GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ"

Transkript

1 GRAFOLOGIE VE SLUŽBÁCH POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ Luděk Kazda S ohledem na to, že se grafologií zabývám dlouhodobě, vidím jako prospěšné seznámit vás s možnostmi, které pro pozitivní psychoterapii může přinášet. Je zřejmé, že budu hovořit především o jejích výhodách. Ty jsou na první pohled zřejmé. Jen pro připomenutí. Rukopis, je vlastně neuvědomovaný testový výkon zkoumané osoby, který může být získán bez zkreslujícího nervového napětí. Postupy psychologie písma umožňují interpretací grafických jevů a získat potřebné nebo požadované informace o jednotlivých rysech osobnosti, eventuálně o její celkové struktuře, a to i z písmových projevů pisatelů, kteří jsou časově a prostorově nedosažitelní a dokonce i přes nesouhlas zkoumané osoby s analýzou jejího písma, což umožňuje jen nepatrná část psychodiagnostických metod. Písmo je výtvor, který dokáže v naší kulturní oblasti realizovat každý, a většinou s dostatečnou psací zralostí. Psychologie písma je diagnostickou metodou, která podává ve srovnání s jinými metodami neobyčejně rozsáhlý soubor logicky a psychologicky provázaných informací. K získání stejně komplexního pohledu na osobnost by bylo často zapotřebí vyšetření rozsáhlou baterií metod. Právě před omyly při stanovení psychických priorit ve struktuře osobnosti chrání interpreta grafologie tím, že mu umožňuje odhalit dominantní osobnostní rysy pisatetele. Jestliže grafologie může přispět k dokreslení ještě neúplného obrazu osobnosti, získaného jiným způsobem, odkrýt dosud skryté psychické souvislosti, pak své poslání v psychodiagnostice splnila. Psychologie písma dává interpretovi možnost diagnostikovat u pisatele osobnostní rysy, které jsou jinak obtížně zjistitelné, v prvé řadě morální a charakterové rysy jako svědomitost, poctivost, důkladnost, postoje k práci. Umožňuje konstatovat, které vlastnosti pisateli chybějí, což má velký význam ve výběrových a poradenských situacích. Psychologie písma může srovnáním písma z různých období života, získat vhled do vývoje jeho osobnosti, srovnáním písma v přítomnosti s psací předlohou, podle níž se učil v dětství psát. Právě tyto možnosti psychologie písma tvoří ojedinělost této metody. Ačkoli je okamžitým průřezem osobnosti, umožňuje i longitudinální informaci o vývoji jedince k tomuto stavu. Protože písmo je především jednou z cest jedince k druhým lidem, umožňuje psychologie písma zvlášť kvalitně a pestře diagnostikovat sociabilitu pisatele, jeho schopnost jednat s lidmi. Často přichází na stopu vnitřním i zkušenostním příčinám konkrétního chování a jednání s druhými lidmi. Psychologie písma je i metodou, která může proniknout do dalších oblastí kauzálních i účelových příčin chování pisatele. Po jejich konkretizaci a prohloubení závěry získanými jiným psychodiagnostickými metodami a po jejich doplnění dodatečnými informacemi vzniká reálná možnost účinného psychoterapeutického zásahu. Psychologie písma je i metodou, která může být použita v šíři, hloubce i intenzitě, jež jsou adekvátní cíli vyšetření nebo zkoumání. Navíc v grafologii pracujeme se znaky, jejichž vypovídací schopnost je vysoká. Pracujeme se znaky ikonickými pro které je charakteristická podobnost mezi nositelem znaku a jeho významem. V češtině hovoříme o obrazech věcí a událostí.

