Tachovské lelist. listy. sk leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tachovské lelist. listy. sk leden 2011"

Transkript

1 Tachovské lelist listy leden 2011 sk leden 2011

2 Starostové a předsedové města Tachova od 19. století (do roku 1945 dle dostupných podkladů) Heinrich Swoboda vedl lékárnu a poštu, člen staroliberální strany, mandát skončil úmrtím Anton Breinl továrník, vedl úřad do voleb, člen německé nacionální strany 1914 Dr. Adolf Kraus vládní rada v. v., po pár dnech rezignoval Anton Breinl Johann Lippmann truhlářský mistr, člen sociálně demokratické strany Anton Breinl Josef Stritzl daňový vrchní oficiál v důchodu, člen německé křesťansko sociální lidové strany, koncem roku 1938 rezignoval do Dr. Josef Rösler z Lesné první placený starosta, dříve jen čestný úřad Hans Kannheiser z Tisové v posledních měsících války byl povolán do branné moci do Franz Spotka dílenský mistr, zastupoval Hanse Kannheisera do příchodu Američanů do Tachova Předsedové revolučního národního výboru: Václav Krása František Saksl Josef Fořt Předsedové městského národního výboru: Josef Bartoš Rudolf Hutta Jan Holman Josef Pechan Václav Mařík Ing. Jaroslav Mašek III/1990 Richard Volka III/ Ivan Dranko Starostové města: Mgr. Reinhold Wetzler Mgr. Přemysl Kačírek Mgr. Ladislav Macák Mgr. Ladislav Macák Mgr. Ladislav Macák 2010? Mgr. Ladislav Macák

3 Jednání rady města Rada města na své 1. schůzi dne : --Schválila zřízení několika věcných břemen spočívajících v právu neomezené chůze, jízdy, parkování a přepravy, v právu uložení vodovodní přípojky k rodinnému domu apod. --Udělila souhlas k tomu, aby MO MěÚ uzavřel smlouvy o nájmu hrobového místa s fyzickými osobami dle pořadí. --Neschválila pronájem prostor po bistru Modrý slon v přízemí budovy č. p v Hornické ul. v Tachově k uložení tomboly při pořádání plesů. --Schválila návrh oprav na rok 2011 u nemovitostí spravovaných na základě smlouvy o poskytování služeb Správou majetku a údržby Tachov s. r. o. v celkové výši ,- Kč. --Pověřila majetkoprávní odbor MěÚ, aby ve spolupráci s příslušným odborem KÚ Plzeňského kraje zahájil činnosti na přípravě podkladů pro zajištění pozemků a předběžného jednání s vlastníky pozemků v plánované trase obchvatu Tachova pro jejich budoucí převod do vlastnictví Plzeňského kraje (obchvat města) a do vlastnictví města (sjezdy a přípojné komunikace). --Vzala na vědomí informativní zprávu o aktualizovaném stavu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách, zřizovaných městem Tachov, ke dni , dále komentář k tabulkám, vývoj počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ od roku 1998 po současnost a počet narozených dětí, evidovaných v Tachově od roku 1998 do července Vzala na vědomí organizaci provozu mateřských škol, zřizovaných městem Tachov, v době vánočních prázdnin školního roku 2010/ Schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podepsána ředitelem fondu dne Na základě provedeného výběrového řízení (dle 12 zákona 137/2006 O zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu se schváleným Jednotným postupem pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu Město Tachov ) a dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělila zakázku Stavební úpravy Hornická 1695 Tachov I. etapa firmě BKV Stavební společnost s. r. o., Přimdská 630, Bor. --Na základě zápisu komise životního prostředí ze dne o kácení stromů u domů č. p. 1609/1610 v Tachově, Lesní ulici, trvá na přijatém usnesení rady města č ze dne Rada města na své 2. schůzi dne : --Udělila souhlas Diecézní charitě Plzeň, IČ: s podnájmem nebytových prostor ve Stadtrodské ul. č. p v Tachově o celkové výměře 21,20 m2 pro Městskou charitu Plzeň za účelem poskytnutí zázemí pro Ošetřovatelskou službu Městské charity Plzeň. --Projednala zápis z jednání bytové komise a přidělila 6 uvolněných bytů. --Neschválila poskytnutí sponzorského daru Nemocnici následné péče Svatá Anna, s. r. o., se sídlem Planá, Kyjovská 607. Město již nemá v rozpočtu letošního roku volné finanční prostředky. --Neschválila poskytnutí příspěvku na činnost konzultačních středisek NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. se sídlem Havlíčkova 4481/44, Jihlava. Město, resp. odbor výstavby a územního plánování služeb konzultačního střediska nevyužívá. Pokud bude služeb společnosti využívat, bude si její služby hradit v plné výši. --Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora odpadů města Tachov do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. --Zrušila tyto komise rady města: 1. komisi životního prostředí 2. komisi rozvoje města 3. komisi kulturní a památkové péče 4. komisi pro mládež, tělovýchovu a školství --Děkuje předsedům a členům výše uvedených komisí za jejich dosavadní práci. --Potvrdila další trvání těchto komisí a jejich předsedů: 1. komisi bytovou, předseda p. Radovan Minich 2. komisi prevence kriminality, předseda p. Jiří Struček 3. komisi pro vyhodnocování půjček z FRB, předseda Ing. Václav Svoboda 4. SPOZ, předsedkyně pí. Anna Báčová --Zřídila novou komisi a schválila jejího předsedu: 1. komisi pro mládež a volnočasové aktivity, předseda p. Pavel Sklenář 3

