MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů"

Transkript

1 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci, organizace a bezpečnost práce 3. Nákup a prodej knih. Průzkum trhu, účetní doklady, příprava zboží, reklamace 4. Kniha jako sortiment. Evidence, skladování knih, tematické skupiny, řazení, ISBN 5. Cena knihy. Cena z pohledu nakladatele a knihkupce, slevy, knihkupecký a distributorský rabat, nakladatelský zisk 6. Knihkupec a zákazník. Zásady obsluhy, typologie zákazníků, osobnost knihkupce 7. Specializované prodejny. Hudebniny, antikvariát, učebnice, fakultní prodejny 8. Vědecká a odborná literatura. Členění vědních oborů, druhy dokumentů, nakladatelství odborné literatury 9. Propagace a reklama v nakladatelství a knihkupectví. Aranžérské práce a propagační akce, propagace v nakladatelství, veletrhy, profesní časopisy 10. Vztah nakladatele, distributora a knihkupce, formy distribuce 11. Právní normy v nakladatelské činnosti. Zákon o neperiodickém tisku, autorský zákon, zaměstnanci nakladatelství, pracovně právní vztahy 12. Starověká knižní kultura. Vznik a vývoj písma, jeho funkce ve společnosti, podoba knihy, její šíření, knihovny, obchod s knihami 13. Středověká rukopisná kniha. Podoba knihy, knižní vazba, vývoj písma ve středověku, proces vzniku knihy, iluminace, šíření knižní kultury, knihovny, obchod s knihami 14. První tištěné knihy. Objev knihtisku, jeho princip, blokové knihy, prvotisky, knižní kultura v období prvotisků, nejstarší české tisky 15. Knižní kultura století. Definice starých tisků, proměny podoby knihy, evropská knižní kultura (centra knihtisku, techniky ilustrace, knižní obchod, knihovny) 16. Knižní kultura století v českých zemích. Specifika české knižní kultury, čeští nakladatelé a tiskaři, užívání písma, ilustrace, knihovny, obchod s knihami, cenzura 17. Knižní kultura 19. a 1. poloviny 20. století. Proměny podoby knihy, technické inovace v knižní výrobě, velkovýroba knih a její důsledky, snahy o obrodu knihy 18. Česká knižní kultura 19. a 1. poloviny 20. století. Specifika české knižní kultury, nejvýznamnější čeští nakladatelé a knihkupci, spolky a organizace, knižní ilustrace, rozvoj knihoven a jejich význam 19. Poválečná knižní kultura a nové podoby knihy. Centrálně organizovaná knižní kultura (nakladatelství, distribuce), změny v nakladatelské a knihkupecké oblasti po roce 1990, knižní ceny, instituce knižní kultury, moderní technologie (digitální kniha, internetová knihkupectví) 20. Úloha obchodu ve společnosti. Význam obchodu, členění obchodu (velkoobchod, maloobchod), typy prodejen, formy prodeje 21. Podstata právní normy podnikání. Právní normy a cíle podnikání, živnostenské podnikání, obchodní společnosti 22. Marketing. Základní podnikatelské strategie, marketingový výzkum, analýza chování kupujícího, segmentace trhu 23. Marketingový mix. Výrobek, životní cyklus výrobku, cena, metody stanovení a význam ceny, význam a nástroje propagace, distribuce, distribuční strategie Stránka 1/12

2 24. Management. Profil managera, plánování a rozhodování v managementu, řízení a organizace, kontrola 25. Trh, tržní hospodářství. Nabídka, poptávka, vlastnosti trhu, úloha ceny 26. Daňová problematika v ČR. Formy daní přímé a nepřímé daně 27. Knihovny a informační centra. Význam, vývoj, základní typy, služby, katalogy, databázová centra, automatizované informační systémy v ČR 28. Informační společnost. Charakteristika, vývojové fáze, rizika, informační proces, informační činnosti, firemní informace (obchodní, ekonomické, technické, manažerské, personální), informační zdroje v elektronické formě 29. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování. Rešerše (komplexní, periodické, průběžné, studijního typu), rešeršní strategie, databáze (bibliografické, faktografické, fulltextové, ostatní), bibliografie (vznik, druhy, bibliografický záznam, bibliografické údaje), etika publikování 30. Struktura informačních zdrojů. Primární, sekundární, terciární, ostatní, vyhledávání, popis dokumentů, charakteristika obsahu dokumentů (předmětové, systematické selekční jazyky), zásady přípravy primární literatury Stránka 2/12

