Tachovské lelist. listy. sk leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tachovské lelist. listy. sk leden 2011"

Transkript

1 Tachovské lelist listy leden 2011 sk leden 2011

2 Starostové a předsedové města Tachova od 19. století (do roku 1945 dle dostupných podkladů) Heinrich Swoboda vedl lékárnu a poštu, člen staroliberální strany, mandát skončil úmrtím Anton Breinl továrník, vedl úřad do voleb, člen německé nacionální strany 1914 Dr. Adolf Kraus vládní rada v. v., po pár dnech rezignoval Anton Breinl Johann Lippmann truhlářský mistr, člen sociálně demokratické strany Anton Breinl Josef Stritzl daňový vrchní oficiál v důchodu, člen německé křesťansko sociální lidové strany, koncem roku 1938 rezignoval do Dr. Josef Rösler z Lesné první placený starosta, dříve jen čestný úřad Hans Kannheiser z Tisové v posledních měsících války byl povolán do branné moci do Franz Spotka dílenský mistr, zastupoval Hanse Kannheisera do příchodu Američanů do Tachova Předsedové revolučního národního výboru: Václav Krása František Saksl Josef Fořt Předsedové městského národního výboru: Josef Bartoš Rudolf Hutta Jan Holman Josef Pechan Václav Mařík Ing. Jaroslav Mašek III/1990 Richard Volka III/ Ivan Dranko Starostové města: Mgr. Reinhold Wetzler Mgr. Přemysl Kačírek Mgr. Ladislav Macák Mgr. Ladislav Macák Mgr. Ladislav Macák 2010? Mgr. Ladislav Macák

3 Jednání rady města Rada města na své 1. schůzi dne : --Schválila zřízení několika věcných břemen spočívajících v právu neomezené chůze, jízdy, parkování a přepravy, v právu uložení vodovodní přípojky k rodinnému domu apod. --Udělila souhlas k tomu, aby MO MěÚ uzavřel smlouvy o nájmu hrobového místa s fyzickými osobami dle pořadí. --Neschválila pronájem prostor po bistru Modrý slon v přízemí budovy č. p v Hornické ul. v Tachově k uložení tomboly při pořádání plesů. --Schválila návrh oprav na rok 2011 u nemovitostí spravovaných na základě smlouvy o poskytování služeb Správou majetku a údržby Tachov s. r. o. v celkové výši ,- Kč. --Pověřila majetkoprávní odbor MěÚ, aby ve spolupráci s příslušným odborem KÚ Plzeňského kraje zahájil činnosti na přípravě podkladů pro zajištění pozemků a předběžného jednání s vlastníky pozemků v plánované trase obchvatu Tachova pro jejich budoucí převod do vlastnictví Plzeňského kraje (obchvat města) a do vlastnictví města (sjezdy a přípojné komunikace). --Vzala na vědomí informativní zprávu o aktualizovaném stavu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách, zřizovaných městem Tachov, ke dni , dále komentář k tabulkám, vývoj počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ od roku 1998 po současnost a počet narozených dětí, evidovaných v Tachově od roku 1998 do července Vzala na vědomí organizaci provozu mateřských škol, zřizovaných městem Tachov, v době vánočních prázdnin školního roku 2010/ Schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podepsána ředitelem fondu dne Na základě provedeného výběrového řízení (dle 12 zákona 137/2006 O zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu se schváleným Jednotným postupem pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu Město Tachov ) a dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělila zakázku Stavební úpravy Hornická 1695 Tachov I. etapa firmě BKV Stavební společnost s. r. o., Přimdská 630, Bor. --Na základě zápisu komise životního prostředí ze dne o kácení stromů u domů č. p. 1609/1610 v Tachově, Lesní ulici, trvá na přijatém usnesení rady města č ze dne Rada města na své 2. schůzi dne : --Udělila souhlas Diecézní charitě Plzeň, IČ: s podnájmem nebytových prostor ve Stadtrodské ul. č. p v Tachově o celkové výměře 21,20 m2 pro Městskou charitu Plzeň za účelem poskytnutí zázemí pro Ošetřovatelskou službu Městské charity Plzeň. --Projednala zápis z jednání bytové komise a přidělila 6 uvolněných bytů. --Neschválila poskytnutí sponzorského daru Nemocnici následné péče Svatá Anna, s. r. o., se sídlem Planá, Kyjovská 607. Město již nemá v rozpočtu letošního roku volné finanční prostředky. --Neschválila poskytnutí příspěvku na činnost konzultačních středisek NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. se sídlem Havlíčkova 4481/44, Jihlava. Město, resp. odbor výstavby a územního plánování služeb konzultačního střediska nevyužívá. Pokud bude služeb společnosti využívat, bude si její služby hradit v plné výši. --Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora odpadů města Tachov do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. --Zrušila tyto komise rady města: 1. komisi životního prostředí 2. komisi rozvoje města 3. komisi kulturní a památkové péče 4. komisi pro mládež, tělovýchovu a školství --Děkuje předsedům a členům výše uvedených komisí za jejich dosavadní práci. --Potvrdila další trvání těchto komisí a jejich předsedů: 1. komisi bytovou, předseda p. Radovan Minich 2. komisi prevence kriminality, předseda p. Jiří Struček 3. komisi pro vyhodnocování půjček z FRB, předseda Ing. Václav Svoboda 4. SPOZ, předsedkyně pí. Anna Báčová --Zřídila novou komisi a schválila jejího předsedu: 1. komisi pro mládež a volnočasové aktivity, předseda p. Pavel Sklenář 3

