PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010"

Transkript

1 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2009/ přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 16. třídní schůzky v I. A, B. 22. třídní schůzky v VI. A, B. Den bez aut - doprava formou pohybových her, povídání a dramatických cvičení absolvovali třeťáci. 24. se uskutečnilo Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Dr. Joklíka. Za přítomnosti starosty Mgr. Františka Lukla, místostarostů, vedoucích odborů Města Kyjova, Ing. Karáska z Regionální rady jihomoravského kraje a hostů mezi nimiţ byla i Lucie Škrobáková, atletka, účastnice olympijských her v Pekingu i Aténách byl sportovně kulturním programem zahájen provoz krásného hřiště v areálu školy. Projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Areál bude slouţit Základní škole a mateřské škole Dr. Joklíka i pro občanskou veřejnost a zájmové a sportovní oddíly. Stavba představuje tři samostatné sportovní hřiště s umělým povrchem pro házenou, malou kopanou, tenis, košíkovou, volejbal a streetball, běţeckou dráhu na 100 m, dvě dětské lezecké steny a šplhací lanovou pyramidu, sektor pro skok do dálky a vrh koulí. Areál je doplněn dráhou pro kolečkové brusle, novými chodníky, krytou tribunou, terasami pro sezení diváků, novým veřejným osvětlením, mobiliářem a novým oplocením. Provoz areálu je upraven provozními řády a bude dozorován správcem, u něhoţ lze objednat vyuţití hřišť pro volnočasové aktivity veřejnosti. 30. absolvovali zeměpisnou exkurzi do Chřibů ţáci devátých tříd. Říjen 1. zahájil činnost Oříšek, krouţek slouţící předškolákům k snadnějšímu vstupu do základní školy. Děti se budou scházet vţdy první čtvrtek v měsíci aţ do května. 5. se fotografovali prvňáčci. 14. zahájila II. A dopravní výchovu na DDM v Kyjově. 20. chlapci Lukáš Klimeš, VII.A, Tomáš Čada, VIII.A, Ondřej Křižka, Dominik Filípek, Josef Klimeš VIII. B, Erik Kouřil, IX. A, a David Marčík IX. B obsadili 3. místo na turnaji v malé kopané, pořádaném ZŠ pro nedoslýchavé v Boršově. 22. navštívili vycházející ţáci Veletrh vzdělávání v Hodoníně, aby se seznámili s nabídkou studijních oborů středních škol Hodonínska a dalších regionů jiţní Moravy. 26. se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu, který v letošním školním roce zasedá ve sloţení: Macháčková, Sasín V.A Kašná, Svozilová V. B Hlaváčová,Opatřilová VI. A Indrová, Líčeník VI. B, Sedláčková, Hrabcová, VII. A Menšíková, Raiskub, VII. B, Šustr, Kašná, VIII. A Jandora, Navrátilová, VIII. B, Měsíčková, Hlaváč, IX. A Zlámal, Hulcký, IX. B. Předsedou byl zvolen Daniel Jandora, místopředsedkyní Kamila Navrátilová (VIII.B), nástěnkáři Nikol Menšíková a Bořivoj Raiskub (VII.B). pod vedením Vladimíra Huška, trenéra cyklistiky v Kyjově a za přítomnosti úspěšného odchovance kyjovského cyklistického oddílu Jana Bárty se uskutečnil nábor

