Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola. -1-

2 1.2 Sídlo školy K došlo ke splynutí SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU Pardubice. Škola se nachází v ulici Karla IV. 13. a v ulici Do Nového Budova v ulici Karla IV. 13 se skládá ze tří vzájemně propojených částí. Původní budova byla postavena v letech architektem Ladislavem Machoněm. V jižní části byl postaven pavilon výpočetního střediska, dílen a laboratoří. Mezi tyto dvě kdysi samostatné budovy byla přistavena dostavba, ve které jsou umístěny učebny výpočetní techniky, běžné učebny, kabinety vyučujících a kanceláře vedení školy. Areál v ulici Do Nového 1131 se skládá ze tří samostatných budov, z nichž 2 slouží k praktickému vyučování a 2. patro budovy rekonstruované po r je využíváno pro teoretické vyučování. Hlavní budova školy Karla IV. Výpočetní středisko školy Karla IV. Areál budov Do Nového 1.3 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická vznikla v roce 1951 na základě požadavků praxe. Po několika letech stěhování získala od školního roku 1965/66 budovu tzv. nové reálky, později bývalého Pedagogického institutu. Škola se od svého počátku zaměřila na vzdělávání v oblasti slaboproudé elektrotechniky, které bylo, a je, dominantní. Významným mezníkem v historii školy byl vznik výpočetního střediska. Tím byla určena další orientace školy, a to na oblast výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou školy. V roce 1990 byla škola vybrána do holandsko-českého projektu na zavedení neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v České republice. Důsledkem tohoto projektu byl vznik vyššího odborného školství. Počáteční dva studijní obory výpočetní technika, lékařská elektronika byly rozšířeny o další tři: marketing výpočetní techniky, -2-

3 sociální práce, informační systémy. Škola si stále udržuje vysokou prestiž mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho regionu. Žáci jsou dobře připraveni pro vlastní praxi i pro další studium na vysokých technických nebo vyšších odborných školách. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice byla optimalizována formou splynutí dvou škol od , a to SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště Pardubice. Důvodem splynutí škol bylo vedle zlepšení ekonomické bilance školy i zvýšení kvality vzdělání, zvýšení prostupnosti oborů a lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Kapacita obou škol totiž nebyla plně využívána, a proto Krajský úřad Pardubického kraje postupoval v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji ( ). 1.4 Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Na základě 2 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj / ze dne 30. března 2001 vydaného dle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice na Pardubický kraj. V souvislosti s tím vydala Rada Pardubického kraje novou zřizovací listinu, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje dne pod č. j. KrÚ 50669/2013 OŠK. Další změny: Změna zřizovací listiny č. j. KrÚ 3094/2014/28 OŠK Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele 1: Zástupce ředitele 2: Zástupce ředitele 3: Ing. Ladislav Štěpánek Mgr. Jaroslav Procházka - statutární zástupce ředitele školy, zodpovídá za teoretické vyučování pro obory L a H. Mgr. Pavel Vohradník - zodpovídá teoretické vyučování pro obory M, za rozvrh, suplování a vedení určené dokumentace školy. Ing. Ivan Kudrna - zástupce ředitele pro vyšší odborné studium. Vedoucí odborné výuky: Vedoucí hospodářského úseku: Správce budov: Ing. Jiří Huráň - zodpovídá za praktické vyučování v oborech M, L a H a zásobování a skladové hospodaření s elektromateriálem. Ing. Evžen Konstantinov - zodpovídá za hospodaření školy a činnost provozní a mzdové účetní. Ing. Miloš Karafiát - zodpovídá za probíhající rekonstrukce, pořádek a údržbu školy. -3-

