PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010"

Transkript

1 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2009/ přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 16. třídní schůzky v I. A, B. 22. třídní schůzky v VI. A, B. Den bez aut - doprava formou pohybových her, povídání a dramatických cvičení absolvovali třeťáci. 24. se uskutečnilo Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Dr. Joklíka. Za přítomnosti starosty Mgr. Františka Lukla, místostarostů, vedoucích odborů Města Kyjova, Ing. Karáska z Regionální rady jihomoravského kraje a hostů mezi nimiţ byla i Lucie Škrobáková, atletka, účastnice olympijských her v Pekingu i Aténách byl sportovně kulturním programem zahájen provoz krásného hřiště v areálu školy. Projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Areál bude slouţit Základní škole a mateřské škole Dr. Joklíka i pro občanskou veřejnost a zájmové a sportovní oddíly. Stavba představuje tři samostatné sportovní hřiště s umělým povrchem pro házenou, malou kopanou, tenis, košíkovou, volejbal a streetball, běţeckou dráhu na 100 m, dvě dětské lezecké steny a šplhací lanovou pyramidu, sektor pro skok do dálky a vrh koulí. Areál je doplněn dráhou pro kolečkové brusle, novými chodníky, krytou tribunou, terasami pro sezení diváků, novým veřejným osvětlením, mobiliářem a novým oplocením. Provoz areálu je upraven provozními řády a bude dozorován správcem, u něhoţ lze objednat vyuţití hřišť pro volnočasové aktivity veřejnosti. 30. absolvovali zeměpisnou exkurzi do Chřibů ţáci devátých tříd. Říjen 1. zahájil činnost Oříšek, krouţek slouţící předškolákům k snadnějšímu vstupu do základní školy. Děti se budou scházet vţdy první čtvrtek v měsíci aţ do května. 5. se fotografovali prvňáčci. 14. zahájila II. A dopravní výchovu na DDM v Kyjově. 20. chlapci Lukáš Klimeš, VII.A, Tomáš Čada, VIII.A, Ondřej Křižka, Dominik Filípek, Josef Klimeš VIII. B, Erik Kouřil, IX. A, a David Marčík IX. B obsadili 3. místo na turnaji v malé kopané, pořádaném ZŠ pro nedoslýchavé v Boršově. 22. navštívili vycházející ţáci Veletrh vzdělávání v Hodoníně, aby se seznámili s nabídkou studijních oborů středních škol Hodonínska a dalších regionů jiţní Moravy. 26. se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu, který v letošním školním roce zasedá ve sloţení: Macháčková, Sasín V.A Kašná, Svozilová V. B Hlaváčová,Opatřilová VI. A Indrová, Líčeník VI. B, Sedláčková, Hrabcová, VII. A Menšíková, Raiskub, VII. B, Šustr, Kašná, VIII. A Jandora, Navrátilová, VIII. B, Měsíčková, Hlaváč, IX. A Zlámal, Hulcký, IX. B. Předsedou byl zvolen Daniel Jandora, místopředsedkyní Kamila Navrátilová (VIII.B), nástěnkáři Nikol Menšíková a Bořivoj Raiskub (VII.B). pod vedením Vladimíra Huška, trenéra cyklistiky v Kyjově a za přítomnosti úspěšného odchovance kyjovského cyklistického oddílu Jana Bárty se uskutečnil nábor

