Obsah: IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41"

Transkript

1 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální péče a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu c) počet příjmů a ukončení pobytu d) průměrný věk uživatelů e) úroveň poskytovaných služeb -ubytování f) úroveň poskytovaných služeb- stravování g) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit Zdravotní péče a rehabilitace a) zajištění zdravotní péče b) hospitalizace klientů c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami. 14 d) rehabilitace e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů f) restriktivní opatření II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Přírůstky a úbytky zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce Pracovní neschopnost dle funkcí Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Příplatky za vedení Práce přesčas Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu Ostatní osobní náklady Vzdělávání zaměstnanců III.Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Doplňková činnost IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem

2 VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Inventarizace Přílohy

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. 49 a 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne , které nabylo právní moci dne Od je kapacita zařízení 93 uživatelů, z toho 41 uživatelů sociální služby domov pro seniory a 52 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinu pro pobytové služby domov pro seniory tvoří /dále DS/: 1.senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby 2.senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby Cílovou skupinu pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem tvoří /dále OZR/: 1.senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí 2.senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Sociální služby neposkytujeme osobám závislým na návykových látkách, osobám s chronickým onemocněním, s agresivními projevy chování a osobám s mentálním postižením. V roce 2008 jsme částečně zmodernizovali zařízení, a to opravami výdejny jídla pro uživatele, opravami podlah, nákupem nových skříní pro uživatele, pečovatelských lůžek, zmodernizovali jsme místnost pro ergoterapii. S ohledem na zhoršující se zdravotní stavy uživatelů, byla zakoupena řada kompenzačních pomůcek stolky k lůžkům, hygienická křesla, sprchovací křesla. Část finančních prostředků byla investována do zázemí pracovníků, malování chodeb a pokojů. Rozvoj Domova pro seniory Strážnice, příspěvkové organizace byl v roce 2008 zaměřen především na spokojenost jeho uživatelů, vypracovávání a naplňování standardů kvality sociálních služeb, komunikaci s veřejností a na rozšíření aktivit Domova do oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků. Průběžně pečujeme o kulturní, duchovní a tvořivý život seniorů - našich uživatelů, kteří mají v Domově k dispozici ergoterapeutické centrum, volnočasové aktivity, naše uživatele pravidelně navštěvují duchovní katolické i evangelické církve, akolyti, jsou pořádány bohoslužby přímo v Domově. Po celý rok se v Domově konala celá řada větších i menších akcí, které zpestřují život našich uživatelů a zapojují je do dění ve městě. 3

4 V říjnu 2008 jsme poprvé v historii pořádali Den otevřených dveří, kdy zařízení přišlo navštívit asi 80 občanů. Prohlédli si celé naše zařízení, seznámili se s rozsahem služeb, které v Domově poskytujeme, mohli si pořídit i suvenýr z výstavky výrobků našich uživatelů. Den otevřených dveří ukázal lidem, k jakým změnám došlo v Domově od , kdy nový zákon o sociálních službách převedl rozhodovací pravomoci přímo na zařízení, a jak se tyto změny projevily v péči o naše uživatele. Abychom mohli stále zlepšovat naše služby, věnujeme velkou pozornost vzdělávání pracovníků. Náš Domov byl Ministerstvem práce a sociálních věcí vybrán do celostátního projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Cílem tohoto vzdělávání je školit interní i externí průvodce pro zařízení sociálních služeb k tomu, aby zaváděli a naplňovali standardy kvality sociálních služeb. Od září 2008 jsme aktivní součástí projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko, jehož cílem je mapovat skutečné potřeby sociálních služeb v regionu a reagovat na ně. V listopadu se Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, stal pořadatelem odborné Konference pracovníků v sociálních službách, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Tato konference byla součástí systému jejich celoživotního vzdělávání a napomohla předávání zkušeností a znalostí z různých odvětví ošetřovatelství a zkvalitňování poskytovaných služeb. Konference se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti; zúčastnili se jí i ředitelé obou okresních nemocnic, celkem 85 odborných pracovníků. V těchto odborných konferencích chceme pokračovat a pořádat dvakrát ročně odborné semináře či konference pro zdravotnické a sociální pracovníky. Více informací o našem zařízení lze získat na internetu, kde jsou plánované akce i některé fotografie toho, co jsme s našimi uživateli již prožili. Stejně tak všechny Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rádi uvítáme při osobní návštěvě. 4

