Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:"

Transkript

1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola. -1-

2 1.2 Sídlo školy K došlo ke splynutí SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU Pardubice. Škola se nachází v ulici Karla IV. 13. a v ulici Do Nového Budova v ulici Karla IV. 13 se skládá ze tří vzájemně propojených částí. Původní budova byla postavena v letech architektem Ladislavem Machoněm. V jižní části byl postaven pavilon výpočetního střediska, dílen a laboratoří. Mezi tyto dvě kdysi samostatné budovy byla přistavena dostavba, ve které jsou umístěny učebny výpočetní techniky, běžné učebny, kabinety vyučujících a kanceláře vedení školy. Areál v ulici Do Nového 1131 se skládá ze tří samostatných budov, z nichž 2 slouží k praktickému vyučování a 2. patro budovy rekonstruované po r je využíváno pro teoretické vyučování. Hlavní budova školy Karla IV. Výpočetní středisko školy Karla IV. Areál budov Do Nového 1.3 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická vznikla v roce 1951 na základě požadavků praxe. Po několika letech stěhování získala od školního roku 1965/66 budovu tzv. nové reálky, později bývalého Pedagogického institutu. Škola se od svého počátku zaměřila na vzdělávání v oblasti slaboproudé elektrotechniky, které bylo, a je, dominantní. Významným mezníkem v historii školy byl vznik výpočetního střediska. Tím byla určena další orientace školy, a to na oblast výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou školy. V roce 1990 byla škola vybrána do holandsko-českého projektu na zavedení neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v České republice. Důsledkem tohoto projektu byl vznik vyššího odborného školství. Počáteční dva studijní obory výpočetní technika, lékařská elektronika byly rozšířeny o další tři: marketing výpočetní techniky, -2-

3 sociální práce, informační systémy. Škola si stále udržuje vysokou prestiž mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho regionu. Žáci jsou dobře připraveni pro vlastní praxi i pro další studium na vysokých technických nebo vyšších odborných školách. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice byla optimalizována formou splynutí dvou škol od , a to SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice a SOŠ elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště Pardubice. Důvodem splynutí škol bylo vedle zlepšení ekonomické bilance školy i zvýšení kvality vzdělání, zvýšení prostupnosti oborů a lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Kapacita obou škol totiž nebyla plně využívána, a proto Krajský úřad Pardubického kraje postupoval v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji ( ). 1.4 Zřizovatel školy Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Na základě 2 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj / ze dne 30. března 2001 vydaného dle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice na Pardubický kraj. V souvislosti s tím vydala Rada Pardubického kraje novou zřizovací listinu, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje dne pod č. j. KrÚ 50669/2013 OŠK. Další změny: Změna zřizovací listiny č. j. KrÚ 3094/2014/28 OŠK Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele 1: Zástupce ředitele 2: Zástupce ředitele 3: Ing. Ladislav Štěpánek Mgr. Jaroslav Procházka - statutární zástupce ředitele školy, zodpovídá za teoretické vyučování pro obory L a H. Mgr. Pavel Vohradník - zodpovídá teoretické vyučování pro obory M, za rozvrh, suplování a vedení určené dokumentace školy. Ing. Ivan Kudrna - zástupce ředitele pro vyšší odborné studium. Vedoucí odborné výuky: Vedoucí hospodářského úseku: Správce budov: Ing. Jiří Huráň - zodpovídá za praktické vyučování v oborech M, L a H a zásobování a skladové hospodaření s elektromateriálem. Ing. Evžen Konstantinov - zodpovídá za hospodaření školy a činnost provozní a mzdové účetní. Ing. Miloš Karafiát - zodpovídá za probíhající rekonstrukce, pořádek a údržbu školy. -3-

4 Dálkový přístup Telefonické spojení (sekretariát): ; fax: www stránky: Údaje o školské radě ŠKOLSKÁ RADA Střední průmyslová škola elektrotechnická Mgr. Pavel Vohradník - zástupce ředitele, SPŠE a VOŠ Pardubice MUDr. Renata Kleinová - lékařka, MeDiLa, spol. s r. o., Hradec Králové, Bratří Štefanů 895, Hradec Králové Ing. Jiří DOLEŽAL, CSc. - jednatel OKA s. r. o. Pardubice, ul. Jana Potůčka 250, Pardubice, předseda představenstva KHK Pardubického kraje ŠKOLSKÁ RADA Vyšší odborná škola Ing. Zdeněk CACH Mgr. Ivona BAKLÍKOVÁ Jan PAŽOUT - učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice - učitelka, SPŠE a VOŠ Pardubice - student 2. SP 1.5 Přehled poskytovaných oborů vzdělání Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická zajišťuje v současné době tyto středoškolské programy: a) M/01 Informační technologie, zaměření programování a hardware Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponentů. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování dokumentů. Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření: multimédia, sítě. b) M/01 Informační technologie, zaměření grafika a webdesign Obor svojí koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a s jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru. Osvojí si práci s uživatelským softwarem, dále tvorbu webových stránek, grafické vektorové a rastrové programy, znalost typografických pravidel a odborných norem, vytváření animací, orientaci v problematice ekonomiky a marketingu. -4-

