Sborník příkladů dobré praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příkladů dobré praxe"

Transkript

1 Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/ Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Vyšlo v roce 2014 Vydání první Vydal: Euroface Consulting s.r.o. jako neprodejnou publikaci.

2

3 Úvod Tento sborník vznikl v rámci projektu OP LZZ Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III. Jak název napovídá, jde o projekt, který navázal na předchozí úspěšné realizace a využil získaných zkušeností k efektivnímu zaměření podpory poskytované uchazečům a zájemcům o zaměstnání ve Zlínském kraji znevýhodněných na trhu práce, zejména osobám pečujících o děti do 15 let věku a mladým osobám do 25 let věku. Cílená opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti realizujeme již od roku V již třetím projektu v řadě jsme podpořili celkem 89 osob, z nichž převážnou většinu tvořily osoby pečující o dítě (69 osob). Ve věku do 25 let bylo 17 osob a u 3 osob bylo jejich znevýhodnění na trhu práce zapříčiněno zdravotním handicapem. Našim hlavním cílem bylo přispět souborem realizovaných opatření ke zlepšení postavení podpořených osob na trhu práce. Zaměřili jsme proto nabídku služeb na podpořené osoby, ale také jsme mzdovými příspěvky podpořili vznik nových pracovních míst v regionu. Celkem 31 nových pracovních míst vzniklo díky projektu a na tato místa nastoupily osoby, kterým se bez podobné podpory nedaří uspokojivé pracovní uplatnění nalézt. Pracovní místa vznikala v podnikatelském sektoru, ale také v neziskových a příspěvkových organizacích a většina těchto míst existuje i po uplynutí minimální doby jejich udržitelnosti. Touto publikací bychom rádi informovali o projektových aktivitách a inspirovali všechny, kteří se poskytováním obdobných služeb zabývají, ale také motivovali čtenáře, kteří jsou sami v obtížné situaci na trhu práce. Snad jim tato publikace poskytne naději a chuť aktivně vyhledávat příležitosti. Ing. Kateřina Nevřalová Euroface Consulting s.r.o. Manažerka projektu Sborník příkladů dobré praxe 3

4

5 Obsah Slovo o projektu Výtahy z realizovaných seminářů Zajímavosti z poradenství Osobní příběhy Euroface Consulting s.r.o. Sborník příkladů dobré praxe 5

6 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

7 Slovo o projektu Projekt vznikl v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce ve Zlínském kraji, především pak na vývoj nezaměstnanosti, vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí zejména absolventů a na klesající nabídku volných pracovních míst. Velkou výhodou při tvorbě návrhu byla zkušenost získaná v rámci projektů Cílená opatření I a II. Od roku 2010, kdy začal první z těchto projektů, se nám podařilo vytvořit vazby na cílové skupiny i zaměstnavatelé a postupně získat jejich důvěru a zájem o nové služby. Našim cílem bylo poskytnout účastníkům projektu intenzivní podporu, která povede ke změně jejich postavení na trhu práce. Proto jsme zvolili model dlouhodobé spolupráce s účastníky, který začínal psychodiagnostickými testy a vytvářením osobnostního profilu a profesního plánu, pokračoval osobním poradenstvím, příležitostí účastnit se poradensko-motivačního workshopu nebo některého z poradenských seminářů, které probíhaly na různých místech Zlínského kraje. Osoby podpořené v rámci projektu měly možnost absolvovat rekvalifikační vzdělávání dle konkrétní potřeby. Důležitým krokem byla návaznost na nově vytvořená pracovní místa a čerpání mzdových příspěvků. Po nástupu do zaměstnání byla dále poskytována adaptační podpora s cílem dlouhodobé udržitelnosti pracovního místa. Sborník příkladů dobré praxe 7