2 Takovým může být realistická malba. V písmu nacházíme indexy, což jsou takové znaky, u nichž rovněž jde o objektivní souvislost, která se zakládá na vztahu příčiny a účinku, někdy jen na věcné souvislosti nebo vztahu části a celku. Kouř je např. indexem ohně, pláč je indexem (znakem) smutku. A v neposlední řadě pracujeme se symboly což jsou znaky, které vznikají na základě konvencí. Jsou to symbolické významy nahoře dole, vpravo vlevo. To jsou závažné pozitivní skutečnosti, které nelze přehlédnout. Musíme však také vidět, znát a uznávat meze a hranice psychologie písma. Patří mezi nezměnitelné a nežádoucí osobnostní předpoklady interpreta, jako jsou nízká inteligenční úroveň, nedostatečná odolnost nervové soustavy, nízká schopnost empatie apod. Na straně pisatele to mohou být nezralost nebo nedostatečná psací zkušenost (někteří pracovníci vůbec nepíší). Nelze diagnostikovat nadání a talent, s výjimkou inteligenční úrovně. Nelze diagnostikovat fyzická a psychická onemocnění. U fyzických je to proto, že se dosud nepodařilo bezpečně vytypovat konstantní psychické průvodní jevy konkrétních chorob. Bezpečně lze identifikovat jen dopady fyzického onemocnění na psychiku, známe-li její obraz před onemocněním. U psychických onemocnění působí potíže značně proměnlivé obrazy jednotlivých chorob, každá z nich je kauzou sui generis. Nelze předvídat konkrétní chování pisatele. Interpret může sice v písmu zjistit dispozice pro určité vzorce chování a jednání, nemůže však predikovat zda se v konkrétni situaci opravdu projeví. Bezpečnou diagnózu některých rysů osobnosti znemožňují svými speciálními vlivy na psychiku pisatele dlouhotrvající mimořádné životní okolnosti, např. uvěznění, onemocnění. Nelze diagnostikovat osobnost jako celek z písem, která jsou maskami, z rukopisů strojených, ať neuvědoměle (skript techniků, verzály grafiků) nebo vědomě (anonymové, padělatelé). V této souvislosti bych rád připomenul fakt, s kterým se setkáváme již delší dobu. Denně, v praktickém životě se setkáváme s jevy které jsou přisuzovány globalizaci. Tuto skutečnost musí psycholog písma brát do úvahy. Dnes se jen výjimečně setkáme se spontánně napsaným textem. V době ů a SMS je dopis archaickou záležitostí. Informační technologie vytváří své vlastní kulturní klima např. pravidla chování v ové poště. Dosud jsem hovořil o formě, ale významných změn doznal i obsah psaných dokumentů. Dlužno podotknout, že vývoj se ubírá k zjednodušovaní, k jazyku televizních seriálů. Rad bych ještě připomenul, že grafologie není jen spojena s vědeckou psychologií, ale i s jinými systémy poznávání osobnosti, jako např. s typologií, která je všeobecně odsuzována, nicméně může v rukou odborníka přinést mnoho pozitivních poznatků o osobnosti člověka. Je tomu tak proto, že zatím nikdo nevyvrátil učení o jednotě obsahu a formy, o což se typologie opírá. Jak ukazuje právě probíhající výzkum, rozbor písma koreluje vysoce s určitými typologickými znaky. Typologických znaků jsou řádově stovky (zpravidla se jich vyučuje asi dvěstě padesát). My jich prokazatelně v písmu nacházíme asi čtyřicet pět. Stejně jako písmo je typologie nástrojem komunikace mezi lidmi, proto poznání typologických markant významně přispívá k její kvalitě a nikoli jako v minulosti k třídění lidí s rasistickým podtextem.

