Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana 3 Škola lyžovala strana 5 Klaun ve školičce strana 6 Tříkrálová sbírka strana 6 Aktuality z farnosti strana 6 Sněhovánky strana 7 Vánoční koncert strana 7 S L O V O S T A R O S T Y O B C E Vážení spoluobčané, od prvních dnů letošní roku se nám připomněla letošní zima v plné síle a sněhovou nadílkou, která mám všem působí komplikace především na místních komunikacích. Věřím, že s určitou dávkou tolerance a vzájemné pomoci se nám podaří překonat všechny zimní nástrahy, a v krásných slunečných a mrazivých dnech si užijeme trochou sportování nebo jen procházkou zasněženou přírodou. Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ vydalo výstrahu velmi silný mráz pro kraj Moravskoslezský a Zlínský. Především v závěru týdne má dojít k poklesu teplot pod -25 C, v mrazových kotlinách i pod -30 C. Z důvodu velmi silných mrazů se doporučuje chránit se přiměřeně teplým oblečením a obuví, omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi. Může dojít ke škodám na majetku, k problémům v dopravě, zásobování, výpadkům energetických sítí. Mohou se vážně poškodit vodoměry, vodovodní potrubí nebo topení a způsobit tak vlastníkům nemovitostí nepříjemnosti. Škody vzniklé na nemovitostech a majetku z pohledu pojištění jsou omezeně likvidní, protože každý majitel je podle pojistných podmínek majetkového pojištění povinen předcházet škodám, které mohou být extrémním počasím způsobeny. Věřím, že se nám všem vyhnou materiální, či zdravotní komplikace a zanedlouho budeme na letošní zimu vzpomínat jako na normální patřící na Valašsko. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce Sraz sedmdesátníků strana 8 Klub důchodců sportuje strana 8 Poštolka na výletě strana 9 Recept na rok 2012 strana 9 Návštěva strana 10 Nadační fond při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec zve všechny děti i dospělé na tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL který se bude konat v tělocvičně ZŠ v neděli od 14:00 hod. Pro děti jsou připraveny soutěže, tombola, kolo štěstí a občerstvení. TJ Sokol Hutisko-Solanec Vás srdečně zve na SPORTOVNÍ PLES který pořádá v sobotu 4. února 2012 od 20:00 hod. v sále Na Salaši K poslechu a tanci hraje ostravská skupina IMPULS

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 S T R Á N K A 2 VÝPIS Z USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. o poskytnutí dotace na mysliveckou činnost v roce 2012, ve výši 5.000,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila aktualizaci ceníku mandlování prádla v obcí zřízené sběrně prádla Hutisko- Solanec dle samostatné přílohy. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o povolení akcí: Školní ples pořádaný dne a Maškarní karneval pořádaný dne a zároveň schválila osvobození od poplatku ze vstupného na těchto akcích. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o výpůjčce budovy Hutisko-Solanec č. p. 605 objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 581 mezi Obcí Hutisko- Solanec a Základní školou a mateřskou školou Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Pavla Flachse, Chaloupeckého 10, Ostrava 3, o povolení hostování s Lunaparkem na naší pouti dne 6. května 2012 v prostoru za restaurací Na Salaši a bude zařazena do programu jednání rady obce v měsíci březnu Rada obce Hutisko-Solanec schválila návrh smlouvy upravující práva a povinnosti mezi obcí Hutisko-Solanec a městem Kyjov v souvislosti s realizací stavby Likvidace splaškových vod z areálu rekreačního zařízení DDM Kyjov a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Milana Třetiny, Solanec pod Soláněm 523 o souhlas se vstupem na pozemek za účelem napojení se na stávající inženýrské sítě a možnost odkoupení části pozemku parc. č. 350/2 v k.ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce rozhodla,že souhlasí se vstupem na pozemek za účelem napojení se na stávající inženýrské sítě za podmínky dohody s vlastníky dalších pozemků k výstavbě o společném využití budovaných přípojek. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o odkoupení ¾ podílu pozemků parc. č. 1053/1 o celkové výměře 179 m 2 a parc. č. 1053/4 o celkové výměře 194 m 2 v v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Mercedes & Oldtimer Club o. s., Zubří o spolupráci při konání Setkání Mercedesů 2012 VI. ročník ve dnech 26. a Rada obce rozhodla v rámci podpory akce nabídnout bezplatný pronájem plochy parkoviště. Ostatní požadavky organizátora nebyly akceptovány. