ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.5 / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím a klidem, provoněný vůní jehličí z vánočních stromků a vanilkových rohlíčků. Nic se nevyrovná vánoční pohodě, kdy se za okny tiše snáší sníh a celá rodina se alespoň na chvíli zastaví a prožívá společný pocit štěstí. Přeji všem, aby se vánoční čas stal symbolem lásky a pokoje a každý den v nastávajícím roce 2011 ať je prozářený sluncem. Vaše nová starostka Ivana Fajnorová Město Brno připravuje nový územní plán - jaké jsou dopady pro Jundrov Příprava nového územního plánu města Brna je v plném proudu. Je upřímnou ambicí naší radnice zapojit do přípravy nového územního plánu v Jundrově v co nejširší míře občany, vyslechnout a zo - hled nit jejich připomínky. Abyste mohli zasvěceně vyjádřit svůj názor k navrhovaným změnám, rádi bychom Vám nejdříve přiblížili základní informace k novému územnímu plánu. JAK SE RODÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Schválení nového územního plánu je dlouhodobá záležitost. Probíhá ve třech postupných fázích. První fáze - schválení zadání územního plánu proběhla v Brně již v roce V tuto chvíli probíhá druhá fáze přípravy nového územního plánu: tou je projednání a schválení konceptu územního plánu. Do konce února 2011 se mohou ke konceptu územního plánu vyjadřovat občané a mohou se k němu též vyjadřovat jednotlivé městské části. Předpokládáme, že jundrovské zastupitelstvo projedná stanovisko ke konceptu nového územního plánu na svém zasedání v únoru Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí na jaře 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich následně vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou podle plánu v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Zpracovatel, společnost ARCH DESIGN, na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy. Zatím se předpokládá, že nový územní plán by měl platit od 1. ledna V každé ze tří fází přípravy nového územního plánu mohou občané, ale i městské části, vznášet připomínky, podněty a zaujímat stanoviska k novému územnímu plánu. KDE SE MOHU SEZNÁMIT S KONCEPTEM ÚZEMNÍHO PLÁNU? Koncept územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna na ul. Kounicově 67 (zasedací místnost č. 426, 4. podlaží) vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna. Občané mohou navštívit tamtéž i besedu s odborným výkladem zpracovatele, kde bude představen koncept územního plánu jako celek. Beseda se koná Dále magistrát představí vybrané části konceptu veřejnosti na tematických besedách: Beseda na téma Bydlení a pracovní příležitosti již proběhla , dále byly uspořádány besedy: Zahrádky, zeleň, volný čas , další témata jsou: Doprava , Nákupní centra a občanská vybavenost Každá beseda začíná vždy od 16 hod. prezentací zpracovatele a následuje od 17 do 19 hod. řízená diskuse s občany. Pokud nemáte čas nebo zájem zúčastnit se osobně projednávání konceptu územního plánu, přesto byste rádi zjistili bližší informace, doporučujeme navštívit webové stránky statutárního města Brna kde v sekci územní plán naleznete odkaz Připravovaný ÚPmB. V této sekci naleznete veškeré informace k novému územnímu plánu. Dopo ru čujeme zejména nahlédnout do odkazu KONCEPT textová a výkresová část a v ní využít možnosti interaktivního prohlížení. JAKÉ ZMĚNY JSOU NAVRHOVÁNY V JUNDROVĚ Varianta I. konceptu územního plánu Předně nutno zdůraznit, že koncept územního plánu je připraven ve třech variantách. Pro Pozvánka na besedu Nový Územní plán města Brna Dne v hodin proběhne v Kulturním centru Svratka, Veslařská 56, Brno veřejná beseda na téma Nový územní plán města Brna. Jednání se zúčastní zástupci Odboru územního plánování a rozvoje. Jundrov nejradikálnější změny jsou navrhovány ve variantě I. Tato varianta počítá s výrazným rozšířením rozvojové plochy určené k bydlení v lokalitě Juranka. V podstatě se počítá s budoucím propojením zástavby v Jundrově a v Kohou - tovicích. Zástavba na současné ploše zahrádek v rozsahu cca 67 ha by měla mít charakter rodinných domů s předpokládanou výškou budov do 10 m. Ve variantě I. je počítáno s tím, že v budoucnu najde na Jurance své bydlení až čtyři tisíce nových obyvatel, že zde bude vybudována škola a komunikační napojení do Kohoutovic a do Jundrova. Varianta I. konceptu územního plánu dále počítá s tím, že v současné lokalitě Pod Dubovou/Na Nivě/Káčata bude umožněna výstavba rodinných domů až k lesu na ploše cca 13,5 ha. Tato varianta počítá s výstavbou nového mostu přes Svratku. Varianta II. a III. konceptu územního plánu Tyto varianty konceptu počítají se zachováním současných hranic možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě ulice Kopre tinová (pod Jurankou) cca 4 ha a rovněž i v lokalitě Pod Dubovou cca 9 ha. Podle variant II. a III. činí odhadovaný nárůst počtu obyvatel v nových rozvojových lokalitách Jundrova cca 750 osob. Ve všech třech variantách konceptu územního plánu je dále počítáno s rozšířením ploch určených ke sportu v lokalitě mezi ulicí Veslařskou a řekou Svratkou v rozsahu cca 1 ha celkem. Jundrov chystá besedu a anketu Vzhledem k tomu, že uvedené návrhy v konceptu územního plánu mohou znamenat výrazný zásah do života současných obyvatel Jundrova a protože předpokládáme značný zájem občanů o nový územní plán, chystáme na 13. leden 2011 besedu s občany na téma Koncept územního plánu změny, které se dotknou Jundrova. Informaci o přesném místě a čase konání besedy naleznete na jiném místě v tomto čísle Zpravodaje a též na webových stránkách jundrovské radnice. Na tuto besedu bude navazovat v lednu a v únoru 2011 anketa mezi občany Jundrova s cílem zjistit Vaše názory na koncept územního plánu. Výsledky ankety budou mít k dispozici zastupitelé při formulování stanoviska městské části Jundrov. Toto stanovisko by mělo být projednáno na únorovém zasedání zastupitelstva MČ Jundrov. Ing. Ondřej Šťastník, radní MČ Brno-Jundrov Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

