Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola. -1-

2 1.2 Sídlo školy K došlo ke splynutí SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU Pardubice. Škola se nachází v ulici Karla IV. 13. a v ulici Do Nového Budova v ulici Karla IV. 13 se skládá ze tří vzájemně propojených částí. Původní budova byla postavena v letech architektem Ladislavem Machoněm. V jižní části byl postaven pavilon výpočetního střediska, dílen a laboratoří. Mezi tyto dvě kdysi samostatné budovy byla přistavena dostavba, ve které jsou umístěny učebny výpočetní techniky, běžné učebny, kabinety vyučujících a kanceláře vedení školy. Areál v ulici Do Nového 1131 se skládá ze tří samostatných budov, z nichž 2 slouží k praktickému vyučování a 2. patro budovy rekonstruované po r je využíváno pro teoretické vyučování. Hlavní budova školy Karla IV. Výpočetní středisko školy Karla IV. Areál budov Do Nového 1.3 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická vznikla v roce 1951 na základě požadavků praxe. Po několika letech stěhování získala od školního roku 1965/66 budovu tzv. nové reálky, později bývalého Pedagogického institutu. Škola se od svého počátku zaměřila na vzdělávání v oblasti slaboproudé elektrotechniky, které bylo, a je, dominantní. Významným mezníkem v historii školy byl vznik výpočetního střediska. Tím byla určena další orientace školy, a to na oblast výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou školy. V roce 1990 byla škola vybrána do holandsko-českého projektu na zavedení neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v České republice. Důsledkem tohoto projektu byl vznik vyššího odborného školství. Počáteční dva studijní obory výpočetní technika, lékařská elektronika byly rozšířeny o další tři: marketing výpočetní techniky, -2-

3 sociální práce, informační systémy. Škola si stále udržuje vysokou prestiž mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho regionu. Žáci jsou dobře připraveni pro vlastní praxi i pro další studium na vysokých technických nebo vyšších odborných školách. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice byla optimalizována formou splynutí dvou škol od , a to SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště Pardubice. Důvodem splynutí škol bylo vedle zlepšení ekonomické bilance školy i zvýšení kvality vzdělání, zvýšení prostupnosti oborů a lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Kapacita obou škol totiž nebyla plně využívána, a proto Krajský úřad Pardubického kraje postupoval v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji ( ). 1.4 Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Na základě 2 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj / ze dne 30. března 2001 vydaného dle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice na Pardubický kraj. V souvislosti s tím vydala Rada Pardubického kraje novou zřizovací listinu, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje dne pod č. j. KrÚ 50669/2013 OŠK. Další změny: Změna zřizovací listiny č. j. KrÚ 3094/2014/28 OŠK Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele 1: Zástupce ředitele 2: Zástupce ředitele 3: Ing. Ladislav Štěpánek Mgr. Jaroslav Procházka - statutární zástupce ředitele školy, zodpovídá za teoretické vyučování pro obory L a H. Mgr. Pavel Vohradník - zodpovídá teoretické vyučování pro obory M, za rozvrh, suplování a vedení určené dokumentace školy. Ing. Ivan Kudrna - zástupce ředitele pro vyšší odborné studium. Vedoucí odborné výuky: Vedoucí hospodářského úseku: Správce budov: Ing. Jiří Huráň - zodpovídá za praktické vyučování v oborech M, L a H a zásobování a skladové hospodaření s elektromateriálem. Ing. Evžen Konstantinov - zodpovídá za hospodaření školy a činnost provozní a mzdové účetní. Ing. Miloš Karafiát - zodpovídá za probíhající rekonstrukce, pořádek a údržbu školy. -3-