3 Postup je zpravidla takový, že hledáme v písmu koreláty k určeným typologickým znakům. Jako příklad mohu uvést to co máme napsáno ve tváři životní dominantu = mentální; živnou a hybnou. S ohledem, že se chci ve svém vystoupení věnovat vztahu grafologie a pozitivní terapie, dovolte mi několik slov k přiblížení této metody. Pozitivní psychoterapie u jejíhož zrodu stál Nossrat Peseschkian, je oborem terapie, který u nás na rozdíl od zahraničí není příliš rozšířen a využíván, ačkoli je celosvětově zastřešen. U nás je PPT rozvíjena již tři roky ve výcvikové skupině v Česko-německém institutu pozitivní psychoterapie a poradenství. PPT je založena (jak lze soudit podle názvu) na pozitivním přístupu, který vychází z faktu polarity světa, že nic nemůže být jen negativní. Prakticky to znamená, že se ptáme na význam, který určitý symptom pro člověka nebo jeho skupinu má. Které pozitivní aspekty má např. červenání, jaké přednosti mohou mít různé inhibice, bloky, stydlivost, jaké funkce plní poruchy spánku, co to znamená, když mám strach nebo depresi. Klasická medicína, psychoterapie a poradenství odvozují obraz z patologie. PPT vychází z jiné představy. Nejde v ní pouze o poruchy a konflikty, nýbrž také a především o schopnosti a potenciál sebepomoci. V zásadě lze říci, že PPT má tři aspekty. Jsou to: a) pozitivní přístup b) postup vztahující se k obsahu konfliktu c) pět fází psychoterapie ad a) Pozitivní přístup vychází z uznávaného faktu, polarity světa nic nemůže být jen negativní. Vše má pro nás pozitivní hodnotu, byť se to na první pohled zdá protimyslné. ad b) PPT má definován určitý soubor schopností a chování, s jejichž pomocí lze popsat obsahové složky konfliktů. Tyto oblasti, které se označují jako aktuální schopnosti, je možno rozdělit do dvou skupin: a) emocionálně orientované normy (primární schopnosti): láska, trpělivost, čas, kontakt, naděje,víra a b) psychosociální normy orientované na výkon (sekundární schopnosti): přesnost, pořádkumilovnost, čistota, poslušnost, zdvořilost, spravedlnost. V lidských představách se aktuální schopnosti transformují do konkrétních postojů a určují, jakým způsobem člověk vnímá sám sebe i okolní svět a jak se dokáže vyrovnat s problémy. Vliv aktuálních schopností se uskutečňuje: - prostřednictvím smyslů (vztah k vlastnímu tělu) prostřednictvím rozumu - prostřednictvím tradic - prostřednictvím intuice a fantazie Aktuální schopnosti mají pro metodu pozitivní psychoterapie velký význam. Abychom byli schopni prozkoumat pacientovu odolnost vůči možným oblastem konfliktů a abychom byli schopni pomoci mu v rozpoznání jeho situace, používáme v praxi soubor aktuálních schopností diferenciačně analytický inventář. V PPT v tomto směru pracuje s příběhy. V příbězích se aktuální schopnosti projevují různě. V PPT se vychází z toho, že mozkové hemisféry zpracovávají informace podle dvou různých programů (levá - rozum a intelekt = je nositelem schopností orientovaných na výkon; pravá - názorné představy, celistvost myšlení = řídí emocionálně orientované primární schopnosti). Z hlediska této hypotézy dostává používání příběhů a mýtů v psychoterapii nový význam. Zamýšlená změna v nazírání se uskutečňuje formou uvolňování intuice a

4 fantazie, což je terapeuticky důležité tehdy pokud rozum samotný už není schopen vypořádat se s nastupujícími problémy. Díky příběhům se člověku náhle otevírá přístup k fantazii, člověk se učí chápat jejich jazykovou symboliku. ad c) Pětifázová pozitivní psychoterapie Ta nastupuje tam, kde již pacient není schopen přes negativní vlastnosti, jež jsou zdrojem konfliktu rozumně posuzovat a vidět jeho pozitivní vlastnosti. Vycházíme z toho, že taková eskalace může vést až k psychickým a psychosomatickým poruchám. Postupujeme následovně: 1. Fáze pozorování a popisu. Pacient se pokud možno písemně zpovídá z toho, nad čím, vůči komu a kdy pociťuje zlobu. 2. Fáze inventarizace. Podle diferenciačně analytického inventáře zjišťujeme ty oblasti chování, v nichž má pacient i jeho protějšek vedle kritizovaných vlastností také vlastnosti pozitivní. Můžeme tak čelit zevšeobecňování. 3. Fáze situačního povzbuzení. Abychom vybudovali důvěryhodný vztah, zvýrazníme některé pro nás akceptovatelné vlastnosti, které se vzájemně doplňují s těmi vlastnostmi, jež se projevují jako negativní. 4. Fáze verbalizace (slovního vyjádření). Trénuje se komunikace s partnerem, aby byly odstraněny komunikační bariéry a překrucování konfliktu. Hovoří se jak o pozitivních, tak negativních vlastnostech a zážitcích. 5. Fáze rozšíření cíle. Cíleně se odbourává neurotické zužování názorového pole. Pacient se učí nepřenášet konflikt do dalších oblastí chování. Jsou mu zpřístupňovány nové, dosud nepoznané cíle. V PPT se výrazně, zejména v prvních fázích, pracuje s klientem v racionální rovině. Zamýšlené změny v nazírání na realitu jeho života se uskutečňuje formou uvolňování intuice a fantazie, což je terapeuticky důležité tehdy, pokud rozum samotný už není schopen vypořádat se s nastupujícími problémy a konflikty. Imaginace tak slouží jako klíč k pocitům, nevědomýma nezpracovaným tématům a podporuje regresi. Jako příklad mohu uvést využívání imaginace zvířat, při odhalování jak bazálních, tak aktuálních konfliktů, kdy pacient imaginuje jednotlivé dimenze čtyřdimenzionálního modelu a z vlastností zvířat s nimi spojených usuzujeme společně o jaké konflikty se jedná, a jaké hrají význam v jeho životě. Imaginace v PPT lze efektivně využívat i pro navození psychické pohody, jako relaxační metodu. Umožňuje práci se sny, které je možné zařadit do běhu života a posoudit, kterou ze čtyř dimenzí pokrývají Při využívání příběhů v klasické podobě tj. těch, které se zrodili v arabském světě, slouží imaginace jako filtr, nositel evropských tradic a transkulturální mediátor. Jak vyplývá z metodiky pětistupňové terapie, důležitou roli v ní hraje vytváření cílů v jednotlivých oblastech (těla; rozumu; tradic a fantazie). Zde se pomocí imaginace uvolňují potlačovaná přání, zájmy, potřeby ve čtyřech dimenzích. Pacienta vede k tomu, aby v sobě nalezl zdroje potřebné ke změnám. Nasazení těchto zdrojů pak může být cvičeno v imaginaci. Nyní mi dovolte, abych Vám uvedl konkrétní případ použití imaginace v PPT. Příběh na cestu V perské mystice se vypráví příběh o poutníkovi, který namáhavě putoval na své zdánlivě nekonečné cestě. Ten muž byl až po krk ověšen břemeny. Na zádech vlekl pytel s pískem, kolem těla měl omotán velký měch s vodou. V pravé ruce svíral neforemný kámen, v levé říční oblázky. Na krku se mu na roztřepeném provaze

