OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT

3

4 OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors Profil skupiny PROMET INVEST Základní údaje o mateřské společnosti Organizační struktura skupiny Obchodní politika skupiny Finanční politika skupiny Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Konsolidovaná zpráva auditora Zkrácené výkazy za společnost PROMET INVEST, a.s. Zpráva auditora za společnost PROMET INVEST, a.s. PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Základní finanční ukazatele Certifikát a ocenění Výrok auditora PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Certifikáty Výrok auditora PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Výrok auditora Konsolidovaná příloha k účetní závěrce Profile of group PROMET INVEST Basic Data of mother Company Company`s organisational Structure Company`s business Policy Company`s financial Policy Sponzorship and humanitarian Activities Consolidated balance Sheet Consolidated profit and loss Account Consolidated cash flow Review Consolidated audit Report Short Statements of company PROMET INVEST, a.s. PROMET INVEST, a.s. - Audit Report PROCENTO, spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates and Appreciation Audit Report PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates Audit report PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Audit Report Consolidated aggregate Definition 1

5 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení akcionáři, dámy a pánové, obchodním rokem jsme vstoupili v hutní branži do velmi složitého období. Těžkosti vývoje trhu byly ovlivňovány celkovou evropskou recesí spojenou s finančními problémy velkých a středních firem. K tomu přicházející celosvětové politické tlaky, zejména z oblasti Dálného východu a Iráku přispívaly na nestabilitu materiálových toků a finančních Ing. René Matera měn. V podnikatelském prostřední Střední Evropy tyto skutečnosti ovlivňovaly chování našich dodavatelů i zákazníků, zejména z nadnárodních skupin, což nás vedlo k navýšení flexibility našich činností. Tímto rokem jsme zahájili novou mezinárodní strategii přizpůsobující se změnám rozdílných finančních a právních předpisů v jednotlivých státech. Vytvořením holdingu PROMET INVEST, a.s. byly vytvořeny předpoklady pro redukci vnitřních režijních nákladů, tak i pro koncentraci strategického řízení vedoucího k posílení našich pozic na trhu a maximální spokojenosti partnerů. I v roce skupina PROMET INVEST, a.s. nadále působí jako sdružení významných obchodních společností zajišťující kompletaci dodávek základních surovin pro hutě, ocelárny a slévárny v oblasti Střední Evropy, zejména se soustředěním na území České a Slovenské republiky. Optimalizace zásob surovin v síti skladů, pravidelně doplňovaných a vytvářených na výše uvedeném teritoriu, zajišťuje spolehlivost a rovnoměrnost pro naše stálé zákazníky jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Rovněž orientací na dlouhodobé rámcové kontrakty dosahujeme flexibility a konkurenceschopnosti směřující k navýšení image skupiny, která byla již vícekrát ohodnocena našimi zákazníky. Pro období roku předpokládáme další růst efektu našich obchodních zájmů, obnovení a rozšíření certifikací pro jednotlivé společnosti a zejména posílení aktivit v oblasti Corporate Governance podporující důvěryhodnost a zlepšení transparentnosti. Současně i v tomto období patří náš dík našim partnerům, finančním institucím, orgánům společnosti a zejména týmové práci kolektivu zaměstnanců. Za dosažené úspěchy, nasazení a věrnost všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci se skupinou PROMET INVEST, a.s. Dear shareholders, ladies and gentlemen, In the financial year we entered very difficult times for the metallurgical industry. The market development difficulties have been affected with total European recession together with financial problems of some large and medium companies. Also worldwide political tensions, especially in the territory of Far East and Iraq conduce to instability of mate rial flows and financial currencies. Within the business environment of the Central Europe these facts affected behavior of our suppliers as well as customers, especially the ones from transnational groups, which pushed us to increase flexibility of our operations. We started a new international strategy in that year, which adapts to changes in different financial and legal regulations in various countries. Formation