2 Jak dál s přestavbou hřiště Jasanová V minulém roce byla dokončena první etapa přestavby hřiště Jasanová. Jde o první krok bez dokončení (a provedení finalní druhé etapy) není možné toto školní a zároveň veřejné hřiště používat. I přes mnohé veřejné diskuse a debaty v rámci Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Jundrov stále trvá otázka jak nejlépe dokončit tuto rekonstrukci. Dovolte proto faktickou informaci o průběhu celého investičního projektu, jeho aktuálním stavu, vyhlídkách na dokončení a také i snahu autora tohoto článku rozptýlit některé dohady, které o tomto investičním projektu po Jundrově kolují. Celý investiční projekt, t.j. celková rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová, dostal reálné obrysy nejpozději v roce Tehdy městská část Brno-Jundrov reagovala na výzvu bývalé 1. náměstkyně primátora k podávání žádostí o dotace na rekonstrukci sportovišť a podala žádost o dotaci na Etapu 1. tohoto projektu ve výši 14 mil. Kč. Část projektu označovaná jako Etapa 1. zahrnovala již i výstavbu samotného sportoviště. Celkové investiční náklady na rekonstrukci (t.j. Etapa 1 a Etapa 2) byly tehdy odhadovány na 21,4 mil. Kč. Na základě této žádosti poskytlo město Brno ze svého vlastního rozpočtu (tedy bez zapojení dotačních fondů EU) do rozpočtu MČ Brno-Jundrov dotace ve výši 400 tis. Kč na projektovou dokumentaci a 5,4 mil. Kč na samotné stavební práce v Etapě 1. Na základě toho byla Etapa 1 upravena, zejména byla vypuštěna stavba samotného sportoviště. Etapa 1 byla ukončena dne 27. července 2009, kdy byl pro Etapu 1 vydán kolaudační souhlas. To znamená, že z rozpočtu města Brna již bylo čerpáno a vynaloženo celkem 5,8 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce (Etapa 2) má být po splnění všech náležitostí financováno z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV). Město Brno v rámci koordinace toku dotačních fondů do investičních akcí vypracovalo několik tzv. Integro - vaných plánů rozvoje města (IPRM, více na Cílem IPRM je koordinovat dotační politiku a dotované projekty na území města Brna. Do jednoho z IPRM přihlásila MČ Brno- Jundrov dne 15. února 2010 projekt rekonstrukce hřiště jeho Etapu 2. Projekt byl přijat a zařazen do příslušného IPRM (který jinak obsahuje několik desítek dalších projektů, které mají být realizovány na území města Brna). Zastupitelstvo města Brna následně schválilo celý IPRM a projednalo jej s ROP JV, který na příslušnou aktivitu IPRM (nazvanou Infrastruk - tura pro volnočasové aktivity ) vyčlenil částku cca 228 mil. Kč. V rámci žádosti o zařazení do IPRM uvedla MČ Brno Jundrov celkové zbývající investiční náklady 17 mil. Kč (přičemž dotace z ROP JV může být přidělena až do výše 85% a další dotace ze státního rozpočtu může být přidělena až do výše dalších 7,5%, tedy celkem až do výše 92,5%, nicméně dotace ze státního rozpočtu ve výši 7,5% jsou nyní pozastaveny) a dále předložila harmonogram investice, podle kterého mělo být v říjnu 2010 vydáno stavební povolení pro Etapu 2, během zimy 2011 měl být vybrán dodavatel a od března 2011 do března 2012 měly proběhnout samotné stavební práce, kolaudováno mělo být v dubnu Potud pevná historická fakta. Reálný stav je takový, že stavební povolení dosud vydáno není a stavební řízení je na žádost stavebníka (MČ Brno-Jundrov) přerušeno do 31. prosince Důvodem je řešení parkovacích míst, která s celou rekonstrukcí souvisí. Podle projektu zpracovaného původně pro obě etapy je počet potřebných parkovacích míst stanoven na 15 (vychází z ČSN ). Projekt řeší 4 kolmá stání u areálu Rozma - rýnek, 4 podélná na ulici Rozmarýnová (u hřiště) a 7 stání kolmých na chodník vedoucí nahoru po ulici Sosnová v místě křižovatky Šeříková- Sosnová. Proti tomuto záměru vzneslo v rámci stavebního řízení připomínky několik občanů, z nichž jediná významnější námitka byla proti 4 podélným stáním na ulici Rozmarýnová, avšak nebyla taková, aby bránila vydání stavebního povolení. Bývalé vedení radnice MČ Brno-Jundrov na základě námitek občanů zahájilo změnu projektu, resp. zadalo vypracování studie celkové úpravy prostranství křižovatky Sosnová-Šeříková, jejímž výsledkem je 33 nových parkovacích stání v dané lokalitě a regenerace parčíku. To přirozeně vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli domů přilehlých k této lokalitě. Nicméně 33 nových parkovacích míst nesouvisí s rekonstrukcí hřiště ZŠ Jasanová 2, dotační projekt počítá s dotováním výstavby pouze 15 parkovacích stání (jako maximální počet dle stavebních předpisů), tedy zbývajících 18 stání, stejně jako parkové úpravy, nejsou kryty dotací ROP a o jiné investiční dotace na tento účel nebylo žádáno, ani se nenabízejí. Pokračování stavebního řízení o vydání stavebního povolení na rekonstrukci hřiště Etapa 2 vázne de facto na rozhodnutí o umístění parkovacích stání. Přitom vydání stavebního povolení (a nabytí jeho právní moci) je podstatné pro přiznání dotace a její čerpání. Nové vedení radnice MČ Brno-Jundrov tedy nyní stojí před rozhodnutím, zda pokračovat v zahájeném stavebním řízení podle původního projektu a umístit parkovací stání tak, jak byla původně navržena nebo je umístit jinam a změnit projekt a změnit i žádost o vydání stavebního povolení. Přitom je nutno vzít v úvahu následující limitující skutečnosti: (a) změna projektu (umístění parkovišť) může znamenat vyřazení žádosti podané do IPRM. Naopak existence 15 parkovacích míst je podmínkou pro činnost a tím pádem i vznik hřiště dle projektu jde o normou stanovený minimální počet parkovacích ploch. Bude-li přijato rozhodnutí (po projednání s OIEF MMB), že projekt bude změněn, není vyloučeno, že i samotné sportoviště může doznat určitých změn, například v rozšíření herní plochy hřiště; (b) dotace z ROP (prostřednictvím IPRM) NENÍ ještě přiznána projekt je pouze zařazen do schváleného IPRM, pro který je vyčleněn určitý objem dotačních peněz, pro přiznání dotace je nutno předložit finalizovaný projekt, ideálně se stavebním povolením, do ROP JV (tento krok provádí Magistrát města Brna); (c) celkový požadavek na dotace z ROP JV všech projektů schválených městem Brnem a zahrnutých do dané oblasti podpory (infrastruktura pro volnočasové aktivity) IPRM převyšuje o cca 60 mil. Kč přiznanou dotační částku 228 mil. Kč (v IPRM je zahrnuto více projektů, než na kolik jsou přiznány dotační peníze z ROP JV je tomu tak proto, že v praxi se některé projekty nakonec neuskuteční a město Brno se tím jistí proti riziku, že z důvodů nepřipravenosti některých projektů by nemohlo vyčerpat celou částku přiznanou z ROP JV); (d) realizovány budou jen ty projekty, na které zbudou peníze (viz výše), tedy které budou včas připraveny k žádosti o přidělení dotace z ROP JV; (e) projekt rekonstrukce hřiště ZŠ Jasanová 2 má nyní časovou ztrátu nejméně cca 4 měsíce; (f) pokud se nepodaří projekt včas připravit do takové fáze, kdy je konkrétní dotace z ROP JV přiznatelná, je zde riziko, že bude předběhnut jinými, dříve připravenými projekty, které vyčerpají přiznanou výši dotace a na MČ Brno-Jundrov už nezbude, což by znamenalo, že 5,8 mil. Kč již vynaložených investic bude (alespoň prozatím) ležet ladem. V rámci ustanovení nových orgánů MČ Brno- Jundrov v listopadu t.r. bylo po seznámení se s výše uvedenými fakty rozhodnuto urychleně řešit projekt rekonstrukce hřiště. Nejde jen o výše zmíněné zpoždění nabrané již během léta, ale i o dokončení debaty s občany tak, aby rekonstrukce a navazující povinná infrastruktura (parkování) byla řešena co nejlépe. V rámci diskusí na úrovni ZMČ i RMČ nebo odborných komisí je logické usilovat o získání dotace na rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová tak, aby mohla být celá dvouetapová akce zdárně dokončena. Věříme, že sportoviště bude v původně plánovaném termínu předáno k užívání Základní škole Jasanová 2 i veřejnosti a MČ Jundrov nedostane nálepku těch, kdo marně zasypali pod škváru téměř 6 mil. Kč městské dotace. Mgr. Ing. Jakub Šnajder, Předseda dopravní a stavební komise ÚMČ Brno-Jundrov INFORMACE KE ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD Na linkách 44 a 84 bude nově stanoven jednotný interval 10 minut (od 5 do 21 hodin). Linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužena v úseku Slovanské náměstí přes Lesnou až do Židenic na Starou osadu po trase shodné v tomto exponovaném úseku s okružními linkami 44 a 84. K posílení dopravy do oblasti Univerzitního kampusu a k areálu Fakultní nemocnice Bohunice bude upraven provoz trolejbusových linek 25, 26, 27. Zejména se bude jednat o zvýšení počtu kloubových vozidel zajišťujících provoz na trolejbusové lince 25. Současně bude autobusová linka 61 nově obsazena výhradně kloubovými vozidly. Informace o celkové změně jízdních řádů od v Brně naleznete na:

3 Z ÚŘADU Internetový kiosek Vážení občané, v prostorách ÚMČ Brno- Jundrov, Veslařská 56 je k dispozici internetový kiosek, který slouží k bezplatnému připojení návštěvníků radnice k internetu. Zařízení je v provozu v úřední dny pondělí a středu v době od 8.00 do hodin. Občané mohou procházet internetové stránky, pracovat s y a stahovat data s vysokou přenosovou rychlostí. Pro připojení mimo úřední dobu je zřízena služba HoTSpot-WiFi, která umožňuje bezdrátové připojení k internetu v okolí objektu Veslařská 56. K propojení prostřednictvím služby HotSpot je potřeba notebook, mobilní telefon nebo PDA s podporou WLAN. Provoz úřadu mezi svátky V pondělí 27. prosince a ve středu 29. prosince 2010 bude Úřad městské části Brno- Jundrov pro veřejnost uzavřen. V nezbytně nutném případě je možné volat na tel. číslo: Nejbližším úředním dnem bude pondělí 3. ledna Sdělení držitelům psů Splatnost místního poplatku ze psa pro rok 2011 je do Držitelé psů mohou tento poplatek zaplatit na pokladně ÚMČ nebo přímo na účet. Informace o výši poplatku Vám rádi sdělíme telefonicky: Bankovní účet: /0100 var. symbol i výši poplatku Vám sdělíme na tel místní poplatky Zimní přikrmování ptactva Nejkritičtějším obdobím roku pro ptactvo je zejména leden a únor, kdy dojdou přirozené zásoby potravy. Nejhorší je prý namrzající déšť, kdy se během velmi krátké doby celá příroda pokryje ledovým krunýřem a ptáčci se tak nemohou dostat k potravě. Potom už žijí či spíše živoří ze svých tukových zásob, které nejsou nijak velké, a proto jsou podle odborníků krmítka naplněná vhodnou potravou pro mnohé ptáky jedinou možností, jak kritické období přežít. Co mají ptáčci nejraději: Kosi a brkoslavové se živí převážně bobulemi ptačího zobu, černého Provozní řád střediska SSO Páteřní Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:30-13:30 14:00-18:00 So 9:30-13:30 Ne 14:00-18:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., Ve SSO na ulici Páteřní a U ZOO v Bystrci je možné pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města Brna odložit stavební suť, materiál z demolic, pneumatiky. Stavební suť musí být uložena v pytlích či jiných obalech, aby pracovník SSO mohl dovezenou suť zvážit a zpoplatnit dle platného ceníku (1,20 Kč/kg). bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek. Sýkorky lojem a tučnými semínky slunečnice, semencem a mákem. Vrabci nepohrdnou pšenicí. Pro zvonky, strnady a pěnkavy jsou nejvhodnější semena plevelů a trav. Přikrmování by rozhodně neměl být způsob jak se zbavit zbytků z kuchyně. Do krmítek nepatří chléb, uzeniny, solená slanina, brambory. Krmítko musí být umístěno minimálně 1,5 m nad zemí a 3-4 m od nejbližšího porostu. Krmítko nesmí mít žádné ostré hrany, trčící hřebíky a musí se pravidelně čistit, aby potrava neplesnivěla. Pozor při používání PET lahví jako krmítek, vyříznutá okýnka vzniklé ostré hrany je třeba oblepit textilní náplastí. Zimní přikrmování má i velký význam výchovný, umožňuje totiž bližší poznání našeho zimujícího ptactva. Zvýší se zájem o jeho aktivní ochranu vyvěšováním ptačích budek a ochranu hnízdišť. Zimní údržba komunikací Zimní údržbu komunikací na trasách městské hromadné dopravy v MČ Brno-Jundrov zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Renneská 1a, Brno. Na ostatních místních komunikacích zajišťuje zimní údržbu firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o., Korejská 4, Brno. Kontaktní telefon pro údržbu chodníků: , kontaktní telefon pro údržbu vozovek-non stop služba: Firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o. provádí zimní údržbu komunikací na území Jundrova již několik let a znalost terénu je pro provádění zimní údržby velmi důležitá. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Snažíme se zajistit, aby závady ve schůdnosti chodníků byly odstraněny minimálně o šíři jednoho metru a u užších chodníků v jejich maximální šíři. U chodníků, které slouží současně i jako zastávka městské hromadné dopravy, se závady zmírňují v délce 22 m. Závady ve schůdnosti, které vznikly spadem sněhu, firma odstraňuje při výši spadu 5 cm a více a závady vzniklé náledím jsou odstraňovány posypem zdrsňujícím materiálem. Dovolujeme si upozornit, že odstraňování závad na území městské Provozní řád střediska SSO U ZOO : Po 8:00-12:00 Út 13:00-17:00 St-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 So 13:00-17:00 Ne 9:00-12: : Po 8:00-12:00 Út 14:00-18:00 St-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00 So 14:00-18:00 Ne 9:00-12:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., části probíhá postupně (zastávky, prostranství před ÚMČ, prostranství před základní školou, chodníky kolem mateřské školy, chodníky před obchody apod.) a nelze závady odstranit najednou v jednom časovém okamžiku. Práce jsou prováděny v souladu s Vyhláškou MMB č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací a to zejména na nutnost přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací v zimním období. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti stavu komunikace a používejte tu část chodníku, která je posypána zdrsňujícím materiálem, volte vhodnou zimní obuv, vyhýbejte se zamrzlým kalužím či místům kluzkým, např. ve stínu stromů apod. Starším lidem doporučujeme omezit vycházení za nákupy ve dnech označených jako kalamitní. Dovolujeme si připomenout, že zvýšená pozornost a péče je věnována komunikacím ve svahu např. Tyršovo návrší, horní část ulice Nálepkova, horní část ulice Březová, Výšina. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří se zapojili do provádění zimní údržby a uklízí chodníky před svými domy. Není možné zajistit údržbu v takovém rozsahu bez Vaší pomoci a v neposlední řadě se touto činností podílíte i na úspoře finančních prostředků z rozpočtu naší městské části. Ještě jednou děkujeme a dou fá - me, že letošní zimní období, zejména zmírňování závad ve schůd nosti a sjízd nosti, společnými silami zvládneme. Úprava přerůstající vegetace Využijte, prosím, období vegetačního klidu (11. měs.- 3.měs.) a zajistěte na svých pozemcích zástřih nebo odstranění přerůstajících větví keřů a stromů, které zasahují do pochozí plochy chodníků. Tento zástřih nutno provést tak, aby větve nebránily volnému průchodu. Pokud je prostor znepřístupněn přerůstající vegetací, dochází ke zhoršení prostorové orientace, znemožnění samostatného pohybu, v nepos lední řadě i ke zvýšení nebezpečí úrazů a to nejen pro zrakově postižené občany. Informace o možnosti využití shromažďovacích míst odpadů na ulici Sochorova a sběrných středisek odpadů např. U ZOO a Páteřní ulici v Bystrci ŽP Trávníčková Provozní řád SMO Sochorova : Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00 So 9:30-12:00, 14:00-18:00 Ne 14:00-18: : Po 15:00-19:00 Út-Pá 9:00-12:00, 15:00-19:00 So 9:30-12:00, 15:00-19:00 Ne 15:00-19:00 A.S.A., spol. s r.o, Ve středisku na ulici Sochorova je omezený sortiment přijímaných odpadů, není zde možné odložit stavební suť a demoliční odpad, pneumatiky. Žluté kontejnery Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti třídění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky mohou lidé odkládat do žlutých kontejnerů, které byly dosud určeny jen pro sběr PET lahví a jsou umístěné na ulicích města Brna a ve sběrných střediscích odpadů. Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze odkládat do velkoobjemových drátěných kontejnerů na PET lahve!!!! Do žlutých kontejnerů je tedy možné odkládat společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony a obaly od limonád, piva, energetických nápojů, ledové kávy apod. Nálepky na žlutých kontejnerech občany informují současně také o tom, co do žlutého kontejneru rozhodně nepatří - tedy konzervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických přípravků apod. ŽP Trávníčková

4 Výsledky voleb do zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov dne 15. a 16. října 2010 Zvolení zastupitelé Městské části Brno-Jundrov počet hlasů Irena Koláčná Zelená pro Náš Jundrov 459 Tomáš Beránek Zelená pro Náš Jundrov 456 Ivana Fajnorová Zelená pro Náš Jundrov 455 Ing. Ondřej Šťastník JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 439 Ing. Pavel Tyleček JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 437 Mgr. Gabriela Durnová JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 434 Ing. Miroslav Kolář Sdružení nestraníků 371 doc. Petr Veselý Sdružení nestraníků 359 Ivan Dubský Sdružení nestraníků 324 Ing. František Vitula Ph.D. ODS 302 Ing. Renata Šťastná ODS 289 Ing. Marek Toman ČSSD 285 MVDr. Jaromír Stejskal ČSSD 270 Karel Kalaš TOP JUDr. Miroslav Motyčka KSČM, FiS 151 ŠKOLA Základní škola Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Předvánoční bilancování Závěr roku, který se kvapem blíží, je pro mnoho lidí spjat nejen s bilancováním dosažených úspěchů, ale také toho, co se zatím ještě nepodařilo. Chtěli bychom se tedy krátce poohlédnout po činnosti ZŠ Jasanová za uplynulé období. V září se již tradičně žáci 4-9. ročníků zapojili do Evropského dne jazyků, tentokrát zaměřenému na cestování po Evropě. S velkým ohlasem se setkal týdenní pobyt našich dětí na chorvatském ostrově Rab. Naši školu navštívila delegace rodičů a učitelů z partnerské školy ve Stuttgartu. V říjnu proběhla pracovní schůzka škol zapojených do projektu Comenius ve Španělsku a videokonference žáků těchto škol. Na školní zahradě se uskutečnila Podzimní slavnost pro 1. stupeň naší školy, děti z MŠ Dubová a jejich rodiče. Na 2. stupni pokračují úspěšné projekty Jak se žije a Dámy a pánové, život začíná. Pravidelně se naši žáci zapojují do soutěží ve sběru papíru a Recyklohraní. Zúčastňují se mnoha výukových programů, divadelních a filmových představení, besed, ale také aktivně sportují, sehráli turnaj ve fotbale O pohár místostarosty Jundrova, zapojili se do soutěží ve šplhu a v plavání. S nadšením a elánem se pustili do výroby drobných dárků a ozdobných předmětů, které nabídli k prodeji v rámci vánočního jarmarku. Výtěžek z této akce je již tradičně věnován na školní vzdělání adoptovaného chlapce z Indie. Zájemci ze žáků třídy se v adventním čase vydali spolu se svými vyučujícími obdivovat krásy předvánoční Vídně. Pedagogové školy se podílejí na projektu Čtenářská gramotnost, financovaném z EU. Mnoho úkolů jsme úspěšně splnili, neméně jich je před námi, ale bereme je jako výzvu a těšíme se, že je společně s vámi zvládneme. 