PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY"

Transkript

1 Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research was primarily focused on competent methodology of autoevaluation and external evaluation, its adoption, as well as escort aspects, for example ethic - didactic aspects of this new educational phenomenon. Key words: evaluation, internal school assessment, auto evaluation, external evaluation, ethical aspect, didactic aspect, moral attitude, professional competence, professional responsibility Literatura 1. Evaluace škol poskytujících povinné vzdìlání v Evropì. Brusel: Eurydice, s. ISBN KALNICKÝ, J., SANTARIUSOVÁ, H., PÁLOVÁ, K. Kvalita školy. Efektivní autoevaluace. Ostrava: CIT Ostravská univerzita v Ostravì, s. ISBN NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN POL, M. Plánování rozvoje školy s použitím specifického systému posuzování práce školy. Brno: FF MU, PRÙCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, ŠILER, V. Etika. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN TOWNSED, T. ed. International Handbook of Schoul Effectiveness and Improvement. Dordrecht (NL): Springer, p. ISBN doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D. Katedra pedagogiky a andragogiky PF Ostravské univerzity v Ostravì Mlýnská 5, Ostrava, Èeská republika PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Iveta Bednaøíková - ÈR Abstrakt: Pøíspìvek se zabývá konkrétními aspekty a kritérii kvality vysokoškolské výuky v kontextu požadavkù na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání v evropském i národním mìøítku. Analyzuje profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, vymezuje jeho kompetence. Poukazuje na nezbytnost systematického vzdìlávání jako základního pøedpokladu pro rozvíjení profesionality a pedagogické kompetence vysokoškolských uèitelù. Klíèová slova: Kvalita. Kritéria. Vysoká škola. Vysokoškolské vzdìlávání. Vysokoškolská výuka. Profesionalismus. Kompetence. Systematické vzdìlávání. Úvod Aèkoliv se slùvko kvalita vysokoškolského vzdìlávání dnes a dennì skloòuje ve všech pádech, ve skuteènosti je na základì vysokoškolského zákona povinnost dbát na úroveò své èinnosti svìøena plnì do pravomoci škol samotných. Zákon o vysokých školách è. 111/1998 Sb. ukládá sice vysokým školám povinnost provádìt pravidelnì hodnocení èinnosti vysoké školy a zveøejòovat jeho výsledky, avšak zpøístupòovat na svých internetových stránkách mùže vysoká škola pouze ty informace a závìry vnitøního hodnocení, které sama uzná za vhodné. Akreditací vysokoškolského studia se zabývá akreditaèní komise jmenovaná vládou, která provádí i pravidelnou evaluaci fakult a oborù obdobného zamìøení prostøednictvím komisí expertù (peer evaluation). Práce jejich èlenù se však orientuje (i v oblasti pedagogické èinnosti vysoké školy) pøedevším na kvantitativní ukazatele. Prùbìh vzdìlávacího procesu, kvalita výuky, pedagogická kvalifikace ani pedagogické mistrovství, jímž se u nás mohou chlubit mnozí vysokoškolští uèitelé, je témìø nezajímá. Možná právì v tomto pøístupu tkví koøeny, proè vysoké školy, aèkoliv si uvìdomují nedostateènou pøipravenost svých pedagogù na zvýšené nároky vzdìlávacího procesu, váhají v tomto smìru podniknout jakékoliv zásadní kroky. Pokusme se oprostit od jakýchkoliv pøedèasných závìrù a podívejme se na problematiku kvality vysokoškolské výuky jako na výsledek èinnosti urèité profesní skupiny, u které se pøedpokládá a oèekává pouze kvalita. U které se poèítá s tím, že bude nejenom kvalitním zprostøedkovatelem vìdeckých poznatkù v oboru, jež reprezentuje, ale souèasnì i zárukou spokojenosti klientù (studujících) s prùbìhem výuky i s podporou uèení a garantem takových výstupù, takového vzdìlání, které absolventùm zaruèí nejenom vysoký stupeò poznání, ale i prakticky využitelné znalosti a šanci širokého uplatnìní na trhu práce. Problém kvality a vysoké školy V komerèním svìtì je stále více akceptováno, že kvalita produkce nebo služeb nemùže být udržována pouze vnìjšími tlaky, nebo zevnitø, z vrcholu organizace. Proto je vùdèí zásadou (TQM) totálního øízení kvality neboli komplexního øízení jakosti úplná povinnost všech èlenù organizace zachovávat kvalitu, pøesto, že bude vždy existovat potøeba urèitého vnìjšího tlaku, který by zajiš oval pokraèování tohoto závazku. Pojem závazek nebo povinnost se týká všech, kteøí pokraèují v profesi, tìch, kteøí jsou na ní zaangažovaní a akceptují plnou odpovìdnost za svoji profesionální práci. V praxi, v univerzitní výuce, je toto mnohdy zjednodušováno pro tyto tøi celkem odlišné dùvody: 1. Kritéria kvality nebyla adekvátnì identifikována a ani není jednoduché a nekontroverzní je stanovit. 2. Vysokoškolští uèitelé cítili v minulosti svoji odpovìdnost spíše ve svém vztahu k profesionálním sdružením než ke svým studentùm a organizaci, ve které pracovali. 3. Existuje znaèná pochybnost, zda ti, kteøí se vìnují univerzitní výuce, mohou být v opravdovém smyslu oznaèováni za profesionály. Toto jsou slova profesora Lewise Eltona (1992) z Velké Británie tak, jak je formuloval v úvodu své stati Quality Enhancement and Academic Professionalism (Zvyšování kvality a profesionalita vysokoškolského vzdìlávání nebo Posílení kvality a vysokoškolská profesionalita). 11

