ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.5 / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím a klidem, provoněný vůní jehličí z vánočních stromků a vanilkových rohlíčků. Nic se nevyrovná vánoční pohodě, kdy se za okny tiše snáší sníh a celá rodina se alespoň na chvíli zastaví a prožívá společný pocit štěstí. Přeji všem, aby se vánoční čas stal symbolem lásky a pokoje a každý den v nastávajícím roce 2011 ať je prozářený sluncem. Vaše nová starostka Ivana Fajnorová Město Brno připravuje nový územní plán - jaké jsou dopady pro Jundrov Příprava nového územního plánu města Brna je v plném proudu. Je upřímnou ambicí naší radnice zapojit do přípravy nového územního plánu v Jundrově v co nejširší míře občany, vyslechnout a zo - hled nit jejich připomínky. Abyste mohli zasvěceně vyjádřit svůj názor k navrhovaným změnám, rádi bychom Vám nejdříve přiblížili základní informace k novému územnímu plánu. JAK SE RODÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Schválení nového územního plánu je dlouhodobá záležitost. Probíhá ve třech postupných fázích. První fáze - schválení zadání územního plánu proběhla v Brně již v roce V tuto chvíli probíhá druhá fáze přípravy nového územního plánu: tou je projednání a schválení konceptu územního plánu. Do konce února 2011 se mohou ke konceptu územního plánu vyjadřovat občané a mohou se k němu též vyjadřovat jednotlivé městské části. Předpokládáme, že jundrovské zastupitelstvo projedná stanovisko ke konceptu nového územního plánu na svém zasedání v únoru Po veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí na jaře 2011 všechna stanoviska, připomínky a podněty. Podle nich následně vytvoří pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi výslednou variantu. Ta však může být složena z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pak budou podle plánu v červnu 2011 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Zpracovatel, společnost ARCH DESIGN, na základě schválených pokynů vyhotoví návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání a občané budou mít znovu příležitost se ke konečnému řešení vyjádřit. Projednaný návrh územního plánu pak Zastupitelstvo města Brna schválí a vydá formou opatření obecné povahy. Zatím se předpokládá, že nový územní plán by měl platit od 1. ledna V každé ze tří fází přípravy nového územního plánu mohou občané, ale i městské části, vznášet připomínky, podněty a zaujímat stanoviska k novému územnímu plánu. KDE SE MOHU SEZNÁMIT S KONCEPTEM ÚZEMNÍHO PLÁNU? Koncept územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna na ul. Kounicově 67 (zasedací místnost č. 426, 4. podlaží) vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna. Občané mohou navštívit tamtéž i besedu s odborným výkladem zpracovatele, kde bude představen koncept územního plánu jako celek. Beseda se koná Dále magistrát představí vybrané části konceptu veřejnosti na tematických besedách: Beseda na téma Bydlení a pracovní příležitosti již proběhla , dále byly uspořádány besedy: Zahrádky, zeleň, volný čas , další témata jsou: Doprava , Nákupní centra a občanská vybavenost Každá beseda začíná vždy od 16 hod. prezentací zpracovatele a následuje od 17 do 19 hod. řízená diskuse s občany. Pokud nemáte čas nebo zájem zúčastnit se osobně projednávání konceptu územního plánu, přesto byste rádi zjistili bližší informace, doporučujeme navštívit webové stránky statutárního města Brna kde v sekci územní plán naleznete odkaz Připravovaný ÚPmB. V této sekci naleznete veškeré informace k novému územnímu plánu. Dopo ru čujeme zejména nahlédnout do odkazu KONCEPT textová a výkresová část a v ní využít možnosti interaktivního prohlížení. JAKÉ ZMĚNY JSOU NAVRHOVÁNY V JUNDROVĚ Varianta I. konceptu územního plánu Předně nutno zdůraznit, že koncept územního plánu je připraven ve třech variantách. Pro Pozvánka na besedu Nový Územní plán města Brna Dne v hodin proběhne v Kulturním centru Svratka, Veslařská 56, Brno veřejná beseda na téma Nový územní plán města Brna. Jednání se zúčastní zástupci Odboru územního plánování a rozvoje. Jundrov nejradikálnější změny jsou navrhovány ve variantě I. Tato varianta počítá s výrazným rozšířením rozvojové plochy určené k bydlení v lokalitě Juranka. V podstatě se počítá s budoucím propojením zástavby v Jundrově a v Kohou - tovicích. Zástavba na současné ploše zahrádek v rozsahu cca 67 ha by měla mít charakter rodinných domů s předpokládanou výškou budov do 10 m. Ve variantě I. je počítáno s tím, že v budoucnu najde na Jurance své bydlení až čtyři tisíce nových obyvatel, že zde bude vybudována škola a komunikační napojení do Kohoutovic a do Jundrova. Varianta I. konceptu územního plánu dále počítá s tím, že v současné lokalitě Pod Dubovou/Na Nivě/Káčata bude umožněna výstavba rodinných domů až k lesu na ploše cca 13,5 ha. Tato varianta počítá s výstavbou nového mostu přes Svratku. Varianta II. a III. konceptu územního plánu Tyto varianty konceptu počítají se zachováním současných hranic možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě ulice Kopre tinová (pod Jurankou) cca 4 ha a rovněž i v lokalitě Pod Dubovou cca 9 ha. Podle variant II. a III. činí odhadovaný nárůst počtu obyvatel v nových rozvojových lokalitách Jundrova cca 750 osob. Ve všech třech variantách konceptu územního plánu je dále počítáno s rozšířením ploch určených ke sportu v lokalitě mezi ulicí Veslařskou a řekou Svratkou v rozsahu cca 1 ha celkem. Jundrov chystá besedu a anketu Vzhledem k tomu, že uvedené návrhy v konceptu územního plánu mohou znamenat výrazný zásah do života současných obyvatel Jundrova a protože předpokládáme značný zájem občanů o nový územní plán, chystáme na 13. leden 2011 besedu s občany na téma Koncept územního plánu změny, které se dotknou Jundrova. Informaci o přesném místě a čase konání besedy naleznete na jiném místě v tomto čísle Zpravodaje a též na webových stránkách jundrovské radnice. Na tuto besedu bude navazovat v lednu a v únoru 2011 anketa mezi občany Jundrova s cílem zjistit Vaše názory na koncept územního plánu. Výsledky ankety budou mít k dispozici zastupitelé při formulování stanoviska městské části Jundrov. Toto stanovisko by mělo být projednáno na únorovém zasedání zastupitelstva MČ Jundrov. Ing. Ondřej Šťastník, radní MČ Brno-Jundrov Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát

2 Jak dál s přestavbou hřiště Jasanová V minulém roce byla dokončena první etapa přestavby hřiště Jasanová. Jde o první krok bez dokončení (a provedení finalní druhé etapy) není možné toto školní a zároveň veřejné hřiště používat. I přes mnohé veřejné diskuse a debaty v rámci Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Jundrov stále trvá otázka jak nejlépe dokončit tuto rekonstrukci. Dovolte proto faktickou informaci o průběhu celého investičního projektu, jeho aktuálním stavu, vyhlídkách na dokončení a také i snahu autora tohoto článku rozptýlit některé dohady, které o tomto investičním projektu po Jundrově kolují. Celý investiční projekt, t.j. celková rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová, dostal reálné obrysy nejpozději v roce Tehdy městská část Brno-Jundrov reagovala na výzvu bývalé 1. náměstkyně primátora k podávání žádostí o dotace na rekonstrukci sportovišť a podala žádost o dotaci na Etapu 1. tohoto projektu ve výši 14 mil. Kč. Část projektu označovaná jako Etapa 1. zahrnovala již i výstavbu samotného sportoviště. Celkové investiční náklady na rekonstrukci (t.j. Etapa 1 a Etapa 2) byly tehdy odhadovány na 21,4 mil. Kč. Na základě této žádosti poskytlo město Brno ze svého vlastního rozpočtu (tedy bez zapojení dotačních fondů EU) do rozpočtu MČ Brno-Jundrov dotace ve výši 400 tis. Kč na projektovou dokumentaci a 5,4 mil. Kč na samotné stavební práce v Etapě 1. Na základě toho byla Etapa 1 upravena, zejména byla vypuštěna stavba samotného sportoviště. Etapa 1 byla ukončena dne 27. července 2009, kdy byl pro Etapu 1 vydán kolaudační souhlas. To znamená, že z rozpočtu města Brna již bylo čerpáno a vynaloženo celkem 5,8 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce (Etapa 2) má být po splnění všech náležitostí financováno z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV). Město Brno v rámci koordinace toku dotačních fondů do investičních akcí vypracovalo několik tzv. Integro - vaných plánů rozvoje města (IPRM, více na Cílem IPRM je koordinovat dotační politiku a dotované projekty na území města Brna. Do jednoho z IPRM přihlásila MČ Brno- Jundrov dne 15. února 2010 projekt rekonstrukce hřiště jeho Etapu 2. Projekt byl přijat a zařazen do příslušného IPRM (který jinak obsahuje několik desítek dalších projektů, které mají být realizovány na území města Brna). Zastupitelstvo města Brna následně schválilo celý IPRM a projednalo jej s ROP JV, který na příslušnou aktivitu IPRM (nazvanou Infrastruk - tura pro volnočasové aktivity ) vyčlenil částku cca 228 mil. Kč. V rámci žádosti o zařazení do IPRM uvedla MČ Brno Jundrov celkové zbývající investiční náklady 17 mil. Kč (přičemž dotace z ROP JV může být přidělena až do výše 85% a další dotace ze státního rozpočtu může být přidělena až do výše dalších 7,5%, tedy celkem až do výše 92,5%, nicméně dotace ze státního rozpočtu ve výši 7,5% jsou nyní pozastaveny) a dále předložila harmonogram investice, podle kterého mělo být v říjnu 2010 vydáno stavební povolení pro Etapu 2, během zimy 2011 měl být vybrán dodavatel a od března 2011 do března 2012 měly proběhnout samotné stavební práce, kolaudováno mělo být v dubnu Potud pevná historická fakta. Reálný stav je takový, že stavební povolení dosud vydáno není a stavební řízení je na žádost stavebníka (MČ Brno-Jundrov) přerušeno do 31. prosince Důvodem je řešení parkovacích míst, která s celou rekonstrukcí souvisí. Podle projektu zpracovaného původně pro obě etapy je počet potřebných parkovacích míst stanoven na 15 (vychází z ČSN ). Projekt řeší 4 kolmá stání u areálu Rozma - rýnek, 4 podélná na ulici Rozmarýnová (u hřiště) a 7 stání kolmých na chodník vedoucí nahoru po ulici Sosnová v místě křižovatky Šeříková- Sosnová. Proti tomuto záměru vzneslo v rámci stavebního řízení připomínky několik občanů, z nichž jediná významnější námitka byla proti 4 podélným stáním na ulici Rozmarýnová, avšak nebyla taková, aby bránila vydání stavebního povolení. Bývalé vedení radnice MČ Brno-Jundrov na základě námitek občanů zahájilo změnu projektu, resp. zadalo vypracování studie celkové úpravy prostranství křižovatky Sosnová-Šeříková, jejímž výsledkem je 33 nových parkovacích stání v dané lokalitě a regenerace parčíku. To přirozeně vyvolalo vlnu nevole mezi obyvateli domů přilehlých k této lokalitě. Nicméně 33 nových parkovacích míst nesouvisí s rekonstrukcí hřiště ZŠ Jasanová 2, dotační projekt počítá s dotováním výstavby pouze 15 parkovacích stání (jako maximální počet dle stavebních předpisů), tedy zbývajících 18 stání, stejně jako parkové úpravy, nejsou kryty dotací ROP a o jiné investiční dotace na tento účel nebylo žádáno, ani se nenabízejí. Pokračování stavebního řízení o vydání stavebního povolení na rekonstrukci hřiště Etapa 2 vázne de facto na rozhodnutí o umístění parkovacích stání. Přitom vydání stavebního povolení (a nabytí jeho právní moci) je podstatné pro přiznání dotace a její čerpání. Nové vedení radnice MČ Brno-Jundrov tedy nyní stojí před rozhodnutím, zda pokračovat v zahájeném stavebním řízení podle původního projektu a umístit parkovací stání tak, jak byla původně navržena nebo je umístit jinam a změnit projekt a změnit i žádost o vydání stavebního povolení. Přitom je nutno vzít v úvahu následující limitující skutečnosti: (a) změna projektu (umístění parkovišť) může znamenat vyřazení žádosti podané do IPRM. Naopak existence 15 parkovacích míst je podmínkou pro činnost a tím pádem i vznik hřiště dle projektu jde o normou stanovený minimální počet parkovacích ploch. Bude-li přijato rozhodnutí (po projednání s OIEF MMB), že projekt bude změněn, není vyloučeno, že i samotné sportoviště může doznat určitých změn, například v rozšíření herní plochy hřiště; (b) dotace z ROP (prostřednictvím IPRM) NENÍ ještě přiznána projekt je pouze zařazen do schváleného IPRM, pro který je vyčleněn určitý objem dotačních peněz, pro přiznání dotace je nutno předložit finalizovaný projekt, ideálně se stavebním povolením, do ROP JV (tento krok provádí Magistrát města Brna); (c) celkový požadavek na dotace z ROP JV všech projektů schválených městem Brnem a zahrnutých do dané oblasti podpory (infrastruktura pro volnočasové aktivity) IPRM převyšuje o cca 60 mil. Kč přiznanou dotační částku 228 mil. Kč (v IPRM je zahrnuto více projektů, než na kolik jsou přiznány dotační peníze z ROP JV je tomu tak proto, že v praxi se některé projekty nakonec neuskuteční a město Brno se tím jistí proti riziku, že z důvodů nepřipravenosti některých projektů by nemohlo vyčerpat celou částku přiznanou z ROP JV); (d) realizovány budou jen ty projekty, na které zbudou peníze (viz výše), tedy které budou včas připraveny k žádosti o přidělení dotace z ROP JV; (e) projekt rekonstrukce hřiště ZŠ Jasanová 2 má nyní časovou ztrátu nejméně cca 4 měsíce; (f) pokud se nepodaří projekt včas připravit do takové fáze, kdy je konkrétní dotace z ROP JV přiznatelná, je zde riziko, že bude předběhnut jinými, dříve připravenými projekty, které vyčerpají přiznanou výši dotace a na MČ Brno-Jundrov už nezbude, což by znamenalo, že 5,8 mil. Kč již vynaložených investic bude (alespoň prozatím) ležet ladem. V rámci ustanovení nových orgánů MČ Brno- Jundrov v listopadu t.r. bylo po seznámení se s výše uvedenými fakty rozhodnuto urychleně řešit projekt rekonstrukce hřiště. Nejde jen o výše zmíněné zpoždění nabrané již během léta, ale i o dokončení debaty s občany tak, aby rekonstrukce a navazující povinná infrastruktura (parkování) byla řešena co nejlépe. V rámci diskusí na úrovni ZMČ i RMČ nebo odborných komisí je logické usilovat o získání dotace na rekonstrukce hřiště při ZŠ Jasanová tak, aby mohla být celá dvouetapová akce zdárně dokončena. Věříme, že sportoviště bude v původně plánovaném termínu předáno k užívání Základní škole Jasanová 2 i veřejnosti a MČ Jundrov nedostane nálepku těch, kdo marně zasypali pod škváru téměř 6 mil. Kč městské dotace. Mgr. Ing. Jakub Šnajder, Předseda dopravní a stavební komise ÚMČ Brno-Jundrov INFORMACE KE ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD Na linkách 44 a 84 bude nově stanoven jednotný interval 10 minut (od 5 do 21 hodin). Linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužena v úseku Slovanské náměstí přes Lesnou až do Židenic na Starou osadu po trase shodné v tomto exponovaném úseku s okružními linkami 44 a 84. K posílení dopravy do oblasti Univerzitního kampusu a k areálu Fakultní nemocnice Bohunice bude upraven provoz trolejbusových linek 25, 26, 27. Zejména se bude jednat o zvýšení počtu kloubových vozidel zajišťujících provoz na trolejbusové lince 25. Současně bude autobusová linka 61 nově obsazena výhradně kloubovými vozidly. Informace o celkové změně jízdních řádů od v Brně naleznete na:

3 Z ÚŘADU Internetový kiosek Vážení občané, v prostorách ÚMČ Brno- Jundrov, Veslařská 56 je k dispozici internetový kiosek, který slouží k bezplatnému připojení návštěvníků radnice k internetu. Zařízení je v provozu v úřední dny pondělí a středu v době od 8.00 do hodin. Občané mohou procházet internetové stránky, pracovat s y a stahovat data s vysokou přenosovou rychlostí. Pro připojení mimo úřední dobu je zřízena služba HoTSpot-WiFi, která umožňuje bezdrátové připojení k internetu v okolí objektu Veslařská 56. K propojení prostřednictvím služby HotSpot je potřeba notebook, mobilní telefon nebo PDA s podporou WLAN. Provoz úřadu mezi svátky V pondělí 27. prosince a ve středu 29. prosince 2010 bude Úřad městské části Brno- Jundrov pro veřejnost uzavřen. V nezbytně nutném případě je možné volat na tel. číslo: Nejbližším úředním dnem bude pondělí 3. ledna Sdělení držitelům psů Splatnost místního poplatku ze psa pro rok 2011 je do Držitelé psů mohou tento poplatek zaplatit na pokladně ÚMČ nebo přímo na účet. Informace o výši poplatku Vám rádi sdělíme telefonicky: Bankovní účet: /0100 var. symbol i výši poplatku Vám sdělíme na tel místní poplatky Zimní přikrmování ptactva Nejkritičtějším obdobím roku pro ptactvo je zejména leden a únor, kdy dojdou přirozené zásoby potravy. Nejhorší je prý namrzající déšť, kdy se během velmi krátké doby celá příroda pokryje ledovým krunýřem a ptáčci se tak nemohou dostat k potravě. Potom už žijí či spíše živoří ze svých tukových zásob, které nejsou nijak velké, a proto jsou podle odborníků krmítka naplněná vhodnou potravou pro mnohé ptáky jedinou možností, jak kritické období přežít. Co mají ptáčci nejraději: Kosi a brkoslavové se živí převážně bobulemi ptačího zobu, černého Provozní řád střediska SSO Páteřní Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:30-13:30 14:00-18:00 So 9:30-13:30 Ne 14:00-18:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., Ve SSO na ulici Páteřní a U ZOO v Bystrci je možné pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města Brna odložit stavební suť, materiál z demolic, pneumatiky. Stavební suť musí být uložena v pytlích či jiných obalech, aby pracovník SSO mohl dovezenou suť zvážit a zpoplatnit dle platného ceníku (1,20 Kč/kg). bezu, jeřabin, případně plody hrušek a jablek. Sýkorky lojem a tučnými semínky slunečnice, semencem a mákem. Vrabci nepohrdnou pšenicí. Pro zvonky, strnady a pěnkavy jsou nejvhodnější semena plevelů a trav. Přikrmování by rozhodně neměl být způsob jak se zbavit zbytků z kuchyně. Do krmítek nepatří chléb, uzeniny, solená slanina, brambory. Krmítko musí být umístěno minimálně 1,5 m nad zemí a 3-4 m od nejbližšího porostu. Krmítko nesmí mít žádné ostré hrany, trčící hřebíky a musí se pravidelně čistit, aby potrava neplesnivěla. Pozor při používání PET lahví jako krmítek, vyříznutá okýnka vzniklé ostré hrany je třeba oblepit textilní náplastí. Zimní přikrmování má i velký význam výchovný, umožňuje totiž bližší poznání našeho zimujícího ptactva. Zvýší se zájem o jeho aktivní ochranu vyvěšováním ptačích budek a ochranu hnízdišť. Zimní údržba komunikací Zimní údržbu komunikací na trasách městské hromadné dopravy v MČ Brno-Jundrov zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Renneská 1a, Brno. Na ostatních místních komunikacích zajišťuje zimní údržbu firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o., Korejská 4, Brno. Kontaktní telefon pro údržbu chodníků: , kontaktní telefon pro údržbu vozovek-non stop služba: Firma A.S.A. Technické služby Žabovřesky s.r.o. provádí zimní údržbu komunikací na území Jundrova již několik let a znalost terénu je pro provádění zimní údržby velmi důležitá. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami. Snažíme se zajistit, aby závady ve schůdnosti chodníků byly odstraněny minimálně o šíři jednoho metru a u užších chodníků v jejich maximální šíři. U chodníků, které slouží současně i jako zastávka městské hromadné dopravy, se závady zmírňují v délce 22 m. Závady ve schůdnosti, které vznikly spadem sněhu, firma odstraňuje při výši spadu 5 cm a více a závady vzniklé náledím jsou odstraňovány posypem zdrsňujícím materiálem. Dovolujeme si upozornit, že odstraňování závad na území městské Provozní řád střediska SSO U ZOO : Po 8:00-12:00 Út 13:00-17:00 St-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 So 13:00-17:00 Ne 9:00-12: : Po 8:00-12:00 Út 14:00-18:00 St-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00 So 14:00-18:00 Ne 9:00-12:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., části probíhá postupně (zastávky, prostranství před ÚMČ, prostranství před základní školou, chodníky kolem mateřské školy, chodníky před obchody apod.) a nelze závady odstranit najednou v jednom časovém okamžiku. Práce jsou prováděny v souladu s Vyhláškou MMB č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací. Dále bychom rádi upozornili na základní povinnosti uživatelů místních komunikací a to zejména na nutnost přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací v zimním období. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti stavu komunikace a používejte tu část chodníku, která je posypána zdrsňujícím materiálem, volte vhodnou zimní obuv, vyhýbejte se zamrzlým kalužím či místům kluzkým, např. ve stínu stromů apod. Starším lidem doporučujeme omezit vycházení za nákupy ve dnech označených jako kalamitní. Dovolujeme si připomenout, že zvýšená pozornost a péče je věnována komunikacím ve svahu např. Tyršovo návrší, horní část ulice Nálepkova, horní část ulice Březová, Výšina. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří se zapojili do provádění zimní údržby a uklízí chodníky před svými domy. Není možné zajistit údržbu v takovém rozsahu bez Vaší pomoci a v neposlední řadě se touto činností podílíte i na úspoře finančních prostředků z rozpočtu naší městské části. Ještě jednou děkujeme a dou fá - me, že letošní zimní období, zejména zmírňování závad ve schůd nosti a sjízd nosti, společnými silami zvládneme. Úprava přerůstající vegetace Využijte, prosím, období vegetačního klidu (11. měs.- 3.měs.) a zajistěte na svých pozemcích zástřih nebo odstranění přerůstajících větví keřů a stromů, které zasahují do pochozí plochy chodníků. Tento zástřih nutno provést tak, aby větve nebránily volnému průchodu. Pokud je prostor znepřístupněn přerůstající vegetací, dochází ke zhoršení prostorové orientace, znemožnění samostatného pohybu, v nepos lední řadě i ke zvýšení nebezpečí úrazů a to nejen pro zrakově postižené občany. Informace o možnosti využití shromažďovacích míst odpadů na ulici Sochorova a sběrných středisek odpadů např. U ZOO a Páteřní ulici v Bystrci ŽP Trávníčková Provozní řád SMO Sochorova : Po 14:00-18:00 Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00 So 9:30-12:00, 14:00-18:00 Ne 14:00-18: : Po 15:00-19:00 Út-Pá 9:00-12:00, 15:00-19:00 So 9:30-12:00, 15:00-19:00 Ne 15:00-19:00 A.S.A., spol. s r.o, Ve středisku na ulici Sochorova je omezený sortiment přijímaných odpadů, není zde možné odložit stavební suť a demoliční odpad, pneumatiky. Žluté kontejnery Od 1. září 2010 rozšířilo město Brno možnosti třídění odpadů o sběr nápojových kartonů a hliníkových obalů od nápojů. Tzv. tetrapacky a hliníkové plechovky mohou lidé odkládat do žlutých kontejnerů, které byly dosud určeny jen pro sběr PET lahví a jsou umístěné na ulicích města Brna a ve sběrných střediscích odpadů. Tetrapacky a hliníkové plechovky nelze odkládat do velkoobjemových drátěných kontejnerů na PET lahve!!!! Do žlutých kontejnerů je tedy možné odkládat společně s PET lahvemi i vymyté nápojové kartony a obaly od limonád, piva, energetických nápojů, ledové kávy apod. Nálepky na žlutých kontejnerech občany informují současně také o tom, co do žlutého kontejneru rozhodně nepatří - tedy konzervy od potravin, krmiv, obaly od kosmetických přípravků apod. ŽP Trávníčková

4 Výsledky voleb do zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov dne 15. a 16. října 2010 Zvolení zastupitelé Městské části Brno-Jundrov počet hlasů Irena Koláčná Zelená pro Náš Jundrov 459 Tomáš Beránek Zelená pro Náš Jundrov 456 Ivana Fajnorová Zelená pro Náš Jundrov 455 Ing. Ondřej Šťastník JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 439 Ing. Pavel Tyleček JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 437 Mgr. Gabriela Durnová JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE 434 Ing. Miroslav Kolář Sdružení nestraníků 371 doc. Petr Veselý Sdružení nestraníků 359 Ivan Dubský Sdružení nestraníků 324 Ing. František Vitula Ph.D. ODS 302 Ing. Renata Šťastná ODS 289 Ing. Marek Toman ČSSD 285 MVDr. Jaromír Stejskal ČSSD 270 Karel Kalaš TOP JUDr. Miroslav Motyčka KSČM, FiS 151 ŠKOLA Základní škola Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Předvánoční bilancování Závěr roku, který se kvapem blíží, je pro mnoho lidí spjat nejen s bilancováním dosažených úspěchů, ale také toho, co se zatím ještě nepodařilo. Chtěli bychom se tedy krátce poohlédnout po činnosti ZŠ Jasanová za uplynulé období. V září se již tradičně žáci 4-9. ročníků zapojili do Evropského dne jazyků, tentokrát zaměřenému na cestování po Evropě. S velkým ohlasem se setkal týdenní pobyt našich dětí na chorvatském ostrově Rab. Naši školu navštívila delegace rodičů a učitelů z partnerské školy ve Stuttgartu. V říjnu proběhla pracovní schůzka škol zapojených do projektu Comenius ve Španělsku a videokonference žáků těchto škol. Na školní zahradě se uskutečnila Podzimní slavnost pro 1. stupeň naší školy, děti z MŠ Dubová a jejich rodiče. Na 2. stupni pokračují úspěšné projekty Jak se žije a Dámy a pánové, život začíná. Pravidelně se naši žáci zapojují do soutěží ve sběru papíru a Recyklohraní. Zúčastňují se mnoha výukových programů, divadelních a filmových představení, besed, ale také aktivně sportují, sehráli turnaj ve fotbale O pohár místostarosty Jundrova, zapojili se do soutěží ve šplhu a v plavání. S nadšením a elánem se pustili do výroby drobných dárků a ozdobných předmětů, které nabídli k prodeji v rámci vánočního jarmarku. Výtěžek z této akce je již tradičně věnován na školní vzdělání adoptovaného chlapce z Indie. Zájemci ze žáků třídy se v adventním čase vydali spolu se svými vyučujícími obdivovat krásy předvánoční Vídně. Pedagogové školy se podílejí na projektu Čtenářská gramotnost, financovaném z EU. Mnoho úkolů jsme úspěšně splnili, neméně jich je před námi, ale bereme je jako výzvu a těšíme se, že je společně s vámi zvládneme. 