ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.5 / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím a klidem, provoněný vůní jehličí z vánočních stromků a vanilkových rohlíčků. Nic se nevyrovná vánoční pohodě, kdy se za okny tiše snáší sníh a celá rodina se alespoň na chvíli zastaví a prožívá společný pocit štěstí. Přeji všem, aby se vánoční čas stal symbolem lásky a pokoje a každý den v nastávajícím roce 2011 ať je prozářený sluncem. Vaše nová starostka Ivana Fajnorová Město Brno připravuje nový územní plán - jaké jsou dopady pro Jundrov Příprava nového územního plánu města Brna je v plném proudu. Je upřímnou ambicí naší radnice zapojit do přípravy nového územního plánu v Jundrově v co nejširší míře občany, vyslechnout a zo - hled nit jejich připomínky. Abyste mohli zasvěceně vyjádřit svůj názor k navrhovaným změnám, rádi bychom Vám nejdříve přiblížili základní informace k novému územnímu plánu. JAK SE RODÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Schválení nového územního plánu je dlouhodobá záležitost. Probíhá ve třech postupných fázích. První fáze - schválení zadání územního plánu proběhla v Brně již v roce V tuto chvíli probíhá druhá fáze přípravy nového územního plánu: tou je projednání a schválení konceptu územního plánu. Do konce února 2011 se mohou ke konceptu územního plánu vyjadřovat občané a mohou se k němu též vyjadřovat jednotlivé městské části. Předpokládáme, že jundrovské zastupitelstvo projedná stanovisko ke konceptu nového územního plánu na svém zasedání v únoru Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí na jaře 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich následně vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou podle plánu v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Zpracovatel, společnost ARCH DESIGN, na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy. Zatím se předpokládá, že nový územní plán by měl platit od 1. ledna V každé ze tří fází přípravy nového územního plánu mohou občané, ale i městské části, vznášet připomínky, podněty a zaujímat stanoviska k novému územnímu plánu. KDE SE MOHU SEZNÁMIT S KONCEPTEM ÚZEMNÍHO PLÁNU? Koncept územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna na ul. Kounicově 67 (zasedací místnost č. 426, 4. podlaží) vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna. Občané mohou navštívit tamtéž i besedu s odborným výkladem zpracovatele, kde bude představen koncept územního plánu jako celek. Beseda se koná Dále magistrát představí vybrané části konceptu veřejnosti na tematických besedách: Beseda na téma Bydlení a pracovní příležitosti již proběhla , dále byly uspořádány besedy: Zahrádky, zeleň, volný čas , další témata jsou: Doprava , Nákupní centra a občanská vybavenost Každá beseda začíná vždy od 16 hod. prezentací zpracovatele a následuje od 17 do 19 hod. řízená diskuse s občany. Pokud nemáte čas nebo zájem zúčastnit se osobně projednávání konceptu územního plánu, přesto byste rádi zjistili bližší informace, doporučujeme navštívit webové stránky statutárního města Brna kde v sekci územní plán naleznete odkaz Připravovaný ÚPmB. V této sekci naleznete veškeré informace k novému územnímu plánu. Dopo ru čujeme zejména nahlédnout do odkazu KONCEPT textová a výkresová část a v ní využít možnosti interaktivního prohlížení. JAKÉ ZMĚNY JSOU NAVRHOVÁNY V JUNDROVĚ Varianta I. konceptu územního plánu Předně nutno zdůraznit, že koncept územního plánu je připraven ve třech variantách. Pro Pozvánka na besedu Nový Územní plán města Brna Dne v hodin proběhne v Kulturním centru Svratka, Veslařská 56, Brno veřejná beseda na téma Nový územní plán města Brna. Jednání se zúčastní zástupci Odboru územního plánování a rozvoje. Jundrov nejradikálnější změny jsou navrhovány ve variantě I. Tato varianta počítá s výrazným rozšířením rozvojové plochy určené k bydlení v lokalitě Juranka. V podstatě se počítá s budoucím propojením zástavby v Jundrově a v Kohou - tovicích. Zástavba na současné ploše zahrádek v rozsahu cca 67 ha by měla mít charakter rodinných domů s předpokládanou výškou budov do 10 m. Ve variantě I. je počítáno s tím, že v budoucnu najde na Jurance své bydlení až čtyři tisíce nových obyvatel, že zde bude vybudována škola a komunikační napojení do Kohoutovic a do Jundrova. Varianta I. konceptu územního plánu dále počítá s tím, že v současné lokalitě Pod Dubovou/Na Nivě/Káčata bude umožněna výstavba rodinných domů až k lesu na ploše cca 13,5 ha. Tato varianta počítá s výstavbou nového mostu přes Svratku. Varianta II. a III. konceptu územního plánu Tyto varianty konceptu počítají se zachováním současných hranic možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě ulice Kopre tinová (pod Jurankou) cca 4 ha a rovněž i v lokalitě Pod Dubovou cca 9 ha. Podle variant II. a III. činí odhadovaný nárůst počtu obyvatel v nových rozvojových lokalitách Jundrova cca 750 osob. Ve všech třech variantách konceptu územního plánu je dále počítáno s rozšířením ploch určených ke sportu v lokalitě mezi ulicí Veslařskou a řekou Svratkou v rozsahu cca 1 ha celkem. Jundrov chystá besedu a anketu Vzhledem k tomu, že uvedené návrhy v konceptu územního plánu mohou znamenat výrazný zásah do života současných obyvatel Jundrova a protože předpokládáme značný zájem občanů o nový územní plán, chystáme na 13. leden 2011 besedu s občany na téma Koncept územního plánu změny, které se dotknou Jundrova. Informaci o přesném místě a čase konání besedy naleznete na jiném místě v tomto čísle Zpravodaje a též na webových stránkách jundrovské radnice. Na tuto besedu bude navazovat v lednu a v únoru 2011 anketa mezi občany Jundrova s cílem zjistit Vaše názory na koncept územního plánu. Výsledky ankety budou mít k dispozici zastupitelé při formulování stanoviska městské části Jundrov. Toto stanovisko by mělo být projednáno na únorovém zasedání zastupitelstva MČ Jundrov. Ing. Ondřej Šťastník, radní MČ Brno-Jundrov Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