3 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Praktická zkouška I. Společná otázka (o váze 2/3 z celkové známky): Představení odborného pracoviště, v němž žák skládá praktickou zkoušku (žáci dálkové formy vzdělávání představují zvolené odborné pracoviště): a. historie, právní forma, typ odborného pracoviště (specializace), b. prezentace sortimentu odborného pracoviště, vysvětlení jeho prostorového a odborného uspořádání, c. orientace ve spotřebitelské poptávce a okruh zákazníků prodejny, d. provoz odborného pracoviště a organizace práce, e. způsob zásobování a distribuce zboží, f. služby poskytované knihkupectvím, g. akce pořádané knihkupectvím a propagace, h. spolupráce s nakladateli, knihkupci, distributory, knihovnami a korporacemi. II. Losovaná otázka (o váze 1/3 z celkové známky): 1. Přejímka zboží (kvantitativní, kvalitativní, sortimentní) a příprava zboží k prodeji (oceňování zboží) 2. Doklady o prodeji zboží a daňové doklady (paragon, faktura, dodací list, dobírka) 3. Defektní výtisky a reklamace (typy vad zjevných i skrytých, vyřízení reklamace ve vztahu k zákazníkovi a k dodavateli, dobropis) 4. Zásady ochrany zboží v knihkupectví (ochrana knih před krádeží, vloupáním, zničením, požárem) 5. Objednávání knih, spolupráce s distributory, distribuční firmy, zboží do komise 6. Získávání informací o knihách a využití počítače v práci knihkupce (kulturní a knihkupecká periodika, ediční plány nakladatelů, anotace a recenze, tiráž, čárový kód, ISBN, evidence zásob na PC) 7. Zásady propagace literatury a nabídka nového titulu (propagace ze strany knihkupce nabídka, informace, zásady aranžérské práce ve výloze, akce pořádané knihkupectvím a propagace ze strany nakladatelů propagační materiály, akce, knižní veletrhy) 8. Obsluha zákazníka (obecné zásady jednání se zákazníkem, nešvary v obchodě, typologie zákazníků a přístup k jednotlivým typům, obsluha specifických zákazníků) Stránka 3/12