2 do cyklistického kroužku, který pracuje při naší škole. Poutavé videoukázky ze závodů představily bývalé i současné ţáky naší školy Jana Zlámala, Tomáše Tesaříka, Jana Navrátila a Adama a Erika Mezíkovi, kteří úspěšně reprezentují kyjovskou cyklistiku na celostátních závodech. 27. vybraní sportovci z ročníku absolvovali štafetu Běh s trikolórou. Jedná se o závod štafet v Městském parku. Letos byla soutěţ pro ţáky II. stupně vypsána pro čtyřčlenná samostatná druţstva chlapců a dívek. Ţáci ročníku měli štafety smíšené. Třetí místa získali ţáci 3. ročníku, 6. roč.dívky, 7. roč. hoši, 8.roč.dívky, 9.r.dívky. Druhá místa obsadili čtvrťáci, 6.r..chlapci, 7.r. dívky, 8.r. chlapci. Chlapci devátých tříd zvítězili v sestavě Lukáš Bíza, IX. A, David Marčík, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal. IX. B. paní Eva Laptěva, účastnice bitvy u Stalingradu, povyprávěla osmákům a deváťákům své autentické záţitky z II. světové války. Dále pan Petr Něnička, jednatel vlkošského Military muzea, přiblíţil dětem aktivity muzea a nastínil problematiku narůstajících neofašistických snah dnešní mladé generace. Poukázal na velmi podobnou symboliku i myšlenky tohoto hnutí s propagandou A. Hitlera. Listopad 5. se uskutečnilo podzimní kolo sběru, kde bylo celkem 76 ţáky odevzdáno kg papíru. Průběžně si nejlépe vede třída V. A s průměrem na ţáka 113,16 kg. Následuje třída VII. B a II. A. Mezi jednotlivci patří první tři místa ţákům Adamu Mezíkovi, VII. B (1500 kg), Miriam Palmeové, V. A (1305 kg) a Dominiku Panáčkovi, IV. A (490 kg). 13. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola proběhly první návštěvní dny ve škole pro rodiče ţáků i veřejnost. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola. 18. první místo a postup do okresního kola ve florbalu získali L. Klimeš, VII.A, T. Čada, VIII.A, J. Klimeš, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, J. Grufík, T. Kordula, D. Marčík a J. Zlámal všichni IX. B. 19. byla slavnostním přestřiţením pásky panem starostou Mgr. F. Luklem a panem ředitelem J. Búřilem otevřena rekonstruovaná a zateplená budova školy. 20. Pepa nás baví, zábavné dopoledne pro předškoláky z kyjovských MŠ, připravily děti V.A a V. B. Roztodivné soutěţe organizovali ţáci v růţovém oblečení a s maskami jaké nosí populární prasátko Pepa. Kaţdý předškolák získal za splnění disciplín obrázek a sladkost. 26. učitelé hodnotili chování a prospěch ţáků na čtvrtletní pedagogické radě, po níţ následovala schůze Občanského sdružení, třídní schůzky a téţ beseda pro vycházející ţáky a jejich rodiče na téma Kam dál v září první místo osadili v turnaji v malé kopané pořádaném DDM Kyjov chlapci L. Bíza, A. Trimaj, J. Bureš, J. Šopák, všichni IX. A, O. Křižka, D. Filípek VIII. B. 30. se uskutečnilo školní kolo Vánoční laťky s těmito výsledky: 6. ROČNÍK DÍVKY: kategorie neobsazena 6. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jan Kvaltin, VI.A (125), 2. Matěj Škaloud, VI. B (125), 3. Filip Lukáš, VI.A (120).

