Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, Olomouc Tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 V Olomouci dne Zpracovali: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. rektorka Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková pověřená prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti Ing. Michal Menšík, Ph.D. pověřený prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal pověřený prorektor pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Monika Mackovíková zástupkyně prorektora pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Vladimíra Sedláčková personální manažerka RNDr. Josef Tesařík předseda Správní rady 1

2 OBSAH 1 ÚVOD ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGÁNY ŠKOLY Správní rada Dozorčí rada Kolegium rektora Akademická rada Rada studijního programu Akademický senát ZASTOUPENÍ ŠKOLY V REPREZENTACI VŠ ZASTOUPENÍ ŽEN V ORGÁNECH ŠKOLY KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PROSTUPNOST NABÍDKA STUDIA V CIZÍCH JAZYCÍCH AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY SPOLEČNĚ USKUTEČŇOVANÉ VŠ A VOŠ KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČTY ÚČASTNÍKŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁJEM O STUDIUM NA VŠ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ABSOLVENTI VŠ NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI NA VŠ A OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU A DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL SPOLUPRÁCE VŠ S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI VŠ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Seznam konferencí, seminářů, workshopů konaných na MVŠO v roce Seznam vyžádaných přednášek MVŠO v roce Přednášky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu POČET NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESORŮ A DOCENTŮ V ROCE ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠ INFRASTRUKTURA VŠ, DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY Knihovní služby a ICT Materiální, technické a prostorové zajištění pro rozvoj VŠ Studijní oddělení a sociální zázemí studentů KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE INTERNACIONALIZACE STRATEGIE VŠ V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení včetně mezinárodního hodnocení HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO ŠKOLY ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ODBORNÝCH PRAXÍ ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY

3 6.1 ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ZÁVĚR PŘÍLOHY PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI MVŠO ZA ROK Monografie Příspěvky v časopisech Příspěvky ve sborníku Vystoupení na konferencích Vyžádané přednášky Pořádané konference a workshopy Studijní texty Online studijní texty Recenze TABULKOVÁ ČÁST

4 1 ÚVOD 1.1 Úplný název školy Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO Adresa: Olomouc, Jeremenkova 42 Tel: Fax: http: Obecně prospěšná společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Budova R1, Jeremenkova 42 Budova R2, Jeremenkova 40b Budova R4, Jungmannova 3 5

6 Organizační schéma školy (platné od ) 1.2 Řízení školy Klíčovými řídícími a kontrolními orgány školy jsou: zakladatel, Správní rada, Dozorčí rada a vedení školy v čele s rektorem. Členy vedení školy jsou dále tři prorektoři, kvestor a předsedkyně Akademického senátu. Základním strukturním prvkem školy jsou jednotlivé odborné ústavy a kabinety, a to v pedagogických i vědecko-výzkumných procesech. Jedná se o Ústav ekonomie, Ústav managementu a marketingu, Ústav společenských věd, Ústav právních nauk Ústav exaktních věd, Ústav informatiky, Kabinet aplikované lingvistiky a Kabinet profesní přípravy. 1.3 Orgány školy Činnost a složení akademických, řídících a kontrolních orgánů školy je stabilizovaná a trvale přínosná pro rozvoj školy Správní rada Členové Správní rady: RNDr. Josef Tesařík - předseda JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda Bc. Josef Tesařík, MBA Bc. Eva Kubelková Mgr. František Doležel Josef Krchňáček 6

