Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1"

Transkript

1 Hovorany 2014 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. I tento červnový hodový Zpravodaj Vám nabídne přehled činnosti obce, školy, spolků a dalších za uplynulé čtvrtletí. Všem, kteří přispěli, děkuji. Děkuji také organizátorům jubilujících ročníků, kteří opět v měsících květnu a červnu posvolávali svoje třídy, svoje spolužáky, aby tak společně zavzpomí nali na školní léta i na další běh roků svého života. Tradice žije a určitě bude žít i nadále. Dovolte mi nyní pár slov k investiční čin nosti obce. Připravit stavební záměr vy žaduje řadu formalit, papírů, jednání, do hadování někdy i roky, zatímco vlastní provedení zvládne tendrem vybraná sta vební firma za pár měsíců. A samozřejmě finanční zdroje, a ty obec má! Předně mám radost, že společné dílo Cyklostezka Šardice Hovorany je zkolau dováno! U nás v obci probíhá nyní oprava obec ního sklepa a pokládka páteřní sítě kanali zace a vodovodu v odpočinkové a relaxační zóně. Zejména u ní schováváme do země velkou hrst peněz, která nebude vidět. Pro zateplení školy je již také vybrána firma, na plno se práce rozjedou přes hlavní prázd niny a zastaví se asi až počátkem měsíce října. Pak se vše sečte, podtrhne a nejpozději do konce října odevzdá ke kontrole. Úpravy středu obce jsou formálně připraveny, po skytovatel dotace v současnosti podrobně kontroluje správnost našeho zadání, aby chom tak v případě bezchybnosti tohoto zadání mohli vyhlásit veřejnou soutěž a vy brat nejlepší nabídku stavební firmy. A po sou těži zase kontrola a týdny mezitím běží a běží. I přes tuto realitu souběžně připravujeme další projekty. K nejdůležitějším patří pro jekt výstavby Bytového domu pro seniory, Hovorany, jak zní přesný název projektu. Ten bude v podstatě do dvou měsíců ve fázi stavebního povolení. A pak budeme sledo vat a zjišťovat, s jakým dotačním titulem a fi nanční podporou stát přijde, abychom včas žádost podali. Na projekt Rozšíření sběr ného dvora odpadů, Hovorany máme již dotaci přiznanou, dodělává se prováděcí, pak veřejná soutěž, pak realizace. Nejpozději do konce června 2015 musí být vše hotovo. Naproti tomu dotace na hřiště Žleby III nám v tomto kole žel nevyšla, v dalším kole výzvy naši žádost zopakujeme. A jak je to s dalšími záměry? Práce na projektu opravy místní komunikace Horní Chaloupky I a II i rozšíření komunikace u prodejny paní Kostihové finišují, rovněž i práce na projektu víceúčelového areálu u letní tribuny přes nečekané problémy, vy volané potenciálně záplavovým územím této části obce, pokročily. Na stole projek tanta je i úvodní studie pěší zóny Vrátková cesta ke čtyřbytovce. I práce projektantů na novém Územním plánu Hovorany pokračují. Je to zodpo vědné, jde to pomalu, zapracovávají se připomínky správců sítí i dalších orgánů státní správy, aby se tak vše připravilo pro veřejné projednání. Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem popřál předně všem našim malým i velkým školákům zasloužené a zajímavé prázdniny a nám velkým příjemné letní dny, ať v práci či na dovolené, na zahradě nebo ve vinici. S úctou 2 Hovorany Léto 2014

