Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu"

Transkript

1 Řeč paragrafů Právní aspekty individuálního vzdělávacího plánu JUDr. Hana Poláková Problematika individuálních vzdělávacích plánů je věcí odbornosti spíše pedagogické než právní. Nicméně i zde se vyskytnou dotazy, na které školy hledají odpověď u právníka. Individuální vzdělávací plán upravuje v podrobnostech ustanovení 6 a 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, a ustanovení 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Pro koho je individuální vzdělávací plán určen? Podle platné právní úpravy se individuální vzdělávací plán (IVP) stanoví v případě potřeby především: pro individuálně integrovaného žáka; pro žáka s hlubokým mentálním postižením; případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. V tomto případě se jedná pouze o uvedení nejčastějších případů, kdy bude povolení individuálního vzdělávacího plánu namístě, nezužuje se tím však zákonná možnost povolit individuální vzdělávací plán i v jiných případech žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální vzdělávací plán (IVP) je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Jako závazný dokument musí být respektován všemi dotčenými subjekty. Je součástí žákovy dokumentace. Vychází: ze školního vzdělávacího programu příslušné školy; ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě z doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře či dalšího odborníka; z vyjádření zákonného zástupce žáka či z vyjádření zletilého žáka. Co individuální vzdělávací plán obsahuje? V případě žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami indivi duální vzdělávací plán obsahuje (viz ustanovení 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.): a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi, včetně zdůvodnění; b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria; c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava organizace vzdělávání; d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 3

2 Pod lupou proces může probíhat příliš pomalu, nekvalitně. Obtíže vznikají rovněž při problémech v lateralizaci (při nevyhraněné nebo zkřížené lateralitě, při přecvičeném praváctví či leváctví). Nejproblematičtější bývá typ zkřížené laterality, kdy je dominantní levá ruka a pravé oko. Zkřížená lateralita má dopad nejen na oblast percepční (vnímání informace), ale i na oblast zpracování informace v CNS a na oblast výkonovou (převedení informace do výkonu). Proces zpracování informací je složitější (snadněji tak dochází k nepřesnostem nebo chybám, které se pak negativně promítají do výkonu dítěte). Děti se zkříženou lateralitou mívají při psaní (a nejen při něm) většinou nápadně pomalejší pracovní tempo; písmo i úprava mohou mít sníženou kvalitu. Obtíže při psaní přetrvávají nezřídka i v případech, kdy je ruka pro psaní již uvolněná. Některé děti uvádějí, že chtějí-li napsat určité písmeno, jejich ruka si dělá, co chce, najede na jiný tvar písmene, přetahuje či nedotahuje tvar. Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma, tempo psaní je pomalejší, dítě se brzy unaví. Často se stává, že dítě má zafixován nesprávný úchop již z mateřské školy. Drobné svalstvo rukou bývá u dětí s dysgrafií ochablé, nezpevněné, vyskytuje se zvýšené svalové napětí (často se to netýká pouze svalstva ruky, ale celého těla). Děti někdy mívají neuvolněnou i celou paži, předloktí, zápěstí a prsty. Pohyby jsou křečovité, nepřesné, rozsah pohybů menší; se stoupající zátěží stoupá i unavitelnost. Psaní jako vlastní akt bývá porušeno. Výsledkem je zpravidla snížená kvalita písemného projevu, případně při maximálním vynaložení úsilí může být písmo dítěte přijatelné kvality, ale dítě je po psaní často zcela vyčerpané. Reedukace dysgrafie je obvykle dlouhodobější záležitostí (od několika měsíců až po několik let), někdy jsou projevy dysgrafie patrné po celý život. Jaké problémy má dítě s dysgrafií? Často zaznamenáváme problémy s osvojováním, zapamatováním si a s pohotovým vybavováním písmen (a to mnohdy i ve vyšších ročnících), zachováváním správných tvarů písmen (děti nedotahují, nedopisují písmena, mají problémy s proporcionalitou písmen). Typické jsou též obtíže s navazováním jednotlivých písmen, dodržováním jejich velikosti, se zachováváním směru psaní a správného sklonu, s udržením písma na řádku. Někdy dělá problémy i dodržování správného rozestupu mezi jednotlivými písmeny ve slovech či dodržování stejných mezer mezi slovy. Mnohdy se objevují chyby se stanovením hranice slov v písmu (dítě píše slova dohromady nebo je nelogicky rozděluje Maminka na koupila hodně ovoce). Taktéž držení psacího náčiní nebývá správné je neuvolněné, křečovité, chybné (ztuhlé zápěstí, křečovité prsty, chybná poloha prstů aj.). Nesprávným úchopem se snižuje kvalita písma, tempo psaní je pomalejší, dítě se brzy unaví. Často se stává, že dítě má zafixován nesprávný úchop již z mateřské školy a na správný si těžko zvyká. Někdy je držení psacího náčiní správné, dítě je však drží příliš nízko (méně často příliš vysoko), nebo je patrný nesprávný sklon psacího náčiní či nesprávná poloha lokte při psaní (loket je nad podložkou, jindy se dítě dotýká podložky celým loktem, případně téměř všemi prsty píšící ruky). I to přispívá ke křečovitému držení a zmenšení rozsahu pohybu. Setkáváme se rovněž s nevhodným způsobem sezení při psaní (např. vychylování těla do strany, zvedání nebo předsouvání ramene často dominantní ruky). Někdy dítě ve snaze o co nejlepší výkon sklání příliš nízko hlavu, píše tzv. s očima na papíře, přestože netrpí žádnou zrakovou vadou (jindy může jít pouze o nesprávný návyk). Typické projevy při psaní u dětí s dysgrafií Tempo psaní je často výrazně pomalé. Při požadování rychlejšího tempa se dítě sice zpravidla naučí stíhat, ale v naprosté většině případů na listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 7

