EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM"

Transkript

1 EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

2 T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3. SOCIÁLNÍ PÉČE VE MĚSTĚ / SOCIAL WORK IN THE TOWN 4. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ / EDUCATIONAL FACILITIES 5. SPOLUPRÁCE SAMOSPRÁVY A PODNIKATELŮ / COOPERATION OF SELF-GOVERNMENT AND ENTREPRENEURS 6. ZELENÉ PLOCHY A PARKY / GREEN SPACES AND PARKS 2 7. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ / SPORTS GROUNDS AND CHILDRENʻS PLAYGROUNDS 8. PIETNÍ MÍSTA A POHŘEBIŠTĚ / SACRED PLACES AND BURIAL SITES 9. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM / LOCAL HISTORY MUSEUM 10. TRADICE VERSUS MODERNÍ KYJOV / TRADITION VERSUS MODERN KYJOV 11. EKOLOGIE / ECOLOGY 12. CESTOVNÍ RUCH / TOURISM

3 GEODIS BRNO s.r.o. 3

4 V Í T E J T E V K Y J O V Ě / W E L C O M E T O K Y J O V 4 rvní doklady o osídlení území, na němž se dnešní Kyjov roz- lze časově zařadit do starší doby kamenné. I další, Pkládá, mladší artefakty dokládají kontinuální osídlení až do dnešních dnů. Od r do r patřil Kyjov (Kigiow) klášteru Hradisko u Olomouce, v r klášter město prodal. Novým majitelem se stal moravský zemský hejtman Jan Kuna z Kunštátu.Po jeho smrti připadl Kyjov jeho synům, ale ti jej nejdříve zastavili a nakonec prodali Janu Kropáčovi z Nevědomí a na Litenčicích. Proti novému pánu se ale ve městě vytvořila opozice vedená Václavem st. Bzeneckým, která 11. května 1548 podala ke králi Ferdinandu I. žádost, aby je přijal za poddané své komory. Král žádosti vyhověl, když Kyjovští slíbili, že sami vrátí Kropáčovi sumu, kterou za Kyjov zaplatil. Tak se také stalo a 18. srpna 1548 se jim listinou dostalo královského slibu, že Kyjov nebude nikdy ani zastaven, ani prodán. Město získalo z nového postavení pochopitelně značné výhody. Během následujících desetiletí dochází ke stavebnímu i hospodářskému rozvoji města, v 18. století přicházejí do města piaristé, kteří se zasloužili o rozkvět školství, v 19. století zde vzniká několik průmyslových podniků, které poskytují zdejším obyvatelům možnost obživy. A jak známé přísloví říká, nejen chlebem živ je člověk, dochází právě v onom 19. století a také začátkem 20. století k založení různých spolků, které poskytují lidem také sportovní a kulturní vyžití (Čtenářský spolek, Sokol, divadelní spolky ).

5 T he first record about the habitation of the area where Kyjov is located today dates back to the early Stone Age. The other, younger artefacts document the continuous habitation until the present. Between 1126 and 1539, Kyjov (Kigiow) belonged to the monastery of Hradisko near Olomouc; the monastery sold the town in Jan Kuna from Kunštát, the Moravian provincial commissioner, became the new owner. After his death, Kyjov passed to his sons; they pawned it first and in the end, they sold it to Jan Kropáč from Nevědomí and Litenčice. Against the new lord, the opposition led by Václav Bzenecký the Elder developed. On 11 May 1548, the opposition citizens submited a petition to King Ferdinand I. to accept them as his serfs. The king granted the petition after the Kyjov citizens had promised they would return Kropáč the amount he had paid for Kyjov. This happened and on 18 August, the citizens got a deed with the royal promise the town would never be sold or put in pawn. Of course, the town took numerous advantages of its new position. During the next decades, the town was developing both in the architectural and economical respects. In the 18th century, the Piarists, who were instrumental in flourishing of educational system, came to the town. In the 19th century, some industrial plants were established, which supported the local inhabitants. As the known proverbs says - a man does not live by bread alone at the turn of the 19th and 20th centuries, various clubs and associations providing sports and cultural activities are established (Readerʼs Club, Sokol Sports Club, theatre clubs ). 5