5 houpal starý mlýnský kámen. Kolem jeho kotníků se ovíjely řezavé řetězy, na nichž v prachu a písku vláčel těžká závaží. Poutník se snažil udržovat rovnováhu, aby mu z hlavy nespadla napůl shnilá tykev. Řinčení řetězů doprovázelo každý jeho krok. Vzdychaje a sténaje pohyboval se poutník pomalu kupředu, naříkal na tvrdý osud a mučivou únavu. Za poledního žáru potkal poutníka rolník. "Ó znavený poutníče, proč držíš ty oblázky?" zeptal se. "Jak hloupé", odpověděl poutník,"ale doposud jsem si jich ani nevšiml." odhodil kaménky do dáli a cítil se mnohem lehčeji. Po dalším dlouhém putování mu rolník znovu kráčel vstříc s otázkou: "Řekni, znavený poutníče, proč se moříš s tou prohnilou tykví na hlavě a proč za sebou na řetězech vláčíš ta těžká železná závaží?" Tu odvětil poutník: "Jsem velmi rád, že jsi mě na to upozornil. Nevěděl jsem, co si s tím působím." Setřásl řetězy a tykev roztříštil v příkopu u cesty. Cítil se opět lehčeji. A přece čím déle šel, tím častěji zase naříkal. Rolník se vracel z pole, když tu náhle s úžasem pohlédl na poutníka: "Ó, dobrý muži, v ruksaku neseš písek, přestože kam až tvoje oko dohlédne, je více písku, než bys kdy mohl unést. A jak veliký je tvůj měch na vodu-jako bys chtěl přejít poušť Kavír. Přitom vedle tebe teče čistá řeka, která tě na tvé pouti bude ještě dlouho provázet." "Děkuji ti rolníku, teď si uvědomuji, co všechno jsem sebou nesl." S těmi slovy poutník roztrhl měch a poloslaná voda se vsákla do prachu. Pískem z ruksaku vyplnil díru na cestě. Pak v zamyšlení zůstal stát a pozoroval zapadající slunce. Poslední sluneční paprsky jej osvítily a jemu se náhle rozbřesklo. Pohlédl na sebe a na krku spatřil těžký mlýnský kámen. Najednou pochopil, že právě ten kámen mu za chůze ohýbá hřbet. Rozvázal provaz a kámen odhodil daleko do řeky. Osvobozen od svých břemen putoval poutník večerním chladem dál Při vyslechnutí tohoto příběhu, si asi každý terapeut uvědomí kolikrát byl v roli onoho rolníka, kolikrát byl ubezpečován, že o svých břemenech pacient slyší poprvé nebo, že si je neuvědomuje. Je však také skutečností, že se člověk velmi nerad loučí i s tím co jej zatěžuje. V klasické podobě bych pacientovi příběh za bdělého vědomí přečetl a následně bychom rozebírali povahu a úlohu zátěží konfliktů v jeho životě, které se mu vyjevily. Vyslechne-li si klient příběh ve stavu změněného vědomí, je na první pohled zřejmé, že jeho výpověď je bohatější a plastičtější. Do popředí často vystoupí, do té doby nevědomé příčiny aktuálních potíží. A pokud si je klient uvědomoval, dojde snadněji k jejich zvnitřnění. Každý rukopis je v podstatě takovým příběhem, ve kterém je obsažena minulost, přítomnost a do značné míry i budoucnost pisatele. Grafolog v žádném případě nevystačí s pouhou deskripcí znaků písma. Musí jít dále a k tomu zase využívá poznatky psychologie. Důležité v práci s klientem je také to, aby pochopil v situacích kdy chce odejít ze zaměstnání nebo manželství, co si odnese na další cestu za nevyřešené problémy a konflikty vnitřní i vnější. Stejně tak potom, až začne odhazovat svá závaží pro něj zbytečná, komu padnou na hlavu. Pozitivní psychoterapie se odlišuje od ostatních metod již od začátku, takže již vstupní rozhovor není rutinní záležitostí, která nám umožňuje získat o klientovi, základní údaje. První rozhovor v PPT se odlišuje od běžné praxe tím, při něm pracujeme s čtyřdimenzionálním modelem kvalit života a zpracování konfliktů. To za prvé. Za druhé, vidím rozdíl v tom, že kromě aktuálních konfliktů se hned od začátku pídíme po konfliktech, které můžeme nazvat bazálními (ty jsou založeny v historii klienta, zejména v rodině).

