Obsah: IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41"

Transkript

1 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální péče a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu c) počet příjmů a ukončení pobytu d) průměrný věk uživatelů e) úroveň poskytovaných služeb -ubytování f) úroveň poskytovaných služeb- stravování g) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit Zdravotní péče a rehabilitace a) zajištění zdravotní péče b) hospitalizace klientů c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami. 14 d) rehabilitace e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů f) restriktivní opatření II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Přírůstky a úbytky zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce Pracovní neschopnost dle funkcí Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Příplatky za vedení Práce přesčas Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu Ostatní osobní náklady Vzdělávání zaměstnanců III.Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Doplňková činnost IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem

2 VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Inventarizace Přílohy

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. 49 a 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne , které nabylo právní moci dne Od je kapacita zařízení 93 uživatelů, z toho 41 uživatelů sociální služby domov pro seniory a 52 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinu pro pobytové služby domov pro seniory tvoří /dále DS/: 1.senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby 2.senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby Cílovou skupinu pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem tvoří /dále OZR/: 1.senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí 2.senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Sociální služby neposkytujeme osobám závislým na návykových látkách, osobám s chronickým onemocněním, s agresivními projevy chování a osobám s mentálním postižením. V roce 2008 jsme částečně zmodernizovali zařízení, a to opravami výdejny jídla pro uživatele, opravami podlah, nákupem nových skříní pro uživatele, pečovatelských lůžek, zmodernizovali jsme místnost pro ergoterapii. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatelů, byla zakoupena řada kompenzačních pomůcek stolky k lůžkům, hygienická křesla, sprchovací křesla. Část finančních prostředků byla investována do zázemí pracovníků, malování chodeb a pokojů. Rozvoj Domova pro seniory Strážnice, příspěvkové organizace byl v roce 2008 zaměřen především na spokojenost jeho uživatelů, vypracovávání a naplňování standardů kvality sociálních služeb, komunikaci s veřejností a na rozšíření aktivit Domova do oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Průběžně pečujeme o kulturní, duchovní a tvořivý život seniorů - našich uživatelů, kteří mají v Domově k dispozici ergoterapeutické centrum, volnočasové aktivity, naše uživatele pravidelně navštěvují duchovní katolické i evangelické církve, akolyti, jsou pořádány bohoslužby přímo v Domově. Po celý rok se v Domově konala celá řada větších i menších akcí, které zpestřují život našich uživatelů a zapojují je do dění ve městě. 3

4 V říjnu 2008 jsme poprvé v historii pořádali Den otevřených dveří, kdy zařízení přišlo navštívit asi 80 občanů. Prohlédli si celé naše zařízení, seznámili se s rozsahem služeb, které v Domově poskytujeme, mohli si pořídit i suvenýr z výstavky výrobků našich uživatelů. Den otevřených dveří ukázal lidem, k jakým změnám došlo v Domově od , kdy nový zákon o sociálních službách převedl rozhodovací pravomoci přímo na zařízení, a jak se tyto změny projevily v péči o naše uživatele. Abychom mohli stále zlepšovat naše služby, věnujeme velkou pozornost vzdělávání pracovníků. Náš Domov byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vybrán do celostátního projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Cílem tohoto vzdělávání je školit interní i externí průvodce pro zařízení sociálních služeb k tomu, aby zaváděli a naplňovali standardy kvality sociálních služeb. Od září 2008 jsme aktivní součástí projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko, jehož cílem je mapovat skutečné potřeby sociálních služeb v regionu a reagovat na ně. V listopadu se Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, stal pořadatelem odborné Konference pracovníků v sociálních službách, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Tato konference byla součástí systému jejich celoživotního vzdělávání a napomohla předávání zkušeností a znalostí z různých odvětví ošetřovatelství a zkvalitňování poskytovaných služeb. Konference se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti; zúčastnili se jí i ředitelé obou okresních nemocnic, celkem 85 odborných pracovníků. V těchto odborných konferencích chceme pokračovat a pořádat dvakrát ročně odborné semináře či konference pro zdravotnické a sociální pracovníky. Více informací o našem zařízení lze získat na internetu, kde jsou plánované akce i některé fotografie toho, co jsme s našimi uživateli již prožili. Stejně tak všechny Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rádi uvítáme při osobní návštěvě. 4

