PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY"

Transkript

1 Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research was primarily focused on competent methodology of autoevaluation and external evaluation, its adoption, as well as escort aspects, for example ethic - didactic aspects of this new educational phenomenon. Key words: evaluation, internal school assessment, auto evaluation, external evaluation, ethical aspect, didactic aspect, moral attitude, professional competence, professional responsibility Literatura 1. Evaluace škol poskytujících povinné vzdìlání v Evropì. Brusel: Eurydice, s. ISBN KALNICKÝ, J., SANTARIUSOVÁ, H., PÁLOVÁ, K. Kvalita školy. Efektivní autoevaluace. Ostrava: CIT Ostravská univerzita v Ostravì, s. ISBN NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN POL, M. Plánování rozvoje školy s použitím specifického systému posuzování práce školy. Brno: FF MU, PRÙCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, ŠILER, V. Etika. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN TOWNSED, T. ed. International Handbook of Schoul Effectiveness and Improvement. Dordrecht (NL): Springer, p. ISBN doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D. Katedra pedagogiky a andragogiky PF Ostravské univerzity v Ostravì Mlýnská 5, Ostrava, Èeská republika PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Iveta Bednaøíková - ÈR Abstrakt: Pøíspìvek se zabývá konkrétními aspekty a kritérii kvality vysokoškolské výuky v kontextu požadavkù na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání v evropském i národním mìøítku. Analyzuje profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, vymezuje jeho kompetence. Poukazuje na nezbytnost systematického vzdìlávání jako základního pøedpokladu pro rozvíjení profesionality a pedagogické kompetence vysokoškolských uèitelù. Klíèová slova: Kvalita. Kritéria. Vysoká škola. Vysokoškolské vzdìlávání. Vysokoškolská výuka. Profesionalismus. Kompetence. Systematické vzdìlávání. Úvod Aèkoliv se slùvko kvalita vysokoškolského vzdìlávání dnes a dennì skloòuje ve všech pádech, ve skuteènosti je na základì vysokoškolského zákona povinnost dbát na úroveò své èinnosti svìøena plnì do pravomoci škol samotných. Zákon o vysokých školách è. 111/1998 Sb. ukládá sice vysokým školám povinnost provádìt pravidelnì hodnocení èinnosti vysoké školy a zveøejòovat jeho výsledky, avšak zpøístupòovat na svých internetových stránkách mùže vysoká škola pouze ty informace a závìry vnitøního hodnocení, které sama uzná za vhodné. Akreditací vysokoškolského studia se zabývá akreditaèní komise jmenovaná vládou, která provádí i pravidelnou evaluaci fakult a oborù obdobného zamìøení prostøednictvím komisí expertù (peer evaluation). Práce jejich èlenù se však orientuje (i v oblasti pedagogické èinnosti vysoké školy) pøedevším na kvantitativní ukazatele. Prùbìh vzdìlávacího procesu, kvalita výuky, pedagogická kvalifikace ani pedagogické mistrovství, jímž se u nás mohou chlubit mnozí vysokoškolští uèitelé, je témìø nezajímá. Možná právì v tomto pøístupu tkví koøeny, proè vysoké školy, aèkoliv si uvìdomují nedostateènou pøipravenost svých pedagogù na zvýšené nároky vzdìlávacího procesu, váhají v tomto smìru podniknout jakékoliv zásadní kroky. Pokusme se oprostit od jakýchkoliv pøedèasných závìrù a podívejme se na problematiku kvality vysokoškolské výuky jako na výsledek èinnosti urèité profesní skupiny, u které se pøedpokládá a oèekává pouze kvalita. U které se poèítá s tím, že bude nejenom kvalitním zprostøedkovatelem vìdeckých poznatkù v oboru, jež reprezentuje, ale souèasnì i zárukou spokojenosti klientù (studujících) s prùbìhem výuky i s podporou uèení a garantem takových výstupù, takového vzdìlání, které absolventùm zaruèí nejenom vysoký stupeò poznání, ale i prakticky využitelné znalosti a šanci širokého uplatnìní na trhu práce. Problém kvality a vysoké školy V komerèním svìtì