PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY"

Transkript

1 Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research was primarily focused on competent methodology of autoevaluation and external evaluation, its adoption, as well as escort aspects, for example ethic - didactic aspects of this new educational phenomenon. Key words: evaluation, internal school assessment, auto evaluation, external evaluation, ethical aspect, didactic aspect, moral attitude, professional competence, professional responsibility Literatura 1. Evaluace škol poskytujících povinné vzdìlání v Evropì. Brusel: Eurydice, s. ISBN KALNICKÝ, J., SANTARIUSOVÁ, H., PÁLOVÁ, K. Kvalita školy. Efektivní autoevaluace. Ostrava: CIT Ostravská univerzita v Ostravì, s. ISBN NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN POL, M. Plánování rozvoje školy s použitím specifického systému posuzování práce školy. Brno: FF MU, PRÙCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: CDVU MU, ŠILER, V. Etika. Ostrava: Ostravská univerzita, ISBN TOWNSED, T. ed. International Handbook of Schoul Effectiveness and Improvement. Dordrecht (NL): Springer, p. ISBN doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D. Katedra pedagogiky a andragogiky PF Ostravské univerzity v Ostravì Mlýnská 5, Ostrava, Èeská republika PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Iveta Bednaøíková - ÈR Abstrakt: Pøíspìvek se zabývá konkrétními aspekty a kritérii kvality vysokoškolské výuky v kontextu požadavkù na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání v evropském i národním mìøítku. Analyzuje profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, vymezuje jeho kompetence. Poukazuje na nezbytnost systematického vzdìlávání jako základního pøedpokladu pro rozvíjení profesionality a pedagogické kompetence vysokoškolských uèitelù. Klíèová slova: Kvalita. Kritéria. Vysoká škola. Vysokoškolské vzdìlávání. Vysokoškolská výuka. Profesionalismus. Kompetence. Systematické vzdìlávání. Úvod Aèkoliv se slùvko kvalita vysokoškolského vzdìlávání dnes a dennì skloòuje ve všech pádech, ve skuteènosti je na základì vysokoškolského zákona povinnost dbát na úroveò své èinnosti svìøena plnì do pravomoci škol samotných. Zákon o vysokých školách è. 111/1998 Sb. ukládá sice vysokým školám povinnost provádìt pravidelnì hodnocení èinnosti vysoké školy a zveøejòovat jeho výsledky, avšak zpøístupòovat na svých internetových stránkách mùže vysoká škola pouze ty informace a závìry vnitøního hodnocení, které sama uzná za vhodné. Akreditací vysokoškolského studia se zabývá akreditaèní komise jmenovaná vládou, která provádí i pravidelnou evaluaci fakult a oborù obdobného zamìøení prostøednictvím komisí expertù (peer evaluation). Práce jejich èlenù se však orientuje (i v oblasti pedagogické èinnosti vysoké školy) pøedevším na kvantitativní ukazatele. Prùbìh vzdìlávacího procesu, kvalita výuky, pedagogická kvalifikace ani pedagogické mistrovství, jímž se u nás mohou chlubit mnozí vysokoškolští uèitelé, je témìø nezajímá. Možná právì v tomto pøístupu tkví koøeny, proè vysoké školy, aèkoliv si uvìdomují nedostateènou pøipravenost svých pedagogù na zvýšené nároky vzdìlávacího procesu, váhají v tomto smìru podniknout jakékoliv zásadní kroky. Pokusme se oprostit od jakýchkoliv pøedèasných závìrù a podívejme se na problematiku kvality vysokoškolské výuky jako na výsledek èinnosti urèité profesní skupiny, u které se pøedpokládá a oèekává pouze kvalita. U které se poèítá s tím, že bude nejenom kvalitním zprostøedkovatelem vìdeckých poznatkù v oboru, jež reprezentuje, ale souèasnì i zárukou spokojenosti klientù (studujících) s prùbìhem výuky i s podporou uèení a garantem takových výstupù, takového vzdìlání, které absolventùm zaruèí nejenom vysoký stupeò poznání, ale i prakticky využitelné znalosti