Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1"

Transkript

1 Hovorany 2014 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto

2 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. I tento červnový hodový Zpravodaj Vám nabídne přehled činnosti obce, školy, spolků a dalších za uplynulé čtvrtletí. Všem, kteří přispěli, děkuji. Děkuji také organizátorům jubilujících ročníků, kteří opět v měsících květnu a červnu posvolávali svoje třídy, svoje spolužáky, aby tak společně zavzpomí nali na školní léta i na další běh roků svého života. Tradice žije a určitě bude žít i nadále. Dovolte mi nyní pár slov k investiční čin nosti obce. Připravit stavební záměr vy žaduje řadu formalit, papírů, jednání, do hadování někdy i roky, zatímco vlastní provedení zvládne tendrem vybraná sta vební firma za pár měsíců. A samozřejmě finanční zdroje, a ty obec má! Předně mám radost, že společné dílo Cyklostezka Šardice Hovorany je zkolau dováno! U nás v obci probíhá nyní oprava obec ního sklepa a pokládka páteřní sítě kanali zace a vodovodu v odpočinkové a relaxační zóně. Zejména u ní schováváme do země velkou hrst peněz, která nebude vidět. Pro zateplení školy je již také vybrána firma, na plno se práce rozjedou přes hlavní prázd niny a zastaví se asi až počátkem měsíce října. Pak se vše sečte, podtrhne a nejpozději do konce října odevzdá ke kontrole. Úpravy středu obce jsou formálně připraveny, po skytovatel dotace v současnosti podrobně kontroluje správnost našeho zadání, aby chom tak v případě bezchybnosti tohoto zadání mohli vyhlásit veřejnou soutěž a vy brat nejlepší nabídku stavební firmy. A po sou těži zase kontrola a týdny mezitím běží a běží. I přes tuto realitu souběžně připravujeme další projekty. K nejdůležitějším patří pro jekt výstavby Bytového domu pro seniory, Hovorany, jak zní přesný název projektu. Ten bude v podstatě do dvou měsíců ve fázi stavebního povolení. A pak budeme sledo vat a zjišťovat, s jakým dotačním titulem a fi nanční podporou stát přijde, abychom včas žádost podali. Na projekt Rozšíření sběr ného dvora odpadů, Hovorany máme již dotaci přiznanou, dodělává se prováděcí, pak veřejná soutěž, pak realizace. Nejpozději do konce června 2015 musí být vše hotovo. Naproti tomu dotace na hřiště Žleby III nám v tomto kole žel nevyšla, v dalším kole výzvy naši žádost zopakujeme. A jak je to s dalšími záměry? Práce na projektu opravy místní komunikace Horní Chaloupky I a II i rozšíření komunikace u prodejny paní Kostihové finišují, rovněž i práce na projektu víceúčelového areálu u letní tribuny přes nečekané problémy, vy volané potenciálně záplavovým územím této části obce, pokročily. Na stole projek tanta je i úvodní studie pěší zóny Vrátková cesta ke čtyřbytovce. I práce projektantů na novém Územním plánu Hovorany pokračují. Je to zodpo vědné, jde to pomalu, zapracovávají se připomínky správců sítí i dalších orgánů státní správy, aby se tak vše připravilo pro veřejné projednání. Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych závěrem popřál předně všem našim malým i velkým školákům zasloužené a zajímavé prázdniny a nám velkým příjemné letní dny, ať v práci či na dovolené, na zahradě nebo ve vinici. S úctou 2 Hovorany Léto 2014

