Sborník příkladů dobré praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příkladů dobré praxe"

Transkript

1 Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/ Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Vyšlo v roce 2014 Vydání první Vydal: Euroface Consulting s.r.o. jako neprodejnou publikaci.

2

3 Úvod Tento sborník vznikl v rámci projektu OP LZZ Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III. Jak název napovídá, jde o projekt, který navázal na předchozí úspěšné realizace a využil získaných zkušeností k efektivnímu zaměření podpory poskytované uchazečům a zájemcům o zaměstnání ve Zlínském kraji znevýhodněných na trhu práce, zejména osobám pečujících o děti do 15 let věku a mladým osobám do 25 let věku. Cílená opatření v rámci aktivní politiky zaměstnanosti realizujeme již od roku V již třetím projektu v řadě jsme podpořili celkem 89 osob, z nichž převážnou většinu tvořily osoby pečující o dítě (69 osob). Ve věku do 25 let bylo 17 osob a u 3 osob bylo jejich znevýhodnění na trhu práce zapříčiněno zdravotním handicapem. Našim hlavním cílem bylo přispět souborem realizovaných opatření ke zlepšení postavení podpořených osob na trhu práce. Zaměřili jsme proto nabídku služeb na podpořené osoby, ale také jsme mzdovými příspěvky podpořili vznik nových pracovních míst v regionu. Celkem 31 nových pracovních míst vzniklo díky projektu a na tato místa nastoupily osoby, kterým se bez podobné podpory nedaří uspokojivé pracovní uplatnění nalézt. Pracovní místa vznikala v podnikatelském sektoru, ale také v neziskových a příspěvkových organizacích a většina těchto míst existuje i po uplynutí minimální doby jejich udržitelnosti. Touto publikací bychom rádi informovali o projektových aktivitách a inspirovali všechny, kteří se poskytováním obdobných služeb zabývají, ale také motivovali čtenáře, kteří jsou sami v obtížné situaci na trhu práce. Snad jim tato publikace poskytne naději a chuť aktivně vyhledávat příležitosti. Ing. Kateřina Nevřalová Euroface Consulting s.r.o. Manažerka projektu Sborník příkladů dobré praxe 3

4

5 Obsah Slovo o projektu Výtahy z realizovaných seminářů Zajímavosti z poradenství Osobní příběhy Euroface Consulting s.r.o. Sborník příkladů dobré praxe 5

6 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

7 Slovo o projektu Projekt vznikl v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce ve Zlínském kraji, především pak na vývoj nezaměstnanosti, vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí zejména absolventů a na klesající nabídku volných pracovních míst. Velkou výhodou při tvorbě návrhu byla zkušenost získaná v rámci projektů Cílená opatření I a II. Od roku 2010, kdy začal první z těchto projektů, se nám podařilo vytvořit vazby na cílové skupiny i zaměstnavatelé a postupně získat jejich důvěru a zájem o nové služby. Našim cílem bylo poskytnout účastníkům projektu intenzivní podporu, která povede ke změně jejich postavení na trhu práce. Proto jsme zvolili model dlouhodobé spolupráce s účastníky, který začínal psychodiagnostickými testy a vytvářením osobnostního profilu a profesního plánu, pokračoval osobním poradenstvím, příležitostí účastnit se poradensko-motivačního workshopu nebo některého z poradenských seminářů, které probíhaly na různých místech Zlínského kraje. Osoby podpořené v rámci projektu měly možnost absolvovat rekvalifikační vzdělávání dle konkrétní potřeby. Důležitým krokem byla návaznost na nově vytvořená pracovní místa a čerpání mzdových příspěvků. Po nástupu do zaměstnání byla dále poskytována adaptační podpora s cílem dlouhodobé udržitelnosti pracovního místa. Sborník příkladů dobré praxe 7

