1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Charakteristika školy"

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Aktivity školního roku str Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str Učební plán str Údaje o pracovnících školy str Údaje o přijímacím řízení str Přehled o výsledcích vzdělávání žáků str Celkové hodnocení a klasifikace žáků, docházka str Výuka cizích jazyků str Volitelné předměty str Nepovinné předměty str Zájmové kroužky str Údaje o dalších aktivitách školy str Hodnocení práce výchovného poradce str Hodnocení práce preventisty školy str Hodnocení školního programu EVVO str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Metodické aktivity ve škole str Hodnocení kulturních akcí str Činnost školní družiny str Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol str Zapojení do rozvojových programů a projektů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 20 2

3 1. Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Dambořice, okres Hodonín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: TELEFON: , , E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Drahomíra Beková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Miroslav Martiňák VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jiřina Poláčková KOORDINÁTOR PREVENCE NEG. JEVŮ: Mgr. Radka Čížková POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 12 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 2 POČET ASISTENTEK PEDAGOGA: 1 POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 3 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1 POČET TŘÍD: I. stupeň 5 tříd II. stupeň 4 třídy ŠD 2 oddělení POČET ŽÁKŮ k : celkem 167 žáků I. stupeň 99 žáků II. stupeň 68 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky 3

4 1.1 AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ 2014 Ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno množství akcí v rámci celoškolního projektu "Škola jako komunitní centrum obce". Největší úspěch a návštěvnost měl již tradičně adventní "Den otevřených dveří", spojený s prezentací a prodejem vánočních drobností a koncertem dambořských pěveckých souborů. Do akcí projektu Extra třída Objevujeme kouzlo starých tradic a zvyků se k žákům připojili s velkým nadšením i senioři z Dambořic. V dalších dvou projektech Náš školní dvůr pro všechny a Škola pro udržitelný život pomohli žáci vlastní prací a se získanou finanční dotaci významně vylepšit prostory okolí školy. Vyvrcholením těchto projektů bylo slavnostní otevření školní zahrady s geoparkem a školního dvora na konci června. Další dílčí či třídní projekty a akce: Termín Název akce Účastníci 9/24/2013 Projekt - Cestou do školy - dopravní výchova 1.-5.třída 9/25/2013 Zájezd do Vídně 7.-9.třída 9/27/2013 Školní výlet do Bohumilic 2.třída 10/2/2013 Fotbalový turnaj Žarošice 7.-9.třída (výběr) 10/3/2013 Veletrh vzdělávání 8.,9.třída 10/4/2013 Plavecký výcvik - do třída 10/8/2013 Koncert - žesťové kvarteto 1.-4.třída 10/23/2013 "Les a klima" - Soběšice 7.-8.třída 10/24/2013 Lipka- Potravní vztahy a fotosyntéza- Soběšice 4.-6.třída 11/4/2013 Scio- Stonožka - do třída 11/11/2013 Den Slabikáře 1.třída 11/15/2013 Florbal - chlapci - Milotice 6.-7.třída (výběr) 11/19/2013 Florbal - dívky - Velká nad Veličkou 6.-9.třída (výběr) 11/21/2013 Florbal - chlapci - Dambořice 8.,9.třída (výběr) 11/22/2013 Florbal - Dubňany 4.-5.třída (výběr) 11/30/2013 Den otevřených dveří ZŠ Dambořice - do /1/2013 Advent - společné setkání nad první svící 1.-9.třída 12/5/2013 Mikulášská besídka, společné hodnocení 1.-4.třída 12/11/2013 Návštěva divadelního představení 6.-9.třída 12/19/2013 Vystoupení žáků pro Domov důchodců Sokolnice výběr 12/20/2013 Vánoční besídky 1.-9.třída 12/20/2013 Filmové dopoledne 6.-9.třída 1/23/2014 Zápis žáků do 1.třídy 1/30/2014 Divadelní představení v MŠ 1.třída 2/8/2014 Lyžařský výcvikový kurz Jeseníky třída (výběr) 2/12/2014 Cesta vody vodovody - do třída 2/24/2014 Koncert v MŠ 1.třída 2/25/2014 Balady-komponovaný pořad třída 2/27/2014 Karneval ŠD v DD LILA v Otnicích ŠD 3/6/2014 Společné hodnocení Masopust 1.-4.třída 3/12/2014 Pořad Přemyslovci 1.-9.třída 3/14/2014 Beseda se seniory 5.-8.třída 3/18/2014 Úřad práce Hodonín 8.třída 3/18/2014 Exkurze Hodonín- Muzeum nafty 6.,7.třída 3/27/2014 Divadlo Radost - Mach a Šebestová 1.-5.třída 4