21. a 22. ledna 2011 se na naší škole uskuteční zápis do prvních tříd, v únoru naši žáci společně s chorvatskými kamarády vyrazí na lyžařský výcvik do Jeseníků. Pracujeme na mezinárodním projektu Comenius, který je zaměřen na vědu a techniku. Pokračujeme ve spolupráci se školou v německém Stuttgartu, kde chystáme společnou prezentaci zaměřenou na Život na našich školách. Je toho ještě hodně, co nás v novém roce čeká a budeme vás o tom průběžně informovat. Děkujeme všem za podporu, které si vážíme, a v novém roce přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v práci i osobním životě. Za pedagogický sbor PhDr. Vlasta Kovářová a Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy Projekt financovaný z ESF I v letošním školním roce pokračuje naše škola v projektu Dámy a pánové, život začíná ve spolupráci s SOUPS, Charbulova 106, Brno. Žáci devátého a osmého ročníku prošli kurzem společenské výchovy, seznamovali se s pravidly chování ve společnosti, na ulici, při cestování. Celý program byl doplněn praktickými ukázkami. Zatímco deváťáci se touto lekcí s projektem pomalu loučí, pro žáky osmého ročníku začíná. Čekají je další moduly z ochutnávky učebních oborů kosmetička, fotograf, pekař, kuchař, cukrář, číšník a další, které si mohou vybírat podle svého zájmu. Účastí v projektu získávají důležité informace při rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň praktické zkušenosti pro život. Mgr. Zdeňka Řiháková, zástupce ředitele Slabikářový den Velkým svátkem všech prvňáčků na ZŠ Jasanová byla 9. listopadu Slabikářová slavnost. Právě tento den je paní učitelky uvítaly mezi velké čtenáře před zraky rodičů i kamarádů. Této události předcházely více než dva měsíce perné práce žáčků. Přípravy probíhaly v plném proudu několik dní. Žáčci opakovali, nacvičovali a vylepšovali všechny básničky o škole a probraných písmenkách. Následovala poslední zkouška, vyzdobení tělocvičny obrázkovou abecedou a úprava míst k sezení. Potom již přicházeli hosté. Slavnost zahájili prvňáčci společnou básničkou o škole a třídě. Následovaly veršovánky k jednotlivým písmenkům z Živé abecedy. Za pěkné vystoupení byly děti pochváleny panem ředitelem a uvítáni do světa čtenářů. Pan ředitel předal všem prvňáčkům za zvládnutí Živé abecedy pamětní list a následně vytoužený Slabikář. Prvňáčci byli nadšením bez sebe. Ihned si každý začal v učebnici listovat a číst písmenka, která už umí. Přejeme jim, ať jim čtenářské nadšení vydrží. Mgr. Ivana Hostinská, Mgr. Lenka Machová, Mgr. Jindra Wojtková

5 Zprávy z MŠ Dubové: Vážení rodiče, nadchází nejkrásnější část roku, hlavně pro naše nejmenší, a proto se snažíme zpříjemnit dětem jejich předvánoční pobyt ve školce různými akcemi jako: Mikulášskou nadílkou s Čertem a Mikulášem, oslavou Vánoc a různými tradičními akcemi, které k nim patří. Potěšíme svým vystoupením i naše jundrovské seniory a navštívíme Vánoční jarmak v ZŠ Jasanová, se kterou udržujeme spolupráci. Pod stromečkem ve školce najdou děti spoustu dárků díky štědrosti rodičů a přátel školy a jeden dárek si už naše školička nadělila v srpnu, kdy jsme dostali do celé budovy nová okna, za což dodatečně děkujeme. Chtěla bych upozornit rodiče, kteří se chystají v lednu 2011 k zápisu do MŠ Dubová, že je budeme včas informovat o termínu ve vývěskách a na našich webových stránkách Přejeme Vám krásně prožité chvíle u vánočního stromečku s Vašimi nejbližšími a v novém roce se těšíme na další spolupráci. Mgr. Anna Balšínková, ředitelka MŠ Dubová Pozvánka Žáci a učitelé Soukromé mateřské školy a základní školy na Roz - marýnové ulici a úřad MČ Jundrov srdečně zvou občany Jundrova na Vánoční koledování, které se bude konat dne v hodin před jundrovskou radnicí. Přijďte si poslechnout (nebo i zazpívat) tradiční i méně známé písničky, neodmyslitelně spojené s kouzlem Vánoc. ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD Ředitelka Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 bude probíhat ve dnech 21. ledna ledna 2011, a to: v pátek od 13:00 do 17:00 hod. sobotu od 9:00 do 11:30 hod. K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně logopedické a psychologické vyšetření, přezůvky. ADRESA ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 234, Brno. Co Vás v naší škole čeká? školní vzdělávací program LOGOPEDICKÁ ŠKOLA logopedická intervence individuální péče v malém kolektivu žáků výuka plavání od 1. do 9. ročníku pravidelná spolupráce se školním psychologem nepovinné předměty komunikační dovednosti, angličtina hrou, výpočetní technika a plavání školní družina provozuje kroužek keramický, výtvarný, dramatický, hudebně pohybový a pohybové hry. Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka školy 10 let jundrovské vysoké školy Dne 7. prosince 2010 to bylo přesně deset let, co obecně prospěšná společnost AKADEMIE STING získala státní souhlas působit jako vysoká škola. Za těch deset let byl při slavnostní promoci titul bakalář udělen 1214 a titul inženýr 473 absolventům. V současné době studuje na škole přes 1100 studentů v právních a ekonomických oborech. V letošním roce jsme byli také za dlouhodobé kvalitní výsledky vyhodnoceni jako nejúspěšnější firma města Brna a převzali jsme z rukou primátora a zástupce brněnské Regionální hospodářské komory Pohár a Diplom za 1. místo v anketě TOP MSP 10. Díky dobrému hospodaření jsme od letošního září zavedli nový systém stipendií, díky kterému mohou velmi dobří studenti vystudovat naši školu s výraznými slevami, ti nejlepší pak zcela zdarma za podmínek, které podle našich informací neposkytuje ani žádná z veřejných vysokých škol, i když my z veřejných rozpočtů nedostáváme ani jednu korunu. Naším hlavním cílem je být sice malou, ale velmi kvalitní vysokou školou, na kterou mohou být hrdi nejen naši absolventi, ale také všichni jundrovští občané. Děláme pro to maximum a i z toho důvodu jsme dali přednost vnější fasádě školy před řešením vnitřních sítí, které jsou za ta léta ve stavu vyžadujícím opravy a rekonstrukci. Velmi si vážíme pozitivních ohlasů jundrovských občanů, stejně tak si velmi vážíme i dosavadního dobrého vztahu s jundrovskou radnicí a věříme, že tyto dobré vztahy budou pokračovat i s novým vedením. Závěrem dovolte, abychom všem občanům Jundrova popřáli klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku. Udělejme i v novém roce vše pro to, abychom všichni mohli být hrdi na to, že v Jundrově působí kvalitní vysoká škola. Věříme, že nás v tomto úsilí podpoříte a dovolte, abych nám všem ještě osobně popřál kromě osobních a pracovních úspěchů hlavně hodně zdraví. doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor Rozmarýnová se hlásí Ohlédnutí zpět a bilancování není jistě v období končícího kalendářního roku ničím výjimečným. Člověk hodnotí své úspěchy a přemýšlí o tom, co by příště udělal jinak a lépe Soukromá mateřská škola a základní škola na Rozmarýnové ulici prožila rok naplněný aktivním úsilím o zajištění své nájemní jistoty. Říjnové volby do obecních zastupitelstev přinesly škole naději, že současní představitelé obce nás budou chápat jako partnery, kteří chtějí přispívat k rozvoji kvalitního školství a kultury v Jundrově. Školní rok jsme zahájili 1. září zpřístupněním školy pro veřejnost. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy nově vybavené interaktivními tabulemi (pořízenými díky úspěšně podané žádosti v rámci projektu EU peníze školám), nově zbudovanou učebnu dramatické a hudební výchovy i interiérové úpravy v mateřské škole a školní družině. Ve všech prostorách školy byly instalovány panely s fotografiemi a videoprojekce z akcí předchozího školního roku. Rodiče i ostatní veřejnost si mohla udělat obrázek o tom, co děti asi čeká letos. A že toho od září nebylo věru málo. 5. třída zahájila výuku týdenním studijním pobytem v Baldovci, děti z mateřské školy od října navštěvují 1x týdně kurz bruslení, děti i rodiče se sešli na sobotní říjnové akci s názvem Drakiáda a piknikáda, odpolední anglický klub pozval své členy na noc ve škole (Halloween Night). V listopadu proběhla soutěžní vernisáž výtvarných prací žáků školy spojená s celodenní ukázkou tvorby dřevěné plastiky (od kusu kmene po výsledný artefakt) sochaře Zdeňka Macháčka. Celá akce byla zakončena lampionovou procházkou Jundro vem a vypuštěním tzv. lampionu štěstí. Začátkem prosince jsme u nás přivítali děti z partnerské školy v rakouském St. Pőltenu. I letos měli naši žáci možnost strávit ve škole víkend s předvánoční rukodělnou tématikou (Vypečený víkend). Úspěšné zvládnutí čtvrtletního učiva bylo prezentováno na veřejně přístupných ukázkových hodinách, veřejnosti jsme naši školu také představili na Veletrhu základních škol. A to je jen stručný výčet akcí, který první měsíce školního roku 2010/2011 přinesly. Zviditelnění práce školy považujeme za velmi důležité, ale žádný písemný soupis akcí o ní neřekne více než praktická ukázka, kterou bude letošní Vánoční koledování před jundrovskou radnicí. Přijďte se v podívat, jste všichni srdečně zváni. Mgr. Radomír Prokop, ředitel školy

6 Diakonie ČCE pomáhá seniorům a lidem s postižením Diakonie ČCE středisko v Brně je nestátní organizací, působící v Brně již od roku Posláním střediska je poskytovat podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením, kteří se v důsledku věku nebo postižení ocitli v obtížné životní situaci. Tato pomoc je zajišťována prostřednictvím registrovaných služeb. Středisko od začátku své činnosti směřuje své služby k seniorům. První z nabízených služeb, kterou středisko poskytuje je Pečovatelská služba. Posláním této služby je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho rodinném prostředí. Službu zajišťuje 7 profesionálních pečovatelek v pracovní dny od 7.00 hod. do hod. Centrum služeb je služba pro seniory a to převážně pro seniory s demencí, kteří nemohou zůstat sami doma, a jejich rodiny mají zájem o to, aby jejich blízcí i přes svoji nemoc byli zařazeni do společenského dění a byli v kontaktu se svými vrstevníky. Program centra je založen na obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností. Tato služba je poskytována v přízemí domu na Hrnčířské ulici č. 27. Diakonie ČCE středisko v Brně je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti - nabízí informační materiály o problematice této choroby, organizované svépomocné skupiny tzv. Čaje o páté, která je určena lidem pečujícím o osoby postiženými Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Tato setkání probíhají 1x měsíčně v prostorách střediska na ulici Hrnčířská 27 pod vedením pracovníka kontaktního místa. V rámci tohoto projektu jsou možné telefonické nebo osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující osoby. Ve spolupráci s Českou alzheimerovou společností a sítí odborných lékařů v regionu je v rámci Dnů paměti realizován projekt SCRE- ENING KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ. Smyslem je včasné zachycení těch lidí, u kterých by se mohlo jednat o počínající syndrom demence a nabídnutí pomoci těmto lidem ve formě přesné diagnostiky a v případě potřeby zahájení včasné léčby. Informace o nabízených službách či realizovaných projektech je možné se dozvědět na tel: nebo na Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i prac. příležitost) -více na www: diakoniebroumov.org vyhlašuje sbírku použitého ošacení (letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m 2 ), domácích potřeb (nádobí, skleničky vše nepoškozené), peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, obuvi (veškerou nepoškozenou). Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne od 9,00-16,00 hod. Místo: nákladové nádraží Brno hlavní - 5. kolej Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA Všichni členové klubu seniorů Brno-Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících říjen prosinec a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Jarmila Janderková Marie Růžičková PODĚKOVÁNÍ Děkujeme naší Městské části Brno-Jundrov, která uspořádala zájezd pro seniory do Jaroměřic nad Rokytnou. Zájezd se moc líbil, byli jsme spokojeni. Klub seniorů Jundrov SDRUŽENÍ UMĚLCŮ Moravy a Slezska SUMS v letošním roce uskutečnilo několik členských výstav. Bylo to v dubnu v Praze-Bubenči a v Uherském Hradišti. V červnu byla výstava našich umělců v Luhačovicích v galerii Elektra. Ještě v srpnu v Kyjově a Letovicích. Naše sdružení je výběrovou společenskou neziskovou organizací a má 300 členů, kteří vystavují v naší galerii v Brně ve výstavních prostorách obrazy, oleje, akvarely, grafiku, keramiku, sklo, šperky, dřevořezy, umělecké kovářství, práce pasířů. Srdečně zveme občany Jundrova do naší galerie na ulici Starobrněnské č. 14, kde má sdružení své sídlo galerii a sekretariát ve dvorním traktu. Zájemci o dobré umění si mohou vybrat od obrazů, keramiky, šperků umělecké kování, kůži a sklo - vánoční prodej. Otevřeno je denně od do hod., kromě pátku. Vstup volný! tel./fax Přejeme občanům Jundrova spokojené Vánoce 2010! Květoslava Tomková, členka výboru SUMS 18. Vánoce na brněnské radnici čtvrtek Nová radnice Vánoce přicházejí v Brně již po osmnácté ve čtvrtek 23. prosince také na brněnskou Novou radnici. Od 10 hodin je připraven bohatý zábavní program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě se zpěvem, pohádkami, tancem a výstavami pro děti i dospělé. Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž Za ozdobu odměna. Za vlastnoručně vyro - bené vánoční ozdoby, které přinesou děti ve čtvrtek 23. prosince na Novou radnici a zavěsí je na připravené vánoční stromky, dostanou odměnu. Předvánoční setkání vyvrcholí tradičně v 19 hodin ohňostrojem před radnicí na Dominikánském náměstí. Novoroční Brno PF 2011 sobota Město Brno zve své občany i návštěvníky do svátečních ulic a náměstí první den roku První leden 2011 bude již potřetí novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli při akcích NOVOROČNÍ BRNO PF Už v 10 hodin odstartuje z náměstí Svobody cyklistická jízda Brnem, kterou tradičně pořádá TJ Favorit Brno. Cíl jízdy bude na brněnské přehradě. Brněnské poledne v 11 hodin bude patřit troubení z věže Staré radnice. Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18 hodin nad brněnskou dominantou hradem Špilberk. Stejně jako při přehlídce ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít 1. ledna včas své výhledové místo na hrad Špilberk, naladit si na mobilním přijímači příslušnou frekvenci a od 18 hodin sledovat novoroční ohňostrojné kresby na brněnské obloze. ROZMARÝNEK V ZIMĚ Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek je jedním z pracovišť Lipky. Již 13. rok nabízí v Jundrově nejen přírodovědné aktivity pro žáky, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Nový školní rok jsme začali již tradičním kroužkováním, na kterém se rodiče i děti mohli hravou formou seznámit s nabídkou našich kroužků. Kromě tradičních kroužků, které na Rozma rýnku probíhají už několikátou sezónu, je letošní novinkou Angličtina hrou na Rozmarýnku pro malé předškoláky a mladší školáky pod vedením Jany Hájkové v pondělí od do Podzim patřil dále akcím jako Co se děje v zahrádce jablečné atrakce, Malá Jundrovská či Martinská slavnost. Na konci října v době podzimních prázdnin se na Rozmarýnku uskutečnil krátký příměstský tábor, motivovaný říší skřítků. S příchodem prvního sněhu dorazily jedličky v květináčích, které si zájemci za cenu 90 korun mohou koupit každý den do 18 hodin na Rozmarýnové 6. Doneste si od nás domů voňavý kousek lesa, který při správné péči můžete na jaře vrátit do přírody. Malé stromečky tohoto jehličnanu můžete na jaře vysadit buďto na svou zahrádku a nebo při společném sázení jedliček do lesa v dubnu. Připomínáme, že Rozmarýnková zahrada, ač právě přikryta velkou čepicí sněhu, je stále otevřena široké veřejnosti a to obvykle ve všední dny do 18 hodin. Ve dnech 22. a 23. prosince proběhne celodenní Předvánoční tvořivé setkání na Rozmarýnku pro děti od 8 do 12 let. Otevřeno všem dětem, které chtějí nasát předvánoční atmosféru a něco voňavého si vlastnoručně upéct či vyrobit. Cena 270 Kč za jeden den. Hlaste se předem na ovou adresu Sobota 22. ledna KERAMIKOVÁNÍ pro veřejnost, 10:00 12:00 Hravé tvoření z hlíny pro rodiče nebo rodiče s dětmi v keramické dílně ZŠ Rozmarýnová (přezůvky s sebou). Cena dle velikosti výrobku 90 Kč nebo 160 Kč. V ceně materiál i vypá lení výrobku. Přihlašování na u: do Jednou až dvakrát měsíčně bude v zimním období v úterý od 18 hodin probíhat už 6. ročník odborných přednášek pro veřejnost Zdravé bydlení pod garancí Dany Kellnerové. Další informace o činnosti pracoviště a aktuálních akcích naleznete na Pracovníci Rozmarýnku přejí všem Jundro vákům krásné zimní dny a úspěšný vstup do nového roku. Za Rozmarýnek Ing. Marcela Pálková

7 Tříkrálová sbírka 2011 Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky s pověřením České biskupské konference již jedenáctým rokem, tentokrát ve dnech od 1. do V tomto období budou do ulic i do většiny domácností přicházet skupinky koledníků a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha našich městech a obcích. Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým či trpícím. Více informací naleznete na: Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč. DMS realizuje Fórum dárců). (Autoři uvedených básní jsou příznivci Jundrova a řeky Svratky.) Řeka Svratka Toulám se rád kolem řeky Svratky cestou prosluněnou, teče lučinami, lesy, poli, krajinou malebnou, vítr listím stromů ševelí, řeka opojně šumí, na hladině kachny s labutěmi ladně plují. Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají a po drobtech pečiva se divoce vrhají, ty dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu, zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto vzruchu. Z klenby stromů rozlétá se ptačí chór, usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor. Orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají, zraky lidí živou krásou poutají. Hřmící padající vody z jezu v pěny se mění, její klokotné víření vnímám jako opojení. Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese a v zobáku stříbrná rybička se mu třese. Pod převisem vrbových větví rybář sedí a na splávek upřeným pohledem hledí, návnada červem zabrala, kapr sebou smýká, navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá. Procházkou a žárem slunce znavený, uléhám do stínu lípy na palouček zelený, nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje, ani se nehnu, jen po očku se dívám, jak se mu hrdélko chvěje. Samoten, sám se svými trampotami, bloudívám kolem vody pod vrbami, ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší a vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši. Jsi cílem mých poutí podmanivá v každé roční době, kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě? V chrámu přírody nalézám k tobě úctu, obdiv, pokoru,, vítán buď každý, kdo je k tobě šetrný chraňte naši přírodu! Rostislav Rotrekl Jundrovský Štědrý den Nad Jundrovem hle hvězdná báně, jsouť oběžnice, stálice, půvabných lesů sněžné stráně zalité světlem měsíce. Svátky ty ze všech nejkrásnější Vánoce s nimi Štědrý den, slavné žeť ony, nejvzácnější, jimiž byl svět kdy obdařen. Vše ku prožitku přichystáno dnů svátečních jakž ve sledu, Božího dítka od zrození po Štěpánskou až koledu. Sníh ztajil nízký zimostráz před vilkou na zahrádce, předměstská tonou obydlí slavnostní ve pozlátce. Z nadějí lidstva ve spasení šíří se radost veliká, Svatvečer všude lásky klíčem nitra dnes srdcí odmyká. Jeť doba vhodná k rozjímání, velebná, vpravdě přesvatá, odpočne člověk bez váhání, tvor živý nikam nechvátá. Used hýl peni na zvětrakém. Čilý, vždy pilný strakapoud, ustává v hodu okázalém, neproklepává dřevěný troud. Při Zátmí daňčí rodiny potulné sedí stádce, zdá porost se či pěšiny zimní jakž ve pohádce. Na hájnici již večeřejí v pokoji stromek zářící. S muflony ovce při závěji, seníku poblíž stojící. Obzvláštním luny za přísvitu v poklidu řídké smrčiny, shromáždění dlí u jeslí tu početné lesní zvěřiny. Blaženém v svatonočním času bdí Jundrov plné ve kráse, vánoční oblohy kdy jasu s temeny vrchů stýká se. Hlaholem komínského zvonu zaniká tichý sosen šum, pásmo jundrovské kopcoviny hvězdným se vzpíná k nebesům. F. X. Barták