1. Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Aktivity školního roku str Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str Učební plán str Údaje o pracovnících školy str Údaje o přijímacím řízení str Přehled o výsledcích vzdělávání žáků str Celkové hodnocení a klasifikace žáků, docházka str Výuka cizích jazyků str Volitelné předměty str Nepovinné předměty str Zájmové kroužky str Údaje o dalších aktivitách školy str Hodnocení práce výchovného poradce str Hodnocení práce preventisty školy str Hodnocení školního programu EVVO str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Metodické aktivity ve škole str Hodnocení kulturních akcí str Činnost školní družiny str Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol str Zapojení do rozvojových programů a projektů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 20 2

3 1. Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Dambořice, okres Hodonín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: TELEFON: , , E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Drahomíra Beková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Miroslav Martiňák VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jiřina Poláčková KOORDINÁTOR PREVENCE NEG. JEVŮ: Mgr. Radka Čížková POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 12 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 2 POČET ASISTENTEK PEDAGOGA: 1 POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 3 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1 POČET TŘÍD: I. stupeň 5 tříd II. stupeň 4 třídy ŠD 2 oddělení POČET ŽÁKŮ k : celkem 167 žáků I. stupeň 99 žáků II. stupeň 68 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky 3

4 1.1 AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ 2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno množství akcí v rámci celoškolního projektu "Škola jako komunitní centrum obce". Největší úspěch a návštěvnost měl již tradičně adventní "Den otevřených dveří", spojený s prezentací a prodejem vánočních drobností a koncertem dambořských pěveckých souborů. Do akcí projektu Extra třída Objevujeme kouzlo starých tradic a zvyků se k žákům připojili s velkým nadšením i senioři z Dambořic. V dalších dvou projektech Náš školní dvůr pro všechny a Škola pro udržitelný život pomohli žáci vlastní prací a se získanou finanční dotaci významně vylepšit prostory okolí školy. Vyvrcholením těchto projektů bylo slavnostní otevření školní zahrady s geoparkem a školního dvora na konci června. Další dílčí či třídní projekty a akce: Termín Název akce Účastníci 9/24/2013 Projekt - Cestou do školy - dopravní výchova 1.-5.třída 9/25/2013 Zájezd do Vídně 7.-9.třída 9/27/2013 Školní výlet do Bohumilic 2.třída 10/2/2013 Fotbalový turnaj Žarošice 7.-9.třída (výběr) 10/3/2013 Veletrh vzdělávání 8.,9.třída 10/4/2013 Plavecký výcvik - do třída 10/8/2013 Koncert - žesťové kvarteto 1.-4.třída 10/23/2013 "Les a klima" - Soběšice 7.-8.třída 10/24/2013 Lipka- Potravní vztahy a fotosyntéza- Soběšice 4.-6.třída 11/4/2013 Scio- Stonožka - do třída 11/11/2013 Den Slabikáře 1.třída 11/15/2013 Florbal - chlapci - Milotice 6.-7.třída (výběr) 11/19/2013 Florbal - dívky - Velká nad Veličkou 6.-9.třída (výběr) 11/21/2013 Florbal - chlapci - Dambořice 8.,9.třída (výběr) 11/22/2013 Florbal - Dubňany 4.-5.třída (výběr) 11/30/2013 Den otevřených dveří ZŠ Dambořice - do /1/2013 Advent - společné setkání nad první svící 1.-9.třída 12/5/2013 Mikulášská besídka, společné hodnocení 1.-4.třída 12/11/2013 Návštěva divadelního představení 6.-9.třída 12/19/2013 Vystoupení žáků pro Domov důchodců Sokolnice výběr 12/20/2013 Vánoční besídky 1.-9.třída 12/20/2013 Filmové dopoledne 6.-9.třída 1/23/2014 Zápis žáků do 1.třídy 1/30/2014 Divadelní představení v MŠ 1.třída 2/8/2014 Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky třída (výběr) 2/12/2014 Cesta vody vodovody - do třída 2/24/2014 Koncert v MŠ 1.třída 2/25/2014 Balady-komponovaný pořad třída 2/27/2014 Karneval ŠD v DD LILA v Otnicích ŠD 3/6/2014 Společné hodnocení Masopust 1.-4.třída 3/12/2014 Pořad Přemyslovci 1.-9.třída 3/14/2014 Beseda se seniory 5.-8.třída 3/18/2014 Úřad práce Hodonín 8.třída 3/18/2014 Exkurze Hodonín- Muzeum nafty 6.,7.třída 3/27/2014 Divadlo Radost - Mach a Šebestová 1.-5.třída 4