3 Z JEDNÁNÍ ZO V pořadí 18. zasedání zastupitelstva naší obce bylo svoláno na čtvrtek dne 27. března 2014 do zasedací a obřadní místnosti obecního úřadu. Na závěr jednání přijalo zastupitelstvo obce následující usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo: 1. Navržený program jednání s úpravou. 2. Rozpočtová opatření č. 22/2013, 23/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014 a 4/2014 dle návrhu, provedená radou obce za účasti předsedů výborů. 3. Rozpočtové opatření č. 5/2014 dle před lohy. 4. Přeložení záměru stavby sociálního za řízení na letní tribuně na provozně vý hodnější stranu vlevo vedle tribuny. 5. Zařazení objektu vinařského podnikání p. Bronislava Grmolce do úvodního spo lečného projednání Územního plánu Obce Hovorany na MěÚ v Kyjově. 6. Zařazení rozšíření míst pro stavbu RD Žleby II naproti hasičské zbrojnice, za řadit dvě lokality pro stavbu rozhledny a rozšířit trať sklepů v Hluboké cestě. 7. Majetkoprávní záležitosti obce: A) Záměry k úvodnímu projednání přijetí a zveřejnění zákonným způsobem nebo k zamítnutí 1. Záměr obce č. 8/2014 prodej obecního pozemku p. č. 6421/1 o výměře 309 m 2 v kategorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Hluboká cesta v k. ú. Hovorany na žá dost manželů Moniky a Aleše Rylkových, Hovorany Záměr obce č. 9/2014 prodej obec ního pozemku p. č o výměře m 2 v kategorii vinice v lokalitě Hovoransko v k. ú. Hovorany na žádost pana Michala Šurýna, Hovorany Záměr obce č. 10/2014 prodej obec ního pozemku p. č. 772/2 o výměře 88 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě Břehy v k. ú. Hovorany na žá dost paní Martiny Kašpárkové, Hovo rany 176. Na tomto pozemku stojí dům čp. 179 ve vlastnictví paní Kašpárkové. B) Záměry ke schválení 1. Záměr obce č. 92/2013 prodej obec ního pozemku p. č. 1451/48 o výměře 3 m 2 v kategorii zastavěná plocha a ná dvoří u vstupu do dolní prodejny Jed noty v k. ú. Hovorany Jednotě, spotřeb nímu družstvu v Hodoníně, Národní třída 13, Hodonín. Návrh pro dejní ceny je 50 Kč/m 2 bez DPH. 2. Záměr obce č. 93/2013 prodej obec ních pozemků p. č. 836/35 o výměře 18 m 2 v kategorii ostatní plocha, jiná plo cha v lokalitě Na Podkově a p. č. 836/19 o výměře 10 m 2 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě tamtéž, vše v k. ú. Hovorany panu MUDr. Tomáši No vákovi, Hovorany 830, návrh prodejní ceny je 50 Kč/m 2 bez DPH. 3. Záměr obce č. 34/2013 prodej obec ních pozemků p. č. 5711/4 o výměře 233 m 2 v kategorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovo rany a p. č o výměře 184 m 2 v ka tegorii ostatní plocha, zeleň v lokalitě Dlouhé Noviny v k. ú. Hovorany manže lům Ireně a Michalu Kolářovým, Hovo rany 701. Pozemky se nachází vedle je jich RD. Návrh prodejní ceny 10 Kč/m 2 bez DPH. 4. Záměr obce č. 1/2014 odkup pozemku p. č. 76/1 o výměře m 2 v katego rii orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Ho vorany od paní Marie Dudkové, Ke Tro jici 971, Mutěnice. Návrh kupní ceny je 10 Kč/m 2 bez DPH. Hovorany Léto

4 5. Záměr obce č. 2/2014 odkup pozemku p. č o výměře 196 m 2 v kategorii orná půda v lokalitě Žleby v k. ú. Hovora ny od paní Marie Esterkové, Hovorany 44. Návrh kupní ceny je 10 Kč/m 2 bez DPH. C) Záměry jednorázové 1. Uzavření dohody o zániku předkupního práva pro Obec Hovorany k pozemku p. č. 1474/89 v lokalitě Krátké Noviny v k. ú. Hovorany na žádost paní Romany Do brovolné, Hovorany 591, které je vázáno na výstavbu RD. Rozestavěnou stavbu hodlá prodat panu Jiřímu Grmolcovi. 2a) Zrušení předkupního práva pro Obec Hovorany k pozemkům p. č. 1474/83 a 1474/172 v lokalitě Krátké Noviny v k. ú. Hovorany na žádost manželů Jar mily a Jana Novotných, Hovorany 853. RD na pozemcích je řádně postaven a zko laudován. Předkupní právo splnilo účel. 2b)Návrh na výmaz předkupního práva u stavebníků v trati Krátké Noviny na zá kladě jejich žádostí, kteří mají RD posta veny a řádně zkolaudovány a měnit budou smlouvu na smlouvu prodejní. 3. Příspěvek na zpevnění břehu na žádost manželů Romana a Radky Kohoutkových, Hovorany 511. Jako majitelé pozemku p. č v k. ú. Hovorany hodlají na této parcele postavit RD. Součástí této par cely je břeh, který drží místní komunikaci na pozemku p. č. 1445/1 v ulici Za Kos telem. Pro zabezpečení stavební parcely a zároveň místní komunikace chtějí tento břeh zpevnit. Tento návrh byl odročen pro posouzení statikem. 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře mene k obecnímu pozemku p. č. 391/1 v lokalitě Na Chodníkách v k. ú. Hovorany za účelem umístění a provozování di stribuční soustavy stavby betonového sloupu Hovorany, úprava sítě NN, Kubík. 5. Žádost Jiřího Grmolce, Hovorany 592 o souhlas s koupí stavebního místa s ro zestavěnou nemovitostí od paní Romany Dobrovolné. 6. Žádost o dotaci na zateplení dvorní části fary ČSH ve výši Kč, kterou po dala paní Mgr. Dana Konečná, farářka Církve ČSH. 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení fi nančních prostředků mezi Obcí Hovorany a Šardice na stavbu cyklostezky. 8. Poptávka po vypracování návrhu památ níku školy v dědině, kde budou jednot livé artefakty prezentovat dřívější školu, učební pomůcky, vybavení tříd apod. do částky 100 tis. Kč. 9. Seznámení se s návrhy dominanty středu obce, výběr nejlepšího návrhu nejdříve předložit k posouzení občanům a také architektovi úprav středu obce. 10. Souhlas s ukončením pronájmu Lidového domu dle smlouvy ze dne do hodou obou smluvních stran ke dni bezúplatně s převodem smluvních vztahů s dodavateli energií. Zastupitelstvo obce neschválilo: 1. Záměr obce č. 91/2013 prodej obecních pozemků p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost a p. č o výměře m 2 v kategorii trvalý travní porost v lokalitě Pod Vyšickem v k. ú. Ho vorany paní Ing. Marii Gejdošové, Štěp nická 1117, Uh. Hradiště. ZO doporučuje pronájem těchto pozemků žadatelce. 2. Žádost Bc. Zdenka Pavlíka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, o příspě vek obce na provoz Integrovaného doprav ního systému JMK ve výši 50 Kč na obča na a rok. Tento příspěvek nebyl schválen. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1. Jmenování Dagmar Vodičkové zapisova telkou jednání. 2. Jmenování Kamila Turečka a Radima Če vely ověřovateli zápisu. 3. Kontrolu úkolů. 4. Informaci o činnosti obce za uplynulé ob dobí. 5. Přehled stavu investičních záměrů obce. Ing. Josef Grmolec, starosta obce 4 Hovorany Léto 2014

