Účinnost spalovacích zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinnost spalovacích zařízení"

Transkript

1 Účnnost saloacích zařízení o ředmět Saloání a saloací zařízení of. Ing. ael Noskeč, CSc Saloací zařízení slouží k tansfomac chemcky ázané enege al na teelnou eneg méda, hodného k žádoucí dstbuc tela o ytáění (kotle o ytáění, lokální toenště), nebo o další tansfomac na jné fomy enege (aní kotle). aconím médem je e ětšně říadů oda (šechny duhy kotlů), nebo zduch (lokální toenště). Účnnost tansfomace enege je nejýznamnějším techncko-ekonomckým aametem uedených zařízení, neboť udáá míu yužtí enege ala a je logcké, že neyužtá enege ředstauje ztáty, ať už e fomě tela, nebo nesáleného ala. Obecně je defnoána účnnost jako omě ýkonu ku říkonu, lze tedy zasat η = ýkon = [-] () říkon a uažoaných říadech bude říkonem ždy množstí enege, dodané do zařízení alu, zatímco ýkonem bude množstí tela, obsaženého e yobené áře, hoké odě, nebo ohřátém zduchu. Stanoení účnnost kotle, č kamen zdaleka není jednoduchou záležtostí. Vyžaduje oedení náočných měření a analýz a otože musí být získané ýsledky nazájem sonatelné, také oužtí jednotné metodky ýočtu. Celý ostu je odobně stanoen říslušných nomách a řestože mají nomy obecně chaakte dooučení, je ýhodné a užtečné nomatní metodku oužíat. o kotle je to noma ČSN Hodnocení kotloých ztát a o lokální toenště nař. ČSN EN 3229 Vestané sotřebče k ytáění a kboé ložky na ená ala ožadaky a zkušení metody. Další ýklad má za cíl objasnt a ysětlt oužíaný zůsob stanoení účnnost a je oto oněkud zjednodušený. Tam, kde to bylo zaotřebí, jsou jednotlá zjednodušení zdůazněna a objasněna tak, aby bylo snazší ochot ostu nomatního ýočtu. oužjeme-l ke stanoení účnnost defnčního ýazu (), musíme znát říkon alu a teelný ýkon zařízení, zoll jsme zdánlě nejjednodušší (a oto také nejřesnější) ostu. Hooříme tomto říadě o římé metodě stanoení účnnost. říkon alu bude dán množstím a ýhřeností ala, takže = m. Q [kw], (2) al okud bude yjádřeno množstí ala m al [kg.s - ] a jeho ýhřenost Q [kj.kg - ]. V říadě kotlů bude teelný ýkon snadné yjádřt jako množstí tela, obsaženého e yobené hoké odě, nebo áře. Je šak nutné zít na ědomí, že oda jž ř stuu do kotle obsahuje jsté množstí tela a očítat oto s telotním ozdílem stu-ýstu. Teelný ýkon hokoodního kotle jednoduše učíme ztahem = m. c. t [kw], (3)