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost JKreal realitní kancelář, Dolní 484, Frenštát pod Radhoštěm o pronájem vývěsní skříňky v prostoru vpravo před samoobsluhou Jednoty v Hutisku-Solanci za účelem propagace realitní kanceláře. Nájem vývěsní skříňky se sjednává na dobu určitou tj. do Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na dílo Rozšíření využití ploch u koupaliště Hutisko-Solanec a schválila uzavření smlouvy o dílo s doplněním odpovědnosti projektanta mezí Obcí Hutisko-Solanec a Ing. Radimem Holišem, Na Drahách 1132, Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši ,-- Kč (včetně DPH). Záměr prodeje obecního majetku Rada obce Hutisko-Solanec vyhlašuje v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č.128/2000sb., o obcích, v platném znění, záměr prodej budovy RS Zákopčí s č.p. 245 na pozemku parc. č. st. 306 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 770 m2, pozemku parc. č. 609/3 zahrada o výměře 256 m2, pozemku parc. č. 609/1 trvalý travní porost o výměře 1109 m2, pozemku parc. č. 609/2 zahrada o výměře 166 m2, části pozemku parc. č. 608 zahrada o výměře cca 128 m2 a pozemku parc. č. 603/2 ostatní plocha o výměře 2227 m2 vše v kat. území Hutisko za maximální možnou cenu s přihlédnutím k podnikatelskému záměru zájemce. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto zejména k navržené kupní ceně, platebním podmínkám, k podnikatelskému záměru a převzetí stávájící platné nájemní smlouvy. Přihlášky mohou zájemci zasílat písemně na adresu: K rukám starosty obce Ing. Vladimíra Petružely, Obec Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, přičemž musí být doručeny poštou nebo osobně na uvedenou adresu nejpozději do 17. února 2012 do 09:00 hodin, vždy v zalepené obálce, přičemž zadní strana obálky musí být přelepena páskou a parafována. Obálku je nutno viditelně označit v adrese heslem Prodej nemovitostí RS Zákopčí a Neotvírat. Obec Hutisko-Solanec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, resp. odmítnout všechny nabídky a vyhlásit nový záměr na prodej výše uvedených nemovitostí.

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci únoru 2012 Mikulenka Josef 75 let č.p. 549 Mikundová Irena 70 let č.p. 313 Cáb Svatoslav 70 let č.p. 618 Fajkus Miloslav 60 let č.p. 388 Tomek Rudolf 60 let č.p. 617 Mikunda Alois 60 let č.p. 27 Vydra Jan 60 let č.p. 617 Mikulenka František 50 let č.p. 46 Pavlica Radomil 50 let č.p. 490 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do dalších let. Prosíme manželské páry, které se v roce 2012 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. Karasova obecní knihovna Milí čtenáři, jak jste si mnozí všimli, od listopadu se knihy v Karasově obecní knihovně půjčují přes počítač pomocí čárových kódů. Bohužel, některé knihy nejsou v katalogu nebo jsou jinak chybně zpracovány. (Toto dělají naše nadřízené knihovny vsetínská a rožnovská.) Z tohoto důvodu nejdou některé knihy půjčit. Vše se postupně vyřeší, prosím Vás o pochopení a trpělivost. Někteří čtenáři mají knihy půjčeny ještě starým lístečkovým způsobem. To práci komplikuje, především zpomaluje, nelze zjistit, zda je kniha půjčená, nebo volná atd. Prosím všechny, kterých se to týká, aby knihy co nejdříve vrátili. Zároveň upozorňuji všechny zájemce, že knihovna má nově i své webové stránky. Nejsou ještě úplně hotové, ale už teď je můžete navštívit. Hledejte: Novorozeňátka v lednu 2012 Magdaléna Rozsypalová č.p. 704 Ondřej Satola č.p. 519 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v lednu 2012 Božena Barošová č. p. 339 ve věku 82 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím Daň z nemovitosti Informace pro občany, kteří v roce 2011 koupili, zdědili nebo jinak nabyli nemovitý majetek /nový pozemek, dům či byt/, nebo provedli nějaké změny ve vlastnictví, mají povinnosti tuto skutečnost oznámit do konce ledna 2012 příslušnému finančnímu úřadu a to formou daňového přiznání. Toto se týká i vlastníků pozemků v katastru Hutisko u kterých v roce 2011 proběhla změna v rámci digitalizace území a došlo ke změně výměry jednotlivých parcel. Termín pro podání daňového přiznání je výjimečně prodloužen o pět pracovních dnů, tj. do Složenky na zaplacení daně z nemovitosti budou stejně jako v minulém roce rozesílány v průběhu měsíce dubna na adresu vlastníků nemovitostí. Daň je splatná do konce května 2012.