MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů"

Transkript

1 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci, organizace a bezpečnost práce 3. Nákup a prodej knih. Průzkum trhu, účetní doklady, příprava zboží, reklamace 4. Kniha jako sortiment. Evidence, skladování knih, tematické skupiny, řazení, ISBN 5. Cena knihy. Cena z pohledu nakladatele a knihkupce, slevy, knihkupecký a distributorský rabat, nakladatelský zisk 6. Knihkupec a zákazník. Zásady obsluhy, typologie zákazníků, osobnost knihkupce 7. Specializované prodejny. Hudebniny, antikvariát, učebnice, fakultní prodejny 8. Vědecká a odborná literatura. Členění vědních oborů, druhy dokumentů, nakladatelství odborné literatury 9. Propagace a reklama v nakladatelství a knihkupectví. Aranžérské práce a propagační akce, propagace v nakladatelství, veletrhy, profesní časopisy 10. Vztah nakladatele, distributora a knihkupce, formy distribuce 11. Právní normy v nakladatelské činnosti. Zákon o neperiodickém tisku, autorský zákon, zaměstnanci nakladatelství, pracovně právní vztahy 12. Starověká knižní kultura. Vznik a vývoj písma, jeho funkce ve společnosti, podoba knihy, její šíření, knihovny, obchod s knihami 13. Středověká rukopisná kniha. Podoba knihy, knižní vazba, vývoj písma ve středověku, proces vzniku knihy, iluminace, šíření knižní kultury, knihovny, obchod s knihami 14. První tištěné knihy. Objev knihtisku, jeho princip, blokové knihy, prvotisky, knižní kultura v období prvotisků, nejstarší české tisky 15. Knižní kultura století. Definice starých tisků, proměny podoby knihy, evropská knižní kultura (centra knihtisku, techniky ilustrace, knižní obchod, knihovny) 16. Knižní kultura století v českých zemích. Specifika české knižní kultury, čeští nakladatelé a tiskaři, užívání písma, ilustrace, knihovny, obchod s knihami, cenzura 17. Knižní kultura 19. a 1. poloviny 20. století. Proměny podoby knihy, technické inovace v knižní výrobě, velkovýroba knih a její důsledky, snahy o obrodu knihy 18. Česká knižní kultura 19. a 1. poloviny 20. století. Specifika české knižní kultury, nejvýznamnější čeští nakladatelé a knihkupci, spolky a organizace, knižní ilustrace, rozvoj knihoven a jejich význam 19. Poválečná knižní kultura a nové podoby knihy. Centrálně organizovaná knižní kultura (nakladatelství, distribuce), změny v nakladatelské a knihkupecké oblasti po roce 1990, knižní ceny, instituce knižní kultury, moderní technologie (digitální kniha, internetová knihkupectví) 20. Úloha obchodu ve společnosti. Význam obchodu, členění obchodu (velkoobchod, maloobchod), typy prodejen, formy prodeje 21. Podstata právní normy podnikání. Právní normy a cíle podnikání, živnostenské podnikání, obchodní společnosti 22. Marketing. Základní podnikatelské strategie, marketingový výzkum, analýza chování kupujícího, segmentace trhu 23. Marketingový mix. Výrobek, životní cyklus výrobku, cena, metody stanovení a význam ceny, význam a nástroje propagace, distribuce, distribuční strategie Stránka 1/12

2 24. Management. Profil managera, plánování a rozhodování v managementu, řízení a organizace, kontrola 25. Trh, tržní hospodářství. Nabídka, poptávka, vlastnosti trhu, úloha ceny 26. Daňová problematika v ČR. Formy daní přímé a nepřímé daně 27. Knihovny a informační centra. Význam, vývoj, základní typy, služby, katalogy, databázová centra, automatizované informační systémy v ČR 28. Informační společnost. Charakteristika, vývojové fáze, rizika, informační proces, informační činnosti, firemní informace (obchodní, ekonomické, technické, manažerské, personální), informační zdroje v elektronické formě 29. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování. Rešerše (komplexní, periodické, průběžné, studijního typu), rešeršní strategie, databáze (bibliografické, faktografické, fulltextové, ostatní), bibliografie (vznik, druhy, bibliografický záznam, bibliografické údaje), etika publikování 30. Struktura informačních zdrojů. Primární, sekundární, terciární, ostatní, vyhledávání, popis dokumentů, charakteristika obsahu dokumentů (předmětové, systematické selekční jazyky), zásady přípravy primární literatury Stránka 2/12