2 když yjádříme množstí ody m [kg.s - ], měnou telotou kaactu c [kj.kg -. C - ] a říslušné teloty (t 2 t ) = t e [ C]. V říadě aního kotle je samozřejmě aktčtější yjádřt telený obsah áy entalí a bude = m. [kw]. (4) řtom yjádříme množstí áy m [kg.s - ] a říslušné entale stuní ody a ýstuní áy ( 2 ) = [kj.kg - ]. Z uedeného je zřejmé, že osaný ostu nelze oužít o stanoení účnnost lokálních toenšť, otože není eálně možné učt teelný ýkon, tj. množstí tela ředáaného do místnost. Stejně tak je často obtížné učt, zejména ř aloání tuhých al, sotřebu ala o stanoení teelného říkonu alu. Učt účnnost zařízení z defnčního ztahu (), tj. římou metodou, tedy na ní ohled yadá jako nejjednodušší ostu, nelze ho šak ždy oužít a naíc, což je nejdůležtější, nemá takoý ostu dostatečnou yoídací hodnotu. Zjstíme sce hodnotu účnnost, ale neíme na říklad oč je tak nízká, kde se enege ztácí. oto byla ynuta metoda stanoení účnnost ze ztát, tz. metoda neřímá. Ta ychází z jednoznačné skutečnost, yjádřené blancí říkon = ýkon + ztáty a jestlže označíme jednotlé ztáty jako Z, můžeme zasat ztah = + Z [kw]. (5) S oužtím defnce účnnost () lze snadno yjádřt Z Z η = = = [-] (6) a otože zlomek Z ředstauje oměné ztáty, řadající na jednotku říkonu, yjadřujeme jednoduše účnnost ztahem η = ξ [-] (6a) Nejjednodušším a také neaktčtějším zůsobem, jak yjádřt jednotku říkonu e jmenoatel zlomku ztahem (6), je zolt říkon, odoídající jednomu klogamu ala, tedy jeho ýhřenost. Je to jednoduché a naíc se šechny blanční ýočty saloání oněž ždy oádí o klogam ala. 2

3 Nomatní ýočet také olí jako jednotku říkonu množstí enege, ředené jedním klogamem ala, nemůže šak oomenout současně s ním řáděné fyzcké telo ala, an fyzcké telo říslušného množstí saloacího zduchu. Jak jž bylo řečeno, jsou ztáty zůsobeny nedokonalostí saloání a nemožností yužít eškeé saloáním ala uolněné telo. Základní ozdělení kotloých ztát ředstauje následující ýčet: - ztáta komínoá (ztáta ctelným telem saln), kteá yjadřuje ztátu tela e salnách za kotlem (řesněj za oslední telosměnnou lochou), kteé jž není dále yužto a odchází komínem do ozduší, - ztáta nedoalem (ztáta nesálenou hořlanou), udáající jakou část z ůodní hořlany se neodařlo sált a tato část ůodní hořlany oouští kotel e fomě tuhých a lynných hořlaých složek, - ztáta fyzckým telem tuhých zbytků, esektující skutečnost, že také zbytky o saloání ( deálním říadě oelona) oouštějí kotel s nezanedbatelnou telotou a odádějí tak značné množstí neyužtého tela, - ztáta sdílením tela do okolí, yjadřující množstí tela, ředaného do okolí z nějšího ochu kotle. V zjednodušeném, a tedy méně řesném, ýkladu lze yjádřt zůsob stanoení jednotlých ztát oměně snadno a sozumtelně. Chceme-l yjádřt komínoou ztátu, musíme stanot množstí tela e salnách za kotlem, což je fomálně snadné Q = V. c. t [J] (7) s s s s a oonat ho s množstím enege, ředeným alem. A otože ztahujeme ýočet k jednomu klogamu ala, abychom ředenou eneg mohl yjádřt ýhřeností, musí množstí saln yjadřoat takoé množstí, kteé znkne sálením jednoho klogamu ala. Tedy skutečné množstí saln V s,sk [m 3.kg - ]. Je také zaotřebí zít do úahy stuní telotu saloacího zduchu, ze kteého salny znkly, tedy telotu okolí t z a očítat s telotním ozdílem. Komínoou ztátu ak yjádříme K ( t t ) Vs, sk. C. z ξ = [-] (8) s s Q ř stanoení ztáty nedoalem je nutné s uědomt, že nesálené zbytky e fomě uhlíku se yskytují oelu, kteý oouští kotel dílem jako škáa (stuska) a dílem jako oílek. Toto ozdělení je nezbytné znát. Naíc se nesálená hořlana objeuje e salnách také lynné fáz, ředeším jako oxd uhelnatý odukt nedokonalého saloání uhlíku. Musíme tedy ozlšoat mez tuhým a lynným nedoalem a dále ještě mez tuhým nedoalem e stusce (škáře) a úletu. V tuhých zbytcích o saloání nalezneme jako odukt nedokonalého saloání ouze uhlík, otože další saltelné složky hořlany (sía a odík) obykle úsěšně shoří. Tento uhlík je obsažen oelu, jehož obsah jednom klogamu ala známe jako obsah oelony A [kg.kg - ]. Z laboatoního ozbou oela, oedeného zlášť o stusku a o oílek (úlet), známe obsah uhlíku jednotlých tuhých zbytcích a íme-l jaká část oela oadne oštem a jaká část uletí komínem, snadno učíme tomu odoídající množstí neyužté enege. 3