5 1. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 41 uživatelů Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 52 uživatelů Počet uživatelů k : celkem 91 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 52 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,01% - využití obložnosti: DS 42,29% - využití obložnosti: DZR 55,79% Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 28 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 36 žadatelů. Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 29 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 8 uživatelů DZR 21 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 33 uživatelů - DS 12 uživatelů (11 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do jiné soc. služby) - DZR 21 uživatelů (18 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do jiné soc. služby a 2 uživatelé do soukromí) Všichni uživatelé mají uzavřeny Smlouvy o poskytování sociální služby. Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 79,1 let. DS 75,1 let DZR 82,1 let Nejstarší uživatel má 98,5 let. 5

6 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Počet pokojů celkem: 34 jednolůžkové 3 dvoulůžkové 12 vícelůžkové 19 - třílůžkové 14 - čtyřlůžkové 1 - pětilůžkové 2 - šestilůžkové 2 Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každém oddělení je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. V zařízení jsou nabízeny vedle základních sociálních služeb i fakultativní soc. služby, jejich nabídka i cena jsou veřejně přístupné každému zájemci. Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Na pravidelných schůzkách stravovací komise se mino jiné projednávají připomínky a návrhy pozvaných zástupců uživatelů. Své požadavky a přání mohou uživatelé napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. 6

7 Norma spotřeby potravin: Leden 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel: stravovací jednotka: , , , ,00 Zaměstnanci Počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,80 -dieta , ,20 norma spotřeby potravin za leden/ ,00 Norma spotřeby potravin Únor-Prosinec 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel Zaměstnanci Stravovací jednotka , , , , , ,80 Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,60 - dieta , ,80 Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 120,-/osobu norma spotřeby potravin za únorprosinec/ , , ,0 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,80 účet ,19 3. Doplňková činnost účet ,40 spotřeba potravin za rok celkem: ,59 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7

8 Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V roce 2008 proběhly pro naše uživatele tyto akce: Novoroční večírek jako každý rok se uspořádal pro uživatele novoroční večírek s harmonikou Soutěž v Člověče, nezlob se do soutěže se zapojilo 15 uživatelů a další uživatelé byli porota nebo publikum Fašank tato akce se uskutečnila v zařízení poprvé, uživatelé si v rámci ergoterapie vyrobili masky, zapojil se rovněž personál zařízení Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici uživatelé soutěžili ve třech kategoriích (perníkové kraslice, vyfouknutá vejce, papírové kraslice) Vystoupení OÁZA občanské sdružení OÁZA do zařízení zavítalo zahrát Písničky z babiččiny krabičky Divadlo Louka 11 uživatelů společně s doprovodem se vydalo na divadelní hru J.K.Tyla v podání ochotníků do Louky Sbor žen z Vacenovic zazpívat a zároveň popřát ke Dni matek přišel soubor žen Mariánky Westernový den v zařízení uskutečnil se již druhý ročník sportovních her seniorů, soutěžilo se v pěti soutěžích na téma western MFF Strážnice ve strážnickém zámeckém parku naši uživatelé shlédli folklorní vystoupení zahraničních souborů (Slovensko, Švýcarsko, Kolumbie, Estonsko) Průžkův mlýn 15 uživatelů si prohlédlo interiér starého válcového mlýna a dozvědělo se o historii této staré stavby Návštěva muzea výstava s názvem Křídla motýlů se konala v Městském muzeu ve Strážnici, bylo zde vystaveno více jak 500 motýlů Svárovanka v rámci strážnické pouti vystoupila na náměstí Svobody dechová hudba Svárovanka Opékání špekáčků na terase domova se uskutečnilo opékání špekáčků Soutěžní dopoledne soutěžilo se ve třech kategoriích (Hod kostkou o nejvyšší číslo, Hod do dálky na terč, Soutěž v kuželkách) 8

