PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016"

Transkript

1 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až

2 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka Krásná Lípa, p.o.) a členové/členky Skupiny pro odstraňování sociálního vyloučení (poradní orgán města Krásná Lípa) Krásná Lípa květen

3 OBSAH Úvod 3 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA Přehled použitých analytických a strategických dokumentů Prevence kriminality Systém prevence kriminality v ČR 8 II. ANALYTICKÁ ČÁST Základní údaje o městě Krásná Lípa Sociálně-demografická analýza Vývoj počtu obyvatel Nezaměstnanost Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu Povinná školní docházka Volnočasové aktivity T-klubu Sociálně vyloučené lokality ve městě Institucionální analýza Hlavní subjekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě Zájmové organizace ve městě Bezpečnostní analýza Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje Bezpečnostní analýza města Krásná Lípa Analýza postoje občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Hlavní cílové skupiny a cílové lokality SWOT analýza 36 III. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až

4 ÚVOD PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 (dále v textu Plán prevence) je zpracován dle Metodiky přípravy plánu prevence kriminality obce na léta MV ČR. Dokument je v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a dalšími strategickými a koncepčními dokumenty ČR, Ústeckého kraje a města Krásná Lípa. Dokument vznikl v úzké spolupráci: Města Krásná Lípa Město Krásná Lípa považuje prevenci kriminality a sociálního vyloučení za své hlavní priority. Daným problematikám se věnuje dlouhodobě a systematicky. Město podporuje řadu preventivních projektů, které zajišťují jiné organizace. Skupiny pro odstraňování sociálního vyloučení poradního orgánu Rady města Skupina pro odstraňování sociálního vyloučení byla ustavena v roce 2009 jako poradní orgán Rady města Krásná Lípa. Skupina se věnuje problematice sociálního vyloučení a prevence kriminality ve městě. Členy skupiny jsou zástupci města, příspěvkových organizací města, neziskových organizací a Policie ČR. Kostka Krásná Lípa, p.o. Kostka Krásná Lípa, p.o. je příspěvková organizace města. Kostka úzce spolupracuje s městem Krásná Lípa a podílí se na přípravě všech analytických a strategických dokumentů zaměřených na sociální oblast a kriminalitu. Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. ÚEP, o.p.s. je nestátní nezisková organizace sídlící v Praze, která v letech 2007 až 2009 realizovala v Krásné Lípě projekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě, v rámci projektů proběhl výzkum veřejného mínění zaměřený na kriminalitu ve městě a byly zpracovány analytické podklady k problematice kriminality v Krásné Lípě. Policie ČR PČR úzce spolupracuje s městem, místní základní školou a neziskovými organizacemi. Podílí se zejména na projektech zaměřených na prevenci kriminality u dětí a mládeže. V rámci přípravy Plánu prevence byla provedena podrobná analýza kriminality a bezpečnosti ve městě, byla aplikována metoda SWOT analýzy a využity informace obsažené ve strategických materiálech MV ČR, Ústeckého kraje a města Krásná Lípa. 3

5 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1.1. PŘEHLED POUŽITÝCH ANALYTICKÝCH A STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ A. ČESKÁ REPUBLIKA Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (MV ČR, 2011); Metodika přípravy plánu prevence kriminality obce na léta (MV ČR, 2011); Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, 2011); Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy (GAC, 2010); Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení (MV ČR, 2009); Identifikace zásadních problémů v oblasti sociálního vyloučení (MV ČR, 2009); Mapa sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR (GAC, 2006). B. ÚSTECKÝ KRAJ Návrh strategie prevence kriminality na území ústeckého kraje na období (ÚstK, 2011); Výzkum veřejného mínění k problematice kriminality, její prevence a vlastní bezpečnosti občanů v Ústeckém kraji 2009 (ÚstK, 2009); Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje (ÚstK, 2007); Analýza trestných činů v Ústeckém kraji a v okrese Děčín a analýza přestupků ve městě Krásná Lípa (ÚEP, o.p.s. 2009); Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji (ÚstK, 2010); Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje 2011 (ÚstK, 2010). C. ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK Analýza lokality - město Krásná Lípa, vyloučené romské lokality Šluknovska (město Krásná Lípa, 2011); Strategický plán lokality Šluknovsko sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, 2010); Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit Česká republika Šluknovsko (GAC s.r.o., 2009); Studie dostupnosti krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa. 4

6 D. KRÁSNÁ LÍPA Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Krásné Lípě (Týmová iniciativa pro místní rozvoj, o. s., 2008); Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě - výsledky dotazníkového šetření (ÚEP, o.p.s. 2009); Krásná Lípa - náš bezpečný domov: SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě (ÚEP, o.p.s. 2009); Krásná Lípa - náš bezpečný domov: Plánovací odpoledne s občany (ÚEP, o.p.s. 2009); Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období (Krásná Lípa, 2009). 5