5 RADA OBCE INFORMUJE 1. V uplynulém období posuzovala rada obce několik závěrečných výroků a do poručení komise pro posuzování a hod nocení soutěžních nabídek o tom, kdo ze zájemců o realizaci některého z inves tičních záměrů obce podal nejvýhod nější nabídku a stal se tak vítězem. Vý rok členů hodnotící komise se opíral o osobní podrobné posouzení soutěžní nabídky každého ze zájemců. Rada obce ve všech případech s návr hem závěrečného výroku komise sou hlasila a doporučené nabídky vyhlásila jako nabídky vítězné. Připomeňme, že se jednalo o následující záměry: a) Oprava obecního sklepa nejvýhod nější nabídku ze čtyř zájemců podala v elektronické aukci stavební firma HOFRA CZ s. r. o., Lublaňská 349/26, Praha za cenu 1, , Kč bez DPH. b) Sportovní a oddechové centrum Ho vorany zásobování vodou, odkanali zování nejvýhodnější nabídku ze čtyř zájemců podala v elektronické aukci sta vební společnost Inženýrské stavby Hodonín, s. r. o., Martina Benky 12, Ho donín za cenu 1, , Kč bez DPH. c) Zateplení objektu ZŠ TGM v Hovora nech nejvýhodnější nabídku z osmi zájemců podala stavební společnost MSO servis spol. s r. o., Svatoborská 591/87, Kyjov v ceně 6, , Kč bez DPH. 2. Rada obce byla seznámena se sdělením Státního fondu životního prostředí Praha o přiznání dotace k naší žádosti na zá měr Rozšíření sběrného dvora odpadů Hovorany celkem ve výši 3, , Kč při celkových rozpočtových nákladech 3, , Kč. Vlastní zdroje obce tak činí , Kč. Z jednání rady obce jednou větou... Rada obce mimo jiné projednala a schválila: rozpočtová opatření č. 4/2014,(č. 5/ /2014 schválilo ZO), 6/2014, 7/2014, 8/2014 a 9/2014 za účasti předsedů fi nančního a kontrolního výboru program jednání 18. zasedání zastupi telstva naší obce dne smlouvy se společností E ON Česká re publika na zřízení nových odběrných míst pro nově budované záměry obce odpo čink. a relax. zóna u rybníka, víceúčelový areál vedle letní tribuny a Dům seniorů dodatek č. 9 ke smlouvě s Městskou knihovnou Hodonín o poskytování od borných služeb včetně nákupu nových knih do částky 30 tisíc Kč jednotlivé záměry rady obce k pronájmu pozemků dle žádostí zájemců po zveřej nění zákonným způsobem závěrečný účet DSO Severovýchod a DSO ČOV Mistřín opakovanou žádost Úřadu práce o po skytnutí pracovních míst na vykoná vání veřejně prospěšných prací pro dočasně nezaměstnané spoluobčany smlouvu s Masarykovým muzeem v Hodoníně o provedení archeologic kého dohledu při realizaci akce Spor tovní a oddechové centrum Hovo rany pozvání dcer p. Václava Kosteleckého ke slavnostnímu odhalení busty jejich otce v sobotu ve vestibulu Hovorany Léto