6 Ke čtyřem kvalitám života patří tělo/smysly, výkon, kontakt a budoucnost/fantazie. Tělo/smysly: V popředí stojí pocit z vlastního těla. Jak člověk vnímá své tělo, jak prožívá a reaguje na smyslové podněty. Zátěžové faktory nemoci, operace, somatizace. Výkon: V této oblasti se uskutečňuje přijímání výkonových norem a jejich začlenění do sebekoncepce. Zátěžovými faktory jsou nízký výkon, neplnění norem, změna zaměstnání, nezaměstnanost, odchod do důchodu. Kontakt: Tato oblast představuje schopnost navazovat, utvářet a udržovat vztahy k sobě, k partnerovi, k jiným lidem, ke zvířatům a přírodě. Zátěžovými faktory zde jsou vznik vztahu, rozchod s partnerem, svatba a život v manželství, narození dítěte, rozvod, změna bydliště apod. Budoucnost musí mít v životě člověka správné místo, vytvářet mu perspektivu. Zátěžové faktory jsou ztráty, stárnutí, změny profesní perspektivy. Uvedené čtyři oblasti nacházejí uplatnění v životě každého člověka. Tak jako v tradičním anamnestickém rozhovoru zjišťujeme základní data, to nebu nebudu opakovat. Poté si ujasníme vztah klient x terapeut v rámci čtyřdimenzionálního modelu. Čtyři dimenze vztahu mezi klientem a pacientem. Terapeut - klient Trapeut budoucnost klienta Terapeut jiní terapeuti Terapeut klientova rodina Účelem úvodních otázek není jen navázat kontakt, nýbrž také probudit v klientovi alespoň trochu sebedůvěry a naděje na řešení problémů. Vedle těchto potíží totiž nese v sobě také pocit vlastních schopností, možností a šancí, které nikdy nejsou nulové. Pozitivní psychoterapie je založena na tom, co je pozitívum, tj. co vychází ze skutečného a zjevného. A zjevné nejsou jen poruchy, konflikty a nemoci. Zjevné (pozitivní) jsou i schopnosti a dosud nevyužívané možnosti člověka. Proto je důležité všechny tyto negace pozitivně přeznámkovat již v začátku terapie. Tyto schopnosti jsou postupně přijaty za součást sebeobrazu. Nyní si konečně položme otázku: Co může grafologii konkrétně pozitivní psychoterapii přinést? O tom co přináší psychologii obecně jsem již hovořil. Nyní budu konkrétnější. V písmu nacházíme informace o Egotické struktuře osobnosti síle Ega, aspiracích a potřebě sebeprosazení. O síle Superega. Důležité jsou poznatky o způsobu, jak se jedinec chová v sociálním prostředí jak se adaptuje, zda je aktivní nebo pasivní, zda se spíše řídí rozumem nebo city. Důležitá je výkonová substruktura vitalita, energie, vyrovnanost = stabilita x labilita, flexibilita, citové jednání, vůle, schopnost koncentrace, intelektová úroveň, způsob myšlení. V písmu nacházíme poznatky o motivační struktuře tj. o zakotvení = materiální x duchovní, cílevědomosti a cílesměrnosti. Neméně důležitá je charakterová substruktura směřování = extraverze x introverze, citová konstituce, sociální příklon, zodpovědnost, originalita a čestnost. Jak vypadají grafologické charakteristiky těchto schopností. Je zřejmé že s ohledem na prostor se nelze zabývat všemi kvalitami.