4 --Schválila maximální počet členů v komisích rady města (mimo SPOZ) na Vzala na vědomí výsledky výběrového řízení (v souladu se schváleným Jednotným postupem pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu Město Tachov ) a přidělila zakázku: Demolice objektu zařízení staveniště pro jízdárnu ve Světcích na p. p. č. 3523/1 v k. ú. Tachov firmě Josef Brabec - AMIGO, Dvořákova 1343, Louny, IČ Podpořila žádost MAS Zlatá cesta, o. p. s. o podání žádosti na poskytnutí finančních prostředků z KÚ Plzeňského kraje na vydání publikace Tachovské proměny. --Neschválila nabídku Mezinárodní umělecké společnosti, o. p. s., se sídlem Sv. Čecha 15, Vejprty, na odkoupení pěti soch za cenu technických nákladů ,- Kč. --Neschválila nabídku periodika Západočeský metropol na zpracování vánoční inzerce pro město za 5.000,-Kč/čtvrt strany. ZPRÁVY Z MĚÚ ODBOR ROZVOJE A EVROPSKÉ INTEGRACE Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-východ Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z Evropské unie. Předmětem projektu je výstavba nové místní komunikace, která zajistí lepší dostupnost východní části sportovně rekreačního areálu v Tachově. Komunikace povede v trase stávající obslužné komunikace Pobřežní ulice, vedené souběžně s řekou ve směru východ-západ s okružní křižovatkou v prostoru proti zimnímu stadionu a dále jižním směrem, kde se napojí na ul. P. Jilemnického. Součástí projektu je odstranění bodových závad a vybudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců. Realizace projektu bude ukončena v roce MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-západ Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z Evropské unie. Předmětem projektu je výstavba nové místní komunikace, která zajistí lepší dostupnost západní části sportovně rekreačního areálu v Tachově. Komunikace povede ve směru východ-západ od připravované okružní křižovatky v prostoru proti zimnímu stadionu, kolem stávajících sportovišť a bude končit u sjezdovky s vlekem. Jedna větev této komunikace bude obsluhovat zázemí zimního stadionu. Součástí projektu je odstranění bodových závad a vybudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců. Realizace projektu bude ukončena v roce Ing. Helena Červinková vedoucí OREI 4

5 Příprava realizace stezky pro pěší a cyklisty do osady Vítkov Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Projekt řeší přípravnou (první) fázi pro realizaci stezky, která je navržena v úseku průmyslová zóna Tachov osada Vítkov. Předmětem akce je vybudování tří trubních propustků pro převádění dešťové vody z komunikace. Akce bude dokončena v roce Zámek okna, dveře Město Tachov obdrželo účelovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje, která bude použita na výměnu části oken tachovského zámku, která jsou vlivem povětrnostních vlivů poškozena. Dále dojde k rekonstrukci vnějších dveří v jižní části zámku, které budou opraveny a jejich poškozené části vyměněny. Vnější dveře v severní části zámku budou vzhledem ke svému rozsáhlému poškození dřeva vyměněny. Akce bude ukončena v roce Dokládání odborné způsobilosti: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) 3 roky praxe v oboru 288/2010 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností účinnost od nejzásadnější změnou je zavedení obsahové náplně nové živnosti vázané Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru. ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Upozornění pro podnikatele Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. a mění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v části přílohy č. 2 Živnosti vázané účinnost od Změna živnostenského zákona: Zavádí se nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do ). Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká. Odbor školství a kultury Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Tachově pro školní rok 2011/2012 Zápis dětí k plnění povinné školní docházky do tachovských základních škol proběhne v souladu s 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v pátek 11. února 2011 v době od do hodin. Tento termín a doba konání je stejný pro všechny tři základní školy zřizované městem Tachov, tedy pro Základní školu Tachov, Hornická 1325, Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní školu Tachov, Zárečná Dítě lze zapsat na jednu základní školu. Zákonní zástupci dítěte předloží při zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu dítěte. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Bližší informace o zápisu dětí poskytne ředitelství každé ze základních škol, případně Odbor školství a kultury Městského úřadu v Tachově. Mgr. Josef Kožnar 5