4 Dálkový přístup Telefonické spojení (sekretariát): ; fax: www stránky: Údaje o školské radě ŠKOLSKÁ RADA Střední průmyslová škola elektrotechnická Mgr. Pavel Vohradník - zástupce ředitele, SPŠE a VOŠ Pardubice MUDr. Renata Kleinová - lékařka, MeDiLa, spol. s r. o., Hradec Králové, Bratří Štefanů 895, Hradec Králové Ing. Jiří DOLEŽAL, CSc. - jednatel OKA s. r. o. Pardubice, ul. Jana Potůčka 250, Pardubice, předseda představenstva KHK Pardubického kraje ŠKOLSKÁ RADA Vyšší odborná škola Ing. Zdeněk CACH Mgr. Ivona BAKLÍKOVÁ Jan PAŽOUT - učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice - učitelka, SPŠE a VOŠ Pardubice - student 2. SP 1.5 Přehled poskytovaných oborů vzdělání Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická zajišťuje v současné době tyto středoškolské programy: a) M/01 Informační technologie, zaměření programování a hardware Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponentů. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování dokumentů. Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření: multimédia, sítě. b) M/01 Informační technologie, zaměření grafika a webdesign Obor svojí koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a s jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru. Osvojí si práci s uživatelským softwarem, dále tvorbu webových stránek, grafické vektorové a rastrové programy, znalost typografických pravidel a odborných norem, vytváření animací, orientaci v problematice ekonomiky a marketingu. -4-

5 c) M/01 Elektrotechnika Tento studijní program je určen pro úspěšné absolventy základní školy, kteří mají zájem o slaboproudou elektrotechniku. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. První dva ročníky mají společný studijní program. Od třetího ročníku se v rámci volitelných předmětů třídy dělí do třech zaměření: elektronická a sdělovací zařízení (ESZ), výpočetní a automatizační technika (VAT), informační technologie (IT). d) M/01 Technické lyceum Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Na konci druhého ročníku si každý žák volí zaměření, které umožňuje profilaci absolventa. V současné době nabízíme tyto: elektrotechnika, fyzika výpočetní technika, stavebnictví. e) L/01 Mechanik elektrotechnik Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Uplatní se např. jako elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky. f) H/01 Elektrikář Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se např. jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnikúdržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. g) H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřících, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a s uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí. -5-

6 h) L/52 Provozní elektrotechnika Dvouleté nástavbové studium navazuje na tříleté učební obory elektrotechnické, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována. Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení a elektronických zabezpečovacích systémů Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola zahájila svou činnost jako Vyšší technická škola při SPŠE Pardubice, a to ve školním roce 1992/93 v rámci experimentu na zavedení nového typu terciárního vzdělávání v České republice. Studium bylo připravováno na základě holandsko-českého projektu a ve spolupráci se školami v Holandsku. Profil absolventa je dán charakterem vyššího odborného vzdělávání. To připravuje pro výkon specializovaných povolání nebo činností, které nevyžadují výhradně vysokoškolské vzdělání, ale široké všeobecné nebo specificky prohloubené či zaměřené vzdělání odborné. Výkon těchto povolání vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, kooperativní interpersonální dovednosti, manažerské schopnosti, sociální a mentální vyspělost a vysokou kvalitu osvojení praktických profesních dovedností. Jedná se o činnosti na střední úrovni řízení - na úrovni středního managementu, mezioborové činnosti, činnosti s vysokým podílem technických a operačních dovedností a činností, které lze vykonávat pouze za splnění i jiných než vzdělávacích požadavků (např. věkových, délky praxe v oboru apod.), a proto pro ně nepřipravují běžné obory středních škol. Profil absolventa je určen jeho cílovými vědomostmi a dovednostmi, dále pak činnostmi, které bude moci vykonávat. V současné době škola přijímá zájemce ke studiu do dvou nově akreditovaných programů výpočetní technika a sociální práce. Kód oboru Název oboru Vydáno Pod č.j. Platnost od N/13 Výpočetní technika (3letý) MŠMT ČR č. j. 5327/ N/01 Sociální práce (3letý) MŠMT ČR č.j. 5328/ Studijní obor sociální práce Absolventi oboru sociální práce jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálně právních a sociálně rehabilitačních činností. Ve srovnání s odbornými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno více prakticky a je šířeji profilováno. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti (komunikativní schopnost, obětavost, humanitní cítění aj.). Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo. Učební plán obsahuje vedle disciplín všeobecně vzdělávacích (cizí jazyk, výpočetní technika, základy ekonomiky aj.) i předměty odborné, a to jak základní (psychologie, sociální politika, právo, metody sociální práce, pedagogika, statistika a demografie, zdravotní nauky), tak i volitelné, vycházející především z potřeb dané oblasti. Možnosti uplatnění absolventa -6-