6 R A D N I C E / T O W N H A L L ak říká kamenný latinský nápis nad vchodem do radnice: J Tato radnice začala se budovati roku 1561 a byla dobudována 1562 za primátora Václava Bzeneckého staršího. Bohu, jenž pomocí svou nám umožnil skončit práci, za jeho přispění vzdána buď chvála a čest. 6 Stavebněhistorický průzkum z roku 1999 potvrdil pozdně gotické založení radnice. Věž budovy je vysoká 39,258 m. Radnici několikrát postihly požáry a poničily vichřice, prošla několika stavebními úpravami, které změnily především její interiér. Dnes je radnice sídlem Městského úřadu v Kyjově, mimo jiné zde najdete pracovnu starosty města, v moderní přístavbě dvorního traktu pak Radniční galerii, v níž vystavují nejen profesionální a amatérští výtvarníci z regionu, ale své práce zde prezentují také školy a různá sdružení či spolky. MARIÁNSKÝ SLOUP Stojí na prostranství před radnicí obklopen 4 lipami. V 1. třetině 17. stol ho nechal postavit kardinál František Dietrichstein. Na štíhlém iónském sloupu zde stojí raně barokní socha sv. Immakulaty (Panna Maria Neposkvrněná).

7 s the Latin text on a stone plaque above the Town Hall Aentrance mentions: The construction of this Town Hall began in 1561 and was finished in 1562 under Mayor Václav Bzenecký sr. Glory and thank Goodness who allowed us to finish it with His aid. The architectural and historical survey done in 1999 confimed the late-gothic foundation of the Town Hall. The building is 39,258 m high. Several fires and windstorms struck the building; it underwent several reconstructions that changed especially its interior. Today, the Town Hall is the seat of the town municipality of Kyjov - here you can find the Mayorʼs office and at the modern annex to the courtyard wing - the Town Hall Gallery in which not only regional professional and amateur artists exhibit but the local schools, associations and clubs present their works here, too. 7 VIRGIN MARY COLUMN It stands in front of the Town Hall, surrounded by four lime trees. Cardinal Frantisek Dietrichstein let it build in the first third of the 17th century. On a tall Ionic column, the early-baroque statue of the Virgin Mary Immaculate stands.

8 M A S A R Y K O V O N Á M Ě S T Í / M A S A R Y K - S Q U A R E 8 nešní Masarykovo náměstí vzniklo jako pokračování a roz- silniční ulice Kostelní (dnešní Palackého). Ve druhé Dšíření čtvrtině 13. stol. přestalo prozatímní kyjovské tržiště pod kostelem (dnes kaple sv. Josefa nad zámečkem) vyhovovat potřebám rozrůstajícího se městečka. Proto se tehdejší majitel Kyjova, premonstrátský klášter v Hradisku u Olomouce, rozhodl vybudovat tržiště nové, na jehož ploše se sbíhaly tři dálkové spoje. Ty také rozhodly o tvaru vznikajícího náměstí: byl to nepravidelný protáhlý trojúhelník. Svůj tvar si náměstí zachovalo po mnoho staletí. K zásadní změně došlo až během poslední rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2003, jejíž součástí bylo také zvětšení zelených ploch na náměstí a výsadba stromů, které v létě poskytují blahodárný stín lidem odpočívajícím na lavičkách. Prostředí před kostelem zpříjemňuje kašna dokončená v roce Náměstí bylo a je centrem veškerého veřejného dění v Kyjově. Odehrává se zde většina veřejných a kulturních akcí, ať už to byla v minulosti různá politická shromáždění nebo pořady Slováckého roku, Kyjovských letních slavností či církevní poutě. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Trvalo téměř sto let, než byl v Kyjově na náměstí postaven a vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1626 daroval kardinál pozemek městu ke stavbě kostela ke cti P. Marie a Cyrila a Metoděje. Základní kámen ke kostelu byl položen 15. května 1713, dokončen byl 3. dubna 1720, vysvěcen 17. října 1723 a v roce 1784 byl po uzavření kostela nad zámečkem určen jako farní. Kostel samozřejmě slouží především jako svatostánek věřících, můžete sem však také zavítat na některý z koncertů, které se v kapli pořádají např. v rámci festivalu vážné hudby Concentus Moraviae nebo při jiných příležitostech. KAPLE JOSEFA KALASANSKÉHO Na Komenského ulici se nachází novorománská budova kaple sv. Josefa Kalasanského, vystavěná v letech stavitelem Josefem Bergerem. Vyrostla na místě bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla součástí piaristické rezidence. Sloužila jako gymnazijní kaple, v současnosti se zde konají bohoslužby římskokatolické církve, stejně jako kostel Nanebevzetí Panny Marie se občas mění na koncertní síň.

