Sborník příkladů dobré praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příkladů dobré praxe"

Transkript

1 Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/ Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Vyšlo v roce 2014 Vydání první Vydal: Euroface Consulting s.r.o. jako neprodejnou publikaci.

2

3 Úvod Tento sborník vznikl v rámci projektu OP LZZ Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III. Jak název napovídá, jde o projekt, který navázal na předchozí úspěšné realizace a využil získaných zkušeností k efektivnímu zaměření podpory poskytované uchazečům a zájemcům o zaměstnání ve Zlínském kraji znevýhodněných na trhu práce, zejména osobám pečujících o děti do 15 let věku a mladým osobám do 25 let věku. Cílená opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti realizujeme již od roku V již třetím projektu v řadě jsme podpořili celkem 89 osob, z nichž převážnou většinu tvořily osoby pečující o dítě (69 osob). Ve věku do 25 let bylo 17 osob a u 3 osob bylo jejich znevýhodnění na trhu práce zapříčiněno zdravotním handicapem. Našim hlavním cílem bylo přispět souborem realizovaných opatření ke zlepšení postavení podpořených osob na trhu práce. Zaměřili jsme proto nabídku služeb na podpořené osoby, ale také jsme mzdovými příspěvky podpořili vznik nových pracovních míst v regionu. Celkem 31 nových pracovních míst vzniklo díky projektu a na tato místa nastoupily osoby, kterým se bez podobné podpory nedaří uspokojivé pracovní uplatnění nalézt. Pracovní místa vznikala v podnikatelském sektoru, ale také v neziskových a příspěvkových organizacích a většina těchto míst existuje i po uplynutí minimální doby jejich udržitelnosti. Touto publikací bychom rádi informovali o projektových aktivitách a inspirovali všechny, kteří se poskytováním obdobných služeb zabývají, ale také motivovali čtenáře, kteří jsou sami v obtížné situaci na trhu práce. Snad jim tato publikace poskytne naději a chuť aktivně vyhledávat příležitosti. Ing. Kateřina Nevřalová Euroface Consulting s.r.o. Manažerka projektu Sborník příkladů dobré praxe 3

4

5 Obsah Slovo o projektu Výtahy z realizovaných seminářů Zajímavosti z poradenství Osobní příběhy Euroface Consulting s.r.o. Sborník příkladů dobré praxe 5

6 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

7 Slovo o projektu Projekt vznikl v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce ve Zlínském kraji, především pak na vývoj nezaměstnanosti, vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí zejména absolventů a na klesající nabídku volných pracovních míst. Velkou výhodou při tvorbě návrhu byla zkušenost získaná v rámci projektů Cílená opatření I a II. Od roku 2010, kdy začal první z těchto projektů, se nám podařilo vytvořit vazby na cílové skupiny i zaměstnavatelé a postupně získat jejich důvěru a zájem o nové služby. Našim cílem bylo poskytnout účastníkům projektu intenzivní podporu, která povede ke změně jejich postavení na trhu práce. Proto jsme zvolili model dlouhodobé spolupráce s účastníky, který začínal psychodiagnostickými testy a vytvářením osobnostního profilu a profesního plánu, pokračoval osobním poradenstvím, příležitostí účastnit se poradensko-motivačního workshopu nebo některého z poradenských seminářů, které probíhaly na různých místech Zlínského kraje. Osoby podpořené v rámci projektu měly možnost absolvovat rekvalifikační vzdělávání dle konkrétní potřeby. Důležitým krokem byla návaznost na nově vytvořená pracovní místa a čerpání mzdových příspěvků. Po nástupu do zaměstnání byla dále poskytována adaptační podpora s cílem dlouhodobé udržitelnosti pracovního místa. Sborník příkladů dobré praxe 7