7 1.2. PREVENCE KRIMINALITY 1 Kriminalita Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti za určité období. Můžeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postižitelné jednání, při kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeže prosté, krádeže vloupáním, podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postižitelné jednání, při kterém je převážně za použití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí újma na zdraví a životě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vražda, ublížení na zdraví, loupež, vydírání, únos. Prevence Soubor opatření majících zabránit, ochránit člověka před něčím nebo před někým. Veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnými i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snížení strachu z ní. Prevence kriminality Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Objekty prevence kriminality Kriminogenní faktory sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality. Potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti. Potenciální či skutečné oběti trestných činů. Sociální prevence Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Její efektivita je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná. Lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců objektů preventivního působeni. Do této kategorie prevence můžeme zařadit krizová a poradenská zařízení, sportovní aktivity, vzdělávací aktivity, prevenci závislostí a další. Situační prevence Staví na zkušenostech, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Její poměrně vysoká nákladnost přináší nejefektivnější podmínky pro omezování majetkové trestné činnosti. Má okamžitý a poměrně snadno statisticky měřitelný efekt. Její účinnost je ovšem podmíněna souběžně realizovanými přiměřenými preventivními 1 Zdroj: 6

8 aktivitami. Situační prevenci jednoznačně zastupují městské kamerové dohlížecí systémy, osvětlení, pulty centralizované ochrany, výpočetní technika, technická zařízení a další. Prevence drogových závislostí Ve vztahu k prevenci kriminality představuje všestrannou péči od předcházení experimentování s drogami u dosud intaktní populace a nespecifickou výchovu ke zdravému životnímu stylu, přes ambulantní i ústavní léčbu v indikovaných případech problémového zneužívání drog, až po rehabilitaci a resocializaci osob, které již léčením prošly a u nichž je společenský zájem udržet dosaženou abstinenci a pomoci jim k návratu do společenského života. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Pěstováním takovýchto směrů se lze účinně vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat poznatky k vypracování preventivních opatření snižujících riziko ohrožení na minimum. Primární prevence Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity, zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence a nejvýznamnější prostředek spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče) a soustředí se na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou nezaměstnanost) a na příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění, včetně rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Case management Pro řešení situace klienta je často zapotřebí spolupráce několika institucí (organizací), jejichž služby je třeba koordinovat. Jako nástroj zefektivnění týmové práce se na řešení problému klienta používá tzv. case management (CM). 7

9 1.3. SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR 2 Pro období 2012 až 2015 má Strategie prevence kriminality v České republice následující cíle: 1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 2. Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii, nebo jejich ochrana. 3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality. 4. Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů. Priority stanovené Strategií konkretizují strategické cíle a směřují k jejich lepšímu splnění: 2 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (MV ČR, 2011) 8

10 Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů, včetně oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání. Integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce v Policii ČR, zejména na základních útvarech. Podpora národních specifických projektů a programů. Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, analytického zpracování, předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality na a mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality. Role obcí v oblasti prevence kriminality: Města a obce, shodně jako kraje, budou postupovat v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Tvoří základní úroveň, na které bude prakticky naplňována Strategie ve většině svých cílů. Na obcích leží váha praktického výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality. Při plnění cílů Strategie se zaměří zejména na: Snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii a na ochranu občanů. Zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích. Oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání. Vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací v oblasti prevence kriminality na a mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality. 9

11 II. ANALYTICKÁ ČÁST 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ KRÁSNÁ LÍPA 3 Místní části: Dlouhý Důl, Hely, Kamenná Horka, Krásná Lípa, Krásný Buk, Kyjov, Sněžná, Vlčí Hora, Zahrady Správní obvod: Rumburk obec s rozšířenou působností (Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov) Okres: Děčín Kraj: Ústecký Nadmořská výška: náměstí: 426 m n. m. Rozloha: 3140 ha Základní škola: ano Městská policie: ne 3 Údaje z roku

12 Dostupnost sociálních služeb Sociální služba Místo poskytování služby v regionu Sociální služba Místo poskytování služby v regionu Pečovatelská služba Krásná Lípa Raná péče x Osobní asistence x Telefonická krizová x pomoc Tísňová péče x Tlumočnické služby x Průvodcovské a x Azylové domy Rumburk předčitatelské služby Podpora Rumburk Domy na půl cesty x samostatného bydlení Odlehčovací služby Krásná Lípa Kontaktní centra x Centra denních služeb x Krizová pomoc x Denní stacionář x Intervenční centra x Týdenní stacionář x Nízkoprahová zařízení x pro děti a mládež Domovy pro osoby se Brtníky, Krásná Lípa Noclehárny x zdravotním postižením Domovy pro seniory Krásná Lípa Služby následné péče x Domovy se zvláštním Jiříkov, Krásná Lípa Sociálně aktivizační Krásná Lípa režimem služby pro rodiny s dětmi Chráněné bydlení Rumburk Sociálně aktivizační x služby pro seniory a OZP Sociální služby poskytované ve zdrav. x Sociálně terapeutické x zařízeních ústavní péče dílny Terapeutické komunity x Terénní programy Krásná Lípa Sociální rehabilitace Rumburk Nízkoprahová denní x centra Odborné sociální poradenství Krásná Lípa 11