9 he present Masaryk-Square developed as the extension Tof Kostelní Street (Palackého-Street today). In the second fourth of the 13th century, the temporary marketplace below the church (Chapel of St. Joseph above the Chateau today) did not comply with the needs of the growing town any more. Therefore, the then owner of Kyjov, the Premonstratensian monastery in Hradisko near Olomouc, decided to build a new marketplace within its area three roads converged. These roads also created the form of the developing marketplace an irregular elongated triangle. The square kept its form for many centuries. The significant change happened during the latest reconstruction that was finished in As the part of the reconstruction, green areas in the square were enlarged and new trees were planted, which provide soothing shade to people relaxing on the benches in summer. The space in front of the church becomes congenial thanks to the fountain finished in The square was and is a centre of all public events in Kyjov. The most public and cultural events take place here whether different political meetings in the past or the programmes of the Moravian-Slovakian Year, the Kyjov Summer Festival or the pilgrimages. CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY It lasted almost one hundred years before the church of the Assumption of the Virgin Mary was built and consecrated in the square. In 1626, the cardinal donated the land to the town to build the church in honour of the Virgin Mary and St. Cyril and Methodius. The foundation stone was laid on 15 May 1713, the church was finished on 3 April 1720, consecrated on 17 October 1723 and in 1723, it was earmarked to be the parish church, after the church above the chateau had been closed. The church, of course, serves mainly as the sanctuary for the believers; however, you can attend the church on the concerts arranged for during Concentus Moraviae, the festival of the classical music, as well as on other occasions. CHAPEL OF ST. JOSEPH CALASANTIUS The chapel of St. Joseph Calasantius, built between 1864 and 1868 by Josef Berger in the Neo-Romanesque style stands in Komenský-Street. It was constructed in the place of the former chapel of St. Jan of Nepomuk, which was a part of the Piarists residence. It served for celebrating the masses for students; nowadays, it is used for masses of the Roman Catholic Church and in common with the church of the Assumption of the Virgin Mary it changes into a concert hall from time to time. 9

10 S O C I Á L N Í P E Č E V E M Ě S T Ě / S O C I A L W O R K I N T H E T O W N 10 yjov nezapomíná ani na své seniory a hendikepované lidi. KSvědčí o tom moderní Domov Horizont pro mentálně postižené chlapce a muže s velkou zahradou, bazénem a ovocným sadem, o který v rámci pracovní terapie pečují sami klienti. Modernizací prošla také budova Centra sociálních služeb pro seniory i její přilehlá zahrada, v níž mohou obyvatelé centra strávit při odpočinku nejednu příjemnou chvilku. V samém centru města, v prostoru mezi farou a zámečkem, vyrůstal od roku 1996 komplex budov Domu s pečovatelskou službou. Jeho první část začali obyvatelé využívat v roce 1998, druhá část s jednopokojovými nebo dvoupokojovými moderně vybavenými byty slouží od roku Jednotlivé budovy poskytují ochranu několika od sebe odděleným atriovým dvorkům plných zeleně, květinových záhonů a laviček připravených nabídnout své pohodlí unaveným nohám. Seniorům z Kyjova i blízkého okolí zajišťuje pečovatelská služba (příspěvková organizace města) celou řadu služeb: sociální ošetřovatelství, základní hygienickou péči, péči o domácnost a stravování, asistenční služby, občanské a sociální poradenství.

