Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana 3 Škola lyžovala strana 5 Klaun ve školičce strana 6 Tříkrálová sbírka strana 6 Aktuality z farnosti strana 6 Sněhovánky strana 7 Vánoční koncert strana 7 S L O V O S T A R O S T Y O B C E Vážení spoluobčané, od prvních dnů letošní roku se nám připomněla letošní zima v plné síle a sněhovou nadílkou, která mám všem působí komplikace především na místních komunikacích. Věřím, že s určitou dávkou tolerance a vzájemné pomoci se nám podaří překonat všechny zimní nástrahy, a v krásných slunečných a mrazivých dnech si užijeme trochou sportování nebo jen procházkou zasněženou přírodou. Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ vydalo výstrahu velmi silný mráz pro kraj Moravskoslezský a Zlínský. Především v závěru týdne má dojít k poklesu teplot pod -25 C, v mrazových kotlinách i pod -30 C. Z důvodu velmi silných mrazů se doporučuje chránit se přiměřeně teplým oblečením a obuví, omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi. Může dojít ke škodám na majetku, k problémům v dopravě, zásobování, výpadkům energetických sítí. Mohou se vážně poškodit vodoměry, vodovodní potrubí nebo topení a způsobit tak vlastníkům nemovitostí nepříjemnosti. Škody vzniklé na nemovitostech a majetku z pohledu pojištění jsou omezeně likvidní, protože každý majitel je podle pojistných podmínek majetkového pojištění povinen předcházet škodám, které mohou být extrémním počasím způsobeny. Věřím, že se nám všem vyhnou materiální, či zdravotní komplikace a zanedlouho budeme na letošní zimu vzpomínat jako na normální patřící na Valašsko. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce Sraz sedmdesátníků strana 8 Klub důchodců sportuje strana 8 Poštolka na výletě strana 9 Recept na rok 2012 strana 9 Návštěva strana 10 Nadační fond při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec zve všechny děti i dospělé na tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL který se bude konat v tělocvičně ZŠ v neděli od 14:00 hod. Pro děti jsou připraveny soutěže, tombola, kolo štěstí a občerstvení. TJ Sokol Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na SPORTOVNÍ PLES který pořádá v sobotu 4. února 2012 od 20:00 hod. v sále Na Salaši K poslechu a tanci hraje ostravská skupina IMPULS

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 S T R Á N K A 2 VÝPIS Z USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. o poskytnutí dotace na mysliveckou činnost v roce 2012, ve výši 5.000,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila aktualizaci ceníku mandlování prádla v obcí zřízené sběrně prádla Hutisko- Solanec dle samostatné přílohy. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o povolení akcí: Školní ples pořádaný dne a Maškarní karneval pořádaný dne a zároveň schválila osvobození od poplatku ze vstupného na těchto akcích. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o výpůjčce budovy Hutisko-Solanec č. p. 605 objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 581 mezi Obcí Hutisko- Solanec a Základní školou a mateřskou školou Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Pavla Flachse, Chaloupeckého 10, Ostrava 3, o povolení hostování s Lunaparkem na naší pouti dne 6. května 2012 v prostoru za restaurací Na Salaši a bude zařazena do programu jednání rady obce v měsíci březnu Rada obce Hutisko-Solanec schválila návrh smlouvy upravující práva a povinnosti mezi obcí Hutisko-Solanec a městem Kyjov v souvislosti s realizací stavby Likvidace splaškových vod z areálu rekreačního zařízení DDM Kyjov a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Milana Třetiny, Solanec pod Soláněm 523 o souhlas se vstupem na pozemek za účelem napojení se na stávající inženýrské sítě a možnost odkoupení části pozemku parc. č. 350/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce rozhodla,že souhlasí se vstupem na pozemek za účelem napojení se na stávající inženýrské sítě za podmínky dohody s vlastníky dalších pozemků k výstavbě o společném využití budovaných přípojek. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o odkoupení ¾ podílu pozemků parc. č. 1053/1 o celkové výměře 179 m 2 a parc. č. 1053/4 o celkové výměře 194 m 2 v v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Mercedes & Oldtimer Club o. s., Zubří o spolupráci při konání Setkání Mercedesů 2012 VI. ročník ve dnech 26. a Rada obce rozhodla v rámci podpory akce nabídnout bezplatný pronájem plochy parkoviště. Ostatní požadavky organizátora nebyly akceptovány. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost JKreal realitní kancelář, Dolní 484, Frenštát pod Radhoštěm o pronájem vývěsní skříňky v prostoru vpravo před samoobsluhou Jednoty v Hutisku-Solanci za účelem propagace realitní kanceláře. Nájem vývěsní skříňky se sjednává na dobu určitou tj. do Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na dílo Rozšíření využití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec a schválila uzavření smlouvy o dílo s doplněním odpovědnosti projektanta mezí Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Radimem Holišem, Na Drahách 1132, Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši ,-- Kč (včetně DPH). Záměr prodeje obecního majetku Rada obce Hutisko-Solanec vyhlašuje v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č.128/2000sb., o obcích, v platném znění, záměr prodej budovy RS Zákopčí s č.p. 245 na pozemku parc. č. st. 306 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 770 m2, pozemku parc. č. 609/3 zahrada o výměře 256 m2, pozemku parc. č. 609/1 trvalý travní porost o výměře 1109 m2, pozemku parc. č. 609/2 zahrada o výměře 166 m2, části pozemku parc. č. 608 zahrada o výměře cca 128 m2 a pozemku parc. č. 603/2 ostatní plocha o výměře 2227 m2 vše v kat. území Hutisko za maximální možnou cenu s přihlédnutím k podnikatelskému záměru zájemce. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto zejména k navržené kupní ceně, platebním podmínkám, k podnikatelskému záměru a převzetí stávájící platné nájemní smlouvy. Přihlášky mohou zájemci zasílat písemně na adresu: K rukám starosty obce Ing. Vladimíra Petružely, Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, přičemž musí být doručeny poštou nebo osobně na uvedenou adresu nejpozději do 17. února 2012 do 09:00 hodin, vždy v zalepené obálce, přičemž zadní strana obálky musí být přelepena páskou a parafována. Obálku je nutno viditelně označit v adrese heslem Prodej nemovitostí RS Zákopčí a Neotvírat. Obec Hutisko-Solanec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, resp. odmítnout všechny nabídky a vyhlásit nový záměr na prodej výše uvedených nemovitostí.

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci únoru 2012 Mikulenka Josef 75 let č.p. 549 Mikundová Irena 70 let č.p. 313 Cáb Svatoslav 70 let č.p. 618 Fajkus Miloslav 60 let č.p. 388 Tomek Rudolf 60 let č.p. 617 Mikunda Alois 60 let č.p. 27 Vydra Jan 60 let č.p. 617 Mikulenka František 50 let č.p. 46 Pavlica Radomil 50 let č.p. 490 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do dalších let. Prosíme manželské páry, které se v roce 2012 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. Karasova obecní knihovna Milí čtenáři, jak jste si mnozí všimli, od listopadu se knihy v Karasově obecní knihovně půjčují přes počítač pomocí čárových kódů. Bohužel, některé knihy nejsou v katalogu nebo jsou jinak chybně zpracovány. (Toto dělají naše nadřízené knihovny vsetínská a rožnovská.) Z tohoto důvodu nejdou některé knihy půjčit. Vše se postupně vyřeší, prosím Vás o pochopení a trpělivost. Někteří čtenáři mají knihy půjčeny ještě starým lístečkovým způsobem. To práci komplikuje, především zpomaluje, nelze zjistit, zda je kniha půjčená, nebo volná atd. Prosím všechny, kterých se to týká, aby knihy co nejdříve vrátili. Zároveň upozorňuji všechny zájemce, že knihovna má nově i své webové stránky. Nejsou ještě úplně hotové, ale už teď je můžete navštívit. Hledejte: Novorozeňátka v lednu 2012 Magdaléna Rozsypalová č.p. 704 Ondřej Satola č.p. 519 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v lednu 2012 Božena Barošová č. p. 339 ve věku 82 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím Daň z nemovitosti