8 Pracovní a bilanční diagnostika, Mateřské centrum Klubíčko

9 Výtahy z realizovaných seminářů Výběr zaměstnanců se zaměřením na uplatňování rovných příležitostí (Poradensko motivační workshop, , Luhačovice) V rámci workshopu zaujalo účastníky vysvětlení přístupu zaměstnavatelů a práce personálních oddělení ve firmách. Seznámení se způsobem výběru zaměstnanců pomohlo osvětlit přípravu na výběrové řízení. Získávání zaměstnanců V personálním útvaru se soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců. Personalista podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu, a podle toho, o jakou pracovní pozici se jedná, zvolí vhodné formy náboru. Jde o vlastní personální zdroje uvnitř firmy nebo o zdroje z trhu práce a zaměstnanosti. Vnitřní zdroje S nabídkou se oslovují ti zaměstnanci, kteří jsou připraveni k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, než jakou dosud vykonávají, a také ti zaměstnanci, kteří jsou sice účelně využiti na stávajícím místě, ale z různých důvodů projevují zájem změnit stávající pracovní pozici, např. přejít na uvolněné nebo nově zřizované místo v jiné části firmy. Při náboru z vlastních zdrojů je třeba brát v úvahu i zaměstnance, kteří jsou uvolňováni v důsledku racionalizačních, popř. organizačních opatření nebo ukončení výroby. Sborník příkladů dobré praxe 9

10 Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů Výhody: firma zná zaměstnance a zaměstnanci znají firmu, odpadá náročná etapa profesionální a sociální adaptace, nižší náklady na čas, motivace pro zaměstnance firmy. Nevýhody: svázanost stávajícího zaměstnance se známým prostředím, pracovní skupinou, menší pravděpodobnost přijetí nových, progresivnějších metod řízení. Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů prostředky: spolupráce s úřady práce výhodou je, že úřady práce sami zjišťují potřebné informace o uchazeči, mohou zajistit potřebný výběr, poskytnout materiály uchazeče, nevýhodou je poněkud omezený výběr registrovaných uchazečů o zaměstnání, inzerce v místních, regionálních, celostátních médiích, časopisech, odborných periodikách, služby komerčních agentur při získávání především kvalifikovaných odborníků, manažerů 10 Sborník příkladů dobré praxe

11 spolupráce s vysokými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními např. připravujícími mládež na dělnická povolání, spolupráce se středními školami, sponzorování jejich různých akcí, aby firma měla možnost studenty poznat, doporučení od vlastních zaměstnanců na základě osobního poznání uchazečů, informační personální databáze firmy o získání zaměstnanců, předpokládá znalost problematiky zaměstnanosti i v jiných firmách. Zásady správného získávání uchazečů o zaměstnání: 1. věcně posoudit personální plán, navrhnout a prodiskutovat s výkonnými manažery jeho naplnění. 2. nabídnout volná místa, která přicházejí v úvahu, vhodnou formou osobním jednáním, vývěskou, článkem v podnikových novinách. Interní cestou všem domácím uchazečům sdělit, zda připadají pro další výběrové řízení v úvahu. 3. informovat každého potenciálního uchazeče o volné místo o přesném popisu jeho práce, podmínkách výkonu a odměňování. Správná nabídka pracovního místa má obsahovat: název pracovní pozice, popis práce s uvedením nezbytných profesních i osobních předpokladů, věkově žádoucí limity, Sborník příkladů dobré praxe 11

12 pracovní podmínky, možnosti růstu, vzdělání a perspektivy, název firmy, na koho a kam se obrátit. 4. zabezpečit náborové prostředky pro vyhledání nového zaměstnance mimo firmu. Přitom zvážit: kam se bude obracet s nabídkou (region), jak se provede výběr vhodných médií, agentur, zda budou skutečně všichni v úvahu přicházející kandidáti znát naši nabídku a zda budou vědět, kde se o místo ucházet 5. rozhodnout, kdo bude posuzovat vhodnost nebo nevhodnost nabídek kandidátů na volné místo. 6. stanovit, jak bude odmítnut nevhodný kandidát, aniž by se dostal do dalšího stádia výběrového řízení. Neponechat bez povšimnutí žádnou nabídku, poděkovat za zájem je slušnost a na trhu práce i nezbytnost. Assessment Centra Za nejvhodnější metodu jsou v současnosti považována assessment centra, která jsou kombinací několika technik. Této metody bylo poprvé použito za druhé světové války v armádě Velké Británie. Kandidáti jsou začleněni do skupin po šesti až deseti lidech po dobu jednoho 12 Sborník příkladů dobré praxe

