roník V / íslo 1 (duben 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roník V / íslo 1 (duben 2005)"

Transkript

1 roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno o.p.s. Chaloupkova 7, Brno asopis dotuje Úad mstské ásti Brno Královo Pole (kralovopole.brno.cz) NÁVŠTVNÍ DEN: tvrtek 13:00-18:00

2 Vážení tenái, letošní chipka si opravdu poádn zaádila. Prakticky celé první ti msíce tohoto roku se naši zamstnanci stídali na nemocenské. Vzhledem k tomu, že nás pracovník TyfloCentra není mnoho a jsme prakticky nezastupitelní, prosíme vás tedy snažn: máte-li chipku, rýmu, kašel i jinou respiraní chorobu, odložte návštvu TyfloCentra. Máme vás rádi, rádi vás na všech aktivitách, které pro vás pipravujeme, uvidíme, ale zdravé. Nezapomínejte, že i rýma je nemoc a její nedoléení se mže projevit vážnými zdravotními komplikacemi. Navíc vyazení našeho pracovníka znamená, že nemile odpadají aktivity i pro druhé. Dkujeme za pochopení. Po dlouhé zim nesmle do naší krajiny pichází jaro, as mnoha píležitostí a pedevším as skutených pedsevzetí, že práv te zejména pro sebe nco udláme. Naše spolenost svým programem na jaro a léto 2005 pichází opravdu s bohatou nabídkou a je pouze na vás, jak ji využijete. Je to neuvitelné, ale naše spolenost si letos pipomene páté výroí svého vzniku. Vznik naší spolenosti byl proces, který v podstat zapoal 25. ledna roku Není to tak dávno, abychom zapomnli, jak zrakov postižení a jejich pátelé vyrazili ze všech míst republiky na jediné místo v Praze ped budovu MPSV, aby zde v teskuté zim vyjádili svj rozhodný nesouhlas s vyazením mnoha projekt z dotaního ízení. Poté jsem absolvovala mnohá jednání nad tématem, jak ešit situaci s poskytováním služeb nejen na celostátní úrovni, ale pedevším, jak tyto služby zabezpeit také na regionální úrovni. Pokud vás, milí tenái tato historie zajímá, tte v píloze jako 2

3 poslední píspvek Zaátky nové etapy vývoje regionálních služeb pro zrakov postižené v Brn. Od tohoto ísla Chaloupky bude u každého lánku uvedeno pouze jméno. Telefonní a ové spojení najdete vždy ve stálé píloze Kontakty. zdraví Hana Bubeníková Citát pro tyto dny: Daleko nebo blízko, ve štstí i v neštstí, v druhém má pítel nkoho, kdo mu vrn pomáhá být svobodný a být lovkem. Dietrich Bonhoeffer Tentokrát si petete aneb vybíráme z obsahu: 1. Nová služba pro klienty vlastnící PC 2. Pozvánky do jarní pírody a na výlety 3. Reportáž z Vánoní i Velikononí dílny 4. V píloze ceny poštovného eské pošty 5. Také se dozvíte, kdo byl svatý Valentýn. AKTUALITY, OZNÁMENÍ Blahopání V msíci beznu oslavila své 70. narozeniny bývalá a dlouholetá pedsedkyn Klubu nevidomých žen paní Milena Tourková, dodnes se aktivn podílí na práci v HapAteliéru. Pejeme k tomuto významnému životnímu jubileu pevné zdraví, hodn štstí, lásky a elánu do dalších let. kolektiv pracovník TyfloCentra Brno 3

4 4 Podkování Dkujeme manželm Tourkovým za darování skládacího vánoního stromeku. Pomohl nám dotvoit vánoní atmosféru ve velké klubovn. tte v rubrice Stalo se o Vánoní díln. Nová služba pro majitele PC pomcek Máte problémy s vašim PC? Nemáte se na koho obrátit? Obrate se na nás. Rozšiujeme okruh odborných služeb klientm, kteí vlastní kompenzaní pomcku na bázi PC. Nabídka se týká pouze osob s tžkým zrakovým postižením z oblasti Jihomoravského kraje a kraj sousedních. V rámci této nabídky nejsou poskytovány služby související s prvotním dodáním pomcky (samotné pedání pomcky, instalace, odladní, atd.). Nabídka služeb s hodinovou sazbou 200 K: a) diagnostika stavu pomcky b) instalace nového software c) upgrade stávajícího software d) konfigurace pomcky pro poteby ZP uživatele e) odstranní drobných závad (vytažený kabel, atd.) f) pidání / odebrání / výmna hw komponenty g) konfigurace pipojení k Internetu h) zajištní odeslání poítae do dodavatelské firmy i) zapojení poítae po zaslání dodavatelskou firmou (ne prvotní pedání) j) odvirování pomcky Za paušální sazbu K je poskytována kompletní reinstalace poítae, která obnáší instalaci operaního systému, aplikací, speciálního software a odladní