4 --Schválila maximální počet členů v komisích rady města (mimo SPOZ) na Vzala na vědomí výsledky výběrového řízení (v souladu se schváleným Jednotným postupem pro zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu Město Tachov ) a přidělila zakázku: Demolice objektu zařízení staveniště pro jízdárnu ve Světcích na p. p. č. 3523/1 v k. ú. Tachov firmě Josef Brabec - AMIGO, Dvořákova 1343, Louny, IČ Podpořila žádost MAS Zlatá cesta, o. p. s. o podání žádosti na poskytnutí finančních prostředků z KÚ Plzeňského kraje na vydání publikace Tachovské proměny. --Neschválila nabídku Mezinárodní umělecké společnosti, o. p. s., se sídlem Sv. Čecha 15, Vejprty, na odkoupení pěti soch za cenu technických nákladů ,- Kč. --Neschválila nabídku periodika Západočeský metropol na zpracování vánoční inzerce pro město za 5.000,-Kč/čtvrt strany. ZPRÁVY Z MĚÚ ODBOR ROZVOJE A EVROPSKÉ INTEGRACE Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-východ Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z Evropské unie. Předmětem projektu je výstavba nové místní komunikace, která zajistí lepší dostupnost východní části sportovně rekreačního areálu v Tachově. Komunikace povede v trase stávající obslužné komunikace Pobřežní ulice, vedené souběžně s řekou ve směru východ-západ s okružní křižovatkou v prostoru proti zimnímu stadionu a dále jižním směrem, kde se napojí na ul. P. Jilemnického. Součástí projektu je odstranění bodových závad a vybudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců. Realizace projektu bude ukončena v roce MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov-západ Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z Evropské unie. Předmětem projektu je výstavba nové místní komunikace, která zajistí lepší dostupnost západní části sportovně rekreačního areálu v Tachově. Komunikace povede ve směru východ-západ od připravované okružní křižovatky v prostoru proti zimnímu stadionu, kolem stávajících sportovišť a bude končit u sjezdovky s vlekem. Jedna větev této komunikace bude obsluhovat zázemí zimního stadionu. Součástí projektu je odstranění bodových závad a vybudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců. Realizace projektu bude ukončena v roce Ing. Helena Červinková vedoucí OREI 4

5 Příprava realizace stezky pro pěší a cyklisty do osady Vítkov Město Tachov uspělo se žádostí o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Projekt řeší přípravnou (první) fázi pro realizaci stezky, která je navržena v úseku průmyslová zóna Tachov osada Vítkov. Předmětem akce je vybudování tří trubních propustků pro převádění dešťové vody z komunikace. Akce bude dokončena v roce Zámek okna, dveře Město Tachov obdrželo účelovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje, která bude použita na výměnu části oken tachovského zámku, která jsou vlivem povětrnostních vlivů poškozena. Dále dojde k rekonstrukci vnějších dveří v jižní části zámku, které budou opraveny a jejich poškozené části vyměněny. Vnější dveře v severní části zámku budou vzhledem ke svému rozsáhlému poškození dřeva vyměněny. Akce bude ukončena v roce Dokládání odborné způsobilosti: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) 3 roky praxe v oboru 288/2010 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností účinnost od nejzásadnější změnou je zavedení obsahové náplně nové živnosti vázané Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru. ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Upozornění pro podnikatele Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. a mění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v části přílohy č. 2 Živnosti vázané účinnost od Změna živnostenského zákona: Zavádí se nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do ). Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká. Odbor školství a kultury Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Tachově pro školní rok 2011/2012 Zápis dětí k plnění povinné školní docházky do tachovských základních škol proběhne v souladu s 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v pátek 11. února 2011 v době od do hodin. Tento termín a doba konání je stejný pro všechny tři základní školy zřizované městem Tachov, tedy pro Základní školu Tachov, Hornická 1325, Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní školu Tachov, Zárečná Dítě lze zapsat na jednu základní školu. Zákonní zástupci dítěte předloží při zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu dítěte. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Bližší informace o zápisu dětí poskytne ředitelství každé ze základních škol, případně Odbor školství a kultury Městského úřadu v Tachově. Mgr. Josef Kožnar 5