2 do cyklistického kroužku, který pracuje při naší škole. Poutavé videoukázky ze závodů představily bývalé i současné ţáky naší školy Jana Zlámala, Tomáše Tesaříka, Jana Navrátila a Adama a Erika Mezíkovi, kteří úspěšně reprezentují kyjovskou cyklistiku na celostátních závodech. 27. vybraní sportovci z ročníku absolvovali štafetu Běh s trikolórou. Jedná se o závod štafet v Městském parku. Letos byla soutěţ pro ţáky II. stupně vypsána pro čtyřčlenná samostatná druţstva chlapců a dívek. Ţáci ročníku měli štafety smíšené. Třetí místa získali ţáci 3. ročníku, 6. roč.dívky, 7. roč. hoši, 8.roč.dívky, 9.r.dívky. Druhá místa obsadili čtvrťáci, 6.r..chlapci, 7.r. dívky, 8.r. chlapci. Chlapci devátých tříd zvítězili v sestavě Lukáš Bíza, IX. A, David Marčík, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal. IX. B. paní Eva Laptěva, účastnice bitvy u Stalingradu, povyprávěla osmákům a deváťákům své autentické záţitky z II. světové války. Dále pan Petr Něnička, jednatel vlkošského Military muzea, přiblíţil dětem aktivity muzea a nastínil problematiku narůstajících neofašistických snah dnešní mladé generace. Poukázal na velmi podobnou symboliku i myšlenky tohoto hnutí s propagandou A. Hitlera. Listopad 5. se uskutečnilo podzimní kolo sběru, kde bylo celkem 76 ţáky odevzdáno kg papíru. Průběžně si nejlépe vede třída V. A s průměrem na ţáka 113,16 kg. Následuje třída VII. B a II. A. Mezi jednotlivci patří první tři místa ţákům Adamu Mezíkovi, VII. B (1500 kg), Miriam Palmeové, V. A (1305 kg) a Dominiku Panáčkovi, IV. A (490 kg). 13. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola proběhly první návštěvní dny ve škole pro rodiče ţáků i veřejnost. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola. 18. první místo a postup do okresního kola ve florbalu získali L. Klimeš, VII.A, T. Čada, VIII.A, J. Klimeš, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, J. Grufík, T. Kordula, D. Marčík a J. Zlámal všichni IX. B. 19. byla slavnostním přestřiţením pásky panem starostou Mgr. F. Luklem a panem ředitelem J. Búřilem otevřena rekonstruovaná a zateplená budova školy. 20. Pepa nás baví, zábavné dopoledne pro předškoláky z kyjovských MŠ, připravily děti V.A a V. B. Roztodivné soutěţe organizovali ţáci v růţovém oblečení a s maskami jaké nosí populární prasátko Pepa. Kaţdý předškolák získal za splnění disciplín obrázek a sladkost. 26. učitelé hodnotili chování a prospěch ţáků na čtvrtletní pedagogické radě, po níţ následovala schůze Občanského sdružení, třídní schůzky a téţ beseda pro vycházející ţáky a jejich rodiče na téma Kam dál v září první místo osadili v turnaji v malé kopané pořádaném DDM Kyjov chlapci L. Bíza, A. Trimaj, J. Bureš, J. Šopák, všichni IX. A, O. Křižka, D. Filípek VIII. B. 30. se uskutečnilo školní kolo Vánoční laťky s těmito výsledky: 6. ROČNÍK DÍVKY: kategorie neobsazena 6. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jan Kvaltin, VI.A (125), 2. Matěj Škaloud, VI. B (125), 3. Filip Lukáš, VI.A (120).

3 7. ROČNÍK DÍVKY: 1.Nikol Menšíková,VII.A (130 cm), 2. Kristýna Plšková, VII. (105) 3. Marie Adámková, VII.A (105). 7. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jakub Rotrekl, VII.B (125), 2. Patrik Pintera, VII.B (125) a Lukáš Klimeš, VII.B (125). 8. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jana Kristová, VIII.A (120), Kamila Navrátilová VIII.B, (115). 3. Kristýna Bobková, VIII.A (105). 8. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Josef Klimeš, VIII.B (135), 2. Radim Půček, VII.B (130), 3. Dominik Filípek, VIII.B (130), 9. ROČNÍK CHLAPCI: 1. David Marčík, IX.B (146), 2. Jan Štangler, IX.A (140), 3. Josef Zemánek, IX.B (135). 9. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jitka Rybová, IX.A (130). Absolutní vítězové: Nikol Menšíková (130 cm) David Marčík (146 cm) Prosinec 2. v okresním kole ve florbalu nepřálo chlapcům štěstí a skončili na 4. místě (sestava viz výše). 3. první divadelní předplatné v Městského divadla ve Zlíně Cyrano de Bergerac navštívili předplatitelé z řad ţáků II. stupně. vyvrcholila soutěţ ve skoku vysokém Vánoční laťka, které se zúčastnili sportovci ze ZŠ Újezd, ZŠ Komenského, ZŠ Boršov pro nedoslýchavé a domácí ZŠ Dr. Joklíka. Umístění našich žáků: 6. ROČNÍK CHLAPCI: 2. Jan Kvaltin (125) 7. ROČNÍK DÍVKY: 1. Nikol Menšíková (120 cm) 7. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Klimeš (125) 8. ROČNÍK DÍVKY: 3. Michaela Škaloudová (120) 9. ROČNÍK DÍVKY: 2. Jitka Rybová (135) 9. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Bíza (161) Absolutní vítězové: Lucie Svobodová, ZŠ Újezd (143 cm) Jakub Šlampa, ZŠ Komenského (161 cm ) 4. přišli za ţáky Mikuláš s čertem a anděly a přinesli drobné dárky. 9. absolvovali ţáci čtvrtých tříd druhou část dopravní výchovy na DDM v Kyjově. 10. v okresním kole v nohejbalu ve Velké Nad Veličkou chlapci O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B, L. Klimeš, VII.A obsadili 4. místo. 11. třídy V. A, B a IV. A odjely do Brna, kde ţáci navštívili Planetárium. 14. Vánoční koncert v country stylu v tělocvičně školy byl záţitkem pro ţáky I. i II. stupně. 16. z marcipánu modelovaly dívky z krouţku Šikulové i děti školní druţiny. 18. začalo Zpívání koled na schodech, které v předvánočním týdnu organizují ţáci I. stupně pod vedením svých učitelek.