je stále více akceptováno, že kvalita produkce nebo služeb nemùže být udržována pouze vnìjšími tlaky, nebo zevnitø, z vrcholu organizace. Proto je vùdèí zásadou (TQM) totálního øízení kvality neboli komplexního øízení jakosti úplná povinnost všech èlenù organizace zachovávat kvalitu, pøesto, že bude vždy existovat potøeba urèitého vnìjšího tlaku, který by zajiš oval pokraèování tohoto závazku. Pojem závazek nebo povinnost se týká všech, kteøí pokraèují v profesi, tìch, kteøí jsou na ní zaangažovaní a akceptují plnou odpovìdnost za svoji profesionální práci. V praxi, v univerzitní výuce, je toto mnohdy zjednodušováno pro tyto tøi celkem odlišné dùvody: 1. Kritéria kvality nebyla adekvátnì identifikována a ani není jednoduché a nekontroverzní je stanovit. 2. Vysokoškolští uèitelé cítili v minulosti svoji odpovìdnost spíše ve svém vztahu k profesionálním sdružením než ke svým studentùm a organizaci, ve které pracovali. 3. Existuje znaèná pochybnost, zda ti, kteøí se vìnují univerzitní výuce, mohou být v opravdovém smyslu oznaèováni za profesionály. Toto jsou slova profesora Lewise Eltona (1992) z Velké Británie tak, jak je formuloval v úvodu své stati Quality Enhancement and Academic Professionalism (Zvyšování kvality a profesionalita vysokoškolského vzdìlávání nebo Posílení kvality a vysokoškolská profesionalita). 11

2 Podobný problém (problém kvality), který již nìkolik let více i ménì úspìšnì øeší ve Velké Británii, je od roku 1989 stále více aktuálním i u nás. Naše situace je však mnohem složitìjší a komplikovanìjší, protože naše vysoké školství prošlo za posledních 20 let bouølivým vývojem, radikálními zmìnami a je neustále ovlivòováno mnoha dalšími faktory. Vysoké školy se osamostatnily, autonomie a samospráva vysokých škol pøinesla mnohé výhody, ale i problémy. Mnoho studijních oborù bylo zrušeno, jiné èasto duplicitnì a nekontrolovatelnì vznikaly, zvýšená pozornost byla vìnována na vysokých školách organizaci studia a otázkám akademických svobod. Diverzifikace školství vnesla i na akademickou pùdu problém konkurence a nedoøešené finanèní problémy vysokých škol spíše odradily zejména mladé, zaèínající vysokoškolské uèitele od akademické kariéry. Zmìnìná celospoleèenská situace si vyžádala zásahy do koncepce studijních programù. Zmìny na trhu práce a nové požadavky kladené zamìstnavateli na absolventy vysokých škol si vynutily i na akademické pùdì vìtší zájem o problémy praxe. A možnost vycestování do zahranièí vedla èasto k nekritickému pøebírání zahranièních modelù a vzorù. Dnešní situace je již ponìkud stabilizovaná, ale problémy pøetrvávají, zejména finanèní. Vysokoškolský zákon, který byl po rùzných peripetiích v roce 1998 schválen, pøinesl øadu pozitivních legislativních zmìn, ale profese vysokoškolského uèitele není doposud dostateènì ocenìna. Je na místì v této situaci, kdy vysoké školy neustále zápasí o každého kvalifikovaného odborníka, mluvit o kvalitì? Nìkterým vysokým školám tento termín nedìlá starosti, jiné si uvìdomují vysokou nároènost profese vysokoškolského uèitele a nesmírnou odpovìdnost vysokých škol za výchovu a pøípravu mladé generace pro nároèné požadavky trhu práce. Zkušenosti z praxe ukazují, že právì zmiòované osvícené vysoké školy mají budoucnost a šanci obstát v silné konkurenci a v pøíštích bojích o kvalitní studenty. Kvalita je pojem, kterým se systematicky zabývají mnohé vysokoškolské systémy na celém svìtì. Od poèátku 80. let diskuse na toto téma nabírají na intenzitì i významu. Napøíklad v USA se øada vlád jednotlivých státù snaží zvýšit kvalitu vysokých škol hodnocením jejich výsledkù. Ve Velké Británii sir Josepf Keith prohlašuje v roce 1984, že hlavním cílem vysokého školství musí být kvalita a hodnota penìz. Ve Francii je v témže roce zøízen Národní výbor pro hodnocení a v Holandsku o rok pozdìji publikován dokument nazvaný Vysoké školství: Autonomie a kvalita. Také další zemì vyvíjejí kroky vedoucí