GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ"

Transkript

1 GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ Luděk Kazda S ohledem na to, že se grafologií zabývám dlouhodobě, vidím jako prospěšné seznámit vás s možnostmi, které pro pozitivní psychoterapii může přinášet. Je zřejmé, že budu hovořit především o jejích výhodách. Ty jsou na první pohled zřejmé. Jen pro připomenutí. Rukopis, je vlastně neuvědomovaný testový výkon zkoumané osoby, který může být získán bez zkreslujícího nervového napětí. Postupy psychologie písma umožňují interpretací grafických jevů a získat potřebné nebo požadované informace o jednotlivých rysech osobnosti, eventuálně o její celkové struktuře, a to i z písmových projevů pisatelů, kteří jsou časově a prostorově nedosažitelní a dokonce i přes nesouhlas zkoumané osoby s analýzou jejího písma, což umožňuje jen nepatrná část psychodiagnostických metod. Písmo je výtvor, který dokáže v naší kulturní oblasti realizovat každý, a většinou s dostatečnou psací zralostí. Psychologie písma je diagnostickou metodou, která podává ve srovnání s jinými metodami neobyčejně rozsáhlý soubor logicky a psychologicky provázaných informací. K získání stejně komplexního pohledu na osobnost by bylo často zapotřebí vyšetření rozsáhlou baterií metod. Právě před omyly při stanovení psychických priorit ve struktuře osobnosti chrání interpreta grafologie tím, že mu umožňuje odhalit dominantní osobnostní rysy pisatetele. Jestliže grafologie může přispět k dokreslení ještě neúplného obrazu osobnosti, získaného jiným způsobem, odkrýt dosud skryté psychické souvislosti, pak své poslání v psychodiagnostice splnila. Psychologie písma dává interpretovi možnost diagnostikovat u pisatele osobnostní rysy, které jsou jinak obtížně zjistitelné, v prvé řadě morální a charakterové rysy jako svědomitost, poctivost, důkladnost, postoje k práci. Umožňuje konstatovat, které vlastnosti pisateli chybějí, což má velký význam ve výběrových a poradenských situacích. Psychologie písma může srovnáním písma z různých období života, získat vhled do vývoje jeho osobnosti, srovnáním písma v přítomnosti s psací předlohou, podle níž se učil v dětství psát. Právě tyto možnosti psychologie písma tvoří ojedinělost této metody. Ačkoli je okamžitým průřezem osobnosti, umožňuje i longitudinální informaci o vývoji jedince k tomuto stavu. Protože písmo je především jednou z cest jedince k druhým lidem, umožňuje psychologie písma zvlášť kvalitně a pestře diagnostikovat sociabilitu pisatele, jeho schopnost jednat s lidmi. Často přichází na stopu vnitřním i zkušenostním příčinám konkrétního chování a jednání s druhými lidmi. Psychologie písma je i metodou, která může proniknout do dalších oblastí kauzálních i účelových příčin chování pisatele. Po jejich konkretizaci a prohloubení závěry získanými jiným psychodiagnostickými metodami a po jejich doplnění dodatečnými informacemi vzniká reálná možnost účinného psychoterapeutického zásahu. Psychologie písma je i metodou, která může být použita v šíři, hloubce i intenzitě, jež jsou adekvátní cíli vyšetření nebo zkoumání. Navíc v grafologii pracujeme se znaky, jejichž vypovídací schopnost je vysoká. Pracujeme se znaky ikonickými pro které je charakteristická podobnost mezi nositelem znaku a jeho významem. V češtině hovoříme o obrazech věcí a událostí.