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 18. zasedání zastupitelstva naší obce bylo svoláno na čtvrtek dne 27. března 2014 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Na závěr jednání přijalo zastupitelstvo obce následující usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Navržený program jednání s úpravou. 2. Rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014 a 4/2014 dle návrhu, provedená radou obce za účasti předsedů výborů. 3. Rozpočtové opatření č. 5/2014 dle před lohy. 4. Přeložení záměru stavby sociálního za řízení na letní tribuně na provozně vý hodnější stranu vlevo vedle tribuny. 5. Zařazení objektu vinařského podnikání p. Bronislava Grmolce do úvodního spo lečného projednání Územního plánu Obce Hovorany na MěÚ v Kyjově. 6. Zařazení rozšíření míst pro stavbu RD Žleby II naproti hasičské zbrojnice, za řadit dvě lokality pro stavbu rozhledny a rozšířit trať sklepů v Hluboké cestě. 7. Majetkoprávní záležitosti obce: A) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí 1. Záměr obce č. 8/2014 prodej obecního pozemku p. č. 6421/1 o výměře 309 m 2 v kategorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Hluboká cesta v k. ú. Hovorany na žá dost manželů Moniky a Aleše Rylkových, Hovorany Záměr obce č. 9/2014 prodej obec ního pozemku p. č o výměře m 2 v kategorii vinice v lokalitě Hovoransko v k. ú. Hovorany na žádost pana Michala Šurýna, Hovorany Záměr obce č. 10/2014 prodej obec ního pozemku p. č. 772/2 o výměře 88 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany na žá dost paní Martiny Kašpárkové, Hovo rany 176. Na tomto pozemku stojí dům čp. 179 ve vlastnictví paní Kašpárkové. B) Záměry ke schválení 1. Záměr obce č. 92/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře 3 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed noty v k. ú. Hovorany Jednotě, spotřeb nímu družstvu v Hodoníně, Národní třída 13, Hodonín. Návrh pro dejní ceny je 50 Kč/m 2 bez DPH. 2. Záměr obce č. 93/2013 prodej obec ních pozemků p. č. 836/35 o výměře 18 m 2 v kategorii ostatní plocha, jiná plo cha v lokalitě Na Podkově a p. č. 836/19 o výměře 10 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě tamtéž, vše v k. ú. Hovorany panu MUDr. Tomáši No vákovi, Hovorany 830, návrh prodejní ceny je 50 Kč/m 2 bez DPH. 3. Záměr obce č. 34/2013 prodej obec ních pozemků p. č. 5711/4 o výměře 233 m 2 v kategorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovo rany a p. č o výměře 184 m 2 v ka tegorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovorany manže lům Ireně a Michalu Kolářovým, Hovo rany 701. Pozemky se nachází vedle je jich RD. Návrh prodejní ceny 10 Kč/m 2 bez DPH. 4. Záměr obce č. 1/2014 odkup pozemku p. č. 76/1 o výměře m 2 v katego rii orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Ho vorany od paní Marie Dudkové, Ke Tro jici 971, Mutěnice. Návrh kupní ceny je 10 Kč/m 2 bez DPH. Hovorany Léto

4 5. Záměr obce č. 2/2014 odkup pozemku p. č o výměře 196 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Hovora ny od paní Marie Esterkové, Hovorany 44. Návrh kupní ceny je 10 Kč/m 2 bez DPH. C) Záměry jednorázové 1. Uzavření dohody o zániku předkupního práva pro Obec Hovorany k pozemku p. č. 1474/89 v lokalitě Krátké Noviny v k. ú. Hovorany na žádost paní Romany Do brovolné, Hovorany 591, které je vázáno na výstavbu RD. Rozestavěnou stavbu hodlá prodat panu Jiřímu Grmolcovi. 2a) Zrušení předkupního práva pro Obec Hovorany k pozemkům p. č. 1474/83 a 1474/172 v lokalitě Krátké Noviny v k. ú. Hovorany na žádost manželů Jar mily a Jana Novotných, Hovorany 853. RD na pozemcích je řádně postaven a zko laudován. Předkupní právo splnilo účel. 2b)Návrh na výmaz předkupního práva u stavebníků v trati Krátké Noviny na zá kladě jejich žádostí, kteří mají RD posta veny a řádně zkolaudovány a měnit budou smlouvu na smlouvu prodejní. 3. Příspěvek na zpevnění břehu na žádost manželů Romana a Radky Kohoutkových, Hovorany 511. Jako majitelé pozemku p. č v k. ú. Hovorany hodlají na této parcele postavit RD. Součástí této par cely je břeh, který drží místní komunikaci na pozemku p. č. 1445/1 v ulici Za Kos telem. Pro zabezpečení stavební parcely a zároveň místní komunikace chtějí tento břeh zpevnit. Tento návrh byl odročen pro posouzení statikem. 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře mene k obecnímu pozemku p. č. 391/1 v lokalitě Na Chodníkách v k. ú. Hovorany za účelem umístění a provozování di stribuční soustavy stavby betonového sloupu Hovorany, úprava sítě NN, Kubík. 5. Žádost Jiřího Grmolce, Hovorany 592 o souhlas s koupí stavebního místa s ro zestavěnou nemovitostí od paní Romany Dobrovolné. 6. Žádost o dotaci na zateplení dvorní části fary ČSH ve výši Kč, kterou po dala paní Mgr. Dana Konečná, farářka Církve ČSH. 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení fi nančních prostředků mezi Obcí Hovorany a Šardice na stavbu cyklostezky. 8. Poptávka po vypracování návrhu památ níku školy v dědině, kde budou jednot livé artefakty prezentovat dřívější školu, učební pomůcky, vybavení tříd apod. do částky 100 tis. Kč. 9. Seznámení se s návrhy dominanty středu obce, výběr nejlepšího návrhu nejdříve předložit k posouzení občanům a také architektovi úprav středu obce. 10. Souhlas s ukončením pronájmu Lidového domu dle smlouvy ze dne do hodou obou smluvních stran ke dni bezúplatně s převodem smluvních vztahů s dodavateli energií. Zastupitelstvo obce neschválilo: 1. Záměr obce č. 91/2013 prodej obecních pozemků p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost a p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Ho vorany paní Ing. Marii Gejdošové, Štěp nická 1117, Uh. Hradiště. ZO doporučuje pronájem těchto pozemků žadatelce. 2. Žádost Bc. Zdenka Pavlíka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, o příspě vek obce na provoz Integrovaného doprav ního systému JMK ve výši 50 Kč na obča na a rok. Tento příspěvek nebyl schválen. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapisova telkou jednání. 2. Jmenování Kamila Turečka a Radima Če vely ověřovateli zápisu. 3. Kontrolu úkolů. 4. Informaci o činnosti obce za uplynulé ob dobí. 5. Přehled stavu investičních záměrů obce. Ing. Josef Grmolec, starosta obce 4 Hovorany Léto 2014

