roník V / íslo 1 (duben 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roník V / íslo 1 (duben 2005)"

Transkript

1 roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno o.p.s. Chaloupkova 7, Brno asopis dotuje Úad mstské ásti Brno Královo Pole (kralovopole.brno.cz) NÁVŠTVNÍ DEN: tvrtek 13:00-18:00

2 Vážení tenái, letošní chipka si opravdu poádn zaádila. Prakticky celé první ti msíce tohoto roku se naši zamstnanci stídali na nemocenské. Vzhledem k tomu, že nás pracovník TyfloCentra není mnoho a jsme prakticky nezastupitelní, prosíme vás tedy snažn: máte-li chipku, rýmu, kašel i jinou respiraní chorobu, odložte návštvu TyfloCentra. Máme vás rádi, rádi vás na všech aktivitách, které pro vás pipravujeme, uvidíme, ale zdravé. Nezapomínejte, že i rýma je nemoc a její nedoléení se mže projevit vážnými zdravotními komplikacemi. Navíc vyazení našeho pracovníka znamená, že nemile odpadají aktivity i pro druhé. Dkujeme za pochopení. Po dlouhé zim nesmle do naší krajiny pichází jaro, as mnoha píležitostí a pedevším as skutených pedsevzetí, že práv te zejména pro sebe nco udláme. Naše spolenost svým programem na jaro a léto 2005 pichází opravdu s bohatou nabídkou a je pouze na vás, jak ji využijete. Je to neuvitelné, ale naše spolenost si letos pipomene páté výroí svého vzniku. Vznik naší spolenosti byl proces, který v podstat zapoal 25. ledna roku Není to tak dávno, abychom zapomnli, jak zrakov postižení a jejich pátelé vyrazili ze všech míst republiky na jediné místo v Praze ped budovu MPSV, aby zde v teskuté zim vyjádili svj rozhodný nesouhlas s vyazením mnoha projekt z dotaního ízení. Poté jsem absolvovala mnohá jednání nad tématem, jak ešit situaci s poskytováním služeb nejen na celostátní úrovni, ale pedevším, jak tyto služby zabezpeit také na regionální úrovni. Pokud vás, milí tenái tato historie zajímá, tte v píloze jako 2

3 poslední píspvek Zaátky nové etapy vývoje regionálních služeb pro zrakov postižené v Brn. Od tohoto ísla Chaloupky bude u každého lánku uvedeno pouze jméno. Telefonní a ové spojení najdete vždy ve stálé píloze Kontakty. zdraví Hana Bubeníková Citát pro tyto dny: Daleko nebo blízko, ve štstí i v neštstí, v druhém má pítel nkoho, kdo mu vrn pomáhá být svobodný a být lovkem. Dietrich Bonhoeffer Tentokrát si petete aneb vybíráme z obsahu: 1. Nová služba pro klienty vlastnící PC 2. Pozvánky do jarní pírody a na výlety 3. Reportáž z Vánoní i Velikononí dílny 4. V píloze ceny poštovného eské pošty 5. Také se dozvíte, kdo byl svatý Valentýn. AKTUALITY, OZNÁMENÍ Blahopání V msíci beznu oslavila své 70. narozeniny bývalá a dlouholetá pedsedkyn Klubu nevidomých žen paní Milena Tourková, dodnes se aktivn podílí na práci v HapAteliéru. Pejeme k tomuto významnému životnímu jubileu pevné zdraví, hodn štstí, lásky a elánu do dalších let. kolektiv pracovník TyfloCentra Brno 3

4 4 Podkování Dkujeme manželm Tourkovým za darování skládacího vánoního stromeku. Pomohl nám dotvoit vánoní atmosféru ve velké klubovn. tte v rubrice Stalo se o Vánoní díln. Nová služba pro majitele PC pomcek Máte problémy s vašim PC? Nemáte se na koho obrátit? Obrate se na nás. Rozšiujeme okruh odborných služeb klientm, kteí vlastní kompenzaní pomcku na bázi PC. Nabídka se týká pouze osob s tžkým zrakovým postižením z oblasti Jihomoravského kraje a kraj sousedních. V rámci této nabídky nejsou poskytovány služby související s prvotním dodáním pomcky (samotné pedání pomcky, instalace, odladní, atd.). Nabídka služeb s hodinovou sazbou 200 K: a) diagnostika stavu pomcky b) instalace nového software c) upgrade stávajícího software d) konfigurace pomcky pro poteby ZP uživatele e) odstranní drobných závad (vytažený kabel, atd.) f) pidání / odebrání / výmna hw komponenty g) konfigurace pipojení k Internetu h) zajištní odeslání poítae do dodavatelské firmy i) zapojení poítae po zaslání dodavatelskou firmou (ne prvotní pedání) j) odvirování pomcky Za paušální sazbu K je poskytována kompletní reinstalace poítae, která obnáší instalaci operaního systému, aplikací, speciálního software a odladní

