Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu"

Transkript

1 Řeč paragrafů Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu JUDr. Hana Poláková Problematika individuálních vzdělávacích plánů je věcí odbornosti spíše pedagogické než právní. Nicméně i zde se vyskytnou dotazy, na které školy hledají odpověď u právníka. Individuální vzdělávací plán upravuje v podrobnostech ustanovení 6 a 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, a ustanovení 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Pro koho je individuální vzdělávací plán určen? Podle platné právní úpravy se individuální vzdělávací plán (IVP) stanoví v případě potřeby především: pro individuálně integrovaného žáka; pro žáka s hlubokým mentálním postižením; případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. V tomto případě se jedná pouze o uvedení nejčastějších případů, kdy bude povolení individuálního vzdělávacího plánu namístě, nezužuje se tím však zákonná možnost povolit individuální vzdělávací plán i v jiných případech žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací plán (IVP) je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Jako závazný dokument musí být respektován všemi dotčenými subjekty. Je součástí žákovy dokumentace. Vychází: ze školního vzdělávacího programu příslušné školy; ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě z doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře či dalšího odborníka; z vyjádření zákonného zástupce žáka či z vyjádření zletilého žáka. Co individuální vzdělávací plán obsahuje? V případě žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami indivi duální vzdělávací plán obsahuje (viz ustanovení 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.): a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi, včetně zdůvodnění; b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria; c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava organizace vzdělávání; d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 3

2 Pod lupou proces může probíhat příliš pomalu, nekvalitně. Obtíže vznikají rovněž při problémech v lateralizaci (při nevyhraněné nebo zkřížené lateralitě, při přecvičeném praváctví či leváctví). Nejproblematičtější bývá typ zkřížené laterality, kdy je dominantní levá ruka a pravé oko. Zkřížená lateralita má dopad nejen na oblast percepční (vnímání informace), ale i na oblast zpracování informace v CNS a na oblast výkonovou (převedení informace do výkonu). Proces zpracování informací je složitější (snadněji tak dochází k nepřesnostem nebo chybám, které se pak negativně promítají do výkonu dítěte). Děti se zkříženou lateralitou mívají při psaní (a nejen při něm) většinou nápadně pomalejší pracovní tempo; písmo i úprava mohou mít sníženou kvalitu. Obtíže při psaní přetrvávají nezřídka i v případech, kdy je ruka pro psaní již uvolněná. Některé děti uvádějí, že chtějí-li napsat určité písmeno, jejich ruka si dělá, co chce, najede na jiný tvar písmene, přetahuje či nedotahuje tvar. Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma, tempo psaní je pomalejší, dítě se brzy unaví. Často se stává, že dítě má zafixován nesprávný úchop již z mateřské školy. Drobné svalstvo rukou bývá u dětí s dysgrafií ochablé, nezpevněné, vyskytuje se zvýšené svalové napětí (často se to netýká pouze svalstva ruky, ale celého těla). Děti někdy mívají neuvolněnou i celou paži, předloktí, zápěstí a prsty. Pohyby jsou křečovité, nepřesné, rozsah pohybů menší; se stoupající zátěží stoupá i unavitelnost. Psaní jako vlastní akt bývá porušeno. Výsledkem je zpravidla snížená kvalita písemného projevu, případně při maximálním vynaložení úsilí může být písmo dítěte přijatelné kvality, ale dítě je po psaní často zcela vyčerpané. Reedukace dysgrafie je obvykle dlouhodobější záležitostí (od několika měsíců až po několik let), někdy jsou projevy dysgrafie patrné po celý život. Jaké problémy má dítě s dysgrafií? Často zaznamenáváme problémy s osvojováním, zapamatováním si a s pohotovým vybavováním písmen (a to mnohdy i ve vyšších ročnících), zachováváním správných tvarů písmen (děti nedotahují, nedopisují písmena, mají problémy s proporcionalitou písmen). Typické jsou též obtíže s navazováním jednotlivých písmen, dodržováním jejich velikosti, se zachováváním směru psaní a správného sklonu, s udržením písma na řádku. Někdy dělá problémy i dodržování správného rozestupu mezi jednotlivými písmeny ve slovech či dodržování stejných mezer mezi slovy. Mnohdy se objevují chyby se stanovením hranice slov v písmu (dítě píše slova dohromady nebo je nelogicky rozděluje Maminka na koupila hodně ovoce). Taktéž držení psacího náčiní nebývá správné je neuvolněné, křečovité, chybné (ztuhlé zápěstí, křečovité prsty, chybná poloha prstů aj.). Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma, tempo psaní je pomalejší, dítě se brzy unaví. Často se stává, že dítě má zafixován nesprávný úchop již z mateřské školy a na správný si těžko zvyká. Někdy je držení psacího náčiní správné, dítě je však drží příliš nízko (méně často příliš vysoko), nebo je patrný nesprávný sklon psacího náčiní či nesprávná poloha lokte při psaní (loket je nad podložkou, jindy se dítě dotýká podložky celým loktem, případně téměř všemi prsty píšící ruky). I to přispívá ke křečovitému držení a zmenšení rozsahu pohybu. Setkáváme se rovněž s nevhodným způsobem sezení při psaní (např. vychylování těla do strany, zvedání nebo předsouvání ramene často dominantní ruky). Někdy dítě ve snaze o co nejlepší výkon sklání příliš nízko hlavu, píše tzv. s očima na papíře, přestože netrpí žádnou zrakovou vadou (jindy může jít pouze o nesprávný návyk). Typické projevy při psaní u dětí s dysgrafií Tempo psaní je často výrazně pomalé. Při požadování rychlejšího tempa se dítě sice zpravidla naučí stíhat, ale v naprosté většině případů na listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 7