11 K yjov does not forget its elderly and disabled people. This is documented by the modern Horizont Home for mentally defective boys and men. The building disposes of a large garden, swimming pool and orchard that the clients maintain within their work-therapy. The building with the Social Service Centre for seniors and its adjacent garden has been renewed as well. The inhabitants of the town centre can relax and spend some nice whiles here. Directly in the town centre, between the vicarage and the manor house, the buildings for the Community Care Centre had been built since The inhabitants could begin to use its first part in 1998; the second part with modern one or two bedroom apartments has been serving since The individual buildings accommodate several separated atrium-courtyards full of greenery, flowerbeds and benches, which are ready to offer their comfort to tired legs. This institution, receiving contributions from the State Budget, provides the seniors from Kyjov and its near surrounding with plenty of services: social nursing, basic hygienic care, care of household, catering services, assistance services and social consultancy. 11

12 Š K O L S K Á Z A Ř Í Z E N Í / E D U C A T I O N A L F A C I L I T I E S 12 cela oprávněně by se naše město mohlo nazvat městem Zškol. V šesti mateřských školách, čtyřech školách základních, dvou školách speciálních a celé řadě středních škol a odborných učilišť zřizovaných městem i Jihomoravským krajem se pro budoucí život připravují děti od 3 let. Dále se školní mládež může realizovat v různých zájmových kroužcích, které pro ně pořádá Dům dětí a mládeže, nebo rozvíjet svůj umělecký talent v jednotlivých oborech základní umělecké školy. Díky spolupráci Klvaňova gymnázia a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se v našem městě mohou vzdělávat i ti dříve narození v zájmovém studiu v pobočce Univerzity třetího věku. Školská zařízení poskytují nejen vzdělání, ale i možnost sportovního vyžití. Všechny školní budovy disponují moderními tělocvičnami a hřišti, učitelé i žáci využívají v hodinách tělocviku i městský stadion, koupaliště, v zimě kluziště. Sportovní zařízení při školách využívají i v odpoledních či večerních hodinách různé sportovní oddíly.

13 O ur town could be quite rightly called the town of schools. At six kindergartens, four elementary schools, two special schools and many secondary and vocational schools controlled by both the town and the South-Moravian Region, the children from the age of 3 years prepare for their future life. Furthermore, the school youth can fulfil themselves in different amateur clubs organized by the Youth and Children House, or they can develop their gift for art in different subjects at the Elementary School of Arts. Thanks to the cooperation of the Klvaňa Grammar School and the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, the senior citizens can educate themselves in the branch of the Third-Age University. The educational facilities do not provide just the education but also the possibilities for sports activities. All the schools have modern gymnasiums and playgrounds, the teachers and the pupils use the town stadium, the swimming pool and the ice-rink for physical education. Different sports teams use the school sports facilities in the afternoons and evenings. 13

14 SPOLUPRÁCE SAMOSPRÁVY A PODNIKATELŮ / COOPERATION OF SELF-GOVERNMENT AND ENTREPRENEURS 14 V Kyjově je rozvinut také průmysl a jiná další odvětví, převážně pak menší továrny či provozovny. Největším zaměstnavatelem v okrese je Nemocnice Kyjov, mezi další významné podniky patří sklárny Vetropack Moravia Glass, Šroubárna Kyjov a další. Mezi městem a podnikateli existuje úzká spolupráce především v oblasti sponzoringu a podpory akcí, jichž je město Kyjov pořadatelem. Mezi nejvýznamnější patří bezesporu Slovácký rok. Na jeho konání se v roce 2007 sponzorsky podílelo téměř čtyřicet organizací a institucí. To je jasný důkaz toho, že místním podnikatelům není lhostejný veřejný život města a chtějí na něm dle svých možností participovat. Město podnikatele pravidelně informuje o plánovaných akcích, změnách v oblasti výkonu státní správy a samosprávy a reaguje na jejich podněty.