a šanci širokého uplatnìní na trhu práce. Problém kvality a vysoké školy V komerèním svìtì je stále více akceptováno, že kvalita produkce nebo služeb nemùže být udržována pouze vnìjšími tlaky, nebo zevnitø, z vrcholu organizace. Proto je vùdèí zásadou (TQM) totálního øízení kvality neboli komplexního øízení jakosti úplná povinnost všech èlenù organizace zachovávat kvalitu, pøesto, že bude vždy existovat potøeba urèitého vnìjšího tlaku, který by zajiš oval pokraèování tohoto závazku. Pojem závazek nebo povinnost se týká všech, kteøí pokraèují v profesi, tìch, kteøí jsou na ní zaangažovaní a akceptují plnou odpovìdnost za svoji profesionální práci. V praxi, v univerzitní výuce, je toto mnohdy zjednodušováno pro tyto tøi celkem odlišné dùvody: 1. Kritéria kvality nebyla adekvátnì identifikována a ani není jednoduché a nekontroverzní je stanovit. 2. Vysokoškolští uèitelé cítili v minulosti svoji odpovìdnost spíše ve svém vztahu k profesionálním sdružením než ke svým studentùm a organizaci, ve které pracovali. 3. Existuje znaèná pochybnost, zda ti, kteøí se vìnují univerzitní výuce, mohou být v opravdovém smyslu oznaèováni za profesionály. Toto jsou slova profesora Lewise Eltona (1992) z Velké Británie tak, jak je formuloval v úvodu své stati Quality Enhancement and Academic Professionalism (Zvyšování kvality a profesionalita vysokoškolského vzdìlávání nebo Posílení kvality a vysokoškolská profesionalita). 11

2 Podobný problém (problém kvality), který již nìkolik let více i ménì úspìšnì øeší ve Velké Británii, je od roku 1989 stále více aktuálním i u nás. Naše situace je však mnohem složitìjší a komplikovanìjší, protože naše vysoké školství prošlo za posledních 20 let bouølivým vývojem, radikálními zmìnami a je neustále ovlivòováno mnoha dalšími faktory. Vysoké školy se osamostatnily, autonomie a samospráva vysokých škol pøinesla mnohé výhody, ale i problémy. Mnoho studijních oborù bylo zrušeno, jiné èasto duplicitnì a nekontrolovatelnì vznikaly, zvýšená pozornost byla vìnována na vysokých školách organizaci studia a otázkám akademických svobod. Diverzifikace školství vnesla i na akademickou pùdu problém konkurence a nedoøešené finanèní problémy vysokých škol spíše odradily zejména mladé, zaèínající vysokoškolské uèitele od akademické kariéry. Zmìnìná celospoleèenská situace si vyžádala zásahy do koncepce studijních programù. Zmìny na trhu práce a nové požadavky kladené zamìstnavateli na absolventy vysokých škol si vynutily i na akademické pùdì vìtší zájem o problémy praxe. A možnost vycestování do zahranièí vedla èasto k nekritickému pøebírání zahranièních modelù a vzorù. Dnešní situace je již ponìkud stabilizovaná, ale problémy pøetrvávají, zejména finanèní. Vysokoškolský zákon, který byl po rùzných peripetiích v roce 1998 schválen, pøinesl øadu pozitivních legislativních zmìn, ale profese vysokoškolského uèitele není doposud dostateènì ocenìna. Je na místì v této situaci, kdy vysoké školy neustále zápasí o každého kvalifikovaného odborníka, mluvit o kvalitì? Nìkterým vysokým školám tento termín nedìlá starosti, jiné si uvìdomují vysokou nároènost profese vysokoškolského uèitele a nesmírnou odpovìdnost vysokých škol za výchovu a pøípravu mladé generace pro nároèné požadavky trhu práce. Zkušenosti z praxe ukazují, že právì zmiòované osvícené vysoké školy mají budoucnost a šanci obstát v silné konkurenci a v pøíštích bojích o kvalitní studenty. Kvalita je pojem, kterým se systematicky zabývají mnohé vysokoškolské systémy na celém svìtì. Od poèátku 80. let diskuse na toto téma nabírají na intenzitì i významu. Napøíklad v USA se øada vlád jednotlivých státù snaží zvýšit kvalitu vysokých škol hodnocením jejich výsledkù. Ve Velké Británii sir Josepf Keith prohlašuje v roce 1984, že hlavním cílem vysokého školství musí být kvalita a hodnota