5 c) M/01 Elektrotechnika Tento studijní program je určen pro úspěšné absolventy základní školy, kteří mají zájem o slaboproudou elektrotechniku. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. První dva ročníky mají společný studijní program. Od třetího ročníku se v rámci volitelných předmětů třídy dělí do třech zaměření: elektronická a sdělovací zařízení (ESZ), výpočetní a automatizační technika (VAT), informační technologie (IT). d) M/01 Technické lyceum Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Na konci druhého ročníku si každý žák volí zaměření, které umožňuje profilaci absolventa. V současné době nabízíme tyto: elektrotechnika, fyzika výpočetní technika, stavebnictví. e) L/01 Mechanik elektrotechnik Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Uplatní se např. jako elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky. f) H/01 Elektrikář Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se např. jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnikúdržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. g) H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřících, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a s uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí. -5-

6 h) L/52 Provozní elektrotechnika Dvouleté nástavbové studium navazuje na tříleté učební obory elektrotechnické, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována. Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení a elektronických zabezpečovacích systémů Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola zahájila svou činnost jako Vyšší technická škola při SPŠE Pardubice, a to ve školním roce 1992/93 v rámci experimentu na zavedení nového typu terciárního vzdělávání v České republice. Studium bylo připravováno na základě holandsko-českého projektu a ve spolupráci se školami v Holandsku. Profil absolventa je dán charakterem vyššího odborného vzdělávání. To připravuje pro výkon specializovaných povolání nebo činností, které nevyžadují výhradně vysokoškolské vzdělání, ale široké všeobecné nebo specificky prohloubené či zaměřené vzdělání odborné. Výkon těchto povolání vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, kooperativní interpersonální dovednosti, manažerské schopnosti, sociální a mentální vyspělost a vysokou kvalitu osvojení praktických profesních dovedností. Jedná se o činnosti na střední úrovni řízení - na úrovni středního managementu, mezioborové činnosti, činnosti s vysokým podílem technických a operačních dovedností a činností, které lze vykonávat pouze za splnění i jiných než vzdělávacích požadavků (např. věkových, délky praxe v oboru apod.), a proto pro ně nepřipravují běžné obory středních škol. Profil absolventa je určen jeho cílovými vědomostmi a dovednostmi, dále pak činnostmi, které bude moci vykonávat. V současné době škola přijímá zájemce ke studiu do dvou nově akreditovaných programů výpočetní technika a sociální práce. Kód oboru Název oboru Vydáno Pod č.j. Platnost od N/13 Výpočetní technika (3letý) MŠMT ČR č. j. 5327/ N/01 Sociální práce (3letý) MŠMT ČR č.j. 5328/ Studijní obor sociální práce Absolventi oboru sociální práce jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálně právních a sociálně rehabilitačních činností. Ve srovnání s odbornými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno více prakticky a je šířeji profilováno. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti (komunikativní schopnost, obětavost, humanitní cítění aj.). Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo. Učební plán obsahuje vedle disciplín všeobecně vzdělávacích (cizí jazyk, výpočetní technika, základy ekonomiky aj.) i předměty odborné, a to jak základní (psychologie, sociální politika, právo, metody sociální práce, pedagogika, statistika a demografie, zdravotní nauky), tak i volitelné, vycházející především z potřeb dané oblasti. Možnosti uplatnění absolventa -6-

7 Absolvováním vzdělávacího programu Sociální práce získává absolvent statut sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb a je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích. Absolvent je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona o sociálních službách) odborný sociální pracovník v sociálních službách (kód: 7719), odborný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30188), samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189), odborný resocializační pracovník (kód: 30190), samostatný resocializační pracovník (kód: 30191), poradce v sociálních službách (kód: 30192), odborný asistent v sociálních službách (kód: 30193), odborný sociální pracovník (kód: 30195), samostatný sociální pracovník (kód: 30196), samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (kód: 30349), samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (kód: 30348), samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (kód: 30347). Studijní obor výpočetní technika Absolvent se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet), či navenek (Internet). Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění se mu otevírá pro pozice správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, školení či e-komerci. Možnosti uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP) - samostatný programátor (kód: 5779), - správce operačních systémů a sítí (kód: 5799), - webdesigner (kód: 30385). -7-