8 Pracovní a bilanční diagnostika, Mateřské centrum Klubíčko

9 Výtahy z realizovaných seminářů Výběr zaměstnanců se zaměřením na uplatňování rovných příležitostí (Poradensko motivační workshop, , Luhačovice) V rámci workshopu zaujalo účastníky vysvětlení přístupu zaměstnavatelů a práce personálních oddělení ve firmách. Seznámení se způsobem výběru zaměstnanců pomohlo osvětlit přípravu na výběrové řízení. Získávání zaměstnanců V personálním útvaru se soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců. Personalista podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu, a podle toho, o jakou pracovní pozici se jedná, zvolí vhodné formy náboru. Jde o vlastní personální zdroje uvnitř firmy nebo o zdroje z trhu práce a zaměstnanosti. Vnitřní zdroje S nabídkou se oslovují ti zaměstnanci, kteří jsou připraveni k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, než jakou dosud vykonávají, a také ti zaměstnanci, kteří jsou sice účelně využiti na stávajícím místě, ale z různých důvodů projevují zájem změnit stávající pracovní pozici, např. přejít na uvolněné nebo nově zřizované místo v jiné části firmy. Při náboru z vlastních zdrojů je třeba brát v úvahu i zaměstnance, kteří jsou uvolňováni v důsledku racionalizačních, popř. organizačních opatření nebo ukončení výroby. Sborník příkladů dobré praxe 9

10 Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů Výhody: firma zná zaměstnance a zaměstnanci znají firmu, odpadá náročná etapa profesionální a sociální adaptace, nižší náklady na čas, motivace pro zaměstnance firmy. Nevýhody: svázanost stávajícího zaměstnance se známým prostředím, pracovní skupinou, menší pravděpodobnost přijetí nových, progresivnějších metod řízení. Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů prostředky: spolupráce s úřady práce výhodou je, že úřady práce sami zjišťují potřebné informace o uchazeči, mohou zajistit potřebný výběr, poskytnout materiály uchazeče, nevýhodou je poněkud omezený výběr registrovaných uchazečů o zaměstnání, inzerce v místních, regionálních, celostátních médiích, časopisech, odborných periodikách, služby komerčních agentur při získávání především kvalifikovaných odborníků, manažerů 10 Sborník příkladů dobré praxe

11 spolupráce s vysokými školami a dalšími vzdělávacími zařízeními např. připravujícími mládež na dělnická povolání, spolupráce se středními školami, sponzorování jejich různých akcí, aby firma měla možnost studenty poznat, doporučení od vlastních zaměstnanců na základě osobního poznání uchazečů, informační personální databáze firmy o získání zaměstnanců, předpokládá znalost problematiky zaměstnanosti i v jiných firmách. Zásady správného získávání uchazečů o zaměstnání: 1. věcně posoudit personální plán, navrhnout a prodiskutovat s výkonnými manažery jeho naplnění. 2. nabídnout volná místa, která přicházejí v úvahu, vhodnou formou osobním jednáním, vývěskou, článkem v podnikových novinách. Interní cestou všem domácím uchazečům sdělit, zda připadají pro další výběrové řízení v úvahu. 3. informovat každého potenciálního uchazeče o volné místo o přesném popisu jeho práce, podmínkách výkonu a odměňování. Správná nabídka pracovního místa má obsahovat: název pracovní pozice, popis práce s uvedením nezbytných profesních i osobních předpokladů, věkově žádoucí limity, Sborník příkladů dobré praxe 11

12 pracovní podmínky, možnosti růstu, vzdělání a perspektivy, název firmy, na koho a kam se obrátit. 4. zabezpečit náborové prostředky pro vyhledání nového zaměstnance mimo firmu. Přitom zvážit: kam se bude obracet s nabídkou (region), jak se provede výběr vhodných médií, agentur, zda budou skutečně všichni v úvahu přicházející kandidáti znát naši nabídku a zda budou vědět, kde se o místo ucházet 5. rozhodnout, kdo bude posuzovat vhodnost nebo nevhodnost nabídek kandidátů na volné místo. 6. stanovit, jak bude odmítnut nevhodný kandidát, aniž by se dostal do dalšího stádia výběrového řízení. Neponechat bez povšimnutí žádnou nabídku, poděkovat za zájem je slušnost a na trhu práce i nezbytnost. Assessment Centra Za nejvhodnější metodu jsou v současnosti považována assessment centra, která jsou kombinací několika technik. Této metody bylo poprvé použito za druhé světové války v armádě Velké Británie. Kandidáti jsou začleněni do skupin po šesti až deseti lidech po dobu jednoho 12 Sborník příkladů dobré praxe