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec ÚVODEM Leden, to je především měsíc, kdy se více zkouší a píše se více desetiminutovek před pololetním uzavíráním známek. Letos byla situace pro žáky i učitele o to náročnější, že žáci 1., 5., 7. a 8. třídy navíc absolvovali v jednom lednovém týdnu lyžařský výcvik. O něm se podrobněji zmiňuje jeden z příspěvků. V úterý 31. ledna si všichni žáci přinesou výpisy ze svých pololetních vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny byly stanoveny na pátek 3. února LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Když v lednu napadl pořádný sníh, žáci 1.,5.,7. a 8. třídy věděli, že pojedou na pětidenní lyžařský kurz. V pondělí 9.1. někteří nemohli dospat a už hodinu před odjezdem autobusů stáli s lyžemi a obrovským batohem u školy. Ty menší prvňáčky doprovodili jejich rodiče, protože by lyžařskou výstroj neunesli. V tvářích budoucích lyžařů bylo vidět radostné očekávání, ale také obava. Zvládnu to? Nemuseli se vůbec bát. Na Bílé, v lyžařské škole Sluníčko, oba autobusy uvítali mladí instruktoři, žáky si rozdělili podle výkonnosti do družstev a mohlo se začít. Prvňáčkům a páťákům se věnovali dopoledne, starší sedmáci a osmáci lyžovali také odpoledne. U všech probíhala skupinová výuka, tzn. všichni z družstva byli seznámeni se zásadami bezpečnosti, každý prošel lyžařskou abecedou, pěkně společně vyjeli na vleku a jeden za druhým pod dohledem instruktorů sjížděli po svahu. Zkušení lyžaři byli první den zklamáni, že nemohli hned na černou -nejobtížnější- sjezdovku, museli počkat na další dny. Největší pokroky v lyžování zaznamenali začínající lyžaři. První dny trávili na lyžařském trenažeru, postupně se učili obloučky vlevo a vpravo, zastavit, otočit se na svahu Byla to úmorná dřina, lyže nechtěly poslouchat, ujížděly nesprávným směrem, u některých se projevovala silná zemská přitažlivost. Ale když se to povedlo, radost byla veliká! V družstvu vládla sportovní nálada, a dokonce byl čas na básničku. Například Rapeři tvrdili: My jsme borci rapeři, nelyžujem na peří. My jezdíme na Bílé, a to pěkně zběsile. Dny rychle ubíhaly a najednou tu byl páteční závod družstev. Nastala opravdová lyžařská přehlídka.přijelo mnoho rodičů, kteří povzbuzovali. Nejdříve závodili Sněžní hadi, potom Modří, Tygři, Rapeři, odpoledne Vlci. Každý dostal diplom a sladkost a ti nejrychlejší medaili. Zvítězili všichni, protože se nevzdávali, i když se jim nedařilo. Pěkně to vyjádřili ve své básničce nejmenší Sněžní hadi: My jsme sněžní hadi, hory máme rádi. Lyžujeme každý den, velký závod vyhrajem! Nakonec ještě jména těch nejrychlejších. Byli to Ondřej Dorotík z 5. třídy a Martin Dorotík z 8. třídy Helena Trefilová ŠKOLNÍ PLES V sobotu 21. ledna 2012 proběhl Školní ples. Tato akce byla zorganizována naší školou a spolupodílela se na ní také Školská rada. K tanci a poslechu výborně hrál a zpíval SPEEDY - ZBYNĚK TVARŮŽEK. Vyzdobená tělocvična sice nebyla přeplněná, ale všichni se dobře bavili až dlouho po půlnoci. Děkujeme všem, kdo přispěl finančním či věcným darem ke zdárnému průběhu plesu. Zisk z akce bude použit pro Nadační fond ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Dana Chasáková Příznivé sněhové a povětrnostní podmínky je třeba využít To si asi řekly paní učitelky druhé a třetí třídy Šárka Gajová a Sylva Kaňáková, když se rozhodly zpestřit hodiny tělesné výchovy a lednová páteční odpoledne. Můžete si o tom přečíst v následujících dvou příspěvcích. LYŽAŘSKÁ ODPOLEDNE Od 13. ledna jezdí žáci 2. a 3. třídy každý pátek odpoledne po vyučování lyžovat do areálů na Soláni. Jedná se o mimoškolní akci, kterou zorganizovaly třídní učitelky s rodiči a žáci tímto mají možnost smysluplného využití volného času. Naše lyžování velmi výrazně podporují provozovatelé lyžařských areálů na Soláni pan Roman Křenek a Martin Trčka. S organizací lyžování učitelkám významně pomáhají rodiče žáků, zejména Petr Ondryáš, Tomáš Jakeš a jejich kamarád Jan Kuběna. Pátečního lyžování se aktivně účastní i další rodiče a jiní přijdou své děti podpořit jako diváci. Děkujeme všem, kteří přispívají BRUSLENÍ Od 9. ledna jezdí žáci 2. a 3. třídy na lekce bruslení na zimní stadion do Rožnova pod Radhoštěm. Děti jsou rozděleny do skupin, které vedou třídní učitelky a trenér hokejistů, pan Poruba. Děti, které poprvé stály na bruslích, už zdárně krouží po ledové ploše a nenechají se odradit ani nějakým tím pádem. Zkušení bruslaři pilují techniku mezi kužely a jinými překážkami, zvládnou na bruslích i honičky a hry. Po šesti lekcích (13.2) bude kurz ukončen. Žáci i jejich rodiče jsou velmi spokojeni a nadšeni takto zpestřenou výukou v rámci hodin tělesné výchovy. Chceme tímto poděkovat panu Porubovi za ochotu, vstřícnost, trpělivý a pěkný přístup k dětem.