7 Absolvováním vzdělávacího programu Sociální práce získává absolvent statut sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb a je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích. Absolvent je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona o sociálních službách) odborný sociální pracovník v sociálních službách (kód: 7719), odborný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30188), samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189), odborný resocializační pracovník (kód: 30190), samostatný resocializační pracovník (kód: 30191), poradce v sociálních službách (kód: 30192), odborný asistent v sociálních službách (kód: 30193), odborný sociální pracovník (kód: 30195), samostatný sociální pracovník (kód: 30196), samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (kód: 30349), samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (kód: 30348), samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (kód: 30347). Studijní obor výpočetní technika Absolvent se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet), či navenek (Internet). Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění se mu otevírá pro pozice správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, školení či e-komerci. Možnosti uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP) - samostatný programátor (kód: 5779), - správce operačních systémů a sítí (kód: 5799), - webdesigner (kód: 30385). -7-

8 2 Přehled pracovníků školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci školy Interní učitelé Učitelé pro obory M a N Mgr. MARIE ALBRECHTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta JAROSLAV BARTEL Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Důstojnická škola Liptovský Mikuláš ÚSO Odborné učiliště železniční Česká Třebová - elektromechanik Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Mgr. LEA BEDNAŘÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 20 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. JANA BINAROVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Ing. PETR BUBÁK Zařazení: učitel Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: DPJP Pardubice DPS PhDr. PETR BUDINA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Ing. ZDENĚK CACH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Masarykův ústav vyšších studií Ing. MARCELA ČAPKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Vysoká škola dopravní Žilina, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové, 2000 Ing. JANA ČEPČÁŘOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: VŠE Praha, Fakulta národohospodářská Pedagogická kvalifikace: VŠE Praha Ing. MILAN ČERNOCH Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha -8-

9 MIROSLAV DVOŘÁK dipl. technik Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: VOŠ Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. PETR FIŠAR Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní PhDr. JAROSLAVA FOREJTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Ing. PETR HEJNA Zařazení: učitel Praxe: 7 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Mgr. VLADIMÍR HRON Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, UK Praha rozšíření ped. způsobilosti PAVEL JEDLIČKA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí dílen SPŠE Pardubice Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 21 IVO JECH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠ pro pracující Pardubice Východočeské energetické závody, n. p. Hradec Králové - provozní elektromontér Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. RADEK JELÍNEK Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha Mgr. TOMÁŠ JIČÍNSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. MIROSLAV JIRKA Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice -DPS Mgr. IRENA JOZÍFOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové RNDr. ZDENKA KLEČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 22 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká -9-

10 Ing. MIROSLAV KOUCKÝ Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: ČVUT FEL Praha Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Ing. IVAN KUDRNA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Praxe: 29 Ing. BŘETISLAV KUŘE Zařazení: učitel Praxe: 45 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Ústav pro studium na vysokých školách technických při ČVUT Praha, Mgr. ALENA KVASNIČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Mgr. MICHAL KUTÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Mgr. GABRIELA LEVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc Ing. MIROSLAV LOSENICKÝ, CSc. Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. KATEŘINA MACHAČOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Centrum celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje Mgr. MILAN MICHALEC Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Mgr. PETR MIKULÁŠ Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů Pedagogická kvalifikace: UK Praha, učitelství všeobecně-vzdělávacích programů Mgr. JITKA NOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, učitelství pro základní školy MARTIN PETERA Zařazení: učitel Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové -10-

11 HANA PETŘÍČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta PaedDr. DANUŠE POLÁČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogická kvalifikace: UK Praha Mgr. ANDREA POSPÍŠILOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Ing. PAVEL PŘÍVĚTIVÝ Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK PŘÍVRATSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS RNDr. JANA RESLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 17 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Praha PaedDr. ZDEŇKA SOBOLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. HANA SOBOTKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 2 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Ing. MILAN STARÝ Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. STANISLAV STRNAD Zařazení: učitel Praxe: 38 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická - technická kybernetika Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT Ing. LUKÁŠ ŠTĚDRÝ Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: VŠ báňská -Technická univerzita Ostrava Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK Zařazení: ředitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha MILAN ŠTVERÁK Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Tesla, n. p. Pardubice - mechanik Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové -11-