3 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Praktická zkouška I. Společná otázka (o váze 2/3 z celkové známky): Představení odborného pracoviště, v němž žák skládá praktickou zkoušku (žáci dálkové formy vzdělávání představují zvolené odborné pracoviště): a. historie, právní forma, typ odborného pracoviště (specializace), b. prezentace sortimentu odborného pracoviště, vysvětlení jeho prostorového a odborného uspořádání, c. orientace ve spotřebitelské poptávce a okruh zákazníků prodejny, d. provoz odborného pracoviště a organizace práce, e. způsob zásobování a distribuce zboží, f. služby poskytované knihkupectvím, g. akce pořádané knihkupectvím a propagace, h. spolupráce s nakladateli, knihkupci, distributory, knihovnami a korporacemi. II. Losovaná otázka (o váze 1/3 z celkové známky): 1. Přejímka zboží (kvantitativní, kvalitativní, sortimentní) a příprava zboží k prodeji (oceňování zboží) 2. Doklady o prodeji zboží a daňové doklady (paragon, faktura, dodací list, dobírka) 3. Defektní výtisky a reklamace (typy vad zjevných i skrytých, vyřízení reklamace ve vztahu k zákazníkovi a k dodavateli, dobropis) 4. Zásady ochrany zboží v knihkupectví (ochrana knih před krádeží, vloupáním, zničením, požárem) 5. Objednávání knih, spolupráce s distributory, distribuční firmy, zboží do komise 6. Získávání informací o knihách a využití počítače v práci knihkupce (kulturní a knihkupecká periodika, ediční plány nakladatelů, anotace a recenze, tiráž, čárový kód, ISBN, evidence zásob na PC) 7. Zásady propagace literatury a nabídka nového titulu (propagace ze strany knihkupce nabídka, informace, zásady aranžérské práce ve výloze, akce pořádané knihkupectvím a propagace ze strany nakladatelů propagační materiály, akce, knižní veletrhy) 8. Obsluha zákazníka (obecné zásady jednání se zákazníkem, nešvary v obchodě, typologie zákazníků a přístup k jednotlivým typům, obsluha specifických zákazníků) Stránka 3/12