6 sokolovny, který byl před 72 le ty popraven v Mauthausenu přidělení čísel popisných ro dinným domům dle žádostí jednotlivých majitelů těchto nemovitostí žádost Státnímu fondu život ního prostředí Praha o příspě vek obci ve výši 1,151 mili onu Kč jako spoluúčast fondu za pořízení kompostérů, podíl obce byl , Kč započetí oprav sociálních za řízení zdravotního střediska Hovorany v přízemí budovy domácími firmami pana Pavla Jeník Machala Valčíka a Jiřího Plchúta objednání instalace nového provedení napájecích elektrických rozvodů pro osušovače rukou a splachovače na so ciálním zařízení zdravotního střediska od firmy Elektroinstalace Holešinský, Hovorany upřesnění objednávky firmě Jaroslava Liďáka o provedení opravy dolních be tonových přístupových schodů k zá kladní škole na období hlavních prázdnin smlouvu o dílo s firmou Mgr. Zuzany Tinthoferové na zajištění celé správní agendy veřejné soutěže Zateplení ob jektu Základní školy, Hovorany, a to od otevírání soutěžních obálek až po ko nečné vyhodnocení nejvýhodnější na bídky nabídku Ing. Karla Martínka jako nejvý hodnější nabídku pro výkon stavebního dozoru obce na plánovaných akcích opravy obecního sklepa, zateplení školy a úprava návsi nabídku Ing. Jaroslava Bartoníčka na vý kon stavebního dozoru obce pro akci Sportovní a oddechové centrum Ho vorany zásobování vodou, odkanali zování lokality nezbytná opatření pro zajištění provozu schopnosti obecní techniky nákupy ná hradních dílů, servisní opravy apod. personální rozšíření kulturní komise o p. Tomáše Grufíka aktualizaci smlouvy mezi obcí a a.s. Ze mas Čejč o napojení přípojky elektrické sítě sběrného dvora na síť mechanizač ního střediska Zemasu oslovení společnosti JM TISK s.r. o. z Kostelce o vypracování cenové kalku lace na tisk nové knihy o konci II. svě tové války v Hovoranech při příležitosti 70. výročí ukončení této války protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2013 účetní uzávěrku základní školy za rok 2013 dle předlohy objednávku a dodání herních prvků nej výhodnější nabídky od firmy Bonita Group Servise z Tišnova do zelené plochy vedle zdravotního střediska žádost výboru Spolku dobrovolných hasičů Hovorany o zřízení tréninkového hřiště pro mladá družstva hasičů v lo kalitě u živočišné farmy vedle stávají cího dětského hřiště Rada obce mimo jiné projednala a vzala na vědomí: žádosti spoluobčanů o odkoupení obec ních pozemků a předání jejich žádostí na program jednání zastupitelstvu obce 6 Hovorany Léto 2014

7 protokoly vyměřovacích prací jednot livých parcel na základě žádosti žada telů firmou Geprostav geodesie s. r. o., Hodonín, které jsou prováděny v ka tastru obce po komplexních pozemko vých úpravách předání podkladů obce Státnímu ze mědělskému intervenčnímu fondu, po bočka Brno, na proplacení uznatelných nákladů schváleného projektu pro zá kladní školu Hovorany s názvem Hledá se nový V. A. Kovanič plán organizace a celkového zajištění průběhu letošních krojovaných letních hodů informaci starosty hasičů p. Jaroslava Zahrádky o volbě letošních stárků je pouze jeden stárkovský pár a to sl. Romana Grmolcová a p. Jiří Trávníček informace o průběhu realizace investič ních akcí obce Sportovní a oddechové centrum Hovorany Oprava obecního sklepa Hovorany Generální oprava sociálního zařízení v objektu zdravotního střediska Nezbytné opravy šaten TJ Zemas informace o průběhu stavby VaK a. s. Hodonín na výměně tlakového přiva děče vody v úseku středu obce od ro dinného domu mž. Machalínkových po restauraci Fontána a napojení na dříve opravený výtlak směrem k vodo jemu informaci technického náměstka VaK a.s. Hodonín Ing. Pavla Zabadala o pro vedení účinného technického opatření na vodovodním řadu zásobujícího vo dou mateřskou školu, které zajistilo povýšení tlaku vody do stanovené normy sdělení Úřadu práce Hodonín o schvá lení dvou pracovníků na výkon veřejně prospěšných prací s účinností od přehled účetní uzávěrky HC KABEL s.r.o., Hovorany 45, k informace p. Bronislava Grmolce k jeho podnikatelskému záměru v lokalitě Dlouhé Noviny a projednání stavby záchytného poldru v této lokalitě rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Kyjov o vydání povolení o naklá dání s povrchovými vodami a k jejich akumulaci na vodní nádrži hovoranský rybník informaci o připravované výstavě mu zejního spolku, kulturní komise a obec ního úřadu pod názvem Jaro na dě dině na sobotu v soko lovně informaci o přípravě kulturní akce zá kladní školy a obecního úřadu na neděli ve výstavní síni školy při příležitosti 15 let od úmrtí akademic kého sochaře V. A. Kovaniče spojené s odhalením jeho busty vytvořené Pav lem Valčíkem informaci projektanta Bc. Josefa Bayera o stavu prací projektu víceúčelového objektu, plánované stavby vedle letní tri buny informaci projektanta Ing. Pavla Tučka o stavu projektu bytového domu pro seniory informaci o stavu kontroly přípravy pro jektu úpravy návsi poskytovatelem do tace přejímku vozidla Bonetti včetně pěti kon tejnerů v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí Se parace a svoz bioodpadu Rada obce děkuje: stárkovskému páru i jejich rodinám za při jetí této obětavé, zodpovědné a po prá vu i čestné funkce zabezpečující hodový pořad a zejména pak pokračování hodo vých tradic všem spoluobčanům, kteří pečují o čis totu a pěkný vzhled svého okolí před rodinným domem Ing. Josef Grmolec, starosta obce Hovorany Léto