9 Strážnické vinobraní uživatelé shlédli krojovaný průvod a kulturní vystoupení na náměstí Den otevřených dveří a Den seniorů poprvé se v zařízení uskutečnil Den otevřených dveří, ke Dni seniorů přišly děti s krátkým vystoupením Vystoupení studentů Gymnázia studenti vystoupili s pásmem lidových i vánočních písní Vystoupení dětí z Dětského domova 15 dětí zpříjemnilo svým vystoupením všední den uživatelů Vystoupení dětí ze Základní školy žáci 3.třídy přišli zahrát a zazpívat muzikál o Červené Karkulce Živý betlem s vánočním pásmem o narození Krista přišla potěšit naše uživatele strážnická mládež Po celý rok se mohou uživatelé dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit v rámci ergoterapie: leden práce s modelovací hlínou hnětení, vyvalování, vykrajování, šití koníčka z modrotisku za použití látky, nůžek, jehly, niti, dutého vlákna, vlny, příprava masek na fašank v únoru únor šití panenek z látky, dutého vlákna, vlny, výroba truhlíků na setí obilí za použití kartonu, lýka, lepidla, igelitu, výroba jarní dekorace interiéru jarní květiny za použití drátu a krepového papíru (tvarování vázacího drátu, stříhání proužků krepového papíru a omotávání drátu) březen výroba přáníček pro své blízké k Velikonocům za použití omalovánek, nůžek, různých pastelů, výkresu, lepidla, pletení pomlázky z vrbových proutků podle přání a zájmu, velikonoční výzdoba interiéru a exteriéru našeho domova, zapojení se do soutěže Senioři mezi námi odeslání fotografií našich výrobků duben příprava na westernové hry výroba krávy z polystyrenu, lepidla, papíru, barev, výroba lasa ze špagátu, práce s omalovánkami, fixy, pastelkami, výkresy, nůžkami, lepidlem výroba závěsného obrázku a přáníček k narozeninám spolubydlících, úklid velikonoční výzdoby květen papírový pedig pletení košíčků za použití novin, nůžek, lepidla a barvy, špejlí, klovatiny, příprava na westernový den, batikování šátků, barvení kamínků zlatou barvou k soutěži Rýžování zlata, výroba podnosů z kartonu k této soutěži, výroba koníčka z modelovací hlíny a s použitím barvy a štětce jako odměna pro soutěžící, za pěkného počasí pobyt a práce na zahradě, výsadba muškátů do truhlíků, zájmová a individuální činnost navlékání korálků, nabídka knih červen práce s modelovací hlínou a barvou domeček, práce s omalovánkou a 9