13 až tří dnů. Jednotlivým kandidátům i celé skupině jsou předkládány týmové pracovní úkoly, s kandidáty jsou vedeny strukturované rozhovory, testy schopností. Jejich činnost je sledována a hodnocena. Kombinace technik je zárukou poměrně vysoké úspěšnosti. Nevýhodou je vysoká finanční a časová náročnost. Složky assessment centra: Tento pojem, zkráceně AC, je odvozen od anglického slova to assess, což znamená něco ohodnotit, nebo odhadnout. Druhá část pojmu tedy slovo centrum naznačuje, že ústředním bodem vyhodnocování a to nepřetržitě je uchazeč porovnáván s ostatními kandidáty. V AC je do jednoho celkového konceptu spojeno množství postupů a zadávání úloh pro testování nejrůznějších schopností. Sborník příkladů dobré praxe 13

14 Výkonnostní testy: Pod souhrnnými pojmy testy vhodnosti a výkonnosti se rozumí množství převážně písemných postupů, které jsou používány k přezkoušení výkonnosti uchazeče. Často jsou tyto postupy založeny na tom, aby byly zjištěny uchazečovy intelektuální schopnosti, jako logické myšlení, technické porozumění, slovní zásoba a schopnost vyjadřování či schopnost koncentrace. Existují ale i testovací postupy, které zkoušejí zručnost a motorickou šikovnost, ve srovnání s ostatními postupy však bývají používány jen zřídka. Všem těmto testům je společné, že jednotlivé úkoly jsou zpracovávány v průběhu daného časového intervalu. Tato doba je většinou stanovena tak, že v daném čase nelze vyřešit všechny úlohy. Tím se také ukáže, jak se uchazeči dokáží vyrovnat s výkonnostním tlakem. To, že se stupeň obtížnosti s každým následujícím úkolem zvyšuje, přitom ještě navíc zhoršuje stresovou situaci, je samozřejmé. Výkonnostní testy zkoumají tyto schopnosti: systematicko-analytické myšlení sílu koncentrace paměť/vnímavost logické myšlení verbální inteligenci numerické myšlení kreativní myšlení 14 Sborník příkladů dobré praxe

15 prostorovou představivost technické porozumění Osobnostní dotazníky: Stejně důležité jako intelektuální a odborné schopnosti je spolehlivé předvídání chování uchazeče v typických každodenních situacích v zaměstnání. K tomuto účelu se používají osobnostní dotazníky, z nichž jsou pomocí řady uchazečových vyjádření k určitým oblastem chování získávány základní poznatky o uchazečově osobnosti. Podstatné aspekty v osobnostních dotaznících jsou: výkonnostní připravenost výkonnostní motivace vytrvalost cílevědomost rozhodovací schopnost vlastní iniciativa připravenost se učit zatížitelnost samostatná práce/samostatné řízení Sborník příkladů dobré praxe 15

16 pečlivost/svědomitost schopnost prosadit se sociální vnímavost sklon ke konfliktům schopnost spolupráce/týmová práce Development Centra metodika je podobná AC definuje silné a slabé stránky jednotlivce rozeznává potenciál zaměstnanců nastiňuje doporučení pro další rozvoj možnost organizování jako outdoorové či indoorové aktivity zaměřeno na skupiny i jednotlivce poskytuje zpětnou vazbu hodnotí jednotlivce i skupinu Outdoorové a indoorové aktivity: Přestože se vztah personalistů, zaměstnavatelů i zaměstnanců k těmto aktivitám začíná pomalu měnit, neustále převládá názor, že se jedná o odpočinkové kurzy za odměnu, které nemají žádný větší vzdělávací 16 Sborník příkladů dobré praxe

17 efekt. O něco více je připouštěn efekt teambuildingů, ale ani ten není považován pro vzdělávání za důležitý. Přesto se jedná o velmi důležitý faktor, který ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a efektivitu práce a v neposlední řadě i jejich fluktuaci. Dobře fungující tým nejen ušetří, ale vydělá mnohem více peněz než nefungující. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni jednotlivce: dostatek času pro poznání potřeb ostatních lidí, povzbuzování introvertů k vyjadřování myšlenek, ujišťování členů organizace, že jejich přínos pro organizaci je hodnotný, sdílení myšlenek a pocitů s členy týmu, jmenování ďáblova advokáta, tedy člověka, který hledá systematicky nedostatky a neustále na ně upozorňuje. Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni skupiny: dostatek času pro hodnocení výkonnosti týmu, otevřená diskuse o náladě v týmu, diskuse o obtížných emocionálních problémech, dobrou náladou odbourávání týmové tenze a stresu, vytváření pozitivního, optimistického prostředí. Sborník příkladů dobré praxe 17