5 1. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 41 uživatelů Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 52 uživatelů Počet uživatelů k : celkem 91 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 52 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,01% - využití obložnosti: DS 42,29% - využití obložnosti: DZR 55,79% Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 28 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 36 žadatelů. Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 29 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 8 uživatelů DZR 21 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 33 uživatelů - DS 12 uživatelů (11 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do jiné soc. služby) - DZR 21 uživatelů (18 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do jiné soc. služby a 2 uživatelé do soukromí) Všichni uživatelé mají uzavřeny Smlouvy o poskytování sociální služby. Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 79,1 let. DS 75,1 let DZR 82,1 let Nejstarší uživatel má 98,5 let. 5

6 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Počet pokojů celkem: 34 jednolůžkové 3 dvoulůžkové 12 vícelůžkové 19 - třílůžkové 14 - čtyřlůžkové 1 - pětilůžkové 2 - šestilůžkové 2 Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každém oddělení je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. V zařízení jsou nabízeny vedle základních sociálních služeb i fakultativní soc. služby, jejich nabídka i cena jsou veřejně přístupné každému zájemci. Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Na pravidelných schůzkách stravovací komise se mino jiné projednávají připomínky a návrhy pozvaných zástupců uživatelů. Své požadavky a přání mohou uživatelé napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. 6

7 Norma spotřeby potravin: Leden 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel: stravovací jednotka: , , , ,00 Zaměstnanci Počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,80 -dieta , ,20 norma spotřeby potravin za leden/ ,00 Norma spotřeby potravin Únor-Prosinec 2008 Uživatelé Počet celodenních jídel Zaměstnanci Stravovací jednotka , , , , , ,80 Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,60 - dieta , ,80 Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 120,-/osobu norma spotřeby potravin za únorprosinec/ , , ,0 Spotřeba potravin: 1. Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,80 účet ,19 3. Doplňková činnost účet ,40 spotřeba potravin za rok celkem: ,59 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 7

8 Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V roce 2008 proběhly pro naše uživatele tyto akce: Novoroční večírek jako každý rok se uspořádal pro uživatele novoroční večírek s harmonikou Soutěž v Člověče, nezlob se do soutěže se zapojilo 15 uživatelů a další uživatelé byli porota nebo publikum Fašank tato akce se uskutečnila v zařízení poprvé, uživatelé si v rámci ergoterapie vyrobili masky, zapojil se rovněž personál zařízení Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici uživatelé soutěžili ve třech kategoriích (perníkové kraslice, vyfouknutá vejce, papírové kraslice) Vystoupení OÁZA občanské sdružení OÁZA do zařízení zavítalo zahrát Písničky z babiččiny krabičky Divadlo Louka 11 uživatelů společně s doprovodem se vydalo na divadelní hru J.K.Tyla v podání ochotníků do Louky Sbor žen z Vacenovic zazpívat a zároveň popřát ke Dni matek přišel soubor žen Mariánky Westernový den v zařízení uskutečnil se již druhý ročník sportovních her seniorů, soutěžilo se v pěti soutěžích na téma western MFF Strážnice ve strážnickém zámeckém parku naši uživatelé shlédli folklorní vystoupení zahraničních souborů (Slovensko, Švýcarsko, Kolumbie, Estonsko) Průžkův mlýn 15 uživatelů si prohlédlo interiér starého válcového mlýna a dozvědělo se o historii této staré stavby Návštěva muzea výstava s názvem Křídla motýlů se konala v Městském muzeu ve Strážnici, bylo zde vystaveno více jak 500 motýlů Svárovanka v rámci strážnické pouti vystoupila na náměstí Svobody dechová hudba Svárovanka Opékání špekáčků na terase domova se uskutečnilo opékání špekáčků Soutěžní dopoledne soutěžilo se ve třech kategoriích (Hod kostkou o nejvyšší číslo, Hod do dálky na terč, Soutěž v kuželkách) 8

