Výroční zpráva o škole a hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o škole a hospodaření"

Transkript

1 Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Výroční zpráva o škole a hospodaření za školní rok 2013/2014 Ředitel školy: Ing. Antonín Koudelka

2 Výroční zpráva o škole obsahuje: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje c) Rámcový popis personálního zabezpečení d) Údaje o přijímacím řízení e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) --- g) --- h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrol i) Základní údaje o hospodaření školy vyúčtování dotace j) Zapojení do projektů EU

3 ZPRÁVA O ŠKOLE a) Základní údaje o škole Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Škola byla zapsána do rejstříku škol a zahájila výuku 1. září Pro absolventy středních škol nabízí vyšší odborné vzdělání v oborech a programech: Obor vzdělání: N/01 Hotelnictví Vzdělávací program: Gastronomie a hotelnictví Forma: denní, dálková Obor vzdělání: N/01 Cestovní ruch Vzdělávací program: Cestovní ruch Forma: denní, dálková Obory jsou určeny všem absolventům středních škol a jsou zaměřeny na studium služeb v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Absolventi získají znalosti z odborných předmětů, ale také z oblasti ekonomiky, managementu, práva a minimálně dvou cizích jazyků. Budou tak připraveni vykonávat rozhodovací, odborné a řídící funkce v podnicích na regionální i celostátní úrovni, případně samostatně podnikat a to

4 v provozech jako jsou např. hotely, restaurace, cestovní kanceláře, informační centra, cestovní agentury, atd. Zřizovatel školy: Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Vedení školy: Statutárním orgánem je ředitel školy. Předseda správní rady: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Předseda školské rady: Ing. Antonín Navrátil Ing. Antonín Koudelka RNDr. Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Předseda školské rady: Zástupce zřizovatele: Zástupci studentů: Zástupci pedag. pracovníků: Ing. Milan Koudelka Bc. Petra Smolková, DiS. Dagmar Schärferová Věra Marxová RNDr. Bronislava Vláčilová Mgr. Zdeňka Kučerová

5 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola ve školním roce 2013/14 vyučuje: N/01 Hotelnictví studium denní, dálkové, délka studia 3 roky N/01 Cestovní ruch studium denní, dálkové, délka studia 3 roky c) Rámcový popis personálního zabezpečení Na VOŠ vyučují učitelé na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti do poloviny pracovní doby nebo na dohodu o provedení práce. Jméno Aprobace- vzdělání Počet roků praxe Ing. Antonín Koudelka -ředitel nad 32 RNDr. Bronislava Vláčilová Ing. Marcela Zahradová Mgr. Zdeňka Kučerová Mgr. Jarmila Popelková Mgr. Dagmar Smolková PhDr. Jiří Marek, CSc. PaedDr. Jitka Zemandlová Mgr. Darina Smolková VŠZ Brno, Státní zkouška učitelské způsobilosti Mech/Mat Funkční studium pro vedoucí pedag. pracovníky. Univerzita Palackého Olomouc Matematika/Zeměpis VŠB Ostrava, ekonomická fakulta, pedagogická způsobilost pro odborné předměty Hotelová škola Učitelství odbor. Předmětů VŠ Ostrava Ostravská univerzita učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě UP Olomouc-filozofická fakulta jazyk český, dějepis, jazyk německý Univerzita Palackého, ruština-čeština, teorie kultury Univerzita Palackého Olomouc, katedra Anglického jazyka Masarykova Univerzita Brno, německý jazyk a literatura pro SŠ nad

6 Mgr. Nataša Bruštíková Ing. Antonín Hampl Ing. Věra Kašparová Ing. Milan Koudelka Ing. Klára Gubi Jelena Finková Univerzita Palackého Olomouc, tělesná výchova Univerzita Brno, obor Ekonomika a management VŠB Ostrava, ekonomická fakulta, pedagogická způsobilost pro odborné předměty Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu, obor Ekonomika a man Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu, obor Ekonomika a management Sverdlovský státní pedagogický institut d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení ve školním pro školní rok 2013/14 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novely č. 49/2009 Sb., v jejichž souladu ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkoušky nekonají. 1.kolo přijímacího řízení proběhlo 3. června Další přijímací řízení bylo průběžné do naplnění kapacity a ukončeno bylo do 30. září K 1. kolu přijímacího řízení bylo přihlášeno 25 uchazečů. Postupně v dalších kolech přijímacího řízení bylo přijato 37 přihlášek. Celkový výsledný počet studentů, kteří nastoupili do 1. ročníku činil 51. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 ukončilo studium na vlastní žádost 26 studentů a 6 studentů studium přerušilo. Během roku 3 studenti přestoupili z jiných VOŠ nebo VŠ.