5 pro poteby uživatele se zrakovým postižením. Zájemce o tuto službu uhradí 50% ceny pedem jako zálohu. Souástí každé služby, která to vyžaduje, je samozejm konfigurace pomcky pro poteby uživatele s tžkým zrakovým postižením. První hodina se vždy útuje celá, po uplynutí této hodiny se útuje každá zapoatá plhodina. V pípad žádosti klienta o zásah do PC u nj doma je útována hodinová sazba a jízdné dle skutených náklad. Podmínky výjezdu budou dopedu s klientem konzultovány. Pokud máte o objednání této služby zájem, kontaktujte nás prostednictvím u nebo telefonicky v Centru pomcek a informatiky naší spolenosti. Handicap - program k postžiru Poštovní spoitelny Od 1. února 2005 nabízí Poštovní spoitelna jako jediná na trhu novinku ve svém produktovém portfoliu. Jedná se o nový program k postžirovému útu nazvaný HANDICAP. Jak už název napovídá, jedná se o program urený všem handicapovaným obanm R, kteí dosáhli vku 18 let. Podmínkou pro jeho získání je vlastnictví prkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Program nabízí všechny standardní služby Poštovní spoitelny vetn elektronického bankovnictví (GSM i internetového), a to vše za minimální možné poplatky. Základní poplatek za vedení útu spolu se zasíláním msíních výpis je 15 K. Klient, který svj úet využívá k prmrnému potu transakcí (trvalé píkazy, výbry hotovosti apod.), zaplatí msín pibližn 50 K. Zvýhodnné jsou pedevším transakce provedené 5

6 pomocí pímého bankovnictví - ást jich je zcela zdarma, stejn jako zízení a vedení této služby. Ke každému útu je automaticky vydána speciální karta - Maxkarta Poštovní spoitelny, která svým majitelm nabízí mnoho možností využití. Jednak je možné využít ji klasickým zpsobem jako je výbr hotovosti z bankomat SOB a Poštovní spoitelny nebo platba za zboží a služby u obchodník. S její pomocí lze také na obchodních místech eské pošty a pobokách Poštovní spoitelny zadávat platební píkazy, vkládat peníze na úet (zdarma) a vybírat hotovost až do výše zstatku na útu. To vše bez nutnosti vypl ování tiskopis. Jediné co je teba udlat, je správn zadat PIN na umístném terminálu, který je velmi dobe uzpsoben i pro nevidomé klienty banky. Zdarma si majitelé postžira v programu Handicap mohou také zídit povolené peerpání útu. Díky této služb je možné pekonat momentální nedostatek finanních prostedk. S otevením útu v programu Handicap mže pomoci i poštovní doruovatelka nebo regionální zástupce Poštovní spoitelny. Pokud je držitel prkaz TP, ZTP nebo ZTP/P již klientem Poštovní spoitelny a majitelem postžira s jiným programem, bude mu tento program po doložení požadovaných doklad zdarma peveden do programu Handicap. Myšlenka na zízení podobného produktu vzešla ze spolupráce Poštovní spoitelny s družstvem invalid Ergotep, který se stal dodavatelem nkterých marketingových služeb. Díky spolupráci s pedstaviteli tohoto družstva se podailo Handicap co nejvíce pizpsobit skuteným potebám postižených spoluoban. Vzhledem k tomu, že v eské republice je tém 450 tisíc držitel nkterého ze zmínných 6

7 prkaz, má tento produkt jist na bankovním trhu své místo. I eská spoitelna má slevy služeb pro zdravotn postižené Víte, že eská spoitelna, a.s., poskytuje zdravotn postiženým klientm dv slevy? První se týká zpracování platebního píkazu na pepážce. Tato služba je zdravotn postiženým klientm poskytována zdarma (bžný poplatek je 45 K). Druhá sleva se uplat uje pi výbru hotovosti na pepážce. Bžná cena je až 45 K podle výše vybírané ástky - pro klienty se zdravotním postižením je tato služba snížena na 8 K. Tyto slevy jsou uvedeny v sazebníku eské spoitelny, který je k dispozici na všech pobokách. Není vyžadováno jakékoli prokazování zdravotního postižení, ale je nutno pi využití tchto služeb se o uvedené slevy pihlásit. STÁLÉ SLUŽBY PC pomcky na zpístupnní a zpracování textových informací V oblasti PC pomcek tradin nabízíme: odborn technické poradenství s PC pomckami konzultace kurzy obsluhy PC internetový klub služby technické podpory 7