2 Takovým může být realistická malba. V písmu nacházíme indexy, což jsou takové znaky, u nichž rovněž jde o objektivní souvislost, která se zakládá na vztahu příčiny a účinku, někdy jen na věcné souvislosti nebo vztahu části a celku. Kouř je např. indexem ohně, pláč je indexem (znakem) smutku. A v neposlední řadě pracujeme se symboly což jsou znaky, které vznikají na základě konvencí. Jsou to symbolické významy nahoře dole, vpravo vlevo. To jsou závažné pozitivní skutečnosti, které nelze přehlédnout. Musíme však také vidět, znát a uznávat meze a hranice psychologie písma. Patří mezi nezměnitelné a nežádoucí osobnostní předpoklady interpreta, jako jsou nízká inteligenční úroveň, nedostatečná odolnost nervové soustavy, nízká schopnost empatie apod. Na straně pisatele to mohou být nezralost nebo nedostatečná psací zkušenost (někteří pracovníci vůbec nepíší). Nelze diagnostikovat nadání a talent, s výjimkou inteligenční úrovně. Nelze diagnostikovat fyzická a psychická onemocnění. U fyzických je to proto, že se dosud nepodařilo bezpečně vytypovat konstantní psychické průvodní jevy konkrétních chorob. Bezpečně lze identifikovat jen dopady fyzického onemocnění na psychiku, známe-li její obraz před onemocněním. U psychických onemocnění působí potíže značně proměnlivé obrazy jednotlivých chorob, každá z nich je kauzou sui generis. Nelze předvídat konkrétní chování pisatele. Interpret může sice v písmu zjistit dispozice pro určité vzorce chování a jednání, nemůže však predikovat zda se v konkrétni situaci opravdu projeví. Bezpečnou diagnózu některých rysů osobnosti znemožňují svými speciálními vlivy na psychiku pisatele dlouhotrvající mimořádné životní okolnosti, např. uvěznění, onemocnění. Nelze diagnostikovat osobnost jako celek z písem, která jsou maskami, z rukopisů strojených, ať neuvědoměle (skript techniků, verzály grafiků) nebo vědomě (anonymové, padělatelé). V této souvislosti bych rád připomenul fakt, s kterým se setkáváme již delší dobu. Denně, v praktickém životě se setkáváme s jevy které jsou přisuzovány globalizaci. Tuto skutečnost musí psycholog písma brát do úvahy. Dnes se jen výjimečně setkáme se spontánně napsaným textem. V době ů a SMS je dopis archaickou záležitostí. Informační technologie vytváří své vlastní kulturní klima např. pravidla chování v ové poště. Dosud jsem hovořil o formě, ale významných změn doznal i obsah psaných dokumentů. Dlužno podotknout, že vývoj se ubírá k zjednodušovaní, k jazyku televizních seriálů. Rad bych ještě připomenul, že grafologie není jen spojena s vědeckou psychologií, ale i s jinými systémy poznávání osobnosti, jako např. s typologií, která je všeobecně odsuzována, nicméně může v rukou odborníka přinést mnoho pozitivních poznatků o osobnosti člověka. Je tomu tak proto, že zatím nikdo nevyvrátil učení o jednotě obsahu a formy, o což se typologie opírá. Jak ukazuje právě probíhající výzkum, rozbor písma koreluje vysoce s určitými typologickými znaky. Typologických znaků jsou řádově stovky (zpravidla se jich vyučuje asi dvěstě padesát). My jich prokazatelně v písmu nacházíme asi čtyřicet pět. Stejně jako písmo je typologie nástrojem komunikace mezi lidmi, proto poznání typologických markant významně přispívá k její kvalitě a nikoli jako v minulosti k třídění lidí s rasistickým podtextem.