5 RADA OBCE INFORMUJE 1. V uplynulém období posuzovala rada obce několik závěrečných výroků a do poručení komise pro posuzování a hod nocení soutěžních nabídek o tom, kdo ze zájemců o realizaci některého z inves tičních záměrů obce podal nejvýhod nější nabídku a stal se tak vítězem. Vý rok členů hodnotící komise se opíral o osobní podrobné posouzení soutěžní nabídky každého ze zájemců. Rada obce ve všech případech s návr hem závěrečného výroku komise sou hlasila a doporučené nabídky vyhlásila jako nabídky vítězné. Připomeňme, že se jednalo o následující záměry: a) Oprava obecního sklepa nejvýhod nější nabídku ze čtyř zájemců podala v elektronické aukci stavební firma HOFRA CZ s. r. o., Lublaňská 349/26, Praha za cenu 1, , Kč bez DPH. b) Sportovní a oddechové centrum Ho vorany zásobování vodou, odkanali zování nejvýhodnější nabídku ze čtyř zájemců podala v elektronické aukci sta vební společnost Inženýrské stavby Hodonín, s. r. o., Martina Benky 12, Ho donín za cenu 1, , Kč bez DPH. c) Zateplení objektu ZŠ TGM v Hovora nech nejvýhodnější nabídku z osmi zájemců podala stavební společnost MSO servis spol. s r. o., Svatoborská 591/87, Kyjov v ceně 6, , Kč bez DPH. 2. Rada obce byla seznámena se sdělením Státního fondu životního prostředí Praha o přiznání dotace k naší žádosti na zá měr Rozšíření sběrného dvora odpadů Hovorany celkem ve výši 3, , Kč při celkových rozpočtových nákladech 3, , Kč. Vlastní zdroje obce tak činí , Kč. Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila: rozpočtová opatření č. 4/2014,(č. 5/ /2014 schválilo ZO), 6/2014, 7/2014, 8/2014 a 9/2014 za účasti předsedů fi nančního a kontrolního výboru program jednání 18. zasedání zastupi telstva naší obce dne smlouvy se společností E ON Česká re publika na zřízení nových odběrných míst pro nově budované záměry obce odpo čink. a relax. zóna u rybníka, víceúčelový areál vedle letní tribuny a Dům seniorů dodatek č. 9 ke smlouvě s Městskou knihovnou Hodonín o poskytování od borných služeb včetně nákupu nových knih do částky 30 tisíc Kč jednotlivé záměry rady obce k pronájmu pozemků dle žádostí zájemců po zveřej nění zákonným způsobem závěrečný účet DSO Severovýchod a DSO ČOV Mistřín opakovanou žádost Úřadu práce o po skytnutí pracovních míst na vykoná vání veřejně prospěšných prací pro dočasně nezaměstnané spoluobčany smlouvu s Masarykovým muzeem v Hodoníně o provedení archeologic kého dohledu při realizaci akce Spor tovní a oddechové centrum Hovo rany pozvání dcer p. Václava Kosteleckého ke slavnostnímu odhalení busty jejich otce v sobotu ve vestibulu Hovorany Léto

6 sokolovny, který byl před 72 le ty popraven v Mauthausenu přidělení čísel popisných ro dinným domům dle žádostí jednotlivých majitelů těchto nemovitostí žádost Státnímu fondu život ního prostředí Praha o příspě vek obci ve výši 1,151 mili onu Kč jako spoluúčast fondu za pořízení kompostérů, podíl obce byl , Kč započetí oprav sociálních za řízení zdravotního střediska Hovorany v přízemí budovy domácími firmami pana Pavla Jeník Machala Valčíka a Jiřího Plchúta objednání instalace nového provedení napájecích elektrických rozvodů pro osušovače rukou a splachovače na so ciálním zařízení zdravotního střediska od firmy Elektroinstalace Holešinský, Hovorany upřesnění objednávky firmě Jaroslava Liďáka o provedení opravy dolních be tonových přístupových schodů k zá kladní škole na období hlavních prázdnin smlouvu o dílo s firmou Mgr. Zuzany Tinthoferové na zajištění celé správní agendy veřejné soutěže Zateplení ob jektu Základní školy, Hovorany, a to od otevírání soutěžních obálek až po ko nečné vyhodnocení nejvýhodnější na bídky nabídku Ing. Karla Martínka jako nejvý hodnější nabídku pro výkon stavebního dozoru obce na plánovaných akcích opravy obecního sklepa, zateplení školy a úprava návsi nabídku Ing. Jaroslava Bartoníčka na vý kon stavebního dozoru obce pro akci Sportovní a oddechové centrum Ho vorany zásobování vodou, odkanali zování lokality nezbytná opatření pro zajištění provozu schopnosti obecní techniky nákupy ná hradních dílů, servisní opravy apod. personální rozšíření kulturní komise o p. Tomáše Grufíka aktualizaci smlouvy mezi obcí a a.s. Ze mas Čejč o napojení přípojky elektrické sítě sběrného dvora na síť mechanizač ního střediska Zemasu oslovení společnosti JM TISK s.r. o. z Kostelce o vypracování cenové kalku lace na tisk nové knihy o konci II. svě tové války v Hovoranech při příležitosti 70. výročí ukončení této války protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2013 účetní uzávěrku základní školy za rok 2013 dle předlohy objednávku a dodání herních prvků nej výhodnější nabídky od firmy Bonita Group Servise z Tišnova do zelené plochy vedle zdravotního střediska žádost výboru Spolku dobrovolných hasičů Hovorany o zřízení tréninkového hřiště pro mladá družstva hasičů v lo kalitě u živočišné farmy vedle stávají cího dětského hřiště Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: žádosti spoluobčanů o odkoupení obec ních pozemků a předání jejich žádostí na program jednání zastupitelstvu obce 6 Hovorany Léto 2014