13 až tří dnů. Jednotlivým kandidátům i celé skupině jsou předkládány týmové pracovní úkoly, s kandidáty jsou vedeny strukturované rozhovory, testy schopností. Jejich činnost je sledována a hodnocena. Kombinace technik je zárukou poměrně vysoké úspěšnosti. Nevýhodou je vysoká finanční a časová náročnost. Složky assessment centra: Tento pojem, zkráceně AC, je odvozen od anglického slova to assess, což znamená něco ohodnotit, nebo odhadnout. Druhá část pojmu tedy slovo centrum naznačuje, že ústředním bodem vyhodnocování a to nepřetržitě je uchazeč porovnáván s ostatními kandidáty. V AC je do jednoho celkového konceptu spojeno množství postupů a zadávání úloh pro testování nejrůznějších schopností. Sborník příkladů dobré praxe 13

14 Výkonnostní testy: Pod souhrnnými pojmy testy vhodnosti a výkonnosti se rozumí množství převážně písemných postupů, které jsou používány k přezkoušení výkonnosti uchazeče. Často jsou tyto postupy založeny na tom, aby byly zjištěny uchazečovy intelektuální schopnosti, jako logické myšlení, technické porozumění, slovní zásoba a schopnost vyjadřování či schopnost koncentrace. Existují ale i testovací postupy, které zkoušejí zručnost a motorickou šikovnost, ve srovnání s ostatními postupy však bývají používány jen zřídka. Všem těmto testům je společné, že jednotlivé úkoly jsou zpracovávány v průběhu daného časového intervalu. Tato doba je většinou stanovena tak, že v daném čase nelze vyřešit všechny úlohy. Tím se také ukáže, jak se uchazeči dokáží vyrovnat s výkonnostním tlakem. To, že se stupeň obtížnosti s každým následujícím úkolem zvyšuje, přitom ještě navíc zhoršuje stresovou situaci, je samozřejmé. Výkonnostní testy zkoumají tyto schopnosti: systematicko-analytické myšlení sílu koncentrace paměť/vnímavost logické myšlení verbální inteligenci numerické myšlení kreativní myšlení 14 Sborník příkladů dobré praxe

15 prostorovou představivost technické porozumění Osobnostní dotazníky: Stejně důležité jako intelektuální a odborné schopnosti je spolehlivé předvídání chování uchazeče v typických každodenních situacích v zaměstnání. K tomuto účelu se používají osobnostní dotazníky, z nichž jsou pomocí řady uchazečových vyjádření k určitým oblastem chování získávány základní poznatky o uchazečově osobnosti. Podstatné aspekty v osobnostních dotaznících jsou: výkonnostní připravenost výkonnostní motivace vytrvalost cílevědomost rozhodovací schopnost vlastní iniciativa připravenost se učit zatížitelnost samostatná práce/samostatné řízení Sborník příkladů dobré praxe 15

16 pečlivost/svědomitost schopnost prosadit se sociální vnímavost sklon ke konfliktům schopnost spolupráce/týmová práce Development Centra metodika je podobná AC definuje silné a slabé stránky jednotlivce rozeznává potenciál zaměstnanců nastiňuje doporučení pro další rozvoj možnost organizování jako outdoorové či indoorové aktivity zaměřeno na skupiny i jednotlivce poskytuje zpětnou vazbu hodnotí jednotlivce i skupinu Outdoorové a indoorové aktivity: Přestože se vztah personalistů, zaměstnavatelů i zaměstnanců k těmto aktivitám začíná pomalu měnit, neustále převládá názor, že se jedná o odpočinkové kurzy za odměnu, které nemají žádný větší vzdělávací 16 Sborník příkladů dobré praxe

17 efekt. O něco více je připouštěn efekt teambuildingů, ale ani ten není považován pro vzdělávání za důležitý. Přesto se jedná o velmi důležitý faktor, který ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a efektivitu práce a v neposlední řadě i jejich fluktuaci. Dobře fungující tým nejen ušetří, ale vydělá mnohem více peněz než nefungující. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni jednotlivce: dostatek času pro poznání potřeb ostatních lidí, povzbuzování introvertů k vyjadřování myšlenek, ujišťování členů organizace, že jejich přínos pro organizaci je hodnotný, sdílení myšlenek a pocitů s členy týmu, jmenování ďáblova advokáta, tedy člověka, který hledá systematicky nedostatky a neustále na ně upozorňuje. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni skupiny: dostatek času pro hodnocení výkonnosti týmu, otevřená diskuse o náladě v týmu, diskuse o obtížných emocionálních problémech, dobrou náladou odbourávání týmové tenze a stresu, vytváření pozitivního, optimistického prostředí. Sborník příkladů dobré praxe 17