5 3/30/2014 Testování Scio- Stonožka - do třída 4/1/2014 Přednáška o výživě 1.-7.třída 4/9/2014 Florbalový turnaj Žarošice - chlapci 6.,7.třída 4/11/2014 Strážnice - exkurze se seniory 7.třída 4/14/2014 Souboj čtenářů 6.třída 4/15/2014 Florbalový turnaj Žarošice - dívky 6.-9.třída (výběr) 4/15/2014 Divadelní představení pro rodiče 5.tř. 5.třída 4/16/2014 Turnaj ve vybíjené - Dambořice 4.-5.třída (výběr) 4/25/2014 Florbalový turnaj - Dambořice 6.-9.třída (výběr) 4/30/2014 Společné hodnocení - Čarodějnice 1.-4třída 4/30/2014 Sběr papíru 1.-9.třída 5/2/2014 Projektový den pro seniory 6.,7.třída 5/7/2014 Fotbalový turnaj - Žarošice 4.-5.třída (výběr) 5/8/2014 Jarní pochod dětí s rodiči zájemci 5/14/2014 Turnaj ve fotbalu - McDonalds Cup Hroznová Lhota 6.-9.třída (výběr) 5/16/2014 Divadelné představení - KD Dambořice - Tetky 1.-9.třída 5/20/2014 Sportovní odpoledne - Olympijský víceboj - Česko sportuje 6.-9.třída 5/23/2014 Turnaj ve vybíjené - Slavkov 3.,4.třída (výběr) 5/28/2014 Školní výlet Praha třída 5/29/2014 Běžecké závody + společné hodnocení 1.-5.třída 5/29/2014 Návštěva Muzea v Žarošicích 7.třída 6/2/2014 Fotografování 1.-9.třída 6/3/2014 Sběr papíru 1.-9.třída 6/5/2014 Návštěva žáků v Bohumilicích 2.třída 6/6/2014 Planetárium Brno + výstava hraček 3.,5.třída 6/10/2014 Školní výlet - Brno - Špilberg- kasematy 4.třída 6/11/2014 Výlet - Papouščí farma Bošovice 1.třída 6/12/2014 Školní výlet Zoo Brno 2.třída 6/13/2014 Společný projekt 1. a 7.třídy 1.,7.třída 6/17/2014 Exkurze ČOV - Loučka (čistička) 6.-9.třída 6/18/2014 Ukončení projektu Zahrada, Extra třída 1.-9.třída 6/19/2014 Zdravověda, 1.pomoc 6.,9.třída 6/20/2014 Obhajoby závěrečných prací žáků 9,třídy 8.,9.třída 6/20/2014 Policejní den v Hodoníně 6.,7.třída 6/23/2014 Rychta - ekologická výuka - do třída 6/23/2014 Otužilecký den v Hájku 1.-5.třída (výběr) 6/23/2014 Procházka se soutěžemi v přírodě 6.,7.,9.třída 6/24/2014 Ochrana člověka za mimořádných situací 1.-5.třída 6/24/2014 Učíme sami - obrácená výuka 6.-9-třída 6/26/2014 Hry v lese 2.třída PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ realizace třídních a oborových projektů - uskutečnila se celoškolní sběrová akce starého papíru - spolupráce školy se SRPŠ - průběžné zapojování žáků školy do školních a okrskových kol soutěží a olympiád - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže) 5

6 - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup) - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy, zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky - spolupráce s organizacemi v obci - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně - soustavné rozvíjení čtenářské, finanční a počítačové gramotnosti, využívání počítačové učebny, výuka na interaktivní tabuli - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky školy formou kroužků a nepovinných předmětů - průběžné uplatňování metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - dodržování metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle zpracovaného ročního plánu, který využívá místních podmínek - ve výuce byla v průběhu školního roku začleněna, dle pokynu MŠMT, tematika ochrany člověka za mimořádných událostí - bylo provedeno testování žáků 3., 5., 7. a 9. třídy společností SCIO. Souhrnná data z testů jsou uloženy v archivu školy. - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy - organizování školních výletů - zajišťování pitného režimu pro žáky školy 1.2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ Se školami v rámci okresu - spolupráce naší školy se ZŠ Uhřice, MŠ Velké Hostěrádky S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ a vychovatelky ŠD při zápisu žáků do I. tříd - návštěva předškoláků z MŠ v Dambořicích a Velkých Hostěrádkách v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy - schůzka učitelky I. třídy s rodiči předškoláků - konzultace učitelek MŠ a učitelky I. třídy, sledování začlenění dětí z MŠ do I. třídy ZŠ 6