4 Není ošem snadné učt ozdělení oela na škáu a úlet. Lze s sce ředstat oozní měření, kteým by bylo možné toto ozdělení učt, nejčastěj se šak ychází z dlouhodobých zkušeností. Udáá se tz. stuněm zachycení říslušné složky, tj. stueň zachycení škáy X s a stueň zachycení úletu X u a samozřejmě latí, že X X =. [-] (9) s + u Ztátu tuhým nedoalem e stusce (škáře) můžeme yjádřt jednoduchým a logckým ztahem A. X. C. Q s s c ξ NS = [-], (0) Q kteý čtatel říká, že jedním klogamem ala bylo do kotle ředeno A kg oelony, z tohoto množstí část X s oadla oštem a bylo ní C s uhlíku, kteý má ýhřenost Q c. Analogcky se ostuuje ř stanoení ztáty tuhým nedoalem úletu ξ NU. odobně snadno lze yjádřt ztátu lynným nedoalem. Za ředokladu, že jednou hořlaou složkou e salnách bude oxd uhelnatý a jeho koncentace e salnách bude C co bude tato ztáta dána ýazem V s, sk. C. Qco ξ Nl = [-], () Q co kteý odobně jako (0) uádí, že e salnách V s,sk znklých sálením jednoho klogamu ala je obsaženo C co oxdu uhelnatého, kteý má ýhřenost Q co a ýaz čtatel udáá množstí enege neyužté oto, že tento oxd uhelnatý neshořel. Celkoá ztáta nedoalem je ak učena součtem dílčích ztát ξ = ξ + ξ + ξ [-] (2) N NS NU Nl odobně jako u stanoení ztáty tuhým nedoalem lze ostuoat ř yjádření ztáty fyzckým telem tuhých zbytků. S yužtím znalost ozdělení oela do stusky a úletu (stueň zachycení) je snadné yjádřt množstí tela, odedeného z kotle hokou stuskou a úletoým oílkem. K ýočtu je nutné znát měnou teelnou kaactu c říslušného tuhého zbytku a jeho telotu t, se kteou oouští kotel. Ztátu fyzckým telem stusky ak učíme ztahem A. X c. t s s s ξ fs = Q [-] (3) obdobně ztátu fyzckým telem úletu a celkoá ztáta fyzckým telem tuhých zbytků bude ξ = ξ + ξ [-]. (4) f fs fu Zbýá už jen ztáta sdílením tela do okolí ( ) o ξ. Telo je z ochu kotle ředááno do okolí šem známým mechansmy řenosu tela a římým měřením, dostatečně řesným 4