of the PROMET INVEST, a.s. holding created conditions for reduction of internal overhead costs as well as for concentration of strategic management resulting in reinforcement of our market positions and maximum satisfaction of our customers. In the PROMET INVEST, a.s. group continued to act as a coalition of important business companies providing completion of supplies of essential raw materials for metallurgical works, steel works and foundry plants within the Central Europe region, concentrating especially on the Czech and Slovak Republics. Optimization of quantity of raw materials on stock within the network of storage facilities, regularly replenished and created within the above-mentioned territory, ensures reliability and uniformity for our regular customers in terms of quantity as well as quality. Also, orientation towards long-term frame contracts helps us to reach high flexibility and competitiveness leading to increase of the group's image, which has been appreciated by our customers many times before. For the year we expect further grow of the effect of our business interests, renewal and extension of certifications for all companies and especially reinforcement of activities in the field of the Corporate Governance, supporting credibility and transparency improvement. Also, our big thanks go to all our customers, financial institutions and company bodies and especially to our employees for their teamwork. We would like to say thank you to all of you for achieved success, effort and loyalty and we are looking forward to your further co-operation with the PROMET INVEST, a.s. group. Ing. René Matera Chairman of the Board of Directors Ing. René Matera předseda představenstva

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Radim Cvikl Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo společnosti PROMET INVEST, a.s. Ostrava si Vám dovoluje s potěšením předložit první konsolidovanou výroční zprávu pro účetní rok. Majetkovou konsolidaci společnosti PROCENTO, spol. s r.o., PROCENTO-MEALURGIE spol s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o. do skupiny PROMET INVEST, a.s. je plněním strategických záměrů vedení v návaznosti na vytvoření podnikatelské struktury s mezinárodní působností. Počátečním finančním konsolidovaným rokem se podařilo vytvořit skupinu o celkové bilanční sumě ve výši tis. CZK. Vlastní kapitál skupiny dle přijatého konsolidačního pravidla činí 14. tis. CZK. Veškeré obchodní aktivity jsou rovněž podporovány dostatečným krytím cizími zdroji dosahující celkovou výši tis. CZK. Důsledným plněním obchodního plánu bylo zajištěno celkového konsolidovaného objemu tržeb tis. CZK, z toho hodnota výnosu z exportního plnění činila tis. CZK. V návaznosti na výše uvedené vytvořila skupina svou obchodní činností přidanou hodnotu tis. CZK. Po započtení osobních nákladů, provozního a finančního výsledku celkový zisk před zdaněním byl zredukován na výši.45 tis. CZK. Vzhledem k dosaženým výsledkům představenstvo specifikuje tento obchodní rok za uspokojivý, zvláště se zohledněním všech vedlejších negativních faktorů spojených s průmyslovou a politickou situací, jakož i počátečními problémy s vytvořením strategických skupinových předpisů vedoucích k maximálnímu využití synergických efektů. Veškeré podrobnější informace k jednotlivým oblastem hospodaření a k majetku společnosti lze získat z účetních výkazů uvedených v další části této výroční zprávy. Představenstvo dne 7.6. předložilo valné hromadě výsledky hospodaření, bilanci a přehled cash flow, které byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Rozhodnutím akcionářů nebylo přistoupeno na rozdělení zisku a celý čistý hospodářský výsledek v hodnotě 15.5 tis. CZK byl přesunut na účet hospodářských výsledků minulých let. Závěrem vyslovujeme poděkování kolektivu zaměstnanců všech našich organizací a těšíme se na další spolupráci v následujícím období. Za představenstvo: Ing. René Matera předseda Ing. Radim Cvikl místopředseda Dear shareholders, ladies and gentlemen, The Board of Directors of PROMET INVEST, a.s. Ostrava has the honor to submit you with pleasure the first consolidated annual report for the financial year of. Property consolidation of the companies PROCETO, spol. s r.o., PROCENTO-METALURGIE spol s r.o. and PROMET SLOVAKIA, s.r.o. into the PROMET INVEST, a.s. group represents fulfillment of the management's strategic plans in the context of creation of business structure with