ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012"

Transkript

1 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2012 (International Conference of Lifelong Education). Cílem 4. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012 bylo zhodnocení aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. Na konferenci byla diskutována zejména témata z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Jako novinka tohoto ročníku byla zařazena do sekce Dalšího odborného vzdělávání témata týkající se oblasti vzdělávání v projektovém řízení. Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2012 se přihlásilo 85 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 77. Mezi účastníky konference byli zastoupeni akademičtí pracovníci z veřejných i soukromých vysokých škol, ředitelé středních škol, zástupci veřejné správy, hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a další významní odborníci zabývající se problematikou celoživotního učení v celé její šíři. Záštitu nad průběhem jejího jednání převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Významnými hosty konference byli PaedDr. Věra Kolmerová, vedoucí Oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT, doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Dr. Andrea Waxenegger, President of EUCEN.

2 ZPRÁVY Na plenárním zasedání přednesli stěžejní příspěvky vybraní pozvaní odborníci pedagogické teorie a praxe: Dr. Andrea Waxenegger, Univerzita v Grazu, ředitelka Centra dalšího vzdělávání a prezidentka EUCEN, přednáška na téma: Evropské univerzity celoživotního vzdělávání a jejich role v rozvoji spolupráce; prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., UKF v Nitre, SR, přednáška na téma: Vysokoškolská príprava učiteľov v kontexte transformačných procesov; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., přednostka kliniky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, přednáška na téma: Historie a současnost U3V na Masarykově univerzitě; doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, přednáška na téma: Možnosti rozvoje kompetencí speciálních pedagogů logopedů v rámci dalšího vzdělávání; doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., VUT v Brně, přednáška na téma: Celoživotní vzdělávání a projektová metoda výuky; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, přednáška na téma: Jací jsou současní vysokoškoláci a jak je vzdělávat pohled psychologa; PaedDr. Věra Kolmerová, MŠMT ČR, přednáška na téma: Národní soustava kvalifikací. Do odpolední části programu bylo zařazeno jednání v sekcích. V letošním ročníku konference ICOLLE účastníci diskutovali ve třech odborných sekcích: Vzdělávání pedagogických pracovníků, Další odborné vzdělávání, Vzdělávání seniorů. V sekci 1 zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků aktivně vystoupilo celkem 13 účastníků. Jejich příspěvky byly orientovány zejména na: profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR, SR a Polsku; systém kariérního vzdělávání pedagogických pracovníků; problematiku strukturovaného studia učitelství; nové požadavky na zisk a rozvoj pedagogických a andragogických kompetencí; jazykový profil pedagogických pracovníků; informační a čtenářskou gramotnost.

3 ZPRÁVY V sekci 2 Další odborné vzdělávání referovalo celkem 10 účastníků příspěvky zaměřené na problematiku: implementace projektového řízení do edukačního procesu; celoživotního vzdělávání státních zaměstnanců a podnikatelské sféry; neformální vzdělávání pedagogických pracovníků; komparace českého a britského systému dalšího vzdělávání; finanční gramotnosti národa. V sekci s názvem Seniorské vzdělávání (sekce 3), ve které referovalo celkem 7 účastníků, byla diskutována problematika: motivace a aktivizace seniorů v procesu vzdělávání; sociálních a psychologických aspektů ve vzdělávání seniorů; posilování komunikačních dovedností seniorů v mateřském i cizím jazyce. Z obsahu jednání konference vyplynula podpora iniciativy děkanů pedagogických fakult o změně ve strukturovaném studiu učitelství všemi účastníky konference a další závěry: 1. rozvíjet v univerzitních podmínkách nabídku neformálního vzdělávání v souladu s požadavky zaměstnavatelů a trhu práce; 2. inovovat akreditované studijní programy připravující budoucí učitele středních škol na nové požadavky kladené na tuto profesi v souvislosti s proměnou škol též na centra celoživotního učení; 3. rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků o oblast vzdělávání dospělé populace; 4. podporovat formulaci standardů učitelského vzdělávání v souvislosti s Národní soustavou kvalifikací a Kariérním řádem učitelů; 5. podporovat rozvoj všech forem seniorského vzdělávání jako významného činitele v prevenci aktivního stáří; 6. rozšířit konferenci o sekci vzdělávání v projektovém řízení; 7. realizovat vysokoškolským ústavem, tedy Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v příštím roce jubilejní pátou mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání s cílem pokračovat v diskusi nad aktuálními problémy celoživotního vzdělávání.