21. a 22. ledna 2011 se na naší škole uskuteční zápis do prvních tříd, v únoru naši žáci společně s chorvatskými kamarády vyrazí na lyžařský výcvik do Jeseníků. Pracujeme na mezinárodním projektu Comenius, který je zaměřen na vědu a techniku. Pokračujeme ve spolupráci se školou v německém Stuttgartu, kde chystáme společnou prezentaci zaměřenou na Život na našich školách. Je toho ještě hodně, co nás v novém roce čeká a budeme vás o tom průběžně informovat. Děkujeme všem za podporu, které si vážíme, a v novém roce přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci i osobním životě. Za pedagogický sbor PhDr. Vlasta Kovářová a Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy Projekt financovaný z ESF I v letošním školním roce pokračuje naše škola v projektu Dámy a pánové, život začíná ve spolupráci s SOUPS, Charbulova 106, Brno. Žáci devátého a osmého ročníku prošli kurzem společenské výchovy, seznamovali se s pravidly chování ve společnosti, na ulici, při cestování. Celý program byl doplněn praktickými ukázkami. Zatímco deváťáci se touto lekcí s projektem pomalu loučí, pro žáky osmého ročníku začíná. Čekají je další moduly z ochutnávky učebních oborů kosmetička, fotograf, pekař, kuchař, cukrář, číšník a další, které si mohou vybírat podle svého zájmu. Účastí v projektu získávají důležité informace při rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň praktické zkušenosti pro život. Mgr. Zdeňka Řiháková, zástupce ředitele Slabikářový den Velkým svátkem všech prvňáčků na ZŠ Jasanová byla 9. listopadu Slabikářová slavnost. Právě tento den je paní učitelky uvítaly mezi velké čtenáře před zraky rodičů i kamarádů. Této události předcházely více než dva měsíce perné práce žáčků. Přípravy probíhaly v plném proudu několik dní. Žáčci opakovali, nacvičovali a vylepšovali všechny básničky o škole a probraných písmenkách. Následovala poslední zkouška, vyzdobení tělocvičny obrázkovou abecedou a úprava míst k sezení. Potom již přicházeli hosté. Slavnost zahájili prvňáčci společnou básničkou o škole a třídě. Následovaly veršovánky k jednotlivým písmenkům z Živé abecedy. Za pěkné vystoupení byly děti pochváleny panem ředitelem a uvítáni do světa čtenářů. Pan ředitel předal všem prvňáčkům za zvládnutí Živé abecedy pamětní list a následně vytoužený Slabikář. Prvňáčci byli nadšením bez sebe. Ihned si každý začal v učebnici listovat a číst písmenka, která už umí. Přejeme jim, ať jim čtenářské nadšení vydrží. Mgr. Ivana Hostinská, Mgr. Lenka Machová, Mgr. Jindra Wojtková

5 Zprávy z MŠ Dubové: Vážení rodiče, nadchází nejkrásnější část roku, hlavně pro naše nejmenší, a proto se snažíme zpříjemnit dětem jejich předvánoční pobyt ve školce různými akcemi jako: Mikulášskou nadílkou s Čertem a Mikulášem, oslavou Vánoc a různými tradičními akcemi, které k nim patří. Potěšíme svým vystoupením i naše jundrovské seniory a navštívíme Vánoční jarmak v ZŠ Jasanová, se kterou udržujeme spolupráci. Pod stromečkem ve školce najdou děti spoustu dárků díky štědrosti rodičů a přátel školy a jeden dárek si už naše školička nadělila v srpnu, kdy jsme dostali do celé budovy nová okna, za což dodatečně děkujeme. Chtěla bych upozornit rodiče, kteří se chystají v lednu 2011 k zápisu do MŠ Dubová, že je budeme včas informovat o termínu ve vývěskách a na našich webových stránkách Přejeme Vám krásně prožité chvíle u vánočního stromečku s Vašimi nejbližšími a v novém roce se těšíme na další spolupráci. Mgr. Anna Balšínková, ředitelka MŠ Dubová Pozvánka Žáci a učitelé Soukromé mateřské školy a základní školy na Roz - marýnové ulici a úřad MČ Jundrov srdečně zvou občany Jundrova na Vánoční koledování, které se bude konat dne v hodin před jundrovskou radnicí. Přijďte si poslechnout (nebo i zazpívat) tradiční i méně známé písničky, neodmyslitelně spojené s kouzlem Vánoc. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD Ředitelka Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 bude probíhat ve dnech 21. ledna ledna 2011, a to: v pátek od 13:00 do 17:00 hod. sobotu od 9:00 do 11:30 hod. K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně logopedické a psychologické vyšetření, přezůvky. ADRESA ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 234, Brno. Co Vás v naší škole čeká? školní vzdělávací program LOGOPEDICKÁ ŠKOLA logopedická intervence individuální péče v malém kolektivu žáků výuka plavání od 1. do 9. ročníku pravidelná spolupráce se školním psychologem nepovinné předměty komunikační dovednosti, angličtina hrou, výpočetní technika a plavání školní družina provozuje kroužek keramický, výtvarný, dramatický, hudebně pohybový a pohybové hry. Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka školy 10 let jundrovské vysoké školy Dne 7. prosince 2010 to bylo přesně deset let, co obecně prospěšná společnost AKADEMIE STING získala státní souhlas působit jako vysoká škola. Za těch deset let byl při slavnostní promoci titul bakalář udělen 1214 a titul inženýr 473 absolventům. V současné době studuje na škole přes 1100 studentů v právních a ekonomických oborech. V letošním roce jsme byli také za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnoceni jako nejúspěšnější firma města Brna a převzali jsme z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory Pohár a Diplom za 1. místo v anketě TOP MSP 10. Díky dobrému hospodaření jsme od letošního září zavedli nový systém stipendií, díky kterému mohou velmi dobří studenti vystudovat naši školu s výraznými slevami, ti nejlepší pak zcela zdarma za podmínek, které podle našich informací neposkytuje ani žádná z veřejných vysokých škol, i když my z veřejných rozpočtů nedostáváme ani jednu korunu. Naším hlavním cílem je být sice malou, ale velmi kvalitní vysokou školou, na kterou mohou být hrdi nejen naši absolventi, ale také všichni jundrovští občané. Děláme pro to maximum a i z toho důvodu jsme dali přednost vnější fasádě školy před řešením vnitřních sítí, které jsou za ta léta ve stavu vyžadujícím opravy a rekonstrukci. Velmi si vážíme pozitivních ohlasů jundrovských občanů, stejně tak si velmi vážíme i dosavadního dobrého vztahu s jundrovskou radnicí a věříme, že tyto dobré vztahy budou pokračovat i s novým vedením. Závěrem dovolte, abychom všem občanům Jundrova popřáli klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku. Udělejme i v novém roce vše pro to, abychom všichni mohli být hrdi na to, že v Jundrově působí kvalitní vysoká škola. Věříme, že nás v tomto úsilí podpoříte a dovolte, abych nám všem ještě osobně popřál kromě osobních a pracovních úspěchů hlavně hodně zdraví. doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor Rozmarýnová se hlásí Ohlédnutí zpět a bilancování není jistě v období končícího kalendářního roku ničím výjimečným. Člověk hodnotí své úspěchy a přemýšlí o tom, co by příště udělal jinak a lépe Soukromá mateřská škola a základní škola na Rozmarýnové ulici prožila rok naplněný aktivním úsilím o zajištění své nájemní jistoty. Říjnové volby do obecních zastupitelstev přinesly škole naději, že současní představitelé obce nás budou chápat jako partnery, kteří chtějí přispívat k rozvoji kvalitního školství a kultury v Jundrově. Školní rok jsme zahájili 1. září zpřístupněním školy pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy nově vybavené interaktivními tabulemi (pořízenými díky úspěšně podané žádosti v rámci projektu EU peníze školám), nově zbudovanou