18 Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni přesahující tým: zjišťování cílů a potřeb jednotlivců v organizaci, kteří jsou mimo tým, projednávání kultury a politiky organizace, vytváření příležitostí pro síťovou spolupráci, poskytování podpory potřebám ostatních týmů, zpřístupnění týmového jednání relevantním osobám. Zásada rovného zacházení při výběru zaměstnanců Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo má povinnost rovné zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování rovných příležitostí. Rovným zacházením se rozumí především zákaz diskriminace na základě zákonem stanovených důvodů. Týká se všech pracovněprávních vztahů včetně jednání směřujících ke vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Ustanovení $ 16 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 18 Sborník příkladů dobré praxe

19 Trh práce a jak na něj (Poradenský seminář, , Kroměříž) Seminář proběhl v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži a o účast byl velký zájem zejména ze strany rodičů malých dětí, připravujících se na návrat na trh práce po skončení rodičovské dovolené. Účastníci oceňovali zajištěné hlídání dětí během semináře. Životopis > Dobře napsaný životopis vám bude sloužit nejen jako příloha k žádosti o zaměstnání, ale i jako podklad při telefonickém hovoru se zaměstnavatelem, při pracovním pohovoru, při vyplňování různých dotazníků, atp. > Životopis píšete pro jeho čtenáře, zpravidla pro personalistu! ê Strukturovaný, přehledný, stručný a srozumitelný. ê Bez chyb! ê Upravený pro pozici, na kterou odpovídáte. ê Kontakty napište i v případě, že jste je již uvedli v průvodním dopise. Životopis by měl zahrnovat: > Vaše úplné jméno s případným titulem, > aktuální kontaktní údaje, Sborník příkladů dobré praxe 19

20 > Vaše vzdělání uvedené od nejvyššího k nejnižšímu vč. roku ukončení (základní školu můžete vynechat), > praxi, kterou máte za sebou > další vzdělání, osvědčení nebo certifikáty, uveďte je v závěrečné části spolu s rokem, rozsahem a případně osobou, která Vaše vzdělávání vedla. > jazykové znalosti > práce na PC programy, které ovládáte, možné zkoušky a certifikáty, > další znalosti a dovednosti např. řidičský průkaz, pracovní úspěchy, ocenění. > zájmy. Motivační dopis > Krátký, ale výstižný, > formální, > zdvořilý > osobitý, > přehledný, > bezchybný, > pozitivní, 20 Sborník příkladů dobré praxe

21 > v souladu se životopisem. > Ve větách, > úprava standardního oficiálního dopisu, > motivační dopis součástí (vnitřní částí) u. > životopis připojte jako přílohu! Telefonický kontakt > Připravte si, co chcete říci a na co se chcete zeptat - heslovitě začátky důležitých myšlenek. > Shromážděte si k ruce důležité dokumenty. > Co k ruce > Nabízený termín schůzky přijměte. > Zachovejte důležitá pravidla. > Mluvte pomaleji, než máte ve zvyku. > Poznamenejte jméno svého partnera. > Usmívejte se! > Nejlépe je odvodit ovou adresu ze jména a příjmení. > Neuvádějte mylné, neaktuální či zavádějící informace. Sborník příkladů dobré praxe 21

22 > Buďte pozitivní! > Nečekejte, pracujte na sobě! > Pracujte na sobě! Využijte nabídek vzdělávání zdarma: ÚP - rekvalifikace ESF - je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cíle Evropského sociálního fondu. Podporované jsou projekty neinvestičního charakteru. Základní programy Evropského sociálního fondu: programové období OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Praha Adaptabilita (OPPA) eu-dat.cz ebinář > Živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. > Rozšíření společně s technologií pro videokonference. > Rozdíl mezi webinářem a online školením: > Např. webinar.cz, webinare.cz 22 Sborník příkladů dobré praxe