13 2.2. SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VÝVOJ POČTU OBYVATEL ROK Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel je mírně nestabilní. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 2008 (3 768 obyvatel), od té doby počet obyvatel klesá. Nejnižší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 2011 (3 546 obyvatel). Dle kvalifikovaného odhadu, který byl proveden v roce 2010, žije v Krásné Lípě cca 460 Romů, což je zhruba 12,5 % obyvatel města. Počet obyvatel Krásné Lípy v letech 2005 až Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok

14 NEZAMĚSTNANOST Krásná Lípa se nachází v Ústeckém kraji, ve kterém je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost přesahující hranici 10 %. Od roku 2009 se nezaměstnanost v Ústeckém kraji pohybuje okolo 13 %. Vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a v ČR 15,41 13,77 13,61 13,9 12,94 8,88 7,6 10,96 10,26 5,98 6 9,24 9,57 7, Ústecký kraj nezaměstnanost ČR Nezaměstanost V okrese Děčín patří Krásná Lípa mezi prvních 5 obcí/měst s nejvyšší nezaměstnaností. Nezaměstnanost se pohybuje mezi 15 až 20 %. Nezaměstnanost % Měsíc Leden 19,40 19,74 Únor 20,09 19,74 Březen 19,69 18,52 Duben 19,45 17,25 Květen 18,99 15,97 červen 19,93 16,26 červenec 18,35 16,78 srpen 17,94 16,84 září 17,77 18,35 říjen 17,19 17,65 listopad 20,09 16,26 prosinec 20,44 16, Nezaměstnanost v Krásné Lípě v letech 2010 a 2011 rok 2010 rok 2011 V letech 2010 a 2011 se nezaměstnanost pohybovala od cca od 19 do 21 %. V roce 2010 byla nezaměstnanost vyšší než v roce V roce 2010 byly nejkritičtější měsíce prosinec (20,44 %), listopad a únor (20,09 %). V roce 2011 byla nejvyšší nezaměstnanost v lednu a únoru (19,74 %). Od května 2011 nepřesáhla nezaměstnanost v Krásné Lípě 17 %. 13

15 K POČET VYPLACENÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ZÁVISLÝCH NA VÝŠI PŘÍJMU 4 Skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením lze charakterizovat nedostatečným finančním zabezpečením, pokrývajícím životní náklady. Z části je možné tuto životní situaci řešit dávkami sociální péče. Osoba/rodina pobírající sociální dávky není de facto schopna vytvářet finanční rezervy a je ohrožena sociálním vyloučením. ROK Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu Správní obvod ORP Rumburk Vynaložené finanční prostředky v Kč Meziroční srovnání počtu vyplacených dávek , , V současné době jsou dostupná pouze data za Rumburk (obec s rozšířenou působností). Uvedená data se vztahují k počtu obyvatel Rumburku a obcí spadajících pod Rumburk včetně Krásné Lípy. Množství osob závislých na dávkách hmotné nouze v regionu vypovídá o nepříliš optimistické socioekonomické situaci obyvatel regionu POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p.o. Sídlo školy: Školní 558/10, Krásná Lípa Součásti školy: 1 školní družina, 1 školní jídelna, 3 mateřské školy a správa sportovního areálu Zřizovatel školy: Město Krásná Lípa Právní forma: Příspěvková organizace - IČ Základní škola Krásná Lípa je škola úplná s postupným ročníkem. V každém postupném ročníku jsou 2 třídy s výjimkou 2. a 8. ročníku, kde byly třídy sloučeny z důvodu nízkého počtu žáků. Celkem má ZŠ 16 tříd. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině ve 2 odděleních. VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V LETECH 2002 AŽ 2011 Školní rok Počet žáků celkem Data poskytl Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Rumburk. 14

16 VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V LETECH 2002 AŽ Ve sledovaném období došlo k významnému poklesu počtu žáků ve škole. Zatímco ve školním roce 2002/2003 docházelo do školy 437 žáků, v září 2011 nastoupilo do školy pouze 311 žáků. Počet žáků se snížil o 126, tj. o 28,8 %. DOCHÁZKA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Zmeškané hodiny Omluvené Neomluvené Neomluvené na žáka I. Pololetí 2010/ ,733 II. Pololetí 2010/ ,679 CELKEM VOLNOČASOVÉ AKTIVITY T-KLUBU T-klub se nachází na sídlišti v blízkosti centra Krásné Lípy. Klub je bezplatně přístupný neorganizovaným dětem a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit. Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělávání táborových ohňů. T klub také organizuje poznávací výlety, příměstský tábor, exkurze, sportovní turnaje a soutěže. Ve městě působí i další organizace zaměřené na děti a mládež viz kapitola 2.3. Institucionální analýza. Návštěvnost T-klubu Počet kontaktů Počet dětí Rok 2010/ I. Pololetí 2011/ T-klub ročně navštíví okolo 270 dětí, tj. průměrně 21 dětí denně. 15