3 Postup je zpravidla takový, že hledáme v písmu koreláty k určeným typologickým znakům. Jako příklad mohu uvést to co máme napsáno ve tváři životní dominantu = mentální; živnou a hybnou. S ohledem, že se chci ve svém vystoupení věnovat vztahu grafologie a pozitivní terapie, dovolte mi několik slov k přiblížení této metody. Pozitivní psychoterapie u jejíhož zrodu stál Nossrat Peseschkian, je oborem terapie, který u nás na rozdíl od zahraničí není příliš rozšířen a využíván, ačkoli je celosvětově zastřešen. U nás je PPT rozvíjena již tři roky ve výcvikové skupině v Česko-německém institutu pozitivní psychoterapie a poradenství. PPT je založena (jak lze soudit podle názvu) na pozitivním přístupu, který vychází z faktu polarity světa, že nic nemůže být jen negativní. Prakticky to znamená, že se ptáme na význam, který určitý symptom pro člověka nebo jeho skupinu má. Které pozitivní aspekty má např. červenání, jaké přednosti mohou mít různé inhibice, bloky, stydlivost, jaké funkce plní poruchy spánku, co to znamená, když mám strach nebo depresi. Klasická medicína, psychoterapie a poradenství odvozují obraz z patologie. PPT vychází z jiné představy. Nejde v ní pouze o poruchy a konflikty, nýbrž také a především o schopnosti a potenciál sebepomoci. V zásadě lze říci, že PPT má tři aspekty. Jsou to: a) pozitivní přístup b) postup vztahující se k obsahu konfliktu c) pět fází psychoterapie ad a) Pozitivní přístup vychází z uznávaného faktu, polarity světa nic nemůže být jen negativní. Vše má pro nás pozitivní hodnotu, byť se to na první pohled zdá protimyslné. ad b) PPT má definován určitý soubor schopností a chování, s jejichž pomocí lze popsat obsahové složky konfliktů. Tyto oblasti, které se označují jako aktuální schopnosti, je možno rozdělit do dvou skupin: a) emocionálně orientované normy (primární schopnosti): láska, trpělivost, čas, kontakt, naděje,víra a b) psychosociální normy orientované na výkon (sekundární schopnosti): přesnost, pořádkumilovnost, čistota, poslušnost, zdvořilost, spravedlnost. V lidských představách se aktuální schopnosti transformují do konkrétních postojů a určují, jakým způsobem člověk vnímá sám sebe i okolní svět a jak se dokáže vyrovnat s problémy. Vliv aktuálních schopností se uskutečňuje: - prostřednictvím smyslů (vztah k vlastnímu tělu) prostřednictvím rozumu - prostřednictvím tradic - prostřednictvím intuice a fantazie Aktuální schopnosti mají pro metodu pozitivní psychoterapie velký význam. Abychom byli schopni prozkoumat pacientovu odolnost vůči možným oblastem konfliktů a abychom byli schopni pomoci mu v rozpoznání jeho situace, používáme v praxi soubor aktuálních schopností diferenciačně analytický inventář. V PPT v tomto směru pracuje s příběhy. V příbězích se aktuální schopnosti projevují různě. V PPT se vychází z toho, že mozkové hemisféry zpracovávají informace podle dvou různých programů (levá - rozum a intelekt = je nositelem schopností orientovaných na výkon; pravá - názorné představy, celistvost myšlení = řídí emocionálně orientované primární schopnosti). Z hlediska této hypotézy dostává používání příběhů a mýtů v psychoterapii nový význam. Zamýšlená změna v nazírání se uskutečňuje formou uvolňování intuice a

4 fantazie, což je terapeuticky důležité tehdy pokud rozum samotný už není schopen vypořádat se s nastupujícími problémy. Díky příběhům se člověku náhle otevírá přístup k fantazii, člověk se učí chápat jejich jazykovou symboliku. ad c) Pětifázová pozitivní psychoterapie Ta nastupuje tam, kde již pacient není schopen přes negativní vlastnosti, jež jsou zdrojem konfliktu rozumně posuzovat a vidět jeho pozitivní vlastnosti. Vycházíme z toho, že taková eskalace může vést až k psychickým a psychosomatickým poruchám. Postupujeme následovně: 1. Fáze pozorování a popisu. Pacient se pokud možno písemně zpovídá z toho, nad čím, vůči komu a kdy pociťuje zlobu. 2. Fáze inventarizace. Podle diferenciačně analytického inventáře zjišťujeme ty oblasti chování, v nichž má pacient i jeho protějšek vedle kritizovaných vlastností také vlastnosti pozitivní. Můžeme tak čelit zevšeobecňování. 3. Fáze situačního povzbuzení. Abychom vybudovali důvěryhodný vztah, zvýrazníme některé pro nás akceptovatelné vlastnosti, které se vzájemně doplňují s těmi vlastnostmi, jež se projevují jako negativní. 4. Fáze verbalizace (slovního vyjádření). Trénuje se komunikace s partnerem, aby byly odstraněny komunikační bariéry a překrucování konfliktu. Hovoří se jak o pozitivních, tak negativních vlastnostech a zážitcích. 5. Fáze rozšíření cíle. Cíleně se odbourává neurotické zužování názorového pole. Pacient se učí nepřenášet konflikt do dalších oblastí chování. Jsou mu zpřístupňovány nové, dosud nepoznané cíle. V PPT se výrazně, zejména v prvních fázích, pracuje s klientem v racionální rovině. Zamýšlené změny v nazírání na realitu jeho života se uskutečňuje formou uvolňování intuice a fantazie, což je terapeuticky důležité tehdy, pokud rozum samotný už není schopen vypořádat se s nastupujícími problémy a konflikty. Imaginace tak slouží jako klíč k pocitům, nevědomýma nezpracovaným tématům a podporuje regresi. Jako příklad mohu uvést využívání imaginace zvířat, při odhalování jak bazálních, tak aktuálních konfliktů, kdy pacient imaginuje jednotlivé dimenze čtyřdimenzionálního modelu a z vlastností zvířat s nimi spojených usuzujeme společně o jaké konflikty se jedná, a jaké hrají význam v jeho životě. Imaginace v PPT lze efektivně využívat i pro navození psychické pohody, jako relaxační metodu. Umožňuje práci se sny, které je možné zařadit do běhu života a posoudit, kterou ze čtyř dimenzí pokrývají Při využívání příběhů v klasické podobě tj. těch, které se zrodili v arabském světě, slouží imaginace jako filtr, nositel evropských tradic a transkulturální mediátor. Jak vyplývá z metodiky pětistupňové terapie, důležitou roli v ní hraje vytváření cílů v jednotlivých oblastech (těla; rozumu; tradic a fantazie). Zde se pomocí imaginace uvolňují potlačovaná přání, zájmy, potřeby ve čtyřech dimenzích. Pacienta vede k tomu, aby v sobě nalezl zdroje potřebné ke změnám. Nasazení těchto zdrojů pak může být cvičeno v imaginaci. Nyní mi dovolte, abych Vám uvedl konkrétní případ použití imaginace v PPT. Příběh na cestu V perské mystice se vypráví příběh o poutníkovi, který namáhavě putoval na své zdánlivě nekonečné cestě. Ten muž byl až po krk ověšen břemeny. Na zádech vlekl pytel s pískem, kolem těla měl omotán velký měch s vodou. V pravé ruce svíral neforemný kámen, v levé říční oblázky. Na krku se mu na roztřepeném provaze