7 1.3.2 Dozorčí rada Členové Dozorčí rady: Kolegium rektora PaedDr. Olga Němcová, MBA - předsedkyně Ing. Ludmila Horsáková - místopředsedkyně RNDr. Jiří Vaněček, MBA Stálý poradní orgán rektora projednávající zásadní otázky činnosti a řízení vysoké školy (stav k ). Rektorka Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti Nejmenován, činnosti prorektorátu zajišťovala rektorka doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy PhDr. Dana Pokorná Kvestorka Ing. Martina Buráňová Předsedkyně Akademického senátu PhDr. Jana Marešová Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. byla dne jmenována Správní radou MVŠO rektorkou pro funkční období od do Dne byl rozhodnutím Správní rady snížen počet prorektorátů z pěti na tři a byly upraveny kompetence nově pověřených prorektorů. Příslušné změny byly promítnuty do Statutu vysoké školy, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , a dalších řídicích dokumentů školy. Výkonem činností prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti byla od pověřena Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc., výkonem činností prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj byl pověřen doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (12/2010 jmenován profesorem) a výkonem činností prorektora pro vnitřní a vnější vztahy byla pověřena PhDr. Dana Pokorná. Dne byla do funkce kvestorky jmenována Ing. Martina Buráňová Akademická rada Akademická rada je vnímána jako platforma pro aktivní vědecko-výzkumnou spolupráci a prostor pro setkávání s odborníky partnerských vysokých škol České republiky. Akademická rada se sešla Členové Akademické rady pro období : doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. rektorka MVŠO prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc. prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. Ing. František KOVÁŘ, CSc. prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Ing. Miroslav POKORNÝ, Dr. prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. doc. MUDr. Pavel STEJSKAL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Ing. Štěpán URBANEC, CSc. 7

8 1.3.5 Rada studijního programu Rada studijního programu je poradním orgánem rektora, který zejména průběžně sleduje a hodnotí realizaci akreditovaného studijního programu a garantuje odborné zaměření a úroveň školy. Rada studijního programu se sešla Členové Rady studijního programu pro období : doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. rektorka MVŠO prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Ing Miroslav POKORNÝ, Dr. prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. doc. RNDr. Eva TESAŘÍKOVÁ, CSc. doc. RNDr. Jiří ZEMAN, CSc Akademický senát Zasedání Akademického senátu proběhlo ve dnech a Složení Akademického senátu pro období : Interní zaměstnanci: Externí zaměstnanci: Studenti: 1.4 Zastoupení školy v reprezentaci VŠ Tabulka č. 1 PhDr. Jana MAREŠOVÁ - předsedkyně Akademického senátu Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Ing. Renáta PAVLÍČKOVÁ Ing. Kamila OTAVOVÁ JUDr. Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, PhD. Ing. Vladimír HOBZA, Ph.D. Radek APPL (od 6/2010 Michal KOUŘIL) Jiří SLAVOTÍNEK (od 6/2010 Josef RAJMON) Klára DREXLEROVÁ Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Rada vysokých škol ČR člen Asociace soukromých vysokých škol ČR ČR člen Pozn.: Status postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 8

9 1.5 Zastoupení žen v orgánech školy Kolegium rektora 4 ženy (z 6 členů) 66,67 % Akademická rada 3 ženy (z 16 členů) 18,75 % Rada studijního programu 3 ženy (z 13 členů) 23,08 % Akademický senát 5 žen (z 9 členů) 55,56 % Graf č. 1 Zastoupení žen v orgánech školy Manažeři a manažerky ústavů a kabinetů MVŠO 9

10 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Počty akreditovaných studijních programů Tabulka č. 2 a Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy mag. mag. bak. navazující P K P K P K dokt. Celkem stud.prog přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6. MVŠO usiluje o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studia ve studijním programu N Ekonomika a management. 2.2 Prostupnost Ke studiu na MVŠO se může hlásit uchazeč po splnění následujících požadavků: dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitou, odeslání přihlášky ke studiu na MVŠO v řádném termínu, úspěšné absolvování přijímacího řízení. Odborný profil studia splňuje požadavky kladené na studijní program Ekonomika a management a připravuje absolventy bakaláře - pro řízení na střední úrovni v organizacích a firmách výrobního a obchodního zaměření a rovněž pro státní správu nebo sektor služeb. Současně jsou absolventi plně vybaveni pro studium navazujícího magisterského studia ve studijním programu Ekonomika a management. 10

