Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany"

Transkript

1 Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.: prokázat, ověřit, zjistit, demonstrovat, popsat, doložit ) Hypotéza = domněnka (tvrzení), předpokládaná a výzkumem prokázaná nebo vyvrácená skutečnost Příklad č.1 Předpokládám, nebo domnívám se, že více mužů než žen spí více jak 8h denně Příklad č.2 Předpokládám, že vdané ženy spí minimálně o jednu hodinu méně než svobodné Výzkumné metody = metody nebo techniky, kterými jsme se rozhodli výzkum realizovat, způsoby jak získat potřebné informace od respondentů ve zkoumaném vzorku (dotazník, rozhovor, pozorování, kazuistiky, anketa, rozbor výsledků činnosti zkoumaných osob ) Výzkumný soubor = výzkumný vzorek, soubor (skupina) osob, které budeme oslovovat, od nichž chceme potřebné informace zvolenými metodami získat, výzkumný soubor je vybrán podle určitého klíče (věk, vzdělání, pracovní zařazení a jiných znaků) nebo je zvolen náhodně (veřejnost) Respondenti = členové tvořící reprezentující výzkumný soubor (vzorek) Interpretace výsledků = popis rozbor získaných výsledků prostřednictvím procentuálního vyjádření, pro ilustraci doplňujeme grafy a tabulkami, při vypracování této části postupujeme s určitou posloupností např. se postupně vyjadřujeme k odpovědím na jednotlivé položky dotazníku Závěr = stručné, jednoznačné shrnutí výsledků výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám, dále se vyjadřujeme také o míře dosažení cíle výzkumu (nebylo-li cíle dosaženo, následuje vysvětlení, odůvodnění) Diskuze = porovnání vlastních závěrů s výsledky jiných stejně zaměřených výzkumů, s literárními a jinými zdroji popisujícími námi zkoumanou oblast, zařazujeme sem také technické i obsahové připomínky k průběhu a závěrům výzkumu (např. nevhodná koncepce dotazníku, přílišná časová náročnost ) a podněty pro případný další výzkum v této oblasti Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Formální požadavky: Práce bude zpracována na PC, velikost písma 12 (Times New Roman ), standardní okraje 2,5cm,řádkování 1 (30 řádků na 1 stránce), odsazení odstavce je doporučeno dělat pomocí tabulátoru nebo se odstavce oddělují volným řádkem, text se zarovnává do bloku, jednotlivé strany budou očíslovány (nikoli dodatečně dopsány rukou!!!) při dolním okraji uprostřed, číslice bude ohraničena z každé strany pomlčkou (příklad: -3-), číslují se pouze strany s textem - Prohlášení a Obsah se nečíslují, ale započítávají se do pořadí, první číslovaná strana je strana - 3-, seznam příloh bude poslední číslovanou stranou, jednotlivé přílohy jsou pak řazeny za tímto seznamem, přílohy číslujeme římskými číslicemi, vzhled titulní strany viz Příloha č. 1, za titulní stranou následuje,čestné prohlášení a obsah práce se stránkováním ( jeho definitivní podoba se

2 vypracovává v závěru práce, nezapomenout nazvat a očíslovat tabulky, grafy i přílohy, jednotlivé listy práce budou svázány, aby nemohlo dojít k jejich oddělení a ztrátě, list hodnocení seminární práce ( Příloha č. 6 ) vložit na závěr práce. Obsahové požadavky: Při tvorbě teoretické části práce je třeba čerpat z odborné literatury zabývající se zvolenou problematikou, při uvádění seznamu použité literatury je třeba respektovat stanovené normy. Ukázka možností bibliografických citací: Lze je uvést na konci textu, v poznámce pod čarou, přímo v textu (Svatošová,1998) nebo ( 1, s. 458) a způsob citace musí být v celém textu jednotný. Jméno autora, název publikace, pořadí místo vydání a nakladatelství ISBN Příklady citací: A. ) Citace jednosvazkového díla: PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum s ISBN B. ) Citace periodika jako celku: WINTER, J. Z trosek likvidace signál celé Evropě. Českomoravský profit, 1995, roč. 6, č. 28, s C. ) Citace článku ze sborníku: MACÍK, K. Marketing vysokých škol představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME , Praha března Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s ISBN D. ) Citace článku z časopisu: VLACH, J. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s ISSN E. ) Citace zákona, vyhlášky: Zákon č. 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidu F. ) Citace získané z internetu: Vašků, V.,( 2005) Název článku..staženo dne z Doporučení: V přípravné fázi je třeba dobře zvolit téma a promyslet - zjistit, zda budeme mít dostatek informací o zkoumané problematice je vhodné shromáždit potřebnou literaturu (učebnice, odb. knihy, časopisy, slovníky apod.), která nám bude nápomocná při tvorbě teoretické části práce. Je potom třeba za závěrem práce uvést na další straně v Seznamu použité literatury (podle normy) všechny důležité informace o této literatuře. Nebo internet Jako přílohu je možno na konec práce zařadit se souhlasem osoby nebo jejích zákonných zástupců ( pod číslem a přesným názvem ) výsledky činností popisovaných osob písemné, výtvarné, fotokopie, dosažené výsledky v zájmových nebo vzdělávacích aktivitách uznání, diplomy aj. ocenění, pochvaly

3 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Abcdefgh chijklmnop qrstuvwxy ( Název práce ) Ročník: 3. Školní rok: 200_ / 200_ Studijní obor: Zdravotnický asistent Vypracoval/a:

4 Prohlašuji, že jsem zpravovala práci samostatně a uvedla jsem všechny informační zdroje. Souhlasím, aby moje práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována podle platných norem. Dne 200_ v Kroměříži Podpis autorky (ra)

5 OBSAH strana I. TEORETICKÁ ČÁST ( může být rozdělena na několik částí kapitol, při její tvorbě vycházíme z prostudované literatury knih, učebnic, odb. časopisů, slovníků, internetu apod.), žádoucí je využít citací a odkazů na jednotlivé literární a jiné zdroje!!!! 1. Úvod kapitola (teoretické pojednání o zvoleném tématu logické řazení kapitol a podkapitol) kapitola podkapitola... 4 (rozvíjí základní kapitolu nebo ji doplňuje) podkapitola... 5 II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Cíl výzkumu Hypotéza y Popis použitých výzkumných metod Charakteristika výzkumného vzorku a organizace výzkumu Výsledky výzkumu a jejich interpretace Závěr a diskuse Zdroje informací (seznam lit.časopis.internet str.se nečíslují od tohoto úseku) Abstrakt Přílohy.. 14

6 8. ABSTRAKT ( Vložit na konec práce, deset vět charakterizujících stručně obsah práce, může být i v cizím jazyce ). 9. PŘÍLOHY ( eventuelně pokud je jich více lze uvést seznam příloh ) I. II. III.

7 HODNOCENÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE ŽÁKA/ŽÁKYNĚ: Hodnocení formální úrovně práce Stránkování, okraje, velikost písma, řádkování, odstavce, práce s textem na PC Jazyková a stylizační úroveň výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Celková úprava práce (přílohy, vazba, členění) výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Poznámky: Hodnocení obsahové stránky práce Teoretická část výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Praktická část Vhodnost a přínos zvolených příloh výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Poznámky: Datum:.. Celkové hodnocení: Hodnotila:

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více