7 1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Počet učeben: 9 kmenových učeben 7 odborných učeben (multimediální učebna, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, cvičná kuchyně, laboratoř, dílna, keramická dílna) 1 tělocvična 1 školní družina Charakteristika odborných učeben: - tělocvična, slouží i pro mimoškolní zájmovou tělesnou výchovu - školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností - pro výuku výchov využíváme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, dílnu pro práci se dřevem a kovem - k výuce chemie, fyziky, biologie a přírodovědných praktik se využívá laboratoř - žákovská knihovna slouží jako informační centrum, má PC pracoviště - jedna počítačová učebna s připojením na internet s 12 počítačovými pracovišti - pro výuku slouží 6 barevných televizorů s DVD přehrávači a videorekordéry a 6 CD přehrávačů - v multimediální učebně a učebně 4. ročníku je využívána interaktivní tabule s PC - pomůcky do jednotlivých kabinetů a knihovny jsou průběžně doplňovány dle požadavků vyučujících a finančních možností školy 7

8 2.Učební plán Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala v ročníku podle ŠVP Máš na to! Čj Aj Nj 2 3 Mat IKT Děj VkO Čajs Fy Ch 2 2 Př Ze VkZ TV HV VV Časp DrV Proj Vol 1 2 Celkem

9 3. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 5 II. stupeň 7 ŠD 2 (1,32 úvazku) asistent pedagoga 1 (0,5 úvazku) Celkem 14 Bez kvalifikace: 1 (0, 23 úvazku) I. stupeň Složení pedagogického sboru podle stáří: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 3 od 31 do 40 let 2 od 41 do 50 let 7 od 51 do 60 let 2 nad 60 let 1 Pohlaví: Muži Ženy I. stupeň 1 5 II. stupeň 3 4 ŠD 2 celkem

10 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 21 žáků deváté třídy, jeden žák ukončil školní docházku v osmé třídě a jedna žákyně 5. třídy byla přijata na osmileté gymnázium. Patnáct žáků bylo přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, osm žáků bylo přijato na odborné školy bez maturity. Školu opustilo celkem 23 žáků. Žáci 9.ročníku byli přijati na tyto školy: Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov 2 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 1 SŠ zahradnická, Rajhrad, Masarykova SPŠ elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97 1 SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 15 1 SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g 3 ISŠ, Slavkov u Brna, Tyršova SŠ Strážnice, J. Skácela SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova OA, SOŠ knihovnická a VOŠ, Brno, Kotlářská 9 2 SŠ umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno 1 SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 1 SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská 1 1 SOU automobilní, Kyjov, Nádražní 471/48 1 DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve dvou odděleních ŠD 50 žáků - do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 zapsáno 25 žáků - z toho odročena školní docházka 6 žáci 10

11 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu Máš na to!. K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity - rozvoj tvořivého myšlení žáků, využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování 5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

12 DOCHÁZKA ŽÁKŮ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Zameškané hodiny celkem Omluvené Neomluvené Průměr na žáka 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. stupeň II. stupeň Celkem VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Ve škole se ve školním roce 2013/2014 vyučoval anglický a německý jazyk. Anglický jazyk: 3. roč. 3 hod./ týdně 4. roč. 3 hod./ týdně 5. roč. 3 hod./ týdně 6. roč. 3 hod./ týdně 7. roč. 3 hod./ týdně 8. roč. 3 hod./ týdně 9. roč. 3 hod./ týdně Německý jazyk: 7. ročník 2 hod./ týdně 8. ročník 3 hod./ týdně 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - výuka byla organizována dle ŠVP Máš na to! s přihlédnutím na zájem žáků a personální obsazení školy - v tomto školním roce se vyučovalo těmto volitelným předmětům: 7.třída Vedení domácnosti 9.třída Multikulturní seminář Přírodovědná praktika 12