4 Leden 15. netradiční sportovně recesistické setkání pod názvem Zimní olympiáda přilákalo do školní tělocvičny předškoláky i ţáky prvních a druhých tříd společně s rodiči. Pod olympijskou vlajkou a zapáleným olympijským ohněm se nejdříve uskutečnilo kulturní vystoupení ţáků a pak uţ se rozeběhly soutěţe. Rodiče se vyřádili při biatlonu, tahání svých dětí na bobech i doplňováním správných jmen sportovců k jejich sportovnímu náčiní. Není podstatné zda vyhráli modří nebo zelení, hlavně ţe se rodiče i děti zasmáli a pobavili. Poté dostaly příleţitost děti, které skákaly na míčích, házeli sněhové koule na cíl, stavěly iglů, bruslily, hráli curling apod. Za splnění všech úkolů si účastníci odnesli drobnou pozornost a především kupu legračních záţitků. 13. byl zahájen plavecký výcvik, který končí první dubnový týden. Druháci jezdí do Bzence a třeťáci do Ratíškovic. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci v lyžařském středisku Kohútka v Javorníkách se uskutečnil lyţařský výcvikový kurz ţáků sedmých ročníků. V průběhu celého týdne se ţáci věnovali nejen výuce lyţování, ale zapojovali se i do vymýšlení večerního programu a zúčastnili se několika soutěţí. Ţáci byli rozděleni do druţstev podle výkonnosti. Kaţdé druţstvo mělo za úkol vymyslet večerní program. Proběhly taneční,dovednostní i znalostní soutěţe. Hned druhý večer se ţáci zúčastnily přednášky náčelníka Horské sluţby Karla Paličky, který je seznámil s krásami hor, ale hlavně s tím jak se mají na horách chovat a co nemají podcenit.vedle soutěţí také probíhaly teoretické přednášky o způsobech lyţování doplněné videoukázkami.ţáci si určitě tyto znalosti přenesli do praxe, protoţe se všichni lyţovat naučili. V průběhu týdne probíhala také soutěţ v čistotě pokojů, kterou mezi dívkami vyhrál pokoj č.1b ve sloţení Nikol Mešíková a Kristýna Plšková. Mezi chlapci zvítězil pokoj označený Krb ve sloţení Tomáš Hulcký, Dominik Čada, Ladislav Krist, Ondřej Pánek a Patrik Horák. V pátek dopoledne se konalo ostré ukončení kurzu a to v podobě závodu ve slalomu na dvě kola. Všichni závodnici slalom sjeli bez větších chyb a ve výborných časech. V kategorii dívek zvítězila Petra Ţáková před Nikol Menšíkovou a Sabinou Chytilovou. Mezi chlapci byl první Adam Mezík před Lukášem Klimešem a Patrikem Pinterou V pátek odpoledne slavnostně ukončil kurz karneval na lyţích. Rejdění masek na sněhu se muselo líbit všem zúčastněným i divákům.lyţovaly masky andělů,doktoři,hokejisté, kuchař, mimino, čert, čarodějnice, roztleskávačka, šašek a také jedna společnice. I přes počáteční horší počasí (sněţení a mlha) se kurz vydařil. V krásném prostředí Javorníků si ţáci odpočinuli od školy a naučili se všichni lyţovat. Určitě to některé zaujalo tak,ţe se k lyţování ještě vrátí a své zimní prázdniny budou trávit právě na horách. 21. pedagogická rada uzavřela studijní snaţení ţáků v I. pololetí šk.roku v prvních třídách navštívili své spoluţáky předškoláci z naší MŠ Dr. Joklíka. 28. všichni ţáci dostali vysvědčení za I. pololetí. Vycházející ţáci navíc obdrţeli výstupní hodnocení, přihlášky na střední školy a zápisové lístky. Pro děti II. stupně následovalo filmové představení Crazy gang a rock n roll.