5 houpal starý mlýnský kámen. Kolem jeho kotníků se ovíjely řezavé řetězy, na nichž v prachu a písku vláčel těžká závaží. Poutník se snažil udržovat rovnováhu, aby mu z hlavy nespadla napůl shnilá tykev. Řinčení řetězů doprovázelo každý jeho krok. Vzdychaje a sténaje pohyboval se poutník pomalu kupředu, naříkal na tvrdý osud a mučivou únavu. Za poledního žáru potkal poutníka rolník. "Ó znavený poutníče, proč držíš ty oblázky?" zeptal se. "Jak hloupé", odpověděl poutník,"ale doposud jsem si jich ani nevšiml." odhodil kaménky do dáli a cítil se mnohem lehčeji. Po dalším dlouhém putování mu rolník znovu kráčel vstříc s otázkou: "Řekni, znavený poutníče, proč se moříš s tou prohnilou tykví na hlavě a proč za sebou na řetězech vláčíš ta těžká železná závaží?" Tu odvětil poutník: "Jsem velmi rád, že jsi mě na to upozornil. Nevěděl jsem, co si s tím působím." Setřásl řetězy a tykev roztříštil v příkopu u cesty. Cítil se opět lehčeji. A přece čím déle šel, tím častěji zase naříkal. Rolník se vracel z pole, když tu náhle s úžasem pohlédl na poutníka: "Ó, dobrý muži, v ruksaku neseš písek, přestože kam až tvoje oko dohlédne, je více písku, než bys kdy mohl unést. A jak veliký je tvůj měch na vodu-jako bys chtěl přejít poušť Kavír. Přitom vedle tebe teče čistá řeka, která tě na tvé pouti bude ještě dlouho provázet." "Děkuji ti rolníku, teď si uvědomuji, co všechno jsem sebou nesl." S těmi slovy poutník roztrhl měch a poloslaná voda se vsákla do prachu. Pískem z ruksaku vyplnil díru na cestě. Pak v zamyšlení zůstal stát a pozoroval zapadající slunce. Poslední sluneční paprsky jej osvítily a jemu se náhle rozbřesklo. Pohlédl na sebe a na krku spatřil těžký mlýnský kámen. Najednou pochopil, že právě ten kámen mu za chůze ohýbá hřbet. Rozvázal provaz a kámen odhodil daleko do řeky. Osvobozen od svých břemen putoval poutník večerním chladem dál Při vyslechnutí tohoto příběhu, si asi každý terapeut uvědomí kolikrát byl v roli onoho rolníka, kolikrát byl ubezpečován, že o svých břemenech pacient slyší poprvé nebo, že si je neuvědomuje. Je však také skutečností, že se člověk velmi nerad loučí i s tím co jej zatěžuje. V klasické podobě bych pacientovi příběh za bdělého vědomí přečetl a následně bychom rozebírali povahu a úlohu zátěží konfliktů v jeho životě, které se mu vyjevily. Vyslechne-li si klient příběh ve stavu změněného vědomí, je na první pohled zřejmé, že jeho výpověď je bohatější a plastičtější. Do popředí často vystoupí, do té doby nevědomé příčiny aktuálních potíží. A pokud si je klient uvědomoval, dojde snadněji k jejich zvnitřnění. Každý rukopis je v podstatě takovým příběhem, ve kterém je obsažena minulost, přítomnost a do značné míry i budoucnost pisatele. Grafolog v žádném případě nevystačí s pouhou deskripcí znaků písma. Musí jít dále a k tomu zase využívá poznatky psychologie. Důležité v práci s klientem je také to, aby pochopil v situacích kdy chce odejít ze zaměstnání nebo manželství, co si odnese na další cestu za nevyřešené problémy a konflikty vnitřní i vnější. Stejně tak potom, až začne odhazovat svá závaží pro něj zbytečná, komu padnou na hlavu. Pozitivní psychoterapie se odlišuje od ostatních metod již od začátku, takže již vstupní rozhovor není rutinní záležitostí, která nám umožňuje získat o klientovi, základní údaje. První rozhovor v PPT se odlišuje od běžné praxe tím, při něm pracujeme s čtyřdimenzionálním modelem kvalit života a zpracování konfliktů. To za prvé. Za druhé, vidím rozdíl v tom, že kromě aktuálních konfliktů se hned od začátku pídíme po konfliktech, které můžeme nazvat bazálními (ty jsou založeny v historii klienta, zejména v rodině).