13 5.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY - výuka náboženství I.stupeň II.stupeň 42 žáků 10 žáků 5.5 KROUŽKY Žákům bylo umožněno v době mimo vyučování, pod vedením pedagogů, navštěvovat ve škole tyto kroužky: Florbal Keramický kroužek Pálí vám to Hra na kytaru Konverzace v anglickém jazyce Hra na flétnu 13

14 6. Údaje o dalších aktivitách školy 6.1 HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Během roku bylo postupováno podle Plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2013/2014, požadavků vedení školy, učitelů, rodičů, žáků a pedagogických poraden. Konzultační den VP byl každý čtvrtek od do 13.30, v jiné dny po telefonické domluvě. V letošním školním roce byli integrováni4žáci: dva z 5. třídy, jeden z 6. a jeden z 8. třídy. Pro každého žáka byl zpracován individuální vzdělávací plán za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů. Plány byly následně odeslány do poraden.byla zkontrolována evidence žáků s SPU, všichni vyučující obdrželi seznamy žáků s SPU i s navrženým opatřením. Na úrovni vyučujících zejména na 1.stupni došlo v průběhu školního roku k monitoringu žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU. Dále byli tito žáci po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem posláni na vyšetření do odborných pracovišť (zejména PPP). Podle potřeby vyučujících se uskutečnily telefonické konzultace s jednotlivými poradnami. Náprava poruch učení na naší škole probíhala v dyslektickém kroužku Pálí vám to pod vedením vyučující 1. stupně, s využitím učebny s interaktivní tabulí či počítačovou učebnou s výukovými programy zaměřenými na reedukaci SPU. Na konci 1. a 2. pololetí vyučující spolu s výchovným poradcem vypracovali hodnocení IVP jednotlivých žáků, které byly odeslány do poraden. Během školního roku proběhly na naší škole osobní konzultace s pracovníky PPP Kyjov, SPC Kociánka Brno, dále individuální sezení pro výchovné a výukové problémy žáků, intervence přímo ve třídách z důvodů zlepšení třídních vztahů a výukových problémů. Rodiče byli pravidelně informováni o hodnocení jejich dítěte na výchovných komisích, telefonicky nebo písemnou formou. Ve školním roce bylo uděleno 11 napomenutí třídního učitele,9x důtka třídního učitele, 1 důtka ředitele školy a 1x snížená známka z chování za hrubé porušení školního řádu. Kariérové poradenství Velká pozornost byla věnována volbě budoucího povolání žáků, vhodnému výběru střední školy či učiliště. Žáci 9. tříd byli dostatečně informování o možnostech studia na SŠ a SOU prostřednictvím katalogu škol, CD, nástěnky k volbě povolání, různých brožur. Další informace získali na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně ( ) při prezentaci jednotlivých škol, na třídnické schůzce a osobní návštěvě vybraných škol. Ve spolupráci s vyučujícím VkO se uskutečnily v rámci školy 2 besedy k volbě povolání - různé typy povolání, nutné předpoklady a schopnosti. Třídnické schůzky ( ) se zúčastnili nejen rodiče, ale i zástupci SŠ a SOU: ISŠ Slavkov u Brna, KG a SOŠ ZaS Kyjov,SŠ Strážnice, SOU Havlíčkova Kyjov a SŠ 14