8 Pracovní a bilanční diagnostika, Mateřské centrum Klubíčko

9 Výtahy z realizovaných seminářů Výběr zaměstnanců se zaměřením na uplatňování rovných příležitostí (Poradensko motivační workshop, , Luhačovice) V rámci workshopu zaujalo účastníky vysvětlení přístupu zaměstnavatelů a práce personálních oddělení ve firmách. Seznámení se způsobem výběru zaměstnanců pomohlo osvětlit přípravu na výběrové řízení. Získávání zaměstnanců V personálním útvaru se soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců. Personalista podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu, a podle toho, o jakou pracovní pozici se jedná, zvolí vhodné formy náboru. Jde o vlastní personální zdroje uvnitř firmy nebo o zdroje z trhu práce a zaměstnanosti. Vnitřní zdroje S nabídkou se oslovují ti zaměstnanci, kteří jsou připraveni k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, než jakou dosud vykonávají, a také ti zaměstnanci, kteří jsou sice účelně využiti na stávajícím místě, ale z různých důvodů projevují zájem změnit stávající pracovní pozici, např. přejít na uvolněné nebo nově zřizované místo v jiné části firmy. Při náboru z vlastních zdrojů je třeba brát v úvahu i zaměstnance, kteří jsou uvolňováni v důsledku racionalizačních, popř. organizačních opatření nebo ukončení výroby. Sborník příkladů dobré praxe 9

10 Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů Výhody: firma zná zaměstnance a zaměstnanci znají firmu, odpadá náročná etapa profesionální a sociální adaptace, nižší náklady na čas, motivace pro zaměstnance firmy. Nevýhody: svázanost stávajícího zaměstnance se známým prostředím, pracovní skupinou, menší pravděpodobnost přijetí nových, progresivnějších metod řízení. Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů prostředky: spolupráce s úřady práce výhodou je, že úřady práce sami zjišťují potřebné informace o uchazeči, mohou zajistit potřebný výběr, poskytnout materiály uchazeče, nevýhodou je poněkud omezený výběr registrovaných uchazečů o zaměstnání, inzerce v místních, regionálních, celostátních médiích, časopisech, odborných periodikách, služby komerčních agentur při získávání především kvalifikovaných odborníků, manažerů 10 Sborník příkladů dobré praxe

11 spolupráce s vysokými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními např. připravujícími mládež na dělnická povolání, spolupráce se středními školami, sponzorování jejich různých akcí, aby firma měla možnost studenty poznat, doporučení od vlastních zaměstnanců na základě osobního poznání uchazečů, informační personální databáze firmy o získání zaměstnanců, předpokládá znalost problematiky zaměstnanosti i v jiných firmách. Zásady správného získávání uchazečů o zaměstnání: 1. věcně posoudit personální plán, navrhnout a prodiskutovat s výkonnými manažery jeho naplnění. 2. nabídnout volná místa, která přicházejí v úvahu, vhodnou formou osobním jednáním, vývěskou, článkem v podnikových novinách. Interní cestou všem domácím uchazečům sdělit, zda připadají pro další výběrové řízení v úvahu. 3. informovat každého potenciálního uchazeče o volné místo o přesném popisu jeho práce, podmínkách výkonu a odměňování. Správná nabídka pracovního místa má obsahovat: název pracovní pozice, popis práce s uvedením nezbytných profesních i osobních předpokladů, věkově žádoucí limity, Sborník příkladů dobré praxe 11

12 pracovní podmínky, možnosti růstu, vzdělání a perspektivy, název firmy, na koho a kam se obrátit. 4. zabezpečit náborové prostředky pro vyhledání nového zaměstnance mimo firmu. Přitom zvážit: kam se bude obracet s nabídkou (region), jak se provede výběr vhodných médií, agentur, zda budou skutečně všichni v úvahu přicházející kandidáti znát naši nabídku a zda budou vědět, kde se o místo ucházet 5. rozhodnout, kdo bude posuzovat vhodnost nebo nevhodnost nabídek kandidátů na volné místo. 6. stanovit, jak bude odmítnut nevhodný kandidát, aniž by se dostal do dalšího stádia výběrového řízení. Neponechat bez povšimnutí žádnou nabídku, poděkovat za zájem je slušnost a na trhu práce i nezbytnost. Assessment Centra Za nejvhodnější metodu jsou v současnosti považována assessment centra, která jsou kombinací několika technik. Této metody bylo poprvé použito za druhé světové války v armádě Velké Británie. Kandidáti jsou začleněni do skupin po šesti až deseti lidech po dobu jednoho 12 Sborník příkladů dobré praxe

13 až tří dnů. Jednotlivým kandidátům i celé skupině jsou předkládány týmové pracovní úkoly, s kandidáty jsou vedeny strukturované rozhovory, testy schopností. Jejich činnost je sledována a hodnocena. Kombinace technik je zárukou poměrně vysoké úspěšnosti. Nevýhodou je vysoká finanční a časová náročnost. Složky assessment centra: Tento pojem, zkráceně AC, je odvozen od anglického slova to assess, což znamená něco ohodnotit, nebo odhadnout. Druhá část pojmu tedy slovo centrum naznačuje, že ústředním bodem vyhodnocování a to nepřetržitě je uchazeč porovnáván s ostatními kandidáty. V AC je do jednoho celkového konceptu spojeno množství postupů a zadávání úloh pro testování nejrůznějších schopností. Sborník příkladů dobré praxe 13

14 Výkonnostní testy: Pod souhrnnými pojmy testy vhodnosti a výkonnosti se rozumí množství převážně písemných postupů, které jsou používány k přezkoušení výkonnosti uchazeče. Často jsou tyto postupy založeny na tom, aby byly zjištěny uchazečovy intelektuální schopnosti, jako logické myšlení, technické porozumění, slovní zásoba a schopnost vyjadřování či schopnost koncentrace. Existují ale i testovací postupy, které zkoušejí zručnost a motorickou šikovnost, ve srovnání s ostatními postupy však bývají používány jen zřídka. Všem těmto testům je společné, že jednotlivé úkoly jsou zpracovávány v průběhu daného časového intervalu. Tato doba je většinou stanovena tak, že v daném čase nelze vyřešit všechny úlohy. Tím se také ukáže, jak se uchazeči dokáží vyrovnat s výkonnostním tlakem. To, že se stupeň obtížnosti s každým následujícím úkolem zvyšuje, přitom ještě navíc zhoršuje stresovou situaci, je samozřejmé. Výkonnostní testy zkoumají tyto schopnosti: systematicko-analytické myšlení sílu koncentrace paměť/vnímavost logické myšlení verbální inteligenci numerické myšlení kreativní myšlení 14 Sborník příkladů dobré praxe

15 prostorovou představivost technické porozumění Osobnostní dotazníky: Stejně důležité jako intelektuální a odborné schopnosti je spolehlivé předvídání chování uchazeče v typických každodenních situacích v zaměstnání. K tomuto účelu se používají osobnostní dotazníky, z nichž jsou pomocí řady uchazečových vyjádření k určitým oblastem chování získávány základní poznatky o uchazečově osobnosti. Podstatné aspekty v osobnostních dotaznících jsou: výkonnostní připravenost výkonnostní motivace vytrvalost cílevědomost rozhodovací schopnost vlastní iniciativa připravenost se učit zatížitelnost samostatná práce/samostatné řízení Sborník příkladů dobré praxe 15

16 pečlivost/svědomitost schopnost prosadit se sociální vnímavost sklon ke konfliktům schopnost spolupráce/týmová práce Development Centra metodika je podobná AC definuje silné a slabé stránky jednotlivce rozeznává potenciál zaměstnanců nastiňuje doporučení pro další rozvoj možnost organizování jako outdoorové či indoorové aktivity zaměřeno na skupiny i jednotlivce poskytuje zpětnou vazbu hodnotí jednotlivce i skupinu Outdoorové a indoorové aktivity: Přestože se vztah personalistů, zaměstnavatelů i zaměstnanců k těmto aktivitám začíná pomalu měnit, neustále převládá názor, že se jedná o odpočinkové kurzy za odměnu, které nemají žádný větší vzdělávací 16 Sborník příkladů dobré praxe

17 efekt. O něco více je připouštěn efekt teambuildingů, ale ani ten není považován pro vzdělávání za důležitý. Přesto se jedná o velmi důležitý faktor, který ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a efektivitu práce a v neposlední řadě i jejich fluktuaci. Dobře fungující tým nejen ušetří, ale vydělá mnohem více peněz než nefungující. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni jednotlivce: dostatek času pro poznání potřeb ostatních lidí, povzbuzování introvertů k vyjadřování myšlenek, ujišťování členů organizace, že jejich přínos pro organizaci je hodnotný, sdílení myšlenek a pocitů s členy týmu, jmenování ďáblova advokáta, tedy člověka, který hledá systematicky nedostatky a neustále na ně upozorňuje. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni skupiny: dostatek času pro hodnocení výkonnosti týmu, otevřená diskuse o náladě v týmu, diskuse o obtížných emocionálních problémech, dobrou náladou odbourávání týmové tenze a stresu, vytváření pozitivního, optimistického prostředí. Sborník příkladů dobré praxe 17