4 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Společenské vědy 1. Přirozené právo. Filosofický koncept přirozenosti a jeho teologické kořeny, teorie společenské smlouvy (Hobbes, Locke, Rousseau), lidská práva (Prohlášení nezávislosti USA, Prohlášení práv člověka a občana, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod). 2. Dějiny politického myšlení. Platón, Aristotelés, Augustin, Akvinský, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau; konzervatismus, liberalismus, socialismus, komunismus, feminismus, anarchismus, enviromentalismus, nacionalismus, fašismus, nacismus. 3. Demokracie. Druhy demokracie, typy volebních systémů, druhy voleb v ČR, aktivní a pasivní volební právo, funkce politických stran, levice pravice, politický extrémismus, politické strany podle druhu členství, systémy politických stran, koalice politických stran. 4. Ústava ČR. Ústavy ČR od r. 1918, dělba moci v ČR (legislativa, exekutiva, judikativa), nositelé státní moci (parlament, prezident, vláda a ministerstva, systém soudů, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, kraje a obce). 5. Mezinárodní politika v současnosti. Mezinárodní organizace (OSN, EU, NATO), ČR a svět, konfliktní oblasti světa, politika a média. 6. Základní právní pojmy. Právo (objektivní subjektivní), prameny práva, systém práva, právo veřejné soukromé, hmotné procesní, právní řád, právní předpisy, právní normy (kogentní dispozitivní), právní moc, platnost účinnost zákona, promlčení, právní subjektivita, fyzická právnická osoba, právní způsobilost, soudce, advokát, notář. 7. Občanské právo. Předmět a pramen občanského práva, věci hmotné nehmotné, ochrana osob, věcná práva (právo vlastnické: smlouva dědění rozhodnutí státního orgánu, nález, spoluvlastnictví: podílové společné jmění manželů, držba, věcná práva k cizím věcem: věcná břemena zástavní právo zadržovací právo), závazkové právo, druhy smluv. Dědické právo (dědická způsobilost, vydědění, práva nepominutelných dědiců, dědický titul: zákon závěť). 8. Rodinné právo. Předmět a prameny rodinného práva, manželství (druhy sňatku, prohlášení při vstupu do manželství, práva a povinnosti manželů, překážky uzavření manželství, zánik manželství), rodiče a děti (určování otcovství, rodičovská práva a povinnosti), náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost. 9. Pracovní právo. Předmět a prameny práva, individuální a kolektivní pracovní právo, závislá práce, způsobilost být zaměstnancem, pracovněprávní vztahy (pracovní poměr: vznik změny zánik, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), zákonné náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou neurčitou, pracovní doba částečný úvazek práce přesčas pohotovost, odpočinek (přestávky v práci odpočinek mezi směnami víkendové volno dovolená na zotavenou), chráněné kategorie osob, odpovědnost za škodu, minimální mzda, odbory, kolektivní smlouva podniková vyššího typu. 10. Trestní právo. Předmět a prameny trestního práva, trestní právo hmotné a procesní, trestný čin přestupek, skutková podstata trestného činu, příprava k trestnému činu pokus o trestný čin, zavinění trestného činu z úmyslu z nedbalosti, vyloučení trestní odpovědnosti, zánik trestní odpovědnosti, tresty, ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení, subjekty trestního řízení, podezřelý obviněný obžalovaný odsouzený, průběh trestního řízení, presumpce neviny, zásada veřejnosti. 11. Základní psychologická paradigmata. Hlubinná psychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, transpersonální psychologie. Stránka 4/12