15 I n Kyjov, the industries as well as other trades are developed - mostly small factories or workshops. The Hospital in Kyjov is the biggest employer within the district; Vetropack Moravia Glass, Šroubárna Kyjov and others belong to the important firms. The town and the entrepreneurs cooperate closely especially in the field of sponsorship and support of the events organized by the town of Kyjov. The Moravian-Slovakian Year ranks among the most important ones indisputably. Almost forty organizations and institutions sponsored this festival in What is mentioned above supplies clear proof of the fact the local entrepreneurs do not show any indifference to townʼs public life and they wish to take part in it. The town informs the entrepreneurs about its planned events and changes within the state administration and self-government and it replies on their initiatives. 15

16 Z E L E N É P L O C H Y A P A R K Y / G R E E N S P A C E S A N D P A R K S 16 V Kyjově není nouze o zelené plochy a parky. Zelení oplývají všechna kyjovská sídliště, o úpravu zahrádek, předzahrádek i balkonů dbají také majitelé rodinných domků. Park připomíná také místo našeho posledního odpočinku - kyjovský hřbitov. Snad největší zelenou plochou ve městě je městský park. Dnes cyklistická stezka, původně mlýnský náhon, dělí kyjovský park na starý a nový. Starý park na pravé straně náhonu (voda tekla směrem z Nětčic do Kyjova) byl založen v letech na ploše se zbytkem lužního lesa. Pozemky pro nový park na protějším břehu zakoupil v roce 1899 Václav Paterna a v roce 1924 dochází k rozšíření parku. V roce 1953 byla v parku vybudována vodní nádrž, původně jako zásobárna vody pro hasiče, ale už v roce 1961 na hladině nádrže kvetou lekníny, ve vodě plavou barevné rybičky a nádrž zdobí vodotrysky. Jak začalo zařízení nádrže chátrat, zmizely nejdříve rybičky a lekníny, pak vodotrysky, pak voda a v roce 1999 nakonec i nádrž. Na jejím místě je od roku 2000 nové dětské hřiště s prolézačkami a malým bazénkem s vodotryskem, jehož voda poskytuje příjemné osvěžení především v letních vedrech. Kromě trávníků a květinových záhonů se můžeme v parku setkat s různými druhy dřevin: topol bílý (Populus alba), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) s nápadně dlouhými lusky, platan javorolistý (Platanus x hybrida), dřín obecný (Cornus mas), tis obecný (Taxus baccata), borovice černá (Pinus nigra) či jinan dvoulaločný (Gingo biloba). Významným přírodě blízkým biologickým společenstvem je pak chráněná přírodní památka Bohuslavické stráně, která se nachází v katastrálním území Bohuslavic, jež jsou nyní částí Kyjova. Jedná se o krajinářsky hodnotné stepní stráně na kyselých pískovcích s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

