Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, Olomouc Tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 V Olomouci dne Zpracovali: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. rektorka Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková pověřená prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti Ing. Michal Menšík, Ph.D. pověřený prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal pověřený prorektor pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Monika Mackovíková zástupkyně prorektora pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Vladimíra Sedláčková personální manažerka RNDr. Josef Tesařík předseda Správní rady 1

2 OBSAH 1 ÚVOD ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGÁNY ŠKOLY Správní rada Dozorčí rada Kolegium rektora Akademická rada Rada studijního programu Akademický senát ZASTOUPENÍ ŠKOLY V REPREZENTACI VŠ ZASTOUPENÍ ŽEN V ORGÁNECH ŠKOLY KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ POČTY AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PROSTUPNOST NABÍDKA STUDIA V CIZÍCH JAZYCÍCH AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY SPOLEČNĚ USKUTEČŇOVANÉ VŠ A VOŠ KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČTY ÚČASTNÍKŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁJEM O STUDIUM NA VŠ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ABSOLVENTI VŠ NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI NA VŠ A OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VYUŽÍVÁNÍ KREDITOVÉHO SYSTÉMU A DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL SPOLUPRÁCE VŠ S REGIONEM, PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI VŠ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Seznam konferencí, seminářů, workshopů konaných na MVŠO v roce Seznam vyžádaných přednášek MVŠO v roce Přednášky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu POČET NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESORŮ A DOCENTŮ V ROCE ROZVOJ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠ INFRASTRUKTURA VŠ, DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY Knihovní služby a ICT Materiální, technické a prostorové zajištění pro rozvoj VŠ Studijní oddělení a sociální zázemí studentů KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE INTERNACIONALIZACE STRATEGIE VŠ V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení včetně mezinárodního hodnocení HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO ŠKOLY ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ODBORNÝCH PRAXÍ ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY

3 6.1 ZAPOJENÍ DO PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU ZÁVĚR PŘÍLOHY PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI MVŠO ZA ROK Monografie Příspěvky v časopisech Příspěvky ve sborníku Vystoupení na konferencích Vyžádané přednášky Pořádané konference a workshopy Studijní texty Online studijní texty Recenze TABULKOVÁ ČÁST

4 1 ÚVOD 1.1 Úplný název školy Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO Adresa: Olomouc, Jeremenkova 42 Tel: Fax: http: Obecně prospěšná společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Budova R1, Jeremenkova 42 Budova R2, Jeremenkova 40b Budova R4, Jungmannova 3 5

6 Organizační schéma školy (platné od ) 1.2 Řízení školy Klíčovými řídícími a kontrolními orgány školy jsou: zakladatel, Správní rada, Dozorčí rada a vedení školy v čele s rektorem. Členy vedení školy jsou dále tři prorektoři, kvestor a předsedkyně Akademického senátu. Základním strukturním prvkem školy jsou jednotlivé odborné ústavy a kabinety, a to v pedagogických i vědecko-výzkumných procesech. Jedná se o Ústav ekonomie, Ústav managementu a marketingu, Ústav společenských věd, Ústav právních nauk Ústav exaktních věd, Ústav informatiky, Kabinet aplikované lingvistiky a Kabinet profesní přípravy. 1.3 Orgány školy Činnost a složení akademických, řídících a kontrolních orgánů školy je stabilizovaná a trvale přínosná pro rozvoj školy Správní rada Členové Správní rady: RNDr. Josef Tesařík - předseda JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda Bc. Josef Tesařík, MBA Bc. Eva Kubelková Mgr. František Doležel Josef Krchňáček 6

7 1.3.2 Dozorčí rada Členové Dozorčí rady: Kolegium rektora PaedDr. Olga Němcová, MBA - předsedkyně Ing. Ludmila Horsáková - místopředsedkyně RNDr. Jiří Vaněček, MBA Stálý poradní orgán rektora projednávající zásadní otázky činnosti a řízení vysoké školy (stav k ). Rektorka Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti Nejmenován, činnosti prorektorátu zajišťovala rektorka doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy PhDr. Dana Pokorná Kvestorka Ing. Martina Buráňová Předsedkyně Akademického senátu PhDr. Jana Marešová Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. byla dne jmenována Správní radou MVŠO rektorkou pro funkční období od do Dne byl rozhodnutím Správní rady snížen počet prorektorátů z pěti na tři a byly upraveny kompetence nově pověřených prorektorů. Příslušné změny byly promítnuty do Statutu vysoké školy, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne , a dalších řídicích dokumentů školy. Výkonem činností prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti byla od pověřena Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc., výkonem činností prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj byl pověřen doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (12/2010 jmenován profesorem) a výkonem činností prorektora pro vnitřní a vnější vztahy byla pověřena PhDr. Dana Pokorná. Dne byla do funkce kvestorky jmenována Ing. Martina Buráňová Akademická rada Akademická rada je vnímána jako platforma pro aktivní vědecko-výzkumnou spolupráci a prostor pro setkávání s odborníky partnerských vysokých škol České republiky. Akademická rada se sešla Členové Akademické rady pro období : doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. rektorka MVŠO prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc. prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. Ing. František KOVÁŘ, CSc. prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Ing. Miroslav POKORNÝ, Dr. prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. doc. MUDr. Pavel STEJSKAL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Ing. Štěpán URBANEC, CSc. 7