18 Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni přesahující tým: zjišťování cílů a potřeb jednotlivců v organizaci, kteří jsou mimo tým, projednávání kultury a politiky organizace, vytváření příležitostí pro síťovou spolupráci, poskytování podpory potřebám ostatních týmů, zpřístupnění týmového jednání relevantním osobám. Zásada rovného zacházení při výběru zaměstnanců Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo má povinnost rovné zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování rovných příležitostí. Rovným zacházením se rozumí především zákaz diskriminace na základě zákonem stanovených důvodů. Týká se všech pracovněprávních vztahů včetně jednání směřujících ke vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Ustanovení $ 16 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 18 Sborník příkladů dobré praxe

19 Trh práce a jak na něj (Poradenský seminář, , Kroměříž) Seminář proběhl v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži a o účast byl velký zájem zejména ze strany rodičů malých dětí, připravujících se na návrat na trh práce po skončení rodičovské dovolené. Účastníci oceňovali zajištěné hlídání dětí během semináře. Životopis > Dobře napsaný životopis vám bude sloužit nejen jako příloha k žádosti o zaměstnání, ale i jako podklad při telefonickém hovoru se zaměstnavatelem, při pracovním pohovoru, při vyplňování různých dotazníků, atp. > Životopis píšete pro jeho čtenáře, zpravidla pro personalistu! ê Strukturovaný, přehledný, stručný a srozumitelný. ê Bez chyb! ê Upravený pro pozici, na kterou odpovídáte. ê Kontakty napište i v případě, že jste je již uvedli v průvodním dopise. Životopis by měl zahrnovat: > Vaše úplné jméno s případným titulem, > aktuální kontaktní údaje, Sborník příkladů dobré praxe 19

20 > Vaše vzdělání uvedené od nejvyššího k nejnižšímu vč. roku ukončení (základní školu můžete vynechat), > praxi, kterou máte za sebou > další vzdělání, osvědčení nebo certifikáty, uveďte je v závěrečné části spolu s rokem, rozsahem a případně osobou, která Vaše vzdělávání vedla. > jazykové znalosti > práce na PC programy, které ovládáte, možné zkoušky a certifikáty, > další znalosti a dovednosti např. řidičský průkaz, pracovní úspěchy, ocenění. > zájmy. Motivační dopis > Krátký, ale výstižný, > formální, > zdvořilý > osobitý, > přehledný, > bezchybný, > pozitivní, 20 Sborník příkladů dobré praxe

21 > v souladu se životopisem. > Ve větách, > úprava standardního oficiálního dopisu, > motivační dopis součástí (vnitřní částí) u. > životopis připojte jako přílohu! Telefonický kontakt > Připravte si, co chcete říci a na co se chcete zeptat - heslovitě začátky důležitých myšlenek. > Shromážděte si k ruce důležité dokumenty. > Co k ruce > Nabízený termín schůzky přijměte. > Zachovejte důležitá pravidla. > Mluvte pomaleji, než máte ve zvyku. > Poznamenejte jméno svého partnera. > Usmívejte se! > Nejlépe je odvodit ovou adresu ze jména a příjmení. > Neuvádějte mylné, neaktuální či zavádějící informace. Sborník příkladů dobré praxe 21

22 > Buďte pozitivní! > Nečekejte, pracujte na sobě! > Pracujte na sobě! Využijte nabídek vzdělávání zdarma: ÚP - rekvalifikace ESF - je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cíle Evropského sociálního fondu. Podporované jsou projekty neinvestičního charakteru. Základní programy Evropského sociálního fondu: programové období OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Praha Adaptabilita (OPPA) eu-dat.cz ebinář > Živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. > Rozšíření společně s technologií pro videokonference. > Rozdíl mezi webinářem a online školením: > Např. webinar.cz, webinare.cz 22 Sborník příkladů dobré praxe