17 n Kyjov, there is not shortage of green spaces and parks. IAll the local housing developments abound in greenery; the family-houses owners are particular about their gardens, in-front-of-the-house gardens and balconies. Even the place of our midday rest the local cemetery is reminiscent of a park. The Town Park may be the largest green space in the town. The present bike path, originally millrace, divides the Town Park into the Old and New one. The Old Park on the right side of the millrace (the water flew from Nětčice to Kyjov) was founded in on an area covered by the alluvial forest survivals. Václav Paterna purchased the land to found the New Park on the opposite bank in 1899 and in 1924 the park was extended. In 1953, a water basin was built in the park. It should serve as the water reservoir for the fire fighters; as early as in 1961, however, water lilies flowered on its top, colourful fishes swam in water and the reservoir was decorated with fountains. When the reservoir equipment began to fall into deteriorate, fishes and water lilies and then fountains disappeared. In the end, even the reservoir disappeared in In its place is a new playground for children with climbing frames and a small basin with fountain, whose water provide nice refreshment, especially on summer days. In addition to lawns and flowerbeds, we can see different tree species in the park: White Poplar (Populus alba), Honey Iocust (Gleditsia triacanthos) with prominent long legumes, London Plane (Platanus x hybrida), European Cornel (Cornus mas), European Yew (Taxus baccata), European Black Pine (Pinus nigra) or Ginkgo (Gingo biloba). The protected natural monument Bohuslavické stráně (Bohuslavice Hillsides) is an important biological community that is very near the nature. It is located within the cadastral area of Bohuslavice, District of Kyjov. The natural monument concerns the steppe hillsides with the abundance of rare species of plants and animals. The hillsides are valuable in the landscape respect and spread out on acid sandstones. 17

18 SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ / SPORTS GROUNDS AND CHILDREN S PLAYGROUNDS 18 lavním sportovištěm je veřejně přístupný městský stadion Hnacházející se v centru města. Stadion se budoval většinou brigádnicky, se stavbou se začalo v roce už v roce 1947 a modernizace tohoto areálu dosud probíhá. Jsou zde nově vybudovaná sportoviště: víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, hokejbalové hřiště, atletická dráha s umělým povrhem a sektory, travnaté fotbalové hřiště, basketbalová hala s nově vybudovaným zázemím včetně ubytovny a tribuna. V blízkosti stadionu leží letní koupaliště. Začalo se budovat v roce 1958 a bylo otevřeno až v roce 1964, neboť se práce na něm poněkud protáhly. Během doby svého provozu prošlo koupaliště mnohými úpravami. I když počet bazénů vzhledem k poloze koupaliště v domovní zástavbě zůstal původní (brouzdaliště, bazén pro neplavce se skluzavkou, bazén pro plavce se skokanskými můstky), renovoval se povrch bazénů, dostaly nové nátěry, postavila se nová skluzavka a vyměnily skokanské můstky. Rekonstrukcí prošly také šatny, úpravna vody pro koupaliště a zeleň. Nedaleko vlakového nádraží se nachází areál TJ Sokol obsahující tenisové kurty a volejbalová hřiště.v Boršově je umístěný sportovní areál pro baseball a tenisové kurty, jehož součástí je i univerzální hřiště. Prostor pro moderní sporty zastupuje v našem městě skatepark ležící za budovou kulturního domu. Mimo hlavní sportoviště se v obytných částech nacházejí další veřejně přístupná sportovní a dětská hřiště. Mezi Kyjovem a Miloticemi je umístěno letiště, které slouží ke sportovnímu a rekreačnímu létání. V rámci cykloturistiky mohou zájemci prostřednictvím Kyjovské vinařské stezky, která je součástí Moravských vinařských stezek, poznat nejen vinařskou oblast, ale také nádhernou okolní přírodu a památky.

19 he town stadium, which is open for the public, is the main Tsports facilities in the town. It is situated in the town centre and its construction was mostly supported by voluntary work. The construction began in 1947 and the renovation of the facilities is still running. Here are the recently built sports areas: the multi-purpose playground with artificial turf, the hockey-ball playground, the athletics track with artificial turf and sectors, the turf football-playground, the basketball hall with newly constructed hinterland including a guesthouse and a tribune. Near the stadium, the outside swimming pool is located. Its construction began in 1958 but it was opened only in 1964 because its construction dragged on. In the course of its operation, the swimming pool underwent many modifications. Even if the number of pools remained original (a paddling pool, a pool for nonswimmers with a water chute, a pool for swimmers with diving platforms), the pool surfaces were renewed with new paint-coats, the new water chute was built and the diving platforms were replaced. The changing rooms, the water treatment plant and the greenery underwent the reconstruction as well. Not far from the railway station, the Sport Club Sokol s sports centre with tennis courts and volleyball courts is located. A baseball playground and tennis courts, whose part is a multi-purpose playground, are situated in Boršov. The skate-park located behind the town hall represents modern sports in our town. In addition to the main sports facilities, other sport and childrenʼs playgrounds lie within the residential areas. The airfield located between the town of Kyjov and the village of Milotice serves for sports and hobby flying. Along the Kyjovská Wine Path, which is a part of the Moravian Wine Trails, one can see not only the wine-growing region but also the surrounding beautiful nature and sights. 19