6 Komunitní aktivity Tachovska (KAT) Pivovarská ul. 281, Tachov tel.: , Pravidelné akce Každý všední den od do hod. Tachovský klub otevřených dveří Odpolední klub pro školní mládež ve věku 6-15 let. Mateřský klub Mateřský klub MAS Zlatá cesta je klubem maminek s malými dětmi z Tachova a jeho okolí, otevřeným všem příchozím. Je určen maminkám resp. rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem, kteří se chtějí scházet a být aktivní. Vítáni jsou rodiče maminky i tatínkové a také prarodiče dědečkové a babičky. Otevřeno Po Út Čt Sobota 8. ledna hod. bazar Vše pro sport - pro děti i dospělé Přijďte prodat jakoukoli výbavu pro sport, kterou nepotřebujete a někomu by se mohla hodit, přijďte nakoupit sportovní potřeby za dobrou cenu. Středa 12. ledna v hod. vernisáž výstavy Senioři tvoří Výstava výrobků osob, kterým poskytuje pobytové sociální služby Centrum sociálních služeb Tachov p. o. v Domovech pro seniory Tachov - U Penzionu, Tachov - Panenská a Kurojedy. Výstava je jednou z ukázek, jak tyto domovy naplňují své moto: Zdravé stáří je krásné jako jakékoliv jiné údobí života a cílem našeho domova je takové stáří umožnit. Středa 12. ledna v hod. filmový klub Občan Pes Stydlivý vesnický kluk Pod se vydá do Bangkoku, rozhodnutý prorazit ve velkém městě. Najít tady zaměstnání není tak těžké: brzy začne pracovat v rybí konzervárně na lince na zpracování sardinek. Nešťastnou náhodou tu však přijde o prst. Začne se potloukat po městě ve snaze najít plechovku, v níž by mohl jeho uříznutý prst být. To je ovšem pouze začátek surrealistické pohádky plné absurdního humoru a vizuální virtuozity. Bohaté používání digitálních triků proměňuje šedivý Bangkok v město jasných, téměř kýčovitých barev a podivných prostředí. (r. Wisit Sasanatieng, Thajsko 2004, 100 min.) Vstupné 50,- Kč Středa 19. ledna v hod. Island země ohně a ledu Vzdálená země na severu, se zajímavou přírodou a svéráznými obyvateli očima (a hledáčkem fotoaparátu) Tachovana Josefa Macha. 6

7 Středa 26. ledna v hod. filmový klub Outsider Mladík Daniel je outsider jak má být. Oficiálně nevydělává žádné peníze, neplatí pokuty ani dluhy. I benzin do svého starého fiata 600 si kupuje po půllitrech. Je však celkem spokojený. Občas nasprejuje na zakázku pro zamilovaného vrstevníka graffiti se jménem jeho vyvolené, a to mu stačí k živobytí. Dokud spolu s dalším podivínským přítelem, zvaným Dědek, nepozná nekonformní dívku Franc, prodavačku v pekařství. Vše se začne měnit a přibudou nečekané existenční potíže. K osudům vlastně stále ještě nedospělých lidí se připojuje i souběžný příběh dobře situovaného, leč k smrti znuděného soudce. Islandský režisér Dagur Kári na sebe upozornil debutem Albín jménem Nói. (r. Dagur Kári, Dánsko/Island 2005, 106 min.) Vstupné 50,- Kč Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na u: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO nám. Republiky 119, Tachov tel.: MKS, náměstí: informační centrum: , kino Mže: knihovna: , webové stránky: KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ Termín: Čas: hod hod. Místo: Společenský sál areálu Mže v Tachově Vyučují: taneční mistři Naďa a Pavel Cíchovi Kurzovné: 1 300,- Kč Účastník kurzu musí být starší patnácti let! Uzávěrka přihlášek: do 3. ledna Přihlášky a informace k dispozici v Infocentru MKS Tachov, náměstí Republiky 119, tel , a na Pátek 7. ledna v hod. Velké divadlo Plzeň Antonín Dvořák JAKOBÍN 1. představení divadelního předplatného V 8 Jakobín patří k nejpopulárnějším českým operám a vznikl na vrcholu Dvořákových tvůrčích sil ve 2. polovině 80. let 19. století. Konec představení ve hod. Odjezdy autobusu: BUS nádraží parkoviště v Husitské ul. BUS zast. B. Němcové hod hod hod. Pondělí 17. ledna v hod. sál MKS (náměstí) NATÁČÍME 7 Večer s filmy Petra Karbana. Uvidíte: Šprťouchlata, Vyučení zedníci, Prolog jízdárna, Pernolec podruhé, Válka hvězd v tachovském sídlišti, 10 let TDS, Fotbálek, Akce Z, PAF 85. Vstupné dobrovolné 7