15 gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Žákům i rodičům prezentovali nabídku oborů, možnosti studia a dalšího uplatnění v praxi, zodpověděli všechny dotazy a nabídli individuální pohovory. Na tomto sdružení byli rodiče a žáci informováni o způsobu a časovém harmonogramu podávání přihlášek, konání přijímacího řízení a možnosti odvolání. Bylo přijato 15 žáků na maturitní obor (z toho 1 žákyně 5. třídy), 8 žáků na učební obor. Žáci 8. třídy navštívili dne Úřad práce v Hodoníně, kde probíhal informační den k volbě povolání. Zde si mohli zjistit veškeré informace o středních školách a jejich oborech, udělat si test, který jim na základě jejich zájmů navrhl několik profesních oborů. Činnost výchovného poradce - kariérové individuální poradenství pro žáky 8. a 9. třídy při výběru školy a oboru - třídní schůzka se zástupci SŠ a SOU, rodiči a žáky - beseda k volbě povolání - výchovné komise a individuální pohovory - třídnické hodiny v problémových třídách - individuální i skupinové konzultace při výchovných problémech - spolupráce s PPP Kyjov, Brno, Hodonín - spolupráce s ÚP Hodonín 6.2 HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY A MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Také v letošním školním roce byl MPP plněn přímou a nepřímou formou, a to jak ve výuce, tak formou přenášek nebo exkurzí či zájmových kroužků. Přímá forma plnění MPP Za přímou formu považuji přednášky či exkurze přímo související s tématy prevence. I přes nabitý program se v letošním roce uskutečnilo několik akcí přímo souvisejících s prevencí žáků v oblasti patologických jevů. Za stěžejní považuji přednášku k ochraně člověka za mimořádných situací, kde byli žáci seznámeni se základy zdravovědy a poskytováním první pomoci. Další hodnotnou akcí byl Den s policisty v Hodoníně, kterého se zúčastnila 6. a 7. třída. Na tyto akce nepřímo navazovaly Hry v lese, kde si žáci mohli v terénu ověřit své dovednosti v orientaci v přírodě, zdravovědy aj. Sportovní akce Česko sportuje přinesla žákům vzájemné srovnání jejich kondice. V oblasti zdravovědy žáci absolvovali také přednášku o zdravé výživě a mnohé o zdravém jídelníčku a péči o tělo se dozvěděli i v tělesné výchově a vedení domácnosti. S problematikou dospívání u chlapců a dívek byli žáci 1. i 2. stupně obeznámeni prostřednictvím externího výchovně-vzdělávacího programu společnosti MP promotion. 15

16 Žákům 2. stupně byl také předložen dotazník týkající se šikany. V souvislosti s šikanou byli letos kázeňsky potrestáni dva žáci, jednalo se o počáteční formu šikany vyřešenou v jejím počátku. Nepřímá forma plnění MPP Jednotlivá témata MPP se prolínají řadou předmětů, jako jsou Časp, Čajs, Vko, Vkz, VV, TV, aj. Žáci mají možnost konzultovat své dotazy nejen ve výuce související s tématem prevence, ale i v konzultačních hodinách s metodikem prevence a výchovným poradcem. V letošním roce považuji za velký přínos nákup resuscitační panny, na které si mohou žáci vyzkoušet a nacvičit správný způsob resuscitace formou nepřímé srdeční masáže. S pannou se letos většina žáků teprve seznámila, a věřím, že v příštím školním roce bude v příslušných předmětech prakticky využívána. Nedílnou součástí plnění MPP jsou i volitelné kroužky vedené jednotlivými učiteli, jako jsou např. kroužek flétny a kytary, konverzace v Aj, florbalu, keramický ad. Důležitou součástí pro prohlubování vzájemných vztahů jsou také společné výlety, exkurze a akce pořádané ve škole, jejichž výčet je uveden v seznamu akcí. Z nejúspěšnějších akcí, které byly současně nejnáročnější na přípravu pro učitele i žáky, bych ráda jmenovala letošní Otevírání zahrady a každoroční Den otevřených dveří. 6.3 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO Spolupráce školy: Během školního roku jsme velmi dobře spolupracovali s obcí Dambořice, se vzdělávacím centrem Lipka a s Nadací Partnerství. Zapojení do projektů a soutěží: Pokračovali jsme v projektu Recyklohranní. Zapojili jsme se do soutěže Přírodovědný klokan a do projektu Jeden svět na školách Naše posvícení. Úspěšně jsme dokončili projekt Extra třídy Náš školní dvůr pro všechny a projekt Školy pro udržitelný život Zahradní jezírko. Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO: Koordinátor ukončil kurz Dovednosti pro terénní vzdělávání v rámci projektu ACT WELLL!, v rámci kurzu se žáci osmého ročníku zúčastnili pobytu na Rychtě v Soběšicích. Ekologizace provozu školy: Podařilo se nám začít třídit bioodpad, zakoupili jsme nádoby a rozšířili jsme třídění na 5 složek. Pokračovali jsme ve sběru pomerančové a citronové kůry a budeme pokračovat i příští rok. Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné, oboustranně. Šetříme energií kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné revize. Materiální zajištění: Byla dovybavena sborovna I. stupně pro výuku EVVO. Bylo zakoupeno vybavení pro terénní výzkum 5 bílých misek, 5 sítek. 16