4 ZPRÁVY Autorky doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, Brno, Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, Brno,

5 ZPRÁVY /NE/ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: TÉMA 8. ROČNÍKU FESTIVALU AEDUCA Petra Vávrová V květnu letošního roku se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky sešli odborníci a příznivci celoživotního vzdělávání dospělých, kteří tak formálně zahájili osmý ročník Festivalu celoživotního vzdělávání dospělých AEDUCA pořádaným Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci. Záštitu nad festivalem převzala mimo jiné i PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky. Téma letošního ročníku /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých otevřelo diskuzi o podpoře vzdělávání dospělých, a to ve všech jeho oblastech vzdělávání žen, manažerů ve školství, pracovníků nad 50 let a dalších skupin lidí, kteří mohou ovlivnit úspěšnost a prosperitu firem i České republiky. Letošní ročník pokračoval v červnu prezentací a diskuzí na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Zástupci Festivalu vzdělávání dospělých přijali od české europoslankyně Olgy Sehnalové pozvání prezentovat festival AEDUCA v Evropském parlamentu a podělit se o témata dalšího vzdělávání s kolegy z Evropy. Vzdělávání dospělých je celoevropským tématem a musí se k němu proto přistupovat v evropském kontextu. Našeho festivalu se účastní řada expertů ze zemí EU již nyní, ale určitě stojíme i o další kontakty, proto jsme jej chtěli představit také Evropskému parlamentu, vysvětlila ředitelka festivalu Lenka Cimbálníková. Český přístup ke vzdělávání dospělých v Evropském parlamentu zaujal i vzhledem k tomu, že rok 2012 vyhlásila Evropská komise rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Aktivní politiku ve vzdělávání seniorů prezentoval v EP prof. Vavřín, prezident Asociace univerzit třetího věku. AEDUCA v Bruselu byla vidět po celý den, zástupci FF UP ji představovali v moravských krojích europoslancům a hostům a lákali je na večerní slavnostní zahájení. Celý večer se těšil velkému zájmu veřejnosti, na bruselské zahájení letošního ročníku festivalu dorazilo více než sto hostů. Mezi nimi byli čeští a slovenští europoslanci Brzobohatá, Smolková, Poc a Remek, zástupci Evropské komise, Stálého zastoupení ČR při EU nebo dalších evropských regionů včetně partnerského regionu z Opole. Odborná část festivalu již tradičně vyústila v Olomouci, na půdě Univerzity Palackého. V rámci letošního ročníku proběhlo šest odborných konferencí, čtyři workshopy a doprovodný program. Hlavní konference byla zaměřena na identifikaci rozdílného přístupu v podpoře vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých si hledá cestu v oblasti

6 ZPRÁVY možností a příležitostí, kde ho realizovat. Zatímco neustále roste tlak na vyšší kvalifikaci pracovníků, na propojení vzdělávání s praxí, na flexibilitu a samostatnost, tak současná podpora vzdělávání dospělých směřuje hlavně do vzdělávání nezaměstnaných. Cílem konference bylo tedy analyzovat současný stav podpory vzdělávání dospělých a prezentovat možnosti rovných příležitostí, ať už jde o firemní vzdělávání, vzdělávání seniorů, nezaměstnaných, absolventů, či pracovníků 50+. Jedním z vrcholů teoretické andragogické části letošního festivalu byla panelová diskuze českých a slovenských andragogů s prof. Peterem Jarvisem, předním odborníkem na vzdělávání dospělých z Velké Británie. Diskuse byla vedena nad jeho poslední publikací Learning: Learning to Do. V posterové sekci této části zaměřené na aktuální projevy /ne/rovných příležitostí ve vzdělávání v perspektivě andragogického myšlení představili své projekty studenti doktorandského studia andragogiky. Sekce Trendy ve vzdělávání dospělých již třetím rokem zase vytváří prostor pro praktické setkání lektorů vzdělávání dospělých, kteří si zde mohou vzájemně vyměnit své zkušenosti. Letos byla realizována formou workshopů zaměřených na přístupy k řešení problémů v organizaci, jako např. transakční analýza, koučování, trénink a další. Nad rolí vzdělávání v rámci aktivního stárnutí seniorů se s našimi a slovenskými odborníky sešli v rámci konference Asociace univerzit třetího věku odborníci z Velké Británie. Jedním z diskutovaných témat byly též změny v pohledu na problematiku aktivního stárnutí a formy a obsahy vzdělávání seniorů. Prostor pro sdílení a výměnu zkušeností ve vzdělávání žen poskytla konference Ženy manažerky, podnikatelky riziko nebo výzva? Jedním z diskutovaných témat bylo slaďování osobního, rodinného a pracovního života. O kvalitě dalšího vzdělávání očima zaměstnavatelů, nástrojích jejího měření a hodnocení, potřebě interních lektorů diskutovali v rámci konference AIVD ČR zástupci MŠMT ČR, vzdělávacích institucí, Hospodářské komory ČR a personalistů. AEDUCA též nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce a jejich programy, včetně možnosti prezentovat projekty rozvoje lidských zdrojů, a je tradičně doprovázena společenským a kulturním programem. Účastníci se mohli tak v rámci festivalu zúčastnit vernisáže výstavy fotografických obrazů Významné ženy objektivem Jadrana Šetlíka, vystoupení cimbálové muziky i hudební skupiny Marshall Malinovsky, zapojit se do slosování o odborné publikace z nakladatelství Grada Publishing, a. s., nabídky degustace vín. Přednášející, pozvaní hosté a zástupci MŠMT, AIVD, Asociace Univerzit třetího věku, zástupců Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastnili slav-

