OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT

3

4 OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors Profil skupiny PROMET INVEST Základní údaje o mateřské společnosti Organizační struktura skupiny Obchodní politika skupiny Finanční politika skupiny Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Konsolidovaná zpráva auditora Zkrácené výkazy za společnost PROMET INVEST, a.s. Zpráva auditora za společnost PROMET INVEST, a.s. PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Základní finanční ukazatele Certifikát a ocenění Výrok auditora PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Certifikáty Výrok auditora PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základní údaje společnosti Obchodní politika společnosti Zkrácené výkazy za společnost Finanční ukazatele Výrok auditora Konsolidovaná příloha k účetní závěrce Profile of group PROMET INVEST Basic Data of mother Company Company`s organisational Structure Company`s business Policy Company`s financial Policy Sponzorship and humanitarian Activities Consolidated balance Sheet Consolidated profit and loss Account Consolidated cash flow Review Consolidated audit Report Short Statements of company PROMET INVEST, a.s. PROMET INVEST, a.s. - Audit Report PROCENTO, spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates and Appreciation Audit Report PROCENTO - METALURGIE spol. s r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Certificates Audit report PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Company`s basic Data Company`s business Policy Short company Statements Basic financial Indicators Audit Report Consolidated aggregate Definition 1

5 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení akcionáři, dámy a pánové, obchodním rokem jsme vstoupili v hutní branži do velmi složitého období. Těžkosti vývoje trhu byly ovlivňovány celkovou evropskou recesí spojenou s finančními problémy velkých a středních firem. K tomu přicházející celosvětové politické tlaky, zejména z oblasti Dálného východu a Iráku přispívaly na nestabilitu materiálových toků a finančních Ing. René Matera měn. V podnikatelském prostřední Střední Evropy tyto skutečnosti ovlivňovaly chování našich dodavatelů i zákazníků, zejména z nadnárodních skupin, což nás vedlo k navýšení flexibility našich činností. Tímto rokem jsme zahájili novou mezinárodní strategii přizpůsobující se změnám rozdílných finančních a právních předpisů v jednotlivých státech. Vytvořením holdingu PROMET INVEST, a.s. byly vytvořeny předpoklady pro redukci vnitřních režijních nákladů, tak i pro koncentraci strategického řízení vedoucího k posílení našich pozic na trhu a maximální spokojenosti partnerů. I v roce skupina PROMET INVEST, a.s. nadále působí jako sdružení významných obchodních společností zajišťující kompletaci dodávek základních surovin pro hutě, ocelárny a slévárny v oblasti Střední Evropy, zejména se soustředěním na území České a Slovenské republiky. Optimalizace zásob surovin v síti skladů, pravidelně doplňovaných a vytvářených na výše uvedeném teritoriu, zajišťuje spolehlivost a rovnoměrnost pro naše stálé zákazníky jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Rovněž orientací na dlouhodobé rámcové kontrakty dosahujeme flexibility a konkurenceschopnosti směřující k navýšení image skupiny, která byla již vícekrát ohodnocena našimi zákazníky. Pro období roku předpokládáme další růst efektu našich obchodních zájmů, obnovení a rozšíření certifikací pro jednotlivé společnosti a zejména posílení aktivit v oblasti Corporate Governance podporující důvěryhodnost a zlepšení transparentnosti. Současně i v tomto období patří náš dík našim partnerům, finančním institucím, orgánům společnosti a zejména týmové práci kolektivu zaměstnanců. Za dosažené úspěchy, nasazení a věrnost všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci se skupinou PROMET INVEST, a.s. Dear shareholders, ladies and gentlemen, In the financial year we entered very difficult times for the metallurgical industry. The market development difficulties have been affected with total European recession together with financial problems of some large and medium companies. Also worldwide political tensions, especially in the territory of Far East and Iraq conduce to instability of mate rial flows and financial currencies. Within the business environment of the Central Europe these facts affected behavior of our suppliers as well as customers, especially the ones from transnational groups, which pushed us to increase flexibility of our operations. We started a