international activities. During the initial financial consolidated year of we successfully created a group with the total balance amount of CZK 58,111 thousand. The group shareholder's capital according to the accepted consolidation rule is CZK 14, thousand. All business activities are also supported by adequate coverage from external capital sources in the total amount of CZK 41,54 thousand. Due to proper fulfillment of our business plan, the total consolidated earnings in the amount of CZK 1,59,9 thousand have been produced, out of which the revenue from export was CZK 7,664 thousand. In connection with the above, through its business activities the group produced an added value of CZK 47,94 thousand. After the cost of staff, operational and financial results were added, the total profit before tax was reduced to CZK,45 thousand. With regard to the achieved results the Board of Directors considers this financial year as satisfactory, especially after taking into account all secondary negative factors related with the industrial and political situations, as well as with the initial problems with creation of the group's strategic regulations leading to the maximum use of the synergic effects. All detailed information about individual economy spheres and about the company property can be obtained from the financial statements shown further in this annual report. On 7.6. at the general meeting the Board of Directors submitted a statement of profit and losses, a balance and a cash flow summary, which were consulted and approved with no comments. The shareholders decided not to distribute the profit and the entire net profit in the amount of CZK 15.5 thousand was transferred to the profit and loss account of the past years. At the end we would like to say big thank you to all employees of our companies and we are looking forward to our further co-operation in the incoming year. For the Board of Directors: Ing. René Matera chairman Ing. Radim Cvikl vice-chairman

7 PROFIL SKUPINY PROFILE OF GROUP Rok se stal důležitým mezníkem, v němž se fakticky zkonsolidovala skupina PROMET INVEST a byl tak splněn jeden z vytýčených cílů v tomto roce. Společnost PROMET INVEST, a.s. je mateřskou společností firem PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. a byla založena koncem roku 1 se základním kapitálem..,- Kč. Je založena jako majetková společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je správa majetku nemovitostí a provádění režijních činností, zvláště v oblasti administrativní správy a služeb a činností finančně ekonomických, a to zejména činností spojených s vedením účetnictví, ekonomickým poradenstvím a prováděním logistiky pro své dceřinné společnosti. Společnost PROCENTO, spol. s r.o. je významnou obchodní společností zajišťující dodávky základních surovin pro slévárny a ocelárny v regionu střední a západní Evropy. Má / kapitálovou účast ve společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. Tato společnost je svým charakterem identickým pokračovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnějšího dodavatelského servisu, zejména pro odběratelské pozice na území Slovenska. PROCENTO- METALURGIE spol.s r.o. zajišťuje prodej odlitků na teritoriu celé Evropy spolu se souvisejícími službami (doprava, opracování, povrchová úprava) a zásobování Slévárny Vsetín s.r.o. strategickými vstupními surovinami. Na evropském trhu všechny společnosti úzce spolupracují s naší sesterskou společností PROMET MARKETING OHG, která pro tyto zajišťuje servisní služby a marketing spojený s průzkumem trhu. U této společnosti však nedochází ke kapitálovému propojení a tudíž se do konsolidovaného celku nezahrnuje. The year became an important milestone in which the PROMET INVEST Group really became consolidated and thus one of the targets set for this year was reached. The Company PROMET INVEST, a.s. is the parent company of the firms PROCENTO, spol. s r.o. and PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. and was established by the end of 1 with an authorised capital of,, CZK. It has been established as a property company whose primary subject of business is the real estate management and carrying out of overheads activities, especially in the area of administrative management and services, and financial economic activities, especially activities associated with book-keeping, economic consultancy, and carrying out of logistics for its daughter companies. The