23 Výběrový pohovor nanečisto (Poradenský seminář, , Kroměříž) Další z řady seminářů realizovaných v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze a nácviku výběrového pohovoru, sdíleli své pozitivní i negativní zkušenosti z absolvovaných pohovorů. Jak se připravit na pohovor (z pohledu uchazeče): > Prostudujte popis inzerované pozice. > Získejte informace o zaměstnavateli. > Přemýšlejte o přijímacích kritériích. > Zvolte správné oblečení na pohovor. > Přijďte na pohovor včas. > Vypněte zvuk mobilního telefonu. > Zůstaňte přirození. > Vyvarujte se chyb. > Ptejte se! Po návratu domů zašlete děkovný a krátce demonstrujte, že jste vděční za šanci, připravení a váš zájem o pozici trvá. Sborník příkladů dobré praxe 23

24 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

25 Pamatujte! > Personalisté mají raději zvídavější lidi než ty nepřítomně tiché. Nejde o výslech, ale rozhovor. > Prvních 15 až 20 sekund rozhodne. Nemluví ústa ale tělo. Sebedůvěra umožňuje překřičet soupeře bez slov. > Slovní balast a rozvláčné odpovědi Odpovědi v heslech. > Správný člověk se z minulosti poučuje pozitivně. Co předchází výběrovému řízení: ê Zjištění potřeby obsadit PM. ê Rozhodnutí o zdroji získání. ê Analýza PM Popis PM specifikace PM kompetenční model pro konkrétní pozici ê co požadujeme vzdělání, kvalifikace, praxe, zvláštní schopnosti, dispozice, sklony, vlastnosti, dovednosti, postoje Vychází z Organizační struktury. Z analýzy se vychází při sestavování inzerátů i přípravě otázek pro pohovor. jaké vlastnosti/schopnosti jsou pro mě priorita, co se z rozhovoru chci dovědět. Sborník příkladů dobré praxe 25

26 Koncept výběrového procesu: > Zkoumání podkladů uchazeče (CV, žádost, telefonický předvýběr..) > Výběr vhodných uchazečů pro 1. kontakt-předvýběr > Testování/Videodotazník > Výběrový rozhovor > Vyhodnocení > Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pracovníka > Informování uchazečů o přijetí/nepřijetí Videodotazník: > Videodotazník je aplikace, do které si personalista navolí několik otázek. Poté pošle uchazeči odkaz. Kandidát si doma nastaví webkameru a mikrofon, otevře odkaz a začne postupně odpovídat. > Vyřízení všech otázek zabere asi 10 minut. Poté se záznam automaticky odešle personalistovi do počítače, aby jej mohl zhlédnout a vyhodnotit. > Personalisté ověřují kvalifikaci a sledují i celkový přístup uchazeče. Testování: > Počítačových dovedností testy ECDL European Computer Driving Licence 26 Sborník příkladů dobré praxe

27 > Jazykových dovedností. > Odborných dovedností a znalostí apod. Vzor životopisu: Motivační dopis: Cílem je, aby si přečetli životopis a pozvali vás na pohovor! Prvky motivačního dopisu: Z Do hlavičky kontaktní údaje (aby bylo jasné, ke komu to patří). Z Dobrý den, tedy pozdrav, Z hlásím se na pozici XYZ, tedy úvod. Z Chtěl bych u Vás pracovat, protože... tedy motivace. Z Podívejte se do mého životopisu,... tedy odkaz na informace. Z Pozvěte mě prosím někdy brzo na pohovor,... tedy výzva k akci. Z Na shledanou,... tedy pozdrav. Z Podpis Sborník příkladů dobré praxe 27

28 Co do motivačního dopisu nepatří: > Našel jsem na webu vaši nabídku... prázdná výplň. > V minulosti jsem pracoval jako... opakování údajů z životopisu. > Umím to a to... další nudné opakování životopisu. > Už půl roku hledám práci a chtěl bych to zkusit u vás... ukázka, že mě nikde nechtějí. > Cokoliv, co text zbytečně nafukuje. > Pravopisné chyby. 28 Sborník příkladů dobré praxe