3 Interview s odborníkem S diagnostickým nástrojem může pracovat pouze kompetentní odborník Mgr. Jakub Toman V září 2010 započaly v Národním ústavu pro vzdělávání práce na projektu DIS, jež trvaly až do letošního podzimu. Výstupem zmíněného projektu je 12 diagnostických nástrojů pro psychologickou, pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a žáků. Část nástrojů byla vytvořena nově ve spolupráci s českými autory, u části se jednalo o adaptaci ze zahraničí. Především o tom, jak standardizace diagnostických nástrojů probíhala, jsem si povídala s Mgr. Jakubem Tomanem, hlavním manažerem projektu DIS. Co bylo hlavním cílem projektu a podařilo se jej v průběhu tří let, kdy projekt probíhal, splnit? Prvotním impulzem pro vznik projektu DIS byla potřeba z terénu, protože u nás se dlouhou dobu vývoji nebo standardizaci či restandardizaci nástrojů nikdo nevěnoval. V tomto směru se cíl projektu, který skončil v říjnu 2013, určitě povedlo naplnit. Navíc místo plánovaných deseti nástrojů nakonec z projektu DIS vzešlo dvanáct diagnostických nástrojů určených především pro poradenské psychology a speciální pedagogy. Výběr nástrojů do projektu vycházel z analýzy školní a školské poradenské praxe tak, aby byly pokryty ty diagnostické oblasti, ve kterých je v současné době absence kvalitních diagnostických nástrojů nejcitelnější. V seznamu nástrojů tedy mají své místo i dva testy kognitivních schopností. V této souvislosti je dobré upozornit, že v českých podmínkách není možné spoléhat při distribuci nových diagnostických nástrojů na komerční sektor, a to ze dvou důvodů. Zaprvé je český trh příliš malý na to, aby se komerčním firmám vyplatilo zaměřit se na některé specifické problémy poradenské diagnostiky. Zadruhé je primárním cílem komerčních firem zisk a minimalizace nákladů. Z tohoto důvodu mohou být poskytované služby a produkty nedostačující, pokud jde o odbornou kvalitu. Vyskytly se při práci nějaké problémy, jimž jste museli čelit? Problém, s nímž jsme se museli vyrovnávat, spočíval v tom, že v zahraničí existují prověřené diagnostické nástroje, jež mají velice dlouhou tradici, v řádech desítek let. Nám se jeden z těchto nástrojů podařilo do projektu DIS získat, a to díky tomu, že jsme navázali spolupráci s pobočkou nadnárodní nakladatelské společnosti Hogrefe, která se věnuje prodeji a distribuci diagnostických nástrojů. Participoval kromě týmu NÚV ještě někdo další na vývoji oněch 12 nástrojů, jež představují výstupy projektu DIS? Myslím, že v NÚV se sešel opravdu dobrý tým psychologů a spe ciálních pedagogů, které zajímá vývoj testů z psychometrického hlediska. Kromě toho se na projektu podílely listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 11

