PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Studie A. ÚVODNÍ ÚDAJE Označení stavby : Na zelenou 2014, Řešení přístupových tras k ZŠ v České Vsi Stavebník : Obec Česká Ves Identifikační číslo : Sídlo organizace : Jánského 341, Česká Ves Katastrální území : Kraj : Stavební úřad : Česká Ves Olomoucký MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství Zodp. projektant : Ing. Marcinov Milan, Jeseník, Šumperská 135, IČO autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, osvědčení o autorizaci číslo 18420, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod č Datum : 08/2014 Ing. Milan Marcinov Dopravní stavby Šumperská 135, Jeseník IČO: Tel.: (+420) ,

2 B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci-zastavěná-nezastavěná část obce Tato projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky a požadavků zástupce ZŠ Česká Ves Mgr. Josefa Zbýňovce. Dokumentace řeší umístění a úpravy pěších tras k ZŠ v České Vsi na základě výsledků z průzkumu žáků školy, kde bylo vybráno celkem 7 nebezpečných míst na přístupech do areálu školy z pohledu žáků. Tyto úpravy se bezprostředně dotýkají nejen místních komunikací, ale také státní silnice I/44 v obci Česká Ves. Areál ZŠ Česká Ves je umístěn v lokalitě, kde je organizačním opatřením snížena nejvyšší dovolená rychlost umístění svislého dopravního značení IP 25a Zóna s dopravním omezením nejvyšší dovolená rychlost 30km/h resp. IP 25b Konec zóny s dopravním omezením. b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci Záměr je posuzován na základě platného územního plánu obce Česká Ves. c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací Urbanistické řešení je v souladu s územním plánem obce. Architektonicky je stavba pojata tak, aby nepůsobila rušivě k okolní krajině a v maximální možné míře respektuje stávající místní komunikace i komunikaci I.třídy, kdy nedochází k žádnému zúžení průjezdního profilu vozovky, ale spíše k mírnému rozšíření k zajištění bezpečnějšího pěšího a silničního provozu v řešených lokalitách. d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Stavba chodníků, parkovacích ploch i případná úprava vozovky jsou navrženy obdobným způsobem jako již postavené chodníky a úpravy komunikací v jesenickém regionu v souladu platnými předpisy, ČSN a TKP a tudíž se předpokládá splnění všech požadavků dotčených orgánů, jejichž případné požadavky jsou zohledněny v dokumentaci. e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Navržené trasy chodníků se snaží maximálním způsobem doplňovat chybějící úseky stávajících pěších komunikací směřujících k areálu školy a výrazným způsobem zlepší pohyb pěších v dané lokalitě zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu i chodců. Vytvoření parkovacích míst pro osobní vozidla mají umožnit lepší organizaci dopravy pro rodiče přivážející (odvážející) žáky do (ze) školy. Zároveň je zajištěno napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, poddolované území Pro zpracování této projektové dokumentace nebylo provedeno geologické, geomorfologické ani hydrogeologické posouzení ani jiné průzkumy. Byl proveden vizuální průzkum přímo v terénu při zpracovávání projektu. V dané lokalitě se nenachází zdroje nerostů a podzemních vod, ani by nebyly touto stavbou nijak ohroženy či zasaženy. Plocha staveniště se nenachází v oblasti se zvláštními nároky na staveniště, není ani ohrožena sesuvy a nestabilizovanými náplavami, rovněž dotčené území není evidováno jako poddolované území a není v oblasti s výskytem seismicity. g) poloha vůči záplavovému území Stavba je umístěna podél státní komunikace I.třídy a místních komunikací převážně mimo záplavové území s výjimkou úseku v blízkosti mostního objektu přes řeku Bělou, ale nejsou navržena žádná protizáplavová opatření. h) dotčené pozemky podle katastru nemovitostí Stavba chodníků, parkovacích ploch a lávky pro pěší je umístěna na pozemcích v katastrálním území Česká Ves, které jsou převážně ve vlastnictví obce Česká Ves, České republiky a také soukromých osob. strana 2