12 Mgr. Ing. JAROSLAV ŠVADLENKA Zařazení: učitel Praxe: 50 Odborná kvalifikace: UK Praha pedagogická fakulta VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Pedagogická fakulta Mgr. ROBERT VENZARA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové VŠ pedagogická Hradec Králové - učitelství pro 3. stupeň Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Mgr. MARTIN VOJTA Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita Brno-učitelství NJ pro zákl. a jazykové školy Mgr. PAVEL VOHRADNÍK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 19 Ing. ANTONÍN VÝBORNÝ Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. MIROSLAV ZAPLETAL Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Mgr. VĚRA ZELENÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Učitelé pro obory L a H Ing. JOSEF DANĚK Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. LUKÁŠ DIEPOLD Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Mgr. VĚRA DRÁBKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. VLADIMÍRA HANÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. PETR HRNČÍŘ Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS -12-

13 Mgr. VLADIMÍR HŮLKA Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: CCV Pardubice, DPS Ing. DOBROMILA HYPŠMANOVÁ Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Ing. JIŘÍ HURÁŃ Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS JAROSLAV JENÍK Zařazení: učitel Praxe: 33 Odborná kvalifikace: SPŠ strojní Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. KATEŘINA JIROUTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Ing. JAN KŘÍŽEK Zařazení: učitel Praxe: 26 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. ALEŠ KUBELKA Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. ČESLAV KVEREK Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. IVAN MEJSTŘÍK Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. PAVLÍNA PÁCALOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 12 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Mgr. MARIE PAPÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 28 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. JAROSLAV PROCHÁZKA Zařazení: učitel Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Mgr. SLAVOMÍR RAČICKÝ Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická -13-

14 Ing. VÁCLAV VÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, DPS Učitelé OV pro obory L a H ZDENĚK ČEPEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: TMS Pardubice, Strojní zámečník SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SPŠS Pardubice, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JIŘÍ HLÁSNÝ Zařazení: učitel OV Praxe: 14 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠE Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - PAVEL HORÁČEK Zařazení: učitel OV Praxe: 29 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS MILENA HOŘÍNKOVÁ Zařazení: učitelka OV Praxe: 26 Odborná kvalifikace: TESLA Rožnov p. R. n. p., Elektromechanik SPŠ Olomouc, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JAN HURDA Zařazení: učitel OV Praxe: 30 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SPŠE Pardubice, Sdělovací a radiolokační zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. LADISLAV CHUDOBA Zařazení: učitel OV Praxe: 13 Odborná kvalifikace: SOUE Přelouč, Mechanik elektronik Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS VÁCLAV KALOUSEK Zařazení: učitel OV Praxe: 12 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠ Kutná Hora, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - JIŘÍ POLÁK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí učitel odborné výchovy TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SŠP Pardubice, Strojírenství Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 26 KAREL PŮŽA Zařazení: učitel OV Praxe: 33 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -14-

15 MILOŠ STRATÍLEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: ČKD Praha, Frézař SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SŠP ČKD Praha, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS PETR TESAŘ Zařazení: učitel OV Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice, Měřící a automatizační technika Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -15-

16 Externí učitelé Mgr. IVONA BAKLÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Mgr. EVA BUDINOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta MUDr. IVO BUREŠ Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: UK Praha, Lékařská fakulta Pedagogická kvalifikace: - Mgr. EVA ČERMÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta MILAN DAVID Zařazení: učitel Praxe: 52 Odborná kvalifikace: SPŠ strojnická Chrudim, Stavební, dopravní a zdvihací stroje Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. MARIE EFFENBERKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Ing. LUCIE KŘEMENÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 9 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, DFJP, dopravní management Univerzita Pardubice - dopravní infrastruktura Pedagogická kvalifikace: - Mgr. JIŘINA LUDVÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Mgr. TOMÁŠ RETKA Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Ing. JIŘÍ RUDOLF Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK ŠILAR. PhD. Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta Masarykův ústav vyšších studií, DPS Mgr. VANDA ŠTĚDRÁ Zařazení: učitelka Praxe: 7 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta -16-