5 3/30/2014 Testování Scio- Stonožka - do třída 4/1/2014 Přednáška o výživě 1.-7.třída 4/9/2014 Florbalový turnaj Žarošice - chlapci 6.,7.třída 4/11/2014 Strážnice - exkurze se seniory 7.třída 4/14/2014 Souboj čtenářů 6.třída 4/15/2014 Florbalový turnaj Žarošice - dívky 6.-9.třída (výběr) 4/15/2014 Divadelní představení pro rodiče 5.tř. 5.třída 4/16/2014 Turnaj ve vybíjené - Dambořice 4.-5.třída (výběr) 4/25/2014 Florbalový turnaj - Dambořice 6.-9.třída (výběr) 4/30/2014 Společné hodnocení - Čarodějnice 1.-4třída 4/30/2014 Sběr papíru 1.-9.třída 5/2/2014 Projektový den pro seniory 6.,7.třída 5/7/2014 Fotbalový turnaj - Žarošice 4.-5.třída (výběr) 5/8/2014 Jarní pochod dětí s rodiči zájemci 5/14/2014 Turnaj ve fotbalu - McDonalds Cup Hroznová Lhota 6.-9.třída (výběr) 5/16/2014 Divadelné představení - KD Dambořice - Tetky 1.-9.třída 5/20/2014 Sportovní odpoledne - Olympijský víceboj - Česko sportuje 6.-9.třída 5/23/2014 Turnaj ve vybíjené - Slavkov 3.,4.třída (výběr) 5/28/2014 Školní výlet Praha třída 5/29/2014 Běžecké závody + společné hodnocení 1.-5.třída 5/29/2014 Návštěva Muzea v Žarošicích 7.třída 6/2/2014 Fotografování 1.-9.třída 6/3/2014 Sběr papíru 1.-9.třída 6/5/2014 Návštěva žáků v Bohumilicích 2.třída 6/6/2014 Planetárium Brno + výstava hraček 3.,5.třída 6/10/2014 Školní výlet - Brno - Špilberg- kasematy 4.třída 6/11/2014 Výlet - Papouščí farma Bošovice 1.třída 6/12/2014 Školní výlet Zoo Brno 2.třída 6/13/2014 Společný projekt 1. a 7.třídy 1.,7.třída 6/17/2014 Exkurze ČOV - Loučka (čistička) 6.-9.třída 6/18/2014 Ukončení projektu Zahrada, Extra třída 1.-9.třída 6/19/2014 Zdravověda, 1.pomoc 6.,9.třída 6/20/2014 Obhajoby závěrečných prací žáků 9,třídy 8.,9.třída 6/20/2014 Policejní den v Hodoníně 6.,7.třída 6/23/2014 Rychta - ekologická výuka - do třída 6/23/2014 Otužilecký den v Hájku 1.-5.třída (výběr) 6/23/2014 Procházka se soutěžemi v přírodě 6.,7.,9.třída 6/24/2014 Ochrana člověka za mimořádných situací 1.-5.třída 6/24/2014 Učíme sami - obrácená výuka 6.-9-třída 6/26/2014 Hry v lese 2.třída PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ realizace třídních a oborových projektů - uskutečnila se celoškolní sběrová akce starého papíru - spolupráce školy se SRPŠ - průběžné zapojování žáků školy do školních a okrskových kol soutěží a olympiád - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže) 5