5 12. Obecná psychologie. Psychika, prožívání chování nevědomí, psychické procesy stavy vlastnosti, čití a vnímání, pozornost, paměť, představivost, myšlení a řeč, city, motivace, vůle. 13. Psychologie osobnosti. Teorie osobnosti, vrozené a získané vlastnosti osobnosti, teorie temperamentu (Galénos, Pavlov, Eysenck, Kretschmer), poznávání osobnosti, duševní poruchy. 14. Ontogenetická psychologie. Prenatální období, kojenecké období, období batolete, období předškolního dítěte, mladší školní věk, pubescence, adolescence, dospělost, stáří. 15. Vznik sociologie. Okolnosti vzniku sociologie, zakladatelé sociologie (Comte, Durkheim, Marx, Weber), funkce sociologie, sociologické disciplíny, sociologický pohled na společnost, metody sociologie. 16. Společnost. Druhy společností, masová společnost, sociální stratifikace, sociální mobilita, sociální status, společenské třídy v západní společnosti, klasifikace sociálních skupin, komunita, legitimizace sociálních nerovností a teorie panství Maxe Webera. Ideologie a sociologie vědění. 17. Institucionalizace jednání. Instituce, typy institucí, klientelismus, etnocentrismus. Organizace a instituce, formální organizace, úřad, byrokratizace a teorie byrokracie. Organizace v moderní a v informační společnosti. 18. Teorie rolí. Sociální role, socializace, ritualizace, střet rolí, odstup od role, sociální kontrola a prostředky sociální kontroly. Gender studies a feminismus, gender stereotypy. 19. Náboženství. Potřeba vertikality jako antropologická konstanta. Pojem náboženství. Náboženství, teologie a religionistika. Mystika. Mnišství. Základní odlišení náboženství Východu a Západu. Přírodní náboženství. Starověká náboženství. Esoterická tradice. Současné náboženské směry. 20. Východní náboženství. Vznik, podstata a současné rozšíření hinduismu, jeho posvátné texty, hinduistický pantheon, druhy duchovních cest v hinduismu. Buddhismus jeho vznik, podstata a současné rozšíření, Buddha, 4 vznešené pravdy a osmidílná cesta, buddhistické posvátné texty, druhy duchovních cest v buddhismu, geografické rozlišení buddhismu. 21. Západní náboženství. Judaismus jeho vznik, podstata a současné rozšíření, židovské posvátné texty, židovské svátky, dějiny židovského národa od Abraháma po vznik státu Izrael. Vznik, podstata a současné rozšíření křesťanství, Ježíš z Nazareta, vztah křesťanství a židovství, Nový zákon, dějiny křesťanství, katolické řehole. Islám a Mohammed, duchovní podstata islámu, posvátné texty, 5 sloupů islámu, odnože islámu, vztah islámu k judaismu a křesťanství. 22. Etnologie. Vysvětlení pojmů (etnologie, etnografie, antropologie, folkloristika), etnika a národy světa (výběrově-kulturní specifika, rituál a tabu). Česká republika etnografické regiony, rok ve svátcích a tradicích (masopust, Velikonoce, filipo-jakubská noc, májové a letniční slavnosti např. jízda králů, dožínky a vinobraní, dušičky, advent, Vánoce), lidové umění a slovesnost, lidová hudba, lidové tance a kroje, příklady folklorních festivalů, muzea a instituce zaměřené na etnologii a lidovou kulturu. 23. Ontologie. Problém skutečnosti a jeho různá řešení v dějinách filosofie. Téma podstaty a jevu, jednoty a mnohosti, klidu a pohybu v řecké filosofii. Filosofický pojem Boha. Spor o univerzálie. 24. Gnozeologie. Poznání jako filosofický problém a jeho různá řešení v dějinách, teorie pravdy, gnozeologická otázka v novověku. 25. Filosofie 19. a 20. století. Pozitivismus a novopozitivismus, Hegel a marxismus, fenomenologie, existencialismus, hermeneutika, strukturalismus, pragmatismus, analytická filosofie, postmoderna. 26. Česká filosofie. Jan Ámos Komenský. Filosofie 19. století: Bolzano, Smetana, Masaryk. Spor o smysl českých dějin: Palacký, Masaryk, Pekař, Nejedlý. Filosofie 20. století: Krejčí, Rádl, Pecka, Hoppe, Habáň, Klíma, Mukařovský, Fischer. Filosofie v disentu a emigraci: Patočka, Komárková, Machovec, Hejdánek, Fišer, Bělohradský, Halík. 27. Etika a řád. Etika a mravnost/morálka. Přirozený mravní zákon a zlaté pravidlo, přirozený a pozitivní zákon. Mravní kodexy v dějinách: Chammurapiho zákoník, Desatero, zákony Dvanácti desek, Horské kázání, Listina základních práv a svobod. Řešení vztahu dobra a zla jako metafyzických a mravních principů v dějinách. Stránka 5/12

6 28. Etika a jednání. Mravnost jako transcendentální princip. Lidský skutek mravně dobrý/zlý. Svoboda volby a překážky svobodného rozhodování. Struktura svědomí podle Tomáše Akvinského, druhy svědomí, problém viny. Teorie vášní. Teorie ctností a neřestí. Roviny smyslu života. Šťastný život. 29. Etické ideály. Jednání člověka v náboženské perspektivě: láska k Bohu, altruismus, odměna v posmrtném životě, karma, neodporování zlu zlem. Antický ideál ctnosti: Sókratés, Platón, Aristotelés, Aristippos z Kyréné, Zénón z Kitia, Epikúros ze Samu. Novověké a současné etické koncepty: machiavellismus, utilitarismus, deontologická etika, existencialistická etika, etiky diskursu a komunikace, analytická etika. Stránka 6/12