23 Výběrový pohovor nanečisto (Poradenský seminář, , Kroměříž) Další z řady seminářů realizovaných v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze a nácviku výběrového pohovoru, sdíleli své pozitivní i negativní zkušenosti z absolvovaných pohovorů. Jak se připravit na pohovor (z pohledu uchazeče): > Prostudujte popis inzerované pozice. > Získejte informace o zaměstnavateli. > Přemýšlejte o přijímacích kritériích. > Zvolte správné oblečení na pohovor. > Přijďte na pohovor včas. > Vypněte zvuk mobilního telefonu. > Zůstaňte přirození. > Vyvarujte se chyb. > Ptejte se! Po návratu domů zašlete děkovný a krátce demonstrujte, že jste vděční za šanci, připravení a váš zájem o pozici trvá. Sborník příkladů dobré praxe 23

24 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

25 Pamatujte! > Personalisté mají raději zvídavější lidi než ty nepřítomně tiché. Nejde o výslech, ale rozhovor. > Prvních 15 až 20 sekund rozhodne. Nemluví ústa ale tělo. Sebedůvěra umožňuje překřičet soupeře bez slov. > Slovní balast a rozvláčné odpovědi Odpovědi v heslech. > Správný člověk se z minulosti poučuje pozitivně. Co předchází výběrovému řízení: ê Zjištění potřeby obsadit PM. ê Rozhodnutí o zdroji získání. ê Analýza PM Popis PM specifikace PM kompetenční model pro konkrétní pozici ê co požadujeme vzdělání, kvalifikace, praxe, zvláštní schopnosti, dispozice, sklony, vlastnosti, dovednosti, postoje Vychází z Organizační struktury. Z analýzy se vychází při sestavování inzerátů i přípravě otázek pro pohovor. jaké vlastnosti/schopnosti jsou pro mě priorita, co se z rozhovoru chci dovědět. Sborník příkladů dobré praxe 25

26 Koncept výběrového procesu: > Zkoumání podkladů uchazeče (CV, žádost, telefonický předvýběr..) > Výběr vhodných uchazečů pro 1. kontakt-předvýběr > Testování/Videodotazník > Výběrový rozhovor > Vyhodnocení > Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pracovníka > Informování uchazečů o přijetí/nepřijetí Videodotazník: > Videodotazník je aplikace, do které si personalista navolí několik otázek. Poté pošle uchazeči odkaz. Kandidát si doma nastaví webkameru a mikrofon, otevře odkaz a začne postupně odpovídat. > Vyřízení všech otázek zabere asi 10 minut. Poté se záznam automaticky odešle personalistovi do počítače, aby jej mohl zhlédnout a vyhodnotit. > Personalisté ověřují kvalifikaci a sledují i celkový přístup uchazeče. Testování: > Počítačových dovedností testy ECDL European Computer Driving Licence 26 Sborník příkladů dobré praxe

27 > Jazykových dovedností. > Odborných dovedností a znalostí apod. Vzor životopisu: Motivační dopis: Cílem je, aby si přečetli životopis a pozvali vás na pohovor! Prvky motivačního dopisu: Z Do hlavičky kontaktní údaje (aby bylo jasné, ke komu to patří). Z Dobrý den, tedy pozdrav, Z hlásím se na pozici XYZ, tedy úvod. Z Chtěl bych u Vás pracovat, protože... tedy motivace. Z Podívejte se do mého životopisu,... tedy odkaz na informace. Z Pozvěte mě prosím někdy brzo na pohovor,... tedy výzva k akci. Z Na shledanou,... tedy pozdrav. Z Podpis Sborník příkladů dobré praxe 27

28 Co do motivačního dopisu nepatří: > Našel jsem na webu vaši nabídku... prázdná výplň. > V minulosti jsem pracoval jako... opakování údajů z životopisu. > Umím to a to... další nudné opakování životopisu. > Už půl roku hledám práci a chtěl bych to zkusit u vás... ukázka, že mě nikde nechtějí. > Cokoliv, co text zbytečně nafukuje. > Pravopisné chyby. 28 Sborník příkladů dobré praxe

29 Ergoterapie (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář probíhal v rodinném centru Akropolis. Lektorka zvolila méně tradiční téma a podnítila velmi motivační diskuzi na téma potřeby aktivního přístupu na trhu práce. Práce vyléčí všechno. Vychází z řeckých slov: Ergo práce Therapie - léčení Dříve se ergoterapie zabývala především lidmi s fyzickou nebo mentální poruchou, disabilitou nebo handicapem. Ergoterapie má podobu individuální a skupinové terapie. Techniky ergoterapie působí na somatickou složku člověka a má za cíl zlepšení psychického stavu klienta. Sborník příkladů dobré praxe 29

