OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT

3

4 OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors Profil skupiny PROMET INVEST Základní údaje o mateřské společnosti Organizační struktura skupiny Obchodní politika skupiny Finanční politika skupiny Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Konsolidovaná zpráva auditora Zkrácené výkazy za společnost PROMET INVEST, a.s. Zpráva auditora za společnost PROMET INVEST, a.s. PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Základní finanční ukazatele Certifikát a ocenění Výrok auditora PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Certifikáty Výrok auditora PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Výrok auditora Konsolidovaná příloha k účetní závěrce Profile of group PROMET INVEST Basic Data of mother Company Company`s organisational Structure Company`s business Policy Company`s financial Policy Sponzorship and humanitarian Activities Consolidated balance Sheet Consolidated profit and loss Account Consolidated cash flow Review Consolidated audit Report Short Statements of company PROMET INVEST, a.s. PROMET INVEST, a.s. - Audit Report PROCENTO, spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates and Appreciation Audit Report PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates Audit report PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Audit Report Consolidated aggregate Definition 1

5 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení akcionáři, dámy a pánové, obchodním rokem jsme vstoupili v hutní branži do velmi složitého období. Těžkosti vývoje trhu byly ovlivňovány celkovou evropskou recesí spojenou s finančními problémy velkých a středních firem. K tomu přicházející celosvětové politické tlaky, zejména z oblasti Dálného východu a Iráku přispívaly na nestabilitu materiálových toků a finančních Ing. René Matera měn. V podnikatelském prostřední Střední Evropy tyto skutečnosti ovlivňovaly chování našich dodavatelů i zákazníků, zejména z nadnárodních skupin, což nás vedlo k navýšení flexibility našich činností. Tímto rokem jsme zahájili novou mezinárodní strategii přizpůsobující se změnám rozdílných finančních a právních předpisů v jednotlivých státech. Vytvořením holdingu PROMET INVEST, a.s. byly vytvořeny předpoklady pro redukci vnitřních režijních nákladů, tak i pro koncentraci strategického řízení vedoucího k posílení našich pozic na trhu a maximální spokojenosti partnerů. I v roce skupina PROMET INVEST, a.s. nadále působí jako sdružení významných obchodních společností zajišťující kompletaci dodávek základních surovin pro hutě, ocelárny a slévárny v oblasti Střední Evropy, zejména se soustředěním na území České a Slovenské republiky. Optimalizace zásob surovin v síti skladů, pravidelně doplňovaných a vytvářených na výše uvedeném teritoriu, zajišťuje spolehlivost a rovnoměrnost pro naše stálé zákazníky jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Rovněž orientací na dlouhodobé rámcové kontrakty dosahujeme flexibility a konkurenceschopnosti směřující k navýšení image skupiny, která byla již vícekrát ohodnocena našimi zákazníky. Pro období roku předpokládáme další růst efektu našich obchodních zájmů, obnovení a rozšíření certifikací pro jednotlivé společnosti a zejména posílení aktivit v oblasti Corporate Governance podporující důvěryhodnost a zlepšení transparentnosti. Současně i v tomto období patří náš dík našim partnerům, finančním institucím, orgánům společnosti a zejména týmové práci kolektivu zaměstnanců. Za dosažené úspěchy, nasazení a věrnost všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci se skupinou PROMET INVEST, a.s. Dear shareholders, ladies and gentlemen, In the financial year we entered very difficult times for the metallurgical industry. The market development difficulties have been affected with total European recession together with financial problems of some large and medium companies. Also worldwide political tensions, especially in the territory of Far East and Iraq conduce to instability of mate rial flows and financial currencies. Within the business environment of the Central Europe these facts affected behavior of our suppliers as well as customers, especially the ones from transnational groups, which pushed us to increase flexibility of our operations. We started a new international strategy in that year, which adapts to changes in different financial and legal regulations in various countries. Formation of the PROMET INVEST, a.s. holding created conditions for reduction of internal overhead costs as well as for concentration of strategic management resulting in reinforcement of our market positions and maximum satisfaction of our customers. In the PROMET INVEST, a.s. group continued to act as a coalition of important business companies providing completion of supplies of essential raw materials for metallurgical works, steel works and foundry plants within the Central Europe region, concentrating especially on the Czech and Slovak Republics. Optimization of quantity of raw materials on stock within the network of storage facilities, regularly replenished and created within the above-mentioned territory, ensures reliability and uniformity for our regular customers in terms of quantity as well as quality. Also, orientation towards long-term frame contracts helps us to reach high flexibility and competitiveness leading to increase of the group's image, which has been appreciated by our customers many times before. For the year we expect further grow of the effect of our business interests, renewal and extension of certifications for all companies and especially reinforcement of activities in the field of the Corporate Governance, supporting credibility and transparency improvement. Also, our big thanks go to all our customers, financial institutions and company bodies and especially to our employees for their teamwork. We would like to say thank you to all of you for achieved success, effort and loyalty and we are looking forward to your further co-operation with the PROMET INVEST, a.s. group. Ing. René Matera Chairman of the Board of Directors Ing. René Matera předseda představenstva