5 Únor 2. téměř 35 ţáků vystoupilo s kulturním programem v Centru služeb pro seniory Kyjov. Klienti děti velmi pěkně přijali a jejich pořad odměnili dlouhým potleskem. Děti předali babičkám a dědečkům drobné perníkové dárečky. 4. a 5. přivedl do ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 43 ţáků k zápisu do prvních tříd. 10. další část dopravní výchovy absolvovali čtvrťáci na DDM v Kyjově. 11. a 12. karnevalové veselí zavládlo v oddělení druţiny paní vychovatelky Judasové 15. školní kolo matematické olympiády žáků šestých tříd přineslo 1. místo Simoně Vacenovské, 2. místo Zuzaně Tesaříkové a 3. místo patří Davidu Válkovi všichni ze VI. B ţáků se zúčastnilo školního kola olympiády v jazyce českém ţáků 8. a 9. ročníku. Splnění náročných úkolů gramatiky a slohu vyneslo na 1. místo Kamilu Navrátilovou, VIII. B, 2. místo patří Janu Zlámalovi, IX. B a Františku Hlaváčovi, IX. A, 3. místo Danielu Jandorovi, VIII. B 21. se uskutečnila recitační soutěţ ţáků I. st. Do okresního kola postupují Filip Skřivánek, II. B a Štěpán Pantlík, V. A (další výsledky viz soutěţe). 22. matematická sotěţ Pythagoriáda přinesla vítězství mezi šesťáky Davidu Válkovi, VI. B a mezi sedmáky Renému Balážovi, VII. A. 25. do okresního kola v recitační soutěţi ţáků II. stupně postupují Bořivoj Raiskub, VII. B a Klara Bodnárová, VIII. B (další výsledky viz soutěţe). Březen 9. zasedal školní parlament. 10. předplatitelé navštívili druhé divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně, hru na motivy Jaroslava Haška Švejk. 12. účast dětských recitátorů v okresním kole v Hodoníně přinesla 3. místo Filipu Skřivánkovi, II. B v kategorii ţáků tříd a vítězství i postup do krajského kola Bořivoji Rajskubovi, VII. B v kategorii ţáků tříd. 17. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci. 18. i druháci zvládli nástrahy dopravní výchovy. Strýček Váňa, hořko-směšná komedie na motivy povídky A. P. Čechova potěšila všechny předplatitele v divadle ve Zlíně. 24. sportovně ladění ţáci navštívili besedu a autogramiádu s bývalým významným českým fotbalistou a dlouholetým reprezentantem Vladimírem Šmicrem. 31. před velikonočními prázdninami se ţáci od páté do deváté třídy lépe naladili v kině Panorama při filmu Harry Potter a princ dvojí krve. bylo ukončeno vybírání dobrovolného příspěvku na vzdělání adoptované holčičce Nagarathně. Celkem bylo od žáků pedagogů i provozních zaměstnanců školy vybráno ,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

6 Duben 7. zkušenosti v okrskovém kole malého florbalu získávali šesťáci. 8. posledním předplatným v Městském divadle ve Zlíně bylo skvělé představení hry C. Goldoniho Sluha dvou pánů. páťáci postoupili do okresního kola ve vybíjené. 14. v krajském kole soutěže dětských recitátorů exceloval Bořivoj Raiskub. V nabité konkurenci vítězů okresních kol získal první místo a postoupil do celostátní přehlídky do Trutnova. 15. se uskutečnilo jarní kolo sběru papíru. Stovka žáků nasbírala kg, což činí 6.064,- Kč. Peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení. Nejlepšími třídami se staly V. A (s průměrem na žáka 200 kg), II. B (199,55 kg) a IV. B (139,67 kg). Uvedené třídy získaly krásné ovocné dorty. Odměny pro nejlepší jednotlivce dodala jako každoročně firma Ekor. Jsou to tito žáci: Miriam Palmeová (V. A) nasbírala kg, Dominik Panáček (IV. A) kg a Adam Mezík (VII.B) kg. Za školní rok 2009/10 bylo celkem nasbíráno kg papíru a akce se zúčastnilo 307 žáků. Absolutní vítězkou mezi žáky 30 škol Kyjovska se stala Miriam Palmeová (V. A), která získala od firmy Ekor notebook. Třetí místo v absolutním pořadí obsadil Dominik Panáček (IV. A) a dostal od pořádající firmy MP4. Naše škola obsadila druhé místo s celkovým počtem kg nasbíraného starého papíru. 20. páťáci se zúčastnili okresního kola ve vybíjené, bohužel bez valného úspěchu. 21. druhé místo přivezli starší žáci z okresního kola v malém florbalu. 22. pedagogická rada, schůzky rodičů a jednání občanského sdružení ukončily třetí čtvrtletí školního roku 2009/ nejmladší chlapci I. stupně obsadili druhé místo ve fotbalovém turnaji Mc Donald s cup. 30. tradiční pálení čarodějnic s volbou nejšerednější čarodějnice se uskutečnilo společně pro ţáky mateřské školy i I. stupně základní školy. Většina dětí se vyřádila ve strašidelných maskách, s úţasem sledovala pálení čarodějnice, zazpívala i zatančila při kytaře. Květen 11. mladší chlapci odehráli okresní kolo v malé kopané. v Radniční galerii byla vernisáţí zahájena výstava Kouzlo keramiky. Výstavu připravily paní učitelky Müllerová a Vlková se svými ţáky z keramických krouţků. Práce svým poctivým zpracováním oslovily nejen rodiče, ale i pracovníky radnice a další hosty. 12. do první třídy se přišly podívat za bývalými spoluţáky děti z MŠ Střed. 13. se fotili ţáci i zaměstnanci školy. 17. pomocí SCIO testů ověřovali osmáci své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. 18. a 20. se mladí sportovci setkali pod taktovkou naší školy na atletickém Poháru rozhlasu v Kyjově (výsledky viz soutěţe) strávili deváťáci nezapomenutelný deštivý týden na vodáckém kurzu na Vltavě.