3 Interview s odborníkem S diagnostickým nástrojem může pracovat pouze kompetentní odborník Mgr. Jakub Toman V září 2010 započaly v Národním ústavu pro vzdělávání práce na projektu DIS, jež trvaly až do letošního podzimu. Výstupem zmíněného projektu je 12 diagnostických nástrojů pro psychologickou, pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků. Část nástrojů byla vytvořena nově ve spolupráci s českými autory, u části se jednalo o adaptaci ze zahraničí. Především o tom, jak standardizace diagnostických nástrojů probíhala, jsem si povídala s Mgr. Jakubem Tomanem, hlavním manažerem projektu DIS. Co bylo hlavním cílem projektu a podařilo se jej v průběhu tří let, kdy projekt probíhal, splnit? Prvotním impulzem pro vznik projektu DIS byla potřeba z terénu, protože u nás se dlouhou dobu vývoji nebo standardizaci či restandardizaci nástrojů nikdo nevěnoval. V tomto směru se cíl projektu, který skončil v říjnu 2013, určitě povedlo naplnit. Navíc místo plánovaných deseti nástrojů nakonec z projektu DIS vzešlo dvanáct diagnostických nástrojů určených především pro poradenské psychology a speciální pedagogy. Výběr nástrojů do projektu vycházel z analýzy školní a školské poradenské praxe tak, aby byly pokryty ty diagnostické oblasti, ve kterých je v současné době absence kvalitních diagnostických nástrojů nejcitelnější. V seznamu nástrojů tedy mají své místo i dva testy kognitivních schopností. V této souvislosti je dobré upozornit, že v českých podmínkách není možné spoléhat při distribuci nových diagnostických nástrojů na komerční sektor, a to ze dvou důvodů. Zaprvé je český trh příliš malý na to, aby se komerčním firmám vyplatilo zaměřit se na některé specifické problémy poradenské diagnostiky. Zadruhé je primárním cílem komerčních firem zisk a minimalizace nákladů. Z tohoto důvodu mohou být poskytované služby a produkty nedostačující, pokud jde o odbornou kvalitu. Vyskytly se při práci nějaké problémy, jimž jste museli čelit? Problém, s nímž jsme se museli vyrovnávat, spočíval v tom, že v zahraničí existují prověřené diagnostické nástroje, jež mají velice dlouhou tradici, v řádech desítek let. Nám se jeden z těchto nástrojů podařilo do projektu DIS získat, a to díky tomu, že jsme navázali spolupráci s pobočkou nadnárodní nakladatelské společnosti Hogrefe, která se věnuje prodeji a distribuci diagnostických nástrojů. Participoval kromě týmu NÚV ještě někdo další na vývoji oněch 12 nástrojů, jež představují výstupy projektu DIS? Myslím, že v NÚV se sešel opravdu dobrý tým psychologů a spe ciálních pedagogů, které zajímá vývoj testů z psychometrického hlediska. Kromě toho se na projektu podílely listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 11