17 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY VE MĚSTĚ 5 V Ústeckém kraji je definováno 63 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žije obyvatel. 6 Krásná Lípa patří mezi města, ve kterých je identifikováno několik sociálně vyloučených lokalit. V současné době se jedná přibližně o 5 vyloučených lokalit, v nichž žije cca 460 osob romské národnosti. Romská komunita je historicky v Krásné Lípě a jejím okolí usídlena dlouhodobě, hlavní přistěhovalecká vlna proběhla v 50. a 60 letech 20. století motivací romských rodin byla možnost nového domova a nového života. V následujících desetiletích však došlo k nucenému zcivilizovávání Romů a jejich sestěhovávání a soustředění do několika lokalit města, které se postupem času staly lokalitami vyloučenými a problematickými. Jde o lokality v blízkosti ulic: Varnsdorfské (1); Pražské (2); Elišky Krásnohorské (3); Kyjovské (4); Frindovy (5); a další domy roztroušené v zástavbě. Tato místa vykazují dlouhodobě následující charakteristiky: nevyhovující bydlení (zastaralé, neudržované, nehygienické, často chybí voda, topení většinou na TP, velmi početné rodiny obývající malé byty); zanedbané okolí budov (neudržované chodníky, travnaté plochy a dvory, nepořádek a odpadky); koncentrace sociálně slabých a nezaměstnaných osob a rodin převážně romské národnosti; 5 Analýza lokality město Krásná Lípa, vyloučené romské lokality Šluknovsko - město Krásná Lípa, Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji ÚstK,

18 sílící kriminalita, vandalismus, rušení nočního klidu a další prohřešky proti běžným pravidlům pokojného občanského soužití; přisuzovaná etnicita na základě místa bydliště a životního stylu; zvyšující se napětí mezi majoritou a minoritou po nepokojích na Šluknovsku (2011). Tyto osoby trpí kombinovaným sociálním znevýhodněním: prostorovým vyloučením (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením žijí v uzavřených a/nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností); symbolickým vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobecňujícím přisuzováním negativních vlastností) jedinců či skupiny; nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat; ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních dávkách a s tím spojenou materiální chudobou; rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými poměry a s nimi souvisejícím horším zdravotním stavem; životními strategiemi orientovanými na přítomnost; uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým zastavováním majetku a půjčováním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky); větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, narkomanie či gamblerství) a kriminality (zvýšeným rizikem stát se pachatelem, ale i obětí trestné činnosti), sníženou sociokulturní kompetencí (např. jazykovou bariérou, nezkušeností či neznalostí vlastních práv a povinností); nízkou vzdělaností, často nedokončené základní vzdělání; selháváním péče rodin o děti a mládež. 17

19 2.3. INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Město Krásná Lípa věnuje prevenci kriminality velkou pozornost. Od roku 2007 byla realizována celá řada projektů zaměřena na zvyšování bezpečnosti ve městě a prevenci kriminality u mládeže. Problematice se věnuje řada subjektů z oblasti veřejné správy i neziskových organizací. Velká část projektů byla realizována ve spolupráci města Krásná Lípa a dalších subjektů. Mezi nejvýznamnější společné aktivity patří následující projekty: Ústecko živý region, v jehož rámci proběhl výzkum veřejného mínění zaměřený na kriminalitu ve městě. Projekt realizoval Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci s městem Krásná Lípa, Tílií Krásná Lípa a Policií ČR. Krásná Lípa náš bezpečný domov byla provedena analýza kriminality ve městě, zpracována SWOT analýza kriminality, proběhly informační a osvětové kampaně zaměřené na prevenci kriminality ve městě HLAVNÍ SUBJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI KRIMINALITY VE MĚSTĚ MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA Město Krásná Lípa si v průběhu 90. Let 20. století uvědomilo vážnost situace sociálně vyloučených romských lokalit ve městě a začalo se soustředěně danou problematikou zabývat. Jedním z důsledků tohoto zájmu a péče bylo i založení příspěvkové organizace města Kostka, která provozuje spolu s dalšími organizacemi komunitní centrum a další aktivity zaměřené na sociální začleňování obyvatel vyloučených romských lokalit. Od roku 2007 se město Krásná Lípa rovněž začíná systematicky věnovat prevenci kriminality ve městě. Ve spolupráci s ÚEP, o.p.s., Krásnou Lípou a Kostkou je zpracována řada dokumentů zaměřených na prevenci kriminality. Angažovanost města Krásná Lípa v této oblasti má v současné době i další výsledky: spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na sociální a pracovní integraci a volnočasové aktivity včetně jejich finanční podpory; podpora sociálních služeb a dalších podpůrných aktivit (např. terénní program, odborné sociální poradenství, pracovní a protidluhové poradenství, jobklub provozované v rámci komunitního centra); spolupráce s Úřadem práce na aktivní politice zaměstnanosti (vytvoření až 60 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací); spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách (vytvoření společného strategického plánu, spolupráce na projektech); spolupráce s krajským romským koordinátorem; začlenění problematiky vyloučených lokalit do komunitního plánování sociálních služeb; spolupráce s Policií ČR na preventivních opatřeních; podpora projektů (zejména volnočasových) zaměřených na prevenci kriminality ve městě; spolupráce na přípravě analytických a strategických dokumentů zaměřených na prevenci kriminality; ustavení Skupiny pro odstraňování sociálního vyloučení (poradní orgán Rady města Krásná Lípa) spolupráce s dalšími obcemi na Šluknovsku Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 18