6 - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup) - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy, zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky - spolupráce s organizacemi v obci - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně - soustavné rozvíjení čtenářské, finanční a počítačové gramotnosti, využívání počítačové učebny, výuka na interaktivní tabuli - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky školy formou kroužků a nepovinných předmětů - průběžné uplatňování metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - dodržování metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle zpracovaného ročního plánu, který využívá místních podmínek - ve výuce byla v průběhu školního roku začleněna, dle pokynu MŠMT, tematika ochrany člověka za mimořádných událostí - bylo provedeno testování žáků 3., 5., 7. a 9. třídy společností SCIO. Souhrnná data z testů jsou uloženy v archivu školy. - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy - organizování školních výletů - zajišťování pitného režimu pro žáky školy 1.2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ Se školami v rámci okresu - spolupráce naší školy se ZŠ Uhřice, MŠ Velké Hostěrádky S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ a vychovatelky ŠD při zápisu žáků do I. tříd - návštěva předškoláků z MŠ v Dambořicích a Velkých Hostěrádkách v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy - schůzka učitelky I. třídy s rodiči předškoláků - konzultace učitelek MŠ a učitelky I. třídy, sledování začlenění dětí z MŠ do I. třídy ZŠ 6

7 1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Počet učeben: 9 kmenových učeben 7 odborných učeben (multimediální učebna, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, cvičná kuchyně, laboratoř, dílna, keramická dílna) 1 tělocvična 1 školní družina Charakteristika odborných učeben: - tělocvična, slouží i pro mimoškolní zájmovou tělesnou výchovu - školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností - pro výuku výchov využíváme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, dílnu pro práci se dřevem a kovem - k výuce chemie, fyziky, biologie a přírodovědných praktik se využívá laboratoř - žákovská knihovna slouží jako informační centrum, má PC pracoviště - jedna počítačová učebna s připojením na internet s 12 počítačovými pracovišti - pro výuku slouží 6 barevných televizorů s DVD přehrávači a videorekordéry a 6 CD přehrávačů - v multimediální učebně a učebně 4. ročníku je využívána interaktivní tabule s PC - pomůcky do jednotlivých kabinetů a knihovny jsou průběžně doplňovány dle požadavků vyučujících a finančních možností školy 7

8 2.Učební plán Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala v ročníku podle ŠVP Máš na to! Čj Aj Nj 2 3 Mat IKT Děj VkO Čajs Fy Ch 2 2 Př Ze VkZ TV HV VV Časp DrV Proj Vol 1 2 Celkem

9 3. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 5 II. stupeň 7 ŠD 2 (1,32 úvazku) asistent pedagoga 1 (0,5 úvazku) Celkem 14 Bez kvalifikace: 1 (0, 23 úvazku) I. stupeň Složení pedagogického sboru podle stáří: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 3 od 31 do 40 let 2 od 41 do 50 let 7 od 51 do 60 let 2 nad 60 let 1 Pohlaví: Muži Ženy I. stupeň 1 5 II. stupeň 3 4 ŠD 2 celkem

10 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 21 žáků deváté třídy, jeden žák ukončil školní docházku v osmé třídě a jedna žákyně 5. třídy byla přijata na osmileté gymnázium. Patnáct žáků bylo přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, osm žáků bylo přijato na odborné školy bez maturity. Školu opustilo celkem 23 žáků. Žáci 9.ročníku byli přijati na tyto školy: Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov 2 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 1 SŠ zahradnická, Rajhrad, Masarykova SPŠ elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97 1 SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 15 1 SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g 3 ISŠ, Slavkov u Brna, Tyršova SŠ Strážnice, J. Skácela SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova OA, SOŠ knihovnická a VOŠ, Brno, Kotlářská 9 2 SŠ umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno 1 SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 1 SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská 1 1 SOU automobilní, Kyjov, Nádražní 471/48 1 DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve dvou odděleních ŠD 50 žáků - do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 zapsáno 25 žáků - z toho odročena školní docházka 6 žáci 10