8 Poradenství a internetový klub je každý všední tvrtek 13:00 18:00, jinak je nutné se objednat. Kurzy obsluhy PC probíhají krom tvrtka celý týden. KURZY POD VEDENÍM PSYCHOLOGA PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ Kurzy sociálních dovedností ve druhém tvrtletí 2005: 13. kvtna, 24. ervna 2005 Kurz rétoriky ve druhém tvrtletí 2005: 29. dubna, 3. ervna 2005 vždy v uvedených termínech od 10:00 do 13:00 ve velké klubovn TyfloCentra. Individuální poradenství s psychologem dle objednávky vždy ve tvrtek ped nkterým z kurz. Noví klienti, kteí mají zájem o úast na kurzech se zahájením od záí 2005 se mohou hlásit u Marie Švejdové. KURZ SKUPINOVÉHO TENÍ BRAILLOVA PÍSMA Nezahazujete své tžce nabyté znalosti? Pokud po základním kurzu v Tyfloservisu, kde se nauíte psát a íst Braillovo písmo, tuto dovednost aktivn nepoužíváte, jako byste msíce dlouhé diny vyhodili oknem. Potebujete tuto dovednost prohloubit a zdokonalit? Od toho tu jsou kurzy skupinového tení. Dostatek zajímavé literatury máme k dispozici. Informace podá a pihlášky do kurzu pijímá Marie Švejdová. 8

9 BESEDY, PEDNÁŠKY A SETKÁNÍ Cestovatelské besedy s Arnoštem Maderem Poslední beseda ped letní pestávkou, kdy náš milý pan Arnošt vyráží opt do svta, aby se od podzimu mohly zase tyto zajímavé besedy konat, se uskutení dne 19. dubna od 14 hod. ve velké klubovn TyfloCentra na téma Toulky po horách. Jste srden zváni. Beseda se strážníky Mstské policie Brno tvrtek od 15 hod. v klubovn TyfloCentra Téma: nabídka služeb pro seniory a zdravotn postižené obany Besedu zajišují strážníci z odd. prevence a dopravy. Jste srden zváni. VÝLETY, EXKURZE A KULTURA Na jarní msíce roku 2005 budou pipraveny opt další výlety. Chystáme se na Stavební fakultu VUT podívat se na architektonické modely, na soutž v poznávání kvtin do Strážnice podívat se na skanzen a do zámku (1.6.) také k Bílovickým pramenm na závr školního roku se snad opt projedeme parníkem po Brnnské pehrad V pípad vašeho zájmu o výlety a exkurze volejte Marii Švejdovou. Nkteré z akcí vám piblížíme více. 9

10 5. výroí oslavíme kvtinami Zveme všechny milovníky pírody na II. roník soutže v poznávání kvtin, kterou jsme nazvali Kvtiny hmatem. Touto soutží oslavíme 5. výroí vzniku TyfloCentra Brno a 10. výroí vzniku spolenosti Veejná zele msta Brna. Soutž probhne 13. ervna 2005 v Tyršov sadu u záhonu upraveného pro nevidomé a slabozraké. V dopoledních hodinách budou soutžit žáci základních a stedních škol. Soutž pro dosplé zaíná ve 13:30. V každé kategorii budou ocenni ti nejlepší soutžící. Ceny zajistí Veejná zele msta Brna. Po celý den bude probíhat doprovodný kulturní program. Uvidíte pedstavení student Stední školy pro zrakov postiženou mládež, divadelní ztvárnní pohádek, které pedvedou studentky JAMU a Commedii dell arte v podání dtské divadelní skupiny Petry Rychetské z Centra volného asu Lužánky. Vystoupí také jazzová skupina Jazzykolam a bluegrassová skupina Reset. V prostorách parku budou vystaveny výrobky z hmatové dílny HapAtelier a dílka z Literární dílny brnnského TyfloCentra. Pro všechny bude pipravena dráha s drobnými pekážkami, kterou bude možno projít pouze s klapikami na oích a s bílou hlkou. Bude pipraven stánek s nápoji a drobným oberstvením a také stánek, kde si mžete zakoupit perníky vyrobené v nové výcvikové kuchy ce Oblastní odboky SONS Kyjov. Jana Tomšíková, Zlata Zumrová 10