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Zprávy z mateřské školičky Lyžování se sluníčkem se druhý lednový týden zúčastnilo i 11 dětí z MŠ. Každý den jsme společně s 1. a 5.třídou ZŠ jezdili autobusem do lyžařského areálu Bílá, kde mikrobusem jezdili i žáci 7. a 8.třídy na celodenní lyžování. První den byly děti rozděleny do družstev podle pokročilosti a následující dny pod vedením instruktorů seznamovány se správnou technikou lyžování. Několik dětí stálo na lyžích poprvé, ale během týdne bylo vidět obrovské pokroky bez pádu uměly sjet kopec, jezdily na skipasu nebo vleku. Vzhledem ke špatnému počasí byly podmínky k lyžování ztíženy, sníh byl těžký a mokrý. Děti to však neodradilo, jezdily na lyžování s velkou chutí. Poslední den se konaly závody a malé závodníky přijeli povzbudit rodiče. Děti za povzbuzování diváků závodily s plným nasazením a nakonec byli všichni odměněni diplomy a medailemi. Na závěr je třeba poděkovat instruktorům a instruktorkám za trpělivost a jejich laskavý a profesionální přístup. Také rodičům, kteří pomáhali s přepravou lyžařského vybavení. D. Klimková Klaun Tú Tú učil děti dopravu Tú, tú zaznělo ve středu v MŠ. Ve svém klaunském autíčku přijel za dětmi klaun Tú Tú, aby upevnil a obohatil dětské znalosti v oblasti dopravní výchovy. Společně si zopakovali pravidla silničního provozu, pojmy jako křižovatka, přechod pro chodce, semafor apod. Všechny děti si zahrály v různých dopravních situacích a proběhla dokonce malá módní přehlídka v reflexních vestách. Děti byly nadšené a bohatší o dalších pár poučení a zážitků. Beseda s rodiči Tentýž den v hod. se v jídelně MŠ konala Beseda s rodiči budoucích prvňáčků. Paní učitelky z předškolní třídy pozvaly k besedování jak rodiče, tak i zkušené učitelky Mgr. Š. Gajovou a Mgr. J. Kramolišovou, která tento školní rok vyučuje první třídu. Po úvodním slovu p. uč. Klimkové, která vzpomněla blížící se zápis do ZŠ, se ujaly slova paní učitelky ZŠ. Pohovořily o zkušenostech z praxe, o problémech, které mohou u dětí nastat a také nastínily rodičům, co by měl předškolák znát a umět. Na závěr proběhla diskuse, kdy měli rodiče prostor na své otázky. Přechod z MŠ do ZŠ je pro dítě velkým mezníkem v životě a každý jej svým způsobem musí překročit. Proto se společnými silami snažíme dětem usnadnit vstup do 1.třídy a máme velkou radost z jejich úspěchů. G. Prášilová Školní jídelna Od pondělí 6.února zahajuje školní jídelna vaření pro všechny občany V průběhu září až prosince proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Kuchyně je vybavena novými spotřebiči, byla instalována klimatizace, veškeré vybavení je nerezové. Naše kuchyně tedy již splňuje nové přísné hygienické normy. V lednu jsme vařili jen pro žáky školy a zaměstnance, protože nový provoz potřeboval zajet a odstranit případné nedostatky. Od pondělí 6.února zahájíme vaření pro strávníky z řad občanů. Zájemci se mohou přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny paní Evy Vičanové, případně v kanceláři školy. Vzhledem k lepšímu vybavení rekonstruované kuchyně jsme schopni vyhovět všem zájemcům o stravování. C E N Y O B Ě D Ů Od 1.ledna platí nové ceny stravného Děti MŠ 3 až 6 let 37 Kč 7 a více let 39 Kč Žáci ZŠ I. kategorie II. kategorie III. kategorie 23 Kč 25 Kč 27 Kč Dospělí strávníci - odběr do jídlonosičů 54 Kč - konzumace v jídelně 57 Kč Zvýšení cen je dáno změnou sazeb DPH a skutečností, že se naše škola stala plátcem DPH. Cena stravného u žáků dále narostla na základě vyhlášky o školním stravování zvýšení limitů cen potravin. Srdečně zveme všechny strávníky ***************************************** PODĚKOVÁNÍ ***************************************** Velké poděkování za perfektní zvládnutí složitých podmínky provizorního vaření ve staré školce a poté za rychlé přestěhování a zaučení na nových technologiích všem zaměstnancům školní kuchyně. I přes velkou nemocnost personálu kuchyně zvládli vše na výbornou a dětem bylo od začátku roku zajištěno stravování v nových zrekonstruovaných prostorách. Děkuje vedení obce.