7 protokoly vyměřovacích prací jednot livých parcel na základě žádosti žada telů firmou Geprostav geodesie s. r. o., Hodonín, které jsou prováděny v ka tastru obce po komplexních pozemko vých úpravách předání podkladů obce Státnímu ze mědělskému intervenčnímu fondu, po bočka Brno, na proplacení uznatelných nákladů schváleného projektu pro zá kladní školu Hovorany s názvem Hledá se nový V. A. Kovanič plán organizace a celkového zajištění průběhu letošních krojovaných letních hodů informaci starosty hasičů p. Jaroslava Zahrádky o volbě letošních stárků je pouze jeden stárkovský pár a to sl. Romana Grmolcová a p. Jiří Trávníček informace o průběhu realizace investič ních akcí obce Sportovní a oddechové centrum Hovorany Oprava obecního sklepa Hovorany Generální oprava sociálního zařízení v objektu zdravotního střediska Nezbytné opravy šaten TJ Zemas informace o průběhu stavby VaK a. s. Hodonín na výměně tlakového přiva děče vody v úseku středu obce od ro dinného domu mž. Machalínkových po restauraci Fontána a napojení na dříve opravený výtlak směrem k vodo jemu informaci technického náměstka VaK a.s. Hodonín Ing. Pavla Zabadala o pro vedení účinného technického opatření na vodovodním řadu zásobujícího vo dou mateřskou školu, které zajistilo povýšení tlaku vody do stanovené normy sdělení Úřadu práce Hodonín o schvá lení dvou pracovníků na výkon veřejně prospěšných prací s účinností od přehled účetní uzávěrky HC KABEL s.r.o., Hovorany 45, k informace p. Bronislava Grmolce k jeho podnikatelskému záměru v lokalitě Dlouhé Noviny a projednání stavby záchytného poldru v této lokalitě rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Kyjov o vydání povolení o naklá dání s povrchovými vodami a k jejich akumulaci na vodní nádrži hovoranský rybník informaci o připravované výstavě mu zejního spolku, kulturní komise a obec ního úřadu pod názvem Jaro na dě dině na sobotu v soko lovně informaci o přípravě kulturní akce zá kladní školy a obecního úřadu na neděli ve výstavní síni školy při příležitosti 15 let od úmrtí akademic kého sochaře V. A. Kovaniče spojené s odhalením jeho busty vytvořené Pav lem Valčíkem informaci projektanta Bc. Josefa Bayera o stavu prací projektu víceúčelového objektu, plánované stavby vedle letní tri buny informaci projektanta Ing. Pavla Tučka o stavu projektu bytového domu pro seniory informaci o stavu kontroly přípravy pro jektu úpravy návsi poskytovatelem do tace přejímku vozidla Bonetti včetně pěti kon tejnerů v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí Se parace a svoz bioodpadu Rada obce děkuje: stárkovskému páru i jejich rodinám za při jetí této obětavé, zodpovědné a po prá vu i čestné funkce zabezpečující hodový pořad a zejména pak pokračování hodo vých tradic všem spoluobčanům, kteří pečují o čis totu a pěkný vzhled svého okolí před rodinným domem Ing. Josef Grmolec, starosta obce Hovorany Léto