5 pro poteby uživatele se zrakovým postižením. Zájemce o tuto službu uhradí 50% ceny pedem jako zálohu. Souástí každé služby, která to vyžaduje, je samozejm konfigurace pomcky pro poteby uživatele s tžkým zrakovým postižením. První hodina se vždy útuje celá, po uplynutí této hodiny se útuje každá zapoatá plhodina. V pípad žádosti klienta o zásah do PC u nj doma je útována hodinová sazba a jízdné dle skutených náklad. Podmínky výjezdu budou dopedu s klientem konzultovány. Pokud máte o objednání této služby zájem, kontaktujte nás prostednictvím u nebo telefonicky v Centru pomcek a informatiky naší spolenosti. Handicap - program k postžiru Poštovní spoitelny Od 1. února 2005 nabízí Poštovní spoitelna jako jediná na trhu novinku ve svém produktovém portfoliu. Jedná se o nový program k postžirovému útu nazvaný HANDICAP. Jak už název napovídá, jedná se o program urený všem handicapovaným obanm R, kteí dosáhli vku 18 let. Podmínkou pro jeho získání je vlastnictví prkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Program nabízí všechny standardní služby Poštovní spoitelny vetn elektronického bankovnictví (GSM i internetového), a to vše za minimální možné poplatky. Základní poplatek za vedení útu spolu se zasíláním msíních výpis je 15 K. Klient, který svj úet využívá k prmrnému potu transakcí (trvalé píkazy, výbry hotovosti apod.), zaplatí msín pibližn 50 K. Zvýhodnné jsou pedevším transakce provedené 5

6 pomocí pímého bankovnictví - ást jich je zcela zdarma, stejn jako zízení a vedení této služby. Ke každému útu je automaticky vydána speciální karta - Maxkarta Poštovní spoitelny, která svým majitelm nabízí mnoho možností využití. Jednak je možné využít ji klasickým zpsobem jako je výbr hotovosti z bankomat SOB a Poštovní spoitelny nebo platba za zboží a služby u obchodník. S její pomocí lze také na obchodních místech eské pošty a pobokách Poštovní spoitelny zadávat platební píkazy, vkládat peníze na úet (zdarma) a vybírat hotovost až do výše zstatku na útu. To vše bez nutnosti vypl ování tiskopis. Jediné co je teba udlat, je správn zadat PIN na umístném terminálu, který je velmi dobe uzpsoben i pro nevidomé klienty banky. Zdarma si majitelé postžira v programu Handicap mohou také zídit povolené peerpání útu. Díky této služb je možné pekonat momentální nedostatek finanních prostedk. S otevením útu v programu Handicap mže pomoci i poštovní doruovatelka nebo regionální zástupce Poštovní spoitelny. Pokud je držitel prkaz TP, ZTP nebo ZTP/P již klientem Poštovní spoitelny a majitelem postžira s jiným programem, bude mu tento program po doložení požadovaných doklad zdarma peveden do programu Handicap. Myšlenka na zízení podobného produktu vzešla ze spolupráce Poštovní spoitelny s družstvem invalid Ergotep, který se stal dodavatelem nkterých marketingových služeb. Díky spolupráci s pedstaviteli tohoto družstva se podailo Handicap co nejvíce pizpsobit skuteným potebám postižených spoluoban. Vzhledem k tomu, že v eské republice je tém 450 tisíc držitel nkterého ze zmínných 6

7 prkaz, má tento produkt jist na bankovním trhu své místo. I eská spoitelna má slevy služeb pro zdravotn postižené Víte, že eská spoitelna, a.s., poskytuje zdravotn postiženým klientm dv slevy? První se týká zpracování platebního píkazu na pepážce. Tato služba je zdravotn postiženým klientm poskytována zdarma (bžný poplatek je 45 K). Druhá sleva se uplat uje pi výbru hotovosti na pepážce. Bžná cena je až 45 K podle výše vybírané ástky - pro klienty se zdravotním postižením je tato služba snížena na 8 K. Tyto slevy jsou uvedeny v sazebníku eské spoitelny, který je k dispozici na všech pobokách. Není vyžadováno jakékoli prokazování zdravotního postižení, ale je nutno pi využití tchto služeb se o uvedené slevy pihlásit. STÁLÉ SLUŽBY PC pomcky na zpístupnní a zpracování textových informací V oblasti PC pomcek tradin nabízíme: odborn technické poradenství s PC pomckami konzultace kurzy obsluhy PC internetový klub služby technické podpory 7