new international strategy in that year, which adapts to changes in different financial and legal regulations in various countries. Formation of the PROMET INVEST, a.s. holding created conditions for reduction of internal overhead costs as well as for concentration of strategic management resulting in reinforcement of our market positions and maximum satisfaction of our customers. In the PROMET INVEST, a.s. group continued to act as a coalition of important business companies providing completion of supplies of essential raw materials for metallurgical works, steel works and foundry plants within the Central Europe region, concentrating especially on the Czech and Slovak Republics. Optimization of quantity of raw materials on stock within the network of storage facilities, regularly replenished and created within the above-mentioned territory, ensures reliability and uniformity for our regular customers in terms of quantity as well as quality. Also, orientation towards long-term frame contracts helps us to reach high flexibility and competitiveness leading to increase of the group's image, which has been appreciated by our customers many times before. For the year we expect further grow of the effect of our business interests, renewal and extension of certifications for all companies and especially reinforcement of activities in the field of the Corporate Governance, supporting credibility and transparency improvement. Also, our big thanks go to all our customers, financial institutions and company bodies and especially to our employees for their teamwork. We would like to say thank you to all of you for achieved success, effort and loyalty and we are looking forward to your further co-operation with the PROMET INVEST, a.s. group. Ing. René Matera Chairman of the Board of Directors Ing. René Matera předseda představenstva

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. Radim Cvikl Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo společnosti PROMET INVEST, a.s. Ostrava si Vám dovoluje s potěšením předložit první konsolidovanou výroční zprávu pro účetní rok. Majetkovou konsolidaci společnosti PROCENTO, spol. s r.o., PROCENTO-MEALURGIE spol s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o. do skupiny PROMET INVEST, a.s. je plněním strategických záměrů vedení v návaznosti na vytvoření podnikatelské struktury s mezinárodní působností. Počátečním finančním konsolidovaným rokem se podařilo vytvořit skupinu o celkové bilanční sumě ve výši tis. CZK. Vlastní kapitál skupiny dle přijatého konsolidačního pravidla činí 14. tis. CZK. Veškeré obchodní aktivity jsou rovněž podporovány dostatečným krytím cizími zdroji dosahující celkovou výši tis. CZK. Důsledným plněním obchodního plánu bylo zajištěno celkového konsolidovaného objemu tržeb tis. CZK, z toho hodnota výnosu z exportního plnění činila tis. CZK. V návaznosti na výše uvedené vytvořila skupina svou obchodní činností přidanou hodnotu tis. CZK. Po započtení osobních nákladů, provozního a finančního výsledku celkový zisk před zdaněním byl zredukován na výši.45 tis. CZK. Vzhledem k dosaženým výsledkům představenstvo specifikuje tento obchodní rok za uspokojivý, zvláště se zohledněním všech vedlejších negativních faktorů spojených s průmyslovou a politickou situací, jakož i počátečními problémy s vytvořením strategických skupinových předpisů vedoucích k maximálnímu využití synergických efektů. Veškeré podrobnější informace k jednotlivým oblastem hospodaření a k majetku společnosti lze získat z účetních výkazů uvedených v další části této výroční zprávy. Představenstvo dne 7.6. předložilo valné hromadě výsledky hospodaření, bilanci a přehled cash flow, které byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Rozhodnutím akcionářů nebylo přistoupeno na rozdělení zisku a celý čistý hospodářský výsledek v hodnotě 15.5 tis. CZK byl přesunut na účet hospodářských výsledků minulých let. Závěrem vyslovujeme poděkování kolektivu zaměstnanců všech našich organizací a těšíme se na další spolupráci v následujícím období. Za představenstvo: Ing. René Matera předseda Ing. Radim Cvikl místopředseda Dear shareholders, ladies and gentlemen, The Board of Directors of PROMET INVEST, a.s. Ostrava has the honor to submit you with pleasure the first consolidated annual report for the financial year of. Property consolidation of the companies PROCETO, spol. s r.o., PROCENTO-METALURGIE spol s r.o. and PROMET SLOVAKIA, s.r.o. into the PROMET INVEST, a.s. group represents fulfillment of the management's strategic plans in the context of