9 Strážnické vinobraní uživatelé shlédli krojovaný průvod a kulturní vystoupení na náměstí Den otevřených dveří a Den seniorů poprvé se v zařízení uskutečnil Den otevřených dveří, ke Dni seniorů přišly děti s krátkým vystoupením Vystoupení studentů Gymnázia studenti vystoupili s pásmem lidových i vánočních písní Vystoupení dětí z Dětského domova 15 dětí zpříjemnilo svým vystoupením všední den uživatelů Vystoupení dětí ze Základní školy žáci 3.třídy přišli zahrát a zazpívat muzikál o Červené Karkulce Živý betlem s vánočním pásmem o narození Krista přišla potěšit naše uživatele strážnická mládež Po celý rok se mohou uživatelé dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit v rámci ergoterapie: leden práce s modelovací hlínou hnětení, vyvalování, vykrajování, šití koníčka z modrotisku za použití látky, nůžek, jehly, niti, dutého vlákna, vlny, příprava masek na fašank v únoru únor šití panenek z látky, dutého vlákna, vlny, výroba truhlíků na setí obilí za použití kartonu, lýka, lepidla, igelitu, výroba jarní dekorace interiéru jarní květiny za použití drátu a krepového papíru (tvarování vázacího drátu, stříhání proužků krepového papíru a omotávání drátu) březen výroba přáníček pro své blízké k Velikonocům za použití omalovánek, nůžek, různých pastelů, výkresu, lepidla, pletení pomlázky z vrbových proutků podle přání a zájmu, velikonoční výzdoba interiéru a exteriéru našeho domova, zapojení se do soutěže Senioři mezi námi odeslání fotografií našich výrobků duben příprava na westernové hry výroba krávy z polystyrenu, lepidla, papíru, barev, výroba lasa ze špagátu, práce s omalovánkami, fixy, pastelkami, výkresy, nůžkami, lepidlem výroba závěsného obrázku a přáníček k narozeninám spolubydlících, úklid velikonoční výzdoby květen papírový pedig pletení košíčků za použití novin, nůžek, lepidla a barvy, špejlí, klovatiny, příprava na westernový den, batikování šátků, barvení kamínků zlatou barvou k soutěži Rýžování zlata, výroba podnosů z kartonu k této soutěži, výroba koníčka z modelovací hlíny a s použitím barvy a štětce jako odměna pro soutěžící, za pěkného počasí pobyt a práce na zahradě, výsadba muškátů do truhlíků, zájmová a individuální činnost navlékání korálků, nabídka knih červen práce s modelovací hlínou a barvou domeček, práce s omalovánkou a 9