penìz. Ve Francii je v témže roce zøízen Národní výbor pro hodnocení a v Holandsku o rok pozdìji publikován dokument nazvaný Vysoké školství: Autonomie a kvalita. Také další zemì vyvíjejí kroky vedoucí k vytvoøení systému kontroly kvality (Váòová, 1995, s ). Promìny vysokoškolských systémù v posledních 10 letech v rámci Evropy pøinášejí nové trendy, ke kterým patøí i internacionalizace vysokého školství. S tím souvisí i vzrùstající požadavky na zabezpeèování kvality vysokoškolského vzdìlávání. V evropském mìøítku vystupuje v této oblasti jako uznávaná a 21 zemìmi akceptovaná autoritaevropská asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQUA). V èervnu 1999 se sešlo 31 ministrù zodpovìdných za vysoké školství z 29 evropských zemí v Boloni, kde podepsali deklaraci o vytvoøení Evropského prostoru vysokoškolského vzdìlávání do roku 2010, tzv. Boloòskou deklaraci. Pøijali tak program, který se stal akèním plánem rozvoje vysokého školství v Evropì do roku Evropským zemím se otevøela možnost využít jedineènosti svých vzdìlávacích systémù a vytvoøit z nich systém evropský. Podrobnìji viz: msmt.cz/. V rámci zmínìného Boloòského procesu vypracovala ENQUA Standardy a pravidla pro zajiš ování kvality v evropském vysokoškolském prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Tento dokument schválil Evropský parlament a Rada v únoru 2006, vèetnì doporuèení, aby v evropské dimenzi vysokoškolského vzdìlávání každá z èlenských zemí vytvoøila pøísný systém zabezpeèení kvality institucí terciárního vzdìlávání. Metodiku komplexního hodnocení kvality vysokých škol u nás zpracovalo CSVŠ (Centrum pro studium vysokého školství v Praze) jako pøíspìvek k vytváøení národních standardù zajiš ování kvality èinností vysoké školy ve smyslu priorit Boloòského procesu Øada vysokých škol se touto metodikou již nechala inspirovat, další využívají pøi vytváøení vnitøního systému zajištìní kvality publikované evropské standardy, které vysokým školám nabízejí podnìty a východiska, jejichž naplòování bude nespornì v blízké budoucnosti základní podmínkou pro uznávání národních vysokoškolských institucí v rámci evropského vysokoškolského prostoru. Podrobnìji se problematikou hodnocení kvality vysokých škol v kontextu zahranièních trendù i v domácí situaci vìnuje zvláštní èíslo èasopisu AULA Jednou z pøíèin souèasného sledování kvality vysokých škol je celková ekonomická situace. Vlády na celém svìtì požadují od vysokoškolských institucí, aby efektivnìji využívaly dotací, které jsou jim poskytovány. Omezení finanèních zdrojù nutí vládní pøedstavitele mnoha vyspìlých státù ke zmìnì politických priorit, které musí reagovat na mìnící se demografickou situaci a reálné problémy vlastní zemì. Prodlužování lidského vìku a stárnutí obyvatelstva nutí vládní garnitury pøenášet pozornost z oblasti školství spíše do sféry zdravotnictví, sociální péèe a dùchodového zabezpeèení. To vyvolává jistá rozpoètová omezení vysokého školství a požadavek, aby se vysoké školy staly mnohem efektivnìjšími. Tudíž musí produkovat stejné množství absolventù jako døíve, ale levnìji, musí snížit poèet neúspìšných studentù a také prùmìrnou délku studia. Tento trend se dotýká i našeho vysokého školství. Je zøejmé, uvádí Šíma (2006, s. 12), že odpovìdnost za kvalitu ve vysokém školství pøechází stále více na instituce samotné. Role státu jako urèujícího aktéra sice zùstává zachována, ale dùraz se pøenáší z vnìjšího hodnocení (napø. akreditací) na hodnocení vnitøní. Kvalita v tomto kontextu systémového pohledu mùže být tak chápána jako výsledek interakce aktérù èi prvkù systému. Závisí od schopnosti jednotlivých vysokých škol, do jaké míry se jim podaøí zaèlenit strategii kvality do institucionálního rozvoje a jak se vypoøádají s problematikou evaluace a kontroly, která se týká všech aktivit (výzkumu, výuky, vztahù, vnìjších služeb, jejich metod, organizace a øízení). Pouze snaha o dosažení srovnatelné kvalitativní úrovnì evropských vysokých škol povede ke zlepšení vnitroevropské mobility, sladìní výukových programù, vzájem- 12 Technológia vzdelávania