29 Ergoterapie (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář probíhal v rodinném centru Akropolis. Lektorka zvolila méně tradiční téma a podnítila velmi motivační diskuzi na téma potřeby aktivního přístupu na trhu práce. Práce vyléčí všechno. Vychází z řeckých slov: Ergo práce Therapie - léčení Dříve se ergoterapie zabývala především lidmi s fyzickou nebo mentální poruchou, disabilitou nebo handicapem. Ergoterapie má podobu individuální a skupinové terapie. Techniky ergoterapie působí na somatickou složku člověka a má za cíl zlepšení psychického stavu klienta. Sborník příkladů dobré praxe 29

30 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

31 Práce s metaforou (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář v rodinném centru Akropolis byl příležitostí pro setkání a vzájemnou motivaci účastníků. Zájem ze strany cílové skupiny byl velký a neobvyklé téma vedlo k přípravě na přijímací pohovor. Metafory používáme v jazyce a v komunikaci velmi často a přirozeně. Při rozhovoru s druhou osobou je někdy jednodušší mluvit v metaforách, než přímo pojmenovávat reálný a nepříjemný zážitek. Některé věci neumíme popsat a vyjádřit přesně. Vyjádřením s pomocí metafory lépe vyjádříme své pocity, které jsou pro vzájemné porozumění klíčové. Sborník příkladů dobré praxe 31

32 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

33 Zajímavosti z poradenství Využití grafologie pro osobní diagnostiku: Grafologie je diagnostická metoda využívaná v současnosti v nejrůznějších oblastech včetně personalistiky. Její hlavní výhodou je, že na rozdíl mnoha jiných, specializovaných diagnostických metod, jež většinou jen nesouvisle postihují dílčí složky psychiky, poskytuje širokou a komplexní charakteristiku osobnosti. Grafologie (grafein = řecky psát, logos = věda, nauka) je věda, která se prostřednictvím charakteristických rysů individuálního rukopisu snaží odhalit psychické vlastnosti jeho pisatele. Významný český psycholog Milan Nakonečný považuje grafologii za zvláštní psychodiagnostickou metodu, která vychází z psychologie písma jako symptomatického či symbolizovaného výrazu a může jako empiricky fundovaná věda přinést četné důležité poznatky o základních rysech osobnosti, jejím aktuálním stavu, jejích sklonech atd. a odborná grafologická expertiza může pronikat do nejhlubších sfér osobnosti. Jedná se o projektivní psychodiagnostickou metodu, která umožňuje z charakteristických rysů písma vyvodit psychologický profil pisatele. Na rozdíl od běžných psychologických testů dokáže poskytnout hluboký vhled a plastickou, komplexní charakteristiku osobnosti, a dokonce rozpoznat i případnou pisatelovu stylizaci. Sborník příkladů dobré praxe 33

34

35 Osobní příběhy Projekt nám umožnil setkat se s osobními příběhy lidí a ovlivnit je. Někde jsme přinesli zásadní změnu tím, že jsme řadu osob přivedli do nového pracovního prostředí a pomohli jim se v novém zaměstnání adaptovat. Některé osoby jsme nasměrovali k novému pracovnímu uplatnění psychodiagnostickými nástroji a rekvalifikačním vzděláváním. Projekt umožnil také vzájemné setkávání a motivaci podpořených osob k aktivnímu přístupu na trhu práce. Dlouhodobá práce s podpořenými osobami nám umožnila detailně poznat jejich potřeby a vhodně na ně reagovat. Abychom se mohli podělit o zkušenosti podpořených osob, položili jsme vybraným účastníkům následující otázky a jejich odpovědi jsme zpracovali v příbězích: 1. Co jste dělal/a, než jste se zapojil/a do projektu? Jaká byla Vaše situace na trhu práce? 2. Co jste díky projektu získal/a, jak se Vaše situace změnila? 3. Co byste zdůraznil/a, o jakou zkušenost byste se rád/a podělil/a? Co Vám dala např. diagnostika (grafologie nebo osobnostní testy) nebo jiná výhoda, kterou jste díky projektu získal/a (rekvalifikace, pracovní místo, příspěvek na hlídání dětí)? Sborník příkladů dobré praxe 35