učebnu dramatické a hudební výchovy i interiérové úpravy v mateřské škole a školní družině. Ve všech prostorách školy byly instalovány panely s fotografiemi a videoprojekce z akcí předchozího školního roku. Rodiče i ostatní veřejnost si mohla udělat obrázek o tom, co děti asi čeká letos. A že toho od září nebylo věru málo. 5. třída zahájila výuku týdenním studijním pobytem v Baldovci, děti z mateřské školy od října navštěvují 1x týdně kurz bruslení, děti i rodiče se sešli na sobotní říjnové akci s názvem Drakiáda a piknikáda, odpolední anglický klub pozval své členy na noc ve škole (Halloween Night). V listopadu proběhla soutěžní vernisáž výtvarných prací žáků školy spojená s celodenní ukázkou tvorby dřevěné plastiky (od kusu kmene po výsledný artefakt) sochaře Zdeňka Macháčka. Celá akce byla zakončena lampionovou procházkou Jundro vem a vypuštěním tzv. lampionu štěstí. Začátkem prosince jsme u nás přivítali děti z partnerské školy v rakouském St. Pőltenu. I letos měli naši žáci možnost strávit ve škole víkend s předvánoční rukodělnou tématikou (Vypečený víkend). Úspěšné zvládnutí čtvrtletního učiva bylo prezentováno na veřejně přístupných ukázkových hodinách, veřejnosti jsme naši školu také představili na Veletrhu základních škol. A to je jen stručný výčet akcí, který první měsíce školního roku 2010/2011 přinesly. Zviditelnění práce školy považujeme za velmi důležité, ale žádný písemný soupis akcí o ní neřekne více než praktická ukázka, kterou bude letošní Vánoční koledování před jundrovskou radnicí. Přijďte se v podívat, jste všichni srdečně zváni. Mgr. Radomír Prokop, ředitel školy

6 Diakonie ČCE pomáhá seniorům a lidem s postižením Diakonie ČCE středisko v Brně je nestátní organizací, působící v Brně již od roku Posláním střediska je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením, kteří se v důsledku věku nebo postižení ocitli v obtížné životní situaci. Tato pomoc je zajišťována prostřednictvím registrovaných služeb. Středisko od začátku své činnosti směřuje své služby k seniorům. První z nabízených služeb, kterou středisko poskytuje je Pečovatelská služba. Posláním této služby je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho rodinném prostředí. Službu zajišťuje 7 profesionálních pečovatelek v pracovní dny od 7.00 hod. do hod. Centrum služeb je služba pro seniory a to převážně pro seniory s demencí, kteří nemohou zůstat sami doma, a jejich rodiny mají zájem o to, aby jejich blízcí i přes svoji nemoc byli zařazeni do společenského dění a byli v kontaktu se svými vrstevníky. Program centra je založen na obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností. Tato služba je poskytována v přízemí domu na Hrnčířské ulici č. 27. Diakonie ČCE středisko v Brně je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti - nabízí informační materiály o problematice této choroby, organizované svépomocné skupiny tzv. Čaje o páté, která je určena lidem pečujícím o osoby postiženými Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Tato setkání probíhají 1x měsíčně v prostorách střediska na ulici Hrnčířská 27 pod vedením pracovníka kontaktního místa. V rámci tohoto projektu jsou možné telefonické nebo osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující osoby. Ve spolupráci s Českou alzheimerovou společností a sítí odborných lékařů v regionu je v rámci Dnů paměti realizován projekt SCRE- ENING KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ. Smyslem je včasné zachycení těch lidí, u kterých by se mohlo jednat o počínající syndrom demence a nabídnutí pomoci těmto lidem ve formě přesné diagnostiky a v případě potřeby zahájení včasné léčby. Informace o nabízených službách či realizovaných projektech je možné se dozvědět na tel: nebo na Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i prac. příležitost) -více na www: diakoniebroumov.org vyhlašuje sbírku použitého ošacení (letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m 2 ), domácích potřeb (nádobí, skleničky vše nepoškozené), peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, obuvi (veškerou nepoškozenou). Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne od 9,00-16,00 hod. Místo: nákladové nádraží Brno hlavní - 5. kolej Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA Všichni členové klubu seniorů Brno-Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících říjen prosinec a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Jarmila Janderková Marie Růžičková PODĚKOVÁNÍ Děkujeme naší Městské části Brno-Jundrov, která uspořádala zájezd pro seniory do Jaroměřic nad Rokytnou. Zájezd se moc líbil, byli jsme spokojeni. Klub seniorů Jundrov SDRUŽENÍ UMĚLCŮ Moravy a Slezska SUMS v letošním roce uskutečnilo několik členských výstav. Bylo to v dubnu v Praze-Bubenči a v Uherském Hradišti. V červnu byla výstava našich umělců v Luhačovicích v galerii Elektra. Ještě v srpnu v Kyjově a Letovicích. Naše sdružení je výběrovou společenskou neziskovou organizací a má 300 členů, kteří vystavují v naší galerii v Brně ve výstavních prostorách obrazy, oleje, akvarely, grafiku, keramiku, sklo, šperky, dřevořezy, umělecké kovářství, práce pasířů. Srdečně zveme občany Jundrova do naší galerie na ulici Starobrněnské č. 14, kde má sdružení své sídlo galerii a sekretariát ve dvorním traktu. Zájemci o dobré umění si mohou vybrat od obrazů, keramiky, šperků umělecké kování, kůži a sklo - vánoční prodej. Otevřeno je denně od do hod., kromě pátku. Vstup volný! tel./fax Přejeme občanům Jundrova spokojené Vánoce 2010! Květoslava Tomková, členka výboru SUMS 18. Vánoce na brněnské radnici čtvrtek Nová radnice Vánoce přicházejí v Brně již po osmnácté ve čtvrtek 23. prosince také na brněnskou Novou radnici. Od 10 hodin je připraven bohatý zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě se zpěvem, pohádkami, tancem a výstavami pro děti i dospělé. Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž Za ozdobu odměna. Za vlastnoručně vyro - bené vánoční ozdoby, které přinesou děti ve čtvrtek 23. prosince na Novou radnici a zavěsí je na připravené vánoční stromky, dostanou odměnu. Předvánoční setkání vyvrcholí tradičně v 19 hodin ohňostrojem před radnicí na Dominikánském náměstí. Novoroční Brno PF 2011 sobota Město Brno zve své občany i návštěvníky do svátečních ulic a náměstí první den roku První leden 2011 bude již potřetí novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli při akcích NOVOROČNÍ BRNO PF Už v 10 hodin odstartuje z náměstí Svobody cyklistická jízda Brnem, kterou tradičně pořádá TJ Favorit Brno. Cíl jízdy bude na brněnské přehradě. Brněnské poledne v 11 hodin bude patřit troubení z věže Staré radnice. Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18 hodin nad brněnskou dominantou hradem Špilberk. Stejně jako při přehlídce ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít 1. ledna včas své výhledové místo na hrad Špilberk, naladit si na mobilním přijímači příslušnou frekvenci a od 18 hodin sledovat novoroční ohňostrojné kresby na brněnské obloze. ROZMARÝNEK V ZIMĚ Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek je jedním z pracovišť Lipky. Již 13. rok nabízí v Jundrově nejen přírodovědné aktivity pro žáky, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Nový školní rok jsme začali již tradičním kroužkováním, na kterém se rodiče i děti mohli hravou formou seznámit s nabídkou našich kroužků. Kromě tradičních kroužků, které na Rozma rýnku probíhají už několikátou sezónu, je letošní novinkou Angličtina hrou na Rozmarýnku pro malé předškoláky a mladší školáky pod vedením Jany Hájkové v pondělí od do Podzim patřil dále akcím jako Co se děje v zahrádce jablečné atrakce, Malá Jundrovská či Martinská slavnost. Na konci října v době podzimních prázdnin se na Rozmarýnku uskutečnil krátký příměstský tábor, motivovaný říší skřítků. S příchodem prvního sněhu dorazily jedličky v květináčích, které si zájemci za cenu 90 korun mohou koupit každý den do 18 hodin na Rozmarýnové 6. Doneste si od nás domů voňavý kousek lesa, který při správné péči můžete na jaře vrátit do přírody. Malé stromečky tohoto jehličnanu můžete na jaře vysadit buďto na svou zahrádku a nebo při společném sázení jedliček do lesa v dubnu. Připomínáme, že Rozmarýnková zahrada, ač právě přikryta velkou čepicí sněhu, je stále otevřena široké veřejnosti a to obvykle ve všední dny do 18 hodin. Ve dnech 22. a 23. prosince proběhne celodenní Předvánoční tvořivé setkání na Rozmarýnku pro děti od 8 do 12 let. Otevřeno všem dětem, které chtějí nasát předvánoční atmosféru a něco voňavého si vlastnoručně upéct či vyrobit. Cena 270 Kč za jeden den. Hlaste se předem na ovou adresu Sobota 22. ledna KERAMIKOVÁNÍ pro veřejnost, 10:00 12:00 Hravé tvoření z hlíny pro rodiče nebo rodiče s dětmi v keramické dílně ZŠ Rozmarýnová (přezůvky s sebou). Cena dle velikosti výrobku 90 Kč nebo 160 Kč. V ceně materiál i vypá lení výrobku. Přihlašování na u: do Jednou až dvakrát měsíčně bude v zimním období v úterý od 18 hodin probíhat už 6. ročník odborných přednášek pro veřejnost Zdravé bydlení pod garancí Dany Kellnerové. Další informace o činnosti pracoviště a aktuálních akcích naleznete na Pracovníci Rozmarýnku přejí všem Jundro vákům krásné zimní dny a úspěšný vstup do nového roku. Za Rozmarýnek Ing. Marcela Pálková

7 Tříkrálová sbírka 2011 Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky s pověřením České biskupské konference již jedenáctým rokem, tentokrát ve dnech od 1. do V tomto období budou do ulic i do většiny domácností přicházet skupinky koledníků a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým či trpícím. Více informací naleznete na: Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč. DMS realizuje Fórum dárců). (Autoři uvedených básní jsou příznivci Jundrova a řeky Svratky.) Řeka Svratka Toulám se rád kolem řeky Svratky cestou prosluněnou, teče lučinami, lesy, poli, krajinou malebnou, vítr listím stromů ševelí, řeka opojně šumí, na hladině kachny s labutěmi ladně plují. Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají a po drobtech pečiva se divoce vrhají, ty dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu, zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto vzruchu. Z klenby stromů rozlétá se ptačí chór, usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor. Orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají, zraky lidí živou krásou poutají. Hřmící padající vody z jezu v pěny se mění, její klokotné víření vnímám jako opojení. Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese a v zobáku stříbrná rybička se mu třese. Pod převisem vrbových větví rybář sedí a na splávek upřeným pohledem hledí, návnada červem zabrala, kapr sebou smýká, navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá. Procházkou a žárem slunce znavený, uléhám do stínu lípy na palouček zelený, nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje, ani se nehnu, jen po očku se dívám, jak se mu hrdélko chvěje. Samoten, sám se svými trampotami, bloudívám kolem vody pod vrbami, ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší a vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši. Jsi cílem mých poutí podmanivá v každé roční době, kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě? V chrámu přírody nalézám k tobě úctu, obdiv, pokoru,, vítán buď každý, kdo je k tobě šetrný chraňte naši přírodu! Rostislav Rotrekl Jundrovský Štědrý den Nad Jundrovem hle hvězdná báně, jsouť oběžnice, stálice, půvabných lesů sněžné stráně zalité světlem měsíce. Svátky ty ze všech nejkrásnější Vánoce s nimi Štědrý den, slavné žeť ony, nejvzácnější, jimiž byl svět kdy obdařen. Vše ku prožitku přichystáno dnů svátečních jakž ve sledu, Božího dítka od zrození po Štěpánskou až koledu. Sníh ztajil nízký zimostráz před vilkou na zahrádce, předměstská tonou obydlí slavnostní ve pozlátce. Z nadějí lidstva ve spasení šíří se radost veliká, Svatvečer všude lásky klíčem nitra dnes srdcí odmyká. Jeť doba vhodná k rozjímání, velebná, vpravdě přesvatá, odpočne člověk bez váhání, tvor živý nikam nechvátá. Used hýl peni na zvětrakém. Čilý, vždy pilný strakapoud, ustává v hodu okázalém, neproklepává dřevěný troud. Při Zátmí daňčí rodiny potulné sedí stádce, zdá porost se či pěšiny zimní jakž ve pohádce. Na hájnici již večeřejí v pokoji stromek zářící. S muflony ovce při závěji, seníku poblíž stojící. Obzvláštním luny za přísvitu v poklidu řídké smrčiny, shromáždění dlí u jeslí tu početné lesní zvěřiny. Blaženém v svatonočním času bdí Jundrov plné ve kráse, vánoční oblohy kdy jasu s temeny vrchů stýká se. Hlaholem komínského zvonu zaniká tichý sosen šum, pásmo jundrovské kopcoviny hvězdným se vzpíná k nebesům. F. X. Barták INZERCE Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací Základní umělecká škola Pavla Křížkovského Kristenova 27, Brno-Komín Novoroční koncert Kostel sv.vavřince v Brně-Komíně, začátek v 18 hodin Hej, hej, jeden i druhej aneb Několikero zpěvů a obrazů vánočních Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích, začátek