3 nému uznávání diplomù a rozšíøení všestranné spolupráce. Na problém kvality ve vysokém školství neustále poukazují i experti Rady Evropy a také Konference rektorù evropských univerzit (CRE - Conference permanente des recteurs, président et vice - chanceliers), která má za úkol informovat své èleny i ostatní univerzitní funkcionáøe o vývoji evropské akademické politiky, zastupovat univerzitní zájmy u nevládních i vládních organizací zabývajících se vysokoškolským vzdìláváním v Evropì a poskytovat služby v oblasti øízení a institucionálního vývoje. Problematice øízení lidských zdrojù a zajiš ování kvality byla vìnována pozornost již na budapeš ském shromáždìní v roce Z jeho závìrù vyplývá, že pøes všeobecné povìdomí o tom, že úspìšnost jakýchkoliv zmìn závisí pøedevším na kvalifikovanosti lidí, kteøí je provádìjí, je pøíprava a rozvoj uèitelù a jiných zamìstnancù vysokých škol všeobecnì zanedbávána a má malou prestiž. Vìtšina pracovníkù vysokých škol nemá žádnou specifickou odbornou pøípravu pro výkon urèité funkce. Také výbìrová øízení vysokoškolských pracovníkù všech kategorií se nepøizpùsobila novým podmínkám. K uskuteènìní europeizace v akademické sféøe je v první øadì tøeba, aby uèitelé pochopili nutné zmìny a byli ochotni se dále odbornì rozvíjet. Europeizovat univerzitu pøedpokládá v prvé øadì spoleèným úsilím zajistit její kvalitu (Váòová 1995, s ). Podíváme-li se na døíve zmiòované Standardy a pravidla ENQA (Evropské asociace pro zajiš ování kvality ve vysokém školství), tak jak je uvádí ve svém pøehledu Šíma (2006), konkrétnì na oblast a) Evropské standardy a pravidla pro vnitøní a vnìjší hodnocení a zajištìní kvality v rámci institucí terciárního vzdìlávání, neunikne nám, že se v bodì 1.4 Zajištìní kvality vyuèujících problematice pedagogické práce již pozornost vìnuje. Lze tudíž konstatovat, že se vývoj v této oblasti od budapeš ského shromáždìní pøece jenom posouvá kupøedu. V materiálu se uvádí, že by mìly mít vysokoškolské instituce stanovené zpùsoby, jak zajistit, že jsou vyuèující pro tuto èinnost kvalifikovaní a schopni ji vykonávat. Tyto zpùsoby by mìly být k dispozici tìm, kdo provádìjí vnìjší hodnocení, a vše by mìlo být komentováno v jejich zprávách. Pøitom je dùležité, aby vyuèující mìli: úplnou znalost a porozumìní pøedmìtu, který uèí, nezbytné schopnosti a zkušenosti pro úèinné pøedávání svých znalostí a porozumìní studujícím v celé øadì výukových kontextù, pøístup ke zpìtné vazbì za svùj výkon, pøíležitost rozvíjet a rozšiøovat své uèitelské schopnosti. Domníváme se, že právì zmínìný poslední bod je kamenem úrazu vìtšiny našich vysokoškolských institucí, aèkoli díky finanèním zdrojùm z Europské unie (napø. Programu Phare) a Evropského sociálního fondu se i v této oblasti iniciovalo nìkolik velice úspìšných vzdìlávacích projektù (napø. projekt Univerzity Palackého v Olomouci Pøíprava realizátorù distanèního vzdìlávání ( ) nebo Centra pro studium vysokého školství v Praze (CSVŠ) - Vysokoškolská pedagogika ( ). Je vysokoškolský uèitel netrénovaná profese? Je evidentní, že otázka kvality vysoké školy je neoddìlitelnì spjata s kvalitou její výuky a výchovnì-vzdìlávací prácí vùbec. Podívejme se proto na problém kvality výuky ponìkud blíže. Elton a mnoho dalších odborníkù v této oblasti dává do souvislosti problém kvality výuky s problematikou profesionalismu a èinnosti jejího subjektu. Profese vysokoškolského uèitele je opravdu nesmírnì nároèná a odpovìdná. Jak øíká Elton (1992), v univerzitách jsme zainteresovaní ve dvou ústøedních aktivitách, ve výuce a výzkumu. Akademické