17 Akce, exkurze : Podařilo se realizovat většinu naplánovaných akcí. 6.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na naší škole dle zpracovaného plánu, za prioritu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 byly vytyčeny tyto oblasti: - diferencovaný přístup ve výuce žáků - změny a inovace ŠVP - první pomoc Semináře pro pedagogické pracovníky: Název: Počet: Školní systemické konstelace 3 Školní systemické konstelace 2 1 Act Well projekt 1 Matematická rozcvička 1 Matematika činnostně 1 Interaktivní tabule a PC pro učitele 1 Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 1 Doškolovací kurz snowboardingu 1 Konverzační aktivity v hodinách NJ 1 Vlastivěda činnostně v 5. ročníku 2 Práce s diferencovanou třídou 15 Neurotické projevy u školních dětí 1 Činnostní učení ČJ ve 2. a 3. ročníku 1 Respektovat a být respektován 1 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Kurz první pomoci 12 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce 2 Semináře pro vedoucí a další pracovníky ve školství: Název: Počet: Kurz první pomoci 3 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce 2 Nové trendy v moderním vaření 2 Kurz první pomoci u dětí 1 Inventarizace majetku 1 Zákon o pedagogických pracovnících 1 Inspekční hodnocení 1 Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 1 Problematika spisové služby - archivace a skartace 1 17

18 Získané poznatky byly přenášeny prostřednictvím metodického sdružení a komise a pedagogických rad na ostatní pedagogické pracovníky. 6.5 METODICKÉ AKTIVY NA ŠKOLE Metodické sdružení pro I. stupeň (1. 5. ročník) Metodická komise pro II. stupeň ( ročník) Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2013/ zpracování plánu práce, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky, podle potřeby řešení úkolů ihned - zpracování tematických plánů učiva - stěžejním úkolem obou metodických orgánů bylo i nadále ověřování ŠVP Máš na to! ve vzdělávacím procesu, vyhodnocování, opatření - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů a na integraci předmětů - projednávání závěrů z akcí DVPP - spolupráce mezi I. a II. stupněm 6.6 HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V tomto školním roce žáci I. i II. stupně opět navštívili řadu kulturních představení. Obsahově a typově byla představení podmíněna věkem dětského diváka. Cílem těchto programů je rozšířit kulturní obzory žáků v návaznosti na vzdělávací obsah různých vyučovacích předmětů (českého jazyka, literatury, hudební výchovy a dějepisu), seznámit žáky s prostředím divadla a poučit je o zásadách chování v kulturních institucích. Žáci byli na filmová i divadelní představení připraveni svými vyučujícími. 6.7 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Školní družina pracovala ve dvou plně obsazených odděleních (50 dětí). V prvním byly děti docházející pravidelně, denně. Do druhého byly zařazeny děti rodičů, kteří pracovali ve směnných provozech, ti, kteří odcházeli během odpoledne do kroužků a žáci dojíždějící z okolních vesnic. Program tohoto oddělení byl přizpůsobován aktuálnímu počtu přítomných. Náplň činnosti byla tvořena podle výchovně vzdělávacího programu školní družiny. Rámcový plán, inspirovaný ročními obdobími, byl konkretizován v jednotlivých tematických celcích. Program nabízel denně dvě až tři řízené i neřízené činnosti, které umožňovaly rozvoj všech klíčových kompetencí. Skupiny se střídaly ve čtrnáctidenních intervalech v prostorech určených pro ŠD a v klasické učebně. Kmenová třída nabízela omezený prostor, proto bylo nutné pro některé společné řízené aktivity (vzhledem k velké vytíženosti tělocvičny výukou) využívat ostatní prostory školy. V tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce se sociálním výborem OÚ a výborem SRPŠ. Knihovnice dambořické knihovny připravila pro děti v rámci projektu Literární 18

