podlahová plocha bytu bez balkonu celkem m 2 50,88 Podlahová plocha balkonu x koeficient 0,17 m 2 0,00 Podlahová plocha sklepní k je x koeficient 0,10 m 2 0,00 Podlahová plocha bytu pro výpočet m 2 50,88 Byt podle 13 a přílohy č. 2 vyhlášky - byt v domech netypových vícebytových typ K ( 1.NP až 4. NP, sedlová střecha ) ZC 9 630,-Kč / m 2 Podlahová plocha bytu PP m 2 50,88 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 4 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient polohový ( příloha č. 13 vyhlášky ) neuplatněn K5 1,00 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 38 vyhlášky ) Ki 2,131 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) neuplatněn Kp 1,000 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard / n Podíl příl. č.14 Upravený podíl

6 6 1 Základy Betonové pasy s izolací S Svislé konstrukce Zděné z cihel S Stropy Rovné nespalné S Zastřešení Krov dřevěný vázaný S Krytiny střech Tašková betonová S Klempířské konstrukce Kompletní z pozinku S Úprava vnitřních povrchů Omítky vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů Omítky vápenocementové S Vnitřní obklady keramické Keramické v koupelně a kuchyni S Schody Betonové s povrchem z teraca S Dveře Náplňové plné i prosklené S Vrata Neuvažuje se Okna Dřevěná zdvojená S Povrchy podlah Dlažba, PVC, jekor S Vytápění etážové S Elektroinstalace 220 V/380 V, poj. automaty S Bleskosvod Instalován S Vnitřní vodovod Studená i teplá voda S Vnitřní kanalizace Instalována S Vnitřní plynovod Instalován S Ohřev teplé vody EI boiler S Vybavení kuchyní Linka, dřez, sporák S Vnitřní hygienická zařízení WC, umyvadlo, vana S Výtahy Nevyskytují se CH Ostatní Zvonky, anténa S Instalační prefa jádro Nevyskytuje se CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp Kč / m 2 ZCU ,21, Stáří a opotřebení Přesné stáří objektu se znalci nepodařilo zjistit, dle odborného odhadu znalce je stáří objektu cca let. V průběhu životnosti stavby byly přistavěny dvě nadzemní podlaží a byla prováděna průběžná rekonstrukce objektu. Dle sdělení místopředsedy sdružení spoluvlastníků domu je oceňovaná bytová jednotka ve špatném technickém stavu a je nadále vybydlována současným nájemcem. Stáří ke dni odhadu : = 80 let Rok odhadu 2009 Rok kolaudace / začátek užívání / 1929 Stáří 80 let Předpokládaná další životnost 50 let Celková životnost 130 let Procento ročního opotřebení 0,769 % Opotřebení 61,54 %

7 Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00,- Základní cena upravená ZCU Kč / m ,21,- Podlahová plocha bytu včetně příslušenství PP m 2 50,88 Výchozí cena objektu CN = ZCU x PP Kč ,40,- Opotřebení 61,54 % ,98,- Cena časová bytu č. 1822/10 ke dni odhadu Kč ,42,- 1.2 Parcela č zastavěná plocha a nádvoří Metodika výpočtu ceny pozemku Cena pozemku se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. Porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Výše uvedený pozemek parcela č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 699 m2 je částí své výměry zastavěna stavbou oceňovaného bytového domu. Srovnávací pozemek je nabízen k prodeji a leží v části obce Suché Vrbné. Dle platného územního plánu je pozemek určen pro bytovou výstavbu. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Pozemek je nabízen za cenu 1600,- Kč/m2. Z důvodu zatím nerealizovaného převodu je nabídková cena korigována koeficientem 0,90 tj. cena pozemku uvažovaná ve výpočtu je ve výši 1440,- Kč/m2. ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku město České Budějovice, okraj části Suché Vrbné, smíšená zástavba, nedaleko železniční trať, převažuje funkce bydlení Popis srovnávacího pozemku Stavební pozemek pro výstavbu bytovou výstavbu, rovinatý pozemek, zpevněný příjezd, IS na pozemku vč. zemního plynu Výměra srovnávacího pozemku VS m Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,00,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m ,00,- Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Okrajová část části obce Suché Vrbné, převažuje 1.00 bytová výstavba B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 1.00 D Obchodní resp. průmysl. poloha Městská lokalita 1.40 E Územní připravenost, infrastr. Střední F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F