18 Outdoorové a indoorové aktivity fungují na úrovni přesahující tým: zjišťování cílů a potřeb jednotlivců v organizaci, kteří jsou mimo tým, projednávání kultury a politiky organizace, vytváření příležitostí pro síťovou spolupráci, poskytování podpory potřebám ostatních týmů, zpřístupnění týmového jednání relevantním osobám. Zásada rovného zacházení při výběru zaměstnanců Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo má povinnost rovné zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování rovných příležitostí. Rovným zacházením se rozumí především zákaz diskriminace na základě zákonem stanovených důvodů. Týká se všech pracovněprávních vztahů včetně jednání směřujících ke vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Ustanovení $ 16 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 18 Sborník příkladů dobré praxe

19 Trh práce a jak na něj (Poradenský seminář, , Kroměříž) Seminář proběhl v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži a o účast byl velký zájem zejména ze strany rodičů malých dětí, připravujících se na návrat na trh práce po skončení rodičovské dovolené. Účastníci oceňovali zajištěné hlídání dětí během semináře. Životopis > Dobře napsaný životopis vám bude sloužit nejen jako příloha k žádosti o zaměstnání, ale i jako podklad při telefonickém hovoru se zaměstnavatelem, při pracovním pohovoru, při vyplňování různých dotazníků, atp. > Životopis píšete pro jeho čtenáře, zpravidla pro personalistu! ê Strukturovaný, přehledný, stručný a srozumitelný. ê Bez chyb! ê Upravený pro pozici, na kterou odpovídáte. ê Kontakty napište i v případě, že jste je již uvedli v průvodním dopise. Životopis by měl zahrnovat: > Vaše úplné jméno s případným titulem, > aktuální kontaktní údaje, Sborník příkladů dobré praxe 19

20 > Vaše vzdělání uvedené od nejvyššího k nejnižšímu vč. roku ukončení (základní školu můžete vynechat), > praxi, kterou máte za sebou > další vzdělání, osvědčení nebo certifikáty, uveďte je v závěrečné části spolu s rokem, rozsahem a případně osobou, která Vaše vzdělávání vedla. > jazykové znalosti > práce na PC programy, které ovládáte, možné zkoušky a certifikáty, > další znalosti a dovednosti např. řidičský průkaz, pracovní úspěchy, ocenění. > zájmy. Motivační dopis > Krátký, ale výstižný, > formální, > zdvořilý > osobitý, > přehledný, > bezchybný, > pozitivní, 20 Sborník příkladů dobré praxe

21 > v souladu se životopisem. > Ve větách, > úprava standardního oficiálního dopisu, > motivační dopis součástí (vnitřní částí) u. > životopis připojte jako přílohu! Telefonický kontakt > Připravte si, co chcete říci a na co se chcete zeptat - heslovitě začátky důležitých myšlenek. > Shromážděte si k ruce důležité dokumenty. > Co k ruce > Nabízený termín schůzky přijměte. > Zachovejte důležitá pravidla. > Mluvte pomaleji, než máte ve zvyku. > Poznamenejte jméno svého partnera. > Usmívejte se! > Nejlépe je odvodit ovou adresu ze jména a příjmení. > Neuvádějte mylné, neaktuální či zavádějící informace. Sborník příkladů dobré praxe 21

22 > Buďte pozitivní! > Nečekejte, pracujte na sobě! > Pracujte na sobě! Využijte nabídek vzdělávání zdarma: ÚP - rekvalifikace ESF - je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cíle Evropského sociálního fondu. Podporované jsou projekty neinvestičního charakteru. Základní programy Evropského sociálního fondu: programové období OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) OP Praha Adaptabilita (OPPA) eu-dat.cz ebinář > Živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. > Rozšíření společně s technologií pro videokonference. > Rozdíl mezi webinářem a online školením: > Např. webinar.cz, webinare.cz 22 Sborník příkladů dobré praxe