7 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Dějepis 1. Úvod do dějepisu a pravěk. Druhy pramenů, ukládání pramenů - muzea, archívy, pomocné vědy historické, významní historikové. Dějiny pravěku: vývoj Země, vývoj člověka, periodizace pravěku, způsob života a kultura pravěkých lidí, významná archeologická naleziště ve světě a na našem území 2. Starověký Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína. Vznik nejstarších starověkých států, přírodní podmínky, zemědělství, hospodářství, politické dějiny, způsob vlády, rozdělení společnosti, válečné konflikty, náboženství, písmo, umění 3. Palestina a Židé v dějinách. Starověké civilizace na území Palestiny, vznik Izraelského království a jeho další vývoj, Bible jako historický pramen (Starý zákon), židovské náboženství a kultura, Palestina v době římské, rozptýlení Židů po Evropě, Arabové, období křížových výprav, turecká nadvláda, postavení Židů v rámci evropských dějin - antisemitismus, sionismus, Palestina ve 20. století - vznik Státu Izrael, izraelsko- palestinský (arabský) konflikt 4. Starověké Řecko. Kréta, Mykény, homérské období, vznik řeckých městských států - Athény, Sparta (rozdíly ve způsobu vlády a uspořádání společnosti), řecko-perské války, vrcholné období řecké demokracie, peloponéská válka, vzestup Makedonie a výboje Alexandra Velikého - vývoj po jeho smrti, kultura starověkého Řecka 5. Starověký Řím. Kmeny na území Itálie po roce 1000 př. n. l., Etruskové, vznik Říma královský Řím, vznik římské republiky, punské války, vývoj Říma po ovládnutí Středomoří, krize římské republiky, Spartakovo povstání, nástup Caesara, vznik římského císařství, vrcholné období císařství, krize císařství, rozdělení říše, zánik západořímské říše, kultura a život ve starověkém Římě 6. Křesťanství a Evropa. Vznik křesťanství, formování křesťanské církve, mnišské hnutí a vznik klášterů, rozkol mezi Západem a Východem, vznik církevních a rytířských řádů, křížové výpravy, kacířství a jeho pronásledování, role papežů, inkvizice, reformace (Luther, Kalvín) a její šíření po Evropě, vznik anglikánské církve, katolická protireformace, jezuité, obrana Evropy proti Turkům, vliv osvícenství a vědy, křesťanství v dějinách moderní doby 7. Evropský středověk. Stěhování národů, vznik raně středověkých státních útvarů, francká říše a její rozpad - počátky Francie a německé říše (Otoni), byzantská říše (Justinián I.), vývoj střední a východní Evropy, počátky západního císařství, boj o investituru papežství a císařství, křížové výpravy, Fridrich Barbarossa a severní Itálie, avignonské zajetí papežů, dvojpapežství a trojpapežství, vývoj Svaté říše římské (kurfiřti), nejvýznamnější císařové a papežové středověku, kultura středověku 8. Počátky českého státu a jeho další vývoj do konce 12. století. Sámova říše, Velká Morava - osobnosti Cyrila a Metoděje, vznik přemyslovského státu v Čechách a jeho vývoj v 10. století (osobnosti sv. Ludmily, sv. Václav, sv. Vojtěcha), vývoj českého knížectví v 11. a 12. století (významní přemyslovští panovníci, Hnězdenská dekreta, seniorát, dočasné královské tituly, vývoj Moravy, první kronikáři ) 9. Anglie, Evropa a svět. Vznik středověké Anglie, normanská éra, stoletá válka, Válka růží, Jindřich VIII. a vznik anglikánské církve, alžbětinská Anglie, vláda Stuartovců, anglická občanská válka a revoluce, anglické osidlování Ameriky a dalších oblastí světa - formování britského impéria, viktoriánská éra, Británie v období světových válek, rozpad koloniálního panství, poválečný vývoj 10. České království za posledních Přemyslovců a Lucemburků. Vláda Přemysla Otakara I., německá kolonizace, územní rozmach za Přemysla Otakara II., vymření Přemyslovců, kultura Stránka 7/12