8 8 b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku město České Budějovice, část obce Pražské předměstí, smíšená zástavba, občanská vybavenost v místě Popis oceňovaného pozemku rovinatý, zastavěný stavbami bytových domů, zpevněný příjezd, všechny inženýrské sítě vč. zemního plynu u pozemku Výměra oceňovaného pozemku 699 m2 699 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Část obce Pražské předměstí, smíšená zástavba 1.40 obytné domy a občanská vybavenost B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený vč. zemního plynu 1.50 C Třída velikosti obce 50 až 100 tisíc obyvatel 1.00 D Obchodní resp. průmysl. poloha Městská lokalita 1.40 E Územní připravenost, infrastr. Střední F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m ,00,- Cena oceňovaných pozemků č. 2823/4 Kč ,00,- Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku /83807 Cena pozemků č.4363 ke dni odhadu Kč ,00,- Rekapitulace časové a reprodukční ceny Stavba / zaokrouhleno / Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Byt č.p./č.j. 1822/ ,00,- Kč 61,54 % ,00,- Kč Podíl parcely č ,00,- Kč ,00,- Kč celkem ,00,- Kč ,00,- Kč

9 9 2. Výnosová hodnota 2.1 Metodika ocenění výnosovou hodnotou Výnosová hodnota je součtem diskontovaných příjmů, které je možno v budoucnu v daném místě očekávat při přiměřeném pronajmutí nemovitosti, po odečtení výdajů nutných k dosažení těchto příjmů. 2.2 Výpočet výnosové hodnoty Výnosové ocenění konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta objekt Příjmy z nájemného Nájemné ročně předpoklad v daném místě, objekt dokončený Byt č.1822/10 výměra m2 50,88 Nájemné Kč/m2/r 1 200,00,- Celkem příjem z nájemného ročně Kč ,00,- Podklady pro výpočet výdajů Výdaje na dosažení příjmů Reprodukční cena bytu vč. příslušenství /zaokrouhleno/ RC ( Kč ) ,00,- Časová cena bytu včetně příslušenství /zaokrouhleno/ ČC ( Kč ) ,00,- Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T ( roků ) 30 Stáří stavby S ( roků ) 80 Celková životnost Z ( roků ) 130 Opotřebení A ( % ) 61 Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,75 Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u ( % ) 3,00 Úročitel pro výpočet amortizace q ( - ) 1,03 Výpočet výdajů Daň z nemovitostí / dle výpočtu provedeného znalcem / Kč/rok 120,00,- Pojištění nemovitostí / x RC / Kč/rok 1 161,00,- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy / x RC / Kč/rok 7 258,00,- Správa nemovitostí Kč/rok 600,00,- Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem ( ČC x i )/( q) T - 1 Kč/rok 7 823,00,- Jiné náklady Kč 0,00,- Roční nájemné z pozemku Kč 0,00,- Celkem výdaje ročně Kč ,00,- Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Kč ,00,- Výdaje ročně celkem Kč ,00,- Čisté roční nájemné Kč ,00,- Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Výpočet věčnou rentou Čisté roční nájemné Kč ,00,- Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 6,00 Výnosová hodnota před provedením opravy a bez provize Kč ,03,- Odpočet nákladů na opravu pro znovuzprovoznění Kč 0,00,- Výnosová hodnota v současném stavu / zaokrouhleno / Kč ,00,-