4 Dálkový přístup Telefonické spojení (sekretariát): ; fax: www stránky: Údaje o školské radě ŠKOLSKÁ RADA Střední průmyslová škola elektrotechnická Mgr. Pavel Vohradník - zástupce ředitele, SPŠE a VOŠ Pardubice MUDr. Renata Kleinová - lékařka, MeDiLa, spol. s r. o., Hradec Králové, Bratří Štefanů 895, Hradec Králové Ing. Jiří DOLEŽAL, CSc. - jednatel OKA s. r. o. Pardubice, ul. Jana Potůčka 250, Pardubice, předseda představenstva KHK Pardubického kraje ŠKOLSKÁ RADA Vyšší odborná škola Ing. Zdeněk CACH Mgr. Ivona BAKLÍKOVÁ Jan PAŽOUT - učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice - učitelka, SPŠE a VOŠ Pardubice - student 2. SP 1.5 Přehled poskytovaných oborů vzdělání Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická zajišťuje v současné době tyto středoškolské programy: a) M/01 Informační technologie, zaměření programování a hardware Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponentů. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování dokumentů. Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření: multimédia, sítě. b) M/01 Informační technologie, zaměření grafika a webdesign Obor svojí koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a s jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru. Osvojí si práci s uživatelským softwarem, dále tvorbu webových stránek, grafické vektorové a rastrové programy, znalost typografických pravidel a odborných norem, vytváření animací, orientaci v problematice ekonomiky a marketingu. -4-

5 c) M/01 Elektrotechnika Tento studijní program je určen pro úspěšné absolventy základní školy, kteří mají zájem o slaboproudou elektrotechniku. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. První dva ročníky mají společný studijní program. Od třetího ročníku se v rámci volitelných předmětů třídy dělí do třech zaměření: elektronická a sdělovací zařízení (ESZ), výpočetní a automatizační technika (VAT), informační technologie (IT). d) M/01 Technické lyceum Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Na konci druhého ročníku si každý žák volí zaměření, které umožňuje profilaci absolventa. V současné době nabízíme tyto: elektrotechnika, fyzika výpočetní technika, stavebnictví. e) L/01 Mechanik elektrotechnik Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Uplatní se např. jako elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky. f) H/01 Elektrikář Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se např. jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnikúdržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. g) H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřících, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a s uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí. -5-

6 h) L/52 Provozní elektrotechnika Dvouleté nástavbové studium navazuje na tříleté učební obory elektrotechnické, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována. Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení a elektronických zabezpečovacích systémů Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola zahájila svou činnost jako Vyšší technická škola při SPŠE Pardubice, a to ve školním roce 1992/93 v rámci experimentu na zavedení nového typu terciárního vzdělávání v České republice. Studium bylo připravováno na základě holandsko-českého projektu a ve spolupráci se školami v Holandsku. Profil absolventa je dán charakterem vyššího odborného vzdělávání. To připravuje pro výkon specializovaných povolání nebo činností, které nevyžadují výhradně vysokoškolské vzdělání, ale široké všeobecné nebo specificky prohloubené či zaměřené vzdělání odborné. Výkon těchto povolání vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, kooperativní interpersonální dovednosti, manažerské schopnosti, sociální a mentální vyspělost a vysokou kvalitu osvojení praktických profesních dovedností. Jedná se o činnosti na střední úrovni řízení - na úrovni středního managementu, mezioborové činnosti, činnosti s vysokým podílem technických a operačních dovedností a činností, které lze vykonávat pouze za splnění i jiných než vzdělávacích požadavků (např. věkových, délky praxe v oboru apod.), a proto pro ně nepřipravují běžné obory středních škol. Profil absolventa je určen jeho cílovými vědomostmi a dovednostmi, dále pak činnostmi, které bude moci vykonávat. V současné době škola přijímá zájemce ke studiu do dvou nově akreditovaných programů výpočetní technika a sociální práce. Kód oboru Název oboru Vydáno Pod č.j. Platnost od N/13 Výpočetní technika (3letý) MŠMT ČR č. j. 5327/ N/01 Sociální práce (3letý) MŠMT ČR č.j. 5328/ Studijní obor sociální práce Absolventi oboru sociální práce jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálně právních a sociálně rehabilitačních činností. Ve srovnání s odbornými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno více prakticky a je šířeji profilováno. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti (komunikativní schopnost, obětavost, humanitní cítění aj.). Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo. Učební plán obsahuje vedle disciplín všeobecně vzdělávacích (cizí jazyk, výpočetní technika, základy ekonomiky aj.) i předměty odborné, a to jak základní (psychologie, sociální politika, právo, metody sociální práce, pedagogika, statistika a demografie, zdravotní nauky), tak i volitelné, vycházející především z potřeb dané oblasti. Možnosti uplatnění absolventa -6-