2 Podobný problém (problém kvality), který již nìkolik let více i ménì úspìšnì øeší ve Velké Británii, je od roku 1989 stále více aktuálním i u nás. Naše situace je však mnohem složitìjší a komplikovanìjší, protože naše vysoké školství prošlo za posledních 20 let bouølivým vývojem, radikálními zmìnami a je neustále ovlivòováno mnoha dalšími faktory. Vysoké školy se osamostatnily, autonomie a samospráva vysokých škol pøinesla mnohé výhody, ale i problémy. Mnoho studijních oborù bylo zrušeno, jiné èasto duplicitnì a nekontrolovatelnì vznikaly, zvýšená pozornost byla vìnována na vysokých školách organizaci studia a otázkám akademických svobod. Diverzifikace školství vnesla i na akademickou pùdu problém konkurence a nedoøešené finanèní problémy vysokých škol spíše odradily zejména mladé, zaèínající vysokoškolské uèitele od akademické kariéry. Zmìnìná celospoleèenská situace si vyžádala zásahy do koncepce studijních programù. Zmìny na trhu práce a nové požadavky kladené zamìstnavateli na absolventy vysokých škol si vynutily i na akademické pùdì vìtší zájem o problémy praxe. A možnost vycestování do zahranièí vedla èasto k nekritickému pøebírání zahranièních modelù a vzorù. Dnešní situace je již ponìkud stabilizovaná, ale problémy pøetrvávají, zejména finanèní. Vysokoškolský zákon, který byl po rùzných peripetiích v roce 1998 schválen, pøinesl øadu pozitivních legislativních zmìn, ale profese vysokoškolského uèitele není doposud dostateènì ocenìna. Je na místì v této situaci, kdy vysoké školy neustále zápasí o každého kvalifikovaného odborníka, mluvit o kvalitì? Nìkterým vysokým školám tento termín nedìlá starosti, jiné si uvìdomují vysokou nároènost profese vysokoškolského uèitele a nesmírnou odpovìdnost vysokých škol za výchovu a pøípravu mladé generace pro nároèné požadavky trhu práce. Zkušenosti z praxe ukazují, že právì zmiòované osvícené vysoké školy mají budoucnost a šanci obstát v silné konkurenci a v pøíštích bojích o kvalitní studenty. Kvalita je pojem, kterým se systematicky zabývají mnohé vysokoškolské systémy na celém svìtì. Od poèátku 80. let diskuse na toto téma nabírají na intenzitì i významu. Napøíklad v USA se øada vlád jednotlivých státù snaží zvýšit kvalitu vysokých škol hodnocením jejich výsledkù. Ve Velké Británii sir Josepf Keith prohlašuje v roce 1984, že hlavním cílem vysokého školství musí být kvalita a hodnota penìz. Ve Francii je v témže roce zøízen Národní výbor pro hodnocení a v Holandsku o rok pozdìji publikován dokument nazvaný Vysoké školství: Autonomie a kvalita. Také další zemì vyvíjejí kroky vedoucí k vytvoøení systému kontroly kvality (Váòová, 1995, s ). Promìny vysokoškolských systémù v posledních 10 letech v rámci Evropy pøinášejí nové trendy, ke kterým patøí i internacionalizace vysokého školství. S tím souvisí i vzrùstající požadavky na zabezpeèování kvality vysokoškolského vzdìlávání. V evropském mìøítku vystupuje v této oblasti jako uznávaná a 21 zemìmi akceptovaná autoritaevropská asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQUA). V èervnu 1999 se sešlo 31 ministrù zodpovìdných za vysoké školství z 29 evropských zemí v Boloni, kde podepsali deklaraci o vytvoøení Evropského prostoru vysokoškolského vzdìlávání do roku 2010, tzv. Boloòskou deklaraci. Pøijali tak program, který se stal akèním plánem rozvoje vysokého školství v Evropì do roku Evropským zemím se otevøela možnost využít jedineènosti svých vzdìlávacích systémù a vytvoøit z nich systém evropský. Podrobnìji viz: msmt.cz/. V rámci zmínìného Boloòského procesu vypracovala ENQUA Standardy a pravidla pro zajiš ování kvality v evropském vysokoškolském prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Tento dokument schválil Evropský parlament a Rada v únoru 2006, vèetnì doporuèení, aby v evropské dimenzi vysokoškolského vzdìlávání každá z èlenských zemí vytvoøila pøísný systém zabezpeèení kvality institucí terciárního vzdìlávání. Metodiku komplexního hodnocení kvality vysokých škol u nás zpracovalo CSVŠ (Centrum pro studium vysokého školství v Praze) jako pøíspìvek k vytváøení národních standardù zajiš ování kvality èinností vysoké školy ve smyslu priorit Boloòského procesu Øada vysokých škol se touto metodikou již nechala inspirovat, další využívají pøi vytváøení vnitøního systému zajištìní kvality publikované evropské standardy, které vysokým školám nabízejí podnìty a východiska, jejichž naplòování bude nespornì v blízké budoucnosti základní podmínkou pro uznávání národních vysokoškolských institucí v rámci evropského vysokoškolského prostoru. Podrobnìji se problematikou hodnocení kvality vysokých škol v kontextu zahranièních trendù i v domácí situaci vìnuje zvláštní èíslo èasopisu AULA Jednou z pøíèin souèasného sledování kvality vysokých škol je celková ekonomická situace. Vlády na celém svìtì požadují od vysokoškolských institucí, aby efektivnìji využívaly dotací, které jsou jim poskytovány. Omezení finanèních zdrojù nutí vládní pøedstavitele mnoha vyspìlých státù ke zmìnì politických priorit, které musí reagovat na mìnící se demografickou situaci a reálné problémy vlastní zemì. Prodlužování lidského vìku a stárnutí obyvatelstva nutí vládní garnitury pøenášet pozornost z oblasti školství spíše do sféry zdravotnictví, sociální péèe a dùchodového zabezpeèení. To vyvolává jistá rozpoètová omezení vysokého školství a požadavek, aby se vysoké školy staly mnohem efektivnìjšími. Tudíž musí produkovat stejné množství absolventù jako døíve, ale levnìji, musí snížit poèet neúspìšných studentù a také prùmìrnou délku studia. Tento trend se dotýká i našeho vysokého školství. Je zøejmé, uvádí Šíma (2006, s. 12), že odpovìdnost za kvalitu ve vysokém školství pøechází stále více na instituce samotné. Role státu jako urèujícího aktéra sice zùstává zachována, ale dùraz se pøenáší z vnìjšího hodnocení (napø. akreditací) na hodnocení vnitøní. Kvalita v tomto kontextu systémového pohledu mùže být tak chápána jako výsledek interakce aktérù èi prvkù systému. Závisí od schopnosti jednotlivých vysokých škol, do jaké míry se jim podaøí zaèlenit strategii kvality do institucionálního rozvoje a jak se vypoøádají s problematikou evaluace a kontroly, která se týká všech aktivit (výzkumu, výuky, vztahù, vnìjších služeb, jejich metod, organizace a øízení). Pouze snaha o dosažení srovnatelné kvalitativní úrovnì evropských vysokých škol povede ke zlepšení vnitroevropské mobility, sladìní výukových programù, vzájem- 12 Technológia vzdelávania