4 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Společenské vědy 1. Přirozené právo. Filosofický koncept přirozenosti a jeho teologické kořeny, teorie společenské smlouvy (Hobbes, Locke, Rousseau), lidská práva (Prohlášení nezávislosti USA, Prohlášení práv člověka a občana, Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod). 2. Dějiny politického myšlení. Platón, Aristotelés, Augustin, Akvinský, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau; konzervatismus, liberalismus, socialismus, komunismus, feminismus, anarchismus, enviromentalismus, nacionalismus, fašismus, nacismus. 3. Demokracie. Druhy demokracie, typy volebních systémů, druhy voleb v ČR, aktivní a pasivní volební právo, funkce politických stran, levice pravice, politický extrémismus, politické strany podle druhu členství, systémy politických stran, koalice politických stran. 4. Ústava ČR. Ústavy ČR od r. 1918, dělba moci v ČR (legislativa, exekutiva, judikativa), nositelé státní moci (parlament, prezident, vláda a ministerstva, systém soudů, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, kraje a obce). 5. Mezinárodní politika v současnosti. Mezinárodní organizace (OSN, EU, NATO), ČR a svět, konfliktní oblasti světa, politika a média. 6. Základní právní pojmy. Právo (objektivní subjektivní), prameny práva, systém práva, právo veřejné soukromé, hmotné procesní, právní řád, právní předpisy, právní normy (kogentní dispozitivní), právní moc, platnost účinnost zákona, promlčení, právní subjektivita, fyzická právnická osoba, právní způsobilost, soudce, advokát, notář. 7. Občanské právo. Předmět a pramen občanského práva, věci hmotné nehmotné, ochrana osob, věcná práva (právo vlastnické: smlouva dědění rozhodnutí státního orgánu, nález, spoluvlastnictví: podílové společné jmění manželů, držba, věcná práva k cizím věcem: věcná břemena zástavní právo zadržovací právo), závazkové právo, druhy smluv. Dědické právo (dědická způsobilost, vydědění, práva nepominutelných dědiců, dědický titul: zákon závěť). 8. Rodinné právo. Předmět a prameny rodinného práva, manželství (druhy sňatku, prohlášení při vstupu do manželství, práva a povinnosti manželů, překážky uzavření manželství, zánik manželství), rodiče a děti (určování otcovství, rodičovská práva a povinnosti), náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost. 9. Pracovní právo. Předmět a prameny práva, individuální a kolektivní pracovní právo, závislá práce, způsobilost být zaměstnancem, pracovněprávní vztahy (pracovní poměr: vznik změny zánik, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), zákonné náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou neurčitou, pracovní doba částečný úvazek práce přesčas pohotovost, odpočinek (přestávky v práci odpočinek mezi směnami víkendové volno dovolená na zotavenou), chráněné kategorie osob, odpovědnost za škodu, minimální mzda, odbory, kolektivní smlouva podniková vyššího typu. 10. Trestní právo. Předmět a prameny trestního práva, trestní právo hmotné a procesní, trestný čin přestupek, skutková podstata trestného činu, příprava k trestnému činu pokus o trestný čin, zavinění trestného činu z úmyslu z nedbalosti, vyloučení trestní odpovědnosti, zánik trestní odpovědnosti, tresty, ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení, subjekty trestního řízení, podezřelý obviněný obžalovaný odsouzený, průběh trestního řízení, presumpce neviny, zásada veřejnosti. 11. Základní psychologická paradigmata. Hlubinná psychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, transpersonální psychologie. Stránka 4/12