k vytvoøení systému kontroly kvality (Váòová, 1995, s ). Promìny vysokoškolských systémù v posledních 10 letech v rámci Evropy pøinášejí nové trendy, ke kterým patøí i internacionalizace vysokého školství. S tím souvisí i vzrùstající požadavky na zabezpeèování kvality vysokoškolského vzdìlávání. V evropském mìøítku vystupuje v této oblasti jako uznávaná a 21 zemìmi akceptovaná autoritaevropská asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQUA). V èervnu 1999 se sešlo 31 ministrù zodpovìdných za vysoké školství z 29 evropských zemí v Boloni, kde podepsali deklaraci o vytvoøení Evropského prostoru vysokoškolského vzdìlávání do roku 2010, tzv. Boloòskou deklaraci. Pøijali tak program, který se stal akèním plánem rozvoje vysokého školství v Evropì do roku Evropským zemím se otevøela možnost využít jedineènosti svých vzdìlávacích systémù a vytvoøit z nich systém evropský. Podrobnìji viz: msmt.cz/. V rámci zmínìného Boloòského procesu vypracovala ENQUA Standardy a pravidla pro zajiš ování kvality v evropském vysokoškolském prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Tento dokument schválil Evropský parlament a Rada v únoru 2006, vèetnì doporuèení, aby v evropské dimenzi vysokoškolského vzdìlávání každá z èlenských zemí vytvoøila pøísný systém zabezpeèení kvality institucí terciárního vzdìlávání. Metodiku komplexního hodnocení kvality vysokých škol u nás zpracovalo CSVŠ (Centrum pro studium vysokého školství v Praze) jako pøíspìvek k vytváøení národních standardù zajiš ování kvality èinností vysoké školy ve smyslu priorit Boloòského procesu Øada vysokých škol se touto metodikou již nechala inspirovat, další využívají pøi vytváøení vnitøního systému zajištìní kvality publikované evropské standardy, které vysokým školám nabízejí podnìty a východiska, jejichž naplòování bude nespornì v blízké budoucnosti základní podmínkou pro uznávání národních vysokoškolských institucí v rámci evropského vysokoškolského prostoru. Podrobnìji se problematikou hodnocení kvality vysokých škol v kontextu zahranièních trendù i v domácí situaci vìnuje zvláštní èíslo èasopisu AULA Jednou z pøíèin souèasného sledování kvality vysokých škol je celková ekonomická situace. Vlády na celém svìtì požadují od vysokoškolských institucí, aby efektivnìji využívaly dotací, které jsou jim poskytovány. Omezení finanèních zdrojù nutí vládní pøedstavitele mnoha vyspìlých státù ke zmìnì politických priorit, které musí reagovat na mìnící se demografickou situaci a reálné problémy vlastní zemì. Prodlužování lidského vìku a stárnutí obyvatelstva nutí vládní garnitury pøenášet pozornost z oblasti školství spíše do sféry zdravotnictví, sociální péèe a dùchodového zabezpeèení. To vyvolává jistá rozpoètová omezení vysokého školství a požadavek, aby se vysoké školy staly mnohem efektivnìjšími. Tudíž musí produkovat stejné množství absolventù jako døíve, ale levnìji, musí snížit poèet neúspìšných studentù a také prùmìrnou délku studia. Tento trend se dotýká i našeho vysokého školství. Je zøejmé, uvádí Šíma (2006, s. 12), že odpovìdnost za kvalitu ve vysokém školství pøechází stále více na instituce samotné. Role státu jako urèujícího aktéra sice zùstává zachována, ale dùraz se pøenáší z vnìjšího hodnocení (napø. akreditací) na hodnocení vnitøní. Kvalita v tomto kontextu systémového pohledu mùže být tak chápána jako výsledek interakce aktérù èi prvkù systému. Závisí od schopnosti jednotlivých vysokých škol, do jaké míry se jim podaøí zaèlenit strategii kvality do institucionálního rozvoje a jak se vypoøádají s problematikou evaluace a kontroly, která se týká všech aktivit (výzkumu, výuky, vztahù, vnìjších služeb, jejich metod, organizace a øízení). Pouze snaha o dosažení srovnatelné kvalitativní úrovnì evropských vysokých škol povede ke zlepšení vnitroevropské mobility, sladìní výukových programù, vzájem- 12 Technológia vzdelávania

