PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010"

Transkript

1 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2009/ přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 16. třídní schůzky v I. A, B. 22. třídní schůzky v VI. A, B. Den bez aut - doprava formou pohybových her, povídání a dramatických cvičení absolvovali třeťáci. 24. se uskutečnilo Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Dr. Joklíka. Za přítomnosti starosty Mgr. Františka Lukla, místostarostů, vedoucích odborů Města Kyjova, Ing. Karáska z Regionální rady jihomoravského kraje a hostů mezi nimiţ byla i Lucie Škrobáková, atletka, účastnice olympijských her v Pekingu i Aténách byl sportovně kulturním programem zahájen provoz krásného hřiště v areálu školy. Projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Areál bude slouţit Základní škole a mateřské škole Dr. Joklíka i pro občanskou veřejnost a zájmové a sportovní oddíly. Stavba představuje tři samostatné sportovní hřiště s umělým povrchem pro házenou, malou kopanou, tenis, košíkovou, volejbal a streetball, běţeckou dráhu na 100 m, dvě dětské lezecké steny a šplhací lanovou pyramidu, sektor pro skok do dálky a vrh koulí. Areál je doplněn dráhou pro kolečkové brusle, novými chodníky, krytou tribunou, terasami pro sezení diváků, novým veřejným osvětlením, mobiliářem a novým oplocením. Provoz areálu je upraven provozními řády a bude dozorován správcem, u něhoţ lze objednat vyuţití hřišť pro volnočasové aktivity veřejnosti. 30. absolvovali zeměpisnou exkurzi do Chřibů ţáci devátých tříd. Říjen 1. zahájil činnost Oříšek, krouţek slouţící předškolákům k snadnějšímu vstupu do základní školy. Děti se budou scházet vţdy první čtvrtek v měsíci aţ do května. 5. se fotografovali prvňáčci. 14. zahájila II. A dopravní výchovu na DDM v Kyjově. 20. chlapci Lukáš Klimeš, VII.A, Tomáš Čada, VIII.A, Ondřej Křižka, Dominik Filípek, Josef Klimeš VIII. B, Erik Kouřil, IX. A, a David Marčík IX. B obsadili 3. místo na turnaji v malé kopané, pořádaném ZŠ pro nedoslýchavé v Boršově. 22. navštívili vycházející ţáci Veletrh vzdělávání v Hodoníně, aby se seznámili s nabídkou studijních oborů středních škol Hodonínska a dalších regionů jiţní Moravy. 26. se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu, který v letošním školním roce zasedá ve sloţení: Macháčková, Sasín V.A Kašná, Svozilová V. B Hlaváčová,Opatřilová VI. A Indrová, Líčeník VI. B, Sedláčková, Hrabcová, VII. A Menšíková, Raiskub, VII. B, Šustr, Kašná, VIII. A Jandora, Navrátilová, VIII. B, Měsíčková, Hlaváč, IX. A Zlámal, Hulcký, IX. B. Předsedou byl zvolen Daniel Jandora, místopředsedkyní Kamila Navrátilová (VIII.B), nástěnkáři Nikol Menšíková a Bořivoj Raiskub (VII.B). pod vedením Vladimíra Huška, trenéra cyklistiky v Kyjově a za přítomnosti úspěšného odchovance kyjovského cyklistického oddílu Jana Bárty se uskutečnil nábor