10 pastely motiv dle ročního období, vycházky do města na zmrzlinu a do okolí domova za hezkého počasí, práce a pobyt na zahradě, rozhovor červenec výroba pestrobarevní kytice za použití odstřižků látky, lepidla, nůžek, špejlí za účelem dekorace, šití pejska a kočičky za použití látky, dutého vlákna, vlny a korálků (dárek nebo jehelníček), za pěkného počasí vycházky do okolí domova, sběr plochých kamínků pro další výtvarnou činnost srpen práce s ubrouskovou technikou za použití plochých kamínků, akrylové barvy, ubrousků, nůžek a lepidla pro ubrouskovou techniku, navlékání korálků, sběr černého bezu na zahradě za účelem zavařování, sběr letních jablek, uvaření kompotu, pohoštění, společenské hry pexeso, puzzle, hádanky, dle individuálního zájmu září malování na hedvábí za použití hedvábných šátků, barev na hedvábí, štětce, mořské soli, výroba makové panenky za použití makovic, vlny, akrylových barev, sběr ořechů, barevného listí na vylisování pro podzimní dekoraci interiéru domova, okopávání záhonu, četba, společenské hry, třídění knoflíků podle barvy a velikosti procvičení jemné motoriky říjen práce s modelovací hlínou slunečnice za použití štětce a žluté barvy, výroba ježků a myšiček za použití vyfouknutého vajíčka, barevného papíru, nůžek, akrylové barvy, knoflíků, lepidla, podzimní výzdoba na chodbách, úklid truhlíků, hrabání listí, dýňová výzdoba na zahradě, individuální činnost dle zájmu procvičení myšlení, hra kostky, procvičování počítání a jiné společenské hry listopad práce s papírem, vystřihování zvonků, hvězd a ozdobných Vánočních stromků, výroba Vánočních přáníček za použití inkoustu a zmizíku, práce s omalovánkou, navlékání korálků, nabídka knihy, vyrývání cibulovin a rytí na zahradě prosinec vystřihování trojrozměrných dekorací z papíru Vánoční filigrány, výroba Vánočních svícnů za použití dekorační hmoty, svíček, různých přírodnin a chvojí, vánoční výzdoba interiéru domova aranžování Betlémů a vánočních stromků, výtvarná práce s omalovánkou, pastely a flitry vánoční a zimní téma, výroba vánočních ozdob z barevného papíru, za použití nůžek a lepidla V roce 2008 jsme vytvořili pracovní skupinu na vypracování a rozvíjení standardů kvality soc. služeb. Jako velmi pozitivní hodnotíme účast našeho pracovníka v celostátním projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Jeho účast nám napomohla k lepší práci na těchto standardech, došlo k zapojení všech pracovníků, kteří se podílí na obsahu vnitřních předpisů, které zahrnují standardy kvality. K máme vypracovány všechny zásadní standardy kvality soc. péče, ostatní jsou rozpracovány. Zkušenosti z práce s uživateli však ukazují na nutnost neustálého dopracovávání jednotlivých standardů. Jedná se o dlouhodobý proces, který má mimo jiné za cíl i změnu v myšlení řady pracovníků. Celý rok 2008 byl rovněž věnován práci na individuálních plánech jednotlivých uživatelů. I v roce 2008 pokračovala spolupráce s místním gymnáziem, došlo k rozšíření počtu dobrovolníků, kteří navštěvují naše zařízení. 10

11 Velká pozornost byla věnována příjímání nových uživatelů a uzavírání smluv o poskytování soc. služeb. K máme uzavřeny smlouvy se všemi uživateli. Před přijetím jsou prováděna pravidelná terénní šetření, zda žadatel splňuje cílovou skupinu je vždy konzultováno s lékařem a následně je prováděno terénní šetření u žadatele, popř. je mu sděleno, že nesplňuje podmínky pro přijetí v našem zařízení. Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům je umožněno před podáním žádosti navštívit naše zařízení, prohlédnout si pokoje a další prostory, včetně zahrady, rehabilitační místnosti, apod. Veškeré dotazy jsou jim zodpovězeny personálem, návštěvy uživatelů mohou kdykoliv sdělit své připomínky a návrhy k poskytované službě. V roce 2008, během měsíce května a června jsme organizovali v zařízení dotazník pro uživatele, který se týkal celkové spokojenosti uživatelů v zařízení. Výsledkem dotazníku byla práce na připomínkách uživatelů, některé byly odstraněny ihned, jiné byly dlouhodobějšího charakteru. Řada připomínek nám pomohla k přepracování standardů, některé vedli k drobným úpravám a opravám v budovách. Téměř všichni uživatelé jsou v zařízení spokojeni a nemají zásadní připomínky ke kvalitě poskytnutých služeb. Na podobném dotazníku bychom chtěli pracovat každoročně. Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme uživatelům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme uživatelům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 jsme rozšířili doplňkovou činnost o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností. Našim cílem v této oblasti je více se samostatně podílet na vzdělávání našich zaměstnanců, využívat vlastních zkušeností a nabídnout je i ostatním zájemcům o vzdělávání. Jako velmi úspěšnou můžeme hodnotit konferenci Konference pracovníků v sociálních službách. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Tato konference ukázala několik pohledů z hlediska poskytované sociální péče a vedla k předání zkušeností mezi jednotlivými účastníky.velmi příjemná byla i účast ředitelů hodonínské u kyjovské nemocnice. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče. Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již třetím rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněny předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. 11