8 VÝSTAVBA OBCE Výstavba v obci Vážení spoluobčané, i já Vás vítám nad stránkami letního Zpravodaje. V minulém roce nám úřad práce na zá kladě dohody přidělil pracovníky již po čátkem dubna. Letos je jednání s ÚP o při dělení zaměstnanců na VPP složitější. V loňském roce touto dobou jsme ke třem stálým pracovníkům již měli k dispozici dalších osm. V tomto roce nám byli dle do hody první dva pracovníci schváleni až po čátkem května. I tak se budeme snažit zís kat další. Ze stálých pracovníků je jeden delší dobu nemocen. Pro zajištění chodu obce, sběrného dvora, provádění drobných oprav, formanek atd. a hlavně sečení trávy, jsou čtyři pracovníci velmi málo. Z těchto důvodů prosíme o shovívavost při plnění Vašich požadavků vůči nám, např. při žá dostech o sečení trávy vedlejších lokalit, provádění drobných oprav, ale i provádění formanek atd. Pokud nám ÚP přidělí více zaměstnanců, hodláme pokračovat v dříve započatých pracích, např. ve výstavbě chodníků na hřbitově a jejich opravách po obci, v opravách místních komunikací a polních asfaltových cest a dalších drob ných opravách po obci. Do konce března bylo ukončeno kácení rizikových stromů. Byly z větší části pro vedeny ořezy stromů a keřů kolem hlavní komunikace, u hřbitova atd. Pravidelně byla vyvážena vyhrabaná suchá tráva, větve a smetky po obci. Byla odbagrována hlína po bouřkách naplavená do travního pásu vedle hlavní silnice od Fontány po OÚ. Současně v této části byly zredukovány i trvalé porosty, byl upraven terén a opě tovně zaseta tráva. Touto úpravou došlo k optickému rozšíření prostoru okolí OÚ a jeho zpřehlednění při výjezdu. Byly nalo ženy a odvezeny věnce ze hřbitova. Před sokolovnou byl zlikvidován loňský vá noční strom. U letní tribuny byl z rozva děče prodloužen kabelový přívod pro osvětlení krytého posezení. Po zimním ob dobí byly očištěny krajnice komunikací, obsečena tráva a následně postříkány kraj nice a chodníky prostředkem Randap. V průběhu dubna jsme se věnovali drob ným opravám po obci a hlavně sečení trávy. Na větší dostupné travnaté plochy po užíváme mulčovacího zařízení malotrak toru Vivid. Využili jsme též nabídky firmy SYNPRO na posečení dostupných stran potoka větším a výkonnějším mulčovacím ramenem. V první třetině dubna nám firma pana Holomáče podrtila část naskládané biomasy za sběrným dvorem odpadů. Průběžně byla prováděna údržba a opra vy veřejného osvětleni a plánovaná údržba a opravy místního rozhlasu. Provedli jsme doplnění dopravního značení (DZ) na místních komunikacích: v horní části ulice Špitálka DZ upozor ňující na slepou ulici, v ulici Za Mlýnem DZ přikazující snížení rychlost do 30 km za hodinu s upozorněním na umístěný zpomalovací pruh, parkoviště u dolní Jed noty DZ pro vyhrazené parkoviště s do plňkovou upřesňující cedulí a DZ omezující vjezd vozidel nad 3,5 tuny na parkoviště. Průběžně musíme též provádět opravy poškozeného dopravního značení, hlavně po diskotékách. U tenisových kurtů jsme 8 Hovorany Léto 2014

9 provedli předláždění vadného venkovního chodníku ze zámkové dlažby. Zaměstnanci jsou též nápomocni při organizování akcí obce, kulturní komise, spolků atd. Např. pomoc při zajištění sbírky ošacení pro Diakomii, úklid prostor u letní tribuny před kulturními akcemi, za jištění vybavení volebních místností, pře voz sedacích souprav a dalších věcí, atd. Za spolupráce se společností Zemas Čejč bylo provedeno nezbytné ořezání přerostlých porostů daleko zasahujících do polních asfaltových cest. Jednalo se o tyto lokality: Hovoranska, za mlýnem až k vodárně, Hluboká cesta, Hodonská, v lese při výjezdu na Písky a na Příděly. Motorová vozidla vyhýbala větvím, jez dila po protějších krajnicích, které byly neustále ničeny. Větší odborné a stavební akce v obci zajišťují vybrané firmy. Pokračující práce ve dvoře OÚ: Bylo vybouráno luxferové okno, dolní vchodové dveře do přístavby a byly nahrazeny novým euro oknem a dveř mi, následně byly opraveny špalety, elek troinstalace, zábradlí, fasáda. Vestibul bude v průběhu června vymalován. Nad vcho dem do dílny byly zakráceny traverzy, pod šalovány a zabetonovány s vloženým ar mováním. Pak byla stříška oplechována. Nakonec byla opatřena fasádou. Dále byla opravena fasáda i na zbylých dvou stříš kách a na špaletách dvorního vjezdu. Zdravotní středisko: Byla vyměněna vadná zářivková tělesa v ordinaci na dět ském oddělení. V přízemí ZS byly zahájeny práce na opravách sociálního zařízení. Hodlali jsme vyměnit staré WC s nádrž kami za nové kombi záchody. Tomu ale mu selo předcházet provedení úpravy rozvodů vody a odpadů. Jelikož většina stěn byla natřena olejovým nátěrem, rozhodli jsme, že než opravovat zastaralé nátěry, bude lepší provést nové obložení keramickým obkladem. Po provedených opravách so ciálek v přízemí jsme pokračovali s opra vami v prvním patře ZS. Zde musely být, mimo jiné, opraveny i rozvody ústředního topení, vyměněny dosluhující staré ra diátory, pisoáry nahrazeny novým typem Generální oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku Hovorany Léto