pøístupy a praktiky jsou v tìchto dvou aktivitách dosti odlišné a uvnitø bìžné akademické kultury je mnohem lehèí identifikovat kvalitu a profesionalismus ve výzkumu, než ve výuce. Profese vysokoškolského uèitele v sobì zahrnuje øadu kvalit, které jsou pøedmìtem zkoumání a diskusí. Jde o požadavky toho, co má vysokoškolský uèitel znát, co má umìt, ale také jakým má být. Nejvýstižnìji vyjadøuje tyto atributy termín kompetence (zpùsobilost, oprávnìnost, povolanost). Kompetence vysokoškolského uèitele Podíváme-li se na profesi vysokoškolského uèitele z èinnostního hlediska, zjistíme, že ji charakterizují tøi druhy èinností, to znamená i tøi druhy profesionálních kompetencí: vìdecko-výzkumná, pedagogická kompetence a kompetence pro øídící a organizaèní èinnost. Vìdecko-výzkumná kompetence je všeobecnì považována za hlavní znak odlišující uèitele na vysoké škole od uèitelù ostatních stupòù škol. Od uèitele vysoké školy se totiž vyžaduje, aby nejenom dobøe ovládal vìdecký obor, kterému vyuèuje, ale aby také disponoval vìdeckou erudicí a metodologií výzkumné práce, jež se vztahuje ke znalosti vìdního oboru, v nìmž pùsobí. Vìdeckovýzkumná èinnost zahrnuje kromì vlastní badatelské èinnosti také èinnost koncepèní, publikaèní i administrativní, patøí k ní i úèast na vìdeckých konferencích, semináøích, sympóziích a dalších akcích tohoto typu, které jsou vìtšinou spojeny i s prezentací výsledkù vìdecko-výzkumné práce. Vìdecko-výzkumná kompetence vysokoškolského uèitele je složka nesmírnì dùležitá, ale v profesi vysokoškolského uèitele není jediná. I když se objevují tendence preferovat ji jako jediný pøedpoklad uèitelské úspìšnosti, praxe ukazuje, že ne každý, kdo je vynikajícím odborníkem, vìdcem je také vynikajícím uèitelem. Bohužel na mnohých vysokých školách se tato skuteènost ne vždy akceptuje. Efektivní vedení výuky a její hodnocení tkví pøedevším v pedagogickékompetenci. Být kompetentní v pedagogické práci znamená splòovat pøedpoklady na její vykonávání, být v ní úspìšný, umìt ji vykonávat úèinnì a zároveò si uchovat potøebnou míru autenticity vlastní osobnosti. Kromì pedagogických vìdomostí a dovedností lze zahrnout do pedagogické kompetence i znalosti z psychologie, sociologie, managementu, rétoriky, sociální komunikace ale i dalších disciplín, které vysokoškolský uèitel uplatòuje pøi vedení studentù i pøi øešení pedagogických problémù. Vìtšina pedagogù se shoduje v tom, že do pojmu pedagogická kompetence je nutno zahrnout i pedagogické zkušenosti, specifický styl výuky každého uèitele neboli pojetí vysokoškolské výuky. Souèástí pedagogické kompetence by mìla být i reflexivní kompetence, která vypovídá o tom, jak je uèitel 13

4 schopen diagnostikovat vlastní pedagogickou èinnost, hodnotit své pedagogické jednání tak, aby tyto poznatky dokázal využít pøi zkvalitòování své pedagogické práce. Dùležitou složkou profesionality vysokoškolského uèitele je i kompetence pro øídící a organizaèní èinnost, která je èasto spojena s výkonem urèité akademické funkce. Ta pøináší i požadavky na øídící a kontrolní èinnosti, které samozøejmì souvisejí i s koncepèní, evaluaèní a administrativní prací. Rostoucí požadavky na kvalitu vysokoškolského vzdìlávání a na efektivitu práce vysokoškolského uèitele zvýrazòují dùležitost zejména èasto opomíjené pedagogické kompetence vysokoškolského uèitele. Význam, který i ve vysokoškolském vzdìlávání nabývá restaurace obecných lidských hodnot a etických norem, podtrhuje také lidskou dimenzi osobnosti uèitele a jeho výchovné pùsobení. Vzdìlávání uvnitø profese - pøedpoklad dodržování kritérií kvality Jak je vidìt, požadavky na vìdecko-výzkumnou, pedagogickou a øídící èinnost vysokoškolského uèitele pøedpokládají vysokou profesionalitu. Také neustále se mìnící nároky na uèitele vysokých škol vyplývající z celospoleèenské