2 do cyklistického kroužku, který pracuje při naší škole. Poutavé videoukázky ze závodů představily bývalé i současné ţáky naší školy Jana Zlámala, Tomáše Tesaříka, Jana Navrátila a Adama a Erika Mezíkovi, kteří úspěšně reprezentují kyjovskou cyklistiku na celostátních závodech. 27. vybraní sportovci z ročníku absolvovali štafetu Běh s trikolórou. Jedná se o závod štafet v Městském parku. Letos byla soutěţ pro ţáky II. stupně vypsána pro čtyřčlenná samostatná druţstva chlapců a dívek. Ţáci ročníku měli štafety smíšené. Třetí místa získali ţáci 3. ročníku, 6. roč.dívky, 7. roč. hoši, 8.roč.dívky, 9.r.dívky. Druhá místa obsadili čtvrťáci, 6.r..chlapci, 7.r. dívky, 8.r. chlapci. Chlapci devátých tříd zvítězili v sestavě Lukáš Bíza, IX. A, David Marčík, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal. IX. B. paní Eva Laptěva, účastnice bitvy u Stalingradu, povyprávěla osmákům a deváťákům své autentické záţitky z II. světové války. Dále pan Petr Něnička, jednatel vlkošského Military muzea, přiblíţil dětem aktivity muzea a nastínil problematiku narůstajících neofašistických snah dnešní mladé generace. Poukázal na velmi podobnou symboliku i myšlenky tohoto hnutí s propagandou A. Hitlera. Listopad 5. se uskutečnilo podzimní kolo sběru, kde bylo celkem 76 ţáky odevzdáno kg papíru. Průběžně si nejlépe vede třída V. A s průměrem na ţáka 113,16 kg. Následuje třída VII. B a II. A. Mezi jednotlivci patří první tři místa ţákům Adamu Mezíkovi, VII. B (1500 kg), Miriam Palmeové, V. A (1305 kg) a Dominiku Panáčkovi, IV. A (490 kg). 13. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola proběhly první návštěvní dny ve škole pro rodiče ţáků i veřejnost. v okrskovém kole nohejbalového turnaje ve Stráţnici zvítězili starší chlapci T. Čada, VIII. A, O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B. Hoši postupují do okresního kola. 18. první místo a postup do okresního kola ve florbalu získali L. Klimeš, VII.A, T. Čada, VIII.A, J. Klimeš, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, J. Grufík, T. Kordula, D. Marčík a J. Zlámal všichni IX. B. 19. byla slavnostním přestřiţením pásky panem starostou Mgr. F. Luklem a panem ředitelem J. Búřilem otevřena rekonstruovaná a zateplená budova školy. 20. Pepa nás baví, zábavné dopoledne pro předškoláky z kyjovských MŠ, připravily děti V.A a V. B. Roztodivné soutěţe organizovali ţáci v růţovém oblečení a s maskami jaké nosí populární prasátko Pepa. Kaţdý předškolák získal za splnění disciplín obrázek a sladkost. 26. učitelé hodnotili chování a prospěch ţáků na čtvrtletní pedagogické radě, po níţ následovala schůze Občanského sdružení, třídní schůzky a téţ beseda pro vycházející ţáky a jejich rodiče na téma Kam dál v září první místo osadili v turnaji v malé kopané pořádaném DDM Kyjov chlapci L. Bíza, A. Trimaj, J. Bureš, J. Šopák, všichni IX. A, O. Křižka, D. Filípek VIII. B. 30. se uskutečnilo školní kolo Vánoční laťky s těmito výsledky: 6. ROČNÍK DÍVKY: kategorie neobsazena 6. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jan Kvaltin, VI.A (125), 2. Matěj Škaloud, VI. B (125), 3. Filip Lukáš, VI.A (120).