10 Generální oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku s automatickým splachováním a následné provedené opravy a úpravy elektroinsta lace, odvětrávání atd. Jelikož se čas od času stávalo, že nefungovaly odpady, které se ucpávaly vhozenými, špatně se rozkláda jícími ubrousky na osušování rukou, bylo rozhodnuto doplnit sociálky osušovači rukou. Záchody na ZS jsou již po opravě v provozu. Zbývá ješ tě provést úpravy roz vodů vody, opravy vadných odpadů, spr chového koutu a pře místění umývadla v prostorách pedikúry a masáží. Nakonec bude nutné provést malbu veřejných pro stor. Oprava šaten TJ Zemas: Pokračují ve starší části šaten, na tribuně a na chodníku. Byly opraveny dvě šatny včetně sprcho vých koutů opravou izolací stěn, omítek, provedením obkladů sprchových koutů, opravou instalace sprch, elektroinstalace a vymalováním. Byla vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová umožňující nepřetržité větrání celých prostor šaten a tím i ome zení tvorby plísní. Aby nedocházelo ke vzni ku plísní na stropě v budově, byly stropy z venku na tribuně zaizolovány. Též byly na tribuně zatepleny okraje stropních miak a uzavřen prostor pod dřevěnou částí tri buny podezděním. Na celý zateplený a za betonovaný prostor na tribuně byla polo žena keramická dlažba. Byla provedena oprava vadné dlažby na chodníku mezi tri bunou a hřištěm, oprava soklů budovy. Zbývá dodělat opravu dřevěné podlahy tribuny výměnou vadných fošen, pro dloužení střechy, aby nepršelo na tribunu, opravu zábradlí a případné vymalování vnitřních prostor a opravu venkovní fa sády s jejím nalíčením. Pokud se mužstvu mužů podaří postou pit do vyšší třídy, což jim upřímně pře jeme, chceme, aby nově opravené pros tory šaten a tribuny dobře reprezentovaly obec a byly důstojné vyšší soutěži a nemu seli jsme se za ně stydět. Výměna starých oken v objektu šaten sportovců 10 Hovorany Léto 2014

11 Oprava sprch v šatnách sportovců Část opraveného chodníku u šaten sportovců Oprava obecního sklepa: Vítězem výběrového řízení firmou HOFRA CZ s. r. o., bylo po předání stanoviště dne 15. dubna započato s demoličními a zemními pracemi. Měly být zacho vány přízemní obvodové stěny a dřevěný strop. Je likož po obnažení hlavic trámů bylo zjištěno jejich poškození, bylo doporu čeno změnit provedení stropu za keramicko beto nový. Jelikož stěny měly nedostatečné základy a než je složitě podbetonovat, bylo přistoupeno i k demolici stěn. Tím od padlo i složité provedení sanačně izolač ních prací. Byly zajištěny a stavebně oddě leny sousední stěny nemovitostí. Dále byly provedeny inženýrské sítě, armováni zá kladů a základové desky, jejich vybeto nování, provedení vodorovných a svislých Areál TJ Zemas opravená posilovna izolací. Byly nově postaveny obvodové stěny a provedeny opravy vadné části pří stupového kvelbení sklepa. To je stav k uzá věrce Zpravodaje. Relaxační a oddechové centrum: Dne 18. dubna bylo předáno staveniště firmě Inženýrské stavby Hodonín, vítězi výběro Hovorany Léto

12 Betonování základové desky obecního sklepa vého řízení. Začaly práce zásobování vodou a odkanalizování lokality. K uzávěrce Zpra vodaje byly provedeny téměř všechny vý kopové práce a položeno kanalizační po trubí včetně výtlakového. Zbývá ještě do končit cca 20 metrů potrubí pro rozvod vody, provést předepsané tlakové zkoušky a propojit celé úseky se stávajícími roz vody. V lokalitě u ob Dokončovací práce na tlakovém přivaděči vody čerstvení budou práce pokračovat výkopem pro uložení jímky, je jím napojením na ka nalizaci a osazením technologie přečer pávání. V týdnu před hody budou práce přerušeny, bude pro veden úklid prostor. Dokončovací práce budou opět pokra čovat v týdnu po ho dech. Ještě jedna sta vební akce probíhala v centru obce a to vý 12 Hovorany Léto 2014