11 Pozvánka do Strážnice Rádi bychom Vás pozvali na výlet do Strážnice, který jsme naplánovali na stedu Pedpokládaný odjezd je v 7:30 a návrat do Brna v 18:40. Strážnice je msto s bohatou historií a spoustou zajímavých kulturních památek. Pi našem výlet se budeme soustedit pedevším na dv místa, a to na skanzen a zámek. Nejdíve bychom navštívili skanzen a po píjemném odpoinku v místní restauraci bychom se vydali na zámek. Skanzen najdeme zde ukázky lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Od roku 1981 jsou veejnosti zpístupnny areály Moravských Kopanic, Luhaovického Zálesí, Hor ácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál luního hospodáství. Celkem je zde umístno 65 objekt v terénu, který byl umle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal pvodnímu prostedí. Expozice seznamují návštvníka se zpsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné ásti Pomoraví. Prohlídka s prvodcem trvá asi 90 min. Zámek novorenesanní zámek je dnes sídlem Ústavu lidové kultury. Pro veejnost je mimo jiné zpístupnna cenná historická knihovna obsahující svazk knih, dále je zde nap. jediná expozice svého druhu ve Stední Evrop Nástroje lidové hudby v eské republice a každoron se obm ující výstavy v zámecké galerii. Pihlásit se a získat další informace mžete u Jany Breitzetelové nebo u Marie Švejdové. 11

12 Pozvánka do divadla Název: Edith, vrabák z pedmstí Spojením tance, zpvu a slova vznikl jakýsi tanení muzikál, který již pi svém prvém uvedení v plze ském Divadle J. K. Tyla, získal v roce 2000 Cenu divák za nejlepší pedstavení sezóny. Tato inscenace mapuje v nkolika epizodách život slavné francouzské šansoniérky a snaží se piblížit divákovi fenomén jménem Piaf: život na ulici, první profesní úspchy, první zamilování, ale i milostné prohry a pády na dno života, problémy s alkoholem a drogami, návrat na scénu kdy: nedle v 14:30 kde: Mahenovo divadlo za kolik: 130 K pro držitele ZTP/P, doprovod zdarma je zamluveno 20 míst v první ad a druhé ad Jana Breitzetelová pijímá objednávky vstupenek. HAPATELIÉR VÝTVARNÁ DÍLNA HapAteliér s jarní nabídkou Po výrob a vynášení Morany následovala v pedvelikononím ase tradiní velikononí dílna. Viz. dále v rubrice Stalo se. Pro klienty Hapateliéru plánujeme výlet do Tasova s prohlídkou Školy hmatového modelování Štpána Axmana. Tasov je malebná vesnika na Vysoin proslulá jako rodišt básníka Jakuba Demla. Termín: 27.dubna

13 V kvtnu se uskutení malování v zahrad pod Smrkem pod názvem Barevné doteky. Termín: 16.kvtna 2005 od 14 do 17 hod. Pípadné dotazy Zlata Zumrová nebo Marie Švejdová. SPORTOVÁNÍ Plavání zrakov postižených Plavání zrakov postižených se zatím píliš neujalo. Poet pronajatých drah jsme snížili pouze na jedinou. Kdy a pro je plavání ve vyhrazený as výhodný? 1. vyhrazená dráha znamená, že neplaveme bžn s veejností, která nemusí brát zetel na náš zrakový handicap, 2. vyhrazená dráha je bžn urena pro uritý poet plavc (15), my jsme pro komfort snížili tento poet na polovinu (max. 8), 3. plavání se mi vyplatí jen tehdy, když chodím pravideln a pokud možno stále. Jiný zpsob efektivního plavání zajistit neumíme. Pro školní rok 2005 / 2006 se ceny za plavání nezmní. Cena plavání (záí až erven): 600 K (pi pravidelném týdenním plavání pijde cena plavání na pouhých 15 K, bžné vstupné pro ZTP/P bez výše uvedených výhod je 25 K) Cena plavání (záí až prosinec): 300 K Cena plavání (leden až erven): 500 K Cena platí jak pro zrakov postiženého, tak pro jeho prvodce. Pihlásit se je nutné do , abychom mohli ovlivnit poet pronajatých drah. S pihláškou je nutné ihned zaplatit. Nebude-li dostatený zájem, 13

