ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012"

Transkript

1 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012 (International Conference of Lifelong Education). Cílem 4. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012 bylo zhodnocení aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. Na konferenci byla diskutována zejména témata z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Jako novinka tohoto ročníku byla zařazena do sekce Dalšího odborného vzdělávání témata týkající se oblasti vzdělávání v projektovém řízení. Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2012 se přihlásilo 85 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 77. Mezi účastníky konference byli zastoupeni akademičtí pracovníci z veřejných i soukromých vysokých škol, ředitelé středních škol, zástupci veřejné správy, hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a další významní odborníci zabývající se problematikou celoživotního učení v celé její šíři. Záštitu nad průběhem jejího jednání převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Významnými hosty konference byli PaedDr. Věra Kolmerová, vedoucí Oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT, doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Dr. Andrea Waxenegger, President of EUCEN.

2 ZPRÁVY Na plenárním zasedání přednesli stěžejní příspěvky vybraní pozvaní odborníci pedagogické teorie a praxe: Dr. Andrea Waxenegger, Univerzita v Grazu, ředitelka Centra dalšího vzdělávání a prezidentka EUCEN, přednáška na téma: Evropské univerzity celoživotního vzdělávání a jejich role v rozvoji spolupráce; prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., UKF v Nitre, SR, přednáška na téma: Vysokoškolská príprava učiteľov v kontexte transformačných procesov; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., přednostka kliniky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, přednáška na téma: Historie a současnost U3V na Masarykově univerzitě; doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, přednáška na téma: Možnosti rozvoje kompetencí speciálních pedagogů logopedů v rámci dalšího vzdělávání; doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., VUT v Brně, přednáška na téma: Celoživotní vzdělávání a projektová metoda výuky; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, přednáška na téma: Jací jsou současní vysokoškoláci a jak je vzdělávat pohled psychologa; PaedDr. Věra Kolmerová, MŠMT ČR, přednáška na téma: Národní soustava kvalifikací. Do odpolední části programu bylo zařazeno jednání v sekcích. V letošním ročníku konference ICOLLE účastníci diskutovali ve třech odborných sekcích: Vzdělávání pedagogických pracovníků, Další odborné vzdělávání, Vzdělávání seniorů. V sekci 1 zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků aktivně vystoupilo celkem 13 účastníků. Jejich příspěvky byly orientovány zejména na: profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR, SR a Polsku; systém kariérního vzdělávání pedagogických pracovníků; problematiku strukturovaného studia učitelství; nové požadavky na zisk a rozvoj pedagogických a andragogických kompetencí; jazykový profil pedagogických pracovníků; informační a čtenářskou gramotnost.

3 ZPRÁVY V sekci 2 Další odborné vzdělávání referovalo celkem 10 účastníků příspěvky zaměřené na problematiku: implementace projektového řízení do edukačního procesu; celoživotního vzdělávání státních zaměstnanců a podnikatelské sféry; neformální vzdělávání pedagogických pracovníků; komparace českého a britského systému dalšího vzdělávání; finanční gramotnosti národa. V sekci s názvem Seniorské vzdělávání (sekce 3), ve které referovalo celkem 7 účastníků, byla diskutována problematika: motivace a aktivizace seniorů v procesu vzdělávání; sociálních a psychologických aspektů ve vzdělávání seniorů; posilování komunikačních dovedností seniorů v mateřském i cizím jazyce. Z obsahu jednání konference vyplynula podpora iniciativy děkanů pedagogických fakult o změně ve strukturovaném studiu učitelství všemi účastníky konference a další závěry: 1. rozvíjet v univerzitních podmínkách nabídku neformálního vzdělávání v souladu s požadavky zaměstnavatelů a trhu práce; 2. inovovat akreditované studijní programy připravující budoucí učitele středních škol na nové požadavky kladené na tuto profesi v souvislosti s proměnou škol též na centra celoživotního učení; 3. rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků o oblast vzdělávání dospělé populace; 4. podporovat formulaci standardů učitelského vzdělávání v souvislosti s Národní soustavou kvalifikací a Kariérním řádem učitelů; 5. podporovat rozvoj všech forem seniorského vzdělávání jako významného činitele v prevenci aktivního stáří; 6. rozšířit konferenci o sekci vzdělávání v projektovém řízení; 7. realizovat vysokoškolským ústavem, tedy Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v příštím roce jubilejní pátou mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání s cílem pokračovat v diskusi nad aktuálními problémy celoživotního vzdělávání.