8 VÝSTAVBA OBCE Výstavba v obci Vážení spoluobčané, i já Vás vítám nad stránkami letního Zpravodaje. V minulém roce nám úřad práce na zá kladě dohody přidělil pracovníky již po čátkem dubna. Letos je jednání s ÚP o při dělení zaměstnanců na VPP složitější. V loňském roce touto dobou jsme ke třem stálým pracovníkům již měli k dispozici dalších osm. V tomto roce nám byli dle do hody první dva pracovníci schváleni až po čátkem května. I tak se budeme snažit zís kat další. Ze stálých pracovníků je jeden delší dobu nemocen. Pro zajištění chodu obce, sběrného dvora, provádění drobných oprav, formanek atd. a hlavně sečení trávy, jsou čtyři pracovníci velmi málo. Z těchto důvodů prosíme o shovívavost při plnění Vašich požadavků vůči nám, např. při žá dostech o sečení trávy vedlejších lokalit, provádění drobných oprav, ale i provádění formanek atd. Pokud nám ÚP přidělí více zaměstnanců, hodláme pokračovat v dříve započatých pracích, např. ve výstavbě chodníků na hřbitově a jejich opravách po obci, v opravách místních komunikací a polních asfaltových cest a dalších drob ných opravách po obci. Do konce března bylo ukončeno kácení rizikových stromů. Byly z větší části pro vedeny ořezy stromů a keřů kolem hlavní komunikace, u hřbitova atd. Pravidelně byla vyvážena vyhrabaná suchá tráva, větve a smetky po obci. Byla odbagrována hlína po bouřkách naplavená do travního pásu vedle hlavní silnice od Fontány po OÚ. Současně v této části byly zredukovány i trvalé porosty, byl upraven terén a opě tovně zaseta tráva. Touto úpravou došlo k optickému rozšíření prostoru okolí OÚ a jeho zpřehlednění při výjezdu. Byly nalo ženy a odvezeny věnce ze hřbitova. Před sokolovnou byl zlikvidován loňský vá noční strom. U letní tribuny byl z rozva děče prodloužen kabelový přívod pro osvětlení krytého posezení. Po zimním ob dobí byly očištěny krajnice komunikací, obsečena tráva a následně postříkány kraj nice a chodníky prostředkem Randap. V průběhu dubna jsme se věnovali drob ným opravám po obci a hlavně sečení trávy. Na větší dostupné travnaté plochy po užíváme mulčovacího zařízení malotrak toru Vivid. Využili jsme též nabídky firmy SYNPRO na posečení dostupných stran potoka větším a výkonnějším mulčovacím ramenem. V první třetině dubna nám firma pana Holomáče podrtila část naskládané biomasy za sběrným dvorem odpadů. Průběžně byla prováděna údržba a opra vy veřejného osvětleni a plánovaná údržba a opravy místního rozhlasu. Provedli jsme doplnění dopravního značení (DZ) na místních komunikacích: v horní části ulice Špitálka DZ upozor ňující na slepou ulici, v ulici Za Mlýnem DZ přikazující snížení rychlost do 30 km za hodinu s upozorněním na umístěný zpomalovací pruh, parkoviště u dolní Jed noty DZ pro vyhrazené parkoviště s do plňkovou upřesňující cedulí a DZ omezující vjezd vozidel nad 3,5 tuny na parkoviště. Průběžně musíme též provádět opravy poškozeného dopravního značení, hlavně po diskotékách. U tenisových kurtů jsme 8 Hovorany Léto 2014

9 provedli předláždění vadného venkovního chodníku ze zámkové dlažby. Zaměstnanci jsou též nápomocni při organizování akcí obce, kulturní komise, spolků atd. Např. pomoc při zajištění sbírky ošacení pro Diakomii, úklid prostor u letní tribuny před kulturními akcemi, za jištění vybavení volebních místností, pře voz sedacích souprav a dalších věcí, atd. Za spolupráce se společností Zemas Čejč bylo provedeno nezbytné ořezání přerostlých porostů daleko zasahujících do polních asfaltových cest. Jednalo se o tyto lokality: Hovoranska, za mlýnem až k vodárně, Hluboká cesta, Hodonská, v lese při výjezdu na Písky a na Příděly. Motorová vozidla vyhýbala větvím, jez dila po protějších krajnicích, které byly neustále ničeny. Větší odborné a stavební akce v obci zajišťují vybrané firmy. Pokračující práce ve dvoře OÚ: Bylo vybouráno luxferové okno, dolní vchodové dveře do přístavby a byly nahrazeny novým euro oknem a dveř mi, následně byly opraveny špalety, elek troinstalace, zábradlí, fasáda. Vestibul bude v průběhu června vymalován. Nad vcho dem do dílny byly zakráceny traverzy, pod šalovány a zabetonovány s vloženým ar mováním. Pak byla stříška oplechována. Nakonec byla opatřena fasádou. Dále byla opravena fasáda i na zbylých dvou stříš kách a na špaletách dvorního vjezdu. Zdravotní středisko: Byla vyměněna vadná zářivková tělesa v ordinaci na dět ském oddělení. V přízemí ZS byly zahájeny práce na opravách sociálního zařízení. Hodlali jsme vyměnit staré WC s nádrž kami za nové kombi záchody. Tomu ale mu selo předcházet provedení úpravy rozvodů vody a odpadů. Jelikož většina stěn byla natřena olejovým nátěrem, rozhodli jsme, že než opravovat zastaralé nátěry, bude lepší provést nové obložení keramickým obkladem. Po provedených opravách so ciálek v přízemí jsme pokračovali s opra vami v prvním patře ZS. Zde musely být, mimo jiné, opraveny i rozvody ústředního topení, vyměněny dosluhující staré ra diátory, pisoáry nahrazeny novým typem Generální oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku Hovorany Léto