7 26. předáním průkazů cyklisty byla přes nepříznivé počasí ukončena dopravní výchova ţáků čtvrté třídy. v jídelně se uskutečnila prodejní výstavka knih pro ţáky. Hitem letošních výletů se stala především lanová centra Galaxie ve Zlíně a Bongo v Brně, dále pak sjíždění Svratky na raftech a vycházky do Chřibů. Červen 4. oslavu Dne dětí v pátečním dopoledni vyplnila atraktivním koncertem skupina Rebel band, která se představila interaktivním pořadem Rebelové v hudbě. Muzikanti roztančili naše ţáky i děti z Moravan navštívili Prahu ţáci osmých tříd. Děti si prohlédly pamětihodnosti hlavního města. Kulturní večerní záţitek jim připravili herci Divadla Na Fidlovačce. 11. vystoupil na celostátní přehlídce recitátorů v Turnově Bořivoj Raiskub zevii. B. 12. Kdo sportuje nezlobí, cyklistické závody města Kyjova, tentokrát nebyly pro naše ţáky tak úspěšné jako v loňském roce. Přesto v nejstarší kategorii chlapců přesvědčivě zvítězil Jan Štangler (IX. A) a druhé místo obsadil Jan Pumprla (IX. B). 16. byli přijati starostou Kyjova, Mgr. Františkem Luklem, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal (oba IX. B), Daniel Jandora, Michaela Červinková (oba VIII. B), Ondřej Pírek (V. A), Bořivoj Raiskub (VII. B).Této cti se jmenovaným dostalo za mimořádně vzorné plnění školních povinností, slušné chování, sportovní úspěchy či reprezentaci školy v olympiádách a soutěţích součástí slavnostního odpoledne bylo i odměnění nejúspěšnějších tvůrců výtvarných děl v soutěţi Slovácký rok v barvách dětské fantazie. Atletický den města Kyjova ukončil ţákovské sportovní soutěţe (výsledky viz soutěţe). 18. závěrečná pedagogická rada uzavřela prospěch a chování ţáků za školní rok 2009/ navštívili páťáci své budoucí spoluţáky v Moravanech, dopoledne vyplnila vycházka na Kameňák, táborák a sportovní aktivity. 24. se konala beseda O životě včel pro ţáky šestých tříd. 25. předali zástupci školního parlamentu panu primáři Trubačíkovi na dětském oddělení Nemocnice Kyjov dva dřevěné venkovní sety, které budou slouţit nemocným dětem. Venkovní posezení darovali z části sbírky na adoptovanou Nagaratnu ţáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. 30. zazněly pochvaly pro ţáky ze školního rozhlasu. Následovalo rozloučení deváťáků a odměnění hodinkami dvou z nich jako nejuţitečnějších či nejlepších ve svých třídách. V IX. A dostal toto ocenění Jan Štangler a v IX. B Lukáš Hulcký. Pak uţ následovalo vydání vysvědčení a kniţních odměn a tím i definitivní konec školního roku 2009/10.

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Účast školy v soutěžích a olympiádách Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Mezinárodní matematická soutěž Klokan: Kategorie:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2015

Školní zpravodaj ČERVEN 2015 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2015 Motto: Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím. Letošní absolventi Ralph Waldo Emerson 9.A Marek BĚŤÁK, Filip ČABLÍK, Markéta ČERNOTOVÁ,

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více