3 nému uznávání diplomù a rozšíøení všestranné spolupráce. Na problém kvality ve vysokém školství neustále poukazují i experti Rady Evropy a také Konference rektorù evropských univerzit (CRE - Conference permanente des recteurs, président et vice - chanceliers), která má za úkol informovat své èleny i ostatní univerzitní funkcionáøe o vývoji evropské akademické politiky, zastupovat univerzitní zájmy u nevládních i vládních organizací zabývajících se vysokoškolským vzdìláváním v Evropì a poskytovat služby v oblasti øízení a institucionálního vývoje. Problematice øízení lidských zdrojù a zajiš ování kvality byla vìnována pozornost již na budapeš ském shromáždìní v roce Z jeho závìrù vyplývá, že pøes všeobecné povìdomí o tom, že úspìšnost jakýchkoliv zmìn závisí pøedevším na kvalifikovanosti lidí, kteøí je provádìjí, je pøíprava a rozvoj uèitelù a jiných zamìstnancù vysokých škol všeobecnì zanedbávána a má malou prestiž. Vìtšina pracovníkù vysokých škol nemá žádnou specifickou odbornou pøípravu pro výkon urèité funkce. Také výbìrová øízení vysokoškolských pracovníkù všech kategorií se nepøizpùsobila novým podmínkám. K uskuteènìní europeizace v akademické sféøe je v první øadì tøeba, aby uèitelé pochopili nutné zmìny a byli ochotni se dále odbornì rozvíjet. Europeizovat univerzitu pøedpokládá v prvé øadì spoleèným úsilím zajistit její kvalitu (Váòová 1995, s ). Podíváme-li se na døíve zmiòované Standardy a pravidla ENQA (Evropské asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství), tak jak je uvádí ve svém pøehledu Šíma (2006), konkrétnì na oblast a) Evropské standardy a pravidla pro vnitøní a vnìjší hodnocení a zajištìní kvality v rámci institucí terciárního vzdìlávání, neunikne nám, že se v bodì 1.4 Zajištìní kvality vyuèujících problematice pedagogické práce již pozornost vìnuje. Lze tudíž konstatovat, že se vývoj v této oblasti od budapeš ského shromáždìní pøece jenom posouvá kupøedu. V materiálu se uvádí, že by mìly mít vysokoškolské instituce stanovené zpùsoby, jak zajistit, že jsou vyuèující pro tuto èinnost kvalifikovaní a schopni ji vykonávat. Tyto zpùsoby by mìly být k dispozici tìm, kdo provádìjí vnìjší hodnocení, a vše by mìlo být komentováno v jejich zprávách. Pøitom je dùležité, aby vyuèující mìli: úplnou znalost a porozumìní pøedmìtu, který uèí, nezbytné schopnosti a zkušenosti pro úèinné pøedávání svých znalostí a porozumìní studujícím v celé øadì výukových kontextù, pøístup ke zpìtné vazbì za svùj výkon, pøíležitost rozvíjet a rozšiøovat své uèitelské schopnosti. Domníváme se, že právì zmínìný poslední bod je kamenem úrazu vìtšiny našich vysokoškolských institucí, aèkoli díky finanèním zdrojùm z Europské unie (napø. Programu Phare) a Evropského sociálního fondu se i v této oblasti iniciovalo nìkolik velice úspìšných vzdìlávacích projektù (napø. projekt Univerzity Palackého v Olomouci Pøíprava realizátorù distanèního vzdìlávání ( ) nebo Centra pro studium vysokého školství v Praze (CSVŠ) - Vysokoškolská pedagogika ( ). Je vysokoškolský uèitel netrénovaná profese? Je evidentní, že otázka kvality vysoké školy je neoddìlitelnì spjata s kvalitou její výuky a výchovnì-vzdìlávací prácí vùbec. Podívejme se proto na problém kvality výuky ponìkud blíže. Elton a mnoho dalších odborníkù v této oblasti dává do souvislosti problém kvality výuky s problematikou profesionalismu a èinnosti jejího subjektu. Profese vysokoškolského uèitele je opravdu nesmírnì nároèná a odpovìdná. Jak øíká Elton (1992), v univerzitách jsme zainteresovaní ve dvou ústøedních aktivitách, ve výuce a výzkumu. Akademické pøístupy a praktiky jsou v tìchto dvou aktivitách dosti odlišné a uvnitø bìžné akademické kultury je mnohem lehèí identifikovat kvalitu a profesionalismus ve výzkumu, než ve výuce. Profese vysokoškolského uèitele v sobì zahrnuje øadu kvalit, které jsou pøedmìtem zkoumání a diskusí. Jde o požadavky toho, co má vysokoškolský uèitel znát, co má umìt, ale také jakým má být. Nejvýstižnìji