7 Výsledky absolutoria : Absolutorium konalo vyzn. prospělo neprospělo VS3A VS3B VS3C VS3D Celkem Absolutorium v řádném termínu se konalo , v opravném termínu dne 30.září 2014 a bude realizován ještě jeden opravný termín v prosinci Odborná praxe : Studenti 2. ročníku absolvovali v zimním i letním období dvoutýdenní učební praxi. Praxivykonávali na smluvních pracovištích v pracovních pozicích odpovídajících vzdělávacímu programu s cílem získat odborné kompetence v souladu s profilem budoucího absolventa. V rámci volitelných modulů si navíc mnozí studenti splnili i další dvoutýdenní praxi v době letních prázdnin. Studenti 3. ročníku vykonali v zimním období souvislou odbornou praxi v rozsahu 16 týdnů (30 hod. týdně). Praxi vykonávali na smluvních pracovištích, která byla vybrána v souladu s tématem jejich absolventské práce a s ohledem na jejich studijní zaměření. Pět studentů vykonávalo odbornou praxi v zahraničí. Studenti 1. i 2. ročníku dálkového studia vykonali povinnou odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů na konci letního studijního období. Zároveň všichni absolvovali odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů jako volitelný modul. Odborné exkurze: Studenti 1. i 2. ročníku denního i dálkového studia využili možnost absolvovat volitelný modul Odborná exkurze, který je vzdělávacím programem předepsán v rozsahu 7 kalendářních dnů. Některé odborné exkurze organizovala naše škola, další nabídku ve spolupráci se školou připravili některé cestovní kanceláře. Sami studenti mohli po předchozím schválení vedoucím učitelem ročníku absolvovat exkurzi dle vlastního programu. Tento volitelný modul si ve škol.roce 2013/14 zapsalo a splnilo celkem 69% studentů denního studia a 53% studentů dálkového studia.

8 Aktivity: V rámci vzdělávacího programu studenti se svými vyučujícími absolvovali následující odborné exkurze: - prohlídka historického centra Olomouce s odborným výkladem (3. roč.) - návštěva 4* hotelu v Olomouci ( 1.,2. a 3. roč.) - prohlídka Vlastivědného a Arcibiskupského muzea v Olomouci (3. roč.) - návštěva Brna s prohlídkou vybraných historických objektů v centru města - exkurze v pivovaru Litovel ( 2. roč.) - exkurze veletrhu OLIMA v Olomouci (1. roč.) - přednáška manažera z KB o marketingových nástrojích v bankovnictví (1. roč.) - beseda s pracovní agenturou, zajišťující odborné pracovní stáže v zahraničí ( 1. a 2.roč.) V lednu a únoru škola pořádala již tradiční společenské plesy, v jejichž průběhu byli představeni budoucí absolventi. Na organizaci i zajištění plesu se aktivně účastnili studenti školy 1. a 2. roč. Další vzdělávání pedagogů: - účast zástupkyně ředitele na školení k přijímacímu řízení ( správní řád) - účast 4 vyučujících na odborných školeních pod záštitou AHR ČR a MAG Consulting - účast 1 vyučující na semináři s aktuální tematikou k výuce účetnictví - účast 23 vyučujících na seriálu školení v práci v LMS Moodle ( celkem 18 hodin) Preventivní činnost: Funkci školního metodika prevence zastává zástupkyně ředitele školy. Na počátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program obsahující všechny preventivní plánované školní aktivity. Aktuální situace pak řešila zástupkyně ředitele školy operativně dle potřeby ve spolupráci s vedoucími učiteli ročníku. Evidence preventivní činnosti je součástí školní matriky vedené v sytému SAS.

9 h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti viz. příloha i) Základní údaje o hospodaření školy vyúčtování dotace viz. příloha j)zapojení do projektů EU Ve školním roce 2013/14 škola dokončila realizaci dvou vlastních projektů a jednoho na pozici partnera. Všechny projekty byly realizovány s podporou finančních prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR. Projekt č.1 s názvem: Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi. Reg.č: CZ.1.07/2.1.00/ Trvání projektu: Celková částka k realizaci projektu: Kč Projektový manažer: Zdeněk Kotulák, MBA Odborný garant: RNDr. Bronislava Vláčilová Finanční manažer: Bc. Petra Smolková, DiS. Projektová asistentka: Vladimíra Pavelková, DiS. IT specialista: Bc. Petr Karásek Odborní pracovníci: Ing. Klára Gubi, Bc. Petr Karásek, Mgr. Zdeňka Kučerová, RNDr. Bronislava Vláčilová. Partneři projektu: ORE-institut, o.p.s., Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. Projekt č. 2 s názvem: VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe Reg.č.: CZ.1.07/2.1.00/ Trvání projektu: Celková částka k realizaci projektu Kč Projektový manažer: RNDr. Bronislava Vláčilová Finanční manažer: Bc. Petra Smolková, DiS. Lektor IT seminářů: Bc. Petr Karásek Odborní pracovníci: Ing. Věra Kašparová, Ing. Marcela Zahradová, Ing. Antonín Hampl, Ing. Milan Koudelka, Ing. Klára Gubi, Bc. Petr Karásek,