5 12. Obecná psychologie. Psychika, prožívání chování nevědomí, psychické procesy stavy vlastnosti, čití a vnímání, pozornost, paměť, představivost, myšlení a řeč, city, motivace, vůle. 13. Psychologie osobnosti. Teorie osobnosti, vrozené a získané vlastnosti osobnosti, teorie temperamentu (Galénos, Pavlov, Eysenck, Kretschmer), poznávání osobnosti, duševní poruchy. 14. Ontogenetická psychologie. Prenatální období, kojenecké období, období batolete, období předškolního dítěte, mladší školní věk, pubescence, adolescence, dospělost, stáří. 15. Vznik sociologie. Okolnosti vzniku sociologie, zakladatelé sociologie (Comte, Durkheim, Marx, Weber), funkce sociologie, sociologické disciplíny, sociologický pohled na společnost, metody sociologie. 16. Společnost. Druhy společností, masová společnost, sociální stratifikace, sociální mobilita, sociální status, společenské třídy v západní společnosti, klasifikace sociálních skupin, komunita, legitimizace sociálních nerovností a teorie panství Maxe Webera. Ideologie a sociologie vědění. 17. Institucionalizace jednání. Instituce, typy institucí, klientelismus, etnocentrismus. Organizace a instituce, formální organizace, úřad, byrokratizace a teorie byrokracie. Organizace v moderní a v informační společnosti. 18. Teorie rolí. Sociální role, socializace, ritualizace, střet rolí, odstup od role, sociální kontrola a prostředky sociální kontroly. Gender studies a feminismus, gender stereotypy. 19. Náboženství. Potřeba vertikality jako antropologická konstanta. Pojem náboženství. Náboženství, teologie a religionistika. Mystika. Mnišství. Základní odlišení náboženství Východu a Západu. Přírodní náboženství. Starověká náboženství. Esoterická tradice. Současné náboženské směry. 20. Východní náboženství. Vznik, podstata a současné rozšíření hinduismu, jeho posvátné texty, hinduistický pantheon, druhy duchovních cest v hinduismu. Buddhismus jeho vznik, podstata a současné rozšíření, Buddha, 4 vznešené pravdy a osmidílná cesta, buddhistické posvátné texty, druhy duchovních cest v buddhismu, geografické rozlišení buddhismu. 21. Západní náboženství. Judaismus jeho vznik, podstata a současné rozšíření, židovské posvátné texty, židovské svátky, dějiny židovského národa od Abraháma po vznik státu Izrael. Vznik, podstata a současné rozšíření křesťanství, Ježíš z Nazareta, vztah křesťanství a židovství, Nový zákon, dějiny křesťanství, katolické řehole. Islám a Mohammed, duchovní podstata islámu, posvátné texty, 5 sloupů islámu, odnože islámu, vztah islámu k judaismu a křesťanství. 22. Etnologie. Vysvětlení pojmů (etnologie, etnografie, antropologie, folkloristika), etnika a národy světa (výběrově-kulturní specifika, rituál a tabu). Česká republika etnografické regiony, rok ve svátcích a tradicích (masopust, Velikonoce, filipo-jakubská noc, májové a letniční slavnosti např. jízda králů, dožínky a vinobraní, dušičky, advent, Vánoce), lidové umění a slovesnost, lidová hudba, lidové tance a kroje, příklady folklorních festivalů, muzea a instituce zaměřené na etnologii a lidovou kulturu. 23. Ontologie. Problém skutečnosti a jeho různá řešení v dějinách filosofie. Téma podstaty a jevu, jednoty a mnohosti, klidu a pohybu v řecké filosofii. Filosofický pojem Boha. Spor o univerzálie. 24. Gnozeologie. Poznání jako filosofický problém a jeho různá řešení v dějinách, teorie pravdy, gnozeologická otázka v novověku. 25. Filosofie 19. a 20. století. Pozitivismus a novopozitivismus, Hegel a marxismus, fenomenologie, existencialismus, hermeneutika, strukturalismus, pragmatismus, analytická filosofie, postmoderna. 26. Česká filosofie. Jan Ámos Komenský. Filosofie 19. století: Bolzano, Smetana, Masaryk. Spor o smysl českých dějin: Palacký, Masaryk, Pekař, Nejedlý. Filosofie 20. století: Krejčí, Rádl, Pecka, Hoppe, Habáň, Klíma, Mukařovský, Fischer. Filosofie v disentu a emigraci: Patočka, Komárková, Machovec, Hejdánek, Fišer, Bělohradský, Halík. 27. Etika a řád. Etika a mravnost/morálka. Přirozený mravní zákon a zlaté pravidlo, přirozený a pozitivní zákon. Mravní kodexy v dějinách: Chammurapiho zákoník, Desatero, zákony Dvanácti desek, Horské kázání, Listina základních práv a svobod. Řešení vztahu dobra a zla jako metafyzických a mravních principů v dějinách. Stránka 5/12

6 28. Etika a jednání. Mravnost jako transcendentální princip. Lidský skutek mravně dobrý/zlý. Svoboda volby a překážky svobodného rozhodování. Struktura svědomí podle Tomáše Akvinského, druhy svědomí, problém viny. Teorie vášní. Teorie ctností a neřestí. Roviny smyslu života. Šťastný život. 29. Etické ideály. Jednání člověka v náboženské perspektivě: láska k Bohu, altruismus, odměna v posmrtném životě, karma, neodporování zlu zlem. Antický ideál ctnosti: Sókratés, Platón, Aristotelés, Aristippos z Kyréné, Zénón z Kitia, Epikúros ze Samu. Novověké a současné etické koncepty: machiavellismus, utilitarismus, deontologická etika, existencialistická etika, etiky diskursu a komunikace, analytická etika. Stránka 6/12