11 Tabulka č. 2 b Informace o joint/double degree programech Název programu - Koordinátor - Partnerské organizace - (Konsorcium projektu) Přidružené organizace - Počátek realizace programu - Druh programu 1 - Délka studia - Typ programu 2 - Počet kreditů - Popis organizace studia, včetně - příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a - dodatek k diplomu? Jakým způsobem jsou realizovány - výměny studentů? Jak probíhá spolupráce se státy EU, je - uzavřena smlouva, popř. co je obsahem smlouvy? 1 Joint/double/multiple degree 2 Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský Pozn. V případě, že vysoká škola uskutečňuje více takových programů, číslujte prosím odpovědi (1,2,3, ) přímo do tabulky. 2.3 Nabídka studia v cizích jazycích Studium v cizích jazycích v současné době není nabízeno, vyučovacím jazykem je výhradně český jazyk. Součástí studia je pouze samotná výuka cizích jazyků odborně zaměřená na oblasti ekonomiky a managementu. V rámci přípravy navazujícího magisterského studia předpokládáme nabídku některých klíčových předmětů i v cizích jazycích (anglický a ruský jazyk) ve formě volitelných předmětů. V průběhu roku škola stabilizovala personální zázemí pro realizaci této nabídky. Tabulka č. 2 c Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.4 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Tabulka č. 2 d Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů

12 2.5 Kurzy celoživotního vzdělávání Tabulka č. 2 e Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnospráv ní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách MVŠO zprostředkovává formou organizační a technické spolupráce studium MBA pro olomoucký region. Garantem a poskytovatelem studia je Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha (Prague International Business School, PIBS). MVŠO poskytuje organizační servis a prostory pro výuku. Absolventi kurzů MBA a jejich firmy vytvářejí potenciál pro další spolupráci MVŠO s podnikatelskými subjekty. Realizované kurzy MBA Počet studentů Současný stav 1.kurz 28 Ukončení 10/ kurz 18 Ukončení 10/2008 (16 studentů) 3.kurz 11 Ukončení 11/2010 Celkem 57 studentů 12

13 2.6 Počty účastníků celoživotního vzdělávání Tabulka č. 2 f Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. U3V Celkem právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2 a. více Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaný ch studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách 13

14 2.7 Zájem o studium na VŠ Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Skupiny akreditovaných studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihláše-ných 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.8 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti ve studijním programu bak. mag. mag. dokt. navazující P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. 14

15 2.9 Absolventi VŠ V roce 2010 absolvovala studium na MVŠO již třetí skupina absolventů v bakalářském stupni. Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky proběhly ve dnech , , a V prvním termínu se zúčastnilo celkem 146 studentů, 6 absolvovalo s vyznamenáním, 28 neabsolvovalo. V druhém termínu se zúčastnilo 65 studentů, z toho 15 neabsolvovalo. Dne 25. listopadu 2010 proběhlo v pořadí již druhé Setkání absolventů MVŠO. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Inovace systému odborné praxe studentů MVŠO a zúčastnilo se jej 66 absolventů ze všech tří absolventských ročníků. Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Absolventi ve studijním programu mag. bak. dokt. mag. navazující P K P K P K P K Celkem absolventů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a Neúspěšní studenti na VŠ a opatření vedoucí ke snižování neúspěšnosti Studijní neúspěšnost dosahovala v roce %. Celkem ukončilo studium 118 studentů, z toho 46 prezenčních a 72 kombinovaných. U kombinovaných studentů je nejčastějším důvodem k ukončení studia časová náročnost zaměstnání. Prezenčním i kombinovaným studentům činí problémy také disciplíny jako je matematika, angličtina. Studentům je za účelem snižování neúspěšnosti při studiu nabízeno Repetitorium z matematiky, v rámci kterého jsou opakovány znalosti i na úrovni středoškolského studia. Zároveň došlo ke zkvalitnění procesu rozřazování studentů do skupin pro výuku anglického jazyka tak, aby byl každý student přiřazen do té skupiny, která nejlépe vyhovuje jeho dosavadním znalostem. Obě tyto aktivity přispívají pozitivně k lepšímu zvládání studijních povinností. 15