Informace pro občany, kteří v roce 2011 koupili, zdědili nebo jinak nabyli nemovitý majetek /nový pozemek, dům či byt/, nebo provedli nějaké změny ve vlastnictví, mají povinnosti tuto skutečnost oznámit do konce ledna 2012 příslušnému finančnímu úřadu a to formou daňového přiznání. Toto se týká i vlastníků pozemků v katastru Hutisko u kterých v roce 2011 proběhla změna v rámci digitalizace území a došlo ke změně výměry jednotlivých parcel. Termín pro podání daňového přiznání je výjimečně prodloužen o pět pracovních dnů, tj. do Složenky na zaplacení daně z nemovitosti budou stejně jako v minulém roce rozesílány v průběhu měsíce dubna na adresu vlastníků nemovitostí. Daň je splatná do konce května 2012.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec ÚVODEM Leden, to je především měsíc, kdy se více zkouší a píše se více desetiminutovek před pololetním uzavíráním známek. Letos byla situace pro žáky i učitele o to náročnější, že žáci 1., 5., 7. a 8. třídy navíc absolvovali v jednom lednovém týdnu lyžařský výcvik. O něm se podrobněji zmiňuje jeden z příspěvků. V úterý 31. ledna si všichni žáci přinesou výpisy ze svých pololetních vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny byly stanoveny na pátek 3. února LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Když v lednu napadl pořádný sníh, žáci 1.,5.,7. a 8. třídy věděli, že pojedou na pětidenní lyžařský kurz. V pondělí 9.1. někteří nemohli dospat a už hodinu před odjezdem autobusů stáli s lyžemi a obrovským batohem u školy. Ty menší prvňáčky doprovodili jejich rodiče, protože by lyžařskou výstroj neunesli. V tvářích budoucích lyžařů bylo vidět radostné očekávání, ale také obava. Zvládnu to? Nemuseli se vůbec bát. Na Bílé, v lyžařské škole Sluníčko, oba autobusy uvítali mladí instruktoři, žáky si rozdělili podle výkonnosti do družstev a mohlo se začít. Prvňáčkům a páťákům se věnovali dopoledne, starší sedmáci a osmáci lyžovali také odpoledne. U všech probíhala skupinová výuka, tzn. všichni z družstva byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, každý prošel lyžařskou abecedou, pěkně společně vyjeli na vleku a jeden za druhým pod dohledem instruktorů sjížděli po svahu. Zkušení lyžaři byli první den zklamáni, že nemohli hned na černou -nejobtížnější- sjezdovku, museli počkat na další dny. Největší pokroky v lyžování zaznamenali začínající lyžaři. První dny trávili na lyžařském trenažeru, postupně se učili obloučky vlevo a vpravo, zastavit, otočit se na svahu Byla to úmorná dřina, lyže nechtěly poslouchat, ujížděly nesprávným směrem, u některých se projevovala silná zemská přitažlivost. Ale když se to povedlo, radost byla veliká! V družstvu vládla sportovní nálada, a dokonce byl čas na básničku. Například Rapeři tvrdili: My jsme borci rapeři, nelyžujem na peří. My jezdíme na Bílé, a to pěkně zběsile. Dny rychle ubíhaly a najednou tu byl páteční závod družstev. Nastala opravdová lyžařská přehlídka.přijelo mnoho rodičů, kteří povzbuzovali. Nejdříve závodili Sněžní hadi, potom Modří, Tygři, Rapeři, odpoledne Vlci. Každý dostal diplom a sladkost a ti nejrychlejší medaili. Zvítězili všichni, protože se nevzdávali, i když se jim nedařilo. Pěkně to vyjádřili ve své básničce nejmenší Sněžní hadi: My jsme sněžní hadi, hory máme rádi. Lyžujeme každý den, velký závod vyhrajem! Nakonec ještě jména těch nejrychlejších. Byli to Ondřej Dorotík z 5. třídy a Martin Dorotík z 8. třídy Helena Trefilová ŠKOLNÍ PLES V sobotu 21. ledna 2012 proběhl Školní ples. Tato akce byla zorganizována naší školou a spolupodílela se na ní také Školská rada. K tanci a poslechu výborně hrál a zpíval SPEEDY - ZBYNĚK TVARŮŽEK. Vyzdobená tělocvična sice nebyla přeplněná, ale všichni se dobře bavili až dlouho po půlnoci. Děkujeme všem, kdo přispěl finančním či věcným darem ke zdárnému průběhu plesu. Zisk z akce bude použit pro Nadační fond ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Dana Chasáková Příznivé sněhové a povětrnostní podmínky je třeba využít To si asi řekly paní učitelky druhé a třetí třídy Šárka Gajová a Sylva Kaňáková, když se rozhodly zpestřit hodiny tělesné