3 7. ROČNÍK DÍVKY: 1.Nikol Menšíková,VII.A (130 cm), 2. Kristýna Plšková, VII. (105) 3. Marie Adámková, VII.A (105). 7. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jakub Rotrekl, VII.B (125), 2. Patrik Pintera, VII.B (125) a Lukáš Klimeš, VII.B (125). 8. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jana Kristová, VIII.A (120), Kamila Navrátilová VIII.B, (115). 3. Kristýna Bobková, VIII.A (105). 8. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Josef Klimeš, VIII.B (135), 2. Radim Půček, VII.B (130), 3. Dominik Filípek, VIII.B (130), 9. ROČNÍK CHLAPCI: 1. David Marčík, IX.B (146), 2. Jan Štangler, IX.A (140), 3. Josef Zemánek, IX.B (135). 9. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jitka Rybová, IX.A (130). Absolutní vítězové: Nikol Menšíková (130 cm) David Marčík (146 cm) Prosinec 2. v okresním kole ve florbalu nepřálo chlapcům štěstí a skončili na 4. místě (sestava viz výše). 3. první divadelní předplatné v Městského divadla ve Zlíně Cyrano de Bergerac navštívili předplatitelé z řad ţáků II. stupně. vyvrcholila soutěţ ve skoku vysokém Vánoční laťka, které se zúčastnili sportovci ze ZŠ Újezd, ZŠ Komenského, ZŠ Boršov pro nedoslýchavé a domácí ZŠ Dr. Joklíka. Umístění našich žáků: 6. ROČNÍK CHLAPCI: 2. Jan Kvaltin (125) 7. ROČNÍK DÍVKY: 1. Nikol Menšíková (120 cm) 7. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Klimeš (125) 8. ROČNÍK DÍVKY: 3. Michaela Škaloudová (120) 9. ROČNÍK DÍVKY: 2. Jitka Rybová (135) 9. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Bíza (161) Absolutní vítězové: Lucie Svobodová, ZŠ Újezd (143 cm) Jakub Šlampa, ZŠ Komenského (161 cm ) 4. přišli za ţáky Mikuláš s čertem a anděly a přinesli drobné dárky. 9. absolvovali ţáci čtvrtých tříd druhou část dopravní výchovy na DDM v Kyjově. 10. v okresním kole v nohejbalu ve Velké Nad Veličkou chlapci O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B, L. Klimeš, VII.A obsadili 4. místo. 11. třídy V. A, B a IV. A odjely do Brna, kde ţáci navštívili Planetárium. 14. Vánoční koncert v country stylu v tělocvičně školy byl záţitkem pro ţáky I. i II. stupně. 16. z marcipánu modelovaly dívky z krouţku Šikulové i děti školní druţiny. 18. začalo Zpívání koled na schodech, které v předvánočním týdnu organizují ţáci I. stupně pod vedením svých učitelek.

4 Leden 15. netradiční sportovně recesistické setkání pod názvem Zimní olympiáda přilákalo do školní tělocvičny předškoláky i ţáky prvních a druhých tříd společně s rodiči. Pod olympijskou vlajkou a zapáleným olympijským ohněm se nejdříve uskutečnilo kulturní vystoupení ţáků a pak uţ se rozeběhly soutěţe. Rodiče se vyřádili při biatlonu, tahání svých dětí na bobech i doplňováním správných jmen sportovců k jejich sportovnímu náčiní. Není podstatné zda vyhráli modří nebo zelení, hlavně ţe se rodiče i děti zasmáli a pobavili. Poté dostaly příleţitost děti, které skákaly na míčích, házeli sněhové koule na cíl, stavěly iglů, bruslily, hráli curling apod. Za splnění všech úkolů si účastníci odnesli drobnou pozornost a především kupu legračních záţitků. 13. byl zahájen plavecký výcvik, který končí první dubnový týden. Druháci jezdí do Bzence a třeťáci do Ratíškovic. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci v lyžařském středisku Kohútka v Javorníkách se uskutečnil lyţařský výcvikový kurz ţáků sedmých ročníků. V průběhu celého týdne se ţáci věnovali nejen výuce lyţování, ale zapojovali se i do vymýšlení večerního programu a zúčastnili se několika soutěţí. Ţáci byli rozděleni do druţstev podle výkonnosti. Kaţdé druţstvo mělo za úkol vymyslet večerní program. Proběhly taneční,dovednostní i znalostní soutěţe. Hned druhý večer se ţáci zúčastnily přednášky náčelníka Horské sluţby Karla Paličky, který je seznámil s krásami hor, ale hlavně s tím jak se mají na horách chovat a co nemají podcenit.vedle soutěţí také probíhaly teoretické přednášky o způsobech lyţování doplněné videoukázkami.ţáci si určitě tyto znalosti přenesli do praxe, protoţe se všichni lyţovat naučili. V průběhu týdne probíhala také soutěţ v čistotě pokojů, kterou mezi dívkami vyhrál pokoj č.1b ve sloţení Nikol Mešíková a Kristýna Plšková. Mezi chlapci zvítězil pokoj označený Krb ve sloţení Tomáš Hulcký, Dominik Čada, Ladislav Krist, Ondřej Pánek a Patrik Horák. V pátek dopoledne se konalo ostré ukončení kurzu a to v podobě závodu ve slalomu na dvě kola. Všichni závodnici slalom sjeli bez větších chyb a ve výborných časech. V kategorii dívek zvítězila Petra Ţáková před Nikol Menšíkovou a Sabinou Chytilovou. Mezi chlapci byl první Adam Mezík před Lukášem Klimešem a Patrikem Pinterou V pátek odpoledne slavnostně ukončil kurz karneval na lyţích. Rejdění masek na sněhu se muselo líbit všem zúčastněným i divákům.lyţovaly masky andělů,doktoři,hokejisté, kuchař, mimino, čert, čarodějnice, roztleskávačka, šašek a také jedna společnice. I přes počáteční horší počasí (sněţení a mlha) se kurz vydařil. V krásném prostředí Javorníků si ţáci odpočinuli od školy a naučili se všichni lyţovat. Určitě to některé zaujalo tak,ţe se k lyţování ještě vrátí a své zimní prázdniny budou trávit právě na horách. 21. pedagogická rada uzavřela studijní snaţení ţáků v I. pololetí šk.roku v prvních třídách navštívili své spoluţáky předškoláci z naší MŠ Dr. Joklíka. 28. všichni ţáci dostali vysvědčení za I. pololetí. Vycházející ţáci navíc obdrţeli výstupní hodnocení, přihlášky na střední školy a zápisové lístky. Pro děti II. stupně následovalo filmové představení Crazy gang a rock n roll.