16 Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Neúspěšní studenti ve studijním programu mag. bak. mag. navazující dokt. Celkem studentů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a Využívání kreditového systému a Diploma Supplement Label Pro studium na MVŠO je uplatňován kreditový systém. Celková povinnost dosažení počtu kreditů je 180 za 3 roky bakalářského studia. Poměr mezi kreditními hodnotami předmětů A (celoškolsky povinné) / B (oborově volitelné) / C (celoškolsky volitelné) činí přibližně 60 / 25 / 15. V rámci budoucích změn Studijního a zkušebního řádu se předpokládá zavedení systému ECTS šestistupňového hodnocení (A-B-C-D-E-příp.F). V současné době máme k dispozici převodník pro potřeby srovnávání obou systémů. MVŠO využívá dodatek k diplomu Diploma Supplement a všichni absolventi školy jím byli vybaveni Spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe MVŠO usiluje o budování manažersko-ekonomické vrstvy regionu, která je klíčová pro jeho rozvoj. MVŠO proto považuje za nezbytné aktivně se podílet na procesu hospodářského a společenského růstu a stát se tak významným regionálním partnerem. Škola má dnes již své plnohodnotné místo v regionu. MVŠO se také od roku 2010 podílí na realizaci Regionální inovační strategie. Konkrétní formy spolupráce s nejvýznamnějšími partnery: - Centrum inovací Olomouc (CIO) - MVŠO je jedním z hlavních partnerů nově vznikajícího Centra inovací Olomouc a budoucím garantem vzdělávacích aktivit v rámci CIO. - Univerzita Palackého v Olomouci - významný a kvalitní partner v oblasti pedagogické a vědy a výzkumu. o Vytváření studijního a mimostudijního prostředí pro studenty (podloženo smlouvou o spolupráci ze dne ). o Společná vědecko-výzkumná činnost rozvojové projekty a konference. - TESCO SW významný partner z podnikatelské sféry, spolupráce v oblasti poskytování praxí pro studenty a výuky odborných předmětů (IT, facility management, marketing) 16

17 - Krajský úřad Olomouckého kraje účast MVŠO v Řídícím výboru pro přípravu Regionální inovační strategie - Informačně-technologický klastr Olomouc (ITEKO) členství - Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHKOK) společné pořádání konferencí nebo seminářů, spolupráce na aktuálních projektech školy ( Inovace praxe, Společenská odpovědnost firem ). - Úřad práce v Olomouci - spolupráce na realizovaných projektech školy ( Inovace praxe, Společenská odpovědnost firem ). Součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe studentů, na kterou je (především u studentů prezenční formy studia) kladen značný důraz. Za účelem propojení teorie a praxe je vytvářena vazba na vybrané podniky a organizace v regionu, kde probíhá praxe studentů. Původně krátkodobé působení studentů MVŠO často pokračuje spoluprací i po ukončení studia, pozitivně hodnocenou zaměstnavateli i studenty. Odborná praxe studentů MVŠO se uskutečňuje v širokém spektru firem a institucí celého Olomouckého kraje. Také MVŠO při najímání nových zaměstnanců primárně oslovuje s nabídkou práce studenty MVŠO. Na spolupráci s podnikatelskou sférou a institucemi veřejné správy je také zaměřen projekt Inovace systému odborné praxe studentů MVŠO Akademičtí pracovníci VŠ MVŠO systematicky buduje a stabilizuje pracovní kolektiv v těsné a přínosné spolupráci specialistů z oblasti vědy a výzkumu, odborníků z praxe a mladých perspektivních pedagogů s potenciálem budoucího odborného růstu. V průběhu roku 2010 došlo k dalšímu zkvalitnění personálního zabezpečení odbornosti a rozvoje školy. Této oblasti je dlouhodobě věnována mimořádná pozornost a směřují do ní značné finanční i nefinanční investice. Vedení školy se podařilo další rozšíření pracovního kolektivu o odborné garanty nosných disciplín a vyučující z řad docentů a profesorů, perspektivních a stabilizovaných v regionu. Současně se rozvíjela i externí spolupráce s odborníky z jiných zavedených vysokých škol v rámci přednáškové a projektové činnosti a činností odborných akademických orgánů školy. Je praktikován systém kariérového plánování Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci vysokých škol přepočtené 1 počty celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 30,9 4,2 5,5 13,5 7, podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu 17

18 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické 1 počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. pracovníků do 30 % (49) (1) (7) (32) (9) do 50 % do 70 % do 100 % Pozn: Údaje v závorkách nejedná se o akademické pracovníky v pracovním poměru, ale o externí vyučující, s nimiž jsou sjednány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (náplní práce je činnost akademického pracovníka, tj. především výuka) Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof., Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc Vzdělávání zaměstnanců MVŠO věnuje značnou pozornost rozvíjení systému osobního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který je zaměřen na všechny oblasti požadovaných pracovních kompetencí. Oblast odborného růstu akademických pracovníků je totožná s nároky kladenými na akademické pracovníky ostatních vysokých škol. Všichni akademičtí pracovníci jsou podporování a motivováni k rozvíjení akademické 1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu 18