7 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Dějepis 1. Úvod do dějepisu a pravěk. Druhy pramenů, ukládání pramenů - muzea, archívy, pomocné vědy historické, významní historikové. Dějiny pravěku: vývoj Země, vývoj člověka, periodizace pravěku, způsob života a kultura pravěkých lidí, významná archeologická naleziště ve světě a na našem území 2. Starověký Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína. Vznik nejstarších starověkých států, přírodní podmínky, zemědělství, hospodářství, politické dějiny, způsob vlády, rozdělení společnosti, válečné konflikty, náboženství, písmo, umění 3. Palestina a Židé v dějinách. Starověké civilizace na území Palestiny, vznik Izraelského království a jeho další vývoj, Bible jako historický pramen (Starý zákon), židovské náboženství a kultura, Palestina v době římské, rozptýlení Židů po Evropě, Arabové, období křížových výprav, turecká nadvláda, postavení Židů v rámci evropských dějin - antisemitismus, sionismus, Palestina ve 20. století - vznik Státu Izrael, izraelsko- palestinský (arabský) konflikt 4. Starověké Řecko. Kréta, Mykény, homérské období, vznik řeckých městských států - Athény, Sparta (rozdíly ve způsobu vlády a uspořádání společnosti), řecko-perské války, vrcholné období řecké demokracie, peloponéská válka, vzestup Makedonie a výboje Alexandra Velikého - vývoj po jeho smrti, kultura starověkého Řecka 5. Starověký Řím. Kmeny na území Itálie po roce 1000 př. n. l., Etruskové, vznik Říma královský Řím, vznik římské republiky, punské války, vývoj Říma po ovládnutí Středomoří, krize římské republiky, Spartakovo povstání, nástup Caesara, vznik římského císařství, vrcholné období císařství, krize císařství, rozdělení říše, zánik západořímské říše, kultura a život ve starověkém Římě 6. Křesťanství a Evropa. Vznik křesťanství, formování křesťanské církve, mnišské hnutí a vznik klášterů, rozkol mezi Západem a Východem, vznik církevních a rytířských řádů, křížové výpravy, kacířství a jeho pronásledování, role papežů, inkvizice, reformace (Luther, Kalvín) a její šíření po Evropě, vznik anglikánské církve, katolická protireformace, jezuité, obrana Evropy proti Turkům, vliv osvícenství a vědy, křesťanství v dějinách moderní doby 7. Evropský středověk. Stěhování národů, vznik raně středověkých státních útvarů, francká říše a její rozpad - počátky Francie a německé říše (Otoni), byzantská říše (Justinián I.), vývoj střední a východní Evropy, počátky západního císařství, boj o investituru papežství a císařství, křížové výpravy, Fridrich Barbarossa a severní Itálie, avignonské zajetí papežů, dvojpapežství a trojpapežství, vývoj Svaté říše římské (kurfiřti), nejvýznamnější císařové a papežové středověku, kultura středověku 8. Počátky českého státu a jeho další vývoj do konce 12. století. Sámova říše, Velká Morava - osobnosti Cyrila a Metoděje, vznik přemyslovského státu v Čechách a jeho vývoj v 10. století (osobnosti sv. Ludmily, sv. Václav, sv. Vojtěcha), vývoj českého knížectví v 11. a 12. století (významní přemyslovští panovníci, Hnězdenská dekreta, seniorát, dočasné královské tituly, vývoj Moravy, první kronikáři ) 9. Anglie, Evropa a svět. Vznik středověké Anglie, normanská éra, stoletá válka, Válka růží, Jindřich VIII. a vznik anglikánské církve, alžbětinská Anglie, vláda Stuartovců, anglická občanská válka a revoluce, anglické osidlování Ameriky a dalších oblastí světa - formování britského impéria, viktoriánská éra, Británie v období světových válek, rozpad koloniálního panství, poválečný vývoj 10. České království za posledních Přemyslovců a Lucemburků. Vláda Přemysla Otakara I., německá kolonizace, územní rozmach za Přemysla Otakara II., vymření Přemyslovců, kultura Stránka 7/12