3 i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy Pro přístup na stavební pozemek v době výstavby bude využívána státní komunikace a přilehlé místní komunikace. j) zajištění vody a energií po dobu výstavby Napojení staveniště na zdroj vody a energií možno řešit připojením na stávající rozvody sousedních nemovitostí (po dohodě s jejich vlastníky a nutno zajistit jejich podružné měření zhotovitelem) případně použitím elektrocentrály a dovozem vody v cisterně. B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání a) účel užívání stavby Vlastní objekty chodníků, parkovacích ploch i lávky pro pěší se po realizaci zařadí do sítě místních komunikací IV.třídy ve vlastnictví stavebníka, tedy obce, a budou veřejně přístupné bez omezení pro pěší dopravu resp. osobní vozidla. Upravená vozovka státní komunikace zůstane státní komunikací I.třídy ve vlastnictví České republiky a upravená vozovka místní komunikace zůstane ve vlastnictví obce Česká Ves. b) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o stavbu trvalou. c) novostavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o novostavbu. d) etapizace výstavby Stavba s ohledem na finanční náročnost i rozlehlost bude etapizována s uvedením do provozu po dokončení jednotlivých etap, s předpokladem výstavby několika let. B.3. Orientační údaje stavby a) základní údaje o kapacitě stavby (účelové jednotky, užitkové a zastavěné plochy, obestavěný prostor) Navržená šířka chodníků min. 1,50m mezi obrubníky bezpečně převede předpokládanou intenzitu chodců. Vytvoření parkovacích míst zlepší organizaci dopravy v dané lokalitě a zejména dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Směrové řešení jednotlivých úseků chodníků vychází ze stávajícího směrového vedení státní a místních komunikací. Směrové řešení je složeno z jednotlivých přímých úseků s propojením kružnicovými oblouky (viz. výkres situace stavby). Lokalita 1 (vchod do školy) - navrženo zrušení vstupu do areálu trvalým zamčením vstupní brány z důvodu zřízení nového vstupu u pavilónu A a nepřehledného napojení výstupu na vozovku místní komunikace ulice Makarenkova. Lokalita 2 (vchod do školy) - navržena úprava odbočovacích poloměrů pro lepší zajíždění vozidel zásobování s rozšířením plochy asfaltové vozovky o výměře cca 12m² a posunutí vjezdové brány o cca 2,30m dále od hlavní silnice. Lokalita 3 (betonový most) - navržena stavba nové lávky pro pěší vedle stávajícího betonového mostu, který svými šířkovými parametry neumožňuje oddělení pěší dopravy od automobilové. Lávka navržena dřevěné konstrukce s délkou nosné konstrukce 21,0m a volnou šířkou lávky 3,0m. Lokalita 4 (přechod přes cestu u lávky ke hřišti) - s ohledem na směrové vedení silnice I.třídy nelze v dané lokalitě zajistit odpovídající rozhledové poměry pro přechod pro chodce. Je tedy navržen nový chodník po levé straně státní silnice od autobusové zastávky u benziny s využitím stávajícího přechodu pro chodce až k místní komunikaci ulice Hrubínova s napojením na stávající lávku přes řeku Bělá. Chodník po celé svojí celkové délce 159m má navrženou šířku povrchu ze zámkové dlažby včetně strana 3

4 obou obrubníků 1,75m. Prodloužení stávajícího chodníku od čerpací stanice PHM je v délce 13m. Zastavěná plocha nového chodníku včetně obrubníků je celkem 300m². Lokalita 5 (zatáčka zrcadlo) - je navržen nový chodník délky 33m s šířkou dlažby 1,85m mezi obrubníky. Na jedné straně se napojuje na stávající chodník a na druhé končí v místě betonového mostu s navrženým místem pro přecházení s případným napojením na novou lávku pro pěší. Navrženo je také prodloužení stávajícího chodníku podél státní silnice ve směru od vlakového nádraží přechodem pro chodce přes komunikaci I/44 a podél řeky Bělá až k betonovému mostu celkové délky 147m s šířkou dlažby 1,50m mezi obrubníky. Lokalita 6 (ulice Makarenkova v okolí školy) - je navrženo využití široké asfaltové vozovky místní komunikace pro podélné parkování osobních vozidel vyznačením parkovacího pruhu. Lokalita 7 (autobusová zastávka a přechod u Jednoty) - stávající přechod pro chodce je na rovném úseku s dostatečnými rozhledovými parametry pro přecházející s vybudovaným nasvícením přechodu odlišným zbarvením světla na jedné straně. Není navržena další úprava. V Jeseníku, srpen 2014 Ing. Milan Marcinov strana 4