8 Poradenství a internetový klub je každý všední tvrtek 13:00 18:00, jinak je nutné se objednat. Kurzy obsluhy PC probíhají krom tvrtka celý týden. KURZY POD VEDENÍM PSYCHOLOGA PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ Kurzy sociálních dovedností ve druhém tvrtletí 2005: 13. kvtna, 24. ervna 2005 Kurz rétoriky ve druhém tvrtletí 2005: 29. dubna, 3. ervna 2005 vždy v uvedených termínech od 10:00 do 13:00 ve velké klubovn TyfloCentra. Individuální poradenství s psychologem dle objednávky vždy ve tvrtek ped nkterým z kurz. Noví klienti, kteí mají zájem o úast na kurzech se zahájením od záí 2005 se mohou hlásit u Marie Švejdové. KURZ SKUPINOVÉHO TENÍ BRAILLOVA PÍSMA Nezahazujete své tžce nabyté znalosti? Pokud po základním kurzu v Tyfloservisu, kde se nauíte psát a íst Braillovo písmo, tuto dovednost aktivn nepoužíváte, jako byste msíce dlouhé diny vyhodili oknem. Potebujete tuto dovednost prohloubit a zdokonalit? Od toho tu jsou kurzy skupinového tení. Dostatek zajímavé literatury máme k dispozici. Informace podá a pihlášky do kurzu pijímá Marie Švejdová. 8

9 BESEDY, PEDNÁŠKY A SETKÁNÍ Cestovatelské besedy s Arnoštem Maderem Poslední beseda ped letní pestávkou, kdy náš milý pan Arnošt vyráží opt do svta, aby se od podzimu mohly zase tyto zajímavé besedy konat, se uskutení dne 19. dubna od 14 hod. ve velké klubovn TyfloCentra na téma Toulky po horách. Jste srden zváni. Beseda se strážníky Mstské policie Brno tvrtek od 15 hod. v klubovn TyfloCentra Téma: nabídka služeb pro seniory a zdravotn postižené obany Besedu zajišují strážníci z odd. prevence a dopravy. Jste srden zváni. VÝLETY, EXKURZE A KULTURA Na jarní msíce roku 2005 budou pipraveny opt další výlety. Chystáme se na Stavební fakultu VUT podívat se na architektonické modely, na soutž v poznávání kvtin do Strážnice podívat se na skanzen a do zámku (1.6.) také k Bílovickým pramenm na závr školního roku se snad opt projedeme parníkem po Brnnské pehrad V pípad vašeho zájmu o výlety a exkurze volejte Marii Švejdovou. Nkteré z akcí vám piblížíme více. 9

10 5. výroí oslavíme kvtinami Zveme všechny milovníky pírody na II. roník soutže v poznávání kvtin, kterou jsme nazvali Kvtiny hmatem. Touto soutží oslavíme 5. výroí vzniku TyfloCentra Brno a 10. výroí vzniku spolenosti Veejná zele msta Brna. Soutž probhne 13. ervna 2005 v Tyršov sadu u záhonu upraveného pro nevidomé a slabozraké. V dopoledních hodinách budou soutžit žáci základních a stedních škol. Soutž pro dosplé zaíná ve 13:30. V každé kategorii budou ocenni ti nejlepší soutžící. Ceny zajistí Veejná zele msta Brna. Po celý den bude probíhat doprovodný kulturní program. Uvidíte pedstavení student Stední školy pro zrakov postiženou mládež, divadelní ztvárnní pohádek, které pedvedou studentky JAMU a Commedii dell arte v podání dtské divadelní skupiny Petry Rychetské z Centra volného asu Lužánky. Vystoupí také jazzová skupina Jazzykolam a bluegrassová skupina Reset. V prostorách parku budou vystaveny výrobky z hmatové dílny HapAtelier a dílka z Literární dílny brnnského TyfloCentra. Pro všechny bude pipravena dráha s drobnými pekážkami, kterou bude možno projít pouze s klapikami na oích a s bílou hlkou. Bude pipraven stánek s nápoji a drobným oberstvením a také stánek, kde si mžete zakoupit perníky vyrobené v nové výcvikové kuchy ce Oblastní odboky SONS Kyjov. Jana Tomšíková, Zlata Zumrová 10