company PROCENTO spol. s r.o. is an important business company securing supplies of basic raw materials for foundries and steel works in the region of Central and West Europe. It has a / capital interest in the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. seated in the Slovak Republic. This company by means of its character identically continues in the philosophy of a complete and the most effective supplier service, especially for customer positions in the territory of Slovakia. PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. secures the sales of castings in the territory of all Europe, together with the associated services (transportation, working, surface finish) and the supplying of the foundry Slévárny Vsetín s.r.o. (Limited) with strategic input raw materials. In the Europe market, all companies have a close co-operation with our affiliated company PROMET MARKETING OHG which provides for them services and marketing associated with market research. However, there is no capital interconnection with this company a thus it is not included in the consolidated statements. 4

8 Základní údaje společnosti / Company`s basic data B, a.s. Obchodní jméno: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo společnosti: Provozovna: Identifikační číslo: Základní kapitál: Telefon: Fax: Trade name: Legal form: Date of registration: Company's headquarters: Establishment's address: Identification number: Basic capital: Phone numbers: Fax numbers: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 8.října 41/18, 7, Ostrava, Czech Republic ,- Kč , , Předmět činnosti / The Area of Activity velkoobchod ubytovací služby skladování zboží a manipulace s nákladem realitní činnost správa a údržba nemovitostí reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců wholesale accomodation storage of goods and freight logistics real estate activities management and upkeep of property advertising and marketing services in the administrative management sector and services of an organizational economic character for physical and legal individuals business, financial, organizational and economic consultancy Orgány společnosti / Company`s bodies STATUTÁRNÍ ORGÁN Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva DOZORČÍ RADA Předseda Člen Člen MANAGEMENT Vedoucí finančního oddělení Hlavní účetní STATUTARY BODY Chair of the Board of Directors Vice-Chair of the Board of Directors Member of the Board of Directors SUPERVISORY BOARD Chairman Member Member MANAGEMENT Head of Financial Department Head Accountant Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Ing. Jan Kolář Ing. Zbyněk Martinek Mgr. Martin Skyba Ing. Pavol Konečný Ing. Zbyněk Martinek Pavla Vodvářková 5

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY GROUP ORGANISATIONAL STRUCTURE Mateřská společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Mother Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic Dceřinná společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 88 Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert února 199 / February 18, 199 Stará Ves n. Ondřejnicí čp. 54, 79 okr. Frýdek-Místek,Czech Republic Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 1. Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert března 1999 / Marz 19, 1999 Václavská 11, 79 Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 5891 Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku ve Slovenské republice. Limited liability company, registered in the Trade Register in Slovakia. 1. července / July, J. Ťatliaka 6, 6 1 Dolný Kubín, Slovakia

10 OBCHODNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP BUSINESS POLICY Ing. Jan Kolář vedoucí obchodního oddělení Head of the Commercial Department / Akciová společnost PROMET INVEST The joint-stock company PROMET INVEST is je holdingovou společností obchodních firem a Holding company of the business firms PROCENTO, spol. s r.o., PROMET SLOVAKIA, s.r.o., které realizují dodávky základních surovin pro oce- Procento, spol. s r.o., Promet Slovakia, s.r.o. that supply primary raw materials for the steel works and foundries in Central Europe, and Procento-Metalurgie spol. s r.o. which lárny a slévárny ve střední Evropě, secures all input materials and subsequently the sales of a PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., která zabezpečuje veškeré vstupní materiály a následně prodej výrobků (odlitků) Slévárny Vsetín. Za první rok existence