5 a solehlým, není možné tuto ztátu učt. Využíá se oto zkušeností a dlouhodobých oznatků. o učení šech eleantních dílčích ztát je snadné yočíst účnnost kotle, otože odle (6a) latí ( ξ + ξ + ξ ) η = ξ = K N f + ξo [-] (5) Naznačený ostu stanoení účnnost je zjednodušením nomatního ýočtu a má sloužt k jeho snazšímu ochoení. Je nutné uozont, že zájmu objektního hodnocení jednotlých ztát uřesňuje nomatní ýočet jednotlé ztáty tím, že bee do úahy množstí skutečně sálení hořlany (z členy tyu (00 - C ), (00 - ξ ) a další). Uedený ostu ýočtu je obecně oužtelný o šechny tyy kotlů a šechny duhy ala. V jednotlých říadech je nutné ýočet řzůsobt odmínkám. Naříklad u lynoých kotlů ztácí ýznam ztáta nedoalem tuhých zbytcích, stejně jako ztáta fyzckým telem tuhých zbytků. ř stanoení účnnost lokálního toenště (kamen) je sdílení tela do okolí základní funkcí zařízení a nelze jej samozřejmě hodnott jako ztátu. Vždy šak bude mít nejětší l na účnnost komínoá ztáta. Je domnantní a o řblžné stanoení účnnost lze oužít ztahu η ξ K. [-] (6) Z uedeného lyne, že ř hledání možností zýšení účnnost kotlů je nejefektnější zaměřt se na snížení komínoé ztáty. Vztah (8) ukazuje, že snížt hodnotu čtatele uedeného ýazu je možné snížením množstí saln V s,sk a snížením teloty saln t s. otože je skutečné množstí saln jednoznačně dáno složením ala, kteé učuje teoetcké množstí saln a součntelem řebytku zduchu n, V ( n ) V, s, sk Vs, t + z, t = [m 3. kg - ] (7) lze snížt množstí saln snížením řebytku zduchu. Takoé oatření je šak dost omezené, otože snžoání řebytku zduchu ede k nedokonalému saloání, odukc oxdu uhelnatého a ůstu ztáty nedoalem. aktčtějším řešením je snížení teloty saln za kotlem. I toto oatření má sůj lmt: telota saln musí být solehlě yšší, než telota osného bodu, aby nedošlo ke kondenzac ody e salnách. Ne šak za kotlem, ale na celé tase kouřoodu, četně komína. Telota osného bodu je záslá na duhu a složení ala a také na kaltě saloacího ocesu. Ve salnách, znklých saloáním zemního lynu je to cca 40 C, říadě saloání uhlí zhuba 20 C. Uedené hodnoty naznačují, že jž z tohoto důodu nemůže soutěž o nejyšší účnnost zítězt uhelný kotel. Většna oozoaných kotlů esektuje telotu osného bodu s elkou ezeou, což často sádí k úahám o dodatečném ýměníku o snížení teloty saln. Každé takoé řešení, jakkol je žádoucí, musí ycházet z kalfkoané analýzy oozních odmínek, aby skutečně řneslo užtek. Je řozené, že nejnžší kotloé ztáty nabízí kotle, salující zemní lyn. Ztáta fyzckým telem tuhých zbytků neexstuje, ztáta nedoalem se edukuje na ztátu 5