8 1.3.5 Rada studijního programu Rada studijního programu je poradním orgánem rektora, který zejména průběžně sleduje a hodnotí realizaci akreditovaného studijního programu a garantuje odborné zaměření a úroveň školy. Rada studijního programu se sešla Členové Rady studijního programu pro období : doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ, CSc. rektorka MVŠO prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Ing Miroslav POKORNÝ, Dr. prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. doc. RNDr. Eva TESAŘÍKOVÁ, CSc. doc. RNDr. Jiří ZEMAN, CSc Akademický senát Zasedání Akademického senátu proběhlo ve dnech a Složení Akademického senátu pro období : Interní zaměstnanci: Externí zaměstnanci: Studenti: 1.4 Zastoupení školy v reprezentaci VŠ Tabulka č. 1 PhDr. Jana MAREŠOVÁ - předsedkyně Akademického senátu Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Ing. Renáta PAVLÍČKOVÁ Ing. Kamila OTAVOVÁ JUDr. Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, PhD. Ing. Vladimír HOBZA, Ph.D. Radek APPL (od 6/2010 Michal KOUŘIL) Jiří SLAVOTÍNEK (od 6/2010 Josef RAJMON) Klára DREXLEROVÁ Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích Organizace Stát Status Rada vysokých škol ČR člen Asociace soukromých vysokých škol ČR ČR člen Pozn.: Status postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. 8

9 1.5 Zastoupení žen v orgánech školy Kolegium rektora 4 ženy (z 6 členů) 66,67 % Akademická rada 3 ženy (z 16 členů) 18,75 % Rada studijního programu 3 ženy (z 13 členů) 23,08 % Akademický senát 5 žen (z 9 členů) 55,56 % Graf č. 1 Zastoupení žen v orgánech školy Manažeři a manažerky ústavů a kabinetů MVŠO 9

10 2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2.1 Počty akreditovaných studijních programů Tabulka č. 2 a Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Skupiny akreditovaných studijních programů Studijní programy mag. mag. bak. navazující P K P K P K dokt. Celkem stud.prog přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 c, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, a 6. MVŠO usiluje o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studia ve studijním programu N Ekonomika a management. 2.2 Prostupnost Ke studiu na MVŠO se může hlásit uchazeč po splnění následujících požadavků: dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitou, odeslání přihlášky ke studiu na MVŠO v řádném termínu, úspěšné absolvování přijímacího řízení. Odborný profil studia splňuje požadavky kladené na studijní program Ekonomika a management a připravuje absolventy bakaláře - pro řízení na střední úrovni v organizacích a firmách výrobního a obchodního zaměření a rovněž pro státní správu nebo sektor služeb. Současně jsou absolventi plně vybaveni pro studium navazujícího magisterského studia ve studijním programu Ekonomika a management. 10

11 Tabulka č. 2 b Informace o joint/double degree programech Název programu - Koordinátor - Partnerské organizace - (Konsorcium projektu) Přidružené organizace - Počátek realizace programu - Druh programu 1 - Délka studia - Typ programu 2 - Počet kreditů - Popis organizace studia, včetně - příjímání studentů a ukončení Jakým způsobem je vydáván diplom a - dodatek k diplomu? Jakým způsobem jsou realizovány - výměny studentů? Jak probíhá spolupráce se státy EU, je - uzavřena smlouva, popř. co je obsahem smlouvy? 1 Joint/double/multiple degree 2 Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský Pozn. V případě, že vysoká škola uskutečňuje více takových programů, číslujte prosím odpovědi (1,2,3, ) přímo do tabulky. 2.3 Nabídka studia v cizích jazycích Studium v cizích jazycích v současné době není nabízeno, vyučovacím jazykem je výhradně český jazyk. Součástí studia je pouze samotná výuka cizích jazyků odborně zaměřená na oblasti ekonomiky a managementu. V rámci přípravy navazujícího magisterského studia předpokládáme nabídku některých klíčových předmětů i v cizích jazycích (anglický a ruský jazyk) ve formě volitelných předmětů. V průběhu roku škola stabilizovala personální zázemí pro realizaci této nabídky. Tabulka č. 2 c Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.4 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Tabulka č. 2 d Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ Vyšší odborná škola Vysoká škola Studijní program/počet oborů