3 nému uznávání diplomù a rozšíøení všestranné spolupráce. Na problém kvality ve vysokém školství neustále poukazují i experti Rady Evropy a také Konference rektorù evropských univerzit (CRE - Conference permanente des recteurs, président et vice - chanceliers), která má za úkol informovat své èleny i ostatní univerzitní funkcionáøe o vývoji evropské akademické politiky, zastupovat univerzitní zájmy u nevládních i vládních organizací zabývajících se vysokoškolským vzdìláváním v Evropì a poskytovat služby v oblasti øízení a institucionálního vývoje. Problematice øízení lidských zdrojù a zajiš ování kvality byla vìnována pozornost již na budapeš ském shromáždìní v roce Z jeho závìrù vyplývá, že pøes všeobecné povìdomí o tom, že úspìšnost jakýchkoliv zmìn závisí pøedevším na kvalifikovanosti lidí, kteøí je provádìjí, je pøíprava a rozvoj uèitelù a jiných zamìstnancù vysokých škol všeobecnì zanedbávána a má malou prestiž. Vìtšina pracovníkù vysokých škol nemá žádnou specifickou odbornou pøípravu pro výkon urèité funkce. Také výbìrová øízení vysokoškolských pracovníkù všech kategorií se nepøizpùsobila novým podmínkám. K uskuteènìní europeizace v akademické sféøe je v první øadì tøeba, aby uèitelé pochopili nutné zmìny a byli ochotni se dále odbornì rozvíjet. Europeizovat univerzitu pøedpokládá v prvé øadì spoleèným úsilím zajistit její kvalitu (Váòová 1995, s ). Podíváme-li se na døíve zmiòované Standardy a pravidla ENQA (Evropské asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství), tak jak je uvádí ve svém pøehledu Šíma (2006), konkrétnì na oblast a) Evropské standardy a pravidla pro vnitøní a vnìjší hodnocení a zajištìní kvality v rámci institucí terciárního vzdìlávání, neunikne nám, že se v bodì 1.4 Zajištìní kvality vyuèujících problematice pedagogické práce již pozornost vìnuje. Lze tudíž konstatovat, že se vývoj v této oblasti od budapeš ského shromáždìní pøece jenom posouvá kupøedu. V materiálu se uvádí, že by mìly mít vysokoškolské instituce stanovené zpùsoby, jak zajistit, že jsou vyuèující pro tuto èinnost kvalifikovaní a schopni ji vykonávat. Tyto zpùsoby by mìly být k dispozici tìm, kdo provádìjí vnìjší hodnocení, a vše by mìlo být komentováno v jejich zprávách. Pøitom je dùležité, aby vyuèující mìli: úplnou znalost a porozumìní pøedmìtu, který uèí, nezbytné schopnosti a zkušenosti pro úèinné pøedávání svých znalostí a porozumìní studujícím v celé øadì výukových kontextù, pøístup ke zpìtné vazbì za svùj výkon, pøíležitost rozvíjet a rozšiøovat své uèitelské schopnosti. Domníváme se, že právì zmínìný poslední bod je kamenem úrazu vìtšiny našich vysokoškolských institucí, aèkoli díky finanèním zdrojùm z Europské unie (napø. Programu Phare) a Evropského sociálního fondu se i v této oblasti iniciovalo nìkolik velice úspìšných vzdìlávacích projektù (napø. projekt Univerzity Palackého v Olomouci Pøíprava realizátorù distanèního vzdìlávání ( ) nebo Centra pro studium vysokého školství v Praze (CSVŠ) - Vysokoškolská pedagogika ( ). Je vysokoškolský uèitel netrénovaná profese? Je evidentní, že otázka kvality vysoké školy je neoddìlitelnì spjata s kvalitou