12 Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 40. MUDr. Kvasnička psychiatr 1x týdně v pátek od 7 8 hod. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 84 klientů. Rozdělení podle dg.: Alkoholici 2 ženy 4 mužů Deprese 11 žen 4 mužů Schizofrenie 2 ženy 2 muži Demence různých typů 60 žen 16 mužů Oligofrenie 3 ženy MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 55 uživatelů. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jednoho uživatele našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byl uživatel izolován na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Provedeny stěry z otevřených ran dalších 5 uživatelů domova na bakteriologické vyšetření. Nález MRSA byl potvrzen u další uživatelky. Provedena stejná opatření. Muž zemřel, žena přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Vyšetření byla rovněž provedena u zaměstnanců, výsledky negativní. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Mor.. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. 12

13 Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem: 35 x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x kolapsový stav 3x stav bezvědomí 2x dušnost, otoky 4x bolesti břicha, NPB 6x náhlé zhoršení zdrav. stavu horečka zimnice 5x pád (zranění při pádu) 1x meléna 3x urologické potíže 1x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest 4x hypoglykémie 1x bolesti břicha, icterus 1x stenokardie 1x hyperglykémie V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. Úhrada výkonů probíhá bez problémů.v této oblasti nebyla v roce 2008 ze strany zdravotních pojišťoven provedena žádná kontrola. Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 bylo celkem 45 hospitalizací u 38 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 529 dnů. Největší počet hospitalizací bylo na interním oddělení nemocnice TGM Hodonín, a to 29 hospitalizací v délce 349 dnů. Psychiatrické oddělení Kroměříž 3 hospitalizace v celkové délce 231 dnů. Chirurgické oddělení nemocnice TGM Hodonín 11 hospitalizací v celkové délce 143 dnů. Další hospitalizace byly následující v těchto léčebných zařízeních: Oční odd. nemocnice Kyjov 3x 14 dnů TRN odd. nemocnice Kyjov 1x 8 dnů Chirurgické odd. Kyjov 1x 10 dnů Interní odd. Kyjov 1x 5 dnů Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: nevidomí 2 muži neslyšící, porucha sluchu 6 žen 9 mužů Tělesné postižení těžkého stupně stav k : 3 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami 13

14 Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. V průběhu roku 2008 byly zakoupeny polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. V průběhu roku 2008 proběhla výměna pečovatelských lůžek u 21 uživatelů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy lůžka, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Zaměstnancům umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel, NORMLGEL,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2008 byl výskyt dekubitů v průměru u 10 uživatelů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Biolampa 2 kusy - Masážní matrace 14

15 - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Invalidní vozíky - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2008 byly následující: Diadynamic Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou užívány proudy LP,CP,á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min.- 15 min. celkem 50 x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 105 x Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží uživatelů- bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě celkem 75x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí min. -cvičení na lůžku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, -cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 550x - Nácvik sebeobsluhy - 4 uživatelé denně á 10 minut celkem 1000x 15

16 Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující.časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, který velmi zkvalitnil manipulaci s těmito uživateli. Používání zvedáku ulehčuje těžkou fyzickou práci pracovníkům na oddělení a poskytuje vysoký komfort uživatelům, s kterými je manipulováno. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Rovněž byly zakoupeny 2 sprchovací vozíky. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a následně sesednout např. na židli. Pro větší soukromí uživatelů máme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány. Pro kvalitnější odpočinek jsou využívána 2 rehabilitační křesla. Pro větší komfort imobilních uživatelů bylo zakoupeno 10 jídelních stolků k lůžku. Pracujeme v konceptu Bazální stimulace. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Těchto informací se potom snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využit těchto informací v individuálních plánech uživatelů. V roce 2008 byly v rámci dalšího vzdělávání proškoleny 2 pracovnice v základním kurzu Bazální stimulace. Restriktivní opatření 16

17 Omezení pohybu z důvodu agresivního chování - opatření omezující pohyb ( 89) Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, 89). Zákon o sociálních službách v 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Klecová lůžka nemáme. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. V roce 2008 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme: - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila, a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením. V případě použití restriktivního opatření pracovníci budou postupovat podle standardu pro použití restriktivního opatření. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis. II.Plnění úkolů v personální oblasti 17