výchovy a lednová páteční odpoledne. Můžete si o tom přečíst v následujících dvou příspěvcích. LYŽAŘSKÁ ODPOLEDNE Od 13. ledna jezdí žáci 2. a 3. třídy každý pátek odpoledne po vyučování lyžovat do areálů na Soláni. Jedná se o mimoškolní akci, kterou zorganizovaly třídní učitelky s rodiči a žáci tímto mají možnost smysluplného využití volného času. Naše lyžování velmi výrazně podporují provozovatelé lyžařských areálů na Soláni pan Roman Křenek a Martin Trčka. S organizací lyžování učitelkám významně pomáhají rodiče žáků, zejména Petr Ondryáš, Tomáš Jakeš a jejich kamarád Jan Kuběna. Pátečního lyžování se aktivně účastní i další rodiče a jiní přijdou své děti podpořit jako diváci. Děkujeme všem, kteří přispívají BRUSLENÍ Od 9. ledna jezdí žáci 2. a 3. třídy na lekce bruslení na zimní stadion do Rožnova pod Radhoštěm. Děti jsou rozděleny do skupin, které vedou třídní učitelky a trenér hokejistů, pan Poruba. Děti, které poprvé stály na bruslích, už zdárně krouží po ledové ploše a nenechají se odradit ani nějakým tím pádem. Zkušení bruslaři pilují techniku mezi kužely a jinými překážkami, zvládnou na bruslích i honičky a hry. Po šesti lekcích (13.2) bude kurz ukončen. Žáci i jejich rodiče jsou velmi spokojeni a nadšeni takto zpestřenou výukou v rámci hodin tělesné výchovy. Chceme tímto poděkovat panu Porubovi za ochotu, vstřícnost, trpělivý a pěkný přístup k dětem.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Zprávy z mateřské školičky Lyžování se sluníčkem se druhý lednový týden zúčastnilo i 11 dětí z MŠ. Každý den jsme společně s 1. a 5.třídou ZŠ jezdili autobusem do lyžařského areálu Bílá, kde mikrobusem jezdili i žáci 7. a 8.třídy na celodenní lyžování. První den byly děti rozděleny do družstev podle pokročilosti a následující dny pod vedením instruktorů seznamovány se správnou technikou lyžování. Několik dětí stálo na lyžích poprvé, ale během týdne bylo vidět obrovské pokroky bez pádu uměly sjet kopec, jezdily na skipasu nebo vleku. Vzhledem ke špatnému počasí byly podmínky k lyžování ztíženy, sníh byl těžký a mokrý. Děti to však neodradilo, jezdily na lyžování s velkou chutí. Poslední den se konaly závody a malé závodníky přijeli povzbudit rodiče. Děti za povzbuzování diváků závodily s plným nasazením a nakonec byli všichni odměněni diplomy a medailemi. Na závěr je třeba poděkovat instruktorům a instruktorkám za trpělivost a jejich laskavý a profesionální přístup. Také rodičům, kteří pomáhali s přepravou lyžařského vybavení. D. Klimková Klaun Tú Tú učil děti dopravu Tú, tú zaznělo ve středu v MŠ. Ve svém klaunském autíčku přijel za dětmi klaun Tú Tú, aby upevnil a obohatil dětské znalosti v oblasti dopravní výchovy. Společně si zopakovali pravidla silničního provozu, pojmy jako křižovatka, přechod pro chodce, semafor apod. Všechny děti si zahrály v různých dopravních situacích a proběhla dokonce malá módní přehlídka v reflexních vestách. Děti byly nadšené a bohatší o dalších pár poučení a zážitků. Beseda s rodiči Tentýž den v hod. se v jídelně MŠ konala Beseda s rodiči budoucích prvňáčků. Paní učitelky z předškolní třídy pozvaly k besedování jak rodiče, tak i zkušené učitelky Mgr. Š. Gajovou a Mgr. J. Kramolišovou, která tento školní rok vyučuje první třídu. Po úvodním slovu p. uč. Klimkové, která vzpomněla blížící se zápis do ZŠ, se ujaly slova paní učitelky ZŠ. Pohovořily o zkušenostech z praxe, o problémech, které mohou u dětí nastat a také nastínily rodičům, co by měl předškolák znát a umět. Na závěr proběhla diskuse, kdy měli rodiče prostor na své otázky. Přechod z MŠ do ZŠ je pro dítě velkým mezníkem v životě a každý jej svým způsobem musí překročit. Proto se společnými silami snažíme dětem usnadnit vstup do 1.třídy a máme velkou radost z jejich úspěchů. G. Prášilová Školní jídelna Od pondělí 6.února zahajuje školní jídelna vaření pro všechny občany V průběhu září až prosince proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Kuchyně je vybavena novými spotřebiči, byla instalována klimatizace, veškeré vybavení je nerezové. Naše kuchyně tedy již splňuje nové přísné hygienické normy. V lednu jsme vařili jen pro žáky školy a zaměstnance, protože nový provoz potřeboval zajet a odstranit případné nedostatky. Od pondělí 6.