14 budeme muset tuto nabídku zrušit, nebo 1 hod. pronájmu jedné dráhy stojí 250 K. Informace podá a pihlášky pijímá Jana Tomšíková. Šachy se hrají každé úterý v klubovn na Chaloupce od 10:00 do 12:00, Jana Tomšíková. Zvuková stelba Zvuková stelba se dostává do mnoha míst naší republiky. Není vylouené, že v budoucnu se uskutení závody a soutže. Kdo máte zájem o zvukovou stelbu, volejte Janu Tomšíkovou CVIENÍ PRO RADOST A HARMONII CVIENÍ PRO ZDRAVÉHO DUCHA V TLE Cviení s prvky jógy pro nenároné. každá steda 13:30 15:30 Cviení na židlích každý tvrtek 9:30 10:30 vede Zlata Zumrová Nenechte si ujít: MÁJOVÉ CVIENÍ IN OPEN AIR Steda hod v zahrad pod SMRKEM DALŠÍ AKTIVITY Vaíme chutn a zdrav Kurz zamen na praktická cviení z vaení a stolování. Termín dle domluvy. V pípad vašeho zájmu volejte Marii Švejdovou. 14

15 Stolní hry aneb kdo si hraje, nezlobí Stolní hry (love nezlob se, piškvorky, pyramida, nejrznjší druhy hmatových skládaek atd.) jsou tu pro vás nejen pro chvíle oddechu, ale i pro bystení mysli Kdy k nám: 21. dubna, 5. a 26. kvtna, 16. ervna 2005 vždy od 14:00 ve velké klubovn na Chaloupce. Jana Tomšíková Dílna literární tvorby Být básníkem... Chcete si vyzkoušet, jaké je to být básníkem? Pijte za námi do Literárního kroužku. Hrajeme si se slovy, s fantazií a pedstavami, seznamujeme se s jednoduchými technikami tvrího psaní. Nabízíme odpoinek i poznávání svta a sebe. Posloucháme hudbu, nkdy jen tak máráme, obas tvoíme spolen. Tšíme se na setkání s vámi. Pro vaši pedstavu nabízíme na závr dv krátké básnické prózy. Termíny našich schzek v druhém tvrtletí 2005: 15. a 22. dubna, 6. a 27. kvtna, 10. a 24. ervna Scházíme se v pátek od 10:00 do 12:00 hodin v Klubovn TyfloCentra. Jana Tomšíková Osobní asistence Osobní asistence je služba, která má tžce zrakov postiženým, zejména osamlým, seniorm nebo kombinovan postiženým pomoci pekonávat nejrznjší pekážky. Jedná se na rozdíl od prvodcovské služby o službu pravidelnou 15

16 a bezplatnou. Osobní asistent má pomáhat s pravidelnými úkony, se kterými potebujete pomoci. Služba je pokrývána dobrovolníky. O pidlení osobního asistenta na základ pohovoru s vámi rozhodneme podle vážnosti vašich poteb a hlavn na základ nalezení vhodného asistenta. Vážní zájemci o tuto službu, volejte Janu Tomšíkovou. Na internet i do knihovny Jiího Mahena Kdy: pondlí, 10 až 12 a 13 až 16 hodin steda, 13 až 16 hodin tvrtek, 13 až 17 hodin Knihovna Jiího Mahena na Kobližné. 4 má ve tetím pate Oddlení zvukových knih a dva poítae se speciálním vybavením pro zrakov postižené. Jeden poíta je vybaven WinMonitorem a WinTalkerem, druhý poíta ZoomTextem. Nelze si data vypálit, maximáln nakopírovat na disketu nebo vytisknout. Internetový klub na Chaloupce funguje pouze ve tvrtek od 13 do 18 hodin, k dispozici jsou však 4 poítae vybaveny všemi dostupnými programy pro zrakov postižené, k dispozici je odborný pracovník. Na požádání lze data i vypálit na CD. BEZ BARIÉR Rádi bychom Vám zde nabídli nkteré informace Josefa Koneného, který se zabývá odstra ováním architektonických bariér v Brn a okolí. Aktivn se zúast uji porad v dopravní a stavební pracovní skupin projektu "Brno bez bariér". 16