2 Jak dál s přestavbou hřiště Jasanová V minulém roce byla dokončena první etapa přestavby hřiště Jasanová. Jde o první krok bez dokončení (a provedení finalní druhé etapy) není možné toto školní a zároveň veřejné hřiště používat. I přes mnohé veřejné diskuse a debaty v rámci Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Jundrov stále trvá otázka jak nejlépe dokončit tuto rekonstrukci. Dovolte proto faktickou informaci o průběhu celého investičního projektu, jeho aktuálním stavu, vyhlídkách na dokončení a také i snahu autora tohoto článku rozptýlit některé dohady, které o tomto investičním projektu po Jundrově kolují. Celý investiční projekt, t.j. celková rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová, dostal reálné obrysy nejpozději v roce Tehdy městská část Brno-Jundrov reagovala na výzvu bývalé 1. náměstkyně primátora k podávání žádostí o dotace na rekonstrukci sportovišť a podala žádost o dotaci na Etapu 1. tohoto projektu ve výši 14 mil. Kč. Část projektu označovaná jako Etapa 1. zahrnovala již i výstavbu samotného sportoviště. Celkové investiční náklady na rekonstrukci (t.j. Etapa 1 a Etapa 2) byly tehdy odhadovány na 21,4 mil. Kč. Na základě této žádosti poskytlo město Brno ze svého vlastního rozpočtu (tedy bez zapojení dotačních fondů EU) do rozpočtu MČ Brno-Jundrov dotace ve výši 400 tis. Kč na projektovou dokumentaci a 5,4 mil. Kč na samotné stavební práce v Etapě 1. Na základě toho byla Etapa 1 upravena, zejména byla vypuštěna stavba samotného sportoviště. Etapa 1 byla ukončena dne 27. července 2009, kdy byl pro Etapu 1 vydán kolaudační souhlas. To znamená, že z rozpočtu města Brna již bylo čerpáno a vynaloženo celkem 5,8 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce (Etapa 2) má být po splnění všech náležitostí financováno z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV). Město Brno v rámci koordinace toku dotačních fondů do investičních akcí vypracovalo několik tzv. Integro - vaných plánů rozvoje města (IPRM, více na Cílem IPRM je koordinovat dotační politiku a dotované projekty na území města Brna. Do jednoho z IPRM přihlásila MČ Brno- Jundrov dne 15. února 2010 projekt rekonstrukce hřiště jeho Etapu 2. Projekt byl přijat a zařazen do příslušného IPRM (který jinak obsahuje několik desítek dalších projektů, které mají být realizovány na území města Brna). Zastupitelstvo města Brna následně schválilo celý IPRM a projednalo jej s ROP JV, který na příslušnou aktivitu IPRM (nazvanou Infrastruk - tura pro volnočasové aktivity ) vyčlenil částku cca 228 mil. Kč. V rámci žádosti o zařazení do IPRM uvedla MČ Brno Jundrov celkové zbývající investiční náklady 17 mil. Kč (přičemž dotace z ROP JV může být přidělena až do výše 85% a další dotace ze státního rozpočtu může být přidělena až do výše dalších 7,5%, tedy celkem až do výše 92,5%, nicméně dotace ze státního rozpočtu ve výši 7,5% jsou nyní pozastaveny) a dále předložila harmonogram investice, podle kterého mělo být v říjnu 2010 vydáno stavební povolení pro Etapu 2, během zimy 2011 měl být vybrán dodavatel a od března 2011 do března 2012 měly proběhnout samotné stavební práce, kolaudováno mělo být v dubnu Potud pevná historická fakta. Reálný stav je takový, že stavební povolení dosud vydáno není a stavební řízení je na žádost stavebníka (MČ Brno-Jundrov) přerušeno do 31. prosince Důvodem je řešení parkovacích míst, která s celou rekonstrukcí souvisí. Podle projektu zpracovaného původně pro obě etapy je počet potřebných parkovacích míst stanoven na 15 (vychází z ČSN ). Projekt řeší 4 kolmá stání u areálu Rozma - rýnek, 4 podélná na ulici Rozmarýnová (u hřiště) a 7 stání kolmých na chodník vedoucí nahoru po ulici Sosnová v místě křižovatky Šeříková- Sosnová. Proti tomuto záměru vzneslo v rámci stavebního řízení připomínky několik občanů, z nichž jediná významnější námitka byla proti 4 podélným stáním na ulici Rozmarýnová, avšak nebyla taková, aby bránila vydání stavebního povolení. Bývalé vedení radnice MČ Brno-Jundrov na základě námitek občanů zahájilo změnu projektu, resp. zadalo vypracování studie celkové úpravy prostranství křižovatky Sosnová-Šeříková, jejímž výsledkem je 33 nových parkovacích stání v dané lokalitě a regenerace parčíku. To přirozeně vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli domů přilehlých k této lokalitě. Nicméně 33 nových parkovacích míst nesouvisí s rekonstrukcí hřiště ZŠ Jasanová 2, dotační projekt počítá s dotováním výstavby pouze 15 parkovacích stání (jako maximální počet dle stavebních předpisů), tedy zbývajících 18 stání, stejně jako parkové úpravy, nejsou kryty dotací ROP a o jiné investiční dotace na tento účel nebylo žádáno, ani se nenabízejí. Pokračování stavebního řízení o vydání stavebního povolení na rekonstrukci hřiště Etapa 2 vázne de facto na rozhodnutí o umístění parkovacích stání. Přitom vydání stavebního povolení (a nabytí jeho právní moci) je podstatné pro přiznání dotace a její čerpání. Nové vedení radnice MČ Brno-Jundrov tedy nyní stojí před rozhodnutím, zda pokračovat v zahájeném stavebním řízení podle původního projektu a umístit parkovací stání tak, jak byla původně navržena nebo je umístit jinam a změnit projekt a změnit i žádost o vydání stavebního povolení. Přitom je nutno vzít v úvahu následující limitující skutečnosti: (a) změna projektu (umístění parkovišť) může znamenat vyřazení žádosti podané do IPRM. Naopak existence 15 parkovacích míst je podmínkou pro činnost a tím pádem i vznik hřiště dle projektu jde o normou stanovený minimální počet parkovacích ploch. Bude-li přijato rozhodnutí (po projednání s OIEF MMB), že projekt bude změněn, není vyloučeno, že i samotné sportoviště může doznat určitých změn, například v rozšíření herní plochy hřiště; (b) dotace z ROP (prostřednictvím IPRM) NENÍ ještě přiznána projekt je pouze zařazen do schváleného IPRM, pro který je vyčleněn určitý objem dotačních peněz, pro přiznání dotace je nutno předložit finalizovaný projekt, ideálně se stavebním povolením, do ROP JV (tento krok provádí Magistrát města Brna); (c) celkový požadavek na dotace z ROP JV všech projektů schválených městem Brnem a zahrnutých do dané oblasti podpory (infrastruktura pro volnočasové aktivity) IPRM převyšuje o cca 60 mil. Kč přiznanou dotační částku 228 mil. Kč (v IPRM je zahrnuto více projektů, než na kolik jsou přiznány dotační peníze z ROP JV je tomu tak proto, že v praxi se některé projekty nakonec neuskuteční a město Brno se tím jistí proti riziku, že z důvodů nepřipravenosti některých projektů by nemohlo vyčerpat celou částku přiznanou z ROP JV); (d) realizovány budou jen ty projekty, na které zbudou peníze (viz výše), tedy které budou včas připraveny k žádosti o přidělení dotace z ROP JV; (e) projekt rekonstrukce hřiště ZŠ Jasanová 2 má nyní časovou ztrátu nejméně cca 4 měsíce; (f) pokud se nepodaří projekt včas připravit do takové fáze, kdy je konkrétní dotace z ROP JV přiznatelná, je zde riziko, že bude předběhnut jinými, dříve