8 přemyslovských Čech a Moravy, spor o český trůn, nástup Lucemburků, Karel IV. vláda, zakladatelská činnost, vývoj po jeho smrti, kultura za vlády Lucemburků 11. Husitství, doba poděbradská a Jagellonci na českém trůně. Předchůdci husitství, Jan Hus, husitská revoluce - rozdělení husitů, nejvýznamnější bitvy a osobnosti, vláda Jiřího z Poděbrad, nástup Jagellonců, česká kultura v 15. století a na počátku 16. století 12. Rusko a Evropa. Rusko v raném středověku - vznik a vývoj Kyjevské Rusi, kultura, tatarský vpád, vzestup moskevského knížectví formování ruské říše, nejvýznamnější carové (vláda Ivana IV. Hrozného, Petra I. Velikého, Kateřiny II.), Rusko a napoleonské války, Rusko v 19. století, krize carské vlády 1917 vznik prozatímní vlády a velká říjnová socialistická revoluce, bolševické Rusko Lenin, občanská válka, vznik SSSR, Stalinská éra, Sovětský svaz za 2. světové války, poválečný vývoj formování východního sovětského bloku 13. Renesance a zámořské objevy. Osobnosti renesance (myslitelé, vědci, umělci), šíření renesance, předpoklady a cíle objevných plaveb, hledání nových cest do Indie, Kolumbovo objevení Ameriky, další mořeplavci u amerických břehů, dobývání Jižní a Střední Ameriky, Magalhaesova plavba 14. Evropa v období náboženských válek a absolutismu (pol. 16. st. pol. 18. st.). Protireformační hnutí, boje s Turky, náboženské války ve Francii bartolomějská noc, vláda Jindřicha IV., boj nizozemských kolonií za nezávislost, třicetiletá válka a její důsledky, Francie za vlády Ludvíka XIV., válka o španělské dědictví, vzestup Pruska, sedmiletá válka 15. Habsburkové na českém trůně (do roku 1792). Nástup Habsburků - vláda Ferdinanda I., Rudolf II. a jeho dvůr, stavovské povstání a Bílá hora, rekatolizace - vláda Ferdinanda II., selská povstání za vlády Leopolda I., vláda Marie Terezie - války s Pruskem, reformy Marie Terezie a Josefa II. 16. Vznik Spojených států amerických a jejich vývoj do současnosti. Válka za nezávislost - vznik Spojených států, politický systém, následný vývoj problém otrokářství, občanská válka, zahraniční politika - válečné konflikty, první světová válka, hospodářská krize, druhá světová válka, počátky studené války - vliv USA na poválečnou Evropu, vnitřní vývoj, soupeření se SSSR - závody ve zbrojení, kosmickém výzkumu; válečné konflikty (Vietnam, ) 17. Osvícenství, Velká francouzská revoluce, Napoleon a Evropa. Charakteristika osvícenství, zástupci osvícenského myšlení, vliv osvícenství na politiku, průběh Velké francouzské revoluce, revoluční politická uskupení a přední osobnosti, ohlas revoluce v Evropě, nástup Napoleona k moci, vývoj Francie od konzulátu k císařství, ovládnutí Itálie - vznik sesterských republik, bitva u Slavkova a další Napoleonovy úspěchy, kontinentální blokáda, tažení do Ruska, následný vývoj až do Vídeňského kongresu 18. Národně-osvobozenecké a revoluční hnutí v Evropě v 19. století. Evropa po vídeňském kongresu, národně-osvobozenecké hnutí v Řecku, na Balkáně a Latinské Americe, revoluce ve Francii, Polsku a Rusku, vznik Belgie, revoluční rok 1848 v Evropě, počátky dělnického hnutí, Krymská válka, boj za sjednocení Itálie, sjednocení Německa 19. Národní obrození a české země v 19. století. Vývoj českých zemí za napoleonských válek období metternichovského absolutismu - české národní obrození a jeho osobnosti revoluční rok 1848 vznik politických stran v českých zemích (mladočeši staročeši), přední osobnosti české politiky, úspěchy a neúspěchy snah o české vyrovnání v rámci monarchie 20. Velmoci, kolonialismus a první světová válka. Vývoj evropských mocností na konci 19. století a jejich ovládání nových území ve světě (Afrika, Asie), rozvoj vědy - nové objevy a vynálezy, vznik Trojspolku a Trojdohody, válka na Balkáně, vypuknutí první světové války, její průběh a výsledek 21. Evropa a svět mezi světovými válkami - fašismus, nacismus a komunismus. Zrod fašismu v Itálii, Hitlerův nástup k moci a jeho politický program, charakter nacistického Německa do vypuknutí války, další profašistické státy v Evropě, velmocenská politika Itálie a Německa a postoj evropských států, počátky komunismu, komunismus v Rusku, srovnání fašismu a komunismu 22. Prvorepublikové Československo. Vznik Československa, nejvýznamnější osobnosti (Masaryk, Beneš, Kramář), politické strany a politický systém, zahraniční politika, hospodářská krize, sudetoněmecká otázka (Karlovarský program, Mnichovská dohoda), okupace Československa Stránka 8/12

