VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v K Rok M síc I O Název nad ízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : Mikroregion Bzenecko Bzenec I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et % po zm nách % za átku roku a b Neinvest.p evody z Národního fondu Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj ** P ijaté neinvesti ní dary * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura P íjmy z úrok ( ást) * Ostatní innosti jinde neza azené ** Ostatní innosti ÍJMY celkem: ************************************************** strana 1

2 II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpo et % Výsledek od rozpo et % po zm nách za átku roku a b Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Neinvesti ní transfery obcím * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Ostatní platy Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Služby školení a vzd lávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Ostatní nákupy jinde neza azené * Ostatní innosti jinde neza azené ** Ostatní innosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 2

3 III. FINANCOVÁNÍ - t ída 8 Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p.prost edk (-) Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p.prost edk (-) Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p.prost edk (-) Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p.prost edk (-) Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k pen žním operacím Oper.z pen ž.ú org.nemaj.char.p íj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8) strana 6

4 IV. REKAPITULACE P ÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r ída 1 - Da ové p íjmy ída 2 - Neda ové p íjmy ída 3 - Kapitálové p íjmy ída 4 - P ijaté transfery ÍJMY CELKEM KONSOLIDACE P ÍJM P íjmy z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky p ených prost edk od obcí Splátky p ených prost edk od kraj Splátky p ených prost edk od regionálních rad Ost.splátky p.prost.od ve.rozpo úz.úrov Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Neinvesti ní p ijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvesti.p ij.transfery od rozp.územ.úrovn P evody z vlastních rezervních fond P evody z rozpo tových ú Ostatní p evody z vlastních fond Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn ZJ Transfery p ijaté z území jiného okresu ZJ Splátky p.prost edk p ij.z území jin.okre ZJ Transfery p ijaté z území jiného kraje ZJ Splátky p.prost edk p ij.z území jin.kraj ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

5 IV. REKAPITULACE P ÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r ída 5 - B žné výdaje ída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJ Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m Neinvesti ní transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ve.rozpo m územ.úrovn P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpo P evody vlastním rozpo tovým ú m Ostatní p evody vlastním fond m Výdaje z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypo.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvesti ní p ené prost edky obcím Neinvesti ní p ené prost edky kraj m Neinvesti ní p ené prost edky regionálním radám Ost.neinv.p.prost edky ve.rozpo m úz.úrov Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Investi ní transfery regionálním radám Ost.investi ní transfery ve.rozpo m úz.úrovn Investi ní p ené prost edky obcím Investi ní p ené prost edky kraj m Investi ní p ené prost edky regionálním radám Ost.investi.p.prost.ve.rozpo m úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ P ené prost edky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ P. prost edky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI ída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TECH Název bankovního ú tu íslo Po áte ní Stav ke konci Zm na stavu ádku stav k 1.1. vykaz.období bank.ú tu text r Základní b žný ú et ÚSC žné ú ty fond ÚSC žné ú ty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový ú et strana 8

7 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r ZJ 024 Transfery p ijaté z území jiného okresu P íjmy z fin.vypo ád.min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn Investi ní p ijaté transfery od obcí Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn ZJ 025 Splátky p.prost edk p ij. z území jin.okres Splátky p ených prost edk od obcí Ost.splátky p.prost edk od ve.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvesti ní transfery obcím Ost.neinvest.transfery ve.rozpo m územ.úrovn Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Investi ní transfery obcím Ost.investi ní transfery ve.rozpo m úz.úrovn ZJ 027 P ené prost edky poskytnuté na území jin.okre Neinvesti ní p ené prost edky obcím Ost.neinv.p.prost edky ve ej.rozp.územ.úrovn Investi ní p ené prost edky obcím Ost.inv.p.prost edky ve.rozpo m územ.úrov ZJ Transfery p ijaté z území jiného kraje P íjmy z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce P íjmy z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn strana 9

8 Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r ZJ Splátky p.prost edk p ij. z území jin.kra Splátky p ených prost edk od obcí Splátky p ených prost edk od kraj Splátky p.prost edk od ve.rozpo úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m Ost.neinvest.transfery ve ej.rozpo m úz.úrovn Výdaje z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Ost.investi ní transfery ve.rozpo územ.úrov ZJ P ky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesti ní p ené pros edky obcím Neinvesti ní p ené prost edky kraj m Ost.neinv.p.prost edky ve.rozpo m úz.úrovn Investi ní p ené prost edky obcím Investi ní p ené prost edky kraj m Ost.inv.p.prost edky ve ej.rozpo m úz.úrov VIII. DOPL UJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r strana 10

9 IX. P IJATÉ TRANSFERY A P KY ZE STÁTNÍHO ROZPO TU, STÁTNÍCH FOND A REGIONÁLNÍCH RAD Ú el..územ. znak celku Položka Výsledek od po átku roku a b c Neinvest.p evody z Národního f strana 11

10 X. TRANSFERY A P KY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMN SAMOSPRÁVNÝM CELK M, DOBROVOLNÝM SVAZK M OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Ú el..územ. znak celku Položka Výsledek od po átku roku a b c 103 XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EU A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY Schválený Rozpo et Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpo et po zm nách po átku roku a b c d strana 12

11

12 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 10:02 hod. KEO 7.73 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mikroregion Bzenecko Kontrolní vazby jsou v po ádku!

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M Referent: Ing. D. Pavlová, e-mail: Dagmar.Pavlova@mfcr.cz Obsah: 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M 2) Atribut Nástroj (NN) 3) Atribut Prostorová

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více