6 Ke čtyřem kvalitám života patří tělo/smysly, výkon, kontakt a budoucnost/fantazie. Tělo/smysly: V popředí stojí pocit z vlastního těla. Jak člověk vnímá své tělo, jak prožívá a reaguje na smyslové podněty. Zátěžové faktory nemoci, operace, somatizace. Výkon: V této oblasti se uskutečňuje přijímání výkonových norem a jejich začlenění do sebekoncepce. Zátěžovými faktory jsou nízký výkon, neplnění norem, změna zaměstnání, nezaměstnanost, odchod do důchodu. Kontakt: Tato oblast představuje schopnost navazovat, utvářet a udržovat vztahy k sobě, k partnerovi, k jiným lidem, ke zvířatům a přírodě. Zátěžovými faktory zde jsou vznik vztahu, rozchod s partnerem, svatba a život v manželství, narození dítěte, rozvod, změna bydliště apod. Budoucnost musí mít v životě člověka správné místo, vytvářet mu perspektivu. Zátěžové faktory jsou ztráty, stárnutí, změny profesní perspektivy. Uvedené čtyři oblasti nacházejí uplatnění v životě každého člověka. Tak jako v tradičním anamnestickém rozhovoru zjišťujeme základní data, to nebu nebudu opakovat. Poté si ujasníme vztah klient x terapeut v rámci čtyřdimenzionálního modelu. Čtyři dimenze vztahu mezi klientem a pacientem. Terapeut - klient Trapeut budoucnost klienta Terapeut jiní terapeuti Terapeut klientova rodina Účelem úvodních otázek není jen navázat kontakt, nýbrž také probudit v klientovi alespoň trochu sebedůvěry a naděje na řešení problémů. Vedle těchto potíží totiž nese v sobě také pocit vlastních schopností, možností a šancí, které nikdy nejsou nulové. Pozitivní psychoterapie je založena na tom, co je pozitívum, tj. co vychází ze skutečného a zjevného. A zjevné nejsou jen poruchy, konflikty a nemoci. Zjevné (pozitivní) jsou i schopnosti a dosud nevyužívané možnosti člověka. Proto je důležité všechny tyto negace pozitivně přeznámkovat již v začátku terapie. Tyto schopnosti jsou postupně přijaty za součást sebeobrazu. Nyní si konečně položme otázku: Co může grafologii konkrétně pozitivní psychoterapii přinést? O tom co přináší psychologii obecně jsem již hovořil. Nyní budu konkrétnější. V písmu nacházíme informace o Egotické struktuře osobnosti síle Ega, aspiracích a potřebě sebeprosazení. O síle Superega. Důležité jsou poznatky o způsobu, jak se jedinec chová v sociálním prostředí jak se adaptuje, zda je aktivní nebo pasivní, zda se spíše řídí rozumem nebo city. Důležitá je výkonová substruktura vitalita, energie, vyrovnanost = stabilita x labilita, flexibilita, citové jednání, vůle, schopnost koncentrace, intelektová úroveň, způsob myšlení. V písmu nacházíme poznatky o motivační struktuře tj. o zakotvení = materiální x duchovní, cílevědomosti a cílesměrnosti. Neméně důležitá je charakterová substruktura směřování = extraverze x introverze, citová konstituce, sociální příklon, zodpovědnost, originalita a čestnost. Jak vypadají grafologické charakteristiky těchto schopností. Je zřejmé že s ohledem na prostor se nelze zabývat všemi kvalitami.