3 7. ROČNÍK DÍVKY: 1.Nikol Menšíková,VII.A (130 cm), 2. Kristýna Plšková, VII. (105) 3. Marie Adámková, VII.A (105). 7. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Jakub Rotrekl, VII.B (125), 2. Patrik Pintera, VII.B (125) a Lukáš Klimeš, VII.B (125). 8. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jana Kristová, VIII.A (120), Kamila Navrátilová VIII.B, (115). 3. Kristýna Bobková, VIII.A (105). 8. ROČNÍK CHLAPCI: 1. Josef Klimeš, VIII.B (135), 2. Radim Půček, VII.B (130), 3. Dominik Filípek, VIII.B (130), 9. ROČNÍK CHLAPCI: 1. David Marčík, IX.B (146), 2. Jan Štangler, IX.A (140), 3. Josef Zemánek, IX.B (135). 9. ROČNÍK DÍVKY: 1. Jitka Rybová, IX.A (130). Absolutní vítězové: Nikol Menšíková (130 cm) David Marčík (146 cm) Prosinec 2. v okresním kole ve florbalu nepřálo chlapcům štěstí a skončili na 4. místě (sestava viz výše). 3. první divadelní předplatné v Městského divadla ve Zlíně Cyrano de Bergerac navštívili předplatitelé z řad ţáků II. stupně. vyvrcholila soutěţ ve skoku vysokém Vánoční laťka, které se zúčastnili sportovci ze ZŠ Újezd, ZŠ Komenského, ZŠ Boršov pro nedoslýchavé a domácí ZŠ Dr. Joklíka. Umístění našich žáků: 6. ROČNÍK CHLAPCI: 2. Jan Kvaltin (125) 7. ROČNÍK DÍVKY: 1. Nikol Menšíková (120 cm) 7. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Klimeš (125) 8. ROČNÍK DÍVKY: 3. Michaela Škaloudová (120) 9. ROČNÍK DÍVKY: 2. Jitka Rybová (135) 9. ROČNÍK CHLAPCI: 3. Lukáš Bíza (161) Absolutní vítězové: Lucie Svobodová, ZŠ Újezd (143 cm) Jakub Šlampa, ZŠ Komenského (161 cm ) 4. přišli za ţáky Mikuláš s čertem a anděly a přinesli drobné dárky. 9. absolvovali ţáci čtvrtých tříd druhou část dopravní výchovy na DDM v Kyjově. 10. v okresním kole v nohejbalu ve Velké Nad Veličkou chlapci O. Křižka, VIII. B, E. Kouřil, IX. A, T. Kordula, IX. B, L. Klimeš, VII.A obsadili 4. místo. 11. třídy V. A, B a IV. A odjely do Brna, kde ţáci navštívili Planetárium. 14. Vánoční koncert v country stylu v tělocvičně školy byl záţitkem pro ţáky I. i II. stupně. 16. z marcipánu modelovaly dívky z krouţku Šikulové i děti školní druţiny. 18. začalo Zpívání koled na schodech, které v předvánočním týdnu organizují ţáci I. stupně pod vedením svých učitelek.

4 Leden 15. netradiční sportovně recesistické setkání pod názvem Zimní olympiáda přilákalo do školní tělocvičny předškoláky i ţáky prvních a druhých tříd společně s rodiči. Pod olympijskou vlajkou a zapáleným olympijským ohněm se nejdříve uskutečnilo kulturní vystoupení ţáků a pak uţ se rozeběhly soutěţe. Rodiče se vyřádili při biatlonu, tahání svých dětí na bobech i doplňováním správných jmen sportovců k jejich sportovnímu náčiní. Není podstatné zda vyhráli modří nebo zelení, hlavně ţe se rodiče i děti zasmáli a pobavili. Poté dostaly příleţitost děti, které skákaly na míčích, házeli sněhové koule na cíl, stavěly iglů, bruslily, hráli curling apod. Za splnění všech úkolů si účastníci odnesli drobnou pozornost a především kupu legračních záţitků. 13. byl zahájen plavecký výcvik, který končí první dubnový týden. Druháci jezdí do Bzence a třeťáci do Ratíškovic. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci v lyžařském středisku Kohútka v Javorníkách se uskutečnil lyţařský výcvikový kurz ţáků sedmých ročníků. V průběhu celého týdne se ţáci věnovali nejen výuce lyţování, ale zapojovali se i do vymýšlení večerního programu a zúčastnili se několika soutěţí. Ţáci byli rozděleni do druţstev podle výkonnosti. Kaţdé druţstvo mělo za úkol vymyslet večerní program. Proběhly taneční,dovednostní i znalostní soutěţe. Hned druhý večer se ţáci zúčastnily přednášky náčelníka Horské sluţby Karla Paličky, který je seznámil s krásami hor, ale hlavně s tím jak se mají na horách chovat a co nemají podcenit.vedle soutěţí také probíhaly teoretické přednášky o způsobech lyţování doplněné videoukázkami.ţáci si určitě tyto znalosti přenesli do praxe, protoţe se všichni lyţovat naučili. V průběhu týdne probíhala také soutěţ v čistotě pokojů, kterou mezi dívkami vyhrál pokoj č.1b ve sloţení Nikol Mešíková a Kristýna Plšková. Mezi chlapci zvítězil pokoj označený Krb ve sloţení Tomáš Hulcký, Dominik Čada, Ladislav Krist, Ondřej Pánek a Patrik Horák. V pátek dopoledne se konalo ostré ukončení kurzu a to v podobě závodu ve slalomu na dvě kola. Všichni závodnici slalom sjeli bez větších chyb a ve výborných časech. V kategorii dívek zvítězila Petra Ţáková před Nikol Menšíkovou a Sabinou Chytilovou. Mezi chlapci byl první Adam Mezík před Lukášem Klimešem a Patrikem Pinterou V pátek odpoledne slavnostně ukončil kurz karneval na lyţích. Rejdění masek na sněhu se muselo líbit všem zúčastněným i divákům.lyţovaly masky andělů,doktoři,hokejisté, kuchař, mimino, čert, čarodějnice, roztleskávačka, šašek a také jedna společnice. I přes počáteční horší počasí (sněţení a mlha) se kurz vydařil. V krásném prostředí Javorníků si ţáci odpočinuli od školy a naučili se všichni lyţovat. Určitě to některé zaujalo tak,ţe se k lyţování ještě vrátí a své zimní prázdniny budou trávit právě na horách. 21. pedagogická rada uzavřela studijní snaţení ţáků v I. pololetí šk.roku v prvních třídách navštívili své spoluţáky předškoláci z naší MŠ Dr. Joklíka. 28. všichni ţáci dostali vysvědčení za I. pololetí. Vycházející ţáci navíc obdrţeli výstupní hodnocení, přihlášky na střední školy a zápisové lístky. Pro děti II. stupně následovalo filmové představení Crazy gang a rock n roll.