února zahájíme vaření pro strávníky z řad občanů. Zájemci se mohou přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny paní Evy Vičanové, případně v kanceláři školy. Vzhledem k lepšímu vybavení rekonstruované kuchyně jsme schopni vyhovět všem zájemcům o stravování. C E N Y O B Ě D Ů Od 1.ledna platí nové ceny stravného Děti MŠ 3 až 6 let 37 Kč 7 a více let 39 Kč Žáci ZŠ I. kategorie II. kategorie III. kategorie 23 Kč 25 Kč 27 Kč Dospělí strávníci - odběr do jídlonosičů 54 Kč - konzumace v jídelně 57 Kč Zvýšení cen je dáno změnou sazeb DPH a skutečností, že se naše škola stala plátcem DPH. Cena stravného u žáků dále narostla na základě vyhlášky o školním stravování zvýšení limitů cen potravin. Srdečně zveme všechny strávníky ***************************************** PODĚKOVÁNÍ ***************************************** Velké poděkování za perfektní zvládnutí složitých podmínky provizorního vaření ve staré školce a poté za rychlé přestěhování a zaučení na nových technologiích všem zaměstnancům školní kuchyně. I přes velkou nemocnost personálu kuchyně zvládli vše na výbornou a dětem bylo od začátku roku zajištěno stravování v nových zrekonstruovaných prostorách. Děkuje vedení obce.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Aktuality z farnosti a církve Z Olomouckého Arcibiskupství nám potvrdili, že udílení svátosti biřmování pro naši farnost je stanoveno na 27.května v 10 hodin v kostele sv. Zdislavy v Pr. Bečvě. Je to zároveň slavnost Seslání Ducha Sv. Organizuje to otec Petr Dujka z Dolní Bečvy, který teď spravuje Prostřední Bečvu. Biřmování bude platit i pro Dolní Bečvu. Před letošními svatodušními svátky rovněž proběhne devítidenní příprava na obnovu svátosti biřmování pro všechny - připomínám, že je Rok biřmování. Ať se dobře připravují nejen ti, kteří letos svátost biřmování přijmou, tak i my všichni, kteří jsme ji přijali dříve. Bylo by velmi vhodné, abychom každý den pozvali Ducha Svatého do našeho života známou krátkou modlitbou, řekli ji pomalu a uvědoměle "Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících - a také mé srdce- a zapal v nich oheň své Božské lásky." Modlete se za biřmovance. Další velká příprava od začátku postní doby bude pro děti od 1. sv. přijímání. Slavnost 1. sv. přijímání se letos kvůli biřmování musí posunout až na 10.června. Tato příprava jistě probíhá již při výuce náboženství ve škole. Je ovšem důležité, aby tu byla nejen teorie, ale i praxe. To znamená, aby se děti učily chodit pravidelně na mši svatou, bez níž sv. přijímání samostatně neexistuje. Příprava bude bývat v kostele při mši svaté, ve středu v 16 hodin, ale až od konce února. Letos začíná postní doba na Popeleční středu 22.února Nezapomeňte ten den na přísný půst od masa Předtím je jen jeden větší svátek 2.února Uvedení Páně do chrámu - Hromnic. Na začátku mše je svěcení svící, zvaných "hromničky". Pak je průvod k oltáři, na památku toho, že malého Ježíška čtyřicátý den po jeho narození, přinesli rodiče do jeruzalémského chrámu. I v tomto svátku je krásně symbolicky řečeno, že rodiče mají své děti přivádět do chrámu, kde je zvláštní Boží přítomnost a místo setkávání rodiny Božích dětí. Už děti si mají chrám zamilovat, právě jako dospělí. Zde se stále přináší oběť Krista, Bohu velmi milá a nás zachraňující. Mše je 2.února v 17,15 hod. Svíčky na posvěcení si přineste sebou. Na setkání s Vámi v našem kostele se těší a všechny zdraví otec Josef V pátek 6. a v sobotu 7. ledna procházely tříkrálové skupiny organizované rožnovskou Farní charitou nejen naší obcí, ale také dalšími obcemi mikroregionu Rožnovsko a v obcích Zašová, Velká Lhota, a Střítež. Letošní sbírka je rekordní, vybráno bylo celkem ,- Kč, což je o 9.045,- Kč více než v roce 2011, Výtěžek sbírky se vrací z 58% na naši charitu. Z této částky chceme přímou pomocí podpořit sociálně potřebné rodiny v regionu, financovat pečovatelskou službu v náročném podhorském terénu a část finančních prostředků zůstane také pro nově plánované Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které se staví v Rožnově. To vše v souladu se záměrem, který jsme před konáním Tříkrálové sbírky museli předložit olomoucké arcidiecézní charitě. Zbytek výtěžku použije Arcidiecézní charita pro humanitární pomoc do zahraničí, uvedl koordinátor sbírky Jan Lušovský Výsledky tříkrálové sbírky ROK 2012 ROK 2011 Zubří Kč Kč Hutisko-Solanec Kč Kč Zašová Kč Kč Vidče Kč Kč Horní Bečva Kč Kč Val. Bystřice Kč Kč Dolní Bečva Kč Kč Prost. Bečva Kč Kč Rožnov Kč Kč Vigantice Kč Kč Celkem Kč Kč