11 Pozvánka do Strážnice Rádi bychom Vás pozvali na výlet do Strážnice, který jsme naplánovali na stedu Pedpokládaný odjezd je v 7:30 a návrat do Brna v 18:40. Strážnice je msto s bohatou historií a spoustou zajímavých kulturních památek. Pi našem výlet se budeme soustedit pedevším na dv místa, a to na skanzen a zámek. Nejdíve bychom navštívili skanzen a po píjemném odpoinku v místní restauraci bychom se vydali na zámek. Skanzen najdeme zde ukázky lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Od roku 1981 jsou veejnosti zpístupnny areály Moravských Kopanic, Luhaovického Zálesí, Hor ácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál luního hospodáství. Celkem je zde umístno 65 objekt v terénu, který byl umle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal pvodnímu prostedí. Expozice seznamují návštvníka se zpsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné ásti Pomoraví. Prohlídka s prvodcem trvá asi 90 min. Zámek novorenesanní zámek je dnes sídlem Ústavu lidové kultury. Pro veejnost je mimo jiné zpístupnna cenná historická knihovna obsahující svazk knih, dále je zde nap. jediná expozice svého druhu ve Stední Evrop Nástroje lidové hudby v eské republice a každoron se obm ující výstavy v zámecké galerii. Pihlásit se a získat další informace mžete u Jany Breitzetelové nebo u Marie Švejdové. 11

12 Pozvánka do divadla Název: Edith, vrabák z pedmstí Spojením tance, zpvu a slova vznikl jakýsi tanení muzikál, který již pi svém prvém uvedení v plze ském Divadle J. K. Tyla, získal v roce 2000 Cenu divák za nejlepší pedstavení sezóny. Tato inscenace mapuje v nkolika epizodách život slavné francouzské šansoniérky a snaží se piblížit divákovi fenomén jménem Piaf: život na ulici, první profesní úspchy, první zamilování, ale i milostné prohry a pády na dno života, problémy s alkoholem a drogami, návrat na scénu kdy: nedle v 14:30 kde: Mahenovo divadlo za kolik: 130 K pro držitele ZTP/P, doprovod zdarma je zamluveno 20 míst v první ad a druhé ad Jana Breitzetelová pijímá objednávky vstupenek. HAPATELIÉR VÝTVARNÁ DÍLNA HapAteliér s jarní nabídkou Po výrob a vynášení Morany následovala v pedvelikononím ase tradiní velikononí dílna. Viz. dále v rubrice Stalo se. Pro klienty Hapateliéru plánujeme výlet do Tasova s prohlídkou Školy hmatového modelování Štpána Axmana. Tasov je malebná vesnika na Vysoin proslulá jako rodišt básníka Jakuba Demla. Termín: 27.dubna

13 V kvtnu se uskutení malování v zahrad pod Smrkem pod názvem Barevné doteky. Termín: 16.kvtna 2005 od 14 do 17 hod. Pípadné dotazy Zlata Zumrová nebo Marie Švejdová. SPORTOVÁNÍ Plavání zrakov postižených Plavání zrakov postižených se zatím píliš neujalo. Poet pronajatých drah jsme snížili pouze na jedinou. Kdy a pro je plavání ve vyhrazený as výhodný? 1. vyhrazená dráha znamená, že neplaveme bžn s veejností, která nemusí brát zetel na náš zrakový handicap, 2. vyhrazená dráha je bžn urena pro uritý poet plavc (15), my jsme pro komfort snížili tento poet na polovinu (max. 8), 3. plavání se mi vyplatí jen tehdy, když chodím pravideln a pokud možno stále. Jiný zpsob efektivního plavání zajistit neumíme. Pro školní rok 2005 / 2006 se ceny za plavání nezmní. Cena plavání (záí až erven): 600 K (pi pravidelném týdenním plavání pijde cena plavání na pouhých 15 K, bžné vstupné pro ZTP/P bez výše uvedených výhod je 25 K) Cena plavání (záí až prosinec): 300 K Cena plavání (leden až erven): 500 K Cena platí jak pro zrakov postiženého, tak pro jeho prvodce. Pihlásit se je nutné do , abychom mohli ovlivnit poet pronajatých drah. S pihláškou je nutné ihned zaplatit. Nebude-li dostatený zájem, 13

14 budeme muset tuto nabídku zrušit, nebo 1 hod. pronájmu jedné dráhy stojí 250 K. Informace podá a pihlášky pijímá Jana Tomšíková. Šachy se hrají každé úterý v klubovn na Chaloupce od 10:00 do 12:00, Jana Tomšíková. Zvuková stelba Zvuková stelba se dostává do mnoha míst naší republiky. Není vylouené, že v budoucnu se uskutení závody a soutže. Kdo máte zájem o zvukovou stelbu, volejte Janu Tomšíkovou CVIENÍ PRO RADOST A HARMONII CVIENÍ PRO ZDRAVÉHO DUCHA V TLE Cviení s prvky jógy pro nenároné. každá steda 13:30 15:30 Cviení na židlích každý tvrtek 9:30 10:30 vede Zlata Zumrová Nenechte si ujít: MÁJOVÉ CVIENÍ IN OPEN AIR Steda hod v zahrad pod SMRKEM DALŠÍ AKTIVITY Vaíme chutn a zdrav Kurz zamen na praktická cviení z vaení a stolování. Termín dle domluvy. V pípad vašeho zájmu volejte Marii Švejdovou. 14