tohoto uskupení se podařilo zajistit dostatek materiálu pro naše společné zákazníky ve střední Evropě a dosáhnout celkového konsolidovaného obratu za prodej materiálů a služeb ve výši tis. Kč. Majoritní surovinou obchodních společností bylo surové železo, které se největší mírou podílelo na dosažených tržbách. Dle rozboru údajů Českého a Slovenského statistického úřadu a dalších získaných informací můžeme prohlásit, že jako skupina jsme největším distributorem surových želez na území České republiky (s 6 % podílem potřeby trhu) a Slovensku s podílem cca 6 % potřeby po odečtení přímých dodávek společnosti U.S.Steel na největšího slovenského spotřebitele akciovou společnost Železiarne Podbrezová. V oblasti feroslitin, očkovadel a plněných profilů se také jako skupina řadíme mezi přední dodavatele s vybudovanou strukturou skladů s neustálou zásobou materiálů pro okamžité dodání do procesu výroby konečným spotřebitelům.tato skutečnost nás dle zpracovaného (v souladu s požadavkem ISO norem) Hodnocení od zákazníků řadí mezi nejspolehlivější a nejflexibilnější dodavatele. Mezi další aktivity patří v neposlední řadě i prodej odlitků z šedé a tvárné litiny vyráběných Slévárnou Vsetín, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Společnosti jsou aktivními členy některých oborových sdružení jako např. Mezinárodního sekretariátu surového železa (IPIS), Svazu sléváren České republiky, České slévárenské společnosti, Svazu sléváren a kováren Slovenska a kooperují se Svazem sléváren Maďarska, Svazem sléváren Chorvatska a Slovinska, Svazem rakouských sléváren a Svazem německých sléváren. the products (castings) of the foundry Slévárny Vsetín. For the first year of the existence of this Group, we were successful in securing sufficient materials for our common customers in Central Europe and achieved total consolidated returns for the sales of materials and services amounting to 1,59,9 thousand CZK. The major raw material for the business companies was pig iron which took a decisive part in the returns achieved. According to the data from the Czech and Slovak Statistical Office and other information we gained, we can state that as a group we are the biggest distributor of pig iron in the territory of the Czech Republic (with a 6 % share of the market demand) and of Slovakia with a share of approx. 6 % of the market demand after deducting direct supplies from the company U.S. Steel to the largest Slovak consumer the joint-stock company Železiarne Podbrezová. As a group, we rank among the foremost suppliers in the field of ferroalloys, inoculants and filled sections, with an established structure of store houses with an uninterrupted stock of materials for an immediate delivery into the process of production to the end consumers. This fact, according to the "Appreciation by the customers" (prepared in accordance with the requirement of ISO Standards) ranks us among the most reliable and flexible suppliers. Last but not least, among other our activities there belongs also the sale of castings of grey and nodular cast iron produced by the foundry Slévárny Vsetín with which we have a close cooperation. The companies are active members of several industry associations, e.g. the International Pig Iron Secretariat (IPIS), the Foundry Association of the Czech Republic, the Czech Foundrymen Society, the Foundry and Forge Association of Slovakia and they cooperate with the Foundry Association of Hungary, the Foundry Association of Croatia and Slovenia, the Austrian Foundry Association and the German Foundry Association. Konsolidované výsledky prodeje za rok / Consolidated sales results for

11 * v objemu prodeje surových želez, feroslitin, kovů, očkovadel a koksů za období roku jsou odečteny vzájemné vazby (prodej ve skupině) * in sales of raw iron, ferrous alloys, metals, inoculants and cokes for the pe-riod of, the mutual relations (sales within the groups) are subtracted. 