19 kariéry. Pracovníci jsou podporováni v aktivní účasti na seminářích, konferencích a workshopech, z nichž řadu škola přímo organizuje. V roce 2010 se konkrétně jednalo o následující odborné akce: Seznam konferencí, seminářů, workshopů konaných na MVŠO v roce workshop k daňové problematice seminář Správné kroky při podnikání v Rusku nebo s Ruskem (pořádala Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci s MVŠO) konference Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? workshop Hledám si práci?! workshop Víte, co je MAS? Znáte program LEADER? (v rámci projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova) konference Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc konference Venkov po roce 2013 (v rámci projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova) konference Inovační procesy ve zdravotnictví workshop s firemními partnery Seznam vyžádaných přednášek MVŠO v roce Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mgr. Michaela Appeltová Aktuální problematika rovných příležitostí mužů a žen pro veřejnou správu doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. Inovační trendy v regionech Ing. Petr Mach, Ph.D. Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní Dr. Libor Rouček Evropská unie a fungování evropského parlamentu prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. Ekologie a ekonomie doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Aktuální problémy české ekonomiky ve vazbě na její postavení v rámci EU Přednášky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Nanotechnologie v praxi Ing. Mgr. Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu MVŠO zahájila projekt Aplikovatelný systému dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu, jehož předmětem také v roce 2010 bylo vzdělávání pracovníků vědecko-výzkumných a podnikatelských organizací v kompetencích doplňujících jejich vlastní odbornost a žádoucích k realizaci vědeckých úkolů, jejich prezentování a aplikaci v praxi. Projekt obsahuje následující moduly: 1. Management vědecko-výzkumné činnosti a. Projektový a dotační management b. Marketing ve vědě a výzkumu c. Management výzkumné činnosti I.: Současnost a teorie d. Management výzkumné činnosti II.: Inovace a management VaV 2. Ekonomika a. Financování vědy a výzkumu b. Specifika financování vědy a výzkumu z prostředků EU c. Ekonomie vědy a výzkumu d. Měnově politické otázky financování vědy a výzkumu 3. Exaktní metody řešení VaV a. Matematické metody vyhodnocování experimentů b. Modelování systémů v oblasti společenských věd 19

20 c. Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností I. d. Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností II. 4. Společenské vědy a. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti b. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky c. Komunikace ve vědě a výzkumu 5. Právo ve VaV a. Legislativa ve vědě a výzkumu česká právní úprava b. Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu 6. Logistika a. Logistika ve službách výzkumu a vývoje b. Vývoj a navrhování logistických systémů 7. Věda a výzkum v praxi a. Věda a výzkum v praxi b. Publikování a presentace výsledků vědy a výzkumu c. Inovace v hospodářské praxi 8. Odborná jazyková příprava pracovníků VaV a. Odborná angličtina /pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální, gramatické a stylistické výrazové prostředky/ b. Odborná ruština /pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální, gramatické a stylistické výrazové prostředky/ c. Česko-anglicko-ruský terminologický slovník pro řešení vědecko-výzkumných projektů Přístup ke vzdělání v tomto kurzu je umožněn všem pracovníkům MVŠO a byl diferencován dle identifikovaných vzdělávacích potřeb, jež vyplynuly ze sebehodnocení pracovníků i hodnocení nadřízenými na základě reálného pracovního výkonu a předpokládaného kariérního růstu. Výuka anglického a ruského jazyka byla zahájena Výuka ostatních modulů byla v souladu s harmonogramem projektu zahájena v roce Tabulka č. 7 e Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy kurzy orientované na pedagogické dovednosti 1 kurzy orientované na obecné dovednosti 2 kurzy odborné 3 Celkem - - Anglický jazyk (1) Ruský jazyk (1) Kurzy projektu APSYS (9) 11 1 pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.) 2 obecné dovednosti (komunikační dovednosti např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.) 3 odborné kurzy kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření 20

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více