17 S ing. Krákorou z Krajské rady zdravotn postižených jsem se opakovan sešel a vzájemn jsme se informovali o problematice architektonických bariér z pohledu zrakov postižených i ostatních druh zdravotního postižení v konkrétních lokalitách (zejména kolem nádraží, obchodn kulturního centra Va kovka apod.). V první polovin roku 2004 jsme zorganizovali przkumovou akci zamenou na zjištní prvních zkušeností a problematiky cestování nevidomých a slabozrakých cestujících v systému IDS JMK. Výsledky tohoto przkumu jsme využili a i nadále nám budou sloužit jako podklady pro podávání námt na zlepšení všech orientaních úprav, které by zrakov postiženým osobám mly ulehit jejich snadnjší bezpenjší samostatné cestování. Dkujeme všem, kteí nám dotazník vyplnili. Nadále udržujeme velice dobré vztahy s Dopravním podnikem msta Brna s nímž spolupracujeme v oblasti ozvuování prostedk MHD. Podailo se zdárn dokonit tém stoprocentní ozvuení všech dopravních prostedk tohoto podniku. Zbývajících necelých 5 % vozidel, která nejsou ozvuena, jsou ta, která budou v blízké dob vyazena z provozu. Podailo se také docílit zmny fráze "Pozor invalida," a nahradit ji pouze trojitým cinknutím. Tím odpadá obava zrakov postižených uživatel povelových vysíla z používání tlaítka, signalizujícího jejich úmysl nastoupit do vozidla. Od Dopravního podniku msta Brna také získáváme aktuální informace, o zmnách v doprav, které pak následn peposílám našim klientm. K tomuto úelu je 17

18 pro majitele PC pipravena ová konference Nevidomí cestující si také již více zvykli a více využívají nabídky doprovodu ze strany zamstnanc Dopravního podniku msta Brna, tzv. službu "DP asistent." Ve spolupráci s Dopravním podnikem msta Brna se podailo docílit odstranní pekážek, které bránily bezpenému nástupu do prostedk vozidel MHD na nkterých nástupních ostrvcích. Nadále pokrauje i spolupráce s Brnnskými komunikacemi, s nimiž se podílíme na ozvuování svtelných pechod pro chodce. Tato spolenost vcelku kladn a v rámci svých možností i pružn reaguje na naše námty na nová ozvuení vybraných pechod se svtelnou signalizací a na námi podncované opravy porouchaných zaízení. Mimo to od nich dvakrát ron získáváme pehledy nov ozvuených pechod, se kterými pak prbžn seznamujeme naše klienty prostednictvím internetu (www.brno.braillnet.cz/mobilita.php). Ve spolupráci s nkterými místními úady jednotlivých mstských ástí jsme prbžn zajišovali odstranní pekážek, které zrakov postiženým osobám znemož ovaly nebo komplikovaly jejich samostatný pohyb po mst. Šlo napíklad o odstranní vtví ke a strom pesahujících do pochozí plochy chodník, odstranní perostlé vegetace prorstající chodníky, odstranní umlých pekážek umístných na chodnících a podobn. Nejastjšími lokalitami byly mstské ásti Lesná, Líše, Bohunice a Židenice. 18

19 Ve druhé polovin roku 2004 jsme podali návrh na obnovu všech akustických i hlasových maják a doplnní dosud chybjících hmatných i vizuálních prvk v podchodu pod hlavním nádražím. Ve spolupráci s ÚM Brno - Sted a se spoleností Brnnské komunikace jsme se aktivn podíleli na píprav a úspšném dokonení tohoto rozsáhlého a ekonomicky nároného projektu, který bude realizován v píštím roce. Dalším nároným úkolem na jehož ešení jsem se aktivn podílel ve spolupráci s firmou Kordis a eskými drahami, bylo vypracování projektu na ozvuení všech železniních stanic a nkterých vybraných zastávek, zaazených v prvních dvou etapách do systému IDS JMK. Na závr opakujeme, že je možné nás kontaktovat, pokud narazíte na pekážku v bezpené chzi po mst Brn nebo pi využívání MHD nebo IDS. ešte, prosím takové situace s námi. Pomžete tak nejen sob, ale i všem ostatním. S T A L O S E Tradiní Vánoce v TyfloCentru 2004 V polovin prosince 2004 se uskutenila v poadí již tvrtá Vánoní dílna pro nevidomé. Její návštvníci vytváeli rzné vánoní dekorace, z nichž mžeme jmenovat napíklad oblíbené vrkoe z kynutého tsta nazdobené sušeným ovocem a stuhami. K tomu také vlastnorun vyrobené vánoní 19