INZERCE Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací Základní umělecká škola Pavla Křížkovského Kristenova 27, Brno-Komín Novoroční koncert Kostel sv.vavřince v Brně-Komíně, začátek v 18 hodin Hej, hej, jeden i druhej aneb Několikero zpěvů a obrazů vánočních Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích, začátek v 18 hodin Hudební podvečer na radnici Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, začátek v 17 hodin CENTRUM DĚTSKÝCH ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB BRNO, p.o. Žerotínovo nám. 4/6, Brno, tel.: , Zvyšování kvality doplňkových služeb zahájením služby Family Point v poliklinice Bílý dům. Poliklinika Bílý dům nově nabízí další zkvalitnění služeb pro rodiny, službu Family Point, bezbariérové místo přátelské rodině. Na tomto místě mohou rodiče získat informace o programech a službách pro rodiny v rámci regionu, k dispozici je prostor pro péči o dítě s přebalovacím pultem, hracím koutkem a klidovou částí. Jedním z cílů této služby je vytvoření zázemí pro rodiny s malými dětmi, které navštíví polikliniku. Provozní doba Family Pointu: pondělí - pátek 8,00-16,00 hod. Věříme, že tato služba zvýší úroveň poskytovaných služeb polikliniky a bude rodinami plně využívána. MUDr. Rut Svobodová, ředitelka CDOZS Kompenzační pomůcky na delší i přechodnou dobu Občanské sdružení Sanus Brno poskytující zdravotní a sociální péči rozšiřuje svoji půjčovnu kompenzačních pomůcek. Půjčit si můžete například polohovací postele, chodítka, wc křesla, wc sedáky, berle a také nově zakoupené invalidní vozíky aj. Pomůcky je možné vypůjčit na delší nebo jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní pomůcky, nebo když ty své máte v opravě. Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb občanského sdružení Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí. Více informací dostanete na telefonních číslech: , Mažoretky LASSIES vznikly v roce 2005 a dělí se na BABY, MINI a LADY. O dva roky později byla založena skupina mažoretek Masarykovy Univerzity - MUNI a společně začaly vystupovat na různých akcích, jmenujme AKCE na VELODROMU, HRY HANDICAPOVANÝCH, NOC VĚDCŮ, LIGA proti RAKOVINĚ a mnoho dalších včetně účinkování v muzikálu MDB Hello, Dolly. Mažoretky se kromě vystoupení pro širokou veřejnost účastní také mažoretkových přehlídek a soutěží. V říjnu na soutěži v Žarošicích za svá vystoupení získaly: dvakrát 1. místo, čtyřikrát 2., 3., 4. a 5. místo. Děvčata jela reprezentovat taktéž na Sloven - sko a odtud si přivezla: 1. místo, dvakrát 2. místo a 3. místo. Jelikož se blíží období Vánoc, chtěly by Vás LASSIES i MUNI pozvat na několik předvánočních vystoupení, která se budou konat: od 15:00 a 17:00 v Galerii Vaňkovka od 14:00 na náměstí Svobody Vás děvčata zvou na Vánoce alá LASSIES, která jsou věnovaná všem rodičům, přátelům a zájemcům o tento krásný taneční sport. Akce proběhne na ZŠ Pastviny od 17:00 v Brně-Komíně. Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné období Vánoc. Více o nás můžete najít na Za kolektiv mažoretek LASSIES a MUNI Veronika Váská A Kluby ČR, o.p.s. pomáhají lidem závislým na alkoholu a hazardním hráčství zkrotit jejich závislost, nabízejí poradenství a podporu jejich rodinám a blízkým a také pomoc lidem jakkoli znevýhodněným na trhu práce.v současné době spouštíme online podporu prostřednictvím našeho nového CHATOVÉHO PORADENSTVÍ, které naleznete na našem webu Náš chat je určen všem, kteří se z různých důvodů k nám nemohou dostavit osobně nebo je pro ně tato forma pomoci přívětivější. Neváhejte, klikněte a vyhledejte online pomoc během několika minut! Naši pracovníci jsou připraveni Vám pomoci a zodpovědět Vám na všechny otázky. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce. Mgr. Šárka Syslová, komunikace a propagace A Kluby ČR, o.p.s., Rokycanova 48 Brno RATOLEST BRNO podporuje projekty dětí Dobrovolnice Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP se projektem Dětská tvořivost snaží obohatit život dětem a mladým lidem pocházejícím ze sociálně nepodnětného prostředí a zkvalitnit využití jejich volného času. Impulsem pro vytvoření projektu byly podněty dětí a mladistvých využívajících služeb Sociálně aktivizačního programu SAP, kteří projevili zájem o činnosti tohoto druhu. Projekt se opírá o dvě stěžejní aktivity taneční a pohybový kroužek Tančák a výtvarné dílny. Kroužky probíhají pravidelně v pondělí po dobu 1,5 hodiny a vzájemně se střídají v intervalu 1x za 14 dní. Součástí programu bude i vícedenní výjezd mimo Brno v době velikonočních prázdnin a závěrečná besídka pro rodiče a přátele v květnu 2011, kterou bude projekt ukončen. Projekt Dětská tvořivost začal běžet v říjnu 2010 a potrvá do května Více informací podají: Bc. Martin Holiš, vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, tel.: Mgr. Markéta Procházková, vedoucí Sociálně aktivizačního programu pro děti a mládež SAP, tel.:

8 Práce na PC - Odznaky, medaile a vyznamenání různé koupím. Tel.: Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: AQUA AEROBIK Jundrov, Osiková po, st, pá 17:15-18:15 a 18:45-19:45. Kurz leden - březen 1450,- Kč, leden - červen 2650,- Kč. Info: tel (sms) Hledám ke koupi menší RD nebo byt v Jundrově. Tel.: Prodám byt 3+1 v Jundrově. Tel.: Zastupitelé zvolení v komunálních volbách do obecního zastupitelstva za koalici ZELENÁ PRO NÁŠ JUNDROV děkují všem voličům za projevenou důvěru. Nezklameme Vás prosadíme změny pro kvalitní život v Jundrově. Ivana Fajnorová, Irena Koláčná, Tomáš Beránek SKI SERVIS Brno-Komín, Čichnova 1 (prodejna Cyklosport)!!! KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÝ SERVIS!!! tel.: , WINDBAZAR Půjčovna lyží a snowboardů Prodej nového i použitého lyžařského vybavení tel.: , CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, ZUMBA První lekce od Kde: Veslařská 90,Brno-Jundrov zápis a info na: POČÍTAČOVÉ SLUŽBY odvirování, instalace, servis PC notebooky, počítače, sítě rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: JUNDROV, ročník 20, číslo 5 Vydává: Statutární město Brno-Městská část Brno-Jundrov, IČ Vychází 4x ročně (ve volebním roce mimořádné číslo) Místo vydávání: Brno Den vydání: Náklad tohoto čísla je výtisků Registrováno pod číslem: MK ČR E Administrace ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel Redakční kolektiv = Rada MČ Brno-Jundrov. Jazyková korekce Mgr. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Redaktor: Ing. O. Šťastník. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol.s.r.o.

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více