4 Problémy a řešení resp. k zobrazení poznatků a představ. Nestačí jen aktivizovat vnímání a fantazii za poznávací činností by měla následovat nová syntéza, výtvarné vyjádření. Právě v procesu výtvarného vyjádření dochází ke změnám v subjektu dítěte, tedy k výchovně-formativnímu působení. Jsou známy dva způsoby tvorby s písmem ve výtvarné výchově na základní škole. Prvním je nácvik psaní a druhým je práce s písmem. Hlavní cíle pro tvorbu s písmem: kultivovat a prohlubovat výtvarně- -estetickou citlivost; rozvíjet výtvarné schopnosti a praktické dovednosti a návyky. V procesu konkrétní práce s písmem si žáci osvojují důležité estetické informace potřebné k samostatnému hodnocení písemných projevů. Učí se vidět celou šíři kulturně-společenského uplatnění písma. Poznávají různé formy, typy a druhy písma, jeho tvarovou dokonalost, technické a kompoziční mistrovství v oblasti písma (J. Banaš et al., 1989). Hlavní význam písma spočívá v dorozumívání se, ale připojuje se i dekorativní úloha. To znamená, že text má informovat, ale zároveň se stává výtvarně-estetickým prvkem při dotváření určité plochy. Písmo s dekorativním zaměřením označujeme jako nápisové nebo také kreslené písmo a je součástí výtvarné tvorby. U kresleného písma pisatel přizpůsobuje tvar písmen, jejich velikost, formu a podobně, a to tak, aby písmo plnilo jak funkci komunikativní, tak funkci výtvarně-estetickou. Slovenský vzdělávací program V závazném slovenském kurikulárním dokumentu, jímž je Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ŠVP PV), spadá výtvarná výchova pod oblast Umění a kultura. V příloze k ŠVP PV nalezneme jak charakteristiku učebního předmětu, tak i cíle a obsah předmětu, který je uspořádán do edukačních témat začleněných do metodických řad, cílové kompetence i metodické pokyny pro klasifikaci předmětu. V příloze ŠVP PV se objevují dvě metodické řady, pod něž spadá téma s písmem. Jde o metodickou řadu 4 Výtvarné činnosti inspirované dějinami umění a metodickou řadu 10 Elektronická média. U metodické řady 4 se jedná o konkrétní téma: inspi race archaickými písmy (hieroglyfy, piktogramy, transformace zobrazujícího znaku na symbol, tajná abeceda) a u metodické řady 10 pak o téma: hry s písmem a s textem na počítači. Písmo se však může objevit i v dalších metodických řadách, postačí jen mírné upřesnění, např. metodická řada 5 Podněty fotografie, kde lze v rámci tématu doplnění částí fotografie (kresbou, malbou, reliéfem, koláží) připojit i části textu, který si žáci vyfotografují (ŠVP PV, 2009). Doporučené zásady Naším cílem není věnovat se konkrétním charakteristikám různých poruch a chyb při osvojování si psaní na základní škole. Předložíme nicméně obecná doporučení s využitím výtvarné výchovy pro žáky, kteří mají problémy při osvojování si psaní. Základní přístup k žákovi, který má problémy při osvojování si psaní, charakterizuje snaha snížit negativní vliv psaní na učení se a vyjadřování vědomostí. Zadání úkolů pro takového žáka má respektovat jeho obtíže v písemném projevu. Především jde o snahu změnit, resp. snížit poměr písemných prací ve prospěch možnosti vyjadřovat se ústně (odpovědí, resp. vyjádřením, splněním úkolu prostřednictvím mluvené řeči). Doporučujeme dodržovat následující zásady: 1. Žákovi, který má problémy při osvojování si psaní, je třeba poskytnout více času na písemné úkoly, včetně psaní poznámek, přepisů textů či písemných testů. Doporučujeme dát žákovi více času, aby své úkoly začal zpracovávat včas, a tudíž je stihl vypracovat (např. rozsáhlejší domácí úkoly by měl takový žák získat v dostatečném časovém předstihu, aby je skutečně zvládl písemně vypracovat). 2. Umožněme žákovi částečně využívat (zejména na 2. stupni základní školy) i psaní na počítačové klávesnici jeho písemný projev tak může být lepší, a hlavně čitelný, nadto též rychlejší než psaní rukou. 3. Je vhodné zařadit a prakticky realizovat tzv. preventivní opatření a postupy, jejichž cílem je pomoci žákovi. Zaměřujeme se na rozvoj: kompenzačních mechanismů hrubé motoriky jemné motoriky Kompenzační mechanismy Při psaní je zapojena řada svalů. Nadměrné zatěžování svalů a svalových skupin způsobuje únavu, která se přenáší na celý organismus, proto je při psaní nezbytné vzít v potaz: Správnou polohu těla a končetin. Žák má sedět na celém sedadle, nikoli na jeho okraji. Nohy mají být celou plochou na podlaze. Takováto poloha je dostatečně stabilní. Sezení nemá být strnulé a násilné, protože by dítě mohlo vyčerpávat. Trup dítěte má být mírně nakloněný, aby se hrudník nedotýkal stolu. listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 15