její výuky a výchovnì-vzdìlávací prácí vùbec. Podívejme se proto na problém kvality výuky ponìkud blíže. Elton a mnoho dalších odborníkù v této oblasti dává do souvislosti problém kvality výuky s problematikou profesionalismu a èinnosti jejího subjektu. Profese vysokoškolského uèitele je opravdu nesmírnì nároèná a odpovìdná. Jak øíká Elton (1992), v univerzitách jsme zainteresovaní ve dvou ústøedních aktivitách, ve výuce a výzkumu. Akademické pøístupy a praktiky jsou v tìchto dvou aktivitách dosti odlišné a uvnitø bìžné akademické kultury je mnohem lehèí identifikovat kvalitu a profesionalismus ve výzkumu, než ve výuce. Profese vysokoškolského uèitele v sobì zahrnuje øadu kvalit, které jsou pøedmìtem zkoumání a diskusí. Jde o požadavky toho, co má vysokoškolský uèitel znát, co má umìt, ale také jakým má být. Nejvýstižnìji vyjadøuje tyto atributy termín kompetence (zpùsobilost, oprávnìnost, povolanost). Kompetence vysokoškolského uèitele Podíváme-li se na profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, zjistíme, že ji charakterizují tøi druhy èinností, to znamená i tøi druhy profesionálních kompetencí: vìdecko-výzkumná, pedagogická kompetence a kompetence pro øídící a organizaèní èinnost. Vìdecko-výzkumná kompetence je všeobecnì považována za hlavní znak odlišující uèitele na vysoké škole od uèitelù ostatních stupòù škol. Od uèitele vysoké školy se totiž vyžaduje, aby nejenom dobøe ovládal vìdecký obor, kterému vyuèuje, ale aby také disponoval vìdeckou erudicí a metodologií výzkumné práce, jež se vztahuje ke znalosti vìdního oboru, v nìmž pùsobí. Vìdeckovýzkumná èinnost zahrnuje kromì vlastní badatelské èinnosti také èinnost koncepèní, publikaèní i administrativní, patøí k ní i úèast na vìdeckých konferencích, semináøích, sympóziích a dalších akcích tohoto typu, které jsou vìtšinou spojeny i s prezentací výsledkù vìdecko-výzkumné práce. Vìdecko-výzkumná kompetence vysokoškolského uèitele je složka nesmírnì dùležitá, ale v profesi vysokoškolského uèitele není jediná. I když se objevují tendence preferovat ji jako jediný pøedpoklad uèitelské úspìšnosti, praxe ukazuje, že ne každý, kdo je vynikajícím odborníkem, vìdcem je také vynikajícím uèitelem. Bohužel na mnohých vysokých školách se tato skuteènost ne vždy akceptuje. Efektivní vedení výuky a její hodnocení tkví pøedevším v pedagogickékompetenci. Být kompetentní v pedagogické práci znamená splòovat pøedpoklady na její vykonávání, být v ní úspìšný, umìt ji vykonávat úèinnì a zároveò si uchovat potøebnou míru autenticity vlastní osobnosti. Kromì pedagogických vìdomostí a dovedností lze zahrnout do pedagogické kompetence i znalosti z psychologie, sociologie, managementu, rétoriky, sociální komunikace ale i dalších disciplín, které vysokoškolský uèitel uplatòuje pøi vedení studentù i pøi øešení pedagogických problémù. Vìtšina pedagogù se shoduje v tom, že do pojmu pedagogická kompetence je nutno zahrnout i pedagogické zkušenosti, specifický styl výuky každého uèitele neboli pojetí vysokoškolské výuky. Souèástí pedagogické kompetence by mìla být i reflexivní kompetence, která vypovídá o tom, jak je uèitel 13