creation of business structure with international activities. During the initial financial consolidated year of we successfully created a group with the total balance amount of CZK 58,111 thousand. The group shareholder's capital according to the accepted consolidation rule is CZK 14, thousand. All business activities are also supported by adequate coverage from external capital sources in the total amount of CZK 41,54 thousand. Due to proper fulfillment of our business plan, the total consolidated earnings in the amount of CZK 1,59,9 thousand have been produced, out of which the revenue from export was CZK 7,664 thousand. In connection with the above, through its business activities the group produced an added value of CZK 47,94 thousand. After the cost of staff, operational and financial results were added, the total profit before tax was reduced to CZK,45 thousand. With regard to the achieved results the Board of Directors considers this financial year as satisfactory, especially after taking into account all secondary negative factors related with the industrial and political situations, as well as with the initial problems with creation of the group's strategic regulations leading to the maximum use of the synergic effects. All detailed information about individual economy spheres and about the company property can be obtained from the financial statements shown further in this annual report. On 7.6. at the general meeting the Board of Directors submitted a statement of profit and losses, a balance and a cash flow summary, which were consulted and approved with no comments. The shareholders decided not to distribute the profit and the entire net profit in the amount of CZK 15.5 thousand was transferred to the profit and loss account of the past years. At the end we would like to say big thank you to all employees of our companies and we are looking forward to our further co-operation in the incoming year. For the Board of Directors: Ing. René Matera chairman Ing. Radim Cvikl vice-chairman

7 PROFIL SKUPINY PROFILE OF GROUP Rok se stal důležitým mezníkem, v němž se fakticky zkonsolidovala skupina PROMET INVEST a byl tak splněn jeden z vytýčených cílů v tomto roce. Společnost PROMET INVEST, a.s. je mateřskou společností firem PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. a byla založena koncem roku 1 se základním kapitálem..,- Kč. Je založena jako majetková společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je správa majetku nemovitostí a provádění režijních činností, zvláště v oblasti administrativní správy a služeb a činností finančně ekonomických, a to zejména činností spojených s vedením účetnictví, ekonomickým poradenstvím a prováděním logistiky pro své dceřinné společnosti. Společnost PROCENTO, spol. s r.o. je významnou obchodní společností zajišťující dodávky základních surovin pro slévárny a ocelárny v regionu střední a západní Evropy. Má / kapitálovou účast ve společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. Tato společnost je svým charakterem identickým pokračovatelem filozofie kompletního a co nejefektivnějšího dodavatelského servisu, zejména pro odběratelské pozice na území Slovenska. PROCENTO- METALURGIE spol.s r.o. zajišťuje prodej odlitků na teritoriu celé Evropy spolu se souvisejícími službami (doprava, opracování, povrchová úprava) a zásobování Slévárny Vsetín s.r.o. strategickými vstupními surovinami. Na evropském trhu všechny společnosti úzce spolupracují s naší sesterskou společností PROMET MARKETING OHG, která pro tyto zajišťuje servisní služby a marketing spojený s průzkumem trhu. U této společnosti však nedochází ke kapitálovému propojení a tudíž se do konsolidovaného celku nezahrnuje. The year became an important milestone in which the PROMET INVEST Group really became consolidated and thus one of the targets set for this year was reached. The Company PROMET INVEST, a.s. is the parent company of the firms PROCENTO, spol. s r.o. and PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. and was established by the end of 1 with an authorised capital of,, CZK. It has been established as a property company whose primary subject of business is the real estate management and carrying out of overheads activities, especially in the area of administrative management and services, and financial economic activities, especially activities associated with book-keeping, economic consultancy, and carrying out of logistics for its daughter companies. The company PROCENTO spol. s r.o. is an important business company securing supplies of