5 C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1. Popis stavby a) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) U nových chodníků je navržena následující konstrukce odpovídající nemotoristické komunikaci pojížděné občas osobním automobilem : - betonová zámková dlažba 60 mm - lože z kameniva 40 mm - štěrkodrť ŠDB min.200 mm - zhutněná zemní pláň min. 30MPa CELKEM min. 300 mm V místech stávajících sjezdů (připojení sousedních nemovitostí) bude povrch proveden z betonové zámkové dlažby tloušťky 80mm. Uvedená konstrukce chodníků bude lemována ze strany od vozovky betonovým obrubníkem (300*150*1000mm) do betonu s betonovou boční opěrou se základním převýšením 0,15m (u parkoviště 0,10m) a ze strany od travnatého terénu betonovým obrubníkem (250*100*1000mm) do betonu s betonovou boční opěrou s převýšením vyšším než 0,06m vytvářející přirozenou vodící linii pro zrakově postižené osoby. Navazující travnatý terén bude urovnán, vysvahován a oset travním semenem. V místech napojení na zpevněnou plochu (ukončení chodníku, místa pro přecházení a připojení sousedních nemovitostí) je chodník ohraničen betonovým obrubníkem (150*150*1000 mm) do betonu s betonovou boční opěrou v základním převýšení max. 0,02m oproti vozovce pro bezbariérové napojení. Základní příčný sklon povrchu chodníku je navržen jednostranný v hodnotě max. 2,0% převážně směrem k vozovce případně na přilehlý travnatý terén. V případě nutného rozšíření vozovky u chodníků, parkovací plochy a při úpravách připojení bude provedeno v následující konstrukci : - ACO mm - ACP mm - štěrkodrť ŠDA 150 mm - štěrkodrť ŠDB min. 150 mm - zhutněná zemní pláň 45MPa CELKEM min. 450 mm Lokalita 1 (vchod do školy) Situace č.1 - navrženo zrušení vstupu do areálu trvalým zamčením vstupní brány z důvodu vybudování nového chodníku podél pavilónu A v srpnu 2014 a zřízení nového vstupu. Stávající nepřehledné napojení výstupu na vozovku místní komunikace ulice Makarenkova s ohledem na nedostatečné rozhledové poměry nebylo bezpečné. Touto úpravou bude odstraněn pěší provoz žáků základní školy po části velmi úzké ulice Makarenkova. Celková délka nového chodníku podél pavilónu A je 60,42m. Chodník má po celé svoji délce šířku 2,00m (mezi obrubníky), kdy po obou stranách navazuje přilehlý stávající travnatý terén. Povrch chodníku je z betonové zámkové dlažby. Na jedné straně navazuje na vstup do budovy školy a na druhém konci u vozovky místní komunikace je zřízena nová vstupní branka. Na nový vstup navazuje chodník s parkovací plochou pro osobní vozidla rodičů přivážející své děti do školy až k betonovému mostu resp. nové lávce pro pěší přes řeku Bělá. Chodník i parkovací plocha jsou umístěny na soukromém pozemky, takže bude nutné nejdříve vyřešit majetkoprávní vztahy. Délka nového chodníku je cca 52m s šířkou betonové dlažby mezi obrubníky 1,90m a celkovou plochou zadláždění 99m². Navržená nová parkovací plocha pro celkem 6 osobních vozidel včetně jednoho místa pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené s rozměry stání 5,0m x 2,50m (s rozšířením krajního stání o 0,25m) resp. 3,50m s přilehlou vozovkou místní komunikace 5,50m (nutné rozšíření vozovky místní komunikace o 0,85 až 0,95m. Parkoviště z betonové zámkové dlažby má plochu 83m². Rozšíření vozovky podél parkoviště a při úpravě odbočovacího oblouku má plochu 21m². Lokalita 1 (vchod do školy) Situace č.1b - druhé variantní řešení dle požadavku obce nezasahuje do soukromého pozemku parc.č. 971/1. Jedná se o posunutí lávky pro pěší o cca 10m a také navazujícího úseku nového chodníku délky 46m, který je umístěn na pozemek ve vlastnictví obce parc.č.972/1. Tímto řešením není také vybudováno 6 ks parkovacích míst pro osobní vozidla. strana 5

6 Lokalita 2 (vchod do školy) Situace č.1 - navržena úprava odbočovacích poloměrů pro lepší zajíždění vozidel zásobování s rozšířením plochy asfaltové vozovky o výměře cca 12m² a posunutí vjezdové brány o cca 2,30m dále od hlavní silnice. Tyto úpravy umožní lepší manévrovací parametry přijíždějících i odjíždějících vozidel a zlepší přehlednost a rozhledové parametry v dané lokalitě. S ohledem na navazující velmi stísněné parametry vozovky místní komunikace, kde je smíšený pěší i motoristický provoz, nejsou navrženy další úpravy. Lokalita 3 (betonový most) Situace č.1 - navržena stavba nové lávky pro pěší vedle stávajícího betonového mostu, který