4 Problémy a řešení resp. k zobrazení poznatků a představ. Nestačí jen aktivizovat vnímání a fantazii za poznávací činností by měla následovat nová syntéza, výtvarné vyjádření. Právě v procesu výtvarného vyjádření dochází ke změnám v subjektu dítěte, tedy k výchovně-formativnímu působení. Jsou známy dva způsoby tvorby s písmem ve výtvarné výchově na základní škole. Prvním je nácvik psaní a druhým je práce s písmem. Hlavní cíle pro tvorbu s písmem: kultivovat a prohlubovat výtvarně- -estetickou citlivost; rozvíjet výtvarné schopnosti a praktické dovednosti a návyky. V procesu konkrétní práce s písmem si žáci osvojují důležité estetické informace potřebné k samostatnému hodnocení písemných projevů. Učí se vidět celou šíři kulturně-společenského uplatnění písma. Poznávají různé formy, typy a druhy písma, jeho tvarovou dokonalost, technické a kompoziční mistrovství v oblasti písma (J. Banaš et al., 1989). Hlavní význam písma spočívá v dorozumívání se, ale připojuje se i dekorativní úloha. To znamená, že text má informovat, ale zároveň se stává výtvarně-estetickým prvkem při dotváření určité plochy. Písmo s dekorativním zaměřením označujeme jako nápisové nebo také kreslené písmo a je součástí výtvarné tvorby. U kresleného písma pisatel přizpůsobuje tvar písmen, jejich velikost, formu a podobně, a to tak, aby písmo plnilo jak funkci komunikativní, tak funkci výtvarně-estetickou. Slovenský vzdělávací program V závazném slovenském kurikulárním dokumentu, jímž je Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ŠVP PV), spadá výtvarná výchova pod oblast Umění a kultura. V příloze k ŠVP PV nalezneme jak charakteristiku učebního předmětu, tak i cíle a obsah předmětu, který je uspořádán do edukačních témat začleněných do metodických řad, cílové kompetence i metodické pokyny pro klasifikaci předmětu. V příloze ŠVP PV se objevují dvě metodické řady, pod něž spadá téma s písmem. Jde o metodickou řadu 4 Výtvarné činnosti inspirované dějinami umění a metodickou řadu 10 Elektronická média. U metodické řady 4 se jedná o konkrétní téma: inspi race archaickými písmy (hieroglyfy, piktogramy, transformace zobrazujícího znaku na symbol, tajná abeceda) a u metodické řady 10 pak o téma: hry s písmem a s textem na počítači. Písmo se však může objevit i v dalších metodických řadách, postačí jen mírné upřesnění, např. metodická řada 5 Podněty fotografie, kde lze v rámci tématu doplnění částí fotografie (kresbou, malbou, reliéfem, koláží) připojit i části textu, který si žáci vyfotografují (ŠVP PV, 2009). Doporučené zásady Naším cílem není věnovat se konkrétním charakteristikám různých poruch a chyb při osvojování si psaní na základní škole. Předložíme nicméně obecná doporučení s využitím výtvarné výchovy pro žáky, kteří mají problémy při osvojování si psaní. Základní přístup k žákovi, který má problémy při osvojování si psaní, charakterizuje snaha snížit negativní vliv psaní na učení se a vyjadřování vědomostí. Zadání úkolů pro takového žáka má respektovat jeho obtíže v písemném projevu. Především jde o snahu změnit, resp. snížit poměr písemných prací ve prospěch možnosti vyjadřovat se ústně (odpovědí, resp. vyjádřením, splněním úkolu prostřednictvím mluvené řeči). Doporučujeme dodržovat následující zásady: 1. Žákovi, který má problémy při osvojování si psaní, je třeba poskytnout více času na písemné úkoly, včetně psaní poznámek, přepisů textů či písemných testů. Doporučujeme dát žákovi více času, aby své úkoly začal zpracovávat včas, a tudíž je stihl vypracovat (např. rozsáhlejší domácí úkoly by měl takový žák získat v dostatečném časovém předstihu, aby je skutečně zvládl písemně vypracovat). 2. Umožněme žákovi částečně využívat (zejména na 2. stupni základní školy) i psaní na počítačové klávesnici jeho písemný projev tak může být lepší, a hlavně čitelný, nadto též rychlejší než psaní rukou. 3. Je vhodné zařadit a prakticky realizovat tzv. preventivní opatření a postupy, jejichž cílem je pomoci žákovi. Zaměřujeme se na rozvoj: kompenzačních mechanismů hrubé motoriky jemné motoriky Kompenzační mechanismy Při psaní je zapojena řada svalů. Nadměrné zatěžování svalů a svalových skupin způsobuje únavu, která se přenáší na celý organismus, proto je při psaní nezbytné vzít v potaz: Správnou polohu těla a končetin. Žák má sedět na celém sedadle, nikoli na jeho okraji. Nohy mají být celou plochou na podlaze. Takováto poloha je dostatečně stabilní. Sezení nemá být strnulé a násilné, protože by dítě mohlo vyčerpávat. Trup dítěte má být mírně nakloněný, aby se hrudník nedotýkal stolu. listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 15