20 SKUPINA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ PORADNÍ ORGÁN RADY MĚSTA Skupina pro odstraňování sociálního vyloučení byla ustavena v roce 2009 jako poradní orgán Rady města Krásná Lípa. Skupina se věnuje problematice sociálního vyloučení a prevence kriminality ve městě. Předsedou skupiny je Jan Kolář (místostarosta města Krásná Lípa). Členy skupiny jsou: Jana Drobečková, manažerka prevence kriminality RNDr. Ivana Preyová ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o.; Hana Volfová ředitelka Kostka Krásná Lípa, p.o. a lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování; Miroslav Řebíček, předseda CEDR komunitní centrum, o.s.; Jiří Horčička, preventista Policie ČR; a další přizvaní experti a pracovníci Městského úřadu Krásná Lípa. MANAŽERKA PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Jana Drobečková - manažerka pro prevenci kriminality a pracovnice majetkového a civilně správního odboru Městského úřadu Krásná Lípa. Úzce spolupracuje se všemi subjekty, které se věnují problematice prevence kriminality v Krásné Lípě. KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, P.O. Kostka Krásná Lípa podporuje občany při návratu na trh práce a do společnosti, školní úspěšnost dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, péči o seniory a dále nabízí zájmové aktivity pro veřejnost. Kostka Krásná Lípa, p.o. provozuje: komunitní centrum v Krásné Lípě; T-klub. Hlavní aktivity v komunitním centru: Odborné poradenství sociální, finanční a pracovní. Poradny jsou bezplatné, diskrétní a otevřené pro každého, kdo chce svůj stav aktivně řešit. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Terénní práce terénní sociální práce je vykonávána terénním pracovníkem v přirozeném prostředí klientů. Terénní práce je založena na dlouhodobém a intenzivním působení, které v porovnání s klasickou sociální prací umožňuje dosáhnout znatelně vyšší efektivity při řešení některých typů problémů. AMARI Klub zaměřený na volnočasové aktivity pro děti od 6 do 14 let. Příprava do školy, doučování - Každý den je otevřené komunitní centrum od 13 do 14 hod., kdy si děti navštěvující základní školu v Krásné Lípě, mohou přijít napsat domácí úkoly a připravit se do školy. Klub Včelka hlavní cíle: motivovat rodiny ke spolupráci se školou a školkou, motivovat rodiny k pravidelné docházce do MŠ před nástupem do 1. třídy, podpořit rodiče při výchově a přípravě dětí na vstup do 1. třídy, zapojit do aktivit další odborníky logopeda, psychoterapeuta, speciálního pedagoga. 19

21 T-klub Krásná Lípa je prostor, který umožňuje smysluplné trávení volného času dětí a mládeže ve věku 6 26 let. Klub se nachází na sídlišti v blízkosti centra města. Součástí T-klubu je venkovní areál se třemi hřišti a prostorem na bezpečné rozdělávání táborových ohňů. T klub také organizuje poznávací výlety, příměstský tábor, exkurze, sportovní turnaje a soutěže. POLICIE ČR - OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRÁSNÁ LÍPA (POBOČKA KRÁSNÁ LÍPA) Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti. Obvodní oddělení se aktivně zapojuje do prevence kriminality ve městě Krásná Lípa následujícími způsoby: zástupce Policie ČR se účastní pravidelných porad se starostou města Krásná Lípa; je zřízena pozice vztyčný důstojník pro menšiny; působnost ve Skupině pro odstraňování sociálního vyloučení (poradní orgán Rady města Krásná Lípa) koncepční a poradní činnost; spolupráce se ZŠ a MŠ Krásná Lípa; TĚLOCVIK S POLICIÍ - program pro ročníky. Zásady bezpečného chování sebeobrana. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DROGY /6.ročníky/ Rozdělení drog. Jaké nebezpečí skrývají. Postihy za držení a distribuci drog. Jsou i u nás ve škole? Jaké s nimi mají žáci zkušenosti? DISKUZE S KRIMINALISTOU /7.ročníky/ Žáci si mohli sami vybrat téma, zvolili: šikana, drogy, právní odpovědnost, kriminální případy. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH /9.ročníky/ Už nám je patnáct, co se pro nás po právní stránce změnilo. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA,P.O. Základní škola Krásná Lípa je škola úplná s postupným ročníkem. V každém postupném ročníku jsou 2 třídy s výjimkou 2. a 8. ročníku, kde byly třídy sloučeny z důvodu nízkého počtu žáků. Celkem má ZŠ 16 tříd. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině ve 2 odděleních. V každé mateřské škole jsou 2 třídy s celodenním provozem. Součástí školy je i Sportovní areál České Švýcarsko. Aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 2010/2011: dlouhodobý program Škola bez drog. Preventivní práce se třídou 7.A cílem je předcházení kázeňským problémům. Byla provedena diagnostika žákovské skupiny. Cílem připravovaných aktivit bylo budovat pozitivní vztahy ve třídě. Žákovská rada podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností (funguje osmým rokem). Rada mimo jiné realizuje projekt proti šikaně: Pro radu na Radu. Třídnické chvilky cílem je zlepšení klimatu v třídních kolektivech, funguje sedmý rok. Etická výchova pro 2. stupeň žáci mají určitý časový prostor, ve kterém mohou řešit aktuální problémy. Zájmové kroužky cílem je vytvoření zázemí k trávení volného času nabízené školou (jazykové, pěvecký, cyklistický, novinářský, počítačové, sportovní ). Děti dětem hlavním cílem je prevence násilí a šikany, rozvoj komunikativních dovedností, zapojení žáků do dění ve škole, spolupráce mezi ročníky prvního a druhého stupně. Celoroční hra probíhala již šestým 20