4 ZPRÁVY Autorky doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, Brno, Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, Brno,

5 ZPRÁVY /NE/ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: TÉMA 8. ROČNÍKU FESTIVALU AEDUCA Petra Vávrová V květnu letošního roku se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky sešli odborníci a příznivci celoživotního vzdělávání dospělých, kteří tak formálně zahájili osmý ročník Festivalu celoživotního vzdělávání dospělých AEDUCA pořádaným Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci. Záštitu nad festivalem převzala mimo jiné i PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Téma letošního ročníku /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých otevřelo diskuzi o podpoře vzdělávání dospělých, a to ve všech jeho oblastech vzdělávání žen, manažerů ve školství, pracovníků nad 50 let a dalších skupin lidí, kteří mohou ovlivnit úspěšnost a prosperitu firem i České republiky. Letošní ročník pokračoval v červnu prezentací a diskuzí na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Zástupci Festivalu vzdělávání dospělých přijali od české europoslankyně Olgy Sehnalové pozvání prezentovat festival AEDUCA v Evropském parlamentu a podělit se o témata dalšího vzdělávání s kolegy z Evropy. Vzdělávání dospělých je celoevropským tématem a musí se k němu proto přistupovat v evropském kontextu. Našeho festivalu se účastní řada expertů ze zemí EU již nyní, ale určitě stojíme i o další kontakty, proto jsme jej chtěli představit také Evropskému parlamentu, vysvětlila ředitelka festivalu Lenka Cimbálníková. Český přístup ke vzdělávání dospělých v Evropském parlamentu zaujal i vzhledem k tomu, že rok 2012 vyhlásila Evropská komise rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Aktivní politiku ve vzdělávání seniorů prezentoval v EP prof. Vavřín, prezident Asociace univerzit třetího věku. AEDUCA v Bruselu byla vidět po celý den, zástupci FF UP ji představovali v moravských krojích europoslancům a hostům a lákali je na večerní slavnostní zahájení. Celý večer se těšil velkému zájmu veřejnosti, na bruselské zahájení letošního ročníku festivalu dorazilo více než sto hostů. Mezi nimi byli čeští a slovenští europoslanci Brzobohatá, Smolková, Poc a Remek, zástupci Evropské komise, Stálého zastoupení ČR při EU nebo dalších evropských regionů včetně partnerského regionu z Opole. Odborná část festivalu již tradičně vyústila v Olomouci, na půdě Univerzity Palackého. V rámci letošního ročníku proběhlo šest odborných konferencí, čtyři workshopy a doprovodný program. Hlavní konference byla zaměřena na identifikaci rozdílného přístupu v podpoře vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých si hledá cestu v oblasti

6 ZPRÁVY možností a příležitostí, kde ho realizovat. Zatímco neustále roste tlak na vyšší kvalifikaci pracovníků, na propojení vzdělávání s praxí, na flexibilitu a samostatnost, tak současná podpora vzdělávání dospělých směřuje hlavně do vzdělávání nezaměstnaných. Cílem konference bylo tedy analyzovat současný stav podpory vzdělávání dospělých a prezentovat možnosti rovných příležitostí, ať už jde o firemní vzdělávání, vzdělávání seniorů, nezaměstnaných, absolventů, či pracovníků 50+. Jedním z vrcholů teoretické andragogické části letošního festivalu byla panelová diskuze českých a slovenských andragogů s prof. Peterem Jarvisem, předním odborníkem na vzdělávání dospělých z Velké Británie. Diskuse byla vedena nad jeho poslední publikací Learning: Learning to Do. V posterové sekci této části zaměřené na aktuální projevy /ne/rovných příležitostí ve vzdělávání v perspektivě andragogického myšlení představili své projekty studenti doktorandského studia andragogiky. Sekce Trendy ve vzdělávání dospělých již třetím rokem zase vytváří prostor pro praktické setkání lektorů vzdělávání dospělých, kteří si zde mohou vzájemně vyměnit své zkušenosti. Letos byla realizována formou workshopů zaměřených na přístupy k řešení problémů v organizaci, jako např. transakční analýza, koučování, trénink a další. Nad rolí vzdělávání v rámci aktivního stárnutí seniorů se s našimi a slovenskými odborníky sešli v rámci konference Asociace univerzit třetího věku odborníci z Velké Británie. Jedním z diskutovaných témat byly též změny v pohledu na problematiku aktivního stárnutí a formy a obsahy vzdělávání seniorů. Prostor pro sdílení a výměnu zkušeností ve vzdělávání žen poskytla konference Ženy manažerky, podnikatelky riziko nebo výzva? Jedním z diskutovaných témat bylo slaďování osobního, rodinného a pracovního života. O kvalitě dalšího vzdělávání očima zaměstnavatelů, nástrojích jejího měření a hodnocení, potřebě interních lektorů diskutovali v rámci konference AIVD ČR zástupci MŠMT ČR, vzdělávacích institucí, Hospodářské komory ČR a personalistů. AEDUCA též nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce a jejich programy, včetně možnosti prezentovat projekty rozvoje lidských zdrojů, a je tradičně doprovázena společenským a kulturním programem. Účastníci se mohli tak v rámci festivalu zúčastnit vernisáže výstavy fotografických obrazů Významné ženy objektivem Jadrana Šetlíka, vystoupení cimbálové muziky i hudební skupiny Marshall Malinovsky, zapojit se do slosování o odborné publikace z nakladatelství Grada Publishing, a. s., nabídky degustace vín. Přednášející, pozvaní hosté a zástupci MŠMT, AIVD, Asociace Univerzit třetího věku, zástupců Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastnili slav-