30 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

31 Práce s metaforou (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář v rodinném centru Akropolis byl příležitostí pro setkání a vzájemnou motivaci účastníků. Zájem ze strany cílové skupiny byl velký a neobvyklé téma vedlo k přípravě na přijímací pohovor. Metafory používáme v jazyce a v komunikaci velmi často a přirozeně. Při rozhovoru s druhou osobou je někdy jednodušší mluvit v metaforách, než přímo pojmenovávat reálný a nepříjemný zážitek. Některé věci neumíme popsat a vyjádřit přesně. Vyjádřením s pomocí metafory lépe vyjádříme své pocity, které jsou pro vzájemné porozumění klíčové. Sborník příkladů dobré praxe 31

32 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

33 Zajímavosti z poradenství Využití grafologie pro osobní diagnostiku: Grafologie je diagnostická metoda využívaná v současnosti v nejrůznějších oblastech včetně personalistiky. Její hlavní výhodou je, že na rozdíl mnoha jiných, specializovaných diagnostických metod, jež většinou jen nesouvisle postihují dílčí složky psychiky, poskytuje širokou a komplexní charakteristiku osobnosti. Grafologie (grafein = řecky psát, logos = věda, nauka) je věda, která se prostřednictvím charakteristických rysů individuálního rukopisu snaží odhalit psychické vlastnosti jeho pisatele. Významný český psycholog Milan Nakonečný považuje grafologii za zvláštní psychodiagnostickou metodu, která vychází z psychologie písma jako symptomatického či symbolizovaného výrazu a může jako empiricky fundovaná věda přinést četné důležité poznatky o základních rysech osobnosti, jejím aktuálním stavu, jejích sklonech atd. a odborná grafologická expertiza může pronikat do nejhlubších sfér osobnosti. Jedná se o projektivní psychodiagnostickou metodu, která umožňuje z charakteristických rysů písma vyvodit psychologický profil pisatele. Na rozdíl od běžných psychologických testů dokáže poskytnout hluboký vhled a plastickou, komplexní charakteristiku osobnosti, a dokonce rozpoznat i případnou pisatelovu stylizaci. Sborník příkladů dobré praxe 33

34

35 Osobní příběhy Projekt nám umožnil setkat se s osobními příběhy lidí a ovlivnit je. Někde jsme přinesli zásadní změnu tím, že jsme řadu osob přivedli do nového pracovního prostředí a pomohli jim se v novém zaměstnání adaptovat. Některé osoby jsme nasměrovali k novému pracovnímu uplatnění psychodiagnostickými nástroji a rekvalifikačním vzděláváním. Projekt umožnil také vzájemné setkávání a motivaci podpořených osob k aktivnímu přístupu na trhu práce. Dlouhodobá práce s podpořenými osobami nám umožnila detailně poznat jejich potřeby a vhodně na ně reagovat. Abychom se mohli podělit o zkušenosti podpořených osob, položili jsme vybraným účastníkům následující otázky a jejich odpovědi jsme zpracovali v příbězích: 1. Co jste dělal/a, než jste se zapojil/a do projektu? Jaká byla Vaše situace na trhu práce? 2. Co jste díky projektu získal/a, jak se Vaše situace změnila? 3. Co byste zdůraznil/a, o jakou zkušenost byste se rád/a podělil/a? Co Vám dala např. diagnostika (grafologie nebo osobnostní testy) nebo jiná výhoda, kterou jste díky projektu získal/a (rekvalifikace, pracovní místo, příspěvek na hlídání dětí)? Sborník příkladů dobré praxe 35