7 Na příklad citovost budeme hledat u pisatele, kterého písmo je pravosklonné, má měkké tvary, guirlandy, písmo bude primárně široké, střední pásmo zvýrazněno, závěrečné vztahy budou guirlandové a písmo postrádá úhlové tvary. Lze předpokládat slabý tah. Tlak je střední. Lze předpokládat obohacení. Diference řádků bude větší, nacházíme začasté jejich vlnitost. Stejně tak bude písmo nepravidelné a spíše uvolněné. Na citovost úzce navazuje citová vázanost, která onu citlivost předpokládá, navíc tento rukopis musí být stabilní, málo proměnlivý s menšími rytmickými výkyvy a není přítomna nitka. Proto, aby mohl jedinec svou citovost projevit potřebuje k tomu být sociálně vnímavý. V písmu sociá lně vnímavého člověka nacházíme měkké, zaoblené, zejména guirladovité tvary a koncové tahy. Malý podíl egocentrických znaků nebo protiklad egocentrických a altruistických znaků při celkové převaze altruismu. Písmo je širší a čitelné, jde o vyzrálý rukopis (ne dětský nebo za každou cenu originální). Z primární, sekundární a terciální šíře, lze usuzovat jakým směrem jsou jeho sociální vztahy zaměřeny. Uvedené faktory můžeme vztahovat k aktuální schopnosti láska. Obraz lásky ještě může dokreslovat schopnost projevovat laskavost. Tato kategorie je sporná. Každý z nás si pod ní může představovat něco jiného. Především jde o vztah k druhému člověkovi, chcete-li lidem obecně. Tento vztah je hluboký a schopný přinášet mnohé oběti. Písmo má nejčastěji převahu měkkých tvarů, guirland nebo pravosklonných arkád. Je širší, tvary jsou nemechanizované, ale kolísavost znaků a jejich rytmu není přílišná. Bezesporu to bude písmo pravosklonné, samozřejmě, že ne příliš. K sociálnímu kontaktu se také úzce váže panovačnost. Můžeme ji hledat ve velkém rukopisu se zesílenými koncovými tahy, zdůrazněnými začátky slov, které má ostré, špičaté a úhlové tvary a znaky egocentrismu. Písmo ponese znaky dominance, bude expanzivní, zabírat hodně prostoru. Na trpělivost lze usuzovat z rychlosti myšlení a rychlosti akce. Na tyto markanty v písmu usuzujeme především z dynamiky horního pásma, z tendence v tomto pásmu zjednodušovat z jeho elasticity. Na netrpělivost můžeme také usuzovat ze sklonu písma, z rychlosti pohybu psacího náčiní po podložce. Na rychlost akce usuzujeme z toho, že jeho dynamika je zvýšená. Na netrpělivost můžeme usuzovat také z šíře písma a celkového písmového obrazu. Tyto charakteristiky jsou také velmi silně napojeny na čas. Lze hodnotit kolik které činnosti člověk věnuje času. Sexualita je důležitou charakteristikou osobnosti. Dá se předpokládat, že zdravá sexualita je jednoznačně spjata s integrovanou osobností. Na kvalitu této oblasti usuzujeme zejména z oblasti dolní zóny. Na zvýšenou tělesnou smyslnost. lze usuzovat, jsou-li dolní délky nejen protáhlejší, ale také zdůrazněné větším tlakem, širšími, plnějšími smyčkami. Zkrácené nebo narušené spodní délky vypovídají o poruchách sexuality. Dlouhé spodní délky svědčí naopak o silné sexualitě. Písmeno f se zauzlovanou spodní kličkou, svědčí pro excentrickou sexualitu, např. homosexuální. Podobně jako f je pro poznání sexuality důležité písmeno g. g s oblou, kulatou smyčkou svědčí o citlivé, jemné, něžné, ženské a uvolněné sexualitě. g s trojúhelníkem nebo se špičkou ve spodní kličce ukazuje na sexualitu iniciativní, plnou napětí, mužskou, při velmi ostrém nebo velkém trojúhelníku až agresivní. Praktické sexuální chování však může být jiné, styl praktického chování a jednání hodnotíme podle středního pásma a to je v našem případě oblé, zakulacené, tedy citlivé a jemné. Podvědomě může být pisatel agresivní, nemusí to však v praxi projevit, případně jen ve stavu silně emocionálního rozpoložení, kdy přestávají fungovat mechanismy sebekontroly.

