Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 č. 1/09 INFORMAČNÍ BULLETIN Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Vážení přátelé, dárci, spolupracovníci, příznivci, právě začínáte číst Informační bulletin Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Informační bulletin navazuje na dříve vydávané Zprávy o činnosti, v nichž jsme Vás informovali o tom, co nového nebo zajímavého se na Středisku humanitární pomoci DCHOO událo. V tomto prvním čísle Vám nejen shrneme činnost Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko- -opavské v roce 2008, ale také Vás seznámíme s novinkami pro rok příští. Zásadními novinkami je nový projekt nazvaný Domov a rozšíření našich aktivit do Ivanofrankivské oblasti, od roku 2010 doznají nemalých změn také stávající základní projekty Adopce na dálku a Důstojný život. Přejeme Vám příjemné počtení a těšíme se na další spolupráci. Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské 1

2 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Aktuality, střípky Rozšíření aktivit SHP DCHOO do Ivano-Frankivské oblasti. Ti z Vás, kdo v poslední době pobývali na Zakarpatí, si nemohli nevšimnout jedné podstatné věci a to, že se tento region pomalu, ale jistě posunuje dopředu. I z tohoto důvodu stále hledáme nové možnosti jak pomoci potřebným a poohlížíme se po nových oblastech, byť zatím v rámci Ukrajiny. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci se sestrami Kongregace Vtěleného Slova v Dubovém, realizovanou v rámci projektu Adopce na dálku či při výstavbě jejich pastoračně charitativního centra v Dubovém. V červnu letošního roku podepsal ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Lukáš Curylo během své cesty na Ukrajinu smlouvu o spolupráci s Kongregací Vtěleného Slova v Ivano-Frankivsku. Své aktivity jsme tak rozšířili do další oblasti Ukrajiny. Prvním plodem této spolupráce je projekt Domov, který je zaměřen na podporu dětí, které žijí v Městečku milosrdenství a dva turnusy letních brigád. Projekt Domov i Městečko milosrdenství Vám představujeme níže. Doufáme, že i tento projekt bude úspěšný a navážeme na něj dalšími aktivitami ve spolupráci se sestrami. Městečko milosrdenství Kongregace sester Vtěleného Slova byla založena otcem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti čítá 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. Charismatem Kongregace Vtěleného Slova je evangelizace kultury. Na prvém místě slouží tomuto cíli skutky milosrdenství, rozšiřující dobro, které se projevuje v péči zvláště o lidi, kteří to nejvíce potřebují: nemocní, neplnoprávní, opuštění, sirotci, senioři, děti, mládež, vězni atd. Za tímto účelem založily sestry ve vsi Krychivci na okraji Ivano-Frankivsku 13. listopadu 2004 Městečko Milosrdenství Sv. Mikuláše. Jeho základem je milosrdenství pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc. Městečko Milosrdenství na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého p o n í ž e n é h o a o d m í t n u t é h o č l o v ě k a prostřednictvím zabezpečení jeho hlavních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního). V současné době v tomto Městečku milosrdenství žijí jak starší ženy, převážně nesvéprávné, tak také děti a mládež z neúplných rodin (všechny zde bydlí se souhlasem rodičů) a osamělé matky - většinou absoloventky státních internátních škol, a sirotky, které když otěhotněly, neměly nikoho, kdo by se mohl o ně a jejich děti postarat. 2

3 Informační bulletin Projekt Domov Domov je humanitárním a rozvojovým projektem Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Obecným cílem a vizí tohoto projektu je pomoc ukrajinským dětem z neúplných a sociálně potřebných rodin k důstojnému osobnímu růstu, zajištění základních životních potřeb a získání odpovídajícího vzdělání. Tento cíl je naplňován finanční a hmotnou podporou dětí, které žijí v Městečku milosrdenství (mj. zařízení typu dětského domova) v Ivano-Frankivsku. V souladu se svým názvem se tedy projekt snaží o vybudování opravdového domova pro děti, které o něj přišly. Po odečtení 10% podílu, který připadá na režii projektu, jsou příspěvky dárců v pravidelných intervalech předávány Kongregaci Vtěleného Slova v Ivano-Frankivsku, která je použije v souladu s účelem projektu. Kongregace pak pololetně zasílá Středisku humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské vyúčtování předané částky. Na základě tohoto vyúčtování jsou dárci pololetně informováni o využití svého daru, spolu s poděkováním sester, podporovaných dětí a fotografiemi. Dárky a korespondence od dárců budou také předávány ukrajinské straně. Dárci zapojení v projektu se budou také moci zúčastnit cesty, kterou v letních měsících zorganizuje Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské a navštívit tak děti v jejich prostředí. Dárci, kteří se do projektu Domov zapojí, zašlou na účet tohoto projektu - jednorázový finanční příspěvek podle svého uvážení a možností. Zájemci o projekt nejdříve vyplní veřejně dostupný dotazník projektu Domov (podobně jako je tomu u projektu Adopce na dálku a Důstojný život) a na základě údajů v něm uvedených s nimi bude uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou se dárci stávají patrony dětí žijících v Městečku milosrdenství. Tuto darovací smlouvu lze použít pro daňový odpočet. 3