vyjadøuje tyto atributy termín kompetence (zpùsobilost, oprávnìnost, povolanost). Kompetence vysokoškolského uèitele Podíváme-li se na profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, zjistíme, že ji charakterizují tøi druhy èinností, to znamená i tøi druhy profesionálních kompetencí: vìdecko-výzkumná, pedagogická kompetence a kompetence pro øídící a organizaèní èinnost. Vìdecko-výzkumná kompetence je všeobecnì považována za hlavní znak odlišující uèitele na vysoké škole od uèitelù ostatních stupòù škol. Od uèitele vysoké školy se totiž vyžaduje, aby nejenom dobøe ovládal vìdecký obor, kterému vyuèuje, ale aby také disponoval vìdeckou erudicí a metodologií výzkumné práce, jež se vztahuje ke znalosti vìdního oboru, v nìmž pùsobí. Vìdeckovýzkumná èinnost zahrnuje kromì vlastní badatelské èinnosti také èinnost koncepèní, publikaèní i administrativní, patøí k ní i úèast na vìdeckých konferencích, semináøích, sympóziích a dalších akcích tohoto typu, které jsou vìtšinou spojeny i s prezentací výsledkù vìdecko-výzkumné práce. Vìdecko-výzkumná kompetence vysokoškolského uèitele je složka nesmírnì dùležitá, ale v profesi vysokoškolského uèitele není jediná. I když se objevují tendence preferovat ji jako jediný pøedpoklad uèitelské úspìšnosti, praxe ukazuje, že ne každý, kdo je vynikajícím odborníkem, vìdcem je také vynikajícím uèitelem. Bohužel na mnohých vysokých školách se tato skuteènost ne vždy akceptuje. Efektivní vedení výuky a její hodnocení tkví pøedevším v pedagogickékompetenci. Být kompetentní v pedagogické práci znamená splòovat pøedpoklady na její vykonávání, být v ní úspìšný, umìt ji vykonávat úèinnì a zároveò si uchovat potøebnou míru autenticity vlastní osobnosti. Kromì pedagogických vìdomostí a dovedností lze zahrnout do pedagogické kompetence i znalosti z psychologie, sociologie, managementu, rétoriky, sociální komunikace ale i dalších disciplín, které vysokoškolský uèitel uplatòuje pøi vedení studentù i pøi øešení pedagogických problémù. Vìtšina pedagogù se shoduje v tom, že do pojmu pedagogická kompetence je nutno zahrnout i pedagogické zkušenosti, specifický styl výuky každého uèitele neboli pojetí vysokoškolské výuky. Souèástí pedagogické kompetence by mìla být i reflexivní kompetence, která vypovídá o tom, jak je uèitel 13

4 schopen diagnostikovat vlastní pedagogickou èinnost, hodnotit své pedagogické jednání tak, aby tyto poznatky dokázal využít pøi zkvalitòování své pedagogické práce. Dùležitou složkou profesionality vysokoškolského uèitele je i kompetence pro øídící a organizaèní èinnost, která je èasto spojena s výkonem urèité akademické funkce. Ta pøináší i požadavky na øídící a kontrolní èinnosti, které samozøejmì souvisejí i s koncepèní, evaluaèní a administrativní prací. Rostoucí požadavky na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání a na efektivitu práce vysokoškolského uèitele zvýrazòují dùležitost zejména èasto opomíjené pedagogické kompetence vysokoškolského uèitele. Význam, který i ve vysokoškolském vzdìlávání nabývá restaurace obecných lidských hodnot a etických norem, podtrhuje také lidskou dimenzi osobnosti uèitele a jeho výchovné pùsobení. Vzdìlávání uvnitø profese - pøedpoklad dodržování kritérií kvality Jak je vidìt, požadavky na vìdecko-výzkumnou, pedagogickou a øídící èinnost vysokoškolského uèitele pøedpokládají vysokou profesionalitu. Také neustále se mìnící nároky na uèitele vysokých škol vyplývající z celospoleèenské situace a nové vysokoškolské legislativy (akreditace studijních programù, evaluace vysokých škol, zvýšený zájem o vysokoškolské vzdìlávání, zmìny ve financování...) vyžadují adaptabilitu, flexibilitu a pøedevším kvalitu vysokoškolských uèitelù. Jak však zajistit tuto kvalitu, když samotní vysokoškolští uèitelé jsou, jak uvádí Elton (1992), ve srovnávání s jinými profesemi netrénovanou profesí, jejíž odbornost je založena vìtšinou úplnì na osobní zkušenosti, pøevážnì