15 Stolní hry aneb kdo si hraje, nezlobí Stolní hry (love nezlob se, piškvorky, pyramida, nejrznjší druhy hmatových skládaek atd.) jsou tu pro vás nejen pro chvíle oddechu, ale i pro bystení mysli Kdy k nám: 21. dubna, 5. a 26. kvtna, 16. ervna 2005 vždy od 14:00 ve velké klubovn na Chaloupce. Jana Tomšíková Dílna literární tvorby Být básníkem... Chcete si vyzkoušet, jaké je to být básníkem? Pijte za námi do Literárního kroužku. Hrajeme si se slovy, s fantazií a pedstavami, seznamujeme se s jednoduchými technikami tvrího psaní. Nabízíme odpoinek i poznávání svta a sebe. Posloucháme hudbu, nkdy jen tak máráme, obas tvoíme spolen. Tšíme se na setkání s vámi. Pro vaši pedstavu nabízíme na závr dv krátké básnické prózy. Termíny našich schzek v druhém tvrtletí 2005: 15. a 22. dubna, 6. a 27. kvtna, 10. a 24. ervna Scházíme se v pátek od 10:00 do 12:00 hodin v Klubovn TyfloCentra. Jana Tomšíková Osobní asistence Osobní asistence je služba, která má tžce zrakov postiženým, zejména osamlým, seniorm nebo kombinovan postiženým pomoci pekonávat nejrznjší pekážky. Jedná se na rozdíl od prvodcovské služby o službu pravidelnou 15

16 a bezplatnou. Osobní asistent má pomáhat s pravidelnými úkony, se kterými potebujete pomoci. Služba je pokrývána dobrovolníky. O pidlení osobního asistenta na základ pohovoru s vámi rozhodneme podle vážnosti vašich poteb a hlavn na základ nalezení vhodného asistenta. Vážní zájemci o tuto službu, volejte Janu Tomšíkovou. Na internet i do knihovny Jiího Mahena Kdy: pondlí, 10 až 12 a 13 až 16 hodin steda, 13 až 16 hodin tvrtek, 13 až 17 hodin Knihovna Jiího Mahena na Kobližné. 4 má ve tetím pate Oddlení zvukových knih a dva poítae se speciálním vybavením pro zrakov postižené. Jeden poíta je vybaven WinMonitorem a WinTalkerem, druhý poíta ZoomTextem. Nelze si data vypálit, maximáln nakopírovat na disketu nebo vytisknout. Internetový klub na Chaloupce funguje pouze ve tvrtek od 13 do 18 hodin, k dispozici jsou však 4 poítae vybaveny všemi dostupnými programy pro zrakov postižené, k dispozici je odborný pracovník. Na požádání lze data i vypálit na CD. BEZ BARIÉR Rádi bychom Vám zde nabídli nkteré informace Josefa Koneného, který se zabývá odstra ováním architektonických bariér v Brn a okolí. Aktivn se zúast uji porad v dopravní a stavební pracovní skupin projektu "Brno bez bariér". 16

17 S ing. Krákorou z Krajské rady zdravotn postižených jsem se opakovan sešel a vzájemn jsme se informovali o problematice architektonických bariér z pohledu zrakov postižených i ostatních druh zdravotního postižení v konkrétních lokalitách (zejména kolem nádraží, obchodn kulturního centra Va kovka apod.). V první polovin roku 2004 jsme zorganizovali przkumovou akci zamenou na zjištní prvních zkušeností a problematiky cestování nevidomých a slabozrakých cestujících v systému IDS JMK. Výsledky tohoto przkumu jsme využili a i nadále nám budou sloužit jako podklady pro podávání námt na zlepšení všech orientaních úprav, které by zrakov postiženým osobám mly ulehit jejich snadnjší bezpenjší samostatné cestování. Dkujeme všem, kteí nám dotazník vyplnili. Nadále udržujeme velice dobré vztahy s Dopravním podnikem msta Brna s nímž spolupracujeme v oblasti ozvuování prostedk MHD. Podailo se zdárn dokonit tém stoprocentní ozvuení všech dopravních prostedk tohoto podniku. Zbývajících necelých 5 % vozidel, která nejsou ozvuena, jsou ta, která budou v blízké dob vyazena z provozu. Podailo se také docílit zmny fráze "Pozor invalida," a nahradit ji pouze trojitým cinknutím. Tím odpadá obava zrakov postižených uživatel povelových vysíla z používání tlaítka, signalizujícího jejich úmysl nastoupit do vozidla. Od Dopravního podniku msta Brna také získáváme aktuální informace, o zmnách v doprav, které pak následn peposílám našim klientm. K tomuto úelu je 17