8 Sobota 22. ledna hod. společenský sál Mže I. PRODLOUŽENÁ Vstupné 100,- Kč Neděle 23. ledna v hod. kino Mže Tachovská přehlídka neprofesionálních divadel PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ aneb JAK ELIŠKA NA HRAD TAJNĚ PŘIŠLA Divadelní soubor Divoch ze Stříbra Na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického a filmového muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně napsal text a hudbu (+) Josef P. Strnad, hudební spolupráce Michal Špeta. Vstupné 50,- Kč Úterý 25. ledna v hod. kino Mže zábavný pořad VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA S TOMIO OKAMUROU A JIŘÍM BLÁHOU Zábavná talkshow Tomio Okamury, veselé vyprávění a písničky s imitátorem Jiřím Bláhou. Host programu: Barbora Zemanová. V prodeji bude kniha Tomio Okamury Český sen. Po skončení programu proběhne autogramiáda. Vstupné 190,- Kč Připravujeme: Neděle 13. února v hod. kino Mže Sex, Drugs, Rock & Roll 1. představení jarního předplatného Divadelní společnost Frída Hrají: Bára Munzarová nebo Tereza Richterová, Radim Novák a Martin Trnavský Příběh neúspěšného mladého herce, který se na základě vlastních názorů na život a svobodného myšlení ocitne v periferii společnosti a uměleckého světa. Žije si svým vyrovnaným a spokojeným životem až do chvíle, kdy je nucen okolnostmi vyhledávat různé castingy, což znamená setkávat se s lidmi, kterými opovrhoval. Doprodej vstupenek Vstupné: 290,- Kč Neděle 20. února v hod. kino Mže Pohádka pro děti KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ Pohádka o kominíčkovi, který hledal štěstí, které už dávno měl. Vstupné 50,- Kč Pondělí 21. února v hod. kino Mže ŠANSONOVÉ LADĚNÍ Uslyšíte písničky z repertoáru Hany Hegerové, Petra Hapky, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Marie Rottrové a dalších. Vstupné 80,- Kč Sobota 5. února hod. společenský sál Mže BURZA SPOLEČENSKÉHO OBLEČENÍ Nabídka pro všechny, kteří chtějí prodat nebo koupit večerní oblečení. Poplatek za prodejní místo 50,- Kč informace na tel čtvrtek 10. února, hod kino Mže SOLASIDO Pořad je určen pro děti ve věku 6 15 let. Jedná se o moderní soutěž s populární hudbou, v níž zpívají děti za profesionálního hudebního doprovodu. Přihlášky: do konce ledna (na školách a v infocentru MKS) Konkurz: pátek 4. února Soutěžní vystoupení (natáčí TV PUBLIC) vstupné 70,- Kč 8

9 MĚSTSKÁ GALERIE Městská galerie Městského kulturního střediska nám. Republiky 85, Tachov Otevírací doba galerie: středa neděle hod. Hromadné návštěvy mimo otevírací dobu je možné dohodnout na tel nebo Galerie bude uzavřena a VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA prací členů Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti. Výstava potrvá do 9. ledna Středa 26. ledna v hod. vernisáž IMAGINÁRNÍ SVĚT ČÍSEL Linoryty Petry Jovanovské PROGRAM KINA MŽE Takto označený český nebo slovenský film soutěží o Tachovskou dýni. Úterý 4. ledna v hod. Americký film AMERIČAN Americký thriller o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání. V hlavní roli George Clooney. Mládeži přístupno od 12 let. 105 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 5. ledna v hod. Australský film KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV Sugestivní psychologický thriller je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějších světových filmových festivalů v Sundance. Mládeži přístupno od 15 let. 113 min. Vstupné 59,- a 61,- Kč + 1,- 9