basic raw materials for foundries and steel works in the region of Central and West Europe. It has a / capital interest in the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. seated in the Slovak Republic. This company by means of its character identically continues in the philosophy of a complete and the most effective supplier service, especially for customer positions in the territory of Slovakia. PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. secures the sales of castings in the territory of all Europe, together with the associated services (transportation, working, surface finish) and the supplying of the foundry Slévárny Vsetín s.r.o. (Limited) with strategic input raw materials. In the Europe market, all companies have a close co-operation with our affiliated company PROMET MARKETING OHG which provides for them services and marketing associated with market research. However, there is no capital interconnection with this company a thus it is not included in the consolidated statements. 4

8 Základní údaje společnosti / Company`s basic data B, a.s. Obchodní jméno: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo společnosti: Provozovna: Identifikační číslo: Základní kapitál: Telefon: Fax: Trade name: Legal form: Date of registration: Company's headquarters: Establishment's address: Identification number: Basic capital: Phone numbers: Fax numbers: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 8.října 41/18, 7, Ostrava, Czech Republic ,- Kč , , Předmět činnosti / The Area of Activity velkoobchod ubytovací služby skladování zboží a manipulace s nákladem realitní činnost správa a údržba nemovitostí reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců wholesale accomodation storage of goods and freight logistics real estate activities management and upkeep of property advertising and marketing services in the administrative management sector and services of an organizational economic character for physical and legal individuals business, financial, organizational and economic consultancy Orgány společnosti / Company`s bodies STATUTÁRNÍ ORGÁN Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva DOZORČÍ RADA Předseda Člen Člen MANAGEMENT Vedoucí finančního oddělení Hlavní účetní STATUTARY BODY Chair of the Board of Directors Vice-Chair of the Board of Directors Member of the Board of Directors SUPERVISORY BOARD Chairman Member Member MANAGEMENT Head of Financial Department Head Accountant Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Ing. Jan Kolář Ing. Zbyněk Martinek Mgr. Martin Skyba Ing. Pavol Konečný Ing. Zbyněk Martinek Pavla Vodvářková 5

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY GROUP ORGANISATIONAL STRUCTURE Mateřská společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Mother Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET INVEST, a.s. Akciová společnost, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 58. Joint-stock Company, registered in the Comercial Register kept by he Country Court in Ostrava, section B, subsection října 1 / October 15, 1 Václavská 7/11, 79, Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic Dceřinná společnost: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 88 Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert února 199 / February 18, 199 Stará Ves n. Ondřejnicí čp. 54, 79 okr. Frýdek-Místek,Czech Republic Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 1. Limited liability company, registered in the Trade Register kept by the District Commercial Court in Ostrava, section C, insert března 1999 / Marz 19, 1999 Václavská 11, 79 Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic 5891 Dceřinná společnost:: Právní forma: Datum zápisu: Sídlo: Identifikační číslo: Filial Company: Legal Form: Date of registration: Based at: Identification number: PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku ve Slovenské republice. Limited liability company, registered in the Trade Register in Slovakia. 1. července / July, J. Ťatliaka 6, 6 1 Dolný Kubín, Slovakia