7 Absolvováním vzdělávacího programu Sociální práce získává absolvent statut sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb a je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích. Absolvent je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona o sociálních službách) odborný sociální pracovník v sociálních službách (kód: 7719), odborný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30188), samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189), odborný resocializační pracovník (kód: 30190), samostatný resocializační pracovník (kód: 30191), poradce v sociálních službách (kód: 30192), odborný asistent v sociálních službách (kód: 30193), odborný sociální pracovník (kód: 30195), samostatný sociální pracovník (kód: 30196), samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (kód: 30349), samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (kód: 30348), samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (kód: 30347). Studijní obor výpočetní technika Absolvent se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet), či navenek (Internet). Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění se mu otevírá pro pozice správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, školení či e-komerci. Možnosti uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP) - samostatný programátor (kód: 5779), - správce operačních systémů a sítí (kód: 5799), - webdesigner (kód: 30385). -7-

8 2 Přehled pracovníků školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci školy Interní učitelé Učitelé pro obory M a N Mgr. MARIE ALBRECHTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta JAROSLAV BARTEL Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Důstojnická škola Liptovský Mikuláš ÚSO Odborné učiliště železniční Česká Třebová - elektromechanik Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Mgr. LEA BEDNAŘÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 20 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. JANA BINAROVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Ing. PETR BUBÁK Zařazení: učitel Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: DPJP Pardubice DPS PhDr. PETR BUDINA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Ing. ZDENĚK CACH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Masarykův ústav vyšších studií Ing. MARCELA ČAPKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Vysoká škola dopravní Žilina, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové, 2000 Ing. JANA ČEPČÁŘOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: VŠE Praha, Fakulta národohospodářská Pedagogická kvalifikace: VŠE Praha Ing. MILAN ČERNOCH Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha -8-

9 MIROSLAV DVOŘÁK dipl. technik Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: VOŠ Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. PETR FIŠAR Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní PhDr. JAROSLAVA FOREJTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Ing. PETR HEJNA Zařazení: učitel Praxe: 7 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Mgr. VLADIMÍR HRON Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, UK Praha rozšíření ped. způsobilosti PAVEL JEDLIČKA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí dílen SPŠE Pardubice Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 21 IVO JECH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠ pro pracující Pardubice Východočeské energetické závody, n. p. Hradec Králové - provozní elektromontér Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. RADEK JELÍNEK Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha Mgr. TOMÁŠ JIČÍNSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. MIROSLAV JIRKA Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice -DPS Mgr. IRENA JOZÍFOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové RNDr. ZDENKA KLEČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 22 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká -9-

10 Ing. MIROSLAV KOUCKÝ Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: ČVUT FEL Praha Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Ing. IVAN KUDRNA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Praxe: 29 Ing. BŘETISLAV KUŘE Zařazení: učitel Praxe: 45 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Ústav pro studium na vysokých školách technických při ČVUT Praha, Mgr. ALENA KVASNIČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Mgr. MICHAL KUTÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Mgr. GABRIELA LEVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc Ing. MIROSLAV LOSENICKÝ, CSc. Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. KATEŘINA MACHAČOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Centrum celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje Mgr. MILAN MICHALEC Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Mgr. PETR MIKULÁŠ Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů Pedagogická kvalifikace: UK Praha, učitelství všeobecně-vzdělávacích programů Mgr. JITKA NOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, učitelství pro základní školy MARTIN PETERA Zařazení: učitel Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové -10-