8 2 Přehled pracovníků školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci školy Interní učitelé Učitelé pro obory M a N Mgr. MARIE ALBRECHTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta JAROSLAV BARTEL Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Důstojnická škola Liptovský Mikuláš ÚSO Odborné učiliště železniční Česká Třebová - elektromechanik Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Mgr. LEA BEDNAŘÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 20 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. JANA BINAROVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta obor AJ pro střední školy Ing. PETR BUBÁK Zařazení: učitel Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: DPJP Pardubice DPS PhDr. PETR BUDINA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Filozofická fakulta Ing. ZDENĚK CACH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Masarykův ústav vyšších studií Ing. MARCELA ČAPKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Vysoká škola dopravní Žilina, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové, 2000 Ing. JANA ČEPČÁŘOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: VŠE Praha, Fakulta národohospodářská Pedagogická kvalifikace: VŠE Praha Ing. MILAN ČERNOCH Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha -8-

9 MIROSLAV DVOŘÁK dipl. technik Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: VOŠ Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. PETR FIŠAR Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní PhDr. JAROSLAVA FOREJTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Filozofická fakulta Ing. PETR HEJNA Zařazení: učitel Praxe: 7 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Mgr. VLADIMÍR HRON Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, UK Praha rozšíření ped. způsobilosti PAVEL JEDLIČKA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí dílen SPŠE Pardubice Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 21 IVO JECH Zařazení: učitel Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠ pro pracující Pardubice Východočeské energetické závody, n. p. Hradec Králové - provozní elektromontér Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. RADEK JELÍNEK Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha Mgr. TOMÁŠ JIČÍNSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Ing. MIROSLAV JIRKA Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice -DPS Mgr. IRENA JOZÍFOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 27 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové RNDr. ZDENKA KLEČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 22 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká -9-

10 Ing. MIROSLAV KOUCKÝ Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: ČVUT FEL Praha Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Ing. IVAN KUDRNA Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Praxe: 29 Ing. BŘETISLAV KUŘE Zařazení: učitel Praxe: 45 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Ústav pro studium na vysokých školách technických při ČVUT Praha, Mgr. ALENA KVASNIČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 30 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Mgr. MICHAL KUTÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta pedagogická Mgr. GABRIELA LEVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc Ing. MIROSLAV LOSENICKÝ, CSc. Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, DPS Ing. KATEŘINA MACHAČOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Centrum celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje Mgr. MILAN MICHALEC Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové Mgr. PETR MIKULÁŠ Zařazení: učitel Praxe: 12 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů Pedagogická kvalifikace: UK Praha, učitelství všeobecně-vzdělávacích programů Mgr. JITKA NOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, učitelství pro základní školy MARTIN PETERA Zařazení: učitel Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové -10-

11 HANA PETŘÍČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta PaedDr. DANUŠE POLÁČKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 33 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Pedagogická kvalifikace: UK Praha Mgr. ANDREA POSPÍŠILOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 16 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Ing. PAVEL PŘÍVĚTIVÝ Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK PŘÍVRATSKÝ Zařazení: učitel Praxe: 9 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS RNDr. JANA RESLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 17 Odborná kvalifikace: UK Praha, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta UK Praha PaedDr. ZDEŇKA SOBOLOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 29 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. HANA SOBOTKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 2 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická Ing. MILAN STARÝ Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. STANISLAV STRNAD Zařazení: učitel Praxe: 38 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická - technická kybernetika Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT Ing. LUKÁŠ ŠTĚDRÝ Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: VŠ báňská -Technická univerzita Ostrava Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK Zařazení: ředitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha MILAN ŠTVERÁK Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice Tesla, n. p. Pardubice - mechanik Pedagogická kvalifikace: VŠP Hradec Králové -11-