10 OBCHODNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP BUSINESS POLICY Ing. Jan Kolář vedoucí obchodního oddělení Head of the Commercial Department / Akciová společnost PROMET INVEST The joint-stock company PROMET INVEST is je holdingovou společností obchodních firem a Holding company of the business firms PROCENTO, spol. s r.o., PROMET SLOVAKIA, s.r.o., které realizují dodávky základních surovin pro oce- Procento, spol. s r.o., Promet Slovakia, s.r.o. that supply primary raw materials for the steel works and foundries in Central Europe, and Procento-Metalurgie spol. s r.o. which lárny a slévárny ve střední Evropě, secures all input materials and subsequently the sales of a PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., která zabezpečuje veškeré vstupní materiály a následně prodej výrobků (odlitků) Slévárny Vsetín. Za první rok existence tohoto uskupení se podařilo zajistit dostatek materiálu pro naše společné zákazníky ve střední Evropě a dosáhnout celkového konsolidovaného obratu za prodej materiálů a služeb ve výši tis. Kč. Majoritní surovinou obchodních společností bylo surové železo, které se největší mírou podílelo na dosažených tržbách. Dle rozboru údajů Českého a Slovenského statistického úřadu a dalších získaných informací můžeme prohlásit, že jako skupina jsme největším distributorem surových želez na území České republiky (s 6 % podílem potřeby trhu) a Slovensku s podílem cca 6 % potřeby po odečtení přímých dodávek společnosti U.S.Steel na největšího slovenského spotřebitele akciovou společnost Železiarne Podbrezová. V oblasti feroslitin, očkovadel a plněných profilů se také jako skupina řadíme mezi přední dodavatele s vybudovanou strukturou skladů s neustálou zásobou materiálů pro okamžité dodání do procesu výroby konečným spotřebitelům.tato skutečnost nás dle zpracovaného (v souladu s požadavkem ISO norem) Hodnocení od zákazníků řadí mezi nejspolehlivější a nejflexibilnější dodavatele. Mezi další aktivity patří v neposlední řadě i prodej odlitků z šedé a tvárné litiny vyráběných Slévárnou Vsetín, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Společnosti jsou aktivními členy některých oborových sdružení jako např. Mezinárodního sekretariátu surového železa (IPIS), Svazu sléváren České republiky, České slévárenské společnosti, Svazu sléváren a kováren Slovenska a kooperují se Svazem sléváren Maďarska, Svazem sléváren Chorvatska a Slovinska, Svazem rakouských sléváren a Svazem německých sléváren. the products (castings) of the foundry Slévárny Vsetín. For the first year of the existence of this Group, we were successful in securing sufficient materials for our common customers in Central Europe and achieved total consolidated returns for the sales of materials and services amounting to 1,59,9 thousand CZK. The major raw material for the business companies was pig iron which took a decisive part in the returns achieved. According to the data from the Czech and Slovak Statistical Office and other information we gained, we can state that as a group we are the biggest distributor of pig iron in the territory of the Czech Republic (with a 6 % share of the market demand) and of Slovakia with a share of approx. 6 % of the market demand after deducting direct supplies from the company U.S. Steel to the largest Slovak consumer the joint-stock company Železiarne Podbrezová. As a group, we rank among the foremost suppliers in the field of ferroalloys, inoculants and filled sections, with an established structure of store houses with an uninterrupted stock of materials for an immediate delivery into the process of production to the end consumers. This fact, according to the "Appreciation by the customers" (prepared in accordance with the requirement of ISO Standards) ranks us among the most reliable and flexible suppliers. Last but not least, among other our activities there belongs also the sale of castings of grey and nodular cast iron produced by the foundry Slévárny Vsetín with which we have a close cooperation. The companies are active members of several industry associations, e.g. the International Pig Iron Secretariat (IPIS), the Foundry Association of the Czech Republic, the Czech Foundrymen Society, the Foundry and Forge Association of Slovakia and they cooperate with the Foundry Association of Hungary, the Foundry Association of Croatia and Slovenia, the Austrian Foundry Association and the German Foundry Association. Konsolidované výsledky prodeje za rok / Consolidated sales results for