10 Generální oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku s automatickým splachováním a následné provedené opravy a úpravy elektroinsta lace, odvětrávání atd. Jelikož se čas od času stávalo, že nefungovaly odpady, které se ucpávaly vhozenými, špatně se rozkláda jícími ubrousky na osušování rukou, bylo rozhodnuto doplnit sociálky osušovači rukou. Záchody na ZS jsou již po opravě v provozu. Zbývá ješ tě provést úpravy roz vodů vody, opravy vadných odpadů, spr chového koutu a pře místění umývadla v prostorách pedikúry a masáží. Nakonec bude nutné provést malbu veřejných pro stor. Oprava šaten TJ Zemas: Pokračují ve starší části šaten, na tribuně a na chodníku. Byly opraveny dvě šatny včetně sprcho vých koutů opravou izolací stěn, omítek, provedením obkladů sprchových koutů, opravou instalace sprch, elektroinstalace a vymalováním. Byla vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová umožňující nepřetržité větrání celých prostor šaten a tím i ome zení tvorby plísní. Aby nedocházelo ke vzni ku plísní na stropě v budově, byly stropy z venku na tribuně zaizolovány. Též byly na tribuně zatepleny okraje stropních miak a uzavřen prostor pod dřevěnou částí tri buny podezděním. Na celý zateplený a za betonovaný prostor na tribuně byla polo žena keramická dlažba. Byla provedena oprava vadné dlažby na chodníku mezi tri bunou a hřištěm, oprava soklů budovy. Zbývá dodělat opravu dřevěné podlahy tribuny výměnou vadných fošen, pro dloužení střechy, aby nepršelo na tribunu, opravu zábradlí a případné vymalování vnitřních prostor a opravu venkovní fa sády s jejím nalíčením. Pokud se mužstvu mužů podaří postou pit do vyšší třídy, což jim upřímně pře jeme, chceme, aby nově opravené pros tory šaten a tribuny dobře reprezentovaly obec a byly důstojné vyšší soutěži a nemu seli jsme se za ně stydět. Výměna starých oken v objektu šaten sportovců 10 Hovorany Léto 2014

11 Oprava sprch v šatnách sportovců Část opraveného chodníku u šaten sportovců Oprava obecního sklepa: Vítězem výběrového řízení firmou HOFRA CZ s. r. o., bylo po předání stanoviště dne 15. dubna započato s demoličními a zemními pracemi. Měly být zacho vány přízemní obvodové stěny a dřevěný strop. Je likož po obnažení hlavic trámů bylo zjištěno jejich poškození, bylo doporu čeno změnit provedení stropu za keramicko beto nový. Jelikož stěny měly nedostatečné základy a než je složitě podbetonovat, bylo přistoupeno i k demolici stěn. Tím od padlo i složité provedení sanačně izolač ních prací. Byly zajištěny a stavebně oddě leny sousední stěny nemovitostí. Dále byly provedeny inženýrské sítě, armováni zá kladů a základové desky, jejich vybeto nování, provedení vodorovných a svislých Areál TJ Zemas opravená posilovna izolací. Byly nově postaveny obvodové stěny a provedeny opravy vadné části pří stupového kvelbení sklepa. To je stav k uzá věrce Zpravodaje. Relaxační a oddechové centrum: Dne 18. dubna bylo předáno staveniště firmě Inženýrské stavby Hodonín, vítězi výběro Hovorany Léto

12 Betonování základové desky obecního sklepa vého řízení. Začaly práce zásobování vodou a odkanalizování lokality. K uzávěrce Zpra vodaje byly provedeny téměř všechny vý kopové práce a položeno kanalizační po trubí včetně výtlakového. Zbývá ještě do končit cca 20 metrů potrubí pro rozvod vody, provést předepsané tlakové zkoušky a propojit celé úseky se stávajícími roz vody. V lokalitě u ob Dokončovací práce na tlakovém přivaděči vody čerstvení budou práce pokračovat výkopem pro uložení jímky, je jím napojením na ka nalizaci a osazením technologie přečer pávání. V týdnu před hody budou práce přerušeny, bude pro veden úklid prostor. Dokončovací práce budou opět pokra čovat v týdnu po ho dech. Ještě jedna sta vební akce probíhala v centru obce a to vý 12 Hovorany Léto 2014