6 Komunitní aktivity Tachovska (KAT) Pivovarská ul. 281, Tachov tel.: , Pravidelné akce Každý všední den od do hod. Tachovský klub otevřených dveří Odpolední klub pro školní mládež ve věku 6-15 let. Mateřský klub Mateřský klub MAS Zlatá cesta je klubem maminek s malými dětmi z Tachova a jeho okolí, otevřeným všem příchozím. Je určen maminkám resp. rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem, kteří se chtějí scházet a být aktivní. Vítáni jsou rodiče maminky i tatínkové a také prarodiče dědečkové a babičky. Otevřeno Po Út Čt Sobota 8. ledna hod. bazar Vše pro sport - pro děti i dospělé Přijďte prodat jakoukoli výbavu pro sport, kterou nepotřebujete a někomu by se mohla hodit, přijďte nakoupit sportovní potřeby za dobrou cenu. Středa 12. ledna v hod. vernisáž výstavy Senioři tvoří Výstava výrobků osob, kterým poskytuje pobytové sociální služby Centrum sociálních služeb Tachov p. o. v Domovech pro seniory Tachov - U Penzionu, Tachov - Panenská a Kurojedy. Výstava je jednou z ukázek, jak tyto domovy naplňují své moto: Zdravé stáří je krásné jako jakékoliv jiné údobí života a cílem našeho domova je takové stáří umožnit. Středa 12. ledna v hod. filmový klub Občan Pes Stydlivý vesnický kluk Pod se vydá do Bangkoku, rozhodnutý prorazit ve velkém městě. Najít tady zaměstnání není tak těžké: brzy začne pracovat v rybí konzervárně na lince na zpracování sardinek. Nešťastnou náhodou tu však přijde o prst. Začne se potloukat po městě ve snaze najít plechovku, v níž by mohl jeho uříznutý prst být. To je ovšem pouze začátek surrealistické pohádky plné absurdního humoru a vizuální virtuozity. Bohaté používání digitálních triků proměňuje šedivý Bangkok v město jasných, téměř kýčovitých barev a podivných prostředí. (r. Wisit Sasanatieng, Thajsko 2004, 100 min.) Vstupné 50,- Kč Středa 19. ledna v hod. Island země ohně a ledu Vzdálená země na severu, se zajímavou přírodou a svéráznými obyvateli očima (a hledáčkem fotoaparátu) Tachovana Josefa Macha. 6

7 Středa 26. ledna v hod. filmový klub Outsider Mladík Daniel je outsider jak má být. Oficiálně nevydělává žádné peníze, neplatí pokuty ani dluhy. I benzin do svého starého fiata 600 si kupuje po půllitrech. Je však celkem spokojený. Občas nasprejuje na zakázku pro zamilovaného vrstevníka graffiti se jménem jeho vyvolené, a to mu stačí k živobytí. Dokud spolu s dalším podivínským přítelem, zvaným Dědek, nepozná nekonformní dívku Franc, prodavačku v pekařství. Vše se začne měnit a přibudou nečekané existenční potíže. K osudům vlastně stále ještě nedospělých lidí se připojuje i souběžný příběh dobře situovaného, leč k smrti znuděného soudce. Islandský režisér Dagur Kári na sebe upozornil debutem Albín jménem Nói. (r. Dagur Kári, Dánsko/Island 2005, 106 min.) Vstupné 50,- Kč Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na u: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO nám. Republiky 119, Tachov tel.: MKS, náměstí: informační centrum: , kino Mže: knihovna: , webové stránky: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ Termín: Čas: hod hod. Místo: Společenský sál areálu Mže v Tachově Vyučují: taneční mistři Naďa a Pavel Cíchovi Kurzovné: 1 300,- Kč Účastník kurzu musí být starší patnácti let! Uzávěrka přihlášek: do 3. ledna Přihlášky a informace k dispozici v Infocentru MKS Tachov, náměstí Republiky 119, tel , a na Pátek 7. ledna v hod. Velké divadlo Plzeň Antonín Dvořák JAKOBÍN 1. představení divadelního předplatného V 8 Jakobín patří k nejpopulárnějším českým operám a vznikl na vrcholu Dvořákových tvůrčích sil ve 2. polovině 80. let 19. století. Konec představení ve hod. Odjezdy autobusu: BUS nádraží parkoviště v Husitské ul. BUS zast. B. Němcové hod hod hod. Pondělí 17. ledna v hod. sál MKS (náměstí) NATÁČÍME 7 Večer s filmy Petra Karbana. Uvidíte: Šprťouchlata, Vyučení zedníci, Prolog jízdárna, Pernolec podruhé, Válka hvězd v tachovském sídlišti, 10 let TDS, Fotbálek, Akce Z, PAF 85. Vstupné dobrovolné 7