11 * v objemu prodeje surových želez, feroslitin, kovů, očkovadel a koksů za období roku jsou odečteny vzájemné vazby (prodej ve skupině) * in sales of raw iron, ferrous alloys, metals, inoculants and cokes for the pe-riod of, the mutual relations (sales within the groups) are subtracted. 8 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejúspěšnějším rokem byl rok 1998, kdy se nám podařilo prodat více než 14. tun surového železa. Změnou složení vsázky (větší poměr šrotu na úkor surového železa) jsme zaznamenali v průběhu posledních čtyř let pokles potřeby surového železa na česko-slovenském trhu o cca 4 %. Můžeme tedy konstatovat, že se nám procentuálně daří držet vybudované postavení. Ve feroslitinách, kovech a očkovadlech se nám stále daří držet vzestupný trend. Objem prodeje koksů a koksochemických výrobků dosáhl v roce uspokojivých výsledků, jelikož jejich prodej je do velké míry ovlivněn nelineární potřebou velkých českých a slovenských hutí. Snížení objemu prodeje odlitků bylo zapříčiněno nejenom ztrátou jednoho z významných zákazníků, ale také eliminací ztrátových zakázek. Pro příští rok bude našim prvořadým cílem navýšit konsolidovaný obrat o 15 % a to především v oblasti prodeje feroslitin a koksochemických výrobků. Dále pro zkvalitnění našich služeb chceme investovat do rozvoje skladového hospodářství, zvýšení objemu skladových zásob a zakoupení třídící a balící linky na základě požadavků některých našich zákazníků. Ve výrobě odlitků se zaměříme ve větší míře na odlitky z tvárné litiny, které jsou z hlediska současného trendu na evropském trhu pro své specifické vlastnosti stále více žádané. Předpokládáme také navýšení podílu exportu do zemí Evropské Unie. Všechny tři společnosti čeká v roce certifikace resp. recertifikace systému jakosti ISO řady 9. Jejich obhajoba, popřípadě zavedení je dalším z cílů, kterému bude přikládána patřičná časová i finanční podpora. As apparent from the table above, the best year was the year of 1998, when we managed to sell more than 14, tonnes of raw iron. A change in the charge composition (bigger proportion of scrap to the exclusion of raw iron) has resulted in a fall of the raw iron demand by ca 4% on the Czech-Slovak market over the past four years. Thus it is possible to conclude that, expressed as a percentage, we are able to keep the position we have developed. Regarding ferrous alloys, metals and inoculants, we still follow the trend upwards. The sales of cokes and coking chemical products in were satisfactory as the sales thereof are to a great degree affected by the non-linear demands of large Czech and Slovak steelworks. The decrease of the castings sales was not only due to the loss of a leading customer but also to elimination of any lossmaking job orders. Cíle pro rok Objectives for For the next year, our primary target will be an increase of the consolidated turnover by 15%, mainly in the area of sales of ferrous alloys and chemical coking products. Furthermore, driven by the aim of increasing the quality of our services, we intend to invest in the warehousing management development, increase of the warehouse stock and in the purchase of a sorting and packing line as requested by some of our customers. In the production of castings, we shall focus to a greater degree on the cast iron castings that, owing to their specific properties, are getting more and more in demand in view of the current trends on the European market. We also foresee an increase of proportion of the exports to the European Union countries. In all three companies will go through the certification process for the ISO 9 quality system. One of the next goals is to defend or implement the ISO system. This goal will be given an appropriate time and financial support.

12 FINANČNÍ POLITIKA SKUPINY GROUP FINANCIAL POLICY ing. Zbyněk Martínek vedoucí finančního oddělení Head of Financial Department / V uplynulém roce se skupině PROMET INVEST podařilo dosáhnout dobrého hospodářského výsledku, a to i přes rozsáhlé investice, které byly vynaloženy. Bylo dosaženo konsolidovaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši.45 tis.kč. Pro konsolidovaný celek PROMET INVEST je účetní období rok prvním účetním obdobím, z tohoto důvodu není možné porovnání s předcházejícím rokem. U společností ve skupině PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, s.r.o., však můžeme říci, že byl mírně překonán i námi plánovaný hospodářský výsledek pro rok. Dosažený výsledek u mateřské společnosti byl ovlivněn rozsáhlou rekonstrukcí své nemovitosti v centru Ostravy a byl zatížen proúčtováním daně z převodu nemovitostí, odpisů a nákladových úroků. U PROCENTO-METALURGIE spol.s r.o. byl dosažený výsledek hospodaření, v porovnání s rokem loňským, zásadně ovlivněn vývojem na devizových trzích, kdy první polovina roku byla ve znamení silné koruny vůči EUR, což nepříznivě působilo na ceny exportů do zemí eurozóny. U výnosů z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku prezentují následující dosažené výsledky: In the past year of, PROMET INVEST, a.s. Group managed to achieve a good income from operations