18 pro majitele PC pipravena ová konference Nevidomí cestující si také již více zvykli a více využívají nabídky doprovodu ze strany zamstnanc Dopravního podniku msta Brna, tzv. službu "DP asistent." Ve spolupráci s Dopravním podnikem msta Brna se podailo docílit odstranní pekážek, které bránily bezpenému nástupu do prostedk vozidel MHD na nkterých nástupních ostrvcích. Nadále pokrauje i spolupráce s Brnnskými komunikacemi, s nimiž se podílíme na ozvuování svtelných pechod pro chodce. Tato spolenost vcelku kladn a v rámci svých možností i pružn reaguje na naše námty na nová ozvuení vybraných pechod se svtelnou signalizací a na námi podncované opravy porouchaných zaízení. Mimo to od nich dvakrát ron získáváme pehledy nov ozvuených pechod, se kterými pak prbžn seznamujeme naše klienty prostednictvím internetu (www.brno.braillnet.cz/mobilita.php). Ve spolupráci s nkterými místními úady jednotlivých mstských ástí jsme prbžn zajišovali odstranní pekážek, které zrakov postiženým osobám znemož ovaly nebo komplikovaly jejich samostatný pohyb po mst. Šlo napíklad o odstranní vtví ke a strom pesahujících do pochozí plochy chodník, odstranní perostlé vegetace prorstající chodníky, odstranní umlých pekážek umístných na chodnících a podobn. Nejastjšími lokalitami byly mstské ásti Lesná, Líše, Bohunice a Židenice. 18

19 Ve druhé polovin roku 2004 jsme podali návrh na obnovu všech akustických i hlasových maják a doplnní dosud chybjících hmatných i vizuálních prvk v podchodu pod hlavním nádražím. Ve spolupráci s ÚM Brno - Sted a se spoleností Brnnské komunikace jsme se aktivn podíleli na píprav a úspšném dokonení tohoto rozsáhlého a ekonomicky nároného projektu, který bude realizován v píštím roce. Dalším nároným úkolem na jehož ešení jsem se aktivn podílel ve spolupráci s firmou Kordis a eskými drahami, bylo vypracování projektu na ozvuení všech železniních stanic a nkterých vybraných zastávek, zaazených v prvních dvou etapách do systému IDS JMK. Na závr opakujeme, že je možné nás kontaktovat, pokud narazíte na pekážku v bezpené chzi po mst Brn nebo pi využívání MHD nebo IDS. ešte, prosím takové situace s námi. Pomžete tak nejen sob, ale i všem ostatním. S T A L O S E Tradiní Vánoce v TyfloCentru 2004 V polovin prosince 2004 se uskutenila v poadí již tvrtá Vánoní dílna pro nevidomé. Její návštvníci vytváeli rzné vánoní dekorace, z nichž mžeme jmenovat napíklad oblíbené vrkoe z kynutého tsta nazdobené sušeným ovocem a stuhami. K tomu také vlastnorun vyrobené vánoní 19

20 pání a pání k Novému roku i neodmyslitelné zvoneky a svíky. Výzdoba a oberstvení pak zpíjemnily chvíle pi pedvánoním posezení všech, kteí v roce 2004 navštvovali naše aktivity. Pry s Moranou vynášení zimy Moranu, staroslovanský symbol zimy, jsme odnesli pry od nás v pondlí 14.bezna. Nejprve jsme ji dopoledne v HapAteliéru pipravili a náležit nastrojili a pak odpoledne pi pedjarní procházce vynesli ven. Podle staroslovanského zvyku jsme figurínu zapálili a vhodili do potoka, aby ji proud odnesl daleko od nás. Po zajímavém zážitku jsme se vrátili do tepla klubovny, kde jsme se zaháli horkým ajem a diskutovali o tom, zda se nám tímto skutkem podailo skuten odehnat letošní dlouhou zimu. Velikononí dílna roku 2005 Velikonoce jsou nkdy nazývány i svátkem jara, ale ty letošní beznové velikonoce nám jaro píliš nepipomínaly. Místo teplého sluníka nás ješt studila zima a tak jsme si trochu hejivé pohody zajistili sami alespo v klubovn TyfloCentra. Pípravám v posledním týdnu ped velikonocemi jsme vnovali dva dny. Vytváeli jsme velikononí dekorace, pekli jidáše a ozdbky z vizovického tsta, barvili kraslice 20