10 pastely motiv dle ročního období, vycházky do města na zmrzlinu a do okolí domova za hezkého počasí, práce a pobyt na zahradě, rozhovor červenec výroba pestrobarevní kytice za použití odstřižků látky, lepidla, nůžek, špejlí za účelem dekorace, šití pejska a kočičky za použití látky, dutého vlákna, vlny a korálků (dárek nebo jehelníček), za pěkného počasí vycházky do okolí domova, sběr plochých kamínků pro další výtvarnou činnost srpen práce s ubrouskovou technikou za použití plochých kamínků, akrylové barvy, ubrousků, nůžek a lepidla pro ubrouskovou techniku, navlékání korálků, sběr černého bezu na zahradě za účelem zavařování, sběr letních jablek, uvaření kompotu, pohoštění, společenské hry pexeso, puzzle, hádanky, dle individuálního zájmu září malování na hedvábí za použití hedvábných šátků, barev na hedvábí, štětce, mořské soli, výroba makové panenky za použití makovic, vlny, akrylových barev, sběr ořechů, barevného listí na vylisování pro podzimní dekoraci interiéru domova, okopávání záhonu, četba, společenské hry, třídění knoflíků podle barvy a velikosti procvičení jemné motoriky říjen práce s modelovací hlínou slunečnice za použití štětce a žluté barvy, výroba ježků a myšiček za použití vyfouknutého vajíčka, barevného papíru, nůžek, akrylové barvy, knoflíků, lepidla, podzimní výzdoba na chodbách, úklid truhlíků, hrabání listí, dýňová výzdoba na zahradě, individuální činnost dle zájmu procvičení myšlení, hra kostky, procvičování počítání a jiné společenské hry listopad práce s papírem, vystřihování zvonků, hvězd a ozdobných Vánočních stromků, výroba Vánočních přáníček za použití inkoustu a zmizíku, práce s omalovánkou, navlékání korálků, nabídka knihy, vyrývání cibulovin a rytí na zahradě prosinec vystřihování trojrozměrných dekorací z papíru Vánoční filigrány, výroba Vánočních svícnů za použití dekorační hmoty, svíček, různých přírodnin a chvojí, vánoční výzdoba interiéru domova aranžování Betlémů a vánočních stromků, výtvarná práce s omalovánkou, pastely a flitry vánoční a zimní téma, výroba vánočních ozdob z barevného papíru, za použití nůžek a lepidla V roce 2008 jsme vytvořili pracovní skupinu na vypracování a rozvíjení standardů kvality soc. služeb. Jako velmi pozitivní hodnotíme účast našeho pracovníka v celostátním projektu Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Jeho účast nám napomohla k lepší práci na těchto standardech, došlo k zapojení všech pracovníků, kteří se podílí na obsahu vnitřních předpisů, které zahrnují standardy kvality. K máme vypracovány všechny zásadní standardy kvality soc. péče, ostatní jsou rozpracovány. Zkušenosti z práce s uživateli však ukazují na nutnost neustálého dopracovávání jednotlivých standardů. Jedná se o dlouhodobý proces, který má mimo jiné za cíl i změnu v myšlení řady pracovníků. Celý rok 2008 byl rovněž věnován práci na individuálních plánech jednotlivých uživatelů. I v roce 2008 pokračovala spolupráce s místním gymnáziem, došlo k rozšíření počtu dobrovolníků, kteří navštěvují naše zařízení. 10

11 Velká pozornost byla věnována příjímání nových uživatelů a uzavírání smluv o poskytování soc. služeb. K máme uzavřeny smlouvy se všemi uživateli. Před přijetím jsou prováděna pravidelná terénní šetření, zda žadatel splňuje cílovou skupinu je vždy konzultováno s lékařem a následně je prováděno terénní šetření u žadatele, popř. je mu sděleno, že nesplňuje podmínky pro přijetí v našem zařízení. Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům je umožněno před podáním žádosti navštívit naše zařízení, prohlédnout si pokoje a další prostory, včetně zahrady, rehabilitační místnosti, apod. Veškeré dotazy jsou jim zodpovězeny personálem, návštěvy uživatelů mohou kdykoliv sdělit své připomínky a návrhy k poskytované službě. V roce 2008, během měsíce května a června jsme organizovali v zařízení dotazník pro uživatele, který se týkal celkové spokojenosti uživatelů v zařízení. Výsledkem dotazníku byla práce na připomínkách uživatelů, některé byly odstraněny ihned, jiné byly dlouhodobějšího charakteru. Řada připomínek nám pomohla k přepracování standardů, některé vedli k drobným úpravám a opravám v budovách. Téměř všichni uživatelé jsou v zařízení spokojeni a nemají zásadní připomínky ke kvalitě poskytnutých služeb. Na podobném dotazníku bychom chtěli pracovat každoročně. Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme uživatelům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme uživatelům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 jsme rozšířili doplňkovou činnost o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorských činností. Našim cílem v této oblasti je více se samostatně podílet na vzdělávání našich zaměstnanců, využívat vlastních zkušeností a nabídnout je i ostatním zájemcům o vzdělávání. Jako velmi úspěšnou můžeme hodnotit konferenci Konference pracovníků v sociálních službách. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Tato konference ukázala několik pohledů z hlediska poskytované sociální péče a vedla k předání zkušeností mezi jednotlivými účastníky.velmi příjemná byla i účast ředitelů hodonínské u kyjovské nemocnice. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče. Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již třetím rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněny předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. 11