11 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu Máš na to!. K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity - rozvoj tvořivého myšlení žáků, využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování 5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

12 DOCHÁZKA ŽÁKŮ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Zameškané hodiny celkem Omluvené Neomluvené Průměr na žáka 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. stupeň II. stupeň Celkem VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Ve škole se ve školním roce 2013/2014 vyučoval anglický a německý jazyk. Anglický jazyk: 3. roč. 3 hod./ týdně 4. roč. 3 hod./ týdně 5. roč. 3 hod./ týdně 6. roč. 3 hod./ týdně 7. roč. 3 hod./ týdně 8. roč. 3 hod./ týdně 9. roč. 3 hod./ týdně Německý jazyk: 7. ročník 2 hod./ týdně 8. ročník 3 hod./ týdně 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - výuka byla organizována dle ŠVP Máš na to! s přihlédnutím na zájem žáků a personální obsazení školy - v tomto školním roce se vyučovalo těmto volitelným předmětům: 7.třída Vedení domácnosti 9.třída Multikulturní seminář Přírodovědná praktika 12

13 5.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY - výuka náboženství I.stupeň II.stupeň 42 žáků 10 žáků 5.5 KROUŽKY Žákům bylo umožněno v době mimo vyučování, pod vedením pedagogů, navštěvovat ve škole tyto kroužky: Florbal Keramický kroužek Pálí vám to Hra na kytaru Konverzace v anglickém jazyce Hra na flétnu 13

14 6. Údaje o dalších aktivitách školy 6.1 HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Během roku bylo postupováno podle Plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2013/2014, požadavků vedení školy, učitelů, rodičů, žáků a pedagogických poraden. Konzultační den VP byl každý čtvrtek od do 13.30, v jiné dny po telefonické domluvě. V letošním školním roce byli integrováni4žáci: dva z 5. třídy, jeden z 6. a jeden z 8. třídy. Pro každého žáka byl zpracován individuální vzdělávací plán za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů. Plány byly následně odeslány do poraden.byla zkontrolována evidence žáků s SPU, všichni vyučující obdrželi seznamy žáků s SPU i s navrženým opatřením. Na úrovni vyučujících zejména na 1.stupni došlo v průběhu školního roku k monitoringu žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU. Dále byli tito žáci po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem posláni na vyšetření do odborných pracovišť (zejména PPP). Podle potřeby vyučujících se uskutečnily telefonické konzultace s jednotlivými poradnami. Náprava poruch učení na naší škole probíhala v dyslektickém kroužku Pálí vám to pod vedením vyučující 1. stupně, s využitím učebny s interaktivní tabulí či počítačovou učebnou s výukovými programy zaměřenými na reedukaci SPU. Na konci 1. a 2. pololetí vyučující spolu s výchovným poradcem vypracovali hodnocení IVP jednotlivých žáků, které byly odeslány do poraden. Během školního roku proběhly na naší škole osobní konzultace s pracovníky PPP Kyjov, SPC Kociánka Brno, dále individuální sezení pro výchovné a výukové problémy žáků, intervence přímo ve třídách z důvodů zlepšení třídních vztahů a výukových problémů. Rodiče byli pravidelně informováni o hodnocení jejich dítěte na výchovných komisích, telefonicky nebo písemnou formou. Ve školním roce bylo uděleno 11 napomenutí třídního učitele,9x důtka třídního učitele, 1 důtka ředitele školy a 1x snížená známka z chování za hrubé porušení školního řádu. Kariérové poradenství Velká pozornost byla věnována volbě budoucího povolání žáků, vhodnému výběru střední školy či učiliště. Žáci 9. tříd byli dostatečně informování o možnostech studia na SŠ a SOU prostřednictvím katalogu škol, CD, nástěnky k volbě povolání, různých brožur. Další informace získali na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně ( ) při prezentaci jednotlivých škol, na třídnické schůzce a osobní návštěvě vybraných škol. Ve spolupráci s vyučujícím VkO se uskutečnily v rámci školy 2 besedy k volbě povolání - různé typy povolání, nutné předpoklady a schopnosti. Třídnické schůzky ( ) se zúčastnili nejen rodiče, ale i zástupci SŠ a SOU: ISŠ Slavkov u Brna, KG a SOŠ ZaS Kyjov,SŠ Strážnice, SOU Havlíčkova Kyjov a SŠ 14