svými šířkovými parametry neumožňuje oddělení pěší dopravy od automobilové. Jedná se o dřevěnou lávku, založenou na železobetonových podpěrách. Dřevěné prvky budou z lepeného lamelového dřeva. Dřevěná konstrukce je zejména z architektonického hlediska vhodná. Lávka navržena dřevěné konstrukce s délkou nosné konstrukce 21,0m a volnou šířkou lávky 3,0m. Lávka bude směrově přímá. Nosné vazníky z lepeného lamelového dřeva budou obloukové 1250/240. Podélníky budou obloukové 300/200. Zábradlí do předepsané výšky bude provedeno dřevěné tvaru dle příčného řezu. Mostovka je navržena z dubových hranolů 200/80. Celá dřevěná konstrukce bude ošetřena impregnačním základem a lazurou v odstínu borovice. Základy budou betonové. Na podpory bude použit beton C 30/37 a ocel (R). Odvodnění lávky bude zajištěno samovolně pomocí spár ponechaných v mostovce. Únosnost lávky je do 2,5 tuny. Lokalita 3 (betonový most) Situace č.1b - změna posunutí lávky pro pěší o cca 10m proti toku řeky Bělá je variantní řešení při splnění požadavku obce, aby nedošlo k zásahu do soukromého pozemku parc.č. 971/1. Lokalita 4 (přechod přes cestu u lávky k hřišti) Situace č.2 - s ohledem na směrové vedení silnice I.třídy nelze v dané lokalitě zajistit odpovídající rozhledové poměry pro bezpečný přechod pro chodce. Je tedy navržen nový chodník po pravé straně státní silnice od autobusové zastávky u benziny s využitím stávajícího přechodu pro chodce až k místní komunikaci ulice Hrubínova s napojením na stávající lávku přes řeku Bělá u fotbalového hřiště. Chodník po celé svojí celkové délce 159m má navrženou šířku povrchu ze zámkové dlažby včetně obou obrubníků 1,75m. Prodloužení stávajícího chodníku od čerpací stanice PHM je v délce 13m. Zastavěná plocha nového chodníku včetně obrubníků je celkem 300m². Z důvodu nedostatečných šířkových poměrů v dané lokalitě bude nutné vybudovat podél některých úseků opěrnou zeď s novým oplocením v celkové délce 67m. Vozovka státní silnice je spádována do otevřeného silničního příkopu, který z důvodu navrženého chodníku bude nutno zatrubnit na délku 80m se zřízením nových uličních vpustí. Podél nového chodníku bude nutné provedení rozšíření vozovky státní silnice na min. šířku jízdního pruhu 3,50m v celkové ploše 20m² a úpravu stávajícího povrchu k zajištění odvedení povrchové vody v ploše 105m². Lokalita 5 (zatáčka zrcadlo) Situace č.1 - je navržen nový chodník délky 33m s šířkou dlažby 1,85m mezi obrubníky. Plocha dlažby chodníku je 63m² s nutným záborem soukromé zahrady a výstavbou nového oplocení na délku 28m. Na jedné straně se napojuje na stávající chodník a na straně druhé končí v místě betonového mostu s navrženým místem pro přecházení a případným napojením na novou lávku pro pěší. Navrženo je také prodloužení stávajícího chodníku podél státní silnice ve směru od vlakového nádraží novým přechodem pro chodce přes komunikaci I/44 včetně nasvícení a podél řeky Bělá až k betonovému mostu celkové délky 147m s šířkou dlažby 1,50m mezi obrubníky. Plocha této části chodníku je 234m². Chodník je navržen tak, že nadále umožňuje zastavování osobních vozidel rodičů přivážejících své děti do školy mimo vozovku státní silnice s možností pokračovat v cestě směrem na Písečnou nebo se vrátit na křižovatce zpět na směr do Jeseníku. Děti by pak mohly pokračovat po novém chodníku a dalších nových stavbách (lávka pro pěší a chodník podél parkoviště) bezpečně až do areálu školy. Lokalita 6 (ulice Makarenkova v okolí školy) Situace č.1 - je navrženo využití široké asfaltové vozovky místní komunikace pro podélné parkování osobních vozidel. Stávající vstup bude uzamčen, pěší provoz školních dětí v daném území téměř vymizí a široká vozovka je navržena pro parkování osobních vozidel např. zaměstnanců školy případně návštěvníků. Jedná se o podélné stání na stávající asfaltové vozovce vyznačením parkovacího pruhu vodorovným a svislým dopravním značením s kapacitou 9ks míst. Navržené parkovací pásy šířky 2,25m s šířkou přilehlé vozovky místní komunikace 5,50m. strana 6