12 Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 40. MUDr. Kvasnička psychiatr 1x týdně v pátek od 7 8 hod. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 84 klientů. Rozdělení podle dg.: Alkoholici 2 ženy 4 mužů Deprese 11 žen 4 mužů Schizofrenie 2 ženy 2 muži Demence různých typů 60 žen 16 mužů Oligofrenie 3 ženy MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 55 uživatelů. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jednoho uživatele našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byl uživatel izolován na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Provedeny stěry z otevřených ran dalších 5 uživatelů domova na bakteriologické vyšetření. Nález MRSA byl potvrzen u další uživatelky. Provedena stejná opatření. Muž zemřel, žena přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Vyšetření byla rovněž provedena u zaměstnanců, výsledky negativní. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Mor.. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. 12

13 Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem: 35 x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x kolapsový stav 3x stav bezvědomí 2x dušnost, otoky 4x bolesti břicha, NPB 6x náhlé zhoršení zdrav. stavu horečka zimnice 5x pád (zranění při pádu) 1x meléna 3x urologické potíže 1x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest 4x hypoglykémie 1x bolesti břicha, icterus 1x stenokardie 1x hyperglykémie V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. Úhrada výkonů probíhá bez problémů.v této oblasti nebyla v roce 2008 ze strany zdravotních pojišťoven provedena žádná kontrola. Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2008 bylo celkem 45 hospitalizací u 38 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 529 dnů. Největší počet hospitalizací bylo na interním oddělení nemocnice TGM Hodonín, a to 29 hospitalizací v délce 349 dnů. Psychiatrické oddělení Kroměříž 3 hospitalizace v celkové délce 231 dnů. Chirurgické oddělení nemocnice TGM Hodonín 11 hospitalizací v celkové délce 143 dnů. Další hospitalizace byly následující v těchto léčebných zařízeních: Oční odd. nemocnice Kyjov 3x 14 dnů TRN odd. nemocnice Kyjov 1x 8 dnů Chirurgické odd. Kyjov 1x 10 dnů Interní odd. Kyjov 1x 5 dnů Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: nevidomí 2 muži neslyšící, porucha sluchu 6 žen 9 mužů Tělesné postižení těžkého stupně stav k : 3 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami 13

14 Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. V průběhu roku 2008 byly zakoupeny polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. V průběhu roku 2008 proběhla výměna pečovatelských lůžek u 21 uživatelů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy lůžka, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Zaměstnancům umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel, NORMLGEL,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2008 byl výskyt dekubitů v průměru u 10 uživatelů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Biolampa 2 kusy - Masážní matrace 14

15 - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Invalidní vozíky - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2008 byly následující: Diadynamic Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou užívány proudy LP,CP,á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min.- 15 min. celkem 50 x Aplikace tepla (parafínové 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 105 x Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží uživatelů- bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace celkem 55x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě celkem 75x Individuální cvičení LTV - léčebně tělesná výchova nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí min. -cvičení na lůžku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, -cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 550x - Nácvik sebeobsluhy - 4 uživatelé denně á 10 minut celkem 1000x 15

16 Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující.časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, který velmi zkvalitnil manipulaci s těmito uživateli. Používání zvedáku ulehčuje těžkou fyzickou práci pracovníkům na oddělení a poskytuje vysoký komfort uživatelům, s kterými je manipulováno. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Rovněž byly zakoupeny 2 sprchovací vozíky. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a následně sesednout např. na židli. Pro větší soukromí uživatelů máme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány. Pro kvalitnější odpočinek jsou využívána 2 rehabilitační křesla. Pro větší komfort imobilních uživatelů bylo zakoupeno 10 jídelních stolků k lůžku. Pracujeme v konceptu Bazální stimulace. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Těchto informací se potom snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využit těchto informací v individuálních plánech uživatelů. V roce 2008 byly v rámci dalšího vzdělávání proškoleny 2 pracovnice v základním kurzu Bazální stimulace. Restriktivní opatření 16