4 schopen diagnostikovat vlastní pedagogickou èinnost, hodnotit své pedagogické jednání tak, aby tyto poznatky dokázal využít pøi zkvalitòování své pedagogické práce. Dùležitou složkou profesionality vysokoškolského uèitele je i kompetence pro øídící a organizaèní èinnost, která je èasto spojena s výkonem urèité akademické funkce. Ta pøináší i požadavky na øídící a kontrolní èinnosti, které samozøejmì souvisejí i s koncepèní, evaluaèní a administrativní prací. Rostoucí požadavky na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání a na efektivitu práce vysokoškolského uèitele zvýrazòují dùležitost zejména èasto opomíjené pedagogické kompetence vysokoškolského uèitele. Význam, který i ve vysokoškolském vzdìlávání nabývá restaurace obecných lidských hodnot a etických norem, podtrhuje také lidskou dimenzi osobnosti uèitele a jeho výchovné pùsobení. Vzdìlávání uvnitø profese - pøedpoklad dodržování kritérií kvality Jak je vidìt, požadavky na vìdecko-výzkumnou, pedagogickou a øídící èinnost vysokoškolského uèitele pøedpokládají vysokou profesionalitu. Také neustále se mìnící nároky na uèitele vysokých škol vyplývající z celospoleèenské situace a nové vysokoškolské legislativy (akreditace studijních programù, evaluace vysokých škol, zvýšený zájem o vysokoškolské vzdìlávání, zmìny ve financování...) vyžadují adaptabilitu, flexibilitu a pøedevším kvalitu vysokoškolských uèitelù. Jak však zajistit tuto kvalitu, když samotní vysokoškolští uèitelé jsou, jak uvádí Elton (1992), ve srovnávání s jinými profesemi netrénovanou profesí, jejíž odbornost je založena vìtšinou úplnì na osobní zkušenosti, pøevážnì bezprostøednì sdílením této zkušenosti s ostatními, nebo uèením se od toho, co je známo skrze výzkum? I to je jeden z dùvodù mimoøádné stability výukových metod ve vysokoškolském vzdìlávání po mnoho století. Ze stanoviska Honzíka (1996, s. 76) vyplývá, že vysokoškolský uèitel je mnohem více mistr vìdy, výzkumu èi aplikace než mistr vzdìlávání. Na rozdíl od primárního a sekundárního vzdìlávání nemá zákonem ani univerzitními smìrnicemi pøedepsáno povinné pedagogické vzdìlání. Hlavní podmínkou jeho pùsobení je zdatnost, orientovaná profesnì na pøedmìt výuky, nikoli na vlastní proces výuky. Dobrý uèitel pak s nejlepším svìdomím využívá pøi výuce vìdomostí a schopností vrozených, získaných zkušeností a v nejlepším pøípadì získaných dobrovolným sebevzdìláváním v oblasti pedagogiky. Potøeba pedagogicky vyspìlejšího a profesionálnìjšího profilu vysokoškolského uèitele se zvyšuje se stoupajícím poètem a úrovní uchazeèù o vysokoškolské vzdìlání. Aèkoliv nás od této citace dìlí již 13 let, jsou Honzíkova slova poøád aktuální. Zkušenosti z praxe ukazují, že naši situaci v oblasti zajištìní kvality a vysoké profesionality vysokoškolských uèitelù nevyøeší ani princip mobility, úspìšnì využívaný v západních systémech, ani uzavírání krátkodobých pracovních smluv, které pøináší sociální a odborná rizika. Jedinou cestou je zkvalitòování práce vysokoškolských uèitelù prostøednictvím systému dalšího vzdìlávání a zdokonalování vycházejícího z potøeb spoleènosti, vysokých škol a pøedevším potøeb uèitelù samotných. Co však má být východiskem takového zkvalitòování, od èeho se odvíjí cesta k profesionalitì vysokoškolského uèitele? Naši britští kolegové vycházejí ze zkoumání univerzitní výuky jako profese. Elton, stejnì jako Ellis, Lewis, Mande a Lursen se shodují na nìkolika základních kritériích profese všeobecnì: vlastní disciplína (obor) nebo poznávací základ, sbor provozovatelù, organizaèní disciplína, uvádìní, zácvik (další vzdìlávání) a osvìdèování èlenù (udìlování licencí), komunikaèní kanály mezi èleny, odmìny a sankce pro èleny, sebereflexe, vedení k zdokonalování, kolektivní hodnocení a zpìtná vazba, zásady etiky (etický kodex) a povinnost odpovídat se profesi, kolektivní povinnost odpovídat se spoleènosti, záruka kvality profese. Nìkteøí kritikové pøidávají k výše uvedeným ještì jedno kritérium: schopnost zabezpeèit vysoké standardy (úroveò, odmìny). Jak dále uvádí Elton (1992), situace je mnohem horší, když se tato kritéria zaènou dotýkat výchovnì-vzdìlávací práce. Odvolává se na Ashbyho, který si všiml kuriozní mezery v postoji k profesi v té èásti povinností, jež se vztahují k výuce. V podstatì v ní samotné existuje vlastní disciplína neboli obor, který Nìmci oznaèují pojmem Hochschuldidaktik, tj. vysokoškolská didaktika. Její dùležitost si však podle Eltona uvìdomuje pouze málo akademických funkcionáøù. Je zøejmé, pokraèuje dále Elton, že univerzitní uèitelé v souèasnosti nereprezentují profesi. Hlavní problém, který by podle nìj mohl být zažehnán velice lehce, je jejich nezájem o další vzdìlávání. Kdyby v tomto bodì, jak zdùrazòuje, nastala zmìna k lepšímu, mnohé z tìch ostatních kritérií pro profesi by se naplnila v patøièném smìru. Žádné jiné profese by neuvažovaly o tom, že by byly schopné dodržovat kritéria kvality bez toho, aby byli jejich èlenové dále vzdìláváni a vedeni uvnitø profese. Ve skuteènosti, v posledních nìkolika letech, mnozí z akademických funkcionáøù veøejnì vyhlašují, že nevìdí, jak posuzovat kvalitu univerzitní výuky, èímž dávají najevo, že jako vysokoškolští uèitelé byli a jsou ménì než profesionálové. Tato kritická Eltonova slova by zajisté našla adresáty i v øadì našich vysokých škol. Druhou a mnohem vážnìjší potíž vidí Elton v konfliktu loajalit. Tvrdí, že vysokoškolští uèitelé by mìli mít dvojí loajalitu. K disciplínì, neboli oboru, který reprezentuje to, co uèí, a k univerzitní pedagogice, která reprezentuje ty, které uèí. První loajalitu, jež se shoduje s jejich principiální vìdeckou (výzkumnou) loajalitou, nazývá Elton disciplínou sdružování (styku) a jak øíká, tato je všeobecnì jejich nejpøísnìjší a èasto jediná loajalita. Postavení druhé vidí velice kontroverznì a vyèítá vysokoškolským uèitelùm, že se èasto chovají tak, jakoby univerzita byla více pro nì, než pro studenty, které uèí. Na tyto uvedené konflikty musí být podle Eltona pamatováno pøi profesionalizaci univerzitní výuky. A ještì jeden aspekt profesionalismu vidí jako dùležitý. Zøetelnì, ale zároveò nejkrutìji byl vysloven Shawem (1908), který øí- 14 Technológia vzdelávania