20 pání a pání k Novému roku i neodmyslitelné zvoneky a svíky. Výzdoba a oberstvení pak zpíjemnily chvíle pi pedvánoním posezení všech, kteí v roce 2004 navštvovali naše aktivity. Pry s Moranou vynášení zimy Moranu, staroslovanský symbol zimy, jsme odnesli pry od nás v pondlí 14.bezna. Nejprve jsme ji dopoledne v HapAteliéru pipravili a náležit nastrojili a pak odpoledne pi pedjarní procházce vynesli ven. Podle staroslovanského zvyku jsme figurínu zapálili a vhodili do potoka, aby ji proud odnesl daleko od nás. Po zajímavém zážitku jsme se vrátili do tepla klubovny, kde jsme se zaháli horkým ajem a diskutovali o tom, zda se nám tímto skutkem podailo skuten odehnat letošní dlouhou zimu. Velikononí dílna roku 2005 Velikonoce jsou nkdy nazývány i svátkem jara, ale ty letošní beznové velikonoce nám jaro píliš nepipomínaly. Místo teplého sluníka nás ješt studila zima a tak jsme si trochu hejivé pohody zajistili sami alespo v klubovn TyfloCentra. Pípravám v posledním týdnu ped velikonocemi jsme vnovali dva dny. Vytváeli jsme velikononí dekorace, pekli jidáše a ozdbky z vizovického tsta, barvili kraslice 20

21 a nachystali i mnoho jiných pkných dopl k nezbytných k nazdobení velikononího stolu. Design do tmy O problematiku pibližování svta vidících a nevidících se zajímám už nkolik let, proto jsem s radostí uvítal návrh editelky TyfloCentra v Brn, Hany Bubeníkové, abych se podílel na posuzovací fázi projektu Design do tmy student Fakulty výtvarných studií na VUT v Brn. Studenti mli za úkol vypracovat návrhy spoleenských her a jiných pomcek, které budou ve fázi hotového výrobku upraveny tak, aby s nimi mohli nevidomí pracovat. Prohlídka model se uskutenila dne na pd Fakulty výtvarných studií v Brn na ulici Rybáská 125 v Brn. Po píjezdu na fakultu m pekvapil pocit, který se dost tžko popisuje. Bylo to, jako bych já byl lenem týmu a celou dobu se podílel na práci, která jednou snad bude korunovaná píznivou odezvou. Ten dojem byl ješt umocnn tvoivostí, která byla v prostorách budovy pímo hmatatelná. Po neformálním uvítání vystoupili studenti se svými výtvory. Každý nkolika slovy popsal svj výrobek a potom jsem dostal možnost si jej prohlédnout hmatem. Pekvapila m uritá zmna v pojetí výroby, nap. u šach. Rozlišení mezi barvami figur a polí na šachovnici bylo jiné, než na jaké jsem byl zvyklý z díve vyrobených kus. erné figury byly vyrobeny z plastu s drsným povrchem, takže to psobilo pirozen a živ na rozdíl od bílých, jež psobily spíše chladným, neživým dojmem pipomínající postavy vyrobené z ledu. Samotná šachovnice nebyla vyrobena ze deva, ale také z vypouklého plastu s otvory, do nichž se figurky daly 21

22 pevn zasunout. erná pole šachovnice byla drsná a bílá pole byla hladká. Svým hladkým povrchem pipomínala zdobné, kamenné šachovnice, které ješt te mžeme objevit v obchodech se starožitnostmi. Zavanula z ní na m vznešenost starých šlechtických sídel. Šachy se mi moc líbily. Jinou nejen spoleenskou hrou, ale i pomckou pro rozvoj hmatového vnímání, bylo jakési pexeso, které umož ovalo nejen hledání stejných obrazc. Jednotlivé ásti byly uspoádány v rámu tak, aby je nevidomý nemusel pracn hledat po stole. Hra umož ovala výbrem obrazc volit i obtížnost hry. Z dalších výrobk m zaujaly pomcky, usnad ující bžný život zrakov postižených. Nap. miniaturní scanner, za jehož pomocí by si nevidomý mohl prostudovat nap. jídelní lístek v restauraci. Všechny tyto pomcky zatím bohužel zstanou ve fázi návrhu. Aspo do té doby, než se najdou peníze, k výrob alespo prvního prototypu. Bohužel pro nás. íká se, že každý prožitek s sebou nese zkušenost a pouení. I m tento pocit neminul. Odjíždl jsem obohacen tím, že i pes zrakovou vadu se poád musíme dívat kolem sebe a že si nesmíme dovolit zmeškat jedinou píležitost, jak sami sebe obohacovat o zážitky a zkušenosti, které jsou pínosem pro ob strany, jak pro nás nevidící, tak, pro naše vidící prvodce. Martin Chrástecký Dkujeme Martinovi nejen za opravdu odpovdný pístup pi vyslovování svých názor nad jednotlivými modely, ale i za ochotu podlit se s vámi o dojmy z této ojedinlé a neobvyklé akce. Modely by mly být k vidní na výstav v Praze a budeme vám o ní informovat. 22