5 Únor 2. téměř 35 ţáků vystoupilo s kulturním programem v Centru služeb pro seniory Kyjov. Klienti děti velmi pěkně přijali a jejich pořad odměnili dlouhým potleskem. Děti předali babičkám a dědečkům drobné perníkové dárečky. 4. a 5. přivedl do ZŠ a MŠ Dr. Joklíka 43 ţáků k zápisu do prvních tříd. 10. další část dopravní výchovy absolvovali čtvrťáci na DDM v Kyjově. 11. a 12. karnevalové veselí zavládlo v oddělení druţiny paní vychovatelky Judasové 15. školní kolo matematické olympiády žáků šestých tříd přineslo 1. místo Simoně Vacenovské, 2. místo Zuzaně Tesaříkové a 3. místo patří Davidu Válkovi všichni ze VI. B ţáků se zúčastnilo školního kola olympiády v jazyce českém ţáků 8. a 9. ročníku. Splnění náročných úkolů gramatiky a slohu vyneslo na 1. místo Kamilu Navrátilovou, VIII. B, 2. místo patří Janu Zlámalovi, IX. B a Františku Hlaváčovi, IX. A, 3. místo Danielu Jandorovi, VIII. B 21. se uskutečnila recitační soutěţ ţáků I. st. Do okresního kola postupují Filip Skřivánek, II. B a Štěpán Pantlík, V. A (další výsledky viz soutěţe). 22. matematická sotěţ Pythagoriáda přinesla vítězství mezi šesťáky Davidu Válkovi, VI. B a mezi sedmáky Renému Balážovi, VII. A. 25. do okresního kola v recitační soutěţi ţáků II. stupně postupují Bořivoj Raiskub, VII. B a Klara Bodnárová, VIII. B (další výsledky viz soutěţe). Březen 9. zasedal školní parlament. 10. předplatitelé navštívili druhé divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně, hru na motivy Jaroslava Haška Švejk. 12. účast dětských recitátorů v okresním kole v Hodoníně přinesla 3. místo Filipu Skřivánkovi, II. B v kategorii ţáků tříd a vítězství i postup do krajského kola Bořivoji Rajskubovi, VII. B v kategorii ţáků tříd. 17. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci. 18. i druháci zvládli nástrahy dopravní výchovy. Strýček Váňa, hořko-směšná komedie na motivy povídky A. P. Čechova potěšila všechny předplatitele v divadle ve Zlíně. 24. sportovně ladění ţáci navštívili besedu a autogramiádu s bývalým významným českým fotbalistou a dlouholetým reprezentantem Vladimírem Šmicrem. 31. před velikonočními prázdninami se ţáci od páté do deváté třídy lépe naladili v kině Panorama při filmu Harry Potter a princ dvojí krve. bylo ukončeno vybírání dobrovolného příspěvku na vzdělání adoptované holčičce Nagarathně. Celkem bylo od žáků pedagogů i provozních zaměstnanců školy vybráno ,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