4 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Změny v projektech Adopce na dálku a Důstojný život Od nového roku doznají Adopce na dálku a Důstojný život, které jsou základními projekty Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, zásadních změn. První z připravovaných změn se týká zvýšení finančních příspěvků pro podporované děti a seniory, a to o 100,- Kč měsíčně. Roční platba v rámci projektu Adopce na dálku bude tedy od činit 7 200,- Kč, pololetní 3 600,- Kč, čtvrtletní 1 800,- Kč a měsíční 600,- Kč. V rámci projektu Důstojný život to pak bude 3 600,- Kč ročně, 1 800,- pololetně, 900,- Kč čtvrtletně a 300,- Kč měsíčně. Navýšení plateb jsme zvažovali již nějakou dobu a hlavním důvodem je skutečnost, že ruku v ruce s růstem životní úrovně na Ukrajině kráčí také zvyšování cen. Finanční prostředky, které na Ukrajinu poskytujeme, resp. našim prostřednictvím poskytujete Vy, již zdaleka nemají takový efekt jako v počátcích projektů. Věříme proto, že tuto změnu pochopíte. V souvislosti s těmito změnami jsme nuceni změnit dosavadní systém administrace projektů Adopce na dálku a Důstojný život, což s sebou přináší mj. ukončení všech aktivních smluv. 28. prosince 2009 budou zablokovány stávající bankovní účty projektů Adopce na dálku a Důstojný život a s koncem roku budou jejich zůstatky převedeny ukrajinské straně. Ta je po částech vyplatí dětem a seniorům, a tak se nemusíte bát, že se Vaše finanční prostředky nedostanou na místo určení. V prosinci obdrží všichni dárci, kteří budou mít aktivní smlouvy, dodatek o jejich ukončení a zároveň nový dotazník k projektům. S těmi z Vás, kteří budou chtít v projektech nadále pokračovat, uzavřeme od 1. ledna 2010 novou smlouvu. Nové smlouvy bude možné uzavírat i pro ty děti a seniory, které jste podporovali dosud, tak aby zůstala zachována kontinuita Vaší pomoci. Nové smlouvy však budou uzavírány jen pro ty děti a seniory, kteří budou mít zpracovány nově ankety, tudíž budete mít o podporovaných čerstvé informace. Zároveň tak bude zjištěna aktuální potřebnost. Tímto krokem navážeme na předcházející vizitace, které jsme museli z technických a provozních důvodů přerušit. Pro ty z dárců, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí na tuto změnu přistoupit, ale nadále chtějí v pomoci potřebným na Ukrajině pokračovat, máme alternativu v podobě projektu Domov, který jsme Vám představili výše. Dárci zapojení v projektu Domov se totiž nezavazují k pravidelnému zasílání prostředků, ale svůj finanční příspěvek věnují jednorázově, podle svých možností. 4

5 Informační bulletin Potvrzení o poskytnutí daru za rok 2009 Dárci zapojení v našich projektech, ale i mimo ně, mohou svůj dar použít ke snížení daňového základu, resp. pro uplatnění nezdanitelné části základu daně dle 15, odst. 1, resp. 20, odst. č. 8 zákona 586/1992 Sb. K tomuto účelu lze použít darovací smlouvu, příjmový doklad, který jednoznačně obsahuje identifikaci, dárce, obdarovaného, výše, data a účelu daru, nebo také potvrzení o poskytnutí daru. Tato potvrzení jsme loni a předloni našim dárcům posílali automaticky, jelikož však mnozí z Vás zmíněný odpočet neuplatňují, rozhodli jsme se potvrzení o poskytnutí daru posílat pouze na vyžádání. Jestliže tedy toto potvrzení potřebujete, napište prosím na a nebo zavolejte na telefonní čísla , , a to ideálně na přelomu roku. Grant Ministerstva zahraničních věcí Pro rok 2009 se nám podařilo získat dotaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a to v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělání a osvěta na projekt nazvaný Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině. Díky této podpoře byl letos v létě natáčen na Zakarpatí filmový dokument o aktivitách Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, vznikne publikace o Zakarpatské Ukrajině, nové informační letáky Střediska humanitární pomoci, bude pokračováno v besedách o Zakarpatí, které se již staly tradicí, atd. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí vznikl také tento bulletin. S platbami souvisí ještě jedna malá prosba dodržujte čísla účtů a variabilní symboly projektů. Od nového roku postupně přejdeme na automatické navádění plateb z účtů a platby s nesprávnými variabilními symboly budou automaticky vráceny na účty, z nichž přišly. Od nového roku budeme mít také nová čísla účtů k projektům Adopce na dálku a Důstojný život, která se dozvíte při uzavírání nových smluv. Děkujeme za pochopení. 5