17 Mgr. ALEXANDER VOREL Zařazení: učitel Praxe: 5 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové, Pedagogická fakulta -17-

18 Nepedagogičtí pracovníci školy MARCELA BOJKOVSKÁ Odborná kvalifikace: - IVANA BUREŠOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - JAROSLAVA BUREŠOVÁ Zařazení: provozní účetní Praxe: 43 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita VLADIMÍRA HOLCOVÁ Odborná kvalifikace: - MICHAL HONS Odborná kvalifikace: SOU stavební Pardubice Pedagogická kvalifikace: SOU Hradec Králové Zařazení: evidence skladů a majetku Zařazení: Technik laboratoří elektrotechnických měření Praxe: - Praxe: 5 VÁCLAV HYBLER Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - ZDENKA DUCHÁČOVÁ Odborná kvalifikace: EVA HRUBÁ Odborná kvalifikace: - ZDENKA HYBLEROVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - JITKA KAŠPAROVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - HELENA KOSOVÁ Zařazení: hospodářka Praxe: 31 Odborná kvalifikace: SZŠ Pardubice, maturita VĚRA MATĚJKOVÁ KOPECKÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe:

19 Mgr. ZUZANA NOBILISOVÁ Zařazení: referentka Praxe: 34 studijního oddělení Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví DANUŠE PELIKÁNOVÁ Odborná kvalifikace: - NADĚŽDA POLÁKOVÁ Odborná kvalifikace: - MARIE RICHTEROVÁ Odborná kvalifikace: - VĚRA ŘEHOŘOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - Praxe: - ANTONÍN SEDLÁČEK Odborná kvalifikace: Zařazení: správce informačních technologií TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektrotechnická zařízení Praxe: 37 Mgr. EVA SLAVÍKOVÁ Zařazení: knihovnice Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Národní knihovna Praha, osvědčení "odborný knihovník" UK Praha, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, osvědčení CŽV Internet, databáze a studijně rozborová činnost pro podporu informační gramotnosti Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha DAGMAR ŠAFAŘÍKOVÁ Odborná kvalifikace: - PAVLA ŠEDIVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - PETR TOPIČ Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace:

20 VLADIMÍR VEJDĚLEK Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - VLADIMÍRA VEJDĚLKOVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - MARCELA VÍŠKOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Lic. LENKA VALIŠOVÁ Zařazení: asistentka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Edukajca Hradec Králové, Fakulta Managementu, obor Řízení firem HANA VOSÁHLOVÁ Zařazení: mzdová účetní Praxe: 28 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita -20-

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PARDUBICE, KARLA IV. 13

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PARDUBICE, KARLA IV. 13 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PARDUBICE, KARLA IV. 13 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PARDUBICE, KARLA IV. 13

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PARDUBICE, KARLA IV. 13 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PARDUBICE, KARLA IV. 13 1 Základní údaje o škole Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Elektrotechnika

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Zájemci mohou přihlášky podávat do 15. 3. 2012 pro denní studium, 20. 3. 2012 pro dálkové studium poštou

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory vzdělání: Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 1. kolo přijímacího

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství Technické

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

první kolo přijímacího řízení

první kolo přijímacího řízení Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s 60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a stanoví: první kolo přijímacího řízení 1. jednotná

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice 1. Úvod Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2011/2012 VÝTAH Ředitel školy rozhoduje

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4. KOLO 1 Obory vzdělání nabízené pro školní rok 2012/2013 1.1 Obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou Název oboru (název ŠVP) 1 Kód oboru vzdělání Počet

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy.

Úspěšné absolvování naší školy je vstupní bránou nejen na technické fakulty českých vysokých škol, ale i na start úspěšné profesní dráhy. Slovo ředitele Střední škola elektrotechnická patří mezi přední elektrotechnické školy v České republice nejen díky své dlouholeté tradici, ale i díky perspektivám, které nabízí současným i budoucím žákům.

Více

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017

5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 5.1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2016/2017 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Okružní 1404, Beroun Hlinky 266 73 OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Na základě vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání

Více