7 ZPRÁVY nostního večera, v rámci kterého převzala cenu Vladimíra Jochmanna za významné počiny v oblasti vzdělávání dospělých dr. Lenka Cimbálníková, zakladatelka festivalu. Výkonná ředitelka festivalu dr. Petra Vávrová závěrem pozvala všechny zúčastněné na 9. ročník festivalu ve dnech září Festival vzdělávání dospělých AEDUCA je největší a zároveň ojedinělou akcí svého druhu v České republice. Vytváří jedinečnou platformu pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě také pro setkávání všech odborníků i příznivců v této oblasti. Letos do Olomouce přijelo téměř 150 přednášejících a posluchačů, své instituce nebo projekty představilo 40 vystavovatelů. Další informace, fotogalerie, soubory ke stažení jsou dispozici na Autorka PhDr. Petra Vávrová, Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc,

8 ZPRÁVY EURÓPSKE ŠTANDARDY VZDELÁVANIA V SYSTÉME MANAŽÉRSTVA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A INŠTITÚCIÍ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ZO ZÁVEROV SYMPÓZIA Viola Tamášová, Miroslava Vojteková Pokračovaním projektu a úspešných vedeckých sympózií na tému História vzdelávania dospelých v strednej Európe Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, ktoré sa začali realizovať na podnet prof. Jurija Juga z Univerzity Maribor a jeho prvý ročník bol zorganizovaný v roku 1995 v slovinskom Brde, bolo XI. medzinárodné vedecké sympózium s názvom Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania. Konalo sa v dňoch septembra 2012 v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným organizátorom bol Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Hlavným cieľom XI. ročníka bolo vytvoriť priestor na prezentovanie výsledkov výskumu a teoretických poznatkov, na diskusiu a výmenu skúseností v oblasti systému manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania, ako aj v oblasti manažovania kvality výučby na oboch inštitúciách v rámci EU. Na sympóziu sa v neposlednom rade nadviazali a prehĺbili aj vzťahy s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami a odbornou praxou z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska a z Turecka. Sympózium oslovilo tieto cieľové skupiny: domáci a zahraniční vedeckí, pedagogickí a výskumní pracovníci a akademickí funkcionári z vysokých škôl; domáci a zahraniční odborníci z inštitúcií celoživotného vzdelávania; domáci a zahraniční vedeckovýskumní pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých; domáci a zahraniční odborníci z praxe, ministerskí pracovníci; vysokoškolskí študenti a doktorandi domácich a zahraničných vysokých škôl. Medzinárodné vedecké sympózium sa nieslo v slávnostnom a veľmi tvorivom duchu. Úroveň prednášok najnovších výskumných výsledkov a teoretických poznatkov, ktoré prezentovali najlepší odborníci zo Slovenska