12 2.5 Kurzy celoživotního vzdělávání Tabulka č. 2 e Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. více U3V Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnospráv ní činnost pedagogika, učitelství a sociál. Péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. Věku a viz pozn. u tabulky č. 2a. Z toho počet kurzů, jejichž účastníci byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách MVŠO zprostředkovává formou organizační a technické spolupráce studium MBA pro olomoucký region. Garantem a poskytovatelem studia je Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha (Prague International Business School, PIBS). MVŠO poskytuje organizační servis a prostory pro výuku. Absolventi kurzů MBA a jejich firmy vytvářejí potenciál pro další spolupráci MVŠO s podnikatelskými subjekty. Realizované kurzy MBA Počet studentů Současný stav 1.kurz 28 Ukončení 10/ kurz 18 Ukončení 10/2008 (16 studentů) 3.kurz 11 Ukončení 11/2010 Celkem 57 studentů 12

13 2.6 Počty účastníků celoživotního vzdělávání Tabulka č. 2 f Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole Skupina studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. U3V Celkem právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2 a. více Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaný ch studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách 13

14 2.7 Zájem o studium na VŠ Tabulka č. 3 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Skupiny akreditovaných studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihláše-ných 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnospr. činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu Viz pozn. u tabulky č. 2a. 2.8 Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka č. 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti ve studijním programu bak. mag. mag. dokt. navazující P K P K P K P K Celkem studentů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a. 14

15 2.9 Absolventi VŠ V roce 2010 absolvovala studium na MVŠO již třetí skupina absolventů v bakalářském stupni. Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky proběhly ve dnech , , a V prvním termínu se zúčastnilo celkem 146 studentů, 6 absolvovalo s vyznamenáním, 28 neabsolvovalo. V druhém termínu se zúčastnilo 65 studentů, z toho 15 neabsolvovalo. Dne 25. listopadu 2010 proběhlo v pořadí již druhé Setkání absolventů MVŠO. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Inovace systému odborné praxe studentů MVŠO a zúčastnilo se jej 66 absolventů ze všech tří absolventských ročníků. Tabulka č. 5 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Absolventi ve studijním programu mag. bak. dokt. mag. navazující P K P K P K P K Celkem absolventů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a Neúspěšní studenti na VŠ a opatření vedoucí ke snižování neúspěšnosti Studijní neúspěšnost dosahovala v roce %. Celkem ukončilo studium 118 studentů, z toho 46 prezenčních a 72 kombinovaných. U kombinovaných studentů je nejčastějším důvodem k ukončení studia časová náročnost zaměstnání. Prezenčním i kombinovaným studentům činí problémy také disciplíny jako je matematika, angličtina. Studentům je za účelem snižování neúspěšnosti při studiu nabízeno Repetitorium z matematiky, v rámci kterého jsou opakovány znalosti i na úrovni středoškolského studia. Zároveň došlo ke zkvalitnění procesu rozřazování studentů do skupin pro výuku anglického jazyka tak, aby byl každý student přiřazen do té skupiny, která nejlépe vyhovuje jeho dosavadním znalostem. Obě tyto aktivity přispívají pozitivně k lepšímu zvládání studijních povinností. 15