11 HANA PETŘÍČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta PaedDr. DANUŠE POLÁČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogická kvalifikace: UK Praha Mgr. ANDREA POSPÍŠILOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Ing. PAVEL PŘÍVĚTIVÝ Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK PŘÍVRATSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS RNDr. JANA RESLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 17 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Praha PaedDr. ZDEŇKA SOBOLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. HANA SOBOTKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 2 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Ing. MILAN STARÝ Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. STANISLAV STRNAD Zařazení: učitel Praxe: 38 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická - technická kybernetika Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT Ing. LUKÁŠ ŠTĚDRÝ Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: VŠ báňská -Technická univerzita Ostrava Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK Zařazení: ředitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha MILAN ŠTVERÁK Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Tesla, n. p. Pardubice - mechanik Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové -11-

12 Mgr. Ing. JAROSLAV ŠVADLENKA Zařazení: učitel Praxe: 50 Odborná kvalifikace: UK Praha pedagogická fakulta VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Pedagogická fakulta Mgr. ROBERT VENZARA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové VŠ pedagogická Hradec Králové - učitelství pro 3. stupeň Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Mgr. MARTIN VOJTA Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita Brno-učitelství NJ pro zákl. a jazykové školy Mgr. PAVEL VOHRADNÍK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 19 Ing. ANTONÍN VÝBORNÝ Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. MIROSLAV ZAPLETAL Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Mgr. VĚRA ZELENÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Učitelé pro obory L a H Ing. JOSEF DANĚK Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. LUKÁŠ DIEPOLD Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Mgr. VĚRA DRÁBKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. VLADIMÍRA HANÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. PETR HRNČÍŘ Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS -12-

13 Mgr. VLADIMÍR HŮLKA Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: CCV Pardubice, DPS Ing. DOBROMILA HYPŠMANOVÁ Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Ing. JIŘÍ HURÁŃ Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS JAROSLAV JENÍK Zařazení: učitel Praxe: 33 Odborná kvalifikace: SPŠ strojní Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. KATEŘINA JIROUTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Ing. JAN KŘÍŽEK Zařazení: učitel Praxe: 26 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. ALEŠ KUBELKA Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. ČESLAV KVEREK Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. IVAN MEJSTŘÍK Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. PAVLÍNA PÁCALOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 12 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Mgr. MARIE PAPÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 28 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. JAROSLAV PROCHÁZKA Zařazení: učitel Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Mgr. SLAVOMÍR RAČICKÝ Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická -13-

14 Ing. VÁCLAV VÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, DPS Učitelé OV pro obory L a H ZDENĚK ČEPEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: TMS Pardubice, Strojní zámečník SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SPŠS Pardubice, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JIŘÍ HLÁSNÝ Zařazení: učitel OV Praxe: 14 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠE Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - PAVEL HORÁČEK Zařazení: učitel OV Praxe: 29 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS MILENA HOŘÍNKOVÁ Zařazení: učitelka OV Praxe: 26 Odborná kvalifikace: TESLA Rožnov p. R. n. p., Elektromechanik SPŠ Olomouc, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JAN HURDA Zařazení: učitel OV Praxe: 30 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SPŠE Pardubice, Sdělovací a radiolokační zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. LADISLAV CHUDOBA Zařazení: učitel OV Praxe: 13 Odborná kvalifikace: SOUE Přelouč, Mechanik elektronik Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS VÁCLAV KALOUSEK Zařazení: učitel OV Praxe: 12 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠ Kutná Hora, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - JIŘÍ POLÁK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí učitel odborné výchovy TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SŠP Pardubice, Strojírenství Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 26 KAREL PŮŽA Zařazení: učitel OV Praxe: 33 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -14-