10 10 3. Komparativní ( porovnávací ) metoda zjištění ceny bytu č.p./č.j. 1822/ Metodika ocenění porovnávací indexovou metodou Ocenění porovnávací metodou bylo znalcem provedeno na základě porovnání podobných bytů jako celek. Srovnání je provedeno na základě základních kritérií, které bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Znalec provedl výběr srovnávacích objektů jednak ze své databáze a jednak z nabídky realitních kanceláří uveřejněných ke dni odhadu na internetu na serveru SREALITY.cz a Jiho.ceskereality.cz. Porovnávací kriteria : - poloha nemovitosti - velikost nemovitosti - forma vlastnictví - příslušenství nemovitosti - technický stav nemovitosti - korekce pramene ceny Výpočet je zpracován v níže uvedené tabulce, stručný popis srovnatelných bytových jednotek je uveden níže ( text u jednotlivých nabídek je doslovně převzat z jednotlivých inzerátů ) : Srovnávací objekt č.1 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Luční ulice Byt je v Luční ulici v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. Byt je ve 3 patře ze 4 v klidné části města. Nová plastová okna, předsíň 5,9 m2, WC s koupelnou 3,88 m2, kuchyně 4,11 m2, lodžie 2,71m2, obývací pokoj 16,41 m2, ložnice 16,24 m2, travnatý dvůr. Výměra bytu 55 m2 + 8 m2 sklep Nabídková cena : ,- Kč

11 11 Srovnávací objekt č.2 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Žižkova ulice Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+kk v osobním vlastnictví umístěný ve zděném bytovém domě v ul. Žižkova, v části mezi ulicemi Dvořákova a Chelčického, v těsném sousedství nákupního centra Mercury. Byt je dispozičně 3+kk o celkové podlahové ploše 72,2 m2 vč. sklepa v 1.PP a je umístěn ve 4.NP s okny orientovanými na jih a sever. Dispozice bytu zahrnuje předsíň, koupelnu, WC, 2 x pokoj, kuchyň s jídelnou, spíž a komoru. K bytu dále náleží v 1.PP sklep (5 m2). Byt je v dobrém technickém stavu ( částečně po rekonstrukci - plastová okna, vytápění, kuchyně, částečně rozvody el. ). V ceně bytu zahrnuto parkovací stání umístěné ve dvoře, přístupné z Žižkovi tř., vraty na dálkové ovládání. Ze sítí jsou zavedeny všechny veřejné včetně plynu. Výměra bytu 72 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.3 Bytová jednotka v obci České Budějovice, U Trojice Nabízíme Vám k prodeji zděný byt 2+1 po kompletní rekonstrukci v družstevním vlastnictví, který se nachází v širším centru v ulici U Trojice v Českých Budějovicích. Dům i byt prošly kompletní rekonstrukcí, plastová okna, fasáda, vchodové dveře, sklepy, nové rozvody vody i elektrické energie, omítky, stropy, podlahy atd. Byt má výměru 58m2 + sklepy 7,4m2, nachází se v prvním patře třípatrového domu (ve vchodě žije pouze pět rodin). Byt se skládá z obývacího pokoje, velké ložnice, kuchyně, chodby, koupelny se sprchovým koutem a WC. K bytu náleží dva sklepy, možnost využívat sušárnu. Vytápění domu je ústřední dálkové. Byt se prodává s kuchyňskou linkou i se

12 12 spotřebiči. V místě je veškerá občanská vybavenost: škola, školka, pošta, supermarket, zdravotní středisko, do centra cca 7 min. chůze. Nutno vidět! Výměra bytu 58 m2 + 7,40 m2 sklep Nabídková cena : ,- Kč po slevě Srovnávací objekt č.4 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Resslova ulice Byt 3+1 v osobním vlastnictví se nachází v širším středu města Českých Budějovic v klidné lokalitě ve zděném bytovém domě. Prostorná vstupní hala, ze které je vstup do obývacího pokoje a ložnice s lodžií, místnosti jsou orientované na východ, kuchyně orientovaná na jih, koupelna, WC a dalšího pokoje orientovaného na západ. V bytě je kuchyňská linka. Plovoucí podlaha. K bytu patří sklep. V domě jsou společné prostory - kolárna, sušárna a za domem uzavřená okrasná zahrada. Volný ihned. Parkování před domem. Výměra bytu 78 m2 Nabídková cena : ,- Kč Srovnávací objekt č.5 Bytová jednotka v obci České Budějovice, Husova ulice Nabízíme k prodeji prostorný byt 2+1 v osobním vlastnictví, který se nachází v 1.NP zděného činžovního domu v centru města a to na Husově třídě naproti zdravotní škole. Byt o výměře 79,4 m2 prošel částečnou rekonstrukcí ( nové stoupačky, rozvody el. energie, vlastní plynový kotel, nové podlahy, koupelna) a je orientovaný na S-J. Byt se