připravenými projekty, které vyčerpají přiznanou výši dotace a na MČ Brno-Jundrov už nezbude, což by znamenalo, že 5,8 mil. Kč již vynaložených investic bude (alespoň prozatím) ležet ladem. V rámci ustanovení nových orgánů MČ Brno- Jundrov v listopadu t.r. bylo po seznámení se s výše uvedenými fakty rozhodnuto urychleně řešit projekt rekonstrukce hřiště. Nejde jen o výše zmíněné zpoždění nabrané již během léta, ale i o dokončení debaty s občany tak, aby rekonstrukce a navazující povinná infrastruktura (parkování) byla řešena co nejlépe. V rámci diskusí na úrovni ZMČ i RMČ nebo odborných komisí je logické usilovat o získání dotace na rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová tak, aby mohla být celá dvouetapová akce zdárně dokončena. Věříme, že sportoviště bude v původně plánovaném termínu předáno k užívání Základní škole Jasanová 2 i veřejnosti a MČ Jundrov nedostane nálepku těch, kdo marně zasypali pod škváru téměř 6 mil. Kč městské dotace. Mgr. Ing. Jakub Šnajder, Předseda dopravní a stavební komise ÚMČ Brno-Jundrov INFORMACE KE ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD Na linkách 44 a 84 bude nově stanoven jednotný interval 10 minut (od 5 do 21 hodin). Linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužena v úseku Slovanské náměstí přes Lesnou až do Židenic na Starou osadu po trase shodné v tomto exponovaném úseku s okružními linkami 44 a 84. K posílení dopravy do oblasti Univerzitního kampusu a k areálu Fakultní nemocnice Bohunice bude upraven provoz trolejbusových linek 25, 26, 27. Zejména se bude jednat o zvýšení počtu kloubových vozidel zajišťujících provoz na trolejbusové lince 25. Současně bude autobusová linka 61 nově obsazena výhradně kloubovými vozidly. Informace o celkové změně jízdních řádů od v Brně naleznete na:

3 Z ÚŘADU Internetový kiosek Vážení občané, v prostorách ÚMČ Brno- Jundrov, Veslařská 56 je k dispozici internetový kiosek, který slouží k bezplatnému připojení návštěvníků radnice k internetu. Zařízení je v provozu v úřední dny pondělí a středu v době od 8.00 do hodin. Občané mohou procházet internetové stránky, pracovat s y a stahovat data s vysokou přenosovou rychlostí. Pro připojení mimo úřední dobu je zřízena služba HoTSpot-WiFi, která umožňuje bezdrátové připojení k internetu v okolí objektu Veslařská 56. K propojení prostřednictvím služby HotSpot je potřeba notebook, mobilní telefon nebo PDA s podporou WLAN. Provoz úřadu mezi svátky V pondělí 27. prosince a ve středu 29. prosince 2010 bude Úřad městské části Brno- Jundrov pro veřejnost uzavřen. V nezbytně nutném případě je možné volat na tel. číslo: Nejbližším úředním dnem bude pondělí 3. ledna Sdělení držitelům psů Splatnost místního poplatku ze psa pro rok 2011 je do Držitelé psů mohou tento poplatek zaplatit na pokladně ÚMČ nebo přímo na účet. Informace o výši poplatku Vám rádi sdělíme telefonicky: Bankovní účet: /0100 var. symbol i výši poplatku Vám sdělíme na tel místní poplatky Zimní přikrmování ptactva Nejkritičtějším obdobím roku pro ptactvo je zejména leden a únor, kdy dojdou přirozené zásoby potravy. Nejhorší je prý namrzající déšť, kdy se během velmi krátké doby celá příroda pokryje ledovým krunýřem a ptáčci se tak nemohou dostat k potravě. Potom už žijí či spíše živoří ze svých tukových zásob, které nejsou nijak velké, a proto jsou podle odborníků krmítka naplněná vhodnou potravou pro mnohé ptáky jedinou možností, jak kritické období přežít. Co mají ptáčci nejraději: Kosi a brkoslavové se živí převážně bobulemi ptačího zobu, černého Provozní řád střediska SSO Páteřní Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:30-13:30 14:00-18:00 So 9:30-13:30 Ne 14:00-18:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., Ve SSO na ulici Páteřní a U ZOO v Bystrci je možné pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města Brna odložit stavební suť, materiál z demolic, pneumatiky. Stavební suť musí být uložena v pytlích či jiných obalech, aby pracovník SSO mohl dovezenou suť zvážit a zpoplatnit dle platného ceníku (1,20 Kč/kg). bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek. Sýkorky lojem a tučnými semínky slunečnice, semencem a mákem. Vrabci nepohrdnou pšenicí. Pro zvonky, strnady a pěnkavy jsou nejvhodnější semena plevelů a trav. Přikrmování by rozhodně neměl být způsob jak se zbavit zbytků z kuchyně. Do krmítek nepatří chléb, uzeniny, solená slanina, brambory. Krmítko musí být umístěno minimálně 1,5 m nad zemí a 3-4 m od nejbližšího porostu. Krmítko nesmí mít žádné ostré hrany, trčící hřebíky a musí se pravidelně čistit, aby potrava neplesnivěla. Pozor při používání PET lahví jako krmítek, vyříznutá okýnka vzniklé ostré hrany je třeba oblepit textilní náplastí. Zimní přikrmování má i velký význam výchovný, umožňuje totiž bližší poznání našeho zimujícího ptactva. Zvýší se zájem o jeho aktivní ochranu vyvěšováním ptačích budek a ochranu hnízdišť. Zimní údržba komunikací Zimní údržbu komunikací na trasách městské hromadné dopravy v MČ Brno-Jundrov zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Renneská 1a, Brno. Na ostatních místních komunikacích zajišťuje zimní údržbu firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o., Korejská 4, Brno. Kontaktní telefon pro údržbu chodníků: , kontaktní telefon pro údržbu vozovek-non stop služba: Firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o. provádí zimní údržbu komunikací na území Jundrova již několik let a znalost terénu je pro provádění zimní údržby velmi důležitá. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Snažíme se zajistit, aby závady ve schůdnosti chodníků byly odstraněny minimálně o šíři jednoho metru a u užších chodníků v jejich maximální šíři. U chodníků, které slouží současně i jako zastávka městské hromadné dopravy, se závady zmírňují v délce 22 m. Závady ve schůdnosti, které vznikly spadem sněhu, firma odstraňuje při výši spadu 5 cm a více a závady vzniklé náledím jsou odstraňovány posypem zdrsňujícím materiálem. Dovolujeme si upozornit, že odstraňování závad na území městské Provozní řád střediska SSO U ZOO : Po 8:00-12:00 Út 13:00-17:00 St-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 So 13:00-17:00 Ne 9:00-12: : Po 8:00-12:00 Út 14:00-18:00 St-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00 So 14:00-18:00 Ne 9:00-12:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., části probíhá postupně (zastávky, prostranství před ÚMČ, prostranství před základní školou, chodníky kolem mateřské školy, chodníky před obchody apod.) a nelze závady odstranit najednou v jednom časovém okamžiku. Práce jsou prováděny v souladu s Vyhláškou MMB č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací a to zejména na nutnost přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací v zimním období. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti stavu komunikace a používejte tu část chodníku, která je posypána zdrsňujícím materiálem, volte vhodnou zimní obuv, vyhýbejte se zamrzlým kalužím či místům kluzkým, např. ve stínu stromů apod. Starším lidem doporučujeme omezit vycházení za nákupy ve dnech označených jako kalamitní. Dovolujeme si připomenout, že zvýšená pozornost a péče je věnována komunikacím ve svahu např. Tyršovo návrší, horní část ulice Nálepkova, horní část ulice Březová, Výšina. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří se zapojili do provádění zimní údržby a uklízí chodníky před svými domy. Není možné zajistit údržbu v takovém rozsahu bez Vaší pomoci a v neposlední řadě se touto činností podílíte i na úspoře finančních prostředků z rozpočtu naší městské části. Ještě jednou děkujeme a dou fá - me, že letošní zimní období, zejména zmírňování závad ve schůd nosti a sjízd nosti, společnými silami zvládneme. Úprava přerůstající vegetace Využijte, prosím, období vegetačního klidu (11. měs.- 3.měs.) a zajistěte na svých pozemcích zástřih nebo odstranění přerůstajících větví keřů a stromů, které zasahují do pochozí plochy chodníků. Tento zástřih nutno provést tak, aby větve nebránily volnému průchodu. Pokud je prostor znepřístupněn přerůstající vegetací, dochází ke zhoršení prostorové orientace, znemožnění samostatného pohybu, v nepos lední řadě i ke zvýšení nebezpečí úrazů a to nejen pro zrakově postižené občany. Informace o možnosti využití shromažďovacích míst odpadů na ulici Sochorova a sběrných středisek odpadů např. U ZOO a Páteřní ulici v Bystrci ŽP Trávníčková Provozní řád SMO Sochorova : Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00 So 9:30-12:00, 14:00-18:00 Ne 14:00-18: : Po 15:00-19:00 Út-Pá 9:00-12:00, 15:00-19:00 So 9:30-12:00, 15:00-19:00 Ne 15:00-19:00 A.S.A., spol. s r.o, Ve středisku na ulici Sochorova je omezený sortiment přijímaných odpadů, není zde možné odložit stavební suť a demoliční odpad, pneumatiky. Žluté kontejnery Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti třídění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky mohou lidé odkládat do žlutých kontejnerů, které byly dosud určeny jen pro sběr PET lahví a jsou umístěné na ulicích města Brna a ve sběrných střediscích odpadů. Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze odkládat do velkoobjemových drátěných kontejnerů na PET lahve!!!! Do žlutých kontejnerů je tedy možné odkládat společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony a obaly od limonád, piva, energetických nápojů, ledové kávy apod. Nálepky na žlutých kontejnerech občany informují současně také o tom, co do žlutého kontejneru rozhodně nepatří - tedy konzervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických přípravků apod. ŽP Trávníčková

4 Výsledky voleb do zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov dne 15. a 16. října 2010 Zvolení zastupitelé Městské části Brno-Jundrov počet hlasů Irena Koláčná Zelená pro Náš Jundrov 459 Tomáš Beránek Zelená pro Náš Jundrov 456 Ivana Fajnorová Zelená pro Náš Jundrov 455 Ing. Ondřej Šťastník JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 439 Ing. Pavel Tyleček JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 437 Mgr. Gabriela Durnová JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 434 Ing. Miroslav Kolář Sdružení nestraníků 371 doc. Petr Veselý Sdružení nestraníků 359 Ivan Dubský Sdružení nestraníků 324 Ing. František Vitula Ph.D. ODS 302 Ing. Renata Šťastná ODS 289 Ing. Marek Toman ČSSD 285 MVDr. Jaromír Stejskal ČSSD 270 Karel Kalaš TOP JUDr. Miroslav Motyčka KSČM, FiS 151 ŠKOLA Základní škola Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Předvánoční bilancování Závěr roku, který se kvapem blíží, je pro mnoho lidí spjat nejen s bilancováním dosažených úspěchů, ale také toho, co se zatím ještě nepodařilo. Chtěli bychom se tedy krátce poohlédnout po činnosti ZŠ Jasanová za uplynulé období. V září se již tradičně žáci 4-9. ročníků zapojili do Evropského dne jazyků, tentokrát zaměřenému na cestování po Evropě. S velkým ohlasem se setkal týdenní pobyt našich dětí na chorvatském ostrově Rab. Naši školu navštívila delegace rodičů a učitelů z partnerské školy ve Stuttgartu. V říjnu proběhla pracovní schůzka škol zapojených do projektu Comenius ve Španělsku a videokonference žáků těchto škol. Na školní zahradě se uskutečnila Podzimní slavnost pro 1. stupeň naší školy, děti z MŠ Dubová a jejich rodiče. Na 2. stupni pokračují úspěšné projekty Jak se žije a Dámy a pánové, život začíná. Pravidelně se naši žáci zapojují do soutěží ve sběru papíru a Recyklohraní. Zúčastňují se mnoha výukových programů, divadelních a filmových představení, besed, ale také aktivně sportují, sehráli turnaj ve fotbale O pohár místostarosty Jundrova, zapojili se do soutěží ve šplhu a v plavání. S nadšením a elánem se pustili do výroby drobných dárků a ozdobných předmětů, které nabídli k prodeji v rámci vánočního jarmarku. Výtěžek z této akce je již tradičně věnován na školní vzdělání adoptovaného chlapce z Indie. Zájemci ze žáků třídy se v adventním čase vydali spolu se svými vyučujícími obdivovat krásy předvánoční Vídně. Pedagogové školy se podílejí na projektu Čtenářská gramotnost, financovaném z EU. Mnoho úkolů jsme úspěšně splnili, neméně jich je před námi, ale bereme je jako výzvu a těšíme se, že je společně s vámi zvládneme. 