situace a nové vysokoškolské legislativy (akreditace studijních programù, evaluace vysokých škol, zvýšený zájem o vysokoškolské vzdìlávání, zmìny ve financování...) vyžadují adaptabilitu, flexibilitu a pøedevším kvalitu vysokoškolských uèitelù. Jak však zajistit tuto kvalitu, když samotní vysokoškolští uèitelé jsou, jak uvádí Elton (1992), ve srovnávání s jinými profesemi netrénovanou profesí, jejíž odbornost je založena vìtšinou úplnì na osobní zkušenosti, pøevážnì bezprostøednì sdílením této zkušenosti s ostatními, nebo uèením se od toho, co je známo skrze výzkum? I to je jeden z dùvodù mimoøádné stability výukových metod ve vysokoškolském vzdìlávání po mnoho století. Ze stanoviska Honzíka (1996, s. 76) vyplývá, že vysokoškolský uèitel je mnohem více mistr vìdy, výzkumu èi aplikace než mistr vzdìlávání. Na rozdíl od primárního a sekundárního vzdìlávání nemá zákonem ani univerzitními smìrnicemi pøedepsáno povinné pedagogické vzdìlání. Hlavní podmínkou jeho pùsobení je zdatnost, orientovaná profesnì na pøedmìt výuky, nikoli na vlastní proces výuky. Dobrý uèitel pak s nejlepším svìdomím využívá pøi výuce vìdomostí a schopností vrozených, získaných zkušeností a v nejlepším pøípadì získaných dobrovolným sebevzdìláváním v oblasti pedagogiky. Potøeba pedagogicky vyspìlejšího a profesionálnìjšího profilu vysokoškolského uèitele se zvyšuje se stoupajícím poètem a úrovní uchazeèù o vysokoškolské vzdìlání. Aèkoliv nás od této citace dìlí již 13 let, jsou Honzíkova slova poøád aktuální. Zkušenosti z praxe ukazují, že naši situaci v oblasti zajištìní kvality a vysoké profesionality vysokoškolských uèitelù nevyøeší ani princip mobility, úspìšnì využívaný v západních systémech, ani uzavírání krátkodobých pracovních smluv, které pøináší sociální a odborná rizika. Jedinou cestou je zkvalitòování práce vysokoškolských uèitelù prostøednictvím systému dalšího vzdìlávání a zdokonalování vycházejícího z potøeb spoleènosti, vysokých škol a pøedevším potøeb uèitelù samotných. Co však má být východiskem takového zkvalitòování, od èeho se odvíjí cesta k profesionalitì vysokoškolského uèitele? Naši britští kolegové vycházejí ze zkoumání univerzitní výuky jako profese. Elton, stejnì jako Ellis, Lewis, Mande a Lursen se shodují na nìkolika základních kritériích profese všeobecnì: vlastní disciplína (obor) nebo poznávací základ, sbor provozovatelù, organizaèní disciplína, uvádìní, zácvik (další vzdìlávání) a osvìdèování èlenù (udìlování licencí), komunikaèní kanály mezi èleny, odmìny a sankce pro èleny, sebereflexe, vedení k zdokonalování, kolektivní hodnocení a zpìtná vazba, zásady etiky (etický kodex) a povinnost odpovídat se profesi, kolektivní povinnost odpovídat se spoleènosti, záruka kvality profese. Nìkteøí kritikové pøidávají k výše uvedeným ještì jedno kritérium: schopnost zabezpeèit vysoké standardy (úroveò, odmìny). Jak dále uvádí Elton (1992), situace je mnohem horší, když se tato kritéria zaènou dotýkat výchovnì-vzdìlávací práce. Odvolává se na Ashbyho, který si všiml kuriozní mezery v postoji k profesi v té èásti povinností, jež se vztahují k výuce. V podstatì v ní samotné existuje vlastní disciplína neboli obor, který Nìmci oznaèují pojmem Hochschuldidaktik, tj. vysokoškolská didaktika. Její dùležitost si však podle Eltona uvìdomuje pouze málo akademických funkcionáøù. Je zøejmé, pokraèuje dále Elton, že univerzitní uèitelé v souèasnosti nereprezentují profesi. Hlavní problém, který by podle nìj mohl být zažehnán velice lehce, je jejich nezájem o další vzdìlávání. Kdyby v tomto bodì, jak zdùrazòuje, nastala zmìna k lepšímu, mnohé z tìch ostatních kritérií pro profesi by se naplnila v patøièném smìru. Žádné jiné profese by neuvažovaly o tom, že by byly schopné dodržovat kritéria kvality bez toho, aby byli jejich èlenové dále vzdìláváni a vedeni