15 gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Žákům i rodičům prezentovali nabídku oborů, možnosti studia a dalšího uplatnění v praxi, zodpověděli všechny dotazy a nabídli individuální pohovory. Na tomto sdružení byli rodiče a žáci informováni o způsobu a časovém harmonogramu podávání přihlášek, konání přijímacího řízení a možnosti odvolání. Bylo přijato 15 žáků na maturitní obor (z toho 1 žákyně 5. třídy), 8 žáků na učební obor. Žáci 8. třídy navštívili dne Úřad práce v Hodoníně, kde probíhal informační den k volbě povolání. Zde si mohli zjistit veškeré informace o středních školách a jejich oborech, udělat si test, který jim na základě jejich zájmů navrhl několik profesních oborů. Činnost výchovného poradce - kariérové individuální poradenství pro žáky 8. a 9. třídy při výběru školy a oboru - třídní schůzka se zástupci SŠ a SOU, rodiči a žáky - beseda k volbě povolání - výchovné komise a individuální pohovory - třídnické hodiny v problémových třídách - individuální i skupinové konzultace při výchovných problémech - spolupráce s PPP Kyjov, Brno, Hodonín - spolupráce s ÚP Hodonín 6.2 HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY A MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Také v letošním školním roce byl MPP plněn přímou a nepřímou formou, a to jak ve výuce, tak formou přenášek nebo exkurzí či zájmových kroužků. Přímá forma plnění MPP Za přímou formu považuji přednášky či exkurze přímo související s tématy prevence. I přes nabitý program se v letošním roce uskutečnilo několik akcí přímo souvisejících s prevencí žáků v oblasti patologických jevů. Za stěžejní považuji přednášku k ochraně člověka za mimořádných situací, kde byli žáci seznámeni se základy zdravovědy a poskytováním první pomoci. Další hodnotnou akcí byl Den s policisty v Hodoníně, kterého se zúčastnila 6. a 7. třída. Na tyto akce nepřímo navazovaly Hry v lese, kde si žáci mohli v terénu ověřit své dovednosti v orientaci v přírodě, zdravovědy aj. Sportovní akce Česko sportuje přinesla žákům vzájemné srovnání jejich kondice. V oblasti zdravovědy žáci absolvovali také přednášku o zdravé výživě a mnohé o zdravém jídelníčku a péči o tělo se dozvěděli i v tělesné výchově a vedení domácnosti. S problematikou dospívání u chlapců a dívek byli žáci 1. i 2. stupně obeznámeni prostřednictvím externího výchovně-vzdělávacího programu společnosti MP promotion. 15