10 Čtvrtek 6. ledna v hod. Švédsko - dánský film DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM Druhý díl trilogie Milénium odkrývá minulý a současný život Lisbeth Salanderové, tajemné punkerky a hackerky. Kriminální drama. Mládeži přístupno od 12 let. 129 min. Vstupné 64,- a 66,- Kč + 1,- Úterý 11. ledna v hod. Americký film BENGA V ZÁLOZE Dva naprosto odlišní detektivové Gamble a Hoitz z New York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako partneři, se neustále snaží vystoupit ze stínu geniálních top-policistů Dansona a Manzettiho. Když se jim však konečně naskytne příležitost ukázat, co umí, něco v jejich plánu se přeci jenom pokazí. Krimi. Mládeži přístupno. 107 min. Vstupné 74,- a 76,- Kč + 1,- Středa 12. ledna v hod. Americký film ĎÁBEL Pět lidí v pasti. A bude to ještě horší. Jeden z nich je totiž... Představte si, že jedete výtahem v mrakodrapu a ten se najednou zasekne. Nic příjemného. Když musíte trčet v té plechové krabici, je to peklo. Ale když v ní nejste sami a snaží se vás zabít, je to horor! Mládeži přístupno od 12 let. 80 min. Vstupné 64,- a 66,- Kč + 1,- Čtvrtek 13. ledna v hod. Francouzsko - belgický film DRUHÝ SVĚT Poznat lásku, která by s vámi chtěla zemřít, je krásné jen do chvíle, než spolu začnete umírat. Drama. Mládeži přístupno od 15 let. 105 min. Vstupné 74,- a 76,- Kč + 1,- Úterý 18. ledna v hod. Americký film ZÁMĚNA Nová romantická komedie o nezadané čtyřicátnici Kassie. Kassie by chtěla velmi otěhotnět, a protože je nezadaná, obrací se s prosbou na svého kamaráda, aby jí udělal dítě. Po sedmi letech se však setkává se svým nejlepším přítelem Wally, a vynořuje se zde malé tajemství, že spermie, které Kassie chtěla, Wally vyměnil za své... V hlavní roli Jennifer Aniston. Mládeži přístupno. 101 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 19. ledna v hod. Anglicko - americký film v českém znění HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc, než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Rodinný dobrodružný film. Mládeži přístupno. 146 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Čtvrtek 20. ledna v hod. Americký film NA DORAZ Úspěšný, vysoce postavený manažer Peter je na pracovní cestě v Atlantě jenom pár dní před oficiálním termínem porodu jeho ženy. Všechno probíhá podle plánu, pouze neočekávaná sněhová bouře zaviní zrušení všech letů. Peter se tedy rozhodne cestovat po zemi společně s flákačem Ethanem. Začíná tak bláznivý road trip, na kterém se Peter stále zoufale snaží dostat domů, přestože množství nešťastných náhod mu v tom poměrně podstatně překáží. Film je označován jako komedie roku. Mládeži přístupno. 100 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Úterý 25. ledna v hod. ZÁBAVNÝ POŘAD S TOMIO OKAMUROU Středa 26. ledna v hod. Americký film FOTŘI JSOU LOTŘI Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou pětiletých dvojčat. Film volně navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr! Komedie. Mládeži přístupno. 98 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- 10

11 Čtvrtek 27. ledna v hod. Francouzský film NA MAMUTA! Cestou do minulosti se dají objevit i nové věci. Gérard Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut z roku 1973 a řítí se za bývalými zaměstnanci získat potvrzení potřebné k vyřízení zaslouženého důchodu. Jenže seniorský výlet se rychle přemění na bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných zvratů. Komedie. Mládeži přístupno od 12 let. 92 min. Vstupné 69,- a 71,- Kč + 1,- Středa 2. února v hod. Americký film v českém znění MEGAMYSL Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Hlavním hrdinou je padouch - mimozemšťan s velkou modrou hlavou. Je zlý, jeho úmysly jsou špatné, chce ovládnout město tím, že zničí obyvateli města oblíbeného superhrdinu Metromana. Když se mu to úplnou náhodou podaří, chce ve zločinech pokračovat... Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno. 96 min. Úterý 1. února v a v hod. Český film RODINKA Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, který se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech! Nová setkání se starými oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a novými rodinnými příslušníky, o které se rodinka, za více než třicet let od svého vzniku, rozrostla. Režie Dušan Klein, v hlavních rolích Jana Štěpánková, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Rodinná komedie. Mládeži přístupno. 80 min. Knihovna Výpůjční doba Po, Út, St, Pá Po, Út, St, Pá Ve čtvrtek je zavřeno dospělí děti 11