uvnitø profese. Ve skuteènosti, v posledních nìkolika letech, mnozí z akademických funkcionáøù veøejnì vyhlašují, že nevìdí, jak posuzovat kvalitu univerzitní výuky, èímž dávají najevo, že jako vysokoškolští uèitelé byli a jsou ménì než profesionálové. Tato kritická Eltonova slova by zajisté našla adresáty i v øadì našich vysokých škol. Druhou a mnohem vážnìjší potíž vidí Elton v konfliktu loajalit. Tvrdí, že vysokoškolští uèitelé by mìli mít dvojí loajalitu. K disciplínì, neboli oboru, který reprezentuje to, co uèí, a k univerzitní pedagogice, která reprezentuje ty, které uèí. První loajalitu, jež se shoduje s jejich principiální vìdeckou (výzkumnou) loajalitou, nazývá Elton disciplínou sdružování (styku) a jak øíká, tato je všeobecnì jejich nejpøísnìjší a èasto jediná loajalita. Postavení druhé vidí velice kontroverznì a vyèítá vysokoškolským uèitelùm, že se èasto chovají tak, jakoby univerzita byla více pro nì, než pro studenty, které uèí. Na tyto uvedené konflikty musí být podle Eltona pamatováno pøi profesionalizaci univerzitní výuky. A ještì jeden aspekt profesionalismu vidí jako dùležitý. Zøetelnì, ale zároveò nejkrutìji byl vysloven Shawem (1908), který øí- 14 Technológia vzdelávania

5 ká, že profese je spiknutí pøi zatajování vlastních nedostatkù. Elton si však zároveò uvìdomuje, že jeho úvahy pøinášejí urèitá protiøeèení. Pøi projednávání záruky kvality pro univerzitní výuku totiž vychází ze zásad TQM, že záruka kvality musí být dùsledkem profesionalizmu tìch, kteøí ji poskytují, a pak zjiš uje, že univerzitní uèitelé netvoøí profesi. Jak tedy vyøešit tuto situaci? Podle nìj praxe ukazuje, že nejpøísnìjší tlak pro vìtší profesionalismus vyvstává z veøejného domáhání se záruky kvality. To je podle nìj dialektická situace, v níž v jakémkoliv èase, kdykoliv, urgence lepší záruky kvality vedou k vìtšímu profesionalismu, který pak vede k lepší záruce kvality. Kritéria kvality výuky - návrhy z Velké Británie Úsilí o zkvalitnìní vysokoškolské výuky a diskuse o cestách zvýšení kvality vysokoškolských vyuèovacích metod probíhá ve Velké Británii již nìkolik let. V øíjnu 1992 vznikl tzv. green paper o standardech a vysoké úrovni vysokoškolské výuky ( Teaching Standards and Excellence in Higher Education ), který zahájil diskusi a organizaèní úsilí o dosažení stanoveného cíle. Jak vyplývá ze stati Úsilí o zkvalitòování vysokoškolské výuky ve Velké Británii Ústavu pro informace ve vzdìlávání, zveøejnìné v Alfa revue (1993), právì nìkolikrát zmiòovaný Lewis Elton a Patricia Partingtonová, èlenové speciálního útvaru pro rozvoj a pøípravu vysokoškolských uèitelù (Universities Staff Development and Training Unit), který podléhá pøímo celostátní radì èelných vysokoškolských funkcionáøù (Council of Vice - Chancellors and Principals), pøedložili základní materiál s návrhem praktických postupù pro dosažení stanoveného cíle. V tomto materiálu, jenž má sloužit jako východisko pro další diskusi, se autoøi domnívají, že výkon jednotlivého vysokoškolského uèitele pøi výuce nezáleží pouze na jeho individuální práci, ale ve velké míøe i na celkových postojích všech vyuèujících a na celkovém ovzduší v souvislosti s výukou v pøíslušném oboru nebo na urèité škole.dùležitým èinitelem ovlivòujícím kvalitu výuky je i její celkové postavení a proporcionalita ve srovnání s vìdeckou a øídící prací. Jelikož výuka je obecnì považovaná za samozøejmou povinnost, kterou lze navíc jen obtížnì posuzovat, podrobili autoøi tento stav náležité kritice, zdùraznili nutnost patøièného oceòování výukové èinnosti a upozornili na neznalost již pomìrnì spolehlivých metod mìøení její kvality. Výsledkem jejich práce je soustava tøinácti kritérií, pomocí kterých by mìla být zachytitelná kvalita výuky urèitého odborného pøedmìtu: 1. Pøíprava výukového výkonu (urèení cíle, zpracování tématiky, volba prostøedkù). 