7 Na příklad citovost budeme hledat u pisatele, kterého písmo je pravosklonné, má měkké tvary, guirlandy, písmo bude primárně široké, střední pásmo zvýrazněno, závěrečné vztahy budou guirlandové a písmo postrádá úhlové tvary. Lze předpokládat slabý tah. Tlak je střední. Lze předpokládat obohacení. Diference řádků bude větší, nacházíme začasté jejich vlnitost. Stejně tak bude písmo nepravidelné a spíše uvolněné. Na citovost úzce navazuje citová vázanost, která onu citlivost předpokládá, navíc tento rukopis musí být stabilní, málo proměnlivý s menšími rytmickými výkyvy a není přítomna nitka. Proto, aby mohl jedinec svou citovost projevit potřebuje k tomu být sociálně vnímavý. V písmu sociá lně vnímavého člověka nacházíme měkké, zaoblené, zejména guirladovité tvary a koncové tahy. Malý podíl egocentrických znaků nebo protiklad egocentrických a altruistických znaků při celkové převaze altruismu. Písmo je širší a čitelné, jde o vyzrálý rukopis (ne dětský nebo za každou cenu originální). Z primární, sekundární a terciální šíře, lze usuzovat jakým směrem jsou jeho sociální vztahy zaměřeny. Uvedené faktory můžeme vztahovat k aktuální schopnosti láska. Obraz lásky ještě může dokreslovat schopnost projevovat laskavost. Tato kategorie je sporná. Každý z nás si pod ní může představovat něco jiného. Především jde o vztah k druhému člověkovi, chcete-li lidem obecně. Tento vztah je hluboký a schopný přinášet mnohé oběti. Písmo má nejčastěji převahu měkkých tvarů, guirland nebo pravosklonných arkád. Je širší, tvary jsou nemechanizované, ale kolísavost znaků a jejich rytmu není přílišná. Bezesporu to bude písmo pravosklonné, samozřejmě, že ne příliš. K sociálnímu kontaktu se také úzce váže panovačnost. Můžeme ji hledat ve velkém rukopisu se zesílenými koncovými tahy, zdůrazněnými začátky slov, které má ostré, špičaté a úhlové tvary a znaky egocentrismu. Písmo ponese znaky dominance, bude expanzivní, zabírat hodně prostoru. Na trpělivost lze usuzovat z rychlosti myšlení a rychlosti akce. Na tyto markanty v písmu usuzujeme především z dynamiky horního pásma, z tendence v tomto pásmu zjednodušovat z jeho elasticity. Na netrpělivost můžeme také usuzovat ze sklonu písma, z rychlosti pohybu psacího náčiní po podložce. Na rychlost akce usuzujeme z toho, že jeho dynamika je zvýšená. Na netrpělivost můžeme usuzovat také z šíře písma a celkového písmového obrazu. Tyto charakteristiky jsou také velmi silně napojeny na čas. Lze hodnotit kolik které činnosti člověk věnuje času. Sexualita je důležitou charakteristikou osobnosti. Dá se předpokládat, že zdravá sexualita je jednoznačně spjata s integrovanou osobností. Na kvalitu této oblasti usuzujeme zejména z oblasti dolní zóny. Na zvýšenou tělesnou smyslnost. lze usuzovat, jsou-li dolní délky nejen protáhlejší, ale také zdůrazněné větším tlakem, širšími, plnějšími smyčkami. Zkrácené nebo narušené spodní délky vypovídají o poruchách sexuality. Dlouhé spodní délky svědčí naopak o silné sexualitě. Písmeno f se zauzlovanou spodní kličkou, svědčí pro excentrickou sexualitu, např. homosexuální. Podobně jako f je pro poznání sexuality důležité písmeno g. g s oblou, kulatou smyčkou svědčí o citlivé, jemné, něžné, ženské a uvolněné sexualitě. g s trojúhelníkem nebo se špičkou ve spodní kličce ukazuje na sexualitu iniciativní, plnou napětí, mužskou, při velmi ostrém nebo velkém trojúhelníku až agresivní. Praktické sexuální chování však může být jiné, styl praktického chování a jednání hodnotíme podle středního pásma a to je v našem případě oblé, zakulacené, tedy citlivé a jemné. Podvědomě může být pisatel agresivní, nemusí to však v praxi projevit, případně jen ve stavu silně emocionálního rozpoložení, kdy přestávají fungovat mechanismy sebekontroly.