23 Výběrový pohovor nanečisto (Poradenský seminář, , Kroměříž) Další z řady seminářů realizovaných v Mateřském centru Klubíčko v Kroměříži. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze a nácviku výběrového pohovoru, sdíleli své pozitivní i negativní zkušenosti z absolvovaných pohovorů. Jak se připravit na pohovor (z pohledu uchazeče): > Prostudujte popis inzerované pozice. > Získejte informace o zaměstnavateli. > Přemýšlejte o přijímacích kritériích. > Zvolte správné oblečení na pohovor. > Přijďte na pohovor včas. > Vypněte zvuk mobilního telefonu. > Zůstaňte přirození. > Vyvarujte se chyb. > Ptejte se! Po návratu domů zašlete děkovný a krátce demonstrujte, že jste vděční za šanci, připravení a váš zájem o pozici trvá. Sborník příkladů dobré praxe 23

24 Poradensko-motivační workshop, Luhačovice,

25 Pamatujte! > Personalisté mají raději zvídavější lidi než ty nepřítomně tiché. Nejde o výslech, ale rozhovor. > Prvních 15 až 20 sekund rozhodne. Nemluví ústa ale tělo. Sebedůvěra umožňuje překřičet soupeře bez slov. > Slovní balast a rozvláčné odpovědi Odpovědi v heslech. > Správný člověk se z minulosti poučuje pozitivně. Co předchází výběrovému řízení: ê Zjištění potřeby obsadit PM. ê Rozhodnutí o zdroji získání. ê Analýza PM Popis PM specifikace PM kompetenční model pro konkrétní pozici ê co požadujeme vzdělání, kvalifikace, praxe, zvláštní schopnosti, dispozice, sklony, vlastnosti, dovednosti, postoje Vychází z Organizační struktury. Z analýzy se vychází při sestavování inzerátů i přípravě otázek pro pohovor. jaké vlastnosti/schopnosti jsou pro mě priorita, co se z rozhovoru chci dovědět. Sborník příkladů dobré praxe 25

26 Koncept výběrového procesu: > Zkoumání podkladů uchazeče (CV, žádost, telefonický předvýběr..) > Výběr vhodných uchazečů pro 1. kontakt-předvýběr > Testování/Videodotazník > Výběrový rozhovor > Vyhodnocení > Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pracovníka > Informování uchazečů o přijetí/nepřijetí Videodotazník: > Videodotazník je aplikace, do které si personalista navolí několik otázek. Poté pošle uchazeči odkaz. Kandidát si doma nastaví webkameru a mikrofon, otevře odkaz a začne postupně odpovídat. > Vyřízení všech otázek zabere asi 10 minut. Poté se záznam automaticky odešle personalistovi do počítače, aby jej mohl zhlédnout a vyhodnotit. > Personalisté ověřují kvalifikaci a sledují i celkový přístup uchazeče. Testování: > Počítačových dovedností testy ECDL European Computer Driving Licence 26 Sborník příkladů dobré praxe

27 > Jazykových dovedností. > Odborných dovedností a znalostí apod. Vzor životopisu: Motivační dopis: Cílem je, aby si přečetli životopis a pozvali vás na pohovor! Prvky motivačního dopisu: Z Do hlavičky kontaktní údaje (aby bylo jasné, ke komu to patří). Z Dobrý den, tedy pozdrav, Z hlásím se na pozici XYZ, tedy úvod. Z Chtěl bych u Vás pracovat, protože... tedy motivace. Z Podívejte se do mého životopisu,... tedy odkaz na informace. Z Pozvěte mě prosím někdy brzo na pohovor,... tedy výzva k akci. Z Na shledanou,... tedy pozdrav. Z Podpis Sborník příkladů dobré praxe 27

28 Co do motivačního dopisu nepatří: > Našel jsem na webu vaši nabídku... prázdná výplň. > V minulosti jsem pracoval jako... opakování údajů z životopisu. > Umím to a to... další nudné opakování životopisu. > Už půl roku hledám práci a chtěl bych to zkusit u vás... ukázka, že mě nikde nechtějí. > Cokoliv, co text zbytečně nafukuje. > Pravopisné chyby. 28 Sborník příkladů dobré praxe