36 Veronika Měrková Pětadvacetiletá Veronika vstoupila do projektu jako absolventka, které se nedaří najít uspokojivé pracovní uplatnění z důvodu nedostatku pracovních zkušeností. Diagnostika a následné poradenství směřovalo Veroniku k získání první reálné pracovní zkušenosti především z hlediska její motivace pro aktivní přístup na trhu práce. Výtah z diagnostiky: Má dobrý postřeh, svoji energii vynakládá cíleně. V jejím počínání převládá racionalita, sama bývá činorodá, produktivní, dostatečně pohotová. Vždy preferuje obsah činnosti před jeho formální stránkou. Všechno, co dělá, má nějaký smysl i účel. Rychle zapojuje informace do systému, pohotově si vybavuje asociace. Rychlé myšlení se u ní pojí s kvalitní schopností kombinace, univerzálností myšlení. Je tu jistý dynamický náboj, který vylučuje stereotyp. Vývoj situace: Při hledání pracovního uplatnění byl kladen důraz na získání pracovních zkušeností v pozitivním prostředí, které Veroniku nasměruje k úspěšné pracovní kariéře. Nastoupila v rodinném centru Akropolis, kde zůstala 6 měsíců a poté se ji podařilo najít pracovní místo, kde je dosud. Reflexe: Podporované pracovní místo byl výborný start ze studijního života do světa práce. V přátelském prostředí centra Akropolis jsem mela jak dostatek podpory a pochopeni pro začínající absolventku, tak prostor pro seberealizaci a rozvoj. Mým úkolem byla koordinace evropských dobrovolníků. To znamená každodenní komunikaci v angličtině, a to s lidmi různých národností. Práce to byla velice zajímavá a mnohému mě naučila. Na konci tohoto projektu jsem se pak necítila ztracena na trhu práce a hned jsem našla další zajímavé uplatnění. 36 Sborník příkladů dobré praxe

37 Jsem moc vděčna, že mi bylo umožněno zapojit se do projektu a že jsem ho mohla realizovat právě v centru Akropolis. Romana Babíčková Romana se do projektu přihlásila na základě inzerce v tisku a s nadějí připravit se na návrat na trh práce po rodičovské dovolené. Je matkou dvou dětí a během rodičovské dovolené ztratila své původní zaměstnání. Díky projektu absolvovala rekvalifikační kurz účetnictví a v rámci individuálního poradenství se zajímala o metody hledání nového zaměstnání a přípravy na něj. Výtah z diagnostiky: Pisatelka rychle kombinuje informace, usilovně se snaží udržet v každodenní realitě. Nedůvěřuje všem a všemu, všechno raději nesděluje. Reflexe: V měsíci lednu jsem díky tomuto projektu ukončila kurz účetnictví, který trval 4 měsíce, 2 dny v týdnu po 3 hodinách. Byla jsem (a stále ještě jsem) na rodičovské dovolené, která mi končí v lednu. Původně jsem se chtěla něco nového naučit a to, co jsem během posledních 4 let, co jsem s dětmi doma, zapomněla, znovu oživit, aby se mi lépe vracelo do původního zaměstnání. Bohužel aktuální situace u nás ve firmě je taková, že si budu muset hledat práci novou. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto projektu zúčastnit naše finanční situace není taková, abych si to mohla dovolit a velmi si toho vážím!!! Bohužel Vám nemůžu zatím napsat, zda mi kurz pomohl k novému zaměstnání, ale pevně doufám, že ano. Mně kurz pomohl v tom, že jsem si vše připomněla a po večerech si pročítám poznámky a ujišťuji se v tom, že to snad v praxi zvládnu. Moc děkuji za Vaši pomoc. Sborník příkladů dobré praxe 37

38 Lenka Máčalová Tomešková Lenka vstoupila do projektu v pozici matky dvou malých dětí a na rodičovské dovolené, ze které již neměla návrat do svého původního zaměstnání. Hledala pomoc při hledání nového zaměstnání, zajímala se i o příležitost absolvovat rekvalifikační kurz účetnictví, což nakonec nebylo potřeba, protože se ji podařilo dříve nalézt zaměstnání. Lenka absolvovala diagnostiku a poradenství a zúčastnila se poradensko motivačního workshopu v Luhačovicích, kde se seznámila s moderními metodami výběru a hodnocení zaměstnanců. Reflexe: Je jedna věc, kterou bych chtěla vyzvednout, protože se mi díky ní podařilo získat práci. Byla to informace, kterou jsem ze školení použila a to dát si životopis na O těchto stránkách jsem do té doby nevěděla a díky nim se mi ozval budoucí zaměstnavatel, pozval mě na pohovor, který jsem vyhrála a od nového roku jsem zaměstnaná. Takže po skončení mateřské jsem byla na úřadu práce pouze 2 měsíce. Martina Slivová Martina vstoupila do projektu s kvalifikací účetní a elánem najít si práci, ve které se bude moci realizovat. Pracovní příležitosti vyhledávala v blízkosti menší obce Kněžpole, kde bydlí se svou rodinou. Při hledání vhodného zaměstnání bylo potřeba vzít úvahu péči o děti. 38 Sborník příkladů dobré praxe