5 Únor 2. téměř 35 ţáků vystoupilo s kulturním programem v Centru služeb pro seniory Kyjov. Klienti děti velmi pěkně přijali a jejich pořad odměnili dlouhým potleskem. Děti předali babičkám a dědečkům drobné perníkové dárečky. 4. a 5. přivedl do ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 43 ţáků k zápisu do prvních tříd. 10. další část dopravní výchovy absolvovali čtvrťáci na DDM v Kyjově. 11. a 12. karnevalové veselí zavládlo v oddělení druţiny paní vychovatelky Judasové 15. školní kolo matematické olympiády žáků šestých tříd přineslo 1. místo Simoně Vacenovské, 2. místo Zuzaně Tesaříkové a 3. místo patří Davidu Válkovi všichni ze VI. B ţáků se zúčastnilo školního kola olympiády v jazyce českém ţáků 8. a 9. ročníku. Splnění náročných úkolů gramatiky a slohu vyneslo na 1. místo Kamilu Navrátilovou, VIII. B, 2. místo patří Janu Zlámalovi, IX. B a Františku Hlaváčovi, IX. A, 3. místo Danielu Jandorovi, VIII. B 21. se uskutečnila recitační soutěţ ţáků I. st. Do okresního kola postupují Filip Skřivánek, II. B a Štěpán Pantlík, V. A (další výsledky viz soutěţe). 22. matematická sotěţ Pythagoriáda přinesla vítězství mezi šesťáky Davidu Válkovi, VI. B a mezi sedmáky Renému Balážovi, VII. A. 25. do okresního kola v recitační soutěţi ţáků II. stupně postupují Bořivoj Raiskub, VII. B a Klara Bodnárová, VIII. B (další výsledky viz soutěţe). Březen 9. zasedal školní parlament. 10. předplatitelé navštívili druhé divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně, hru na motivy Jaroslava Haška Švejk. 12. účast dětských recitátorů v okresním kole v Hodoníně přinesla 3. místo Filipu Skřivánkovi, II. B v kategorii ţáků tříd a vítězství i postup do krajského kola Bořivoji Rajskubovi, VII. B v kategorii ţáků tříd. 17. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci. 18. i druháci zvládli nástrahy dopravní výchovy. Strýček Váňa, hořko-směšná komedie na motivy povídky A. P. Čechova potěšila všechny předplatitele v divadle ve Zlíně. 24. sportovně ladění ţáci navštívili besedu a autogramiádu s bývalým významným českým fotbalistou a dlouholetým reprezentantem Vladimírem Šmicrem. 31. před velikonočními prázdninami se ţáci od páté do deváté třídy lépe naladili v kině Panorama při filmu Harry Potter a princ dvojí krve. bylo ukončeno vybírání dobrovolného příspěvku na vzdělání adoptované holčičce Nagarathně. Celkem bylo od žáků pedagogů i provozních zaměstnanců školy vybráno ,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