22 rokem. Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních projektový týden. Akce probíhá ve spolupráci s Policií ČR, odbornými lékaři, zdravotníky, hasiči, organizacemi nabízejícími osvětové programy, odbornými školami, sportovci. ČAČIPEN, O.S. Sdružení se snaží vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb a zájmů dětí a mládeže v oblasti volného času. Aktivním přístupem podporuje rozvoj sociálních, kulturních a dalších dovedností, snaží se o harmonický rozvoj osobnosti a seberealizaci jednotlivců i skupin, jež jsou ohroženy sociálním vyloučením. RSČ se snaží přispět k řešení specifických problémů romské menšiny, která tvoří sociálně nejslabší skupinu obyvatelstva. Reaguje na fakt, že většina Romů na Krásnolipsku je nezaměstnaná a disponuje tak relativně velkým množstvím volného času. Nabídkou aktivního trávení tohoto času přispívá k prevenci negativních společenských jevů. Vede různé kroužky, například taneční, hudební, fotbalový. Dále pořádá různé kulturní akce, dětské karnevaly, dětské tábory, Miss Roma, fotbalové turnaje a další. CEDR - KOMUNITNÍ CENTRUM, O.S. Sdružení podporuje vzdělanost, profesní rozvoj, zaměstnanost, dobrovolnictví, odstraňování bariér na trhu práce, integraci minorit do společnosti a zamezení sociálnímu vyloučení osob. Působí v regionu Šluknovského výběžku a regionu Českého Švýcarska. Projekty přispívají k prevenci kriminality v Krásné Lípě: Asistence v lokálních partnerstvích - Projekt Asistence v lokálních partnerstvích je realizován jako veřejná zakázka pro Úřad vlády ČR- Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách. Jedná se o podporu práce lokálního konzultanta a zajištění jeho zázemí. Zahrnuje následující aktivity: zajištění kanceláře pro lokálního konzultanta pro Lokální partnerství Šluknovsko a jeho administrativního chodu; Mám práci projekt ESF, zaměřený na rekvalifikace zájemců o zaměstnání v oboru údržba veřejné zeleně a jejich umístění na dotovaných pracovních místech Azylový dům v Rumburku pobytová služba pro osoby bez přístřeší, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. ÚŘAD VLÁDY ČR - AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (Lokální partnerství Šluknovsko) je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Nabízí funkční opatření, která byla ozkoušena v jiných městech, kterými lez řešit sociální vyloučení v obci. 21

23 ZÁJMOVÉ ORGANIZACE VE MĚSTĚ KRÁSNÁ LÍPA Ve městě Krásná Lípa dlouhodobě funguje řada sportovních organizací přístupná široké veřejnosti. Informace o organizacích a jejich činnostech jsou přístupné na www stránkách města. Sportovní organizace TJ ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ KBC Krásná Lípa ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ KLUB CYKLISTIKY TJ ODBÍJENÁ TJ ŠACHY Šermíři CORAM PAINTBALL CLUB TJ KOPANÁ TJ STOLNÍ TENIS MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST VÁPENKA Folklórní soubory a pěvecké sbory FS DYKYTA FS KŘINIČÁNEK FS LUŽIČAN Ostatní MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA ATOM ZELENÁČI KERAMIKA ČSOP TILIA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROMSKÉ SDRUŽENÍ ČAČIPEN NOBILIS THILIA SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNOLIPSKA SVAZ NĚMCŮ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DROMEDÁR KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA 22