12 Mgr. Ing. JAROSLAV ŠVADLENKA Zařazení: učitel Praxe: 50 Odborná kvalifikace: UK Praha pedagogická fakulta VŠCHT Pardubice Pedagogická kvalifikace: UK Praha, Pedagogická fakulta Mgr. ROBERT VENZARA Zařazení: učitel Praxe: 13 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové VŠ pedagogická Hradec Králové - učitelství pro 3. stupeň Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Mgr. MARTIN VOJTA Zařazení: učitel Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Masarykova univerzita Brno-učitelství NJ pro zákl. a jazykové školy Mgr. PAVEL VOHRADNÍK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: zástupce ředitele Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 19 Ing. ANTONÍN VÝBORNÝ Zařazení: učitel Praxe: 16 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Ing. MIROSLAV ZAPLETAL Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Výzkumný ústav inženýrského studia Mgr. VĚRA ZELENÁ Zařazení: učitelka Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita J. E. Purkyně Brno, Fakulta přírodovědecká Učitelé pro obory L a H Ing. JOSEF DANĚK Zařazení: učitel Praxe: 10 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. LUKÁŠ DIEPOLD Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury Mgr. VĚRA DRÁBKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové Mgr. VLADIMÍRA HANÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. PETR HRNČÍŘ Zařazení: učitel Praxe: 22 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS -12-

13 Mgr. VLADIMÍR HŮLKA Zařazení: učitel Praxe: 8 Odborná kvalifikace: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: CCV Pardubice, DPS Ing. DOBROMILA HYPŠMANOVÁ Zařazení: učitel Praxe: 31 Odborná kvalifikace: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Ing. JIŘÍ HURÁŃ Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, DPS JAROSLAV JENÍK Zařazení: učitel Praxe: 33 Odborná kvalifikace: SPŠ strojní Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. KATEŘINA JIROUTOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 11 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Ing. JAN KŘÍŽEK Zařazení: učitel Praxe: 26 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. ALEŠ KUBELKA Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. ČESLAV KVEREK Zařazení: učitel Praxe: 19 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Ing. IVAN MEJSTŘÍK Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: - Mgr. PAVLÍNA PÁCALOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 12 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Pedagogická kvalifikace: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií Mgr. MARIE PAPÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 28 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Mgr. JAROSLAV PROCHÁZKA Zařazení: učitel Praxe: 36 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká Mgr. SLAVOMÍR RAČICKÝ Zařazení: učitel Praxe: 34 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta filozofická -13-

14 Ing. VÁCLAV VÁLEK Zařazení: učitel Praxe: 35 Odborná kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, DPS Učitelé OV pro obory L a H ZDENĚK ČEPEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: TMS Pardubice, Strojní zámečník SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SPŠS Pardubice, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JIŘÍ HLÁSNÝ Zařazení: učitel OV Praxe: 14 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠE Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - PAVEL HORÁČEK Zařazení: učitel OV Praxe: 29 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS MILENA HOŘÍNKOVÁ Zařazení: učitelka OV Praxe: 26 Odborná kvalifikace: TESLA Rožnov p. R. n. p., Elektromechanik SPŠ Olomouc, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS JAN HURDA Zařazení: učitel OV Praxe: 30 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SPŠE Pardubice, Sdělovací a radiolokační zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS Mgr. LADISLAV CHUDOBA Zařazení: učitel OV Praxe: 13 Odborná kvalifikace: SOUE Přelouč, Mechanik elektronik Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS VÁCLAV KALOUSEK Zařazení: učitel OV Praxe: 12 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠ Kutná Hora, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: - JIŘÍ POLÁK Odborná kvalifikace: Pedagogická kvalifikace: Zařazení: vedoucí učitel odborné výchovy TESLA n. p. Pardubice, Mechanik SŠP Pardubice, Strojírenství Pedagogická fakulta Hradec Králové Praxe: 26 KAREL PŮŽA Zařazení: učitel OV Praxe: 33 Odborná kvalifikace: TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektronická zařízení Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -14-

15 MILOŠ STRATÍLEK Zařazení: učitel OV Praxe: 32 Odborná kvalifikace: ČKD Praha, Frézař SOŠEaS a SOU Pardubice, Mechanik pro elektrotechniku SŠP ČKD Praha, Strojírenství Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS PETR TESAŘ Zařazení: učitel OV Praxe: 18 Odborná kvalifikace: SPŠE Pardubice, Měřící a automatizační technika Pedagogická kvalifikace: Pedagogická fakulta Hradec Králové, DPS -15-