5 ká, že profese je spiknutí pøi zatajování vlastních nedostatkù. Elton si však zároveò uvìdomuje, že jeho úvahy pøinášejí urèitá protiøeèení. Pøi projednávání záruky kvality pro univerzitní výuku totiž vychází ze zásad TQM, že záruka kvality musí být dùsledkem profesionalizmu tìch, kteøí ji poskytují, a pak zjiš uje, že univerzitní uèitelé netvoøí profesi. Jak tedy vyøešit tuto situaci? Podle nìj praxe ukazuje, že nejpøísnìjší tlak pro vìtší profesionalismus vyvstává z veøejného domáhání se záruky kvality. To je podle nìj dialektická situace, v níž v jakémkoliv èase, kdykoliv, urgence lepší záruky kvality vedou k vìtšímu profesionalismu, který pak vede k lepší záruce kvality. Kritéria kvality výuky - návrhy z Velké Británie Úsilí o zkvalitnìní vysokoškolské výuky a diskuse o cestách zvýšení kvality vysokoškolských vyuèovacích metod probíhá ve Velké Británii již nìkolik let. V øíjnu 1992 vznikl tzv. green paper o standardech a vysoké úrovni vysokoškolské výuky ( Teaching Standards and Excellence in Higher Education ), který zahájil diskusi a organizaèní úsilí o dosažení stanoveného cíle. Jak vyplývá ze stati Úsilí o zkvalitòování vysokoškolské výuky ve Velké Británii Ústavu pro informace ve vzdìlávání, zveøejnìné v Alfa revue (1993), právì nìkolikrát zmiòovaný Lewis Elton a Patricia Partingtonová, èlenové speciálního útvaru pro rozvoj a pøípravu vysokoškolských uèitelù (Universities Staff Development and Training Unit), který podléhá pøímo celostátní radì èelných vysokoškolských funkcionáøù (Council of Vice - Chancellors and Principals), pøedložili základní materiál s návrhem praktických postupù pro dosažení stanoveného cíle. V tomto materiálu, jenž má sloužit jako východisko pro další diskusi, se autoøi domnívají, že výkon jednotlivého vysokoškolského uèitele pøi výuce nezáleží pouze na jeho individuální práci, ale ve velké míøe i na celkových postojích všech vyuèujících a na celkovém ovzduší v souvislosti s výukou v pøíslušném oboru nebo na urèité škole.dùležitým èinitelem ovlivòujícím kvalitu výuky je i její celkové postavení a proporcionalita ve srovnání s vìdeckou a øídící prací. Jelikož výuka je obecnì považovaná za samozøejmou povinnost, kterou lze navíc jen obtížnì posuzovat, podrobili autoøi tento stav náležité kritice, zdùraznili nutnost patøièného oceòování výukové èinnosti a upozornili na neznalost již pomìrnì spolehlivých metod mìøení její kvality. Výsledkem jejich práce je soustava tøinácti kritérií, pomocí kterých by mìla být zachytitelná kvalita výuky urèitého odborného pøedmìtu: 1. Pøíprava výukového výkonu (urèení cíle, zpracování tématiky, volba prostøedkù). 2. Prezentace uèiva (pøednáška, práce v menších skupinách, praktická zamìstnání, individuální péèe). 3. Pøimìøenost uèiva (èasový zøetel, orientace studijních skupin). 4. Inovace výukových forem (nové vyuèovací metody, vyuèování ve skupinì, vývoj modulù studia). 5. Kontakt se studujícími (pøítomnost, poradenské kontakty, motivace). 6. Metody zkoušení (rejstøík zkušebních metod, inovace ve zkušebních technikách). 7. Evaluace vlastní výuky (pravidelné provìøování vlastních postupù a výsledkù, posuzování kolegy a studenty, stálé provìøování výukových cílù v oboru). 