6 nesáleným oxdem uhelnatým, kteou lze úsěšně mnmalzoat kaltně edeným saloacím ocesem a oněž ztátu sdílením tela do okolí lze mnmalzoat hodnou teelnou zolací stěn kotle. oslední, komínoá ztáta nebude také řílš ysoká, díky nízké telotě osného bodu t s. Ta je záslá na řebytku zduchu ohnšt a s ostoucím součntelem řebytku zduchu n klesá. Oentačně tuto záslost naznačují údaje Tab.. Součntel řebytku zduchu n [-] Telota osného bodu t s [ C] Tab. Telota osného bodu e salnách Z otože je zemní lyn elm čstým alem s mnmem nežádoucích složek a jeho hořlana je tořena uhloodíky, domnantně metanem, jsou oduktem saloání oxd uhlčtý a oda. Salny ak budou naíc obsahoat dusík (79 % saloacího zduchu) a neyužtý řebytek saloacího zduchu. Složení a čstota saln nabídly ojednělou říležtost extémního ochlazení saln od telotu osného bodu. Vnkly tak kondenzační kotle. Jejch konstukční řešení musí zajstt ntenzní ochlazoání saln a ředání salnám odebaného tela telé odě toném systému. Výměník tela salny/oda musí být odolný ot kooz a musí zajstt odod kyselého kondenzátu do kanalzace. (U ýkonů nad 200 kw je nutná neutalzace kondenzátu.) otože jsou salny extémně ychlazené, ytáří se tah komíně zduchoým, nebo salnoým entlátoem. Výhody kondenzačního kotle lze yužít ouze tehdy, je-l oužt nízkotelotní systém ytáění. otože je chladícím médem toná oda, musí být její atná telota (řed stuem do kolte) dostatečně nžší, než telota osného bodu. Současné zkušenost otzují, že celém eguloaném ozsahu ýkonu kotle lze teoetcky dosáhnout kondenzačního oozu ř telotách toné ody 55/45 C a nžším a nad hodnotam 70/60 C jž acuje kotel zcela bez kondenzace. Je samozřejmé, že se ooz takoého systému bude měnt odle telotních oměů a ndduálních ožadaků, stejně tak se bude měnt telota saln, telota atné ody a také množstí kondenzátu. Sálením m 3 zemního lynu a ochlazením znklých saln (n = ) na 25 C zkondenzuje,36 kg ody. Takoý oozní ežm není ošem eálný, ale můžeme ho oažoat za deální lmt. Oačným lmtem je ooz bez kondenzace, tj. ooz s telotou saln nad telotou osného bodu. oozní ežm kondenzačního kotle lze dobře chaaktezoat tz. stuněm kondenzace, kteý udáá jaká část z celkoého obsahu ody zkondenzoala a stueň kondenzace se odle okamžtých oozních odmínek mění. oužjeme-l ke stanoení účnnost kotle běžně oužíané ztahy (), (2), (3), čeká nás řekaení, otože u kaltních dobře oozoaných kondenzačních kotlů bude účnnost ětší než jedna. Je to řekaení zajímaé, ne šak zneokojé. Výkon kotle se zýšl o uolněné kondenzační telo odní áy e salnách, kteá zkondenzoala. Množstí kondenzačního tela je možné zahnout do celkoé blance zaedením dalšího členu kondenzačního ýkonu k, kteý lze snadno yjádřt ztahem 6

7 K = m.l, [kw] (8) K e kteém ředstauje m K množstí kondenzátu [kg.s - ] a l kondenzační telo [kj.kg - ]. Defnční ztah () ak získá ta K η = [-] (a) a šechno bude ořádku. aktčtějším a běžně užíaným ostuem je yjádření říkonu (2) nkol ýhřeností, ale salným telem, kteé jž kondenzační telo obsahuje (z defnce ýhřenost a salného tela). Skutečnost, že oužtí běžně oužíaného ostuu ýočtu účnnost ede u kondenzačních kotlů k hodnotám, řesahujícím sto ocent, yužíají dodnes ýobc jako osědčeného eklamního tku. V seózních odboných ublkacích by tam, kde mohou znknout ochybnost mělo být ždy uedeno, zda byla účnnost stanoena z ýhřenost, nebo ze salného tela. Jak jž bylo řečeno, lze účnnost lokálních toenšť stanot ouze s oužtím neřímé metody, otože římé měření teelného ýkonu není možné. Nomatní ýočet ychází ze ztahu (5), odlšně šak defnuje jednotlé ztáty. Domnantní ztátou je oět ztáta komínoá, kteou lze jednoduše yjádřt ztahem (8). Vyjádření ztáty nedoalem se omezuje na nesálenou hořlanu e škáře (oelu) a oxd uhelnatý e salnách. Další ztáty není nutné bát úahu, takže latí ( ξ + ξ ) η K = ξ = K NS + ξ Nl [-] (9) Stojí za ozonost, že říadě saloání dřea, kteé osahuje zhuba jedno ocento oelony sušně, bude ztáta nedoalem tuhých zbytcích zanedbatelně malá (e ýazu (0) bude A <0,0), zláště když se oel ze dna ohnště adelně neodstaňuje a zbytkoý uhlík má dostatek času na yhoření. Modení kamna na saloání dřea jsou schoná dosáhnout emsní koncentace oxdu uhelnatého e salnách od 0, %, takže an ztáta lynným nedoalem není ýznamná a tak o účnnost ozhoduje ouze hodnota komínoé ztáty. Zatímco říadě ýočtu účnnost kotlů je osaná zjednodušená metodka elce blízká metodce nomatní je nomatní ostu ýočtu o lokální toenště méně sozumtelný a jeho ochoení yžaduje ětší úslí. V odobných říadech jako je tento je hodné řomenout, že žádná noma není záazná, ale je ouze dooučením. Ncméně jsou zde osané ncy ýočtu zachoány. Účnnost enegetce je ždy zajímaé a ýznamné téma. Zyšoání účnnost snžuje sotřebu al, snžuje enonmentální zátěž a odlužuje žotnost aloých zásob. Hooříme-l o účnnost, nestačí ěnoat ozonost ouze technckým asektům, ale je nutné mít na zřetel také asekty ekonomcké. ouze tak je možné dobat se užtečných záěů. Celkoá účnnost enegetckého systému je yjádřena součnem účnností jednotlých článků řetězce. Můžeme začít účnností (stuněm) yužtí ložsek foslních al a okačoat řes účnnost doay, účnnost kotle, bloku, elektány až o účnnost celého enegetckého systému. Stále íce budeme cítt nedostatečnost čstě technckého ohledu 7