16 Žákům 2. stupně byl také předložen dotazník týkající se šikany. V souvislosti s šikanou byli letos kázeňsky potrestáni dva žáci, jednalo se o počáteční formu šikany vyřešenou v jejím počátku. Nepřímá forma plnění MPP Jednotlivá témata MPP se prolínají řadou předmětů, jako jsou Časp, Čajs, Vko, Vkz, VV, TV, aj. Žáci mají možnost konzultovat své dotazy nejen ve výuce související s tématem prevence, ale i v konzultačních hodinách s metodikem prevence a výchovným poradcem. V letošním roce považuji za velký přínos nákup resuscitační panny, na které si mohou žáci vyzkoušet a nacvičit správný způsob resuscitace formou nepřímé srdeční masáže. S pannou se letos většina žáků teprve seznámila, a věřím, že v příštím školním roce bude v příslušných předmětech prakticky využívána. Nedílnou součástí plnění MPP jsou i volitelné kroužky vedené jednotlivými učiteli, jako jsou např. kroužek flétny a kytary, konverzace v Aj, florbalu, keramický ad. Důležitou součástí pro prohlubování vzájemných vztahů jsou také společné výlety, exkurze a akce pořádané ve škole, jejichž výčet je uveden v seznamu akcí. Z nejúspěšnějších akcí, které byly současně nejnáročnější na přípravu pro učitele i žáky, bych ráda jmenovala letošní Otevírání zahrady a každoroční Den otevřených dveří. 6.3 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO Spolupráce školy: Během školního roku jsme velmi dobře spolupracovali s obcí Dambořice, se vzdělávacím centrem Lipka a s Nadací Partnerství. Zapojení do projektů a soutěží: Pokračovali jsme v projektu Recyklohranní. Zapojili jsme se do soutěže Přírodovědný klokan a do projektu Jeden svět na školách Naše posvícení. Úspěšně jsme dokončili projekt Extra třídy Náš školní dvůr pro všechny a projekt Školy pro udržitelný život Zahradní jezírko. Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO: Koordinátor ukončil kurz Dovednosti pro terénní vzdělávání v rámci projektu ACT WELLL!, v rámci kurzu se žáci osmého ročníku zúčastnili pobytu na Rychtě v Soběšicích. Ekologizace provozu školy: Podařilo se nám začít třídit bioodpad, zakoupili jsme nádoby a rozšířili jsme třídění na 5 složek. Pokračovali jsme ve sběru pomerančové a citronové kůry a budeme pokračovat i příští rok. Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné, oboustranně. Šetříme energií kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné revize. Materiální zajištění: Byla dovybavena sborovna I. stupně pro výuku EVVO. Bylo zakoupeno vybavení pro terénní výzkum 5 bílých misek, 5 sítek. 16

17 Akce, exkurze : Podařilo se realizovat většinu naplánovaných akcí. 6.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na naší škole dle zpracovaného plánu, za prioritu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 byly vytyčeny tyto oblasti: - diferencovaný přístup ve výuce žáků - změny a inovace ŠVP - první pomoc Semináře pro pedagogické pracovníky: Název: Počet: Školní systemické konstelace 3 Školní systemické konstelace 2 1 Act Well projekt 1 Matematická rozcvička 1 Matematika činnostně 1 Interaktivní tabule a PC pro učitele 1 Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 1 Doškolovací kurz snowboardingu 1 Konverzační aktivity v hodinách NJ 1 Vlastivěda činnostně v 5. ročníku 2 Práce s diferencovanou třídou 15 Neurotické projevy u školních dětí 1 Činnostní učení ČJ ve 2. a 3. ročníku 1 Respektovat a být respektován 1 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Kurz první pomoci 12 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce 2 Semináře pro vedoucí a další pracovníky ve školství: Název: Počet: Kurz první pomoci 3 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce 2 Nové trendy v moderním vaření 2 Kurz první pomoci u dětí 1 Inventarizace majetku 1 Zákon o pedagogických pracovnících 1 Inspekční hodnocení 1 Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 1 Problematika spisové služby - archivace a skartace 1 17