21. a 22. ledna 2011 se na naší škole uskuteční zápis do prvních tříd, v únoru naši žáci společně s chorvatskými kamarády vyrazí na lyžařský výcvik do Jeseníků. Pracujeme na mezinárodním projektu Comenius, který je zaměřen na vědu a techniku. Pokračujeme ve spolupráci se školou v německém Stuttgartu, kde chystáme společnou prezentaci zaměřenou na Život na našich školách. Je toho ještě hodně, co nás v novém roce čeká a budeme vás o tom průběžně informovat. Děkujeme všem za podporu, které si vážíme, a v novém roce přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci i osobním životě. Za pedagogický sbor PhDr. Vlasta Kovářová a Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy Projekt financovaný z ESF I v letošním školním roce pokračuje naše škola v projektu Dámy a pánové, život začíná ve spolupráci s SOUPS, Charbulova 106, Brno. Žáci devátého a osmého ročníku prošli kurzem společenské výchovy, seznamovali se s pravidly chování ve společnosti, na ulici, při cestování. Celý program byl doplněn praktickými ukázkami. Zatímco deváťáci se touto lekcí s projektem pomalu loučí, pro žáky osmého ročníku začíná. Čekají je další moduly z ochutnávky učebních oborů kosmetička, fotograf, pekař, kuchař, cukrář, číšník a další, které si mohou vybírat podle svého zájmu. Účastí v projektu získávají důležité informace při rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň praktické zkušenosti pro život. Mgr. Zdeňka Řiháková, zástupce ředitele Slabikářový den Velkým svátkem všech prvňáčků na ZŠ Jasanová byla 9. listopadu Slabikářová slavnost. Právě tento den je paní učitelky uvítaly mezi velké čtenáře před zraky rodičů i kamarádů. Této události předcházely více než dva měsíce perné práce žáčků. Přípravy probíhaly v plném proudu několik dní. Žáčci opakovali, nacvičovali a vylepšovali všechny básničky o škole a probraných písmenkách. Následovala poslední zkouška, vyzdobení tělocvičny obrázkovou abecedou a úprava míst k sezení. Potom již přicházeli hosté. Slavnost zahájili prvňáčci společnou básničkou o škole a třídě. Následovaly veršovánky k jednotlivým písmenkům z Živé abecedy. Za pěkné vystoupení byly děti pochváleny panem ředitelem a uvítáni do světa čtenářů. Pan ředitel předal všem prvňáčkům za zvládnutí Živé abecedy pamětní list a následně vytoužený Slabikář. Prvňáčci byli nadšením bez sebe. Ihned si každý začal v učebnici listovat a číst písmenka, která už umí. Přejeme jim, ať jim čtenářské nadšení vydrží. Mgr. Ivana Hostinská, Mgr. Lenka Machová, Mgr. Jindra Wojtková

5 Zprávy z MŠ Dubové: Vážení rodiče, nadchází nejkrásnější část roku, hlavně pro naše nejmenší, a proto se snažíme zpříjemnit dětem jejich předvánoční pobyt ve školce různými akcemi jako: Mikulášskou nadílkou s Čertem a Mikulášem, oslavou Vánoc a různými tradičními akcemi, které k nim patří. Potěšíme svým vystoupením i naše jundrovské seniory a navštívíme Vánoční jarmak v ZŠ Jasanová, se kterou udržujeme spolupráci. Pod stromečkem ve školce najdou děti spoustu dárků díky štědrosti rodičů a přátel školy a jeden dárek si už naše školička nadělila v srpnu, kdy jsme dostali do celé budovy nová okna, za což dodatečně děkujeme. Chtěla bych upozornit rodiče, kteří se chystají v lednu 2011 k zápisu do MŠ Dubová, že je budeme včas informovat o termínu ve vývěskách a na našich webových stránkách Přejeme Vám krásně prožité chvíle u vánočního stromečku s Vašimi nejbližšími a v novém roce se těšíme na další spolupráci. Mgr. Anna Balšínková, ředitelka MŠ Dubová Pozvánka Žáci a učitelé Soukromé mateřské školy a základní školy na Roz - marýnové ulici a úřad MČ Jundrov srdečně zvou občany Jundrova na Vánoční koledování, které se bude konat dne v hodin před jundrovskou radnicí. Přijďte si poslechnout (nebo i zazpívat) tradiční i méně známé písničky, neodmyslitelně spojené s kouzlem Vánoc. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD Ředitelka Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 bude probíhat ve dnech 21. ledna ledna 2011, a to: v pátek od 13:00 do 17:00 hod. sobotu od 9:00 do 11:30 hod. K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně logopedické a psychologické vyšetření, přezůvky. ADRESA ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 234, Brno. Co Vás v naší škole čeká? školní vzdělávací program LOGOPEDICKÁ ŠKOLA logopedická intervence individuální péče v malém kolektivu žáků výuka plavání od 1. do 9. ročníku pravidelná spolupráce se školním psychologem nepovinné předměty komunikační dovednosti, angličtina hrou, výpočetní technika a plavání školní družina provozuje kroužek keramický, výtvarný, dramatický, hudebně pohybový a pohybové hry. Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka školy 10 let jundrovské vysoké školy Dne 7. prosince 2010 to bylo přesně deset let, co obecně prospěšná společnost AKADEMIE STING získala státní souhlas působit jako vysoká škola. Za těch deset let byl při slavnostní promoci titul bakalář udělen 1214 a titul inženýr 473 absolventům. V současné době studuje na škole přes 1100 studentů v právních a ekonomických oborech. V letošním roce jsme byli také za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnoceni jako nejúspěšnější firma města Brna a převzali jsme z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory Pohár a Diplom za 1. místo v anketě TOP MSP 10. Díky dobrému hospodaření jsme od letošního září zavedli nový systém stipendií, díky kterému mohou velmi dobří studenti vystudovat naši školu s výraznými slevami, ti nejlepší pak zcela zdarma za podmínek, které podle našich informací neposkytuje ani žádná z veřejných vysokých škol, i když my z veřejných rozpočtů nedostáváme ani jednu korunu. Naším hlavním cílem je být sice malou, ale velmi kvalitní vysokou školou, na kterou mohou být hrdi nejen naši absolventi, ale také všichni jundrovští občané. Děláme pro to maximum a i z toho důvodu jsme dali přednost vnější fasádě školy před řešením vnitřních sítí, které jsou za ta léta ve stavu vyžadujícím opravy a rekonstrukci. Velmi si vážíme pozitivních ohlasů jundrovských občanů, stejně tak si velmi vážíme i dosavadního dobrého vztahu s jundrovskou radnicí a věříme, že tyto dobré vztahy budou pokračovat i s novým vedením. Závěrem dovolte, abychom všem občanům Jundrova popřáli klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku. Udělejme i v novém roce vše pro to, abychom všichni mohli být hrdi na to, že v Jundrově působí kvalitní vysoká škola. Věříme, že nás v tomto úsilí podpoříte a dovolte, abych nám všem ještě osobně popřál kromě osobních a pracovních úspěchů hlavně hodně zdraví. doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor Rozmarýnová se hlásí Ohlédnutí zpět a bilancování není jistě v období končícího kalendářního roku ničím výjimečným. Člověk hodnotí své úspěchy a přemýšlí o tom, co by příště udělal jinak a lépe Soukromá mateřská škola a základní škola na Rozmarýnové ulici prožila rok naplněný aktivním úsilím o zajištění své nájemní jistoty. Říjnové volby do obecních zastupitelstev přinesly škole naději, že současní představitelé obce nás budou chápat jako partnery, kteří chtějí přispívat k rozvoji kvalitního školství a kultury v Jundrově. Školní rok jsme zahájili 1. září zpřístupněním školy pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy nově vybavené interaktivními tabulemi (pořízenými díky úspěšně podané žádosti v rámci projektu EU peníze školám), nově zbudovanou učebnu dramatické a hudební výchovy i interiérové úpravy v mateřské škole a školní družině. Ve všech prostorách školy byly instalovány panely s fotografiemi a videoprojekce z akcí předchozího školního roku. Rodiče i ostatní veřejnost si mohla udělat obrázek o tom, co děti asi čeká letos. A že toho od září nebylo věru málo. 5. třída zahájila výuku týdenním studijním pobytem v Baldovci, děti z mateřské školy od října navštěvují 1x týdně kurz bruslení, děti i rodiče se sešli na sobotní říjnové akci s názvem Drakiáda a piknikáda, odpolední anglický klub pozval své členy na noc ve škole (Halloween Night). V listopadu proběhla soutěžní vernisáž výtvarných prací žáků školy spojená s celodenní ukázkou tvorby dřevěné plastiky (od kusu kmene po výsledný artefakt) sochaře Zdeňka Macháčka. Celá akce byla zakončena lampionovou procházkou Jundro vem a vypuštěním tzv. lampionu štěstí. Začátkem prosince jsme u nás přivítali děti z partnerské školy v rakouském St. Pőltenu. I letos měli naši žáci možnost strávit ve škole víkend s předvánoční rukodělnou tématikou (Vypečený víkend). Úspěšné zvládnutí čtvrtletního učiva bylo prezentováno na veřejně přístupných ukázkových hodinách, veřejnosti jsme naši školu také představili na Veletrhu základních škol. A to je jen stručný výčet akcí, který první měsíce školního roku 2010/2011 přinesly. Zviditelnění práce školy považujeme za velmi důležité, ale žádný písemný soupis akcí o ní neřekne více než praktická ukázka, kterou bude letošní Vánoční koledování před jundrovskou radnicí. Přijďte se v podívat, jste všichni srdečně zváni. Mgr. Radomír Prokop, ředitel školy

6 Diakonie ČCE pomáhá seniorům a lidem s postižením Diakonie ČCE středisko v Brně je nestátní organizací, působící v Brně již od roku Posláním střediska je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením, kteří se v důsledku věku nebo postižení ocitli v obtížné životní situaci. Tato pomoc je zajišťována prostřednictvím registrovaných služeb. Středisko od začátku své činnosti směřuje své služby k seniorům. První z nabízených služeb, kterou středisko poskytuje je Pečovatelská služba. Posláním této služby je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho rodinném prostředí. Službu zajišťuje 7 profesionálních pečovatelek v pracovní dny od 7.00 hod. do hod. Centrum služeb je služba pro seniory a to převážně pro seniory s demencí, kteří nemohou zůstat sami doma, a jejich rodiny mají zájem o to, aby jejich blízcí i přes svoji nemoc byli zařazeni do společenského dění a byli v kontaktu se svými vrstevníky. Program centra je založen na obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností. Tato služba je poskytována v přízemí domu na Hrnčířské ulici č. 27. Diakonie ČCE středisko v Brně je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti - nabízí informační materiály o problematice této choroby, organizované svépomocné skupiny tzv. Čaje o páté, která je určena lidem pečujícím o osoby postiženými Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Tato setkání probíhají 1x měsíčně v prostorách střediska na ulici Hrnčířská 27 pod vedením pracovníka kontaktního místa. V rámci tohoto projektu jsou možné telefonické nebo osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující osoby. Ve spolupráci s Českou alzheimerovou společností a sítí odborných lékařů v regionu je v rámci Dnů paměti realizován projekt SCRE- ENING KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ. Smyslem je včasné zachycení těch lidí, u kterých by se mohlo jednat o počínající syndrom demence a nabídnutí pomoci těmto lidem ve formě přesné diagnostiky a v případě potřeby zahájení včasné léčby. Informace o nabízených službách či realizovaných projektech je možné se dozvědět na tel: nebo na Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i prac. příležitost) -více na www: diakoniebroumov.org vyhlašuje sbírku použitého ošacení (letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m 2 ), domácích potřeb (nádobí, skleničky vše nepoškozené), peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, obuvi (veškerou nepoškozenou). Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne od 9,00-16,00 hod. Místo: nákladové nádraží Brno hlavní - 5. kolej Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA Všichni členové klubu seniorů Brno-Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících říjen prosinec a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Jarmila Janderková Marie Růžičková PODĚKOVÁNÍ Děkujeme naší Městské části Brno-Jundrov, která uspořádala zájezd pro seniory do Jaroměřic nad Rokytnou. Zájezd se moc líbil, byli jsme spokojeni. Klub seniorů Jundrov SDRUŽENÍ UMĚLCŮ Moravy a Slezska SUMS v letošním roce uskutečnilo několik členských výstav. Bylo to v dubnu v Praze-Bubenči a v Uherském Hradišti. V červnu byla výstava našich umělců v Luhačovicích v galerii Elektra. Ještě v srpnu v Kyjově a Letovicích. Naše sdružení je výběrovou společenskou neziskovou organizací a má 300 členů, kteří vystavují v naší galerii v Brně ve výstavních prostorách obrazy, oleje, akvarely, grafiku, keramiku, sklo, šperky, dřevořezy, umělecké kovářství, práce pasířů. Srdečně zveme občany Jundrova do naší galerie na ulici Starobrněnské č. 14, kde má sdružení své sídlo galerii a sekretariát ve dvorním traktu. Zájemci o dobré umění si mohou vybrat od obrazů, keramiky, šperků umělecké kování, kůži a sklo - vánoční prodej. Otevřeno je denně od do hod., kromě pátku. Vstup volný! tel./fax Přejeme občanům Jundrova spokojené Vánoce 2010! Květoslava Tomková, členka výboru SUMS 18. Vánoce na brněnské radnici čtvrtek Nová radnice Vánoce přicházejí v Brně již po osmnácté ve čtvrtek 23. prosince také na brněnskou Novou radnici. Od 10 hodin je připraven bohatý zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě se zpěvem, pohádkami, tancem a výstavami pro děti i dospělé. Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž Za ozdobu odměna. Za vlastnoručně vyro - bené vánoční ozdoby, které přinesou děti ve čtvrtek 23. prosince na Novou radnici a zavěsí je na připravené vánoční stromky, dostanou odměnu. Předvánoční setkání vyvrcholí tradičně v 19 hodin ohňostrojem před radnicí na Dominikánském náměstí. Novoroční Brno PF 2011 sobota Město Brno zve své občany i návštěvníky do svátečních ulic a náměstí první den roku První leden 2011 bude již potřetí novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli při akcích NOVOROČNÍ BRNO PF Už v 10 hodin odstartuje z náměstí Svobody cyklistická jízda Brnem, kterou tradičně pořádá TJ Favorit Brno. Cíl jízdy bude na brněnské přehradě. Brněnské poledne v 11 hodin bude patřit troubení z věže Staré radnice. Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18 hodin nad brněnskou dominantou hradem Špilberk. Stejně jako při přehlídce ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít 1. ledna včas své výhledové místo na hrad Špilberk, naladit si na mobilním přijímači příslušnou frekvenci a od 18 hodin sledovat novoroční ohňostrojné kresby na brněnské obloze. ROZMARÝNEK V ZIMĚ Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek je jedním z pracovišť Lipky. Již 13. rok nabízí v Jundrově nejen přírodovědné aktivity pro žáky, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Nový školní rok jsme začali již tradičním kroužkováním, na kterém se rodiče i děti mohli hravou formou seznámit s nabídkou našich kroužků. Kromě tradičních kroužků, které na Rozma rýnku probíhají už několikátou sezónu, je letošní novinkou Angličtina hrou na Rozmarýnku pro malé předškoláky a mladší školáky pod vedením Jany Hájkové v pondělí od do Podzim patřil dále akcím jako Co se děje v zahrádce jablečné atrakce, Malá Jundrovská či Martinská slavnost. Na konci října v době podzimních prázdnin se na Rozmarýnku uskutečnil krátký příměstský tábor, motivovaný říší skřítků. S příchodem prvního sněhu dorazily jedličky v květináčích, které si zájemci za cenu 90 korun mohou koupit každý den do 18 hodin na Rozmarýnové 6. Doneste si od nás domů voňavý kousek lesa, který při správné péči můžete na jaře vrátit do přírody. Malé stromečky tohoto jehličnanu můžete na jaře vysadit buďto na svou zahrádku a nebo při společném sázení jedliček do lesa v dubnu. Připomínáme, že Rozmarýnková zahrada, ač právě přikryta velkou čepicí sněhu, je stále otevřena široké veřejnosti a to obvykle ve všední dny do 18 hodin. Ve dnech 22. a 23. prosince proběhne celodenní Předvánoční tvořivé setkání na Rozmarýnku pro děti od 8 do 12 let. Otevřeno všem dětem, které chtějí nasát předvánoční atmosféru a něco voňavého si vlastnoručně upéct či vyrobit. Cena 270 Kč za jeden den. Hlaste se předem na ovou adresu Sobota 22. ledna KERAMIKOVÁNÍ pro veřejnost, 10:00 12:00 Hravé tvoření z hlíny pro rodiče nebo rodiče s dětmi v keramické dílně ZŠ Rozmarýnová (přezůvky s sebou). Cena dle velikosti výrobku 90 Kč nebo 160 Kč. V ceně materiál i vypá lení výrobku. Přihlašování na u: do Jednou až dvakrát měsíčně bude v zimním období v úterý od 18 hodin probíhat už 6. ročník odborných přednášek pro veřejnost Zdravé bydlení pod garancí Dany Kellnerové. Další informace o činnosti pracoviště a aktuálních akcích naleznete na Pracovníci Rozmarýnku přejí všem Jundro vákům krásné zimní dny a úspěšný vstup do nového roku. Za Rozmarýnek Ing. Marcela Pálková

7 Tříkrálová sbírka 2011 Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky s pověřením České biskupské konference již jedenáctým rokem, tentokrát ve dnech od 1. do V tomto období budou do ulic i do většiny domácností přicházet skupinky koledníků a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým či trpícím. Více informací naleznete na: Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč. DMS realizuje Fórum dárců). (Autoři uvedených básní jsou příznivci Jundrova a řeky Svratky.) Řeka Svratka Toulám se rád kolem řeky Svratky cestou prosluněnou, teče lučinami, lesy, poli, krajinou malebnou, vítr listím stromů ševelí, řeka opojně šumí, na hladině kachny s labutěmi ladně plují. Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají a po drobtech pečiva se divoce vrhají, ty dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu, zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto vzruchu. Z klenby stromů rozlétá se ptačí chór, usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor. Orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají, zraky lidí živou krásou poutají. Hřmící padající vody z jezu v pěny se mění, její klokotné víření vnímám jako opojení. Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese a v zobáku stříbrná rybička se mu třese. Pod převisem vrbových větví rybář sedí a na splávek upřeným pohledem hledí, návnada červem zabrala, kapr sebou smýká, navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá. Procházkou a žárem slunce znavený, uléhám do stínu lípy na palouček zelený, nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje, ani se nehnu, jen po očku se dívám, jak se mu hrdélko chvěje. Samoten, sám se svými trampotami, bloudívám kolem vody pod vrbami, ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší a vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši. Jsi cílem mých poutí podmanivá v každé roční době, kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě? V chrámu přírody nalézám k tobě úctu, obdiv, pokoru,, vítán buď každý, kdo je k tobě šetrný chraňte naši přírodu! Rostislav Rotrekl Jundrovský Štědrý den Nad Jundrovem hle hvězdná báně, jsouť oběžnice, stálice, půvabných lesů sněžné stráně zalité světlem měsíce. Svátky ty ze všech nejkrásnější Vánoce s nimi Štědrý den, slavné žeť ony, nejvzácnější, jimiž byl svět kdy obdařen. Vše ku prožitku přichystáno dnů svátečních jakž ve sledu, Božího dítka od zrození po Štěpánskou až koledu. Sníh ztajil nízký zimostráz před vilkou na zahrádce, předměstská tonou obydlí slavnostní ve pozlátce. Z nadějí lidstva ve spasení šíří se radost veliká, Svatvečer všude lásky klíčem nitra dnes srdcí odmyká. Jeť doba vhodná k rozjímání, velebná, vpravdě přesvatá, odpočne člověk bez váhání, tvor živý nikam nechvátá. Used hýl peni na zvětrakém. Čilý, vždy pilný strakapoud, ustává v hodu okázalém, neproklepává dřevěný troud. Při Zátmí daňčí rodiny potulné sedí stádce, zdá porost se či pěšiny zimní jakž ve pohádce. Na hájnici již večeřejí v pokoji stromek zářící. S muflony ovce při závěji, seníku poblíž stojící. Obzvláštním luny za přísvitu v poklidu řídké smrčiny, shromáždění dlí u jeslí tu početné lesní zvěřiny. Blaženém v svatonočním času bdí Jundrov plné ve kráse, vánoční oblohy kdy jasu s temeny vrchů stýká se. Hlaholem komínského zvonu zaniká tichý sosen šum, pásmo jundrovské kopcoviny hvězdným se vzpíná k nebesům. F. X. Barták INZERCE Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací Základní umělecká škola Pavla