8 (účnnost je omě ýkonu a říkonu) a stále íce budeme ostádat nějakou další eleantní elčnu. Tou elčnou je kouna. A oto okud hodnotíme enegetcký systém státu, neoužíáme jako kteum hodnocení účnnost, ale učujeme enegetckou náočnost ekonomky EN, kteou yjadřujeme jako odíl sotřeby máních enegetckých zdojů EZ a hubého domácího oduktu HD: EZ EN = [J.Kč - ] (20) HD 8

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály Plynoé turbíny Plynoá turbína je teeý stroj řeměňujíí teeou energie obsaženou raoní láte q roházejíí motorem na energii mehanikou a t (obr.). Praoní látkou je zduh, resektie saliny, které se ytářejí teeém

Více

VLHKÝ VZDUCH. - Stavová rovnice suchého vzduchu p v.v = m v.r v.t (5.4). Plynová konstanta suchého vzduchu r v 287 J.kg -1.K -1.

VLHKÝ VZDUCH. - Stavová rovnice suchého vzduchu p v.v = m v.r v.t (5.4). Plynová konstanta suchého vzduchu r v 287 J.kg -1.K -1. TEZE ka. 5 Vlhký zduch, ychrometrický diagram (i x). Charakteritika lhkých materiálů, lhkot olná, ázaná a ronoážná. Dehydratace otrainářtí. Změny ušicím zduchu komoroé ušárně. Kontrolní otázky a tyy říkladů

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky FSI VUT Brně, Energetický ústa Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Paelek, CSc. TERMOMECHANIKA 4. Prní zákon termodynamiky OSNOVA 4. KAPITOLY. forma I. zákona termodynamiky Objemoá

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Teplota a nultý zákon termodynamiky

Teplota a nultý zákon termodynamiky Termodynamika Budeme se zabývat fyzikou oisující děje, ve kterých se telota nebo skuenství látky (obecně - stav systému) mění skrze řenos energie. Tato část fyziky se nazývá termodynamika. Jak záhy uvidíme,

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ermomechanika 2. řenáška Doc. Dr. RNDr. Mirosla HOLEČEK Uozornění: ao rezenace slouží ýhraně ro ýukoé účely Fakuly srojní Záaočeské unierziy Plzni. Byla sesaena auorem s yužiím cioaných zrojů a eřejně

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá.

21.1 VRATNÉ A NEVRATNÉ DĚJE 21.2 ENTROPIE. Probíhá-li v uzavřeném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy neklesá. 21 Entroie AnonymnÌ n is na zdi v jednè kav rniëce na Pecan Street v Austinu v Texasu n m sdïluje: Ñ»as je z sob, jak B h zajistil, aby se vöechno nestalo najednouì.»as m takè smïr: nïkterè dïje se odehr

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-srávní Vývoj hyotečních úvěrů a dskontní sazby v ČR s rognózou do budoucna Ilona Gerčáková Bakalářská ráce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuj, že jsem tuto rác vyracovala samostatně.