16 Externí učitelé Mgr. IVONA BAKLÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Mgr. EVA BUDINOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 6 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta MUDr. IVO BUREŠ Zařazení: učitel Praxe: 14 Odborná kvalifikace: UK Praha, Lékařská fakulta Pedagogická kvalifikace: - Mgr. EVA ČERMÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta MILAN DAVID Zařazení: učitel Praxe: 52 Odborná kvalifikace: SPŠ strojnická Chrudim, Stavební, dopravní a zdvihací stroje Pedagogická kvalifikace: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, DPS Mgr. MARIE EFFENBERKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Ing. LUCIE KŘEMENÁKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 9 Odborná kvalifikace: Univerzita Pardubice, DFJP, dopravní management Univerzita Pardubice - dopravní infrastruktura Pedagogická kvalifikace: - Mgr. JIŘINA LUDVÍKOVÁ Zařazení: učitelka Praxe: 1 Odborná kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Pedagogická kvalifikace: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, PF soc. patol. a prevence Mgr. TOMÁŠ RETKA Zařazení: učitel Praxe: 4 Odborná kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta Ing. JIŘÍ RUDOLF Zařazení: učitel Praxe: 3 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta strojní Pedagogická kvalifikace: - Ing. ZDENĚK ŠILAR. PhD. Zařazení: učitel Praxe: 27 Odborná kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická Pedagogická kvalifikace: ČVUT Praha, Fakulta Masarykův ústav vyšších studií, DPS Mgr. VANDA ŠTĚDRÁ Zařazení: učitelka Praxe: 7 Odborná kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta Pedagogická kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta -16-

17 Mgr. ALEXANDER VOREL Zařazení: učitel Praxe: 5 Odborná kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové Pedagogická kvalifikace: VŠ pedagogická Hradec Králové, Pedagogická fakulta -17-

18 Nepedagogičtí pracovníci školy MARCELA BOJKOVSKÁ Odborná kvalifikace: - IVANA BUREŠOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - JAROSLAVA BUREŠOVÁ Zařazení: provozní účetní Praxe: 43 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita VLADIMÍRA HOLCOVÁ Odborná kvalifikace: - MICHAL HONS Odborná kvalifikace: SOU stavební Pardubice Pedagogická kvalifikace: SOU Hradec Králové Zařazení: evidence skladů a majetku Zařazení: Technik laboratoří elektrotechnických měření Praxe: - Praxe: 5 VÁCLAV HYBLER Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - ZDENKA DUCHÁČOVÁ Odborná kvalifikace: EVA HRUBÁ Odborná kvalifikace: - ZDENKA HYBLEROVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - JITKA KAŠPAROVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - HELENA KOSOVÁ Zařazení: hospodářka Praxe: 31 Odborná kvalifikace: SZŠ Pardubice, maturita VĚRA MATĚJKOVÁ KOPECKÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe:

19 Mgr. ZUZANA NOBILISOVÁ Zařazení: referentka Praxe: 34 studijního oddělení Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví DANUŠE PELIKÁNOVÁ Odborná kvalifikace: - NADĚŽDA POLÁKOVÁ Odborná kvalifikace: - MARIE RICHTEROVÁ Odborná kvalifikace: - VĚRA ŘEHOŘOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - Praxe: - Praxe: - ANTONÍN SEDLÁČEK Odborná kvalifikace: Zařazení: správce informačních technologií TESLA n. p. Pardubice, Mechanik elektronických zařízení SPŠP Pardubice, Sdělovací a radioelektrotechnická zařízení Praxe: 37 Mgr. EVA SLAVÍKOVÁ Zařazení: knihovnice Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Národní knihovna Praha, osvědčení "odborný knihovník" UK Praha, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, osvědčení CŽV Internet, databáze a studijně rozborová činnost pro podporu informační gramotnosti Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor jazyková a literární kultura Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví Pedagogická kvalifikace: Národní institut pro další vzdělávání Praha DAGMAR ŠAFAŘÍKOVÁ Odborná kvalifikace: - PAVLA ŠEDIVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Praxe: - PETR TOPIČ Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace:

20 VLADIMÍR VEJDĚLEK Zařazení: údržba Praxe: - Odborná kvalifikace: - VLADIMÍRA VEJDĚLKOVÁ Zařazení: výdej obědů Praxe: - Odborná kvalifikace: - MARCELA VÍŠKOVÁ Odborná kvalifikace: - Zařazení: pracovnice úklidu Praxe: - Lic. LENKA VALIŠOVÁ Zařazení: asistentka Praxe: 25 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita Edukajca Hradec Králové, Fakulta Managementu, obor Řízení firem HANA VOSÁHLOVÁ Zařazení: mzdová účetní Praxe: 28 Odborná kvalifikace: SEŠ Pardubice, maturita -20-

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Ing. Jiří Sajner znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení V průběhu uveřejňování

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Kompletní ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Zaměření: Dřevěné konstrukce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba Motivační název Dřevěné

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů.

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů. 63-41-M/02 Obchodní akademie 4. Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky počítaný z předmětů: český jazyk, rodinná výchova, cizí jazyk, matematika,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více