12 VZDĚLÁVACÍ AKCE Školní 1094, Tachov tel.: webové stránky: vzdělávání - odborné poradentství - konferenční služby - překlady, tlumočení - ubytování - internet - posilovna - prodej nápojů Středa 5. ledna hod. FLEXIBARY Cvičíme s Vilmou lektorka: Vilemína Morgensteinová Na toto cvičení se nepřihlašuje. Kurz se otevírá při dostavení min. 5 osob. Kapacita tělocvičny je omezena (10 osob). cena: 60,- Kč Pátek 21. ledna hod. ZÁKLADY NUMEROLOGIE Numerologie PARTNERSKÁ Hodíme se k sobě? Kurz se otevírá při přihlášení minimálně 7 osob. Nepřihlášeným osobám nebude umožněn vstup na kurz. Vstupné na kurz zahrnuje i nakopírované materiály. cena: 120,- Kč přihlášky do: 14. ledna hod. POZOR: Možnost přihlášení také na dlouhodobý kurz numerologie zahrnující 10 lekcí (uzávěrka přihlášek na tento kurz je ), bližší info na Pátek 28. ledna hod. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA Rumunsko přednáší: Matouš Horáček cena: 30,- Kč Když člověk sedne po práci do auta a vydá se přes Rakousko do Maďarska, kde se vyspí, a druhý den až do odpoledních hodin zase jede, dojede k Sedmihradsku pod štíty pohoří Fagaraš. Uprostřed léta je vedro a v horách jsou časté bouřky, nejlepší termín pro cestu na nejvyšší vrchol Rumunska - Moldovenul. Jako vždy jsme zjistili, jak daleké jsou předsudky vůči cizímu národu, když jsme poprvé upadli do bratrského vyprávění se zemědělci v nejzapadlejších horských vesnicích. Také jsme zjistili, jak moc si jsou Rumuni své pověsti vědomí, při rozhovoru na pláži Černého moře a jak nemilosrdně funguje turistický průmysl v kouzelné deltě Dunaje. A pokud chcete vědět, jak vypadá druhá největší budova světa, nejdivočejší pohoří Rumunska nebo Drákulův hrad, tak se rozhodně přijďte podívat na naši přednášku. Na cestopisné přednášky se nepřihlašuje. AKTUÁLNĚ V lednu probíhá přihlašování na večerní kurzy probíhající v období únor až červen!!! němčina (99,- Kč/hod.) angličtina (99,- Kč/hod.) práce s počítačem (89,- Kč/hod.) a další On-line přihlášky na všechny kurzy jsou umístěné na přihlášky v papírové podobě jsou k dispozici na recepci REVIS v pracovní dny od 7.00 do hod. 12

13 Základní umělecká škola Rokycanova 1, Tachov tel.: webové stránky: čtvrtek 20. ledna v hod. koncertní sál ŽáKovSKý KonCeRT muzeum českého lesa Třída Míru 447, Tachov tel.: fax: webové stránky: otevírací doba od září: Po, Út, Čt, Pá St So a Ne hod hod hod. Zavřeno SouTěŽ PRo víkendové návštěvníky muzea Chcete získat atraktivní a jedinečnou cenu? Nejde o věc, ale o ojedinělý zážitek. Zajímá vás, co se děje v noci v bývalém františkánském klášteře? Chcete navštívit dosud nenavštívené? Soutěžte a vyhrajte NOC V MUZEU. Soutěž probíhá v měsících prosinci květnu. Každý měsíc bude vyhlášena jedna otázka. Její znění získáte, pokud každý měsíc alespoň jednou v sobotu nebo v neděli muzeum navštívíte. V muzejní expozici také najdete odpověď. Deset nejlepších luštitelů získá hlavní cenu noc v muzeu. Pokud dosáhne stejného výsledku více účastníků, bude z nich deset výherců vylosováno. Vítězové budou vyhlášeni v muzeu, při příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Přespat v muzeu pak budou moci po skončení programu Muzejně galerijní noci. Dolní věková hranice vítězů je stanovena na 10 let. 13

14 Čtvrtek 6. ledna v hod. vernisáž výstavy Začátky Své práce poprvé vystaví mladá neprofesionální výtvarnice, držitelka několika ocenění z výtvarných soutěží dětí, mládeže i dospělých, Jana Popelková. Výstava potrvá do 31. ledna. Úterý 18. ledna v hod. přednáška Tachov, Tachovsko a česko bavorská hranice ve středověku Tachovská historie optikou rozsáhlého díla Jiřího Jánského Kronika česko-bavorské hranice. přednáší Mgr. Štěpán Čadek, historik Muzea Českého lesa v Tachově. Pondělí 31. ledna v hod. Autogramiáda knihy a představení CD Autoři Jiří Beneš a Petr Vaďura budou podepisovat svou knihu Nevystižitelný bůh? Eva Henychová představí nejen zpěvem své nové CD Sinaj. Připravujeme: Úterý 1. února vernisáž výstavy z archeologického výzkumu v lokalitě Rybena Další akce Agentura ABEL Sobota 29. ledna ve hod. společenský sál Mže DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Účinkují: Milan a Klaun Hugo Vstupné 40,- děti, 50,- dospělí 14

15 český ZahrádkářSký SvaZ tachov PřIPRAvuJe: Pátek 18. února ve hod. společenský sál Mže xv. RePReZenTAční ZAHRáDKářSKý PLeS Sportovní ZaříZení města tachova mobil: tel.: fax: webové stránky: BAZén Aktuální provozní doba je uvedena na webových stránkách. ZImní STADIon Provoz na webových stránkách. HoKeJová utkání neděle 2. ledna v hod. HC TACHov x young DevILS WeIDen přátelské utkání - mladší žáci neděle 2. ledna v hod. HC TACHov x maan CHeB mistrovské utkání - muži Sobota 8. ledna v hod. HC TACHov x HC BAníK SoKoLov mistrovské utkání - 4. třída Sobota 15. ledna v hod. HC TACHov x DRIveRS CHeB mistrovské utkání - muži neděle 16. ledna v hod. HC TACHov x HC STADIon CHeB mistrovské utkání - mladší žáci RyCHTA Střelnice, lukostřelnice a zázemí pro cykloturisty. Areál obsahuje také geologický park a arboretum. Veškeré informace jsou na 15