8 Excentrická sexualita se může projevit i v zauzlované spodní kličce jako had u písmene g. Má-li g krátkou spodní kličku vyjadřuje zpravidla slabou sexualitu pisatele. Písmeno g s přerušovanou spodní kličkou ukazuje na sexualitu narušenou, možný stav po sexuálním traumatu. g s velkou objemnou spodní kličkou ukazuje na silné sexuální pudy, které však nejsou dostatečně prakticky realizovány. Tah spodní kličky zůstává ve spodním pásmu a nedotahuje se do středního pásma, pásma reality. g s dobře vyvinutou spodní kličkou vypovídá o silné sexualitě pisatele. Informaci o sexualitě nacházíme i v písmenu k. Malé k je velmi podobné písmenu l, avšak s přídavným tahem, který v symbolice lidské postavy reprezentuje falus, pohlavní úd. k s dobře vytvořeným nebo ostře špičatým tahem je znakem dobře fungující mužské sexuality v mužském písmu a znak emancipace nebo aktivní sexuality v ženském písmu. k s málo vyvinutým nebo chybějícím falickým tahem ukazuje na ženskou sexualitu, v mužském písmu možné poruchy potence. Sebedůvěra je na první pohled patrná. Jednoznačně souvisí s velikostí písma. Takový člověk myslí globálně a synteticky, obvykle se nehodí pro práci s detaily. Negativní pisatelé jsou pánovití, samolibí, nekritičtí a namyšlení. Nacházíme také velikost + pravosklonnost + dynamické písmo nebo velikost + skákavý řádek, jež ukazují na sebedůvěru a potřebu expanze. V žádném případě nesmíme zaměňovat sebedůvěru za sebejistotu či nezdravé sebevědomí. Tyto vlastnosti jsou jako by vystavovány. Sebedůvěra buď je nebo není. Jedinec, který si věří o tom nemusí nikoho přesvědčovat, nemusí křičet jako známý zajíček ze seriálu Nu pogodi : Já se nebóóóójím. Dostatek poznatků nacházíme také o sekundárních schopnostech. Na přesnost lze soudit z celkového písmového obrazu, písmo nebude přehnaně široké. Lze předpokládat elastický respektive plastický rukopis při zachování čitelnosti. Přesné provedení jednotlivých písmen a umístění diakritiky. Poslušnost se bude projevovat v nepřítomnosti úvodních opozičnických záseků bude v něm málo znaků panovačnosti a pýchy, méně úhlů a více guirland.nebudou v něm levoběžné spodní délky a spodní délky odváté doleva. S poslušností úzce souvisí se sebeovládání. Dostatečné sebeovládání se v písmu projevuje pravidelnou, homogenní, pevnou čarou, malým tlakem, malou až střední výškou střední zóny, nevelkou rozdílností délek, mírný pravý, kolmý nebo levý sklon písma, přesně umísťovaná diakritická znaménka, plynulé písmo, spíše menší sekundární šíře, rovné řádky s přiměřeným rozestupem, vysoce zralé a originální písmo. Pečlivé vypracování rukopisu, vyrovnaný levý okraj a přehledné členění psací plochy. Naopak nedostatek sebeovládání se projevuje nepevnou, nehomogenní, těstovitou nebo tlakově nevyváženou čarou, nevyrovnaným tlakem a tlakovými bloky. Písmo je vysoce hiperkinetické s velkou až extrémní velkou výší střední zóny. Horní délky jsou zdůrazněné, celkově je patrná rozdílnost délek. Patrný je velký sklon písma, nejčastěji pravý. Primární i sekundární šíře je velká, tvary písmen jsou plné. Diakritická znaménka jsou umísťována nepřesně. Náběhové a koncové tahy jsou dlouhé. Plynulost písma je nízká, častá je nespojitost. Vazba je nitková. Chybějí interpunkční znaménka. Charakteristický je nepravidelný levý a úzký pravý okraj a špatné členění. Podstatně také může grafologie pomoci při posuzování konfliktů v oblasti výkonu. V prvé řadě jsme schopni posoudit vitalitu a průraznost pisatele. Písmo takového člověka bude charakteristické úhlovými tahy nebo pevnou nitkou, případně guirlandou se sklonem doleva, závěry slov budou zdůrazněné, nacházíme