6 Duben 7. zkušenosti v okrskovém kole malého florbalu získávali šesťáci. 8. posledním předplatným v Městském divadle ve Zlíně bylo skvělé představení hry C. Goldoniho Sluha dvou pánů. páťáci postoupili do okresního kola ve vybíjené. 14. v krajském kole soutěže dětských recitátorů exceloval Bořivoj Raiskub. V nabité konkurenci vítězů okresních kol získal první místo a postoupil do celostátní přehlídky do Trutnova. 15. se uskutečnilo jarní kolo sběru papíru. Stovka žáků nasbírala kg, což činí 6.064,- Kč. Peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení. Nejlepšími třídami se staly V. A (s průměrem na žáka 200 kg), II. B (199,55 kg) a IV. B (139,67 kg). Uvedené třídy získaly krásné ovocné dorty. Odměny pro nejlepší jednotlivce dodala jako každoročně firma Ekor. Jsou to tito žáci: Miriam Palmeová (V. A) nasbírala kg, Dominik Panáček (IV. A) kg a Adam Mezík (VII.B) kg. Za školní rok 2009/10 bylo celkem nasbíráno kg papíru a akce se zúčastnilo 307 žáků. Absolutní vítězkou mezi žáky 30 škol Kyjovska se stala Miriam Palmeová (V. A), která získala od firmy Ekor notebook. Třetí místo v absolutním pořadí obsadil Dominik Panáček (IV. A) a dostal od pořádající firmy MP4. Naše škola obsadila druhé místo s celkovým počtem kg nasbíraného starého papíru. 20. páťáci se zúčastnili okresního kola ve vybíjené, bohužel bez valného úspěchu. 21. druhé místo přivezli starší žáci z okresního kola v malém florbalu. 22. pedagogická rada, schůzky rodičů a jednání občanského sdružení ukončily třetí čtvrtletí školního roku 2009/ nejmladší chlapci I. stupně obsadili druhé místo ve fotbalovém turnaji Mc Donald s cup. 30. tradiční pálení čarodějnic s volbou nejšerednější čarodějnice se uskutečnilo společně pro ţáky mateřské školy i I. stupně základní školy. Většina dětí se vyřádila ve strašidelných maskách, s úţasem sledovala pálení čarodějnice, zazpívala i zatančila při kytaře. Květen 11. mladší chlapci odehráli okresní kolo v malé kopané. v Radniční galerii byla vernisáţí zahájena výstava Kouzlo keramiky. Výstavu připravily paní učitelky Müllerová a Vlková se svými ţáky z keramických krouţků. Práce svým poctivým zpracováním oslovily nejen rodiče, ale i pracovníky radnice a další hosty. 12. do první třídy se přišly podívat za bývalými spoluţáky děti z MŠ Střed. 13. se fotili ţáci i zaměstnanci školy. 17. pomocí SCIO testů ověřovali osmáci své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. 18. a 20. se mladí sportovci setkali pod taktovkou naší školy na atletickém Poháru rozhlasu v Kyjově (výsledky viz soutěţe) strávili deváťáci nezapomenutelný deštivý týden na vodáckém kurzu na Vltavě.