24 2.4. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 7 Ústecký kraj se řadí mezi kraje v ČR, které aktivně působí v oblasti prevence kriminality. Od roku 2009 zpracovává kraj vlastní strategie prevence kriminality, jejichž součástí je i bezpečnostní analýza Ústeckého kraje. Z bezpečnostní analýzy, jež byla naposledy aktualizována v roce 2011, vyplývá: Vývoj kriminality v Ústeckém kraji zaznamenal od roku 2008 pokles. Nárůst je znovu zaznamenán od roku Nejvyšší nárůst je zaznamenán ve Šluknovském výběžku, kde v letech 2010 a 2011 docházelo k masovému sestěhovávání osob ohrožených sociálním vyloučením. V roce 2010 se Ústecký kraj s zjištěnými trestnými skutky řadil na 4. místo mezi ostatními kraji v ČR. Po přepočtu zjištěných trestných skutků na 10 tisíc obyvatel se kraj řadí na 2. místo po hlavním městě Praze. Index Ústeckého kraje činí 352 skutků na 10 tisíc obyvatel. V roce 2011 došlo ke zvýšení kriminality, bylo spácháno a to zejména v důsledku nepokojů na Šluknovsku. Příčinami tohoto stavu jsou zejména nepříznivé socio-demografické a socio-ekonomické ukazatele Ústeckého kraje a jednotlivých okresů v kraji. Jedná se zejména o: nejvyšší nezaměstnanost v rámci celé ČR, vysoký počet osob ohrožených sociálním vyloučením, tj. osob, závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi nejvíce sociálně vyloučených lokalit (20 % ze všech lokalit v ČR), nízká vzdělanostní struktura obyvatel kraje (nejmenší počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním a nejvyšší počet občanů se základním nebo nedokončeným základním vzděláním), vysoká rozvodovost, vysoký podíl vězněných osob a také osob, odsouzených k jinému druhu trestu než výkonu trestu odnětí svobody), vysoký počet dětských a mladistvých pachatelů provinění1 (2. místo mezi kraji ČR) nejvyšší podíl dětí v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy. V rámci vývoje v oblasti kriminality dochází v posledních letech k nárůstu výskytu trestné činnosti páchané prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Jedná se o kriminalitu páchanou často prostřednictvím internetu zejména sociálních sítí a mobilních telefonů. Termíny jako kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming či sexting jsou termíny často používané zejména ve vztahu k dětem a mladistvým (jak v roli pachatelů, tak obětí). Také dochází k nárůstu tzv. drogové kriminality. Jde především o nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie a páchaní trestných činů pod vlivem návykové látky. 7 Tato kapitola vychází z Návrhu Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období

25 Velký problém je rovněž kriminalita v sociálně vyloučených lokalitách. Společnost Gabal analysis & consulting provedla v roce 2006 analýzu sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. V rámci prováděné analýzy bylo zjištěno, že v Ústeckém kraji žije přibližně 60 tisíc Romů. Zároveň bylo definováno 63 sociálně vyloučených lokalit ve 30 obcích Ústeckého kraje mimo jiné i v Krásné Lípě. V sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji žije přibližně 20 tisíc Romů. Z 310 takto definovaných lokalit v ČR to představuje více jak 20 % z celkového počtu sociálně vyloučených lokalit v ČR. V mezikrajském srovnání Ústecký kraj zaujímá první místo. Nelze jednoznačně hovořit o sociálně vyloučených romských lokalitách. V řadě vyloučených lokalit žijí i členové majority. ROK Počet trestných činů Meziroční srovnání Index na obyv Vývoj kriminality v Ústeckém kraji v letech 2007 až Počet trestných činů 24

26 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Bezpečnostní analýza byla zpracována ve spolupráci s Městským úřadem Krásná Lípa a Policií ČR obvodním oddělením Krásná Lípa. Obvodní oddělení Krásná Lípa Policie ČR nemá k dispozici detailní analýzu trestné činnosti v Krásné Lípě. Lze konstatovat, že trestná činnost je páchána osobami ve věku 17 a více let. V letech 2010 a 2011 došlo k mírnému nárůstu trestné činnosti. Velká část pachatelů je závislá na omamných a psychotropních látkách, na které si trestnou činností získávají finanční hotovost. Cca polovina trestné činnosti je páchána tzv. recidivisty, druhá polovina trestných činů je páchána prvopachateli. Kriminalita v Krásné Lípě Druh trestné Meziroční Rok 2010 Rok 2011 činnosti srovnání Obecná Násilná Mravnostní Majetková Krádeže vloupáním Krádeže prosté Ostatní Hospodářská Zbývající CELKEM psychotropních látkách. Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2011 stoupla kriminalita v Krásné Lípě cca o 25 %. Nejvíce narostla obecná kriminalita a to o 32 % oproti roku Výrazně narostla rovněž majetková trestná činnost (o 30 %), krádeže vloupáním (o 42 %). Došlo k poklesu mravnostní, hospodářské a zbývající kriminality. Dle údajů Policie ČR je většina trestných činů páchána ve spojitosti se závislostí pachatelů na omamných či Počet obyvatel Trestné činy abs. počet Index na 10 tis. obyv Změna rok 2010 rok 2011 Změna (index) změna (%) Trestné činy ,4 164,6 +45,2 +32 % Vývoj kriminality v Krásné Lípě v letech 2010 a Rok 2010 Rok