8 Sobota 22. ledna hod. společenský sál Mže I. PRODLOUŽENÁ Vstupné 100,- Kč Neděle 23. ledna v hod. kino Mže Tachovská přehlídka neprofesionálních divadel PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ aneb JAK ELIŠKA NA HRAD TAJNĚ PŘIŠLA Divadelní soubor Divoch ze Stříbra Na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického a filmového muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně napsal text a hudbu (+) Josef P. Strnad, hudební spolupráce Michal Špeta. Vstupné 50,- Kč Úterý 25. ledna v hod. kino Mže zábavný pořad VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA S TOMIO OKAMUROU A JIŘÍM BLÁHOU Zábavná talkshow Tomio Okamury, veselé vyprávění a písničky s imitátorem Jiřím Bláhou. Host programu: Barbora Zemanová. V prodeji bude kniha Tomio Okamury Český sen. Po skončení programu proběhne autogramiáda. Vstupné 190,- Kč Připravujeme: Neděle 13. února v hod. kino Mže Sex, Drugs, Rock & Roll 1. představení jarního předplatného Divadelní společnost Frída Hrají: Bára Munzarová nebo Tereza Richterová, Radim Novák a Martin Trnavský Příběh neúspěšného mladého herce, který se na základě vlastních názorů na život a svobodného myšlení ocitne v periferii společnosti a uměleckého světa. Žije si svým vyrovnaným a spokojeným životem až do chvíle, kdy je nucen okolnostmi vyhledávat různé castingy, což znamená setkávat se s lidmi, kterými opovrhoval. Doprodej vstupenek Vstupné: 290,- Kč Neděle 20. února v hod. kino Mže Pohádka pro děti KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ Pohádka o kominíčkovi, který hledal štěstí, které už dávno měl. Vstupné 50,- Kč Pondělí 21. února v hod. kino Mže ŠANSONOVÉ LADĚNÍ Uslyšíte písničky z repertoáru Hany Hegerové, Petra Hapky, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Marie Rottrové a dalších. Vstupné 80,- Kč Sobota 5. února hod. společenský sál Mže BURZA SPOLEČENSKÉHO OBLEČENÍ Nabídka pro všechny, kteří chtějí prodat nebo koupit večerní oblečení. Poplatek za prodejní místo 50,- Kč informace na tel čtvrtek 10. února, hod kino Mže SOLASIDO Pořad je určen pro děti ve věku 6 15 let. Jedná se o moderní soutěž s populární hudbou, v níž zpívají děti za profesionálního hudebního doprovodu. Přihlášky: do konce ledna (na školách a v infocentru MKS) Konkurz: pátek 4. února Soutěžní vystoupení (natáčí TV PUBLIC) vstupné 70,- Kč 8

9 MĚSTSKÁ GALERIE Městská galerie Městského kulturního střediska nám. Republiky 85, Tachov Otevírací doba galerie: středa neděle hod. Hromadné návštěvy mimo otevírací dobu je možné dohodnout na tel nebo Galerie bude uzavřena a VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA prací členů Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti. Výstava potrvá do 9. ledna Středa 26. ledna v hod. vernisáž IMAGINÁRNÍ SVĚT ČÍSEL Linoryty Petry Jovanovské PROGRAM KINA MŽE Takto označený český nebo slovenský film soutěží o Tachovskou dýni. Úterý 4. ledna v hod. Americký film AMERIČAN Americký thriller o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání. V hlavní roli George Clooney. Mládeži přístupno od 12 let. 105 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 5. ledna v hod. Australský film KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV Sugestivní psychologický thriller je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějších světových filmových festivalů v Sundance. Mládeži přístupno od 15 let. 113 min. Vstupné 59,- a 61,- Kč + 1,- 9