8 přemyslovských Čech a Moravy, spor o český trůn, nástup Lucemburků, Karel IV. vláda, zakladatelská činnost, vývoj po jeho smrti, kultura za vlády Lucemburků 11. Husitství, doba poděbradská a Jagellonci na českém trůně. Předchůdci husitství, Jan Hus, husitská revoluce - rozdělení husitů, nejvýznamnější bitvy a osobnosti, vláda Jiřího z Poděbrad, nástup Jagellonců, česká kultura v 15. století a na počátku 16. století 12. Rusko a Evropa. Rusko v raném středověku - vznik a vývoj Kyjevské Rusi, kultura, tatarský vpád, vzestup moskevského knížectví formování ruské říše, nejvýznamnější carové (vláda Ivana IV. Hrozného, Petra I. Velikého, Kateřiny II.), Rusko a napoleonské války, Rusko v 19. století, krize carské vlády 1917 vznik prozatímní vlády a velká říjnová socialistická revoluce, bolševické Rusko Lenin, občanská válka, vznik SSSR, Stalinská éra, Sovětský svaz za 2. světové války, poválečný vývoj formování východního sovětského bloku 13. Renesance a zámořské objevy. Osobnosti renesance (myslitelé, vědci, umělci), šíření renesance, předpoklady a cíle objevných plaveb, hledání nových cest do Indie, Kolumbovo objevení Ameriky, další mořeplavci u amerických břehů, dobývání Jižní a Střední Ameriky, Magalhaesova plavba 14. Evropa v období náboženských válek a absolutismu (pol. 16. st. pol. 18. st.). Protireformační hnutí, boje s Turky, náboženské války ve Francii bartolomějská noc, vláda Jindřicha IV., boj nizozemských kolonií za nezávislost, třicetiletá válka a její důsledky, Francie za vlády Ludvíka XIV., válka o španělské dědictví, vzestup Pruska, sedmiletá válka 15. Habsburkové na českém trůně (do roku 1792). Nástup Habsburků - vláda Ferdinanda I., Rudolf II. a jeho dvůr, stavovské povstání a Bílá hora, rekatolizace - vláda Ferdinanda II., selská povstání za vlády Leopolda I., vláda Marie Terezie - války s Pruskem, reformy Marie Terezie a Josefa II. 16. Vznik Spojených států amerických a jejich vývoj do současnosti. Válka za nezávislost - vznik Spojených států, politický systém, následný vývoj problém otrokářství, občanská válka, zahraniční politika - válečné konflikty, první světová válka, hospodářská krize, druhá světová válka, počátky studené války - vliv USA na poválečnou Evropu, vnitřní vývoj, soupeření se SSSR - závody ve zbrojení, kosmickém výzkumu; válečné konflikty (Vietnam, ) 17. Osvícenství, Velká francouzská revoluce, Napoleon a Evropa. Charakteristika osvícenství, zástupci osvícenského myšlení, vliv osvícenství na politiku, průběh Velké francouzské revoluce, revoluční politická uskupení a přední osobnosti, ohlas revoluce v Evropě, nástup Napoleona k moci, vývoj Francie od konzulátu k císařství, ovládnutí Itálie - vznik sesterských republik, bitva u Slavkova a další Napoleonovy úspěchy, kontinentální blokáda, tažení do Ruska, následný vývoj až do Vídeňského kongresu 18. Národně-osvobozenecké a revoluční hnutí v Evropě v 19. století. Evropa po vídeňském kongresu, národně-osvobozenecké hnutí v Řecku, na Balkáně a Latinské Americe, revoluce ve Francii, Polsku a Rusku, vznik Belgie, revoluční rok 1848 v Evropě, počátky dělnického hnutí, Krymská válka, boj za sjednocení Itálie, sjednocení Německa 19. Národní obrození a české země v 19. století. Vývoj českých zemí za napoleonských válek období metternichovského absolutismu - české národní obrození a jeho osobnosti revoluční rok 1848 vznik politických stran v českých zemích (mladočeši staročeši), přední osobnosti české politiky, úspěchy a neúspěchy snah o české vyrovnání v rámci monarchie 20. Velmoci, kolonialismus a první světová válka. Vývoj evropských mocností na konci 19. století a jejich ovládání nových území ve světě (Afrika, Asie), rozvoj vědy - nové objevy a vynálezy, vznik Trojspolku a Trojdohody, válka na Balkáně, vypuknutí první světové války, její průběh a výsledek 21. Evropa a svět mezi světovými válkami - fašismus, nacismus a komunismus. Zrod fašismu v Itálii, Hitlerův nástup k moci a jeho politický program, charakter nacistického Německa do vypuknutí války, další profašistické státy v Evropě, velmocenská politika Itálie a Německa a postoj evropských států, počátky komunismu, komunismus v Rusku, srovnání fašismu a komunismu 22. Prvorepublikové Československo. Vznik Československa, nejvýznamnější osobnosti (Masaryk, Beneš, Kramář), politické strany a politický systém, zahraniční politika, hospodářská krize, sudetoněmecká otázka (Karlovarský program, Mnichovská dohoda), okupace Československa Stránka 8/12