36 Veronika Měrková Pětadvacetiletá Veronika vstoupila do projektu jako absolventka, které se nedaří najít uspokojivé pracovní uplatnění z důvodu nedostatku pracovních zkušeností. Diagnostika a následné poradenství směřovalo Veroniku k získání první reálné pracovní zkušenosti především z hlediska její motivace pro aktivní přístup na trhu práce. Výtah z diagnostiky: Má dobrý postřeh, svoji energii vynakládá cíleně. V jejím počínání převládá racionalita, sama bývá činorodá, produktivní, dostatečně pohotová. Vždy preferuje obsah činnosti před jeho formální stránkou. Všechno, co dělá, má nějaký smysl i účel. Rychle zapojuje informace do systému, pohotově si vybavuje asociace. Rychlé myšlení se u ní pojí s kvalitní schopností kombinace, univerzálností myšlení. Je tu jistý dynamický náboj, který vylučuje stereotyp. Vývoj situace: Při hledání pracovního uplatnění byl kladen důraz na získání pracovních zkušeností v pozitivním prostředí, které Veroniku nasměruje k úspěšné pracovní kariéře. Nastoupila v rodinném centru Akropolis, kde zůstala 6 měsíců a poté se ji podařilo najít pracovní místo, kde je dosud. Reflexe: Podporované pracovní místo byl výborný start ze studijního života do světa práce. V přátelském prostředí centra Akropolis jsem mela jak dostatek podpory a pochopeni pro začínající absolventku, tak prostor pro seberealizaci a rozvoj. Mým úkolem byla koordinace evropských dobrovolníků. To znamená každodenní komunikaci v angličtině, a to s lidmi různých národností. Práce to byla velice zajímavá a mnohému mě naučila. Na konci tohoto projektu jsem se pak necítila ztracena na trhu práce a hned jsem našla další zajímavé uplatnění. 36 Sborník příkladů dobré praxe

37 Jsem moc vděčna, že mi bylo umožněno zapojit se do projektu a že jsem ho mohla realizovat právě v centru Akropolis. Romana Babíčková Romana se do projektu přihlásila na základě inzerce v tisku a s nadějí připravit se na návrat na trh práce po rodičovské dovolené. Je matkou dvou dětí a během rodičovské dovolené ztratila své původní zaměstnání. Díky projektu absolvovala rekvalifikační kurz účetnictví a v rámci individuálního poradenství se zajímala o metody hledání nového zaměstnání a přípravy na něj. Výtah z diagnostiky: Pisatelka rychle kombinuje informace, usilovně se snaží udržet v každodenní realitě. Nedůvěřuje všem a všemu, všechno raději nesděluje. Reflexe: V měsíci lednu jsem díky tomuto projektu ukončila kurz účetnictví, který trval 4 měsíce, 2 dny v týdnu po 3 hodinách. Byla jsem (a stále ještě jsem) na rodičovské dovolené, která mi končí v lednu. Původně jsem se chtěla něco nového naučit a to, co jsem během posledních 4 let, co jsem s dětmi doma, zapomněla, znovu oživit, aby se mi lépe vracelo do původního zaměstnání. Bohužel aktuální situace u nás ve firmě je taková, že si budu muset hledat práci novou. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto projektu zúčastnit naše finanční situace není taková, abych si to mohla dovolit a velmi si toho vážím!!! Bohužel Vám nemůžu zatím napsat, zda mi kurz pomohl k novému zaměstnání, ale pevně doufám, že ano. Mně kurz pomohl v tom, že jsem si vše připomněla a po večerech si pročítám poznámky a ujišťuji se v tom, že to snad v praxi zvládnu. Moc děkuji za Vaši pomoc. Sborník příkladů dobré praxe 37