16 Střelnice (malorážka, vzduchovka) Střelnice Tachov-Rychta zve všechna myslivecká sdružení a sportovní střelce na vyzkoušení svých střeleckých schopností na terče vzdálené 25 m. Jedná se o otočné terče liška, kňour, kamzík. Od probíhá na střelnici Rychta v Tachově střelecká soutěž. Střílí se 20 ran - 10 na lišku, 5 na kamzíka a 5 na divoké prase. Startovné 150,- Kč včetně nábojů a terčů. Zveme všechna myslivecká sdružení. Zájemcům o turnaj se časově přizpůsobíme. Kontakt p. Karaman, tel.: Zveme všechny příznivce sportovní střelby na střelnici v Tachově-na Rychtě. Zúčastnit se mohou všichni držitelé zbrojního průkazu, ale i ti, kteří zbrojní průkaz nevlastní. Odborný instruktor je zaškolí a povede při střelbě. Zveme též lukostřelce, mládež i dospělé. Kroužek mladých lukostřelců, který vede Jana Kolihová, rád uvítá další příznivce. TJ SLAVOJ TACHOV - SPORTOVNÍ HALA tel.: mobil: webové stránky: Sobota 8. ledna hod. kopaná TURNAJ ROZHODČÍCH Neděle 9. ledna hod. florbal MISTROVSKÉ UTKÁNÍ - 3. liga muži Neděle 9. ledna od hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Sobota 15. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 15. ledna hod. cvičení AEROBIK S JINDŘIŠKOU Sobota 15. ledna hod. basketbal, mistrovské utkání TACHOV BaK PLZEŇ muži Neděle 16. ledna hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Sobota 22. ledna hod. florbal MISTROVSKÉ UTKÁNÍ Sobota 22. ledna od hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Neděle 23. ledna hod. basketbal, mistrovské utkání TACHOV ROKYCANY muži 16

17 Neděle 23. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 29. ledna hod. kopaná TURNAJ PŘÍPRAVEK Sobota 29. ledna od hod. volejbal NOČNÍ TURNAJ Neděle 30. ledna hod. SÁLOVÁ KOPANÁ Plesy ve společenském sále Mže Maturitní ples SOU Planá - N2D Maturitní ples Gymnázia TC 6. B I. prodloužená tanečního kurzu Maturitní ples SPŠ Světce Dětský maškarní ples - agentura Abel II. prodloužená tanečního kurzu Ples zahrádkářů Ples Policie Dětský maškarní ples - Mraveniště Závěrečný ples tanečního kurzu TACHOV PŘED PADESÁTI LETY V sokolovně se konalo společné plenární zasedání OV KSČ a ONV straníků rokovalo o tom, jak splnit třetí pětiletku za čtyři roky. Jaké úkoly přinesl nový rok stavbařům? Pozemní stavby převzaly objekt Lidového domu pro výstavbu nového hotelu, pod jedenáctiletkou (dnes Sadová ul.) byl vytyčen pozemek pro nové jesle, začalo se s rekonstrukcí skladu velkoobchodu, začalo se s pozemními úpravami na staveništi moderního skladu výkupního závodu s věžovými sily a novou železniční vlečkou. V nejbližší době se začne stavět čistící stanice v léčebně TBC (dnes ubytovna ve Stadtrodské ul.). Pokračuje výstavba rozestavěného obchodního domu. aneb rok 1961, jak si ho někteří pamatují (leden) Co plánuje MěstNV? 90 procent bezprašných vozovek ve městě, postavení dvou autobusových čekáren, dokončit výstavbu hrací plochy a oplocení nového stadionu, úpravu parků, náměstí a všech proluk. Od náměstí k nádraží zavést zářivkové osvětlení. Na vlakovém nádraží byla otevřena nová čekárna byla moderně vybavená pohodlnými křesly, stolky, zářivkovým osvětlením i rozhlasem po drátě. Přístupná od 4.30 do 23 hod. Jednota připravuje otevření nového bufetu s umístěním v budově samoobsluhy pod Deltou (dnes ul.t. G. Masaryka, dům č. 954) s otevírací dobou od 5.50 hod. 17