bezprostøednì sdílením této zkušenosti s ostatními, nebo uèením se od toho, co je známo skrze výzkum? I to je jeden z dùvodù mimoøádné stability výukových metod ve vysokoškolském vzdìlávání po mnoho století. Ze stanoviska Honzíka (1996, s. 76) vyplývá, že vysokoškolský uèitel je mnohem více mistr vìdy, výzkumu èi aplikace než mistr vzdìlávání. Na rozdíl od primárního a sekundárního vzdìlávání nemá zákonem ani univerzitními smìrnicemi pøedepsáno povinné pedagogické vzdìlání. Hlavní podmínkou jeho pùsobení je zdatnost, orientovaná profesnì na pøedmìt výuky, nikoli na vlastní proces výuky. Dobrý uèitel pak s nejlepším svìdomím využívá pøi výuce vìdomostí a schopností vrozených, získaných zkušeností a v nejlepším pøípadì získaných dobrovolným sebevzdìláváním v oblasti pedagogiky. Potøeba pedagogicky vyspìlejšího a profesionálnìjšího profilu vysokoškolského uèitele se zvyšuje se stoupajícím poètem a úrovní uchazeèù o vysokoškolské vzdìlání. Aèkoliv nás od této citace dìlí již 13 let, jsou Honzíkova slova poøád aktuální. Zkušenosti z praxe ukazují, že naši situaci v oblasti zajištìní kvality a vysoké profesionality vysokoškolských uèitelù nevyøeší ani princip mobility, úspìšnì využívaný v západních systémech, ani uzavírání krátkodobých pracovních smluv, které pøináší sociální a odborná rizika. Jedinou cestou je zkvalitòování práce vysokoškolských uèitelù prostøednictvím systému dalšího vzdìlávání a zdokonalování vycházejícího z potøeb spoleènosti, vysokých škol a pøedevším potøeb uèitelù samotných. Co však má být východiskem takového zkvalitòování, od èeho se odvíjí cesta k profesionalitì vysokoškolského uèitele? Naši britští kolegové vycházejí ze zkoumání univerzitní výuky jako profese. Elton, stejnì jako Ellis, Lewis, Mande a Lursen se shodují na nìkolika základních kritériích profese všeobecnì: vlastní disciplína (obor) nebo poznávací základ, sbor provozovatelù, organizaèní disciplína, uvádìní, zácvik (další vzdìlávání) a osvìdèování èlenù (udìlování licencí), komunikaèní kanály mezi èleny, odmìny a sankce pro èleny, sebereflexe, vedení k zdokonalování, kolektivní hodnocení a zpìtná vazba, zásady etiky (etický kodex) a povinnost odpovídat se profesi, kolektivní povinnost odpovídat se spoleènosti, záruka kvality profese. Nìkteøí kritikové pøidávají k výše uvedeným ještì jedno kritérium: schopnost zabezpeèit vysoké standardy (úroveò, odmìny). Jak dále uvádí Elton (1992), situace je mnohem horší, když se tato kritéria zaènou dotýkat výchovnì-vzdìlávací práce. Odvolává se na Ashbyho, který si všiml kuriozní mezery v postoji k profesi v té èásti povinností, jež se vztahují k výuce. V podstatì v ní samotné existuje vlastní disciplína neboli obor, který Nìmci oznaèují pojmem Hochschuldidaktik, tj. vysokoškolská didaktika. Její dùležitost si však podle Eltona uvìdomuje pouze málo akademických funkcionáøù. Je zøejmé, pokraèuje dále Elton, že univerzitní uèitelé v souèasnosti nereprezentují profesi. Hlavní problém, který by podle nìj mohl být zažehnán velice lehce, je jejich nezájem o další vzdìlávání. Kdyby v tomto bodì, jak zdùrazòuje, nastala zmìna k lepšímu, mnohé z tìch ostatních kritérií pro profesi by se naplnila v patøièném smìru. Žádné jiné profese by neuvažovaly o tom, že by byly schopné dodržovat kritéria kvality bez toho, aby byli jejich èlenové dále vzdìláváni a vedeni uvnitø profese. Ve skuteènosti, v posledních nìkolika letech, mnozí z akademických funkcionáøù veøejnì vyhlašují, že nevìdí, jak posuzovat kvalitu univerzitní výuky, èímž dávají najevo, že jako vysokoškolští uèitelé byli a jsou ménì než profesionálové. Tato kritická Eltonova slova by zajisté našla adresáty i v øadì našich vysokých škol. Druhou a mnohem vážnìjší potíž vidí Elton v konfliktu loajalit. Tvrdí, že vysokoškolští uèitelé by mìli mít dvojí loajalitu. K disciplínì, neboli oboru, který reprezentuje to, co uèí, a k univerzitní pedagogice, která reprezentuje