despite the extensive investments they spent. The consolidated income from operations before tax was CZK,45 thousand. For the consolidated entity of PROMET INVEST, the accounting period of is the first financial year and therefore, it is not possible to have a comparison with a previous year. Regarding the companies within PROCENTO, spol. s r.o. Group and PROMET SLOVAKIA s.r.o. however, it may be stated that the income from operations plan for was slightly surpassed. The income attained in the parent company was affected by an extensive refurbishment of their property in the centre of Ostrava and loaded with entering the property transfer tax, depreciation and cost interest in the books. Regarding PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. the income from operations was, compared to the year before, radically affected by the development on foreign currency markets. The first half of the year was marked by strong crown against EUR, which unfavourably influenced the prices of exports in the EU countries. Regarding the yields from current operations broken down by main subject of business of the consolidated entity, the results may be presented as follows: * Hodnoty PROMET SLOVAKIA, s.r.o. jsou přepočteny na Kč kurzem ČNB k 1.1. * Data for PROMET SLOVAKIA, s.r.o. are recalculated to CZK applying the Czech National Bank exchange rate as to 1-1- Rok byl ve znamení stabilního trhu. Z finančního pohledu se opět ukázala jako správná cesta orientace na vzájemné vazbové obchody s většími hutěmi, kdy dochází k eliminaci finančního rizika, na straně druhé k dosažení větší ziskovosti vůči vloženým prostředkům, ať již se jednalo o vzájemné obchody s U.S.STEEL Košice nebo ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, resp. Vysoké pece Ostrava. Skupina i v tomto roce příznivě zhodnocovala možnost čerpání úvěrové angažovanosti v rámci otevřeného rámcového limitu u Československé obchodní banky a její mateřské společnosti KBC BANK. Revolvingový provozní úvěr, čerpaný v Česku i na Slovensku, opětovně prokázal svůj význam, díky němuž byly uskutečňovány cenově výhodné nákupy surovin. U importních dodávek jsme tak mohli využít individuálně sjednaných podmínek, za kterých jsme využívali uplatněných slev od dodavatele. Celkovým zhodnocením těchto cizích zdrojů jsme došli jejich efektivnímu zhodnocení a dosažení zisku, a to i přes skutečnost, že v závěru roku česká koruna oslabila vůči švýcarskému franku a euru, tedy měnám, ve kterých jsou čerpány jednotlivé tranže. V rámci obnovy úvěrové angažovanosti, byla tato dosaženými výsledky skupiny, bankou schválena a navýšena o čerpání dlouhodobého investičního úvěru za účelem pořízení nemovitosti, která po rekonstrukci slouží od měsíce června jako kancelářské a obchodně správní zázemí holdingu, současně s pronájmem kancelářských ploch pro externí firmy. Svůj neopomenutelný efekt přináší i provozní úvěr The year of was under the mark of the stable market. In financial view, the orientation to mutual binding trade with larger steelworks proved to be the right way again because the financial risk is eliminated on one side and, on the other side, the returns on investments are bigger, which was the case of mutual trading with U.S.STEEL Košice or ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, or Vysoké pece Ostrava. Also in this year, the group was successful at gaining the value of the opportunity to use the credit within an open line from Československá obchodní banka and its parent company, KBC BANK. A revolving operating credit used in the Czech Republic and Slovakia proved to be beneficial again, as it enabled advantageous purchases of raw materials. At imported supplies, we could make use of terms agreed individually, under which we enjoyed discounts granted by the supplier. On the whole, making the best value of these external resources, we effectively increased the value of them and gained the profits although the Czech crown got weaker compared to Swiss franc and Euro, the currencies, which separate tranches are drawn in. Within the credit involvement revitalisation, owing to the incomes attained by the group, the bank approved it and increased it by enabling use of a long-term capital credit to be used for buying a property, which, after refurbishment, has been used as the holding headquarters since June. At the same time, office spaces in the building are rented out to external businesses. Additionally, an unavoidable effect is produced by an Graf: USD / CZK za rok 9

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více