9 23. Druhá světová válka. Příčiny vypuknutí války, rozložení sil, průběh bojů, oblasti světa, v nichž boje probíhaly, nejvýznamnější bitvy, vývoj v Československu, koncentrační tábory, vstup nových států do války a jiné zásadní obraty, ukončení bojů, důsledky války 24. Československo po 2. světové válce. Poválečný vývoj - únor 1948: převzetí moci komunisty, propaganda a ideologie - politické procesy 50. let, uvolnění poměrů v 60. letech - pražské jaro - srpen 1968, normalizační období - Charta 77, listopad Studená válka. Poválečné rozdělení Evropy tzv. železnou oponou, rozdělení Německa a Berlína, vývoj západní Evropy - formování EU, země východního bloku - vznik Varšavské smlouvy, USA a sféry jejího vlivu NATO, významné konflikty ve světě - korejská válka, vietnamská válka, závody ve zbrojení a v kosmickém výzkumu, rozvojový svět (boj proti kolonialismu, sféry vlivu mocností) 26. Brno v dějinách. Počátky města, středověký vývoj, obléhání Švédy, rozvoj průmyslu - vývoj v 19. a 20. století, Špilberk, kultura a umění (památky, muzea, galerie ), postavení Brna a Moravy v české historii, brněnské pověsti Stránka 9/12

10 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Český jazyk a literatura 1. Počátky českého písemnictví na našem území. Původ a vývoj českého jazyka 2. Česká literatura v období husitství. Vývoj českého pravopisu 3. Humanismus a baroko v české literatuře. Ohebné slovní druhy-kategorie jmen 4. Literatura a myšlenky národního obrození. Neohebné slovní druhy 5. Romantismus v české literatuře, májovci. Tvoření slov 6. Vývoj českého divadla a dramatu od středověku do počátku 20. století. Přejatá slova 7. Básnická škola ruchovců a lumírovců. Klasifikace jazyků, místo češtiny v systému indoevropských jazyků 8. Česká próza 19. století ovlivněná realismem. Ohebné slovní druhy-kategorie sloves 9. Česká historická próza 19. století, naturalistická literatura. Souvětí 10. Nové umělecké směry na přelomu 19. a 20. století, generace buřičů. Věta jednoduchá 11. Humor a satira v české literatuře. Vývoj naší jazykovědy 12. Proletářská poezie, poetismus, surrealismus. Slovní zásoba a její rozvrstvení 13. Meziválečná poezie (katolický a spirituální proud). Útvary národního jazyka 14. Meziválečná próza (legionářská literatura, J. Hašek, V. Vančura, expresionismus, katolický proud, ruralisté). Slova jednoznačná, mnohoznačná, významově blízká 15. Společenská próza, socialistický realismus, psychologická próza. Obrazná pojmenování 16. Demokratický proud v české meziválečné literatuře. Větné členy 17. Literatura v období okupace, historická tematika v literatuře 20. století. Komunikace verbální a neverbální 18. České divadlo a drama ve 20. století proudy a osobnosti. Popis a charakteristika 19. Česká literární tvorba v letech Odborný styl 20. Poezie v 70. a 80. letech 20. století. Publicistický styl 21. Próza v 70. a 80. letech 20. století. Umělecký styl 22. Současná literatura. Slovní zásoba z hlediska stylistiky 23. Česká komerční literatura, lehčí žánry na současném knižním trhu. Verš, strofa, typy rýmu 24. Literatura pro děti a mládež. Přísloví, pořekadlo, pranostika 25. Literární a divadelní Brno včera a dnes. Grafická stránka jazyka Stránka 10/12