23 S T A N E S E Pijte si vyzkoušet Díky finanní podpoe mnoha pispvatel sbírky Bílá pastelka mohl Tyfloservis zakoupit pro vybavení svých stedisek mj. optické pomcky za tém K, dále vodováhy se zvukovou signalizací a další drobné pomcky. To vše v souladu s náplní práce našich stedisek, tj. zajišovat služby sociální rehabilitace rovnomrn lidem v celé R. Do této nápln práce patí pedvedení rehabilitaních a kompenzaních pomcek, jakož i nácvik práce s nimi. Po dkladném zvažování jsme se v Tyfloservisu rozhodli zakoupit pomcky, které u nás dosud nebyly a nejsou (alespo co víme). Jedná se o laserovou orientaní bílou hl z USA a další orientaní pomcky: Pathfinder a Miniguide (ob z Austrálie). Za tím úelem pro zaátek nabízíme všem zájemcm z ad nevidomých a slabozrakých praktické odzkoušení pomcek v našich stediscích. Naši instruktoi vám po pedchozí domluv poskytnou základní informace, krátký zácvik a na vybraných trasách v míst jednotlivých stedisek samostatné odzkoušení, samozejm se zajištním vaší bezpenosti. Pomcky budou putovat po R podle harmonogramu. V Brn budou ve dnech kvtna, ve Zlín dubna, a v Jihlav kvtna. Máte-li tedy zájem, domluvte si pedem termín možného vyzkoušení elektronických orientaních pomcek. Jste upímn zváni. Z materiál Tyfloservisu. 23

24 24 Tmavomodrý festival 2005 Zveme Vás na již 16. roník Tmavomodrého festivalu mezinárodní hudební pehlídky zrakov postižených dtí a mládeže. Hlavní koncert se uskutení v pátek odpoledne, as koncertu v dob uzávrky ješt neznáme, ale bývá to obvykle ve 14 hodin. Tradiní doprovodnou akcí je již 11. roník výstavy kompenzaních pomcek, která probhne v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Pátení odpoledne bude k vidní již 7. prezentace Stediska výcviku vodicích ps SONS z Prahy Jinonic, která jako jediná organizace zamená na výcvik vodicích ps v R je lenem Mezinárodní federace škol vodicích ps. V sobotním dopoledni pak probhne již 13. setkání zrakov postižených uživatel PC. O programu budeme informovat prostednictvím ových konferencí. Pozvánky na rekondiní a rekreaní pobyty Náš Kuklík víkendový V prbhu zimy jsme se tšili na naše známé vyšlapané pšinky v jednom z nejmalebnjších kout Vysoiny a již plánujeme pobyt v našem oblíbeném penzionu Kukla, kam pravideln jezdíme na rekondiní i víkendové pobyty. Naše vycházky smují na oblíbená místa, jako je nap. farma se stádem ovcí a jeh at, statek a letitá lípa, do japonské zahrady ve Snžném i jinam. Oživíme pam, pozdravíme se s našimi páteli a známými a zjistíme, jak se Vysoina probudila z dlouhé zimy. Jako obvykle pi všech pobytech

25 plánujeme uspoádat velký turnaj v ruských kuželkách, pi kterém se vždycky výborn pobavíme. Letošní jarní pobyt je naplánován na dubna, bližší informace získáte u Marie Švejdové. Zájemci se mohou hlásit do 15. dubna, pipomínám však, že kapacita je omezená. Na Kuklík se vypravíme i v závru prázdnin v rámci týdenního rekondiního pobytu. Pozvánka na ozdravný a rekreaní pobyt do Itálie Místo pobytu: Martinsicuro, residence tuttomare, 20 m od pláže Termín: Doprava: Luxusním autobusem s klimatizací a WC Ubytování: apartmány s oddlenými ložnicemi a balkonem. Stravování: snídan servírovaná, obd polévka a peivo, veee servírovaná Cena: na osobu Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem s klimatizací, 7x nocleh, 7x polopenze, poplatky za spotebu elektiny a vody, služby stálého delegáta, pojištní pro pípad úpadku CK ve smyslu zákona. 159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: pojištní léebných náklad a úrazové pojištní (každý úastník si je sjedná sám), lžkoviny (každý úastník si vezme vlastní, nebo si tam pjí pípadn koupí), závrený úklid (každý si po sob uklidí). Musíte mít vratnou kauci 30 Euro/apartmán (bude vrácena pi odjezdu). 25

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou ročník VII / číslo 3 (říjen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více