13 Pokládka kanalizace v odpočinkové a relaxační zóně měna přivaděče vody do vodárny. Jelikož je připravovaná oprava středu obce za nemalou částku na spadnutí, byla požádána spo lečnost VaK Hodonín o posouzení stavu potrubí tlakového vodovod ního přivaděče k vodojemu. K to mu, že se nakonec vedení VaK Ho donín rozhodlo k výměně potrubí, přispěla i jeho porucha v letošním roce. Veškeré práce provedla firma Atesia Ratíškovice. Na žádost obce byla v této lokalitě vyčištěna a ka merovým systémem překontrolo vána i kanalizace. Dle sdělení spol. VaK je v pořádku. Jelikož jsou již letní hody skoro za dveřmi, chtěl bych Vás požádat o pomoc s předhodovým úklidem obce a doufám, že se nám vyhnou bouřky, abychom nemuseli odklí zet bláto. Blíží se konec školního roku a období dovolených, dětem přeji krásné prožití prázdnin a dospělým pohodu o dovolené. František Kučera, místostarosta obce Filip Tureček Hovorany Léto

14 ŠKOLSTVÍ Mateřská škola Červená je třešeň, stříška, rudá polní mák...to je písnička, kterou si naše děti zpívají teď, na prahu léta, na konci školního roku. Je to doba těšení se na prázdniny, děti jsou živější než jindy, my zase pociťujeme narůstající únavu s blížícími se prázdni nami. Přesto se snažíme vymýšlet pro děti zajímavé a zábavné aktivity, abychom je zaujali a něčemu naučili. V minulém Zpravodaji jsme vás zvali do školky na Den otevřených dveří. Nedělní odpoledne se vydařilo. Děti s vážností a nezbytnou trémou předvedly svá krátká vystoupení. Společně jsme v tvořivých dílničkách vyrobili velikonoční dekorace. Potěšila nás velká účast, která svědčí o zájmu rodičů o naši školku. V dubnu za dětmi přijelo divadlo S Te tinama na zelenou. Zavedlo nás do pří běhu plného dopravních značek a pravi del. Auta, traktory, kola, to všechno děti zajímá. A tak když jsme ještě byli svědky požárního cvičení ve ško le, ozývaly se ze tříd básničky, pís ničky a hry s dopravní tématikou. Zvláště se dětem povedly výkresy, na kterých malovaly požární auta. Aby děti znaly telefonní čísla, kam volat v případě ohrožení, naučili jsme je krátké říkanky. Třeba po slouží i Vám: 150 hasiči, požár jenom zasyčí, 155 doktor je tu hned, 158 znám, policii zavolám. Naše děti se také účastnily akce Čteme s krtkem, kterou pořádala místní knihovna. Děkujeme paní Hanáčkové za mi lé přijetí a pěkný program, který dě tem připravila. Minule jsem vás informovala o logopedické prevenci, kterou se na naší školce zabýváme. V rámci výměnných návštěv zavítala k nám do školky skupina 37 pedagogů z Kroměřížska, aby se podívala, jak u nás v oblasti logopedie pra cujeme. Podle reakcí mohu říci, že se jim u nás ve školce líbila nejen 14 Hovorany Léto 2014

15 naše práce, ale i naše nová školka. Ráda bych tímto po děkovala všem zaměst nancům za přípravu pohoš tění a zvláště paní učitelce Zuzaně Grmolcové za před vedenou logopedickou ukáz ku. V květnu jsme opět za hájili Klub maminek a dětí, kde se mají možnost nově zapsané děti seznámit s pro středím školky a maminky se zeptat na vše, co je zají má. Naše děti také podnikají výlety do okolí. Nejprve vy razily k rybníku, kde se pro měnily v malé přírodovědce a s lupami prozkoumávaly prostředí okolo vody. Letos jsme byli obzvlášť úspěšní. Po prvotním odchytu slu níčka, šneka a slimáka se podařilo ulovit i žábu. Vše jsme si náležitě prohlédli a zase pustili do přírody. Vodě zůstaneme věrní i dále, pojedeme lodí po řece Moravě na školní výlet, ale to už do uzávěrky letního Zpravodaje nestihneme. Den dětí jsme oslavili na školním hřišti. Sportovní vý kony byly odměněny diplo mem a sladkou odměnou. Na konec roku půjdou předškoláci na návštěvu do 1. třídy, abychom jim připomněli, na co se mají po prázdninách těšit. Roz loučíme se s nimi malou za hradní slavností a popře jeme si pěkné a veselé prázdniny. Ahoj zase 1. září. Hana Horáková, vedoucí učitelka MŠ Hovorany Léto