2. Prezentace uèiva (pøednáška, práce v menších skupinách, praktická zamìstnání, individuální péèe). 3. Pøimìøenost uèiva (èasový zøetel, orientace studijních skupin). 4. Inovace výukových forem (nové vyuèovací metody, vyuèování ve skupinì, vývoj modulù studia). 5. Kontakt se studujícími (pøítomnost, poradenské kontakty, motivace). 6. Metody zkoušení (rejstøík zkušebních metod, inovace ve zkušebních technikách). 7. Evaluace vlastní výuky (pravidelné provìøování vlastních postupù a výsledkù, posuzování kolegy a studenty, stálé provìøování výukových cílù v oboru). 8. Úèast ve studijních a zkušebních komisích, v poradenských grémiích. Další aktivity související s výukou: 9. Pozvánky na pøednášky a semináøe. 10.Èlenství ve spoleènostech. 11.Poradenská èinnost pro jiné univerzity a organizace. 12.Publikace o problematice výuky. 13.Úèast na pøípravì výukových a studijních materiálù. Autoøi se domnívají, že souèasnì s uplatòováním navrhovaných kritérií by mìly být zavedeny i motivaèní mechanismy pro uèitele, a to nejen diferencované finanèní, ale zejména ty, které vyzvedávají a oceòují dùležitost kvalitní vysokoškolské výuky a jejich realizátorù. Daleko více by podle nich mìly být doceòovány kvalitní výukové texty a pomùcky. Komplexní pøístup a snaha neustále iniciovat zlepšování úrovnì výuky vedla zmínìné autory k formulování pìtistupòového plánu zavádìní konkrétních opatøení, jejichž cílem je zvýšení kvality výuky. Obsahem plánu je: 1. stanovení a zlepšení výbìrového øízení pro vysokoškolské uèitele i jeho kritérií, 2. pøíprava uèitelù na zavedení nových kritérií, 3. speciální pøíprava pro funkcionáøe škol, 4. speciální pøíprava pro pracovníky jejich organizaèních jednotek, 5. speciální pedagogická pøíprava, aby již pøestali být vysokoškolští uèitelé poslední profesí bez pøíslušné odborné pøípravy a aby i vysokoškolská výuka mìla koneènì odpovídající pedagogickou kulturu. Zahranièní vysokoškolské systémy nejenom ve Velké Británii, ale i v Rakousku, Nìmecku, USA se výukovou èinností vysokoškolského uèitele systematicky zabývají. I když i v nich pøevažuje dùležitost vìdecké a výzkumné práce na vysoké škole, pedagogická kompetence se na rozdíl od našeho pøístupu zohledòuje mnohem více. Vyplývá to jak z evaluaèních procedur a studentského posuzování výuky na jednotlivých vysokých školách, tak z programù a aktivit, které jsou pro podporu rozvoje pedagogické èinnosti uèitele nabízeny a realizovány prostøednictvím center pro Staff Development (rozvoj, vzdìlávání akademického sboru). Jejich zamìøení vychází z potøeby efektivnìjší èinnosti vysokoškolských uèitelù a z pochopení, že k zajištìní kvalitního vysokoškolského vzdìlávání je nutná i pedagogická kvalifikace vysokoškolského uèitele. Její nabývání, rozvíjení a zdokonalování je v uvedených zemích náplní celé øady vzdìlávacích akcí, programù, kurzù, semináøù, workshopù, jejichž absolvování se postupnì stává pro vìtšinu uèitelù samozøejmostí a pro ty zaèínající èasto i podmínku pro vstup do profese. Požadavky na kvalitu pedagogické práce formulují zahranièní experti ve formì kritérií a jsou neoddìlitelnì spjaty s hodnocením této práce. Pedagogická kompetence pak vyjadøuje naplòování tìchto kritérií v náležitém rozsahu. Podrobnìji se u nás problematikou vzdìlávání akademického sboru a zahranièními systémy Staff Development zabývá Vašutová, Mareš, Švec a další. Kritéria kvality - domácí inspirace Uvedená britská kritéria a návrhy mohou být i pro nás hodnì inspirativní. Je však tøeba si uvìdomit, že prosazení jakýchkoliv evaluaèních opatøení a krokù musí být provádìno velice citlivì, aby tato zkušenost neznechutila, ale pøispìla k pochopení, že úèinná evaluace nemá smìøovat ke vzniku obav o budoucnost vysokoškolských 15

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více