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Radim Cvikl Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo společnosti PROMET INVEST, a.s. Ostrava si Vám dovoluje s potěšením předložit první konsolidovanou výroční zprávu pro účetní rok. Majetkovou konsolidaci společnosti PROCENTO, spol. s r.o., PROCENTO-MEALURGIE spol s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o. do skupiny PROMET INVEST, a.s. je plněním strategických záměrů vedení v návaznosti na vytvoření podnikatelské struktury s mezinárodní působností. Počátečním finančním konsolidovaným rokem se podařilo vytvořit skupinu o celkové bilanční sumě ve výši tis. CZK. Vlastní kapitál skupiny dle přijatého konsolidačního pravidla činí 14. tis. CZK. Veškeré obchodní aktivity jsou rovněž podporovány dostatečným krytím cizími zdroji dosahující celkovou výši tis. CZK. Důsledným plněním obchodního plánu bylo zajištěno celkového konsolidovaného objemu tržeb tis. CZK, z toho hodnota výnosu z exportního plnění činila tis. CZK. V návaznosti na výše uvedené vytvořila skupina svou obchodní činností přidanou hodnotu tis. CZK. Po započtení osobních nákladů, provozního a finančního výsledku celkový zisk před zdaněním byl zredukován na výši.45 tis. CZK. Vzhledem k dosaženým výsledkům představenstvo specifikuje tento obchodní rok za uspokojivý, zvláště se zohledněním všech vedlejších negativních faktorů spojených s průmyslovou a politickou situací, jakož i počátečními problémy s vytvořením strategických skupinových předpisů vedoucích k maximálnímu využití synergických efektů. Veškeré podrobnější informace k jednotlivým oblastem hospodaření a k majetku společnosti lze získat z účetních výkazů uvedených v další části této výroční zprávy. Představenstvo dne 7.6. předložilo valné hromadě výsledky hospodaření, bilanci a přehled cash flow, které byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Rozhodnutím akcionářů nebylo přistoupeno na rozdělení zisku a celý čistý hospodářský výsledek v hodnotě 15.5 tis. CZK byl přesunut na účet hospodářských výsledků minulých let. Závěrem vyslovujeme poděkování kolektivu zaměstnanců všech našich organizací a těšíme se na další spolupráci v následujícím období. Za představenstvo: Ing. René Matera předseda Ing. Radim Cvikl místopředseda Dear shareholders, ladies and gentlemen, The Board of Directors of PROMET INVEST, a.s. Ostrava has the honor to submit you with pleasure the first consolidated annual report for the financial year of. Property consolidation of the companies PROCETO, spol. s r.o., PROCENTO-METALURGIE spol s r.o. and PROMET SLOVAKIA, s.r.o. into the PROMET INVEST, a.s. group represents fulfillment of the management's strategic plans in the context of creation of business structure with international activities. During the initial financial consolidated year of we successfully created a group with the total balance amount of CZK 58,111 thousand. The group shareholder's capital according to the accepted consolidation rule is CZK 14, thousand. All business activities are also supported by adequate coverage from external capital sources in the total amount of CZK 41,54 thousand. Due to proper fulfillment of our business plan, the total consolidated earnings in the amount of CZK 1,59,9 thousand have been produced, out of which the revenue from export was CZK 7,664 thousand. In connection with the above, through its business activities the group produced an added value of CZK 47,94 thousand. After the cost of staff, operational and financial results were added, the total profit before tax was reduced to CZK,45 thousand. With regard to the achieved results the Board of Directors considers this financial year as satisfactory, especially after taking into account all secondary negative factors related with the industrial and political situations, as well as with the initial problems with creation of the group's strategic regulations leading to the maximum use of the synergic effects. All detailed information about individual economy spheres and about the company property can be obtained from the financial statements shown further in this annual report. On 7.6. at the general meeting the Board of Directors submitted a statement of profit and losses, a balance and a cash flow summary, which were consulted and approved with no comments. The shareholders decided not to distribute the profit and the entire net profit in the amount of CZK 15.5 thousand was transferred to the profit and loss account of the past years. At the end we would like to say big thank you to all employees of our companies and we are looking forward to our further co-operation in the incoming year. For the Board of Directors: Ing. René Matera chairman Ing. Radim Cvikl vice-chairman