21 a nachystali i mnoho jiných pkných dopl k nezbytných k nazdobení velikononího stolu. Design do tmy O problematiku pibližování svta vidících a nevidících se zajímám už nkolik let, proto jsem s radostí uvítal návrh editelky TyfloCentra v Brn, Hany Bubeníkové, abych se podílel na posuzovací fázi projektu Design do tmy student Fakulty výtvarných studií na VUT v Brn. Studenti mli za úkol vypracovat návrhy spoleenských her a jiných pomcek, které budou ve fázi hotového výrobku upraveny tak, aby s nimi mohli nevidomí pracovat. Prohlídka model se uskutenila dne na pd Fakulty výtvarných studií v Brn na ulici Rybáská 125 v Brn. Po píjezdu na fakultu m pekvapil pocit, který se dost tžko popisuje. Bylo to, jako bych já byl lenem týmu a celou dobu se podílel na práci, která jednou snad bude korunovaná píznivou odezvou. Ten dojem byl ješt umocnn tvoivostí, která byla v prostorách budovy pímo hmatatelná. Po neformálním uvítání vystoupili studenti se svými výtvory. Každý nkolika slovy popsal svj výrobek a potom jsem dostal možnost si jej prohlédnout hmatem. Pekvapila m uritá zmna v pojetí výroby, nap. u šach. Rozlišení mezi barvami figur a polí na šachovnici bylo jiné, než na jaké jsem byl zvyklý z díve vyrobených kus. erné figury byly vyrobeny z plastu s drsným povrchem, takže to psobilo pirozen a živ na rozdíl od bílých, jež psobily spíše chladným, neživým dojmem pipomínající postavy vyrobené z ledu. Samotná šachovnice nebyla vyrobena ze deva, ale také z vypouklého plastu s otvory, do nichž se figurky daly 21

22 pevn zasunout. erná pole šachovnice byla drsná a bílá pole byla hladká. Svým hladkým povrchem pipomínala zdobné, kamenné šachovnice, které ješt te mžeme objevit v obchodech se starožitnostmi. Zavanula z ní na m vznešenost starých šlechtických sídel. Šachy se mi moc líbily. Jinou nejen spoleenskou hrou, ale i pomckou pro rozvoj hmatového vnímání, bylo jakési pexeso, které umož ovalo nejen hledání stejných obrazc. Jednotlivé ásti byly uspoádány v rámu tak, aby je nevidomý nemusel pracn hledat po stole. Hra umož ovala výbrem obrazc volit i obtížnost hry. Z dalších výrobk m zaujaly pomcky, usnad ující bžný život zrakov postižených. Nap. miniaturní scanner, za jehož pomocí by si nevidomý mohl prostudovat nap. jídelní lístek v restauraci. Všechny tyto pomcky zatím bohužel zstanou ve fázi návrhu. Aspo do té doby, než se najdou peníze, k výrob alespo prvního prototypu. Bohužel pro nás. íká se, že každý prožitek s sebou nese zkušenost a pouení. I m tento pocit neminul. Odjíždl jsem obohacen tím, že i pes zrakovou vadu se poád musíme dívat kolem sebe a že si nesmíme dovolit zmeškat jedinou píležitost, jak sami sebe obohacovat o zážitky a zkušenosti, které jsou pínosem pro ob strany, jak pro nás nevidící, tak, pro naše vidící prvodce. Martin Chrástecký Dkujeme Martinovi nejen za opravdu odpovdný pístup pi vyslovování svých názor nad jednotlivými modely, ale i za ochotu podlit se s vámi o dojmy z této ojedinlé a neobvyklé akce. Modely by mly být k vidní na výstav v Praze a budeme vám o ní informovat. 22

23 S T A N E S E Pijte si vyzkoušet Díky finanní podpoe mnoha pispvatel sbírky Bílá pastelka mohl Tyfloservis zakoupit pro vybavení svých stedisek mj. optické pomcky za tém K, dále vodováhy se zvukovou signalizací a další drobné pomcky. To vše v souladu s náplní práce našich stedisek, tj. zajišovat služby sociální rehabilitace rovnomrn lidem v celé R. Do této nápln práce patí pedvedení rehabilitaních a kompenzaních pomcek, jakož i nácvik práce s nimi. Po dkladném zvažování jsme se v Tyfloservisu rozhodli zakoupit pomcky, které u nás dosud nebyly a nejsou (alespo co víme). Jedná se o laserovou orientaní bílou hl z USA a další orientaní pomcky: Pathfinder a Miniguide (ob z Austrálie). Za tím úelem pro zaátek nabízíme všem zájemcm z ad nevidomých a slabozrakých praktické odzkoušení pomcek v našich stediscích. Naši instruktoi vám po pedchozí domluv poskytnou základní informace, krátký zácvik a na vybraných trasách v míst jednotlivých stedisek samostatné odzkoušení, samozejm se zajištním vaší bezpenosti. Pomcky budou putovat po R podle harmonogramu. V Brn budou ve dnech kvtna, ve Zlín dubna, a v Jihlav kvtna. Máte-li tedy zájem, domluvte si pedem termín možného vyzkoušení elektronických orientaních pomcek. Jste upímn zváni. Z materiál Tyfloservisu. 23