5 Aktivity hry pomůcky Výpomoc hmatem Cíl: Zvládnutí pravopisu (i, y) po hláskách d, t, n Žák má k dispozici kostku (tvrdou, ze dřeva) a houbičku na nádobí (měkkou). Podle toho, zda se ve slově píše po d, t, n měkké i, či tvrdé y, zvedá buď houbičku, nebo kostku. Pomocí vjemu hmatem si lépe fixuje poznatek. Oklikou k cíli Cíl: Kompenzace dysgrafických poruch Někdy ke zlepšení zrakové i sluchové percepce, motoriky ruky a paměti na písmenka pomohou zcela jiné aktivity než psaní, psaní a zase psaní. Sluchovou percepci rozhodně podporují rytmická cvičení, např. úkoly typu plácni pravou rukou na levou nohu, vytleskávání slabik či vyjádření délky slabik pomocí flétny nebo bzučáku. Problémy s výslovností, koktáním nebo čtením lze někdy řešit tím, že naučíme žáky zpívat. Místo čtení slabik je pak zpívají. Zahraniční odborníci prokázali, že jemná masáž (lechtání a hlazení) v dolní části zad napomáhá klientům s vývojovou dysfázií stejně jako logopedická cvičení (někdy dokonce účinněji), která jsou prováděna drilem. Také je dokázáno, že soustředění a zapamatování si pozitivně ovlivňuje přítomnost domácího mazlíčka. Písmenko z tvarovacího drátku Co doporučit rodičům: 1. Netlačit na postiženého žáka, poskytnout mu hodně času a povzbuzování. 2. Neprojevovat negativní emoce při neúspěchu, naopak chválit každý, i sebemenší, pokrok. 3. Dohlédnout na starší sourozence, babičky a další lidi v okolí, aby dítěti nedávali najevo pohrdání, že nečte či nepíše tak, jak je očekáváno (anebo tak jako ostatní). 4. Nepostupovat dál, dokud nebude první krok bezpečně zafixován, ať to trvá jakkoli dlouho. 5. Naučené stále opakovat. 6. Ukázat žákovi cíl, např. vytisknout všechna existující písmena na počítači políčko s písmenem, které celý týden ani jednou nespletl, si může vybarvit. 7. Najít a používat osvědčené sady kompenzačních pomůcek, například materiály Olgy Zelinkové. S rodiči také můžete probrat možnost individuálního vzdělávání doma. Pro žáky se specifickými poruchami učení má tato forma nesporně celou řadu výhod. Domácí vzdělávání umožňuje dětem se specifickými poruchami učení rozvíjet jejich individuální obdarování a v křehkém raném věku beze stresů pokračovat v budování vztahu s nejbližšími dospělými osobami (rodiči a ostatními příbuznými). Specifické poruchy učení pokud byly správně diagnostikovány nelze vyléčit, to znamená, že nikdy neodezní. Ačkoli jsou tyto poruchy spojeny především s psaním a čtením, ve vyšších ročnících i když se žák číst a psát naučí zasahují do dalších předmětů, především do takových, kde je nutné pamatovat si fakta či údaje bez souvislostí (např. zkratky prvků periodické soustavy v chemii či letopočty v dějepisu). S dys-poruchami je možné se naučit žít a kompenzovat je. Někomu se podaří kompenzace natolik dobře, že je v dospělosti takřka bez projevů poruchy. Nicméně stálá kompenzace (maskování) problémů stojí daného jedince velké množství energie. Každé oslabení (nemoc, dospívání, u dívek menstruace, stres, strach ze zkoušky, duševní problémy apod.) má na kompenzaci neblahý vliv; specifická chybovost se proto může kdykoli zase zvýšit. Z toho důvodu je nezbytné poskytovat úlevy nejen žákům prvního stupně, ale i žákům vyšších ročníků, dokonce i posluchačům vysokých škol. Autorka působí na katedře biologie a environmentálních studií PedF UK listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 21