7 PROFIL SKUPINY PROFILE OF GROUP Rok se stal důležitým mezníkem, v němž se fakticky zkonsolidovala skupina PROMET INVEST a byl tak splněn jeden z vytýčených cílů v tomto roce. Společnost PROMET INVEST, a.s. je mateřskou společností firem PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. a byla založena koncem roku 1 se základním kapitálem..,- Kč. Je založena jako majetková společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je správa majetku nemovitostí a provádění režijních činností, zvláště v oblasti administrativní správy a služeb a činností finančně ekonomických, a to zejména činností spojených s vedením účetnictví, ekonomickým poradenstvím a prováděním logistiky pro své dceřinné společnosti. Společnost PROCENTO, spol. s r.o. je významnou obchodní společností zajišťující dodávky základních surovin pro slévárny a ocelárny v regionu střední a západní Evropy. Má / kapitálovou účast ve společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. Tato společnost je svým charakterem identickým pokračovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnějšího dodavatelského servisu, zejména pro odběratelské pozice na území Slovenska. PROCENTO- METALURGIE spol.s r.o. zajišťuje prodej odlitků na teritoriu celé Evropy spolu se souvisejícími službami (doprava, opracování, povrchová úprava) a zásobování Slévárny Vsetín s.r.o. strategickými vstupními surovinami. Na evropském trhu všechny společnosti úzce spolupracují s naší sesterskou společností PROMET MARKETING OHG, která pro tyto zajišťuje servisní služby a marketing spojený s průzkumem trhu. U této společnosti však nedochází ke kapitálovému propojení a tudíž se do konsolidovaného celku nezahrnuje. The year became an important milestone in which the PROMET INVEST Group really became consolidated and thus one of the targets set for this year was reached. The Company PROMET INVEST, a.s. is the parent company of the firms PROCENTO, spol. s r.o. and PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. and was established by the end of 1 with an authorised capital of,, CZK. It has been established as a property company whose primary subject of business is the real estate management and carrying out of overheads activities, especially in the area of administrative management and services, and financial economic activities, especially activities associated with book-keeping, economic consultancy, and carrying out of logistics for its daughter companies. The company PROCENTO spol. s r.o. is an important business company securing supplies of basic raw materials for foundries and steel works in the region of Central and West Europe. It has a / capital interest in the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. seated in the Slovak Republic. This company by means of its character identically continues in the philosophy of a complete and the most effective supplier service, especially for customer positions in the territory of Slovakia. PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. secures the sales of castings in the territory of all Europe, together with the associated services (transportation, working, surface finish) and the supplying of the foundry Slévárny Vsetín s.r.o. (Limited) with strategic input raw materials. In the Europe market, all companies have a close co-operation with our affiliated company PROMET MARKETING OHG which provides for them services and marketing associated with market research. However, there is no capital interconnection with this company a thus it is not included in the consolidated statements. 4