8 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejúspěšnějším rokem byl rok 1998, kdy se nám podařilo prodat více než 14. tun surového železa. Změnou složení vsázky (větší poměr šrotu na úkor surového železa) jsme zaznamenali v průběhu posledních čtyř let pokles potřeby surového železa na česko-slovenském trhu o cca 4 %. Můžeme tedy konstatovat, že se nám procentuálně daří držet vybudované postavení. Ve feroslitinách, kovech a očkovadlech se nám stále daří držet vzestupný trend. Objem prodeje koksů a koksochemických výrobků dosáhl v roce uspokojivých výsledků, jelikož jejich prodej je do velké míry ovlivněn nelineární potřebou velkých českých a slovenských hutí. Snížení objemu prodeje odlitků bylo zapříčiněno nejenom ztrátou jednoho z významných zákazníků, ale také eliminací ztrátových zakázek. Pro příští rok bude našim prvořadým cílem navýšit konsolidovaný obrat o 15 % a to především v oblasti prodeje feroslitin a koksochemických výrobků. Dále pro zkvalitnění našich služeb chceme investovat do rozvoje skladového hospodářství, zvýšení objemu skladových zásob a zakoupení třídící a balící linky na základě požadavků některých našich zákazníků. Ve výrobě odlitků se zaměříme ve větší míře na odlitky z tvárné litiny, které jsou z hlediska současného trendu na evropském trhu pro své specifické vlastnosti stále více žádané. Předpokládáme také navýšení podílu exportu do zemí Evropské Unie. Všechny tři společnosti čeká v roce certifikace resp. recertifikace systému jakosti ISO řady 9. Jejich obhajoba, popřípadě zavedení je dalším z cílů, kterému bude přikládána patřičná časová i finanční podpora. As apparent from the table above, the best year was the year of 1998, when we managed to sell more than 14, tonnes of raw iron. A change in the charge composition (bigger proportion of scrap to the exclusion of raw iron) has resulted in a fall of the raw iron demand by ca 4% on the Czech-Slovak market over the past four years. Thus it is possible to conclude that, expressed as a percentage, we are able to keep the position we have developed. Regarding ferrous alloys, metals and inoculants, we still follow the trend upwards. The sales of cokes and coking chemical products in were satisfactory as the sales thereof are to a great degree affected by the non-linear demands of large Czech and Slovak steelworks. The decrease of the castings sales was not only due to the loss of a leading customer but also to elimination of any lossmaking job orders. Cíle pro rok Objectives for For the next year, our primary target will be an increase of the consolidated turnover by 15%, mainly in the area of sales of ferrous alloys and chemical coking products. Furthermore, driven by the aim of increasing the quality of our services, we intend to invest in the warehousing management development, increase of the warehouse stock and in the purchase of a sorting and packing line as requested by some of our customers. In the production of castings, we shall focus to a greater degree on the cast iron castings that, owing to their specific properties, are getting more and more in demand in view of the current trends on the European market. We also foresee an increase of proportion of the exports to the European Union countries. In all three companies will go through the certification process for the ISO 9 quality system. One of the next goals is to defend or implement the ISO system. This goal will be given an appropriate time and financial support.

12 FINANČNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP FINANCIAL POLICY ing. Zbyněk Martínek vedoucí finančního oddělení Head of Financial Department / V uplynulém roce se skupině PROMET INVEST podařilo dosáhnout dobrého hospodářského výsledku, a to i přes rozsáhlé investice, které byly vynaloženy. Bylo dosaženo konsolidovaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši.45 tis.kč. Pro konsolidovaný celek PROMET INVEST je účetní období rok prvním účetním obdobím, z tohoto důvodu není možné porovnání s předcházejícím rokem. U společností ve skupině PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o., však můžeme říci, že byl mírně překonán i námi plánovaný hospodářský výsledek pro rok. Dosažený výsledek u mateřské společnosti byl ovlivněn rozsáhlou rekonstrukcí své nemovitosti v centru Ostravy a byl zatížen proúčtováním daně z převodu nemovitostí, odpisů a nákladových úroků. U PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. byl dosažený výsledek hospodaření, v porovnání s rokem loňským, zásadně ovlivněn vývojem na devizových trzích, kdy první polovina roku byla ve znamení silné koruny vůči EUR, což nepříznivě působilo na ceny exportů do zemí eurozóny. U výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku prezentují následující dosažené výsledky: In the past year of, PROMET INVEST, a.s. Group managed to achieve a good income from operations despite the extensive investments they spent. The consolidated income from operations before tax was CZK,45 