7 ZPRÁVY nostního večera, v rámci kterého převzala cenu Vladimíra Jochmanna za významné počiny v oblasti vzdělávání dospělých dr. Lenka Cimbálníková, zakladatelka festivalu. Výkonná ředitelka festivalu dr. Petra Vávrová závěrem pozvala všechny zúčastněné na 9. ročník festivalu ve dnech září Festival vzdělávání dospělých AEDUCA je největší a zároveň ojedinělou akcí svého druhu v České republice. Vytváří jedinečnou platformu pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě také pro setkávání všech odborníků i příznivců v této oblasti. Letos do Olomouce přijelo téměř 150 přednášejících a posluchačů, své instituce nebo projekty představilo 40 vystavovatelů. Další informace, fotogalerie, soubory ke stažení jsou dispozici na Autorka PhDr. Petra Vávrová, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc,

8 ZPRÁVY EURÓPSKE ŠTANDARDY VZDELÁVANIA V SYSTÉME MANAŽÉRSTVA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A INŠTITÚCIÍ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ZO ZÁVEROV SYMPÓZIA Viola Tamášová, Miroslava Vojteková Pokračovaním projektu a úspešných vedeckých sympózií na tému História vzdelávania dospelých v strednej Európe Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, ktoré sa začali realizovať na podnet prof. Jurija Juga z Univerzity Maribor a jeho prvý ročník bol zorganizovaný v roku 1995 v slovinskom Brde, bolo XI. medzinárodné vedecké sympózium s názvom Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania. Konalo sa v dňoch septembra 2012 v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným organizátorom bol Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Hlavným cieľom XI. ročníka bolo vytvoriť priestor na prezentovanie výsledkov výskumu a teoretických poznatkov, na diskusiu a výmenu skúseností v oblasti systému manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania, ako aj v oblasti manažovania kvality výučby na oboch inštitúciách v rámci EU. Na sympóziu sa v neposlednom rade nadviazali a prehĺbili aj vzťahy s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami a odbornou praxou z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska a z Turecka. Sympózium oslovilo tieto cieľové skupiny: domáci a zahraniční vedeckí, pedagogickí a výskumní pracovníci a akademickí funkcionári z vysokých škôl; domáci a zahraniční odborníci z inštitúcií celoživotného vzdelávania; domáci a zahraniční vedeckovýskumní pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých; domáci a zahraniční odborníci z praxe, ministerskí pracovníci; vysokoškolskí študenti a doktorandi domácich a zahraničných vysokých škôl. Medzinárodné vedecké sympózium sa nieslo v slávnostnom a veľmi tvorivom duchu. Úroveň prednášok najnovších výskumných výsledkov a teoretických poznatkov, ktoré prezentovali najlepší odborníci zo Slovenska