8 Základní údaje společnosti / Company`s basic data B, a.s. Obchodní jméno: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo společnosti: Provozovna: Identifikační číslo: Základní kapitál: Telefon: Fax: Trade name: Legal form: Date of registration: Company's headquarters: Establishment's address: Identification number: Basic capital: Phone numbers: Fax numbers: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 8.října 41/18, 7, Ostrava, Czech Republic ,- Kč , , Předmět činnosti / The Area of Activity velkoobchod ubytovací služby skladování zboží a manipulace s nákladem realitní činnost správa a údržba nemovitostí reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců wholesale accomodation storage of goods and freight logistics real estate activities management and upkeep of property advertising and marketing services in the administrative management sector and services of an organizational economic character for physical and legal individuals business, financial, organizational and economic consultancy Orgány společnosti / Company`s bodies STATUTÁRNÍ ORGÁN Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva DOZORČÍ RADA Předseda Člen Člen MANAGEMENT Vedoucí finančního oddělení Hlavní účetní STATUTARY BODY Chair of the Board of Directors Vice-Chair of the Board of Directors Member of the Board of Directors SUPERVISORY BOARD Chairman Member Member MANAGEMENT Head of Financial Department Head Accountant Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Ing. Jan Kolář Ing. Zbyněk Martinek Mgr. Martin Skyba Ing. Pavol Konečný Ing. Zbyněk Martinek Pavla Vodvářková 5

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY GROUP ORGANISATIONAL STRUCTURE Mateřská společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Mother Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic Dceřinná společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 88 Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert února 199 / February 18, 199 Stará Ves n. Ondřejnicí čp. 54, 79 okr. Frýdek-Místek,Czech Republic Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 1. Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert března 1999 / Marz 19, 1999 Václavská 11, 79 Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 5891 Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku ve Slovenské republice. Limited liability company, registered in the Trade Register in Slovakia. 1. července / July, J. Ťatliaka 6, 6 1 Dolný Kubín, Slovakia