6 Duben 7. zkušenosti v okrskovém kole malého florbalu získávali šesťáci. 8. posledním předplatným v Městském divadle ve Zlíně bylo skvělé představení hry C. Goldoniho Sluha dvou pánů. páťáci postoupili do okresního kola ve vybíjené. 14. v krajském kole soutěže dětských recitátorů exceloval Bořivoj Raiskub. V nabité konkurenci vítězů okresních kol získal první místo a postoupil do celostátní přehlídky do Trutnova. 15. se uskutečnilo jarní kolo sběru papíru. Stovka žáků nasbírala kg, což činí 6.064,- Kč. Peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení. Nejlepšími třídami se staly V. A (s průměrem na žáka 200 kg), II. B (199,55 kg) a IV. B (139,67 kg). Uvedené třídy získaly krásné ovocné dorty. Odměny pro nejlepší jednotlivce dodala jako každoročně firma Ekor. Jsou to tito žáci: Miriam Palmeová (V. A) nasbírala kg, Dominik Panáček (IV. A) kg a Adam Mezík (VII.B) kg. Za školní rok 2009/10 bylo celkem nasbíráno kg papíru a akce se zúčastnilo 307 žáků. Absolutní vítězkou mezi žáky 30 škol Kyjovska se stala Miriam Palmeová (V. A), která získala od firmy Ekor notebook. Třetí místo v absolutním pořadí obsadil Dominik Panáček (IV. A) a dostal od pořádající firmy MP4. Naše škola obsadila druhé místo s celkovým počtem kg nasbíraného starého papíru. 20. páťáci se zúčastnili okresního kola ve vybíjené, bohužel bez valného úspěchu. 21. druhé místo přivezli starší žáci z okresního kola v malém florbalu. 22. pedagogická rada, schůzky rodičů a jednání občanského sdružení ukončily třetí čtvrtletí školního roku 2009/ nejmladší chlapci I. stupně obsadili druhé místo ve fotbalovém turnaji Mc Donald s cup. 30. tradiční pálení čarodějnic s volbou nejšerednější čarodějnice se uskutečnilo společně pro ţáky mateřské školy i I. stupně základní školy. Většina dětí se vyřádila ve strašidelných maskách, s úţasem sledovala pálení čarodějnice, zazpívala i zatančila při kytaře. Květen 11. mladší chlapci odehráli okresní kolo v malé kopané. v Radniční galerii byla vernisáţí zahájena výstava Kouzlo keramiky. Výstavu připravily paní učitelky Müllerová a Vlková se svými ţáky z keramických krouţků. Práce svým poctivým zpracováním oslovily nejen rodiče, ale i pracovníky radnice a další hosty. 12. do první třídy se přišly podívat za bývalými spoluţáky děti z MŠ Střed. 13. se fotili ţáci i zaměstnanci školy. 17. pomocí SCIO testů ověřovali osmáci své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. 18. a 20. se mladí sportovci setkali pod taktovkou naší školy na atletickém Poháru rozhlasu v Kyjově (výsledky viz soutěţe) strávili deváťáci nezapomenutelný deštivý týden na vodáckém kurzu na Vltavě.