8. Úèast ve studijních a zkušebních komisích, v poradenských grémiích. Další aktivity související s výukou: 9. Pozvánky na pøednášky a semináøe. 10.Èlenství ve spoleènostech. 11.Poradenská èinnost pro jiné univerzity a organizace. 12.Publikace o problematice výuky. 13.Úèast na pøípravì výukových a studijních materiálù. Autoøi se domnívají, že souèasnì s uplatòováním navrhovaných kritérií by mìly být zavedeny i motivaèní mechanismy pro uèitele, a to nejen diferencované finanèní, ale zejména ty, které vyzvedávají a oceòují dùležitost kvalitní vysokoškolské výuky a jejich realizátorù. Daleko více by podle nich mìly být doceòovány kvalitní výukové texty a pomùcky. Komplexní pøístup a snaha neustále iniciovat zlepšování úrovnì výuky vedla zmínìné autory k formulování pìtistupòového plánu zavádìní konkrétních opatøení, jejichž cílem je zvýšení kvality výuky. Obsahem plánu je: 1. stanovení a zlepšení výbìrového øízení pro vysokoškolské uèitele i jeho kritérií, 2. pøíprava uèitelù na zavedení nových kritérií, 3. speciální pøíprava pro funkcionáøe škol, 4. speciální pøíprava pro pracovníky jejich organizaèních jednotek, 5. speciální pedagogická pøíprava, aby již pøestali být vysokoškolští uèitelé poslední profesí bez pøíslušné odborné pøípravy a aby i vysokoškolská výuka mìla koneènì odpovídající pedagogickou kulturu. Zahranièní vysokoškolské systémy nejenom ve Velké Británii, ale i v Rakousku, Nìmecku, USA se výukovou èinností vysokoškolského uèitele systematicky zabývají. I když i v nich pøevažuje dùležitost vìdecké a výzkumné práce na vysoké škole, pedagogická kompetence se na rozdíl od našeho pøístupu zohledòuje mnohem více. Vyplývá to jak z evaluaèních procedur a studentského posuzování výuky na jednotlivých vysokých školách, tak z programù a aktivit, které jsou pro podporu rozvoje pedagogické èinnosti uèitele nabízeny a realizovány prostøednictvím center pro Staff Development (rozvoj, vzdìlávání akademického sboru). Jejich zamìøení vychází z potøeby efektivnìjší èinnosti vysokoškolských uèitelù a z pochopení, že k zajištìní kvalitního vysokoškolského vzdìlávání je nutná i pedagogická kvalifikace vysokoškolského uèitele. Její nabývání, rozvíjení a zdokonalování je v uvedených zemích náplní celé øady vzdìlávacích akcí, programù, kurzù, semináøù, workshopù, jejichž absolvování se postupnì stává pro vìtšinu uèitelù samozøejmostí a pro ty zaèínající èasto i podmínku pro vstup do profese. Požadavky na kvalitu pedagogické práce formulují zahranièní experti ve formì kritérií a jsou neoddìlitelnì spjaty s hodnocením této práce. Pedagogická kompetence pak vyjadøuje naplòování tìchto kritérií v náležitém rozsahu. Podrobnìji se u nás problematikou vzdìlávání akademického sboru a zahranièními systémy Staff Development zabývá Vašutová, Mareš, Švec a další. Kritéria kvality - domácí inspirace Uvedená britská kritéria a návrhy mohou být i pro nás hodnì inspirativní. Je však tøeba si uvìdomit, že prosazení jakýchkoliv evaluaèních opatøení a krokù musí být provádìno velice citlivì, aby tato zkušenost neznechutila, ale pøispìla k pochopení, že úèinná evaluace nemá smìøovat ke vzniku obav o budoucnost vysokoškolských 15