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Kulturní akce Kostelem zněla nesmrtelná díla klasiků Sněhovánky jsme pro děti ze ZŠ a MŠ uspořádali Sněhovánky. Na hřišti za školou si mohly děti vyzkoušet malování na sníh potravinovými barvami, stavění sněhových soch nebo jízdu na čemkoliv. Nejvíce ale děti nadchla jízda na sněhu. Mohli jsme vidět borce jezdící na bobech, saních, pytlích a lopatách. Většina ovládala jízdu i se skokem na skokanském můstku. Každého účastníka čekala odměna v podobě diplomu a sladkosti. Budeme se těšit, že i příští rok nám zima nadělí spoustu sněhu a my si Sněhovánky zase zopakujeme. Neobyčejný zážitek připravili 27. prosince návštěvníkům kostela sv. Josefa bývalí žáci Základní školy v Hutisku-Solanci, nyní studenti konzervatoří nebo vysokých uměleckých škol. Kostelem, zaplněném do posledního místečka, se nesla hudba George Friedricha Händla v provedení studentky Vysoké školy hudebních umění v Bratislavě Hany Blahové a Martiny Mergentálové. Nejkrásnější vánoční písně, mezi nimi Ave Marii od Franze Schuberta nebo Johanna Sebastiana Bacha, zazpívala Aneta Ručková z ostravské Janáčkovy konzervatoře a gymnázia. Na varhany ji doprovázel spolužák Marek Kozák. Cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka, který patří k největším klenotům světové písňové literatury, v podání devatenáctiletého basbarytonisty Lukáše Bařáka pronikl k srdcím všech přítomných. Písně úzkostné se střídaly s důvěřivými a po žalozpěvech přicházely radostné hymny. Společně se skladatelem i interpretem mohli posluchači rozjímat s Bohem o pokoře, důvěře i radosti. Písně potkal v Soláňku Hlavní protagonista vánočního koncertu Lukáš Bařák studuje v prvním ročníku na Akademii múzických umění v Praze operní zpěv ve třídě profesora vynikajícího českého barytonisty Ivana Kusnjera, držitele tří Cen Thálie a Evropské ceny Gustava Mahlera. I Lukáš má za sebou první úspěchy. Ještě v době studia na ostravské Janáčkově konzervatoři se účastnil nejrůznějších soutěží. Titul absolutního vítěze získal například v soutěži Bohuslava Martinů za interpretaci písní tohoto skladatele. Se zpěvem jsem se potkal v Soláňku. Sice jsme tam hlavně tančili, ale měl jsem možnost občas zazpívat nějaké sólo. A cítil jsem, že mne to ke zpěvu velmi táhne. I doma jsme hodně při různých příležitostech zpívali, většinou valašské lidové písně. Právě přes folklor jsem se dostal k vážné hudbě, kterou miluji celým srdcem. Nejraději mám skladby z období romantismu. Podle mne vůbec ty nejhezčí opery pocházejí právě z tohoto období. Určitě bych chtěl nastudovat árie od Giuseppe Verdiho, ale pochopitelně i od dalších skladatelů z jiných období. Třeba Wolfganga Amadea Mozarta, řekl po koncertě L. Bařák. Svůj hlas i sluch, jak dodal, zdědil po otci. Teprve je v prvním ročníku vysoké školy, ale uvažuje, že hned po studiu by chtěl získat angažmá v některém z divadel. A také se hodlá podívat dál do světa.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Setkání sedmdesátníků obce v roce Dne se uskutečnilo setkání sedmdesátníků narozených a žijících v obci Hutisko - Solanec. Setkání se zúčastnilo 21 jubilantů. Slavnostní posezení jsme měli v Restauraci Myslivna na Hutisku - Solanci. Na začátku setkání jsme byli přijati starostou obce Ing. Vladimírem Petruželou, který nás přivítal v obci a poděkoval všem, kteří se podíleli na rozvoji obce a těm co žili mimo obec. V další části nám zatančily a zazpívaly děti ze souboru Soláněk. Za krásné vystoupení, které přítomné příjemně překvapilo upřímně děkujeme a přejeme