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Aktuality z farnosti a církve Z Olomouckého Arcibiskupství nám potvrdili, že udílení svátosti biřmování pro naši farnost je stanoveno na 27.května v 10 hodin v kostele sv. Zdislavy v Pr. Bečvě. Je to zároveň slavnost Seslání Ducha Sv. Organizuje to otec Petr Dujka z Dolní Bečvy, který teď spravuje Prostřední Bečvu. Biřmování bude platit i pro Dolní Bečvu. Před letošními svatodušními svátky rovněž proběhne devítidenní příprava na obnovu svátosti biřmování pro všechny - připomínám, že je Rok biřmování. Ať se dobře připravují nejen ti, kteří letos svátost biřmování přijmou, tak i my všichni, kteří jsme ji přijali dříve. Bylo by velmi vhodné, abychom každý den pozvali Ducha Svatého do našeho života známou krátkou modlitbou, řekli ji pomalu a uvědoměle "Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících - a také mé srdce- a zapal v nich oheň své Božské lásky." Modlete se za biřmovance. Další velká příprava od začátku postní doby bude pro děti od 1. sv. přijímání. Slavnost 1. sv. přijímání se letos kvůli biřmování musí posunout až na 10.června. Tato příprava jistě probíhá již při výuce náboženství ve škole. Je ovšem důležité, aby tu byla nejen teorie, ale i praxe. To znamená, aby se děti učily chodit pravidelně na mši svatou, bez níž sv. přijímání samostatně neexistuje. Příprava bude bývat v kostele při mši svaté, ve středu v 16 hodin, ale až od konce února. Letos začíná postní doba na Popeleční středu 22.února Nezapomeňte ten den na přísný půst od masa Předtím je jen jeden větší svátek 2.února Uvedení Páně do chrámu - Hromnic. Na začátku mše je svěcení svící, zvaných "hromničky". Pak je průvod k oltáři, na památku toho, že malého Ježíška čtyřicátý den po jeho narození, přinesli rodiče do jeruzalémského chrámu. I v tomto svátku je krásně symbolicky řečeno, že rodiče mají své děti přivádět do chrámu, kde je zvláštní Boží přítomnost a místo setkávání rodiny Božích dětí. Už děti si mají chrám zamilovat, právě jako dospělí. Zde se stále přináší oběť Krista, Bohu velmi milá a nás zachraňující. Mše je 2.února v 17,15 hod. Svíčky na posvěcení si přineste sebou. Na setkání s Vámi v našem kostele se těší a všechny zdraví otec Josef V pátek 6. a v sobotu 7. ledna procházely tříkrálové skupiny organizované rožnovskou Farní charitou nejen naší obcí, ale také dalšími obcemi mikroregionu Rožnovsko a v obcích Zašová, Velká Lhota, a Střítež. Letošní sbírka je rekordní, vybráno bylo celkem ,- Kč, což je o 9.045,- Kč více než v roce 2011, Výtěžek sbírky se vrací z 58% na naši charitu. Z této částky chceme přímou pomocí podpořit sociálně potřebné rodiny v regionu, financovat pečovatelskou službu v náročném podhorském terénu a část finančních prostředků zůstane také pro nově plánované Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které se staví v Rožnově. To vše v souladu se záměrem, který jsme před konáním Tříkrálové sbírky museli předložit olomoucké arcidiecézní charitě. Zbytek výtěžku použije Arcidiecézní charita pro humanitární pomoc do zahraničí, uvedl koordinátor sbírky Jan Lušovský Výsledky tříkrálové sbírky ROK 2012 ROK 2011 Zubří Kč Kč Hutisko-Solanec Kč Kč Zašová Kč Kč Vidče Kč Kč Horní Bečva Kč Kč Val. Bystřice Kč Kč Dolní Bečva Kč Kč Prost. Bečva Kč Kč Rožnov Kč Kč Vigantice Kč Kč Celkem Kč Kč