7 Lokalita 7 (autobusová zastávka a přechod u Jednoty) Situace č.3 - stávající přechod pro chodce je na rovném úseku s dostatečnými rozhledovými parametry pro přecházející s vybudovaným nasvícením přechodu odlišným zbarvením světla na jedné straně. Délka přechodu 7,0m odpovídá platné normě s ohledem na provedenou rekonstrukci původního přechodu pro chodce. Není navržena další úprava. S ohledem na křížení státní silnice s větší intenzitou silničního provozu jeví se tento přechod pro chodce žákům zejména s ohledem na rychlost projíždějících vozidel málo bezpečný. C.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku Pro zpracování této projektové dokumentace nebylo provedeno vzhledem k charakteru stavby hydrogeologické posouzení ani jiné průzkumy. Bylo provedeno geodetické zaměření řešené lokality, vizuální průzkum přímo v terénu při zpracovávání projektu. Území se nachází v nadmořské výšce okolo 410 m n.m. Úroveň hladiny spodní vody nebyla zjišťována. Území se nenachází v seismické oblasti. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany Stavba chodníků, lávky pro pěší a parkovacích ploch se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrické vedení, VO, vodovod, kanalizace, plynovod a elektronické komunikace). Nejsou specifikována žádná další ochranná pásma a hranice chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů Stavbou chodníků, lávky pro pěší i parkovacích ploch by nemělo dojít ke kácení vzrostlých stromů. Na asanace žádné požadavky nejsou. Bourací práce se nepředpokládají jen v minimální míře budou rozebrány stávající zpevněné sjezdy a nahrazeny a přizpůsobeny novému chodníku. C.3. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Chodníky v celé délce budou provedeny v bezbariérovém řešení v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. U místa vstupu do vozovky je rozhraní chodníku a vozovky vyznačeno varovným pásem v délce, kde výška obrubníku ze strany vozovky klesne pod 80mm, který má nezměnitelnou šířku 0,40m a hmatnou strukturu. Varovné i signální pásy musí mít mimo hmatového kontrastu (vnímatelného holí a nášlapem) i kontrast barevný. V místě ukončení chodníku a navržených míst pro přecházení bude snížený obrubník na výškový rozdíl max. 0,02m oproti vozovce. Nájezdy na chodník musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5%, výšková úprava na délku dvou obrubníků, tedy 2m. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy navazující na nájezd do stran. C.4. Odhad investičních nákladů Lokalita 1 (vchod do školy) - navrženo zrušení vstupu do areálu, využití již vybudovaného chodníku podél pavilonu A, nový chodník v délce 52m s plochou 99m², nové parkoviště pro 6 osobních vozidel plochy 83m² s rozšířením vozovky místní komunikace na ploše 21m². Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Variantní řešení dle požadavku obce nezahrnuje parkoviště pro osobní vozidla, kdy nový chodník je v délce 46m s plochou 88m². Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. strana 7

8 Lokalita 2 (vchod do školy) - úprava odbočovacích poloměrů s rozšířením plochy asfaltové vozovky o výměře cca 12m² a posunutí vjezdové brány o cca 2,30m. Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Lokalita 3 (betonový most) - navržena stavba nové lávky pro pěší s délkou nosné konstrukce 21,0m a volnou šířkou lávky 3,0m. Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Lokalita 4 (přechod přes cestu u lávky k hřišti) - nový chodník délky 159m plochy 300m², opěrná zeď délky 67m, dešťová kanalizace délky 80m, rozšíření vozovky na ploše 20m² a úprava stávajícího povrchu vozovky na ploše 105m². Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Lokalita 5 (zatáčka zrcadlo) - nový chodník délky 33m s plochou 63m², nové oplocení na délku 28m. Druhý chodník délky 147m s plochou 234m², nasvícení přechodu pro chodce. Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Lokalita 6 (ulice Makarenkova v okolí školy) - podélné parkování osobních vozidel vyznačené vodorovným a svislým dopravním značením. Odhad nákladů ,- Kč bez DPH. Lokalita 7 (autobusová zastávka a přechod u Jednoty) bez úprav tedy bez investičních nákladů. Odhad nákladů 0,- Kč bez DPH. V Jeseníku, srpen 2014 Ing. Milan Marcinov strana 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Stavební povolení veřejnou vyhláškou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI13098/2012 tel/fax:

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více