17 Omezení pohybu z důvodu agresivního chování - opatření omezující pohyb ( 89) Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, 89). Zákon o sociálních službách v 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Klecová lůžka nemáme. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. V roce 2008 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme: - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila, a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením. V případě použití restriktivního opatření pracovníci budou postupovat podle standardu pro použití restriktivního opatření. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis. II.Plnění úkolů v personální oblasti 17

18 Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2008 funkce platová třída plán pracovníků rok 2008 přírůstky zaměstnanců úbytky zaměstnanců tabulka č.1 evidenční počet zaměstnanců přepočtený k ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent-ved.provozního úseku THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným 0 dohledem nutriční terapeut 0 fyzioterapeut 0 masér 0 ošetřovatel sanitář 0 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 0 vychovatel 0 vychovatel 0 pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář-ved.odd.stravování pradlena uklizečka údržbář skladník vrátný 0 0 provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

19 Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků 1) Technickohospodářští pracovníci: V kategorie THP vykazujeme úbytek 1 účetní. Jednalo se o ukončení prac. poměru dohodou k paní J.Markové, která zapracovávala novou účetní paní Renatu Severinovou - nástup do prac.poměru Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo údržbáře. Na nově vytvořené místo technického pracovníka-vedoucí provozního úseku jsme přijali pana M.Komoně. 2) Zdravotničtí pracovníci: Rozhodnutím ředitelky č. 1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno místo vrchní a staniční sestry. Vytvořilo se místo vedoucí úseku zdravotní péče a vedoucí úseku sociální péče. V kategorii zdrav.pracovníků vykazujeme l přírůstek a 1 úbytek. Na místo vedoucí úseku zdravotní péče jsme přijali pani J.Fojtíkovou za dlouhodobou nemoc vedoucí úseku zdravotní péče J. Hladišové, která ukončila k pracovní poměr výpovědí. 3) Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče - obslužná péče uvádíme 9 přírůstku a 6 úbytku. Se souhlasem odboru soc.věcí č.j. JMK89322/2007 jsme zvýšili počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance z důvodu zkvalitnění ošetřovatelské péče. Ostatní přírůstky a úbytky řeší zástupy za dlouhodobé nemoci. V jednom případě nemoc z důvodu rizikového těhotenství. V kategorii sociální pracovník uvádíme l přírůstek a l úbytek. Dne jsme přijali do pracovního poměru B.Urbanovou, DiS na zapracování za pani Dagmar Valáškovou, které skončil pracovní poměr uplynutím doby určité ) Provozní zaměstnanci: Rozhodnutím ředitelky č.1/2007 o organizační změně bylo s platností od zrušeno pracovní místo údržbáře. Jeho pracovní poměr skončil V roce 2008 vykazujeme v úbytku 1 uklizečku, která byla přijata na zástup za dlouhodobou nemoc. Pracovní poměr skončila Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců Služby sociální: průměrná třída průměrné platy v Kč 19

20 pracovníci v sociálních službách 4,2 Z toho: přímá obslužná péče 4, ,- základní výchovná činnost 7, ,- sociální pracovnice 8, ,- Služby zdravotnické: všeobecné sestry 9, ,- ošetřovatelé 6, ,- Ostatní: technickohospodářští pracovníci 9, ,- zam. převážně manuálně pracující 3, ,- Celkem: 5, ,- Kč Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2008 jsme neměli žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů % pracovní neschopnost Technickohospodářští pracovníci: 0 0 Pracovníci soc. péče: obslužná péče 501 8,60 výchova prací 12 3,30 sociální pracovnice ,90 Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry 217 1,40 ošetřovatelky 21 3,52 Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky 150 7,70 kuchaři 63 2,20 skladnice 0 0 pradleny 0 0 Celkem: ,24 Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: 20

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více