13 Pokládka kanalizace v odpočinkové a relaxační zóně měna přivaděče vody do vodárny. Jelikož je připravovaná oprava středu obce za nemalou částku na spadnutí, byla požádána spo lečnost VaK Hodonín o posouzení stavu potrubí tlakového vodovod ního přivaděče k vodojemu. K to mu, že se nakonec vedení VaK Ho donín rozhodlo k výměně potrubí, přispěla i jeho porucha v letošním roce. Veškeré práce provedla firma Atesia Ratíškovice. Na žádost obce byla v této lokalitě vyčištěna a ka merovým systémem překontrolo vána i kanalizace. Dle sdělení spol. VaK je v pořádku. Jelikož jsou již letní hody skoro za dveřmi, chtěl bych Vás požádat o pomoc s předhodovým úklidem obce a doufám, že se nám vyhnou bouřky, abychom nemuseli odklí zet bláto. Blíží se konec školního roku a období dovolených, dětem přeji krásné prožití prázdnin a dospělým pohodu o dovolené. František Kučera, místostarosta obce Filip Tureček Hovorany Léto

14 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola Červená je třešeň, stříška, rudá polní mák...to je písnička, kterou si naše děti zpívají teď, na prahu léta, na konci školního roku. Je to doba těšení se na prázdniny, děti jsou živější než jindy, my zase pociťujeme narůstající únavu s blížícími se prázdni nami. Přesto se snažíme vymýšlet pro děti zajímavé a zábavné aktivity, abychom je zaujali a něčemu naučili. V minulém Zpravodaji jsme vás zvali do školky na Den otevřených dveří. Nedělní odpoledne se vydařilo. Děti s vážností a nezbytnou trémou předvedly svá krátká vystoupení. Společně jsme v tvořivých dílničkách vyrobili velikonoční dekorace. Potěšila nás velká účast, která svědčí o zájmu rodičů o naši školku. V dubnu za dětmi přijelo divadlo S Te tinama na zelenou. Zavedlo nás do pří běhu plného dopravních značek a pravi del. Auta, traktory, kola, to všechno děti zajímá. A tak když jsme ještě byli svědky požárního cvičení ve ško le, ozývaly se ze tříd básničky, pís ničky a hry s dopravní tématikou. Zvláště se dětem povedly výkresy, na kterých malovaly požární auta. Aby děti znaly telefonní čísla, kam volat v případě ohrožení, naučili jsme je krátké říkanky. Třeba po slouží i Vám: 150 hasiči, požár jenom zasyčí, 155 doktor je tu hned, 158 znám, policii zavolám. Naše děti se také účastnily akce Čteme s krtkem, kterou pořádala místní knihovna. Děkujeme paní Hanáčkové za mi lé přijetí a pěkný program, který dě tem připravila. Minule jsem vás informovala o logopedické prevenci, kterou se na naší školce zabýváme. V rámci výměnných návštěv zavítala k nám do školky skupina 37 pedagogů z Kroměřížska, aby se podívala, jak u nás v oblasti logopedie pra cujeme. Podle reakcí mohu říci, že se jim u nás ve školce líbila nejen 14 Hovorany Léto 2014

15 naše práce, ale i naše nová školka. Ráda bych tímto po děkovala všem zaměst nancům za přípravu pohoš tění a zvláště paní učitelce Zuzaně Grmolcové za před vedenou logopedickou ukáz ku. V květnu jsme opět za hájili Klub maminek a dětí, kde se mají možnost nově zapsané děti seznámit s pro středím školky a maminky se zeptat na vše, co je zají má. Naše děti také podnikají výlety do okolí. Nejprve vy razily k rybníku, kde se pro měnily v malé přírodovědce a s lupami prozkoumávaly prostředí okolo vody. Letos jsme byli obzvlášť úspěšní. Po prvotním odchytu slu níčka, šneka a slimáka se podařilo ulovit i žábu. Vše jsme si náležitě prohlédli a zase pustili do přírody. Vodě zůstaneme věrní i dále, pojedeme lodí po řece Moravě na školní výlet, ale to už do uzávěrky letního Zpravodaje nestihneme. Den dětí jsme oslavili na školním hřišti. Sportovní vý kony byly odměněny diplo mem a sladkou odměnou. Na konec roku půjdou předškoláci na návštěvu do 1. třídy, abychom jim připomněli, na co se mají po prázdninách těšit. Roz loučíme se s nimi malou za hradní slavností a popře jeme si pěkné a veselé prázdniny. Ahoj zase 1. září. Hana Horáková, vedoucí učitelka MŠ Hovorany Léto