Křížkovského Kristenova 27, Brno-Komín Novoroční koncert Kostel sv.vavřince v Brně-Komíně, začátek v 18 hodin Hej, hej, jeden i druhej aneb Několikero zpěvů a obrazů vánočních Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích, začátek v 18 hodin Hudební podvečer na radnici Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, začátek v 17 hodin CENTRUM DĚTSKÝCH ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB BRNO, p.o. Žerotínovo nám. 4/6, Brno, tel.: , Zvyšování kvality doplňkových služeb zahájením služby Family Point v poliklinice Bílý dům. Poliklinika Bílý dům nově nabízí další zkvalitnění služeb pro rodiny, službu Family Point, bezbariérové místo přátelské rodině. Na tomto místě mohou rodiče získat informace o programech a službách pro rodiny v rámci regionu, k dispozici je prostor pro péči o dítě s přebalovacím pultem, hracím koutkem a klidovou částí. Jedním z cílů této služby je vytvoření zázemí pro rodiny s malými dětmi, které navštíví polikliniku. Provozní doba Family Pointu: pondělí - pátek 8,00-16,00 hod. Věříme, že tato služba zvýší úroveň poskytovaných služeb polikliniky a bude rodinami plně využívána. MUDr. Rut Svobodová, ředitelka CDOZS Kompenzační pomůcky na delší i přechodnou dobu Občanské sdružení Sanus Brno poskytující zdravotní a sociální péči rozšiřuje svoji půjčovnu kompenzačních pomůcek. Půjčit si můžete například polohovací postele, chodítka, wc křesla, wc sedáky, berle a také nově zakoupené invalidní vozíky aj. Pomůcky je možné vypůjčit na delší nebo jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní pomůcky, nebo když ty své máte v opravě. Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb občanského sdružení Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí. Více informací dostanete na telefonních číslech: , Mažoretky LASSIES vznikly v roce 2005 a dělí se na BABY, MINI a LADY. O dva roky později byla založena skupina mažoretek Masarykovy Univerzity - MUNI a společně začaly vystupovat na různých akcích, jmenujme AKCE na VELODROMU, HRY HANDICAPOVANÝCH, NOC VĚDCŮ, LIGA proti RAKOVINĚ a mnoho dalších včetně účinkování v muzikálu MDB Hello, Dolly. Mažoretky se kromě vystoupení pro širokou veřejnost účastní také mažoretkových přehlídek a soutěží. V říjnu na soutěži v Žarošicích za svá vystoupení získaly: dvakrát 1. místo, čtyřikrát 2., 3., 4. a 5. místo. Děvčata jela reprezentovat taktéž na Sloven - sko a odtud si přivezla: 1. místo, dvakrát 2. místo a 3. místo. Jelikož se blíží období Vánoc, chtěly by Vás LASSIES i MUNI pozvat na několik předvánočních vystoupení, která se budou konat: od 15:00 a 17:00 v Galerii Vaňkovka od 14:00 na náměstí Svobody Vás děvčata zvou na Vánoce alá LASSIES, která jsou věnovaná všem rodičům, přátelům a zájemcům o tento krásný taneční sport. Akce proběhne na ZŠ Pastviny od 17:00 v Brně-Komíně. Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné období Vánoc. Více o nás můžete najít na Za kolektiv mažoretek LASSIES a MUNI Veronika Váská A Kluby ČR, o.p.s. pomáhají lidem závislým na alkoholu a hazardním hráčství zkrotit jejich závislost, nabízejí poradenství a podporu jejich rodinám a blízkým a také pomoc lidem jakkoli znevýhodněným na trhu práce.v současné době spouštíme online podporu prostřednictvím našeho nového CHATOVÉHO PORADENSTVÍ, které naleznete na našem webu Náš chat je určen všem, kteří se z různých důvodů k nám nemohou dostavit osobně nebo je pro ně tato forma pomoci přívětivější. Neváhejte, klikněte a vyhledejte online pomoc během několika minut! Naši pracovníci jsou připraveni Vám pomoci a zodpovědět Vám na všechny otázky. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce. Mgr. Šárka Syslová, komunikace a propagace A Kluby ČR, o.p.s., Rokycanova 48 Brno RATOLEST BRNO podporuje projekty dětí Dobrovolnice Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP se projektem Dětská tvořivost snaží obohatit život dětem a mladým lidem pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí a zkvalitnit využití jejich volného času. Impulsem pro vytvoření projektu byly podněty dětí a mladistvých využívajících služeb Sociálně aktivizačního programu SAP, kteří projevili zájem o činnosti tohoto druhu. Projekt se opírá o dvě stěžejní aktivity taneční a pohybový kroužek Tančák a výtvarné dílny. Kroužky probíhají pravidelně v pondělí po dobu 1,5 hodiny a vzájemně se střídají v intervalu 1x za 14 dní. Součástí programu bude i vícedenní výjezd mimo Brno v době velikonočních prázdnin a závěrečná besídka pro rodiče a přátele v květnu 2011, kterou bude projekt ukončen. Projekt Dětská tvořivost začal běžet v říjnu 2010 a potrvá do května Více informací podají: Bc. Martin Holiš, vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, tel.: Mgr. Markéta Procházková, vedoucí Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP, tel.:

8 Práce na PC - Odznaky, medaile a vyznamenání různé koupím. Tel.: Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: AQUA AEROBIK Jundrov, Osiková po, st, pá 17:15-18:15 a 18:45-19:45. Kurz leden - březen 1450,- Kč, leden - červen 2650,- Kč. Info: tel (sms) Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: Prodám byt 3+1 v Jundrově. Tel.: Zastupitelé zvolení v komunálních volbách do obecního zastupitelstva za koalici ZELENÁ PRO NÁŠ JUNDROV děkují všem voličům za projevenou důvěru. Nezklameme Vás prosadíme změny pro kvalitní život v Jundrově. Ivana Fajnorová, Irena Koláčná, Tomáš Beránek SKI SERVIS Brno-Komín, Čichnova 1 (prodejna Cyklosport)!!! KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ SERVIS!!! tel.: , WINDBAZAR Půjčovna lyží a snowboardů Prodej nového i použitého lyžařského vybavení tel.: , CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, ZUMBA První lekce od Kde: Veslařská 90,Brno-Jundrov zápis a info na: POČÍTAČOVÉ SLUŽBY odvirování, instalace, servis PC notebooky, počítače, sítě rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: JUNDROV, ročník 20, číslo 5 Vydává: Statutární město Brno-Městská část Brno-Jundrov, IČ Vychází 4x ročně (ve volebním roce mimořádné číslo) Místo vydávání: Brno Den vydání: Náklad tohoto čísla je výtisků Registrováno pod číslem: MK ČR E Administrace ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel Redakční kolektiv = Rada MČ Brno-Jundrov. Jazyková korekce Mgr. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Redaktor: Ing. O. Šťastník. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol.s.r.o.

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více