10 OBCHODNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP BUSINESS POLICY Ing. Jan Kolář vedoucí obchodního oddělení Head of the Commercial Department / Akciová společnost PROMET INVEST The joint-stock company PROMET INVEST is je holdingovou společností obchodních firem a Holding company of the business firms PROCENTO, spol. s r.o., PROMET SLOVAKIA, s.r.o., které realizují dodávky základních surovin pro oce- Procento, spol. s r.o., Promet Slovakia, s.r.o. that supply primary raw materials for the steel works and foundries in Central Europe, and Procento-Metalurgie spol. s r.o. which lárny a slévárny ve střední Evropě, secures all input materials and subsequently the sales of a PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., která zabezpečuje veškeré vstupní materiály a následně prodej výrobků (odlitků) Slévárny Vsetín. Za první rok existence tohoto uskupení se podařilo zajistit dostatek materiálu pro naše společné zákazníky ve střední Evropě a dosáhnout celkového konsolidovaného obratu za prodej materiálů a služeb ve výši tis. Kč. Majoritní surovinou obchodních společností bylo surové železo, které se největší mírou podílelo na dosažených tržbách. Dle rozboru údajů Českého a Slovenského statistického úřadu a dalších získaných informací můžeme prohlásit, že jako skupina jsme největším distributorem surových želez na území České republiky (s 6 % podílem potřeby trhu) a Slovensku s podílem cca 6 % potřeby po odečtení přímých dodávek společnosti U.S.Steel na největšího slovenského spotřebitele akciovou společnost Železiarne Podbrezová. V oblasti feroslitin, očkovadel a plněných profilů se také jako skupina řadíme mezi přední dodavatele s vybudovanou strukturou skladů s neustálou zásobou materiálů pro okamžité dodání do procesu výroby konečným spotřebitelům.tato skutečnost nás dle zpracovaného (v souladu s požadavkem ISO norem) Hodnocení od zákazníků řadí mezi nejspolehlivější a nejflexibilnější dodavatele. Mezi další aktivity patří v neposlední řadě i prodej odlitků z šedé a tvárné litiny vyráběných Slévárnou Vsetín, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Společnosti jsou aktivními členy některých oborových sdružení jako např. Mezinárodního sekretariátu surového železa (IPIS), Svazu sléváren České republiky, České slévárenské společnosti, Svazu sléváren a kováren Slovenska a kooperují se Svazem sléváren Maďarska, Svazem sléváren Chorvatska a Slovinska, Svazem rakouských sléváren a Svazem německých sléváren. the products (castings) of the foundry Slévárny Vsetín. For the first year of the existence of this Group, we were successful in securing sufficient materials for our common customers in Central Europe and achieved total consolidated returns for the sales of materials and services amounting to 1,59,9 thousand CZK. The major raw material for the business companies was pig iron which took a decisive part in the returns achieved. According to the data from the Czech and Slovak Statistical Office and other information we gained, we can state that as a group we are the biggest distributor of pig iron in the territory of the Czech Republic (with a 6 % share of the market demand) and of Slovakia with a share of approx. 6 % of the market demand after deducting direct supplies from the company U.S. Steel to the largest Slovak consumer the joint-stock company Železiarne Podbrezová. As a group, we rank among the foremost suppliers in the field of ferroalloys, inoculants and filled sections, with an established structure of store houses with an uninterrupted stock of materials for an immediate delivery into the process of production to the end consumers. This fact, according to the "Appreciation by the customers" (prepared in accordance with the requirement of ISO Standards) ranks us among the most reliable and flexible suppliers. Last but not least, among other our activities there belongs also the sale of castings of grey and nodular cast iron produced by the foundry Slévárny Vsetín with which we have a close cooperation. The companies are active members of several industry associations, e.g. the International Pig Iron Secretariat (IPIS), the Foundry Association of the Czech Republic, the Czech Foundrymen Society, the Foundry and Forge Association of Slovakia and they cooperate with the Foundry Association of Hungary, the Foundry Association of Croatia and Slovenia, the Austrian Foundry Association and the German Foundry Association. Konsolidované výsledky prodeje za rok / Consolidated sales results for