16 Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, blíží se období, které máte z celého roku určitě nejraději konec školního roku, prázdniny, dva měsíce sladkého nicnedělání. Snad vás tyto dvě strany ještě více prázd ninově naladí. Menší z vás si mohou přečíst, kde strávil Toník s rodiči do volenou, a ti starší si mohou vyluštit prázdninovou křížovku a zasmát se nad Murphyho zákony. Toníkova rodinná dovolená Hned po příjezdu z dovolené, kterou Toník spolu se svými rodiči strávil u moře, začal prosit maminku: Maminko, můžeme zatele fonovat babičce a dědovi, aby věděli, že jsme se v pořádku vrátili a také bych jim chtěl vyprávět, jak jsme celou dovolenou prožili. Toníku, a co chceš babičce a dědovi říct? vyzvídala maminka. Chci jim vyprávět, jak jsem se potápěl v moři. Mami, mami, budeme už volat? žadonil Toník. Dobrá, už vytáčím číslo, počkej, slyším vyzvá něcí tón. Ahoj maminko, náš Toník ti chce vylíčit své zážitky, vysvětlovala maminka. Ahoj babi, představ si, že jsem se učil šnorch lovat a potápět. Babičko, šnorchloval jsem s tatín kem mezi korály, ty jsou na mořském dně a vy padají jako tvoje uháčkované dečky. Připadal jsem si jako v akváriu, plavaly tam malé barevné rybičky. Trochu jsem se bál, ale tatínek plaval pořád vedle mě. Při potápění jsem nasbíral krásné mušličky, ze kterých jsem pak v písku tvořil obrázky. Taky jsem viděl chobotnici, nebyla sice obrovská, ale její dlouhá chapadla jsem nespočítal. Připlavala ke břehu, možná byla zvědavá nebo si chtěla hrát. Do vody jsem chodil v botách, byly to speciální boty, neboj, v bačkorách by se stejně špatně plavalo. Tatínek říkal, že je musím nosit, protože v moři žijí ježci s bodlinami jako má ježek, který u vás v hromadě listí přespává celou zimu, dokončil vyprávění Toník. Toníku, slyším, že máš hodně zážitků, povíš nám je příští týden, chystáme s dědou opékání špekáčků, řekni to mamince a určitě přijeďte, sdělila Toníkovi babička. Dobrá, vyřídím tvůj vzkaz. Pozdravuj dědu. Mějte se hezky. Ahoj, řekl Toník a zavěsil sluchátko. 16 Hovorany Léto 2014

17 Pro větší čtenáře V křížovce si vyluštíš název jedné z blízkých hradních zřícenin, kterou můžeš navštívit o prázdninách. L N menší evropská měnová jednotka eskymácké obydlí obojživelník největší moravské město jedna z planet horní končetina území s jeskyněmi Murphyho zákony na dovolenou Nikdy nechtějte vědět, co opravdu obsahuje pokrm, který právě jíte. Levný hotel není nikdy levný bezdůvodně. Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii. Podezřele levný hotel bude většinou vzdálený tak dvě až tři hodiny svižné chůze od pláže. Objížďka je nejdelší spojnice dvou bodů. Mgr. Lenka Svobodová Hovorany Léto

18 Na chvíli ve škole... Výstava výtvarných prací žáků a projektu Hledá se nový V. A. Kovanič Slavnostní zahájení výstavy 18 Hovorany Léto 2014

19 V neděli 13. dubna měla hovoranská veřejnost mož nost zpříjemnit si odpoled ne návštěvou základní ško ly, kde na ně čekal hudebně výtvarný zážitek. Celou školou se nesl koncert pě veckého sboru, který dal ale spoň na chvíli zapomenout na pošmourné počasí. Vý stava, ač se konala týden před Velikonocemi, nebyla pouze jarně velikonoční. Návštěvníci se seznámili s tvorbou žáků všech tříd v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ke ramického kroužku během celého školního roku. Součástí výstavy byla i prezentace projektu Hle dá se nový V. A. Kovanič, během kterého se malí medailéři pokoušeli ztvár nit zadaná témata (2. stu peň Hovoransko, 1. stu peň ZOO ) v netradičním formátu a materiálu. Vrcho lem celého odpoledne pak bylo slavnostní odhalení busty V. A. Kova niče, jejímž autorem je pan Pavel Valčík. Busta spolu s medailemi žáků a foto grafiemi zachycujícími celý projekt i s do provodnými akcemi jsou součástí trvalé Odhalení busty V. A. Kovaniče autora pana Pavla Valčíka expozice věnované jednomu z nejslavněj ších hovoranských občanů, panu Kovani čovi. Stálou expozici, nové výstavní plochy a prezenční techniku jsme pořídili do školy z prostředků dotace. Prezentace prací žáků spojené s projektem Hledá se nový V. A. Kovanič Nové výstavní plochy ve škole Hovorany Léto

20 Požární cvičení Začíná evakuace všech žáků ze školy Jako první dorazili hovoranští hasiči s velitelem zásahu panem Miroslavem Zemčíkem Sledovali jsme, jak přijíždí jedno hasičské auto za druhým Po příjezdu jednotek z Hodonína převzali vedení akce profesionálové Na pomoc přijeli i dobrovolní hasiči ze Šardic, Mutěnic, Čejkovic a Krumvíře 20 Hovorany Léto 2014

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči.

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči. Š ardice 2/2014 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Hornický spolek strana 10 Naše MŠ slavila výročí strana 13 Comenius v Šardicích strana 17 Cupy hupy, pravda je to,

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Co nás v naší městské části čeká Vážení spoluobčané,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více