9 ZPRÁVY a z menovaných krajín EU, bola vysoká, čo vyvolalo aj bohatú výmenu názorov na aktuálne dianie v oblasti kvality edukácie v rámci sympózia. Zo sympózia vyplynuli ako najvážnejšie na riešenie, v rámci edukačnej kvality, tieto závery: z rokovania vyplynulo, že kvalita vysokej školy z aspektu riadenia edukačného procesu je trvale aktuálnou oblasťou; pozornosť treba venovať evaluačným procesom z pohľadu riadenia/manažovania školy; dôslednejšie dbať na to, aby sa v edukačnom procese využívali aktivizujúce metódy a formy výučby; osobitnú pozornosť si zasluhuje proces rozvoja aktivity, samostatnosti a autodidakcie študentov ako významného ukazovateľa kvality edukácie; je potrebné postupne meniť filozofiu výchovy a vzdelávania tak, aby popri vedomostiach boli akcentované aj praktické zručnosti a kompetencie podľa študovaného odboru; z hľadiska rozvoja kvality edukácie je dôležité doceňovať a rozvíjať pedagogiku vysokej školy; vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie vnútorného hodnotenia škôl a školských zariadení (vrátane regionálneho školstva na Slovensku); vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie riadenia kvality škôl a školských zariadení v SR (vrátane regionálneho školstva). V rámci sekcie vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania za najvýznamnejšie sa považuje venovať pozornosť otázkam kvality prostredníctvom: uplatňovania systémového prístupu; realizácie efektívnej analýzy vzdelávacích potrieb; konštruktívnej tvorby flexibilného kurikula; implementáciou európskych a svetových trendov v kontexte národných špecifík. XI. medzinárodné vedecké sympózium poskytlo tiež priestor na slávnostný akt podpísania bilaterálnej spolupráce medzi Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom a Vysokou školou Eötvösa Józsefa v Baji (Maďarsko), ktorú spečatili rektori oboch škôl. V rámci sympózia vyšiel aj zborník abstraktov doplnený s ISBN. Mediálni partneri sympózia (TV Považie, TV Trenčín, TTTV Televízia Trenčianske Teplice, education.sk, konferencie.sk, PortalVS, edumenu.cz,

10 ZPRÁVY Dubnické noviny, noviny Považie a FOCUS.sk) priniesli o význame sympózia rad hodnotiacich relácií a článkov. Usporiadaním takéhoto medzinárodného sympózia sa Dubnický technologický inštitút ako hostiteľská vysokoškolská inštitúcia a Slovensko ako krajina, kde sa prvýkrát podujatie konalo, zviditeľnili v pozitívnom svetle medzi krajinami EU. Autorky Doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova ul. 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko, Ing. Miriama Vojteková, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova ul. 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko,

11 ZPRÁVY PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM Redakce a redakční rada se snaží vést a rozvíjet časopis Lifelong Learning celoživotní vzdělávání tak, aby byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen do pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Z tohoto důvodu je časopis od svého vzniku v roce 2011 recenzován. Přestože v době přípravy tohoto čísla ještě nebylo známo, za jakých podmínek a zdali vůbec bude jmenovaný seznam periodik pro rok 2013 aktualizován, věříme, že si časopis díky své odborné úrovni získal své pravidelné čtenáře. Abychom mohli jeho kvalitu neustále zvyšovat, každý rukopis studie zaslaný redakci je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Recenzenti jsou redakční radou pečlivě vybíráni, aby byli pro zhodnocení teoretických a empirických studií fundovaní. Ukázalo se, že je jejich práce pro časopis nedocenitelná, neboť svými radami přispěli ke zvýšení kvality studií, které byly v letošním ročníku publikovány, případně jejich odborné stanovisko vedlo redakci k rozhodnutí některé studie nepublikovat. Na tomto místě bychom proto chtěli poděkovat všem recenzentům, kteří věnovali svůj čas práci pro náš časopis, a to bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Naše poděkování za rok 2012 patří následujícím odborníkům, našim kolegyním a kolegům: Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně PhDr. Hana Filová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno PaedDr. Katarína Hollá, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko Mgr. Dita Janderková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Jana Krátká, Ph.D., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

12 ZPRÁVY doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc., Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, CSc., Institut mezioborových studií, Brno Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA, s. r. o., Praha doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra Ing. Jiří Potáček, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014 ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014 Dana Linhartová, Lenka Danielová 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně uspořádán již 6.

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE Dana Linhartová, Lenka Danielová 2015 Ve dnech. a. září byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již. ročník mezinárodní

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Aktuální trendy v dalším vzdělávání

Aktuální trendy v dalším vzdělávání Aktuální trendy v dalším vzdělávání 28. 2. 2017 Konference Vzdělávání v 21. století, Brno Mgr. Jana Brabcová prezidentka AIVD Co je to AIVD ČR? = Asociace institucí vzdělávání dospělých největší profesní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity

Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Souhrnná zpráva 2. klíčové aktivity Inovace studijního programu Školský management v souladu s kompetenčním modelem vedoucího pracovníka ve školství Ing. Lucie Mánková Inovace studijního programu Školský

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI VÝSTUPY PROJEKTU Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI POZVÁNKA NA KONFERENCI 10. 11. 11. 11. 2016 Pořádají: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta sociálně ekonomická České vysoké učení technické v Praze

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více