11 * v objemu prodeje surových želez, feroslitin, kovů, očkovadel a koksů za období roku jsou odečteny vzájemné vazby (prodej ve skupině) * in sales of raw iron, ferrous alloys, metals, inoculants and cokes for the pe-riod of, the mutual relations (sales within the groups) are subtracted. 8 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejúspěšnějším rokem byl rok 1998, kdy se nám podařilo prodat více než 14. tun surového železa. Změnou složení vsázky (větší poměr šrotu na úkor surového železa) jsme zaznamenali v průběhu posledních čtyř let pokles potřeby surového železa na česko-slovenském trhu o cca 4 %. Můžeme tedy konstatovat, že se nám procentuálně daří držet vybudované postavení. Ve feroslitinách, kovech a očkovadlech se nám stále daří držet vzestupný trend. Objem prodeje koksů a koksochemických výrobků dosáhl v roce uspokojivých výsledků, jelikož jejich prodej je do velké míry ovlivněn nelineární potřebou velkých českých a slovenských hutí. Snížení objemu prodeje odlitků bylo zapříčiněno nejenom ztrátou jednoho z významných zákazníků, ale také eliminací ztrátových zakázek. Pro příští rok bude našim prvořadým cílem navýšit konsolidovaný obrat o 15 % a to především v oblasti prodeje feroslitin a koksochemických výrobků. Dále pro zkvalitnění našich služeb chceme investovat do rozvoje skladového hospodářství, zvýšení objemu skladových zásob a zakoupení třídící a balící linky na základě požadavků některých našich zákazníků. Ve výrobě odlitků se zaměříme ve větší míře na odlitky z tvárné litiny, které jsou z hlediska současného trendu na evropském trhu pro své specifické vlastnosti stále více žádané. Předpokládáme také navýšení podílu exportu do zemí Evropské Unie. Všechny tři společnosti čeká v roce certifikace resp. recertifikace systému jakosti ISO řady 9. Jejich obhajoba, popřípadě zavedení je dalším z cílů, kterému bude přikládána patřičná časová i finanční podpora. As apparent from the table above, the best year was the year of 1998, when we managed to sell more than 14, tonnes of raw iron. A change in the charge composition (bigger proportion of scrap to the exclusion of raw iron) has resulted in a fall of the raw iron demand by ca 4% on the Czech-Slovak market over the past four years. Thus it is possible to conclude that, expressed as a percentage, we are able to keep the position we have developed. Regarding ferrous alloys, metals and inoculants, we still follow the trend upwards. The sales of cokes and coking chemical products in were satisfactory as the sales thereof are to a great degree affected by the non-linear demands of large Czech and Slovak steelworks. The decrease of the castings sales was not only due to the loss of a leading customer but also to elimination of any lossmaking job orders. Cíle pro rok Objectives for For the next year, our primary target will be an increase of the consolidated turnover by 15%, mainly in the area of sales of ferrous alloys and chemical coking products. Furthermore, driven by the aim of increasing the quality of our services, we intend to invest in the warehousing management development, increase of the warehouse stock and in the purchase of a sorting and packing line as requested by some of our customers. In the production of castings, we shall focus to a greater degree on the cast iron castings that, owing to their specific properties, are getting more and more in demand in view of the current trends on the European market. We also foresee an increase of proportion of the exports to the European Union countries. In all three companies will go through the certification process for the ISO 9 quality system. One of the next goals is to defend or implement the ISO system. This goal will be given an appropriate time and financial support.