ty, které uèí. První loajalitu, jež se shoduje s jejich principiální vìdeckou (výzkumnou) loajalitou, nazývá Elton disciplínou sdružování (styku) a jak øíká, tato je všeobecnì jejich nejpøísnìjší a èasto jediná loajalita. Postavení druhé vidí velice kontroverznì a vyèítá vysokoškolským uèitelùm, že se èasto chovají tak, jakoby univerzita byla více pro nì, než pro studenty, které uèí. Na tyto uvedené konflikty musí být podle Eltona pamatováno pøi profesionalizaci univerzitní výuky. A ještì jeden aspekt profesionalismu vidí jako dùležitý. Zøetelnì, ale zároveò nejkrutìji byl vysloven Shawem (1908), který øí- 14 Technológia vzdelávania

5 ká, že profese je spiknutí pøi zatajování vlastních nedostatkù. Elton si však zároveò uvìdomuje, že jeho úvahy pøinášejí urèitá protiøeèení. Pøi projednávání záruky kvality pro univerzitní výuku totiž vychází ze zásad TQM, že záruka kvality musí být dùsledkem profesionalizmu tìch, kteøí ji poskytují, a pak zjiš uje, že univerzitní uèitelé netvoøí profesi. Jak tedy vyøešit tuto situaci? Podle nìj praxe ukazuje, že nejpøísnìjší tlak pro vìtší profesionalismus vyvstává z veøejného domáhání se záruky kvality. To je podle nìj dialektická situace, v níž v jakémkoliv èase, kdykoliv, urgence lepší záruky kvality vedou k vìtšímu profesionalismu, který pak vede k lepší záruce kvality. Kritéria kvality výuky - návrhy z Velké Británie Úsilí o zkvalitnìní vysokoškolské výuky a diskuse o cestách zvýšení kvality vysokoškolských vyuèovacích metod probíhá ve Velké Británii již nìkolik let. V øíjnu 1992 vznikl tzv. green paper o standardech a vysoké úrovni vysokoškolské výuky ( Teaching Standards and Excellence in Higher Education ), který zahájil diskusi a organizaèní úsilí o dosažení stanoveného cíle. Jak vyplývá ze stati Úsilí o zkvalitòování vysokoškolské výuky ve Velké Británii Ústavu pro informace ve vzdìlávání, zveøejnìné v Alfa revue (1993), právì nìkolikrát zmiòovaný Lewis Elton a Patricia Partingtonová, èlenové speciálního útvaru pro rozvoj a pøípravu vysokoškolských uèitelù (Universities Staff Development and Training Unit), který podléhá pøímo celostátní radì èelných vysokoškolských funkcionáøù (Council of Vice - Chancellors and Principals), pøedložili základní materiál s návrhem praktických postupù pro dosažení stanoveného cíle. V tomto materiálu, jenž má sloužit jako východisko pro další diskusi, se autoøi domnívají, že výkon jednotlivého vysokoškolského uèitele pøi výuce nezáleží pouze na jeho individuální práci, ale ve velké míøe i na celkových postojích všech vyuèujících a na celkovém ovzduší v souvislosti s výukou v pøíslušném oboru nebo na urèité škole.dùležitým èinitelem ovlivòujícím kvalitu výuky je i její celkové postavení a proporcionalita ve srovnání s vìdeckou a øídící prací. Jelikož výuka je obecnì považovaná za samozøejmou povinnost, kterou lze navíc jen obtížnì posuzovat, podrobili autoøi tento stav náležité kritice, zdùraznili nutnost patøièného oceòování výukové èinnosti a upozornili na neznalost již pomìrnì spolehlivých metod mìøení její kvality. Výsledkem jejich práce je soustava tøinácti kritérií, pomocí kterých by mìla být zachytitelná kvalita výuky urèitého odborného pøedmìtu: 1. Pøíprava výukového výkonu (urèení cíle, zpracování tématiky, volba prostøedkù). 2. Prezentace uèiva (pøednáška, práce v menších skupinách, praktická zamìstnání, individuální péèe). 3. Pøimìøenost uèiva (èasový zøetel, orientace studijních skupin). 4. Inovace výukových forem (nové vyuèovací metody, vyuèování ve skupinì, vývoj modulù studia). 5. Kontakt se studujícími (pøítomnost, poradenské kontakty, motivace). 6. Metody zkoušení (rejstøík zkušebních metod, inovace ve zkušebních technikách). 7. Evaluace vlastní výuky (pravidelné provìøování vlastních postupù a výsledkù, posuzování kolegy a studenty, stálé provìøování výukových cílù v oboru). 8. Úèast ve studijních a zkušebních komisích, v poradenských grémiích. Další aktivity související s výukou: 9. Pozvánky na pøednášky a semináøe. 