6 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Veřejná sbírka na pomoc Zakarpatí a DMS podpora Od loňského léta běžela veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na podporu aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajině a podporu činnosti SHP DCHOOO. Tato sbírka byla konána v souladu Osvědčením o oznámení sbírky vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Na sbírku navážeme letos na podzim další sbírkou, která bude zaměřena opět na podporu naší činnosti a našich aktivit na Ukrajině. Služba DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS a chtějí pravidelně přispívat menšími finančními částkami neziskové organizaci podle svého výběru. Jestliže byste např. chtěli podpořit prostřednictvím DMS naše aktivity po dobu jednoho roku, zašlete na tel. číslo zprávu DMS ROK UKRAJINA a po dobu 12 měsíců Vám bude z kreditu mobilního telefonu odečítáno 30,- Kč. Ke zrušení DMS Roční podpora dochází v případě, že telefonní číslo zanikne nebo dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit, anebo zasláním SMS ve tvaru DMS STOP UKRAJINA na telefonní číslo Jestliže se chcete do sbírky zapojit, můžete svůj finanční příspěvek zaslat na sbírkový účet: /5500. Součástí veřejné sbírky jsou také stále populárnější DMS. Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské a jeho aktivity můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS UKRAJINA na telefonní číslo Cena DMS je 30,- Kč. Fórum dárců, které tuto službu umožňuje přišlo letos s novinkou nazvanou Roční podpora. Část peněz, které byly v rámci této sbírky vybrány, a to převážně během Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě 2008, skončila ještě v roce 2008 na Ukrajině. Peníze byly použity na zakoupení palivového dříví pro Domov pokojného stáří v Usť Čorné a na zajištění tábora pro ukrajinské děti. Konkrétně se jednalo o částku ,- Kč. 6

7 Informační bulletin Adopce na dálku Adopce na dálku je projektem, jehož hlavním cílem je pomoc dětem ze sociálně slabých rodin v zahraničí a Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské jej realizuje v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Jedná se o nejdéle trvající kontinuální projekt SHP. Každý měsíc je finanční pomoc poskytována více než 700 dětem. Společný fond projektu umožnil uskutečnit několik turnusů letních táborů pro cca 300 dětí, každoměsíční nákup časopisů pro děti a mládež, podporu studentů, lékařskou péči a nákup léků pro nemocné děti, další operaci studentky Oksany Korol, vybavila se klubovna pro děti v Tjačivu, podpořily se různé pastorační a vzdělávací aktivity. V roce 2008 se projekt se rozšířil do dalších vesnic Mižhirského rajónu. V současné době jsou podporovány děti z 27 vesnic Tjačivského rajónu a 14 vesnic Mižhirského rajónu. Díky elektronické databázi se opět zkvalitnila spolupráce s ukrajinskou stranou, což se projevilo např. pravidelnější zasíláním korespondence od dětí. V roce 2008 bylo v rámci projektu uzavřeno 89 nových smluv a 154 jich bylo ukončeno z důvodu nepotřebnosti dítěte, zlepšení jeho situace, ukončení školní docházky, odstěhování se anebo na žádost adoptivního rodiče. Roste počet smluv, které jsou ukončovány z důvodu ukončení školní docházky, děti s nimiž projekt začínal dorůstají a i když jsou zapojovány nové, počet smluv tak postupně klesá. K tomu se připojuje fakt, že se na Ukrajině zvyšuje životní úroveň. Na druhou stranu je stále mnoho těch, kteří pomoc potřebují a tak zvažujeme jiné možnosti pomoci, která by byla více specifikovaná. 7