11 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Světová literatura a dějiny umění 1. Nejstarší civilizace, jejich literatura a výtvarné umění. Pravěk, Mezopotámie, Egypt 2. Antické Řecko. Starověk umění v oblasti Egejského moře (Mykény a Kréta) a antické Řecko 3. Antický Řím. Starověk etruské umění a umění antického Říma 4. Bible, nejstarší židovské umění, byzantské umění a raně křesťanské umění (křesťanská antika) 5. Středověk, vliv křesťanství na vývoj literatury a výtvarného umění (gotické umění) 6. Renesance (výtvarné umění: italská a zaalpská renesance, manýrismus) 7. Baroko v umění a literatuře. Světové baroko ve výtvarném umění (mimo české země) 8. Osvícenství, klasicismus. Výtvarné umění českého baroka 9. Preromantismus, německá literatura 18. století, klasicismus a rokoko 10. Romantismus v literatuře. Romantismus a nové tendence ve výtvarném umění poloviny 19. století 11. Realismus a naturalismus v literatuře. Realismus ve výtvarném umění a tzv. generace Národního divadla 12. Nové umělecké směry 19. století: impresionismus, symbolismus, postimpresionismus, secese 13. Literatura a umění v 1. polovině 20. století ve Velké Británii a v USA. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: kubismus a český kuboexpresionismus 14. Vůdčí role Francie ve vývoji umění v 1. polovině 20. století. Surrealismus, metafyzická malba, Abstraction Création 15. Ruská literatura v 1. polovině 20. století. Abstraktní umění do r. 1945: orfismus, Section d Or, lučismus (neboli rayonismus), suprematismus, konstruktivismus, neoplasticismus 16. Literatura v Německu a Rakousku v 1. polovině 20. století. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: expresionismus a německý expresionismus 17. Severské literatury. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: fauvismus, futurismus, dadaismus 18. Vývoj židovské kultury, její spojení s evropskými kulturními proudy, židovská literatura 20. století. Architektura poloviny 20. století: Bauhaus, skupina De Stijl, konstruktivismus, funkcionalismus a purismus, individuální moderna 19. Války a násilí ve 20. století, jejich odraz v literatuře. Tvrdošíjní, sociální umění, avantgarda, Devětsil, poetismus, surrealismus (Štýrský a Toyen artificialismus), skupina 42, individualisté 20. Vývoj divadla od antiky do současnosti, dramatické útvary. Konceptuální umění, akční umění: arte povera, happening, environment, event, performance, body art, land art 21. Nové umělecké rysy 2. poloviny 20. století: existencionalismus, neorealismus, beatníci, rozhněvaní mladí muži, nový román. Abstraktní umění po r. 1945: lettrismus, pop art, kinetismus, minimal art, abstraktní expresionismus (tachismus, lyrická abstrakce, geometrická abstrakce, akční malba, informel) 22. Charakteristické rysy americké literatury po 2. světové válce. Abstrakce a figurace, návrat k předmětnosti: pop art, nový realismus, nová figurace, hyperrealismus 23. Literatura v socialistických zemích po 2. světové válce, totalitní režim a odpor proti němu. České umění po 2. světové válce: strukturální abstrakce český informel, konstruktivní tendence, kinetismus, aktual, nová figurace 24. Západoevropské literatury po 2. světové válce. Nové cesty poválečného umění; umění mimo galerie: land art, umění bez díla konceptualismus, akční umění, Fluxus Stránka 11/12

12 25. Oblíbené žánry dnešního čtenáře: literatura faktu, sci-fi, fantasy, detektivní román, romány pro ženy. Umění postmoderny a současnosti 26. Vývoj literatury pro děti a mládež, comix, plakát a ilustrace Brno 27. září 2012 Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. v. r. ředitel školy Stránka 12/12

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

2013-2014 Stanovení profilové části maturitní zkoušky (jarní období)

2013-2014 Stanovení profilové části maturitní zkoušky (jarní období) Ředitelka školy stanovuje na základě 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění profilovou část maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2014 v denní a dálkové formě vzdělávání:

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

MATURITNÍ OKRUHY PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD. rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk

MATURITNÍ OKRUHY PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD. rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk Maturitní okruhy byly vytvořeny v souladu s Katalogem maturitních požadavků společnosti Cermat, který je závazným dokumentem pro realizaci státní maturity

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1.Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více