20 P I E T N Í M Í S T A A P O H Ř E B I Š T Ě / S A C R E D P L A C E S A N D B U R I A L S I T E S 20 yjovský hřbitov s parkovou úpravou se nachází při cestě Kdo Kostelce. Začalo se na něm pohřbívat od 1. ledna 1950 a sem byly také převezeny pozůstatky ze zrušeného hřbitova u kaple sv. Josefa (zrušen v roce 1949). Z původního hřbitova se u kaple zachovalo pouze několik hrobů s pomníky význačných kyjovských rodin. Dále se pak dochovaly hřbitovy v místních částech Boršov a Bohuslavice, hřbitov v Nětčicích se změnil v park se sochou Borka Bayera. Své hřbitovy měla také židovská obec, která v roce 1919 splynula s obcí kyjovskou. Ani jeden ze hřbitovů se bohužel nedochoval. Ten mladší musel ustoupit výstavbě nemocnice, ten starší stavbě nadjezdu a sídliště na Lidické ulici. Nedochovaly se ani domy židovského města. Na památku židovské obce byl za kulturním domem odhalen pomníček ve tvaru Davidovy hvězdy. Na území města se nacházejí také drobné sakrální stavby. Jednak jsou to boží muka v Čelakovského ulici a několik křížů, které obvykle stávaly na hranicích tehdy samostatných obcí (Boršov, Nětčice).

21 T he town cemetery with park plantation is located at the road to Kostelec. Burying started here on 1 January The mortal remains from the liquidated cemetery round the chapel of the Joseph were moved here (liquidated in 1949). From the original cemetery at the chapel, only some graves with tombstones of important local families have survived. Furthermore, the cemeteries in the town districts Boršov and Bohuslavice have been kept. The cemetery in Nětčice has been converted into a park with the statue by Borek Bayer. The Jewish Community, which was united with the Kyjov Community in 1919, had its own cemeteries, too. Unfortunately, none of those cemeteries has survived. The younger one had to make place for the hospital, while the elder one made place for the overhead crossing and the housing development in Lidická Street. Nor the houses of the Jewish Town have survived. Behind the Community Centre, a memorial shaped as the Star of David was unveiled to commemorate the Jewish Community. Small sacral buildings are situated within the town area the wayside cross in Čelakovský Street and some crosses, which used to stand at the boundary of the then independent villages (Boršov, Nětčice). 21