8 Excentrická sexualita se může projevit i v zauzlované spodní kličce jako had u písmene g. Má-li g krátkou spodní kličku vyjadřuje zpravidla slabou sexualitu pisatele. Písmeno g s přerušovanou spodní kličkou ukazuje na sexualitu narušenou, možný stav po sexuálním traumatu. g s velkou objemnou spodní kličkou ukazuje na silné sexuální pudy, které však nejsou dostatečně prakticky realizovány. Tah spodní kličky zůstává ve spodním pásmu a nedotahuje se do středního pásma, pásma reality. g s dobře vyvinutou spodní kličkou vypovídá o silné sexualitě pisatele. Informaci o sexualitě nacházíme i v písmenu k. Malé k je velmi podobné písmenu l, avšak s přídavným tahem, který v symbolice lidské postavy reprezentuje falus, pohlavní úd. k s dobře vytvořeným nebo ostře špičatým tahem je znakem dobře fungující mužské sexuality v mužském písmu a znak emancipace nebo aktivní sexuality v ženském písmu. k s málo vyvinutým nebo chybějícím falickým tahem ukazuje na ženskou sexualitu, v mužském písmu možné poruchy potence. Sebedůvěra je na první pohled patrná. Jednoznačně souvisí s velikostí písma. Takový člověk myslí globálně a synteticky, obvykle se nehodí pro práci s detaily. Negativní pisatelé jsou pánovití, samolibí, nekritičtí a namyšlení. Nacházíme také velikost + pravosklonnost + dynamické písmo nebo velikost + skákavý řádek, jež ukazují na sebedůvěru a potřebu expanze. V žádném případě nesmíme zaměňovat sebedůvěru za sebejistotu či nezdravé sebevědomí. Tyto vlastnosti jsou jako by vystavovány. Sebedůvěra buď je nebo není. Jedinec, který si věří o tom nemusí nikoho přesvědčovat, nemusí křičet jako známý zajíček ze seriálu Nu pogodi : Já se nebóóóójím. Dostatek poznatků nacházíme také o sekundárních schopnostech. Na přesnost lze soudit z celkového písmového obrazu, písmo nebude přehnaně široké. Lze předpokládat elastický respektive plastický rukopis při zachování čitelnosti. Přesné provedení jednotlivých písmen a umístění diakritiky. Poslušnost se bude projevovat v nepřítomnosti úvodních opozičnických záseků bude v něm málo znaků panovačnosti a pýchy, méně úhlů a více guirland.nebudou v něm levoběžné spodní délky a spodní délky odváté doleva. S poslušností úzce souvisí se sebeovládání. Dostatečné sebeovládání se v písmu projevuje pravidelnou, homogenní, pevnou čarou, malým tlakem, malou až střední výškou střední zóny, nevelkou rozdílností délek, mírný pravý, kolmý nebo levý sklon písma, přesně umísťovaná diakritická znaménka, plynulé písmo, spíše menší sekundární šíře, rovné řádky s přiměřeným rozestupem, vysoce zralé a originální písmo. Pečlivé vypracování rukopisu, vyrovnaný levý okraj a přehledné členění psací plochy. Naopak nedostatek sebeovládání se projevuje nepevnou, nehomogenní, těstovitou nebo tlakově nevyváženou čarou, nevyrovnaným tlakem a tlakovými bloky. Písmo je vysoce hiperkinetické s velkou až extrémní velkou výší střední zóny. Horní délky jsou zdůrazněné, celkově je patrná rozdílnost délek. Patrný je velký sklon písma, nejčastěji pravý. Primární i sekundární šíře je velká, tvary písmen jsou plné. Diakritická znaménka jsou umísťována nepřesně. Náběhové a koncové tahy jsou dlouhé. Plynulost písma je nízká, častá je nespojitost. Vazba je nitková. Chybějí interpunkční znaménka. Charakteristický je nepravidelný levý a úzký pravý okraj a špatné členění. Podstatně také může grafologie pomoci při posuzování konfliktů v oblasti výkonu. V prvé řadě jsme schopni posoudit vitalitu a průraznost pisatele. Písmo takového člověka bude charakteristické úhlovými tahy nebo pevnou nitkou, případně guirlandou se sklonem doleva, závěry slov budou zdůrazněné, nacházíme