10 Mgr. Jarmila Popelková, Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr. Nataša Bruštíková, RNDr. Bronislava Vláčilová. Partneři projektu: cestovní kancelář ATIS, a.s., CK ALEX, spol. s r.o., cestovní kancelář CONTI s.r.o. Projekt č. 3 s názvem Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. realizovala naše škola na pozici partnera projektu s finanční spoluúčastí. Trvání projektu: Spolupráce s partnery a odbornou praxí Škola funguje v úzkém vztahu s reálnou praxí. Je členem Asociace hotelů a restaurací ČR. Našimi partnery z řad odborných firem a institucí jsou např.: - cestovní kancelář ATIS, a.s., - CK ALEX, s.r.o., - CK Kovotour plus s.r.o. - Čedok, a.s. - MONDO, cestovní kancelář - GTS Olomouc, s.r.o. (cestovní agentura CKM) - cestovní kancelář Bohemian Fantasy spol. s r.o. - Victoria, cestovní kancelář - cestovní kancelář SKI Rakousko, s.r.o. - A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., dodavatel pokladních systémů pro restaurační zařízení - MagicWare,s.r.o., dodavatel informačně rezervačního systému istour - Široko, spol. s r.o., dodavatel hotelového rezervačního systému - jazyková škola PANGEA International s.r.o. - ORE-institut o.p.s., vzdělávací instituce - Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o., výzkumná a vzdělávací agentura - Barmanská škola Jaroslav Labounek, - obecní a městské úřady v regionu, - hotely a restaurace v regionu, - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava.

11 Jsme členem Asociace vyšších odborných škol. V souvislosti s možností dalšího vzdělávání našich absolventů spolupracujeme např. s Vysokou školou Karla Engliše, a.s., Akademií Sting, o.p.s., soukromou vysokou školou v Brně, s Vysokou školou podnikání, a.s., Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně, Vysokou školou logistiky o.p.s. a dalšími. 1) Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Adresa školy: Stromořadí 420, Uničov Zřizovatel: SOŠ, s.r.o., Uničov IČ: IZO ředitelství školy: Číslo telefonu: ová adresa: Internetové stránky: vosunicov.cz Předseda správní rady: Ing. Antonín Navrátil Ředitel školy: Ing. Antonín Koudelka Zástupce ředitele školy: RNDr. Bronislava Vláčilová ICT koordinátor: Bc. Petr Karásek Předseda školské rady: Ing. Milan Koudelka 2) Vedení školy

12 Statutárním orgánem je ředitel školy Ing. Antonín Koudelka. Zástupce ředitele pro VOŠ je jmenována paní RNDr. Bronislava Vláčilová. Údaje o školské radě: Předseda: Ing. Milan Koudelka Zástupce zřizovatele: Bc. Petra Smolková, DiS. Zástupce studentů: Dagmar Schärferová, Věra Marxová Zástupci pedagog. pracovníků: RNDr. Bronislava Vláčilová a Mgr. Zdeňka Kučerová 3) Podmínky ke vzdělávání Studenti jsou převážně absolventy hotelové školy a škol cestovního ruchu. Výuka začala probíhat podle akreditovaných vzdělávacích programů: Cestovní ruch Hotelnictví a gastronomie denní i dálkové studium denní i dálkové studium. Studenti jsou zastoupeni ve školské radě, která se schází minimálně 2x do roka a kde mohou studenti uplatnit svoje požadavky a připomínky. Mzdová agenda je zpracována externí firmou EDUKA CONSULT, s.r.o. Pro VOŠ pracuje na zkrácený úvazek též ekonom a administrativní pracovnice.

13 Údržba školy je zajištěna zřizovatelem. 4) Cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy Vzdělávací proces Nadále usilovat o zkvalitnění pedagogického sboru získáním externích učitelů VŠ z olomouckého regionu. Prioritou pro výuku cizích jazyků bude jejich plné přijetí na plný pracovní úvazek. Dalším cílem je nadále rozvíjet spolupráci se zahraničím pro realizaci odborné praxe studentů především třetího ročníku. Materiálně technické zázemí Vedení školy pronajalo další učebny pro výuku VOŠ. Došlo k modernímu vybavení dvou učeben a škola podala dva projekty ESF, které zkvalitní výchovně vzdělávací proces.

14 SWOT analýza Silné stránky Stabilizovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor, dobré klima školy, dostatek zájemců o studium, podpora města Uničov. Příležitosti Čerpání finančních prostředků z fondů EU byly podány projekty, získání sponzorských darů, zahájení výuky dálkového studia, otevření odloučeného pracoviště vysoké školy hotelové Praha nebo Brno. Slabé stránky Škola nemá vlastní budovu-vyučuje v pronajatých prostorech. Zahájila jednání s městským úřadem v Uničově o odkoupení budovy. Rizika Rušení VOŠ ze strany MŠMT.

15 Výroční zprávu o škole a výroční zprávu o hospodaření školy za školní rok 2013/2014 vypracoval dne 10. října 2014 Ředitel školy Ing. Antonín Koudelka

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 380/2010-4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 29 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více