29 Ergoterapie (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář probíhal v rodinném centru Akropolis. Lektorka zvolila méně tradiční téma a podnítila velmi motivační diskuzi na téma potřeby aktivního přístupu na trhu práce. Práce vyléčí všechno. Vychází z řeckých slov: Ergo práce Therapie - léčení Dříve se ergoterapie zabývala především lidmi s fyzickou nebo mentální poruchou, disabilitou nebo handicapem. Ergoterapie má podobu individuální a skupinové terapie. Techniky ergoterapie působí na somatickou složku člověka a má za cíl zlepšení psychického stavu klienta. Sborník příkladů dobré praxe 29

30 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

31 Práce s metaforou (Poradenský seminář, , Uherské Hradiště) Seminář v rodinném centru Akropolis byl příležitostí pro setkání a vzájemnou motivaci účastníků. Zájem ze strany cílové skupiny byl velký a neobvyklé téma vedlo k přípravě na přijímací pohovor. Metafory používáme v jazyce a v komunikaci velmi často a přirozeně. Při rozhovoru s druhou osobou je někdy jednodušší mluvit v metaforách, než přímo pojmenovávat reálný a nepříjemný zážitek. Některé věci neumíme popsat a vyjádřit přesně. Vyjádřením s pomocí metafory lépe vyjádříme své pocity, které jsou pro vzájemné porozumění klíčové. Sborník příkladů dobré praxe 31

32 Poradenský seminář, Uherské Hradiště,

33 Zajímavosti z poradenství Využití grafologie pro osobní diagnostiku: Grafologie je diagnostická metoda využívaná v současnosti v nejrůznějších oblastech včetně personalistiky. Její hlavní výhodou je, že na rozdíl mnoha jiných, specializovaných diagnostických metod, jež většinou jen nesouvisle postihují dílčí složky psychiky, poskytuje širokou a komplexní charakteristiku osobnosti. Grafologie (grafein = řecky psát, logos = věda, nauka) je věda, která se prostřednictvím charakteristických rysů individuálního rukopisu snaží odhalit psychické vlastnosti jeho pisatele. Významný český psycholog Milan Nakonečný považuje grafologii za zvláštní psychodiagnostickou metodu, která vychází z psychologie písma jako symptomatického či symbolizovaného výrazu a může jako empiricky fundovaná věda přinést četné důležité poznatky o základních rysech osobnosti, jejím aktuálním stavu, jejích sklonech atd. a odborná grafologická expertiza může pronikat do nejhlubších sfér osobnosti. Jedná se o projektivní psychodiagnostickou metodu, která umožňuje z charakteristických rysů písma vyvodit psychologický profil pisatele. Na rozdíl od běžných psychologických testů dokáže poskytnout hluboký vhled a plastickou, komplexní charakteristiku osobnosti, a dokonce rozpoznat i případnou pisatelovu stylizaci. Sborník příkladů dobré praxe 33

34

35 Osobní příběhy Projekt nám umožnil setkat se s osobními příběhy lidí a ovlivnit je. Někde jsme přinesli zásadní změnu tím, že jsme řadu osob přivedli do nového pracovního prostředí a pomohli jim se v novém zaměstnání adaptovat. Některé osoby jsme nasměrovali k novému pracovnímu uplatnění psychodiagnostickými nástroji a rekvalifikačním vzděláváním. Projekt umožnil také vzájemné setkávání a motivaci podpořených osob k aktivnímu přístupu na trhu práce. Dlouhodobá práce s podpořenými osobami nám umožnila detailně poznat jejich potřeby a vhodně na ně reagovat. Abychom se mohli podělit o zkušenosti podpořených osob, položili jsme vybraným účastníkům následující otázky a jejich odpovědi jsme zpracovali v příbězích: 1. Co jste dělal/a, než jste se zapojil/a do projektu? Jaká byla Vaše situace na trhu práce? 2. Co jste díky projektu získal/a, jak se Vaše situace změnila? 3. Co byste zdůraznil/a, o jakou zkušenost byste se rád/a podělil/a? Co Vám dala např. diagnostika (grafologie nebo osobnostní testy) nebo jiná výhoda, kterou jste díky projektu získal/a (rekvalifikace, pracovní místo, příspěvek na hlídání dětí)? Sborník příkladů dobré praxe 35