9 pravoběžnost a dobrou horizontální dynamiku, dlouhé délky středního a horního pásma vypouklé doprava. Spořivost jako vlastnost osobnosti se samozřejmě v písmu neobjevuje, ale lze na ni soudit z jiných znaků. Především jde o zjednodušování. Ve většině ekonomických rukopisů nacházíme písmo zjednodušené. Jde zejména o horní pásmo, pisatel myslí věcně a střízlivě. O spořivosti také hovoří využití psacího prostoru. Spořivý člověk začne kvalitami širokého okraje, a poznenáhlu mění své jednání ve směru okraje úzkého, chce působit dojmem estetickým a okázalým, ale podvědomě (jakmile se přestane kontrolovat) je spíše šetřivý, jedná ekonomicky. O spořivosti, chcete-li ekonomičnosti svědčí také levoběžné koncové tahy. Tah směřuje doleva, k imaginárnímu Já. Pisatel si partnera přivlastňuje, chová se ekonomicky, nejedná se tedy o sobeckost. Otevřenost (někdy hovoříme o čestnosti) je významná vlastnost nejen z hlediska pozitivní psychoterapie. Posuzujeme jak je Já otevřeno k Ty z hlediska logiky prostoru. Takto otevřeným tvarem je guirlanda. O otevřenosti svědčí také doprava a nahoru otevřené a. Také široké písmo je z tohoto hlediska signifikantní. Otevřený člověk má zpravidla pravosklonné písmo. Další důležitou sekundární schopností je pečlivost. Pečlivost písemného projevu je pochopitelně především výrazem celkové pečlivosti člověka jako takového. Takový jedinec má smysl pro řád, je pořádkumilovný a ukázněný, ale i čistotný a spolehlivý. Na druhé straně máme člověka nedbalého, pro nějž je charakteristická tolerance nepořádku a nedostatek discipliny, lajdáctví a lehkomyslnost. Co říci závěrem. To co bylo dosud řečeno jen potvrzuje úzkou spojitost psychologie a ostatních systémů poznávání osobnosti člověka. Grafologie k nim bezesporu patří. PPT je u nás mladou disciplinou. Proto je důležité ji postupně napojit a integrovat do systému věd o člověku. Grafologie tomu může významně přispět. Bude tomu i naopak. Je zřejmé, že grafolog se bez úzkého kontaktu s psychologickou praxí neobejde. Jak jsem již uvedl, popis je pouze prvním krokem vědeckého poznání.

PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT)

PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT) PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT) Contribution for the unity of graphology and psychotherapy (PTT) Contribución para la union de la grafología y psicología terapeutica (PTT) Luděk Kazda

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní:

6. Za 18b se vkládá nový 18c, který včetně nadpisu zní: Strana 1626 Sbírka zákonů č. 75 / 2016 75 VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Příloha A otázky v dotazníku

Příloha A otázky v dotazníku Příloha A otázky v dotazníku 1. Je ve společnosti, pro kterou pracujete, někdo, koho byste Vy osobně označil/a za dobrého lídra? Jedná se o otázku ověřující, co jaké míry Češi přemýšlejí nad vedením organizací,

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK RADY A DOPORUČENÍ RP E. Jarolímová Kurz ETK 1 KOMUNIKACE S RODINOU - dobré přijetí - umění naslouchat, aktivně naslouchat - kladení otázek - vyhodnotit potřebnost a naléhavost tématu problémové situace

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Charakter a jeho rozvíjení u manažerů Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Obsah Vysvětlení pojmu charakter, dvojí užití Definice charakteru podle různých autorů Složky charakteru, charakterové vlastnosti

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více