7 26. předáním průkazů cyklisty byla přes nepříznivé počasí ukončena dopravní výchova ţáků čtvrté třídy. v jídelně se uskutečnila prodejní výstavka knih pro ţáky. Hitem letošních výletů se stala především lanová centra Galaxie ve Zlíně a Bongo v Brně, dále pak sjíždění Svratky na raftech a vycházky do Chřibů. Červen 4. oslavu Dne dětí v pátečním dopoledni vyplnila atraktivním koncertem skupina Rebel band, která se představila interaktivním pořadem Rebelové v hudbě. Muzikanti roztančili naše ţáky i děti z Moravan navštívili Prahu ţáci osmých tříd. Děti si prohlédly pamětihodnosti hlavního města. Kulturní večerní záţitek jim připravili herci Divadla Na Fidlovačce. 11. vystoupil na celostátní přehlídce recitátorů v Turnově Bořivoj Raiskub zevii. B. 12. Kdo sportuje nezlobí, cyklistické závody města Kyjova, tentokrát nebyly pro naše ţáky tak úspěšné jako v loňském roce. Přesto v nejstarší kategorii chlapců přesvědčivě zvítězil Jan Štangler (IX. A) a druhé místo obsadil Jan Pumprla (IX. B). 16. byli přijati starostou Kyjova, Mgr. Františkem Luklem, Tomáš Tesařík, Jan Zlámal (oba IX. B), Daniel Jandora, Michaela Červinková (oba VIII. B), Ondřej Pírek (V. A), Bořivoj Raiskub (VII. B).Této cti se jmenovaným dostalo za mimořádně vzorné plnění školních povinností, slušné chování, sportovní úspěchy či reprezentaci školy v olympiádách a soutěţích součástí slavnostního odpoledne bylo i odměnění nejúspěšnějších tvůrců výtvarných děl v soutěţi Slovácký rok v barvách dětské fantazie. Atletický den města Kyjova ukončil ţákovské sportovní soutěţe (výsledky viz soutěţe). 18. závěrečná pedagogická rada uzavřela prospěch a chování ţáků za školní rok 2009/ navštívili páťáci své budoucí spoluţáky v Moravanech, dopoledne vyplnila vycházka na Kameňák, táborák a sportovní aktivity. 24. se konala beseda O životě včel pro ţáky šestých tříd. 25. předali zástupci školního parlamentu panu primáři Trubačíkovi na dětském oddělení Nemocnice Kyjov dva dřevěné venkovní sety, které budou slouţit nemocným dětem. Venkovní posezení darovali z části sbírky na adoptovanou Nagaratnu ţáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. 30. zazněly pochvaly pro ţáky ze školního rozhlasu. Následovalo rozloučení deváťáků a odměnění hodinkami dvou z nich jako nejuţitečnějších či nejlepších ve svých třídách. V IX. A dostal toto ocenění Jan Štangler a v IX. B Lukáš Hulcký. Pak uţ následovalo vydání vysvědčení a kniţních odměn a tím i definitivní konec školního roku 2009/10.

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2010/11 6. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách 14. dívky

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2011/12 9. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 7. třídní

Více

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015

PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Září 1. byl zahájen školní rok 2014/15. 5. v rámci sexuální výchovy vyslechly přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn dívky v 6. třídách.

Více

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 Září 3. slavnostní zahájení školního roku 2012/13 4. tradiční přednášku M. Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídě. 13.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Bukovany, srpen 2012-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Účast školy v soutěžích a olympiádách Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Mezinárodní matematická soutěž Klokan: Kategorie:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Návštěva kina Panorama dle počasí vždy 1. středa v měsíci Září divadlo Šikulka s pohádkami v MŠ: Polámané hračky O lakomé Markétce Otík a zápalky

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Akce školy 2012/2013. ZÁŘÍ Přivítání prvňáčků primátorem města Jihlavy Ing. Jaroslavem Vymazalem

Akce školy 2012/2013. ZÁŘÍ Přivítání prvňáčků primátorem města Jihlavy Ing. Jaroslavem Vymazalem Akce školy 2012/2013 ZÁŘÍ Přivítání prvňáčků primátorem města Jihlavy Ing. Jaroslavem Vymazalem 3. září 2013 Společné zahájení školního roku 2012/2013 v tělocvičně 4.září 2013 Zdravé zuby 20. září 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) ze dne 19.01.2011

Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) ze dne 19.01.2011 Město Lanškroun 110207_05_03 Spisový znak: 101 1.3 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 0 Čj.: MULA 4311/2011 V Lanškrouně: 20.01.2011 Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) ze dne

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více