13 13 skládá z: předsíně, koupelny s vanou, toaletou, velikého obývacího pokoje, ložnice a samostatné kuchyně s jídelnou. K bytu náleží sklep a podíl na udržované zahradě. Byt má nová dřevěná protihluková vakuová okna, která zajišťují, že v bytě není hluk z hlavní silnice. Byt je velmi pěkně dispozičně řešen, zastávka MHD přímo u domu, náměstí cca 3 min chůze. Výměra bytu 79,40 m2 Nabídková cena : ,- Kč Zjištění ceny porovnáním nemovitosti jako celku Č Loka lita ČB Husova ul. byt 2+1 sta vby Příslu šenství výmě ra Jiné stav 1 průměr 51 špatný Cena nabídková / prodejní Polo ha lokal ita Ve li kost Přís luše nství Typ vlast nictv í stav Pram en ceny Cena Po redukci K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC 1 ČB Luční ul. byt ČB Žižkova ul byt 3+kk 3 ČB U Trojice. byt ČB Resslova ul. byt ČB Husova ul. byt Průměr + 1 Průměr + 63 průmě r 72 průmě r 1 Průměr 65 průmě r 1 Průměr + 1 Průměr + 78 průmě r 79 průmě r Celkový průměr Kč ,- Minimum Kč ,- Maximum Kč ,- Odhad podle metodiky České spořitelny a.s. / zaokrouhleno / Kč ,- K1 koeficient na úpravu polohy objektu K2 koeficient úpravy na velikost bytu K3 koeficient úpravy na příslušenství hlavních staveb v areálu ( lepší horší ) K4 koeficient úpravy typu vlastnictví ( např. družstevní, osobní ) K5 koeficient úpravy na celkový stav : ( lepší horší ) K6 koeficient úpravy na pramen zjištění ceny : skutečná kupní síla K5 = 1,00, u inzerce nižší KC koeficient celkový KC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 / K6 U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceńovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,0 Odhad podle metodiky ČS a.s. : průměr mínus 15 % rozdílu maxima a minima ( zaokrouhleno )

14 Výpočet porovnávací metodou dle vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb. Jelikož se cena bytu dle současně platné vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění novely zjistí porovnávacím způsobem, a dle zatímních zkušeností lze konstatovat, že cena daleko přesněji vystihuje obecnou cenu než výpočet dle vyhlášky předchozí, byla tato metoda použita i zde, jako podklad pro zjištění ceny porovnávací. Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů v budově typu J a K z přílohy č.2, včetně jeho příslušenství, které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu, se zjistí vynásobením počtu m 2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č.1, základní cenou uvedenou v příloze č.19 tabulce č.1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č.2. Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce : ZCU = ZC x I ZCU = základní cena upravená ZC = základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č.1 I = index cenového porovnání vypočtený podle vzorce : I = It x Ip x Iv It = index trhu Ip = index polohy Iv = index konstrukce a vybavení TRH S NEMOVITOSTMI Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 1 Trh s nemovitostmi zjištění indexu trhu It Znak Kvalitativní pásma Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 Ti Hodnota dle skutečnosti 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi II. Poptávka nižší než nabídka -0,05-0,05 III. Nabídka odpovídá poptávce 0 IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka 0, Vlastnictví nemovitostí I. II. Stavba na cizím pozemku Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) Vliv právních I. Negativní vztahů na prodejnost (např. II. Bez vlivu 0 prodej podílu, pronájem) III. Pozitivní Index trhu: 3 T T i i= 1-0,05 0 0,00-0,01 až - 0,05 0,01 až 0,05-0,05 I = 1+ = 1+ ( - 0,05 + 0,00-0,05 ) 0,90