36 Veronika Měrková Pětadvacetiletá Veronika vstoupila do projektu jako absolventka, které se nedaří najít uspokojivé pracovní uplatnění z důvodu nedostatku pracovních zkušeností. Diagnostika a následné poradenství směřovalo Veroniku k získání první reálné pracovní zkušenosti především z hlediska její motivace pro aktivní přístup na trhu práce. Výtah z diagnostiky: Má dobrý postřeh, svoji energii vynakládá cíleně. V jejím počínání převládá racionalita, sama bývá činorodá, produktivní, dostatečně pohotová. Vždy preferuje obsah činnosti před jeho formální stránkou. Všechno, co dělá, má nějaký smysl i účel. Rychle zapojuje informace do systému, pohotově si vybavuje asociace. Rychlé myšlení se u ní pojí s kvalitní schopností kombinace, univerzálností myšlení. Je tu jistý dynamický náboj, který vylučuje stereotyp. Vývoj situace: Při hledání pracovního uplatnění byl kladen důraz na získání pracovních zkušeností v pozitivním prostředí, které Veroniku nasměruje k úspěšné pracovní kariéře. Nastoupila v rodinném centru Akropolis, kde zůstala 6 měsíců a poté se ji podařilo najít pracovní místo, kde je dosud. Reflexe: Podporované pracovní místo byl výborný start ze studijního života do světa práce. V přátelském prostředí centra Akropolis jsem mela jak dostatek podpory a pochopeni pro začínající absolventku, tak prostor pro seberealizaci a rozvoj. Mým úkolem byla koordinace evropských dobrovolníků. To znamená každodenní komunikaci v angličtině, a to s lidmi různých národností. Práce to byla velice zajímavá a mnohému mě naučila. Na konci tohoto projektu jsem se pak necítila ztracena na trhu práce a hned jsem našla další zajímavé uplatnění. 36 Sborník příkladů dobré praxe

37 Jsem moc vděčna, že mi bylo umožněno zapojit se do projektu a že jsem ho mohla realizovat právě v centru Akropolis. Romana Babíčková Romana se do projektu přihlásila na základě inzerce v tisku a s nadějí připravit se na návrat na trh práce po rodičovské dovolené. Je matkou dvou dětí a během rodičovské dovolené ztratila své původní zaměstnání. Díky projektu absolvovala rekvalifikační kurz účetnictví a v rámci individuálního poradenství se zajímala o metody hledání nového zaměstnání a přípravy na něj. Výtah z diagnostiky: Pisatelka rychle kombinuje informace, usilovně se snaží udržet v každodenní realitě. Nedůvěřuje všem a všemu, všechno raději nesděluje. Reflexe: V měsíci lednu jsem díky tomuto projektu ukončila kurz účetnictví, který trval 4 měsíce, 2 dny v týdnu po 3 hodinách. Byla jsem (a stále ještě jsem) na rodičovské dovolené, která mi končí v lednu. Původně jsem se chtěla něco nového naučit a to, co jsem během posledních 4 let, co jsem s dětmi doma, zapomněla, znovu oživit, aby se mi lépe vracelo do původního zaměstnání. Bohužel aktuální situace u nás ve firmě je taková, že si budu muset hledat práci novou. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto projektu zúčastnit naše finanční situace není taková, abych si to mohla dovolit a velmi si toho vážím!!! Bohužel Vám nemůžu zatím napsat, zda mi kurz pomohl k novému zaměstnání, ale pevně doufám, že ano. Mně kurz pomohl v tom, že jsem si vše připomněla a po večerech si pročítám poznámky a ujišťuji se v tom, že to snad v praxi zvládnu. Moc děkuji za Vaši pomoc. Sborník příkladů dobré praxe 37