souboru mnoho úspěchů v jeho činnosti. Pan starosta nás na závěr provedl nově vybudovaným sportovištěm u ZŠ. Sportoviště je nádherné. Také jsme navštívili zdejší kostel svatého Jozefa, kde proběhla pro přítomné mše svatá. Za toto příjemné přijetí děkujeme faráři pánu Jozefu a zpěvákům na kůru. Bylo to příjemné. Na závěr jsme poseděli v restauraci Myslivna a v krásném a příjemném prostředí jsme zavzpomínali na ty, kteří již nejsou mezi námi a na mládí, které jsme prožili v obci, která se tak změnila. Také chceme poděkovat jednomu z nás a to Jaroslavu Fuskovi za příjemné prostředí v Myslivně. Na závěr děkujeme za účast všem přítomným a doufáme, že se setkáme při příštím výročí. Přípravný výbor. Lednová vycházka Klubu důchodců Ve čtvrtek 19. ledna 2012 jsme se vydali na první lednovou vycházku v tomto roce. Sešlo se nás 16 a trasa vedla z Rožnova přes Horní Paseky Jánošík, Dolní Paseky a zpět do Rožnova. Silvestrovsko-seniorské sportovní hry u Staňků na Zákopčí 17 turistů - seniorů se zúčastnilo poslední den roku 2011 návštěvy našich členů Staňkových na Zákopčí. Při výborné atmosféře s výborným pohoštěním se konaly sportovní hry v 11. disciplínách. Po vyhodnocení každý účastník obdržel medaili vyrobenou z břízy. Za krásně strávený den patří díky Jirkovi a Věrce Staňkovým, i naši předsedkyni, která pomohla akci zajistit. Poděkování patří i všem, kteří se zúčastnili a přispěli něčím k pohoštění. Je to pro nás 1. Silvestrovská olympiáda seniorů Staňkov-Zákopčí. Podobně probíhají i Svatojánské sportovní hry, které byly v loňském roce již třetí v pořadí. Sluníčko nám sice nesvítilo, ale i tak jsme se kochali Marie Krátká nádherně zasněženou krajinou. Nálada byla veselá, šlapalo se nám velmi dobře až do chvíle, kdy došlo k nečekané události. Udělalo se mně nevolno, nastal kolaps. Všichni se kolem mě seběhli a snažili se mě povzbuzovat a ošetřovat. Paní Krátká v rychlosti zavolala záchranku a pak už přišla na řadu odborná péče včetně převozu helikoptérou do fakultní nemocnice v Porubě. Díky obětavosti a péči přátel a také rychlému zásahu jsem opět v pořádku. Ukázalo se, že jsme výborně sehraná parta jenom mě mrzelo, že místo příjemné zakončen vycházky byl konec spíše hororový. Upřímné díky Vám všem!! Mgr. Marie Vašková

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO HASIČE Znovu tak jako v minulých letech i v roce 2011 se díky vstřícnému přístupu Zlínského kraje k činnosti dobrovolných hasičů dočkala naše jednotka účelové dotace ve výši 10000,-- Kč. Oproti letem minulým se z důvodu úsporných opatření částka dotace výrazně snížila, nicméně i tato částka pomohla k financování činnosti naší zásahové jednotky. Část peněžních prostředků byla použita na úhradu nákladů spojených se školením členů jednotky, kterého se zúčastnili dva naši členové v týdenním kurzu strojníků v Jánských Lázních. Další část byla využita na zásahy jednotky mimo katastr naší obce. V loňském roce jsme mimo svůj obvod vyjížděli jen jednou a to po štědrém dnu na požár hospodářské budovy na Prostřední Bečvě. Dalším výdajem, který byl částečně hrazen z této dotace bylo zakoupení dvou nových autobaterií do naší zásahové cisterny CAS 25 Š RTHP, které byly již nutné vyměnit. V závěru bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace a doufáme, že díky pomoci i v dalších letech budeme moci činnost naší jednotky stále více zkvalitňovat. Maléř Petr JSDH Hutisko-Solanec Mikulášský výlet Poštolky na bažanty Na podzim v přírodě se děti mysliveckého kroužku těší. Vědí, že budou následovat vycházky do honitby mysliveckého sdružení a výlety za zvěří s bližším poznáním způsobu jejího života v oborách a farmových chovech. Tentokrát to byl výlet za bažantem obecným. V sedmdesátých letech patřil bažant obecný k nejproduktivnější pernaté zvěři našeho regionu se značným hospodářským významem. V současné době se v katastru naší obce a jejího okolí bažant ani koroptev polní ve volné přírodě nevyskytují. V sousedním mysliveckém sdružení přivezli bažanty na zakomorování a nabídli možnost poznání této zvěře dětem našeho kroužku. Přiznám se, že jsem měl velkou radost, neboť mnozí žáci I. stupně živého bažanta ještě neviděli. Tuto možnost využily také děti z 1. třídy ZŠ Koryčanské Paseky vedeny paní učitelkou Zdeňkou Šlachtovou. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale radost dětí ze všeho, co viděly, překročila rámec očekávání, Děti se dozvěděly o všem, co bažant ke svému životu ve volné přírodě i voliérách potřebuje. Poté následovala prohlídka střelnice olympijského zákopu a loveckého kola. Řekli jsme si, že na této střelnici si myslivci zdokonalují svou dovednost při sportovní i lovecké střelbě. To zajímalo především chlapce. Poté jsme zasedli do vytopené myslivecké chaty a zahřáli se teplým čajem ohodnoceným slovy jednoho z dětí: Ten pan myslivec nám uvařil ale dobrý čaj!. Prohlédli jsme si trofeje ulovené zvěře a poháry ze střeleckých soutěží, které nám připomněly jednotlivá kola ZST. Protože děti byly v létě i na podzim velice snaživé ve sběru kaštanů, žaludů, bukvic a kukuřice, přišel na mysliveckou chatu také Mikuláš, aby zhodnotil celoroční aktivitu dětí. Toho zastoupil otec jednoho z žáků, taktéž myslivec, a předal všem dětem balíčky s ovocem či sladkostmi, které zajistilo myslivecké sdružení Hutisko-Solanec a Vigantice. V zajímavém povídání s místními myslivci se dětem představil i zlatý kokršpaněl Cid a předvedl hledání a přinášení srnčích shozů. I tento výlet se setkal s velkým úspěchem. Je pozoruhodné, že myslivci, učitelé a rodiče dětí dokáží připravit takovou akci s příjemnou atmosférou. Těšíme se na další společné aktivity. Za MS Hutisko-Solanec - Josef Skalík, Martin Ručka Snímky Jozef Žabka Recept na rok 2012 Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozkrájí na 30 nebo 31 dílů (s výjimkou února), takže zásoba vystačí na celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko trpělivosti a špetka taktu. Všechno se bohatě zaleje láskou. Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým a dobrým přátelským úsměvem. Klub důchodců

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Návštěva V prosinci jsem navštívila v domově pro seniory v Podlesí naší bývalou obyvatelku paní Lidušku Pavelkovou, která bydlela Pod Soláněm a přestože je celý život upoutána na lůžko, hodně lidí jí může závidět její radost ze života a optimismus, který jí neopouští a píše články do Zpravodaje v Podlesí a taky o přírodě, kterou citlivě vnímá pouze z okna. Radost jí udělá každá pozitivní změna v průběhu ročních období a na jejím pokoji se postupně vystřídá hodně známých, kteří jí navštěvují. Vždy je pozorným posluchačem a živě se zajímá o každou maličkost, která se udála v její rodné vsi a okolí. Pozoruhodná je její paměť, přestože již 25 let nebydlí pod Soláněm, na obyvatele si vzpomíná, jako by se odstěhovala před pár dny. Je inspirací pro mnohé zdravé lidi a letos 6. března oslaví již 72 narozeniny. Hodně pozitivního myšlení, inspirace na psaní a jak se to na Valašsku praví TOŽ LIDUŠKO NA ZDRAVÍ. Pavlicová Anna H-S 565 Mateřské centrum Sluníčko Zveme všechny dětičky s rodiči, babičky..na MAŠKARNÍ BÁL ve středu dopoledne od 9 12 hod. (masky s sebou) Budeme tancovat při písničkách Dády Patrasové a Majdy z Kouzelné školky.. Děti mohou chytat i bublinky z bublifuku. Nebudou chybět ani hry a soutěže a malé pohoštění. JJ Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová Zimní údržba komunikací V rámci plynulé údržby místních komunikací žádáme občany, aby své automobily NENECHÁVALI STÁT NA KRAJNICÍCH SILNICE. Stěžují tím odklizení sněhu. Dále prosíme občany, kteří mají na svých pozemcích stromy (i ovocné) a tyto zasahují nebo se ohýbají do komunikací, aby si tyto ořezali a umožnili tím zajištění plynulé údržby cest v zimním období. INZERCE PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY Garážová vrata od Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY - PLETIVO Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na naše okrasné dřeviny. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Otevírací doba: Po Pá 8:00-16:00 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 2/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více