9 23. Druhá světová válka. Příčiny vypuknutí války, rozložení sil, průběh bojů, oblasti světa, v nichž boje probíhaly, nejvýznamnější bitvy, vývoj v Československu, koncentrační tábory, vstup nových států do války a jiné zásadní obraty, ukončení bojů, důsledky války 24. Československo po 2. světové válce. Poválečný vývoj - únor 1948: převzetí moci komunisty, propaganda a ideologie - politické procesy 50. let, uvolnění poměrů v 60. letech - pražské jaro - srpen 1968, normalizační období - Charta 77, listopad Studená válka. Poválečné rozdělení Evropy tzv. železnou oponou, rozdělení Německa a Berlína, vývoj západní Evropy - formování EU, země východního bloku - vznik Varšavské smlouvy, USA a sféry jejího vlivu NATO, významné konflikty ve světě - korejská válka, vietnamská válka, závody ve zbrojení a v kosmickém výzkumu, rozvojový svět (boj proti kolonialismu, sféry vlivu mocností) 26. Brno v dějinách. Počátky města, středověký vývoj, obléhání Švédy, rozvoj průmyslu - vývoj v 19. a 20. století, Špilberk, kultura a umění (památky, muzea, galerie ), postavení Brna a Moravy v české historii, brněnské pověsti Stránka 9/12

10 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Český jazyk a literatura 1. Počátky českého písemnictví na našem území. Původ a vývoj českého jazyka 2. Česká literatura v období husitství. Vývoj českého pravopisu 3. Humanismus a baroko v české literatuře. Ohebné slovní druhy-kategorie jmen 4. Literatura a myšlenky národního obrození. Neohebné slovní druhy 5. Romantismus v české literatuře, májovci. Tvoření slov 6. Vývoj českého divadla a dramatu od středověku do počátku 20. století. Přejatá slova 7. Básnická škola ruchovců a lumírovců. Klasifikace jazyků, místo češtiny v systému indoevropských jazyků 8. Česká próza 19. století ovlivněná realismem. Ohebné slovní druhy-kategorie sloves 9. Česká historická próza 19. století, naturalistická literatura. Souvětí 10. Nové umělecké směry na přelomu 19. a 20. století, generace buřičů. Věta jednoduchá 11. Humor a satira v české literatuře. Vývoj naší jazykovědy 12. Proletářská poezie, poetismus, surrealismus. Slovní zásoba a její rozvrstvení 13. Meziválečná poezie (katolický a spirituální proud). Útvary národního jazyka 14. Meziválečná próza (legionářská literatura, J. Hašek, V. Vančura, expresionismus, katolický proud, ruralisté). Slova jednoznačná, mnohoznačná, významově blízká 15. Společenská próza, socialistický realismus, psychologická próza. Obrazná pojmenování 16. Demokratický proud v české meziválečné literatuře. Větné členy 17. Literatura v období okupace, historická tematika v literatuře 20. století. Komunikace verbální a neverbální 18. České divadlo a drama ve 20. století proudy a osobnosti. Popis a charakteristika 19. Česká literární tvorba v letech Odborný styl 20. Poezie v 70. a 80. letech 20. století. Publicistický styl 21. Próza v 70. a 80. letech 20. století. Umělecký styl 22. Současná literatura. Slovní zásoba z hlediska stylistiky 23. Česká komerční literatura, lehčí žánry na současném knižním trhu. Verš, strofa, typy rýmu 24. Literatura pro děti a mládež. Přísloví, pořekadlo, pranostika 25. Literární a divadelní Brno včera a dnes. Grafická stránka jazyka Stránka 10/12