10.Èlenství ve spoleènostech. 11.Poradenská èinnost pro jiné univerzity a organizace. 12.Publikace o problematice výuky. 13.Úèast na pøípravì výukových a studijních materiálù. Autoøi se domnívají, že souèasnì s uplatòováním navrhovaných kritérií by mìly být zavedeny i motivaèní mechanismy pro uèitele, a to nejen diferencované finanèní, ale zejména ty, které vyzvedávají a oceòují dùležitost kvalitní vysokoškolské výuky a jejich realizátorù. Daleko více by podle nich mìly být doceòovány kvalitní výukové texty a pomùcky. Komplexní pøístup a snaha neustále iniciovat zlepšování úrovnì výuky vedla zmínìné autory k formulování pìtistupòového plánu zavádìní konkrétních opatøení, jejichž cílem je zvýšení kvality výuky. Obsahem plánu je: 1. stanovení a zlepšení výbìrového øízení pro vysokoškolské uèitele i jeho kritérií, 2. pøíprava uèitelù na zavedení nových kritérií, 3. speciální pøíprava pro funkcionáøe škol, 4. speciální pøíprava pro pracovníky jejich organizaèních jednotek, 5. speciální pedagogická pøíprava, aby již pøestali být vysokoškolští uèitelé poslední profesí bez pøíslušné odborné pøípravy a aby i vysokoškolská výuka mìla koneènì odpovídající pedagogickou kulturu. Zahranièní vysokoškolské systémy nejenom ve Velké Británii, ale i v Rakousku, Nìmecku, USA se výukovou èinností vysokoškolského uèitele systematicky zabývají. I když i v nich pøevažuje dùležitost vìdecké a výzkumné práce na vysoké škole, pedagogická kompetence se na rozdíl od našeho pøístupu zohledòuje mnohem více. Vyplývá to jak z evaluaèních procedur a studentského posuzování výuky na jednotlivých vysokých školách, tak z programù a aktivit, které jsou pro podporu rozvoje pedagogické èinnosti uèitele nabízeny a realizovány prostøednictvím center pro Staff Development (rozvoj, vzdìlávání akademického sboru). Jejich zamìøení vychází z potøeby efektivnìjší èinnosti vysokoškolských uèitelù a z pochopení, že k zajištìní kvalitního vysokoškolského vzdìlávání je nutná i pedagogická kvalifikace vysokoškolského uèitele. Její nabývání, rozvíjení a zdokonalování je v uvedených zemích náplní celé øady vzdìlávacích akcí, programù, kurzù, semináøù, workshopù, jejichž absolvování se postupnì stává pro vìtšinu uèitelù samozøejmostí a pro ty zaèínající èasto i podmínku pro vstup do profese. Požadavky na kvalitu pedagogické práce formulují zahranièní experti ve formì kritérií a jsou neoddìlitelnì spjaty s hodnocením této práce. Pedagogická kompetence pak vyjadøuje naplòování tìchto kritérií v náležitém rozsahu. Podrobnìji se u nás problematikou vzdìlávání akademického sboru a zahranièními systémy Staff Development zabývá Vašutová, Mareš, Švec a další. Kritéria kvality - domácí inspirace Uvedená britská kritéria a návrhy mohou být i pro nás hodnì inspirativní. Je však tøeba si uvìdomit, že prosazení jakýchkoliv evaluaèních opatøení a krokù musí být provádìno velice citlivì, aby tato zkušenost neznechutila, ale pøispìla k pochopení, že úèinná evaluace nemá smìøovat ke vzniku obav o budoucnost vysokoškolských 15

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SuCombi_RUST_Grada_Rizeni lidskych zdroju_163x246.indd 1 www.skoda-auto.cz 12/1/11 10:19 AM Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb Combi:

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002

KONCEPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENVIRONMENTÁLNÍHO. Zpracovatel: Lipka Dùm ekologické výchovy. listopad 2002 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVÌTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pøedcházení ekologickým problémùm výchovou je levnìjší a úèelnìjší než jejich následné øešení. listopad 2002 Zpracovatel: Lipka

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù 29.3.2007 BØEST, motorest s parkovištìm leží na silnici è. 55, Pøerov-Hulín

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více