8 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Důstojný život Důstojný život je druhým z pilotních projektů Střediska humanitární pomoci Decézní charity ostravsko-opavské. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč. Cílem projektu je pomoc nemocným, nemohoucím, osamoceným seniorům a zdravotně postiženým. Potřebným zapojeným zapojeným v tomto projektu jsou za finanční příspěvek českých a slovenských dárců každý měsíc nakupovány a donášeny domů základní potraviny. Projekt Důstojný život je úzce propojen s projektem Pečovatelská služba. Seniorům a zdravotně postiženým, zapojeným v těchto projektech (cca 400 lidí) byla v případě potřeby poskytována kromě pečovatelské služby i jiná materiální pomoc - především ve formě oblečení, lůžkovin, léků, inkontinentních pomůcek. Řada seniorů se zúčastnila společných poutí a modlitebních setkání farností. Také setkání u příležitosti Svátku matek, Vánoc, Velikonoc, kdy pro ně byl připraven zábavný program a byli obdarováni dárkovými balíčky. V roce 2008 bylo v rámci projektu uzavřeno 106 nových smluv a 89 jich bylo ukončeno z důvodu nepotřebnosti seniora, zlepšení jeho situace nebo úmrtí, příp. na žádost českého dárce. Nejčastějším důvodem ukončení smluv je úmrtí seniora. 8 2

9 Informační bulletin Domov pokojného stáří v Usť Čorné Již třetím rokem nabízí Domov pokojného stáří v horské vesnici Usť Čorná trvalé ubytování s komplexní péči 13 seniorům, kteří nemají potřebné zázemí ve své rodině a nejsou s to se o sebe sami postarat. Pod vedením řádové sestry Christofory získal pověst výjimečného zařízení, omezená kapacita bohužel neumožňuje uspokojit veškeré potřeby v regionu. Také provoz domova je stále závislý na finanční podpoře ze zahraničí. Několikrát byl podpořen např. z výnosu Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Domov pokojného stáří v Usť Čorné rovněž nabízí možnost absolvování zahraniční praxe studentů, této možnosti využívají především studenti VOŠ Caritas Olomouc. V létě přijelo v rámci pravidelných brigád na Zakarpatí do Domova několik skupin, které pomohly s venkovními úpravami, úpravou skladu a přípravou palivového dříví na zimu. Při společných večerech byli velikým povzbuzením pro ubytované seniory, ve volném čase si vychutnali i krásu okolní přírody. Z grantu Nadace Via manželů Horových byly do Domova pokojného stáří pořízeny dvě polohovací postele na elektrický pohon. V únoru 2009 se pak uskutečnil ošetřovatelský kurz pro zaměstnance domova. Záštitu nad tímto kurzem měla DCHOO a Diakonie Církve bratrské v Praze H. Počernicích. Dvě zdravotní sestry z Diakonie seznámily zaměstnance s teorií a praxí v ošetřování klientů - s dietním a stravovacím systémem dle norem EU, s měřením fyziologických funkcí, první pomocí, základními geriatrickými onemocněními, hygienickou péčí o klienty, dezinfekcí a sterilizací a také obsluhou nových polohovacích postelí. 9

10 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Cesty adoptivních rodičů, brigády Stejně jako v minulých letech pokračovaly i v roce 2008 osvědčené aktivity zaměřené na naše spolupracovníky z České republiky. První z nich jsou pravidelné cesty adoptivních rodičů. V letních měsících pořádáme pro dárce zapojené v projektech Adopce na dálku a Důstojný život poznávací cestu na Ukrajinu. Cílem této cesty je v prvé řadě samozřejmě setkání s těmi, kterým dárci z Čech a Slovenska svými finančními příspěvky pomáhají, nicméně nejedná se o jediný bod programu cesty. Adoptivní rodiče se také ve stručnosti seznámí s prostředím, v němž jimi podporovaní žijí. Mezi již klasické náležitosti cest adoptivních rodičů patří výlety na Koločavu, do Siněvirského národního parku, koupání ve slaných jezerech v Solotvinu, výjezd terénním zilem na poloniny, návštěva dřevěných kostelíků v Sekernicji a Danihelovu a zastávka v dřevařské vesnici Iza. Cesty adoptivních rodičů jsou pro jejich účastníky velkým zážitkem, kdy se na vlastní oči seznámí s lidmi, kterým se rozhodli na dálku pomoci a prostředím, v němž tito žijí. V roce 2008 se pro velký zájem uskutečnily tři cesty adoptivních rodičů, a to v červnu, srpnu a dodatečná cestička v září. Druhou z dlouhodobých aktivit koordinovaných Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské jsou brigády. Mladí lidé z Česka jezdí o prázdninách na týdenní brigádnické turnusy na Zakarpatí, kde pomáhají na stavbách, s terénními úpravami, s přípravou palivového dříví, ale také v rodinách seniorů. Mimo práci se brigádníci ve dnech volna jezdí podívat na hory nebo navštívit některou z místních pamětihodností. Výsledkem brigád tak bývá dobrý pocit z ruky přiložené k dílu, spojený s poznáním jiného světa kousek za našimi hranicemi a umocněný o kus prospěšné práce zanechané za sebou. Během let, kdy jsou brigády pořádány, se již etablovaly skupiny, které jezdí na Ukrajinu pravidelně. V roce 2008 se uskutečnilo 9 turnusů brigád. 10