9 pravoběžnost a dobrou horizontální dynamiku, dlouhé délky středního a horního pásma vypouklé doprava. Spořivost jako vlastnost osobnosti se samozřejmě v písmu neobjevuje, ale lze na ni soudit z jiných znaků. Především jde o zjednodušování. Ve většině ekonomických rukopisů nacházíme písmo zjednodušené. Jde zejména o horní pásmo, pisatel myslí věcně a střízlivě. O spořivosti také hovoří využití psacího prostoru. Spořivý člověk začne kvalitami širokého okraje, a poznenáhlu mění své jednání ve směru okraje úzkého, chce působit dojmem estetickým a okázalým, ale podvědomě (jakmile se přestane kontrolovat) je spíše šetřivý, jedná ekonomicky. O spořivosti, chcete-li ekonomičnosti svědčí také levoběžné koncové tahy. Tah směřuje doleva, k imaginárnímu Já. Pisatel si partnera přivlastňuje, chová se ekonomicky, nejedná se tedy o sobeckost. Otevřenost (někdy hovoříme o čestnosti) je významná vlastnost nejen z hlediska pozitivní psychoterapie. Posuzujeme jak je Já otevřeno k Ty z hlediska logiky prostoru. Takto otevřeným tvarem je guirlanda. O otevřenosti svědčí také doprava a nahoru otevřené a. Také široké písmo je z tohoto hlediska signifikantní. Otevřený člověk má zpravidla pravosklonné písmo. Další důležitou sekundární schopností je pečlivost. Pečlivost písemného projevu je pochopitelně především výrazem celkové pečlivosti člověka jako takového. Takový jedinec má smysl pro řád, je pořádkumilovný a ukázněný, ale i čistotný a spolehlivý. Na druhé straně máme člověka nedbalého, pro nějž je charakteristická tolerance nepořádku a nedostatek discipliny, lajdáctví a lehkomyslnost. Co říci závěrem. To co bylo dosud řečeno jen potvrzuje úzkou spojitost psychologie a ostatních systémů poznávání osobnosti člověka. Grafologie k nim bezesporu patří. PPT je u nás mladou disciplinou. Proto je důležité ji postupně napojit a integrovat do systému věd o člověku. Grafologie tomu může významně přispět. Bude tomu i naopak. Je zřejmé, že grafolog se bez úzkého kontaktu s psychologickou praxí neobejde. Jak jsem již uvedl, popis je pouze prvním krokem vědeckého poznání.

PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT)

PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT) PŘÍSPĚVEK K JEDNOTĚ GRAFOLOGIE A PSYCHOTERAPIE (PPT) Contribution for the unity of graphology and psychotherapy (PTT) Contribución para la union de la grafología y psicología terapeutica (PTT) Luděk Kazda

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Mladí řidiči psychologické charakteristiky

Mladí řidiči psychologické charakteristiky Mladí řidiči psychologické charakteristiky PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova@seznam.cz Dopravní chování Styl řízení mladších řidičů charakterizuje nižší odpovědnost

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více