18 Získané poznatky byly přenášeny prostřednictvím metodického sdružení a komise a pedagogických rad na ostatní pedagogické pracovníky. 6.5 METODICKÉ AKTIVY NA ŠKOLE Metodické sdružení pro I. stupeň (1. 5. ročník) Metodická komise pro II. stupeň ( ročník) Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2013/ zpracování plánu práce, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky, podle potřeby řešení úkolů ihned - zpracování tematických plánů učiva - stěžejním úkolem obou metodických orgánů bylo i nadále ověřování ŠVP Máš na to! ve vzdělávacím procesu, vyhodnocování, opatření - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů a na integraci předmětů - projednávání závěrů z akcí DVPP - spolupráce mezi I. a II. stupněm 6.6 HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V tomto školním roce žáci I. i II. stupně opět navštívili řadu kulturních představení. Obsahově a typově byla představení podmíněna věkem dětského diváka. Cílem těchto programů je rozšířit kulturní obzory žáků v návaznosti na vzdělávací obsah různých vyučovacích předmětů (českého jazyka, literatury, hudební výchovy a dějepisu), seznámit žáky s prostředím divadla a poučit je o zásadách chování v kulturních institucích. Žáci byli na filmová i divadelní představení připraveni svými vyučujícími. 6.7 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Školní družina pracovala ve dvou plně obsazených odděleních (50 dětí). V prvním byly děti docházející pravidelně, denně. Do druhého byly zařazeny děti rodičů, kteří pracovali ve směnných provozech, ti, kteří odcházeli během odpoledne do kroužků a žáci dojíždějící z okolních vesnic. Program tohoto oddělení byl přizpůsobován aktuálnímu počtu přítomných. Náplň činnosti byla tvořena podle výchovně vzdělávacího programu školní družiny. Rámcový plán, inspirovaný ročními obdobími, byl konkretizován v jednotlivých tematických celcích. Program nabízel denně dvě až tři řízené i neřízené činnosti, které umožňovaly rozvoj všech klíčových kompetencí. Skupiny se střídaly ve čtrnáctidenních intervalech v prostorech určených pro ŠD a v klasické učebně. Kmenová třída nabízela omezený prostor, proto bylo nutné pro některé společné řízené aktivity (vzhledem k velké vytíženosti tělocvičny výukou) využívat ostatní prostory školy. V tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce se sociálním výborem OÚ a výborem SRPŠ. Knihovnice dambořické knihovny připravila pro děti v rámci projektu Literární 18

19 čajovna adventní odpoledne. Nejlepší obrázky, které vznikly jako reakce na společně strávený čas, putovaly do celostátní soutěže Celé Česko čte dětem. S dětmi z Domova pro postižené děti LILA v Otnicích jsme se sešli na podzimní Dýňové cestě v Dambořicích a na jarním Karnevalu v Otnicích. Činnost školní družiny a její výsledky jsou prezentovány na stránkách školy a v dambořickém Zpravodaji. Výrobky dětí jsou vystaveny na zdravotním středisku, zdobí prostory školy i nástěnku ve vestibulu obecního úřadu. V družině probíhaly celoroční projekty Narozeninový den, Výtvarná a divadelní dílna, Literární čajovna a Městečko, době zimních olympijských her také zdařilý projekt ZOH Soči. Děti z prvního oddělení byly úspěšné ve dvou vědomostních a v jedné výtvarné celostátní soutěži (se společnostmi Emco, Ekokom a Jammi pen). Šestičlenný tým redakce Hraní nás baví, který se zapojil do celostátní soutěže Centra mediálního vzdělávání Praha, po čtyřměsíční namáhavé novinářské práci vyhrál exkurzi do České televize v Praze. V měsíci květnu absolvovala v prvním oddělení družiny svoji pedagogickou praxi studentka SPgŠ v Brně. Svoje schopnosti a dovednosti si mohly děti ověřit a porovnat při příležitostných akcích, které šly nad rámec běžného programu. Některých se zúčastnily i děti postižené, bývalí členové ŠD a také rodiče nebo veřejnost. Příležitostné akce: Celodružinová hra Kamarád Dýňová cesta za pohádkou Dambořické Vítání občánků Celodružinové Divadelní odpoledne Výroba dárků pro seniory (Vánoce, Svátek matek) Adventní soutěž Mikulášské odpoledne Nadělování do krmelce Vánoční pečení Ježíškovské nadělování Příprava dárků k zápisu do 1. třídy Karneval v DD LILA v Otnicích Jarní úklid odpadků u rybníčku Soutěž v BAYBLADE Beseda s členkou FS Salajka MISS čarodějnice ŠD Misák ŠD Soutěž Slavík Jedlík ŠD Celodružinové fotbalové odpoledne Exkurze družinového novinářského týmu do pražské ČT 19