38 Lenka Máčalová Tomešková Lenka vstoupila do projektu v pozici matky dvou malých dětí a na rodičovské dovolené, ze které již neměla návrat do svého původního zaměstnání. Hledala pomoc při hledání nového zaměstnání, zajímala se i o příležitost absolvovat rekvalifikační kurz účetnictví, což nakonec nebylo potřeba, protože se ji podařilo dříve nalézt zaměstnání. Lenka absolvovala diagnostiku a poradenství a zúčastnila se poradensko motivačního workshopu v Luhačovicích, kde se seznámila s moderními metodami výběru a hodnocení zaměstnanců. Reflexe: Je jedna věc, kterou bych chtěla vyzvednout, protože se mi díky ní podařilo získat práci. Byla to informace, kterou jsem ze školení použila a to dát si životopis na O těchto stránkách jsem do té doby nevěděla a díky nim se mi ozval budoucí zaměstnavatel, pozval mě na pohovor, který jsem vyhrála a od nového roku jsem zaměstnaná. Takže po skončení mateřské jsem byla na úřadu práce pouze 2 měsíce. Martina Slivová Martina vstoupila do projektu s kvalifikací účetní a elánem najít si práci, ve které se bude moci realizovat. Pracovní příležitosti vyhledávala v blízkosti menší obce Kněžpole, kde bydlí se svou rodinou. Při hledání vhodného zaměstnání bylo potřeba vzít úvahu péči o děti. 38 Sborník příkladů dobré praxe

39 Výtah z diagnostiky: Pisatelka již při prvním vystoupení chce působit sebejistě. Nebojí se překážek ani odporu, problémy zdolává silou vůle. Jedná nezávisle. Respektuje platné normy, dovede si však také vytvářet vlastní, pokud má k tomu příležitost. K sobě je pisatelka náročná, disciplínu vyžaduje i od ostatních. Rozhoduje se sama, potřebuje jen dostatek informací. Reflexe: Díky projektu jsem získala zajímavé zaměstnání dle svých představ a požadavků. Jsem matka dětí, proto jsem ve výběrových řízeních mírně omezena a pro zaměstnavatele méně žádaná než bezdětné žadatelky. Díky tomuto projektu můj současný zaměstnavatel mohl posoudit moje kvality a profesní přednosti. Chtěla bych se podělit o zajímavou zkušenost s grafologickým rozborem, díky kterému jsem utvrdila o svých vlastnostech, ve kterých jsem si nebyla úplně jistá a dověděla jsem se další zajímavosti, které jsem doposud ani nevnímala. Mě zkušenosti jsou velmi pozitivní. Monika Rumíšková Monice se nedařilo najít zaměstnání, ve kterém by měla možnost zajistit péči o dítě. Chuť změnit prostředí a mít vlastní zaměstnání narážela na omezené časové možnosti. Po detailní analýze se podařilo specifikovat potřebu práce na částečný úvazek v klidném prostředí. Monika využila služeb diagnostiky, individuálního poradenství a nakonec nastoupila na nově vytvořené pracovní místo v neziskové organizaci. Sborník příkladů dobré praxe 39

40 Výtah z diagnostiky: Autorka vidí svět spíše ze svého pohledu, hůře se adaptuje, nemůže se spolehnout na svoji intuici. Chybí rychlost, iniciativa, rozhodnost. V dosahování cílů, které si vytýčí, jí pomáhá houževnatost, stálost názorů, stejně jako klidný náhled na skutečnost. Reflexe: Díky projektu, jsem získala dotované pracovní místo asistentky, kde bylo možné sladit práci s péčí o malé dítě. Získala jsem spoustu praktických zkušeností a přesvědčila jsem se o možnostech, jak se posunout dál ve svém pracovním i osobním životě. Včetně grafologického rozboru, který mě utvrdil v mých myšlenkách o sobě samé. Pokud by byla další možnost účastnit se podobného projektu s dotovaným místem, šla bych do toho znovu. Děkuji. Renata Rudolfská Renata se do projektu zapojila s cílem dozvědět se více o sobě sama a získat potřebné informace k orientaci na trhu práce. V době vstupu do projektu pracovala v mateřském centru, kde byla spokojená, ale obávala se udržitelnosti pracovního místa. Služby v rámci projektu byly orientovány na osobní rozvoj a motivaci k vlastnímu rozvoji. Podařilo se dosáhnout prodloužení stávající pracovní smlouvy. Výtah z diagnostiky: Rukopis vyzařuje především rovnováhu, vše je zformované do norem, všemu vládne disciplína. Pisatelka je sice otevřená novým informacím i zkušenostem, ale přistupuje k nim velmi opatrně a obezřetně. Své činnosti plánuje, jedná věcně, systematicky, má smysl pro pořádek i organizaci. 40 Sborník příkladů dobré praxe

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0117.docx Autor Ing. Adam

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více