18 Městský národní výbor se přihlásil do soutěže o získání titulu vzorná obec, kterou vyhlásil Okresní národní výbor Tachov. Stalinův park (dnes park u bývalého letního kina) si do socialistické péče vzala baráčnická obec. Parta mladých stavbařů z OSP (17 20 let) Eman Šrajbr, Láďa Hampl, Karel Bělehrádek, Vasil Lenděl - prokázala své odborné znalosti při rekonstrukci barokního sálu muzea. Co nového v dopravě ČSAD? Jízdní řád byl rozšířen o rychlíkový spoj na úseku Stříbro Tachov. Odjezd ze Stříbra v 5.35 hod. a návrat z Tachova v hod. V obvodu města jsou tyto školy: ZDŠ a SVVŠ, ul. Karoliny Světlé (dnes ul. Hornická) ředitel Přemysl Kačírek ZDŠ, ul. Kostelní (sídlila i v budově náměstí č. 88) ředitel Karel Chaloupecký zvláštní škola ul. K. H. Borovského + ul. P. Jilemnického (DD) ředitelka Marie Šustrová mateřská škola, ul. Školní (dnes REVIS) ředitelka Marie Urbanová mateřská škola, Stalinova tř. (od r ul. Pr. Velikého) ředitelka M. Drozdová zemědělská škola mechanizační, ul. Zahradní + 2 budovy internátu náměstí č. 120 a 529 ředitel Václav Krauz učňovská škola stavebních řemesel s internátem, Světce ředitel Josef Brož hudební škola, Pobřežní ul. č. 140 ředitel Rudolf Hutta Celá severní část Tachova (bydlelo v ní 1500 občanů) zůstávala velmi často bez vody. Nejméně 3x za týden voda netekla. Obyvatelé si museli vodovod hlídat, aby si nachytali trochu vody. Okresní lidová knihovna pořádala večer nazvaný Od tamtamu k džezu. Posluchači vyslechli v původních nahrávkách písně černošského lidu. Cvrček Frček se jmenovala maňásková hra, kterou pro děti připravil loutkářský soubor vedený J. Fürstlem. S rekonstrukcí loutkové scény pomáhali vojáci. 1. ledna byla zahájena celostátní soutěž řidičů v jízdě bez nehod a přestupků. Pokud účastník soutěže nezpůsobil nehodu, či se nedopustil přestupku v průběhu 1 roku, získal klopový odznak III.stupně, za 3 roky pak odznak II. stupně, za dobu 5 let odznak I. stupně s diplomem. V hlášení Okresní správy spojů není uvedeno kolik televizních přijímačů je v tachovských domácnostech. Ale i číslo za okres je zajímavé. K 30. XI bylo na našem okrese přihlášeno televizních účastníků. Začaly sportovní hry mládeže v ledním hokeji. Hrálo se především v Boru. Většina oddílů totiž nevěnovala dostatek pozornosti přípravě kluziště, včetně Tachova. V Tachově, v průběhu 15 let, nebylo určeno místo pro zřízení stálého kluziště a hřiště na lední hokej. Bylo by na čase přestat improvizovat a naučit se v tělovýchově a sportu účelně plánovat píše se v článku. 20. ledna se konala výroční schůze TJ Slavoj. Zimní příprava fotbalistů Dukly probíhala nejdříve v tělocvičně, následovalo 8 denní soustředění na Špičáku a koncem ledna se chlapci trvale přestěhovali na hřiště. Retro z Tachovské jiskry č. 1 4/1961 a kroniky města str připravila Marie Mirtlová Ve vývěsní skříňce na budově OB (osvětové besedy) na náměstí (dnes MKS) byly vystaveny ukázky prací fotokroužku. Pravidelné schůzky členů se konaly 1x za 14 dnů, vždy v úterý od hod. Přehlídkou společenských oděvů byl zahájen kurz tance a společenského chování. Součástí výuky byly i moderní tance jako charleston, cha-cha, lipsi. 18

19

20 Tachovské listy vydává: Město Tachov náklad ks Neprodejné Odpovědná redaktorka: Alena Mautnerová Adresa redakce: Městské kulturní středisko, nám. Republiky 119, Tachov tel Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E Grafická úprava: Vítězslav Štrobl Tisk: Studio 3S Foto: Vítězslav Štrobl Uzávěrka: vždy 5. předcházejícího měsíce Text neprošel jazykovou úpravou. Změna programu vyhrazena, za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE!

ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE! Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE! ÚNOR 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 3 Usnesení RM Železný Brod ze 3. schůze 3 Usnesení RM Železný Brod ze 4. schůze 4

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Tři zlaté z olympijských her mládeže

Tři zlaté z olympijských her mládeže www.tanvald.cz Veselé Velikonoce! 3 Neděle 23. a pondělí 24. března 2008 Prázdniny v březnu Jarní prázdniny (Liberecký kraj) 10. 3. 16. 3. 2008 Velikonoční prázdniny 20. 3. 21. 3. 2008 (Pozor na některé

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 Starostův sloupek Své místo v prosincovém kalendáři již pevně zaujalo vyhodnocení našich spoluobčanů, kteří v příslušném kalendářním roce výrazně přispěli nebo přispívají

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více