27 Přestupky spáchané ve městě Krásná Lípa v letech 1991 až 2011 Přestupkem se podle 2 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Základním rozdílem mezi přestupkem a trestným činem je míra společenské nebezpečnosti (závažnosti). U trestného činu je tato míra samozřejmě mnohem vyšší. Přestupky dělíme na přestupky proti: majetku; občanskému soužití; veřejnému pořádku. Vývoj přestupků řešených Přestupkovou komisí města Krásná Lípa proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku a přestupky související s alkoholismem a toxikomanií v letech 1991 až 2011 ROK Alkohol a toxikomanie Majetek Občanské soužití Veřejný pořádek

28 Vývoj přestupků v letech 1991 až veřejný pořádek občanské soužití majetek alkohol a toxikomanie 20 0 Vývoj přestupků ve výše uvedených oblastech ukazuje významný nárůst podílu přestupků proti občanskému soužití. Naopak se snižují majetkové přestupky. Přestupky v roce 2010 a 2011 podrobná data DRUH Počet obyvatel Přestupky abs. počet Index na 10 tis. obyv rok 2010 k Změna rok 2010 rok 2011 Změna (index) změna (%) Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití ,37 25,35-8,02-25% ,55 177,46 +82, % Proti majetku ,83 129,57 +76, % Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ,56 0-5,56 V roce 2011 bylo spácháno o 51 přestupků více než v roce V roce 2011 bylo spácháno o 29 přestupků proti občanskému soužití více než v roce 2010, rovněž došlo k navýšení přestupků proti majetku (o 27 přestupků vice než v 2010). Naopak bylo spácháno o 3 přestupky méně proti veřejnému pořádku. V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupky vyřešené v blokovém řízení Policií ČR v roce 2011 Blokové řízení je vlastně vyřešení přestupku uložením blokové pokuty. Přestupce přijetím bloku (blokové pokuty) souhlasí se svou vinou. Blokovým řízením je přestupek uzavřen a projednán, v takovém případě již úřad 27

29 nic dalšího neprojednává. Na základě blokové pokuty však dojde k zápisu bodů, pokud došlo ke spáchání přestupku, za který se body přidělují. V roce 2011 proběhlo blokové řízení v 347 případech z toho: ve 4 případech jednalo o majetkové přestupky; v 19 případech se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití; v 1 případě se jednalo o přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Zbylé případy se týkaly dopravních a jiných přestupků. 28

30 ANALÝZA POSTOJE OBČANŮ KRÁSNÉ LÍPY KE KRIMINALITĚ VE MĚSTĚ Pocit bezpečí je subjektivní záležitost, která nemusí vždy plně odpovídat realitě. Nicméně je to jeden z pocitů, které velmi výrazně ovlivňují kvalitu života a spokojenost s místním společenstvím. Analýza postoje obyvatel ke kriminalitě umožňuje identifikovat oblasti, které jsou občany vnímány jako nebezpečné. Přináší rovněž informaci o tom, s jakým typem trestných činů/přestupků se občané setkávají či jak vnímají práci policie. V březnu 2009 proběhlo v Krásné Lípě rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Krásné Lípě; Postoje občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Šetření se zúčastnilo 230 občanů tj. 8 % obyvatel Krásné Lípy starších 15 let. Šetření proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé docházeli za respondenty do místa jejich bydliště. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access. A. Pocit bezpečí: 29

31 Nejméně bezpečně se obyvatelé Krásné Lípy cítí v noci na ulicích, celých 47 % dotázaných uvedlo, že v noci jsou ulice Krásné Lípy nebezpečné. 38% obyvatel považuje za nebezpečné nechávat přes noc otevřená okna a 20 % považuje za nebezpečné být doma přes den s nezamknutými dveřmi. B. Kriminalita ve městě 8 Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města se nejčastěji setkávají s ničením veřejného majetku a zeleně (uvedlo 40% respondentů). Jedná se zejména o ničení laviček, altánů, autobusových zastávek a ničení veřejné zeleně a to zejména v parcích a na cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě se umístily krádeže nejčastěji se jedná o drobné krádeže či krádeže kol (27%). Dalším problematickým jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti restauračních zařízení a dále konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související agresivita a vulgární chování podnapilých osob. 8 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě - výsledky dotazníkového šetření (ÚEP, o.p.s. 2009) 30

32 Podle respondentů je nejčastější příčinou páchání přestupků či trestných činů především nedostatečná výchova v rodinách (24%), nuda ve městě (uvedlo 16% respondentů) a nezaměstnanost (13%). Ke zlepšení situace ve městě může podle respondentů, přispět: 31

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PARDUBICKÉHO KRAJE 2013 1 I. Statistické výstupy ke kriminalitě od Policie ČR A. Úroveň kraje (VÚSC) Celková kriminalita Tabulka

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová Sociální pomoc Mirka Wildmannová Sociální pomoc = činnost subjektů směřující k poskytnutí pomoci všem osobám, které jsou ohroženy obtížnou sociální situaci. Tato pomoc má umožnit tuto situaci řešit nebo

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol.

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov 2012-2015 Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH: Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Problematika prevence kriminality 4 4. Postup tvorby koncepce

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více