20 6.8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍ KONTROLY Dne 20. dubna 2014 byla provedena kontrola dodržování hygienických předpisů pracovnicemi Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Žádné závady nebyly zjištěny. Dne 23. června 2014 byla provedena technická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně pracovnicí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín. Bez závad. 6.9 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH PROJEKTŮ Škola se zapojila do dvou projektů Nadace Tesco Extra třída pod názvem Náš školní dvůr pro všechny (8. třída) a Objevujeme kouzlo starých tradic a zvyků (7. třída). Sedmáci se zaměřili na spolupráci s místním klubem seniorů. Jejich cílem bylo se seznámit s tradičními dovednostmi, zvyky a tradicemi našich babiček a dědů. Spolu se seniory se několikrát setkali společně ve škole povídali si, mimo jiné, i o tom, jak se dříve učilo; navštívili skanzen ve Strážnici a obecní depozitář místního muzea v Dambořicích. Při společných workshopech se naučili starým zvykům a tradicím (např. draní peří, pečení milostí a belešů, výrobu píšťalek, štupování ponožek či malování kraslic) a tyto dovednosti předali svým nejmenším spolužákům v 1. třídě během projektového dne. Díky Extra třídě byl projekt podpořen částkou Kč. Osmáci svým projektem dosáhli přeměny školního dvora v nový výukový a relaxační prostor využitelný jak žáky školy, tak i místními občany během sportovních turnajů či při jiných akcích. Společnými silami uzavřeli prostor školního dvora novou zídkou, upravili terén v okolí školní třešně tak, aby bylo možné jej osadit novými stoly a lavicemi z dílny místního stolaře. Součástí projektu bylo také osazení dřevěných laviček na betonovou tribunu u hřiště na školním dvoře a vytvoření hracího prostoru u oken jídelny. Žáci se ve fázi realizace zapojili do odstranění staré zídky a výkopu základů pro novou. Velkou mírou přispěli k modelaci terénu, výsadbě nového trávníku a především k penetraci a lazuře lavic a stolů. Samotné stavební práce byly svěřeny místní firmě. Díky Extra třídě byl projekt podpořen částkou Kč. Dalším projektem, jehož realizací byla dořešena úprava části prostranství před školou a absence biotopu stojatých vod v okolí školy, byla "Škola pro udržitelný život" - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/ , spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Škola získala na realizaci Kč. Nejprve se žáci zúčastnili dvou výukových programů, kde pomocí různých metod a forem práce přemýšleli o záporech a kladech života v obci Dambořice. Sestavili anketu obsahující 4 otázky. Na Dnu otevřených dveří a ve spolcích, které navštěvují, poprosili občany o její vyplnění. Anketa byla zpracována a vyhodnocena. Nechali jsme se inspirovat zjištěnými výsledky a v rámci projektu vznikl projekt zahradního jezírka a také návrh úprav nevyužívaného prostoru před školou. Financování projektu významně podpořil zřizovatel 20

ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 13

ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZŠ DAMBOŘICE za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 13 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2012-2013 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 7 1.3

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 IČO: 70995711 TELEFON: ředitelna 518 631 130, sborovna 2. stupeň 518 631341, sborovna

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více