18 Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2008 funkce platová třída plán pracovníků rok 2008 přírůstky zaměstnanců úbytky zaměstnanců tabulka č.1 evidenční počet zaměstnanců přepočtený k ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent-ved.provozního úseku THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným 0 dohledem nutriční terapeut 0 fyzioterapeut 0 masér 0 ošetřovatel sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 0 vychovatel 0 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář-ved.odd.stravování pradlena uklizečka údržbář skladník vrátný 0 0 provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

19 Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků 1) Technickohospodářští pracovníci: V kategorie THP vykazujeme úbytek 1 účetní. Jednalo se o ukončení prac. poměru dohodou k paní J.Markové, která zapracovávala novou účetní paní Renatu Severinovou - nástup do prac.poměru Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo údržbáře. Na nově vytvořené místo technického pracovníka-vedoucí provozního úseku jsme přijali pana M.Komoně. 2) Zdravotničtí pracovníci: Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo vrchní a staniční sestry. Vytvořilo se místo vedoucí úseku zdravotní péče a vedoucí úseku sociální péče. V kategorii zdrav.pracovníků vykazujeme l přírůstek a 1 úbytek. Na místo vedoucí úseku zdravotní péče jsme přijali pani J.Fojtíkovou za dlouhodobou nemoc vedoucí úseku zdravotní péče J. Hladišové, která ukončila k pracovní poměr výpovědí. 3) Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče - obslužná péče uvádíme 9 přírůstku a 6 úbytku. Se souhlasem odboru soc.věcí č.j. JMK89322/2007 jsme zvýšili počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance z důvodu zkvalitnění ošetřovatelské péče. Ostatní přírůstky a úbytky řeší zástupy za dlouhodobé nemoci. V jednom případě nemoc z důvodu rizikového těhotenství. V kategorii sociální pracovník uvádíme l přírůstek a l úbytek. Dne jsme přijali do pracovního poměru B.Urbanovou, DiS na zapracování za pani Dagmar Valáškovou, které skončil pracovní poměr uplynutím doby určité ) Provozní zaměstnanci: Rozhodnutím ředitelky č.1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno pracovní místo údržbáře. Jeho pracovní poměr skončil V roce 2008 vykazujeme v úbytku 1 uklizečku, která byla přijata na zástup za dlouhodobou nemoc. Pracovní poměr skončila Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců Služby sociální: průměrná třída průměrné platy v Kč 19

20 pracovníci v sociálních službách 4,2 Z toho: přímá obslužná péče 4, ,- základní výchovná činnost 7, ,- sociální pracovnice 8, ,- Služby zdravotnické: všeobecné sestry 9, ,- ošetřovatelé 6, ,- Ostatní: technickohospodářští pracovníci 9, ,- zam. převážně manuálně pracující 3, ,- Celkem: 5, ,- Kč Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2008 jsme neměli žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů % pracovní neschopnost Technickohospodářští pracovníci: 0 0 Pracovníci soc. péče: obslužná péče 501 8,60 výchova prací 12 3,30 sociální pracovnice ,90 Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry 217 1,40 ošetřovatelky 21 3,52 Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky 150 7,70 kuchaři 63 2,20 skladnice 0 0 pradleny 0 0 Celkem: ,24 Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: 20

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň PROVOZNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň I. Základní údaje Domov pro osoby se zdravotním postižením Budova A, Dvořákova ulice 1128, 432 01 Kadaň, tel.: 474 334 462 Budova B, Březinova

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 www.ddstraznice.cz 1 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice 373 35 Horní Stropnice 54 Kontaktní osoba: ředitelka: Valhová Eva Vrchní sestra: Mgr.Kubaláková Jarmila e-mail: dd.stropnice@post.cz, tel. 386 327 130, 386 327 377, fax

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příloha ke ST 3 Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příjmení a jméno žadatele Datum a místo narození Vyberte si prosím z nabízených

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele v domově pro seniory 1 Posláním domova pro seniory (dále jen DpS) je poskytnout

Více