39 Výtah z diagnostiky: Pisatelka již při prvním vystoupení chce působit sebejistě. Nebojí se překážek ani odporu, problémy zdolává silou vůle. Jedná nezávisle. Respektuje platné normy, dovede si však také vytvářet vlastní, pokud má k tomu příležitost. K sobě je pisatelka náročná, disciplínu vyžaduje i od ostatních. Rozhoduje se sama, potřebuje jen dostatek informací. Reflexe: Díky projektu jsem získala zajímavé zaměstnání dle svých představ a požadavků. Jsem matka dětí, proto jsem ve výběrových řízeních mírně omezena a pro zaměstnavatele méně žádaná než bezdětné žadatelky. Díky tomuto projektu můj současný zaměstnavatel mohl posoudit moje kvality a profesní přednosti. Chtěla bych se podělit o zajímavou zkušenost s grafologickým rozborem, díky kterému jsem utvrdila o svých vlastnostech, ve kterých jsem si nebyla úplně jistá a dověděla jsem se další zajímavosti, které jsem doposud ani nevnímala. Mě zkušenosti jsou velmi pozitivní. Monika Rumíšková Monice se nedařilo najít zaměstnání, ve kterém by měla možnost zajistit péči o dítě. Chuť změnit prostředí a mít vlastní zaměstnání narážela na omezené časové možnosti. Po detailní analýze se podařilo specifikovat potřebu práce na částečný úvazek v klidném prostředí. Monika využila služeb diagnostiky, individuálního poradenství a nakonec nastoupila na nově vytvořené pracovní místo v neziskové organizaci. Sborník příkladů dobré praxe 39

40 Výtah z diagnostiky: Autorka vidí svět spíše ze svého pohledu, hůře se adaptuje, nemůže se spolehnout na svoji intuici. Chybí rychlost, iniciativa, rozhodnost. V dosahování cílů, které si vytýčí, jí pomáhá houževnatost, stálost názorů, stejně jako klidný náhled na skutečnost. Reflexe: Díky projektu, jsem získala dotované pracovní místo asistentky, kde bylo možné sladit práci s péčí o malé dítě. Získala jsem spoustu praktických zkušeností a přesvědčila jsem se o možnostech, jak se posunout dál ve svém pracovním i osobním životě. Včetně grafologického rozboru, který mě utvrdil v mých myšlenkách o sobě samé. Pokud by byla další možnost účastnit se podobného projektu s dotovaným místem, šla bych do toho znovu. Děkuji. Renata Rudolfská Renata se do projektu zapojila s cílem dozvědět se více o sobě sama a získat potřebné informace k orientaci na trhu práce. V době vstupu do projektu pracovala v mateřském centru, kde byla spokojená, ale obávala se udržitelnosti pracovního místa. Služby v rámci projektu byly orientovány na osobní rozvoj a motivaci k vlastnímu rozvoji. Podařilo se dosáhnout prodloužení stávající pracovní smlouvy. Výtah z diagnostiky: Rukopis vyzařuje především rovnováhu, vše je zformované do norem, všemu vládne disciplína. Pisatelka je sice otevřená novým informacím i zkušenostem, ale přistupuje k nim velmi opatrně a obezřetně. Své činnosti plánuje, jedná věcně, systematicky, má smysl pro pořádek i organizaci. 40 Sborník příkladů dobré praxe

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků Pracovněprávní vztahy v organizaci Získávání pracovníků 1 Získávání je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o zaměstnání. Začíná vyhledáváním nových kandidátů, končí předložením

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0117.docx Autor Ing. Adam

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 CHARAKTERISTIKA KARIÉRNÍHO CENTRA MU Cílem působení Kariérního centra Masarykovy univerzity je směrovat jeho vývoj

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání Evropský týden MSP 2011, TIC ČKD Praha, 4. října 2011 Co je koncept ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně rozšířený

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

RESTART v Olomouckém kraji

RESTART v Olomouckém kraji RESTART v Olomouckém kraji CZ.1.04/1.2.00/37.00006 Závěrečná konference 13. března 2013 Olomouc Ing. Josef Šváb manažer projektu Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více