thousand. For the consolidated entity of PROMET INVEST, the accounting period of is the first financial year and therefore, it is not possible to have a comparison with a previous year. Regarding the companies within PROCENTO, spol. s r.o. Group and PROMET SLOVAKIA s.r.o. however, it may be stated that the income from operations plan for was slightly surpassed. The income attained in the parent company was affected by an extensive refurbishment of their property in the centre of Ostrava and loaded with entering the property transfer tax, depreciation and cost interest in the books. Regarding PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. the income from operations was, compared to the year before, radically affected by the development on foreign currency markets. The first half of the year was marked by strong crown against EUR, which unfavourably influenced the prices of exports in the EU countries. Regarding the yields from current operations broken down by main subject of business of the consolidated entity, the results may be presented as follows: * Hodnoty PROMET SLOVAKIA, s.r.o. jsou přepočteny na Kč kurzem ČNB k 1.1. * Data for PROMET SLOVAKIA, s.r.o. are recalculated to CZK applying the Czech National Bank exchange rate as to 1-1- Rok byl ve znamení stabilního trhu. Z finančního pohledu se opět ukázala jako správná cesta orientace na vzájemné vazbové obchody s většími hutěmi, kdy dochází k eliminaci finančního rizika, na straně druhé k dosažení větší ziskovosti vůči vloženým prostředkům, ať již se jednalo o vzájemné obchody s U.S.STEEL Košice nebo ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, resp. Vysoké pece Ostrava. Skupina i v tomto roce příznivě zhodnocovala možnost čerpání úvěrové angažovanosti v rámci otevřeného rámcového limitu u Československé obchodní banky a její mateřské společnosti KBC BANK. Revolvingový provozní úvěr, čerpaný v Česku i na Slovensku, opětovně prokázal svůj význam, díky němuž byly uskutečňovány cenově výhodné nákupy surovin. U importních dodávek jsme tak mohli využít individuálně sjednaných podmínek, za kterých jsme využívali uplatněných slev od dodavatele. Celkovým zhodnocením těchto cizích zdrojů jsme došli jejich efektivnímu zhodnocení a dosažení zisku, a to i přes skutečnost, že v závěru roku česká koruna oslabila vůči švýcarskému franku a euru, tedy měnám, ve kterých jsou čerpány jednotlivé tranže. V rámci obnovy úvěrové angažovanosti, byla tato dosaženými výsledky skupiny, bankou schválena a navýšena o čerpání dlouhodobého investičního úvěru za účelem pořízení nemovitosti, která po rekonstrukci slouží od měsíce června jako kancelářské a obchodně správní zázemí holdingu, současně s pronájmem kancelářských ploch pro externí firmy. Svůj neopomenutelný efekt přináší i provozní úvěr The year of was under the mark of the stable market. In financial view, the orientation to mutual binding trade with larger steelworks proved to be the right way again because the financial risk is eliminated on one side and, on the other side, the returns on investments are bigger, which was the case of mutual trading with U.S.STEEL Košice or ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, or Vysoké pece Ostrava. Also in this year, the group was successful at gaining the value of the opportunity to use the credit within an open line from Československá obchodní banka and its parent company, KBC BANK. A revolving operating credit used in the Czech Republic and Slovakia proved to be beneficial again, as it enabled advantageous purchases of raw materials. At imported supplies, we could make use of terms agreed individually, under which we enjoyed discounts granted by the supplier. On the whole, making the best value of these external resources, we effectively increased the value of them and gained the profits although the Czech crown got weaker compared to Swiss franc and Euro, the currencies, which separate tranches are drawn in. Within the credit involvement revitalisation, owing to the incomes attained by the group, the bank approved it and increased it by enabling use of a long-term capital credit to be used for buying a property, which, after refurbishment, has been used as the holding headquarters since June. At the same time, office spaces in the building are rented out to external businesses. Additionally, an unavoidable effect is produced by an Graf: USD / CZK za rok 9

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více