7 26. předáním průkazů cyklisty byla přes nepříznivé počasí ukončena dopravní výchova ţáků čtvrté třídy. v jídelně se uskutečnila prodejní výstavka knih pro ţáky. Hitem letošních výletů se stala především lanová centra Galaxie ve Zlíně a Bongo v Brně, dále pak sjíždění Svratky na raftech a vycházky do Chřibů. Červen 4. oslavu Dne dětí v pátečním dopoledni vyplnila atraktivním koncertem skupina Rebel band, která se představila interaktivním pořadem Rebelové v hudbě. Muzikanti roztančili naše ţáky i děti z Moravan navštívili Prahu ţáci osmých tříd. Děti si prohlédly pamětihodnosti hlavního města. Kulturní večerní záţitek jim připravili herci Divadla Na Fidlovačce. 11. vystoupil na celostátní přehlídce recitátorů v Turnově Bořivoj Raiskub zevii. B. 12. Kdo sportuje nezlobí, cyklistické závody města Kyjova, tentokrát nebyly pro naše ţáky tak úspěšné jako v loňském roce. Přesto v nejstarší kategorii chlapců přesvědčivě zvítězil Jan Štangler (IX. A) a druhé místo obsadil Jan Pumprla (IX. B). 16. byli přijati starostou Kyjova, Mgr. Františkem Luklem, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal (oba IX. B), Daniel Jandora, Michaela Červinková (oba VIII. B), Ondřej Pírek (V. A), Bořivoj Raiskub (VII. B).Této cti se jmenovaným dostalo za mimořádně vzorné plnění školních povinností, slušné chování, sportovní úspěchy či reprezentaci školy v olympiádách a soutěţích součástí slavnostního odpoledne bylo i odměnění nejúspěšnějších tvůrců výtvarných děl v soutěţi Slovácký rok v barvách dětské fantazie. Atletický den města Kyjova ukončil ţákovské sportovní soutěţe (výsledky viz soutěţe). 18. závěrečná pedagogická rada uzavřela prospěch a chování ţáků za školní rok 2009/ navštívili páťáci své budoucí spoluţáky v Moravanech, dopoledne vyplnila vycházka na Kameňák, táborák a sportovní aktivity. 24. se konala beseda O životě včel pro ţáky šestých tříd. 25. předali zástupci školního parlamentu panu primáři Trubačíkovi na dětském oddělení Nemocnice Kyjov dva dřevěné venkovní sety, které budou slouţit nemocným dětem. Venkovní posezení darovali z části sbírky na adoptovanou Nagaratnu ţáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. 30. zazněly pochvaly pro ţáky ze školního rozhlasu. Následovalo rozloučení deváťáků a odměnění hodinkami dvou z nich jako nejuţitečnějších či nejlepších ve svých třídách. V IX. A dostal toto ocenění Jan Štangler a v IX. B Lukáš Hulcký. Pak uţ následovalo vydání vysvědčení a kniţních odměn a tím i definitivní konec školního roku 2009/10.

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2008/2009

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2008/2009 SPORTOVNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2008/2009 NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO 26. 9. 2008 Jako nejlepší ocenila porota: Tomáše a Jana Leciánovy, III. A a V. A, za Ženu a muže Davida a Libora Líčeníkovy, I. B a V.

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2008/9 16. třídní schůzky v I. A, B 22. třídní schůzky v VI. A, B 25. třída V. A odjela do Brna, kde žáci

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2010/11 6. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách 14. dívky

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2011/12 9. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 7. třídní

Více

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Září 1. byl zahájen školní rok 2014/15. 5. v rámci sexuální výchovy vyslechly přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn dívky v 6. třídách.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 Září 3. slavnostní zahájení školního roku 2012/13 4. tradiční přednášku M. Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídě. 13.

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Září 2. slavnostní zahájení školního roku 2013/14 6. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách a tentokrát

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ 2010/2011

VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ 2010/2011 VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ 2010/2011 DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov 27. 9. 2010 Soutěţe se zúčastnilo 36 ţáků, kteří se svými rodiči vyráběli dýňové kreace. Porota měla velmi těţkou roli, vybrat nejkrásnější

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř - - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 6. 9. 13:00 divadlo nádvoří 5. 9. roč. - 13. 9. 10:15 divadlo nádvoří 1. 4. tř. - 13. 9. třídní schůzky - 20. a 21. 9. BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU - 30. 9. dopravní

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii 2.čtvrtletí školního roku 2009/2010 Pondělí 9.11. Okresní knihovna 7.A 10.00 hod Malovaný svět, Mgr.Moravcová Úterý 10.11. 8.B + Mgr.Látalová Výukový program o arcidiecézním muzeu Třídní schůzky 17.00

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více