v 18 hodin Hudební podvečer na radnici Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, začátek v 17 hodin CENTRUM DĚTSKÝCH ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB BRNO, p.o. Žerotínovo nám. 4/6, Brno, tel.: , Zvyšování kvality doplňkových služeb zahájením služby Family Point v poliklinice Bílý dům. Poliklinika Bílý dům nově nabízí další zkvalitnění služeb pro rodiny, službu Family Point, bezbariérové místo přátelské rodině. Na tomto místě mohou rodiče získat informace o programech a službách pro rodiny v rámci regionu, k dispozici je prostor pro péči o dítě s přebalovacím pultem, hracím koutkem a klidovou částí. Jedním z cílů této služby je vytvoření zázemí pro rodiny s malými dětmi, které navštíví polikliniku. Provozní doba Family Pointu: pondělí - pátek 8,00-16,00 hod. Věříme, že tato služba zvýší úroveň poskytovaných služeb polikliniky a bude rodinami plně využívána. MUDr. Rut Svobodová, ředitelka CDOZS Kompenzační pomůcky na delší i přechodnou dobu Občanské sdružení Sanus Brno poskytující zdravotní a sociální péči rozšiřuje svoji půjčovnu kompenzačních pomůcek. Půjčit si můžete například polohovací postele, chodítka, wc křesla, wc sedáky, berle a také nově zakoupené invalidní vozíky aj. Pomůcky je možné vypůjčit na delší nebo jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní pomůcky, nebo když ty své máte v opravě. Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb občanského sdružení Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí. Více informací dostanete na telefonních číslech: , Mažoretky LASSIES vznikly v roce 2005 a dělí se na BABY, MINI a LADY. O dva roky později byla založena skupina mažoretek Masarykovy Univerzity - MUNI a společně začaly vystupovat na různých akcích, jmenujme AKCE na VELODROMU, HRY HANDICAPOVANÝCH, NOC VĚDCŮ, LIGA proti RAKOVINĚ a mnoho dalších včetně účinkování v muzikálu MDB Hello, Dolly. Mažoretky se kromě vystoupení pro širokou veřejnost účastní také mažoretkových přehlídek a soutěží. V říjnu na soutěži v Žarošicích za svá vystoupení získaly: dvakrát 1. místo, čtyřikrát 2., 3., 4. a 5. místo. Děvčata jela reprezentovat taktéž na Sloven - sko a odtud si přivezla: 1. místo, dvakrát 2. místo a 3. místo. Jelikož se blíží období Vánoc, chtěly by Vás LASSIES i MUNI pozvat na několik předvánočních vystoupení, která se budou konat: od 15:00 a 17:00 v Galerii Vaňkovka od 14:00 na náměstí Svobody Vás děvčata zvou na Vánoce alá LASSIES, která jsou věnovaná všem rodičům, přátelům a zájemcům o tento krásný taneční sport. Akce proběhne na ZŠ Pastviny od 17:00 v Brně-Komíně. Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné období Vánoc. Více o nás můžete najít na Za kolektiv mažoretek LASSIES a MUNI Veronika Váská A Kluby ČR, o.p.s. pomáhají lidem závislým na alkoholu a hazardním hráčství zkrotit jejich závislost, nabízejí poradenství a podporu jejich rodinám a blízkým a také pomoc lidem jakkoli znevýhodněným na trhu práce.v současné době spouštíme online podporu prostřednictvím našeho nového CHATOVÉHO PORADENSTVÍ, které naleznete na našem webu Náš chat je určen všem, kteří se z různých důvodů k nám nemohou dostavit osobně nebo je pro ně tato forma pomoci přívětivější. Neváhejte, klikněte a vyhledejte online pomoc během několika minut! Naši pracovníci jsou připraveni Vám pomoci a zodpovědět Vám na všechny otázky. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce. Mgr. Šárka Syslová, komunikace a propagace A Kluby ČR, o.p.s., Rokycanova 48 Brno RATOLEST BRNO podporuje projekty dětí Dobrovolnice Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP se projektem Dětská tvořivost snaží obohatit život dětem a mladým lidem pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí a zkvalitnit využití jejich volného času. Impulsem pro vytvoření projektu byly podněty dětí a mladistvých využívajících služeb Sociálně aktivizačního programu SAP, kteří projevili zájem o činnosti tohoto druhu. Projekt se opírá o dvě stěžejní aktivity taneční a pohybový kroužek Tančák a výtvarné dílny. Kroužky probíhají pravidelně v pondělí po dobu 1,5 hodiny a vzájemně se střídají v intervalu 1x za 14 dní. Součástí programu bude i vícedenní výjezd mimo Brno v době velikonočních prázdnin a závěrečná besídka pro rodiče a přátele v květnu 2011, kterou bude projekt ukončen. Projekt Dětská tvořivost začal běžet v říjnu 2010 a potrvá do května Více informací podají: Bc. Martin Holiš, vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, tel.: Mgr. Markéta Procházková, vedoucí Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP, tel.:

8 Práce na PC - Odznaky, medaile a vyznamenání různé koupím. Tel.: Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: AQUA AEROBIK Jundrov, Osiková po, st, pá 17:15-18:15 a 18:45-19:45. Kurz leden - březen 1450,- Kč, leden - červen 2650,- Kč. Info: tel (sms) Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: Prodám byt 3+1 v Jundrově. Tel.: Zastupitelé zvolení v komunálních volbách do obecního zastupitelstva za koalici ZELENÁ PRO NÁŠ JUNDROV děkují všem voličům za projevenou důvěru. Nezklameme Vás prosadíme změny pro kvalitní život v Jundrově. Ivana Fajnorová, Irena Koláčná, Tomáš Beránek SKI SERVIS Brno-Komín, Čichnova 1 (prodejna Cyklosport)!!! KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ SERVIS!!! tel.: , WINDBAZAR Půjčovna lyží a snowboardů Prodej nového i použitého lyžařského vybavení tel.: , CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, ZUMBA První lekce od Kde: Veslařská 90,Brno-Jundrov zápis a info na: POČÍTAČOVÉ SLUŽBY odvirování, instalace, servis PC notebooky, počítače, sítě rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: JUNDROV, ročník 20, číslo 5 Vydává: Statutární město Brno-Městská část Brno-Jundrov, IČ Vychází 4x ročně (ve volebním roce mimořádné číslo) Místo vydávání: Brno Den vydání: Náklad tohoto čísla je výtisků Registrováno pod číslem: MK ČR E Administrace ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel Redakční kolektiv = Rada MČ Brno-Jundrov. Jazyková korekce Mgr. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Redaktor: Ing. O. Šťastník. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol.s.r.o.

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 43. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: Irena Koláčná, místostarostka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Bc. Petr Machálek Ing. Karel Doležal Mgr. Marek Šlapal Josef Červenka Zápis 42. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více