10 Čtvrtek 6. ledna v hod. Švédsko - dánský film DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM Druhý díl trilogie Milénium odkrývá minulý a současný život Lisbeth Salanderové, tajemné punkerky a hackerky. Kriminální drama. Mládeži přístupno od 12 let. 129 min. Vstupné 64,- a 66,- Kč + 1,- Úterý 11. ledna v hod. Americký film BENGA V ZÁLOZE Dva naprosto odlišní detektivové Gamble a Hoitz z New York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako partneři, se neustále snaží vystoupit ze stínu geniálních top-policistů Dansona a Manzettiho. Když se jim však konečně naskytne příležitost ukázat, co umí, něco v jejich plánu se přeci jenom pokazí. Krimi. Mládeži přístupno. 107 min. Vstupné 74,- a 76,- Kč + 1,- Středa 12. ledna v hod. Americký film ĎÁBEL Pět lidí v pasti. A bude to ještě horší. Jeden z nich je totiž... Představte si, že jedete výtahem v mrakodrapu a ten se najednou zasekne. Nic příjemného. Když musíte trčet v té plechové krabici, je to peklo. Ale když v ní nejste sami a snaží se vás zabít, je to horor! Mládeži přístupno od 12 let. 80 min. Vstupné 64,- a 66,- Kč + 1,- Čtvrtek 13. ledna v hod. Francouzsko - belgický film DRUHÝ SVĚT Poznat lásku, která by s vámi chtěla zemřít, je krásné jen do chvíle, než spolu začnete umírat. Drama. Mládeži přístupno od 15 let. 105 min. Vstupné 74,- a 76,- Kč + 1,- Úterý 18. ledna v hod. Americký film ZÁMĚNA Nová romantická komedie o nezadané čtyřicátnici Kassie. Kassie by chtěla velmi otěhotnět, a protože je nezadaná, obrací se s prosbou na svého kamaráda, aby jí udělal dítě. Po sedmi letech se však setkává se svým nejlepším přítelem Wally, a vynořuje se zde malé tajemství, že spermie, které Kassie chtěla, Wally vyměnil za své... V hlavní roli Jennifer Aniston. Mládeži přístupno. 101 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 19. ledna v hod. Anglicko - americký film v českém znění HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc, než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Rodinný dobrodružný film. Mládeži přístupno. 146 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Čtvrtek 20. ledna v hod. Americký film NA DORAZ Úspěšný, vysoce postavený manažer Peter je na pracovní cestě v Atlantě jenom pár dní před oficiálním termínem porodu jeho ženy. Všechno probíhá podle plánu, pouze neočekávaná sněhová bouře zaviní zrušení všech letů. Peter se tedy rozhodne cestovat po zemi společně s flákačem Ethanem. Začíná tak bláznivý road trip, na kterém se Peter stále zoufale snaží dostat domů, přestože množství nešťastných náhod mu v tom poměrně podstatně překáží. Film je označován jako komedie roku. Mládeži přístupno. 100 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Úterý 25. ledna v hod. ZÁBAVNÝ POŘAD S TOMIO OKAMUROU Středa 26. ledna v hod. Americký film FOTŘI JSOU LOTŘI Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou pětiletých dvojčat. Film volně navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr! Komedie. Mládeži přístupno. 98 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- 10

11 Čtvrtek 27. ledna v hod. Francouzský film NA MAMUTA! Cestou do minulosti se dají objevit i nové věci. Gérard Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut z roku 1973 a řítí se za bývalými zaměstnanci získat potvrzení potřebné k vyřízení zaslouženého důchodu. Jenže seniorský výlet se rychle přemění na bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných zvratů. Komedie. Mládeži přístupno od 12 let. 92 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 2. února v hod. Americký film v českém znění MEGAMYSL Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Hlavním hrdinou je padouch - mimozemšťan s velkou modrou hlavou. Je zlý, jeho úmysly jsou špatné, chce ovládnout město tím, že zničí obyvateli města oblíbeného superhrdinu Metromana. Když se mu to úplnou náhodou podaří, chce ve zločinech pokračovat... Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno. 96 min. Úterý 1. února v a v hod. Český film RODINKA Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, který se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech! Nová setkání se starými oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a novými rodinnými příslušníky, o které se rodinka, za více než třicet let od svého vzniku, rozrostla. Režie Dušan Klein, v hlavních rolích Jana Štěpánková, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Rodinná komedie. Mládeži přístupno. 80 min. Knihovna Výpůjční doba Po, Út, St, Pá Po, Út, St, Pá Ve čtvrtek je zavřeno dospělí děti 11