6 Aktivity hry pomůcky a publikací, a to nejen o způsobech a technikách, ale i o vhodných pomůckách. Proto se chci v další části článku zaměřit spíše na několik postřehů ze své praxe. Je dobře známo, že všechny děti nejdříve začínají poznávat okolní svět prostřednictvím kresby. Kreslení je velmi významným komunikačním nástrojem mezi nimi a dospělými. V přípravě na rozvoj grafického projevu hraje významnou roli. Kreslením totiž děti vyjadřují to, co nemohou říci slovy. Je nejen zábavnou a vzrušující činností, ale je také vzdělávacím prostředkem. Stimuluje jemnou motoriku a koncentraci, podporuje kreativitu a schopnost se soustředit. Spontánně a bez zaváhání sahají děti po tužkách, voskovkách, pastelkách a kreslí, cokoliv je napadne. Je proto velmi důležité podněcovat jejich fantazii a umožnit jim kreslit. Pokud nemají děti příležitost kreslit, po grafické stránce se nerozvíjejí, ale jako vždy platí i v tomto případě všeho s mírou. Řada rodičů dětí se často ptá, proč jejich dítě nechce kreslit. Nabízí se několik důvodů, proč tomu tak je: a) Direktivní přístup Očekávání rodičů, že dítě musí kreslit, následkem čehož dítě získá ke kreslení odpor. b) Liberální přístup Dítě si dělá, co chce, takže pokud nechce kreslit, nekreslí. c) Úzkost rodičů Když dítě kreslí, je všude nepořádek, všechno je pokreslené a špinavé, což se rodičům nelíbí a dítě za to hubují. d) Nedostatek času na děti e) Nevhodné kreslicí potřeby, které neřeší problémy a potřeby dětí. A právě na kreslicí potřeby se zaměřím v následujícím textu. Značný význam má ergonomie výrobků, která se již řadu let v různých oborech skloňuje ve všech pádech. Cílem ergonomie je, aby používané předměty svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem a rozměrům lidského těla. Situace v oblasti psacích a kreslicích potřeb Na trhu jsou již dnes výrobky, které poměrně úspěšně ergonomii řeší. Patří mezi ně pastelky, tužky, pera, zvýrazňovače, dokonce existují i ergonomické voskovky. Ale konkrétně u voskovek nebo u pastelek či tužek vystrouhaných na délku menší než 8 cm je problém v tom, že taková délka je příliš malá na to, aby byly dobře uchopitelné do ruky. Pokud se s nimi kreslí, jejich délka se ještě více zkracuje. Voskovky se také často zlomí, jsou mastné a kloužou po nich prsty. Ergonomický tvar tedy v tomto smyslu není nejdůležitější. Zásadní je hlavně to, aby se druhý konec kreslicí potřeby, jímž se nekreslí, opřel do lůžka mezi palec a ukazováček. Obecně lze tedy uvést, že pro správné a pohodlné držení jakékoliv kreslicí potřeby musejí být splněny dvě podmínky na jedné straně jsou to tři prsty a na straně druhé lůžko mezi palcem a ukazováčkem, na což se v běžné praxi zapomíná. Nikde v odborné literatuře jsem dosud rovněž nezaznamenal informaci, že pro správný úchop jsou důležité oba konce kreslicí potřeby. Pokud mají děti nevhodné kreslicí potřeby, je narušena grafomotorika a osvojení správných návyků úchopu trvá podstatně déle. A se špatným úchopem pak úzce souvisí i vlastní grafický projev dětí. První pero, které kreslí Výrobkem, který řeší uvedené problémy (a nejen ty), je nové ergonomické pero JAMMi PEN, nebo jinak první pero, které kreslí. Tento výrobek přináší změnu do zavedených postupů v kreslení tužkami, pastelkami, uhly, pastely, křídami a voskovkami kruhového, trojúhelníkového a šestihranného průřezu. Pero je dobře uchopitelné pro praváky i leváky. Velké množství barevných variant navíc vyvolá u dětí větší chuť kreslit. Dnešní děti jsou jiné, žijí v naprosto odlišných podmínkách než předchozí generace, a bylo by tudíž naivní předpokládat, že změnou vzdělávacího systému vyřešíme všechny problémy. Dnešní doba je velmi dynamická, proto i my dospělí musíme myslet dynamičtěji, s jediným cílem aby naše děti byly rok od roku kreativnější a jejich grafický projev se neustále zlepšoval. Je nutné, aby současná generace vytvořila dětem podmínky, které budou více reflektovat dobu dnešní i budoucí. Pokud děti nebudou mít odpovídající podmínky pro kvalitní přípravu grafického projevu, budeme stále jen hledat příčiny v různých dys-poruchách. Autor je jednatelem české společnosti DE NOVO s. r. o., která vyrábí originální a moderní výrobky pro kreslení listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 23