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. ANALÝZA VYUÈOVÁNÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Čestmír Serafín, Lenka Partíková Souhrn Hodnocení učebních pomůcek používaných ve vyučovacím procesu patří mezi základní kompetence učitele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 5 4 4 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc.

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování Podìkování patøí váženému doc. PaedDr. Janu Slavíkovi,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

vzdělávání dospělých ČR

vzdělávání dospělých ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vítáme Vás ve světě profesionálů vzdělávání dospělých VZDĚLÁVANÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU O ASOCIACI Jsme největší profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž

Více

ÈESKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Na cestì od elitního k univerzálnímu vzdìlávání

ÈESKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Na cestì od elitního k univerzálnímu vzdìlávání Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Ing. Libor Prudký, Ph.D. Petr Pabian,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Mana erský audit a rozvoj MSP #

Mana erský audit a rozvoj MSP # # Ladislav Rolínek * Úvod Malé a støední podniky (MSP) v ÈR významnì pøispívají k rozvoji a sociální stabilizaci obcí, mìst a regionù. Zajiš ují pomìrnì vysoké procento zamìstnanosti (61 % v roce 2005),

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

OBLASTI RESTRUKTURALIZAÈNÍ CH OPATØENÍ

OBLASTI RESTRUKTURALIZAÈNÍ CH OPATØENÍ OBLASTI RESTRUKTURALIZAÈNÍ CH OPATØENÍ Libìna Tetøevová Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract Speedy integration process which is realized in Europe nowadays leads to

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu

Více