5 Aktivity hry pomůcky Výpomoc hmatem Cíl: Zvládnutí pravopisu (i, y) po hláskách d, t, n Žák má k dispozici kostku (tvrdou, ze dřeva) a houbičku na nádobí (měkkou). Podle toho, zda se ve slově píše po d, t, n měkké i, či tvrdé y, zvedá buď houbičku, nebo kostku. Pomocí vjemu hmatem si lépe fixuje poznatek. Oklikou k cíli Cíl: Kompenzace dysgrafických poruch Někdy ke zlepšení zrakové i sluchové percepce, motoriky ruky a paměti na písmenka pomohou zcela jiné aktivity než psaní, psaní a zase psaní. Sluchovou percepci rozhodně podporují rytmická cvičení, např. úkoly typu plácni pravou rukou na levou nohu, vytleskávání slabik či vyjádření délky slabik pomocí flétny nebo bzučáku. Problémy s výslovností, koktáním nebo čtením lze někdy řešit tím, že naučíme žáky zpívat. Místo čtení slabik je pak zpívají. Zahraniční odborníci prokázali, že jemná masáž (lechtání a hlazení) v dolní části zad napomáhá klientům s vývojovou dysfázií stejně jako logopedická cvičení (někdy dokonce účinněji), která jsou prováděna drilem. Také je dokázáno, že soustředění a zapamatování si pozitivně ovlivňuje přítomnost domácího mazlíčka. Písmenko z tvarovacího drátku Co doporučit rodičům: 1. Netlačit na postiženého žáka, poskytnout mu hodně času a povzbuzování. 2. Neprojevovat negativní emoce při neúspěchu, naopak chválit každý, i sebemenší, pokrok. 3. Dohlédnout na starší sourozence, babičky a další lidi v okolí, aby dítěti nedávali najevo pohrdání, že nečte či nepíše tak, jak je očekáváno (anebo tak jako ostatní). 4. Nepostupovat dál, dokud nebude první krok bezpečně zafixován, ať to trvá jakkoli dlouho. 5. Naučené stále opakovat. 6. Ukázat žákovi cíl, např. vytisknout všechna existující písmena na počítači políčko s písmenem, které celý týden ani jednou nespletl, si může vybarvit. 7. Najít a používat osvědčené sady kompenzačních pomůcek, například materiály Olgy Zelinkové. S rodiči také můžete probrat možnost individuálního vzdělávání doma. Pro žáky se specifickými poruchami učení má tato forma nesporně celou řadu výhod. Domácí vzdělávání umožňuje dětem se specifickými poruchami učení rozvíjet jejich individuální obdarování a v křehkém raném věku beze stresů pokračovat v budování vztahu s nejbližšími dospělými osobami (rodiči a ostatními příbuznými). Specifické poruchy učení pokud byly správně diagnostikovány nelze vyléčit, to znamená, že nikdy neodezní. Ačkoli jsou tyto poruchy spojeny především s psaním a čtením, ve vyšších ročnících i když se žák číst a psát naučí zasahují do dalších předmětů, především do takových, kde je nutné pamatovat si fakta či údaje bez souvislostí (např. zkratky prvků periodické soustavy v chemii či letopočty v dějepisu). S dys-poruchami je možné se naučit žít a kompenzovat je. Někomu se podaří kompenzace natolik dobře, že je v dospělosti takřka bez projevů poruchy. Nicméně stálá kompenzace (maskování) problémů stojí daného jedince velké množství energie. Každé oslabení (nemoc, dospívání, u dívek menstruace, stres, strach ze zkoušky, duševní problémy apod.) má na kompenzaci neblahý vliv; specifická chybovost se proto může kdykoli zase zvýšit. Z toho důvodu je nezbytné poskytovat úlevy nejen žákům prvního stupně, ale i žákům vyšších ročníků, dokonce i posluchačům vysokých škol. Autorka působí na katedře biologie a environmentálních studií PedF UK listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 21