12 VZDĚLÁVACÍ AKCE Školní 1094, Tachov tel.: webové stránky: vzdělávání - odborné poradentství - konferenční služby - překlady, tlumočení - ubytování - internet - posilovna - prodej nápojů Středa 5. ledna hod. FLEXIBARY Cvičíme s Vilmou lektorka: Vilemína Morgensteinová Na toto cvičení se nepřihlašuje. Kurz se otevírá při dostavení min. 5 osob. Kapacita tělocvičny je omezena (10 osob). cena: 60,- Kč Pátek 21. ledna hod. ZÁKLADY NUMEROLOGIE Numerologie PARTNERSKÁ Hodíme se k sobě? Kurz se otevírá při přihlášení minimálně 7 osob. Nepřihlášeným osobám nebude umožněn vstup na kurz. Vstupné na kurz zahrnuje i nakopírované materiály. cena: 120,- Kč přihlášky do: 14. ledna hod. POZOR: Možnost přihlášení také na dlouhodobý kurz numerologie zahrnující 10 lekcí (uzávěrka přihlášek na tento kurz je ), bližší info na Pátek 28. ledna hod. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA Rumunsko přednáší: Matouš Horáček cena: 30,- Kč Když člověk sedne po práci do auta a vydá se přes Rakousko do Maďarska, kde se vyspí, a druhý den až do odpoledních hodin zase jede, dojede k Sedmihradsku pod štíty pohoří Fagaraš. Uprostřed léta je vedro a v horách jsou časté bouřky, nejlepší termín pro cestu na nejvyšší vrchol Rumunska - Moldovenul. Jako vždy jsme zjistili, jak daleké jsou předsudky vůči cizímu národu, když jsme poprvé upadli do bratrského vyprávění se zemědělci v nejzapadlejších horských vesnicích. Také jsme zjistili, jak moc si jsou Rumuni své pověsti vědomí, při rozhovoru na pláži Černého moře a jak nemilosrdně funguje turistický průmysl v kouzelné deltě Dunaje. A pokud chcete vědět, jak vypadá druhá největší budova světa, nejdivočejší pohoří Rumunska nebo Drákulův hrad, tak se rozhodně přijďte podívat na naši přednášku. Na cestopisné přednášky se nepřihlašuje. AKTUÁLNĚ V lednu probíhá přihlašování na večerní kurzy probíhající v období únor až červen!!! němčina (99,- Kč/hod.) angličtina (99,- Kč/hod.) práce s počítačem (89,- Kč/hod.) a další On-line přihlášky na všechny kurzy jsou umístěné na přihlášky v papírové podobě jsou k dispozici na recepci REVIS v pracovní dny od 7.00 do hod. 12

13 Základní umělecká škola Rokycanova 1, Tachov tel.: webové stránky: čtvrtek 20. ledna v hod. koncertní sál ŽáKovSKý KonCeRT muzeum českého lesa Třída Míru 447, Tachov tel.: fax: webové stránky: otevírací doba od září: Po, Út, Čt, Pá St So a Ne hod hod hod. Zavřeno SouTěŽ PRo víkendové návštěvníky muzea Chcete získat atraktivní a jedinečnou cenu? Nejde o věc, ale o ojedinělý zážitek. Zajímá vás, co se děje v noci v bývalém františkánském klášteře? Chcete navštívit dosud nenavštívené? Soutěžte a vyhrajte NOC V MUZEU. Soutěž probíhá v měsících prosinci květnu. Každý měsíc bude vyhlášena jedna otázka. Její znění získáte, pokud každý měsíc alespoň jednou v sobotu nebo v neděli muzeum navštívíte. V muzejní expozici také najdete odpověď. Deset nejlepších luštitelů získá hlavní cenu noc v muzeu. Pokud dosáhne stejného výsledku více účastníků, bude z nich deset výherců vylosováno. Vítězové budou vyhlášeni v muzeu, při příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Přespat v muzeu pak budou moci po skončení programu Muzejně galerijní noci. Dolní věková hranice vítězů je stanovena na 10 let. 13

14 Čtvrtek 6. ledna v hod. vernisáž výstavy Začátky Své práce poprvé vystaví mladá neprofesionální výtvarnice, držitelka několika ocenění z výtvarných soutěží dětí, mládeže i dospělých, Jana Popelková. Výstava potrvá do 31. ledna. Úterý 18. ledna v hod. přednáška Tachov, Tachovsko a česko bavorská hranice ve středověku Tachovská historie optikou rozsáhlého díla Jiřího Jánského Kronika česko-bavorské hranice. přednáší Mgr. Štěpán Čadek, historik Muzea Českého lesa v Tachově. Pondělí 31. ledna v hod. Autogramiáda knihy a představení CD Autoři Jiří Beneš a Petr Vaďura budou podepisovat svou knihu Nevystižitelný bůh? Eva Henychová představí nejen zpěvem své nové CD Sinaj. Připravujeme: Úterý 1. února vernisáž výstavy z archeologického výzkumu v lokalitě Rybena Další akce Agentura ABEL Sobota 29. ledna ve hod. společenský sál Mže DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Účinkují: Milan a Klaun Hugo Vstupné 40,- děti, 50,- dospělí 14

15 český ZahrádkářSký SvaZ tachov PřIPRAvuJe: Pátek 18. února ve hod. společenský sál Mže xv. RePReZenTAční ZAHRáDKářSKý PLeS Sportovní ZaříZení města tachova mobil: tel.: fax: webové stránky: BAZén Aktuální provozní doba je uvedena na webových stránkách. ZImní STADIon Provoz na webových stránkách. HoKeJová utkání neděle 2. ledna v hod. HC TACHov x young DevILS WeIDen přátelské utkání - mladší žáci neděle 2. ledna v hod. HC TACHov x maan CHeB mistrovské utkání - muži Sobota 8. ledna v hod. HC TACHov x HC BAníK SoKoLov mistrovské utkání - 4. třída Sobota 15. ledna v hod. HC TACHov x DRIveRS CHeB mistrovské utkání - muži neděle 16. ledna v hod. HC TACHov x HC STADIon CHeB mistrovské utkání - mladší žáci RyCHTA Střelnice, lukostřelnice a zázemí pro cykloturisty. Areál obsahuje také geologický park a arboretum. Veškeré informace jsou na 15