15 MILOŠ STRATÍLEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: ČKD Praha, Frézař SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SŠP ČKD Praha, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS PETR TESAŘ Zařazení: učitel OV Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice, Měřící a automatizační technika Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -15-

16 Externí učitelé Mgr. IVONA BAKLÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Mgr. EVA BUDINOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta MUDr. IVO BUREŠ Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: UK Praha, Lékařská fakulta Pedagogická kvalifikace: - Mgr. EVA ČERMÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta MILAN DAVID Zařazení: učitel Praxe: 52 Odborná kvalifikace: SPŠ strojnická Chrudim, Stavební, dopravní a zdvihací stroje Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. MARIE EFFENBERKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Ing. LUCIE KŘEMENÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 9 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, DFJP, dopravní management Univerzita Pardubice - dopravní infrastruktura Pedagogická kvalifikace: - Mgr. JIŘINA LUDVÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Mgr. TOMÁŠ RETKA Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Ing. JIŘÍ RUDOLF Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK ŠILAR. PhD. Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta Masarykův ústav vyšších studií, DPS Mgr. VANDA ŠTĚDRÁ Zařazení: učitelka Praxe: 7 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta -16-

17 Mgr. ALEXANDER VOREL Zařazení: učitel Praxe: 5 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové, Pedagogická fakulta -17-

18 Nepedagogičtí pracovníci školy MARCELA BOJKOVSKÁ Odborná kvalifikace: - IVANA BUREŠOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - JAROSLAVA BUREŠOVÁ Zařazení: provozní účetní Praxe: 43 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita VLADIMÍRA HOLCOVÁ Odborná kvalifikace: - MICHAL HONS Odborná kvalifikace: SOU stavební Pardubice Pedagogická kvalifikace: SOU Hradec Králové Zařazení: evidence skladů a majetku Zařazení: Technik laboratoří elektrotechnických měření Praxe: - Praxe: 5 VÁCLAV HYBLER Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - ZDENKA DUCHÁČOVÁ Odborná kvalifikace: EVA HRUBÁ Odborná kvalifikace: - ZDENKA HYBLEROVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - JITKA KAŠPAROVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - HELENA KOSOVÁ Zařazení: hospodářka Praxe: 31 Odborná kvalifikace: SZŠ Pardubice, maturita VĚRA MATĚJKOVÁ KOPECKÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe:

19 Mgr. ZUZANA NOBILISOVÁ Zařazení: referentka Praxe: 34 studijního oddělení Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví DANUŠE PELIKÁNOVÁ Odborná kvalifikace: - NADĚŽDA POLÁKOVÁ Odborná kvalifikace: - MARIE RICHTEROVÁ Odborná kvalifikace: - VĚRA ŘEHOŘOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - Praxe: - ANTONÍN SEDLÁČEK Odborná kvalifikace: Zařazení: správce informačních technologií TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektrotechnická zařízení Praxe: 37 Mgr. EVA SLAVÍKOVÁ Zařazení: knihovnice Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Národní knihovna Praha, osvědčení "odborný knihovník" UK Praha, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, osvědčení CŽV Internet, databáze a studijně rozborová činnost pro podporu informační gramotnosti Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha DAGMAR ŠAFAŘÍKOVÁ Odborná kvalifikace: - PAVLA ŠEDIVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - PETR TOPIČ Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace:

20 VLADIMÍR VEJDĚLEK Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - VLADIMÍRA VEJDĚLKOVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - MARCELA VÍŠKOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Lic. LENKA VALIŠOVÁ Zařazení: asistentka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Edukajca Hradec Králové, Fakulta Managementu, obor Řízení firem HANA VOSÁHLOVÁ Zařazení: mzdová účetní Praxe: 28 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita -20-

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Třebíči dne 10. 10. 2014 Mgr. Alois Novák ředitel školy OBSAH A. Základní údaje o škole... 4 B. Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 380/2010-4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 29 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více