11 MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Světová literatura a dějiny umění 1. Nejstarší civilizace, jejich literatura a výtvarné umění. Pravěk, Mezopotámie, Egypt 2. Antické Řecko. Starověk umění v oblasti Egejského moře (Mykény a Kréta) a antické Řecko 3. Antický Řím. Starověk etruské umění a umění antického Říma 4. Bible, nejstarší židovské umění, byzantské umění a raně křesťanské umění (křesťanská antika) 5. Středověk, vliv křesťanství na vývoj literatury a výtvarného umění (gotické umění) 6. Renesance (výtvarné umění: italská a zaalpská renesance, manýrismus) 7. Baroko v umění a literatuře. Světové baroko ve výtvarném umění (mimo české země) 8. Osvícenství, klasicismus. Výtvarné umění českého baroka 9. Preromantismus, německá literatura 18. století, klasicismus a rokoko 10. Romantismus v literatuře. Romantismus a nové tendence ve výtvarném umění poloviny 19. století 11. Realismus a naturalismus v literatuře. Realismus ve výtvarném umění a tzv. generace Národního divadla 12. Nové umělecké směry 19. století: impresionismus, symbolismus, postimpresionismus, secese 13. Literatura a umění v 1. polovině 20. století ve Velké Británii a v USA. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: kubismus a český kuboexpresionismus 14. Vůdčí role Francie ve vývoji umění v 1. polovině 20. století. Surrealismus, metafyzická malba, Abstraction Création 15. Ruská literatura v 1. polovině 20. století. Abstraktní umění do r. 1945: orfismus, Section d Or, lučismus (neboli rayonismus), suprematismus, konstruktivismus, neoplasticismus 16. Literatura v Německu a Rakousku v 1. polovině 20. století. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: expresionismus a německý expresionismus 17. Severské literatury. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války: fauvismus, futurismus, dadaismus 18. Vývoj židovské kultury, její spojení s evropskými kulturními proudy, židovská literatura 20. století. Architektura poloviny 20. století: Bauhaus, skupina De Stijl, konstruktivismus, funkcionalismus a purismus, individuální moderna 19. Války a násilí ve 20. století, jejich odraz v literatuře. Tvrdošíjní, sociální umění, avantgarda, Devětsil, poetismus, surrealismus (Štýrský a Toyen artificialismus), skupina 42, individualisté 20. Vývoj divadla od antiky do současnosti, dramatické útvary. Konceptuální umění, akční umění: arte povera, happening, environment, event, performance, body art, land art 21. Nové umělecké rysy 2. poloviny 20. století: existencionalismus, neorealismus, beatníci, rozhněvaní mladí muži, nový román. Abstraktní umění po r. 1945: lettrismus, pop art, kinetismus, minimal art, abstraktní expresionismus (tachismus, lyrická abstrakce, geometrická abstrakce, akční malba, informel) 22. Charakteristické rysy americké literatury po 2. světové válce. Abstrakce a figurace, návrat k předmětnosti: pop art, nový realismus, nová figurace, hyperrealismus 23. Literatura v socialistických zemích po 2. světové válce, totalitní režim a odpor proti němu. České umění po 2. světové válce: strukturální abstrakce český informel, konstruktivní tendence, kinetismus, aktual, nová figurace 24. Západoevropské literatury po 2. světové válce. Nové cesty poválečného umění; umění mimo galerie: land art, umění bez díla konceptualismus, akční umění, Fluxus Stránka 11/12

12 25. Oblíbené žánry dnešního čtenáře: literatura faktu, sci-fi, fantasy, detektivní román, romány pro ženy. Umění postmoderny a současnosti 26. Vývoj literatury pro děti a mládež, comix, plakát a ilustrace Brno 27. září 2012 Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. v. r. ředitel školy Stránka 12/12

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014 Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Český jazyk a literatura ve třídě 3.A (s.), Výchova k občanství

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více