12 FINANČNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP FINANCIAL POLICY ing. Zbyněk Martínek vedoucí finančního oddělení Head of Financial Department / V uplynulém roce se skupině PROMET INVEST podařilo dosáhnout dobrého hospodářského výsledku, a to i přes rozsáhlé investice, které byly vynaloženy. Bylo dosaženo konsolidovaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši.45 tis.kč. Pro konsolidovaný celek PROMET INVEST je účetní období rok prvním účetním obdobím, z tohoto důvodu není možné porovnání s předcházejícím rokem. U společností ve skupině PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o., však můžeme říci, že byl mírně překonán i námi plánovaný hospodářský výsledek pro rok. Dosažený výsledek u mateřské společnosti byl ovlivněn rozsáhlou rekonstrukcí své nemovitosti v centru Ostravy a byl zatížen proúčtováním daně z převodu nemovitostí, odpisů a nákladových úroků. U PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. byl dosažený výsledek hospodaření, v porovnání s rokem loňským, zásadně ovlivněn vývojem na devizových trzích, kdy první polovina roku byla ve znamení silné koruny vůči EUR, což nepříznivě působilo na ceny exportů do zemí eurozóny. U výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku prezentují následující dosažené výsledky: In the past year of, PROMET INVEST, a.s. Group managed to achieve a good income from operations despite the extensive investments they spent. The consolidated income from operations before tax was CZK,45 thousand. For the consolidated entity of PROMET INVEST, the accounting period of is the first financial year and therefore, it is not possible to have a comparison with a previous year. Regarding the companies within PROCENTO, spol. s r.o. Group and PROMET SLOVAKIA s.r.o. however, it may be stated that the income from operations plan for was slightly surpassed. The income attained in the parent company was affected by an extensive refurbishment of their property in the centre of Ostrava and loaded with entering the property transfer tax, depreciation and cost interest in the books. Regarding PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. the income from operations was, compared to the year before, radically affected by the development on foreign currency markets. The first half of the year was marked by strong crown against EUR, which unfavourably influenced the prices of exports in the EU countries. Regarding the yields from current operations broken down by main subject of business of the consolidated entity, the results may be presented as follows: * Hodnoty PROMET SLOVAKIA, s.r.o. jsou přepočteny na Kč kurzem ČNB k 1.1. * Data for PROMET SLOVAKIA, s.r.o. are recalculated to CZK applying the Czech National Bank exchange rate as to 1-1- Rok byl ve znamení stabilního trhu. Z finančního pohledu se opět ukázala jako správná cesta orientace na vzájemné vazbové obchody s většími hutěmi, kdy dochází k eliminaci finančního rizika, na straně druhé k dosažení větší ziskovosti vůči vloženým prostředkům, ať již se jednalo o vzájemné obchody s U.S.STEEL Košice nebo ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, resp. Vysoké pece Ostrava. Skupina i v tomto roce příznivě zhodnocovala možnost čerpání úvěrové angažovanosti v rámci otevřeného rámcového limitu u Československé obchodní banky a její mateřské společnosti KBC BANK. Revolvingový provozní úvěr, čerpaný v Česku i na Slovensku, opětovně prokázal svůj význam, díky němuž byly uskutečňovány cenově výhodné nákupy surovin. U importních dodávek jsme tak mohli využít individuálně sjednaných podmínek, za kterých jsme využívali uplatněných slev od dodavatele. Celkovým zhodnocením těchto cizích zdrojů jsme došli jejich efektivnímu zhodnocení a dosažení zisku, a to i přes skutečnost, že v závěru roku česká koruna oslabila vůči švýcarskému franku a euru, tedy měnám, ve kterých jsou čerpány jednotlivé tranže. V rámci obnovy úvěrové angažovanosti, byla tato dosaženými výsledky skupiny, bankou schválena a navýšena o čerpání dlouhodobého investičního úvěru za účelem pořízení nemovitosti, která po rekonstrukci slouží od měsíce června jako kancelářské a obchodně správní zázemí holdingu, současně s pronájmem kancelářských ploch pro externí firmy. Svůj neopomenutelný efekt přináší i provozní úvěr The year of was under the mark of the stable market. In financial view, the orientation to mutual binding trade with larger steelworks proved to be the right way again because the financial risk is eliminated on one side and, on the other side, the returns on investments are bigger, which was the case of mutual trading with U.S.STEEL Košice or ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, or Vysoké pece Ostrava. Also in this year, the group was successful at gaining the value of the opportunity to use the credit within an open line from Československá obchodní banka and its parent company, KBC BANK. A revolving operating credit used in the Czech Republic and Slovakia proved to be beneficial again, as it enabled advantageous purchases of raw materials. At imported supplies, we could make use of terms agreed individually, under which we enjoyed discounts granted by the supplier. On the whole, making the best value of these external resources, we effectively increased the value of them and gained the profits although the Czech crown got weaker compared to Swiss franc and Euro, the currencies, which separate tranches are drawn in. Within the credit involvement revitalisation, owing to the incomes attained by the group, the bank approved it and increased it by enabling use of a long-term capital credit to be used for buying a property, which, after refurbishment, has been used as the holding headquarters since June. At the same time, office spaces in the building are rented out to external businesses. Additionally, an unavoidable effect is produced by an Graf: USD / CZK za rok 9

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

.s. a INVEST PROMET KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2004

.s. a INVEST PROMET KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2004 a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 4 a.s. PROMET INVEST KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 4 OBSAH CONTENTS 1 4 5 6 7 7 8 1 1 1 14 15 16 4 7 8 8 9 41

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více