15 15 POLOHA nemovitosti Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města ( oblasti a okresy Praha východ a Praha západ ) vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a. Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 6 Poloha nemovitosti zjištění indexu polohy Ip Znak Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Kvalitativní pásma Hodnota Pi Hodnota dle sku - tečnosti I. Samoty, mimo souvisle zastavěné území -0,06 1 Poloha obce (odlehlá poloha) nemovitosti II. Nesrostlá území obce -0,03 III. V souvisle zastavěném území 0 0,00 Místní obliba I. nepreferované až 0,08 2 v obci nebo II. Bez vlivu 0 v oblasti III. preferované až 0,10 0,05 I. Průmyslové výrobní objekty s negativními -0,07 vlivy na okolí, sousedství dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště, skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. 3 Okolní zástavba a II. Výrobní objekty, sklady a distribuce bez -0,03 životní prostředí výrazně škodlivých vlivů na okolí, frekventované silnice III. Převažující objekty pro bydlení 0 0,00 IV. Objekty pro bydlení bez zázemí parků 0,03 V. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, 0,05 význačné přírodní lokality I. Špatná dostupnost centra města, -0,04 omezené parkovací možnosti II. Špatná dostupnost centra města, dobré -0,02 parkovací možnosti III. Dobrá dostupnost centra města nebo 0 0,00 4 Veřejná doprava centrum města bez možnosti privátního parkovací v okolí nemovitosti IV. Dobrá dostupnost centra měst, dobré parkovací možnosti 0,03 V. Centrum města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti 0,05 Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo 5 Obyvatelstvo I. sousedních rodinných domech (RD) nebo -0,01až -0,40 v okolí II. Bezproblémové okolí 0 0,00 I. Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0, Změny v okolí s vlivem na cenu Nemovitosti Vlivy neuvedené II. Negativní změny -0,01 až -0,05 III. Bez vlivu 0 0,00 IV. Pozitivní změny 0,01 až 0,05 V. Výrazně pozitivní změny trvalého 0,06 až 0,10 charakteru I. Vlivy snižující cenu hluk, prach, exhalace -0,01 až -0,10-0,10 II. Bez dalších vlivů 0

16 16 Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 0,05 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00-0,10 ) III. Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 7 I = 1+ = 1+ ( 0,00 + P P i i= 1 0,950 KONSTRUKCE A VYBAVENÍ BYTU Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Tabulka č. 2 Konstrukce a vybavení bytu zjištění indexu konstrukce a vybavení Iv Znak Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 1 Typ stavby Společné části domu Příslušenství domu Umístění bytu v domě Orientace obyt. místností ke světovým stranám Základní příslušenství bytu a) Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem Kvalitativní pásma Hodnota Vi Hodnota dle sku - tečnosti I. Budova dřevěná, sendvičová na bázi -0,10 dřevní hmoty II. Budova - panelová, nezateplená -0,05 III. Budova - panelová, zateplená 0 IV. Budova - zděná nebo monolitická 0,10 0,10 konstrukce vyzdívaná I. Žádné z dále uvedených -0,01 II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0 0,00 sušárna, sklad III. Komerční plochy, sauna nebo fitness 0,02 IV. Garážové stání 0,05 V. Bazén 0,15 I. Příslušenství snižující cenu bytu -0,05 II. Bez dopadu na cenu bytu 0 III. Příslušenství zvyšující cenu bytu 0,10 0,10 (např.venkovní parkovací stání,..) - zahrada I. 1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu -0,05 II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0 0,00 III NP s výtahem 0,05 I. Okna jen na sever nebo bez výhledu -0,01 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0 0,00 III. Ostatní světové strany - s výhledem 0, 03 I. Bez vlastního příslušenství -0,15 II. Příslušenství částečné nebo úplné mimo -0,10 byt nebo umakartové bytové jádro III. Příslušenství úplné - standardní 0 0,00 provedení IV. Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardního provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem 0,05 V. Příslušenství nadstandardního vybavení 0,10 (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství I. Standardní vybavení, bez dalších prostor -0,03-0,03 II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie -0,01 nebo komora nebo sklepní kóje III. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, 0 komora nebo sklepní kóje (sklep)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

Znalecký posudek č. 1503-02/2012

Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p. 1674 na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st. 2001 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více