16 Ahoj děti! Pro malé i větší čtenáře Milé děti, blíží se období, které máte z celého roku určitě nejraději konec školního roku, prázdniny, dva měsíce sladkého nicnedělání. Snad vás tyto dvě strany ještě více prázd ninově naladí. Menší z vás si mohou přečíst, kde strávil Toník s rodiči do volenou, a ti starší si mohou vyluštit prázdninovou křížovku a zasmát se nad Murphyho zákony. Toníkova rodinná dovolená Hned po příjezdu z dovolené, kterou Toník spolu se svými rodiči strávil u moře, začal prosit maminku: Maminko, můžeme zatele fonovat babičce a dědovi, aby věděli, že jsme se v pořádku vrátili a také bych jim chtěl vyprávět, jak jsme celou dovolenou prožili. Toníku, a co chceš babičce a dědovi říct? vyzvídala maminka. Chci jim vyprávět, jak jsem se potápěl v moři. Mami, mami, budeme už volat? žadonil Toník. Dobrá, už vytáčím číslo, počkej, slyším vyzvá něcí tón. Ahoj maminko, náš Toník ti chce vylíčit své zážitky, vysvětlovala maminka. Ahoj babi, představ si, že jsem se učil šnorch lovat a potápět. Babičko, šnorchloval jsem s tatín kem mezi korály, ty jsou na mořském dně a vy padají jako tvoje uháčkované dečky. Připadal jsem si jako v akváriu, plavaly tam malé barevné rybičky. Trochu jsem se bál, ale tatínek plaval pořád vedle mě. Při potápění jsem nasbíral krásné mušličky, ze kterých jsem pak v písku tvořil obrázky. Taky jsem viděl chobotnici, nebyla sice obrovská, ale její dlouhá chapadla jsem nespočítal. Připlavala ke břehu, možná byla zvědavá nebo si chtěla hrát. Do vody jsem chodil v botách, byly to speciální boty, neboj, v bačkorách by se stejně špatně plavalo. Tatínek říkal, že je musím nosit, protože v moři žijí ježci s bodlinami jako má ježek, který u vás v hromadě listí přespává celou zimu, dokončil vyprávění Toník. Toníku, slyším, že máš hodně zážitků, povíš nám je příští týden, chystáme s dědou opékání špekáčků, řekni to mamince a určitě přijeďte, sdělila Toníkovi babička. Dobrá, vyřídím tvůj vzkaz. Pozdravuj dědu. Mějte se hezky. Ahoj, řekl Toník a zavěsil sluchátko. 16 Hovorany Léto 2014

17 Pro větší čtenáře V křížovce si vyluštíš název jedné z blízkých hradních zřícenin, kterou můžeš navštívit o prázdninách. L N menší evropská měnová jednotka eskymácké obydlí obojživelník největší moravské město jedna z planet horní končetina území s jeskyněmi Murphyho zákony na dovolenou Nikdy nechtějte vědět, co opravdu obsahuje pokrm, který právě jíte. Levný hotel není nikdy levný bezdůvodně. Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii. Podezřele levný hotel bude většinou vzdálený tak dvě až tři hodiny svižné chůze od pláže. Objížďka je nejdelší spojnice dvou bodů. Mgr. Lenka Svobodová Hovorany Léto

18 Na chvíli ve škole... Výstava výtvarných prací žáků a projektu Hledá se nový V. A. Kovanič Slavnostní zahájení výstavy 18 Hovorany Léto 2014

19 V neděli 13. dubna měla hovoranská veřejnost mož nost zpříjemnit si odpoled ne návštěvou základní ško ly, kde na ně čekal hudebně výtvarný zážitek. Celou školou se nesl koncert pě veckého sboru, který dal ale spoň na chvíli zapomenout na pošmourné počasí. Vý stava, ač se konala týden před Velikonocemi, nebyla pouze jarně velikonoční. Návštěvníci se seznámili s tvorbou žáků všech tříd v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ke ramického kroužku během celého školního roku. Součástí výstavy byla i prezentace projektu Hle dá se nový V. A. Kovanič, během kterého se malí medailéři pokoušeli ztvár nit zadaná témata (2. stu peň Hovoransko, 1. stu peň ZOO ) v netradičním formátu a materiálu. Vrcho lem celého odpoledne pak bylo slavnostní odhalení busty V. A. Kova niče, jejímž autorem je pan Pavel Valčík. Busta spolu s medailemi žáků a foto grafiemi zachycujícími celý projekt i s do provodnými akcemi jsou součástí trvalé Odhalení busty V. A. Kovaniče autora pana Pavla Valčíka expozice věnované jednomu z nejslavněj ších hovoranských občanů, panu Kovani čovi. Stálou expozici, nové výstavní plochy a prezenční techniku jsme pořídili do školy z prostředků dotace. Prezentace prací žáků spojené s projektem Hledá se nový V. A. Kovanič Nové výstavní plochy ve škole Hovorany Léto

20 Požární cvičení Začíná evakuace všech žáků ze školy Jako první dorazili hovoranští hasiči s velitelem zásahu panem Miroslavem Zemčíkem Sledovali jsme, jak přijíždí jedno hasičské auto za druhým Po příjezdu jednotek z Hodonína převzali vedení akce profesionálové Na pomoc přijeli i dobrovolní hasiči ze Šardic, Mutěnic, Čejkovic a Krumvíře 20 Hovorany Léto 2014

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 11. 2007 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 14. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.05.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Ing. Josef Zelinka,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4450/2013 spisová značka 4448/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 85. zasedání dne 9. října 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/85/13 program zasedání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více