6 Aktivity hry pomůcky a publikací, a to nejen o způsobech a technikách, ale i o vhodných pomůckách. Proto se chci v další části článku zaměřit spíše na několik postřehů ze své praxe. Je dobře známo, že všechny děti nejdříve začínají poznávat okolní svět prostřednictvím kresby. Kreslení je velmi významným komunikačním nástrojem mezi nimi a dospělými. V přípravě na rozvoj grafického projevu hraje významnou roli. Kreslením totiž děti vyjadřují to, co nemohou říci slovy. Je nejen zábavnou a vzrušující činností, ale je také vzdělávacím prostředkem. Stimuluje jemnou motoriku a koncentraci, podporuje kreativitu a schopnost se soustředit. Spontánně a bez zaváhání sahají děti po tužkách, voskovkách, pastelkách a kreslí, cokoliv je napadne. Je proto velmi důležité podněcovat jejich fantazii a umožnit jim kreslit. Pokud nemají děti příležitost kreslit, po grafické stránce se nerozvíjejí, ale jako vždy platí i v tomto případě všeho s mírou. Řada rodičů dětí se často ptá, proč jejich dítě nechce kreslit. Nabízí se několik důvodů, proč tomu tak je: a) Direktivní přístup Očekávání rodičů, že dítě musí kreslit, následkem čehož dítě získá ke kreslení odpor. b) Liberální přístup Dítě si dělá, co chce, takže pokud nechce kreslit, nekreslí. c) Úzkost rodičů Když dítě kreslí, je všude nepořádek, všechno je pokreslené a špinavé, což se rodičům nelíbí a dítě za to hubují. d) Nedostatek času na děti e) Nevhodné kreslicí potřeby, které neřeší problémy a potřeby dětí. A právě na kreslicí potřeby se zaměřím v následujícím textu. Značný význam má ergonomie výrobků, která se již řadu let v různých oborech skloňuje ve všech pádech. Cílem ergonomie je, aby používané předměty svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem a rozměrům lidského těla. Situace v oblasti psacích a kreslicích potřeb Na trhu jsou již dnes výrobky, které poměrně úspěšně ergonomii řeší. Patří mezi ně pastelky, tužky, pera, zvýrazňovače, dokonce existují i ergonomické voskovky. Ale konkrétně u voskovek nebo u pastelek či tužek vystrouhaných na délku menší než 8 cm je problém v tom, že taková délka je příliš malá na to, aby byly dobře uchopitelné do ruky. Pokud se s nimi kreslí, jejich délka se ještě více zkracuje. Voskovky se také často zlomí, jsou mastné a kloužou po nich prsty. Ergonomický tvar tedy v tomto smyslu není nejdůležitější. Zásadní je hlavně to, aby se druhý konec kreslicí potřeby, jímž se nekreslí, opřel do lůžka mezi palec a ukazováček. Obecně lze tedy uvést, že pro správné a pohodlné držení jakékoliv kreslicí potřeby musejí být splněny dvě podmínky na jedné straně jsou to tři prsty a na straně druhé lůžko mezi palcem a ukazováčkem, na což se v běžné praxi zapomíná. Nikde v odborné literatuře jsem dosud rovněž nezaznamenal informaci, že pro správný úchop jsou důležité oba konce kreslicí potřeby. Pokud mají děti nevhodné kreslicí potřeby, je narušena grafomotorika a osvojení správných návyků úchopu trvá podstatně déle. A se špatným úchopem pak úzce souvisí i vlastní grafický projev dětí. První pero, které kreslí Výrobkem, který řeší uvedené problémy (a nejen ty), je nové ergonomické pero JAMMi PEN, nebo jinak první pero, které kreslí. Tento výrobek přináší změnu do zavedených postupů v kreslení tužkami, pastelkami, uhly, pastely, křídami a voskovkami kruhového, trojúhelníkového a šestihranného průřezu. Pero je dobře uchopitelné pro praváky i leváky. Velké množství barevných variant navíc vyvolá u dětí větší chuť kreslit. Dnešní děti jsou jiné, žijí v naprosto odlišných podmínkách než předchozí generace, a bylo by tudíž naivní předpokládat, že změnou vzdělávacího systému vyřešíme všechny problémy. Dnešní doba je velmi dynamická, proto i my dospělí musíme myslet dynamičtěji, s jediným cílem aby naše děti byly rok od roku kreativnější a jejich grafický projev se neustále zlepšoval. Je nutné, aby současná generace vytvořila dětem podmínky, které budou více reflektovat dobu dnešní i budoucí. Pokud děti nebudou mít odpovídající podmínky pro kvalitní přípravu grafického projevu, budeme stále jen hledat příčiny v různých dys-poruchách. Autor je jednatelem české společnosti DE NOVO s. r. o., která vyrábí originální a moderní výrobky pro kreslení listopad 2013 Integrace a inkluze ve školní praxi 23

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Dětskédomácípracoviště

Dětskédomácípracoviště Dětskédomácípracoviště Ing. Matuschka Robert, Cech čalouníků a dekoratérů Brno Dětské domácí pracoviště ( židle, pracovní deska a příslušenství ) je součást dětského pokoje, která by měla odpovídat pohybovým

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah projektu:

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum zdraví a životních podmínek Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit programu Zdraví 21 Cíl 11: zdravější

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Grafitová tužka. Fixy. Rollery. Školní křída

Grafitová tužka. Fixy. Rollery. Školní křída leváci a leváctví část č. 9 psací pomůcky a leváci 2 aneb jak se leváci vypořádávají s tužkou, fixy, rollery a školní křídou? ivo vodička 2012 1 Grafitová tužka Fixy Rollery Školní křída 2 Pro nácvik psaní

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více