11 Informační bulletin Další aktivity Střediska humanitární pomoci DCHOO Kromě stěžejních projektů Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, kterými jsou Adopce na dálku, Důstojný život, Pečovatelská služba a Domov pokojného stáří v Usť Čorné, nadále pokračoval převoz rozličné materiální humanitární pomoci. Materiální pomoc je získávána od dárců z České republiky a z německé farnosti Chamerau a je jí doplňován humanitární sklad v Tjačivu. Z tohoto skladu byly pravidelně podporovány vytipované chudé rodiny i jiní sociálně potřební. Rovněž pokračovala spolupráce s občanským sdružením Omega plus z Kyjova. Toto sdružení vypravilo na Ukrajinu kamion nábytku, oblečení, zdravotnických pomůcek. Část této zásilky byla nabídnuta rovněž Charitě Užhorod. Finančně, především z humanitárního fondu Tříkrálové sbírky, ale i materiálně jsme výrazně podpořili Pastoračně charitativní centrum Dubové, provozované sestrami Kongregace Vtěleného Slova. Sestry pomáhají především chudým rodinám a osamoceným matkám, v odpoledních hodinách pak v centru provozují volnočasové aktivity pro děti. 11

12 Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské Poděkování Naše činnost by se neobešla bez Vaší přízně a podpory, jak materiální a finanční, tak také psychické. Za pomoc, podporu a důvěru děkujeme zejména: Byrtusová Helena, Civín Josef, MUDr.Eva Drozdová, Feiman Vladimír, JUDr. Chudoba Zdeněk, Jurásková Marie, Kabátek Jiří, Mikula Albert, Jiří Palát PAK Ostrava-Třebovice, Charita Veselí nad Moravou, Charita Šternberk, Constructus s.r.o. Frýdek-Místek, Diakonie Církve Bratrské, Ing. Doležal Jiří, Janoušek Josef, Kabátek Jan, MUDr.Malý Martin, Merklová Marie, Nadace VIA, Nohavicová Marie, Polášek Karel, P. Polášek Jiří, Reginald Uherský Brod, ŘkF Velké Bílovice, ŘkF Dolní Bojanovice, ŘkF Napajedla, ŘkF Jablunkov, ŘkF Polanka, ŘkF Příbor, ŘkF Radešínská Svratka, Veselý Miloš, Urbanec Jiří, Slováčková Eva, Šmalcová Anna, MUDr. Šíma Josef, Šišková Jana, Šoltys Martin, Arch.Špička Daniel, Šuránková Marie, Talířová Ludmila, Unie katolických žen Ostrava, Venclová Marie, Vrzal Jan, Změlíková Terezie Děkujeme. Soutěž tředisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské vyhlašuje na soutěž na téma: Co se mi vybaví, když se řekne Zakarpatská Ukrajina. Co ve mně evokuje Zakarpatí. Fotografie, obrázky a texty na toto téma můžete posílat do 10. května 2010 na adresu Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko- -opavské, Kratochvílova 3, Ostrava, obálku označte heslem Soutěž, anebo elektronicky na adresu Soutěž není věkem nikterak omezena a výherci, kteří od nás obdrží věcné ceny s ukrajinskou tématikou, budou losováni ze všech došlých příspěvků. Tyto projekty byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Humanitární pomoc do zahraničí

Humanitární pomoc do zahraničí Humanitární pomoc do zahraničí Pomoc do zahraničí se stala nedílnou součástí práce České katolické charity, která si během posledních let vydobyla místo jedné z nejvýznamnějších humanitárních organizací

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Obsah. www.nadacecs.cz

Obsah. www.nadacecs.cz Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2010 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2010 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více