22 V L A S T I V Ě D N É M U Z E U M / L O C A L H I S T O R Y M U S E U M 22 achází se v nejstarší zachovalé budově ve městě, kterou Nnechává asi v r postavit tehdejší majitel Kyjova Jan Kuna z Kunštátu. Zámeček sloužil jako sídlo pánů Kyjova, po r. 1548, kdy se Kyjov stal městem královským, připadl městu a během staletí sloužil k různým účelům: jako fara, škola, kasárny, nemocnice, byly zde obecní byty. V roce 1911 nechala kyjovská obec budovu kompletně zrekonstruovat. Z tohoto roku pocházejí i sgrafita, jejichž autorem je akademický malíř Jano Koehler. Letopočty na fasádě připomínají nejdůležitější data z dějin Kyjova a Koehler zde zachytil i vlastní podobu. V roce 1928 se do přízemí přestěhovaly muzejní sbírky, od 50. let 20. století využilo muzeum budovu celou a sídlí zde doposud. Jeho návštěvníci si mohou prohlédnout stálé expozice - etnografickou, archeologickou a nově instalovanou a přitažlivou přírodovědnou. Ta představuje přírodovědné sbírky formou velkoplošného dioramatu, které zahrnuje nejvýznamnější biocenózy našeho regionu: lesostep s ukázkou staré vinice, karpatskou bučinu a dubohabřinu a aluviální louku s rybníkem. Návštěvník vidí živočichy v jejich přirozeném prostředí, nikoliv izolovaně ve vitrínách. Zámeček se nachází v historicky nejstarší části města, dnešní Palackého ulici. Ta se také může pyšnit nejstaršími lipami ve městě. Alej lemující ulici byla vysazena v roce 1913 na počest vítězství Jihoslovanů nad Turky v balkánské válce. Nad muzeem se v příjemném prostředí tyčí kaple sv. Josefa. V r nechal premonstrátský hradiský opat Michal vystavět na návrší nad dnešní budovou zámečku románský kostel. Ten se zřejmě různými přestavbami během staletí přeměnil na farní kostel sv. Martina, jehož pravděpodobná podoba je vyobrazena na vedutě Kyjova z r R vyhořel, byl přestavěn a jako farní kostel sloužil do roku 1784, kdy byl odsvěcen a přeměněn na vojenské skladiště. R opět vyhořel a na jeho troskách byla v letech vystavěna hřbitovní kaple sv. Josefa, Pěstouna Páně. Ze starého kostela se dochovala pouze věž se zvonicí. Na místě bývalého hřbitova se nyní nachází park. Dne 10. května 2000 v něm byla zasazena pamětní lípa, která má našim potomkům připomínat nástup letopočtu začínajícího dvojkou.

23 n is placed in the oldest safeguarded building in the town, Ibuilt by the then owner of Kyjov, Jan Kuna from Kunštát, about The chateau was serving as the seat of the Lords of Kyjov; after 1548, when Kyjov became a royal town, it fell to the town and for centuries, it was serving as vicarage, school, barracks, hospital; council flats were here, too. In 1911, the municipality let the building renew completely. From this year come the graffiti by academic painter Jano Koehler. The years on the facade commemorate the most important dates in the history of Kyjov. Kohler captured also his appearance here. In 1928, the museum collections were moved to the ground floor. Since the 1950s, the museum has utilized the whole building. The visitors can see the permanent exhibitions the ethnographical, the archaeological and the recently installed and attractive natural scientific ones. The last mentioned exhibition presents the natural-scientific collections in the form of the large-screen diorama including the most important biocoenoses of our region: the forest steppe with an example of an old vineyard, the Carpathian beech and oak-hornbeam forests and the alluvial meadow with a pond. The visitor can observe the animals within their natural environment not isolated in the showcases. The chateau is situated in the historically oldest part of the town, in Palacký Street. The street can pride itself on the oldest lime trees in the town. The alley along the street was planted in 1913 to celebrate the victory of South Slavs over Turks in the Balkan War. Above the museum, the chapel of St. Joseph stands in the nice environment. In 1180, Michal, the Premonstratensian abbot from Hradisko, let build a Romanesque church on the hillock above the todayʼs building of the manor house. Through various reconstructions in the course of centuries, it was converted into the St Martinʼs parish church whose probable appearance is depicted in the veduta of Kyjov from The church burnt down in 1638; after having been rebuilt, it served as the parish church until 1784 when it was deconsecrated and changed into the military warehouse. In 1807, it burnt down again and on its ruins, the cemetery chapel of St. Joseph, Foster-father of the Lord, was built. Only the tower with the bell-tower has survived the old church. In the place of the former cemetery, a park is situated now. On 10 May 2000, the lime tree was planted here to remind our descendants of the commencement of the new millennium beginning with two. 23

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více