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Kulturní akce Kostelem zněla nesmrtelná díla klasiků Sněhovánky jsme pro děti ze ZŠ a MŠ uspořádali Sněhovánky. Na hřišti za školou si mohly děti vyzkoušet malování na sníh potravinovými barvami, stavění sněhových soch nebo jízdu na čemkoliv. Nejvíce ale děti nadchla jízda na sněhu. Mohli jsme vidět borce jezdící na bobech, saních, pytlích a lopatách. Většina ovládala jízdu i se skokem na skokanském můstku. Každého účastníka čekala odměna v podobě diplomu a sladkosti. Budeme se těšit, že i příští rok nám zima nadělí spoustu sněhu a my si Sněhovánky zase zopakujeme. Neobyčejný zážitek připravili 27. prosince návštěvníkům kostela sv. Josefa bývalí žáci Základní školy v Hutisku-Solanci, nyní studenti konzervatoří nebo vysokých uměleckých škol. Kostelem, zaplněném do posledního místečka, se nesla hudba George Friedricha Händla v provedení studentky Vysoké školy hudebních umění v Bratislavě Hany Blahové a Martiny Mergentálové. Nejkrásnější vánoční písně, mezi nimi Ave Marii od Franze Schuberta nebo Johanna Sebastiana Bacha, zazpívala Aneta Ručková z ostravské Janáčkovy konzervatoře a gymnázia. Na varhany ji doprovázel spolužák Marek Kozák. Cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka, který patří k největším klenotům světové písňové literatury, v podání devatenáctiletého basbarytonisty Lukáše Bařáka pronikl k srdcím všech přítomných. Písně úzkostné se střídaly s důvěřivými a po žalozpěvech přicházely radostné hymny. Společně se skladatelem i interpretem mohli posluchači rozjímat s Bohem o pokoře, důvěře i radosti. Písně potkal v Soláňku Hlavní protagonista vánočního koncertu Lukáš Bařák studuje v prvním ročníku na Akademii múzických umění v Praze operní zpěv ve třídě profesora vynikajícího českého barytonisty Ivana Kusnjera, držitele tří Cen Thálie a Evropské ceny Gustava Mahlera. I Lukáš má za sebou první úspěchy. Ještě v době studia na ostravské Janáčkově konzervatoři se účastnil nejrůznějších soutěží. Titul absolutního vítěze získal například v soutěži Bohuslava Martinů za interpretaci písní tohoto skladatele. Se zpěvem jsem se potkal v Soláňku. Sice jsme tam hlavně tančili, ale měl jsem možnost občas zazpívat nějaké sólo. A cítil jsem, že mne to ke zpěvu velmi táhne. I doma jsme hodně při různých příležitostech zpívali, většinou valašské lidové písně. Právě přes folklor jsem se dostal k vážné hudbě, kterou miluji celým srdcem. Nejraději mám skladby z období romantismu. Podle mne vůbec ty nejhezčí opery pocházejí právě z tohoto období. Určitě bych chtěl nastudovat árie od Giuseppe Verdiho, ale pochopitelně i od dalších skladatelů z jiných období. Třeba Wolfganga Amadea Mozarta, řekl po koncertě L. Bařák. Svůj hlas i sluch, jak dodal, zdědil po otci. Teprve je v prvním ročníku vysoké školy, ale uvažuje, že hned po studiu by chtěl získat angažmá v některém z divadel. A také se hodlá podívat dál do světa.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Setkání sedmdesátníků obce v roce Dne se uskutečnilo setkání sedmdesátníků narozených a žijících v obci Hutisko - Solanec. Setkání se zúčastnilo 21 jubilantů. Slavnostní posezení jsme měli v Restauraci Myslivna na Hutisku - Solanci. Na začátku setkání jsme byli přijati starostou obce Ing. Vladimírem Petruželou, který nás přivítal v obci a poděkoval všem, kteří se podíleli na rozvoji obce a těm co žili mimo obec. V další části nám zatančily a zazpívaly děti ze souboru Soláněk. Za krásné vystoupení, které přítomné příjemně překvapilo upřímně děkujeme a přejeme souboru mnoho úspěchů v jeho činnosti. Pan starosta nás na závěr provedl nově vybudovaným sportovištěm u ZŠ. Sportoviště je nádherné. Také jsme navštívili zdejší kostel svatého Jozefa, kde proběhla pro přítomné mše svatá. Za toto příjemné přijetí děkujeme faráři pánu Jozefu a zpěvákům na kůru. Bylo to příjemné. Na závěr jsme poseděli v restauraci Myslivna a v krásném a příjemném prostředí jsme zavzpomínali na ty, kteří již nejsou mezi námi a na mládí, které jsme prožili v obci, která se tak změnila. Také chceme poděkovat jednomu z nás a to Jaroslavu Fuskovi za příjemné prostředí v Myslivně. Na závěr děkujeme za účast všem přítomným a doufáme, že se setkáme při