16 Tabulka č. 6 Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od do Skupiny akreditovaných studijních programů Neúspěšní studenti ve studijním programu mag. bak. mag. navazující dokt. Celkem studentů P K P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Viz pozn. u tabulky č. 2a Využívání kreditového systému a Diploma Supplement Label Pro studium na MVŠO je uplatňován kreditový systém. Celková povinnost dosažení počtu kreditů je 180 za 3 roky bakalářského studia. Poměr mezi kreditními hodnotami předmětů A (celoškolsky povinné) / B (oborově volitelné) / C (celoškolsky volitelné) činí přibližně 60 / 25 / 15. V rámci budoucích změn Studijního a zkušebního řádu se předpokládá zavedení systému ECTS šestistupňového hodnocení (A-B-C-D-E-příp.F). V současné době máme k dispozici převodník pro potřeby srovnávání obou systémů. MVŠO využívá dodatek k diplomu Diploma Supplement a všichni absolventi školy jím byli vybaveni Spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe MVŠO usiluje o budování manažersko-ekonomické vrstvy regionu, která je klíčová pro jeho rozvoj. MVŠO proto považuje za nezbytné aktivně se podílet na procesu hospodářského a společenského růstu a stát se tak významným regionálním partnerem. Škola má dnes již své plnohodnotné místo v regionu. MVŠO se také od roku 2010 podílí na realizaci Regionální inovační strategie. Konkrétní formy spolupráce s nejvýznamnějšími partnery: - Centrum inovací Olomouc (CIO) - MVŠO je jedním z hlavních partnerů nově vznikajícího Centra inovací Olomouc a budoucím garantem vzdělávacích aktivit v rámci CIO. - Univerzita Palackého v Olomouci - významný a kvalitní partner v oblasti pedagogické a vědy a výzkumu. o Vytváření studijního a mimostudijního prostředí pro studenty (podloženo smlouvou o spolupráci ze dne ). o Společná vědecko-výzkumná činnost rozvojové projekty a konference. - TESCO SW významný partner z podnikatelské sféry, spolupráce v oblasti poskytování praxí pro studenty a výuky odborných předmětů (IT, facility management, marketing) 16

17 - Krajský úřad Olomouckého kraje účast MVŠO v Řídícím výboru pro přípravu Regionální inovační strategie - Informačně-technologický klastr Olomouc (ITEKO) členství - Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHKOK) společné pořádání konferencí nebo seminářů, spolupráce na aktuálních projektech školy ( Inovace praxe, Společenská odpovědnost firem ). - Úřad práce v Olomouci - spolupráce na realizovaných projektech školy ( Inovace praxe, Společenská odpovědnost firem ). Součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe studentů, na kterou je (především u studentů prezenční formy studia) kladen značný důraz. Za účelem propojení teorie a praxe je vytvářena vazba na vybrané podniky a organizace v regionu, kde probíhá praxe studentů. Původně krátkodobé působení studentů MVŠO často pokračuje spoluprací i po ukončení studia, pozitivně hodnocenou zaměstnavateli i studenty. Odborná praxe studentů MVŠO se uskutečňuje v širokém spektru firem a institucí celého Olomouckého kraje. Také MVŠO při najímání nových zaměstnanců primárně oslovuje s nabídkou práce studenty MVŠO. Na spolupráci s podnikatelskou sférou a institucemi veřejné správy je také zaměřen projekt Inovace systému odborné praxe studentů MVŠO Akademičtí pracovníci VŠ MVŠO systematicky buduje a stabilizuje pracovní kolektiv v těsné a přínosné spolupráci specialistů z oblasti vědy a výzkumu, odborníků z praxe a mladých perspektivních pedagogů s potenciálem budoucího odborného růstu. V průběhu roku 2010 došlo k dalšímu zkvalitnění personálního zabezpečení odbornosti a rozvoje školy. Této oblasti je dlouhodobě věnována mimořádná pozornost a směřují do ní značné finanční i nefinanční investice. Vedení školy se podařilo další rozšíření pracovního kolektivu o odborné garanty nosných disciplín a vyučující z řad docentů a profesorů, perspektivních a stabilizovaných v regionu. Současně se rozvíjela i externí spolupráce s odborníky z jiných zavedených vysokých škol v rámci přednáškové a projektové činnosti a činností odborných akademických orgánů školy. Je praktikován systém kariérového plánování Tabulka č. 7 a Akademičtí pracovníci vysokých škol přepočtené 1 počty celkem profesoři docenti Akademičtí pracovníci odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci 30,9 4,2 5,5 13,5 7, podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu 17

18 Tabulka č. 7 b Akademičtí pracovníci vysokých škol fyzické 1 počty Akademičtí pracovníci celkem profesoři docenti odborní asistenti asistenti lektoři Vědečtí pracovníci Tabulka č. 7 c Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy Věk Akademičtí pracovníci Vědečtí profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tabulka č. 7 d Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole Personální zabezpečení celkem prof. doc. ost. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. pracovníků do 30 % (49) (1) (7) (32) (9) do 50 % do 70 % do 100 % Pozn: Údaje v závorkách nejedná se o akademické pracovníky v pracovním poměru, ale o externí vyučující, s nimiž jsou sjednány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (náplní práce je činnost akademického pracovníka, tj. především výuka) Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof., Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc Vzdělávání zaměstnanců MVŠO věnuje značnou pozornost rozvíjení systému osobního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který je zaměřen na všechny oblasti požadovaných pracovních kompetencí. Oblast odborného růstu akademických pracovníků je totožná s nároky kladenými na akademické pracovníky ostatních vysokých škol. Všichni akademičtí pracovníci jsou podporování a motivováni k rozvíjení akademické 1 podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu 18