38 Lenka Máčalová Tomešková Lenka vstoupila do projektu v pozici matky dvou malých dětí a na rodičovské dovolené, ze které již neměla návrat do svého původního zaměstnání. Hledala pomoc při hledání nového zaměstnání, zajímala se i o příležitost absolvovat rekvalifikační kurz účetnictví, což nakonec nebylo potřeba, protože se ji podařilo dříve nalézt zaměstnání. Lenka absolvovala diagnostiku a poradenství a zúčastnila se poradensko motivačního workshopu v Luhačovicích, kde se seznámila s moderními metodami výběru a hodnocení zaměstnanců. Reflexe: Je jedna věc, kterou bych chtěla vyzvednout, protože se mi díky ní podařilo získat práci. Byla to informace, kterou jsem ze školení použila a to dát si životopis na O těchto stránkách jsem do té doby nevěděla a díky nim se mi ozval budoucí zaměstnavatel, pozval mě na pohovor, který jsem vyhrála a od nového roku jsem zaměstnaná. Takže po skončení mateřské jsem byla na úřadu práce pouze 2 měsíce. Martina Slivová Martina vstoupila do projektu s kvalifikací účetní a elánem najít si práci, ve které se bude moci realizovat. Pracovní příležitosti vyhledávala v blízkosti menší obce Kněžpole, kde bydlí se svou rodinou. Při hledání vhodného zaměstnání bylo potřeba vzít úvahu péči o děti. 38 Sborník příkladů dobré praxe

39 Výtah z diagnostiky: Pisatelka již při prvním vystoupení chce působit sebejistě. Nebojí se překážek ani odporu, problémy zdolává silou vůle. Jedná nezávisle. Respektuje platné normy, dovede si však také vytvářet vlastní, pokud má k tomu příležitost. K sobě je pisatelka náročná, disciplínu vyžaduje i od ostatních. Rozhoduje se sama, potřebuje jen dostatek informací. Reflexe: Díky projektu jsem získala zajímavé zaměstnání dle svých představ a požadavků. Jsem matka dětí, proto jsem ve výběrových řízeních mírně omezena a pro zaměstnavatele méně žádaná než bezdětné žadatelky. Díky tomuto projektu můj současný zaměstnavatel mohl posoudit moje kvality a profesní přednosti. Chtěla bych se podělit o zajímavou zkušenost s grafologickým rozborem, díky kterému jsem utvrdila o svých vlastnostech, ve kterých jsem si nebyla úplně jistá a dověděla jsem se další zajímavosti, které jsem doposud ani nevnímala. Mě zkušenosti jsou velmi pozitivní. Monika Rumíšková Monice se nedařilo najít zaměstnání, ve kterém by měla možnost zajistit péči o dítě. Chuť změnit prostředí a mít vlastní zaměstnání narážela na omezené časové možnosti. Po detailní analýze se podařilo specifikovat potřebu práce na částečný úvazek v klidném prostředí. Monika využila služeb diagnostiky, individuálního poradenství a nakonec nastoupila na nově vytvořené pracovní místo v neziskové organizaci. Sborník příkladů dobré praxe 39

40 Výtah z diagnostiky: Autorka vidí svět spíše ze svého pohledu, hůře se adaptuje, nemůže se spolehnout na svoji intuici. Chybí rychlost, iniciativa, rozhodnost. V dosahování cílů, které si vytýčí, jí pomáhá houževnatost, stálost názorů, stejně jako klidný náhled na skutečnost. Reflexe: Díky projektu, jsem získala dotované pracovní místo asistentky, kde bylo možné sladit práci s péčí o malé dítě. Získala jsem spoustu praktických zkušeností a přesvědčila jsem se o možnostech, jak se posunout dál ve svém pracovním i osobním životě. Včetně grafologického rozboru, který mě utvrdil v mých myšlenkách o sobě samé. Pokud by byla další možnost účastnit se podobného projektu s dotovaným místem, šla bych do toho znovu. Děkuji. Renata Rudolfská Renata se do projektu zapojila s cílem dozvědět se více o sobě sama a získat potřebné informace k orientaci na trhu práce. V době vstupu do projektu pracovala v mateřském centru, kde byla spokojená, ale obávala se udržitelnosti pracovního místa. Služby v rámci projektu byly orientovány na osobní rozvoj a motivaci k vlastnímu rozvoji. Podařilo se dosáhnout prodloužení stávající pracovní smlouvy. Výtah z diagnostiky: Rukopis vyzařuje především rovnováhu, vše je zformované do norem, všemu vládne disciplína. Pisatelka je sice otevřená novým informacím i zkušenostem, ale přistupuje k nim velmi opatrně a obezřetně. Své činnosti plánuje, jedná věcně, systematicky, má smysl pro pořádek i organizaci. 40 Sborník příkladů dobré praxe

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více