24 24 Tmavomodrý festival 2005 Zveme Vás na již 16. roník Tmavomodrého festivalu mezinárodní hudební pehlídky zrakov postižených dtí a mládeže. Hlavní koncert se uskutení v pátek odpoledne, as koncertu v dob uzávrky ješt neznáme, ale bývá to obvykle ve 14 hodin. Tradiní doprovodnou akcí je již 11. roník výstavy kompenzaních pomcek, která probhne v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Pátení odpoledne bude k vidní již 7. prezentace Stediska výcviku vodicích ps SONS z Prahy Jinonic, která jako jediná organizace zamená na výcvik vodicích ps v R je lenem Mezinárodní federace škol vodicích ps. V sobotním dopoledni pak probhne již 13. setkání zrakov postižených uživatel PC. O programu budeme informovat prostednictvím ových konferencí. Pozvánky na rekondiní a rekreaní pobyty Náš Kuklík víkendový V prbhu zimy jsme se tšili na naše známé vyšlapané pšinky v jednom z nejmalebnjších kout Vysoiny a již plánujeme pobyt v našem oblíbeném penzionu Kukla, kam pravideln jezdíme na rekondiní i víkendové pobyty. Naše vycházky smují na oblíbená místa, jako je nap. farma se stádem ovcí a jeh at, statek a letitá lípa, do japonské zahrady ve Snžném i jinam. Oživíme pam, pozdravíme se s našimi páteli a známými a zjistíme, jak se Vysoina probudila z dlouhé zimy. Jako obvykle pi všech pobytech

25 plánujeme uspoádat velký turnaj v ruských kuželkách, pi kterém se vždycky výborn pobavíme. Letošní jarní pobyt je naplánován na dubna, bližší informace získáte u Marie Švejdové. Zájemci se mohou hlásit do 15. dubna, pipomínám však, že kapacita je omezená. Na Kuklík se vypravíme i v závru prázdnin v rámci týdenního rekondiního pobytu. Pozvánka na ozdravný a rekreaní pobyt do Itálie Místo pobytu: Martinsicuro, residence tuttomare, 20 m od pláže Termín: Doprava: Luxusním autobusem s klimatizací a WC Ubytování: apartmány s oddlenými ložnicemi a balkonem. Stravování: snídan servírovaná, obd polévka a peivo, veee servírovaná Cena: na osobu Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem s klimatizací, 7x nocleh, 7x polopenze, poplatky za spotebu elektiny a vody, služby stálého delegáta, pojištní pro pípad úpadku CK ve smyslu zákona. 159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: pojištní léebných náklad a úrazové pojištní (každý úastník si je sjedná sám), lžkoviny (každý úastník si vezme vlastní, nebo si tam pjí pípadn koupí), závrený úklid (každý si po sob uklidí). Musíte mít vratnou kauci 30 Euro/apartmán (bude vrácena pi odjezdu). 25

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2008 14. týden Út 1.4. St 2.4. Čt 3.4. Pá 4.4. 15. týden Po 7.4. Út 8.4. St 9.4. Čt 10.4. Pá 11.4. 13:00 15:00 Aromaterapie POZOR ZMĚNA

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 45. týden Po 3.11. Út 4.11. St 5.11. Čt 6.11. 46. týden Po 10.11. Út 11.11. St 12.11. 16:00 17:00 Beseda o zdravém životním stylu

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 13. týden Pá 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben/květen 2010 10:00 12:00 Kurz seberozvoje 14. týden Po 5.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ STŘEDISKO UZAVŘENO Út 6.4. 9:30 12:00 HapAteliér

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 19. týden Po 7.5. Hapateliér není Út 8.5. státní svátek St 9.5. Čt 10.5. 10:00 12:00 tvůrčí aktivity v Zahradě U Smrku Pá 11.5. 13:00

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 2. týden Po 5.1. Út 6.1. St 7.1. Čt 8.1. Pá 9.1. 3. týden Po 12.1. Út 13.1. St 14.1. TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 13:00 15:00 Fytoterapie 13:00 15:00 Technická poradna

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / říjen - listopad 2007 40. týden Po 1.10. 9:30 12:00 HapAteliér 14:00 16:00 Happening u Smrku (v rámci HapAteliéru) Út 2.10. 10:00 11:00 Cvičení na židlích

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 Pá 1.2. 6. týden Po 4.2. Út 5.2. St 6.2. Čt 7.2. 7. týden Po 11.2. Út 12.2. St 13.2. Čt 14.2. 10:00 13:00 Kurz seberozvoje úvodní lekce

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více