19 kariéry. Pracovníci jsou podporováni v aktivní účasti na seminářích, konferencích a workshopech, z nichž řadu škola přímo organizuje. V roce 2010 se konkrétně jednalo o následující odborné akce: Seznam konferencí, seminářů, workshopů konaných na MVŠO v roce workshop k daňové problematice seminář Správné kroky při podnikání v Rusku nebo s Ruskem (pořádala Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci s MVŠO) konference Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? workshop Hledám si práci?! workshop Víte, co je MAS? Znáte program LEADER? (v rámci projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova) konference Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc konference Venkov po roce 2013 (v rámci projektu Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova) konference Inovační procesy ve zdravotnictví workshop s firemními partnery Seznam vyžádaných přednášek MVŠO v roce Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mgr. Michaela Appeltová Aktuální problematika rovných příležitostí mužů a žen pro veřejnou správu doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. Inovační trendy v regionech Ing. Petr Mach, Ph.D. Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní Dr. Libor Rouček Evropská unie a fungování evropského parlamentu prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. Ekologie a ekonomie doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Aktuální problémy české ekonomiky ve vazbě na její postavení v rámci EU Přednášky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Nanotechnologie v praxi Ing. Mgr. Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu MVŠO zahájila projekt Aplikovatelný systému dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu, jehož předmětem také v roce 2010 bylo vzdělávání pracovníků vědecko-výzkumných a podnikatelských organizací v kompetencích doplňujících jejich vlastní odbornost a žádoucích k realizaci vědeckých úkolů, jejich prezentování a aplikaci v praxi. Projekt obsahuje následující moduly: 1. Management vědecko-výzkumné činnosti a. Projektový a dotační management b. Marketing ve vědě a výzkumu c. Management výzkumné činnosti I.: Současnost a teorie d. Management výzkumné činnosti II.: Inovace a management VaV 2. Ekonomika a. Financování vědy a výzkumu b. Specifika financování vědy a výzkumu z prostředků EU c. Ekonomie vědy a výzkumu d. Měnově politické otázky financování vědy a výzkumu 3. Exaktní metody řešení VaV a. Matematické metody vyhodnocování experimentů b. Modelování systémů v oblasti společenských věd 19

20 c. Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností I. d. Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností II. 4. Společenské vědy a. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti b. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky c. Komunikace ve vědě a výzkumu 5. Právo ve VaV a. Legislativa ve vědě a výzkumu česká právní úprava b. Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu 6. Logistika a. Logistika ve službách výzkumu a vývoje b. Vývoj a navrhování logistických systémů 7. Věda a výzkum v praxi a. Věda a výzkum v praxi b. Publikování a presentace výsledků vědy a výzkumu c. Inovace v hospodářské praxi 8. Odborná jazyková příprava pracovníků VaV a. Odborná angličtina /pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální, gramatické a stylistické výrazové prostředky/ b. Odborná ruština /pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální, gramatické a stylistické výrazové prostředky/ c. Česko-anglicko-ruský terminologický slovník pro řešení vědecko-výzkumných projektů Přístup ke vzdělání v tomto kurzu je umožněn všem pracovníkům MVŠO a byl diferencován dle identifikovaných vzdělávacích potřeb, jež vyplynuly ze sebehodnocení pracovníků i hodnocení nadřízenými na základě reálného pracovního výkonu a předpokládaného kariérního růstu. Výuka anglického a ruského jazyka byla zahájena Výuka ostatních modulů byla v souladu s harmonogramem projektu zahájena v roce Tabulka č. 7 e Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy kurzy orientované na pedagogické dovednosti 1 kurzy orientované na obecné dovednosti 2 kurzy odborné 3 Celkem - - Anglický jazyk (1) Ruský jazyk (1) Kurzy projektu APSYS (9) 11 1 pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.) 2 obecné dovednosti (komunikační dovednosti např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.) 3 odborné kurzy kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané odborné zaměření 20

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Jeremenkova 42, 772 Olomouc Tel./fax: +42 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 28 V Olomouci dne 15. 5..29 Zpracovali: prof. RNDr.

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více