16 Střelnice (malorážka, vzduchovka) Střelnice Tachov-Rychta zve všechna myslivecká sdružení a sportovní střelce na vyzkoušení svých střeleckých schopností na terče vzdálené 25 m. Jedná se o otočné terče liška, kňour, kamzík. Od probíhá na střelnici Rychta v Tachově střelecká soutěž. Střílí se 20 ran - 10 na lišku, 5 na kamzíka a 5 na divoké prase. Startovné 150,- Kč včetně nábojů a terčů. Zveme všechna myslivecká sdružení. Zájemcům o turnaj se časově přizpůsobíme. Kontakt p. Karaman, tel.: Zveme všechny příznivce sportovní střelby na střelnici v Tachově-na Rychtě. Zúčastnit se mohou všichni držitelé zbrojního průkazu, ale i ti, kteří zbrojní průkaz nevlastní. Odborný instruktor je zaškolí a povede při střelbě. Zveme též lukostřelce, mládež i dospělé. Kroužek mladých lukostřelců, který vede Jana Kolihová, rád uvítá další příznivce. TJ SLAVOJ TACHOV - SPORTOVNÍ HALA tel.: mobil: webové stránky: Sobota 8. ledna hod. kopaná TURNAJ ROZHODČÍCH Neděle 9. ledna hod. florbal MISTROVSKÉ UTKÁNÍ - 3. liga muži Neděle 9. ledna od hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Sobota 15. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 15. ledna hod. cvičení AEROBIK S JINDŘIŠKOU Sobota 15. ledna hod. basketbal, mistrovské utkání TACHOV BaK PLZEŇ muži Neděle 16. ledna hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Sobota 22. ledna hod. florbal MISTROVSKÉ UTKÁNÍ Sobota 22. ledna od hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Neděle 23. ledna hod. basketbal, mistrovské utkání TACHOV ROKYCANY muži 16

17 Neděle 23. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 29. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 29. ledna od hod. volejbal NOČNÍ TURNAJ Neděle 30. ledna hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Plesy ve společenském sále Mže Maturitní ples SOU Planá - N2D Maturitní ples Gymnázia TC 6. B I. prodloužená tanečního kurzu Maturitní ples SPŠ Světce Dětský maškarní ples - agentura Abel II. prodloužená tanečního kurzu Ples zahrádkářů Ples Policie Dětský maškarní ples - Mraveniště Závěrečný ples tanečního kurzu TACHOV PŘED PADESÁTI LETY V sokolovně se konalo společné plenární zasedání OV KSČ a ONV straníků rokovalo o tom, jak splnit třetí pětiletku za čtyři roky. Jaké úkoly přinesl nový rok stavbařům? Pozemní stavby převzaly objekt Lidového domu pro výstavbu nového hotelu, pod jedenáctiletkou (dnes Sadová ul.) byl vytyčen pozemek pro nové jesle, začalo se s rekonstrukcí skladu velkoobchodu, začalo se s pozemními úpravami na staveništi moderního skladu výkupního závodu s věžovými sily a novou železniční vlečkou. V nejbližší době se začne stavět čistící stanice v léčebně TBC (dnes ubytovna ve Stadtrodské ul.). Pokračuje výstavba rozestavěného obchodního domu. aneb rok 1961, jak si ho někteří pamatují (leden) Co plánuje MěstNV? 90 procent bezprašných vozovek ve městě, postavení dvou autobusových čekáren, dokončit výstavbu hrací plochy a oplocení nového stadionu, úpravu parků, náměstí a všech proluk. Od náměstí k nádraží zavést zářivkové osvětlení. Na vlakovém nádraží byla otevřena nová čekárna byla moderně vybavená pohodlnými křesly, stolky, zářivkovým osvětlením i rozhlasem po drátě. Přístupná od 4.30 do 23 hod. Jednota připravuje otevření nového bufetu s umístěním v budově samoobsluhy pod Deltou (dnes ul.t. G. Masaryka, dům č. 954) s otevírací dobou od 5.50 hod. 17