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Edukace žáků s tělesným postižením

Edukace žáků s tělesným postižením Edukace žáků s tělesným postižením Heterogenní skupina žáků: Zdravotní znevýhodnění Zdravotní postižení Dopad zdravotního znevýhodnění: Fyzická stránka zhoršení QOL porucha fyzických funkcí Psychická stránka

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

jak leváci skutečně píší?

jak leváci skutečně píší? leváci a leváctví část č. 12 jak leváci skutečně píší? aneb jak se individualizací přístupu odlišuje způsob a výsledek psaní ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Jak leváci skutečně píší? název školy: autor:

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb.

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV

Příloha č. 4. Hospitační záznam k jazykové gramotnosti pro ZV Příloha č. 4 Základní údaje o hodině Vzdělávací předmět/oblast V případě spojení více předmětů zvolte možnost 26 spojeno více předmětů. o 01 - Český jazyk o 02 - Anglický jazyk o 03 - Německý jazyk o 04

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Levák učitelem? název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina: Střední

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dětskédomácípracoviště

Dětskédomácípracoviště Dětskédomácípracoviště Ing. Matuschka Robert, Cech čalouníků a dekoratérů Brno Dětské domácí pracoviště ( židle, pracovní deska a příslušenství ) je součást dětského pokoje, která by měla odpovídat pohybovým

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

metoda horního psaní leváků

metoda horního psaní leváků leváci a leváctví část č. 7 metoda horního psaní leváků aneb nechte leváky drápat! ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Metoda horního psaní leváků název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina:

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

ZMĚNY RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZMĚNY RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 25. 10. 2016 Změny RVP v důsledku novely školského zákona V srpnu 2016 se Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy mění rámcové

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah projektu:

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více