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE Záadočeská univerzita v Plzni Fakulta edagogická Dilomová ráce SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE COMPARISON OF SELECTED EFFECTS IN REAL GAS - MODELS, ANIMATIONS Jiří Prušák Plzeň

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

10.1 CO JE TO SRÁŽKA?

10.1 CO JE TO SRÁŽKA? 10 Sr ûky Fyzik Ronald McNair byl jednìm z astronaut, kte Ì zahynuli p i ha rii raketopl nu Challenger. Byl takè nositelem ËernÈho p sku karate a jedin m derem dok zal zlomit nïkolik betono ch tabulek.

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov Termo realizaci inovovaných technicko-ekonomických VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízen zení budov Vodní ára - VP Vaříme a dodáváme vodní áru VP: mokrou, suchou, sytou, řehřátou nízkotlakou, středotlakou

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

4.3. Teoretický rozbor manipulace s primárním kalem

4.3. Teoretický rozbor manipulace s primárním kalem 6 Pro etrojení oau buouí onot čaoé řay, tey oau buouío ýoje množtí rimárnío alu alší měíí, by bylo zaotřebí íe onot minulý (min. za roy). Celoé množtí za leoané obobí 5 790,00 m 3 Průměrné enní množtí

Více

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny UŽITÍ NOŽINY BOD DANÉ VLATNOTI PI KONTRUKCI PÍEK A KRUŽNIC hodiy Neje si zusíš astudoat oi jedoduchých zooých úoh. Tyto úohy budeš ozdji užíat i ozbou sožitjších úoh, de hedáí ezáého bodu bude soíat obioáí

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod Seriál TeoriečíselI Počínaje 17. ročníkem robíhá každý rok v PraSátku seriál na okračování. Jde o výklad nějakého odvětví matematiky, se kterým se na střední škole s velkou ravděodobností setkáš jenvomezenémířečivůbecne,alekteréjeřestomožnévyložittak,abybylostředoškolákům

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

ř ú ú Š Í Á É ř ř ř é é ř ř š é ř ř š ř é ž é ž š é š é é ř ů ž ž ř é ř ů é é ž é ř é é ř é ú é é ž é é š ň é ř š é š é Ť é ř ů ž ž ď ř é é é ž ř é Š ů é ř é ř é Š ú ř Í ž ž ř ř Í é š ž é ř Ť š ř ř ř š

Více

ň ý ě ý ý ý ě ň ý ě ý Ú ú ň ň ý ě ý ó ž ý ň ě ě ě ú ú Ř ň ň ý ě ý ě ě ž ý ž ě ý ě ý ě ě ů ě Ů Č Í Ě Á Á Í ě ě ě ě Ž Ů ú ě ě ě Ú ě ů ě ý ě ě ú ň ý ě Ů ž ů ž ě ý ý ý ý ě Č Č ě Č ě ů ý ě ý ý ž ě ě ž ů ž ě

Více

ě ě ú ě ě ě ě ě ň ě ň ů ě ů Ý ě ě ů ň ě Í ě ň ě ě Ž ě ň ě ě ú ů ú ě ě ě ú ě ě ě ě ě ě ů ě ů ě ě ú ů ě ě ě Ž ů ě ě ú Ž Ž Ú ě ě ě ě Ž Ž ě ť Ž Í ě Ž ě Ž Ž ů ěž ů ěž ě Í Ú ů ě ů ě Ž Ž Ž ě ě ě ů ě ě ě ě ě ů

Více

Varius Nožové pojistky

Varius Nožové pojistky Varius Nožoé pojistky Nožoé pojistkoé ložky řady PNA s harakteristikou gg se yznačují ysokou ypínaí shopností, elkou proudoou omezoaí shopností a nízkými hodnotami přepětí zniklého během působení pojistkoé

Více

Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření:

Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření: Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření: ) Orientačně změřte hodnoty vlhkosti vzduchu, kterou měníte zvlhčovačem omocí rofesionálního měřiče vzduchu, omocí vlasového vlhkoměru a omocí nerofesionálního měřiče