19 čajovna adventní odpoledne. Nejlepší obrázky, které vznikly jako reakce na společně strávený čas, putovaly do celostátní soutěže Celé Česko čte dětem. S dětmi z Domova pro postižené děti LILA v Otnicích jsme se sešli na podzimní Dýňové cestě v Dambořicích a na jarním Karnevalu v Otnicích. Činnost školní družiny a její výsledky jsou prezentovány na stránkách školy a v dambořickém Zpravodaji. Výrobky dětí jsou vystaveny na zdravotním středisku, zdobí prostory školy i nástěnku ve vestibulu obecního úřadu. V družině probíhaly celoroční projekty Narozeninový den, Výtvarná a divadelní dílna, Literární čajovna a Městečko, době zimních olympijských her také zdařilý projekt ZOH Soči. Děti z prvního oddělení byly úspěšné ve dvou vědomostních a v jedné výtvarné celostátní soutěži (se společnostmi Emco, Ekokom a Jammi pen). Šestičlenný tým redakce Hraní nás baví, který se zapojil do celostátní soutěže Centra mediálního vzdělávání Praha, po čtyřměsíční namáhavé novinářské práci vyhrál exkurzi do České televize v Praze. V měsíci květnu absolvovala v prvním oddělení družiny svoji pedagogickou praxi studentka SPgŠ v Brně. Svoje schopnosti a dovednosti si mohly děti ověřit a porovnat při příležitostných akcích, které šly nad rámec běžného programu. Některých se zúčastnily i děti postižené, bývalí členové ŠD a také rodiče nebo veřejnost. Příležitostné akce: Celodružinová hra Kamarád Dýňová cesta za pohádkou Dambořické Vítání občánků Celodružinové Divadelní odpoledne Výroba dárků pro seniory (Vánoce, Svátek matek) Adventní soutěž Mikulášské odpoledne Nadělování do krmelce Vánoční pečení Ježíškovské nadělování Příprava dárků k zápisu do 1. třídy Karneval v DD LILA v Otnicích Jarní úklid odpadků u rybníčku Soutěž v BAYBLADE Beseda s členkou FS Salajka MISS čarodějnice ŠD Misák ŠD Soutěž Slavík Jedlík ŠD Celodružinové fotbalové odpoledne Exkurze družinového novinářského týmu do pražské ČT 19

20 6.8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍ KONTROLY Dne 20. dubna 2014 byla provedena kontrola dodržování hygienických předpisů pracovnicemi Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Žádné závady nebyly zjištěny. Dne 23. června 2014 byla provedena technická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně pracovnicí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín. Bez závad. 6.9 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH PROJEKTŮ Škola se zapojila do dvou projektů Nadace Tesco Extra třída pod názvem Náš školní dvůr pro všechny (8. třída) a Objevujeme kouzlo starých tradic a zvyků (7. třída). Sedmáci se zaměřili na spolupráci s místním klubem seniorů. Jejich cílem bylo se seznámit s tradičními dovednostmi, zvyky a tradicemi našich babiček a dědů. Spolu se seniory se několikrát setkali společně ve škole povídali si, mimo jiné, i o tom, jak se dříve učilo; navštívili skanzen ve Strážnici a obecní depozitář místního muzea v Dambořicích. Při společných workshopech se naučili starým zvykům a tradicím (např. draní peří, pečení milostí a belešů, výrobu píšťalek, štupování ponožek či malování kraslic) a tyto dovednosti předali svým nejmenším spolužákům v 1. třídě během projektového dne. Díky Extra třídě byl projekt podpořen částkou Kč. Osmáci svým projektem dosáhli přeměny školního dvora v nový výukový a relaxační prostor využitelný jak žáky školy, tak i místními občany během sportovních turnajů či při jiných akcích. Společnými silami uzavřeli prostor školního dvora novou zídkou, upravili terén v okolí školní třešně tak, aby bylo možné jej osadit novými stoly a lavicemi z dílny místního stolaře. Součástí projektu bylo také osazení dřevěných laviček na betonovou tribunu u hřiště na školním dvoře a vytvoření hracího prostoru u oken jídelny. Žáci se ve fázi realizace zapojili do odstranění staré zídky a výkopu základů pro novou. Velkou mírou přispěli k modelaci terénu, výsadbě nového trávníku a především k penetraci a lazuře lavic a stolů. Samotné stavební práce byly svěřeny místní firmě. Díky Extra třídě byl projekt podpořen částkou Kč. Dalším projektem, jehož realizací byla dořešena úprava části prostranství před školou a absence biotopu stojatých vod v okolí školy, byla "Škola pro udržitelný život" - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/ , spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Škola získala na realizaci Kč. Nejprve se žáci zúčastnili dvou výukových programů, kde pomocí různých metod a forem práce přemýšleli o záporech a kladech života v obci Dambořice. Sestavili anketu obsahující 4 otázky. Na Dnu otevřených dveří a ve spolcích, které navštěvují, poprosili občany o její vyplnění. Anketa byla zpracována a vyhodnocena. Nechali jsme se inspirovat zjištěnými výsledky a v rámci projektu vznikl projekt zahradního jezírka a také návrh úprav nevyužívaného prostoru před školou. Financování projektu významně podpořil zřizovatel 20

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více