18 Městský národní výbor se přihlásil do soutěže o získání titulu vzorná obec, kterou vyhlásil Okresní národní výbor Tachov. Stalinův park (dnes park u bývalého letního kina) si do socialistické péče vzala baráčnická obec. Parta mladých stavbařů z OSP (17 20 let) Eman Šrajbr, Láďa Hampl, Karel Bělehrádek, Vasil Lenděl - prokázala své odborné znalosti při rekonstrukci barokního sálu muzea. Co nového v dopravě ČSAD? Jízdní řád byl rozšířen o rychlíkový spoj na úseku Stříbro Tachov. Odjezd ze Stříbra v 5.35 hod. a návrat z Tachova v hod. V obvodu města jsou tyto školy: ZDŠ a SVVŠ, ul. Karoliny Světlé (dnes ul. Hornická) ředitel Přemysl Kačírek ZDŠ, ul. Kostelní (sídlila i v budově náměstí č. 88) ředitel Karel Chaloupecký zvláštní škola ul. K. H. Borovského + ul. P. Jilemnického (DD) ředitelka Marie Šustrová mateřská škola, ul. Školní (dnes REVIS) ředitelka Marie Urbanová mateřská škola, Stalinova tř. (od r ul. Pr. Velikého) ředitelka M. Drozdová zemědělská škola mechanizační, ul. Zahradní + 2 budovy internátu náměstí č. 120 a 529 ředitel Václav Krauz učňovská škola stavebních řemesel s internátem, Světce ředitel Josef Brož hudební škola, Pobřežní ul. č. 140 ředitel Rudolf Hutta Celá severní část Tachova (bydlelo v ní 1500 občanů) zůstávala velmi často bez vody. Nejméně 3x za týden voda netekla. Obyvatelé si museli vodovod hlídat, aby si nachytali trochu vody. Okresní lidová knihovna pořádala večer nazvaný Od tamtamu k džezu. Posluchači vyslechli v původních nahrávkách písně černošského lidu. Cvrček Frček se jmenovala maňásková hra, kterou pro děti připravil loutkářský soubor vedený J. Fürstlem. S rekonstrukcí loutkové scény pomáhali vojáci. 1. ledna byla zahájena celostátní soutěž řidičů v jízdě bez nehod a přestupků. Pokud účastník soutěže nezpůsobil nehodu, či se nedopustil přestupku v průběhu 1 roku, získal klopový odznak III.stupně, za 3 roky pak odznak II. stupně, za dobu 5 let odznak I. stupně s diplomem. V hlášení Okresní správy spojů není uvedeno kolik televizních přijímačů je v tachovských domácnostech. Ale i číslo za okres je zajímavé. K 30. XI bylo na našem okrese přihlášeno televizních účastníků. Začaly sportovní hry mládeže v ledním hokeji. Hrálo se především v Boru. Většina oddílů totiž nevěnovala dostatek pozornosti přípravě kluziště, včetně Tachova. V Tachově, v průběhu 15 let, nebylo určeno místo pro zřízení stálého kluziště a hřiště na lední hokej. Bylo by na čase přestat improvizovat a naučit se v tělovýchově a sportu účelně plánovat píše se v článku. 20. ledna se konala výroční schůze TJ Slavoj. Zimní příprava fotbalistů Dukly probíhala nejdříve v tělocvičně, následovalo 8 denní soustředění na Špičáku a koncem ledna se chlapci trvale přestěhovali na hřiště. Retro z Tachovské jiskry č. 1 4/1961 a kroniky města str připravila Marie Mirtlová Ve vývěsní skříňce na budově OB (osvětové besedy) na náměstí (dnes MKS) byly vystaveny ukázky prací fotokroužku. Pravidelné schůzky členů se konaly 1x za 14 dnů, vždy v úterý od hod. Přehlídkou společenských oděvů byl zahájen kurz tance a společenského chování. Součástí výuky byly i moderní tance jako charleston, cha-cha, lipsi. 18

19

20 Tachovské listy vydává: Město Tachov náklad ks Neprodejné Odpovědná redaktorka: Alena Mautnerová Adresa redakce: Městské kulturní středisko, nám. Republiky 119, Tachov tel Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E Grafická úprava: Vítězslav Štrobl Tisk: Studio 3S Foto: Vítězslav Štrobl Uzávěrka: vždy 5. předcházejícího měsíce Text neprošel jazykovou úpravou. Změna programu vyhrazena, za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa 11.1. film Broučkova rodina kino Mže 17,30 hod. film Listopad kino Mže 19,00 hod. 12.1. 13.1.

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vážení spoluobčané, Věřím, že využijete této možnosti ke zkvalitnění svého bydlení a přeji vše nejlepší v tomto roce.

Vážení spoluobčané, Věřím, že využijete této možnosti ke zkvalitnění svého bydlení a přeji vše nejlepší v tomto roce. Vážení spoluobčané, prostřednictvím druhého vydání Tachovských listů máte možnost, kromě dalších informací, se seznámit s rozpočtem města Tachova na rok 2010, který byl zastupitelstvem města schválen dne

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2011

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2011 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2011 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Út 25.10.2011 19.00 hod. DIVOKÉ KOČKY(travesti

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 7.11.2011 Zastupitelstvo města : 10/196 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více