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Proudové zrcadlo. Milan Horkel roudové zrcadlo MLA roudové zrcadlo Milan Horkel Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako obyčejný rezistor pro běžné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se často

Více

SDÍLENÍ TEPLA A PROUDĚNÍ

SDÍLENÍ TEPLA A PROUDĚNÍ Vysoká škola báňská Technická unierzita Ostraa SDÍLENÍ TEPLA A PROUDĚNÍ učební tet Aéla Macháčkoá, Raim Kocich Ostraa 0 Recenze: Prof. Ing. Pael Kolat, DrSc., Ing. Kateřina Kostolányoá, Ph.D. Náze: Sílení

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám č 5 Čs čas fyz 6 (1) Hvězdy v úloá Mezináodní fyzikální olyiády vznik a ovnováa Jan Kříž, Ivo Volf, Bouil Vybíal Ústřední koise Fyzikální olyiády, Univezita Hade Kálové okitanskéo 6, 5 Hade Kálové ředstavujee

Více

Obsah MECHANIKA IDEÁLNÍCH PLYNŮ. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3

Obsah MECHANIKA IDEÁLNÍCH PLYNŮ. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3 MECHANIKA IDEÁLNÍCH PLYNŮ Studijní text ro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil ybíral Obsah Předmluva 3 Základní veličiny a zákony ideálního lynu 4 Stavové veličiny lynu 4 eličiny oisující lyn

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ VSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta trojí katedra hydromechaiky a hydraulických zařízeí ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVOD DO CVIČENÍ Tomáš Blejchař Syla Drábkoá OSTRAVA 00 Sezam oužitých

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz 2014/R0/kód 101 Dana Lindová Tel: +420 602 439 939 Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 Email: lindova@bozlindova.cz lindova@bozlindova cz Email:linda tomas@bozlindova cz Email:linda.tomas@bozlindova.cz OZO

Více

XXXVI. DRO POPRAD 2014

XXXVI. DRO POPRAD 2014 VÝZNAM MĚŘENÍ VENTILACE VZDUCHU V BYTECH A BUDOVÁCH PRO STANOVENÍ ODVRÁCENÝCH INHALAČNÍCH DÁVEK Z KONTAMINOVANÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU XXXVI. DRO POPRAD 2014 K. Jílek*, J.Thomas, B. Bulánek, J. Lenk, Š.

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Faktura číslo: 2152/188 Variabilní symbol: 2152000188. Dodavatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. Odběratel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE tepelná technika Dodaatel: IČO: 15769062 DIČ: CZ15769062 D.l.ML spol. s r.o. A. Trágera 91 37010 České Budějoice Banka: Česká spořitelna, a.s. Učet: 560006339/0800 Telefon: 387310255 Fax: 387311234 E-mail:

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b?

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b? AKCIE ČR PŘEHLED DOPORUČENÍ Akcie ČR - doporučení PX index zpět d 1000b? 11. února 2015 Úod roku přinesl pražské burze zisky finčním titulům, předeším akciím Komerční banky, ale i diidendoým stálicím jakými

Více

8. Termodynamika a molekulová fyzika

8. Termodynamika a molekulová fyzika 8. erodynaika a olekulová fyzika Princi energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne ěla být jeho všeobecná latnost zochybněna, což v atoové fyzice není vyloučeno, stal by se náhle aktuální

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Cívka. ing. Josef Jansa

Cívka. ing. Josef Jansa Cíka ing. Josf Jansa Čí nahadit ndostupnou popř. atiáoě ndfinoanou tuiku spínané obodu? Co znanají šchny ty áo sozuitné údaj jako indukc, intnzita, pabiita? Zdániě banání otázky, ašak z pax j znáo, ž nich

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Vytápění plynem využívá v ČR asi 32 % bytů, je to pohodlný způsob, jak si doma zajistit teplo. Plynové kotle mají ekologické spalování

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více