9 ZPRÁVY a z menovaných krajín EU, bola vysoká, čo vyvolalo aj bohatú výmenu názorov na aktuálne dianie v oblasti kvality edukácie v rámci sympózia. Zo sympózia vyplynuli ako najvážnejšie na riešenie, v rámci edukačnej kvality, tieto závery: z rokovania vyplynulo, že kvalita vysokej školy z aspektu riadenia edukačného procesu je trvale aktuálnou oblasťou; pozornosť treba venovať evaluačným procesom z pohľadu riadenia/manažovania školy; dôslednejšie dbať na to, aby sa v edukačnom procese využívali aktivizujúce metódy a formy výučby; osobitnú pozornosť si zasluhuje proces rozvoja aktivity, samostatnosti a autodidakcie študentov ako významného ukazovateľa kvality edukácie; je potrebné postupne meniť filozofiu výchovy a vzdelávania tak, aby popri vedomostiach boli akcentované aj praktické zručnosti a kompetencie podľa študovaného odboru; z hľadiska rozvoja kvality edukácie je dôležité doceňovať a rozvíjať pedagogiku vysokej školy; vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie vnútorného hodnotenia škôl a školských zariadení (vrátane regionálneho školstva na Slovensku); vytvoriť projekt pre zavedenie a uplatnenie riadenia kvality škôl a školských zariadení v SR (vrátane regionálneho školstva). V rámci sekcie vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania za najvýznamnejšie sa považuje venovať pozornosť otázkam kvality prostredníctvom: uplatňovania systémového prístupu; realizácie efektívnej analýzy vzdelávacích potrieb; konštruktívnej tvorby flexibilného kurikula; implementáciou európskych a svetových trendov v kontexte národných špecifík. XI. medzinárodné vedecké sympózium poskytlo tiež priestor na slávnostný akt podpísania bilaterálnej spolupráce medzi Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom a Vysokou školou Eötvösa Józsefa v Baji (Maďarsko), ktorú spečatili rektori oboch škôl. V rámci sympózia vyšiel aj zborník abstraktov doplnený s ISBN. Mediálni partneri sympózia (TV Považie, TV Trenčín, TTTV Televízia Trenčianske Teplice, education.sk, konferencie.sk, PortalVS, edumenu.cz,

10 ZPRÁVY Dubnické noviny, noviny Považie a FOCUS.sk) priniesli o význame sympózia rad hodnotiacich relácií a článkov. Usporiadaním takéhoto medzinárodného sympózia sa Dubnický technologický inštitút ako hostiteľská vysokoškolská inštitúcia a Slovensko ako krajina, kde sa prvýkrát podujatie konalo, zviditeľnili v pozitívnom svetle medzi krajinami EU. Autorky Doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova ul. 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko, Ing. Miriama Vojteková, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Sládkovičova ul. 533/20, Dubnica nad Váhom, Slovensko,

11 ZPRÁVY PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM Redakce a redakční rada se snaží vést a rozvíjet časopis Lifelong Learning celoživotní vzdělávání tak, aby byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen do pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Z tohoto důvodu je časopis od svého vzniku v roce 2011 recenzován. Přestože v době přípravy tohoto čísla ještě nebylo známo, za jakých podmínek a zdali vůbec bude jmenovaný seznam periodik pro rok 2013 aktualizován, věříme, že si časopis díky své odborné úrovni získal své pravidelné čtenáře. Abychom mohli jeho kvalitu neustále zvyšovat, každý rukopis studie zaslaný redakci je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Recenzenti jsou redakční radou pečlivě vybíráni, aby byli pro zhodnocení teoretických a empirických studií fundovaní. Ukázalo se, že je jejich práce pro časopis nedocenitelná, neboť svými radami přispěli ke zvýšení kvality studií, které byly v letošním ročníku publikovány, případně jejich odborné stanovisko vedlo redakci k rozhodnutí některé studie nepublikovat. Na tomto místě bychom proto chtěli poděkovat všem recenzentům, kteří věnovali svůj čas práci pro náš časopis, a to bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Naše poděkování za rok 2012 patří následujícím odborníkům, našim kolegyním a kolegům: Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně PhDr. Hana Filová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno PaedDr. Katarína Hollá, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko Mgr. Dita Janderková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Jana Krátká, Ph.D., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

12 ZPRÁVY doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc., Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, CSc., Institut mezioborových studií, Brno Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA, s. r. o., Praha doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra Ing. Jiří Potáček, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Časopis vydávají Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, 120 56 Praha 2 Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra Adresy redakcí ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 tel.: 222 000 439, e-mail: krajickova.alena@uzei.cz

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 4 prosinec 2012 75. ročník Digitálna knižnica 150 let v Kadani Registr poradců MZe Hodnotenie koní v Šali ICOLLE 2012 Informace o vzdělávání, poradenství a rozvoji venkova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

LEDEN 2015 77. ROČNÍK

LEDEN 2015 77. ROČNÍK LEDEN 2015 77. ROČNÍK HEJNICKÉ AKTIVITY S POZVÁNKOU ARANŽOVÁNÍ S NÁDECHEM ADVENTU SOUTĚŽ VETERINÁRNÍCH ŠKOL VYHODNOCENÍ ŽÁKOVSKÝCH DOSTIHŮ DOVIDENIA TALIANSKO NOVÉ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ TELEWORKING

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU

II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU 13. 6. 2013 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a Z e m ě d ě l s k á Kč 15, p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a 9 květen 2006 7 69. ročník Obsah (English summary see page no. 19) Celostátní soutěž žáků zemědělských škol... 2 Život seniorů... 3 Europea

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více