příštím výročí. Přípravný výbor. Lednová vycházka Klubu důchodců Ve čtvrtek 19. ledna 2012 jsme se vydali na první lednovou vycházku v tomto roce. Sešlo se nás 16 a trasa vedla z Rožnova přes Horní Paseky Jánošík, Dolní Paseky a zpět do Rožnova. Silvestrovsko-seniorské sportovní hry u Staňků na Zákopčí 17 turistů - seniorů se zúčastnilo poslední den roku 2011 návštěvy našich členů Staňkových na Zákopčí. Při výborné atmosféře s výborným pohoštěním se konaly sportovní hry v 11. disciplínách. Po vyhodnocení každý účastník obdržel medaili vyrobenou z břízy. Za krásně strávený den patří díky Jirkovi a Věrce Staňkovým, i naši předsedkyni, která pomohla akci zajistit. Poděkování patří i všem, kteří se zúčastnili a přispěli něčím k pohoštění. Je to pro nás 1. Silvestrovská olympiáda seniorů Staňkov-Zákopčí. Podobně probíhají i Svatojánské sportovní hry, které byly v loňském roce již třetí v pořadí. Sluníčko nám sice nesvítilo, ale i tak jsme se kochali Marie Krátká nádherně zasněženou krajinou. Nálada byla veselá, šlapalo se nám velmi dobře až do chvíle, kdy došlo k nečekané události. Udělalo se mně nevolno, nastal kolaps. Všichni se kolem mě seběhli a snažili se mě povzbuzovat a ošetřovat. Paní Krátká v rychlosti zavolala záchranku a pak už přišla na řadu odborná péče včetně převozu helikoptérou do fakultní nemocnice v Porubě. Díky obětavosti a péči přátel a také rychlému zásahu jsem opět v pořádku. Ukázalo se, že jsme výborně sehraná parta jenom mě mrzelo, že místo příjemné zakončen vycházky byl konec spíše hororový. Upřímné díky Vám všem!! Mgr. Marie Vašková

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO HASIČE Znovu tak jako v minulých letech i v roce 2011 se díky vstřícnému přístupu Zlínského kraje k činnosti dobrovolných hasičů dočkala naše jednotka účelové dotace ve výši 10000,-- Kč. Oproti letem minulým se z důvodu úsporných opatření částka dotace výrazně snížila, nicméně i tato částka pomohla k financování činnosti naší zásahové jednotky. Část peněžních prostředků byla použita na úhradu nákladů spojených se školením členů jednotky, kterého se zúčastnili dva naši členové v týdenním kurzu strojníků v Jánských Lázních. Další část byla využita na zásahy jednotky mimo katastr naší obce. V loňském roce jsme mimo svůj obvod vyjížděli jen jednou a to po štědrém dnu na požár hospodářské budovy na Prostřední Bečvě. Dalším výdajem, který byl částečně hrazen z této dotace bylo zakoupení dvou nových autobaterií do naší zásahové cisterny CAS 25 Š RTHP, které byly již nutné vyměnit. V závěru bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace a doufáme, že díky pomoci i v dalších letech budeme moci činnost naší jednotky stále více zkvalitňovat. Maléř Petr JSDH Hutisko-Solanec Mikulášský výlet Poštolky na bažanty Na podzim v přírodě se děti mysliveckého kroužku těší. Vědí, že budou následovat vycházky do honitby mysliveckého sdružení a výlety za zvěří s bližším poznáním způsobu jejího života v oborách a farmových chovech. Tentokrát to byl výlet za bažantem obecným. V sedmdesátých letech patřil bažant obecný k nejproduktivnější pernaté zvěři našeho regionu se značným hospodářským významem. V současné době se v katastru naší obce a jejího okolí bažant ani koroptev polní ve volné přírodě nevyskytují. V sousedním mysliveckém sdružení přivezli bažanty na zakomorování a nabídli možnost poznání této zvěře dětem našeho kroužku. Přiznám se, že jsem měl velkou radost, neboť mnozí žáci I. stupně živého bažanta ještě neviděli. Tuto možnost využily také děti z 1. třídy ZŠ Koryčanské Paseky vedeny paní učitelkou Zdeňkou Šlachtovou. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale radost dětí ze všeho, co viděly, překročila rámec očekávání, Děti se dozvěděly o všem, co bažant ke svému životu ve volné přírodě i voliérách potřebuje. Poté následovala prohlídka střelnice olympijského zákopu a loveckého kola. Řekli jsme si, že na této střelnici si myslivci zdokonalují svou dovednost při sportovní i lovecké střelbě. To zajímalo především chlapce. Poté jsme zasedli do vytopené myslivecké chaty a zahřáli se teplým čajem ohodnoceným slovy jednoho z dětí: Ten pan myslivec nám uvařil ale dobrý čaj!. Prohlédli jsme si trofeje ulovené zvěře a poháry ze střeleckých soutěží, které nám připomněly jednotlivá kola ZST. Protože děti byly v létě i na podzim velice snaživé ve sběru kaštanů, žaludů, bukvic a kukuřice, přišel na mysliveckou chatu také Mikuláš, aby zhodnotil celoroční aktivitu dětí. Toho zastoupil otec jednoho z žáků, taktéž myslivec, a předal všem dětem balíčky s ovocem či sladkostmi, které zajistilo myslivecké sdružení Hutisko-Solanec a Vigantice. V zajímavém povídání s místními myslivci se dětem představil i zlatý kokršpaněl Cid a předvedl hledání a přinášení srnčích shozů. I tento výlet se setkal s velkým úspěchem. Je pozoruhodné, že myslivci, učitelé a rodiče dětí dokáží připravit takovou akci s příjemnou atmosférou. Těšíme se na další společné aktivity. Za MS Hutisko-Solanec - Josef Skalík, Martin Ručka Snímky Jozef Žabka Recept na rok 2012 Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozkrájí na 30 nebo 31 dílů (s výjimkou února), takže zásoba vystačí na celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko trpělivosti a špetka taktu. Všechno se bohatě zaleje láskou. Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým a dobrým přátelským úsměvem. Klub důchodců

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 2 / Návštěva V prosinci jsem navštívila v domově pro seniory v Podlesí naší bývalou obyvatelku paní Lidušku Pavelkovou, která bydlela Pod Soláněm a přestože je celý život upoutána na lůžko, hodně lidí jí může závidět její radost ze života a optimismus, který jí neopouští a píše články do Zpravodaje v Podlesí a taky o přírodě, kterou citlivě vnímá pouze z okna. Radost jí udělá každá pozitivní změna v průběhu ročních období a na jejím pokoji se postupně vystřídá hodně známých, kteří jí navštěvují. Vždy je pozorným posluchačem a živě se zajímá o každou maličkost, která se udála v její rodné vsi a okolí. Pozoruhodná je její paměť, přestože již 25 let nebydlí pod Soláněm, na obyvatele si vzpomíná, jako by se odstěhovala před pár dny. Je inspirací pro mnohé zdravé lidi a letos 6. března oslaví již 72 narozeniny. Hodně pozitivního myšlení, inspirace na psaní a jak se to na Valašsku praví TOŽ LIDUŠKO NA ZDRAVÍ. Pavlicová Anna H-S 565 Mateřské centrum Sluníčko Zveme všechny dětičky s rodiči, babičky..na MAŠKARNÍ BÁL ve středu dopoledne od 9 12 hod. (masky s sebou) Budeme tancovat při písničkách Dády Patrasové a Majdy z Kouzelné školky.. Děti mohou chytat i bublinky z bublifuku. Nebudou chybět ani hry a soutěže a malé pohoštění. JJ Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová Zimní údržba komunikací V rámci plynulé údržby místních komunikací žádáme občany, aby své automobily NENECHÁVALI STÁT NA KRAJNICÍCH SILNICE. Stěžují tím odklizení sněhu. Dále prosíme občany, kteří mají na svých pozemcích stromy (i ovocné) a tyto zasahují nebo se ohýbají do komunikací, aby si tyto ořezali a umožnili tím zajištění plynulé údržby cest v zimním období. INZERCE PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY Garážová vrata od Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY - PLETIVO Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na naše okrasné dřeviny. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Otevírací doba: Po Pá 8:00-16:00 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 2/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více